P O T P U N A
Z A Š T I T A
B E T O N A
ICS PENETRON INTERNATIONAL Ltd. je
priznat kao svetski lider kada je u pitanju
hidroizolacija, hemijska zaštita i reparacija
betona. Tokom proteklih 20 godina, porodica
Penetron proizvoda je stekla i zadržala
Sveobuhvatnost
reputaciju
Penetron
da
može
da
odgovori
najzahtevnijim projektnim zahtevima širom
planete, od surovih hladnoća Norveške i
Rusije, do vrelih ekstrema Saudijske Arabije.
Godine 1979., sa sedištem na Long Island,
New York, kompaniju je osnovao gospodin
se
i
efikasnost
najbolje
ogleda
sistema
kroz
široki
spektar primena na kritičnim područjima,
uključujući i nuklearne reaktore, postrojenja
za skladištenje hemijskih materija, kao i
tunelske
instalacije
masovni
saobraćaj.
zaštite betona, odlučan da se posveti visokim
najvišim
tehničkim standardima.
čovekove okoline, što se potvrđuje primenom
Shodno tome, sve Penetron recepture se
u brojnim akvarijumima i postrojenjima za
podvrgavaju
kroz
preradu pitke vode, koje možete videti na
sadejstvo najnovijih tehnoloških saznanja i
kompanijskoj listi referenci. Kad je u pitanju
povratnih
usavršavanju,
informacija
od
profesionalnih
korisnika.
obuhvata
preko
60
zemalja,
pružajući kompaniji široko polje na kome
implementira
svoje
iskustvo
i
stručnost.
Kombinacija superiornog kvaliteta i svuda
prisutne tehničke podrške, čini da je ICS
Penetron
kod
inženjera,
arhitekata
i
građevinara širom sveta i dalje sinonim za
vrhunski domet u zaštiti i reparaciji betona.
zahtevima
proces
kontrole
Današnja prodajna i servisna mreža ICS
Penetron
sam
proizvodi
su
tranzitni
Robert J. Revera, priznati stručnjak na polju
stalnom
Svi
za
standarda
proizvodnje,
kvaliteta,
kao
prilagođeni
za
precizni
i
zaštitu
sistem
najsavremenija
oprema instalirana u fabrici, doneli su nam
certifikat ISO 9001-2000.
PENETRON SISTEM
PRIMENA:
Rezervoari pijaće vode
Postrojenja za tretman
otpadnih voda
Akvarijumi
Tuneli
Parkirališta
Betonski krovovi
Temelji
Saobraćajnice
Sanitarni čvorovi
Liftovska okna
AB temeljne ploče
Podzemna skloništa
Dijafragma zidovi
Industrijska postrojenja
Podrumi
Sve betonske strukture
koje zahtevaju hidroizolacionu i hemijsku
zaštitu
Namenjen za hidroizolacionu i hemijsku zaštitu nadzemnih i
podzemnih delova objekta. Nanosi se u obliku retke paste.
Namenjen za reparaciju prslina i hladnih spojeva, za popunu
otvora od rasponki i šupljina u betonu, za restoraciju
geometrije betonskog elementa.
Aditiv koji se dodaje u beton tokom njegove pripreme, radi
postizanja potpune i integrisane hidroizolacije.
Praškasti materijal predviđen za suvo posipanje na
horizontalnu površinu. Pažljivo odmereni sastojci omogućuju
lako utrljavanje u podlogu.
Brzovezujući materijal sposoban da zaustavi ozbiljne prodore
vode pod pritiskom.
PENETRON
®
Efikasnost:
OPIS:
Penetron proizvodi iz sistema
cementne kapilarno - kristalne
hidroizolacije, sastavljeni su od
običnog
peska
cementa,
posebno
kvarcnog
formulisane
granulacije i smese aktivnih
hemikalija,
što
obezbeđuje
efikasnu i trajnu hidroizolaciju
betona.
Prednosti:
Penetron svoje hidroizolaciono
dejstvo postiže reakcijom
različitih hemijskih komponenti
sa kombinacijom elemenata
koji se nalaze u betonskoj
masi. Smeša Penetrona i vode
prodire duboko u kapilarni trakt
betona koristeći osmotski
pritisak, i formira kristale koji u
potpunosti zatvaraju kapilare i
sitne mikroprsline u betonu,
potiskujući vlagu. Ovaj proces
deluje nezavisno od prisustva
hidrostatičkog pritiska. Ako u
betonu uopšte nema vlage,
komponente Penetrona miruju.
U bilo kom trenutku da se
pojavi vlaga, hemijski proces
ponovo automatski otpočinje,
nastavlja se akcija zaptivanja
koja se proširuje sve dublje u
beton. Hemikalije u Penetronu
će zauvek ostati prisutne,
spremne da reaguju na svaku
pojavu vlage i otpočnu proces
kristalizacije. U praksi su
zabeleženi slučajevi formiranja
kristala čak i na 1 m dubine od
mesta nanošenja. Penetron® je
u potpunosti kompatibilan sa
betonom, ciglom, malterom i
kamenom.
Namena:
Postaje integralni deo betona, formirajući s njim
jedinstvenu čvrstu i izdržljivu masu. Penetron ne treba
posmatrati kao premaz ili membranu.
Prodire veoma duboko, zatvarajući kapilarni trakt betona i
mikroprsline
Nanosi se bilo sa pozitivne, bilo sa negativne strane
Hidroizolaciona svojstva i hemijska otpornost ostaju
nepromenjeni čak i prilikom površinskih oštećenja betona
Potpuno je efikasan čak i kod visokog čeonog
hidrostatičkog pritiska
Daleko efikasniji i ekonomičniji u odnosu na hidrolitičke
membrane ili bentonitske sisteme
Jednostavan je za primenu, niska cena rada
Povećava pritisnu čvrstoću betona
Ne može da se probuši, pocepa ili pukne na šavovima
Nije mu potrebna posebna zaštita prilikom postavljanja
armaturnih mreža, nasipanja ili ostalih radnih operacija
Dubinski zatvara prsline do 0.4 mm (nije obično maskiranje
ili premošćavanje prslina i pukotina)
Dozvoljava betonu da diše, eliminiše nagomilavanje
vodene pare, čime omogućuje da se beton u potpunosti
osuši
Odoleva hemijskim napadima (pH 3 - 11 u stalnom
kontaktu, pH 2 - 12 u periodičnim kontaktima), štiti od
ciklusa smrzavanja i odmrzavanja, od agresivnih
podzemnih voda, morske vode, karbonata, hlorida, sulfata
i nitrata.
Može da se nanosi na vlažan ili svež beton
Penetron se preporučuje za
upotrebu na svakoj betonskoj
strukturi od koje se zahteva da
ne propušta, ili da ne ispušta
vodu. Takođe, treba ga koristiti
na betonskim elementima koji
su izloženi potencijalnom
napadu vode ili hemijski
agresivnih materija, i koje
želimo
da
permanentno
zaštitimo od negativnog dejstva
vode i hemikalija. Mogućnost
da se Penetron nanosi bilo sa
pozitivne bili sa negativne
strane omogućava rešavanje
svih vrsta hidroizolacionih
problema.
Štiti armaturni čelik
Neotrovan je
Odobren za upotrebu sa pijaćom vodom
Nije potrebna posebna nega (osim u uslovima visokih
temperatura i niske vlažnosti vazduha)
Mikroskopska analiza
betona posle 28 dana
PENETRON SISTEM
Kako PENETRON izoluje beton
Tipičan izgled strukture
ovlaženog betona
Penetron može da se
nanosi sa pozitivne ili
negativne strane
Kako PENETRON zaptiva prslinu
Tipična cureća prslina
Hemijska reakcija počinje
čim se Penetron nanese
na betonsku površinu
Slika 2 pokazuje proširenu pukotinu koja je zatvorena sa Peneplug i
tretirana Penetron premazom.
Penetron prodire i do
1 m dubine, postajući
integralni deo betona
Penetron kristali se formiraju unutar betonske mase, povećavajući otpornost na
silu pritiskai obezbeđujući trajnu hemijsku zaštitu i vodonepropusnost.
Penetron svojim dubinskim
dejstvom u potpunosti štiti
betonsku strukturu
Slika 3 pokazuje kako Penetron ne samo da zaustavlja aktivni prodor vode, već
nastavlja daformira kristale koji prodiru duboko u pukotinu i okolni beton,
kompletirajući hidroizolacioni proces.
PENECRETE MORTAR™
Namena:
Koristi se, u sadejstvu sa
premazom Penetron, za:
OPIS:
Penecrete Mortar je pripremljeni
cementni malter namenjen za
popravke,
zaptivanje.
hidroizolaciju
i
Tehnički podaci:
POTROŠNJA:
Utrošak
(kg/m1)
Vreća
22.68 kg
Pukotine, U-oblik
25 mm x 25 mm
1.5
15.2 m1
Zatvaranje otvora od
rasponki, obrada hladnih
spojeva
Žljebovi
25 mm x 25 mm
1.5
15.2 m1
Obrada prslina u betonu
Holkeli, trouglasti
38 mm x 38 mm
1.5
15.2 m1
Otvori
25 x 25 x 25 mm
-
≈ 600 kom
Izradu holkela, ispunu
žljebova, instalaciju dilatacionih traka
Vodonepropusno zaptivanje šupljina u betonu
Reparacija degradiranog i
segregiranog betona
Šuplikavi beton
0.011 m3
Primena:
Tanki slojevi i precizno
oblikovanje
FIZIČKI PODACI:
Agregatno stanje:
prah
Može da se nanosi na
sveži beton
Boja:
cementno siva
Gustina:
1.81 kg/lt
Brzo vezivanje
Upotrebljivost mase:
30 minuta
Neorganski sastav, bez
polimera
Finalno vezivanje:
oko 2 časa
Pijaća voda:
odobren
Nezapaljiv
Otporan na abraziju i
mehanička oštećenja
TEHNIČKI PODACI:
Otporan
na
cikluse
smrzavanja i odmrzavanja
Odobren za kontakt s
pijaćom vodom
Nanosi
se
rukom,
mistrijom,
špahtlom,
četkom …
Svi podaci se odnose na
prosečne vrednosti dobijene u
labaratorijskim uslovima.
Način primene, temperatura,
vlažnost i upijajuća moć
podloge mogu da utiču na
navedene rezultate.
Penecrete se nanosi na
površinu u obliku
maltera pomoću špahtle
1 dan
3 dana
7 dana
28 dana
Pritisna čvrstoća
ASTM C-109
11 MPa
17 MPa
40 MPa
48 MPa
Zatezna čvrstoća
ASTM C-109
2.2 MPa
3.6 MPa
5.0 MPa
6.2 MPa
PENETRON PLUS
™
Prednosti:
Poboljšava otpornost
betona na abraziju
Jednostavna i ekonomski
isplativa aplikacija
Povećava otpornost betona
na pritisak
Odobren za upotrebu sa
pijaćom vodom
Tehnički podaci:
OPIS:
Penetron sistem je usklađen sa zahtevima sledećih Standarda:
Otpornost na pritisak ASTM C-39
Mikroskopska analiza ASTM C-457
Penetron
Plus
je
Sadržaj hlorida AASHTO T260
posebno
Hemijska analiza (Infracrvena spektroskopija Perkin-Elmerova
metoda 990-9647)
nanošenje
Vodonepropusnost - Priručnik za Inžinjering betona
početnoj fazi vezivanja.
koncipiran
materijal
za
suvo
posipanjem
na
horizontalne površine betona u
Hemijska otpornost ASTM C267-77
Vezivanje hemijski rezistentnog maltera ASTM C-321
Vodonepropusnost - U.S. Armijska Inžinjerija CRD-C-48-73
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje ASTM C-672-76
Otpornost na radijaciju - USA Standard
Otpornost na radijaciju - GOST Standard
Penetron Plus se
nanosi posipanjem,
a potom se utrljava
helikopterom
PENEPLUG
™
Prednosti:
Jednostavnost primene
Neorganski sastav
Nezapaljivost
Bez mirisa i isparenja
Odobren za upotrebu sa
pijaćom vodom
OPIS:
Peneplug je brzovezujući cementni
materijal.
Preporučuje se za:
- trenutno zatvaranje prodora vode
- zaptivanje curenja na spojevima,
otvorima, prslinama..
PENETRON ADMIX™
Namena:
Rezervoari
Tehnički podaci:
Napomena:
OPIS:
Postrojenja za preradu
pijaćih i otpadnih voda
Penetron Admix je koncipiran tako da zadovoljava široki opseg
projektnih i temperaturnih uslova (pogledati Brzina vezivanja i čvrstoća). Konsultujte
najbliže Penetron Odeljenje za tehničku podršku radi razrade najbolje recepture za
primenu Penetron Admix na vašem projektu.
Penetron Admix je aditiv koji se
Podzemna železnica –
tuneli
Penetron Admix je usklađen sa zahtevima sledećih Standarda:
dodaje betonu tokom njegove
Podzemna skloništa
ASTM C-39
* Pritisna čvrstoća
ASTM C-321
* Vezivanje hem. rezistentnog maltera
pripreme. Na taj način beton
Temelji
postaje trajno zaštićen od prodora
ASTM C-457
* Mikroskopska analiza
CRD-C-48-73
* Vodonepropusnost - USACE
Bazeni za plivanje
vode i drugih tečnosti sa bilo koje
Gotovi betonski elementi
AASHTO T260
* Sadržaj hlorida
ASTM C-672-76
* Ciklus smrzavanje/odmrzavanje
Perkin-Elmerova metoda 990-9647
* Hemijska analiza (IC spektroskopija)
USA Standard
* Otpornost na radijaciju
Vodonepropusnost
* Priručnik za Inženjering betona
ASTM C267-77
* Hemijska otpornost
GOST Standard
* Otpornost na radijaciju
strane, kao i od svih negativnih
uticaja sredine u kojoj se nalazi.
Prednosti:
Odoleva ekstremnom
hidrostatičkom pritisku
bilo sa pozitivne, bilo sa
negativne strane
Postaje integralni deo
podloge
Izuzetna otpornost na
agresivne hemikalije
Zatvara sitnije pukotine
do 0.4 mm
Dozvoljava betonu da
diše
Neotrovan
Jeftiniji nego drugi
metodi hidroizolacije
Dugovečnost
Dodaje se betonu tokom
pripreme, tako da nema
klimatskih ograničenja
Omogućuje fleksibilnost
dinamike gradnje
Brzina vezivanja i čvrstoća: Brzina vezivanja betona zavisi od hemijskih i fizičkih
karakteristika njegovih sastojaka, temperature betona i klimatskih uslova.
Korišćenje Penetron Admix-a može da izazove usporavanje vezivanja betona.
Stepen usporenja zavisi od same recepture betona, kao i od dodate količine
Penetron Admix. Ipak, pod normalnim okolnostima, vreme vezivanja je gotovo
neznatno promenjeno. Beton u koji smo dodali Penetron Admix obično postiže
veću pritisnu čvrstinu nego obični beton. Preporučujemo da se pre betoniranja
obavi par proba, ukoliko je neophodno da se precizno ustanovi uticaj
Penetron Admix na vreme vezivanja i čvrstinu betona.
Ograničenja: Prilikom primene Penetron Admix, temperatura betona mora da
bude iznad 4°C.
Tehnička podrška: Za detaljnija uputstva, alternativne metode primene, ili
informacije o kompatibilnosti Penetron sistema sa drugim proizvodima i
tehnologijama, molimo da se obratite Odeljenju za tehničku podršku ICS Penetron
Ltd, ili lokalnom Penetron zastupniku.
Doziranje: Penetron Admix: 0.8% - 1.0% u odnosu na težinu cementa.
Napomena: U posebnim situacijama, doziranje može da bude 2 - 3%, zavisno od
količine i vrste ukupnog cementnog materijala.
Konsultujte naše Odeljenje za tehničku podršku, kako bi na osnovu konkretne
situacije i ciljanog stepena hemijske otpornosti betona odredili najprikladnije
doziranje za optimalne performanse betona i na taj način zadovoljili posebne
potrebe vašeg projekta.
Priprema:
1. Betonjerka – suvi postupak: Penetron Admix se u praškastom obliku ubacuje
u bubanj kamiona mešalice. Kamion se postavi ispod betonjerke i ubacuje se 6070% predviđene količine vode, zajedno sa 135 - 225 kg agregata. Materijal se
meša 2-3 minuta, kako bi se Penetron Admix ravnomerno rasporedio u celoj masi.
Potom se ubacuje ostatak materijala u skladu sa propisanom recepturom betona.
2. Betonjerka – centralno mešanje:
A. Dodavanje u agregat. Predviđena količina Penetron Admix se u praškastom
obliku ubacuje u jedan od silosa za agregat. Ta smesa se potom pokretnom
trakom ubacuje u centralni mikser, gde se dodaju voda i cement (imajući u vidu i
dodatnu količinu vode koja je neophodna za Penetron Admix). Zamešani beton se
potom ubacuje u kamion-mešalicu i odvozi na mesto ugradnje.
B. Mešanje u centralnom mikseru. Prvo se Penetron Admix meša sa vodom u
veoma retku smesu (na 18 kg praha dodaje se 23 lt vode). Potrebna količina
mešavine se ubacuje u centralni mikser, i potom se dodaju agregat, cement i voda
po uobičajenoj proceduri za željenu marku betona. Gotovi beton se tada ubacuje u
kamion-mešalicu i pri najvećoj brzini bubnja meša bar još 5 minuta,
3. Betonjerka - izrada gotovih betonskih elemenata: Penetron Admix se dodaje
u šljunak i pesak i meša 2-3 minuta, pre dodavanja cementa i vode. Ostatak
procedure je po već uobičajenoj praksi izrade gotovih betonskih elemenata.
Changi aerodrom,
Terminal 3,
Singapur
Napomena: izuzetno je važno da se Penetron Admix ravnomerno rasporedi u
betonskoj masi. Ne sme se dodavati prah direktno u beton, jer to izaziva grudvanje
aditiva i neće se postići željeni efekat.
OPŠTA UPUTSTVA
Uputstva za upotrebu
Priprema podloge
Površina betona na koju ćemo nanositi Penetron sistem mora da bude
strukturalno čvrsta i bez prašine, prljavštine, ulja, masnoće, cementnog
mleka i ostalih stranih materijala koji mogu da sprečavaju vezivanje,
penetraciju i/ili ukupan učinak Penetron materijala.
Izrazito glatka betonska površina mora da se prethodno tretira
vodom pod pritiskom, peskarenjem ili kiselinom, kako bi smo
obezbedili otvorenost kapilarnog sistema. Površina koju ćemo
tretirati ne sme da bude sjajna.
Sve pukotine šire od 0.4 mm treba proširiti do dubine 20-25 mm.
Takođe, treba produbiti sve šupljikave delove betona, otvore,
hladne spojeve do zdravog betona. Konstruktivne spojeve treba
oblikovati u pravilan procep 25mm x 25mm.
Površinu treba blago pokvasiti pre primene Penetron sistema.
Vlaga mora da bude prisutna u betonskoj podlozi kako bi se
obezbedila maksimalna hemijska penetracija. Površine moraju da
budu vlažne prilikom nanošenja Penetron proizvoda.
Priprema materijala
Primena PENEPLUG
Po zamešavanju materijala, brzo formirajte grudvu i utisnite je u
prodor.
Masu pritisnuti prema prodoru vode što je jače moguće, koristeći pri
tom i mehanička sredstva.
Kad je prodor vode zaustavljen, površinu poravnati Penecrete
malterom.
Potrošnja
Horizontalne površine: Penetron 1.4 - 1.6 kg/m2, nanesen u jednom
premazu ili posut u prahu po betonu u početnoj fazi vezivanja, pa
mehanički utrljan. Penetron Plus u suvom posipu 0.5 kg/m2, u fazi
početnog vezivanja betona, uz mehaničko utrljavanje.
Vertikalne površine: Penetron u ukupnoj količini 1.4 - 1.6 kg/m2,
nanesen u dva premaza po 0.8 kg/m2.
Negovanje
Osim u okolnostima posebno visokih temperatura i niske vlažnosti
vazduha, Penetron sistem ne zahteva posebnu negu. U ovakvim
okolnostima, nega - koja podrazumeva lako orošavanje vodom mora da započne čim je Penetron premaz dovoljno očvrsnuo da ga
voda ne ugrožava. Najčešće je dovoljno orošavanje tri puta tokom
prvog dana. Što je klima toplija, potreban je veći broj orošavanja, i
veći broj dana nege.
Penetron Plus (utrljan u površinu): primeniti uobičajene mere za
negu betona.
Penetron:
Četka: 0.8 kg/m2: 5 delova Penetron prema 2 dela vode (5:2)
1.1 kg/m2: 3 dela Penetron prema 1 delu vode (3:1)
Pištolj: 0.8 kg/m2: 5 delova Penetron prema 2.75 - 3.25 delova vode
(zavisno od klimatskih uslova i opreme). Rastvor treba često mešati
tokom aplikacije. Pripremiti samo
onu količinu materijala koja će se potrošiti tokom 25 minuta.
Penecrete Mortar
U Penecrete prah se dodaje voda, uz mešanje, dok se ne dobije
homogena masa srednje gustine. Zamešati samo količinu koja može da
se potroši za 25 minuta.
Peneplug
Manju količinu praha mešati s vodom. Obavezna upotreba rukavica.
Dodavati samo toliko vode (kapi) da se formira polusuva masa nalik na
glinu.
Neutralizacija
Primena Penetrona
Temperaturni zahtevi
Penetron premaz se nanosi zidarskom četkom od veštačkih
vlakana. Za nanošenje pištoljem, preporučuje se raspršivač ili
klipna pumpa.
Pre nanošenja Penetron premaza, ispunite rupe od distancera,
proštemovane pukotine, holkele i obradite konstruktivne spojeve
Penecrete malterom u slojevima od 2 - 3cm. Pre nanošenja
Penecrete, prajmerišite površinu jednim premazom Penetrona.
Penetron premaz se nanosi na vlažnu betonsku površinu u tačno
određenoj količini. Prvi premaz treba da ima debljinu nešto ispod 1
mm; drugi premaz se nanosi kada je prvi suv na dodir. Po toplom
vremenu, poželjno je blago orošavanje prvog sloja.
Horizontalna površina: Penetron premaz se nanosi u jednom sloju
tvrdom četkom:
Penetron ili Penetron Plus se u suvom stanju posipa na sveži beton
u propisanoj količini i utrljava se gletericom ili helikopterom do
željenog stepena poravnanja. Za tehnologiju izrade osnovne
noseće armirano-betonske ploče, molimo da kontaktirate našu
Tehničku podršku.
Primena Penecrete Mortar
Zamešajte Penecrete ručno ili mikserom u malter čvršće strukture
Nanesite četkom vezivni sloj od Penetron rastvora
Nanesite Penecrete malter
Debljina pojedinačnog sloja ne treba da bude veća od 3 cm
Period od nanošenja vezivnog sloja do nanošenja maltera ne treba
da bude duži od 6h
Kako bi tretirane površine mogle da prime boju ili druge premaze,
treba ih neutralizovati rastvorom sirćeta i vode, ili mravlje kiseline i
vode (1:10). Potom sve tretirane površine obilato isprati vodom.
Kod primene na cisternama i rezervoarima pijaće vode, sledite
proceduru koju propisuju nadležne zdravstvene institucije.
Za savet o akvarijumima, specijalnim rezervoarima i industrijskim
postrojenjima, kontaktirajte Tehničku podršku.
Sistem Penetron može da se primenjuje u formi premaza ili maltera
ukoliko je temperatura iznad 0°C.
Penetron Plus (utrljan u beton) podleže istim zahtevima i tretmanu
kao i beton čiji je sastavni deo postao.
POPUNJAVANJE ŠUPLJINA
Popunjavanje šupljina
Popunjavanje šupljina
Penetron rastvor i Penecrete Mortar
Problem kapilarne vlage
Dokazana efikasnost: Penetron rastvor uliven u šupljinu omogućuje
da aktivne hemikalije prisutne u Penetronu reaguju sa vlagom
stvarajući nerastvorive kristale koji zatvaraju pore na betonu i
kapilarne kanale. Na ovaj način zid postaje potpuno izolovan, tako da
je nadiranje vode i vlage isključeno sa bilo koje strane. Sistem
protokom vremena postaje sve efikasniji, jer kristali prodiru na veću
dubinu i umnožavaju se. U nekim slučajevima je neophodno da se u
šupljine ulije sveže cementno mleko, kako bi Penetron imao s čim da
reaguje, a potom se u neposrednoj blizini buši rupa u koju se uliva
Penetron rastvor.
Izbušite rupe promera 2.0 - 2.5 cm, na rastojanju od 15 - 20 cm, pod
uglom od 400 - 800, do 3/4 debljine zida u dubinu.
Isperite rupe vodom. Uklonite viškove vode usisivačem, ili ih
izduvavajte pomoću komprimovanog vazduha.
Pomoću levka ili pumpe, ulivajte Penetron rastvor u pripremljeni
otvor, sve dok se ne napuni do vrha. Koristeći drveni štap, ili komad
armature, blago vibrirajte rastvor u rupi. Kada je rupa potpuno
napunjena, zatvorite je Penecrete malterom.
Penetron
1
Bušenje rupa:
Ø: 2 - 2.5 cm
Ugao: 40 - 80°
Dubina: 3/4 širine
3
2
Popunite
bušotinu
rastvorom Penetron i
zatvorite je Penecrete
malterom.
4
Premažite
spoljašnju površinu
betona Penetronom.
Kristali će početi da
se šire i sa spoljne, i
sa unutrašnje
strane.
Grobnica
Cara Nikolaja II
St. Petersburg, Rusija
Penetron će nastaviti
da se širi,
obezbeđujući zaštitu i
pojačanu čvrstinu
betonu, iznutra i
spolja.
Penecrete Mortar
UPUTSTVA ZA RAD
Uputstva za rad
PROJEKTI
Penetron® Sistem je sa uspehom primenjivan na projektima u preko 60 zemalja širom sveta...
Projekat: Seabrook Nuklearna Termocentrala
Lokacija: Seabrook, NH, USA
Datum:
1986
Opis:
Seabrook je nuklearna termocentrala od 1.160
megavata hlađena vodom pod pritiskom, koja pokriva oko 7%
potreba šest država Nove Engleske - dovoljno električne
energije za oko 1.000.000 domaćinstava.
Projekat: Statua Slobode
Lokacija: Njujork, USA
Datum:
1986
Opis:
Smeštena u luci Njujork, Statua Slobode je
univerzalni simbol političkih sloboda i demokratije. U toku
priprema za stogodišnjicu postavljanja, 4. jula 1986., Statua je
kompletno renovirana.
Dva podzemna tunela, oko 5 km dugačka, koji sprovode
kondezat vodene pare od okeana do postrojenja, podzemni
delovi samog objekta, kao i svi zaštitni prelivi su 1986. godine
®
tretirani
Penetron
sistemom.
Pored
garantovane
vodonepropusnosti i hemijske zaštite betonskih elemenata,
klijent je posebno bio zadovoljan redukcijom radijacije u slučaju
®
akcidenta. Na projektu su korišćeni proizvodi Penetron ,
Penecrete™ Mortar i Peneplug™.
Iako je 1949. godine u podnožju Statue instaliran sistem
grejanja, ogromna masa zemlje, betona i kamena se
postepeno hladi tokom zime, tako da je najhladnija u martu
kada okolni vazduh počinje da se zagreva. Vlažan vazduh sa
mora konstantno natapa zidove, tako da se unutar pijedestala
pojavljuje vlaga, koja nagriza strukturu i njene elemente.
®
Korišćenjem Penetron
sistema tokom restauracije, taj
problem je eliminisan. Takođe su tretirane i sve podzemne
prostorije i hodnici.
Projekat: Brana Kariba
Lokacija: Zimbabwe
Datum:
1960
Opis:
Ova veličanstvena brana je dovršena 1960.
godine, i u tom trenutku je bila najveća ikada izgrađena. Ona
obezbeđuje električnu energiju za Zambiju i Zimbabwe,
pregrađujući četvrtu po veličini afričku reku Zambezi. Brana je
takođe omogućila snažan razvoj ribolovne industrije.
Projekat: Akvarijum Monterey Bay
Lokacija: Monteray, CA, USA
Datum:
1982
Opis:
Akvarijum Monteray Bay je jedna od najvećih
turističkih atrakcija u Sjedinjenim Američkim Državama. Više
od 1.7 miliona ljudi poseti akvarijum u toku godine. Završen je
1982. godine, i posvećen očuvanju okeanske flore i faune.
®
Tokom 1991. godine, Penetron sistem je korišćen za sanaciju
prodora vode i ovlaženih betona. Tretirani su delovi glavne
brane, betoni naslonjeni na nju, kao i mašinske hale.
®
Penetron sistem je iskorišćen za hidroizolaciju i zaštitu od
morske vode svih bazena, uključujući i one za delfine i morske
lavove.
Za još primera, kontaktirajte lokalnog Penetron® zastupnika, ili posetite www.penetron.com
Projekat: Grobnica cara Nikolaja II
Lokacija: St. Petersburg, Rusija
Datum:
1995
Opis:
Ova grobnica je od ogromnog značaja u Rusiji,
budući da je većina ruskih predrevolucionarnih vladara, od
Petra Velikog na dalje, sahranjena ovde. Katedralni kompleks,
koji datira iz 1718. godine, imao je izuzetno burnu istoriju i
pretrpeo je velika oštećenja od požara, oluja i pljačkanja.
Projekat: Singapore Changi Airport Terminal 3
Lokacija: Changi, Singapore
Datum:
2003
Opis:
Changi aerodrom je simbol nacionalnog ponosa,
svetski poznat projekat vredan 1.5 milijardu dolara. U
Terminalu 3 su korišćena najnovija tehnička dostignuća i
sistemi za poboljšanje nesmetanog protoka putnika, uz
istovremeno stremljenje ka vrhunskom arhitektonskom izrazu.
Tokom priprema za sahranu poslednjeg ruskog Cara Nikolaja
II i njegove porodice u kapeli Sv. Katarine (80 godina po smrti),
ovaj kompleks je 1995. godine doživeo kompletnu
®
rekonstrukciju i popravke. Penetron sistem je odabran kao
najbolje rešenje za zaštitu i hidroizolaciju svih podzemnih i
nadzemnih delova ovog značajnog objekta.
Za hidroizolaciju i zaštitu celokupne temeljne ploče Terminala
®
3
3 korišćen je Penetron sistem. 140.000 m betona je tretirano
®
sa Penetron Admix, uz sporadično korišćenje ostalih
®
®
komponenti Penetron sistema, kao što su Penetron Slurry i
Penecrete™ Mortar. Na ovom projektu se u potpunosti
®
iskazala sposobnost premošćavanja pukotina Penetron
sistema.
Projekat: Lutetian Garden
Lokacija: JinZhou, Kina
Datum:
2002
®
Opis:
Pre primene Penetron sistema u ovom velikom
kompleksu lociranom severno od Beijinga, na zgradama su se
pojavile brojne pukotine koje su rezultirale obilnim prodiranjem
vode. Svi prodori su zatvoreni sa Peneplug™, a pukotine
reparirane sa Penecrete™ Mortar. Potom su svi podzemni
®
delovi dvaput premazani sa Penetron , a podzemni parking
®
koji povezuje dve zgrade je tretiran Penetron sistemom. Ovaj
kompleks, obnovljen 2002. godine, sada se smatra
reprezentativnim delom grada. Vlasnik je insistirao da se
njegove privatne prostorije na krovu objekta takođe istretiraju
®
Penetron sistemom.
Projekat: Rigas Udens postrojenje za biološki tretman
Lokacija: Riga, Litvanija
Datum:
1996
Opis:
Gradsko preduzeće “Rigas Udens” snabdeva grad
vodom dopremajući je iz crpnih stanica izvan Rige, i to
površinskih (Daugava) i podzemnih (Baltezers, Zakumuiza, i
dr.).
®
Svi rezervoari i kanali su tretirani sistemom Penetron tokom
®
1996-97. Korišćeni su proizvodi Penetron , Penecrete™
®
Mortar i Peneplug™. Sistem Penetron je odabran zbog svoje
sposobnosti da betonu pruži i hemijsku zaštitu, pored osnovne
funkcije vodonepropusnosti.
TEHNIČKI PODACI
PENETRON & PENETRON ADMIX
Penetron Admix
Penetron i Penetron Admix zadovoljavaju ili prevazilaze sledeće tehničke parametre:
Vodonepropusnost
DIN 1048
Posle 56 dana ≤ 5.35 x 10-13 m3/sec
Pritisna čvrstoća
(ASTM C39)
Posle 28 dana ≥ 6%
Vodonepropusnost
(CRD-C-48-73)
Posle 28 dana ≤ 1.9 x 10-14 m3/sec (pre tretmana 1.8 x 10-11 m3/sec)
Vodonepropusnost
– čeoni pritisak
(CRD-C-48-73)
Odoleva ≥ 163.11 tona/m2 (156.67 m vodenog stuba), odnosno 1.54 Mpa
(≈ 16 bara) bez vidljivog curenja.
Pritisna čvrstoća
(ASTM C39)
Posle 28 dana ≥ 6%
Ciklusi smrzavanja i odmrzavanja
(ASTM C-672-76)
50 ciklusa - opaženo smanjenje erozije u odnosu na netretirane uzorke
Hemijska otpornost
(ASTM C-267-77)
Otporan na stalni kontakt sa alkalnim i kiselim okruženjem, pH 3 -11
Otpornost na radijaciju
(ASTM N69-1967)
Bez efekata od Gama zračenja ≥ 5.76 x 104 Rads
(ISO 7031)
Bez efekata od Gama zračenja 50 M Rads
Sadržaj hlorida
(AASHTO T-260)
Sadržaj hlorida u hidroizolacionoj supstanci je zanemarljiv.
Hidroizolaciono dejstvo Penetrona NIJE u relaciji sa hloridima.
Neotrovnost
(BS 6920; odeljak 2.5)
ZADOVOLJAVA Europian Union Environmental Lic.
(16 CFR 1500)
ZADOVOLJAVA Europian Union Environmental Lic.
Penetron
Upotreba s pijaćom vodom
US EPA;
Ministarstvo Zdravlja New York
DISTRIBUCIJA:
ALTER LENSIM doo
Milutina Milankovića 1/54
11070 Novi Beograd
www.lensim.co.rs
[email protected]
Tel.: +381 11 301 89 80; 269 16 96
Fax: +381 11 301 57 69
BEZBEDNOST
GARANCIJA
Penetron sadrži cement. Može da
iritira oči ili kožu. Penetron može
da izazove reakciju u kontaktu s
kožom. Čuvati van dohvata dece.
Izbegavati kontakt s kožom i
očima. Ako dospe u oči, odmah
obilato isprati vodom i obratiti se
lekaru. Nosite zaštitne rukavice.
Za detaljnije informacije, proučite
uputstvo za bezbedno korišćenje
materijala (MSDS).
ICS PENETRON INTERNATIONAL
Ltd. garantuje da su njegovi
proizvodi
bez
materijalnih
nedostataka, da su u skladu sa
važećim standardima, i da sadrže
sve propisane komponente u
odgovarajućim
proporcijama.
Ukoliko se za bilo koji proizvod
dokažu nedostaci, odgovornost ICS
PENETRON INTERNATIONAL Ltd.
je ograničena na zamenu dokazano
defektnog
materijala,
bez
prihvatanja odgovornosti po drugom
osnovu, uključujući trenutnu i
posledičnu štetu.
UPOZORENJE:
Tokom mešanja i primene
koristite gumene rukavice.
Obavezna je upotreba zaštitnih
naočara prilikom prskanja.
Uticaj Penetrona na kožu se
neutrališe rastvorom vode i
sirćeta za domaćinstvo.
PENETRON
PROIZVODI
NEOTROVNI.
SU
ICS PENETRON INTERNATIONAL
Ltd ni po kom osnovu ne garantuje
komercijalni aspekt proizvoda, niti
njegovu primenljivost u određenoj
situaciji, i ova garancija isključuje
sve druge izražene ili implicirane
garancije.
Na korisniku je da odluči o
primenljivosti
proizvoda
u
nameravanoj aplikaciji, kao i da
preuzme sve rizike i odgovornost u
vezi sa tim.
Download

Penetron