UVOD U PRAVO NEMAýKE
SADRŽAJ
UVODNA REý ............................................................................................ 15
1. Luka Breneseloviü,
O POJMU PRAVA U NEMAýKOJ I KOD NAS ................................ 21
2.
Jovan ûiriü,
RECHTSSTAAT, SCHULZ, RADBRUH I FEHTER ......................... 37
3. Jelena ûeraniü,
POLITIýKI SISTEM I PODELA NADLEŽNOSTI U SAVEZNOJ
REPUBLICI NEMAýKOJ .................................................................... 54
4. Dejan Šuput,
PRAVNO UREĈIVANJE TELEKOMUNIKACIJA U NEMAýKOJ 72
5. Mario Reljanoviü,
ANTIDISKRIMINACIONO ZAKONODAVSTVO NEMAýKE ....... 89
6. Milan Miloševiü, Saša Mijalkoviü,
NORMATIVNO UREĈENJE OBAVEŠTAJNO-BEZBEDNOSNOG
SISTEMA SAVEZNE REPUBLIKE NEMAýKE.............................. 109
7. Aleksandar Maršavelski,
SICHERUNGSVERWAHRUNG – MERA BEZBEDNOSTI NA
PREKRETNICI.................................................................................... 125
8. Anÿelka Plavšiü Nešiü,
NASTANAK USTAVA I RAZVOJ USTAVNOSTI
U NEMAýKOJ .................................................................................... 141
9. Mladen Tišma,
USTAVNI ORGANI I SAVEZNA NADLEŽNOST U OSNOVNOM
ZAKONU SAVEZNE REPUBLIKE NEMAýKE ............................. 158
3
10. Vesna ûoriü Eriü, Milica Matijeviü,
PRESUDA SAVEZNOG USTAVNOG SUDA NEMAýKE O
USTAVNOSTI UGOVORA IZ LISABONA ..................................... 187
11. Marina Matiü,
UPRAVNO PRAVOSUĈE U NEMAýKOJ ...................................... 210
12. Aleksandra Rabrenoviü,
OSNOVNI ELEMENTI PRAVNOG POLOŽAJA DRŽAVNIH
SLUŽBENIKA SAVEZENE REPUBLIKE NEMAýKE – VEBEROVA
BIROKRATIJA U NOVOM RUHU? ................................................. 224
13. Marija Kostiü,
UVOD U EKOLOŠKO PRAVO NEMAýKE .................................... 241
14. Nataša Mrviü-Petroviü,
PROCESNI POLOŽAJ I ZAŠTITA ŽRTAVA KRIVIýNIH DELA U
NEMAýKOM PRAVU ...................................................................... 259
15. Dragan Jovaševiü,
PRIMENA INSTITUTA KRAJNJE NUŽDE U NEMAýKOM
KRIVIýNOM PRAVU ....................................................................... 279
16. Saša Kneževiü, Ivan Iliü,
KRIVIýNOPRAVNI STATUS MALOLETNIKA U NEMAýKOM
PRAVU ............................................................................................... 291
17. Matko Pajþiü,
ISTRAŽNI POSTUPAK U NJEMAýKOM KAZNENOM
PROCESNOM PRAVU ...................................................................... 311
18. Luka Breneseloviü,
KAZNA DOŽIVOTNOG LIŠENJA SLOBODE PREMA
NEMAýKOM KRIVIýNOM ZAKONIKU – LEBENSLANGE
FREIHEITSSTRAFE .......................................................................... 333
4
19. Igor Vuletiü,
ZAKONSKA REGULACIJA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA OD
POKUŠAJA KAZNENOG DJELA – NJEMAýKA RJEŠENJA I
SRPSKI POTENCIJALI ...................................................................... 349
20. Miomira Kostiü,
RANIJA PERIODIZACIJA RAZVOJA
KRIMINOLOGIJE U NEMAýKOJ .....................................................................373
21. Gordana Iliü-Popov, Stojan Miüoviü,
CRKVENI POREZ U NEMAýKOJ ................................................... 392
22. Mirjana Glintiü,
MAKSIMALNA HIPOTEKA I NJEN ODNOS SA OBEZBEĈUJUûIM
ZEMLJIŠNIM DUGOM U NEMAýKOM PRAVU........................... 410
23. Dejan B. Ĉurÿeviü,
NOTARSKI TESTAMENT U NEMAýKOM PRAVU ..................... 427
24. Zdravko Petroviü, Nikola Dožiü,
NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE
U NJEMAýKOM PRAVU.................................................................. 454
25. Katarina Tasiü,
PRAVNO NEOSNOVANO OBOGAûENJE, PRAVNI OSNOV I
KAUZA U NEMAýKOM GRAĈANSKOM ZAKONIKU ...................471
26. Katarina Joviþiü,
ARBITRAŽNO PRAVO NEMAýKOJ............................................... 488
27. Marijana Dukiü Mijatoviü,
UTICAJ NEMAýKOG STEýAJNOG PRAVA NA RAZVOJ
STEýAJNOG ZAKONODAVSTVA U SRBIJI ................................. 507
28. Vladimir ýoloviü,
STATUS STRANOG STEýAJNOG POSTUPKA U NEMAýKOM
ZAKONODAVSTVU.......................................................................... 524
5
29. Vladimir Ĉuriü,
ZAKLJUýIVANJE I IZVRŠAVANJE MEĈUNARODNIH
UGOVORA U USTAVNOM PRAVU SR NEMAýKE ..................... 542
30. Jelena Vukadinoviü,
MESTO PRAVA EVROPSKE UNIJE U PRAVNOM
PORETKU SR NEMAýKE ................................................................ 563
6
EINFÜHRUNG IN DAS DEUTSCHE RECHT
INHALT
EINFÜHRUNG ............................................................................................ 17
1. Luka Breneseloviü,
ÜBER DEN RECHTSBEGRIFF IN DEUTSCHLAND UND IN
UNSEREM LAND ............................................................................... 36
2. Jovan ûiriü,
RECHTSSTAAT, SCHULZ, RADBRUCH UND FECHTER ............. 52
3. Jelena ûeraniü,
POLITISCHES SYSTEM UND AUFTEILUNG DER
ZUSTÄNDIGKEITEN IN DER BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND .................................................................................. 70
4. Dejan Šuput,
RECHTLICHE ORDNUNG DER FERNMELDEWESEN IN
DEUTSCHLAND .................................................................................. 87
5. Mario Reljanoviü,
ANTI-DISKRIMINIERUNGS GESETZGEBUNG DEUTSCHLANDS ............................................. 107
6. Milan Miloševiü, Saša Mijalkoviü,
NORMATIVE ORDNUNG DES AUSKUNFTS-SICHERHEITS –
SYSTEMS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ............... 122
7. Aleksandar Maršavelski,
SICHERUNGSVERWAHRUNG –MASSREGELN DER BESSERUNG
UND SICHERUNG AN EINEM WENDEPUNKT ............................ 139
8. Anÿelka Plavšiü-Nešiü,
ENTSTEHEN DER VERFASSUNG UND ENTWICKLUNG DER
VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT IN DEUTSCHLAND ..................... 156
7
9. Mladen Tišma,
VERFASSUNGSORGANE UND BUNDES-ZUSTÄNDIGKEIT IN
DEM GRUNDGESETZ FÜR DIE BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND ................................................................................ 185
10. Vesna ûoriü Eriü, Milica Matijeviü,
URTEIL DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS VON
DEUTSCHLAND ÜBER DER VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT DES
VERTRAGS AUS LISSABON ........................................................... 207
11. Marina Matiü,
DIE VERWALTUNGSGERICHTSBARKEIT
IN DEUTSCHLAND........................................................................... 222
12. Aleksandra Rabrenoviü,
GRUNDELEMENTE DER LAGE DER STAATSBEAMTEN DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND – WEBERS BÜROKRATIE
IM NEUEN GEWAND ?..................................................................... 239
13. Marija Kostiü,
EINLEITUNG IN DAS ÖKOLOGISCHE RECHT VON
DEUTSCHLAND ............................................................................... 256
14. Nataša Mrviü-Petroviü,
STRAFVERFAHREN STELLUNG DES OPFER VON STRAFTATEN
UND OPFERSCHUTZ IM DEUTSCHEN RECHT .......................... 277
15. Dragan Jovaševiü,
DIE NOTSTANDSREGELUNG IM DEUTSCHEN STRAFRECHT 289
16. Saša Kneževiü, Ivan Iliü,
JUGENDSTRAFRECHTLICHES STATUS IN DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND............................................ 309
8
17. Matko Pajþiü,
ERMITTLUNGSVERFAHREN IM DEUTSCHEN
STRAFPROZESSRECHT ................................................................... 330
18. Luka Breneseloviü,
LEBENSLANGE FREIHEITSSTRAFE (§ 38 I StGB) ...................... 347
19. Igor Vuletiü,
RECHTLICHE REGELUNG DER FREIWILLIGEN RÜCKTRITTS
VOM VERSUCH – DEUTSCHE LÖSUNGEN UND SERBISCHE
POTENZIALE ..................................................................................... 371
20. Miomira Kostiü,
FRÜHERE PERIODISIERUNG DER ENTWICKLUNG DER
KRIMINOLOGIE IN DEUTSCHLAND - Abbildung der Beginne... 389
21. Gordana Iliü-Popov, Stojan Miüoviü,
KIRCHENSTEUER IN DEUTSCHLAND ......................................... 408
22. Mirjana Glintiü,
DIE ENTWICKLUNG DER MAXIMALHYPOTHEK UND DER
SICHERUNGSGRUNDSCHULD IN DEUTSCHLAND................... 425
23. Dejan B. Ĉurÿeviü,
DAS NOTARIELLE TESTAMENT ................................................... 452
24. Zdravko Petroviü, Nikola Dožiü,
WIEDERGUTMACHUNG FÜR IMMATERIELLE SCHADEN IM
DEUTSCHEN RECHT........................................................................ 462
25. Katarina Tasiü,
RECHTLICH UNBEGRÜNDETE BEREICHERUNG,
RECHTSGRUND UND KAUSA IN DEM DEUTSCHEN
BÜRGERLICHEN GESETZBUCH (BGB) ........................................ 486
26. Katarina Joviþiü,
DEUTSCHLANDS SCHIEDSRECH.................................................. 505
9
27. Marijana Dukiü Mijatoviü,
EINFLUSS DER DEUTSCHEN KONKURSORDNUNG AUF DIE
ENTWICKLUNG DER KONKURSGESETZGEBUNG
IN SERBIEN........................................................................................ 522
28. Vladimir ýoloviü,
DER STATUS DES AUSLÄNDISCHEN KONKURSVERFAHRENS
IN DER DEUTSCHEN GESETZGEBUNG ....................................... 450
29. Vladimir Ĉuriü,
ABSCHLUSS UND VOLLSTRECKUNG DER INTERNATIONALEN
VERTRÄGE IM VERFASSUNGSRECHT
DER BR DEUTSCHLAND................................................................. 561
30. Jelena Vukadinoviü,
DIE STELLUNG DES EU-GEMEINSCHAFTSRECHTS AUS DER
SICHT DER DEUTSCHEN RECHTSPRECHUNG........................... 578
10
INTRODUCTION TO GERMAN LAW
CONTENT
FOREWORD................................................................................................ 19
1. Luka Breneseloviü,
ABOUT THE CONCEPT OF LAW IN GERMANY AND IN OUR
COUNTRY ............................................................................................ 36
2. Jovan ûiriü,
RECHTSSTAAT (RULE OF LAW), SCHULZ, RADBRUH AND
FEHTER ................................................................................................ 53
3. Jelena ûeraniü,
POLITICAL SYSTEM AND DISTRIBUTION OF COMPETENCES
IN FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ........................................ 70
4. Dejan Šuput,
GERMAN TELECOMMUNICATION LAW....................................... 88
5. Mario Reljanoviü,
ANTIDISCRIMINATION LEGISLATION IN GERMANY ............. 107
6. Milan Miloševiü, Saša Mijalkoviü,
NORMATIVE FRAMEWORK OF INTELLIGENCE-SECURITY
SYSTEM OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ............ 123
7. Aleksandar Maršavelski,
SICHERUNGSVERWAHRUNG –SECURITY MEASURES AT A
TURNING POINT............................................................................... 139
8. Anÿelka Plavšiü Nešiü, FORMATION OF THE CONSTITUTION AND
DEVELOPMENT OF THE CONSTITUTIONISM IN GERMANY.. 157
11
9. Mladen Tišma,
CONSTITUTIONAL ORGANS AND FEDERAL
JURISDICTION IN THE BASIC LAW FOR THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY ............................................................... 185
10. Vesna ûoriü Eriü, Milica Matijeviü,
THE RULING OF THE GERMAN CONSTITUTIONAL COURT ON
THE CONSTITUTIONALITY OF THE TREATY OF LISBON ..... 208
11. Marina Matiü,
ADMINISTRATIVE JUDICIARY IN GERMANY ........................... 223
12. Aleksandra Rabrenoviü,
KEY ELEMENTS OF CIVIL SERVANTS’ LEGAL STATUS IN
GERMANY – WEBER’S BUREACRACY IN A NEW MOULD? .. 239
13. Marija Kostiü,
INTRODUCTION TO GERMAN ENVIRONMENTAL LAW ......... 257
14. Nataša Mrviü-Petroviü,
PROCESS STATUS AND PROTECTION OF VICTIMS OF CRIME
IN GERMAN LAW ............................................................................. 277
15. Dragan Jovaševiü,
APPLICATION OF THE INSTITUTE OF EXTREME NECESSITY IN
GERMAN CRIMINAL LAW ............................................................. 289
16. Saša Kneževiü, Ivan Iliü,
CRIMINAL LAW STATUS OF A JUVENILES
IN GERMAN LAW ............................................................................. 310
17. Matko Pajþiü,
INVESTIGATION PROCEDURE IN GERMAN CRIMINAL
PROCEDURAL LAW......................................................................... 331
12
18. Luka Breneseloviü,
SENTENCE OF LIFE IMPRISONMENT BY THE GERMAN
CRIMINAL CODE – LEBENSLANGE FREIHEITSSTRAFE –...... 347
19. Igor Vuletiü,
LEGAL REGULATION OF VOLUNTARY ABANDOMENT FROM
CRIMINAL ATTEMPT – GERMAN SOLUTIONS AND SERBIAN
RESOURCES ...................................................................................... 371
20. Miomira Kostiü,
MAPPING THE EARLY HISTORICAL PERIODS IN THE
DEVELOPMENT OF CRIMINOLOGY IN GERMANY .................. 390
21. Gordana Iliü-Popov, Stojan Miüoviü,
CHURCH TAX IN GERMANY ......................................................... 409
22. Mirjana Glintiü, MAXIMUM AMOUNT MORTGAGE AND ITS
RELATION TO DEBT-SECURING LAND CHARGE ..................... 425
23. Dejan B. Ĉurÿeviü,
NOTARIAL WILL .............................................................................. 453
24. Zdravko Petroviü, Nikola Dožiü,
NON PECUNIARY DAMAGE COMPENSATION
IN GERMAN LAW ............................................................................. 470
25. Katarina Tasiü,
UNJUST ENRICHMENT, LEGAL GROUND AND CAUSE IN
GERMAN CIVIL CODE..................................................................... 487
26. Katarina Joviþiü,
ARBITRATION LAW OF GERMANY ............................................. 506
27. Marijana Dukiü Mijatoviü,
THE INFLUENCE OF GERMAN INSOLVENCY LAW ON
DEVELOPMENT OF BANKRUPTCY
LEGISLATION IN SERBIA ............................................................... 523
13
28. Vladimir ýoloviü,
STATUS OF THE FOREIGN BANKRUPTCY PROCEEDINGS IN
GERMAN LEGISLATION ................................................................. 541
29. Vladimir Ĉuriü,
CONCLUSION AND IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL
TREATIES IN GERMAN CONSTITUTIONAL LAW...................... 561
30. Jelena Vukadinoviü,
THE STATUS OF THE EU LAW IN THE LEGAL ORDER OF THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ............................................ 578
14
Download

3 UVOD U PRAVO NEMAČKE SADRŽAJ UVODNA REČ