1. Upoznajte svoj aparat
Sadržaj:
Aparat, manžetna za ruku, uputstvo za upotrebu, torbica za odlaganje,
komplet baterija, karton za beleženje krvnog pritiska
Automatski digitalni
aparat za merenje
krvnog pritiska
Model M3
Uputstvo za upotrebu
3.2 Kako da pravilno sednete
2. Priprema
2.1 Ubacivanje baterija
1. Uklonite poklopac odeljka za
baterije.
Aparat za merenje:
I
A
2. Ubacite 4 „AA“ baterije kao što
H
Uvod
Hvala vam na kupovini OMRON M3 automatskog digitalnog aparata za merenje
krvnog pritiska.
OMRON M3 je kompaktan i u potpunosti automatizovan aparat za merenje krvnog
pritiska koji funkcioniše na oscilometrijskom principu. Aparat meri vaš krvni pritisak i
puls jednostavno i brzo. Za ugodno kontrolisano pumpanje bez potrebe da unapred
odreujete pritisak ili naknadno dopumpavate, aparat koristi naprednu „IntelliSense“
tehnologiju.
Namena
Ovaj ureaj je digitalni aparat predvien za upotrebu pri merenju krvnog pritiska i pulsa
kod odraslih pacijenata koji mogu razumeti ovo uputstvo za upotrebu, sa obimom ruke u
opsegu odštampanom na manžetni za ruku. Ovaj ureaj tokom merenja detektuje
nepravilne otkucaje srca i prilikom prikaza rezultata merenja daje signal upozorenja.
J
G
D
F
E
IM-HEM-7131-E-SR-01-08/2013
D
A. Ekran
B. Taster Memory
C. Taster START/STOP za
ukljuivanje/iskljuivanje aparata
D. Taster za podešavanje
datuma/vremena
E. Prekida za izbor korisnika
F. Lampica vodia za omotavanje
manžetne
G. Tasteri gore/dole
Odlaganje iskorišenih baterija treba izvršiti u skladu sa državnim
propisima za odlaganje baterija.
Podesite taan datum i vreme na aparatu pre nego što obavite prvo merenje.
L
Važne bezbednosne informacije
Oprez: Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne,
može da dovede do manje ili umerene povrede korisnika ili
pacijenta ili do ošteenja opreme ili ostale imovine.
(Opšta upotreba)
Uvek se posavetujte sa svojim lekarom. Samostalno postavljanje dijagnoze na
osnovu rezultata merenja i samostalno leenje su opasni.
Osobe sa ozbiljnim problemima sa krvotokom ili bolestima krvi treba da se
posavetuju sa lekarom pre upotrebe ureaja, pošto napumpavanje manžetne za ruku
može izazvati manje unutrašnje krvarenje što može dovesti do formiranja modrice.
Ako tokom merenja doe do neke nepravilnosti, uklonite manžetnu za ruku.
Ovaj ureaj ne koristite na neonatalnim pacijentima, deci ili osobama koje ne
mogu da daju svoj pristanak.
Nemojte napumpavati manžetnu za ruku više nego što je potrebno.
Nemojte koristiti ureaj ni u jednu drugu svrhu osim za merenje krvnog pritiska.
Uz ovaj ureaj koristite samo odobrenu manžetnu za ruku. Upotreba drugih
manžetni za ruku može da dovede do netanih rezultata merenja.
U blizini ureaja nemojte koristiti mobilni telefon i druge ureaje koji emituju
elektromagnetno polje. To može da dovede do nepravilnog rada ureaja.
Nemojte rasklapati aparat ili manžetnu za ruku.
Ureaj nemojte koristiti na vlažnom mestu ili mestu na kome može biti poliven
vodom. To može dovesti do ošteenja ureaja.
Nemojte koristiti ureaj u vozilu koje je u pokretu (automobil, avion).
Nemojte vršiti više merenja nego što je neophodno. To može izazvati unutrašnje
krvarenje usled promena u krvotoku.
Posavetujte se sa svojim lekarom ukoliko ste bili podvrgnuti mastektomiji.
(Upotreba adaptera naizmenine struje (opcionalno))
Ubacite utika u utinicu za struju do kraja.
Nemojte vui utika za struju držei ga za kabl prilikom iskljuivanja. Držite ga
iskljuivo za utika.
Prilikom rukovanja kablom za struju poštujte sledea uputstva:
Nemojte ga oštetiti.
Nemojte ga lomiti.
Nemojte modifikovati kabl. Nemojte ga jako savijati ili vui.
Nemojte ga uvrtati.
Nemojte namotavati kabl dok je u upotrebi.
Nemojte ga uklještiti.
Nemojte stavljati kabl pod teške predmete.
Obrišite prašinu sa utikaa za struju.
Izvucite utika za struju iz utinice ako se proizvod nee koristiti duže vreme.
Izvucite utika za struju iz utinice pre održavanja.
Koristite samo originalni adapter naizmenine struje napravljen za ovaj ureaj.
Upotreba nepodržanih adaptera može da ošteti ureaj i/ili može da bude opasna
po njega.
(Upotreba baterija)
Nemojte ubacivati baterije sa nepravilno okrenutim polaritetima.
S ovim ureajem koristite samo 4 „AA“ alkalne ili manganske baterije. Nemojte
koristiti druge vrste baterija. Nemojte zajedno koristiti nove i korišene baterije.
Izvadite baterije ukoliko ureaj neete koristiti tri meseca ili duže.
Opšte mere predostrožnosti
• Nemojte nasilno ili preterano savijati manžetnu za ruku i cevicu za vazduh.
• Nemojte pritiskati crevo za vazduh.
• Da biste izvadili cevicu za vazduh, povucite utika cevice za vazduh iz utinice
na aparatu, a ne samu cevicu.
• Nemojte izlagati aparat i manžetnu za ruku jakim udarcima i vibracijama. Nemojte
ih ispustiti.
• Nemojte pumpati manžetnu za ruku ako Vam nije omotana oko ruke.
• Nemojte koristiti aparat van navedenog okruženja. To može dovesti do nepreciznih
rezultata merenja.
• Proitajte i pridržavajte se „Važne napomene o elektromagnetnoj kompatibilnosti
(EMK)“ u odeljku „6. Specifikacije“.
• Proitajte i pridržavajte se uputstava za „Pravilno odlaganje na otpad ovog
proizvoda“ u odeljku „6. Specifikacije“ pri odlaganju aparata ili bilo kojih korišenih
dodatnih ili opcionih delova.
• Ako se na ekranu pojavi simbol za slabu bateriju (
), iskljuite aparat i
zamenite sve baterije istovremeno. Preporuuju se alkalne baterije dugog
radnog veka.
• Izmerene vrednosti ostaju zabeležene u memoriji ak i pošto se baterije
zamene.
• Baterije koje ste dobili uz aparat mogu imati krai radni vek.
2.2 Podešavanje datuma i vremena
Manžetna za ruku:
Pre upotrebe ovog aparata pažljivo proitajte uputstva za upotrebu.
Sauvajte ga kao podsetnik u budunosti.
Za konkretne informacije o svom krvnom pritisku OBRATITE SE LEKARU.
Upozorenje: Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, može da dovede do smrti ili ozbiljne povrede.
(Opšta upotreba)
Posavetujte se sa svojim lekarom pre upotrebe u trudnoi ukljuujui
preeklampsiju, ili ukoliko imate ustanovljenu aritmiju ili arteriosklerozu.
Ovaj ureaj ne koristite na ruci sa povredom ili ruci koja se nalazi pod
medicinskim tretmanom.
Ne postavljajte manžetnu za ruku na ruku preko koje pacijent prima infuziju ili
transfuziju.
Posavetujte se sa svojim lekarom pre upotrebe ureaja na ruci na kojoj je
postavljen arteriovenski šant.
Ureaj nemojte koristiti istovremeno sa drugom medicinskom elektrinom
opremom
Ureaj nemojte koristiti u oblasti gde se nalaze visoko frekventna hirurška
oprema, MR ili CT skener, ili u sredini bogatoj kiseonikom.
Ureaj ne ostavljajte bez nadzora. Cevica za vazduh ili kabl adaptera za
naizmeninu struju može prouzrokovati davljenje neonatalnih pacijenata ili dece.
Utika cevice za vazduh, poklopac odeljka za baterije i baterije nemojte ostavljati
bez nadzora. Oni mogu prouzrokovati gušenje, ukoliko ih dete sluajno proguta.
(Upotreba adaptera naizmenine struje (opcionalno))
Nemojte koristiti adapter naizmenine struje ako su ureaj ili kabl za napajanje
ošteeni. Odmah iskljuite napajanje i iskopajte kabl za napajanje.
Ukljuite adapter naizmenine struje u zidnu utinicu sa odgovarajuim
naponom. Nemojte koristiti utinicu s više prikljuaka.
Nikada nemojte ukljuivati ili iskljuivati kabl za napajanje iz zidne utinice
vlažnim rukama.
je naznaeno u odeljku za
baterije.
Napomene:
H. Pokazatelj krvnog pritiska u boji
I. Odeljak za baterije
J. Prikljuak adaptera naizmenine
struje
(za opcionalni adapter naizmenine
struje)
K. Utinica za crevo za vazduh
M
L. Manžetna za ruku
(obim ruke od 22 do 42 cm)
M. Prikljuak cevice za vazduh
N. Cevica za vazduh
N
Ekran:
U
1. Izaberite svoj USER ID (1 ili 2).
2. Pritisnite taster .
3.3 Merenje
Napomene:
• Da otkažete merenje, pritisnite taster START/STOP da ispustite vazduh iz
manžetne za ruku.
• Budite mirni dok obavljate merenje.
Aparat je dizajniran za obavljanje merenja i uvanje vrednosti merenja u
memoriji za 2 osobe koje koriste USER ID 1 i USER ID 2.
(1 ili 2).
da promenite godinu.
Pritisnite taster
da potvrdite godinu, nakon ega e mesec poeti da
trepe. Ponovite isti postupak da promenite mesec, dan, sat i minute.
Year (Godina)
Month (Mesec)
Day (Dan)
Hour (Sat)
Promeni Potvrdi
Minute (Minut)
2. Pritisnite taster START/STOP.
: Napred
: Nazad
POETAK
Q
AA
S
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
USER ID simbol
Sistolni krvni pritisak
Dijastolni krvni pritisak
Simbol ispražnjene baterije
Vodi za omotavanje manžetne
Znak za otkucaje srca
(treperi tokom merenja.)
)
ili
da biste prikazali vrednosti sauvane
u memoriji.
Promeni Potvrdi
Lampica vodia za
omotavanje manžetne
Prikazivanje prosene vrednosti
1. Izaberite svoj USER ID (1 ili 2).
2. Držite pritisnut taster u trajanju
dužem od 3 sekunde.
3. Korišenje aparata
3.1 Postavljanje manžetne za ruku
Kad traka pone da se naduvava, pritisnite i držite taster START/STOP
dok aparat ne naduva vrednost koja je 30 do 40 mmHg vea od
oekivanog sistolnog pritiska.
Uklonite tesnu odeu ili tesno savijeni rukav s leve nadlaktice.
Nemojte postavljati manžetnu za ruku preko debele odee.
Napomene:
• Aparat nee naduvati više od 299 mmHg.
• Nemojte primeniti vei pritisak nego što je neophodno.
1. vrsto prikljuite utika cevice za
vazduh u prikljuak cevice za vazduh.
)
Simbol za grešku usled pomeranja e se prikazati ako pomerite telo tokom
merenja. Uklonite manžetnu za ruku i saekajte 2 - 3 minuta.
Ponovite merenje; budite mirni tokom merenja.
Napomena: Saekajte 2-3 minuta pre obavljanja drugog merenja. Pauza
izmeu merenja omoguava arterijama da se vrate u stanje
u kojem su bile pre merenja krvnog pritiska.
2. vrsto postavite manžetnu za
ruku na levu nadlakticu.
)
Aparat u memoriji uva vrednosti merenja za 2 korisnika.
Režim gosta se može koristiti za jedno merenje za drugog korisnika. Kada je
izabran režim gosta, vrednosti merenja se ne uvaju u memoriji.
1. Držite pritisnut taster START/STOP u
Donja strana manžetne za ruku treba
da bude na 1 do 2 cm iznad lakta.
Crevo za vazduh se nalazi sa
unutrašnje strane vaše ruke i
poravnata je sa vašim srednjim
prstom.
Ako je vaš sistolni ili dijastolni pritisak iznad
uobiajenog opsega (135 mmHg za sistolni krvni
pritisak i/ili 85 mmHg za dijastolni krvni pritisak),
lampica indikatora krvnog pritiska (jednostavni sistem
upozorenja o visokom krvnom pritisku) zasvetlee
narandžasto kada se na ekranu prikaže rezultat
merenja. Ako su u standardnom opsegu, lampica se
nee upaliti.
JNC7* smernice preporuuju da pratite sledea uputstva.
Opšte smernice za krvni pritisak
Prehipertenzija na poslu
Hipertenzija kod kue
Sistolni krvni pritisak
120 - 139 mmHg
135 mmHg
Dijastolni krvni pritisak
80 - 89 mmHg
85 mmHg
Navedene su statistike vrednosti za krvni pritisak.
* JNC7: The Seventh Report, 2003 Dec, of the Joint National Committee on
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of Hi Blood
Pressure.
1. Izaberite svoj USER ID (1 ili 2).
2. Držite taster Memory pritisnutim dok se ne pojavi simbol za
memoriju (
).
3. Držite ga i istovremeno
pritisnite taster
START/STOP u trajanju
dužem od 3 sekunde.
trajanju dužem od 3 sekundi.
USER ID simbol i prikaz datuma/vremena e se
izgubiti.
1 - 2 cm
2. Otpustite taster START/STOP kada se prikaz
datuma/vremena iskljui.
Manžetna za ruku e automatski poeti da se naduvava.
3. VRSTO zategnite
platneni privršiva.
Ako je manžetna previše labavo omotana, vrednosti merenja mogu biti
nepouzdane. Ako je manžetna previše labavo omotana, lampica vodia za
omotavanje manžetne nee svetleti. U suprotnom,
svetli u zelenoj boji.
Ova funkcija služi da vam pomogne da odredite da li je manžetna dovoljno
vrsto omotana.
Indikator krvnog pritiska u boji (jednostavan
sistem upozorenja o visokom krvnom pritisku)
Brisanje svih vrednosti zabeleženih u memoriji
Upotreba režima gosta
)
Simbol za prosenu vrednost e se prikazati kada pritisnete i zadržite taster
za memoriju duže od 3 sekunde. Na ekranu e se prikazati najnovija
prosena vrednost.
Napomene:
• Ako je prethodno merenje izvršeno bez podešavanja datuma i vremena,
prosena vrednost se ne izraunava.
• Ako u memoriji nema sauvanih rezultata merenja, prikazuje
se ekran sa desne strane.
3. Skinite manžetnu za ruku.
4. Pritisnite taster START/STOP da iskljuite mera.
Normalan rad srca
Lampica vodia za omotavanje manžetne (
3. Pritisnite taster
Promeni Potvrdi
Aparat automatski uva rezultat merenja u memoriji.
Automatski e se iskljuiti za 2 minuta.
Kada aparat za merenje detektuje
Puls
nepravilan ritam dva ili više puta tokom
Krvni
pritisak
merenja, na ekranu e se pojaviti simbol
Nepravilan rad srca
za nepravilan rad srca ( ) zajedno sa
Kratak Dug
vrednostima merenja.
Puls
Nepravilan rad srca podrazumeva ritam
Krvni pritisak
rada srca koji se za više od +25% ili
-25% razlikuje od prosenog ritma rada
srca izmerenog za vreme merenja sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska.
Ako se pored vaših vrednosti merenja na ekranu pojavi simbol za nepravilan
rad srca ( ), savetujemo vam da zatražite lekarsku pomo. Sledite uputstva
lekara.
Simbol za prosenu vrednost (
GOTOVO
Ako imate sistolni pritisak vei od 210 mmHg
U. Simbol funkcije memorije
V. Simbol za prosenu vrednost
W. Prikaz datuma/vremena
X. Znak za grešku usled pomeranja
Y. Simbol za nepravilan rad srca
Z. Pokazatelj nivoa krvnog pritiska
AA. Simbol za ispumpavanje
AB. Prikaz pulsa/broja memorije
Simbol za grešku usled pomeranja (
IZDUVAVANJE
: ka novijim rezultatima
Simboli na ekranu:
Simbol za nepravilan rad srca (
Napomena: Rezultat sa vodiem za
omotavanje manžetne se prikazuje
na ekranu zajedno sa vrednostima
merenja. Lampica uputstva za
omotavanje manžetne se nee
upaliti.
: manžetna za ruku nije dovoljno vrsto omotana.
: manžetna za ruku nije dovoljno vrsto ili je nepravilno omotana.
Promeni Potvrdi
AB
T
NADUVAVANJE
Napomene:
• Ako su baterije zamenjene, bie potrebno ponovo podesiti datum i vreme.
• Ako datum i vreme nisu podešeni, u toku ili nakon merenja pojavljuje se
oznaka „-:--“.
Z
R
Naizmenini prikaz
datuma/vremena
: ka starijim rezultatima
3. Pritisnite taster START/STOP da iskljuite mera.
Y
Broj u memoriji se prikazuje na sekundu pre
prikaza brzine pulsa.
Skup najnovijih podataka je pod brojem „1“.
Manžetna za ruku e automatski poeti da se naduvava.
X
P
Prikazivanje rezultata zabeleženih u memoriji
1. Izaberite svoj USER ID
.
ili
Napomene:
• Ako se za taj period u memoriji nalaze samo 2 rezultata, prosek e se
zasnivati na ta 2 rezultata.
• Ako se za taj period u memoriji nalazi samo 1 rezultat, ta vrednost e se
prikazivati kao prosek.
• Ako je memorija puna, aparat e izbrisati najstariji rezultat.
• Kada prikazujete rezultate merenja obavljenog bez podešenog datuma
i vremena, umesto datuma i vremena prikazuje se oznaka „-:--“.
Promeni Potvrdi
V
W
O
1. Pritisnite taster
2. Pritisnite taster
Aparat automatski uva rezultate najviše 60 merenja za svakog od korisnika
(1 i 2). Takoe može da izrauna prosean rezultat na osnovu rezultata za
poslednja 3 merenja obavljena u roku od 10 minuta.
• Sedite na stolicu stopala položenih na pod.
• Sedite uspravno pravih lea.
• Sedite tako da su vam lea i ruka oslonjeni na
neku površinu.
• Potrebno je da manžetna za ruku bude u
visini srca.
3. Vratite poklopac odeljka za baterije.
K
B
C
3.4 Korišenje funkcije memorije
Da biste obavili merenje, treba da budete
opušteni i da udobno sedite na prijatnoj
sobnoj temperaturi. 30 minuta pre
merenja nemojte da se kupate,
konzumirate alkohol ili kofein, pušite,
vežbate ili uzimate hranu.
Napomene:
• Kada merenje obavljate na desnoj ruci,
cevica za vazduh e se nalaziti pored lakta.
Pazite da ruku ne spustite na cevicu za
vazduh.
• Krvni pritisak može da se razlikuje na desnoj i levoj ruci, zbog ega i
izmerene vrednosti krvnog pritiska mogu da budu razliite. OMRON
preporuuje da za merenje uvek koristite istu ruku. Ako se vrednosti izmeu
dve ruke znatno razlikuju, raspitajte se kod svog lekara na kojoj ruci bi
trebalo da obavljate merenje.
Uvek se posavetujte sa svojim lekarom. Samostalno postavljanje dijagnoze
na osnovu rezultata merenja i samostalno leenje su opasni.
Napomena: Nije mogue delimino izbrisati vrednosti sauvane u memoriji.
Bie izbrisane sve vrednosti za korisnika koga odaberete.
4. Poruke o grešci i rešavanje problema
5. Održavanje i odlaganje
5.1 Održavanje
4.1 Poruke o grešci
Simbol
greške
Uzrok
Otkriveni su nepravilni otkucaji
srca.
Rešenje
Skinite manžetnu za ruku.
Saekajte 2 - 3 minuta, a zatim
ponovite merenje. Ponovite
korake iz odeljka 3.3. Ako se
ova greška bude i dalje javljala,
obratite se lekaru.
6. Specifikacije
Da biste zaštitili aparat od ošteenja, pridržavajte se sledeeg:
• Aparat i komponente uvajte na istom, bezbednom mestu.
• Ne koristite nikakva abrazivna ili isparljiva sredstva.
• Nemojte prati aparat ili bilo koju komponentu niti ih potapati u
vodu.
• Ne koristite benzin, razreiva ili sline rastvarae za
išenje aparata.
Opis proizvoda
Automatski digitalni aparat za merenje krvnog pritiska
Model
OMRON M3 (HEM-7131-E)
Ekran
LCD digitalni
Metod merenja
Oscilometrijski metod
Opseg merenja
Pritisak: od 0 do 299 mmHg
Puls: od 40 do 180 otkucaja u minutu
Tanost
Pritisak: ±3 mmHg
Puls: ±5% od rezultata na ekranu
Napumpavanje
Fazi logika koju kontroliše elektrina pumpa
Pažljivo proitajte i ponovite
korake iz odeljka 3.3.
Ispumpavanje
Automatski ventil za ispuštanje pritiska
Pomeranje u toku merenja.
Memorija
60 merenja s datumom i vremenom za svakog korisnika
(1 i 2)
Snaga
6V jednosmerne struje 4W
Baterije su na izmaku.
Potrebno je da ih zamenite
novim baterijama pre nego što
se isprazne.
Pogledajte odeljak 2.1.
Izvor napajanja
Baterije su ispražnjene.
Potrebno je da ih odmah
zamenite novim baterijama.
Pogledajte odeljak 2.1.
4 „AA“ baterije 1,5V ili opcionalni adapter naizmenine struje
(Adapter S-9515336-9, ulazna naizmenina struja 100-240V
50/60Hz 0,12A)
(Adapter UK-9983666-5, ulazna naizmenina struja
100-240V 50/60Hz 15VA)
Trajanje baterije
Oko 1000 merenja (sa novim alkalnim baterijama)
Utika cevice za vazduh nije
prikljuen.
vrsto ubacite prikljuak.
Pogledajte odeljak 3.1.
vrsto postavite manžetnu za
Manžetna za ruku je postavljena
ruku.
previše labavo.
Pogledajte odeljak 3.1.
Manžetna za ruku ispušta
vazduh.
Zamenite je novom trakom.
Pogledajte odeljak 5.3.
Ponovite merenje. Ostanite
mirni i ne govorite u toku
merenja.
Pogledajte odeljak 3.3.
Pomeranje tokom merenja i
manžetna za ruku nije dovoljno
napumpana.
Ako se oznaka „E2“ više puta
ponovi, runo naduvajte traku
na vrednost koja je 30 do
40 mmHg vea od prethodnog
rezultata merenja.
Pogledajte odeljak 3.3.
Manžetna za ruku je
napumpana preko 299 mmHg
prilikom runog pumpanja.
Nemojte naduvavati traku više
od 299 mmHg.
Pogledajte odeljak 3.3.
Pomeranje u toku merenja.
Ponovite merenje. Ostanite
mirni i ne govorite u toku
merenja.
Pogledajte odeljak 3.3.
Skinite svu odeu koja smeta
Odea smeta manžetni za ruku. manžetni za ruku.
Pogledajte odeljak 3.1.
Aparat je neispravan.
Obratite se maloprodajnom
objektu ili distributeru kompanije
OMRON.
4.2 Rešavanje problema
Problem
Rezultat merenja je
ekstremno visok
(ili nizak).
Uzrok
Rešenje
Manžetna za ruku je
postavljena previše labavo.
vrsto postavite manžetnu
za ruku.
Pogledajte odeljak 3.1.
Pokreti ili govor u toku
merenja.
Ostanite mirni i ne govorite u
toku merenja.
Pogledajte odeljak 3.3.
Odea smeta manžetni za
ruku.
Skinite svu odeu koja
smeta manžetni za ruku.
Pogledajte odeljak 3.1.
Cevica za vazduh nije
vrsto prikljuena u
prikljuak cevice za
vazduh.
Uverite se da je cevica za
vazduh vrsto prikljuena.
Pogledajte odeljak 3.1.
Manžetna za ruku ispušta
vazduh.
Zamenite manžetnu za ruku
novom.
Pogledajte odeljak 5.3.
Pritisak u manžetni za
ruku ne raste.
Lampica uputstva za
omotavanje manžetne
Manžetna za ruku je previše
ne svetli.
labava.
Manžetna za ruku se
prebrzo ispumpava.
Postavite manžetnu pravilno
tako da bude vrsto
omotana oko ruke.
Pogledajte odeljak 3.1.
Merenje nije mogue
ili su rezultati preniski
ili previsoki.
Napumpajte manžetnu tako
da vrednost bude od 30 do
40 mmHg iznad rezultata
prethodnog merenja.
Pogledajte odeljak 3.3.
Manžetna za ruku nije
dovoljno napumpana.
Baždarenje i održavanje
• Tanost ovog aparata za merenje krvnog pritiska je pažljivo
isprobana i on je napravljen za dug vek trajanja.
• Uglavnom se preporuuje da aparat pregledate svake
2 godine kako biste osigurali njegov ispravan rad i tanost.
Posavetujte se sa ovlašenim prodavcem ili distributerom
kompanije OMRON.
5.2 Odlaganje
Baterije su nepravilno
postavljenje.
Ubacite baterije tako da
polaritet bude pravilan (+/-).
Pogledajte odeljak 2.1.
• Pritisnite taster START/STOP i ponovite merenje.
• Zamenite baterije novim.
Ako dati problem ne nestane, obratite se maloprodajnom
objektu ili distributeru kompanije OMRON.
= medicinska elektrina oprema klase II
(opcionalni adapter naizmenine struje)
Radna temperatura/ Od +10 do +40°C / relativna vlažnost od 30 do 85%
vlažnost
Temperatura/
vlažnost/vazdušni
pritisak za
odlaganje
Od -20 do +60°C / relativna vlažnost od 10 do 95% / od 700
do 1060 hPa
IP klasifikacija
IP 20
Težina
Aparat: oko 280 g ne ukljuujui baterije
Manžetna za ruku: oko 170 g
Spoljašnje
dimenzije
Aparat: oko 107 (š) mm x 79 (v) mm x 141 (d) mm
Manžetna za ruku: oko 145 mm x 594 mm
Obim manžetne
22 do 42 cm
Sadržaj pakovanja
Kada aparat ne koristite, držite ga u torbici za odlaganje.
1. Iskopajte utika cevice za vazduh iz prikljuka cevice za
vazduh.
Aparat, manžetna za ruku, uputstvo za upotrebu, torbica za
odlaganje, komplet baterija, karton za beleženje krvnog
pritiska
Napomene:
• Ove specifikacije se mogu menjati bez najave.
• Prilikom klinikih ispitivanja, peta faza je korišena na 85 subjekata za
odreivanje dijastolnog krvnog pritiska.
• Ovaj ureaj nije odobren za upotrebu na trudnim pacijentima.
2. Pažljivo savijte cevicu za vazduh u
manžetnu za ruku.
Napomena: Nemojte preterano savijati cevicu za
vazduh.
3. Stavite aparat i manžetnu za ruku u
• Ovaj aparat ispunjava odredbe direktive Evropske zajednice 93/42/EEZ (Direktiva
o medicinskim ureajima).
• Ovaj aparat za merenje krvnog pritiska je izraen u skladu s evropskim
standardom EN1060, Neinvazivni sfigmomanometri - Deo 1: Opšti zahtevi i
Deo 3: Dodatni zahtevi za elektromehanike sisteme za merenje krvnog pritiska.
• Ovaj OMRON proizvod je proizveden uz primenu preciznog sistema za kontrolu
kvaliteta kompanije OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japan. Najbitniji deo
OMRON aparata za merenje krvnog pritiska – senzor pritiska – proizvodi se u
Japanu.
Nemojte odlagati aparat u sledeim situacijama:
•Ako je aparat mokar.
•Na mesta izložena preterano visokim
temperaturama, vlažnosti, direktnoj sunevoj
svetlosti, prašini ili korozivnim isparenjima.
•Mesta izložena vibracijama i udarcima ili mesta na
kojima bi bio iskošen.
5.3 Medicinska oprema po izboru
(u okviru EZ Direktive o medicinskim ureajima 93/42/EZZ)
Manžetna za ruku
srednjeg obima
Obim ruke
22 - 32 cm
Manžetna za ruku
velikog obima
Obim ruke
22 - 42 cm
Adapter za
naizmeninu struju
Važne napomene o elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMK)
Usled poveane upotrebe elektronskih ureaja, kao što su raunari i mobilni
telefoni, medicinski aparati koji se trenutno koriste mogu biti podložni
elektromagnetnim smetnjama koje potiu od drugih ureaja. Elektromagnetne
smetnje mogu dovesti do neispravnog rada medicinskih aparata i situacija koje
potencijalno nisu bezbedne.
Medicinski aparati takoe ne bi trebalo da ometaju druge ureaje.
Da bi se regulisali zahtevi za EMK (elektromagnetnu kompatibilnost) u cilju
spreavanja situacija koje nisu bezbedne za proizvode, primenjen je standard
EN60601-1-2:2007. Ovaj standard definiše nivo otpornosti na elektromagnetne
smetnje, kao i maksimalne nivoe elektromagnetnih emisija za medicinske aparate.
Ovaj medicinski aparat koji je proizvela kompanija OMRON HEALTHCARE,
usklaen je sa ovim standardom EN60601-1-2:2007 kako u pogledu otpornosti,
tako i u pogledu emisija.
Uprkos tome, potrebno je primenjivati posebne mere predostrožnosti:
CM2
9513256-6
(Model: HEM-CR24)
Garancija ne pokriva sledee:
a. troškove i rizike transporta.
b. troškove popravki i/ili kvarova koji proisteknu iz popravke od strane neovlašenog
lica.
c. povremene provere i održavanje.
d. pokvarene ili istrošene opcionalne delove ili druge dodatke osim glavnog aparata,
osim ako je drugaije izriito navedeno u garanciji iznad.
e. troškove proistekle iz odbijanja tužbe (ti troškovi e biti naplaeni).
f. štetu bilo koje vrste, ukljuujui linu štetu nastalu sluajno ili usled nepravilne
upotrebe.
g. usluga baždarenja nije uraunata u garanciju.
h. opcionalni delovi imaju garanciju u trajanju od jedne (1) godine od datuma
kupovine. U opcionalne delove spadaju sledei predmeti, iako na njih nisu
ogranieni: manžetna i cevica manžetne, adapter naizmenine struje.
Ukoliko vam zatreba neka usluga pokrivena garancijom, obratite se distributeru od
kog ste kupili proizvod ili ovlašenom distributeru kompanije OMRON. Koristite
adrese navedene na pakovanju proizvoda/literaturi priloženoj uz proizvod ili adrese
specijalizovanog maloprodajnog objekta.
Ako imate problema sa nalaženjem korisnikog servisa kompanije OMRON,
informacije zatražite od nas.
www.omron-healthcare.com
Popravka ili zamena pod garancijom ne dovode do produženja ili obnove garantnog
perioda.
Garancija se priznaje samo ako vratite kompletan proizvod sa originalnom
fakturom/raunom koji je kupac dobio u maloprodajnom objektu.
Proizvoa
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto,
617-0002 JAPAN
Predstavnik u EU
OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLANDIJA
www.omron-healthcare.com
Proizvodni pogon
OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.
Binh Duong Province, VIJETNAM
Podružnica
OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.
Manžetna laka za
upotrebu L
9911729-4
(Model: HEM-RML31)
Adapter S
9515336-9
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, NEMAKA
www.omron-healthcare.de
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCUSKA
Proizvedeno u Vijetnamu
Adapter UK
9983666-5
• U blizini ovog medicinskog aparata ne koristite mobilne telefone ni druge ureaje
koji stvaraju jaka elektrina ili elektromagnetna polja. To može da dovede do
nepravilnog rada aparata i do situacije koja potencijalno nije bezbedna.
Preporuuje se da zadržite minimalnu udaljenost od 7 m. U sluaju da je
udaljenost manja, proverite da li aparat pravilno radi.
Dodatna dokumentacija u vezi sa standardom EN60601-1-2:2007 dostupna je u
kompaniji OMRON HEALTHCARE EUROPE na adresi navedenoj u ovom
uputstvu za upotrebu.
Dokumentacija je dostupna i na internet strani www.omron-healthcare.com.
Korišenje opcionalnog adaptera naizmenine struje
1. Ubacite prikljuak za adapter
naizmenine struje u
konektor za adapter
naizmenine struje na zadnjoj
strani glavnog aparata.
2. Prikljuite adapter
Zamenite baterije novim.
Pogledajte odeljak 2.1.
Ništa se ne dešava
kada pritiskate tastere.
Zaštita od strujnog Medicinska elektrina oprema s unutrašnjim napajanjem
udara
(kada se koriste samo baterije)
Hvala vam na kupovini proizvoda kompanije OMRON. Ovaj proizvod je napravljen
od visoko kvalitetnih materijala, vrlo pažljivim postupcima. Namenjen je da vas
zadovolji u svakom smislu, pod uslovom da se njime pravilno rukuje i da se održava
kao što je navedeno u uputstvu za upotrebu.
Kompanija OMRON daje garanciju od 3 godine od datuma kupovine na ovaj
proizvod. Kompanija OMRON garantuje za sastavljanje, izradu i materijale. Tokom
garantnog perioda, kompanija OMRON e bez naplate rada ili delova popraviti ili
zameniti neispravan proizvod ili bilo koji njegov neispravan deo.
Materijal manžetne/ Najlon, poliester, polivinil hlorid
cevice
naizmenine struje u zidnu
utinicu.
Baterije su prazne.
= Tip BF
Primenjeni deo
• Koristite meku, suvu krpu ili meku i navlaženu krpu i neutralni
sapun za išenje meraa i manžetne za ruku.
• Garancija se poništava nakon pravljenja izmena ili
modifikacija koje nisu odobrene od strane proizvoaa. Ne
rastavljajte aparat, ne pokušavajte da popravite njega ili
komponente. Posavetujte se sa ovlašenim prodavcem ili
distributerom kompanije OMRON.
torbicu za uvanje.
Ostali problemi.
7. Garancija
Da biste iskljuili prikljuak za adapter naizmenine struje, prvo ga iskopajte
iz zidne utinice, a zatim uklonite prikljuak za adapter naizmenine struje iz
aparata.
Pravilno odlaganje na otpad ovog proizvoda
(Elektrina i elektronska oprema za otpad)
Ova oznaka prikazana na proizvodu ili u njegovoj literaturi, ukazuje
da ga na kraju radnog veka ne treba uklanjati sa drugim kunim
otpadom. Da biste spreili mogue nanošenje štete životnoj sredini
ili ljudskom zdravlju usled nekontrolisanog bacanja otpada, molimo
vas da odvojite ovaj proizvod od ostalih vrsta otpada i odgovorno
ga reciklirate kako biste potpomogli održivu ponovnu upotrebu
materijalnih resursa.
Korisnici aparata u kunom okruženju treba da se obrate prodavcu od kojeg su
kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj službi da bi saznali detalje o tome gde i
kako mogu da vrate ovaj artikal na reciklažu koja je bezbedna po životnu sredinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljau i provere uslove kupoprodajnog
ugovora. Ovaj proizvod ne treba mešati s drugim komercijalnim otpadom
namenjenim za bacanje.
Download

Automatski digitalni aparat za merenje krvnog pritiska