KOMPLETNO BODOVANJE
LOT 01: Vakcine
Način pakovanja
Tražena
jed.
količina
mjere
Cijena CIP Podgorica
Pozicija
Naziv i opis proizvoda
Pakovanje
Rok upotrebe
zaštićeni naziv lijeka i
pakovanje
0101001
Hiperimuni globulin protiv
hepatitisa B
pojedinačne
bočice 1 i 2 ml
3 godine
Imunoglobulin(ljudski)protiv
hepatitisa B 250ij
Imunoloski Zavod
i.j.
20.000
20000
€
0,31
0101002
Vakcina protiv Haemofilus-a
influenzae tip B
pojedinačne doze
36 mjeseci
Hiberix,100x1 doza 0,5ml
GlaxoSmithKline
doza
9.000
9000
€
0101002
Vakcina protiv Haemofilus-a
influenzae tip B
pojedinačne doze
20 mjeseci od
datuma prijema
ACT HIB 1 vial 1 dose
SANOFI PASTEUR
doza
9.000
9000
0101003
Vakcina protiv pneumokoka 23
polisaharidna
pojedinačne doze
14 mjeseci od
datuma prijema
Pneumo 23 1 syringe
SANOFI PASTEUR
doza
90
0101004
Vakcina protiv difterije,
tetanusa i pertusisa (DTP)
višedozni
2 godine
ALDIPETE-T
bočica 10 x 5 ml (10 doza)
Institut za virusologiju,
vakcine i serume ''Torlak''
doza
pojedinačne doze
2 godine
TETAVAKSAL-T ®
ampula 10 x 0,5 ml (1 doza)
Institut za virusologiju,
vakcine i serume ''Torlak''
0101005 Vakcina protiv tetanusa TT
Proizvođač
Ponuđena
količina
jedinična
Ukupna
firma
bod cijene
rang
€ 6.200,00 baypharm
100,00
1
4,86
€ 43.740,00 baypharm
100,00
1
€
4,95
€ 44.550,00 farmalab
98,18
2
90
€
11,90
€ 1.071,00 farmalab
100,00
1
600
600
€
0,80
€ 480,00
glosarij
100,00
1
doza
28.000
28000
€
0,25
€ 7.000,00
glosarij
100,00
1
glosarij
100,00
1
0101006
Vakcina protiv difterije i
tetanusa (dT-pro adultis)
višedozni
2 godine
DITEVAKSAL-T® za odrasle
bočica 10 x 5 ml (10 doza)
Institut za virusologiju,
vakcine i serume ''Torlak''
doza
14.000
14000
€
0,28
€ 3.920,00
0101006
Vakcina protiv difterije i
tetanusa (dT-pro adultis)
višedozni
3 godine
Cjepivo protiv difterije i
tetanusa sa smanjenim
sadrzajem antigena,adsorbirano
Imunoloski Zavod
doza
14.000
14000
€
0,35
€ 4.900,00 baypharm
80,00
2
0101007
Vakcina protiv difterije i
tetanusa (DT) za djecu
višedozni
2 godine
DITEVAKSAL-T®
bočica 10 x 5 ml (10 doza)
Institut za virusologiju,
vakcine i serume ''Torlak''
doza
10.000
10000
€
0,28
€ 2.800,00
100,00
1
0101007
Vakcina protiv difterije i
tetanusa (DT) za djecu
višedozni
3 godine
Cjepivo protiv difterije i
tetanusa,adsorbirano 10d.
Imunoloski Zavod
doza
10.000
10000
€
0,35
€ 3.500,00 baypharm
80,00
2
pojedinačne doze
20 mjeseci od
datuma prijema
Tripacel 1 vial 1 dose
SANOFI PASTEUR
doza
8.000
8000
€
7,50
€ 60.000,00 farmalab
100,00
1
pojedinačne doze
36 mjeseci
Infanrix,1xdoza 0,5ml
GlaxoSmithKline
doza
8.000
8000
€
7,90
€ 63.200,00 baypharm
94,94
2
Vakcina protiv difterije,
0101008 tetanusa i velikog kašlja (DTaP
sa acelularnom pertusis
Vakcina protiv difterije,
tetanusa i velikog kašlja (DTaP
0101008
sa acelularnom pertusis
komponentom)
glosarij
KOMPLETNO BODOVANJE
doza
20.000
20000
€
0,42
Statens serum institute
doza
20.000
20000
€
0,58
Avaxim 80U 1syringe
SANOFI PASTEUR
doza
50
50
€
15 mjeseci od
datuma prijema
Avaxim 160U 1syringe
SANOFI PASTEUR
doza
260
260
36 mjeseci
Engerix B ,25x20mcg/1ml za
odrasle
GlaxoSmithKline
doza
1.600
ij
220.000
Vakcina protiv
tuberkuloze(BCG)
višedozni
12 meseci
0101009
Vakcina protiv
tuberkuloze(BCG)
višedozni
18 mjeseci
0101010
Vakcina protiv hepatitisa A za
djecu
pojedinačne doze
24 mjeseca od
datuma prijema
0101011
Vakcina protiv hepatitisa A za
odrasle
pojedinačne doze
0101013
Vakcina protiv hepatitisa B za
odrasle
pojedinačne doze
0101014
Antirabični hiperimuni
gamaglobulin
pojedinačne
3 godine
bočice 1, 2, i 5 ml
Vakcina protiv morbila, rubele i
12 mjeseci od
pojedinačne doze
parotitisa (MMR)
datuma prijema
Vakcina protiv morbila, rubele i
0101015
pojedinačne doze 24 mjeseca
parotitisa (MMR)
Vakcina protiv morbila, rubele i
pojedinačne doze 24 mjeseci
0101015
parotitisa (MMR)
0101015
Vakcina protiv poliomijelitisa,
0101016 trovalentna (inaktivisani cijeli
virusi polimijelitisa-IPV)
BCG vakcina, liofilizovana
bočica sa praškom i ampula sa
rastvaračem, 5 x 1 ml
(20 doza)
Cjepivo protiv tuberkuloze BSG
SSI 10X10doz.
Institut za virusologiju,
vakcine i serume ''Torlak''
0101009
Imunoglobulin(ljudski protiv
bjesnoce
Trimovax 10 vial x 1 dose
Imunoloski Zavod
SANOFI PASTEUR
€ 8.400,00
glosarij
100,00
1
€ 11.600,00 baypharm
72,41
2
11,90
€ 595,00 farmalab
100,00
1
€
19,90
€ 5.174,00 farmalab
100,00
1
1600
€
5,50
€ 8.800,00 baypharm
100,00
1
220000
€
0,31
€ 68.200,00 baypharm
100,00
1
doza
12.000
12000 €
3,34
€ 40.080,00 farmalab
100,00
1
M-M-R-VaxPRo 1x1bočica
merck&sharp dohme idea
inc.ag
doza
12.000
12000 €
3,90
€ 46.800,00
85,64
2
Priorix ,1x0,5ml
GlaxoSmithKline
doza
12.000
12000 €
5,10
€ 61.200,00 baypharm
65,49
3
glosarij
pojedinačne doze
20 mjeseci od
datuma prijema
IPV 1 syringe
SANOFI PASTEUR
doza
520
520 €
5,45
€ 2.834,00 farmalab
100,00
1
0101017
Vakcina protiv bjesnila
(Rabies)
pojedinačne doze
18 mjeseci od
datuma prijema
Verorab 1 vial 1 dose
SANOFI PASTEUR
doza
1.900
1900 €
10,00
€ 19.000,00 farmalab
100,00
1
0101018
Vakcina protiv žute groznice,
živa atenuirana
pojedinačne doze
18 mjeseci od
datuma prijema
Stamaril 1 vial 1 dose
SANOFI PASTEUR
doza
300
300 €
16,00
€ 4.800,00 farmalab
100,00
1
višedozni
36 mjeseci
doza
2.500
2500 €
0,60
€ 1.500,00 baypharm
100,00
1
doza
2.500
2500 €
0,60
€ 1.500,00
100,00
1
doza
24.000
24000 €
11,80
€ 283.200,00 baypharm
100,00
1
doza
24.000
24000 €
11,89
€ 285.360,00 farmalab
99,24
2
doza
39.000
39000 €
0,44
€ 17.160,00 baypharm
100,00
1
doza
39.000
39000 €
0,55
€ 21.450,00 farmalab
80,00
2
0101019 Tuberkulin (PPD)
0101019 Tuberkulin (PPD)
0101020 DTaP - IPV - Hib
0101020 DTaP - IPV - Hib
višedozni
6 meseci
pojedinačne doze 36 mjeseci
pojedinačne doze
17 mjeseci od
datuma prijema
0101021
Vakcina protiv dječije paralize,
živa, oralna, tritipna- OPV
višedozne
12/24mjeseca
0101021
Vakcina protiv dječije paralize,
živa, oralna, tritipna- OPV
višedozne
12 mjeseci od
datuma prijema
Tuberkulin PPD RT 23 SSI (2T.U.Statens serum institute
PPD-T® tuberkulin
bočica 10 x 2,5 ml (25 doza)
Infanrix DTPa-Ipv-Hib 1x0,5ml
Pentaxim 1 vial 1 dose
Polio Sabin,1x0,1ml
Opvero 10 vials 10 doses
Institut za virusologiju,
vakcine i serume ''Torlak''
GlaxoSmithKline
SANOFI PASTEUR
GlaxoSmithKline
SANOFI PASTEUR
glosarij
PRVORANGIRANI
LOT 01: Vakcine
Tražena
Način pakovanja
Pozicija
Naziv i opis proizvoda
Pakovanje
Rok upotrebe
0101001
Hiperimuni globulin protiv
hepatitisa B
pojedinačne
bočice 1 i 2 ml
3 godine
0101002
Vakcina protiv Haemofilus-a
influenzae tip B
0101003
Vakcina protiv pneumokoka 23
polisaharidna
zaštićeni naziv lijeka i
pakovanje
Proizvođač
Imunoglobulin(ljudski)pro
Imunoloski Zavod
tiv hepatitisa B 250ij
jed. mjere
Cijena CIP Podgorica
količina
Ponuđena
količina
jedinična
Ukupna
firma
bod cijene
rang
i.j.
20.000
20000
€
0,31
€ 6.200,00 baypharm
100,00
1
pojedinačne doze
36 mjeseci
Hiberix,100x1 doza 0,5ml
GlaxoSmithKline
doza
9.000
9000
€
4,86
€ 43.740,00 baypharm
100,00
1
pojedinačne doze
14 mjeseci od
datuma
prijema
Pneumo 23 1 syringe
SANOFI
PASTEUR
doza
90
90
€
11,90
€ 1.071,00 farmalab
100,00
1
doza
600
600
€
0,80
€ 480,00
glosarij
100,00
1
doza
28.000
28000
€
0,25
€ 7.000,00
glosarij
100,00
1
doza
14.000
14000
€
0,28
€ 3.920,00
glosarij
100,00
1
doza
10.000
10000
€
0,28
€ 2.800,00
glosarij
100,00
1
€ 60.000,00 farmalab
100,00
1
glosarij
100,00
1
Vakcina protiv difterije,
0101004
tetanusa i pertusisa (DTP)
višedozni
2 godine
0101005 Vakcina protiv tetanusa TT
pojedinačne doze
2 godine
Institut za
ALDIPETE-T
virusologiju,
bočica 10 x 5 ml (10 doza) vakcine i serume
''Torlak''
Institut za
TETAVAKSAL-T ®
virusologiju,
ampula 10 x 0,5 ml (1
vakcine i serume
doza)
''Torlak''
Institut za
DITEVAKSAL-T® za
virusologiju,
odrasle bočica 10 x 5 ml
vakcine i serume
(10 doza)
''Torlak''
Institut za
virusologiju,
DITEVAKSAL-T®
bočica 10 x 5 ml (10 doza) vakcine i serume
''Torlak''
0101006
Vakcina protiv difterije i
tetanusa (dT-pro adultis)
višedozni
2 godine
0101007
Vakcina protiv difterije i
tetanusa (DT) za djecu
višedozni
2 godine
0101008
Vakcina protiv difterije,
tetanusa i velikog kašlja (DTaP
sa acelularnom pertusis
komponentom)
pojedinačne doze
20 mjeseci od
datuma
prijema
Tripacel 1 vial 1 dose
SANOFI
PASTEUR
doza
8.000
8000
€
7,50
12 meseci
BCG vakcina,
liofilizovana bočica sa
praškom i ampula sa
rastvaračem, 5 x 1 ml
(20 doza)
Institut za
virusologiju,
vakcine i serume
''Torlak''
doza
20.000
20000
€
0,42
Avaxim 80U 1syringe
SANOFI
PASTEUR
doza
50
50
€
11,90
€ 595,00 farmalab
100,00
1
Avaxim 160U 1syringe
SANOFI
PASTEUR
doza
260
260
€
19,90
€ 5.174,00 farmalab
100,00
1
Engerix B ,25x20mcg/1ml
za odrasle
GlaxoSmithKline
doza
1.600
1600
€
5,50
€ 8.800,00 baypharm
100,00
1
Imunoloski Zavod
ij
220.000
220000
€
0,31
€ 68.200,00 baypharm
100,00
1
Vakcina protiv
0101009
tuberkuloze(BCG)
višedozni
24 mjeseca od
datuma
prijema
15 mjeseci od
datuma
prijema
0101010
Vakcina protiv hepatitisa A za
djecu
pojedinačne doze
0101011
Vakcina protiv hepatitisa A za
odrasle
pojedinačne doze
0101013
Vakcina protiv hepatitisa B za
odrasle
pojedinačne doze
0101014
Antirabični hiperimuni
gamaglobulin
pojedinačne
3 godine
bočice 1, 2, i 5 ml
36 mjeseci
Imunoglobulin(ljudski
protiv bjesnoce
€ 8.400,00
PRVORANGIRANI
Vakcina protiv morbila, rubele
i parotitisa (MMR)
pojedinačne doze
12 mjeseci od
datuma
Trimovax 10 vial x 1 dose
prijema
SANOFI
PASTEUR
doza
12.000
12000 €
3,34
€ 40.080,00 farmalab
100,00
1
Vakcina protiv poliomijelitisa,
0101016 trovalentna (inaktivisani cijeli
virusi polimijelitisa-IPV)
pojedinačne doze
20 mjeseci od
datuma
prijema
IPV 1 syringe
SANOFI
PASTEUR
doza
520
520 €
5,45
€ 2.834,00 farmalab
100,00
1
Verorab 1 vial 1 dose
SANOFI
PASTEUR
doza
1.900
1900 €
10,00
€ 19.000,00 farmalab
100,00
1
Stamaril 1 vial 1 dose
SANOFI
PASTEUR
doza
300
300 €
16,00
€ 4.800,00 farmalab
100,00
1
Tuberkulin PPD RT 23 SSI Statens serum institu
doza
2.500
2500 €
0,60
€ 1.500,00 baypharm
100,00
1
Infanrix DTPa-Ipv-Hib 1x0 GlaxoSmithKline
doza
24.000
24000 €
11,80
€ 283.200,00 baypharm
100,00
1
doza
39.000
39000 €
0,44
€ 17.160,00 baypharm
100,00
1
0101015
0101017
Vakcina protiv bjesnila
(Rabies)
pojedinačne doze
0101018
Vakcina protiv žute groznice,
živa atenuirana
pojedinačne doze
0101019 Tuberkulin (PPD)
0101020 DTaP - IPV - Hib
0101021
Vakcina protiv dječije paralize,
živa, oralna, tritipna- OPV
višedozni
18 mjeseci od
datuma
prijema
18 mjeseci od
datuma
prijema
36 mjeseci
pojedinačne doze 36 mjeseci
višedozne
12/24mjeseca Polio Sabin,1x0,1ml
GlaxoSmithKline
Download

Pakovanje - Montefarm