Digitalni automatski mera krvnog pritiska
Model M2
• Uputstvo za upotrebu
IM-HEM-7119-E(V)-01-08/2011
SR
Sadržaj
Pre korišenja aparata
Uvod .............................................................................................. 3
Važne bezbednosne informacije ................................................ 4
1. Opšti pregled........................................................................... 7
2. Priprema .................................................................................. 9
2.1 Ubacivanje/zamena baterija................................................ 9
Uputstvo za rukovanje
3. Korišenje aparata................................................................ 11
3.1 Kako zauzeti pravilan položaj tela za vreme merenja ....... 11
3.2 Postavljanje manžetne za ruku ......................................... 13
3.3 Merenje ............................................................................. 15
3.4 Uputstva za posebne uslove ............................................. 20
3.5 Korišenje funkcije memorije ............................................ 21
4. Brzi vodi za upotrebu ......................................................... 23
uvanje i održavanje
5. Otklanjanje grešaka i problema........................................... 24
5.1 Poruke o grešci ................................................................. 24
5.2 Rešavanje problema ......................................................... 26
6. Održavanje i odlaganje......................................................... 28
7. Opcionalni delovi .................................................................. 30
8. Tehniki podaci..................................................................... 31
9. Neke korisne informacije o krvnom pritisku ...................... 33
2
Pre korišenja aparata
Uvod
Hvala Vam što ste kupili OMRON M2 aparat za merenje krvnog pritiska
na nadlaktici.
OMRON M2 je potpuno automatski aparat za merenje krvnog pritiska
koji radi na principu oscilometra. Aparat meri Vaš krvni pritisak i brzinu
pulsa jednostavno i brzo. Za udobnu kontrolu pumpanja bez potrebe da
unapred podešavate pritisak ili ponovo dopumpavate aparat koristi
naprednu „IntelliSense“ tehnologiju.
Aparat takoe uva do 21 merenja u memoriji.
Namena
Ovaj proizvod je namenjen merenju krvnog pritiska i brzine pulsa osoba
kojima odgovara obim manžetne za ruku, pratei smernice date u ovom
uputstvu za upotrebu.
Uglavnom je namenjen za opštu kunu upotrebu. Pre korišenja
aparata proitajte poglavlje „Važne bezbednosne informacije“ u ovom
uputstvu za upotrebu.
Molimo Vas da pre korišenja aparata detaljno proitate ovo
uputstvo za upotrebu. Da biste dobili tane informacije o
svom krvnom pritisku, POSAVETUJTE SE SA SVOJIM
LEKAROM.
3
SR
Važne bezbednosne informacije
Važne bezbednosne informacije
Posavetujte se sa svojim lekarom pre upotrebe u trudnoi ili ukoliko
imate ustanovljenu aritmiju ili arteriosklerozu.
Molimo Vas da pre upotrebe aparata pažljivo proitate ovaj odeljak.
Upozorenje:
• Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne,
može da dovede do smrti ili ozbiljne povrede.
(Opšta upotreba)
• Uvek se posavetujte sa svojim lekarom. Samostalno postavljanje
dijagnoze na osnovu rezultata merenja i samostalno odreivanje
leenja je opasno.
• Osobe koje imaju ozbiljne probleme sa krvotokom ili krvne
poremeaje trebalo bi da se posavetuju sa lekarom pre upotrebe
aparata jer pumpanje manžetne može da dovede do unutrašnjeg
krvarenja.
(Upotreba adaptera naizmenine struje)
• Nikada nemojte ukljuivati ili iskljuivati kabel za napajanje iz zidne
utinice vlažnim rukama.
(Upotreba baterija)
• Ako Vam tenost iz baterija dospe u oi, odmah je isperite sa puno
iste vode. Odmah se posavetujte sa lekarom.
Pažnja:
• Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne,
može da dovede do manje ili umerene povrede korisnika ili pacijenta
ili do ošteenja opreme ili ostale imovine.
(Opšta upotreba)
• Ne ostavljajte aparat bez nadzora sa decom ili osobama koje ne mogu
da daju svoj pristanak.
• Nemojte koristiti aparat ni u jednu drugu svrhu osim za merenje
krvnog pritiska.
• Nemojte rasklapati aparat ili manžetnu za ruku.
• Uz ovaj aparat koristite samo odobrenu manžetnu za ruku. Upotreba
drugih manžetni za ruku može da dovede do netanih rezultata
merenja.
• Pri merenju pritiska proverite da crevo za vazduh nije omotano oko
drugih delova Vašeg tela. To može da dovede do povrede kada se
vazdušni pritisak u crevu za vazduh povea.
4
Važne bezbednosne informacije
• Ako pritisak merite u toku noi, ne ostavljajte manžetnu za ruku
omotanu oko ruke. To može da dovede do povrede.
• Nemojte napumpavati manžetnu za ruku preko 299 mmHg.
• Nemojte koristiti mobilni telefon ni ostale ureaje koji emituju
elektromagnetno polje u blizini aparata. To može da dovede do
nepravilnog rada aparata.
• Nemojte koristiti aparat u vozilu koje je u pokretu (automobil, avion).
• Da biste runo napumpali manžetnu, pogledajte poglavlje 3.4. Ako se
manžetna previše napumpa, to može da dovede do unutrašnjeg
krvarenja.
(Upotreba adaptera naizmenine struje)
• Koristite samo originalni adapter naizmenine struje (opcionalni) koji
je namenjen za ovaj aparat. Upotreba nepodržanih adaptera može da
ošteti i/ili da bude opasna po aparat.
• Ukljuite adapter naizmenine struje u zidnu utinicu sa
odgovarajuim naponom.
• Nemojte koristiti adapter naizmenine struje ako su aparat ili kabel za
napajanje ošteeni. Odmah iskljuite napajanje i iskopajte kabel za
napajanje.
(Upotreba baterija)
• Ako Vam tenost iz baterija dospe na kožu ili odeu, odmah je isperite
sa dosta iste vode.
• Sa ovim aparatom koristite samo etiri „AAA“ alkalne baterije.
Nemojte koristiti druge vrste baterija.
SR
• Nemojte ubacivati baterije sa nepravilno okrenutim polaritetima.
• Stare baterije odmah zamenite novim. Uvek menjajte sve etiri
baterije istovremeno.
• Izvadite baterije ukoliko aparat neete koristiti tri meseca ili duže.
• Nemojte zajedno koristiti nove i korišene baterije.
Opšte mere predostrožnosti
• Nemojte izlagati aparat i manžetnu za ruku jakim udarcima i
vibracijama. Nemojte ih ispustiti.
• Nemojte vršiti merenje nakon kupanja, konzumiranja alkohola,
pušenja, vežbanja ili uzimanja hrane.
• Nemojte nasilno ili preterano savijati manžetnu za ruku i crevo za
vazduh.
• Kada vadite crevo za vazduh, povucite utika za vazduh iz utinice na
aparatu, a ne samo crevo.
• Nemojte pumpati manžetnu za ruku ako Vam nije omotana oko ruke.
5
Važne bezbednosne informacije
• Nemojte prati manžetnu za ruku ili je potapati u vodu.
• Proitajte i držite se uputstava iz „Važne informacije u vezi sa
elektromagnetnom kompatibilnošu (EMC)“ u odeljku sa tehnikim
podacima.
• Proitajte i držite se uputstava iz „Pravilno odlaganje ovog proizvoda“
u odeljku sa tehnikim podacima prilikom odlaganja aparata i bilo kog
korišenog pribora ili opcionalnih delova.
6
1.Opšti pregled
1. Opšti pregled
Aparat
A
E
D
F
B
A.
B.
C.
D.
C
Ekran
Taster O/I START
Taster M (memorija)
Utinica za adapter naizmenine
struje (za opcionalni adapter
naizmenine struje)
E. Odeljak za baterije
F. Utinica za crevo za vazduh
SR
Manžetna za ruku
G
H
I
G. Manžetna za ruku
(Manžetna srednje veliine: obim ruke 22-32 cm)
H. Crevo za vazduh
I. Prikljuak za vazduh
7
1.Opšti pregled
Ekran
J
O
K
L
P
M
Q
R
N
S
J. Sistolni krvni pritisak
K. Dijastolni krvni pritisak
L. Znak za otkucaje srca
(trepe u toku merenja)
M. Znak za ispumpavanje
N. Znak za slabe baterije
O. Pokazatelj nivoa krvnog pritiska
P. Prikaz pulsa
Q. Uputstvo za omotavanje
manžetne
R. Znak za memoriju
S. Znak za nepravilan rad srca
Sadržaj pakovanja (ostali delovi)
T
T. Torbica za uvanje
U. etiri „AAA“ alkalne (LR03)
baterije
8
U
• Uputstvo za upotrebu
• Garantni list
• Karton za beleženje krvnog
pritiska
2.Priprema
2. Priprema
2.1
Ubacivanje/zamena baterija
1.
Okrenite telo aparata naopako.
2.
Povucite poklopac odeljka za
baterije u smeru strelice dok
držite pritisnut rebrasti deo
poklopca.
3.
Postavite ili zamenite etiri
baterije veliine „AAA“ tako
da njihovi + (pozitivni) i
- (negativni) polariteti
odgovaraju polaritetima
oznaenim na odeljku za
baterije.
4.
Vratite poklopac odeljka za baterije na mesto.
Navucite poklopac odeljka za baterije kao što je pokazano
dok ne škljocne na svoje mesto.
SR
Napomena: Izmerene vrednosti ostaju zabeležene u memoriji
ak i pošto se baterije zamene.
9
2.Priprema
Trajanje i zamena baterija
Ako se na ekranu pojavi znak za slabe baterije (
), zamenite sve
etiri baterije istovremeno.
- Kada znak za slabe baterije (
) pone da trepe, aparat ete moi
da koristite još neko kratko vreme. Baterije bi trebalo da zamenite
novim baterijama što pre.
- Ukoliko znak (
) svetli neprekidno, baterije su ispražnjene.
Potrebno je da ih odmah zamenite novim baterijama. Iskljuite
aparat pre zamene baterija.
• Izvadite baterije ukoliko aparat neete koristiti tri meseca ili duže.
• Odstranite baterije u skladu sa lokalnim propisima koji su u primeni.
etiri nove „AAA“ alkalne baterije trajae približno 300 merenja, ukoliko
obino obavljate dva merenja dnevno.
Pošto su baterije koje dolaze uz aparat namenjene samo za proveru,
imaju krai vek trajanja i možda nee potrajati 300 merenja.
10
Uputstvo za rukovanje
3.Korišenje aparata
3. Korišenje aparata
3.1
Kako zauzeti pravilan položaj tela za vreme
merenja
Pravilan položaj tela za vreme merenja je neophodan da biste dobili
tane rezultate.
Napomene:
• Merenje treba da obavite na mirnom mestu i da budete u opuštenom,
sedeem položaju. Proverite da u sobi nije previše toplo ili previše
hladno.
• Izbegavajte da uzimate hranu, konzumirate alkohol, pušite ili vežbate
najmanje 30 minuta pre obavljanja merenja.
• Nemojte da se pomerate ili govorite u toku merenja.
Pravilan
položaj
Sedite
uspravno
pravih lea.
Skinite svu odeu koja Vam je tesna
oko nadlaktice i svu debelu odeu
kao što je džemper.
Manžetnu nemojte da postavljate
preko debele odee niti da
zavrete rukav tako da se stegne
oko ruke.
SR
Postavite ruku na sto tako da
manžetna bude u istom nivou
sa Vašim srcem.
Razmak izmeu stolice i
površine stola bi trebao
da bude izmeu 25 cm i
30 cm.
11
3.Korišenje aparata
Napomena: Merenje možete obaviti bilo na levoj, bilo na
desnoj ruci. Krvni pritisak može da se razlikuje
izmeu desne i leve ruke, zbog ega i izmerene
vrednosti krvnog pritiska mogu da budu razliite.
OMRON preporuuje da za merenje uvek
koristite istu ruku. Ako se vrednosti izmeu dve
ruke znatno razlikuju, proverite sa svojim
lekarom koju ruku treba da koristite za merenje.
Nepravilan položaj
• Povijena lea (naginjanje napred)
• Sedenje sa prekrštenim nogama
• Sedenje na sofi ili za niskim
stolom tako da morate da se
nagnete napred
Ovakve situacije mogu da dovedu do povišenih vrednosti
krvnog pritiska usled naprezanja ili zato što je manžetne za
ruku ispod nivoa srca.
Ako je manžetna za ruku ispod nivoa Vašeg srca, koristite
jastuie i sl. kako biste prilagodili visinu ruke.
12
3.Korišenje aparata
3.2
Postavljanje manžetne za ruku
Proverite da li ste ispravno omotali manžetnu oko ruke da biste dobili
tane rezultate.
Merenje se može obaviti u laganoj odei. Meutim, molimo Vas da pre
merenja skinete debelu odeu, kao što su džemperi.
1.
Prikopajte utika creva za
vazduh u utinicu za vazduh
na levoj strani aparata.
2.
Provucite levu ruku kroz omu
manžetne.
Napomena: Ukoliko
SR
manžetna nije
sklopljena,
provucite kraj
manžetne koji je
dalje od creva
kroz metalni
prsten u obliku
slova D kako biste oblikovali omu. Meka tkanina
treba da bude na unutrašnjoj strani ome
manžetne.
13
3.Korišenje aparata
3.
Postavite ruku u pravilan položaj.
1) Crevo za vazduh treba da
pada niz unutrašnju
stranu podlaktice i da
bude u liniji sa srednjim
prstom.
2) Donja strana manžetne
treba da bude približno 1
do 2 cm iznad lakta.
3) Postavite manžetnu na
nadlakticu tako da
pokaziva (strelica ispod
creva) bude na sredini
unutrašnje strane ruke i
usmeren naniže.
Obavljanje merenja na desnoj ruci
Postavite manžetnu
tako da se crevo za
vazduh nalazi sa strane
lakta.
• Pazite da ne naslonite
ruku na crevo za
vazduh ili na drugi
nain ograniite
protok vazduha do
manžetne.
• Manžetna treba da
bude 1 do 2 cm iznad
lakta.
4.
14
1 do 2 cm
Kada pravilno postavite manžetnu, VRSTO zatvorite
platneni privršiva.
3.Korišenje aparata
3.3
Merenje
1.
Pritisnite taster O/I START da biste ukljuili aparat.
Manžetna e automatski poeti da se napumpava.
Sedite na stolicu sa stopalima ravno položenim na pod i
postavite ruku na sto tako da manžetna bude u istom nivou sa
Vašim srcem. Ostanite mirni i nemojte govoriti u toku merenja.
Napomena: Da biste prekinuli merenje, pritisnite taster O/I
START da biste iskljuili aparat i ispumpali
vazduh iz manžetne za ruku.
Uputstvo za omotavanje manžetne
Uputstvo za omotavanje manžetne je jedinstvena funkcija
koja pokazuje ako manžetna nije dovoljno vrsto omotana oko
ruke.
Krvni pritisak se meri ak i kada je prikazan znak
.
SR
Napomena: Taj rezultat NIJE pouzdan jer manžetna nije
pravilno omotana. Molimo Vas da ponovo
omotate manžetnu, pazite da to uradite ispravno
i ponovo izmerite pritisak.
Kada se prikaže znak
, manžetna je pravilno i
dovoljno dobro omotana oko ruke i rezultat je
taan i pouzdan.
2.
Pumpanje se prekida i merenje poinje ispumpavanjem. Kako
se manžetna ispumpava, znak za otkucaje srca (
) trepe
pri svakom otkucaju.
3.
Kada se merenje završi, manžetna za ruku se potpuno
ispumpava. Vaš krvni pritisak i brzina pulsa e se prikazati na
ekranu.
15
3.Korišenje aparata
4.
Proverite rezultate merenja.
Aparat automatski beleži
krvni pritisak i brzinu pulsa u
svojoj memoriji. Pogledajte
poglavlje „3.5 Korišenje
funkcije memorije“.
Sistolni krvni
pritisak
Dijastolni krvni
pritisak
Prikaz pulsa
Napomena: Saekajte 2-3 minuta pre obavljanja sledeeg
merenja krvnog pritiska. Pauza izmeu merenja
omoguava arterijama da se vrate u stanje u
kojem su bile pre merenja krvnog pritiska.
Upozorenje:
Samostalno postavljanje dijagnoze na osnovu izmerenih
rezultata i samostalno leenje je opasno. Molimo Vas da
poštujete uputstva svog lekara.
Naješi uzroci netanih rezultata
Manžetna za ruku je
previše labava.
Pokreti ili govor u toku
merenja.
Napomena: Ako je manžetna za ruku ispod
nivoa Vašeg srca, koristite
jastuie i sl. kako biste
prilagodili visinu ruke.
16
Naginjanje napred.
3.Korišenje aparata
5.
Skinite manžetnu za ruku.
6.
Pritisnite taster O/I START da biste iskljuili aparat.
Napomena: Ako zaboravite da iskljuite aparat, on e se
automatski sam iskljuiti posle pet minuta.
SR
17
3.Korišenje aparata
Važno:
Nedavna istraživanja
pokazuju da se naredne
vrednosti mogu koristiti kao
pokazatelj visokog krvnog
pritiska za merenja obavljena
kod kue.
Sistolni krvni pritisak
Iznad 135 mmHg
Dijastolni krvni pritisak
Iznad 85 mmHg
Ova merila se odnose na kuno merenje krvnog pritiska.
Merila za merenje krvnog pritiska u strunoj ustanovi
potražite u poglavlju 9 „Neke korisne informacije o krvnom
pritisku“.
• Aparat za merenje krvnog pritiska
obuhvata funkciju za nepravilan rad
srca. Nepravilan rad srca može da
utie na rezultate merenja. Algoritam
za nepravilan rad srca automatski
utvruje da li je merenje upotrebljivo
ili ga treba ponoviti. Ako nepravilan
rad srca utie na rezultate merenja,
ali je rezultat važei, on se prikazuje
zajedno sa znakom za nepravilan rad srca (
). Ako
merenje nije važee zbog nepravilnog rada srca, ne
prikazuje se nikakav rezultat. Ako se nakon merenja prikaže
znak za nepravilan rad srca (
), ponovite merenje. Ako
se znak za nepravilan rad srca (
) esto pojavljuje,
obavestite o tome svog lekara.
18
3.Korišenje aparata
Šta je to nepravilan rad srca?
Nepravilan rad srca
Normalan rad srca
podrazumeva ritam
Puls
rada srca koji se za
više od 25% razlikuje
Krvni pritisak
od prosenog ritma
Nepravilan rad srca
rada srca izmerenog
Kratak Dug
za vreme merenja
Puls
sistolnog i
dijastolnog krvnog
Krvni pritisak
pritiska.
Ako se takav nepravilni ritam otkrije više od dva puta za
vreme merenja, znak za nepravilan rad srca (
) e se
pojaviti na znaku kada se budu prikazali rezultati merenja.
Šta je to aritmija?
Rad srca se stimuliše elektrinim signalima koji dovode do
kontrakcija srca.
Aritmija je stanje u kojem ritam rada srca nije normalan zbog
mana u bioelektrinom sistemu koji upravlja otkucajima srca.
Tipini simptomi su preskoeni otkucaji srca, prerane
kontrakcije i neprirodno brz (tahikardija) ili spor (bradikardija)
puls. Uzrok mogu da budu bolest srca, starost, fizike
predispozicije, stres, nedostatak sna, zamor itd. Dijagnozu
aritmije može da uspostavi samo lekar putem specijalistikog
pregleda.
Samo pregled i dijagnoza lekara mogu da odrede da li
pojavljivanje znaka za nepravilan rad srca (
) u rezultatima
ukazuje na aritmiju ili ne.
Upozorenje:
Ako se znak za nepravilan rad srca (
) esto pojavljuje,
molimo Vas da obavestite svog lekara. Samostalna
dijagnoza i leenje na osnovu rezultata merenja su
opasni. Obavezno poštujte uputstva svog lekara.
19
SR
3.Korišenje aparata
3.4
Uputstva za posebne uslove
Ako znate da Vaš sistolni pritisak iznosi više od 220 mmHg, pritisnite i
držite taster O/I START dok se manžetna za ruku ne napumpa 30 do
40 mmHg više od sistolnog pritiska na koji sumnjate.
1.
Pritisnite taster O/I START da
biste ukljuili aparat.
Poinje merenje.
2.
Kada manžetna pone da se napumpava, pritisnite taster O/I
START i držite ga pritisnutim dok pritisak ne bude 30 do
40 mmHg viši od sistolnog pritiska na koji sumnjate.
Napomena: Manžetnu neete moi da napumpate više od
299 mmHg. (Ako pokušate da napumpate
manžetnu više od 299 mmHg, prikazae se
greška.)
3.
Otpustite taster O/I START kada se manžetna napumpa do
željenog pritiska.
Manžetna poinje da se ispumpava i poinje merenje.
4.
Ostatak postupka je isti kao i kod obinog merenja. U odeljku
3.3 pogledajte korake od 2 do 6.
Napomena: Nemojte primeniti vei pritisak nego što je
neophodno.
20
3.Korišenje aparata
3.5
Korišenje funkcije memorije
Aparat automatski uva do 21 grupu vrednosti merenja (krvnog pritiska
i brzine pulsa). Kada se sauva 21 grupu vrednosti merenja, najstariji
zapis se briše da bi se uvale novije vrednosti.
1.
Pritisnite taster M.
Napomena: Ako u memoriji nema sauvanih
rezultata merenja, na ekranu e se
pojaviti desno prikazana slika.
2.
Pritiskajte taster M da biste se
kretali kroz rezultate
prethodnih merenja.
Broj u memoriji e se pojaviti
samo na sekundu pre nego
što se prikaže brzine pulsa.
Najnovija grupa je dobila broj
„1“.
Na kraju merenja, ako se otkrije nepravilan rad srca, sa
rezultatom e biti prikazan znak za nepravilan rad srca.
SR
21
3.Korišenje aparata
3.
Pritisnite taster O/I START da biste iskljuili mera.
Napomena: Ako zaboravite da iskljuite aparat, on e se
automatski sam iskljuiti posle pet minuta.
Brisanje svih vrednosti zabeleženih u memoriji
Neete moi da izbrišete pojedinane zabeležene rezultate. Bie
izbrisani svi rezultati u aparatu.
1.
Da biste izbrisali zabeležene
rezultate, prvo pritisnite taster M.
Zatim, dok ga držite, istovremeno
pritiskajte taster O/I START 2-3
sekunde. Sva merenja e biti
izbrisana.
2
Važno: Pazite da prvo ne
pritisnete taster O/I
START. Ako prvo
pritisnete taster O/I
START, merenje e
poeti.
2.
Pritisnite taster O/I START da biste iskljuili aparat.
Napomena: Ako zaboravite da iskljuite aparat, on e se
automatski sam iskljuiti posle pet minuta.
22
1
uvanje i održavanje
4.Brzi vodi za upotrebu
4. Brzi vodi za upotrebu
Ako prvi put koristite ovaj aparat, pažljivo proitajte poglavlje 3 ovog
uputstva za upotrebu. Kako biste obezbedili pouzdano merenje,
izbegavajte da uzimate hranu, konzumirate alkohol, pušite ili vežbate
najmanje 30 minuta pre obavljanja merenja.
Napomena: Skinite tesnu odeu sa nadlaktice.
1.
Sedite na stolicu sa
stopalima ravno
položenim na pod i
stavite ruku na sto tako
da se manžetna nalazi u
nivou srca.
2.
Postavite manžetnu za ruku na nadlakticu. Pokaziva treba
da bude na sredini unutrašnje strane ruke i usmeren na dole,
tako da crevo za vazduh pada niz unutrašnju stranu
podlaktice i u liniji je sa srednjim prstom.
3.
Uvrstite manžetnu oko ruke pomou platnenog privršivaa
sa iak trakom.
SR
4.
Pritisnite taster O/I START.
Kada završite merenje, ekran
e prikazati Vaš krvni pritisak
i brzinu pulsa i automatski
ispumpati manžetnu.
Napomene:
• Uvek saekajte najmanje
2-3 minuta pre obavljanja
drugog merenja krvnog pritiska.
• Molimo Vas da imate na umu da se sva merenja uvaju u
memoriji. Ako razliiti ljudi mere pritisak istim aparatom,
morate biti svesni ove injenice.
23
5.Otklanjanje grešaka i problema
5. Otklanjanje grešaka i problema
5.1
Poruke o grešci
Prikaz greške
24
Uzrok
Rešenje
Manžetna nije dovoljno
napumpana.
Pažljivo proitajte i ponovite
korake navedene u odeljku 3.4.
Pomeranje u toku
merenja.
Ponovite merenje. Ostanite
mirni i ne govorite u toku
merenja.
Pogledajte odeljak 3.3.
Utika creva za
vazduh nije prikljuen.
vrsto prikljuite utika creva
za vazduh.
Pogledajte odeljak 3.2.
Manžetna za ruku nije
pravilno postavljena.
Pravilno postavite manžetnu za
ruku.
Pogledajte odeljak 3.2.
Odea smeta
manžetni za ruku.
Skinite svu odeu koja smeta
manžetni za ruku.
Pogledajte odeljak 3.2.
Manžetna za ruku
ispušta vazduh.
Zamenite manžetnu novom.
Pogledajte poglavlje 7.
Manžetna za ruku je
napumpana preko
299 mmHg prilikom
runog pumpanja.
Nemojte napumpavati
manžetnu za ruku više od
299 mmHg.
Pogledajte odeljak 3.4.
5.Otklanjanje grešaka i problema
Prikaz greške
Uzrok
Rešenje
Nivo napajanja baterija
je nizak.
Zamenite sve etiri „AAA“
baterije novim.
Pogledajte odeljak 2.1.
Aparat je neispravan.
Obratite se maloprodajnom ili
veleprodajnom objektu
kompanije OMRON.
Trepe ili
neprekidno
svetli
Napomena: Sa porukama o grešci može da bude prikazan i znak
za nepravilan rad srca (
).
SR
25
5.Otklanjanje grešaka i problema
5.2
Rešavanje problema
Problem
Rešenje
Manžetna za ruku
nije pravilno
postavljena.
Pravilno postavite
manžetnu za ruku.
Pogledajte odeljak 3.2.
Pokreti ili govor u
toku merenja.
Ostanite mirni i ne
govorite u toku
merenja.
Pogledajte odeljak 3.3.
Odea smeta
manžetni za ruku.
Skinite svu odeu koja
smeta manžetni za
ruku.
Pogledajte odeljak 3.1.
Crevo za vazduh nije
vrsto spojeno sa
aparatom.
Proverite da li je crevo
za vazduh vrsto
povezano.
Pogledajte odeljak 3.2.
Manžetna za ruku
ispušta vazduh.
Zamenite manžetnu za
ruku novom.
Pogledajte poglavlje 7.
Manžetna za ruku je
labava.
Postavite manžetnu
pravilno tako da bude
vrsto omotana oko
ruke.
Pogledajte odeljak 3.2.
Merenje nije mogue
ili su rezultati preniski
ili previsoki.
Manžetna za ruku
nije dovoljno
napumpana.
Napumpajte manžetnu
tako da vrednost bude
od 30 do 40 mmHg
iznad rezultata
prethodnog merenja.
Pogledajte odeljak 3.4.
Aparat gubi snagu u
toku merenja.
Baterije su prazne.
Zamenite baterije
novim.
Rezultati su izuzetno
niski (ili visoki).
Pritisak u manžetni
za ruku ne raste.
Manžetna za ruku se
prebrzo ispumpava.
26
Uzrok
5.Otklanjanje grešaka i problema
Problem
Ništa se ne dešava
kada pritiskate
tastere.
Ostali problemi.
Uzrok
Rešenje
Baterije su prazne.
Zamenite baterije
novim.
Baterije su nepravilno
ubaene.
Ubacite baterije tako da
polaritet bude pravilan
(+/ -).
Pritisnite taster O/I START i ponovite merenje.
Ako se problem nastavi, pokušajte da zamenite
baterije novim.
Ako problem ni na taj nain ne bude rešen,
obratite se maloprodajnom ili veleprodajnom
objektu kompanije OMRON.
SR
27
6.Održavanje i odlaganje
6. Održavanje i odlaganje
Održavanje
Da biste zaštitili aparat od ošteenja, molimo Vas da se pridržavate
sledeeg:
• Nemojte izlagati aparat i manžetnu suviše visokim temperaturama,
vodi, vlazi ili direktnoj sunevoj svetlost.
• Nemojte vrsto savijati ni manžetnu ni crevo.
• Nemojte rastavljati aparat.
• Nemojte izlagati aparat jakim udarcima ili vibracijama (na primer,
ispuštati aparat na pod).
• Nemojte koristiti isparljive tenosti za išenje aparata.
• Nemojte prati manžetnu za ruku ili je potapati u vodu.
• Nemojte koristiti benzin, razreivae ili sline rastvarae za išenje
manžetne za ruku.
• Nemojte sami obavljati bilo kakve popravke. Ako doe do kvara,
posavetujte se sa maloprodajnim ili veleprodajnim objektom
kompanije OMRON kao što je navedeno na pakovanju.
• Aparat treba istiti mekom, suvom krpom.
• Manžetnu za ruku istite pomou meke vlažne krpe i sapuna.
Baždarenje i održavanje
• Tanost ovog meraa krvnog pritiska je pažljivo isprobana i on je
napravljen za dug vek trajanja.
• Uglavnom se preporuuje da aparat pregledate svake dve godine
kako biste osigurali njegov pravilan rad i tanost. Molimo Vas da se
posavetujete sa ovlašenim prodavcem OMRON proizvoda.
28
6.Održavanje i odlaganje
Odlaganje
Kada ga ne koristite, držite aparat u torbici za odlaganje.
1.
Iskopajte crevo za vazduh iz utinice creva za vazduh.
Pažljivo sklopite crevo za
vazduh u manžetnu za ruku.
Napomena: Nemojte
preterano
savijati crevo
za vazduh.
2.
Postavite manžetnu za ruku
i aparat u torbicu za uvanje.
SR
Nemojte odlagati aparat u sledeim situacijama:
• Ako je aparat mokar.
• Na mesta izložena preterano visokim temperaturama, vlažnosti,
direktnoj sunevoj svetlosti, prašini ili korozivnim isparenjima.
• Na mesta izložena vibracijama i udarcima ili mesta na kojima postoji
rizik od pada.
29
7.Opcionalni delovi
7. Opcionalni delovi
Manžetna širokog raspona obima
Obim ruke 22 - 42 cm
CW-9520534-2 (Model: HEM-RML30)
Manžetna za ruku velikog obima
Obim ruke 32 - 42 cm
CL2-9513255-8
Manžetna za ruku srednjeg obima
Obim ruke 22 - 32 cm
CM2-9513256-6
Adapter naizmenine struje S
Adapter S-9515336-9
Korišenje opcionalnog adaptera naizmenine struje
Ubacite baterije u odeljak za baterije ak i kada koristite adapter
naizmenine struje.
Napomene:
• Nikada nemojte ukljuivati ili iskljuivati kabel za napajanje vlažnim
rukama.
• Koristite samo originalni adapter naizmenine struje napravljen za
ovaj aparat. Upotreba nepodržanih adaptera može da ošteti aparat.
• Prilikom odlaganja adaptera naizmenine struje zajedno sa aparatom,
vodite rauna da ne oštetite aparat ili manžetnu.
1.
Ubacite utika adaptera
naizmenine struje u
utinicu za adapter
naizmenine struje na
desnoj strani aparata.
2.
Prikljuite adapter
naizmenine struje u
zidnu utinicu.
Da biste iskljuili adapter naizmenine struje, prvo ga iskopajte iz zidne
utinice i odmah zatim uklonite utika adaptera naizmenine struje iz
aparata.
30
8.Tehniki podaci
8. Tehniki podaci
Opis proizvoda
Model
Ekran
Postupak merenja
Opseg merenja
Memorija
Tanost
Napumpavanje
Ispumpavanje
Izvor napajanja
Trajanje baterija
Radna temperatura/
vlažnost
Temperatura/vlažnost/
vazdušni pritisak za
odlaganje
Težina konzole
Težina manžetne
Spoljašnje dimenzije
Dimenzije manžetne
Materijal manžetne
Sadržaj pakovanja
Digitalni automatski mera krvnog pritiska
OMRON M2 (HEM-7119-E(V))
LCD digitalni ekran
Oscilometrijski postupak
Pritisak: od 0 mmHg do 299 mmHg
Puls: od 40 do 180 u minutu
21 merenje
Pritisak: ±3 mmHg
Puls: ±5% od rezultata na ekranu
Automatsko pomou elektrine pumpe
Automatski ventil za ispuštanje pritiska
4 „AAA“ baterije od 1,5 V ili adapter naizmenine/
jednosmerne struje
(opcionalno, 6V 4W)
Mogunost novih alkalnih baterija je približno 300 merenja
Od 10 °C do 40 °C/od 30 do 85% RH
Od -20 °C do 60 °C/ od 10 do 95% RH/od 700 do
1060 hPa
Približno 250 g bez baterija
Približno 120 g
Približno 104 (š) mm × 84 (v) mm × 129 (d) mm
Približno 146 mm × 446 mm
(Manžetna srednje veliine: obim ruke od 22 do 32 cm)
Najlon i poliester
Aparat, manžetna, uputstvo za upotrebu, torbica za
odlaganje, komplet baterija, garantni list, karton za
beleženje krvnog pritiska
Napomena: Podložno tehnikim izmenama bez prethodnog obaveštenja.
• Ovaj OMRON proizvod je proizveden uz primenu preciznog sistema za kontrolu
kvaliteta kompanije OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japan. Najbitniji deo
OMRON meraa krvnog pritiska – senzor pritiska, proizvodi se u Japanu.
• Uklanjanje ovog proizvoda i iskorišenih baterija treba sprovesti u
skladu sa državnim propisima za uklanjanje elektronskih proizvoda.
= Tip B
Ovaj aparat ispunjava odredbe direktive Evropske zajednice 93/42/
EEC (Direktiva o medicinskim ureajima).
Ovaj aparat za merenje krvnog pritiska je izraen u skladu s evropskim
standardom EN1060, Neinvazivni sfigmomanometri - Deo 1: Opšti zahtevi i Deo 3:
Dodatni zahtevi za elektromehanike sisteme za merenje krvnog pritiska.
Pažnja: Pažljivo proitajte ovo uputstvo za upotrebu
pre korišenja aparata.
31
SR
8.Tehniki podaci
Važne informacije u vezi sa elektromagnetnom kompatibilnošu (EMC)
Usled poveane upotrebe elektronskih ureaja, kao što su raunari i mobilni
telefoni, medicinski ureaji koji se koriste mogu biti podložni elektromagnetnim
smetnjama koje potiu od drugih ureaja. Elektromagnetne smetnje mogu
dovesti do neispravnog rada medicinskih ureaja i potencijalno nebezbedne
situacije.
Medicinski ureaji takoe ne bi trebalo da prave smetnje drugim ureajima.
Da bi se regulisali zahtevi za EMC (elektromagnetnu kompatibilnost) u cilju
spreavanja nebezbednih situacija za proizvode, primenjen je standard
EN60601-1-2:2007. Ovaj standard definiše nivo otpornosti na
elektromagnetne smetnje kao i maksimalne nivoe elektromagnetnih emisija za
medicinske ureaje.
Ovaj medicinski ureaj koji je proizvela kompanija OMRON HEALTHCARE
usklaen je s ovim standardom EN60601-1-2:2007 kako u pogledu otpornosti,
tako i u pogledu emisija.
Uprkos tome, potrebno je primenjivati posebne mere predostrožnosti:
• U blizini medicinskog ureaja nemojte koristiti mobilne telefone ni druge
ureaje koji generišu jaka elektrina i elektromagnetna polja. To može
dovesti do neispravnog rada aparata i potencijalno nebezbedne situacije.
Preporuuje se da zadržite minimalnu udaljenost od 7 m. U sluaju da je
udaljenost manja, proverite da li ureaj ispravno radi.
Dodatna dokumentacija u vezi sa standardom EN60601-1-2:2007 dostupna je
kod kompanije OMRON HEALTHCARE EUROPE na adresi navedenoj u
ovom uputstvu za upotrebu.
Dokumentacija je dostupna i na Veb lokaciji www.omron-healthcare.com.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Elektrina i elektronska oprema za otpad)
Ova oznaka prikazana na proizvodu ili u literaturi o njemu pokazuje
da proizvod na kraju radnog veka ne treba odlagati s drugim kunim
otpadom. Da biste spreili mogue nanošenje štete životnoj sredini ili
ljudskom zdravlju usled nekontrolisanog uklanjanja otpada, molimo Vas da
odvojite ovaj proizvod od ostalih vrsta otpada i odgovorno ga reciklirate kako
biste potpomogli održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici aparata u kunom okruženju treba da se obrate prodavcu od kojeg
su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj službi da bi saznali detalje o tome
gde i kako mogu da vrate ovaj artikal na reciklažu koja je bezbedna po životnu
sredinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljau i provere odredbe i uslove
kupovnog ugovora. Ovaj proizvod ne treba mešati s drugim komercijalnim
otpadom namenjenim za uklanjanje.
32
9.Neke korisne informacije o krvnom pritisku
9. Neke korisne informacije o krvnom pritisku
Šta je krvni pritisak?
Krvni pritisak je mera sile koju vrši krv koja tee na zidove arterija.
Arterijski krvni pritisak se neprekidno menja u toku trajanja sranog
ciklusa.
Najviši pritisak u ciklusu se zove sistolni krvni pritisak; a najniži je
dijastolni krvni pritisak.
Da bi se lekaru omoguilo da proceni stanje krvnog pritiska pacijenta,
neophodni su rezultati oba pritiska, sistolnog i dijastolnog.
Zašto je dobro meriti krvni pritisak kod kue?
Merenje krvnog pritiska od strane lekara može da izazove
uznemirenost koja je i sama uzrok povišenog krvnog pritiska. Pošto na
krvni pritisak utiu razliiti uslovi, jedno merenje možda nee biti
dovoljno za donošenje precizne dijagnoze.
Na krvni pritisak mogu da utiu brojni faktori kao što su fizika aktivnost,
uznemirenost ili doba dana. Zbog toga je najbolje da se krvni pritisak
meri u isto vreme svakog dana, kako bi se dobio taan pokazatelj
promena u krvnom pritisku. Krvni pritisak je obino nizak ujutru i
poveava se od popodneva do veeri. Niži je u toku leta a viši u toku
zime.
Krvni pritisak se meri u milimetrima žive (mmHg) i merenja se zapisuju SR
tako da sistolni pritisak ide ispred dijastolnog, npr. krvi pritisak napisan
ovako: 135/85 se ita kao 135 sa 85 mmHg.
Gornja kriva: sistolni krvni pritisak
Donja kriva: dijastolni krvni pritisak
200
mmHg
150
100
50
6
12
18
2
Doba dana
Primer: promene tokom dana (muškarac, 35 godina)
33
9.Neke korisne informacije o krvnom pritisku
Klasifikacija krvnog pritiska Svetske zdravstvene organizacije
Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i Meunarodno udruženje za
hipertenziju (ISH) napravili su klasifikaciju krvnog pritiska koja je
prikazana na ovoj slici.
Sistolni krvni pritisak
(mmHg)
Ozbiljna hipertenzija
180
Umerena hipertenzija
160
Blaga hipertenzija
140
130
120
Normalna sistolna
vrednost
Normalni krvni
pritisak
Optimalni krvni
pritisak (ciljna
vrednost)
80
85
90
100 110
Dijastolni
krvni
pritisak
(mmHg)
Ova klasifikacija je zasnovana na vrednostima krvnog pritiska
izmerenim kod ljudi u sedeem položaju u vanbolnikim ambulantama.
Napomena: Ne postoji univerzalno prihvaena definicija hipotenzije.
Meutim, smatra se da osobe sa sistolnim pritiskom
manjim od 100 mmHg imaju hipotenziju.
34
Proizvoa
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto,
617-0002 JAPAN
Predstavnik u EZ
OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp
HOLANDIJA
www.omron-healthcare.com
Proizvodni pogon
OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING
VIETNAM CO., LTD.
No. 28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial
Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex
Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot Town, Binh Duong
Province, VIETNAM
OMRON HEALTHCARE UK LIMITED
Opal Drive
Fox Milne Milton Keynes, MK15 0DG UK
Subsidijarno
preduzee
OMRON MEDIZINTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT mbH
John-Deere-Str. 81a 68163 Mannheim, NEMAKA
www.omron-medizintechnik.de
OMRON Santé France SAS
14, rue de Lisbonne 93561 Rosny-sous-Bois Cedex
FRANCUSKA
SR
Proizvedeno u Vijetnamu
35
Download

Napomena - Omron Healthcare