TEHNIČKO UPUTSTVO
ZA PRIKLJUČENJE I UPOTREBU
ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK
TIP:
S l40 50 G/6 - sa klasičnom radnom pločom
KS 140 50 G/6 - sa staklokeramičkom radnom pločom
POŠTOVANOM KUPCU
Zahvaljujemo Vam na izboru i kupovini našeg štednjaka, u koji je uložen veliki trud da biste
njegovom upotrebom bili zadovoljni.
Sigurni smo da ste odabrali kvalitetan i ekonomičan štednjak, koji je rezultat dugogodišnjeg
iskustva ove fabrike u proizvodnji aparata za domaćinstva.
Pre montaže i početka korišćenja štednjaka, molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo i
da se pridržavate svih saveta datih u njemu,jer ćete na taj način postići stalnu ispravnost i
spremnost štednjaka za pravilan rad kao i dugi vek trajanja.
Ukoliko ipak dođe do nekog kvara na štednjaku potrebno je da se obavezno obratite našem
najbližem servisu za stručnu pomoć, i otklanjanje kvara. Adrese i brojevi telefona servisa
nalaze se na kraju uputstva.
Čuvajte ovo uputstvo, jer Vam ono i kasnije u mnogim situacijama može biti od koristi.
Ako eventualno prodate aparat, dajte kupcu i ovo uputstvo..
VAŽNA UPOZORENJA!
VAŽNO: Priključivanje štednjaka na električnu instalaciju moraju obavezno izvršiti
stručna i ovlašćena lica u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Ovaj aparat nije predviđen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa
smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima, ili osobama ograničenih
znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.
Deca se ne smeju igrati sa ovakvim aparatima.
Za vreme upotrebe, aparat je vreo. Treba voditi računa da se u toku upotrebe ne
dodiruju grejni elementi, rerna i delovi pribora, a da se za hvatanje sudova uvek koriste
krpe ili rukavice.
Prilikom kuvanja ili pečenja postoji opasnost da kapajuća masnoća ili ulje mogu vrlo
brzo planuti, što može dovesti do opekotina i požara. Zato postupak stalno držite pod
nadzorom.
Pazite da mesta za kuvanje i dno posude budu čisti i suvi, da je omogućeno dobro
provođenje toplote i da se površina grejanja ne ošteti.
Nikada nemojte hladiti zagrejane sudove na mestima za kuvanje koja se ne koriste, jer
se ispod njih stvara kondenzat koji ubrzava koroziju.
Nemojte koristiti staklokeramičku ploču kao radnu površinu. Oštrim predmetima
možete da napravite ogrebotine.
Priprema hrane u aluminijumskim ili plastičnim sudovima na zagrejanim mestima za
kuvanje nije dozvoljena.
Na staklokeramičku ploču nemojte stavljati nikakve plastične predmete ili aluminijumsku foliju.
Ako se na zagrejanu staklokeramičku ploču prospe šećer ili vrlo zaslađeno jelo, odmah
obrišite.
2
Natpisna tablica sa tehničkim karakteristikama nalazi se na zadnjoj strani radne ploče.
Prilikom bilo kakvih popravki ili pomeranja, štednjak se mora isključiti iz električne
instalacije i ne sme se uključivati dok se kvar ne otkloni.
Štednjak se može postaviti samostalno uz zid u kuhinjski blok, ali se ne sme postavljati pored
viših i lako zapaljivih elemenata čija je temperaturna izdržljivost manja od 75ºC ni bliže od 20
mm od ostalih aparata i elemenata.
Razmak između kuhinjske nape ili visećih elemenata i štednjaka treba da bude najmanje 650
mm.
S obzirom da grejne ploče (ili staklokeramička ploča) i staklo rerne dostižu visoke
temperature treba paziti da deca ne dolaze u dodir sa štednjakom kada je uključen.
Kroz otvor za ventilaciju rerne na zadnjoj ivici radne ploče za kuvanje struji vrela para, koja
nastaje u rerni. Ovaj otvor treba uvek da bude slobodan.Takođe treba upozoriti decu i ostale
članove domaćinstva da ne dođu u dodir sa parom.
Štednjak je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i nije dozvoljeno koristiti ga u komercijalne
svrhe.
Posle raspakivanja štednjaka iz ambalaže proveriti da nije slučajno oštećen u toku
transporta.Ukoliko se primete oštećenja štednjak ne koristiti već pozvati najbliži servis radi
otklanjanja nedostataka.
Instaliranje štednjaka smeju vršiti samo stručna i ovlašćena lica u skladu sa ovim uputstvom, a
pogrešno instaliranje može da prouzrokuje negativne posledice po lica, stvari ili životinje, za
šta proizvođač ne može da se smatra odgovornim.
Električna bezbednost štednjaka je garantovana samo ako je ispravno priključen na instalaciju
koja je propisno urađena prema važećim zakonskim propisima o električnoj sigurnosti i ako je
ispravno uzemljenje instalacije.Stručno lice koje priključuje štednjak mora da prethodno
proveri efikasnost uzemljenja, a proizvođač ne može da snosi odgovornost u slučaju
neispravnog uzemljenja instalacije.
Kabl za napajanje štednjaka može da postavlja i menja isključivo stručno i ovlašćeno lice.
Prilikom održavanja i čišćenja štednjak obavezno isključiti iz električne instalacije
izvlačenjem utikača iz priključnice.
VAŽNO: Ako je štednjak priključen na trajnu instalaciju, sredstvo za isključivanje
dovoda struje koje ima razdvajanje svih polova od električne struje mora biti ugrađeno
u trajnu instalaciju prema važećim nacionalnim propisima.
Pre uključivanja grejnih ploča,ili grejnih zona štednjaka, na njih postaviti sudove sa hranom
da se ne bi pregrejale i oštetile, a ručice sudova obavezno okrenuti prema unutra kako ih ne
bi slučajno zakačili i oborili.
Štednjak se nikada ne sme koristiti kao izvor toplote za zagrevanje prostorija.
3
A. PRIKLJUČIVANJE ŠTEDNJAKA
A.1. POSTAVLJANJE ŠTEDNJAKA
Posle kupovine i određivanja mesta za postavljanje štednjak treba raspakovati, a ambalažu
odložiti u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine.
Ako štednjak postavljate na postolje, morate preduzeti mere da se spreči da štednjak
sklizne sa postolja.
Visina štednjaka do poklopca, odnosno radne površine iznosi 850 mm.
Fioka je osigurana od neželjenog ispadanja, a izvlači se tako što se horizontalno vuče
dok ne udari u graničnik, zatim se malo podigne sa prednje strane i sasvim izvuče. Vraćanje
fioke u ležište vrši se obratnim postupkom.
A.2. PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU
INSTALACIJU
Štednjak se može priključiti na monofaznu mrežu 230 V i na trofaznu mrežu 400 V
3N~ sa nultim provodnikom, što je prikazano na priključnoj šemi koja se nalazi na zadnjoj
strani štednjaka.
Štednjak je fabrički podešen za priključivanje na trofaznu mrežu 400V 3N~, prema
slici 2a.
Za priključivanje na monofaznu mrežu 230 V treba umetnuti dva mostića, koji se
nalaze između priključka N-N na rednoj stezaljci, prema slici 2b.
Priključivanje se vrši pomoću izolovanog provodnika tip H05VV-F, a preporučuje se
da najveća dužina kabla bude 1,5 m.
Monofazno priključivanje štednjaka vrši se provodnikom H05VV-F 3x4 mm2.
Za trofazno priključivanje treba koristiti provodnik H05VV-F 5x2,5 mm2.
Pri priključivanju štednjaka treba voditi računa o mogućnostima već ugrađene kućne
instalacije (brojila, zaštitne sklopke, kablovi, osigurači, priključnice i dr.).
Pri priključivanju štednjaka provodnik se mora provesti kroz uređaj za rasterećenje
na zadnjoj strani štednjaka, ali tako da ne dodiruje zadnju stranu štednjaka gde su povišene
temperature.
4
1
2
S l40 50 G/6
KS 140 50 G/6
2
3
4
3
4
5
5
6
6
7
7
12
12
9
14
11
8
15
16
10
2
17
13
Slika 1
1. Poklopac štednjaka
2. Radna ploča
3. Komandna tabla
4. Ručica rerne
5. Vrata rerne
6. Poklopac fioke
7. Cokla
8. Grejna ploča 145 mm
9. Grejna ploča 180 mm
10. Grejna ploča 180 mm
11. Grejna ploča 145 mm
12. Otvor za odvođenje pare
13. Staklokeramička ploča
14. Grejna zona 145 mm
15. Grejna zona 180 mm
16. Grejna zona 180 mm
17. Grejna zona 145 mm
Slika 2
5
B. UPOTREBA ŠTEDNJAKA
B.1. RUKOVANJE ŠTEDNJAKOM
Nakon upoznavanja sa rukovanjem štednjaka može uslediti prvo puštanje u rad.
Prilikom prvog uključivanja obezbedite provetravanje prostorije jer nanešena zaštita od
korozije za kratko vreme razvija neprijatan miris i stvara se dim. To je normalno i nestaje
nakon kratkog vremena.
Preporučujemo da kod prvog uključivanja uradite sledeće:
- kod štednjaka tip S 140 50 G/6: uključite sve grejne ploče na maksimum i ostavite
da rade 3-5 minuta bez posuda dok se neprijatni mirisi ne izgube,
- kod oba tipa štednjaka: podesite termostat rerne na maksimum, uključite donji i
gornji grejač i ostavite da radi oko 30 minuta da bi se odstranili neprijatni mirisi.
Na komandnoj tabli štednjaka (poz.3, slika1) smešteni su uređaji za rukovanje i
signalizaciju (slika 3).
Slika 3
1 – dugme grejne ploče Ø 180mm (S 140 50 G/6), ili grejne zone Ø 145mm (KS 140 50 G/6)
2 – dugme ekspresne grejne ploče Ø 145mm (S 140 50 G/6), ili grejne zone Ø 180mm (KS
140 50 G/6)
3 – dugme ekspresne grejne ploče Ø 180mm (S 140 50 G/6), ili grejne zone Ø 145mm (KS
140 50 G/6)
4 – dugme grejne ploče Ø 145mm (S 140 50 G/6), ili grejne zone Ø 145mm (KS 140 50 G/6)
5 – dugme termostata za rernu
6 – dugme sklopke za način delovanja rerne
7 – signalna sijalica rerne
8 – signalna sijalica grejnih ploča
6
B.1.1. GREJNE PLOČE
Važno: pre otvaranja poklopca štednjaka S 140 50 G/6 uklonite sve što je
eventualno prosuto na njega, a pre zatvaranja poklopca pustite da se površina radne
ploče za kuvanje ohladi.
Standardne grejne ploče:
Ø 145 mm - 1000W - 7 položaja
Ø 180 mm - 1500W - 7 položaja
Ekspresne grejne ploče (sa crvenim krugom):
Ø 145 mm - 1500W - 7 položaja
Ø 180 mm - 2000W - 7 položaja
Grejne ploče se uključuju preko dugmadi 1, 2, 3 i 4, (slika 3), kada se pali signalna
sijalica i svetli sve dok je ploča uključena.
Grejne ploče imaju najveću snagu u položaju dugmeta 6, a najmanju u položaju 1, pa
se na taj način vrši izbor temperatura potrebnih za kuvanje jela.
Ekspresne grejne ploče se na položaju dugmeta 6 mnogo brže zagrevaju tako da se
mogu koristiti za brže pripremanje jela.U njima je ugrađen ograničivač temperature sa automatskim ponovnim uključenjem. U ostalim položajima dugmeta rade kao standardne grejne
ploče. Ekspresne grejne ploče se razlikuju po tome što u sredini imaju crveno obojeni
krug.
Za pravilno kuvanje i iskorišćavanje električne energije treba koristiti posude sa
ravnim dnom i približno jednakog prečnika sa grejnim pločama.
Mnogo su bolje posude sa debelim dnom radi bolje raspodele temperature i smanjenja mogućnosti zagorevanja jela. Tanko dno se kod posuda brzo deformiše.
Posudu na grejnu ploču treba postavljati simetrično. Nije pravilno koristiti posudu
prevelikog ili premalog prečnika u odnosu na grejnu ploču. Najbolje je da prečnik posude
bude jednak sa prečnikom grejne ploče.
Treba izbegavati stavljanje mokrih posuda na grejne ploče. Grejne ploče isključiti
malo vremena pre sklanjanja posude da bi se iskoristila akumulirana energija.
Pri korišćenju posebnih sudova morate poštovati uputstva proizvođača.
Grejne ploče se ne smeju koristiti kao izvori toplote za zagrevanje prostorija.
B.1.2. RERNA
Rukovanje rernom vrši se preko dugmeta 6 i dugmeta 5 (slika 3) na sledeći način:
Dugmetom 6 vrši se izbor jednog od 6 načina delovanja rerne, dok se dugmetom 5
vrši izbor potrebne temperature za pečenje.
Rerna u ovom štednjaku daje veliki izbor načina pripreme hrane. U ovom uputstvu je
opisan način funkcionisanja rerne i njene osnovne mogućnosti, a izbor konkretne kombinacije
u vezi načina rada, nivoa postavljanja tepsije ili rešetke i potrebne temperature i vremena pečenja ipak zavisi od zahteva i ličnog iskustva onog ko vrši pripremu hrane.
VAŽNO. Pri korišćenju infra grejača maksimalna dozvoljena radna temperatura rerne je 220ºC.
7
VAŽNA UPOZORENJA: Pri upotrebi rerne nije dozvoljeno stavljati tepsije,
drugo posuđe ili aluminijumsku foliju sa hranom na dno rerne. Takođe ne treba rernu
oblagati aluminijumskom folijom jer folija sprečava cirkulaciju vazduha u rerni a može
se i zalepiti za zidove rerne.
B.1.3. NAČIN DELOVANJA RERNE
Izbor načina delovanja rerne vrši se preko dugmeta (poz.6, sl. 3) koje ima 6 položaja.
1. Rerna je isključena.
2. U ovom položaju pali se sijalica za osvetljenje rerne i svetli sve dok je bilo koji položaj
uključen.
3. Uključuju se gornji i donji grejač. Ovo je
klasičan način pečenja i moguće je pečenje
samo u jednom od tri položaja.
4. Uključuje se samo donji grejač u rerni, a
koristi se kada se želi da se donja strana jela više
zapeče ili zagreje. Ovaj položaj se koristi i za
čišćenje rerne, a detaljniji postupak je dat u
poglavlju “čišćenje štednjaka” (C.1).
5. Uključuje se samo gornji grejač u rerni i
koristi se kada se želi da se gornja strana jela
više zapeče.
6. U ovom položaju uključuje se infra grejač a
dugme za izbor temperature pečenja (poz. 5,
slika 3) ne treba postavljati na temperaturu višu
od 220ºC da ne bi došlo do pregrevanja rerne.
Infra grejač greje jelo isijavanjem (zračenjem),
pa omogućava pečenje mesa na grilu. Za sitnije
komade mesa (kobasice, pljeskavice, odresci)
rešetka se postavi u srednji položaj (2). Krupnije
komade mesa do oko 1,5 kg (pile, svinjsko i
teleće pečenje) postaviti u srednji položaj (2).
Za velike komade mesa od 2 kg i više (ćurka,
patka, pleća i dr.) rešetku postaviti u donji položaj (1), a ispod rešetke treba postaviti duboku
tepsiju u koju se sipa malo vode radi sakupljanja
kapajuće masnoće. Rešetku i tepsiju postaviti u
vođice na bočnim rešetkama.
8
B.1.4. PRIBOR RERNE
1. VERTIKALNA REŠETKA
Ove rešetke služe kao nosači horizontalne rešetke i tepsija i
imaju vođice za tri položaja po visini 1, 2 i 3 odozdo naviše.
Skidanje rešetke radi čišćenja i pranja rerne i same rešetke je vrlo
jednostavno. Rešetka se u donjem delu uhvati rukom, malo zaokrene i izvadi iz ležišta u gornjem delu. Nameštanje se vrši
obratnim postupkom.
2. HORIZONTALNA REŠETKA
Služi za postavljanje posude sa hranom ili za postavljanje hrane
neposredno na rešetku. Naročito je praktična za operaciju roštiljanja kada se komadi mesa postavljaju na rešetku. Rešetka ima
zakošene bočne graničnike za fiksno postavljanje u duboku
tepsiju.
3. TEPSIJA DUBOKA
Namenjena je za pečenje većih komada mesa, hleba, vlažnih
kolača, kao i za sakupljanje masnoće pri pečenju i roštiljanju
mesa. Pri pečenju mesa treba često dolivati vodu u tepsiju da
masnoća ne bi zagorela.
B.1.5. UPOTREBA STAKLOKERAMIČKE PLOČE
Na staklokeramičkoj ploči krugovima su obeležene grejne zone, a njihove veličine i
snaga date su sledećoj tabeli.
GREJNA ZONA
Prečnik (mm)
Snaga (W)
145 (165)
1200
180 (200)
1700
Staklokeramička ploča opremljena je sa 4 normalne grejne zone za kuvanje. Regulacija grejnih zona vrši se preko odgovarajućih dugmadi prema slici 3.
U zavisnosti od izabranog položaja dugmeta grejna zona preko posebnog termostata
održava konstantnu temperaturu. Za korišćenje grejnih zona važe ista uputstva kao i za grejne
ploče.
Staklokeramička ploča je snabdevena i sa svetlosnim indikatorima preostale toplote
na grejnim zonama. Odgovarajući svetlosni indikator počinje da svetli kad uključena grejna
zona dostigne temperaturu od 50°C i svetli sve dok se grejna zona, po isključenju, ne ohladi
ispod te temperature - slika (a).
9
VAŽNA UPOZORENJA
- Ne uključivati grejne zone bez ili sa praznom posudom.
- Izbegavati mogućnost prelivanja tečnosti (kipljenje). Ako ipak do toga dođe odmah
isključiti sve grejne zone, skinuti posude i posle hlađenja očistiti ploču.
- Veće i trajno oštećenje ploče može nastati sagorevanjem šećera.
- Pre uključivanja grejnih zona na ploči ne sme biti nikakvih drugih predmeta osim
posuda za kuvanje.
UPOZORENJE: ako je površina ploče naprsla, isključiti aparat kako bi se izbegla mogućnost električnog udara.
Indikator preostale toplote
Slika (a)
Slika (b)
ODRŽAVANJE
STAKLOKERAMIČKE PLOČE
Ne koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne predmete.
Za čišćenje staklokeramičke ploče važe odredbe poglavlja "čišćenje štednjaka" iz
ovog uputstva.
Čišćenje vršiti posle hlađenja ploče toplom vodom sa malo deterdženta ili univerzalnog sredstva za čišćenje, isprati čistom vodom i osušiti mekom krpom.
Gruba nečistoća ili zagorela hrana čisti se pomoću specijalne strugaljke - slika (b).
10
C. ODRŽAVANJE ŠTEDNJAKA
C.1. ČIŠĆENJE ŠTEDNJAKA
Ne koristiti abrazivna sredstva ili oštre metalne predmete za čišćenje staklenih površina, pošto se tako mogu ogrebati, što može dovesti do pucanja stakla.
Prilikom čišćenja štednjaka nije dozvoljena upotreba
brusnih papira, grubih predmeta ili agresivnih hemikalija, jer
može doći do trajnih oštećenja emajliranih i hromiranih površina,
stakla i bakelitnih (plastičnih) delova. Sve emajlirane, sjajne
(hromirane) i staklene površine, kao i dugmad i ručice, čistiti kada je štednjak hladan, mekom krpom sa toplom vodom u kojoj je
rastvoren neutralan deterdžent. Ako su delovi izuzetno mnogo
zaprljani u vodu dodati i malo sirćetne kiseline.
Posle čišćenja sve delove obrisati suvom krpom.
Grejne ploče čistiti vlažnom krpom, a zatim ih odmah
obrisati suvom krpom.
Okviri grejnih ploča su od nerđajućeg čelika i zbog
termičkih opterećenja mogu tokom upotrebe da promene boju u
bledožutu. Ova pojava je fizički uslovljena. Požutela mesta možete čistiti uobičajenim sredstvima za čišćenje metala. Nemojte
koristiti sredstva sa agresivnim hemikalijama pošto prouzrokuju
ogrebotine.
Rernu treba čistiti redovno posle svake upotrebe da
zaostala nečistoća i masnoća ne bi zagorela. Ako ipak do toga
dođe treba postupiti na sledeći način:
U duboku tepsiju sipati oko pola litra vode i postaviti je
u donji položaj. Uključiti zatim samo donji grejač, i rernu
zagrejati na oko 50ºC, pa je posle pola sata isključiti. Za to vreme
ostaci hrane će dovoljno omekšati da se krpom mogu lako
odstraniti.
Masnoća se najlakše odstranjuje toplom sapunicom dok
je rerna još topla.
Prilikom čišćenja štednjaka nije dozvoljeno neovlašćeno
skidati radnu ploču, komandnu ploču i zadnju stranu štednjaka.
Skidanje vrata rerne vrši se tako što se vrata potpuno
otvore i zakačke na šarnirima okrenu do kraja unazad (slika 4a).
Vrata se onda polako zatvaraju dok pokretni deo šarnira ne
nalegne na zakačke, a to je kad vrata budu pod uglom od približno 15º.
Vrata onda uhvatiti sa strane, malo ih podignuti i polako
izvući iz ležišta (slika 4b).
Slika 4
11
Nameštanje se vrši obratnim postupkom. Vrata, takođe pod uglom od 15º uvući u
ležišta prednje strane rerne na obe strane istovremeno i namestiti ih tako da zarezi na
šarnirima pravilno upadnu kao na slici 4c.Važno je proveriti da li su zarezi na šarnirima
pravilno namešteni, jer u suprotnom vrata neće funkcionisati. Zatim vrata potpuno otvoriti i
pomične zakačke vratiti do kraja napred (slika 4d), pa vrata polako zatvoriti.
Važno: za čišćenje štednjaka ne sme se koristiti aparat za čišćenje parom.
C.2. ODRŽAVANJE ŠTEDNJAKA
Sve kvarove na štednjaku mogu otklanjati serviseri proizvođača ili stručna i
ovlašćena lica.
Izuzetno, sam kupac može otkloniti sledeće kvarove:
- Ako u štednjaku nema struje proveriti da li su osigurači u električnoj instalaciji
ispravni.
- Kada pregori sijalica za osvetljenje rerne treba isključiti štednjak iz električne
instalacije, a zatim u rerni odvijanjem skinuti poklopac sijalice. Posle toga se
može zameniti sijalica koja mora biti ista kao ona u štednjaku (E 14, 220-250 V,
25 W).
UPOZORENJE: pre zamene sijalice proveriti da li je aparat isključen, kako bi se
izbegla mogućnost električnog udara.
Ostale kvarove ne smeju otklanjati neovlašćena lica.
C.3.USLOVI GARANCIJE
C.3.1. Popravka aparata u garantnom roku vrši se po pravilu kod krajnjeg korisnika, ili u
„Alfa Plam“ servisnoj radionici ukoliko Alfa Plam proceni da za to postoji potreba.
C.3.2. Krajnji korisnik nema nikakvih troškova za izvršene popravke u garantnom roku.
C.3.3.Garancija prestaje da važi u sledećim slučajevima:
- priključivanje proizvoda ili popravku obavilo neovlašćeno lice, odnosno ukoliko su bili
ugrađeni neoriginalni delovi,
- ako aparat nije pravilno korišćen u skladu sa ovim uputstvom,
- ako je pri upotrebi došlo do mehaničkog oštećenja aparata,
- ako je aparat korišćen u komercijalne svrhe,
- ako je oštećenje nastalo u transportu posle prodaje aparata,
- ako je do kvarova došlo zbog nepravilne montaže, nepravilnog održavanja ili
mehaničkog oštećenja od strane kupca,
- greške koje su posledica smetnje iz okoline(udar groma,električne struje,poplave i sl.).
C.3.4.Garancija ne obuhvata
- sijalicu rerne, staklo rerne i staklokeramičku ploču,
12
- manja odstupanja u boji odredjenih pozicija (kao što su poklopac štedanjaka, profil
grejne ploče, dugmad, ručica rerne i sl.)
- povećanje bučnosti koje je posledica starenja, nepravilnog priključenja i postavljanja itd,
a koje ne utiču na funkciju aparata,
- estetske greške koje ne utiču na funkciju i sigurnost aparata,
- greške koje načini strano telo ubačeno u aparat.
C.4.SERVISNE INTERVENCIJE
C.4.1.Servisne intervencije u garantnom roku
Pravo na popravku u garantnom roku se ostvarujete uz fiskalni račun i overeni garantni
list od strane prodavca. Početak garantnog roka dokazujete serviseru predočavanjem
orginalnog računa za kupljeni aparat na kojem je vidljiv datum kupovine, naziv i adresa
prodavca i overenim garantnim listom sa popunjenim datumom prodaje.
Pri prijavi kvara takodje servisnom centru obavezno morate navesti: tip, serijski broj i
datum proizvodnje aparata, koje možete naći na gartantnom listu ili natpisnoj tablici.
C.4.2.Servisne intervencije izvan garantnog roka
Servisne intervencije izvan garantnog roka vrše se zamenom originalnih delova na teret
korisnika aparata.
C.5.VREME GARANTOVANOG SERVISIRANJA
Pod tim se podrazumeva vreme u kojem garantujemo servis, pribor i rezervne delove,
počevši od dana kupovine aparata. U slučaju promene modela aparata, garantujemo
odgovarajuće jednako vredne alternative izvedbe, neutralnog dizajna i neutralne nijanse.
Vreme garantovanog servisiranja (obezbedjivanje rezervnim delovima) je u skladu sa
važećim zakonskim propisima.
13
D. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
S 140 50 G/6
ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK (TIP)
DIMENZIJE (visina/širina/dubina) mm
KS 140 50 G/6
850 / 500 / 600
RADNA PLOČA
Grejne ploče (zone) za kuvanje (Ø mm /W)
GPE – ekspresne
GPS – standardne
Staklokeramička
ploča
Napred levo
GPS 145 / 1000
180 (200) / 1700
Pozadi levo
GPE 180 / 2000
145 (165) / 1200
Napred desno
GPS 180 / 1500
145 (165) / 1200
Pozadi desno
GPE 145 / 1500
180 (200) / 1700
RERNA (visina/širina/dubina) mm
320 x 400 x 475
Dugme za izbor načina delovanja
Dugme termostata
Položaji za pečenje
1+1
3
Gornji / infra grejač (W)
950 / 2200
Donji grejač (W)
1150
Sijalica za osvetljenje rerne (W)
15
NAČINI RADA RERNE
6
1. Rerna isključena (W)
0
2. Osvetljenje rerne (W)
15
3. Gornji / donji grejač (W)
2100 + 15
4. Donji grejač (W)
1150 + 15
5. Gornji grejač (W)
950 + 15
6. Infra grejač (W)
2200 + 15
Maksimalna temperatura (ºC)
275
Napon napajanja / frekvencija (V / Hz)
400V 3N ~ /230V 50Hz
Nazivni napon grejnih ploča i grejača (V)
230
Snaga radne ploče (W)
6000
5800
Snaga rerne ukupno (W)
2215
2215
UKUPNA PRIKLJUČNA SNAGA (W)
8215
8015
14
ТЕХНИЧКО УПАТСТВО
ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА
ЕЛЕКТРИЧЕН ШПОРЕТ
TIP:
S l40 50 G/6 - со класична работна плоча
KS 140 50 G/6 - со стаклокерамичка работна плоча
15
ПОЧИТУВАН КУПУВАЧ
Ви се заблагодаруваме на изборот и купувањето на нашиот шпорет, во кој е
ложен голем труд за да бидете задоволни со неговата употреба. Сигурни сме дека
избравте квалитетен и економичен шпорет, кој е резултат на долгодишните искуства на
оваа фабрика во произвотство на апарати за домаќинство.
Пред монтирањето и пред да почнете со користење на шпоретот, Ве молиме
внимателно да го прочитате ова упатство и да се придржувате на сите совети дадени во
него, бидејќи на тој начин ќе имате секогаш исправен и спремен шпорет за правилна
работа како и подолг век на траење на истиот.
Доколку дојде до некаков дефект на шпоретот, потребно е да се јавите во нашиот најблизок сервис за стручна помош, и отстранување на дефекти. Адресите и телефонските броеви се наоѓаат на крајот на упатството.
Чувајте го ова упатство,бидејќи и понатаму во многу ситуации, би можело да
Ви биде од корист.
Доколку го продадете апаратот, дајте му го ова упатство на тој што го купува.
ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА!
ВАЖНО: Приклучувањето на шпоретот на електрична инсталација мора
да го изврши стручно и овластено лице во склад со важечките законски прописи.
Овој апарат не е предвиден за употреба од страна на лица (вклучувајќи и
деца) со намалени физички, моторни и ментални способности, или лица со ограничени знаења и искуства без присуство на лица кои се задолжени за нивна безбедност, односно старателство.
Деца не смеат да си играат со вакви апарати.
Додека работи апаратот е врел. Треба да се води сметка додека е во употреба да не се допираат грејните елементи, рерната и деловите од приборот, а за
фаќање на садовите секогаш да се користат крпи или ракавици.
При готвење или печење постои опасност да маснотиите што капат или
маслото, може многу брзо да пламнат, што може да доведе до изгоретина и пожар.
Затоа постапката секогаш да биде под надзор.
Внимавајте местата за готвење и дното на садовите да бидат чисти и суви,
да се овозможи добро спроведување на топлината за да и површината на греење
не се оштети.
Никогаш немојте да ги ладите загреаните садови на места кои не се користат за готвење, бидејќи под нив се создава кондензација која го забрзува кородирањето.
Не ја користете стаклокерамичката плоча како работна површина. Со
остри предмети можете да направите гребнатини.
Приготвувањето на храна во алуминиумски или пластични садови на
загреани места за готвење не е дозволена.
На стаклокерамичката плоча не ставајте никакви пластични садови или
алуминиумска фолија.
Ако на загреаната стаклокерамичка плоча се истури шеќер или некое
благо јадење, веднаш избришете.
16
Натписната табла со техничките карактеристики се наоѓа на задната
страна под капакот на фиоката.
При било какви поправки или поместувања, шпоретот мора да се исклучи од
електричната инсталација и не смее да се уклучи додека не се отстрани дефектот.
Шпоретот може да се постави самостојно до ѕид во кујнскиот дел,ама не смее
да се постави покрај повисоки и лесно запалливи елементи чија температурна издржливост е помала од 75ºС и не поблиску од 20мм од останатите апарати и елементи.
Растојанието помеѓу површината за готвење или висечките единици и шпоретот треба да биде најмалку 650 мм.
Со оглед дека грејните плочи,и стаклото на рерната достигнуваат висока температура треба да се внимава деца да не дојдат во контакт со шпоретот кога е вклучен.
Низ отворот за вентилација на рерната на задната страна на работната плоча за
готвење струи врела пареа, која се создава во рерната. Овој отвор секогаш треба да
биде слободен. Истотака треба да се предупредат децата и останатите членови на домаќинството да не дојдат во контакт со пареата.
Шпоретот е наменет за употребување во домакинствата и не е дозволено да се
користи во комерцијални цели.
По распакувањето на шпоретот од амбалажата да се провери да не е случајно
оштетен при транспорт. Доколку приметите оштетувања, Ве молиме шпоретот да не го
употребувате, туку да го повикате најблискиот сервис за отстранување на недостатокот.
Ставање во употреба на шпоретот смееат да извршат само стручни и овластени
лица во склад со ова упатство, погрешната инсталација може да предизвика негативни
последици по луѓето, работите и животните за што производителот неможе да се смета
за одговорен.
Електричната безбедност на шпоретот се гарантира само ако е исправно приклучен на инсталација која е направена спрема важечките закони и прописи за електрична сигурност и ако има прописно уземјување. Стручното лице кое го приклучува
шпоретот мора однапред да ја провери ефикасниоста на уземјувањето, производителот
неможе да ја сноси одговорноста во случај на неисправно уземјување.
Кабелот за напојување на шпоретот може да го поставува и менува исклучиво
стучно и овластено лице.
При одржавање и чистење на шпоретот задолжително да се исклучи од електрична инсталација со извлекување на приклучокот од штекерот.
ВАЖНО: Ако шпоретот е приклучен на постојана инсталација, средството
за исклучување на доводот на струја, кое ги раздвојува сите полови од електричната струја, треба да биде вградено во постојаната инсталација според важечките национални прописи.
При вклучувањето на грејните плочи на шпоретот, на нив поставете садови со
храна за да не се прегреат и оштетат а рачките на садовите задолжително да се свртат
навнатре за случајно да не ги закачиме и турнеме.
Апаратот не е наменет да се управува со помош на надворешен тајмер, или далечински управувач.
Шпоретот никогаш не смее да се употребува како извор на топлина за затоплување на простории.
17
А. ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ШПОРЕТОТ
А.1. ПОСТАВУВАЊЕ НА ШПОРЕТОТ
По купувањето и одредувањето на местото за поставување, шпоретот треба да
се отпакува, а амбалажата да се одложи согласно со прописите за заштита на
животната средина.
Ако шпоретот го поставите на некоја подлога, преземете мерки да спречите
истиот да не се излизга од подлогата.
Висината на шпоретот до капакот, односно до работната површина, изнесува
850 мм.
Фиоката е осигурана од несакано испаѓање, а се извлекува со хоризонтално
влечење додека не удри во граничникот, потоа малку се подига од предната страна и се
извлекува до крај. Враќањето на фиоката во лежиштето се врши по обратен редослед.
А.2. ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ИНСТАЛАЦИЈА
Шпоретот може да се приклучи на монофазна мрежа 230V и на трофазна
мрежа 400V 3N~ со нулта проводник, како што е прикажано на шемата која се наоѓа на
задната страна на шпоретот.
Шпоретот е фабрички прилагоден за приклучување на трофазна мрежа 400V
3N~ како на сликата 2a.
За приклучување на монофазна мрежа 230V треба да вметнете два премосника,
који се наоѓаат помеѓу приклучоците N-N, на редната стезалка како на сликата 2б.
Приклучување се врши со помош на изолиран проводник тип H05VV-F, а се
препорачува должината на кабелот да биде 1,5 м.
Монофазно приклучување на шпоретот се врши со проводник H05VV-F
2
3x4мм .
За трофазно приклучување треба да се употреби проводник H05VV-F 5x2,5мм2.
При вклучување на шпоретот треба да се води сметка за можностите на веќе
вградените куќни инсталации (броила, заштитни склопки, каблови, осигурувачи, приклучници и др.).
При приклучување на шпоретот проводникот мора да се спроведе низ уредот за
олеснување на задната страна на шпоретот, ама така да не ја допира задната страна на
шпоретот каде што е покачена температурата.
18
1
2
S l40 50 G/6
KS 140 50 G/6
2
3
4
3
4
5
5
6
6
7
7
12
12
9
14
11
8
15
16
10
2
17
13
Слика 1
1. Капак на шпоретот
2. Работна плоча
3. Kомандна табла
4. Рачка за рерната
5. Врата на рерната
6. Капак од фиоката
7. Ногарки
8. Грејна плочa 145 мм
9. Грејна плочa 185 мм
10. Грејна плочa 180 мм
11. Грејна плочa 145 мм
12. Отвор за одвод на пареа
13. Стаклокерамичка плоча
14. Грејна зона 145 мм
15. Грејна зона 180 мм
16. Грејна зона 180 мм
17. Грејна зона 145 мм
Слика 2
19
Б. УПОТРЕБА НА ШПОРЕТОТ
Б.1. РАКУВАЊЕ СО ШПОРЕТОТ
По запознавањето со операциите за ракување со шпоретот, може да следи првото пуштање во употреба. При првото вклучување овозможете проветрување на просторијата, бидејќи нанесената заштита од корозија за кратко време развива непријатен мирис и чад. Оваа појава е нормална и престанува после краток период.
Ви препорачуваме на првото уклучување да го направите следново:
- Кај шпоретот тип S 140 50 G/6: вклучете ги сите грејни плочи на максимум и
оставете ги да работат 3-5 минути без садови, додека исчезне непријатната
миризба,
- Кај двата типови на шпорети: наместете го термостатот од рерната максимум,
вкључете го горниот и долниот грејач и остатете ги да работат 30 минути за
да се отстранат непријатните миризби.
На командната табла од шпоретот (поз.3, слика1) сместени се уредите за ракување и сигнализација (слика 3).
Слика 3
1 – копче за грејна плоча Ø 180 мм (S 140 50 G/6), или грејнa
зона Ø 145мм (KS 140 50 G/6)
2 – копче за експресната грејна плоча Ø 145 мм (S 140 50 G/6),
или грејна зона Ø 180 мм (KS 140 50 G/6)
3 – копче за експресната грејна плоча Ø 180 мм (S 140 50 G/6),
или грејна зона Ø 145 мм (KS 140 50 G/6)
4 – копче за грејна плоча Ø 145 мм (S 140 50 G/6), или грејна
зона Ø 145 мм (KS 140 50 G/6)
5 – термостат копче за рерната
6 – копче за склопката за начинот на работење на рерната
7 – сигнална сијалица за рерната
8 – сигнална сијалица за грејната плоча
20
Б.1.1. ГРЕЈНИ ПЛОЧИ
ВАЖНО: пред отворање на капакот од шпоретот S 140 50 G/6 одстранете се, што е
евентуално е поставено врз него, а пред затворање на капакот оставете
површината на работните плочи за готвење да се олади.
Стандардни грејни плочи:
Ø 145 мм - 1000 W - 7 позиција
Ø 180 мм - 1500 W - 7 позиција
Експресни грејни плочи (со црвен круг):
Ø 145 мм - 1500 W - 7 позиција
Ø 180 мм - 2000 W - 7 позиција
Грејните плочи се вклучуваат преку копчињата 1, 2, 3 и 4, (слика 3), кога се пали
сигналната сијалица и свети се додека плочате е вклучена.
Грејните плочи имаат најголема сила кога копчето е во позиција 6, а најмала во
позиција 1 и на тој начин се врши избор на потребната темперетура за готвење.
Екпресната грејна плоча кога е во позиција 6 се загрева многу побрзо така да може да
се користи за брза подготовка на јадењето. Во неа е врграден ограничувач на
температура со автоматско повторно уклучување. Во останатиите позиции копчето, работи како обична грејна плоча. Експресната грејна плоча се разликува по тоа што
во средина има црвено обоен круг.
За правилно готвење и искористување на електричната енергија треба да се
употребуваат садови со рамно дно и отприлика со ист пречник како и грејните плочи.
Многу се подобри садовите со дебело дно који ја распоредуваат температурата и ја
намалуваат можноста за загорување на јадењето. Садовите со тенко дно за брзо време
се деформираат.Садовите на грејната плоча треба да се постават симетрично. Не е
правилно да се користат садови со преголем или премал пречник во однос на грејната
плоча. Најдобро е пречникот на садот да биде еднаков со пречникот на грејната плоча.
Избегнувајте да ставате мокри садови на грејните плочи. Грејните плочи изгасете ги
пред да го тргнете садот за да се искористи акумулираната.
При употреба на посебни садови, почитувајте ги упатствата од производителот.
Грејните плочи несмеат да се употребуват како извор на топлина за затоплување
на простории.
Б.1.2. РЕРНА
Ракување со рерната се врши преку копчето 6 и копчето 5, (сл. 3) на следниов начин:
Со копчето 6 се врши избор на еден од 6 начини на работење на рерната, додека со
копчето 5 се врши избор на потребната температура за печење. Рерната во овој шпорет,
овозможува голем избор на опции за спремање на храната. Во ова упатство е опишан
начинот на функционирање на рерната и нејзините основни можности, а изборот за
конкретна комбинација во врска со начинот на работа, нивото на поставување на
тепсиите или решетките и потребната температура и времето за печење сепак зависи од
искуството на оној кој ја спрема храната.
ВАЖНО: При употребата на инфра греачите максимална дозволена работна
температура на рерната е 220ºC.
21
ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА: При употреба на рерната не е дозволено
да се ставаат тепсии, други садови или алуминиумска фолија со храна на дното на
рерната. Истотака рерната не треба да се обложува со алуминиумска фолија, бидејќи фолијата спречува циркулација на воздух во рерната а може и да се залепи.
Б.1.3. НАЧИН НА РАБОТЕЊЕ НА РЕРНАТА
Избор на начинот на раотење на рерната се врши преку копчето (поз.6, сл.3)
која има 6 позиции.
1. Рерната е исклучена.
2. Во оваа позиција се пали сијаличката за осветлување на рерната и свети се додека било која
позиција е вкључена.
3. Се вклучува горниот и долниот грејач. Овој
класичен начин на печење можен е само само во
еден од трите позиции.
4. Се вклучува само долниот грејач во рерната, а
се користи кога сакаме долната страна на јадењето повеќе да се запече или загрее. Оваа позиција
се користи и за чистење на рерната, а детална постапка е дадена во поглавјето “чистење на шпоретот” (Ц.1).
5. Се вкључува само горниот грејач во рерната и
се користи кога сакме горната страна на јадењето
повеќе да се запече.
6. Во оваа позиција се вклучува инфрацервениот
грејач а копчето за избор на температурата за печење (поз. 5, сл. 3) не треба да се поставува на температура повисока од 220ºC да не дојде до прегрејување на рерната. Инфрацрвениот грејач го
топли јадењето со зрачење, па овозможува печење на месото на скара. За поситни парчиња на месо (кобасици, плескавици, одрезоци) решетката
се поставува во средна позиција (2). Покрупните
парчиња месо од околу 1,5кг (пиле, свинско и телешко печење) поставете го во средна позиција
(2). За големи парчиња месо од 2кг и повеќе (мисирка, патка, плешка и др.) решетката поставете
ја во долна позиција (1), а под решетката ставете
длабока тепсија во која се става вода за собирање
на маснотиите што капат. Решетката и тепсијата
поставете ја во водиците на страничните
решетки.
22
Б.1.4. ПРИБОР НА РЕРНАТА
1. ВЕРТИКАЛНА РЕШЕТКА
Овие решетки служат како носач на хоризонталните решетки и тепсии и имаат лежишта во три позиции по височина 1, 2, 3 од долу нагоре. Вадењето на решетките за чистење и перење е многу едноставно. Решетката во долниот дел
се фаќа со рака, малку се завртува и се вади од лежиштето
во горниот дел. Местењето се врши по обратен редослед.
2. ХОРИЗОНТАЛНА РЕШЕТКА
Служи за поставување на садовите со храна или за поставување на храната директно на решетката. Особено е практична за поставување на месото за скара. Решетката има
закосени странични граничници за фиксно поставување во
длабоката тепсија.
3. ДЛАБОКА ТЕПСИЈА
Наменета е за печење големи парчиња месо, леб, влажни колачи како и за собирање на маснотија при печењето и грилање на месо. При печењето на месото треба често да се долева вода во тепсијата за да маснотијата не загори.
Б.1.5. УПОТРЕБА НА СТАКЛОКЕРАМИЧКАТА ПЛОЧА
На стаклокерамичката плоча со кругови се обележани грејните зони, а нивната
големина и моќност се дадени во следнава табела.
ГРЕЈНА ЗОНА
Пречник (мм)
Моќ (W)
145 (165)
1200
180 (200)
1700
Стаклокерамичката плоча е опремена со 4 нормални грејни зони за готвење. Регулацијата на грејните зони се врши преку соодветните копчиња како на сликата 3.
Во зависност од избраната функција на копчето, грејната зона преку посебниот
термостат ја одржува константната температура. За коритење на грејните зони вжат
истите упатства како и за грејните плочи.
Стаклокерамичката плоча е опремена и со светлосни идентефикатори преостанатата топлина на грејните зони. Одговорачкиот светлосен идинтефикатор почнува да
свети кога вклучената грејна зона ќе достигне температура од 50°C и свети се додека
грејната зона, по исклучувањето, не се олади и ја постигне таа температура - слика (а).
23
ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА
- Не ги вклучувајте грејните зони без или со празен сад.
- Избегнувајте ја можноста за преливање на течноста (искапување). Ако сепак
дојде до тоа, веднаш исклучете ги сите грејни зони, тргнете ги садовите и по оладувањето очистете ја плочата.
- Поголемо и трајно оштетување на плочата може да се случи при согорување
на шеќер.
- Пред вклучување на грејните зони на плочите на смее да има никакви други
предмети освен садовите за готвење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: ако површината на плочата е напуканата, исклучете го апаратот како би се избегнала можноста за електричен удар.
Идентификатор за преостанатата топлина
Слика (a)
Слика (b)
ОДРЖУВАЊЕ НА
СТАКЛОКЕРАМИЧКАТА ПЛОЧА
Не користете абразивни средства за чистење или остри метални предмети.
За чстење на стаклокерамичката плоча важат одредбите во поглавјето „чистење
на шпоретот“ од ова упатство.
Чистењето вршете го по ладењето на плочата со топла вода со малку детергент
или универзално средство за чистење, исперете го со чиста вода и исушете го со мека
крпа.
Груба нечистотија или загорена храна се чисти со помош на специјална стругалка слика (б).
24
В. ОДРЖУВАЊЕ НА ШПОРЕТОТ
В.1. ЧИСТЕЊЕ НА ШПОРЕТОТ
Да не се користат абразивни средства за чистење или остри метални предмети
за чистење на стаклените врати на рерната бидејќи до толку може да се изгребат, што
може да доведе до пукање на стаклата.
Во случај на чистење на шпоретот не е дозволена употреба на хартија за стругање, груби предмети или агресивни
хемикалии, Бидејќи може да дојде то трајни оштетувања на
емајлираните и хромираните површини, стаклата и бакелитните (пластични) делови. Сите емајлирани, сјани, (хромирани) и стаклени површини, како и копчиња и рачки, да се
чистат кога е шпоретот ладен, со мека крпа со топла вода во
која е растворен неутрален детергент. Ако деловите се многу
извалкани, во водата да се додаде и малку оцетна киселина.
После чистењето сите делови да се избришат со сува
крпа.
Рамките на грејните плочи се од нерѓосувачки челик и
поради термичките оптоварувања можат во текот на употребата да ја сменат бојата во бледо жолта. Оваа појава е
физички условена. Пожолтените места можете да ги чистите
со вообичаени хемикалии. Не користете средства со
агресивни хемикалии бидејќи предизвикуваат гребатини.
Рерната треба да се чисти редовно, по секоја употреба
за да нечистотиите и маснотиите не би загореле. Ако сепак
дојде до такво нешто, постапете на следниов начин:
Во длабока тепсија да се истури околу пола литар вода
и да се постави во долан положба. Да се уклучи потоа само
долниот грејач, и рерната да се загрее на околу 50ºC, по половина час исклучете ја. За тоа време остатоците од храна доволно ќе смекнат за да може лесно да се отстранат со крпа.
Маснотијата најлесно се отстранува со топла сапуница
додека рерната е сеуште топла.
При чистење на шпоретот не е дозволено неовластено
вадење на работната плоча, командната плоча и задната страна на шпоретот.
Вратата на рерната се вади така што вратата се отвора
до крај и се закачува на шарките кои се свртуваат до крај
наназад (сл. 4а). Додека подвижниот дел на шарките не налегне на закачките, а тоа е кога вратата ке биде под агол од приближно 150. Вратата тогаш фатете ја од страна, малку поСлика 4
дигнете ја и полека извлечете ја од лежиштето (сл. 4б).
25
Местењето се врши по обратен редослед. Вратата, исто така под агол од 15º да
се вовлече во лежиштето на предната страна на рерната на двете страни истовремено и
да се намести така што зарезите на шарките правилно да влезат (сл. 4ц). Важно е да се
провери дали се зарезите на шарките правилно наместени, бидејќи во спротивно
вратата нема да функционира. Потоа вратата потполно да се отвори и подвижните
закачки да се вратат до крај напред (сл. 4д), па вратата може полека да се затвори.
Важно: за чистење на шпоретот не смее да се користи апарат за чистење
на пареа.
В.2. ОДРЖУВАЊЕ НА ШПОРЕТОТ
Сите дефекти на шпоретот можат да ги отстрануваат сервисерите на производителот или стручни и овластени лица.
Исклучиво купувачот може сам да го отстрани дефектот, само ако:
- Шпоретот нема струја, проверете дали осигурачите во електричната инсталација се исправни,
- Kога ќе прегори сијалицата која ја осветлува рерната треба да го исклучите
шпоретот од електричната инсталација, а потоа во рерната со одвртување да
го извадите поклопецот на сијалицата. Потоа можете да ја замените сијалицата која мора да биде иста со таа што ја менувате (E14, 220-250 V, 25W).
ПЕДУПРЕДУВАЊЕ: пред да извршите замена на сијалицата проверете
дали апаратот е исклучен, како би ја избегнале можноста за електричен удар.
Останатите дефекти, не смееат да ги отстрануваат не овластени лица.
B.3.УСЛОВИ НА ГАРАНЦИЈА
B.3.1. Поправка на апаратот во гарантен рок по правило се врши кај крајниот
корисник, или во “Алфа Плам” сервисна работилница, доколку Алфа Плам процени
дека тоа е потребно.
B.3.2. Крајниот корисник нема никакви трошоци за извршени поправки во гарантниот
рок.
B.3.3. Гаранцијата престанува да важи во следниве случаи:
- доколку приклучувањето на производот или поправката ја врши неовластено лице,
односно доколку се вградени неоригинални делови,
- ако апаратот не е правилно користен во согласност со овие упатства,
- ако при употребата дошло до механичко чистење на апаратот,
- ако апаратот е користен во комерцијални цели,
- ако оштетувањето настанало при транспорт по продавањето на апаратот,
- ако настанал дефект поради неправилна монтажа, неправилно одржување или
механичко оштетување од страна на купувачот,
- грешки како последица на околината (удар од гром, електрична струја, поплави и
слично).
26
B.3.4. Гаранцијата не опфаќа
- сијалица на рерната, стакло на рерната и стаклено керамичка плоча,
- мали отстапувања од бојата на одредени позиции (како што се капак на шпоретот,
профил на грејната плоча, копчињата, рачката на рерната и слично)
- зголемување на гласноста како последица на стареење, неправилно приклучување
и поставување итн, а кои не влијаат на функцијата на апаратот,
- естетски грешки кои не влијаат на фукнцијата и сигурноста на апаратот,
- грешки кои не влијаат на функцијата и сигурноста на апаратот,
- грешки предизвикани од страно тело вметнато во апаратот.
B.4. СЕРВИСНИ ИНТЕРВЕНЦИИ
B.4.1. Сервисни интервенции во гарантен рок
Право на поправка во гарантен рок се остварува со фискална сметка и заверен
гарантен лист од страна на продавачот. Почеток на гарантниот рок го докажувате кај
сервисерот со приложување на оригиналината сметка за купениот апарат на кој се
види датумот на купувањето, назив и адреса на продавачот и заверен гарантен лист
со пополнет датум на продажба.
При пријавувањето на проблемот во сервисниот центар мора да ги наведете и:
типот, серискиот број и датум на производство на апаратот кои можете да ги најдете
на гарантниот лист или на натписната табла.
B.4.2.Сервисни интервенции надвор од гарантниот рок
Сервисни интервенции надвор од гарантниот рок се вршат со замена на
оригиналните делови на товар на корисникот на апаратот.
B.5. ВРЕМЕ НА ГАРАНТНОТО СЕРВИСИРАЊЕ
Под ова се подразбира време во кое гарантираме сервис, прибор и резервни
делови, почнувајќи од денот на купување на апаратот. Во случај на промена на
моделот на апаратот, гарантираме подеднакво соодветни вредни алатернативни
изведби, неутрален дизајн и неутрални нијанси.
Време на гарантното сервисирање (обезбедување на резервни делови) е во
согласност со важечките законски прописи.
27
Г. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
ЕЛЕКТРИЧЕН ШПОРЕТ (ТИП)
S 140 50 G/6
ДИМЕНЗИИ (висина/ширина/длабочина) (мм)
РАБОТНА ПЛОЧА
Напред лево
KS 140 50 G/6
850 / 500 / 600
Грејна плоча (зона) за готвење
(Ø mm / W)
GPE – експресна Стаклокерамичка
GPS – стандардна
плоча
GPS 145 / 1000
180 (200) / 1700
Позади лево
GPE 180 / 2000
145 (165) / 1200
Напред десно
Позади десно
GPS 180 / 1500
GPE 145 / 1500
145 (165) / 1200
180 (200) / 1700
РЕРНА (висина/ширина/длабочина) (мм)
320 x 400 x 475
Копче за избор на начинот на работење
Копче на термостатот
1+1
3
Позиции за печење
Горен / инфрацрвен грејач (W)
950 / 2200
Долен грејач (W)
1150
Сијалица за осветлување на рерната (W)
15
НАЧИНИ НА РАБОТА НА РЕРНАТА
6
1. Рерна исклучена (W)
0
2. Осветлување на рерната (W)
15
3. Горен / долен грејач (W)
2100 + 15
4. Долен грејач (W)
1150 + 15
5. Горен грејач (W)
950 + 15
6. Инфрацрвен грејач (W)
2200 + 15
Максимална температура (ºC)
275
Напон на напојување / фрекфенција (V / Hz)
400V 3N ~ /230V 50Hz
Називен напон на грејните плочи и грејачи (V)
230
Моќност на работната плоча (W)
6000
5800
Моќност на ерната вкупно (W)
2215
2215
ВКУПНА ПРИКЛУЧНА МОЌ (W)
8215
8015
28
UDHËZIME TEKNIKE
PËR KYÇJEN DHE SHFRYTËZIMIN
FURRËS ELEKTRIKE
LLOJ
S140 50 G/6 - furrë elektrike me një pllakë të punës klasike
KS 140 50 G/6 - me pllaka prej qeramike e qelqi
29
Të nderuar shfrytëzues:
Ju falënderojmë për zgjedhjen dhe blerjen tuaj e furrë elektrike tonë, në të cilën është
shpenzuar përpjekje të madhe të jenë të kënaqur me përdorimin e tij.
Ne jemi të sigurt se ju keni zgjedhur një furrë shumë kualitet dhe ekonomik, se është
rezultat i kësaj shumëvjeçar përvojë i fabricës në prodhimin e pajisjeve shtëpiake.
Para montimit dhe para nisjej së punimit me aparatin, Ju lutemi, me vërrejtje ti
lexoni udhëzimet dhe të ndjekur të gjitha këshillat e dhënë në të, sepse në këtë mënyrë ju
gjithmonë keni një furrë të përshtatshme dhe të gatshme për funsionimin e duhur dhe
kohëygjatje më të gjatë e të njëjtit.
Nëqoftëse do të keni probleme teknike me shporetin dhe ju duhet nreqje, lajmëroni
servisin tonë më të afër.Adresën dhe numrate telefonit do ti gjeni te udhëzimi i përdorimit.
Udhëzimet për përdorim gjithmonë të jenë afër,sepse mund të jetë i dobishëm për ju.
Nëse doni të shitoni aparatin, t`ua jepni edhe udhëzimet.
VËRREJTJE TË RËNDËSISHME!
Me rëndësi:Vetëm një elektricist i kualifikuar mund ta instalojë dhe ta lidhë pajisjen
në rrjet sipas rregullave ligjore. Ky pajisje nuk mund të përdoret nga fëmijë dhe persona me
aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe
njohuri,nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes
dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijet nuk duhet të luajnë me pajisjen.
Furra në kohë të përdorimit shumë nxehen.
Elementet ngrohëse, furra dhe pjesë e velgave në kohë të përdorimit ,dhe për kapjen e
enëve gjithmonë përdorni recka ose dorëza.
Gjatë gatimit ose pjekimit ka rrezik që grumbullimi i yndyrave të shkaktojë zjarr dhe
ka rrezik djegieje.Për atë procedurë gjithmonë duhet të jetë nën mbikqyrje.
Keni kujdes që vendet kur e bejmë gatimit dhe enët të jenë të pastër dhe të thatë, për
të lejuar zbatimin e mirë të ngrohjes dhe për të në sipërfaqe të ngrohjes dhe për të shamngur
dëmitmit të sipërfaqes së ngrohjes.
Kurrë mos të ftohtë enët që janë nxehtë në vende që nuk janë përdorur për gatim,
sepse më poshtë krijon trashja e cila përshpejton kondenzimit.
Mos përdorni pjatë qelqi keramike si një sipërfaqe të punuar me objekte të mprehta
që mund të shkakton gërvishtjet.
Nuk është lejuar përgatitja e ushqimit në enë prej plastmasi ose alumini të vendeve të
nxehtë për gatim.
Mos vendosni asnjë enë prej plastmasi ose alumini mbi furra.
Nëse mbi pjata qelqi keramike derdhur sheqer ose diçka tjeter e ëmbël ,menjëherë
fshini atë.
Karakteristikat teknike të furrës së juaj specifikimet
Asnjëherë mos punoni në furrë kur është e kyçur ,mirëmbajtjen dhe riparimin duhet
kryer pas ç`kyçjes së furrës nga rryma.
30
Furra duhet të vendoset deri në murrin të kuzhinës,por nuk duhet të vendoset afër
elementeve që janë djegëse e të cilat temperatura është mbi 75C dhe nuk është afër më shumë
se 20mm se pajisje dhe elementeve të tjera.
Distanca midis të sipërfaqes së njësive të varur dhe furrës duhet të jetë të paktën
650mm.
Gjatë shrytëzimit të furrës, pllakët për gatim dhe qelqi i furrës mund të janë të
ngrohta, për atë fëmijet duhet mbajtur sa më larg furrës.
Nëpërmjet hapjes për ventillimit të furrës në pjesën e mbrapse të pllakët për gatim, ka
avull të nxehtë, i cili është krijuar në furrës.
Gjithmonë ky hapja duhet të jetë e hapur.
Gjithashtu fëmijët dhe anëtarët e tjerë duhet të paralajmëruar për të mos vijnë në
kontakt me avullin.
Kjo pajisJe është vetëm për përdorim shtëpiak. Nuk është lejuar të shfrytëzon për
qëllime komerciale.
Para përdorimit të parë sigurohuni që pajisja të mos jetë dëmtuar nga transporti. Mos
e lidhni pajisjen në rrjet, po të jetë dëmtuar.
Nëse është e nevojshme, lajmëroni servisin tonë më të afër për të shmangur dëmtime.
Vetëm një elektricist i kualifikuar mund ta instalojë dhe ta lidhë pajisjen në rrjet.
Prodhuesi nuk mund të mbahet përgjegjëse për dëmtimet që mund të ndodhin nëse
installimit nuk është nga ana e personit të kualifikuar.
Lidhja elektrike e furrës do të duhej të kryejë vetëm nëpërmjet prizës të tokëzuar në
pajtim me të gjitha rregullat.
Elektricisti i kualifikuar i cili instalojë furrën duhet të rregullojë tokëzimin e
përshtatshëm.
Prodhuesi nuk mund të mbahet përgjegjëse për dëmtimet që do të vinë në qoftë se
bëjmë lidhjen e aparatit në prizën pa tokëzim.
Nëse kabllo për rrymë është e dëmtuar, duhet të ndërrohet nga prodhuesi, serviseri i
autorizuar ose personi i autorzuar që ti shmangemi çdo lloj rreziku të mundshëm.
Asnjëherë mos pastroni furrë kur është e kyçur.Mirëmbajtjen dhe riparimin duhet
kryer pas ç`kyçjes së furrës nga rryma.
Më rëndesi: Instalimi elektrik duhet të ketë një pajisje instaluese e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga korrenti në të gjitha polet.
Pajisja instaluese duhet të ketë një hapje kontakti sipas rregulave.
Gjatë kyçjes së pllakës për zierje, vëni enët me ushqim që ti shmangemi çdo lloj
dëmtim të mundshëm.
Dorëzat e enët të jetë mbrenda që të mos shtyjmë.
Pajisja nuk është e destinuar për veprimtari me anë të celësit të jashtëm të rrjetit apo
një sistemi të ndarë të komandimit me telekomande.
Furra është e synuar kryesisht për gatim në amvisëri.Ju lutemi mos të shrytëyoni për
ngrohje.
31
A. LIDHJA E FURRËS
A.1. INSTALIMI I FURRËS
Pas blerjen dhe vendosjen për këtë furrë, pjesë të ambalazhit (mbulësa plastike,
stiropori, etj.) duhet të largoni në menyrë përkatëse për qëllim nga autoritetet lokale
menaxhuese të plehrave.
Përdorni një çelës për të ngritur apo ulur këmbëzat për përshtatje sa të jetë e
nevojshme derisa furra të nivelohet.
Lartësia e furrës deri kapakut, ose deri sipërfaqës është 850mm.
Tërhiqeni sirtarin e poshtëm, ngrijeni dhe largojeni.
A.2. LIDHJA E INSTALIMIT ELEKTRIKE
Furra është e rregulluar në pajtim me tensionin prej 230V dhe për 3 faza 400 V 3N
(mono fazore 230V ac/3 fazore 400V ac), domëthenë se rryma për punë paraqet 230 V 50Hz.
Disa modele jepen pa priya dhe kabllo të rrymës.Në atë rast ju lutemi përdorni
kabllon elastik të përshtatshëm për lidhje të një fazës H05VV-F 3x4mm2 ose për 3 faza
H05VV-F 5x2,5mm2.
Ju lutemi të kontrolloni a është kyçësja e kabllos mirë e kyçur në prizën për rrymë.
Gjatë kyçjen e furrës, kabllo duhet të zbatohet në pajmtim me rregullat dhe duhet
ndërtuar siguresa gjithë-polare që mundëson kyçje të plotë.
Bëni kujdes dhe mos i prekeni sipërfaqet e ngrohta.
32
1
2
S l40 50 G/6
3
4
3
4
5
5
6
6
7
7
12
12
9
14
11
8
KS 140 50 G/6
2
15
16
10
2
17
13
Foto 1
10. Pllaka (ngrohtëse për gatim)180 mm
11. Pllaka (ngrohtëse për gatim)145mm
12. Dalja e avullit
13. Pllakë prej qeramike e qelqi
14. Zonë gatimi 145 mm
15. Zonë gatimi 180 mm
16. Zonë gatimi 180 mm
17. Zonë gatimi 145 mm
1. Kapaku i sipërm
2. Pllaka kontrolluese
3. Paneli i kontrollit
4. Doreza e furrës
5. Dera e furrës
6. Kapaku i sirtarit
7. Këmbëzat për nivelimin e furrës
8. Pllaka (ngrohtëse për gatim)145 mm
9. Pllaka (ngrohtëse për gatim) 180 mm
Foto 2
33
B. PËRDORIMI I FURRËS
B.1. SHFRYTËZIMI I FURRËS
Gjatë shfrytëzimit të parë të furrës do të ndjehet një erë e pakëndshme i cili është si
pasojë e punës së ngrohësve të elementeve. Gjatë këtë përdorim të parë, ka një erë të
pakëndshme dhe tymi, por kjo dukuri është normale dhe ndalon pas një periudhe të shkurtër.
Ju rekomandojmë pas përdorimit të parë të bëni këtë:
- Te furrës lloj S140 50 G/6 kyçeni të gjitha pllakat (ngrohtëse për gatim) maksimal
dhe lëni të punojnë pa enë në kohëzgjatje prej 3-5 minutave, për të larguar këtë erë
të pakëndshme.
- Në të dy llojet e furrave – rregulloni termostatin e furrës në një temperaturë
maksimale, kyçeni elementi nxehës i poshtëm dhe i sipërm dhe lëni të punojnë në
kohëzgjatje prej 30 minutave, për të larguar këtë erë të pakëndshme.
Në panelin e furrës (nga prapa., foto 3) janë vendosur butonat për përdorim dhe
sinjalizim (foto 3).
Foto 3
1 – buton për pllaka (ngrohtëse për gatim) Ø 180 mm (S 140 50
G/6), ose zonë gatimi Ø 145mm (KS 140 50 G/6)
2 – buton për pllaka eksprese (ngrohtëse për gatim) Ø 145 mm
(S 140 50 G/6), ose zonë gatimi Ø 180 mm (KS 140 50 G/6)
3 – buton për pllaka eksprese (ngrohtëse për gatim) Ø 180 mm
(S 140 50 G/6), ose zonë gatimi Ø 145 mm (KS 140 50 G/6)
4 – buton për pllaka (ngrohtëse për gatim) Ø 145 mm (S 140
50 G/6), ose zonë gatimi Ø 145 mm (KS 140 50 G/6)
5 – buton kontrolluese të termostatit
6 – buton për indikatori i punës së furrës
7 – llamba sinjale e teromstatit të furrës
8 – llamba sinjale për pllaka (ngrohtëse për gatim)
34
B.1.1. PLLAKAT NGROHTËSE PËR GATIM
MË RËNDËSI: para hapjes së kapakut të sipërm të furrës largojeni gjithçka që është
mbi kapakut, gjithashtu pas mbylljes së kapakut kontrolloni a është sipërfaqja e pllakave
plotësisht e ftohët.
Pllaka ngrohtëse për gatim:
Ø 145 mm - 1000 W - 7 pozicion
Ø 180 mm - 1500 W - 7 pozicion
Pllaka ngrohtëse për gatim - eskrepse (rrethi i kuq)
Ø 145 mm - 1500 W - 7 pozicion
Ø 180 mm - 2000 W - 7 pozicion
Në furrën mund të ndërton një nga këto pllakave që janë.
Pllakat ngrohtëse për gatim kyçen me butonat 1,2,3 ose 4 ( foto 3), kur kyçet llamba
sinjale dhe ndriçon derisa punon.
Pllakat ngrohtëse për gatim kanë fuqi shumë të madh kur butoni është në pozicitën e
6, ndërsa kur është në pozicitën e 1 kanë fuqi të vogël.Në atë mënyrë ne zgjedhim temperatura
e nevojshme për gatim.
Pllaka eksprese kur është në pozicitën e 6, nxehet shumë shpejtë kështu që mund të
përdoret për përgatitjen e shpejtë të ushqimit.
Në pllaka eksprese është ndërtuar një buton për temperaturë me kyçjen automatike.
Në pozicionet të tjera butoni punon si një pllakë standarde për gatim.
Pllaka eksprese ndryshohet sepse në mes ka një rreth me ngjyrë të kuqe.
Për zierje përdorni enë që kanë fund të rrafshë me dijametër përafërsisht të njejët me
atë të pllakës.
Bazamenti i enës duhet të jetë sa më i trashë e i sheshtë të jetë e mundur.
Mos vendosni enët e lagësht mbi pllakat për gatim.Para përdorim e enët të veçantë
lexojeni udhëzimeve të prodhuesit.
Mos përdorni pllakat për qëllime të tjera si ngrohjes së dhomave.
B.1.2. FURRA
Përdorimi i furrës me kyçjen e butoni 6 dhe butoni 5, (foto 3) në këtë menyrë:
Me buttoni 6 zgjedhet një nga 6 mënyrat e operimit të furrës, ndërsa me butoni 5
zgjedhet temperaturën e kërkuar për pjekje.
Furra ofrohet një zgjidhje të madhe të opcioneve për përgatitjen e ushqimit. Në këtë
udhëzim është përshkruar mënyrën e funksionimit të furrë dhe karakteristikat e tij themelore,
ndërsa zgjidhja për kombinimi konkret me ushqimit është në lidhje me përvojën e atij i cili
përgatiten ushqimit.
MЕ RËNDËSI: Gjatë përdorimit të furrës, temperatura që është lejuar për
infra pllaka ngrohtëse është 220ºC.
PARALAJMËRIM: Gjatë përdorimit të furrës mos vendosni tenxhere dhe enë
të tjera ose fletë alumini me ushqim në bazamenti të furrës.
Gjithashtu mos e mbuloni atë me fletë alumini, sepse fletë alumini ndalon
qarkulimin e ajrit në furrë dhe mund të ngjit.
35
B.1.3. MËNYRA E PUNIMIT TË FURRËS
Zgjedhja e menyrës së punimit të furrës bëhet nëpër butoni (nga prapa, foto 3) i cili
ka 6 pozicione.
Furra është e shkyçur
2. Në këtë pozicion ndriçohet llamba për
ndriçimit të furrës dhe ndriçohet derisa ndonjë
pozicion është i kyçur.
3. Kyçet edhe pllaka që është e sipërme dhe e
poshtme. Ky mënyrë klasike e pjekjes është e
mundru vetëm në një nga këto tre pozicione.
4. Kyçet vetëm pllaka e poshtme në furrë, ndërsa
shfrytëzohet kur duam ana e poshtme e ushqimit
të jetë më e pjekur.Ky pozicion shfrytëzohet
edhe për pastrimit të furrës, detalet janë dhënë
në kapitullin e “Pastrimi i furrës“
5. Kyçet vetëm pllaka e sipërme në furrë dhe
shfrytëzohet vetëm kur duam ana e sipërme të
ushqimit të jetë më e pjekur.
6. Në këtë pozicion kyçet pllaka me infra kuqe
ndërsa butonin për zgidhja e temperatures së
pjekjes (nga prapa 5, foto 3) nuk duhet të jetë
më të lartë se 220ºC. Pllaka me infra kuqe
ngrohjes, nxehet ushqimit me rrëzimit mundësojë për pjekje në grill. Për copëza të vogla
mishi (salsiçe, mëlçi, petulla) vendosni grilë në
pozicion mesatare (2). Copat e mëdha të mishit
rreth 1,5kg (mishi derri, mishi viçi, mishi pulle)
vendosni grilë në pozicitën e mesme (2). Për
copat më të mëdha rreth 2 kg dhe shumë,
vendosni grilë në pozicion më i ulët (1), kurse
mbi grila vëni një tepsi më e trashë në të cila
vendoset ujë për të mbledhur yndyrën.
36
B.1.4. AKSESORËVE TË FURRËS
1. AKSESORË VERTIKALE
Këto aksesorëve mund të fusni në mënyrë që skajet anësore të
dyfishta të jenë në pjesën e pasme të furrës dhe me drejtim për
poshtë. Shtyjini aksesorët e rrëshqitshëm midis shinave të njërit
prej niveleve të furrës 1, 2, 3. Pastroni gjithë aksesorët të
furrës pas çdo përdorimi.
2. AKSESORË HORIZONTALE
Shfrytëzon për enët me ushqim ose për të vendosur ushqimit
direkt mbi aksesorit. Është shumë mirë për vendosjën e mishit
në grilë. Gjithashtu mund të vendoset tepsi më i trashë.
3. TEPSI I TRASHË
Ky tepsi shfrytëzohet për pjekja e copat më të medha e mishit, e
bukës, ëmbëlsira të lagësht si dhe për të mbledhur yndyrën
gjatë pjekjes së mishit. Gjatë pjekjes së mishit duhet të vënë
ujin në tepsi për të parandaluar djegimit.
B.1.5. PËRDORIMI I PLLAKA PREJ QERAMIKE E QELQI
Në pllaka prej qeramike e qelqi janë shënuar rrethet për zonë gatimit, ndërsa fuqia e
atyreve janë në këtë tabelë.
Zonë gatimit
Diametër (mm)
Fuqi (W)
145 (165)
1200
180 (200)
1700
Pllaka prej qeramike e qelqi ka 4 zonë gatimit. Në foto 2 do t`i gjeni rregullimet
përkatëse.
Zona e gatimit, nëpër termostatit e ka temperaturën konstante. Për përdorimit të
zonave të gatimit vlëjnë të njëjtë udhëzimët.
Pllaka prej qeramike e qelqi ka edhe identifikatore me drita të ngrohjes së zonave.
Atë identifikator fillon të ndritet kur zona e ngrohjes arrin një temperaturë prej 50°C
dhe ndriçon deri zonën e ngrohjes nuk ftohet dhe arrihet atë temperaturë – foto (a).
37
PARALAJMËRIMET
- Mos kyçeni zonë gatimit pa ose me enë bosh.
- Fikni pajisjen dhe lëreni të ftohet para se ta pastroni (njollat e çmërsit, rrëketë e ujit,
njollat e yndyrës).
- Menjanoni menjëherë me mjet për pastrim sheqerin ose gjellerat e embla sepse
mund të shkaktojë dëmtime të pllakës nga qelqi.
- Para se aparai të kyçet mbi zonë gatimit nuk duhet të këtë diçka tjetër, vetëm enë
për gatim.
Paralajmërim: Nëse ka ndonjë plasaritje mbi sipërfaqe, hiqeni pajisjen nga
korrenti për të shmangur një goditje elektrike.
Identifikues për ngrohje e mbetur
Foto (a)
Foto (b)
KUJDESI DHE PASTRIMI
Mos përdorni objektet e mprehta dhe agjenët pastrues gërryes e dëmtojnë pajisjen.
Referojuni kapitullit “pastrimit të furrës”.
Pastroni pjesën e përparme të pajisjes me një copë të butë me ujë të pastër dhe pak
agjent pastrues.
Për menjanimin e mbeturinave të prodhimëve ushqimore nga sipërfaqja për zierje
nuk përdorni sende me maje ose sende që gërvishtin siç është tel i metalit për pastrim. Si
mjet pastrimi përdorni pajisje e – foto (b).
38
C. KUJDESJA E FURRËS
C.1. PASTRIMI I FURRËS
Asnjëherë nuk duhet të pastroni me vegla siç janë brusha të forta, rrjet metalik për
fërkim ose thika.
Asnjëherë nuk duhet të pastroni me vegla siç
janë brusha të forta, rrjet metalik për fërkim ose thika.
Mos shfrytëzoni tretësira ngurruese për larje dhe
detergjente. Kjo mund të shkaktojë dëmtime veshjes së
pajisjes !
Gjatë pastrimit të furrës së juaj asnjëherë mos
shfrytëzoni lëndë djegëse siç janë tretës,benzenë ose
acide. Mos provoni t`i pastroni sipërfaqet katalitike me
spërkatës për furrat, pastrues abrazivë, sapun ose agjente
të tjerë pastrues. Nëse pjesët janë shumë të fëlliqur, në
ujë vë pak acid acetik.
Pas pastrimit të gjithë pjesët thajeni me
leckë të butë.
Pastrojeni rregullisht furrën për të penguar
grumbullmin e mbeturinave të ushqimit i cili mund të
rezultojë me erë e djegur.
Mbeturinat e pjekura të ushqimit mund të krijojnë pamje të “flluskave” në fund të furrës. “Flluskat” e
vërteta nuk janë të mundshme dhe mbeturinat e pjekura
të ushqimit nuk paraqesin defekt prodhues. Në një tepsi
të trashë vëni ½ l ujë, pastaj kyçeni vetëm zonë e
ngrohjes së poshtëm dhe lëni furra të nxehet rreth 50ºC.
Gjatë gjysë orë mbeturinat e ushqimit mund të largohet
me leckë.
Për të pastruar derën e furrës, çmontojeni atë.
Bëni kujdes kur hiqni derën nga pajisja.
Hapeni derën e furrës deri në fund. Pastaj,
ngrijini levat fiksuese plotësisht tek dy mentashat e
derës. Mbylleni derën e furrës deri në pozicion e parë
këndi përafërsisht 15º. Mbylleni derën e furrës deri në
pozicion e parë.
Foto 4
39
Kapeni derën e furrës me një dorë në çdo skaj dhe tërhiqeni atë jashtë furrës në një
kënd lart.Vendoseni derën e furrës me faqen e jashtme poshtë mbi një sipërfaqe të butë e të
sheshtë për ta mbrojtur nga gërvishtjet. Hiqni panelet e brendshëm dhe pastroni ata. Për të
montuar derën, ndiqni procedurën në të kundërt (foto 4 a, b, c, d).
Me rëndësi: Mos pastroni furrën e juaj me mjete që pastrojnë me avull.
C.2. KUJDESJA E FURRËS
Të gjitha defekte i furrës vetëm një inxhinier i specializuar mund të riparojë ose të
punojë me pajisjen.
Shiko në kutinë e siguresave dhe kontrollo nëse siguresa punon në rregull.
Fikeni pajisjen me anë të sigurusës së shtëpisë ose të çelësit të sigurisë tek kutia e
siguresave dhe ndizeni sërish.
Nëse llamba e furrës nuk punon dhe është me defekt, zëvendësoni llambën e furrës.
Duhet të jetë i njëjtë si atë që e zëvendësoni (E 14, 220-250 V, 25 W).
PARALAJMËRIM: Shkëputeni pajisjen nga rrjeti para se të zëvendësoni llambën
e furrës. Ka rrezik goditjeje elektrike!
Riparimet të tjera duhet të bëhen vetëm nga teknikë të specializuar e të autorizuar nga
shërbimi i klientit.
Riparimet e gabuara mund të shkaktojnë rreziqe serioze për konsumatorin.
C.3.KUSHTET E GARANCISË
C.3.1. Riparimi i aparatit në afatin e garantuar kryhet sipas rregullit deri te përdoruesi i
fundit, ose në punëtorinë e servisit “Alfa Plam”, nëse Alfa Plam vlerëson se ekziston
nevoja për këtë.
C.3.2.Përdoruesi i fundit nuk ka kurrfarë harxhime për riparimet e kryera në afatin e
garantuar.
C.3.3Garancioni nuk vlen në këto raste:
-Nëse instalimin ose riparimin e produktit e ka kryer personi i paautorizuar, gjegjësisht
nëse janë instaluar pjesë jo origjinale,
-nëse aparati nuk është përdorur si duhet në përputhje me këtë udhëzim,
-nëse gjatë përdorimit ka ardhur deri te dëmtimi mekanik i aparatit,
-nëse aparati është përdorur për qëllime komerciale,
-nëse dëmtimi është shkaktuar gjatë transportimit, pas shitjes së aparatit,
40
-nëse deri te defekti ka ardhur për shkak të montimit të gabuar, mirëmbajtjes së gabuar
ose dëmtimit mekanik nga ana e blerësit.
-gabimet që janë pasojë e pengesave nga rrethina (goditjet e rrufesë, rryma elektrike,
vërshimet e ujit etj. ).
C.3.4. Garancioni nuk përfshin
-poçin e furrës, xhamin e furrës dhe plloçën xham qeramike,
-lëshimet e vogla në ngjyrën e disa pozitave të caktuara (siç janë kapaku i furnelës, profili
i plloçës nxehëse, butoni, doreza e furrës etj.)
-rritja e zhurmës që është si pasojë e vjetrimit, ndezjes jo si duhet dhe vendosjes etj., e të
cilat nuk ndikojnë në funksionin e aparatit,
-gabimet estetike që nuk ndikojnë në funksionin dhe sigurinë e aparatit,
-gabimet që i bën një trup i huaj i futur në aparat.
C.4. INTERVENIMET E SERVISIT
C.4.1. Intervenimet e servisit në afatin e garantuar
Të drejtën e riparimit në afatin e garantuar realizohet me anë të llogarisë fiskale dhe listës
së vërtetuar të garancisë nga ana e shitësit. Fillimin e afatit të garancisë ju ia dëshmoni
servisuesit me paraqitjen e llogarisë origjinale për aparatin e blerë në të cilën shihet data
e blerjes, emri dhe adresa e shitësit dhe me listën e vërtetuar të garancisë me datën e
shkruar të shitjes.
Gjatë paraqitjes së defektit gjithashtu te qendra e servisit, patjetër duhet ta tregoni: llojin,
numrin serik dhe datën e prodhimit të aparatit të cilën mund ta gjeni në listën e garancisë
ose në tabelën e mbishkrimit.
C.4.2. Intervenimet servisuese jashtë afatit të garancisë
Intervenimet servisuese jashtë afatit të garancisë kryhen me zëvendësimin me pjesë
origjinale në llogari të përdoruesit të aparatit.
C.5. KOHA E SERVISIMIT TË GARANTUAR
Me këtë nënkuptohet koha në të cilën e garantojmë servisin, pajisjet dhe pjesët rezerve,
duke filluar nga dita e blerjes së aparateve. Me rastin e ndërrimit të modelit të aparatit, ne
garantojmë intervenime të caktuara të njëjta të përshtatshme, dizajn neutral dhe nuanca
neutrale.
Koha e servisimit të garantuar (sigurimi me pjesë rezerve) është në përputhje me
dispozitat e vlefshme ligjore
41
D. TEKNIKAT KARAKTERISTIKE
Furra elektrike (lloj)
S 140 50 G/6
Dimenzionet (lartësia, gjërësia, thellësia) (mm)
KS 140 50 G/6
850 / 550 / 600
Pllaka ngrohje (zonë) gatimi
(Ø mm / W)
GPE – еksprese
Pllaka prej
GPS – standarde
qeramike e qelqi
Sipërfagja e punimit
Përpara majtas
GPS 145 / 1000
180 (200) / 1700
Prapa majtas
GPE 180 / 2000
145 (165) / 1200
Përpara dhjatas
Prapa dhjatas
GPS 180 / 1500
GPE 145 / 1500
145 (165) / 1200
180 (200) / 1700
Furra (lartësia,gjërësia,thellësia) (mm)
Butoni për zgjedhja e mënyra e punimit
Buton për termostatin
Pozicion për pjekje
320 x 400 x 475
1+1
3
I sipërm / (W)
950 / 2200
I poshtëm (ngrohje) (W)
1150
Llamba për ndriçimin e furrës (W)
15
Menyra e punimit të furrës
6
1. Furra shkyçur (W)
0
2. Ndriçimit të furrës (W)
15
3. I sipërm / I poshtëm (pllakë ngrohje) (W)
2100 + 15
4. I poshtëm (pllakë ngrohje) (W)
1150 + 15
5. I sipërm (pllakë ngrohje) (W)
950 + 15
6. pllakë ngrohje infrakuqe (W)
2200 + 15
Temperaturë maksimale (ºC)
275
Rryma për punë/ frekvencion (V / Hz)
400V 3N ~ /230V 50Hz
Rryma për punë të pllakat ngrohjesh (V)
230
Fuqia e sipërfaqja e punimit (W)
6000
5800
Fuqia e furrës gjithësesi (W)
2215
2215
FUQIA KYÇËSE
E PËRGJITHSHME (W)
8215
8015
42
43
44
Mogući kvar, uz prehodno pripremljene podatke o tipu i datumu proizvodnje
aparata, kao i mestu i datumu kupovine, prijavite na broj (kako u zemlji tako i u
inostranstvu).
ALFA PLAM - SERVISNI CALL CENTAR
017/ 7 155 155
ili na e-mail adresu: [email protected]
U zavisnosti gde se potošač nalazi, ALFA PLAM SERVISNI CALL CENTAR poslaće
obučenog ovlašćenog servisera.
Mogući kvar možete prijaviti i u Regionalnim centrima:
Можен дефект, со претходно примени податоци за типот и датумот на
производство на апаратот, како и местото и датумот на купувањето, пријавете
го на бројот (како во земјата така и во странство).
АЛФА ПЛАМ – СЕРВИСЕН CALL CENTAR 017/ 7 155 155
или на e-mail адреса: [email protected]
Без разлика каде се наоѓа потрошувачот, АЛФА ПЛАМ SERVISNI CALL CENTAR,
ќе испрати обучен овластен сервисер.
Можен дефект можете да пријавите и во Регионалните центри:
Mogući kvar, uz prethodno pripremljene podatke o tipu i datumu proizvodnje
aparata, kao i mjestu i datumu kupnje, prijavite na broj (kako u zemlji tako i u
inozemstvu).
ALFA PLAM - SERVISNI CALL CENTAR
017/ 7 155 155
ili na e-mail adresu: [email protected]
Ovisno o tome gdje se potrošač nalazi, ALFA PLAM SERVISNI CALL CENTAR
poslat će obučenog ovlaštenog servisera.
Mogući kvar možete prijaviti i u Područnim centrima:
Defekti i mundshëm me të dhënat paraprakisht të përgatitura rreth llojit dhe datës
së prodhimit të aparatit, vendit dhe datën e blerjes, paraqiteni në numrin (si në
vend, ashtu edhe jashtë vendit).
ALFA PLAM- CALL QENDRA E SERVISIT 017/7 155 155
Ose në e-mail adresën: [email protected]
Varësisht se ku gjendet konsumatori, ALFA PLAM CALL QENDRA E SERVISIT do ta
dërgojë punëtorin e autorizuar e të stërvitur.
Defektin e mundshëm mund ta paraqitni edhe nëpër qendrat rajonale:
45
SRBIJA
17500 Vranje
Servisni call centar
Ul.Radnička br.1
18000 Niš
Servis Alfa
Ul.Obilićev venac br.109
017/7 155 155,017/421 611
018/7426 410
11000 Beograd
Servis Alfa
Ul.Balkanska br.20
011/3628 521
21000 Novi Sad
Servis Alfa
Ul.Sentandrejski put br.165
021/65 52 450
Reklamacije možete prijaviti i u našim ovlašćenim servisima u inostranstvu:
KOSOVO
1.10000 Priština
POTERA bb
[email protected]
Laplje selo
038/60 60 90; +377 / 44 444 111
CRNA GORA
1.81000 Podgorica
[email protected]
„ MONTEPLAM“
Ul.9.Crnomorska bb
020/270 302; 067/839 939
BiH
1.70260 Mrkonjić Grad
„ MG MIND D.O.O „ Ul.Majdan bb
050/261 041
MAKEDONIJA
1.91000 Skoplje
[email protected]
„GRANEXPORT“
Ul.50-ta Divizija br.24a
02/3176 185
„CAPTUS D.O.O.“
Ul.Trg slobode 8/1
031 499 539
HRVATSKA
1.31000 Osijek
[email protected]
ALBANIJA
1.Arijan-A SHPK
Lagija Gojok Doci
[email protected]
Peshkopi
00355 69 20
98 173
GARANTNI LIST
Naziv i tip poizvoda
Serijski broj
Datum proizvodnje i
Pečat kontrole
kontrole
Datum prodaje
Pečat prodavca
Potpis prodavca
Датум на продажба
Печат на продавачот
Потпис на продавачот
Datum prodaje
Data e shitjes
Pečat prodavatelja
Potpis prodavatelja
Numri serik
Vula e kontrollit
46
Download

ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK