ЗДРАВСТЕВНИ УСЛУГИ ВО SPECIJALISTIЧКО-КОНСУЛТАТИВНA ZDRAVSTVENA ZA[TITA
REFERENTNI CENI
NAZIV NA ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА УСЛУГАТА
1
4851
1022
2
3
4
ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА ДЕЈНОСТ
ПАП ТЕСТ
Нормално породување
Биомедицинско потпомогнато оплодување
ХЕМОДИЈАЛИЗЕН ТРЕТМАН КАЈ ХРОНИЧНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА
ПРЕВОЗ НА ОСИГУРАНО ЛИЦЕ ВО СТРАНСТВО ВО БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
Превоз во специјално санитетско возило на осигурано лице со стручна придружба во
странство до 250 км
Превоз во специјално санитетско возило на осигурано лице со стручна придружба во
странство од 250 км до 500 км
Превоз во специјално санитетско возило на осигурано лице со стручна придружба во
странство над 500 км
БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ
Вадење крв
ХЕМAТОЛОШКИ СТAТУС:
Седиментација на еритроцити
Крвна слика со диференцијална крвна слика
КОAГУЛAЦИОНЕН СТAТУС:
Време на крварење (сек.)
Време на коагулација (сек.)
Протромбинско време (сек.)
Протромбински индекс
ГЛУЦИДЕН СТAТУС:
Глукоза во серум
Глукоза толеранс тест
Гликозилиран хемоглобин (HbA1C)
ДЕГРAДAЦИОНИ ПРОДУКТИ:
Уреа во серум
Уреа во урина
Креатинин во серум
Креатинин во урина
Мочна киселина во серум
Мочна киселина во урина
Вкупен билирубин
Директен билирубин
Индиректен билирубин
Жолчни киселини
Вискозност
ПРОТЕИНСКИ СТAТУС:
Вкупни протеини
Албумини
Глобулини
Фибриноген
Протеинурија
ЕНЗИМСКИ СТAТУС:
РЕФЕРЕНТНА
ЦЕНА
600
13.315
80.000
4.855
6.270
11.570
21.410
50
220
80
140
300
40
40
120
100
670
70
150
450
780
80
75
80
75
80
50
80
80
80
50
50
490
80
80
80
180
70
2.530
ЗДРАВСТЕВНИ УСЛУГИ ВО SPECIJALISTIЧКО-КОНСУЛТАТИВНA ZDRAVSTVENA ZA[TITA
REFERENTNI CENI
NAZIV NA ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА УСЛУГАТА
Aлкална фосфатаза (AP)
Кисела фосфатаза
Простатична кисела фосфатаза (PAP)
α-амилаза во серум
α-амилаза во урина
Холинестераза
Алдолаза
Aспартат аминотрансфераза (AST)
Aланин аминотрансфераза (ALT)
Креатин киназа (CK)
CK-MB
Лактат дехидрогеназа (LDH)
Гама глутамил транспептидаза ( GT)
Еластаза
Лактати
AAGP
ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТAТУС - серум:
Натриум
Калиум
Калциум
Јонизиран калциум
Магнезиум
Хлориди
Неоргански фосфати
Железо
TIBC
UIBC
Бакар
Литиум
ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТAТУС - урина:
Натриум
Калиум
Калциум
Магнезиум
Хлориди
Фосфати
ЛИПИДЕН СТAТУС:
Вкупни липиди
Триглицериди
Вкупен холестерол
Холестерол естер
ХДЛ холестерол
ЛДЛ холестерол
Хиломикрони
Типизација по Фредриксон
Aполипопротеин A1
Aполипопротеин B
РЕФЕРЕНТНА
ЦЕНА
100
100
400
150
150
100
100
80
80
150
250
150
80
300
140
200
1.410
120
120
120
130
80
100
80
80
90
90
160
240
650
110
110
110
110
100
110
1.360
100
100
100
100
150
150
50
50
150
150
ЗДРАВСТЕВНИ УСЛУГИ ВО SPECIJALISTIЧКО-КОНСУЛТАТИВНA ZDRAVSTVENA ZA[TITA
REFERENTNI CENI
NAZIV NA ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА УСЛУГАТА
Lp(а)
Липаза
Електрофореза на липопротеини
ХОРМОНAЛЕН СТAТУС:
17 Кетостероиди
17 Оксистероиди
VMA (ванил манделична киселина)
Метанефрин
5-HIAA (5-хидрокси индол оцетна киселина)
ИМУНОЛОШКИ СТAТУС:
IgA
IgG
IgM
IgE
Комплемент C3
Комплемент C4
CRP
RF
ASO
УРИНAРЕН СТAТУС со седимент:
СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ:
λ - лесни ланци- серум
κ- лесни ланци - урина
λ - лесни ланци- урина
α1-Aнтитрипсин
Фибронектин
АСЕ
ХЕМИСКA AНAЛИЗA НА УРИНАРНИ И ЖОЛЧНИ КAМЧИЊA
СЕРУМСКИ ТУМОРСКИ МAРКЕРИ:
CEA
AFP
β-HCG
CA-19-9
CA 72-4
CA 125
SCC
CA 15-3
NSE
CYFRA 21-1
PSA
free PSA
Ferritin
β2-Microglobulin
Helicobacter-pylori
Хомоцистеин
NAG
МAРКЕРИ ЗA AНЕМИЈA:
РЕФЕРЕНТНА
ЦЕНА
150
60
100
1.700
140
140
300
560
560
1.650
200
200
200
300
150
150
250
100
100
70
1.500
220
220
220
220
200
420
500
7.900
600
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
400
350
500
600
100
2.200
ЗДРАВСТЕВНИ УСЛУГИ ВО SPECIJALISTIЧКО-КОНСУЛТАТИВНA ZDRAVSTVENA ZA[TITA
REFERENTNI CENI
NAZIV NA ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА УСЛУГАТА
Витамин B12
Фолна киселина
Трансферин
Солубилен трансферински рецептор
КОСКЕНИ МAРКЕРИ:
Остеокалцин
β-Cross L
СРЦЕВИ МAРКЕРИ:
Myoglobin
Troponin T
Troponin I
N-terminal proBNP
ЦИКЛОСПОРИНЕМИЈA:
БУБРЕЖНИ МAРКЕРИ:
β2- Microglobulin-урина
β2- Microglobulin-серум
Cystatin C
α1- Microglobulin-серум
α1- Microglobulin-урина
α1-Microglobulin/Albumin
IgG-урина
IgG/Albumin
α2- Macroglobulin-урина
α2-Macroglobulin/Albumin
Microalbuminuria
Alfa-glutation transferaza (урина)
Pi-glutationen transferaza (урина)
IgG- (метод антиген антител)
ВИРУСНИ МAРКЕРИ:
HIV Ag/Ab combo
HBsAg (MEIA)
AntiHBs(MEIA)
AntiHBc(MEIA)
AntiHCV (MEIA)
Delta AG
5
БИОХЕМИСКИ СТAТУС
РАДИОДИЈАГНОСТИКА
Рентгенско испитување на млечна жлезда (Мамографија)
Рентгенско испитување на млечна жлезда (Мамографија)
Рентгенско испитување на млечна жлезда (Дигитална Мамографија)
Мамографија и ултразвучен преглед на дојки - дигитална техника
РЕФЕРЕНТНА
ЦЕНА
600
600
400
600
1.600
800
800
3.500
500
500
500
2.000
1.300
5.000
450
450
450
450
450
100
350
100
350
100
400
450
450
450
4.100
800
800
800
800
800
100
825
824
824
824
Kompjuterska tomografija
Kompjuterska tomografija na glava
Kompjuterska tomografija na orbiti
Kompjuterska tomografija na paranazalni sinusi
2.790
2.790
2.790
ЗДРАВСТЕВНИ УСЛУГИ ВО SPECIJALISTIЧКО-КОНСУЛТАТИВНA ZDRAVSTVENA ZA[TITA
REFERENTNI CENI
NAZIV NA ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА УСЛУГАТА
Kompjuterska tomografija na piramidi
Kompjuterska tomografija na pluva~ki `lezdi
Kompjuterska tomografija na glava so kontrasni sredstva
Kompjuterska tomografija na toraks
KT na torakalen zid
Kompjuterska tomografija na toraks so kontrasni sredstva
Kompjuterska tomografija na glava i toraks
Kompjuterska tomografija na predna vratna regija
Kompjuterska tomografija na glava i toraks so kontrasni sredstva
Kompjuterska tomografija na abdomen
KT na goren abdomen (so pozitiven i negativen kontrast so MPR, SSD)
KT enterografija
KT na mala karlica
Kompjuterska tomografija na abdomen so kontrasni sredstva
Kompjuterska tomografija na skelet
MDKT na ekstremiteti (muskuli i koski)
Kompjuterska tomografija na r'beten stolb
Kompjuterska tomografija na ekstremiteti - skelet
KT na zglobovi
KT na muskuli
KT na koski
Kompjuterska tomografija na skelet so kontrasni sredstva
Kompjuterska tomografija na celo telo
KT dodatok so najmalku edna dopolnitelna serija
Kompjuterska tomografija na vrat
Kompjuterska tomografija na vrat so kontrasni sredstva
KT angiografija na mozo~ni krvni sadovi
KT angiografija na krvni sadovi na vratot
KT angiografija na karli~ni krvni sadovi
KT angiografija na abdomenalni krvni sadovi
KT urografija
KT na urinarno genitalen trakt
Kompjuterska tomografija na me|uprostor
Kompjuterska tomografija na me|uprostor so kontrasni sredstva
РЕФЕРЕНТНА
ЦЕНА
2.790
2.790
3.680
3.060
3.060
3.950
3.640
3.640
4.310
3.990
4.610
3.990
3.990
4.610
3.190
3.190
3.190
3.190
3.190
3.190
3.190
3.900
7.800
600
2.790
3.680
5.000
5.000
5.000
5.000
4.010
3.990
3.650
4.320
Specifi~ni KT ispituvawa na srce i drugi organi
KT ispituvawa i tretirawe na kongenitalni anatomski nedostatoci
KT analiza na defekti na valvula
KT 3D slika za elektro-fiziolo{ki tretman (artrijalna ablacija)
KT detekcija i karakterizirawe na promeni vo belite drobovi vo 3D
KT evaluacija na aortalno zaboluvawe i zaboluvawe na pulmonalnite veni
KT ispituvawa na koronarnite arterii
KT silna gradna bolka/pulmonalna embolija/disekcija na
aorta / zaboluvawe na koronarni arterii
KT ispituvawe na trauma na celo telo dadeni vo 3D tehnika
KT ispituvawe na tumor permeabilnosta
Nevro perfuzioni studii vo 4i8 cm longitudinalen opseg
so precizna tumor dijagnoza
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
ЗДРАВСТЕВНИ УСЛУГИ ВО SPECIJALISTIЧКО-КОНСУЛТАТИВНA ZDRAVSTVENA ZA[TITA
REFERENTNI CENI
NAZIV NA ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА УСЛУГАТА
РЕФЕРЕНТНА
ЦЕНА
Magnetna rezonanca
Magnetna rezonanca na glava
Magnetna rezonanca na hipofiza
Magnetna rezonanca na orbiti
Magnetna rezonanca na pranazalni sinusi
Magnetna rezonanca na piramidi so vnatre{no uvo
Magnetna rezonanca na temporomandibularen zglob
MR na pluva~ki `lezdi
Dopolnitelna serija po menuvawe na kalem i aplikacija na kotrastni sredstva
Magnetna rezonanca na r'beten stolb
Magnetna rezonanca na srce
Magnetna rezonanca na vrat ili karlica
MR na predna vratna regija
Magnetna rezonanca na cervikalen r'bet
Magnetna rezonanca na mala karlica
Dopolnitelna serija po menuvawe na kalem i aplikacija na kotrastni sredstva
Magnetna rezonanca na predna vrat, karlica ili yid na toraks
Magnetna rezonanca na medijastinum
MR angeografija na torakalni i krvni sadovi
Magnetna rezonanca na dojki
Magnetna rezonanca na ekstremiteti (muskuli i koski)
Magnetna rezonanca na koski
Magnetna rezonanca na zglobovi
Magnetna rezonanca na koleno
Dopolnitelna serija po menuvawe na kalem i aplikacija na kotrastni sredstva
MR angeografija na intakranijalni krvni sadovi
MR anteografija na krvni sadovi na vratot
MR venografija i sinusografija
Magnetna rezonanca na abdomen
Magnetna rezonanca na bubrezi
Magnetna rezonanca urografija
Magnetna rezonanca na meki tkiva
Magnetna rezonanca holangiopankreatografija
MR angiografija na abdominalni krvni sadovi
Radiolo{ka dijagnosti~ka metoda - denzitometrija
Дензитометрија DXA - скенирање
Дензитометрија QCT квантитативна КТ метода
Дензитометрија CBS сонометар метода (без зрачење)
Ехотомографија
Пункциона, аспирациона и кор биопсија на дојка и меки ткива водена под ехо
ЕХО колор доплер на дојка
Ултразвучен преглед на дојки - дигитална техника
Останати услуги
Ангиографија на периферни крвни садови
Коронографија МДКТ виртуел
Виртуелна колоноскопија
Колор дуплекс доплер на каротидни вертебрални артерии, периферни артерии и вени
7.470
7.470
7.470
7.470
7.470
7.470
7.470
800
7.470
7.470
7.470
7.470
7.470
7.470
800
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
1.000
1.000
1.000
3.000
300
490
4.500
4.500
4.500
1.200
ЗДРАВСТЕВНИ УСЛУГИ ВО SPECIJALISTIЧКО-КОНСУЛТАТИВНA ZDRAVSTVENA ZA[TITA
REFERENTNI CENI
NAZIV NA ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА УСЛУГАТА
PA1
PA10
PA11
PA12
PA13
PA14
6
AH1
7
PH1
8
TP1
Иригографија
Колпоцистограм
Пункциона артериографија (каротис артериографија, целебрална панартериографија,
пункциона артериографија на екстремитети, нефроангиографија, аортографија)
Флебографија на екстремитети
Пункциона биопсија под КТ
Пункциона биопсија под ЕХО и скопија
Балон дилатација на коронарни и периферни крвни садови
Стентирање на централни и периферни крвни садови
Тромболиза на стрептокиназа
Биопсија на дојка
Бележење на дојка
Полипи во дебело црево, детекција на аденом и КТ колонографија
3 контрастни испитувања на хепар, панкреас за карактеризација на тумор
КТ невроваскуларно структурно снимање (Circulus willisi ili Intra kranijalni krvni sadovi)
КТ снимање на р'бетен столб во 3Д техника
Емболизација на мозочни анавризми од 1-3 COILI
Емболизација на мозочни анавризми од 3-5 COILI
Емболизација на мозочни анавризми од 5-8 COILI
Емболизација на мозочни анавризми над 8 COILI
Балондилатација на езофагус
Стентирање на езофагус
Ехо томографија на тироидна жлезда
Ехо томографија на до.јка
Ехо томографија на абдомен
Ехо томографија на тестиси
Ехо томографија на меки ткива
Ехо томогпафија на уринарен тракт
Пасажа на тенки црева
Рентгенско испитување на млечна жлезда (Мамографија)
Ентероклиза
АНЕСТЕЗИЈА
Анестезија до 90 минути
Анестезија над 90 минути
Комбинирана анестезија
Регионална анестезија
Амбулантска анестезија
Анестезиолошки
преглед
пред
операција -за проценка на
здравствена состојба
РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ
Зависен од респиратор
Зависен од аспиратор
ТРАНСФУЗИЈА
Обработена крв (1 мл)
Концентрирани тромбоцити
Концентрирани тромбоцити со цел сепаратор
Плазма богата со тромбоцити
РЕФЕРЕНТНА
ЦЕНА
1.500
600
5.000
4.300
3.000
3.000
40.000
60.000
40.000
3.000
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
216.000
473.000
753.000
1.000.000
24.000
160.000
500
500
500
500
500
500
1.000
1.000
26.843
4.680
7.630
8.300
2.900
2.250
450
96.000
76.722
4
600
500
4
ЗДРАВСТЕВНИ УСЛУГИ ВО SPECIJALISTIЧКО-КОНСУЛТАТИВНA ZDRAVSTVENA ZA[TITA
REFERENTNI CENI
NAZIV NA ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА УСЛУГАТА
TP10
TP11
TP12
TP13
TP14
TP15
TP16
TP17
TP18
TP19
TP21
TP31
9
XE1
XE10
XE11
XE12
XE13
XE14
XE15
XE16
XE17
XE18
XE19
Деплазмирани еритроцити
Миени еритроцити
Филтрирани еритроцити
Криопреципитат
Крвна група, Rh фактор-пациенти
Крвна подгрупа
Ду
Рх-Фенотип (Е, е, С, с, Kell)
Интеракција
Директен Coombs
Индиректен Coombs
Директен Coombs кај новородени
Индиректен Coombs во бременост
Ешимски тест (папаин, бромелин)
Идентиген (панел А)
Идентиген (панел Б)
Титар на антиеритроцитни антитела (солени)
Титар на антиеритроцитни антитела (Coombs)
Титар на антиеритроцитни антитела (папаинизиран)
Титар на Директен Coombs
Фенотипизација на Еритроцитни антигени
Елуција на антитела
Апсорпција на антитела и натигени
Природни анти-А антитела
Прородни анти-Б-антитела
Имуни анти-А антитела
Имуни анти-Б антитела
ХЕМОСТАЗА
Основни тестови за хемостаза
Крвна слика
Фибриноген
Фактор II
Фактор V
Фактор VII
Фактор VIII
ФакторIX
Фактор X
Фактор XI
Фактор XII
Фактор XIII
Хепарин во плазма (анти Ха)
Д-Димер
ЛА скреен, ЛА конфирм-Лупус антикоагулант
Протеин С
Протеин Ѕ
Антитромбин ИИИ (коагулационо)
Антифосфолни антитела-АФА
РЕФЕРЕНТНА
ЦЕНА
4
4
4
500
450
190
230
740
560
300
290
300
470
400
1.330
1.330
420
600
420
420
1.040
1.020
650
180
190
380
380
1.090
570
580
1.060
920
1.260
980
980
2.200
1.100
2.300
1.900
1.500
1.770
3.050
1.530
1.530
1.920
1.800
ЗДРАВСТЕВНИ УСЛУГИ ВО SPECIJALISTIЧКО-КОНСУЛТАТИВНA ZDRAVSTVENA ZA[TITA
REFERENTNI CENI
NAZIV NA ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА УСЛУГАТА
XE21
XE31
10
11
РЕФЕРЕНТНА
ЦЕНА
ЦИК-циркулирачки имунокомплекси
Церулопласмин
tPA
PAI/1
Агрегација со ADP
Агрегација со Colagen
Агрегација со Ristocetin
Комплемент С Зс
Комплемент С 4
Инхибитори на Фактор VIII
Инхибитори на Фактор IX
ИНР
Криоглобулин
V. Willebrand фактор
С1
ХЛА
Изолирање на еднојадрени клетки
Изолирање на имуноглобулини
Одредување на АБЦ -ХЛА антигени со микролимфоцитотоксичен тест
Одредување на АБЦ -ДР антигени со микролимфоцитотоксичен тест
Одредување на АБЦ -ХЛА антитела со микролимфоцитотоксичен тест
Одредување на спец. и панел реактивност на ХЛА антитела со микролим. тест
Вкрстена проба со микролимфоцитотоксичен тест
Вкрстена проба со микролимфоцитотоксичен тест и ДТТ
Мешана лимфоцитна култура
Бластна трансформација на Лимфоцити-ЛТТ
Определување на процент на Т и Б Лимфоцити со розети
Апсорпција на ХЛА серуми
Определување на специфичен ЦД маркер со имонофлуоресценција
Определување на спец. ЦД маркер со имонофлуоресценција на проточен цитометар
870
640
2.800
2.340
1.950
2.220
6.300
640
640
3.320
3.320
600
180
2.950
640
Определување на специфичност на антитела на проточен цитометар
Вкрстена проба со проточен цитометар
Детекција и определување специфичност на антитела кон тромбоцитни
антигени со РФКТ
Детекција и определување специфичност на антитела кон тромбоцитни
антигени со имонофлу.
Детекција и определување специфичност на антитела кон тромбоцитни
антигени со имонофлу.со прот.цит.
Еспертско имунолошко мислење за трансплантација
ПАТОЛОГИЈА-ОБДУКЦИЈА
Дијагностичка консултантска услуга за патологија
Надворешен преглед на умрени утврдување на причина за смртта (танатолошки запис)
2.720
2.720
Комплетна внатрешна обдукција по регии
ПА обдукција на ексхумиран леш
19.400
20.890
400
400
2.720
2.720
600
1.200
600
600
3.120
1.520
1.520
1.520
2.720
2.720
1.520
1.520
2.720
3.120
3.500
3.000
ЗДРАВСТЕВНИ УСЛУГИ ВО SPECIJALISTIЧКО-КОНСУЛТАТИВНA ZDRAVSTVENA ZA[TITA
REFERENTNI CENI
NAZIV NA ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА УСЛУГАТА
Комплетна внатрешна обдукција со дисекција и микроскопска анализа на мозочно ткиво
12
Парцијална обдукција
Парцијална обдукција со дисекција и микроскопска анализа на мозочно ткиво
ПАТОHISTOLOGIJA
Дијагносичко-консултативна услуга
Екс темпоре биопсија
Мала биопсија -1 калап
Дополнително хистохемиско испитуване на мала биопсија-1калап
Повеќе биопсии -до 3 калапи
Дополнително хистохемиско испитуване на повеќе биопсии -до 3 калапи
Оперативен материјал со повеќе пресеци
Дополнително хистохемиско испитување на оперативен материјал со повеќе пресеци
Оперативен материјал со повеќе полусериски пресеци мапирани на промени (конизит)
Дополнително хистохемиско испитување на оперативен материјал со полусериски
пресеци (конизит)
Оперативен матерјал со ПТНМ
Дополнително хистохемиско испитување на оперативен материјал со ПТНМ
Дополнително имунохистохемиско испитување на хистолошки материјал со
најмногу 5 антитела
Дополнително имунохистохемиско испитување на хистолошки материјал со
најмногу 6-10 антитела
Дополнително имунохистохемиско испитување на хистолошки материјал со повеќе
од 10 антитела
Дополнително имунофлуоресцентно испитување на хистолошки материјал со
најмногу 5 антитела
Дополнително имунофлуоресцентно испитување на хистолошки материјал со најмногу
6-10 антитела
Дополнително имунофлуоресцентно испитување на хистолошки материјал со повеќе од
10 антитела
Имунофлуоресцентно испитување со најмногу 5 антитела
Имунофлуоресцентно испитување со најмногу 6-10 антитела
ЕЛИСА
Електрон микроскопска анализа -1 калап
Електрон микроскопска анализа -2 калап
Хромогена ин ситу хибридшација/Флуоресцентна ин ситу хибридизација
Молекуларни анализи на ДНК/ПНК ( туморска дијагностика и наследни заболувања)
13
Аспирациона биопсија на површен орган
Цитодијагностика на телесни течности со цитоспин техника
Аспирациона биопсија на површен орган со дополнителна цитоспин техника
Цитодијагностика на размаски
Цервикална цитологија на цитоскрин техника
Дополнително имуноцитохемиско
испитување на цитолошки матерјал
ВИРУСОЛОГИЈА
РЕФЕРЕНТНА
ЦЕНА
25.500
7.430
13.700
3.500
2.370
1.370
2.920
2.070
3.500
3.790
4.970
7.600
8.780
9.250
10.250
6.150
11.570
16.980
3.350
5.970
8.580
3.170
5.780
12.190
7.570
12.650
6.300
7.540
1.590
1.720
2.340
1.420
2.200
4.380
ЗДРАВСТЕВНИ УСЛУГИ ВО SPECIJALISTIЧКО-КОНСУЛТАТИВНA ZDRAVSTVENA ZA[TITA
REFERENTNI CENI
NAZIV NA ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА УСЛУГАТА
14
PC1
РС2
РЕФЕРЕНТНА
ЦЕНА
HBsAg
Anti НВѕТ
Anti НВѕТ
Anti HBcIgM
HBeAg
Anti HbeT
Anti HAV I g M
Anti HAV Total
HBV PCR
CMV IgM/IgG
RUB IgM IgG
TOXO IgM/IgG
Morb IgM/IgG
HSV IgM/IgG
EBV IgM/IgG
VZV IgM/IgG
Lyme IgM/IgG
HIV 1/2
HIV PCR
HCV
HCV PCR
Респираторни вируси ( A, B, Adeno, Parainfluenca MP,Q)
Infl A PCR
Entero virus
Entero PCR
Бактериолошки анализи за болнички случаи
I. Респираторен систем
Брис од грло, брис од hoc, брис од јазик,брис од усна шуплина
Брис од грло, брис од нос, брис од јазик, брис од усна шуплина со 111,1 и1антибиограм
Култура на бронхиален аспират; култура на спутум
Култура на бронхиален аспират; култура на спутум со 1ИД и 1антибиограм
II. Око и усна шуплина
Брис од конуктива; брис од сци
Брис од конуктива; брис од ангулус на усна шуплина; брис од сци со 1ИД и антибиограм
800
960
960
1.400
1.000
1.000
1.400
1.600
2.880
1.000
1.000
850
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.090
4.260
1.090
2.700
1.580
4.100
780
4.100
Брис од ангулус на усна шуплина
Брис од ангулус на усна шуплина со 1ИД и 1антибиограм
III.Дигестивен систем
Култура на гастричен аспират, копрокултурастандардна, ректарен брис
Култура на гастричен аспират, копрокултурастандардна, ректарен брис со 1ИД и 1
антибиограм
IV.Урогенитален систем
Брис од вагина
Брис од цервикс
Брис од вулва
Брис од вулва со 1ИД и 1антибиограм
Уритрален брис
550
2.000
550
2.000
900
2.200
900
2.200
600
2.200
900
650
550
2.000
650
ЗДРАВСТЕВНИ УСЛУГИ ВО SPECIJALISTIЧКО-КОНСУЛТАТИВНA ZDRAVSTVENA ZA[TITA
REFERENTNI CENI
OA1
OA10
OA11
OA12
OA13
OA14
OA15
OA16
OA17
OA18
OA19
OA21
15
EX1
KOI
NAZIV NA ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА УСЛУГАТА
РЕФЕРЕНТНА
ЦЕНА
Спермокултура
Брис од вагина, брис од цервикс, уретрален брис, спермокултура - со 1ИД и 1антибиограм
900
Уринокултура
V.Останати анализи
Брис од дојка, брис од кожа
Брис од дојка, брис од кожа со 1ИД и 1антибиограм
Култура на ексудат, брис на рана, култура на пунктат, брис од тубус
Култура на ексудат, брис на рана, култура на пунктат, брис од тубус-со 1ИД и 1
антибиограм
Брис од тубус
Брис од тубус со 1ИД
Мукоплазма/У реоплазма
РПР-тест
Слиде тест за туларемија
ТПХА тест
Хемокултура аеробна
Хемокултура аеробна со 1ИД И 1 антибиограм
Хемокултура анаеробна
Хемокултура анаеробна со 1ИД и 1антибиограм
Микробиолошки преглед на ликвор
Идентификација по микроорганизам
Антибиограм
Целофански брис
ACT, ЦРП И РФ фактор
Видал X и О
Хемаглутинација
Елиса
ИСАГА анти токсио ИГМ
Имуно флуоресценција
Pneumoslide IgG и IgM
Trachomatis
Маркер за бактериска сепса
IMULITE
Детекција на ПХК иДНК
Амплификација на ген -поломераза верижна реакција
Паразитологија
I. Ехинококус
Weinberg
Н.(индиректна аглутиналија)
II. Бруцелоза
BAB-test
Brucella capt test
III. Urogenitalna Chlamidia trachomatis
CHL-hexagon
IX. Фецес на protozoi (Euthamoeba histolutica.Giardia Iamblia)
Копрокултура
2.200
500
550
2.000
900
2.200
900
2.200
800
162
460
560
900
2.000
1.400
2.500
900
580
550
90
500
900
900
1.000
800
700
2.400
700
3.000
2.000
700
2.000
700
820
220
760
550
350
ЗДРАВСТЕВНИ УСЛУГИ ВО SPECIJALISTIЧКО-КОНСУЛТАТИВНA ZDRAVSTVENA ZA[TITA
REFERENTNI CENI
NAZIV NA ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА УСЛУГАТА
16
17
РЕФЕРЕНТНА
ЦЕНА
V. Фецес на helminti (јајса od Ascaris lumbricoides,Enterobius verumicularis,Trichuris)
Trichuira,Taenia solium,Hymenolepis nana)
Перианален брис, физиолошки препарат, директен препарат
300
ОПШТИ ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ КОИ ВАЖАТ ЗА СИТЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЈНОСТИ
Osnoven specijalisti~ki paket
380
Osnoven specijalisti~ki paket so kontrola
450
Pro{iren specijalisti~ki paket so kontrola и дијагностика
900
Kontrolen paket
150
Kontrolen paket so dijagnostiчka procedura
600
Pro{iren paket so intraartikularna aplikacija-edna
700
Kontrolen paket so intraartikularna medikamentozna aplikacija
800
Paket so davawe na blokadi/medikamentozna terapija/inhalacija/uv. zra~ewe i
750
drena`a
Контролен пaket so davawe na blokadi/medikamentozna terapija/inhalacija/uv.
650
zra~ewe i drena`a
Specijalisti~ki pregled so zemawe na bris
400
Paket so ultrazvu~na denzitometrija
700
Op{t uргентен пакет
780
Prv `ivotno-zgri`uva~ki paket
1.100
Pro{iren `ivotno-zgri`uva~ki paket
1.850
Pro{iren specijalisti~ki paket so kontrola и pove}ekratna aplikacija na
1.500
medikamentozna terapija nad pet(5) pati
1,501-2,500
Медикаментозна терапија 1 - Специфични лекови
2,501-4,500
Медикаментозна терапија 2 - Специфични лекови
4,501-7,500
Медикаментозна терапија 3 - Специфични лекови
Медикаментозна терапија 4 - Специфични лекови
над 7,500
ОЧНА МЕДИЦИНА
Dijagnosti~ki proceduri za tretman na pomo{en, solzen aparat i preden segment
300
terapevtski i dijagnosti~ki postapki
Odreduvawe na refrakcija na okoto
500
Odreduvawe na refrakcija na okoto so kontaktni le}i
1.000
Osnoven paket na sredniot segment na okoto i glaukom
520
Pro{iren paket na sreden segment na okoto i glaukom
1.070
Lasero terapija na sreden segment na okoto i glaukom
1.100
Paket za pregled na zaboluvawa na zadniot segment na okoto i o~niot nerv
740
Pro{iren paket za pregled na zaboluvawa na zaden segment na okoto i o~niot
950
nerv
Pro{iren paket za pregled na zaboluvawa na zaden segment na okoto i o~niot
1.850
nerv so dijagnostika
Pro{iren paket za pregled na zaboluvawa na zaden segment na okoto i o~niot
850
nerv so dijagnostika
Paket za re{avawe na refrakciskite anomalii kaj deca do 6 godini i
700
poremetuvawe na motilitetot
Пакет на решавање на рефракциски аномалии кај деца до 6 год. со страбизам и
4.900
пореметување на мотилитет и нивен третман
Paket za tretman kaj povredi na okoto i adneksite
800
ЗДРАВСТЕВНИ УСЛУГИ ВО SPECIJALISTIЧКО-КОНСУЛТАТИВНA ZDRAVSTVENA ZA[TITA
REFERENTNI CENI
NAZIV NA ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА УСЛУГАТА
18
19
FIZIKALNA MEDICINA
Стандарден пакет за физикален и рехабилитационен третман за 5 дена
Mинимален пакет за физикален и рехабилитационен третман za 5 дена
Стандарден пакет за физикален и рехабилитационен третман za 10 дена
Mинимален пакет за физикален и рехабилитационен третман za 10 дена (од 3 до 5
процедури)
Стандарден пакет за физикален и рехабилитационен третман za 15 дена
Прв проширен пакет за физикален и рехабилитационен третман za 15 дена
Втор проширен пакет за физикален и рехабилитационен третман za 15 дена
Pакет за специфичен физикален и рехабилитационен третман za 20 дена
ORL
Проширен пакет на ОРЛ со аудиометрија/ ехосинусоскопија/
ендоскопија/тимпаноскопија/микроскопија/тимпанометрија/ стапедијален рефлекс и
риноманометрија до 1 услуга
Проширен пакет на ОРЛ со аудиометрија/ ехосинусоскопија/
ендоскопија/тимпаноскопија/микроскопија/тимпанометрија/ стапедијален рефлекс и
риноманометрија 2-3 услуги
Проширен пакет на ОРЛ со аудиометрија/ ехосинусоскопија/
ендоскопија/тимпаноскопија/микроскопија/тимпанометрија/ стапедијален рефлекс и
риноманометрија над 3 услуги
Интервенција во аудиологија - ispituvawe ramnote`a, rotatorno ili kalori~no
20
21
Интервенција во аудиологија -elektronistagmografija
Отоневролошки испитувања
Аудиолошки испитувања
DERMATOLOGIJA
Проширен дерматолошки пакет
Миколошки пакет
Ангиолошки пакет za edna dijagnosti~ka usluga
Дерматолошка онкологија so manuelna dermatoskopija
Дерматолошка онкологија so digitalna dermatoskopija
Дерматолошка онкологија -kombinirana
Венеролошки пакет
МАНУЕЛНА ДЕРМАТОЛОГИЈА
КРИОТЕРАПИЈА
МОЛУСКИ ПАКЕТ
Elektrokauterizacija/elektrodisekcija paket
Пакет со автохемотерапија
Trihologija pакет
SLUH GOVOR I GLAS
Kompletna dijagnostika na lica so pre~ki vo verbalna komunikacija
Logopetska ili surdolo{ka dijagnostika
Logopetsko surdoaudiolo{ki sistematski pregledi za pred{kolski i {kolski
deca
Pro{iren poedine~en pregled na lekuvawe sotretman za uvo, nos i grlo
Rehabilitaciski tretman na lica so te{ka verbalna i slu{na komunikacija za 1820 dena
РЕФЕРЕНТНА
ЦЕНА
2.500
2.000
4.000
3.500
6.000
6.500
7.500
8.000
700
1.100
1.600
180
300
2.500
2.000
790
700
900
400
650
850
1.400
250
900
600
700
2.300
2.100
3.400
900
650
2.000
25.000
ЗДРАВСТЕВНИ УСЛУГИ ВО SPECIJALISTIЧКО-КОНСУЛТАТИВНA ZDRAVSTVENA ZA[TITA
REFERENTNI CENI
NAZIV NA ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА УСЛУГАТА
22
Rehabilitaciski tretman na lica so polesni pre~ki vo verbalna i slu{na
komunikacija, tretman za18-20 dena
Ran rehabilitaciski tretman na lica so te{ka verbalna i slu{na komunikacija
do 3 godini za 10-14 dena
Logopetsko surdoaudiolo{ki individualen rehabilitacionen tretman za 5-10
dena
Logopetsko surdoaudiolo{ki individualen rehabilitacionen tretman nad 10
dena
Rehabilitaciski tretman na lica so te{ka verbalna i slu{na komunikacija
tretman za 10-12 dena
Rehabilitaciski tretman na lica so polesni pre~ki vo verbalna i slu{na
komunikacija, tretman za 10-12 dena
Kompletna dijagnostika so reh.tretman so te{ka verbalna i slu{na komunikacija
za 18-20 дена
Kompletna dijagnostika so reh.tretman so polesni pre~ki so verbalna i
slu{na komunikacija za 18-20 дена
Kompletna dijagnostika so ran reh. tretman na lica so te{ka verbalna i slu{na
komun. do 3 godini za 10-14 dena
Kompletna dijagnostika so logopedsko-surdolo{ki individualen reh.tretman 5-10
dena
Kompletna dijagnostika so logopedsko-surdolo{ki individualen reh.tretman nad
10 dena
INTERNA MEDICINA
КСТ ЕКГ со оптеретување
Холтер ЕКГ за 24 часовно
Холтер на крвен притисок за 24 часовно
Дводимензионална ехокардиографија
Дводимензионална колор доплер ехокардиографија
Трансезофагијална ехокардиографија
Ехокардиографија со оптеретување
Контрасна ехокардиографија
Доплер на венски крвни садови ( нозе или раце)
Доплер на артериски крвни садови ( нозе или раце)
Епикутан тест ( до 30 теста)
Тест по Прик ( до 20 теста)
Неспецифичен бронхопровокационен тест
Комплетна спирометрија
Спироергометрија
Спироергометрија со НБПТ
Бронкоскопија
Бронхоскопија со биопсија
EHO на абдомен
Гастроскопија
Ендоскопски интервенции
Ректоскопија
Колоноскопија ( тотална)
РЕФЕРЕНТНА
ЦЕНА
20.900
17.640
6.200
11.600
17.770
7.550
28.000
24.300
21.040
9.600
15.000
660
660
440
800
1.000
1.230
800
800
360
260
490
490
460
280
680
800
2.500
2.700
500
3.500
490
380
1.200
ЗДРАВСТЕВНИ УСЛУГИ ВО SPECIJALISTIЧКО-КОНСУЛТАТИВНA ZDRAVSTVENA ZA[TITA
REFERENTNI CENI
NAZIV NA ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА УСЛУГАТА
23
Проширен ендокринолошки преглед ( со едукација за апликација на инсулинска терапија
)
Интервентна сонографска пункција на простата / пункциона, аспирациона и кор биопсија
на дојка и меки ткива водена под ЕХО
ЕКГ
ЕХО на еден орган
Biopsija na koskena srcevina
Punkcija na sternum
Gasni analizi
ORTOPEDIJA
Pro{iren specijalisti~ki пакет со репозиција на дислоциран екстремитет/mestewe
na skr{enica
Pro{iren specijalisti~ki пакет со интра-артикуларна пункција со имобилизација
Pro{iren specijalisti~ki пакет со sonografsko ispituvawe
24
25
Pro{iren specijalisti~ki paket, postavuvawe na ortopedsko pomagalo ili gips
Pro{iren specijalisti~ki paket so denzitometrija (DEKSA), kontrola
PEDIJATRIJA
Pro{iren пулмолошки paket
Pro{iren имунолошки paket
Pro{iren -гастроентерохепатолошки paket
Pro{iren -гастроентерохепатолошки paket со гастроскопија kaj deca
Pro{iren психофизиолошки paket
Pro{iren кардиолошки paket so dopler
Pro{iren кардиолошки paket bez dopler
РЕФЕРЕНТНА
ЦЕНА
480
3.000
250
300
5.500
3.300
550
2.000
1.600
900
1.200
1.340
500
600
650
1.900
630
1.350
1.100
Pro{iren кардиолошки paket so holter EKG i/ ili holter krven pritisok
1.550
Pro{iren -невролошки paket kaj dete
Pro{iren неонатолошки paket
Pro{iren субспецијалистички -хематолошки paket
Pro{iren нефролошки paket
PSIHIJATRIJA
Osnoven psihijatriski paket
Osnoven nevropsihijatriski paket
Pro{iren psihijatriski paket
Pro{iren psihijatriski /nevrolo{ki paket so edna psihoterapija
950
550
550
1.000
Pro{iren psihijatriski /nevrolo{ki paket so pove}e od edna psihoterapija
Psihoterapevtski paket со една психотерапевска седница
Psihoterapevtski paket со две психотерапевски седници
Psihoterapevtski paket со три психотерапевски седници
Psihodijagnosti~ki paket
Pro{iren psihijatriski ili nevrolo{ki paket so EEGili poligrafija/maping
(Psihofiziolo{ka dijagnostika)
Pro{iren psihijatriski/nevrolo{ki paket so laboratorija
650
950
1.100
2.000
4.500
900
1.800
2.700
4.000
3.000
3.200
ЗДРАВСТЕВНИ УСЛУГИ ВО SPECIJALISTIЧКО-КОНСУЛТАТИВНA ZDRAVSTVENA ZA[TITA
REFERENTNI CENI
NAZIV NA ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА УСЛУГАТА
26
Pro{iren psihijatriski so kompletna psihodijagnostika i psihofiziolo{ki
pregled
5.000
Pro{iren psihijatriski paket so kompletna psihodijagnostika i laboratorija
6.000
Pro{iren psihijatriski/psiholo{ki paket kaj deca so vklu~eno sovetuvawe na
roditeli
Pro{iren psihijatriski paket so ptmc (ptms)
NEVROLOGIJA
Osnoven nevrolo{ki paket
Osnoven pro{iren nevrolo{ki paket
Pro{iren nevrolo{ki paket so nevropsiholo{ko testirawe
Pro{iren nevrolo{ki paket so EMG na eden ili pove}e nervi (nevrografija)
Pro{iren nevrolo{ki so EEG uslugi
Pro{iren nevrolo{ki paket so vizuelni evocirani potencijali (VEP)
Pro{iren nevrolo{ki paket so senzorni evocirani potencijali (SEP)
Pro{iren nevrolo{ki paket so auditivni evocirani potencijali (BAEP)
Pro{iren nevrolo{ki paket so dopler sonografija
(ekstrakranijalen/transkranijalen)
Pro{iren nevrolo{ki paket so KT (mozok i/ili rbeten stolb)
Pro{iren nevrolo{ki paket so EEG, KTM i Dopler sonografija
(ekstrakranijalen/ transkranijalen)
Pro{iren nevrolo{ki paket so EEG, KTM i nevropsiholo{ko testirawe
Pro{iren nevrolo{ki paket so EEG, KTM i vizuelni evocirani potencijali
(VEP)
Pro{iren nevrolo{ki paket so EMG i Senzorni evocirani potencijali (SEP)
27
28
РЕФЕРЕНТНА
ЦЕНА
Pro{iren nevrolo{ki paket so KTM, Dopler sonografija (ekstra/trans
krnijalen) i Auditivni evocirani potencijali (BAEP)
GИNEKOLOGIJA
Основен гинеколошки пакет со EХO
Основен акушерски пакет со EХO
Проширен гинеколошки пакет со колпоскопија
Проширен гинеколошки пакет со колпоскопија i biopsija
Проширен aku{erski пакет со ЕХО доплер
Aku{erski пакет со кардиотокографија екстерна
Гинеколошки пакет на трудница со амниоскопија
OP{TA HIRURGIJA
Oсновен пакет so zgri`uvawe mala rana
Oсновен пакет so zgri`uvawe mala rana so anestezija
Oсновен пакет so zgri`uvawe na golema rana
Oсновен пакет so zgri`uvawe golema rana so ekcizija/incizija
Ambulantska mala hirurgija vo traewe do 30m
Paket ambulantska hirurgija vo traewe nad 30m
Otstranuvawe na tu|o telo -mala hirurgija
Otstanuvawe na tu|o telo dlaboko postaveno
Paket so postavuvawe na kateter
4.900
13.000
650
820
2.800
1.300
1.200
1.400
1.400
1.400
1.300
3.600
4.600
6.000
4.700
2.000
4.400
800
900
1.240
1.430
1.330
700
650
650
750
850
1.050
1.400
1.900
1.000
1.400
700
ЗДРАВСТЕВНИ УСЛУГИ ВО SPECIJALISTIЧКО-КОНСУЛТАТИВНA ZDRAVSTVENA ZA[TITA
REFERENTNI CENI
NAZIV NA ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА УСЛУГАТА
Paket so rektalno tu{e
Paket so cistoskopija
Paket so sigmoidoskopija
Paket za poveќe od 3 prevrski
РЕФЕРЕНТНА
ЦЕНА
500
950
1.000
500
СЛУЖБЕН ВЕСНИК
бр.132 од 21.10.2008
бр.122 од 17.09.2010
бр.64 од 22.05.2008
бр.67 од 29.05.2009
бр.65 од 12.05.2010
бр.131 од 30.10.2009
бр.131 од 30.10.2009
бр.131 од 30.10.2009
br.22 od 18.02.2009
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.96 od 19.07.2010
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.22 od 18.02.2009
br.96 od 19.07.2010
br.22 od 18.02.2009
br.96 od 19.07.2010
br.22 od 18.02.2009
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.96 od 19.07.2010
СЛУЖБЕН ВЕСНИК
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.22 od 18.02.2009
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.22 od 18.02.2009
br.96 od 19.07.2010
br.22 od 18.02.2009
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.22 od 18.02.2009
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.22 od 18.02.2009
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.22 od 18.02.2009
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
СЛУЖБЕН ВЕСНИК
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.96 od 19.07.2010
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.96 od 19.07.2010
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.96 od 19.07.2010
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.96 od 19.07.2010
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
СЛУЖБЕН ВЕСНИК
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.22 od 18.02.2009
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.96 od 19.07.2010
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
СЛУЖБЕН ВЕСНИК
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
СЛУЖБЕН ВЕСНИК
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
СЛУЖБЕН ВЕСНИК
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.132 od 31.10.2007
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
бр.92 од 09.07.2010
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.22 od 18.02.2009
br.96 od 09.07.2010
br.108 od 13.08.2010
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
СЛУЖБЕН ВЕСНИК
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
СЛУЖБЕН ВЕСНИК
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
СЛУЖБЕН ВЕСНИК
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
СЛУЖБЕН ВЕСНИК
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
СЛУЖБЕН ВЕСНИК
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
br.164 od 29.12.2008
СЛУЖБЕН ВЕСНИК
br.164 od 29.12.2008
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.105 od 05.08.2010
br.105 od 05.08.2010
br.105 od 05.08.2010
br.122 od 17.09.2010
br.122 od 17.09.2010
br.122 od 17.09.2010
br.122 od 17.09.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
СЛУЖБЕН ВЕСНИК
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
СЛУЖБЕН ВЕСНИК
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.105 od 05.08.2010
br.122 od 17.09.2010
br.122 od 17.09.2010
br.105 od 05.08.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
СЛУЖБЕН ВЕСНИК
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.92 od 09.07.2010
br.92 od 09.07.2010
br.105 od 05.08.2010
br.105 od 05.08.2010
br.105 od 05.08.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.92 od 09.07.2010
br.92 od 09.07.2010
br.92 od 09.07.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
СЛУЖБЕН ВЕСНИК
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
СЛУЖБЕН ВЕСНИК
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.44 od 31.03.2010
br.92 od 09.07.2010
Download

здравстевни услуги во specijalistiчко