Warranty Information
www.samsung.com
Samsung Electronics ograničena nacionalna garancija
GARANTNI LIST
Naziv proizvoda
Davalac garancije:
Model
Serijski broj
Datum kupovine
Kupac
Potpis kupca
Br. tel. kupca
Adresa kupca
Prodavac
GARANCIJA
Adresa prodavca
Potpis / Pečat prodavca
PAŽNJA
Kupac potvrđuje da je kupio uređaj u ispravnom stanju i da prihvata uslove garancije.
Garancija važi isključivo ako je garantni list pravilno popunjen i overen od strane prodavca, kao i potpisan od strane prodavca i kupca. Prilikom reklamacije uz garanciju se
obavezno prilaže i dokaz o kupovini (faktura, fiskalni račun).
IZJAVA DAVAOCA GARANCIJE
GARANTNI LIST IZDAJE SE KUPCU U SKLADU SA ZAKONSKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRBIJE.
GARANCIJOM DAVALAC GARANCIJE GARANTUJE DA ĆE U SLUČAJU KVARA PROIZVOD DOVESTI U ISPRAVNO STANJE U TOKU GARATNOG ROKA. U SLUČAJU POTREBE ZA SERVISOM U GARANTNOM ROKU, KVAR TREBA
PRIJAVITI OVLAŠĆENOM SAMSUNG SERVISNOM CENTRU.
2
Serbia
DEO 1
c) korišćenje delova koje nije proizveo i prodao Samsung;
d) modifikacijom bez pismenog odobrenja Samsung-a;
(1) DEFINICIJE
d) kao rezultat usluga od strane neovlašćenih lica koja nemaju odobrenje Samsung-a;
U ovoj garanciji sledeći termini imaju sledeća značenja:
đ) od štete nastale u tranzitu, nebrige, nestanka struje, pada napona, više sile ili neadekvatnog
radnog okruženja;
“Klijent”
označava krajnjeg kupca koji kupuje novi Samsung proizvod
“Samsung”
označava Samsung Electronics (SEAD)
g) kao posledica normalnog korišćenja i trošenja;
h) kao rezultat promena konfiguracije isporučenog proizvoda (bilo hardver ili softver);
i) lomljenja tečnog kristala (LCD);
j) kao rezultat virusne infekcije;
k) kao rezultat postavljanja lozinke ili resetovanja;
“Samsung proizvod”
podrazumeva sve Samsung računare;
“Garantni period”
je period od 24 meseci od datuma kupovine Samsung proizvoda;
“Garancija”
označava uslove ove nacionalne garancije, postavljene u delu 1 ovog
garantnog dokumenta.
l) ako je serijski broj proizvoda uklonjen, oštećen ili izmenjen, ili
m) ako o kvaru nije bio obavešten Samsung u garantnom roku
Usluge koje se obavljaju od strane kompanije Samsung u ispravljanju bilo kakve štete ili
neispravnosti nastale kao rezultat bilo koje od ovih izuzetih razloga biće predmet dodatnih
troškova za rad, prevoz i delova. Re-instalacija originalnog softvera podleže dodatnim
troškovima.
2.6 Korisnik će biti odgovoran za pravljenje rezervnih kopija i drugi način zaštite svojih podataka od
gubitka, oštećenja ili uništenja. Samsung neće biti odgovoran za gubitak podataka bilo kako on bio
izazvan.
(2) PRAVA I OBAVEZE
2.7 Samsung neće biti odgovoran za bilo kakav propust u službi koji mogu izazvati zaposleni u Samsungu
ili poslovni saradnici, koji odlažu, sprečavaju ili ometaju vršenje svojih obaveza pod ovom garancijom
iz bilo kojih razloga van njegove razumne kontrole.
2.1 Samsung garantuje kupcu da je Samsung proizvod bez nedostataka u materijalu i izradi.
2.2 U toku garantnog perioda Samsung će, po svom nahođenju, popraviti ili zameniti takve nedostatke
u proizvodu besplatno. Delovi za popravku ili zamenu Samsung proizvoda biće novi i funkcionalno
ekvivalentni novima. Garancija u smislu popravke ili zamene će važiti do kraja garantnog perioda
celog uređaja. Sve originalne stavke zamenjene u garantnom roku će postati vlasništvo Samsunga,
a novi, zamenjeni delovi će postati vlasništvo klijenta. Samsung ne daje izjavu ili garanciju da će
Samsung proizvod raditi bez prekida ili bez grešaka.
2.8 Svaka baterija se tretira kao potrošni materijal i ima garanciju od šest meseci od datuma kupovine
uređaja.
(3) Garantni uslovi
2.3 Radi otklanjanja sumnje, ova garancija ne pokriva hardver ili softver trećeg lica koji se mogu prodavati
u paketu sa Samsung proizvodom.
Korisnička žalba u skladu sa ovom garancijom treba da bude u skladu sa sledećim zahtevima:
2.4 Ova garancija se ne odnosi na stranke koje iznajmljuju Samsung proizvod, i takva stranka treba da
kontaktira svojeg zakupodavca ili lizing kompaniju da utvrdi da li se garancija primenjuje.
a) Klijent se treba obratiti Kontakt Centru Samsunga u zemlji u kojoj je proizvod kupljen radi
popravke ili zamene. Molimo Vas da nas kontaktirate na sledeće načine radi ostvarivanja
garancije:
2.5 Garancija se ne odnosi na bilo koji Samsung proizvod koji je oštećen ili neispravan kao rezultat bilo
koje od sledećih razloga, npr:
a) Kozmetička šteta (npr. oštećenje spoljašnjosti);
www.samsung.com /rs ili telefonom: 381 11 321 68 99. Detalji najnovijih informacija mogu se
naći na www.samsung.com/global/ notepc
b) Klijent treba da priloži dokaz o kupovini novog Samsung uređaja
b) kao posledica nesreće, zloupotrebe ili zlostavljanja;
3
c) Korisnik treba da obezbedi jasan opis greške / defekta Samsung proizvoda i da sprovede
savetovanu dijagnostiku.
DEO 2
d) Kupac treba da vrati kompletan Samsung proizvod (uključujući i sve periferije, eksterni hardver i
medije) ovlašćenom servisnom centru po savetu Centra za korisnike. Korisnik treba da obezbedi
da je Samsung proizvod upakovan na adekvatan način za transport.
Međunarodna garancija pokriva [Samsungove proizvode koji rade na osnovu interne baterije] samo
(“Mobilne PC Proizvode”).
Jednogodišnja međunarodna garancija (“Internacionalna Garancija”)
U slučaju da je potreban garantni servis na vašem mobilnom PC proizvodu i da se nalazi van zemlje u
kojoj ste kupili Mobilni PC proizvod u vreme vašeg zahteva za usluge pod garancijom, lokalni Samsung
entitet na vašoj lokaciji može biti u stanju da da vam obezbedi garanciju (za detalje lokalnih Samsung
entiteta pogledajte: www.samsung.com/globalna/notepc). Bilo kakve garancije izvršenih usluga moraju
biti u saglasnosti sa uslovima iz garantne šeme zemlje u kojoj je prvobitno kupljen Mobilni PC proizvod.
Garancija usluga koje pružaju, ako je dostupna, može da potraje duže nego ako se vrše u zemlji kupovine.
Klijenti koji žele da pokrenu ovu ograničenu garanciju u zemlji koja nije navedena na www.samsung.com/
global/notepc će biti odgovoran za isporuku proizvoda do najbližeg servisnog centra po savetu lokalnog
Samsung kontakt centra. Kupac će biti odgovoran za izmirenje svih carinskih taksi vezanih za transport,
kao i troškove isporuke relevantnom ovlašćenom servisu. Samsung će platiti povratni prevoz. Način
isporuke prenosnog računara će biti diskreciono pravo Samsung-a. Odgovornost za robu u tranportu biće
na strani prevoznika.
e) Kada je korisnički zahtev napravljen van zemlje kupovine, klijent treba da prati uslove
Međunarodne garancije (za detalje vidi: www.samsung.com/global/notepc).
(4) Odricanje odgovornosti
Samsung neće biti odgovoran za bilo kakvu indirektnu, slučajnu, posebnu ili posledičnu štetu, gubitke
ili troškove (uključujući, bez ograničenja, izgubljene dobiti, gubitka upotrebe ili gubitka podataka,
reputacije ili gubitak posla) koji proizilaze direktno ili indirektno, iz upotrebe Samsung proizvoda, bez
obzira da li je Samsung svestan mogućnosti nastanka takvih šteta, gubitaka ili troškova. Sa izuzetkom
obaveze Samsung-a za smrt ili lične povrede prouzrokovane nepažnjom Samsung-a, za prevare, ili
bilo koje druge obaveze koje se ne mogu isključiti prema važećem zakonu, Samsung obaveze prema
kupcu pod garancijom neće prelaziti cenu plaćenu od strane kupca za Samsung proizvod. U skladu sa
uslovima navedenim u tački 3, svi uslovi, garancije dozvoljeni zakonom su ovim isključeni na maksimalnu
dozvoljenu meru zakonom. Ova garancija ne utiče na zakonska prava potrošača kupca.
BLOK GARANCIJA evropske unije
Samsung će pokriti nacionalnu garanciju za sve proizvode kupljene i korištene po EU specifikacijma u
okviru Evropskog ekonomskog prostora (“EEA”) .Važeća prava garancije će biti ona EEA u zemlji u kojoj je
proizvod prvobitno kupljen bez obzira na lokaciju klijenta u okviru EEA u vreme podnošenja zahteva za
uslugu pod garancijom.
OVLAŠĆENI SAMSUNG SERVISNI CENTRI
GRAD
SERVIS
ADRESA
TELEFON
BEOGRAD
KIM TEC SERVIS
VILINE VODE BB,
SLOBODNA ZONA
BEOGRAD
381 11 321 68 99
BEOGRAD
BEGRAM SERVIS
KARAĐORĐEV TRG 7
381 11 321 68 99
NIŠ
ITN
ULICA
VAZDUHOPLOVACA 1
381 11 321 68 99
4
Croatia
Samsung Electronics ograničeno nacionalno jamstvo
Naziv proizvoda
DIO I
(1) POJMOVI
Model
U ovom jamstvu slijedeći pojmovi imaju slijedeća značenja:
Serijski broj
Datum kupnje
“Kupac”
označava krajnjeg kupca koji kupuje novi Samsung proizvod
“Samsung”
označava Samsung Electronics (SEAD)
“Samsung proizvod”
podrazumijeva sva Samsung računala;
“Jamstveni rok”
je rok od 24 mjeseca od datuma kupnje Samsung proizvoda;
“Jamstvo”
označava uvjete ovog nacionalnog jamstva, postavljene u dijelu 1 ovog
jamstvenog dokumenta.
Broj računa
Prodavatelj
Adresa prodavatelja
Potpis / Pečat prodavatelja.
Kupac potvrđuje da je kupio uređaj u ispravnom stanju i da
prihvaća uvjete jamstva.
PAŽNJA
(2) PRAVA I OBVEZE
Jamstvo vrijedi isključivo ako je jamstveni list ispravno
popunjen i ovjeren od strane prodavatelja, kao i potpisan
od strane prodavatelja i kupca. Prilikom reklamacije uz
jamstvo se obvezno prilaže i dokaz o kupnji (račun).
2.1 Samsung jamči kupcu da je Samsung proizvod bez nedostataka u materijalu i izradi.
JAMSTVENI LIST IZDAJE SE KUPCU U SKLADU SA ZAKONSKIM PROPISIMA REPUBLIKE HRVATSKE.
2.2 Za vrijeme jamstvenog roka Samsung će, po vlastitom izboru, popraviti ili zamijeniti takve
nedostatke na proizvodu besplatno. Dijelovi za popravak ili zamjenu Samsung proizvoda bit će
novi i funkcionalno ekvivalentni novima. Jamstvo u smislu popravka ili zamjene vrijedit će do kraja
jamstvenog roka cijelog uređaja. Sve originalne stavke zamijenjene u jamstvenom roku će postati
vlasništvo Samsunga, a novi, zamijenjeni dijelovi postat će vlasništvo kupca. Samsung ne daje izjavu ili
jamstvo da će Samsung proizvod raditi bez prekida ili bez grešaka.
JAMSTVOM SU OBUHVAĆENI KVAROVI NASTALI USLIJED NEDOSTATAKA NA MATERIJALIMA I U
PROIZVODNJI.
2.3 Radi otklanjanja sumnje, ovo jamstvo ne pokriva hardver ili softver trećeg lica koji se mogu prodavati
u paketu sa Samsung proizvodom.
IZJAVA DAVATELJA JAMSTVA
2.4 Ovo jamstvo se ne odnosi na korisnike koje iznajmljuju Samsung proizvod, takav korisnik treba
kontaktirati svojeg najmodavca ili Leasing kuću da utvrdi uvjete primjene jamstva.
U SLUČAJU POTREBE ZA SERVISOM U JAMSTVENOM ROKU, KVAR TREBA PRIJAVITI OVLAŠTENOM
SAMSUNG SERVISNOM CENTRU.
2.5 Jamstvo se ne odnosi na bilo koji Samsung proizvod koji je oštećen ili neispravan kao rezultat bilo
kojeg od slijedećih razloga, npr:
a) Kozmetička oštećenja (npr. oštećenje vanjštine);
b) kao posljedica nesreće, zloupotrebe ili zlostavljanja;
5
c) korištenjem dijelova koje nije proizveo i prodao Samsung;
d) Kupac treba vratiti kompletan Samsung proizvod (uključujući i sve periferije, eksterni hardver i
medije) ovlaštenom servisnom centru po savjetu Centra za korisnike. Kupac treba osigurati da je
Samsung proizvod pakiran na adekvatan način za transport.
d) izmjene bez pismenog odobrenja Samsung-a;
d) kao rezultat usluga od strane neovlaštenih osoba koja nemaju odobrenje Samsung-a;
e) Kada je korisnički zahtjev napravljen van zemlje kupnje, kupac treba poštivati uvjete
Međunarodnog jamstva (za detalje vidi: www.samsung.com/global/notepc).
đ) od štete nastale u transportu, zanemarivanja, naponskog preopterećenja, nestanka struje, pada
napona, više sile ili neadekvatnog radnog okružja;
g) kao posljedica normalnog trošenja i habanja;
h) kao posljedica izmjena konfiguracije isporučenog proizvoda (bilo hardver ili softver);
(4) Odricanje odgovornosti
i) loma tekućeg kristala (LCD);
j) kao rezultat zaraze virusom;
Samsung neće biti odgovoran za bilo kakvu indirektnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu, gubitke ili
troškove (uključujući, bez ograničenja, izgubljene dobiti, gubitka uporabe ili gubitka podataka, reputacije
ili gubitak posla) koji proizlaze direktno ili indirektno, iz uporabe Samsung proizvoda, bez obzira da
li je Samsung svjestan mogućnosti nastanka takvih šteta, gubitaka ili troškova. Sa izuzetkom obveze
Samsung-a za smrt ili osobne povrede uzrokovane nepažnjom Samsung-a, za prijevare, ili bilo koje druge
obveze koje se ne mogu isključiti prema važećem zakonu, Samsung obveze prema kupcu pod jamstvom
neće prelaziti cijenu plaćenu od strane kupca za Samsung proizvod. U skladu sa uvjetima navedenim
u točki 3, svi uvjeti jamstva dozvoljena zakonom su ovim isključeni na maksimalnu dozvoljenu mjeru
zakonom. Ovo jamstvo ne utječe na zakonska prava potrošača.
k) kao rezultat postavljanja lozinke ili resetiranja;
l) ako je serijski broj proizvoda uklonjen, izbrisan ili izmijenjen, ili
m) ako o kvaru nije bio obaviješten Samsung unutar jamstvenog roka
Usluge koje se obavljaju od strane Samsung u ispravljanju bilo kakve štete ili neispravnosti nastale kao
rezultat bilo koje od ovih izuzetih razloga biti će predmet dodatnih troškova za rad, transport i utrošak
dijelova. Ponovna instalacija originalnog softvera podliježe dodatnim troškovima.
2.6 Kupac će biti odgovoran za izradu rezervnih kopija i drugih načina zaštite svojih podataka od gubitka,
oštećenja ili uništenja. Samsung neće biti odgovoran za gubitak podataka bez obzira na način.
OVLAŠTENI SAMSUNG SERVISNI CENTRI
2.7 Samsung neće biti odgovoran za bilo kakav propust u službi koji mogu izazvati zaposleni u Samsungu
ili poslovni suradnici, koji odlažu, sprečavaju ili ometaju vršenje svojih obveza pod ovim jamstvom iz
bilo kojih razloga van njegove razumne kontrole.
U slučaju potrebe za jamstvenim servisom, korisnik može osobno dostaviti uređaj na dolje
navedene adrese
2.8 Svaka baterija se tretira kao potrošni materijal i ima jamstvo od šest mjeseci od datuma kupnje
uređaja.
SERVIS
Zelcos
(3) Jamstveni uvjeti
MR servis d.o.o.
Korisnička pritužba u skladu sa ovim jamstvom treba biti u skladu sa slijedećim zahtjevima:
a) Kupac se treba obratiti Kontakt Centru Samsunga u zemlji u kojoj je proizvod kupljen radi
popravka ili zamjene. Molimo Vas da nas kontaktirate na sljedeće načine radi ostvarivanja
jamstva:
MR servis d.o.o.
(isključivo osobna dostava i
preuzimanje)
www.samsung.com/hr ili telefonom: 062-SAMSUNG (726-786).Detalji najnovijih informacija
mogu se naći na www.samsung.com/global/ notepc
MR servis d.o.o.
b) Kupac treba priložiti dokaz o kupnji novog Samsung uređaja
(izdvojeni prijem servisa,
isključivo za osobnu dostavu i
preuzimanje)
c) Kupac treba osigurati jasan opis greške / defekta Samsung proizvoda i provesti savjetovanu
dijagnostiku.
6
ADRESA
Nova cesta 166, 10000 Zagreb
Dugoselska cesta 5.
10370 Rugvica
Av. Većeslava Holjevca 40.
10 000 Zagreb
Put Tršćenice 8.
21 000 Split
TELEFON
062-samsung (062-726-786)
062-samsung (062-726-786)
062-samsung (062-726-786)
062-samsung (062-726-786)
SERVISIRANJE U JAMSTVU
Intervencija 1
Datum primitka
Datum popravka
Datum predaje/obavještavanja kupca
Ovlašteni servisni centar
Opis kvara
Potpis i pečat
Opis popravka
Tehničar
Produžetak jamstva
Br. radne knjige servisa
Intervencija 2
Datum primitka
Potpis kupca
Datum popravka
Datum predaje/obavještavanja kupca
Ovlašteni servisni centar
Opis kvara
Potpis i pečat
Opis popravka
Tehničar
Produžetak jamstva
Br. radne knjige servisa
Intervencija 3
Datum primitka
Potpis kupca
Datum popravka
Datum predaje/obavještavanja kupca
Ovlašteni servisni centar
Opis kvara
Potpis i pečat
Opis popravka
Tehničar
Produžetak jamstva
Br. radne knjige servisa
Intervencija 4
Datum primitka
Potpis kupca
Datum popravka
Datum predaje/obavještavanja kupca
Ovlašteni servisni centar
Opis kvara
Potpis i pečat
Opis popravka
Tehničar
Produžetak jamstva
Br. radne knjige servisa
Potpis kupca
7
DIO II
Jednogodišnje međunarodno Jamstvo (“Internacionalno Jamstvo”)
Međunarodno jamstvo pokriva [Samsung proizvode koji rade na osnovu interne baterije] samo (“Mobilne
PC Proizvode”).
U slučaju da je potreban jamstveni popravak na vašem mobilnom PC proizvodu i da se nalazi izvan
zemlje u kojoj ste kupili Mobilni PC proizvod u vrijeme vašeg zahtjeva za usluge pod jamstvom, lokalni
Samsung subjekt na vašoj lokaciji može biti u stanju osigurati Vam jamstvo (za detalje lokalnih Samsung
subjekata pogledajte: www.samsung.com/globalna/notepc). Bilo kakve jamstvene usluge moraju biti u
suglasnosti sa uvjetima iz jamstvenog ugovora zemlje u kojoj je prvotno kupljen Mobilni PC proizvod.
Jamstvene usluge koje se pružaju, ako su dostupne, mogu potrajati duže nego ako se obavljaju u zemlji
kupnje. Kupci koji žele pokrenuti ovo ograničeno jamstvo u zemlji koja nije navedena na www.samsung.
com/global/notepc biti će odgovorani za isporuku proizvoda do najbližeg servisnog centra po savjetu
lokalnog Samsung kontakt centra. Kupac će biti odgovoran za podmirenje svih carinskih troškova vezanih
za transport, kao i troškove isporuke relevantnom ovlaštenom servisu. Samsung će platiti povratni
prijevoz. Način isporuke prijenosnog računala će biti diskreciono pravo Samsung-a. Odgovornost za robu u
transportu biti će na strani prijevoznika.
BLOK JAMSTVO europske unije
Samsung će pokriti nacionalno jamstvo za sve proizvode kupljene i korištene po EU specifikacijama u
okviru Europskog ekonomskog prostora (“EEA”) .Valjana prava jamstva će biti ona EEA u zemlji u kojoj je
proizvod prvotno kupljen bez obzira na lokaciju kupca u okviru EEA u vrijeme podnošenja zahtjeva za
uslugu pod jamstvom.
8
Bosnia & Herzegovina
Samsung Electronics ograničeno nacionalno jamstvo
Naziv proizvoda
DIO I
(1) POJMOVI
Model
U ovom jamstvu slijedeći pojmovi imaju slijedeća značenja:
Serijski broj
Datum kupnje
Broj računa
Prodavatelj
Adresa prodavatelja
Potpis / Pečat prodavatelja.
Kupac potvrđuje da je kupio uređaj u ispravnom stanju i da
prihvaća uvjete jamstva.
PAŽNJA
Jamstvo vrijedi isključivo ako je jamstveni list ispravno
popunjen i ovjeren od strane prodavatelja, kao i potpisan
od strane prodavatelja i kupca. Prilikom reklamacije uz
jamstvo se obvezno prilaže i dokaz o kupnji (račun).
IZJAVA DAVATELJA JAMSTVA
JAMSTVENI LIST IZDAJE SE KUPCU U SKLADU SA ZAKONSKIM PROPISIMA BOSNE i HERCEGOVINE.
JAMSTVOM SU OBUHVAĆENI KVAROVI NASTALI USLIJED NEDOSTATAKA NA MATERIJALIMA I U
PROIZVODNJI.
U SLUČAJU POTREBE ZA SERVISOM U JAMSTVENOM ROKU, KVAR TREBA PRIJAVITI OVLAŠTENOM
SAMSUNG SERVISNOM CENTRU.
9
“Kupac”
označava krajnjeg kupca koji kupuje novi Samsung proizvod
“Samsung”
označava Samsung Electronics (SEAD)
“Samsung proizvod”
podrazumijeva sva Samsung računala;
“Jamstveni rok”
je rok od 24 mjeseca od datuma kupnje Samsung proizvoda;
“Jamstvo”
označava uvjete ovog nacionalnog jamstva, postavljene u dijelu 1 ovog
jamstvenog dokumenta.
(2) PRAVA I OBVEZE
2.7 Samsung neće biti odgovoran za bilo kakav propust u službi koji mogu izazvati zaposleni u Samsungu
ili poslovni suradnici, koji odlažu, sprečavaju ili ometaju vršenje svojih obveza pod ovim jamstvom iz
bilo kojih razloga van njegove razumne kontrole.
2.1 Samsung jamči kupcu da je Samsung proizvod bez nedostataka u materijalu i izradi.
2.2 Za vrijeme jamstvenog roka Samsung će, po vlastitom izboru, popraviti ili zamijeniti takve
nedostatke na proizvodu besplatno. Dijelovi za popravak ili zamjenu Samsung proizvoda bit će
novi i funkcionalno ekvivalentni novima. Jamstvo u smislu popravka ili zamjene vrijedit će do kraja
jamstvenog roka cijelog uređaja. Sve originalne stavke zamijenjene u jamstvenom roku će postati
vlasništvo Samsunga, a novi, zamijenjeni dijelovi postat će vlasništvo kupca. Samsung ne daje izjavu ili
jamstvo da će Samsung proizvod raditi bez prekida ili bez grešaka.
2.8 Svaka baterija se tretira kao potrošni materijal i ima jamstvo od šest mjeseci od datuma kupnje
uređaja.
(3) Jamstveni uvjeti
Korisnička pritužba u skladu sa ovim jamstvom treba biti u skladu sa slijedećim zahtjevima:
2.3 Radi otklanjanja sumnje, ovo jamstvo ne pokriva hardver ili softver trećeg lica koji se mogu prodavati
u paketu sa Samsung proizvodom.
a) Kupac se treba obratiti Kontakt Centru Samsunga u zemlji u kojoj je proizvod kupljen radi popravka ili
zamjene. Molimo Vas da nas kontaktirate na sljedeće načine radi ostvarivanja jamstva:
2.4 Ovo jamstvo se ne odnosi na korisnike koje iznajmljuju Samsung proizvod, takav korisnik treba
kontaktirati svojeg najmodavca ili Leasing kuću da utvrdi uvjete primjene jamstva.
2.5 Jamstvo se ne odnosi na bilo koji Samsung proizvod koji je oštećen ili neispravan kao rezultat bilo
kojeg od slijedećih razloga, npr:
Telefonski - Samsung Pozivni Centar: 051331999
Detalji najnovijih informacija mogu se naći na www.samsung.com/global/notepc
b) Kupac treba priložiti dokaz o kupnji novog Samsung uređaja
c) Kupac treba osigurati jasan opis greške / defekta Samsung proizvoda i provesti savjetovanu
dijagnostiku.
a) Kozmetička oštećenja (npr. oštećenje vanjštine);
b) kao posljedica nesreće, zloupotrebe ili zlostavljanja;
d) Kupac treba vratiti kompletan Samsung proizvod (uključujući i sve periferije, eksterni hardver i medije)
ovlaštenom servisnom centru po savjetu Centra za korisnike. Kupac treba osigurati da je Samsung
proizvod pakiran na adekvatan način za transport.
c) korištenjem dijelova koje nije proizveo i prodao Samsung;
d) izmjene bez pismenog odobrenja Samsung-a;
d) kao rezultat usluga od strane neovlaštenih osoba koja nemaju odobrenje Samsung-a;
e) Kada je korisnički zahtjev napravljen van zemlje kupnje, kupac treba poštivati uvjete Međunarodnog
jamstva (za detalje vidi: www.samsung.com/global/notepc).
đ) od štete nastale u transportu, zanemarivanja, naponskog preopterećenja, nestanka struje, pada
napona, više sile ili neadekvatnog radnog okružja;
g) kao posljedica normalnog trošenja i habanja;
(4) Odricanje odgovornosti
h) kao posljedica izmjena konfiguracije isporučenog proizvoda (bilo hardver ili softver);
Samsung neće biti odgovoran za bilo kakvu indirektnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu, gubitke ili
troškove (uključujući, bez ograničenja, izgubljene dobiti, gubitka uporabe ili gubitka podataka, reputacije
ili gubitak posla) koji proizlaze direktno ili indirektno, iz uporabe Samsung proizvoda, bez obzira da
li je Samsung svjestan mogućnosti nastanka takvih šteta, gubitaka ili troškova. Sa izuzetkom obveze
Samsung-a za smrt ili osobne povrede uzrokovane nepažnjom Samsung-a, za prijevare, ili bilo koje druge
obveze koje se ne mogu isključiti prema važećem zakonu, Samsung obveze prema kupcu pod jamstvom
neće prelaziti cijenu plaćenu od strane kupca za Samsung proizvod. U skladu sa uvjetima navedenim
u točki 3, svi uvjeti jamstva dozvoljena zakonom su ovim isključeni na maksimalnu dozvoljenu mjeru
zakonom. Ovo jamstvo ne utječe na zakonska prava potrošača.
i) loma tekućeg kristala (LCD);
j) kao rezultat zaraze virusom;
k) kao rezultat postavljanja lozinke ili resetiranja;
l) ako je serijski broj proizvoda uklonjen, izbrisan ili izmijenjen, ili
m) ako o kvaru nije bio obaviješten Samsung unutar jamstvenog roka
Usluge koje se obavljaju od strane Samsung u ispravljanju bilo kakve štete ili neispravnosti nastale kao
rezultat bilo koje od ovih izuzetih razloga biti će predmet dodatnih troškova za rad, transport i utrošak
dijelova. Ponovna instalacija originalnog softvera podliježe dodatnim troškovima.
2.6 Kupac će biti odgovoran za izradu rezervnih kopija i drugih načina zaštite svojih podataka od gubitka,
oštećenja ili uništenja. Samsung neće biti odgovoran za gubitak podataka bez obzira na način.
10
OVLAŠTENI SAMSUNG SERVISNI CENTRI
Pozivni centar: 051331999
Naziv servisa
Grad
Adresa
KIM TEC-SERVIS D.O.O.
Sarajevo
Aleja Bosne Srebrene 34
Vitez
Poslovni centar 96-2
DIO II
Jednogodišnje međunarodno Jamstvo (“Internacionalno Jamstvo”)
Međunarodno jamstvo pokriva [Samsung proizvode koji rade na osnovu interne baterije] samo (“Mobilne
PC Proizvode”).
U slučaju da je potreban jamstveni popravak na vašem mobilnom PC proizvodu i da se nalazi izvan
zemlje u kojoj ste kupili Mobilni PC proizvod u vrijeme vašeg zahtjeva za usluge pod jamstvom, lokalni
Samsung subjekt na vašoj lokaciji može biti u stanju osigurati Vam jamstvo (za detalje lokalnih Samsung
subjekata pogledajte: www.samsung.com/globalna/notepc). Bilo kakve jamstvene usluge moraju biti u
suglasnosti sa uvjetima iz jamstvenog ugovora zemlje u kojoj je prvotno kupljen Mobilni PC proizvod.
Jamstvene usluge koje se pružaju, ako su dostupne, mogu potrajati duže nego ako se obavljaju u zemlji
kupnje. Kupci koji žele pokrenuti ovo ograničeno jamstvo u zemlji koja nije navedena na www.samsung.
com/global/notepc biti će odgovorani za isporuku proizvoda do najbližeg servisnog centra po savjetu
lokalnog Samsung kontakt centra. Kupac će biti odgovoran za podmirenje svih carinskih troškova vezanih
za transport, kao i troškove isporuke relevantnom ovlaštenom servisu. Samsung će platiti povratni
prijevoz. Način isporuke prijenosnog računala će biti diskreciono pravo Samsung-a. Odgovornost za robu u
transportu biti će na strani prijevoznika.
11
Samsung Electronics ograničena nacionalna garancija
GARANTNI LIST
Naziv proizvoda
Davalac garancije:
Model
Serijski broj
Datum kupovine
Kupac
Potpis kupca
Br. tel. kupca
Adresa kupca
Prodavac
GARANCIJA
Adresa prodavca
Potpis / Pečat prodavca
PAŽNJA
Kupac potvrđuje da je kupio uređaj u ispravnom stanju i da prihvata uslove garancije.
Garancija važi isključivo ako je garantni list pravilno popunjen i overen od strane prodavca, kao i potpisan od strane prodavca i kupca. Prilikom reklamacije uz garanciju
se obavezno prilaže i dokaz o kupovini (faktura, fiskalni račun).
IZJAVA DAVAOCA GARANCIJE
GARANTNI LIST IZDAJE SE KUPCU U SKLADU SA ZAKONSKIM PROPISIMA REPUBLIKE CRNE GORE.
GARANCIJOM DAVALAC GARANCIJE GARANTUJE DA ĆE U SLUČAJU KVARA PROIZVOD DOVESTI U ISPRAVNO STANJE U TOKU GARATNOG ROKA. U SLUČAJU POTREBE ZA SERVISOM U GARANTNOM ROKU, KVAR TREBA
PRIJAVITI OVLAŠĆENOM SAMSUNG SERVISNOM CENTRU.
12
Montenegro
DEO 1
(2) PRAVA I OBAVEZE
2.1 Samsung garantuje kupcu da je Samsung proizvod bez nedostataka u materijalu i izradi.
(1) DEFINICIJE
2.2 U toku garantnog perioda Samsung će, po svom nahođenju, popraviti ili zameniti takve nedostatke
u proizvodu besplatno. Delovi za popravku ili zamenu Samsung proizvoda biće novi i funkcionalno
ekvivalentni novima. Garancija u smislu popravke ili zamene će važiti do kraja garantnog perioda
celog uređaja. Sve originalne stavke zamenjene u garantnom roku će postati vlasništvo Samsunga,
a novi, zamenjeni delovi će postati vlasništvo klijenta. Samsung ne daje izjavu ili garanciju da će
Samsung proizvod raditi bez prekida ili bez grešaka.
U ovoj garanciji sledeći termini imaju sledeća značenja:
“Klijent”
označava krajnjeg kupca koji kupuje novi Samsung proizvod
“Samsung”
označava Samsung Electronics (SEAD)
2.3 Radi otklanjanja sumnje, ova garancija ne pokriva hardver ili softver trećeg lica koji se mogu prodavati
u paketu sa Samsung proizvodom.
“Samsung proizvod”
podrazumeva sve Samsung računare;
2.4 Ova garancija se ne odnosi na stranke koje iznajmljuju Samsung proizvod, i takva stranka treba da
kontaktira svojeg zakupodavca ili lizing kompaniju da utvrdi da li se garancija primenjuje.
“Garantni period”
je period od 24 meseci od datuma kupovine Samsung proizvoda;
2.5 Garancija se ne odnosi na bilo koji Samsung proizvod koji je oštećen ili neispravan kao rezultat bilo
koje od sledećih razloga, npr:
“Garancija”
označava uslove ove nacionalne garancije, postavljene u delu 1 ovog
garantnog dokumenta.
a) Kozmetička šteta (npr. oštećenje spoljašnjosti);
b) kao posledica nesreće, zloupotrebe ili zlostavljanja;
c) korišćenje delova koje nije proizveo i prodao Samsung;
d) modifikacijom bez pismenog odobrenja Samsung-a;
d) kao rezultat usluga od strane neovlašćenih lica koja nemaju odobrenje Samsung-a;
đ) od štete nastale u tranzitu, nebrige, nestanka struje, pada napona, više sile ili neadekvatnog
radnog okruženja;
g) kao posledica normalnog korišćenja i trošenja;
h) kao rezultat promena konfiguracije isporučenog proizvoda (bilo hardver ili softver);
i) lomljenja tečnog kristala (LCD);
j) kao rezultat virusne infekcije;
k) kao rezultat postavljanja lozinke ili resetovanja;
l) ako je serijski broj proizvoda uklonjen, oštećen ili izmenjen, ili
m) ako o kvaru nije bio obavešten Samsung u garantnom roku
Usluge koje se obavljaju od strane kompanije Samsung u ispravljanju bilo kakve štete ili neispravnosti
nastale kao rezultat bilo koje od ovih izuzetih razloga biće predmet dodatnih troškova za rad, prevoz i
delova. Re-instalacija originalnog softvera podleže dodatnim troškovima.
2.6 Korisnik će biti odgovoran za pravljenje rezervnih kopija i drugi način zaštite svojih podataka od
gubitka, oštećenja ili uništenja. Samsung neće biti odgovoran za gubitak podataka bilo kako on bio
izazvan.
13
2.7 Samsung neće biti odgovoran za bilo kakav propust u službi koji mogu izazvati zaposleni u Samsungu
ili poslovni saradnici, koji odlažu, sprečavaju ili ometaju vršenje svojih obaveza pod ovom garancijom
iz bilo kojih razloga van njegove razumne kontrole.
DEO 2
Jednogodišnja međunarodna garancija (“Internacionalna Garancija”)
Međunarodna garancija pokriva [Samsungove proizvode koji rade na osnovu interne baterije] samo
(“Mobilne PC Proizvode”).
2.8 Svaka baterija se tretira kao potrošni materijal i ima garanciju od šest meseci od datuma kupovine
uređaja.
U slučaju da je potreban garantni servis na vašem mobilnom PC proizvodu i da se nalazi van zemlje u
kojoj ste kupili Mobilni PC proizvod u vreme vašeg zahteva za usluge pod garancijom, lokalni Samsung
entitet na vašoj lokaciji može biti u stanju da da vam obezbedi garanciju (za detalje lokalnih Samsung
entiteta pogledajte: www.samsung.com/globalna/notepc). Bilo kakve garancije izvršenih usluga moraju
biti u saglasnosti sa uslovima iz garantne šeme zemlje u kojoj je prvobitno kupljen Mobilni PC proizvod.
Garancija usluga koje pružaju, ako je dostupna, može da potraje duže nego ako se vrše u zemlji kupovine.
Klijenti koji žele da pokrenu ovu ograničenu garanciju u zemlji koja nije navedena na vvv.samsung.com/
global/notepc će biti odgovoran za isporuku proizvoda do najbližeg servisnog centra po savetu lokalnog
Samsung kontakt centra. Kupac će biti odgovoran za izmirenje svih carinskih taksi vezanih za transport,
kao i troškove isporuke relevantnom ovlašćenom servisu. Samsung će platiti povratni prevoz. Način
isporuke prenosnog računara će biti diskreciono pravo Samsung-a. Odgovornost za robu u tranportu biće
na strani prevoznika.
(3) Garantni uslovi
Korisnička žalba u skladu sa ovom garancijom treba da bude u skladu sa sledećim zahtevima:
a) Klijent se treba obratiti Kontakt Centru Samsunga u zemlji u kojoj je proizvod kupljen radi popravke ili
zamene. Molimo Vas da nas kontaktirate na sledeće načine radi ostvarivanja garancije:
www.samsung.com ili telefonom: 020 405 888
Detalji najnovijih informacija mogu se naći na www.samsung.com/global/ notepc
b) Klijent treba da priloži dokaz o kupovini novog Samsung uređaja
c) Korisnik treba da obezbedi jasan opis greške / defekta Samsung proizvoda i da sprovede savetovanu
dijagnostiku.
Samsung će pokriti nacionalnu garanciju za sve proizvode kupljene i korištene po EU specifikacijma u
okviru Evropskog ekonomskog prostora (“EEA”) .Važeća prava garancije će biti ona EEA u zemlji u kojoj je
proizvod prvobitno kupljen bez obzira na lokaciju klijenta u okviru EEA u vreme podnošenja zahteva za
uslugu pod garancijom.
d) Kupac treba da vrati kompletan Samsung proizvod (uključujući i sve periferije, eksterni hardver i
medije) ovlašćenom servisnom centru po savetu Centra za korisnike. Korisnik treba da obezbedi da je
Samsung proizvod upakovan na adekvatan način za transport.
e) Kada je korisnički zahtev napravljen van zemlje kupovine, klijent treba da prati uslove Međunarodne
garancije (za detalje vidi: www.samsung.com/global/notepc).
OVLAŠĆENI SAMSUNG SERVISNI CENTRI:
Pozivni centar: 020 405 888
(4) Odricanje odgovornosti
Samsung neće biti odgovoran za bilo kakvu indirektnu, slučajnu, posebnu ili posledičnu štetu, gubitke
ili troškove (uključujući, bez ograničenja, izgubljene dobiti, gubitka upotrebe ili gubitka podataka,
reputacije ili gubitak posla) koji proizilaze direktno ili indirektno, iz upotrebe Samsung proizvoda, bez
obzira da li je Samsung svestan mogućnosti nastanka takvih šteta, gubitaka ili troškova. Sa izuzetkom
obaveze Samsung-a za smrt ili lične povrede prouzrokovane nepažnjom Samsung-a, za prevare, ili
bilo koje druge obaveze koje se ne mogu isključiti prema važećem zakonu, Samsung obaveze prema
kupcu pod garancijom neće prelaziti cenu plaćenu od strane kupca za Samsung proizvod. U skladu sa
uslovima navedenim u tački 3, svi uslovi, garancije dozvoljeni zakonom su ovim isključeni na maksimalnu
dozvoljenu meru zakonom. Ova garancija ne utiče na zakonska prava potrošača kupca.
14
Naziv servisa
Grad
Adresa
Cobra System
Podgorica
Marka Miljanova 33
Republic of Macedonia
Ограничена национална гаранција на Samsung Electronics
Купувачот потврдува дека го купил производот во исправна
состојба и дека ги прифаќа условите од гаранцијата.
Име на производот:
ВНИМАНИЕ
Модел:
Сериски број:
Гаранцијата важи само ако гарантниот лист е правилно пополнет
и заверен од страна на продавачот, исто така, потпишан од
страна на продавачот и купувачот. Во случај на рекламација
покрај гарантниот лист задолжително треба да се прикаже и
доказот за купување (фактура, фискална сметка).
Датум на купување:
Купувач:
ИЗЈАВА НА ИЗДАВАЧОТ НА ГАРАНЦИЈАТА
Потпис на купувачот:
ГАРАНТНИОТ ЛИСТ МУ СЕ ИЗДАВА НА КУПУВАЧОТ ВО СОГЛАСНОСТ ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ НА Р.
МАКЕДОНИЈА.
Тел. бр. на купувачот:
ИЗДАВАЧОТ НА ГАРАНЦИЈАТА СО ГАРАНЦИЈАТА ГАРАНТИРА ДЕКА ВО СЛУЧАЈ НА ДЕФЕКТ ЌЕ ГО
ДОНЕСЕ ПРОИЗВОДОТ ВО УРЕДНА СОСТОЈБА ВО ТЕКОТ НА ГАРАНТНИОТ РОК. ВО СЛУЧАЈ ОД
ПОТРЕБА ЗА СЕРВИС ВО ГАРАНТНИОТ РОК, ДЕФЕКТОТ ТРЕБА ДА ГО ПРИЈАВИ КАЈ ОВЛАСТЕНИОТ
СЕРВИСЕН ЦЕНТАР НА Samsung.
Адреса на купувачот:
Продавач:
Адреса на продавачот:
Печат /Потпис на продавачот:
15
ДЕЛ 1
2.4 Оваа гаранција не се однесува на странки кои изнајмуваат производ на Samsung и таквата
странка треба да го контактира својот закупувач или лизинг- компанијата за да утврдат дали
гаранцијата е применлива.
(1) ДЕФИНИЦИЈА
2.5 Гаранцијата не се однесува на кој било производ на Samsung кој е оштетен или неисправен
како резултат на која било од следниве причини, на пример:
Термините во гаранцијава ги имаат следниве значења:
а) Козметичка штета ( пр. Оштетена надворешност);
„Купувач“
го означува крајниот купувач којшто го купува новиот
производ на Samsung
„ Samsung“
го означува Samsung Electronics (SEAD)
„Производ на Samsung“
ги подразбира сите компјутери Samsung
„Гарантен период“
е период од 24 месеца од датумот на купување на производот
на Samsung
„Гаранција“
ги означува условите на оваа национална гаранција,
поставени во дел 1 од овој гарантен документ.
б) Како последица на несреќа или злоупотреба;
в) Употреба на делови што не се произведени или продадени од Samsung;
г) Модификација без писмено одобрување од Samsung;
д) Како резултат на услуги од страна на неовластени лица кои немаат одобрение од Samsung;
ѓ) Од штети настанати при транзит, негрижа, прекин или намалување напон на електрична
струја, виша сила или несоодветно работно опкружување;
е) Како последица на нормално користење и трошење;
ж) Како резултат на промена на конфигурациите на испорачаниот производ (било хардвер
или софтвер);
з) Кршење на течниот кристал (LCD);
ѕ) Како резултат на вирусна инфекција;
и) Како резултат на поставување лозинка или ресетирање;
ј) Ако серискиот број на производот е отстранет, оштетен или сменет;
к) Ако за дефектот не бил известен Samsung, во текот на гарантниот рок.
(2) ПРИЈАВИ И ОБВРСКИ
2.1 Samsung му гарантира на купувачот дека производот е без недостаток во материјалот и
изработката.
Услугите кои се изведуваат од страна на компанијата Samsung околу исправување какви
било штети или неисправност настаната како резултат на кои било од овие исклучителни
причини ќе биде предмет на додатни трошоци за работа, превоз и делови. Реинсталацијата на
оригиналниот софтвер подлежи на додатни трошоци.
2.6 Корисникот ќе биде одговорен за правење резервни копии и други начини за заштита и губење
на своите податоци, оштетувања или уништувања. Samsung нема да биде одговорен за губење
на податоците на кој било начин да се причинети.
2.2 Во текот на гарантниот период Samsung, по сопствен избор, ќе ги поправи или замени
таквите недостатоци на производот бесплатно. Делот за поправка или замена на производот
на Samsung ќе биде нов или функционално соодветен на новиот. Гаранцијата во однос на
поправката или замената на делот ќе важи до крајот на гарантниот период на производот. Сите
оригинални делови заменети во гарантниот рок ќе бидат во сопственост на Samsung, а новите,
заменетите делови, ќе бидат сопственост на купувачот. Samsung не дава изјава или гаранција
дека сите делови на Samsung ќе работат без прекин или без грешка.
2.7 Samsung нема да биде одговорен за каков било пропуст во услугата како резултат на Samsung
или продажните агенти на Samsung кои одложуваат, спречуваат или пречат при вршењето на
своите задачи под оваа гаранција од какви било причини надвор од неговата разумна контрола.
2.8 Секоја батерија се третира како потрошен материјал и има гаранција од шест месеца од датумот
на купување на производот.
2.3 Поради избегнување сомнежи, оваа гаранција не покрива хардвер или софтвер на трети лица
кои можат да се продаваат или да бидат во пакет со производ на Samsung.
16
(3) Гарантни услови
Меѓународната гаранција покрива ( производи на Samsung кои работат врз основа на интерна
батерија) само („Мобилни производи PC“).
Жалбата на корисникот во согласност со оваа гаранција треба да биде во согласност со следниве
барања:
Во случај да Ви е потребен гарантен сервис на Вашиот мобилен PC и да се наоѓате надвор од земјата
од која сте го купиле мобилниот производ PC за време на Вашата потреба за услуги од гаранцијата,
локалниот Samsung ентитет на Вашата локација може да биде во состојба да Ви обезбеди гаранција
( за детали на локалните ентитети на Samsung погледнете на www.samsung.com/global/notepc).
Какви било гаранции за извршени услуги мораат да бидат во согласност со условите на гарантните
шеми на земјата во која е првобитно купен мобилниот производ РС. Гарантната услуга која е
пружена, ако е достапна, може да потрае подолго отколку ако се врши во земјата од каде што е купен
производот. Купувачите кои ја бараат оваа ограничена гаранција во земјата која не е наведена на:
www.samsung.com/global/notepc ќе бидат одговорни за испорака на производот до најблискиот
сервисен центар по совет на локалниот контакт центар на Samsung. Купувачот ќе биде одговорен
за плаќање на сите царински даноци поврзани со транспортот, како и трошоците за испорака
на релевантниот овластен сервис. Samsung ќе плати само за превозот за враќање. Начинот на
испорака на преносниот компјутер ќе биде дискретно право на Samsung. Одговорноста за робата и
транспортот ќе биде на страна на превозникот.
а) Купувачот треба да се обрати во контакт центарот на Samsung во земјата од која е купен
производот заради поправка или замена. Ве молиме да нè контактирате на следниве начини со
цел да го добиете националниот сервис:
www.samsung.com
Телефон за контакт: 02 320 77 77
б) Клиентот треба да приложи доказ за купување на новиот производ на Samsung
в) Корисникот треба да обезбеди јасен опис на грешките/дефектот на производот на Samsung и
да спроведе советодавна дијагностика.
г) Купувачот треба да го врати комплетен производот на Samsung (вклучувајќи ги сите
додатни делови, екстерниот хардвер и медиите) на овластениот сервисен центар по совет на
центарот за корисниците. Корисникот треба да го спакува производот на соодветен начин за
транспортирање.
д) Кога барањето на корисникот е направено надвор од земјата на купување, купувачот треба да
ги следи условите за меѓународна гаранција (за повеќе детали погледнете на: www.samsung.
com/global/notepc).
БЛОК ГАРАНЦИЈА на Европската унија
Samsung ќе ја покрие националната гаранција за сите производи купени и користени по
спецификациите на ЕУ во рамките на Европската економска зона(„ЕЕА“). Важечките права на
гаранцијата ќе бидат оние на ЕЕА во земјата во која производот е првобитно купен без оглед на
локацијата на купувачот во рамките на ЕЕА за време на поднесувањето на барањето за услуга под
гаранција.
(4) Одрекување од одговорност
Samsung нема да биде одговорен за каква било индиректна, случајна, посебна или последична
штета, губење или трошоци (вклучувајќи, без ограничување, губење податоци, репутација или
губење работа) кои произлегуваат директно или индиректно, од употребата на Samsung за смрт
или лични повреди предизвикани од невнимание со Samsung, за измами или кои било други
обврски кои не можат да се вклучат на важечкиот закон, обврските на Samsung спрема купувачот
под гаранција нема да ја надмине цената платена од страна на купувачот на производ од Samsung
. Во согласност со условите наведени во точка 3 сите услови на гаранцијата дозволени со закон
се исклучени на максимално ниво од дозволената мерка на законот. Оваа гаранција не влијае на
законските права на потрошувачките права на купувачот.
Овластени сервисни центри на Samsung
Телефон за контакт: 02 320 77 77
ДЕЛ 2
Едногодишна меѓународна гаранција („Интернационална гаранција“)
Меѓународната гаранција покрива ( производи на Samsung кои работат врз основа на интерна
батерија) само („Мобилни производи PC“).
17
Име на компанијата
Град
Адреса
Неоком
Скопје
Кузман Јосифовски Питу 15
GARANTIIKAART
• kasutusjuhendi eiramine, sealhulgas ülemäärane kasutamine või ülekoormus;
Austatud klient!
• mittesihipärane kasutamine;
• kokkupuude niiskusega, rõskusega või äärmuslike temperatuuri- või keskkonnatingimustega või
nimetatud tingimuste järsk muutus, korrosioon, oksüdeerumine, toidu või vedelike pealeloksumine,
kemikaalide toime, kahjustatud või lekkivate akude kasutamine;
Käesolevale Samsungi tootele („Toode“) on antud garantii, mis kehtib kakskümmend neli (24)
kuud alates kuupäevast, mil toote lõppkasutaja („Klient“) toote algselt ostis („Garantiiaeg“). Garantii
katab võimalikke materjali- ja valmistusdefekte („Garantii“). Akusid ja vooluallikaid käsitletakse
kulumaterjalina ning neile kehtib üksnes kaheteistkümne (12) kuu pikkune garantiiaeg.
• volituseta teostatud remonditööd, välja arvatud Samsungi kontserni äriühingu või Volitatud
Teeninduskeskuse poolt teostatud tööd;
Garantiiaja vältel kohustub Samsung kõrvaldama, oma valikul, mis tahes Toote defektid või
asendama Toote või defektse osa tasuta („Garantiiteenus“). Remonditud osad või asendustoode
tarnitakse vahetuse korras ning see on kas uus või taastatud selliselt, et on omadustelt samaväärne
uuega. Remonditud või asendatud osa garantiiaeg võrdub järelejäänud Garantiiajaga. Esialgse tarkvara
taasinstalleerimise eest (Kliendi soovil) võidakse kohaldada lisatasu.
• heakskiitmata varuosade või -tarvikute kasutamine, mis pole valmistatud või tarnitud Samsungi poolt
või mille kasutamist Samsung pole aktsepteerinud; või kolmanda poole tarkvara või programmi
kasutamine; operatsioonisüsteemi probleemid või konfigureerimisvead;
• Toote kasutamine kommertseesmärgil, sh üürimine või rentimine; Toote kasutamine muus kui
tavapärases kodukeskkonnas (välja arvatud juhul, kui Samsung on näinud Toote ette spetsiaalselt
kommertseesmärgil kasutamiseks);
Garantii kasutamiseks tuleb pöörduda teie poolt valitud Garantiiteenust osutava Samsungi volitatud
Teeninduskeskusesse („Volitatud Teeninduskeskus“ või „VTT“). Kontaktandmed leiab Samsungi
veebilehelt; samuti võite saada kontaktandmed Kõnekeskusest, mille numbrile helistamine on tasuta
(riigisiseselt), ja mille telefoninumber on näidatud allpool. Palun esitage originaalarve või ostukviitung
ostu sooritamise kuupäevaga, koostage rikke või defekti arusaadav kirjeldus, veenduge, et Toode on
transportimiseks sobivalt pakitud ja esitage Toode sellisena, nagu see tarniti, VTT-le. VTT kontrollib teie
nõuet ja osutab Garantiiteenust vastavalt käesoleval Garantiikaardil sätestatud tingimustele ja kehtivale
seadusandlusele.
• rike või kahjustus, mille on põhjustanud tulekahju, välk, üleujutus, maavärin või mis tahes muu
loodusõnnetus, vale pinge, ootamatud õnnetused või mis tahes muud välised tegurid, mis jäävad
väljapoole tootja, Toote müünud äriühingu või Volitatud Teeninduskeskuse kontrolli.
Garantii ei kehti:
• Tootele juhul, kui selle valmistajatehase seerianumber või IMEI number (kui IMEI number on
kohaldatav) või mis tahes muu sarnane number on kustutatud, kahjustatud või on mis tahes viisil
loetamatu;
Samsung Electronics Baltics SIA
Registreerimisnumber: 40003963909
Duntes 6, Riia LV-1013, Läti
Veebisait: www.samsung.lt (Leedu), www.samsung.lv (Läti), www.samsung.ee (Eesti)
Kõnekeskus: 8800-77777 (Leedu), 80007267 (Läti), 8007267 (Eesti)
• kolmanda isiku riist- või tarkvarale, isegi kui see on müüdud või pakitud koos Tootega;
• Toote abil säilitatavatele või omandatavatele Kliendi andmetele;
Samsung ei võta endale mingit vastutust Kliendi andmete eest. Te olete kohustatud kaitsma
endale olulisi andmeid ning nendest andmetest aeg-ajalt koopiaid tegema!
Garantiikaart kinnitab kohustust osutada mis tahes garantii alla kuuluvale Samsungi Tootele, mille Klient
on ostnud Euroopa Majanduspiirkonnas („EMP“) ja Šveitsis, Garantiiteenust mis tahes EMP riigis ja Šveitsis
(samuti nimetatud „EL Grupigarantii“).
• tavapärane kulumine, õnnetus või kosmeetiline vigastus;
• kulumaterjalidele (komponendid, mis vajavad Toote kasutamise käigus regulaarset vahetamist), kaasa
arvatud, ent mitte üksnes, andmekandjad nagu audio- ja videoplaadid, mälukaardid, kassetid, antennid,
puutepliiatsid, lahtivõetavad voolujuhtmed, tuunerid, lindid, pehmed kaaned, rihmad, käepaelad,
paigaldusseadmed, tööriistad, dokumendid, mis on pakitud koos Tootega, jms;
• väärkasutus või vääralt käitlemine (kaasa arvatud nurjunud salasõna seadistamine või lähtestamine);
• mis tahes LCD või OLED kuvarid ja projektorilambid, mille heledus on aja jooksul tuhmunud;
• elektrivoolu kõikumine, lühis või vale pinge;
• külmutuskappide õhuvärskendajad, õhupuhastajad (biodeodorandid), riiulid, karbid, toed;
• mõistliku või nõuetele vastava hoolduse teostamata jätmine (kaasa arvatud, ent mitte üksnes, otsikute,
sisemiste õõnsuste, kasutajale kättesaadavate filtrite puhastamata jätmine);
• ahjude plaadid, küpsetusvardad, restid, toidunõud;
• putukate või kahjurite põhjustatud kahju;
• pesumasina sisse- ja väljavooluvoolikud.
Garantii ei kata Toote defekte, mille on põhjustanud:
• tolmuimejate voolikud, torud, harjad, otsikud, tolmukogurid;
• ebaõige või mittetäielik paigaldamine;
18
Estonia
Garantii alusel ei hüvitata Toote kasutamise võimatusest tekkinud kulusid ega mis tahes kaudseid kulusid.
Tarkvaratoodete puhul kohaldatakse Garantiid üksnes programmeerimisjuhiste täitmise võimatusele.
Samsung ei garanteeri, et mis tahes Toode töötab katkematult või vigadeta.
Käesolev Garantiikaart ei piira sellistele Samsungi Toodetele, mis töötavad Tootes sees oleva aku abil
(„Sülearvuti Tooted“), kehtivaid rahvusvahelise garantii reegleid; täiendava teabe saamiseks palume
pöörduda Samsungi veebilehe poole. Käesoleval Garantiikaardil sätestatud Garantii piirangud ei
mõjuta teie kui kliendi seadusandlikke õigusi, mis kehtivad riigis, kus Toode on ostetud.
19
GARANTIJAS KARTE
• Lietošanas instrukciju neievērošana, tostarp, pārmērīga lietošana vai pārslogošana, pārsniedzot
nominālo jaudu;
Cien. klient!
• Izmantošana citiem nolūkiem, nevis tiem, kuriem Produkts paredzēts;
Šim Samsung produktam („Produkts”) ir piešķirta garantija uz divdesmit četru (24) mēnešu periodu
(„Garantijas Periods”) no gala lietotāja („Klients”) veiktā sākotnējā pirkuma dienas pret materiālu
un izstrādes defektiem („Garantija”). Jebkādas baterijas un strāvas padeves avoti uzskatāmi par
izlietojamiem materiāliem, uz kuriem attiecas tikai divpadsmit (12) mēnešu garantija.
• Pakļaušana slapjuma, mitruma vai ekstrēmu temperatūras vai vides apstākļu iedarbībai vai šādu
apstākļu straujām izmaiņām, korozijai, oksidācijai, ēdienu vai šķidrumu izliešanai vai ķīmisku produktu
iedarbībai, bojātu vai noplūstošu bateriju izmantošana;
Garantijas perioda laikā Samsung bez maksas pēc savas izvēles izlabos jebkādus Produkta defektus
vai nomainīs Produktu vai tā defektīvo daļu („Garantijas Serviss”). Produkta remonta vai nomaiņas
detaļas tiks piegādātas pēc apmaiņas principa, un tās būs jaunas vai funkcionāli līdzvērtīgā līmenī jaunām.
Garantija attiecībā uz laboto vai nomainīto Produktu turpinās būt spēkā uz atlikušo Garantijas perioda daļu.
Sākotnējās programmatūras atkārtota uzstādīšana (pēc Klienta pieprasījuma) var būt par papildu maksu.
• Neautorizēts remonts, ko veic kāds cits, nevis Samsung grupas sabiedrība vai Autorizētais Servisa
Centrs;
Lai varētu izmantot Garantiju, jums jāvēršas izvēlētajā, Samsung autorizētajā Servisa centrā
(„Autorizētais Servisa Centrs” vai „ASC”), kas sniegs Garantijas Servisu. Kontaktinformācija ir sniegta
Samsung mājas lapā vai pieejama, sazinoties ar Zvanu centru pa norādīto bezmaksas (valsts robežās)
numuru. Iesniedziet sākotnējā pirkuma rēķinu vai čeku, kurā norādīts pirkuma datums, skaidri raksturojiet
bojājumu vai defektu, nodrošiniet Produktam pienācīgu iepakojumu transportēšanai uz ASC un iesniedziet
Produktu ASC pilnā piegādes komplektācijā. ASC izskatīs jūsu prasību un sniegs Garantijas Servisu saskaņā
ar šīs Garantijas kartes un spēkā esošo tiesību aktu noteikumiem.
• Produkta izmantošana komerciāliem mērķiem, tostarp noma vai īre, vai izmantošana citur, nevis parastā
mājsaimniecības vidē (izņemot Produktus, kas īpaši paredzēti komerciālai lietošanai);
Samsung Electronics Baltics SIA
Reģistrācijas Nr. 40003963909
Duntes iela 6, Rīga LV-1013, Latvija
Mājas lapa: www.samsung.lt (Lietuvā), www.samsung.lv (Latvijā), www.samsung.ee (Igaunijā)
Zvanu centrs: 8800-77777 (Lietuvā), 80007267 (Latvijā), 8007267 (Igaunijā)
• Produktu, ja tā sākotnējais ražotāja sērijas numurs vai IMEI numurs (ja IMEI numurs tiek piemērots) ir
izdzēsts, sabojāts vai kā citādi nesalasāms;
• Neapstiprinātu, Samsung neražotu, nepiegādātu vai neautorizētu detaļu vai piederumu izmantošana
vai citu ražotāju programmatūras vai programmaparatūras izraisītas operētājsistēmas problēmas vai
konfigurācijas kļūdas;
• Darbības traucējumi vai bojājumi, ko izraisījis ugunsgrēks, zibens, plūdi, zemestrīce vai kāda cita dabas
katastrofa, pārmērīgs spriegums, neparedzēti negadījumi vai kādi citi ārēji faktori, ko nespēj ietekmēt
ražotājs, pārdošanas uzņēmums, kas pārdevis Produktu, vai Autorizētais Servisa Centrs.
Garantija nav spēkā attiecībā uz:
• citu ražotāju aparatūru vai programmatūru, pat ja tā bijusi pārdota vai komplektēta kopā ar Produktu;
• Klienta datiem, kas saglabāti vai iegūti ar Produkta palīdzību; Mēs neuzņemamies nekādu atbildību
par Klienta datiem. Jums jāaizsargā savi svarīgie dati un laiku pa laikam jāizgatavo šādu datu
kopijas!
Garantijas karte apliecina apņemšanos nodrošināt Garantijas Servisu jebkuram garantijai pakļautam
Samsung Produktam, ko Klients iegādājies Eiropas Ekonomiskās zonas („EEZ”) teritorijā un Šveicē, jebkurā
EEZ valstī un Šveicē (saukta arī „ES Bloka Garantija”).
• Parastas lietošanas negadījumi, kosmētiski bojājumi;
• Izlietojamajiem materiāliem (komponentiem, kas ir periodiski jānomaina Produkta lietošanas laikā)
tostarp, bet ne tikai, dažādi informācijas nesēji, piemēram, audio un video diski, atmiņas kartes,
kasetes, antenas, irbuļi, noņemami elektrības vadi, tūneri, lentes, mīkstie apvalki, jostas, rokas saites,
uzstādīšanas ierīces, instrumenti, dokumenti, kas iepakoti kopā ar Produktu u.c.;
• Nepareiza lietošana vai nepareiza rīcība (tostarp pārtraukta paroles uzstādīšana vai atiestatīšana);
• Jebkādiem LCD vai OLED ekrāniem un projektoru lampām, kuru spilgtums laika gaitā samazinājies;
• Elektriskās strāvas svārstības, īssavienojums vai nepareiza sprieguma pielietošana;
• Gaisa atsvaidzinātājiem, gaisa attīrītājiem (bio dezodorantiem), plauktiem, kastēm un balstiem
ledusskapjos;
Garantija nav spēkā attiecībā uz Produkta defektiem, ko izraisījuši šādi iemesli:
• Pienācīgas un nepieciešamas apkopes neveikšana (tostarp, bet ne tikai, galviņu, iekšējo iedobumu un
lietotājam pieejamo filtru netīrīšana);
• Plāksnēm, iesmiem, režģiem un traukiem čepeškrāsnīm;
• Kukaiņu vai parazītu ieperināšanās;
• Putekļsūcēju šļūtenēm, caurulēm, sukām, uzgaļiem, putekļu savācējiem;
• Nepareiza vai nepilnīga uzstādīšana;
• Veļas mazgājamās mašīnas ieplūstošā/ izplūstošā ūdens šļūtenēm.
20
Latvia
Garantija nenodrošina Produkta lietošanas zuduma izraisītu zaudējumu kompensāciju un nekādus
tamlīdzīgus zaudējumus un izdevumus. Programmatūras Produktiem Garantija attiecas tikai uz
programmēšanas instrukciju nepildīšanu. Samsung negarantē nepārtrauktu un pilnībā bez kļūdām
Produkta lietošanu.
Šī Garantijas karte neierobežo Starptautiskos Garantijas noteikumus Samsung Produktiem, kuri darbojas uz
iekšējās baterijas pamata („Piezīmju PC produkti”). Papildinformāciju skat. Samsung mājas lapā. Garantijas
ierobežojumi, kas noteikti saskaņā ar šo Garantijas karti, neietekmē jūsu kā patērētāja tiesību aktos
noteiktās tiesības Produkta iegādes valstī.
21
GARANTINĖ KORTELĖ
• Naudojimo instrukcijų nesilaikymo, be kita ko, dėl pernelyg dažno naudojimo ar perkrovos virš
nurodytų pajėgumo ribų;
Gerb. Kliente,
• Naudojimo kitais tikslais, nei tie, kuriems Produktas skirtas;
Šiam Samsung produktui („Produktas“) taikoma dvidešimt keturių (24) mėnesių garantija nuo
datos, kai jį įsigijo galutinis vartotojas („Garantinis laikotarpis“), dėl trūkumų turinčių medžiagų ir
darbų kokybės („Garantija“). Baterijos ir maitinimo įranga yra laikomi suvartojamais, ir jiems taikoma tik
dvylikos (12) mėnesių garantija.
• Drėgmės, ekstremalių terminės aplinkos sąlygų poveikio ar dėl greito tokių sąlygų pasikeitimo, taip
pat korozijos, oksidacijos, maisto ar skysčio išsiliejimo arba cheminių produktų įtakos, netinkamų ar
nesandarių baterijų naudojimo;
Garantiniu laikotarpiu Samsung savo pasirinkimu pašalins Produkto trūkumus arba nemokamai
pakeis Produktą ar jo dalis, turinčias trūkumų („Garantinis aptarnavimas“). Dalių remontas arba
Produkto pakeitimas vykdomas pakeičiant Produktą ar jo dalį nauju arba atnaujinant taip, kad savo
funkcionalumu Produktas būtų prilyginamas naujam. Sutaisytam ar pakeistam daiktui Garantija bus
taikoma likusį Garantinio laikotarpio laiką. Originalios programinės įrangos įdiegimas iš naujo (Kliento
pageidavimu) gali būti papildomai apmokestinamas.
• Neleistino remonto kitoje vietoje, nei Samsung grupės įmonė ar Įgaliotas aptarnavimo centras;
Norėdamas pasinaudoti Garantija, jūs privalote susisiekti su pasirinktu Samsung įgaliotu aptarnavimo
centru („Įgaliotas aptarnavimo centras“ arba „ĮAC“), kuris suteiks Garantinį aptarnavimą. Kontaktus
galite rasti Samsung tinklapyje arba galite nemokamai susisiekti su skambučių centru (šalies viduje)
nurodytu numeriu. Prašome pateikti originalią sąskaitą arba pirkimo kvitą, kuriame nurodyta pirkimo
data, aiškiai apibūdinkite defektą ar trūkumą, užtikrinkite, kad Produktas būtų tinkamai supakuotas
transportavimui, ir pateikite visą Produktą ĮAC. ĮAC įvertins jūsų pretenziją ir suteiks Garantinį aptarnavimą,
atsižvelgiant į šio Garantinės kortelės nuostatas ir taikytinus įstatymus.
• Veikimo sutrikimų ar žalos dėl gaisro, žaibo, potvynio, žemės drebėjimo ar kitų stichinių nelaimių,
įtampos sutrikimo, nenumatytų nelaimingų atsitikimų, ar bet kokių kitų išorinių faktorių, kurių
gamintojas, Produktą pardavusi pardavimų bendrovė ar Įgaliotas aptarnavimo centras negalėjo
kontroliuoti.
• Nepatvirtintų dalių ar medžiagų, kurios nėra pagamintos, tiekiamos ar patvirtintos Samsung,
naudojimo arba dėl trečiųjų šalių programinės ar kompiuterijos įrangos naudojimo, operacinės
sistemos problemų ar konfigūracijos klaidų;
• Produkto naudojimo komerciniais tikslais, įskaitant nuomą arba naudojimą kitur, nei įprastinėje namų
ar buitinėje aplinkoje (išskyrus Produktus, specialiai Samsung skirtus komerciniam naudojimui);
•
Garantija netaikoma:
• Produktui, jeigu jo originalus gamintojo serijos numeris ar IMEI numeris (ta apimtimi, kuria taikomas
IMEI numeris) buvo bet kokiu būdu ištrintas, sugadintas ar yra neįskaitomas;
Samsung Electronics Baltics SIA
Registracijos Nr. 40003963909
Duntes g. 6, Ryga LV-1013, Latvija
Tinklapis: www.samsung.lt (Lietuva), www.samsung.lv (Latvija), www.samsung.ee (Estija)
Skambučių centras: 8800-77777 (Lietuva), 80007267 (Latvija), 8007267 (Estija)
• Trečiosios šalies programinei ar kompiuterinei įrangai, net jeigu tokia įranga buvo parduodama ar
supakuota kartu su Produktu;
• Kliento duomenims, saugomiems ar gautiems Produkto pagalba;
• Mes neprisiimame atsakomybės už Kliento duomenis. Jūs privalote saugoti duomenis, kurie
jums svarbūs, ir laikas nuo laiko daryti tokių duomenų kopijas!
Garantinė kortelė patvirtina įsipareigojimą suteikti Garantinį aptarnavimą bet kuriam Samsung Produktui,
kuriam taikoma garantija, ir kurį Klientas iš Europos Ekonominės Erdvės („EEE”) ir Šveicarijos įsigijo EEE ir
Šveicarijoje (taip pat žinoma kaip „ES bloko garantija”).
• Netinkamo naudojimo ar nepriežiūros (įskaitant netinkamo slaptažodžio nustatymą ar atstatymą);
• Suvartojamoms medžiagoms (komponentams, kuriuos naudojantis Produktu reikia periodiškai
pakeisti), įskaitant, bet neapsiribojant, įvairias informacijos laikmenas, tokias kaip garso ir vaizdo
diskai, atminties kortelės, kasetės, antenos, patefono adatos, atjungiami maitinimo laidai, radijas,
juostos, minkšti viršeliai, diržai, stygos, diegimo įrenginiai, instrumentai, dokumentai, pridedami prie
Produkto, ir t.t.
• Elektros energijos svyravimą, trumpąjį jungimą ar netinkamos įtampos naudojimą;
• LCD ar OLED ekranai ar projektoriaus lempos, kurių ryškumas su laiku mažėja;
• Tinkamos ir reikalingos priežiūros neužtikrinimo (įskaitant, be apribojimų, galvučių, vidinių ertmių ir
vartotojui prieinamų filtrų neišvalymą);
• Oro gaivikliai, oro valikliai (biodezodorantai), lentynos, dėžės, šaldytuvų atramos;
• Užteršimo vabzdžiais ar parazitais;
• Žarnos, vamzdžiai, šepečiai, antgaliai, dulkių surinkikliai dulkių siurbliams;
• Netinkamo ar nevisiško įdiegimo;
• Žarnos vandens padavimui/išleidimui skalbimo mašinoms.
Garantija netaikoma Produkto trūkumams, kurie atsirado dėl:
• Įprastinio nusidėvėjimo, nelaimingo atsitikimo, kosmetinio pažeidimo;
• Lėkštės, iešmai, grilis, indai orkaitėms;
22
Lithuania
Garantija neapima kompensacijos už nuostolius, patirtus naudojantis Produktu, ir tiesioginių nuostolių ar
bet kokių išlaidų. Programinės įrangos Produktams Garantija taikoma tiktai dėl programavimo instrukcijų
neįvykdymo. Samsung negarantuoja, kad Produkto veikimas bus nepertraukiamas ar be klaidų.
Tarptautinės garantinės taisyklės, taikomos Samsung Produktams, veikiantiems vidinės baterijos pagrindu
(„Note PC produktai“), nėra ribojamos šiuo Garantine kortele; detalesnės informacijos ieškokite Samsung
tinklapyje. Garantijos apribojimai pagal šią Garantinę kortelę neturi įtakos jūsų, kaip Kliento,
įstatymų suteiktoms teisėms šalyje, kurioje įsigijote Produktą.
23
SAMSUNG ELECTRONICS Limited GARANCIA KOMBËTARE
(2) KUSHTET DHE RREGULLAT
(1) PËRCAKTIMET
2.1 Samsung i garanton klienit që Produktet Samsung janë të përjashtuar nga defekte në material dhe në
fabrikim.
2.2 Gjatë periudhës së garancisë Samsung, në zgjedhjen e tij, do të riparojë ose zëvendësojë defekte të
tilla të Produktit Samsung pa pagesë. Pjesët e riparimit apo zëvendësimi të Produktit Samsung do
të jepen në bazë të këmbimit, dhe do të jenë ose të reja ose të rinovuara por me funksione të baraz
vlefshme me pjesë të reja. Garancia në lidhje me një artikull të riparuar ose zëvendësuar, do të jetë
për pjesën e mbetur të periudhës së garancisë. Të gjitha pjesët origjinale që zëvendësohen gjatë
kryerjes së servisit do të bëhen pronë e Samsung dhe pjesë të reja ose të zëvendësuara do të bëhen
pronë e Klientit. Samsung nuk bën asnjë zotim ose nuk garanton që Produkti Samsung do të punojë
pandërprerë ose pa gabime.
Në këtë kartë garancie termat e mëposhtëm do të kenë kuptimet e mëposhtme:
“Klient”
do të thotë një klient (end-user) që blen një produkt të ri Samsung;
“Samsung”
do të thotë Samsung Electronics Limited;
“Produkt Samsung”
do të thotë të gjithë kompjuterat Samsung;
“Periudha e garancisë”
do të jetë një periudhë prej 24 muajsh nga data e blerjes së produktit
Samsung;
“Garanci”
do të thotë termat dhe kushtet e kësaj garancie kombëtare siç përcaktohet
në Pjesën 1 të këtij dokumenti të garancisë kombëtare.
2.3 Për shmangien e keqinterpretimeve, kjo garanci nuk mbulon hardware ose software të një pale të
tretë e cila mund të shitet ose të paketohet me Produktin Samsung.
2.4 Kjo garanci nuk aplikohet për një palë që merr apo lëshon me qira një produkt të markës Samsung,
të tilla palë duhet të kontaktojnë kompani që jep apo merr me qira produktin për të përcaktuar nëse
garancia është e aplikueshme.
2,5 Garancia nuk aplikohet tek çdo Produkt Samsung që ka qenë dëmtuar ose ka dhënë defekt si rezultat
i ndonjërit nga shkaqet përjashtuese të mëposhtme, konkretisht:
a) dëmtim kozmetik (p.sh. dëmtim në pjesen e jashtme);
b) si rezultat aksidenti, keqpërdorimi ose keqtrajtimi,
c)
nga përdorimi i pjesëve që nuk prodhohen apo shiten nga Samsung;
d) nga modifikimi pa lejen me shkrim të Samsung;
e) si rezultat i shërbimit nga cdo pikë tjetër servisi përveç servisit Samsung apo agjent- servisi i
caktuar nga Samsung;
f)
nga dëmtimi që rezulton nga neglizhenca, ulje apo ngritje të tensionit të energjisë, forcave
madhore ose probleme në mjedisin veprues;
g) si rezultat i kosumimit;
h) si rezultat i ndryshimeve dhe rikonfigurimeve të produktit dërguar (në hardware ose në
software);
i)
nga thyerje e ekranit me kristale likuide (LCD);
j) si rezultat i afektimit me viruse;
k)
si rezultat i përcaktimit dhe ripërcaktimit të fjalëkalimeve;
l)
nëse numri serial i Produktit është hequr, ndryshuar apo fshirë, ose
m) në qoftë se Samsung nuk është njoftuar për defektin brenda periudhës së garancisë.
24
Albania
Shërbime të kryera nga Samsung për riparimin e ndonjë dëmi ose defekti të shkaktuar si rezultat i
ndonjërës nga arsyet të përjashtuara si më sipër do të jenë subjekt tarifimi shtesë për punën që do të
kryhet, transportin, dhe pjesët e këmbimit. Ri-instalimi i software origjinale do të jetë subjekt tarifimeve
të tjera shtesë.
mund të përjashtohet sipas ligjit në fuqi. Përgjegjësia e Samsung ndaj Klientit nën Garanci nuk duhet të
kalojë çmimin e paguar nga klienti për Produktin Samsung. Subjekt i termave dhe kushteve të përcaktuara
në pikën 3, të gjitha kushtet dhe termat e garancisë të nënkuptuara me ligj ose ndryshe janë mbështetura
në mënyrë maksimale në masat ligjore. Kjo Garanci nuk ndikon të drejtat statutore të klientit.
2.6 Klienti do të jetë përgjegjës për sigurimin e back up - eve dhe mbrojtjen nga humbja të të dhënave
të tij, për dëmtimin ose për shkatërrimin e tyre. Samsung nuk do të jetë përgjegjës për humbjen e të
dhënave sido që të jetë shkaktuar.
Një vit garanci ndërkombëtare (“GARANCIA NDËRKOMBËTARE”)
Garancia ndërkombëtare mbulon vetëm “Produktin Mobile PC”.
2.7 Samsung nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë dështim në shërbim, si rezultat i agjentit - pikës
së servisit, punonjësit ose kontraktorët të tij, duke vonuar penguar apo vështirësuar kryerjen e
detyrimeve të tij sipas kësaj Garancie për arsye të ndonjë rrethane.
Në rast se do të keni nevojë për shërbim garancie për Produktin Mobile PC dhe ju gjendeni jashtë vendit ku
e keni blerë PC Mobile, ndëkohë që bëni kërkesën tuaj për shërbim nën garanci, një entitet lokal i Samsung
në vendndodhjen tuaj mund të jetë në gjendje t’ju sigurojë me shërbim garancie (për detajet e njësive
vendore të Samsung ju lutem shihni: www.samsung.com / globale / notepc).
2.8 Çdo bateri kosiderohet si e konsumueshme dhe garantohet vetëm për një vit.
Çdo shërbim garancie i kryer duhet të jetë në përputhje me kushtet dhe termat e skemës së garancisë
të vendit ku ju keni blerë Produktin Mobile PC. Shërbimet e Garancisë të vëna në dispozicion, nëse
shfrytëzohen, mund të kërkojnë më shumë kohë në krahasim me vendin e blerjes. Klientët që kërkojnë
këtë garanci të kufizuar në një vend jo të listuar në www.samsung.com/Global /notepc do të jetë
përgjegjës për dërgimin e produktit në Qendrën më të afërt Shërbimit për Klientit siç do të këshillohet nga
Helpline lokale të Samsung. Klienti
(3) SKEMA E GARANCISË - KËRKESAT PËR PRETENDIME
Pretendimet dhe kërkesat e klientit të bëra në bazë të kësaj Garancie të duhet të jenë në përputhje me
kërkesat e mëposhtme:
a) Klienti duhet të kontaktojë Qendrën e Kontaktit për Garanci të Samsung në vendin ku Produkti
Samsung është blerë në mënyrë që ai të riparohet ose zëvendësohet. Ju lutem lidhuni me kontaktet
e mëposhtme, për të marrë shërbimet kombëtare për garancinë. Detajet për informacionin në lidhje
me kontaktet më të reja mund të gjenden në www.samsung.com/global/notepc
do të jetë përgjegjës për pagesën e të gjitha tarifave doganore të transportit, si dhe koston e dërgimit në
qendrën përkatëse të Shërbimit për Klientin. Samsung do të paguaj vetëm tarifat e transportit të kthimit.
Metoda e dërgesës së Produktit Mobile PC do të jetë diskrete për Samsung. Përgjegjësia për mallrat në
kthim, do ti ngarkohet palës dërguese.
b) Klienti duhet të sigurojë dëshmi të blerjes nga Samsung ose një rishitës i produkteve Samsung.
c)
Klienti duhet të sigurojë një përshkrim të qartë të gabimit / defektit të Produktit Samsung dhe të
kryejë procedurat e këshilluara.
GARANCI BE Bloc
d) Klienti duhet të kthejë Produktin Samsung të plotë sic e ka blerë (duke përfshirë çdo pajisje
periferike, hardware t ë jashtëm dhe media) tek një qëndër e autorizuar servisi siç këshillohet nga
Qëndra e kontakteve për garanci. Klienti duhet të sigurojë që Produkti Samsung është paketuar në
mënyrë përshtatshme për kthim.
Samsung do të respektojë garancitë kombëtare për të gjitha produktet specifike të blera në BE nga një
klient në kuadër të Zonës Ekonomike Europiane (“EEA”) dhe përdoret në EEA. Të drejtat e aplikueshme
për garanci do të jenë ato të drejta të vendit EEA, ku produkti është blerë fillimisht, pavarësisht nga
vendndodhja klientit brenda EEA në kohën e kërkesës për shërbimin nën garanci.
d) Kur kërkesa është bërë nga një klient jashtë vendit të blerjes Klienti duhet të ndjekë kushtet dhe
termat Ndërkombëtare të Garancisë (për hollësi shih: www.samsung.com/global/notepc).
Autorizuar qendër shërbimi informacioni
(4) Vërejtje
ITD Shpk
Samsung nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë dëmtim, humbje apo shpenzim indirekt, aksidental të
veçant ose rrjedhimor (duke përfshirë pa kufizim humbjen e fitimit, humbjen nga përdorimi ose humbjen
e të dhënave, reputacionin e mirë, apo humbje në biznes) që dalin direkt ose indirekt, nga blerja ose shitja
e produkteve Samsung, nëse janë ose jo , Samsung ka këshilluar ose ka vënë në dijeni për mundësinë e
dëmeve të tilla, humbjet ose shpenzimet. Me përjashtim të përgjegjësisë Samsung që çon në vdekje ose
plagosje personale të shkaktuar nga pakujdesia e Samsung, për mashtrim, ose çdo detyrim tjetër që nuk
Rr. “Dervish Hima”
Mbrapa Stadiumit “Qemal Stafa”
Tirana, Albania
Tel: +355 694051374; 664051374
25
SAMSUNG ELECTRONICS Limited GARANCIA KOMBËTARE
2) KUSHTET DHE RREGULLAT
(1) PËRCAKTIMET
2.1 Samsung i garanton klienit që Produktet Samsung janë të përjashtuar nga defekte në material dhe në
fabrikim.
2.2 Gjatë periudhës së garancisë Samsung, në zgjedhjen e tij, do të riparojë ose zëvendësojë defekte të
tilla të Produktit Samsung pa pagesë. Pjesët e riparimit apo zëvendësimi të Produktit Samsung do
të jepen në bazë të këmbimit, dhe do të jenë ose të reja ose të rinovuara por me funksione të baraz
vlefshme me pjesë të reja. Garancia në lidhje me një artikull të riparuar ose zëvendësuar, do të jetë
për pjesën e mbetur të periudhës së garancisë. Të gjitha pjesët origjinale që zëvendësohen gjatë
kryerjes së servisit do të bëhen pronë e Samsung dhe pjesë të reja ose të zëvendësuara do të bëhen
pronë e Klientit. Samsung nuk bën asnjë zotim ose nuk garanton që Produkti Samsung do të punojë
pandërprerë ose pa gabime.
Në këtë kartë garancie termat e mëposhtëm do të kenë kuptimet e mëposhtme:
“Klient”
do të thotë një klient (end-user) që blen një produkt të ri Samsung;
“Samsung”
do të thotë Samsung Electronics Limited;
“Produkt Samsung”
do të thotë të gjithë kompjuterat Samsung;
2.3 Për shmangien e keqinterpretimeve, kjo garanci nuk mbulon hardware ose software të një pale të
tretë e cila mund të shitet ose të paketohet me Produktin Samsung.
“Periudha e garancisë”
do të jetë një periudhë prej 24 muajsh nga data e blerjes së produktit
Samsung;
2.4 Kjo garanci nuk aplikohet për një palë që merr apo lëshon me qira një produkt të markës Samsung,
të tilla palë duhet të kontaktojnë kompani që jep apo merr me qira produktin për të përcaktuar nëse
garancia është e aplikueshme.
“Garanci”
do të thotë termat dhe kushtet e kësaj garancie kombëtare siç përcaktohet
në Pjesën 1 të këtij dokumenti të garancisë kombëtare.
2,5 Garancia nuk aplikohet tek çdo Produkt Samsung që ka qenë dëmtuar ose ka dhënë defekt si rezultat
i ndonjërit nga shkaqet përjashtuese të mëposhtme, konkretisht:
a) dëmtim kozmetik (p.sh. dëmtim në pjesen e jashtme);
b) si rezultat aksidenti, keqpërdorimi ose keqtrajtimi,
c)
nga përdorimi i pjesëve që nuk prodhohen apo shiten nga Samsung;
d) nga modifikimi pa lejen me shkrim të Samsung;
e) si rezultat i shërbimit nga cdo pikë tjetër servisi përveç servisit Samsung apo agjent- servisi i
caktuar nga Samsung;
f)
nga dëmtimi që rezulton nga neglizhenca, ulje apo ngritje të tensionit të energjisë, forcave
madhore ose probleme në mjedisin veprues;
g) si rezultat i kosumimit;
h) si rezultat i ndryshimeve dhe rikonfigurimeve të produktit dërguar (në hardware ose në
software);
i)
nga thyerje e ekranit me kristale likuide (LCD);
j)
si rezultat i afektimit me viruse;
k)
si rezultat i përcaktimit dhe ripërcaktimit të fjalëkalimeve;
l)
nëse numri serial i Produktit është hequr, ndryshuar apo fshirë, ose
m) në qoftë se Samsung nuk është njoftuar për defektin brenda periudhës së garancisë.
26
Kosova
Shërbime të kryera nga Samsung për riparimin e ndonjë dëmi ose defekti të shkaktuar si rezultat i
ndonjërës nga arsyet të përjashtuara si më sipër do të jenë subjekt tarifimi shtesë për punën që do të
kryhet, transportin, dhe pjesët e këmbimit. Ri-instalimi i software origjinale do të jetë subjekt tarifimeve
të tjera shtesë.
mund të përjashtohet sipas ligjit në fuqi. Përgjegjësia e Samsung ndaj Klientit nën Garanci nuk duhet të
kalojë çmimin e paguar nga klienti për Produktin Samsung. Subjekt i termave dhe kushteve të përcaktuara
në pikën 3, të gjitha kushtet dhe termat e garancisë të nënkuptuara me ligj ose ndryshe janë mbështetura
në mënyrë maksimale në masat ligjore. Kjo Garanci nuk ndikon të drejtat statutore të klientit.
2.6 Klienti do të jetë përgjegjës për sigurimin e back up - eve dhe mbrojtjen nga humbja të të dhënave
të tij, për dëmtimin ose për shkatërrimin e tyre. Samsung nuk do të jetë përgjegjës për humbjen e të
dhënave sido që të jetë shkaktuar.
Një vit garanci ndërkombëtare (“GARANCIA NDËRKOMBËTARE”)
Garancia ndërkombëtare mbulon vetëm “Produktin Mobile PC”.
2.7 Samsung nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë dështim në shërbim, si rezultat i agjentit - pikës
së servisit, punonjësit ose kontraktorët të tij, duke vonuar penguar apo vështirësuar kryerjen e
detyrimeve të tij sipas kësaj Garancie për arsye të ndonjë rrethane.
Në rast se do të keni nevojë për shërbim garancie për Produktin Mobile PC dhe ju gjendeni jashtë vendit ku
e keni blerë PC Mobile, ndëkohë që bëni kërkesën tuaj për shërbim nën garanci, një entitet lokal i Samsung
në vendndodhjen tuaj mund të jetë në gjendje t’ju sigurojë me shërbim garancie (për detajet e njësive
vendore të Samsung ju lutem shihni: www.samsung.com / globale / notepc).
2.8 Çdo bateri kosiderohet si e konsumueshme dhe garantohet vetëm për një vit.
Çdo shërbim garancie i kryer duhet të jetë në përputhje me kushtet dhe termat e skemës së garancisë
të vendit ku ju keni blerë Produktin Mobile PC. Shërbimet e Garancisë të vëna në dispozicion, nëse
shfrytëzohen, mund të kërkojnë më shumë kohë në krahasim me vendin e blerjes. Klientët që kërkojnë
këtë garanci të kufizuar në një vend jo të listuar në www.samsung.com/Global /notepc do të jetë
përgjegjës për dërgimin e produktit në Qendrën më të afërt Shërbimit për Klientit siç do të këshillohet nga
Helpline lokale të Samsung. Klienti
(3) SKEMA E GARANCISË - KËRKESAT PËR PRETENDIME
Pretendimet dhe kërkesat e klientit të bëra në bazë të kësaj Garancie të duhet të jenë në përputhje me
kërkesat e mëposhtme:
a) Klienti duhet të kontaktojë Qendrën e Kontaktit për Garanci të Samsung në vendin ku Produkti
Samsung është blerë në mënyrë që ai të riparohet ose zëvendësohet. Ju lutem lidhuni me kontaktet
e mëposhtme, për të marrë shërbimet kombëtare për garancinë. Detajet për informacionin në lidhje
me kontaktet më të reja mund të gjenden në www.samsung.com/global/notepc
do të jetë përgjegjës për pagesën e të gjitha tarifave doganore të transportit, si dhe koston e dërgimit në
qendrën përkatëse të Shërbimit për Klientin. Samsung do të paguaj vetëm tarifat e transportit të kthimit.
Metoda e dërgesës së Produktit Mobile PC do të jetë diskrete për Samsung. Përgjegjësia për mallrat në
kthim, do ti ngarkohet palës dërguese.
b) Klienti duhet të sigurojë dëshmi të blerjes nga Samsung ose një rishitës i produkteve Samsung.
c)
Klienti duhet të sigurojë një përshkrim të qartë të gabimit / defektit të Produktit Samsung dhe të
kryejë procedurat e këshilluara.
GARANCI BE Bloc
d) Klienti duhet të kthejë Produktin Samsung të plotë sic e ka blerë (duke përfshirë çdo pajisje
periferike, hardware t ë jashtëm dhe media) tek një qëndër e autorizuar servisi siç këshillohet nga
Qëndra e kontakteve për garanci. Klienti duhet të sigurojë që Produkti Samsung është paketuar në
mënyrë përshtatshme për kthim.
Samsung do të respektojë garancitë kombëtare për të gjitha produktet specifike të blera në BE nga një
klient në kuadër të Zonës Ekonomike Europiane (“EEA”) dhe përdoret në EEA. Të drejtat e aplikueshme
për garanci do të jenë ato të drejta të vendit EEA, ku produkti është blerë fillimisht, pavarësisht nga
vendndodhja klientit brenda EEA në kohën e kërkesës për shërbimin nën garanci.
d) Kur kërkesa është bërë nga një klient jashtë vendit të blerjes Klienti duhet të ndjekë kushtet dhe
termat Ndërkombëtare të Garancisë (për hollësi shih: www.samsung.com/global/notepc).
Autorizuar qender sherbimi informacioni
(4) Vërejtje
Kosova
Samsung nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë dëmtim, humbje apo shpenzim indirekt, aksidental të
veçant ose rrjedhimor (duke përfshirë pa kufizim humbjen e fitimit, humbjen nga përdorimi ose humbjen
e të dhënave, reputacionin e mirë, apo humbje në biznes) që dalin direkt ose indirekt, nga blerja ose shitja
e produkteve Samsung, nëse janë ose jo , Samsung ka këshilluar ose ka vënë në dijeni për mundësinë e
dëmeve të tilla, humbjet ose shpenzimet. Me përjashtim të përgjegjësisë Samsung që çon në vdekje ose
plagosje personale të shkaktuar nga pakujdesia e Samsung, për mashtrim, ose çdo detyrim tjetër që nuk
ITD Prishtinë sh.p.k.
Rr. Prishtinë – Lipjan,
Kilometri 10,
Përballë QMI, Kosovë
Tel: +381 38 606000
27
Samsung Computer International Warranty Information
Area
Panama
Samsung Computer International Warranty Information
Canada
Argentina
TEL : 1-800-SAMSUNG (726-7864)
Web Site : www.samsung.com/us
Bolivia
TEL : 1 -800-SAMSUNG (726-7864) /
1-905-696-9011 (Toronto) /
1-604-273-0680 (Vancouver)
Brazil
Web Site : w
ww.samsung.com/ca
www.samsung.com/ca_fr
Mexico
Costa Rica
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Web Site : www.samsung.com/latin
South America
North America
U.S.A
TEL : 800 7267
Chile
TEL : 1-800-SAMSUNG (726-7864)
TEL : 0800-333-3733
Web Site : www.samsung.com/ar
TEL : 800-10-7260
Web Site : www.samsung.com/cl
TEL : 0800-124-421, 4004-0000
Web Site : www.samsung.com/br
TEL : 800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-482 82 00
Web Site : www.samsung.com/cl
Web Site : www.samsung.com/mx
Ecuador
TEL : 0-800-507-7267
Web Site : www.samsung.com/latin
Paraguay
TEL : 1-800-751-2676
Web Site : www.samsung.com/latin
Peru
TEL : 800-6225
Web Site : www.samsung.com/latin
Uruguay
TEL : 1 800 299 0013
Web Site : www.samsung.com/latin
Venezuela
TEL : 800-27919267
Web Site : www.samsung.com/latin
TEL : 1-800-10-7267
Web Site : www.samsung.com/latin
TEL : 009 800 542 0001
Web Site : www.samsung.com/ar
TEL : 0 800 777 08
Web Site : www.samsung.com/pe
TEL : 000 405 437 33
Web Site : www.samsung.com/ar
TEL : 0 800 100 5303
Web Site : www.samsung.com/latin
Europe
TEL : 1-800-234-7267
TEL : 0810-SAMSUNG (726-7864) (€0,07/min)
Web Site : www.samsung.com/latin_en
Austria
TEL : 00-1800-5077267
Web Site : www.samsung.com/latin
28
Web Site : www.samsung.com/at
Address : Samsung Electronics Austria Gmbh Praterstrasse 31, 1020 Vienna,
Austria
Area
TEL : 030 6227 515
Samsung Computer International Warranty Information
Finland
Belgium
Web Site : w
ww.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
TEL : 01 48 63 00 00
France
Address : S amsung Electronics Benelux B.V. Medialaan 50,1800 Vilvoorde
Bosnia &
Herzegovina
TEL : 051 331 999
Germany
Web Site : www.samsung.com/bg
Address : S ofia 1784 Tzarigradsko shausse blvd., 115K Hermes park, European
Trade Center, Building B, Floor 7, Sofia, Bulgaria
Greece
Web Site : www.samsung.com/hr
TEL : 800 SAMSUNG (726786)
Hungary
Address : S amsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc,
Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
Ireland
Address : S amsung Electronics Hellas S.A., 280 Kifissias Avenue, Halandri
15232, Athens, Greece
Web Site : www.samsung.com/hu
Address : Samsung Electronics Hungarian Co. Ltd.
Gateway Office Park, I torony H-1138 Budapest, Dunavirag utca 2
Web Site : www.samsung.com/ie
Address : Samsung Electronics U.K. Ltd. Customer Care CentrePO Box 479
GATESHEAD NE9 9BJ United Kingdom
TEL : 800-SAMSUNG (726-7864)
Web Site : www.samsung.com/dk
Italy
Address : S ydhavnsgade 182450 København, Danmark
TEL : 800 7267
Estonia
Web Site : www.samsung.com/gr
TEL : 0818 717100
Web Site : www.samsung.com/gr
TEL : 70 70 19 70
Denmark
Address : Samsung Electronics GmbH, Am Kronberger Hang 6, 65824
Schwalbach/Taunus
TEL : 06 80-SAMSUNG (06 80 726 7864)
Web Site : www.samsung.com/cz
TEL : 80094000
Cyprus
Web Site : www.samsung.de
Address : Samsung Electronics Hellas S.A., 280 Kifissias Avenue, Halandri
15232, Athens, Greece
Address : R
adnička 37b Zagreb 10000 Croatia Samsung Electronics Adriatic
Czech
Address : Samsung Service Consommateurs 66 rue des Vanesses BP 50116 Villepinte -95950 ROISSY cedex France
TEL : 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
TEL : 062-SAMSUNG (062 726 786)
Croatia
Web Site : www.samsung.com/fr
TEL : 01805-SAMSUNG (726-7864) (€0,14/min)
TEL : 07001 33 11
Bulgaria
Web Site : www.samsung.com/fi
Address : Vaisalavägen 402130 Esbo, Finland
TEL : 02 201 24 18
Web Site : www.samsung.com/ee
Address : Parnu mnt., 160 Tallinn, EE-11317, Estonia
29
Web Site : www.samsung.com/it
Address : Samsung Electronics Italia S.p.A Via C. Donat Cattin, 5 20063,
Cernusco Sul Naviglio (MI)
Area
TEL : 08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
Samsung Computer International Warranty Information
Web Site : www.samsung.com/ro
TEL : 8000-7267
Latvia
Romania
Web Site : www.samsung.com/lv
Address : Duntes iela 6, Riga ,LV-1013, Latvia
TEL : 8800-77777
Lithuania
TEL : 381 11 321 68 99
Web Site : www.samsung.com/lt
Serbia
Address : Zemaites 21, Vilnius, LT-2009, Lithuania
Republic of
Macedonia
TEL : 02 320 77 77
Montenegro
TEL : 020 405 888
Slovenia
Address : S amsung Electronics Benelux B.V. Olof Palmestraat 10, Delft postbus
681, 2600 AR Delft
Web Site : www.samsung.com/no
Spain
TEL : 0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
Address : Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., GBC IV, Galvániho
17/C, 821 04, Bratislava
Web Site : www.samsung.si
TEL : 902-1-SAMSUNG (902 172 678)
902 101131 (TMN) / 902 101132 (Vodafone) /
902 101133 (Optimus)
Web Site : www.samsung.com/es
Address : SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A.U. P,O. Box 1086 28108
Alcobendas (Madrid)
Web Site : www.samsung.com/pl
TEL : 0771-SAMSUNG (726-7864)
Address : S AMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z. o. o., ul. Marynarska 15,
02-674 Warszawa, Polska
Sweden
TEL : 808 20 7267
Portugal
Web Site : www.samsung.com/sk
Address : Samsung Electronics Austria GmbH, Praterstrasse 31, A-1020 Dunaj
Address : Karenslyst Allé 550277 Oslo, Norge
Poland
Address : Omladinskih brigada 90v, 11070 Novi Beograd Samsung Electronics
Adriatic
TEL : 080-MYSAMSUNG (080-69 726 78 64)
Web Site : www.samsung.com/nl
TEL : 815-56 480
Norway
Web Site : www.samsung.com/rs
TEL : 0800-SAMSUNG (0800-726 786)
Slovakia
TEL : 0900-SAMSUNG (726-7864) (€0,10/min)
Netherlands
Address : SAMSUNG Electronics Romania, Platinum Business and Convention
Center,
172 - 176 Bucharest - Ploiesti Street, Building A, 5th floor, Sector 1,
Zip code 013686, Bucharest, Romania
Web Site : www.samsung.com/pt
Address : S AMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA, Lagoas Park - Edificio 5B Piso 0, 2740-298 Porto Salvo, Portugal
30
Web Site : www.samsung.com/se
Address : Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235 Torshamnsgatan 27 Kista,
Sweden SE-16428
Area
Samsung Computer International Warranty Information
Tajikistan
TEL : 0848-SAMSUNG (726-7864)
Switzerland
Ukraine
Uzbekistan
TEL : 0330-SAMSUNG (726-7864)
Azerbaijan
Belarus
Georgia
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Moldova
Russia
Web Site : w
ww.samsung.com/ua
www.samsung.com/ua_ru
TEL : 8 10 800 500 55 500
Web Site : www.samsung.com/kz_ru
Asia
Web Site : www.samsung.com/uk
Address : S amsung Electronics U.K. Ltd. Customer Care CentrePO Box 479
GATESHEAD NE9 9BJ United Kingdom
Korea / Japan
TEL : 82 1588 3366 (Korea)
0034-800-40-3366 (Japan)
Web Site : www.samsung.com/sec
CIS and Georgia
Armenia
Web Site : www.samsung.com/kz_ru
TEL : 0 800 502 000
Web Site : w
ww.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
Address : S amsung Electronics Austria GmbH Zurich Office, Binzallee 4, 8045
Zurich, Switzerland
U.K.
TEL : 8 10 800 500 55 500
TEL : 0 800 05 555
China
Web Site : www.samsung.com/kz_ru
TEL : 400-810-5858
Web Site : www.samsung.com/cn
TEL : (852) 3698-4698
TEL : 0 88 555 55 55
Hong Kong
Web Site : www.samsung.com/kz_ru
TEL : 8 10 800 500 55 500
India
Web Site : www.samsung.com/ru
TEL : 0 800 555 555
Indonesia
Web Site : www.samsung.com/kz_ru
TEL : 8 10 800 500 55 500 (GSM:7799)
Malaysia
Web Site : www.samsung.com/kz_ru
TEL : 00 800 500 55 500
Web Site : www.samsung.com/kz_ru
Philippines
TEL : 0 800 614 40
Web Site : w
ww.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en
TEL : 1-800-3000-8282 / 1800 266 8282
Web Site : www.samsung.com/in
TEL : 0-800-112-8888 / 021 5699 7777
Web Site : www.samsung.com/id
TEL : 1800-88-9999
Web Site : www.samsung.com/my
TEL : (02) 580-5777 / 1-800-10-7267864 (PLDT)
1-800-37267864 (DIGITAL)
1-800-87267864 (GLOBE)
Web Site : www.samsung.com/ph
Web Site : www.samsung.com/ua_ru
TEL : 8 800 555 55 55
Singapore
Web Site : www.samsung.com/ru
31
TEL : 1-800-SAMSUNG (726-7864)
Web Site : www.samsung.com/sg
Area
Taiwan
Thailand
Vietnam
Samsung Computer International Warranty Information
U.A.E
TEL : 800-SAMSUNG (726-7864)
Web Site : www.samsung.com/ae
TEL : 0800-329-999
Oceania
Web Site : www.samsung.com/tw
TEL : 1800-29-3232 / (02) 689 3232
Australia
Web Site : www.samsung.com/th
TEL : 1800-588-889 / 848 3821 3213 (Viettel)
New Zealand
Web Site : www.samsung.com/vn
TEL : 1300 362 603
Web Site : www.samsung.com/au
TEL : 0800 SAMSUNG(0800 726 786)
Web Site : www.samsung.com/nz
Africa
Middle East
Bahrain
Jordan
K.S.A
Kuwait
Lebanon
Oman
Syria
Turkey
TEL : 8000-4726
Egypt
Web Site : www.samsung.com/ae
TEL : 0800-222-73 / +9626 5777444
Morocco
Web Site : www.samsung.com/levant
TEL : 9200 21230
South Africa
Web Site : www.samsung.com.sa
TEL : 183-2255
TEL : 08000 726786
Web Site : www.samsung.com/ae
TEL : 080 100 2255
Web Site : www.samsung.com/africa_fr
TEL : 0860-SAMSUNG (726-7864)
Web Site : www.samsung.com/za
Please refer to http://www.samsung.com/global/notepc
Web Site : www.samsung.com/ae
TEL : 01-484-999
Web Site : www.samsung.com/ae
TEL : 800-SAMSUNG(726-7864)
Web Site : www.samsung.com/ae
TEL : 18252273
Web Site : www.samsung.com/levant
TEL : 444 77 11
Web Site : www.samsung.com/tr
32
6801-002113
2013/06 Rev. 1.1
Download

SEAD,SEB_1 year_warranty_6801-002113.indd