Evidencioni list korisnika pisanih testova
Dana _______________ godine, u prostorijama Strukovnog udruženja "Akademija za
kontinuiranu edukaciju", u Beogradu, ul. Resavska 84, polagao/la sam test “DOBRA
IMUNIZACIONA PRAKSA - OSNOVNI PRINCIPI”, akreditovan odlukom
Zdravstvenog Saveta Srbije broj 153-02-1827/2013-01 (D-1-1376/13).
_______________
Potpis korisnika
Podaci o korisniku:
IME I PREZIME
BROJ LICENCE
ZANIMANJE
USTANOVA U
KOJOJ RADITE
LIČNI E - MAIL
POŠTANSKA
ADRESA
KONTAKT
TELEFON
Rezultat testa: _______________ poena / _______________ %
Test pregledao: _______________
Pisani test
DOBRA IMUNIZACIONA PRAKSA - OSNOVNI PRINCIPI
Zaokružiti jedan tačan odgovor na postavljeno pitanje
1. Osnovni principi bezbedne imunizacije isključuju mogućnost:
A) povređivanja primaoca vakcine
B) izlaganja opasnosti davaoca vakcine (zdravstvenog radnika)
C) povređivanja primaoca vakcine, izlaganja opasnosti davaoca vakcine i postojanja bilo
kakvog rizika od stvaranja medicinskog otpada koji je opasan za druge ljude
2. Najveći broj vakcina se daje:
A) peroralno
B) parenteralnim putem,
C) nazalno
3, Nakon davanja vakcine problem medicinskog otpada:
A) postoji
B) ne postoji
C) postoji, ali je zanemarljiv
4. Neadekvatno odlaganja medicinskog otpada tokom imunizacije:
A) može imati ozbiljne posledice na zdravlje ljudi, ali nema značaja za životnu sredinu
B) može imati ozbiljne posledice na zdravlje ljudi i uništavanje životne sredine uopšte.
C) nema uticaja na životnu sredinu
5. Od ukupne količine medicinskog otpada običan otpad koji je isti kao i otpad iz
domaćinstava čini:
A) skoro 80%
B) oko 50%
C) oko 20%
6. Najopasniji medicinski otpad su:
A) materijali koji su kontaminirani telesnim tečnostima zaraznih pacijenata
B) čaše i tanjiri koje su koristili zarazni pacijenti
C) iskorišćeni špricevi, igle, lancete, slomljeno staklo (bočice, epruvete....)
7. Segregacija medicinskog otpada na infektivni i neinfektivni na mestu nastanka na
odeljenju je:
A) stručno neopravdan
B) poželjan u posebnoj prostoriji van odeljenja
C) zahtev dobre stručne prakse
8. Imunizacija protiv virusa hepatitisa B zdravstvenog osoblja koje rukuje medicinskim
otpadom i higijeničara:
A) poželjna, ali nije obavezna
B) zakonom obavezna
C) nema značaja jer je rizik mali
9. Autodestruktivni špricevi su:
A) slični plastičnim, ali su skuplji
B) upotreba je univerzalna, ali su skupi
V) slični su plastičnim, imaju mehanizam koji sprečava ponovnu upotrebu i koriste se
samo za vakcine
10. Kod autodestruktivnih špriceva mogućnost od kontaminacije i rizik od infekcije je:
A) prisutan
B) isti kao i kod drugih špriceva
C) ne postoji
11. Aseptična tehnika kod aplikovanja vakcina podrazumeva:
A) sprečavanje širenja mikroorganizma sa ruku zdravstvenog radnika na pacijenta
B) sprečavanje unošenja mikroorganizma sa ruku zdravstvenog radnika i sa kože
pacijenta u tkivo i krv pacijenta
C) sprečavanje širenja mikroorganizma sa kože pacijenta
12. Bezbedno davanje vakcine podrazumeva:
A) zabranu ponovnog poklapanja igala zaštitnom kapicom nakon upotrebe
B) obavezu poklapanja igala nakon upotrebe, čime se smanjuje rizik po zdravstveno
osoblje
C) obavezu poklapanja igala nakon upotrebe, čime se smanjuje rizik po životnu sredinu
13. Obavezna imunizacija u Srbiji sprovodi se:
A) sistematski i kontinuirano
B) kampanjski
C) na osnovu godišnjeg plana perijatrijske službe
14. Kao dominantno kolektivna mera prevencije zahtevani obuhvat vakcinacije dečje
populacije iznosi:
A) 95%
B) 100%
C) 85%
15. Imunizaciju kao individualnu meru zaštite za pojedince u riziku i po epidemiološkim
indikacijama reguliše:
A) zakon
B) ordinirajući lekar
C) Pravilnik Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje
16. Preporuke proizvođača koje su sastavni deo pakovanja vakcine:
A) treba poštovati u cilju dobre prakse
B) Pravilnik o imunizaciji je važniji
C) važeće stručno metodološko uputstvo ima prioritet
17. U planiranju imunizacije OSNOVA je:
A) broj dece u kartoteci doma zdravlja
B) broj dece vakcinisanih prethodne godine
V) kalendar obavezanih imunizacija
18. Utvrđivanje tačnog broja obveznika za imunizaciju baziran je na:
A) broju dece u kartoteci doma zdravlja
B) zahteva više izvora podataka
C) broju dece vakcinisanih prethodne godine
19. Podaci humanitarnih organizacija i nevladinog sektora za broj obveznika su:
A) nevažni
B) mogu se koristiti
C) važan izvor podataka
20. Važno je da godišnji planovi imunizacije tokom godine:
A) ne mogu da se menjaju
B) moraju da se koriguju kod promene obveznika
C) mogu da se menjaju uz saglasnost Ministarstva zdravlja
21. Broj obveznika će biti približan realnom broju ako se tokom godine:
A) prati broj odseljenih, doseljenih, umrlih i trajnih kontraindikacija
B) prati broj privremenih kontraindikacija
C) prati broj upisane dece u kartoteku
22. U cilju dobijanja što preciznijeg broja osoba koje treba vakcinisati neophodno je
sprovoditi reviziju kartoteke detaljno:
A) svakodnevo
B) jednom mesečno
C) dva puta godišnje
23. Sve nevakcinisane osobe treba:
A) vakcinisati bez obzira na uzrast nedostajućim vakcinama shodno Pravilniku
B) sačekati sledeći godišnji plan imunizacije
C) ako je prestareo po kalendaru imunizacije proveriti imunološki status
24. Neophodno je proveriti vakcinalni status:
A) Prilikom upisa u pretškolsku ustanovu
B) Prilikom prijema dece na bolničko lečenje
C) Prilikom svake posete lekaru, upisa u pretškolsku ustanovu i sve razrede tokom
osnovnog i srednjeg obrazovanja, stupanja u vojsku, prijema dece na bolničko lečenje,
kao i prilikom povrede i ozlede,
25 Dalja imunizacija novoregistrovanog pacijenta zasniva se:
A) na usmenom kazivanju pacijenta
B) na osnovu uvida u propisanu medicinsku dokumentaciju
C) na usmenom kazivanju roditelja
26. D ozvoljeni rastur za monodozne vakcine je:
A) 5 %
B) 15 %
C) 25 %
27. D ozvoljeni rastur za višedozne vakcine je:
A) 5 %
B) 15 %
C) do 50%
28. D ozvoljeni rastur za BCG je:
A) neograničen
B) 25 %
C) do 50%
29. U planirani broj doza vakcina za dom zdravlja:
A) treba uračunati i rastur za svaku vakcinu pojedinačno
B) treba računati na broj dece
C) treba uračunati i rastur za sve vakcine od 25%
30. Prilikom prijema vakcina u domu zdravlja treba proveriti:
A) da li je ambalaža oštećena
B) sertifikat o kontroli, rok trajanja, dokumentaciju za hladan lanac i adekvatan
transport
C) sertifikat o kontroli
31. Manji broj obveznika za imunizaciju dovodi do:
A) Velikog broja nevakcinisane dece u svakoj generaciji, i do pojave eksplozivnih
epidemija
B) manje potrošnje vakcina, bez uticaja na pojavu epidemija
C) ne remeti imunološki bedem ako je obuhvat iznad 85%
32. Greške u proceni broja obveznika za imunizaciju dovode do:
A) političkog nezadovoljstva
B) osnaživanja antivakcinalnog lobija i sumnje da je vakcinacija neefikasna
C) prednosti homeopatije
33. Na nivou države kontrolu svih vakcina:
A) niko ne sprovodi
B) vrši samo proizvođač i dobija sertifikat EU
C) vrši Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije koja „markicom“ tj. brojem pod
kojim je određena validnost vakcine potvrđuje atest
34. Procenat svih kontraindikacija za imunizaciju je oko:
A) 3%
B) 10%
V) 15%
35. Procenat trajnih kontraindikacija za imunizaciju je oko:
A) 1%
B) 3%
C) 5%
36. Febrilno stanje je:
A) opšta kontraindikacija za vakcinaciju
B) posebna kontraindikacija za vakcinaciju
C) spada u grupu i opštih i posebnih kontraindikacija za primenu vakcina
37. Telesna temperatura je kontraindikacija za davanje vakcine ako je veća od:
A) 37 °C
B) 38 °C
C) 38,5 °C
38. Preosetljivost na neku od komponenata vakcine (antigen, aminalni protein,
antibiotici, konzervans, stabilizator, nosač) spada u grupu:
A) posebnih kontraindikacija
B) privremenih kontraindikacija
C) opštih kontraindikacija
39. Žive virusne vakcine:
A) mogu se dati pacijentima od malignih bolesti
B) ne daju se osobama sa smanjenim imunitetom bez obzira na uzrok
C) mogu se dati pacijentima pod kortikosteroidima
40. Žive virusne vakcine:
A) mogu se dati trudnicama
B) preporučuju se trudnicama
C) ne smeju se dati trudnicama
41. Posebna kontraindikacija za davanje BCG vakcine je:
A) HIV infekcija i drugi poremećaji ćelijskog imuniteta
B) alergija na kokošije meso, jaja i perje
C) prisustvo HBsAg
42. Posebna kontraindikacija za davanje vakcine protiv velikog kašlja je:
A) trudnoća, period laktacije i životnog doba pre 3. godine i posle 60. godine života
B) evolutivno neurološko oboljenje
C) anafilaktička reakcija na prethodnu dozu
43. Imunizaciji protiv određenih zaraznih bolesti ne podležu lica kod kojih:
A) medicinska sestra utvrdi da nema vakcinalnog kartona
B) lekar utvrdi da postoje kontraindikacije
C) medicinska sestra utvrdi da postoje kontraindikacije
44. Individualne kontraindikacije za primenu vakcina mogu biti:
A) lokalne
B) generalizovane
C) privremene i trajne
45. Monitor karticama sa dodatkom ili bez njega za temperature mržnjenja („freze
watch“) kontrolišu se:
A) temperaturni uslovi čuvanja ili transport vakcine
B) stepen obučenosti zdravstvenog osoblja
C) uzgredne pojave nastale posle imunizacije
46. Tokom jedne radne nedelje otvoreno originalno pakovanje sa više doza vakcina
protiv B hepatitisa se:
A) čuva isključivo na temperaturi 10 °C
B) čuva isključivo na temperaturi 2-8 °C
C) zamrzava na temperaturi -10°C
47. Zamrzavanje OPV vakcine:
A) je zabranjeno
B) dozvoljeno ali na temperaturi do -5°C
C) dozvoljeno jer se radi o živoj vakcini
48. Zamrzavanje DTP, DT, Hepatitis B, IPV i TT:
A) ne menja vakcine
B) ozbiljno narušava stabilnost ovih vakcina
C) dozvoljeno ali na temperaturi do -5°C
49. Dužina čuvanja na temperaturi od +2ºC do +8ºC otvorenih originalnih pakovanja
MMR, BCG i OPV je:
A) jedan radni dan
B) nedelju dana
C) pet sati
50. Dužina čuvanja na temperaturi od +2ºC do +8ºC otvorenih originalnih pakovanja
DTP, DT, dT, TT i Hepatitis B je:
A) jedan radni dan
B) Jedna radna nedelja
C) pet sati
Download

Osnovni principi dobre imunizacione prakse