Proverite sledeće komponente!
Proizvođač
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto,
617-0002 JAPAN
Predstavnik u EU
OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp
HOLANDIJA
www.omron-healthcare.com
Srpski
Proizvodni pogon
OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM Co., Ltd.
Binh Duong Province, VIJETNAM
Podružnica
OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive
Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
John-Deere-Str. 81a
68163 Mannheim, NEMAČKA
www.omron-medizintechnik.de
Automatski digitalni aparat
za merenje krvnog pritiska
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCUSKA
Model M3
Uputstvo za upotrebu
Proizvedeno u Vijetnamu
IM-HEM-7200-E2(V)-01-08/2011
Sadržaj
1
2
Hvala Vam što ste kupili OMRON M3 Digitalni automatski merač krvnog pritiska.
OMRON M3 je kompaktan i u potpunosti automatizovan meraè krvnog pritiska koji
funkcioniše na principu oscilometra. Aparat jednostavno i brzo meri krvni pritisak i puls.
Aparat koristi naprednu „IntelliSense“ tehnologiju za udobno i kontrolisano naduvavanje bez
podešavanja pritiska unapred ili ponovnog naduvavanja.
Namena
Ovaj proizvod je dizajniran za merenje krvnog pritiska i pulsa osoba kojima odgovara širina
manžetne, u skladu sa smernicama datim u ovom uputstvu za upotrebu.
Prevashodno je dizajniran za kućnu upotrebu. Pročitajte odeljak „Važne bezbednosne
informacije“ u ovom uputstvu za upotrebu pre korišćenja aparata.
b
F
J
L
c
d
a
Važne bezbednosne informacije.....................1
1. Pregled.......................................................3
2. Priprema....................................................4
2.1 Ubacivanje/zamena baterija...............4
2.2 Podešavanje zvučnog signala/datuma
i vremena...............................................5
3. Korišćenje aparata....................................6
3.1 Stavljanje manžetne...........................6
3.2 Kako da pravilno sednete...................7
3.3 Očitavanje..........................................8
3.4 Korišćenje funkcije memorije............12
4. Rešavanje problema i održavanje.........14
4.1 Ikone i poruke o greškama...............14
4.2 Rešavanje problema.........................16
4.3 Održavanje.......................................18
4.4 Čuvanje............................................19
5. Opcionalni delovi....................................20
6. Tehnički podaci.......................................21
7. Neke korisne informacije o krvnom
pritisku.....................................................24
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre korišćenja aparata.
Sačuvajte ga kao podsetnik u budućnosti.
Za konkretne informacije o svom krvnom pritisku OBRATITE SE LEKARU.
G
A
B
F
H
C
E
D
I
J
M
K
N
O
P
L
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
Važne bezbednosne informacije
Obratite se lekaru pre upotrebe u trudnoi ili ukoliko imate ustanovljenu aritmiju ili arteriosklerozu.
Pažljivo proitajte ovaj odeljak pre upotrebe aparata.
Upozorenje:
• Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne, može da dovede do smrti ili ozbiljne povrede.
(Opšta upotreba)
• Uvek se konsultujte s lekarom. Samostalna dijagnoza na osnovu rezultata merenja i samostalno leenje su opasni.
• Osobe koje imaju ozbiljne probleme s krvotokom ili bolesti krvi trebalo bi da se konsultuju s lekarom pre upotrebe
aparata jer naduvavanje manžetne može da dovede do unutrašnjeg krvarenja.
(Upotreba adaptera naizmenine struje)
• Nikada nemojte ukljuivati ili iskljuivati kabl za napajanje iz zidne utinice vlažnim rukama.
(Upotreba baterije)
• Ako vam tenost iz baterije dospe u oi, odmah je isperite s puno iste vode. Odmah se obratite lekaru.
Oprez:
• Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne, može da dovede do manje ili umerene povrede
korisnika ili pacijenta ili do ošteenja opreme ili druge imovine.
(Opšta upotreba)
• Ne ostavljajte aparat bez nadzora kod dece ili kod osoba koje ne mogu da izraze svoj pristanak.
• Nemojte koristiti aparat ni u koju drugu svrhu osim merenja krvnog pritiska.
• Nemojte rastavljati aparat ili manžetnu.
• Koristite samo odobrenu manžetnu za ovaj aparat. Upotreba drugih manžetna može za posledicu da ima netane
rezultate merenja.
• Kada merite pritisak, uverite se da cevica za vazduh nije umotana oko drugih delova vašeg tela. To može da
dovede do povrede kada se vazdušni pritisak u cevici za vazduh povea.
• Ako pritisak merite nou, ne ostavljajte manžetnu omotanu oko ruke. To može da dovede do povrede.
• Nemojte naduvavati manžetnu više od 299 mmHg.
• Nemojte koristiti mobilni telefon ni druge ureaje koji emituju elektromagnetno zraenje u blizini aparata. To može
da dovede do neispravnog rada aparata.
• Nemojte koristiti aparat u vozilu koje se kree (automobilu, avionu).
• Da biste runo naduvali manžetnu, pogledajte odeljak 3.3. Ako se manžetna previše naduva, može doi do
unutrašnjeg krvarenja.
SR
1
Važne bezbednosne informacije
(Upotreba adaptera naizmenine struje)
• Koristite samo originalni adapter naizmenine struje (opcionalni) koji je dizajniran za ovaj aparat. Upotreba
nepodržanih adaptera može da ošteti aparat i/ili može da bude opasna po njega.
• Prikljuite adapter naizmenine struje u utinicu s odgovarajuim naponom. Nemojte koristiti utinicu s više
prikljuaka.
• Nemojte koristiti adapter naizmenine struje ako su aparat ili kabl za napajanje ošteeni. Odmah iskljuite
napajanje i iskopajte kabl za napajanje.
(Upotreba baterije)
• Ako vam tenost iz baterije dospe na kožu ili odeu, odmah je isperite s dosta iste vode.
• S ovim aparatom koristite samo etiri „AA“ alkalne ili manganske baterije. Nemojte koristiti druge tipove baterija.
• Nemojte ubacivati baterije s nepravilno okrenutim polaritetima.
• Stare baterije odmah zamenite novim. Uvek menjajte sve etiri baterije istovremeno.
• Izvadite baterije ako se aparat nee koristiti tri meseca ili duže.
• Nemojte koristiti nove i korišene baterije zajedno.
Opšte mere predostrožnosti
• Zaštitite aparat od jakih udaraca i vibracija i vodite rauna da vam aparat i manžetna ne ispadaju.
• Nemojte obavljati merenje nakon kupanja, konzumiranja alkohola, pušenja, vežbanja ili uzimanja hrane.
• Nemojte nasilno presavijati manžetnu niti prekomerno savijati cevicu za vazduh.
• Prilikom uklanjanja cevice za vazduh, povucite konektor cevice za vazduh na mestu spajanja s glavnom
jedinicom a ne samu cevicu.
• Nemojte naduvavati manžetnu kad vam nije omotana oko ruke.
• Nemojte prati manžetnu ili je potapati u vodu.
• Proitajte i sledite „Važne informacije u vezi sa elektromagnetnom kompatibilnošu (EMC)“ u odeljku s tehnikim
podacima.
• Proitajte i sledite „Pravilno odlaganje ovog proizvoda“ u odeljku s tehnikim podacima prilikom odlaganja ureaja
i bilo kog korišenog pribora ili opcionalnih delova.
2
1. Pregled
Otvorite zadnju koricu da biste proitali sledee:
Abecedne oznake na zadnjoj korici odgovaraju oznakama na stranicama teksta.
Glavni aparat
Ekran
Taster O/I START ( )
Taster za korisnika A/B
Tasteri Up/Down (
) (Gore/Dole)
Taster za podešavanje zvunog
signala i datuma/vremena (
)
F Konektor za cevicu za vazduh
G Odeljak za baterije
H Konektor za adapter naizmenine
struje (za opcionalni adapter
naizmenine struje)
A
B
C
D
E
Manžetna
Manžetna (Manžetna srednje
veliine: obim ruke 22-32 cm)
J Marker
K Cevica za vazduh
L Prikljuak cevice za vazduh
I
Ekran
M Sistolni krvni pritisak
N Dijastolni krvni pritisak
O Simbol otkucaja srca
(treperi tokom merenja)
Simbol prosene vrednosti
Simbol izduvavanja
Simbol memorije
Simbol nepravilnih otkucaja
srca
T Simbol greške usled pomeranja
U Indikator nivoa krvnog pritiska
V Prikaz pulsa i broj memorije
W Simbol zvunog signala
X Uputstvo za omotavanje
manžetne
Y Simbol za USER ID (A/B)
Z Simbol slabe baterije
AA Prikaz datuma/vremena
P
Q
R
S
SR
3
2. Priprema
2.1 Ubacivanje/zamena
baterija
1. Uklonite poklopac odeljka
za baterije.
2. Ubacite etiri „AA“ baterije
u odeljak za baterije kao što je
naznaeno i ponovo postavite poklopac odeljka za baterije.
Napomene:
• Ako se na ekranu pojavi simbol za slabu bateriju (
), iskljuite aparat i zamenite sve baterije
istovremeno.
• Izmerene vrednosti se uvaju u memoriji ak i kada se baterije zamene.
Odlaganje iskorišenih baterija treba izvršiti u skladu sa državnim propisima za
odlaganje baterija.
4
2. Priprema
2.2 Podešavanje zvunog signala/datuma i vremena
1. Pritisnite taster .
2. Podesite zvuni signal.
1)
2)
Pritisnite taster
ili
da biste
izabrali opciju „On“ (Ukljueno) ili
„Off“ (Iskljueno).
Pritisnite taster
potvrdili.
SR
da biste
On (Ukljueno) Off (Iskljueno)
3. Podesite taan datum i vreme na merau pre nego što
obavite prvo merenje.
1)
2)
Pritisnite tastere
ili
da
biste promenili vrednosti.
Pritisnite taster
da biste potvrdili.
Pojavljuje se sledee podešavanje.
Year
Month
(Godina)
(Mesec)
Day
(Dan)
Hour
(Sat)
Minute (Minut)
4. Pritisnite taster O/I START da biste sauvali podešavanje.
Napomene:
• Ako su baterije bile uklonjene 30 sekundi ili duže, potrebno je ponovo podesiti datum i vreme.
• Ako datum i vreme nisu podešeni, u toku ili nakon merenja pojavljuje se oznaka „-:--“.
5
3. Korišenje aparata
Otvorite prednju i zadnju koricu da biste proitali sledee:
Abecedne oznake i brojevi na koricama odgovaraju oznakama na stranicama teksta.
3.1 Stavljanje manžetne
Uklonite tesnu odeu ili tesno savijeni rukav s nadlaktice.
Nemojte postavljati manžetnu preko debele odee.
1. Ubacite
prikljuak cevice za vazduh u
cevicu za vazduh.
L
F
konektor za
2. Provucite ruku kroz omu od manžetne.
3. Postavite ruku u pravilan položaj.
Donja ivica manžetne treba da bude a 1 do 2 cm iznad lakta. J Marker (strelica ispod) se
nalazi na sredini unutrašnje strane ruke. VRSTO zategnite platneni privršiva.
Napomene:
• Kada merenje obavljate na desnoj ruci, cevica za vazduh e se nalaziti sa strane lakta. Pazite da ruku ne
spustite na cevicu za vazduh. --- b
• Krvni pritisak može da se razlikuje na desnoj i levoj ruci, zbog ega i izmerene vrednosti krvnog pritiska
mogu biti razliite. OMRON preporuuje da za merenje uvek koristite istu ruku. Ako se vrednosti za dve
ruke znatno razlikuju, proverite s lekarom koju ruku treba da koristite za merenje.
6
3. Korišenje aparata
3.2 Kako da pravilno sednete
Da biste obavili merenje, treba da budete opušteni i da udobno sedite na prijatnoj sobnoj
temperaturi. Nemojte uzimati hranu, pušiti ni vežbati 30 minuta pre obavljanja merenja.
• Sedite na stolicu stopala položenih na pod.
• Sedite uspravno pravih lea. --- c
• Manžetna treba da bude u istom nivou kao srce. --- d
Uputstvo za omotavanje manžetne
Uputstvo za omotavanje manžetne je jedinstvena funkcija koja pokazuje da li je manžetna dovoljno vrsto
omotana oko ruke. ak i kad je prikazana oznaka
, krvni pritisak e biti izmeren.
SR
Napomena:
Ovaj rezultat NIJE pouzdan zbog nepravilnog omotavanja manžetne. Ponovo omotajte manžetnu, povedite
rauna da to uradite pravilno i ponovo izmerite pritisak.
Kada se prikaže
, manžetna je dovoljno vrsto omotana oko ruke a rezultat je taan i pouzdan.
7
3. Korišenje aparata
3.3 Oitavanje
Napomene:
• Da biste odustali od merenja pritisnite taster O/I START da biste iskljuili aparat i ispustili vazduh iz manžetne
za ruku.
• Budite mirni dok obavljate merenje.
Mera je dizajniran za obavljanje merenja i uvanje vrednosti merenja u memoriji za dve
osobe koje koriste USER ID A i USER ID B.
1. Pritisnite taster O/I START.
2. Izaberite svoj USER ID
(KORISNIK) (A ili B).
3. Ponovo pritisnite taster O/I START.
Manžetna e automatski poeti da se naduvava.
Zvuni signal e se oglasiti kada se merenje završi.
8
3. Korišenje aparata
POETAK
NADUVAVANJE
IZDUVAVANJE
KRAJ
GOTOVO
Ako imate sistolni pritisak
vei od 220 mmHg
Kad manžetna pone da se naduvava,
pritisnite i držite taster O/I START dok
mera ne naduva vrednost koja je 30 do 40
mmHg vea od oekivanog sistolnog
pritiska.
Napomene:
• Mera nee naduvati više od 299 mmHg.
• Nemojte koristiti vei pritisak od onog koji je
SR
Napomene:
• Tokom merenja, zvuni signal (ako je podešen na „on“ (ukljueno)) oglašavae se u ritmu otkucaja vašeg
srca.
• Saekajte 2-3 minuta pre obavljanja drugog merenja krvnog pritiska. Pauza izmeu merenja omoguava da
se arterije vrate u stanje u kojem su bile pre merenja krvnog pritiska.
Upozorenje:
Samostalna dijagnoza na osnovu izmerenih rezultata i samostalno leenje su opasni.
Sledite uputstva lekara.
9
3. Korišenje aparata
4. Uklonite manžetnu.
5. Pritisnite taster O/I START da biste iskljuili mera.
Mera automatski memoriše rezultat merenja u memoriji.
Automatski e se iskljuiti za pet minuta.
Važno:
• Nedavna istraživanja pokazuju da se prilikom merenja kod kue sledee
vrednosti mogu koristiti kao referenca za visok krvni pritisak.
Sistolni krvni pritisak
Iznad 135 mmHg
Dijastolni krvni pritisak
Iznad 85 mmHg
Ova merila se odnose na kuno merenje krvnog pritiska.
Merila za merenje krvnog pritiska u strunoj ustanovi potražite u poglavlju 7.
10
3. Korišenje aparata
• Mera krvnog pritiska sadrži funkciju za nepravilne otkucaje srca. Nepravilni otkucaji srca
mogu da utiu na rezultate merenja. Algoritam za nepravilne otkucaje srca automatski
utvruje da li je merenje upotrebljivo ili mora da se ponovi. Ako su na rezultate merenja
uticali nepravilni otkucaji srca ali je rezultat važei, on se prikazuje zajedno sa simbolom za
nepravilne otkucaje srca (
). Ako nepravilni otkucaji srca dovedu do toga da merenje
bude nevažee, rezultat se ne prikazuje. Ako se, pošto obavite merenje, prikaže simbol za
nepravilne otkucaje srca (
), ponovite merenje. Ako se simbol za nepravilne otkucaje
srca (
) esto prikazuje, obavestite lekara o tome.
• Ako se pomerate tokom merenja, na ekranu e se pojaviti simbol za grešku usled
pomeranja ( ). Budite mirni i ponovite merenje.
SR
11
3. Korišenje aparata
3.4 Korišenje funkcije memorije
Mera automatski uva rezultate najviše 60 merenja za svakog korisnika (A i B). Takoe
može da izrauna prosean rezultat na osnovu merenja i poslednja tri rezultata dobijena
u roku od 10 minuta. Ako se za taj period u memoriji nalaze samo dva rezultata, prosek e
se zasnivati na dva rezultata. Ako se za taj period u memoriji nalazi samo jedan rezultat,
prosek e se zasnivati na jednom rezultatu.
Napomene:
• Ako je memorija puna, mera e izbrisati najstarije rezultate.
• Kada prikazujete rezultate merenja obavljenog bez podešavanja datuma i vremena, umesto datuma
i vremena prikazuje se oznaka „-:--“.
Prikazivanje prosene vrednosti
1. Pritisnite taster ili .
2. Izaberite svoj USER ID (A ili B).
Napomena: Ako u memoriji nema sauvanih rezultata merenja,
prikazuje se ekran s desne strane.
12
3. Korišenje aparata
Prikazivanje rezultata koji se uvaju u memoriji
1. Pritisnite taster
dok je prikazana prosena vrednost.
Na trenutak se pojavljuje broj memorije pre nego
što se prikaže puls. Najnovije merenje je
numerisano brojem „1“.
Naizmenini prikaz
datuma/vremena
SR
2. Pritisnite taster
ili
da biste prikazali rezultate sauvane
u memoriji.
: prema starijim rezultatima
: prema novijim rezultatima
Brisanje svih vrednosti sauvanih u memoriji
Vrednosti sauvane u memoriji brišu se po USER ID-u.
Kada se pojavi simbol memorije, delete za ( ), prvo
. Držite ga i istovremeno pritisnite
pritisnite taster
taster O/I START u trajanju od 2-3 sekunde.
Napomena: Nije mogue delimino izbrisati vrednosti
sauvane u memoriji. Bie izbrisane sve
vrednosti za korisnika kojeg izaberete.
13
4. Rešavanje problema i održavanje
4.1 Ikone i poruke o greškama
Prikaz greške
14
Uzrok
Rešenje
Otkriven je nepravilan ili slab puls.
Uklonite manžetnu. Saekajte 2-3 minuta
i ponovite merenje.
Ponovite korake iz odeljka 3.3. Ako se ova greška
i dalje bude javljala, obratite se lekaru.
Pomeranje tokom merenja.
Pažljivo proitajte i ponovite korake iz odeljka 3.3.
Manžetna nije pravilno stavljena.
Pravilno stavite manžetnu. Pogledajte odeljak 3.1.
treperi
Baterije su na izmaku.
Potrebno je da ih zamenite novim baterijama pre
nego što se isprazne.
Pogledajte odeljak 2.1.
svetli
Baterije su ispražnjene.
Potrebno je da ih odmah zamenite novim
baterijama.
Pogledajte odeljak 2.1.
4. Rešavanje problema i održavanje
Prikaz greške
Uzrok
Rešenje
Manžetna nije dovoljno naduvana.
Pažljivo proitajte i ponovite korake navedene
u odeljku 3.3.
Pomeranje tokom merenja.
Ponovite merenje. Budite mirni i nemojte govoriti
tokom merenja.
Pogledajte odeljak 3.3.
Prikljuak cevice za vazduh je iskljuen.
vrsto ubacite prikljuak cevice za vazduh.
Pogledajte odeljak 3.1.
Manžetna nije pravilno stavljena.
Pravilno stavite manžetnu.
Pogledajte odeljak 3.1.
Odea predstavlja smetnju prilikom
postavljanja manžetne.
Uklonite odeu koja predstavlja smetnju prilikom
postavljanja manžetne.
Pogledajte odeljak 3.1.
Manžetna ispušta vazduh.
Zamenite manžetnu novom.
Pogledajte poglavlje 5.
Manžetna je naduvana preko 299 mmHg
prilikom runog pumpanja.
Nemojte naduvavati manžetnu više od 299 mmHg.
Pogledajte odeljak 3.3.
Greška u ureaju.
Obratite se maloprodajnom objektu ili distributeru
kompanije OMRON.
SR
Napomena:
Uz poruke o greškama može da bude prikazan i znak za nepravilan rad srca (
).
15
4. Rešavanje problema i održavanje
4.2 Rešavanje problema
Problem
Rezultat je izuzetno nizak (ili visok).
Uzrok
Manžetna nije pravilno stavljena.
Pravilno stavite manžetnu.
Pogledajte odeljak 3.1.
Pomeranje ili govorenje tokom
merenja.
Budite mirni i nemojte govoriti tokom
merenja.
Pogledajte odeljak 3.3.
Odea predstavlja smetnju
prilikom postavljanja manžetne.
Uklonite odeu koja predstavlja
smetnju prilikom postavljanja
manžetne.
Pogledajte odeljak 3.2.
Cevica za vazduh nije vrsto
spojena s glavnim aparatom.
Uverite se da je cevica za vazduh
vrsto spojena.
Pogledajte odeljak 3.1.
Manžetna ispušta vazduh.
Zamenite je novom manžetnom.
Pogledajte poglavlje 5.
Manžetna je previše labava.
Stavite manžetnu pravilno tako da
bude vrsto omotana oko ruke.
Pogledajte odeljak 3.1.
Manžetna nije dovoljno
naduvana.
Naduvajte manžetnu tako da vrednost
bude izmeu 30 i 40 mmHg vea od
rezultata prethodnog merenja.
Pogledajte odeljak 3.3.
Pritisak u manžetni ne raste.
Manžetna se prebrzo izduvava.
Merenje nije mogue ili su rezultati
preniski ili previsoki.
16
Rešenje
4. Rešavanje problema i održavanje
Problem
Uzrok
Baterije su prazne.
Zamenite ih novim baterijama.
Pogledajte odeljak 2.1.
Baterije su nepravilno ubaene.
Ubacite baterije tako da polaritet bude
ispravan (+/ -).
Pogledajte odeljak 2.1.
Ništa se ne dešava kada pritisnete
tastere.
Drugi problemi.
Rešenje
• Pritisnite taster O/I START i ponovite merenje.
• Ako se problem i dalje bude javljao, pokušajte da zamenite baterije
novim baterijama.
SR
Ako problem ni na taj nain ne bude rešen, obratite se maloprodajnom
objektu ili distributeru kompanije OMRON.
17
4. Rešavanje problema i održavanje
4.3 Održavanje
Da biste zaštitili aparat od ošteenja, pridržavajte se sledeeg:
• Nemojte izlagati glavni aparat i manžetnu ekstremnim temperaturama, vlažnosti, vlazi ili direktnoj
sunevoj svetlost.
• Nemojte vrsto presavijati manžetnu ni cevice.
• Nemojte naduvavati manžetnu više od 299 mmHg.
• Nemojte rastavljati aparat.
• Nemojte izlagati aparat jakim udarcima ili vibracijama (na primer, ispuštanje aparata na pod).
• Nemojte koristiti isparljive tenosti za išenje glavnog aparata.
• Nemojte prati manžetnu ili je potapati u vodu.
• Nemojte koristiti benzin, razreivae ili sline rastvarae za išenje manžetne.
• Nemojte sami obavljati bilo kakve popravke. Ako doe do kvara, konsultujte maloprodajni objekat ili
distributera kompanije OMRON kao što je navedeno na pakovanju.
• Aparat treba istiti mekom suvom krpom.
• Manžetnu istite pomou meke vlažne krpe i sapuna.
Kalibracija i servis
• Tanost ovog meraa krvnog pritiska je pažljivo testirana i on je dizajniran za dug vek trajanja.
• Uglavnom se preporuuje da se aparat pregleda svake dve godine kako bi se osigurali ispravan rad i
tanost. Obratite se ovlašenom prodavcu kompanije OMRON ili korisnikoj službi kompanije OMRON na
adresu navedenu na pakovanju ili u priloženoj literaturi.
18
4. Rešavanje problema i održavanje
4.4 uvanje
Kada ga ne koristite, uvajte aparat u torbici.
1. Iskopajte cevicu za vazduh iz konektora cevice za
vazduh.
2. Pažljivo sklopite cevicu za vazduh
u manžetni.
SR
Napomena:
Nemojte preterano savijati cevicu za vazduh.
3. Stavite manžetnu i glavni aparat u torbicu.
Nemojte pakovati aparat u sledeim situacijama:
• Ako je aparat mokar.
• Mesta izložena ekstremnim temperaturama, vlažnosti, direktnoj sunevoj
svetlosti, prašini ili korozivnim isparenjima.
• Mesta izložena vibracijama i udarcima ili mesta na kojima bi bio iskošen.
19
5. Opcionalni delovi
Manžetna širokog Manžetna srednje Manžetna velikog Adapter
raspona obima
veliine
obima
naizmenine
Obim ruke 22 - 42 cm Obim ruke 22 - 32 cm Obim ruke 32 - 42 cm struje S
CW-9520534-2
(Model: HEM-RML30)
CM2-9513256-6
(Model: HEM-CR24)
CL2-9513255-8
(Model: HEM-CL24)
Adapter S-9515336-9
Korišenje opcionalnog adaptera naizmenine struje
1. Ubacite prikljuak za adapter
naizmenine struje u konektor
za adapter naizmenine struje
na zadnjoj strani glavnog
aparata.
2. Prikljuite adapter naizmenine
struje u zidnu utinicu.
Da biste iskljuili prikljuak za adapter naizmenine struje, prvo ga iskopajte iz zidne
utinice a zatim uklonite prikljuak za adapter naizmenine struje iz glavnog aparata.
20
6. Tehniki podaci
Opis proizvoda
Model
Ekran
Metod merenja
Opseg merenja
Preciznost
Naduvavanje
Izduvavanje
Memorija
Snaga
Izvor napajanja
Trajanje baterija
Primenjeni deo
Zaštita od strujnog udara
Digitalni automatski mera krvnog pritiska
OMRON M3 (HEM-7200-E2(V))
LCD digitalni ekran
Oscilometrijski metod
Pritisak: od 0 mmHg do 299 mmHg
Puls: od 40 do 180 u minutu
Pritisak: ±3 mmHg
Puls: ± 5% od rezultata na ekranu
Fazi logika koju kontroliše elektrina pumpa
Automatski ventil za ispuštanje pritiska
60 merenja s datumom i vremenom za svakog korisnika (A i B)
6V jednosmerne struje
4W
4 „AA“ baterije od 1,5 V ili adapter naizmenine/jednosmerne struje
(Adapter S-9515336-9 (opcionalno), ULAZNA naizmenina struja od 100-240 V 50/60 Hz
0,12 A)
Kapacitet novih alkalnih baterija je približno 1500 merenja
SR
= Type
Tip BB
=
Medicinska elektrina oprema s unutrašnjim napajanjem (kada se koriste samo baterije)
= medicinska elektrina oprema klase II (opcionalni adapter naizmenine struje)
Radna temperatura/vlažnost
Temperatura/vlažnost/vazdušni
pritisak uvanja
Težina konzole
Težina manžetne
Spoljašnje dimenzije
Dimenzije manžetne
Materijal manžetne
Sadržaj pakovanja
Od +10°C do +40°C/maksimalno: od 30 do 90% RH
Od -20°C do +60°C/maksimalno: od 10 do 95% RH/od 700 do 1060 hPa
Približno 340g bez baterija
Približno 120g
Približno 123 (š) mm × 85 (v) mm × 141 (d) mm
Približno 146 mm × 446 mm (manžetna srednje veliine: obim ruke od 22 do 32 cm)
Najlon i poliester
Glavni aparat, manžetna, uputstvo za upotrebu, kratki vodi, torbica, komplet baterija,
garantni list, list za beleženje krvnog pritiska
Napomena: Podložno tehnikim izmenama bez prethodnog obaveštenja.
21
6. Tehniki podaci
• Ovaj ureaj je usklaen s odredbama direktive Evropske zajednice 93/42/EEC (Direktiva za
medicinske ureaje).
• Ovaj mera krvnog pritiska je dizajniran u skladu s evropskim standardom EN1060,
Neinvazivni sfigmomanometri - Deo 1: Opšti zahtevi i Deo 3: Dodatni zahtevi za
elektromehanike sisteme za merenje krvnog pritiska.
• Ovaj OMRON proizvod je proizveden uz primenu rigoroznog sistema kvaliteta kompanije
OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japan. Centralna komponenta OMRON meraa krvnog
pritiska – senzor pritiska – proizvodi se u Japanu.
22
6. Tehniki podaci
Važne informacije u vezi sa elektromagnetnom kompatibilnošu (EMC)
Usled poveane upotrebe elektronskih ureaja, kao što su raunari i mobilni telefoni, medicinski ureaji koji se
koriste mogu biti podložni elektromagnetnim smetnjama koje potiu od drugih ureaja. Elektromagnetne smetnje
mogu dovesti do neispravnog rada medicinskih ureaja i potencijalno nebezbedne situacije.
Medicinski ureaji takoe ne bi trebalo da prave smetnje drugim ureajima.
Da bi se regulisali zahtevi za EMC (elektromagnetnu kompatibilnost) u cilju spreavanja nebezbednih situacija za
proizvode, primenjen je standard EN60601-1-2:2007. Ovaj standard definiše nivo otpornosti na elektromagnetne
smetnje kao i maksimalne nivoe elektromagnetnih emisija za medicinske ureaje.
Ovaj medicinski ureaj koji je proizvela kompanija OMRON HEALTHCARE usklaen je s ovim standardom
EN60601-1-2:2007 kako u pogledu otpornosti, tako i u pogledu emisija.
Uprkos tome, potrebno je primenjivati posebne mere predostrožnosti:
• U blizini medicinskog ureaja nemojte koristiti mobilne telefone ni druge ureaje koji generišu jaka elektrina
i elektromagnetna polja. To može dovesti do neispravnog rada aparata i potencijalno nebezbedne situacije.
Preporuuje se da zadržite minimalnu udaljenost od 7 m. U sluaju da je udaljenost manja, proverite da li ureaj
ispravno radi.
Dodatna dokumentacija u vezi sa standardom EN60601-1-2:2007 dostupna je kod kompanije OMRON
HEALTHCARE EUROPE na adresi navedenoj u ovom uputstvu za upotrebu.
Dokumentacija je dostupna i na Veb lokaciji www.omron-healthcare.com.
SR
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Elektrina i elektronska oprema za otpad)
Ova oznaka prikazana na proizvodu ili u literaturi o njemu pokazuje da proizvod na kraju radnog veka ne
treba odlagati s drugim kunim otpadom. Da biste spreili mogue nanošenje štete životnoj sredini ili
ljudskom zdravlju usled nekontrolisanog uklanjanja otpada, molimo Vas da odvojite ovaj proizvod od
ostalih vrsta otpada i odgovorno ga reciklirate kako biste potpomogli održivu ponovnu upotrebu materijalnih
resursa.
Korisnici aparata u kunom okruženju treba da se obrate prodavcu od kojeg su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj
službi da bi saznali detalje o tome gde i kako mogu da vrate ovaj artikal na reciklažu koja je bezbedna po životnu
sredinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljau i provere odredbe i uslove kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod ne
treba mešati s drugim komercijalnim otpadom za odlaganje.
23
7. Neke korisne informacije o krvnom pritisku
Šta je krvni pritisak?
Krvni pritisak je mera sile koju krv koja tee vrši na zidove arterija. Arterijski krvni pritisak se
neprekidno menja tokom sranog ciklusa.
Najviši pritisak u ciklusu zove se sistolni krvni pritisak a najniži dijastolni krvni pritisak.
Da bi se lekaru omoguilo da proceni stanje krvnog pritiska pacijenta, neophodni su rezultati
za oba pritiska, sistolni i dijastolni.
Šta su nepravilni otkucaji srca?
Nepravilni otkucaji srca predstavljaju ritam otkucaja srca koji
se za više od 25% razlikuje od prosenog ritma otkucaja srca
i koji se otkriva tokom merenja sistolnog i dijastolnog krvnog
pritiska.
Ako se takav nepravilan ritam otkrije više od dva puta tokom
merenja, prilikom prikazivanja rezultata merenja pojavljuje se
simbol za nepravilne otkucaje srca (
).
Normalni otkucaji srca
Puls
Krvni pritisak
Nepravilni otkucaji srca
Kratki Dugi
Puls
Krvni pritisak
Šta je aritmija?
Aritmija je stanje u kojem je ritam otkucaja srca abnormalan usled nedostataka
u bioelektrinom sistemu koji pokree otkucaje srca. Tipini simptomi su preskakanje otkucaja
srca, preuranjena kontrakcija i abnormalno brz (tahikardija) ili spor (bradikardija) puls.
24
7. Neke korisne informacije o krvnom pritisku
Zašto je dobro meriti krvni pritisak kod kue?
Gornja kriva: sistolni krvni pritisak
Donja kriva: dijastolni krvni pritisak
200
150
mmHg
Na krvni pritisak mogu da utiu brojni
faktori kao što su fizika aktivnost,
uznemirenost ili doba dana. Jedno
merenje može biti nedovoljno za tanu
dijagnozu. Zbog toga je najbolje da se
krvni pritisak meri u isto vreme svakog
dana kako bi se dobio taan pokazatelj
promena u krvnom pritisku. Krvni
pritisak je obino nizak ujutru
i poveava se od popodneva do veeri.
Niži je tokom leta i viši tokom zime.
100
50
SR
6
12
18
24
Doba dana
Primer: promene tokom dana (muškarac, 35 godina)
25
7. Neke korisne informacije o krvnom pritisku
Klasifikacija krvnog pritiska Svetske zdravstvene organizacije
Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i
Meunarodno udruženje za hipertenziju (ISH) napravili
su klasifikaciju krvnog pritiska koja je prikazana na
ovoj slici.
Ova klasifikacija je zasnovana na vrednostima krvnog
pritiska izmerenim kod ljudi u sedeem položaju
u bolnikim ambulantama.
Sistolni krvni pritisak
(mmHg)
Ozbiljna hipertenzija
180
Umerena hipertenzija
160
Blaga hipertenzija
140
130
120
Napomena:
Ne postoji univerzalno prihvaena definicija hipotenzije. Meutim,
smatra se da osobe sa sistolnim pritiskom manjim od 100 mmHg
imaju hipotenziju.
26
Normalna sistolna
vrednost
Normalni krvni
pritisak
Optimalni krvni
pritisak (ciljna
vrednost)
80
85
90
100 110
Dijastolni
krvni
pritisak
(mmHg)
Download

SR - Omron Healthcare