TREûI KONGRES KARDIOLOGA
REPUBLIKE SRPSKE
SA MEĈUNARODNIM UýEŠûEM
3rd CONGRESS OF THE REPUBLIC
OF SRPSKA SOCIETY OF CARDIOLOGY
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
UDRUŽENJE KARDIOLOGA
REPUBLIKE SRPSKE
THE REPUBLIC OF SRPSKA
SOCIETY OF CARDIOLOGY
NAUýNI PROGRAM
SCIENTIFIC PROGRAMME
Banski dvor
Banja Luka, Republika Srpska, BiH
1. do 3. juni 2012.
Banski dvor
Banja Luka, The Republic of Srpska, B&H
June 01-03, 2012.
1
2
SADRŽAJ
Sveþano otvaranje
4
Poruka predsjednika udruženja
5
Poþasni odbor
8
Organizacioni odbor
9
Nauþni odbor
10
Meÿunarodni odbor Kongresa
11
Glavne teme Kongresa i vrste sesija
12
Raspored sesija Kongresa
14
Opšte informacije
17
Tehniþka uputstva
19
Sažetak programa
21
Nauþni program
26
Petak, 01. juni
28
Subota, 02. juni
32
Nedelja, 03. juni
42
Indeks autora
49
Indeks moderatora i predsjedavajuüih
54
Spisak izlagaþa
56
3
SVEýANO OTVARANJE
Petak, 01. juni 2012. 19.00 þasova, Koncertna dvorana, Banski dvor
HOR „Jedinstvo“
MUZIýKI UVOD
Mocart: Kvartet D – dur, Allegro KV 285
Aleksandra Kopiü
flauta, Banja Luka
Jovana Kosiü
violina, Banja Luka
Milica Dimitriü
viola, Banja Luka
Ozren ýetkoviü
violonþelo, Banja Luka
[\
DOBRODOŠLICA
Prof. dr Duško Vuliü
Predsjednik Udruženja kardiologa Republike Srpske
i predsjednik Organizacionog odbora Kongresa
Prof. dr Aleksandar M. Lazareviü
Predsjednik Nauþnog odbora Kongresa
Akademik Rajko Kuzmanoviü
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske
Prof. dr Ranko Škrbiü
Ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske
[\
OTVARANJE KONGRESA
Milorad Dodik
Predsjednik Republike Srpske
4
UVODNA PREDAVANJA
HONORARY LECTURES
Petak, 01. juni 2012. 20.00 þasova, Koncertna dvorana, Banski dvor
Prof. Dr. Ulrich Sigwart, Geneva, Switzerland
Interventional Cardiology: A Remarcable Journey
Akademik Vladimir Kanjuh, Beograd
Morganjijevska korelacija deset kliniþkih entiteta aterotrombotiþne koronarne
ishemiþne bolesti srca, sa njihovim morfološkim supstratima
5
ýast nam je i zadovoljstvo da Vas pozovemo u ime Udruženja kardiologa Republike
Srpske da uþestvujete u radu Treüeg kongresa kardiologa Republike Srpske sa
meÿunarodnim uþešüem, koji üe se održati u Banjoj Luci, u Banskom dvoru, od 1. do 3.
juna 2012. godine.
Udruženje kardiologa Republike Srpske je jedno od najaktivnijih profesionalnih
medicinskih udruženja u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini.
Tokom 10 godina
rada naše Udruženje je dalo znaþajan doprinos ostvarivanju
programa zakonom propisane kontinuirane
medicinske edukacije i struþnog
usavršavanja kardiologa, internista, pedijatara, ljekara porodiþne i opšte medicine.
Udruženje je uþestvovalo u izradi HeartScore PC verzije u saradnji sa Udruženjem
kardiologa Federacije BiH i Fondacijom “Zdravlje i srce”. Na taj naþin je odreÿivanje
ukupnog kardiovaskularnog rizika postalo dostupno svim porodiþnim doktorima,
internistima i kardiolozima.
U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Fondom
zdravstvenog
osiguranja
Republike
Srpske
pokrenut
je
Projekt:
Poboljšanje
dijagnostike i tretmana akutnog infarkta miokarda s ciljem uvoÿenja prehospitalne
fibrinolitiþke terapije u hitnim službama domova zdravlja u Republici Srpskoj.
Na inicijativu Fondacije “Zdravlje i srce” i Udruženja kardiologa RS organizivana i
Prva meÿunarodna konferencija o prevenciji kardiovaskularnih bolesti u jugoistoþnoj
Evropi 9.10.2009. u Banjoj Luci na kojoj su razmjenjena iskustva u sprovoÿenju mjera
prevencije kardiovaskularnih bolesti.
Program Kongresa je koncipiran tako da obuhvati tri glavna aspekta koji ukljuþuju
baziþne nauke, kliniþku i populacionu kardiologiju, a þiniüe ga internacionalni
simpozijumi, kliniþki seminari i slijedeüe sesije, „Fokus“ i „Pitajte eksperte“, poster sesije
i usmena saopštenja originalnih radova.
Kongres üe biti podsticaj za ostvarenje našeg zajedniþkog cilja, a to je da se smanji
smrtnost od kardiovaskularnih oboljenja i poboljša kvalitet života naših bolesnika i
stanovnika Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.
Nadamo se da üemo imati zanimljiv i sadržajan Kongres kardiologa, na kojem üe biti
predstavljeni struþni i nauþnoistraživaþki radovi, a oþekujemo da üemo zapoþeti nove
studije i projekte. I što je takoÿe vrijedno, potvrdiüemo naša stara prijateljstva i stvoriti
nova.
6
Uz srdaþan pozdrav, još jednom Vas pozivamo da svojim prisustvom i aktivnim
uþešüem uveliþate Treüi kongres kardiologa Republike Srpske.
Prof. dr Aleksandar M. Lazareviü, FESC
Predsjednik Nauþnog odbora
Prof. dr Duško Vuliü, FESC
Predsjednik Organizacionog odbora
7
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
POýASNI ODBOR
Milorad DODIK
Predsjednik Republike Srpske
Igor RADOJIýIû
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske
Aleksandar DŽOMBIû
Predsjednik Vlade Republike Srpske
Prof. dr Ranko ŠKRBIû
Ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske
Prof. dr Jasmin KOMIû
Ministar nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske
Akademik Rajko KUZMANOVIû
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske
Prof. dr Stanko STANIû
Rektor Univerziteta u Banjoj Luci
Prof. dr Mitar NOVAKOVIû
Rektor Univerziteta u Istoþnom Sarajevu
Akademik Drenka ŠEûEROV-ZEýEVIû
Predsjednik Odbora za kardiovaskularnu patologiju ANURS
Prof. dr Veljko MARIû
Dekan Medicinskog fakulteta u Foþi
Prof. dr Zdenka KRIVOKUûA
Dekan Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci
Doc. dr Momþilo BIUKOVIû
Predsjednik Komore doktora medicine Republike Srpske
Prof. dr Duško VASIû
Predsjednik Društva doktora medicine Republike Srpske
Dragoljub DAVIDOVIû
Gradonaþelnik Banja Luke
Prof. dr Brano TOPIû
Direktor Kliniþkog centra Banja Luka
Prof. Dr Gordana TEŠANOVIû
Direktor Doma zdravlja Banja Luka
Aleksandar VESELINOVIû
Direktor Hemofarma Banja Luka
Goran KLJAJýIN
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
Prof. dr Nenad BABIû
Izvršni direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
Slobodan CVJETIû
Predsjednik Fondacije „Zdravlje i srce“
Milorad PETRIû
Direktor Kulturnog centra Banski dvor
8
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
RES KARDIOLOG A REPUBLIKE
ORGANIZACIONI ODBOR
Predsjednik:
Duško VULIû
Potpredsjednik:
Marko ŠOBOT
Sekretari:
Dragan UNýANIN,
Marko ADŽIû,
Mario KOZIû,
Zdenka ŠKORIû-KOVAýIû,
Snježana KEŠELJ
ýlanovi:
Dragana MANDIû
Nebojša MILANOVIû
Nikola MRKOBRADA
Smilja OBRADOVIû
Stanko OBRADOVIû
Petar OTAŠEVIû
Zoran PAOVICA
Miodrag PERIû
Nada RAJLIû
Aleksandar RADANOVIû
Dobrila RODIû
Snežana SIMIû-PERIû
Drago SMILJANIû
Sanja STOJKOVIû
Ljubomir ŠORMAZ
Mile TRIFKOVIû
Dijana TRNINIû
Saša UROŠEVIý
Vlado VUJOVIû
Željko ŽIVANOVIû
Stevan BAJIû
Milena BEGENIŠIû
Dragan BOGDANIû
Larisa BUKEJLOVIû
Radenko ýELIK
Marina DELJANIN-ILIû
Neno DOBRIJEVIû
Maja DRAGOJEVIû
Radojka ELENKOV
Boris GORONJA
Vojislav GIGA
Stevan ILIû
Bojan ILISIû
Ljilja KERIû
Tamara KOVAýEVIûPRERADOVIû
Milenko KRNETA
Jadranka LALOVIû
Saša LONýAR
Milica LOVRIû
9
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
NAUýNI ODBOR
Predsjednik:
Aleksandar M. LAZAREVIû
ýlanovi:
Radomir MATUNOVIû
Zdravko MIJAILOVIû
Milutin MIRIû
Goran NIKOLIû
Dejan ORLIû
Biljana PARAPID
Žarko PAVIû
Milan PAVLOVIû
Siniša PAVLOVIû
Snježana POPOVIû PEJIýIû
Biljana PUTNIKOVIû
Ĉorÿe RADAK
Ninoslav RADOVANOVIû
Ĉorÿo STOJIýIû
Siniša STOJKOVIû
Dragan SAGIû
Slavko SIMEUNOVIû
Svetozar SRDIû
Jelena STEPANOVIû
Petar STOJANOV
Bojan STOJNIû
Anastazija STOJŠIû MILOSAVLJEVIû
Drenka ŠEûEROV
Ivan TASIû
Nebojša TASIû
Dragan TAVýIOVSKI
Gordana TEOFILOVSKI PARAPID
Vladan VUKýEVIû
Bosiljka VUJISIû TEŠIû
Mihajlo ZDRAVKOVIû
Lazar ANGELKOV
Rade BABIû
Dragan BENC
Branko BELESLIN
Miroslav BIKICKI
Ljiljana BUKARICA
Marko BUKŠA
Nadica ýEMERLIû ADŽIû
Lazar DAVIDOVIû
Milica DEKLEVA
Dragan DEBELJAýKI
Mirza DILIû
Siniša DIMKOVIû
Ana ĈORĈEVIû DIKIû
Dragan ĈORĈEVIû
Boško ĈUKANOVIû
Vojislav GIGA
Miodrag GRUJIû
Siniša GRADINAC
Ivan ILIû
Tamara ILISIû
Igor IVANOV
Robert JUNG
Aleksandar KNEŽEVIû
Dragan KOVAýEVIû
Mirjana KROTIN
Zumreta KUŠLJUGIû
Branko LOVIû
Dragan LOVIû
Vesna LOZO
Ljupþo MANGOVSKI
Mihajlo MATIû
10
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
INTERNATIONAL ADVISORY BOARD
Yehuda ADLER, Tel Aviv, Israel
Robert BERNAT, Zagreb, Croatia
Hu DAYI, Beijing, China
Leo FINCI, Geneva, Switzerland
Giuseppe Gullache, Lecco, Italy
Massimo IMAZIO, Turin, Italy
Ida JOVANOVIû, Belgrade, Serbia
Vojko KANIû, Maribor, Slovenia
Vladimir KANJUH, Belgrade, Serbia
Saško KEDEV, Skopje, Macedonia
Nebojša LALIû, Belgrade, Serbia
Chaim LOTAN, Jerusalem, Israel
Goran MILAŠINOVIû, Belgrade, Serbia
Shunichi MIYAZAKI, Osaka, Japan
Satoshi NAKATANI, Osaka, Japan
Milan NEDELJKOVIû, Belgrade, Serbia
Aleksandar N. NEŠKOVIû, Belgrade, Serbia
Aleksandar NIKOLIû, Podgorica, Montenegro
Marko NOû, Ljubljana, Slovenia
Miodrag OSTOJIû, Belgrade, Serbia
Željko REINER, Zagreb, Croatia
Arsen RISTIû, Belgrade, Serbia
Petar SEFEROVIû, Belgrade, Serbia
Goran STANKOVIû, Belgrade, Serbia
Urlich SIGWART, Geneva, Switzerland
Zorana VASILJEVIû, Belgrade, Serbia
Andreas ZUCKERMANN, Vienna, Austria
Nathan WONG, Irvine, USA
11
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
GLAVNE TEME KONGRESA
1. BAZIýNE NAUKE U KARDIOLOGIJI
2. ARITMIJE
3. ELEKTROSTIMULACIJA SRCA
4. NEINVAZIVNE DIJAGNOSTIýKE METODE
5. INVAZIVNE DIJAGNOSTIýKE METODE
I KARDIOVASKULARNE PROCEDURE
6. EPIDEMIOLOGIJA I PREVENCIJA
7. HIPERTENZIJA
8. PEDIJATRIJSKA KARDIOLOGIJA
9. KORONARNA BOLEST / AKUTNI KORONARNI SINDROM
10. VALVULARNE MANE
11. BOLESTI SRýANOG MIŠIûA I PERIKARDA
12. INSUFICIJENCIJA SRCA
13. KARDIOVASKULARNA HIRURGIJA
Kongres þine slijedeüe sesije:
Plenarne sesije
Najvažnije kliniþke teme koje ukljuþuju „state of the art“ predavanja vodeüih
domaüih i stranih eksperata.
Predavanja internacionalnih eksperata
Posebne sesije na engleskom jeziku plenarnog tipa koje üe ukljuþiti predavanja
po pozivu uglednih inostranih kardiologa.
Fokus sesije
Specijalizovane sesije koje detaljno obraÿuju neki kliniþki ili baziþni model.
Pitajte eksperta
Interaktivne sesije koje omoguüavaju diskusiju izmeÿu uþesnika i vrhunskih
eksperata za pojedine oblasti.
Usmena saopštenja originalnih radova
Tematski grupisana saopštenja originalnih radova iz baziþne i kliniþke
kardiologije, kardiovaskularne hirurgije, angiologije i pedijatrijske kardiologije.
12
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Poster forum
Kratke usmene prezentacije grupe od 5 tematskih srodnih postera voÿene od
strane moderatora sa velikim iskustvom u oblasti koja je tema poster foruma.
Poster sesije
Prezentacije originalnih radova u formi postera.
Nove preporuke
U posebnim segmentima biüe prezentovani najvažniji dijelovi kliniþki znaþajnih
preporuka Evropskog udruženja kardiologa ili Ameriþkog koledža za kardiologiju i
Ameriþke asocijacije za srce publikovane u posljednje dvije godine. Biüe prezentovane
nove evropske preporuke za prevenciju kardiovaskularnih bolesti, srþanu
insuficijenciju i dislipidemije.
13
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
RASPORED SESIJA KONGRESA
INTERNACIONALNI SIMPOZIJUMI
Plenarna internacionalna sesija
Non Medical Treatment Options in the Treatment of Heart Failure
Nemedikamentno lijeþenje srþane slabosti
Petak, 01.06.2012., 12.30-14.00, Koncertna dvorana, Banski dvor
Internacionalna sesija
Petak, 01.06.2012., 18.00-19.00, Vijeünica, Banski dvor
Internacionalna sesija
Subota, 02.06.2012., 09.50-11.00, Koncertna dvorana, Banski dvor
Internacionalna sesija
Subota, 02.06.2012., 19.00-20.10, Vijeünica, Banski dvor
Da li je 21. vijek doneo nova rješenja u lijeþenju srþane insuficijencije?
Nedjelja, 03.06.2012., 08.00-09.50, Koncertna dvorana, Banski dvor
Savremeni aspekti bolesti perikarda/Modern Aspects of Pericardial Diseases
Nedjelja, 03.06.2012., 10.00-11.30, Koncertna dvorana, Banski dvor
Simpozijum ANURS i SANU
Subota, 02.06.2012., 11.00-13.00, Velika sala, ANURS
Simpozijum
Zajedniþki simpozijum Udruženja kardiologa Republike Srpske, Udruženja
kardiologa Srbije, Udruženja kardiologa BiH, Fondacije "Zdravlje i srce" i Fonda
Srbije za vaše srce
Nove evropske preporuke za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i za dislipidemije
Subota, 02.06.2012., 15.50-16.50, Koncertna dvorana, Banski dvor
Zajedniþki simpozijum Udruženja kardiologa RS i Udruženja endokrinologa RS
Savremena terapija dijabetesa typ II: moguünosti prevencije kardiovaskularnih
oboljenja
Subota, 02.06.2012., 18.00-19.00, Vijeünica, Banski dvor
14
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
SIMPOZIJUMI FARMACEUTSKE INDUSTRIJE
BERLIN CHEMIE
Dodatne terapijske prednosti sartana: olmesartan najbolji od klase
Petak, 01.06.2012., 14.00-14.30, Koncertna dvorana, Banski dvor
ACTAVIS
Redukcija kardiovaskularnog rizika-tretman hipertenzije i dislipidemija
Petak, 01.06.2012., 14.30-15.20, Koncertna dvorana, Banski dvor
ASTRA ZENECA
Uþinkovita prevencija u svijetlu novih smjernca
Petak, 01.06.2012., 16.20-17.00, Koncertna dvorana, Banski dvor
HEMOFARM
Sartani u fokusu
Subota, 02.06.2012., 13.00-14.00, Koncertna dvorana, Banski dvor
BERLIN CHEMIE
Nove perspektive u primjeni inhibitora konvertujuüeg enzima: Zofenopril ide korak dalje
Subota, 02.06.2012., 18.20-19.00, Koncertna dvorana, Banski dvor
OKRUGLI STO
ASTRA ZENECA
Akutni koronarni sindrom
Subota, 02.06.2012., 17.00-18.20, Koncertna dvorana, Banski dvor
15
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
FOKUS
Pedijatrijska kardiologija
Petak, 01.06.2012., 17.00-18.00, Vijeünica, Banski dvor
JUSAD studija
Petak, 02.06.2012., 18.00-19.00, Vijeünica, Banski dvor
Dijagnostika i lijeþenje komorskih ekstrasistola
Subota, 02.06.2012., 12.00-13.00, Vijeünica, Banski dvor
Odabrani sluþajevi iz kardiološke prakse Kliniþko - bolniþkog centra Zemun-Beograd
Subota, 02.06.2012., 17.00-18.00, Vijeünica, Banski dvor
Privatna lekarska praksa u Srbiji – 22 godine uspešnog rada
Nedjelja, 03.06.2012., 08.00-09.30, Vijeünica, Banski dvor
Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika
Nedjelja, 03.06.2012., 10.00-11.00, Vijeünica, Banski dvor
PITAJTE EKSPERTE
Pedijatrijska kardiologija
Petak, 01.06.2012., 16.00-17.00, Vijeünica, Banski dvor
KLINIýKI SEMINAR
Dijagnostiþki i terapijski problemi u akutnom infarktu miokarda sa st elevacijom:
izmeÿu preporuka i kliniþke prakse
Subota, 02.06.2012., 14.10-15.40, Koncertna dvorana, Banski dvor
Valvularne mane – aortna stenoza
Subota, 02.06.2012., 19.00-20.10, Koncertna dvorana, Banski dvor
Karotidna bolest
Nedelja, 03.06.2012., 11.00-12.00, Vijeünica, Banski dvor
16
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
OPŠTE INFORMACIJE
MJESTO ODRŽAVANJA
Kongres üe se održati u Kulturnom centru Banski dvor, Trg srpskih vladara 2.
DATUM ODRŽAVANJA
01-03. juni 2012. godine.
ZVANIýNI JEZIK
Zvaniþni jezici Kongresa su srpski, hrvatski, bosanski i engleski.
Simultano prevoÿenje nije obezbjeÿeno!
KOTIZACIJA
Kotizacija za uþešüe na kongresu iznosi 100 KM (konvertibilna marka) ili 50 €
(euro). Uplatu kotizacije se može izvršiti na raþun Tehniþkog organizatora, UnisTours,
Nova banka ad broj raþuna: 555-007-00211062-93 sa naznakom: za Kongres
kardiologa Republike Srpske. Uplata kotizacije može da se izvrši i na licu mjesta,
odnosno na registracionom pultu.
REGISTRACIJA UýESNIKA
Kulturni centar Banski dvor:
- petak,
01. juni, 12.00 - 20.00.
- subota,
02. juni, 08.30 - 20.00.
- nedelja,
03. juni, 08.30 - 15.00.
BEDŽ
Bedž se dobija po uplati kotizacije i obavezan je za prisustvo nauþnom programu.
U sluþaju gubitka bedža novi se izdaje samo uz ponovnu uplatu kotizacije!
KONGRESNI MATERIJALI
Komplet kongresnog materijala biüe uruþen svim uþesnicima prilikom registracije.
Molimo sve uþesnike da prilikom podizanja materijala predoþe dokaze o uplati
kotizacije.
IZLOŽBA
Tokom održavanja Kongresa, u izložbenom salonu Kulturnog centra Banski dvor
biüe otvorena izložba farmaceutskih proizvoda i medicinske opreme.
17
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
TEHNIýKI ORGANIZATOR I KONGRESNI SEKRETARIJAT
Kralja Alfonsa XIII br. 7
78000 Banja Luka, RS, BiH
tel: +387 51 340 960
[email protected]
www.unistours.com
[email protected]
www.medicicom.com
Kontakt osoba:
Jelena Šobot
[email protected]
tel:
+387 51 340 965
fax:
+387 51 340 968
gsm:
+387 65 882 478
+387 65 882 479
18
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
TEHNIýKA UPUTSTVA ZA
PREDAVAýE I AUTORE RADOVA
UPUTSTVO PREDAVAýIMA
Trajanje predavanja po pozivu je 15 minuta uz 5 minuta za diskusiju. Trajanje
usmenih prezentacija originalnih radova je 10 minuta uz 5 minuta za diskusiju.
Predavanja na tematskim simpozijumima i simpozijumima farmaceutskih kuüa su od
20 do 30 minuta.
USMENE PREZENTACIJE
U svim salama su obezbjeÿeni tehniþki uslovi za kompjuterske prezentacije
(LCD projektor). Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu Microsoft
PowerPoint i donijeti ih na CD, DVD, USB memoriji (flash card) ili na sopstvenom
notebook raþunaru.
POSTER PREZENTACIJE
Format postera je 1,5 m (visina) x 1 m (širina). Posteri se postavljaju pola sata
prije sesije, a prvi autor rada i/ili neko od koautora su u obavezi da u vrijeme pauze
izmeÿu prve i druge ili treüe i þetvrte sesije (sat vremena) budu pored postera zbog
eventualnih pitanja i diskusije sa zainteresovanim uþesnicima kongresa.
SPEAKER SERVICE ROOM IS NOT AVAILABLE
Predavaþi su obavezni da predaju pripremljene prezentacije najkasnije 30 minuta
prije poþetka sesije u sali u kojoj izlažu.
Speakers are required to submit a presentation at least 30 minutes prior to the
session.
19
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
PosterPoster
sale sala
Treüi kongres kardiologa
Republike Srpske
Banja Luka, Banski dvor
1 do 3. juni 2012.
20
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
ULICA BANA LAZAREVIûA 1
1, Bana Lazareviüa St.
21
22
20.00-21.00
18.00-19.00
17.00-18.00
16.20-17.00
15.20-16.20
14.30-15.20
JUSAD studija
Pitajte eksperte
Pedijatrijska
kardiologija
Fokus
Pedijatrijska
kardiologija
16.00-17.00
Fokus
30
29
28
29
28
28
Uvodna predavanja / Honorary lectures
/ International Session
Women Of The Third Millenium And Her
Relationship With Medicine And Disease
Žena treüeg milenijuma i njen odnos sa
medicinom i bolesti
Internacionalna sesija
Simpozijum
Uþinkovita prevencija u svijetlu novih
smjernca
Simpozijum Astra Zeneca
Novi oralni antikoagulansi u u atrijalnoj
fibrilaciji
Simpozijum
31
31
30
30
29
Redukcija kardiovaskularnog rizika-tretman
hipertenzije i dislipidemija
Simpozijum Actavis
14.00-14.30
47
Berlin-Chemie
Dodatne terapijske prednosti sartana:
olmesartan najbolji od klase
12.30 -14.00
14.00-15.00
Fokus
Aritmije
Simpozijum
Non Medical Treatment Options in the
Treatment of Heart Failure
Nemedikamentno lijeþenje srþane slabosti
Koncertna dvorana
Banski dvor
Sastanak Organizacionog odbora
Vijeünica
Banski dvor
12.00-12.30
Satnica
Petak 1. 6. 2012.
Piano bar
Hotel Bosna
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Poster sala
Brojevi oznaþavaju broj strane
23
14.10-15.40
13.00-14.00
11.00-13.00
36
35
14.00-15.00
Simpozijum
Kardiovaskularna
protekcija – cilj leþenja
arterijske hipertenzije 36
12.00-13.00
Dijagnostika i lijeþenje
komorskih
ekstrasistola
11.00-12.00
Sesija medicinskih
tehniþara
32
37
36
34
Dijagnostiþki i terapijski problemi u
akutnom infarktu miokarda sa st elevacijom:
izmeÿu preporuka i kliniþke prakse
Kliniþki Seminar
Sartani u fokusu
Simpozijum Hemofarm
Edukativna sesija
Lijeþenje bolesnika sa NSTEMI - akutnim
koronarnim sindromom
Internacionalna sesija / International Session 34
Simpozijum
Lijeþenje bolesnika sa STEMI
09.50-11.00
32
Koncertna dvorana
Banski dvor
PAUZA
„Brzopotezna partija“
Izbor kliniþkog sudije
Vijeünica
Banski dvor
ANURS
Poster sala
Brojevi oznaþavaju broj strane
Zajedniþki
Simpozijum Odbora
za kardiovaskularnu
patologiju ANURS i
35
SANU
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
09.40-09.50
08.00-09.50
Satnica
Subota, 2. 6. 2012.
24
38
37
40
Simpozijum
Neinvazivna i invazivna
funkcionalna evaluacija
pacijenata sa AKS
18.20-19.00
19.00-20.10
39
17.00-18.00
Odabrani sluþajevi iz
kardiološke prakse
Kliniþko - bolniþkog
centra Zemun-Beograd
Savremeni pristup
rezistentnoj arterijskoj
hipertenziji
16.00-17.00
Simpozijum
15.00-16.00
Simpozijum
VMA Beograd
Valvularne mane – aortna stenoza
Kliniþki seminar
Simpozijum
Berlin-Chemie
Okrugli sto
Akutni koronarni sindrom
41
40
39
Simpozijum
38
Zajedniþki simpozijum Udruženja kardiologa
Republike Srpske, Udruženja kardiologa Srbije,
Udruženja kardiologa BiH, Fondacije "Zdravlje
i srce" i Fonda Srbije za vaše srce
Nove evropske preporuke za prevenciju
kardiovaskularnih bolesti i za dislipidemije
Koncertna dvorana
Banski dvor
Piano bar
Hotel Bosna
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
18.00-19.00
Zajedniþki simpozijum
Udruženja kardiologa
RS i Udruženja
40
endokrinologa RS
Savremena terapija
dijabetesa typ II:
moguünosti prevencije
kardiovaskularnih
oboljenja
17.00-18.20
15.50-16.50
Satnica
Vijeünica
Banski dvor
Poster sala
25
12.00-13.50
11.30-12.00
10.00-11.30
09.50-10.00
08.00-09.50
Satnica
Vijeünica
Banski dvor
12.00-13.30
Seminar
Hipertenzija i
kardiovaskularni rizik
11.00-12.00
Karotidna bolest
10.00-11.00
Fokus
Rehabilitacija
kardiovaskularnih
bolesnika
45
44
43
08.00-09.30
Fokus
42
Privatna lekarska praksa
u Srbiji – 22 godine
uspešnog rada
Nedelja, 3. 6. 2012.
Simpozijum
Blok predavanja IKVB Dedinje
PAUZA
Simpozijum
Savremeni aspekti bolesti perikarda/Modern
Aspects of Pericardial Diseases
PAUZA
Simpozijum
Da li je 21. vijek doneo nova rješenja u
lijeþenju srþane insuficijencije?
Koncertna dvorana
Banski dvor
44
43
42
Poster sala
Brojevi oznaþavaju broj strane
Poster sesija
Baziþne nauke u kardiologiji
Aritmije
Elektro stimulacija srca
Neinvazivne dijagnostiþke metode
Invanzivne dijagnostiþke metode
Epidemiologija, prevencija i rehabilizacija
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
26
Prezentacija BKHS
projekta
15.00-15.45
16.00
Simpozijum
Kardiohirurgija
14.00-15.00
13.50-14.00
Satnica
Vijeünica
Banski dvor
45
45
44
Simpozijum
Antitrombocitna i antikoagulantna terapija
Z ATV AR ANJE KONGRESA
44
Seminar
Blok predavanja IKVB Sremska Kamenica
PAUZA
Koncertna dvorana
Banski dvor
Poster sala
Koronarna bolest/akutni koronarni sindrom
Valvularne mane
Kardiovaskularna hirurgija
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
DRUGI KONGRES KARDIOLOGA
REPUBLIKE SRPSKE
sa meÿunarodnim uþešüem
2nd CONGRESS OF THE REPUBLIC
OF SRPSKA SOCIETY OF CARDIOLOGY
with international participation
UDRUŽENJE KARDIOLOGA
REPUBLIKE SRPSKE
THE REPUBLIC OF SRPSKA
SOCIETY OF CARDIOLOGY
NAUýNI PROGRAM
SCIENTIFIC PROGRAMME
Banski dvor
Banja Luka, Republika Srpska, BiH
1. do 3. juni 2012.
Banski dvor
Banja Luka, The Republic of Srpska, B&H
June 1-3, 2012
27
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
28
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Petak, 1. 6. 2012.
12.30 – 14.00
Koncertna dvorana
Simpozijum
Non Medical Treatment Options in the Treatment of Heart Failure
Nemedikamentno lijeþenje srþane slabosti
Chairpersons / Predsjedavajuüi: A. Zuckermann (Vienna, AT),
G. Milašinoviü (Beograd, RS), A. Lazareviü (Banja Luka, RS/BiH)
12.30
Surgical Therapy of End Stage Heart Failure in the 21st Century
Hirurško lijeþenje terminalnog stadijuma srþane slabosti u 21. vijeku
- A. Zuckerman (Vienna, AT),
1
13.00
CRT - Resolved Problems and Dilemmas
CRT - Riješeni problemi i dileme
- G. Milašinoviü (Beograd, RS),
2
13.20
The Way to a New Heart - Needs and Opportunities
Put do novog srca - potrebe i moguünosti
- B. Goronja (Banja Luka, RS/BiH)
3
13.35
Discussion
Petak, 1. 6. 2012.
14.00 – 14.30
Koncertna dvorana
Simpozijum
Berlin-Chemie
Predsjedavajuüi: M. Krneta (Banja Luka, RS/BiH), A. Džudža (Sarajevo, BiH)
14.00
Dodatne terapijske prednosti sartana: olmesartan najbolji od
klase
- M. Krneta (Banja Luka, RS/BiH)
4
14.20
Diskusija
Petak, 1. 6. 2012.
16.00 – 17.00
Vijeünica
Pitajte eksperte
Pedijatrijska kardiologija
Predsjedavajuüi: A Ljubiü (Beograd, RS), I. Jovanoviü (Beograd, RS)
16.00
Uticaj zdravlja majke na stanje kardiovaskularnog sistema djeteta
nakon roÿenja
- A Ljubiü (Beograd, RS)
5
16.20
Fetalna ehokardiografija, dometi i ograniþenja
- I. Jovanoviü (Beograd, RS)
6
16.40
Specifiþnosti zbrinjavanja odraslih sa uroÿenom srþanom manom
- D. Kalimanovska Oštric (Beograd, RS)
7
16.55
Diskusija
29
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Petak, 1. 6. 2012.
14.30 – 15.20
Koncertna dvorana
Simpozijum
Simpozijum Actavis
Redukcija kardiovaskularnog rizika-tretman hipertenzije i dislipidemija
Predsjedavajuüi: D. Vuliü (Banja Luka, RS/BiH), I. Tasiü (Niška Banja, RS)
14.30
14.50
15.10
Blokada renin angiotenzin sistema-koji je naþin najbolji
- I. Tasiü (Niška Banja, RS)
8
Tretman dislipidemija u svijetlu najnovijih preporuka
- D. Vuliü (Banja Luka, RS/BiH)
9
Diskusija
Petak, 1. 6. 2012.
17.00 – 18.00
Vijeünica
Fokus
Pedijatrijska kardiologija
Predsjedavajuüi: I. Jovanoviü (Beograd, RS),
S. Bajiü (Maribor,Sl), T. Ilisiü (Beograd, RS)
17.00
Aortna valvularna regurgitacija nakon perkutanog zatvaranja
otvorenog duktus arteriozusa
- S. Bajiü (Maribor, Sl)
10
17.12
Mesto magnetne rezonance u dijagnostici i praüenju dece i
odraslih sa uroÿenom ili steþenom srþanom manom
- T. Ilisiü (Beograd, RS)
11
17.24
Kliniþka prezentacija i pravovremeno dijagnostikovanje
anomalnog utoka pluünih vena
- D. Ĉukiü (Banja Luka, RS/BiH)
12
17.36
Hirurško lijeþenje totalnog anomalnog utoka pluünih vena
- V. Milovanoviü (Beograd, RS)
13
17.48
Diskusija
Petak, 1. 6. 2012.
15.20 – 16.20
Koncertna dvorana
Simpozijum
Novi oralni antikoagulansi u u atrijalnoj fibrilaciji
Predsjedavajuüi: M. Diliü (Sarajevo, BiH), D. Vuliü (Banja Luka, RS/BiH)
15.20
Uvod
- D. Vuliü (Banja Luka, RS/BIH)
14
15.25
Problemi i optimalizacija antikoagulantne terapije
- M. Diliü (Sarajevo, BiH)
15
15.40
Nove opcije i strategija doziranja oralnih antikoagulantnih
lijekova u atrijarnoj fibrilaciji
- A. Kneževiü (Zadar, CRO)
16
15.55
Diskusija
30
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Petak, 1. 6. 2012.
16.20 – 17.00
Koncertna dvorana
Simpozijum
Simpozijum Astra Zeneca
Predsjedavajuüi: R. Bernat (Zagreb, HR)
16.20
Uþinkovita prevencija u svijetlu novih smjernca
- R. Bernat (Zagreb, HR)
16.40
Diskusija
Petak, 01. 06. 2012.
17.00 – 18.00
17
Koncertna dvorana
Simpozijum
Women Of The Third Millenium And Her Relationship With Medicine And Disease
Žena treüeg milenijuma i njen odnos sa medicinom i bolesti
Predsjedavajuüi: G. Gullace (Lecco, IT), Lj. Keriü (Banja Luka, RS/BiH)
17.00
How woman has come throughout the history: across Medicine
across the Diseases?
- G. Gullace (Lecco, IT)
18
17.30
Woman and Cardiovascular Diseases
- Lj. Keriü (Banja Luka, RS/BiH)
17.40
Diskusija
Petak, 1. 6. 2012.
18.00 – 19.00
19
Vijeünica
Fokus
JUSAD studija
Moderatori: S. Simeunoviü (Beograd, RS), Z. Škoriü Kovaþiü (B. Luka, RS/ BiH)
18.00
Longitudinalna procena faktora rizika u razvoju ateroskleroze kod
školske dece - 15 godina JUSAD studije
- S. Simeunoviü (Beograd, RS)
20
18.20
Studija asocijacije polimorfizama u genima APOB, APOE i eNOS
sa lipidnim parametrima u populaciji zdravih adolescenata
21
- I. Novakoviü (Beograd RS)
18.40
Diskusija
31
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Petak, 01. 06. 2012.
18.00 – 19.00
Koncertna dvorana
Internacionalna sesija
Predsjedavajuüi: N. Wong (Irvine, USA), D. Vuliü, (Banja Luka, RS/BiH)
18.00
Imaging of Atherosclerosis: Implications for Prevention
- N. Wong (Irvine, USA)
22
18.20
Prevention and control heart disease in China
- Hu Dayi (Bejing, China)
23
18.40
Treat for STEMI
- C. Lotan (Jerusalem, IL)
24
18.55
Diskusija
Petak, 01. 06. 2012.
20.00 – 21.00
Koncertna dvorana
Uvodna predavanja / Honorary lectures
Predsjedavajuüi: A. Lazareviü, (Banja Luka, RS/BiH), D. Vuliü, (Banja Luka, RS/BiH)
Interventional Cardiology: A Remarcable Journey
20.00
- U. Sigwart (Geneva, CH)
25
20.30
Morganjijevska korelacija deset kliniþkih entiteta
aterotrombotiþne koronarne ishemiþne bolesti srca,
sa njihovim morfološkim supstratima
- V. Kanjuh (Beograd, RS)
26
32
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Subota, 2. 6. 2012.
08.00 – 09.50
Koncertna dvorana
Simpozijum
Lijeþenje bolesnika sa STEMI
Predsjedavajuüi: M. Ostojiü (Beograd, RS, Banja Luka, RS/BiH),
S. Stojkoviü (Beograd, RS), S. Srdiü (Banja Luka, RS/BiH)
08.00
Uvod
- M. Ostojiü (Beograd, RS, Banja Luka, RS/BiH)
27
08.05
STENT FOR LIFE
- M. Ostojiü (Beograd, RS)
28
08.20
PCI u STEMI: savremena farmakoterapija
- S. Stojkoviü (Beograd, RS)
29
08.30
Percutaneous treatment of unptrotected left main
disease in acute coronary syndrome
- V. Kaniþ (Maribor, SLO)
30
08.40
Angiographic characteristics of aborted
ST elevation myocardial infraction
- S. Lonþar (Jerusalem, IL)
31
08.50
Kako i kada uraditi aspiraciju tromba kod bolesnika
sa akutnim infarktom miokarda?
- V. Vukþeviü (Beograd, RS)
32
09.00
Primjena interaaortne balon pumpe kod bolesnika
sa akutnim infarktom miokarda sa ST elevacijom
- B. IIisiü (Beograd, RS)
33
09.10
Lijeþenje STEMI u Republici Srpskoj
- N. Dobrijeviü (Banja Luka, RS/BiH)
34
09.20
Prikaz sluþaja
- M. Nedeljkoviü (Beograd, RS)
35
09.30
Diskusija
Subota, 2. 6. 2012.
08.00 – 09.00
Vijeünica
Brzopotezna sesija
Izbor kliniþkog sudije
Predsjedavajuüi: B. Beleslin (Beograd, RS), R. Babiü (Beograd, RS)
08.00
Cardiac remodeling in patients after TAVI: left ventricular
mass regression and survival
- S. Lonþar, G. Perlman, C. Lotan, H. Danenberg
D. Leibowitz, D. Gilon (Jerusalem, IL)
08.07
Promjena remodelovanja leve komore posle korekcije
ishemijske mitralne valvule
- A. Nikoliü, M. Miroþeviü, A. Popoviü, A. Mugoša
A. Radoviü (Podgorica, MNE)
Prva perkutana balon dilatacija aortnog zaliska (BAV)
u Republici Srpskoji i Bosni i Hercegovini
08.14
33
36
37
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
08.21
08.28
08.35
08.42
08.49
- N. Dobrijeviü, R. Bernat, M. Maksiü, J. Vidoviü, P. Kovaþeviü,
N. Šobot, V. Vukašinoviü (Banja Luka, RS/BiH
38
i Krapinske Toplice, CRO)
Da li aspiracija tromba u primarnoj PCI poboljšava preživljavanje?
Podaci registra pojedinaþnog centra sa velikim brojem procedura
- V. Dedoviü, D. Milašinoviü, A. Lazareviü, V. Vukþeviü,
Z. Mehmedbegoviü, J. T. Kostiü, M. Dobriü, M. Živkoviü,
D. Orliü, B. Beleslin, S. Stojkoviü, M. Ostojiü,
39
M. Nedeljkoviü, G. Stankoviü (Beograd, RS)
Znaþaj i upotreba FFR u sali za kateterizacije srca - prva iskustva
UKC Banja Luka
- V. Vukašinoviü, N. Dobrijeviü, S. Srdiü, Ž. Živanoviü,
40
N. Šobot, Ž. Gaüanoviü (Banja Luka, RS/BiH)
Koarktacija aorte kod odraslih: kliniþko-ehokardiografska studija
D. Trniniü, B. Vujisiü-Tešiü, A. Lazareviü, D. Rodiü,
T. Kovaþeviü, S. Obradoviü, N. Dobrijeviü, S. Srdiü,
M. Koziü (Banja Luka, RS/BiH)
41
Medikamentna terapija srþane insuficijencije: da li se
pridržavamo evropskih vodiþa
- D. Marinkoviü, D. Petroviü, B. Iliü, M. Deljanin-Iliü, S. Iliü,
I. Tasiü, S. Kostiü
42
Diskusija
Subota, 2. 6. 2012.
09.00 – 09.40
Vijeünica
Oralne prezentacije
Predsjedavajuüi: B. Pojskiü (Zenica, BiH), T. Kovaþeviü (Banja Luka, RS/BiH)
Histohemijska i imunohistohemijska analiza ožiljaka u miokardu
09.00
posle preležanog akutnog infarkta miokarda
- V. Tatiü, V. Kanjuh, S. Rafajlovski, R. Gajanin, B. Balint,
S. Obradoviü, D. Šušþeviü (Beograd, RS i Banja Luka, RS/BiH) 43
Lijeþenje akutnog koronarnog sindroma u koronarnoj jedinici
09.07
Opšte bolnice u Prijedoru zadnjih pet godina /2007-2011/
44
- V. Vujoviü, D. Vranješ (Prijedor, RS/BiH)
Podizanje nivoa znanja i svjesnosti o tretmanu atrijalne
09.14
fibrilacije u cilju sprijeþavanja moždanog udara
45
- B. Pojskiü, D. Mehinagiü, M. Pojskiü (Zenica, BiH)
Udruženost hipertenzije i drugih kardiovaskularnih
09.21
faktora rizika u jamskih rudara
- M. Beüareviü, F. Barakoviü, D. Beüiroviü,
46
I. Hasanoviü (Tuzla, BiH)
Analiza kardiovaskularnih faktora rizika kod pacijenata
09.28
oboljelih od hipertenzije
47
- Lj. Šormaz (Laktaši, RS/BiH)
Diskusija
48
09.35
34
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Subota, 2. 6. 2012.
09.50 – 11.00
Koncertna dvorana
Internacionalna sesija / International Session
Predsjedavajuüi/Chairpersons: S. Nakatani (Osaka, JP),
A. Lazareviü (Banja Luka, RS/BiH)
09.50
Leaders and Legends in Percoutaneous
Coronary Interventions
- L. Finci (Geneva, CH)
49
10.10
Assessment of myocardial ischemia by strain imaging
- S. Nakatani (Osaka, JP)
50
10.30
TAVI – to 2012
- C. Lotan (Jerusalem, IL)
51
10.50
Discussion
52
Subota, 2. 6. 2012.
11.00 – 13.00
Koncertna dvorana
Edukativna sesija
Lijeþenje bolesnika sa NSTEMI - akutnim koronarnim sindromom
Predsjedavajuüi: G. Stankoviü (Beograd, RS), A. Lazareviü (Banja Luka, RS/BiH)
11.00
Uvod
- G. Stankoviü (Beograd, RS)
53
11.05
Kliniþka stratifikacija rizika u NSTEMI
- M. Noü (Ljubljana, SLO)
54
11.15
Savremena farmakoterapija u NSTEMI
- A. Neškoviü (Beograd, RS)
55
11.25
Vrijeme i rezultati interventnog lijeþenja NSTEMI
- G. Stankoviü (Beograd, RS)
56
11.35
Lijeþenje NSTEMI u Republici Srpskoj
- S. Srdiü (Banja Luka, RS/BiH)
57
11.45
Prikaz perkutane koronarne intervencije kod bolesnika sa
58
NSTEMI – Live in a box® u saradnji sa EuroPCR
- G. Stankoviü (Beograd, RS), V. Vukþeviü (Beograd, RS), I. Iliü
(Beograd, RS), M. Noü (Ljubljana, SLO), A. Neškoviü (Beograd, RS
12.55
Zakljuþak
- A. Lazareviü (Banja Luka, RS/BiH)
35
59
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Subota, 2. 6. 2012.
11.00 – 13.00
ANURS
Zajedniþki Simpozijum odbora za kardiovaskularnu patologiju Akademije Nauka
i Umjetnosti Republike Srpske (ANURS) i Srpske Akademije Nauka i Umjetnosti
(SANU)
Predsjedavajuüi: D. Šeüerov-Zeþeviü (B. Luka, RS/BiH), V. Kanjuh (Beograd, RS),
M. Ostojiü (Beograd, RS), D. Vuliü (Banja Luka, RS/BiH
11.00
Vaskularizacija i funkcija provodnog sistema srca
- D. Šeüerov-Zeþeviü (B. Luka, RS/BiH)
60
11.20
Velike svetske i naše epidemiološke studije
o kardiovaskularnim bolestima
- V. Kanjuh (Beograd, RS)
61
11.40
Miokardna revaskularizacija: od stila života
i medikamenata do hirurgije
- M. Ostojiü (Beograd, RS)
62
Rezultati studije praüenja koronarnih bolesnika
u Republici Srpskoj (ROSCOPS IV)
- D. Vuliü (Banja Luka, RS/BiH)
63
12.00
12.15
Uticaj stresa za razvoj kardiovaskularnih oboljenja u mladih
- M. Burgiü (Banja Luka, RS/BiH)
64
12.30
Studija sedam zemalja sveta
- B. Parapid (Beograd, RS)
12.45
Diskusija
Subota, 2. 6. 2012.
11.00 – 12.00
65
Vijeünica
Sesija medicinskih tehniþara
Predsjedavajuüi: D. Unþanin (Banja Luka, RS/BiH),
M. Koziü, (Banja Luka, RS/BiH)
Znaþaj medicinske sestre u zbrinjavanju pacijenata sa akutnim
11.15
infarktom miokarda
66
- J. Vuþkoviü (Banja Luka, RS/BiH)
Uloga instrumentara pri ugradnji CRT-a
11.30
- S. Stevandiü (Banja Luka, RS/BiH)
67
11.45
Uloga instrumentara pri ugradnji ICD-a
68
- S. Vujiü (Banja Luka, RS/BiH)
36
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Subota, 2. 6. 2012.
12.00 – 13.00
Vijeünica
Fokus sesija
Dijagnostika i lijeþenje komorskih ekstrasistola
Predsjedavajuüi: M. Grujiü (Beograd, RS), N. Mujoviü (Beograd, RS),
D. Unþanin (Banja Luka, RS/BiH)
Komorske ekstrasistole-dijagnostika, kliniþke karakteristike i
12.00
principi terapije
69
- M. Grujiü (Beograd, RS)
Lijeþenje idiopatskih komorskih ekstrasistola i kratkotrajne
12.15
komorske tahikardije kateter ablacijom
70
- N. Mujoviü (Beograd, RS)
Problem sinkopa nepoznatog uzroka – implantabilni
12.30
monitor sistem
- D. Kovaþeviü (Novi Sad, RS)
71
12.45
Diskusija
Subota, 2. 6. 2012.
13.00 – 14.00
Koncertna dvorana
Simpozijum Hemofarm
Sartani u fokusu
Predsjedavajuüi: G. Milašinoviü (Beograd, RS), D. Unþanin (Banja Luka, RS/BiH)
13.00
Sartani u arterijskoj hipertenziji
- D. Unþanin (Banja Luka, RS/BiH)
72
13.30
Sartani u atrijalnoj fibrilaciji
- G. Milašinoviü (Beograd, RS)
73
13.50
Diskusija
Subota, 2. 6. 2012.
14.00 – 15.00
Vijeünica
Simpozijum
Kardiovaskularna protekcija – cilj leþenja arterijske hipertenzije
Predsjedavajuüi: B. Loviü (Niška Banja, RS), I. Tasiü (Niška Banja, RS)
Hipertrofija leve komore u hipertenziji
14.00
- D. Ĉorÿeviü (Niška Banja, RS)
Vaskularne promene u hipertenziji
14.15
- S. Kostiü (Niška Banja, RS)
14.30
Rizik za nastanak atrijalne fibrilacije kod pacijenata
sa arterijskom hipertenzijom
- D. Loviü (Niška Banja, RS)
14.45
Redukcija globalnog kardiovaskularnog rizika
u hipertenzivnih pacijenata: važnost monitoringa i
zaštite ciljnih organa u hipertenziji – Pogled iz 2012 godine
- I. Tasiü (Niška Banja, RS)
37
74
75
76
77
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Subota, 2. 6. 2012.
14.10 – 15.40
Koncertna dvorana
Kliniþki seminar
Dijagnostiþki i terapijski problemi u akutnom infarktu miokarda sa st elevacijom:
izmeÿu preporuka i kliniþke prakse
Predsjedavajuüi: Z. Vasiljeviü (Beograd, RS), D. Trniniü (Banja Luka, RS/BiH),
M. Šobot (Banja Luka, RS/BiH)
14.10
Znaþaj prvog medicinskog kontakta kod bolesnika sa STEMI kako pobediti vrijemem koje istiþe
- Z. Vasiljeviü (Beograd, RS)
78
14.25
Kliniþka stratifikacija rizika i znaþaj za adekvatnu terapiju STEMI
79
- P. Mitroviü (Beograd, RS)
14.40
Prikazi sluþaja STEMI iz Urgentnog centra KCS
- T. Joziü, A. Karadžiü (Beograd, RS)
80
14.55
Iskustvo sa STEMI iz koronarne jedinice u Banjaluci
- D. Trniniü (Banja Luka, RS/BiH)
81
15.10
Primarna perkutana intervencija kao izazov: iskustvo
Regionalnog centra bolnica u Valjevu
- I. Matiü (Valjevo, RS
82
15.25
Iskustvo sa STEMI iz koronarne jedinice u Zrenjaninu
- S. ûuriü (Zrenjanin, RS)
83
15.40
Diskusija i zakljuþci
Subota, 2. 6. 2012.
15.00 – 16.00
Vijeünica
Simpozijum
VMA Beograd
Predsjedavajuüi: D.Tavþiovski (Beograd, RS), A. Matunoviü (Beograd, RS)
Stres i hipertenzija
15.00
- A. Matunoviü (Beograd, RS)
Procena koronarnog protoka invazivnom metodom
15.10
- D. Tavþiovski, Z. Joviü (Beograd, RS)
Aortna mana u poodmakloj životnoj dobi, hirurško
15.20
leþenje ili TAVI
- D. Tavþiovski (Beograd, RS)
15.30
Antiagregaciona terapija – pacijent u fokusu
- A. Grdiniü (Beograd, RS)
15.40
Koronarna protoþna rezerva – primena u kliniþkoj praksi
- Z. Mladenoviü (Beograd, RS)
38
84
85
86
87
88
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Subota, 2. 6. 2012.
15.50 – 16.50
Koncertna dvorana
Simpozijum
Zajedniþki simpozijum Udruženja kardiologa Republike Srpske, Udruženja
kardiologa Srbije, Udruženje kardiologa BiH, Fondacije "Zdravlje i srce",
Fonda Srbije za vaše srce
Nove evropske preporuke za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i za
dislipidemije
Predsjedavajuüi: M. Ostojiü (Beograd, RS, B. Luka, RS/BiH),
D. Vuliü (B. Luka, RS/BiH), I. Tasiü (Niška Banja, RS)
15.50
Znaþaj stila života i medikamentne terapije
u prevenciji kardiovaskularnih bolesti
- M. Ostojiü (Beograd, RS)
16.05
Šta su kljuþne poruke Petih zajedniþkih evropskih preporuka za
prevenciju kardiovaskularnih bolesti i preporuka za dislipidemije
90
- D. Vuliü (B. Luka, RS/BiH)
16.17
Kardiovaskularna prevencija – uticaj na faktore rizika
- I. Tasiü (Niška Banja, RS)
91
16.29
Vascular Aging - starost krvnih sudova
- M. Diliü (Sarajevo, BiH)
92
16.41
Menadžment bolesti u kardiologiji
- Ž. Paviü (Beograd, RS)
93
16.53
Diskusija
Subota, 2. 6. 2012.
16.00 – 17.00
89
Vijeünica
Simpozijum
Savremeni pristup rezistentnoj arterijskoj hipertenziji
Predsjedavajuüi: M. Nedeljkoviü (Beograd, RS), A. Aranÿeloviü (Beograd, RS)
Rezistentna arterijska hipertenzija
16.00
94
- M. Nedeljkoviü (Beograd, RS)
Sekundarna hipertenzija – Stenoza renalne arterije
16.15
- M. Dobriü (Beograd, RS)
95
Radiofrekventna ablacija u leþenju rezistentne
16.30
arterijske hipertenzije
96
- A. Aranÿeloviü (Beograd, RS)
16.45
Stimulacija baroreceptora
- Z. Mehmedbegoviü (Beograd, RS)
97
39
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Subota, 2. 6. 2012.
17.00 – 18.20
Koncertna dvorana
Okrugli sto
Akutni koronarni sindrom
Predsjedavajuüi: M. Ostojiü (Beograd, RS), A. Lazareviü (Banja Luka, RS/BiH),
I. Terziü (Tuzla, BiH), M. Noü (Ljubljana, Sl), S. Srdiü (Banja Luka, RS/BiH),
S. Stoisavljeviü-Šatara (Banja Luka, RS/BiH),
17.00
Epidemiologija i lijeþenje AKS u RS/BiH
- A. Lazareviü (Banja Luka, RS/BiH), I. Terziü (Tuzla, BiH)
98
17.12
Ticagrelor, PLATO studija i nove smjernice za AKS
- M. Ostojiü (Beograd, RS)
99
17.24
Prikaz sluþaja
- S. Srdiü (Banja Luka, RS/BiH)
100
17.36
Farmakološke razlike meÿu
antiagregacionim/antitrombocitnim lijekovima
- S. Stoisavljeviü-Šatara (Banja Luka, RS/BiH)
101
17.48
Brilique – iskustvo iz Slovenije
- M. Noü (Ljubljana, Sl)
102
18.00
Diskusija
18.10
Koktel
Subota, 2. 6. 2012.
17.00 – 18.00
Vijeünica
Fokus
Odabrani sluþajevi iz kardiološke prakse Kliniþko - bolniþkog centra ZemunBeograd
Predsjedavajuüi: B. Putnikoviü (Beograd, RS), A. N. Neškoviü (Beograd, RS)
17.00
17.10
17.20
17.30
17.40
Kardiogeni šok u bolesnika sa vještaþkom valvulom
- A. Vlahoviü Stipac (Beograd, RS)
Tromboliza i PCI glavnog stabla tokom produžene
kardiopulmonalne reanimacije
- B. IIisiü (Beograd, RS)
Fulminantni miokarditis
- B. Putnikoviü (Beograd, RS)
Alkoholna septalna ablacija u hipertrofiþnoj kardiomiopatiji
- I. Iliü (Beograd, RS)
Diskusija
40
102
103
104
105
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Subota, 2. 6. 2012.
18.00 – 19.00
Vijeünica
Zajedniþki simpozijum Udruženja kardiologa RS i Udruženja endokrinologa RS
Savremena terapija dijabetesa typ II: moguünosti prevenciji kardiovaskularnih
oboljenja
Predsjedavajuüi: S. P. Pejiþiü (Banja Luka, RS/BiH), D. Vuliü (Banja Luka, RS/BiH)
18.00
Striktna kontrola lipida u tipu 2 dijabetesa: za ili protiv
- N. Laliü (Beograd, RS)
106
18.20
Striktna kontrola glikemije u tipu 2 dijabetesa: za ili protiv
- S. P. Pejiþiü (Banja Luka, RS/BiH)
107
18.35
Striktna kontrola arterijskog krvnog pritiska: za ili protiv
- D. Vuliü (Banja Luka, RS/BiH),
108
18.50
Diskusija
Subota, 2. 6. 2012.
18.20 – 19.00
Koncertna dvorana
Berlin-Chemie
Simpozijum
Predsjedavajuüi: P. Seferoviü (Beograd, RS)
18.20
"Nove perspektive u primjeni inhibitora konvertujuüeg enzima:
Zofenopril ide korak dalje"
- P. Seferoviü (Beograd, RS)
109
18.40
Diskusija
Subota, 1. 6. 2012.
19.00 – 20.10
Vijeünica
Simpozijum
Neinvazivna i invazivna funkcionalna evaluacija pacijenata sa AKS
Predsjedavajuüi: B. Beleslin (Beograd, RS), A. Ĉorÿeviü Dikiü (Beograd, RS),
19.00
EKG u infarktu miokarda. Zamke i trikovi
- M. Dobriü (Beograd, RS)
110
19.10
Procjena vitalnog miokarda poslije infarkta miokarda:
Kompleksan koncept
- V. Giga (Beograd, RS)
111
19.20
Stres ehokardiografija i koronarna rezerva protoka u akutnom
koronarnom sindromu- Praktiþne preporuke.
- A. Ĉorÿeviü Dikiü (Beograd, RS)
112
19.30
Biohemija akutnog koronarnog sindroma: od jednostavnih
dijagnostiþkih markera do potencijalnih prognostiþkih pokazatelja
113
- S. Radovanoviü (Beograd, RS)
19.40
Frakciona i koronarna rezerva protoka kod pacijenata
sa akutnim koronarnim sindromom
- B. Beleslin (Beograd, RS)
19.50
Vremenski okvir stres ehokardiografije poslije primarne PCI
- J. Stepanoviü (Beograd, RS)
115
20.00
Diskusija
41
114
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Subota, 2. 6. 2012.
19.00 – 20.10
Koncertna dvorana
Kliniþki seminar
Valvularne mane – aortna stenoza
Predsjedavajuüi: R. Bernat (Krapinske Toplice, CRO), A. Nikoliü (Podgorica, MNE)
19.00
Asimptomatska aortna stenoza
- Z. Kušljugiü (Tuzla, BiH)
19.10
Rezultati transkatetarske implantacije aortnog zaliska
(TAVI) kod prvih 15 bolesnika u Hrvatskoj – pogled kardiologa
- R. Bernat (Krapinske Toplice, CRO)
117
19.20
Rezultati transkatetarske implantacije aortnog zaliska
(TAVI) kod prvih 15 bolesnika u Hrvatskoj – pogled kardiohirurga
118
- Z. A. Korda (Krapinske Toplice, CRO),
19.30
TAVI – prva iskustva u Crnoj Gori
- A. Nikoliü, G. Nikoliü (Podgorica, MNE)
119
19.40
TAVI – proširene indikacije
- G. Nikoliü, A. Nikoliü (Podgorica, MNE)
120
116
19.50
Diastolic Dysfunction and Pulmonary Artery Hypertension in
Patients with Severe Aortic Stenosis after TAVI:
Points of No Return
- S. Lonþar, D. Leibowitz, C. Lotan, H. Danenberg,
D. Gilon (Jerusalem, IL)
121
20.00
Diskusija
42
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Nedelja, 3. 6. 2012.
08.00 – 09.50
Koncertna dvorana
Simpozijum
Da li je 21. vijek doneo nova rješenja u lijeþenju srþane insuficijencije?
Predsjedavajuüi: P. M. Seferoviü (Beograd, RS), V. Kanjuh (Beograd, RS),
08.00
Uvod: Da li smo otišli dalje poslije Heart Failure 2012?
- P. M. Seferoviü (Beograd, RS)
122
08.20
Novi aspekti postavljanja dijagnoze srþane insuficijencije u
svjetlu evropskih preporuka 2012
- S. Dimkoviü (Beograd, RS)
123
08.40
Akutna srþana insuficijencija: savremeni terapijski pristup
- P. Otaševiü (Beograd, RS)
124
09.00
Savremena medikamentozna terapija hroniþne srþane
insuficijencije
- S. Iliü (N. Banja, RS)
125
09.20
Kako najbolje lijeþiti bolesnika sa srþanom insuficijencijom
u 21. vijeku?
- A. Ristiü (Beograd, RS
126
09.40
Diskusija
Nedelja, 3. 6. 2012.
08.00 – 09.30
Vijeünica
Fokus
Privatna lekarska praksa u Srbiji – 22 godine uspešnog rada
Predsjedavajuüi: V. Hadži Tanoviü (Beograd, RS), S. Stožiniü (Beograd, RS)
08.00
Prevencija kardiovaskularnih oboljenja u Srbiji - pregled za
nacionalni program
- V. Hadži Tanoviü (Beograd, RS)
127
08.15
Bol u grudima – þesta dijagnostiþka enigma i dilema
- S. Stožiniü (Beograd, RS)
128
08.30
Cardiak arrest u privatnoj kardiološkoj
organizaciji – kontraverze reanimacije
- V. Hadži Tanoviü (Beograd, RS)
129
08.45
Ehokardiografija u privatnoj lekarskoj praksi – kontraverze
realnost i greške
- D. Bastaü (Zajeþar, RS)
130
09.00
Prevencija hipertenzije u privatnoj kardiološkoj ordinaciji
- S. Stožiniü (Beograd, RS)
131
09.15
Diskusija
43
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Nedelja, 3. 6. 2012.
10.00 – 11.30
Koncertna dvorana
Simpozijum
Savremeni aspekti bolesti perikarda/Modern Aspects of Pericardial Diseases
Predsjedavajuüi /Chairpersons: V. Kanjuh (Beograd, RS), Y. Adler (Tel Aviv, IL)
10.00
Lijeþenje rekurentnog perikarditisa – State of the Art/Treatment of
Recurrent Pericarditis - State of the Art
132
- Y. Adler (Tel Aviv, IL)
10.20
Etiologija perikardnog izliva: zagonetka sa lošim ishodom /
Etiology of Pericardial Effusion: A Riddle with a bad Outcome
- A. Ristiü (Beograd, RS)
133
10.40
Akutni perikarditis: vuk u jagnjeüoj koži/ Acute pericarditis: The
Wolf in Sheep's Clothing
134
- M. Imazzio (Turin, IT)
11.00
Dijagnoza i terapija konstriktivnog perikarditisa / Diagnosis and
therapy of constrictive pericarditis
135
- P. M. Seferoviü (Beograd, RS)
11.20
Discussion
Nedelja, 3. 6. 2012.
10.00 – 11.00
Vijeünica
Fokus
Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika
Predsjedavajuüi: M. Deljanin Iliü (Niška Banja, RS), D. Bogdaniü (Tesliü, RS/BiH)
10.00
Rehabilitacija bolesnika poslije infarkta miokarda
- M. Deljanin Iliü (Niška Banja, RS)
10.15
Ergospirometrija: Nezaobilazna metoda u novim preporukama za
procjenu, praüenje i rehabilitaciju bolesnika sa srþanom
insuficijencijom
137
- I. Nedeljkoviü (Beograd, RS)
10.30
Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika u Republici Srpskoj
- D. Bogdaniü (Tesliü, RS/BiH)
138
10.45
Diskusija
44
136
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Nedelja, 03. 06. 2012.
11.00– 12.00
Vijeünica
Kliniþki seminar
Karotidna bolest
Predsjedavajuüi: D. Sagiü (Beograd, RS), Z. Vujkoviü (Banja Luka, RS/BiH)
11.00
Karotidna bolest i infarkt mozga
- Z. Vujkoviü (Banja Luka, RS/BiH)
139
11.15
Karotidna bolest: endovaskularno lijeþenje
- D. Sagiü (Beograd, RS)
140
11.30
Karotidna bolest: hirurško lijeþenje
- Z. Roljiü (Banja Luka, RS/BiH)
141
11.45
Diskusija
Nedelja, 3. 6. 2012.
12.00– 13.50
Koncertna dvorana
Simpozijum
Blok predavanja IKVB Dedinje
Predsjedavajuüi: B. Ĉukanoviü, (Beograd, RS), Lj. Mangovski (Beograd, RS),
12.00
12.20
12.40
13.00
13.20
13.35
Hronologija i aktuelne perkutane intervencije na IKVB Dedinje
- Lj. Mangovski (Beograd, RS)
142
REDO operacije ascedentne aorte
- B. Ĉukanoviü (Beograd, RS)
143
Kompletna arterijska revaskularizacija miokarda
- P. Milojeviü (Beograd, RS)
144
Perkutano zatvaranje atrijumskog septalnog defekta
i foramena ovale sa kriptogenim šlogom
- Lj. Mangovski (Beograd, RS)
145
Apikalna kanulacija u uslovima disekcije ascendentne aorte
- S. Miüoviü, B. Ĉukanoviü (Beograd, RS)
146
Kardiometaboliþki sindrom: Kralj je mrtav, živeo kralj
- R. Babiü (Beograd, RS)
146a
Nedelja, 3. 6. 2012.
14.00 – 15.00
Koncertna dvorana
Blok predavanja IKVB Sremska Kamenica
Seminar
Predsjedavajuüi: D. Debeljaþki (Sremska Kamenica, RS),
M. Bikicki (Sremska Kamenica, RS)
14.00
Indikacija za hirurško leþenje aortne valvule: zamena ili reparacija
- A. Iliü (Sremska Kamenica, RS)
147
14.15
Nema limita za transradijalne intervencije
- D. Debeljaþki (Sremska Kamenica, RS)
148
14.30
Tromboza koronarnog stenta
- M. Bikicki (Sremska Kamenica, RS)
149
45
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Nedelja, 3. 6. 2012.
12.00 – 13.30
Vijeünica
Seminar
Hipertenzija i kardiovaskularni rizik
Predsjedavajuüi: S. Dimkoviü (Beograd, RS), D. Sagiü (Beograd, RS),
N. Tasiü (Beograd, RS)
12.00
Hipertenzija i kardiovaskularni rizik
- N. Tasiü (Beograd, RS)
150
12.20
Hipertenzivne krize
- S. Dimkoviü (Beograd, RS)
151
12.40
Denervacija renalne arterije: evaluacija indikacija i studije
- S. Boškoviü (Beograd, RS/BiH)
152
13.00
Denervacija renalne arterije: tehniþki aspekti
- D. Sagiü (Beograd, RS)
153
13.20
Diskusija
Nedelja, 3. 6. 2012.
14.00 – 15.00
Vijeünica
Simpozijum
Kardiohirurgija
Predsjedavajuüi: M. Koþica (Beograd, RS), A. Nikoliü (Podgorica, MNE)
14.00
Hirurgija mitralne valvule
- A. Nikoliü (Podgorica, MNE)
154
14.20
Tumori srca
- R. Iliü, Z. Trifunoviü (Beograd, RS)
155
14.40
Akutni aortni sindrom
- M. Koþica (Beograd, RS)
156
14.40
Diskusija
Nedelja, 3. 6. 2012.
15.00 – 15.45
Koncertna dvorana
Seminar
Antitrombocitna i antikoagulantna terapija
Predsjedavajuüi: J. Peruniþiü (Beograd, RS), S. Lazareviü (Banja Luka, RS/BiH)
15.00
Perioperativna antitrombocitna terapija u bolesnika sa
koronarnim stentom
- J. Peruniþiü (Beograd, RS)
157
15.15
Faktori rizika za venski tromboembolizam i dužina
antikoagulantne terapije
- N. Antonijeviü (Beograd, RS)
158
15.30
Diskusija
46
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Petak, 1. 6. 2012.
14.00 – 15.00
Vijeünica
Fokus
Aritmije
Predsjedavajuüi: L. Angelkov (Beograd, RS), D. Unþanin (Banja Luka, RS/BiH)
14.00
Interventno rješavanje ventrikularnih ekstrasistola
- D. Kojiü (Beograd, RS)
14.15
Interventno rješavanje idiopatskih ventrikularnih tahikardija
- V. Ristiü (Beograd, RS)
14.30
Interventno rješavanje ventrikularnih tahikardija kod bolesnika sa
strukturalnim oboljenjima srca
- L. Angelkov (Beograd, RS)
14.45
Diskusija
47
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Nedelja, 3. 6. 2012.
11.30 – 12.00
Poster sala
Posteri
Baziþne nauke u kardiologiji, Aritmije, Elektro stimulacija srca,
Neinvazivne dijagnostiþke metode, Invanzivne dijagnostiþke metode,
Epidemiologija, prevencija i rehabilizacija
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
Myocardial bridging in Serbian population
- G. Teofilovski-Parapid, V. Kanjuh, R. Jankoviü, B. Parapid,
D. Simiü, S. Aleksandriü, B. Beleslin, I. Nedeljkoviü, J. ýoliü, M. ý. Ostojiü,
159
(Beograd, RS)
Uþestalost pauza dužih od 2 sekunde tokom EKG holter snimanja
160
- N. T. Kostiü, (Graþanica, RS)
Neželjena dejstva antiaritmika III grupe Amiodarona Pulmonalna
toksiþnost sa letalnim ishodom – prikaz sluþaja
- N. Dobrijeviü, Ž. Gaüanoviü, N. Šobot,
161
V. Vukašinoviü, (Banja Luka, RS/BiH)
Arrhythmogenic right ventricular dysplasia and pregnancy: a case report
- B. Goronja, D. Unþanin, G. Milašinoviü, N. Laziü, G. Laziü, M. Šobot, N. Šobot,
M. Marjanoviü, A Lazareviü, (Banja Luka, RS/BiH)
162
Znaþaj perfuzione scintigrafije miokarda u dijagnostici i daljem tretmanu
ishemijske bolesti srca
- N. Šobot, N. Dobrijeviü, S. Srdiü, M. Šobot, V. Vukašinoviü, Ž. Gaüanoviü
163
(Banja Luka, RS/BiH)
Kliniþka prezentacija Marfanov sindrom-prikaz sluþaja
- J. Jovaniü, V. Katiü, B. Goronja, N. Dobrijeviü, T. Kovaþeviü-Preradoviü,
Lj. Kos, D. Smiljaniü, M. Šobot, S. Srdiü, (Banja Luka, RS/BiH)
164
Pet godina rada sale za kateterizaciju srca UKC Banja Luka (period od
juna-2007 do juna-2012.
- N. Dobrijeviü, A. Lazareviü, N. Milanoviü, S. Srdiü, (Banja Luka, RS/BiH) 165
Da li je moguü istovremeni “STEMI” infarkt na dva razliþita krvna suda?
Prikaz dva interesantna kliniþka scenarija iz sale za kateterrizacije srca,
KC Banja Luka
- N. Dobrijeviü, D. Trniniü, T. Kovaþeviü-Preradoviü, N. Šobot, M. Šobot,
166
M. Marjanoviü, Lj. Markoviü-Potkonjak, (Banja Luka, RS/BiH)
Znaþaj izvoÿenja aspiracije tromba u toku primarne PCI kod STEMI
pacijenata
- N. Dobrijeviü, V. Vukašinoviü, N. Šobot, M. Šobot, (Banja Luka, RS/BiH) 167
Prikaz interesantnih sluþajeva i rješavanja komplikacija u sali za
kateterizacije srca, bez podrške kardiohirurgije, KC Banja Luka
- N. Dobrijeviü, V. Vukašinoviü, N. Šobot, Ž. Gaüanoviü, J. Ĉokoviü,
(Banja Luka, RS/BiH)
168
Direct and indirect parameters of insulin sensitivity in assessment of the
degree of coronary artery disease and prognosis after percutaneous
coronary intervention – intermediate follow up
- A. Nikoliü, D. Nikoliü, V. Stanimiroviü, D. Miciü, (Beograd, RS)
169
Prevencija i zbrinjavanje kontrastom indukovane nefropatije u
interventnoj kardiologiji sa prikazom sluþaja
- Lj. Markoviü Potkonjak, N. Dobrijeviü, J. Ĉokoviü, V. Vukašinoviü,
170
T. Kovaþeviü-Preradoviü, (Banja Luka, RS/BiH)
48
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
Terapija trombotskih masa u lijevim srþanim šupljinama visokog
embolijskog potencijala
- Z. Janjiü, D. Trniniü, D. Rodiü, S. Hotiü Lazareviü, T. Kovaþeviü-Preradoviü,
S. Srdiü, M. Koziü, (Banja Luka, RS/BiH)
171
Radijalni pristup kod perkutanih koronarnih intervencija na Klinici za
kardiovaskularne bolesti Univerzitetskog kliniþkog centra Banja Luka
- Ž. Živanoviü, S. Srdiü, N. Milanoviü, V. Vukašinoviü,
(Banja Luka, RS/BiH)
172
Rana primjena trombolize kod bolesnika sa masivnom pluünom
embolijom i srþanim zastojem
- D. Mandiü, S. Ždrale, R. Krtiniü, G. Jokiü, B. Radoviü
(I. Sarajevo, RS/BiH)
173
Efekat kardiovaskularne rehabilitacije na aterogene indekse u grupi
veoma starih osoba
- D. Petroviü, S. Iliü, M. Deljanin Iliü, D. Marinkoviü, B. Iliü,
(Niška Banja, RS)
174
Efekat kardiovaskularne rehabilitacije na procenu kvaliteta života u grupi
veoma starih osoba
- D. Petroviü, D. Marinkoviü, B. Iliü, (Niška Banja, RS)
175
Primjena statina - prevencija IBS-prikaz sluþaja
- G. Jokiü, B. Tuševljak (I. Sarajevo, RS/BiH)
176
Prediktori regulacije pušaþkog statusa kod pacijenata posle perkutane
intervencije
- M. Liþina, T. Potpara, M. Polovina, M.M. Ostojiü, M.C. Ostojiü
(Beograd, RS)
177
Primena mera sekundarne prevencije kod koronarnih bolesnika sa
dijabetes melitusom
- S. Kostiü, D. Simonoviü, V. Mitiü, M. Rihter, D. Marinkoviü, I. Tasiü,
(Niška Banja, RS)
178
Whether proposed BMI or waist circumference cut-off values were
applicable in our population in terms of prediction of coronary artery
disease?
- D. Nikoliü, A. Nikoliü, V. Stanimiroviü, D. Miciü, (Beograd, RS)
179
49
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Nedelja, 3.10.2008.
11.50 – 14.00
Poster sala
Posteri
Koronarna bolest/akutni koronarni sindrom, Hipertenzija, Valvularne mane,
Kardiovaskularna hirurgija, Baziþne nauke
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
Differences in prediction of coronary artery disease using different
combinations of triplets definition for the metabolic syndrome
- A. Nikoliü, D. Nikoliü, V. Stanimiroviü,
180
M. Šumarac-Dumanoviü, (Beograd, RS)
The incidence of metabolic syndrome in patients with previous cardiac
event - myocardial infarction, surgical or percutaneous revascularization
- D. Nikoliü, A. Nikoliü, V. Stanimiroviü , D. Miciü, (Beograd, RS)
181
Impact of metabolic syndrome on incidence and prognosis of ischemic
mitral insufficiency in the selected group of patients with coronary artery
disease
182
- A. Nikoliü, D. Nikoliü, V. Stanimiroviü , D. Miciü, (Beograd, RS)
Tako-Tsubo kardiomiopatija - novi entitet u koronarnoj jedinici, prikaz
sluþaja
183
- B. Stanetiü, D. Trniniü, M. Koziü, Z. Janjiü, (Banja Luka, RS/BiH)
Komplikacije fibrinolitiþke terapije – akutni Leriche sindrom
- V. Katiü, T. Kovaþeviü-Preradoviü, B. Goronja, V. Vukašinoviü, S. Kovaþeviü,
S. Srdiü, D. Trniniü, M. Koziü, Z. Janjiü, Lj. Stajþiü, (Banja Luka, RS/BiH) 184
Correlation between Left Ventricular Diastolic Dysfunction, Pulmonary
Hypertension and Survival in Patients with Severe Aortic Stenosis
185
- S. Lonþar, R. Beeri, C. Lotan, D. Gilon, (Jerusalem, IL)
Infektivni endocarditis kod pacijenata sa uroÿenim ASD i ugraÿenim
pace macer
- S. Kešelj, B. Todoroviü, G. Jokiü, D. Mandiü, (I. Sarajevo, RS/BiH)
186
Hirurgija u infektivnm endokarditisu – „emergency“ vs. „urgency“
- T. Kovaþeviü-Preradoviü, V. Katiü, A. Lazareviü, S. Srdiü, D. Trniniü,
187
M. Koziü, Z. Janjiü, J. Vidoviü P. Kovaþeviü (Banja Luka, RS/BiH)
Primjena fibrinolitiþke terapije kod masivne pluüne tromboembolije u
ranom postoperativnom toku
188
- M. Blagojeviü, L. Vasiljeviü Bukejloviü (Doboj, RS/BiH)
Kontroverze u terapiji arterijske hipertenzije
- Lj. Gojkoviü Bukarica, V. Kanjuh, R. Šüepanoviü, A. Lazareviü,
R. Novakoviü, D. Protiü (Beograd, RS i Banja Luka, RS/BiH)
189
The effect of resveratrol on the human umbilical vein
- D. Protiü, S. Novakoviü, S. Spremoviü Raÿenoviü, V. Kanjuh,
N. Radunoviü, A. Lazareviü, H. Heinle, Lj. Gojkoviü Bukarica,
(Beograd, RS, Tibingen, D i Banja Luka, RS/BiH)
190
50
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
TREûI KONGRES KARDIOLOGA
REPUBLIKE SRPSKE
sa meÿunarodnim uþešüem
3rd CONGRESS OF THE REPUBLIC
OF SRPSKA SOCIETY OF CARDIOLOGY
with international participation
UDRUŽENJE KARDIOLOGA
REPUBLIKE SRPSKE
THE REPUBLIC OF SRPSKA
SOCIETY OF CARDIOLOGY
INDEX AUTORA
Banski dvor
Banja Luka, Republika Srpska, BiH
1. do 3. juni 2012.
Banski dvor
Banja Luka, The Republic of Srpska, B&H
June 1-3, 2012
51
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
INDEX AUTORA
Džudža A., 28
A
F
Adler Y., 43
Aleksandriü S., 46
Antonijeviü N., 45
Aranÿeloviü A., 38
Finci L., 34
G
Gaüanoviü Ž., 33, 46
Gajanin R., 33
Giga V., 40
Gilon D., 32, 41, 47
Goronja B., 28, 46, 47
B
Babiü R., 32
Bajiü S, 29
Balint B., 33
Barakoviü F., 33
Bastaü D., 42
Beüareviü M., 33
Beüiroviü D., 33
Beeri R., 47
Beleslin B., 32, 33, 40, 46
Bernat R., 30, 32, 41
Bikicki M., 44
Blagojeviü M., 48
Bogdaniü D., 42, 43
Boškoviü S., 45
Burgiü M., 35
Gojkoviü Bukarica Lj., 50
Grdiniü A., 37
Grujiü M., 36
Gullace G., 30
H
Hadži Tanoviü V., 42
Hasanoviü I., 33
Hotiü Lazareviü S., 46
Hu Dayi, 31
I
C
IIisiü B., 32, 39
Iliü A., 44
Iliü B., 33, 47
Iliü I., 34, 39
Iliü R., 45
Iliü S., 33, 42, 47
Ilisiü T., 29
Imazzio M., 43
ýoliü J., 46
ûuriü S., 37
D
Danenberg H., 32, 41
Debeljaþki D., 44
Dedoviü V., 33
Deljanin Iliü M., 42, 43, 47
Diliü M., 29, 38
Dimkoviü S., 42, 45
Dobriü M., 33, 38, 40
Dobrijeviü N., 32, 33, 46
Dobrijeviü N., 46
Ĉokoviü J., 46
Ĉorÿeviü D., 36
Ĉorÿeviü Dikiü A., 40
Ĉukanoviü B., 44
Ĉukiü D., 29
J
Janjiü Z., 46, 47, 48
Jankoviü R., 46
Jokiü G., 47, 48
Jovaniü J., 46
Jovanoviü I., 28, 29
Joviü Z., 37
Joziü T., 37
52
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Matiü I., 37
Matunoviü A., 37
Mehinagiü D., 33
Mehmedbegoviü Z., 33, 38
Miciü D., 46, 47
Miüoviü S., 44
Milanoviü N., 46, 47
Milašinoviü D., 33
Milašinoviü G., 28, 36, 46
Milojeviü P., 44
Milovanoviü V., 29
Miroþeviü M., 32
Mitiü V., 47
Mitroviü P., 37
Mladenoviü Z., 37
Mugoša A., 32
Mujoviü N., 36
K
Kalimanovska Oštric D., 28
Kaniþ V., 32
Kanjuh V., 31, 33, 35, 42, 43, 46
Karadžiü A., 37
Katiü V., 46, 47
Katiü V., 48
Keriü Lj., 30
Kešelj S., 48
Kneževiü A., 29
Koþica M., 45
Korda Z. A., 41
Kos Lj., 46
Kostiü J. T., 33
Kostiü N. T., 46
Kostiü S., 33, 36, 47
Kovaþeviü D., 36
Kovaþeviü P., 32, 48
Kovaþeviü S., 47
Kovaþeviü T., 33
Kovaþeviü-Preradoviü T., 46, 47, 48
Koziü M., 33, 35, 46, 47, 48
Krneta M., 28
Krtiniü R., 47
Kušljugiü Z., 41
N
Nakatani S., 34
Nedeljkoviü I., 43, 46
Nedeljkoviü M., 32, 33, 38
Neškoviü A., 34
Neškoviü A. N., 39
Nikoliü A., 32, 41, 45, 46, 47
Nikoliü A., 47
Nikoliü D., 46, 47
Nikoliü G., 41
Noü M., 34, 39
Novakoviü I., 30
L
Laliü N., 40
Lazareviü A., 28, 31, 33, 34, 39, 46, 48
Lazareviü S., 45
Laziü G., 46
Laziü N., 46
Leibowitz D., 32, 41
Liþina M., 47
Ljubiü A., 28
Lonþar S., 32, 41, 47
Lotan C., 31, 32, 34, 41, 47
Loviü B., 36
Loviü D., 36
Obradoviü S., 33
Orliü D., 33
Ostojiü M., 32, 33, 35, 38, 39
Ostojiü M. ý., 46
Ostojiü M.C., 47
Ostojiü M.M., 47
Otaševiü P., 42
M
P
Maksiü M., 32
Mandiü D., 47, 48
Mangovski Lj., 44
Marinkoviü D., 33, 47
Marjanoviü M., 46
Markoviü Potkonjak Lj., 46
Markoviü-Potkonjak Lj., 46
Parapid B., 35, 46
Paviü Ž., 38
Pejiþiü S. P., 40
Perlman G., 32
Peruniþiü J., 45
Petroviü D., 33, 47
Pojskiü B., 33
O
53
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
Pojskiü M., 33
Polovina M., 47
Popoviü A., 32
Potpara T., 47
Putnikoviü B., 39
T
Tasiü I., 29, 33, 36, 38, 47
Tasiü I., 36
Tasiü N., 45
Tatiü V., 33
Tavþiovski D, 37
Tavþiovski D., 37
Teofilovski-Parapid G., 46
Terziü I., 39
Todoroviü B., 48
Trifunoviü Z., 45
Trniniü D., 33, 37, 46, 47, 48
Tuševljak B., 47
R
Radovanoviü S., 40
Radoviü A., 32
Radoviü B., 47
Rafajlovski S., 33
Rihter M., 47
Ristiü A., 42, 43
Rodiü D., 33, 46
Roljiü Z., 44
U
S
Unþanin D., 35, 36, 46
Sagiü D., 44, 45
Šeüerov-Zeþeviü D., 35
Seferoviü P., 40
Seferoviü P. M., 42, 43
Sigwart U., 31
Simeunoviü S., 30
Simiü D., 46
Simonoviü D., 47
Škoriü Kovaþiü Z., 30
Smiljaniü D., 46
Šobot M., 37, 46
Šobot N., 32, 33, 46
Šormaz Lj., 33
Srdiü S., 32, 33, 34, 39, 46, 47, 48
Stajþiü Lj., 47
Stanetiü B., 47
Stanimiroviü V., 46, 47
Stankoviü G., 33, 34
Stepanoviü J., 40
Stevandiü S., 35
Stoisavljeviü-Šatara S., 39
Stojkoviü S., 32, 33
Stožiniü S., 42
Šumarac-Dumanoviü M., 47
Šušþeviü D., 33
V
Vasiljeviü Bukejloviü L., 48
Vasiljeviü Z., 37
Vidoviü J., 32, 48
Vilendeþiü R., 28
Vlahoviü Stipac A., 39
Vranješ D., 33
Vuþkoviü J., 35
Vujiü S., 35
Vujisiü-Tešiü B., 33
Vujkoviü Z., 44
Vujoviü V., 33
Vukašinoviü V., 47
Vukašinoviü V., 32, 33, 46, 47
Vukþeviü V., 32, 33, 34
Vuliü D., 29, 31, 35, 38, 40
W
Wong N., 31
Z
Ždrale S., 47
Živanoviü Ž., 33, 47
Živkoviü M., 33
Zuckerman A., 28
Zuckermann A., 28
54
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
55
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
INDEX MODERATORA I PREDSJEDAVAJUûIH
Keriü Lj., 30
Koþica M., 45
Kovaþeviü-Preradoviü T., 46, 47, 48
Koziü M., 33, 35, 46, 47, 48
Krneta M., 28
Kušljugiü Z., 41
A
Adler Y., 43
Aranÿeloviü A., 38
B
L
Babiü R., 32
Bajiü S, 29
Beleslin B., 32, 33, 40, 46
Bernat R., 30, 32, 41
Bikicki M., 44
Bogdaniü D., 42, 43
Laliü N., 40
Lazareviü A., 28, 31, 33, 34, 39, 46, 48
Lazareviü S., 45
Ljubiü A., 28
Loviü B., 36
Loviü D., 36
D
M
Danenberg H., 32, 41
Debeljaþki D., 44
Deljanin Iliü M., 42, 43, 47
Diliü M., 29, 38
Dimkoviü S., 42, 45
Ĉorÿeviü Dikiü A., 40
Ĉukanoviü B., 44
Džudža A., 28
Mangovski Lj., 44
Matunoviü A., 37
Milašinoviü G., 28, 36, 46
N
Nakatani S., 34
Nedeljkoviü M., 32, 33, 38
Neškoviü A. N., 39
Nikoliü A., 32, 41, 45, 46, 47
Noü M., 34, 39
G
Grujiü M., 36
Gullace G., 30
O
H
Ostojiü M., 32, 33, 35, 38, 39
Hadži Tanoviü V., 42
P
I
Pejiþiü S. P., 40
Peruniþiü J., 45
Pojskiü B., 33
Putnikoviü B., 39
Ilisiü T., 29
J
Jovanoviü I., 28, 29
R
K
Ristiü A., 42, 43
Kanjuh V., 31, 33, 35, 42, 43, 46
56
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
S
Sagiü D., 44, 45
Šeüerov-Zeþeviü D., 35
Seferoviü P., 40, 42
Simeunoviü S., 30
Škoriü Kovaþiü Z., 30
Šobot M., 37, 46
Srdiü S., 32, 33, 34, 39, 46, 47, 48
Stankoviü G., 33, 34
Stoisavljeviü-Šatara S., 39
Stojkoviü S., 32, 33
Stožiniü S., 42
T
Tasiü I., 29, 33, 36, 38, 47
Tasiü N., 45
Tavþiovski D., 37
Terziü I., 39
Trniniü D., 33, 37, 46, 47, 48
U
Unþanin D., 35, 36, 46
V
Vasiljeviü Z., 37
Vujkoviü Z., 44
Vukþeviü V., 32, 33, 34
Vuliü D., 29, 31, 35, 38, 40
W
Wong N., 31
Z
Zuckermann A., 28
57
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
SPISAK IZLAGAýA
Hemofarm d.o.o.
AstraZeneca
Actavis
Boeringer
Berlin-Chemie
Krka
Pliva
Pfizer
Sanofi Aventis
Bosnalijek
Bimed
58
I I I K O N G R E S K AR D I O L O G A R E P U B L I K E S R P S K E
ZAHVALJUJEMO SE
GENERALNOM SPONZORU: HEMOFARM
GRADU BANJA LUKA
MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE
REPUBLIKE SRPSKE
FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
REPUBLIKE SRPSKE
GLAVNIM SPONZORIMA:
ASTRAZENECA, ACTAVIS, BOERINGER,
BERLIN-CHEMIE
SPONZORIMA: PLIVA, KRKA, BIMED, BOSNALIJEK,
PFIZER, SANOFI AVENTIS
59
Download

III KONGRES KARDIOLOGA REPUBLIKE SRPSKE sa