Danijela
Mršulja
Vasić
200
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ATELJE DADO
200
Svaka izložba je za umjetnika ispunjenje nove želje.
Ispunjenje moje velike želje je otvaranje ove izložbe na dan kada je tačno prije200 godina
rođen veliki Njegoš i to se dešava u galeriji koja nosi Dadovo ime. Dakle tu su dva velikana koji
su značajno zadužili civilizaciju, svaki na svoj način i svaki u svom vremenu.
Minimalistički naziv izložbe se sam nametnuo... „200”.
Njegoševu godišnjicu nisam shvatila kao povod za mimetičku produkciju radova punu
naracije i patosa.
Iščitavajući ponovo Njegoša, ovog puta ne kao srednjoškolsku literaturu, nego sa mnogo
širim i dubljim razumijevanjem, došla sam do impulsa pretočenih u iskre iz kojih je u jednom
dahu nastala ova za mene veoma važna izložba.
Moj umjetnički diskurs se iskazuje kroz skup asocijativnih radova koji dodiruju tri aspekta
Njegoševog života i djela: svetovni, duhovni i filozofski.
Vijenac od bijelih ruku obuhvata suštinu Njegoševe misli i svečano nas poziva da se u njoj
ogledamo. Grimizna lenta daje uzvišenu notu tom činu.
Drugo čitanje ovog rada nas vraća u gladnu 1847. godinu kada Njegoš prodaje svoj orden,
najviši austrijski orden Meterniha, kako bi kupio žito i nahranio svoj narod. Na sličnom tragu
je i rad Velika glad.
Iskušenje je svojevrsna oda ženi, tradiciji i časti, podsjećanje na vrijeme zauzdane i
suspregnute ženske ljepote, ali i na tajnu koju nose ljubavni stihovi „Noć skuplja vijeka”.
Na još jedan ženski aspekt ukazuje rad Ćud, za koji sam dvije godine sakupljala svoju kosu,
dlaku po dlaku. Njegoš kaze: Ćud je ženska smiješna rabota...
Aleja semantike je slika velikog formata iz ciklusa „Metamorfoze ili alibi za retoriku
utopijske arhitekture”. Slika uvlači posmatrača u kontemplativnu ravan u kojoj crna boja
sugeriše univerzum, a bijela i srebrna artikulišu energetski naboj i kinetički doživljaj slike.
Nosilac fenomena svjetlosti je srebrna boja.
Od geometrijske apstrakcije ka formi grada...možda Cetinja, vodi nas aleja oivičena
kamenim strukturama sve do nepresušnog bunara i kniferovskog meandra koji ustvari čini
Njegošev inicijal. Tu je negdje skrivena i tajna nastanka Dim Tima.
Svevideći Krst posjeduje duhovni i filozofski naboj prenijet na platno i iskazan posebnim
slikarskim jezikom.
Perjanik je čovjek XXI vijeka, koji i pored tehnološke superiornosti zadržava Njegošev legat
o pismenosti i prosvijećenosti.
Orah, kamenina, kokosov orah | Nut, stonewere, coconut, 22 cm
Tvrd je Orah voćka čudnovata, ne slomi ga, al’ zube polomi. To je paradigma koja ostade
vezana za ovo podneblje i ljude.
Land art projekat Trag mogao bi da povede ka ishodištima Luče mikrokozme. Izveden je
u Beču, a ovdje prikazan fotografijom.
Kula je nastavak linije i konstante u mom izrazu i umjetničkoj praksi. Moguća su njena
različita čitanja. Polazište su polovine, oblici koji čine moj svojevrsni kreativni potpis.
Male po obimu ali ne i po ideji i smislu, su tri skulpturalne skice zajedničkog naziva Enigma,
koje će nadam se jednog dana biti izvedene kao monumentalni radovi u javnom prostoru.
Svaka od njih ima uporište u Njegoševim umnim stihovima.
Posebnost ove izložbe čini rad Zvuk tišine, rad koji je iskorak iz moje dosadašnje umjeničke
prakse, rad drugačije poetike. Ovim radom sam pokušala da posjetioce galerije na trenutak
teleportujem u Njegoševe odaje i njegovo vrijeme. Konačno, cilj je shvatiti umjetnost kao
karijatidu duše.
D. M. V.
Cetinje, 1. novembar 2013.
200
Each exhibition for an artist is a challenge and a new wish come through.
The fulfillment of my great desire is the opening of an exhibition on the day exactly
200 years since the birth of the great Njegos in the gallery that bears Dado’s name.
Two great men who have influenced civilization, each in his own way and each in
his own time. The minimalist title of the exhibition is self-imposed... “200”. I did not
see Njegos’s anniversary as an opportunity to make my work a mimetic and pathetic
narrative. While reading Njegos again, this time not as high school literature, but with
a much broader and deeper understanding between, I came to the impulses that were
sparks coming from them in one breath for me creating this important exhibition.
My artistic discourse is expressed as a set of associative works that touch upon three aspects
of Njegos`s life and works: secular, spiritual and philosophical.
The Wreath of white hands captures the essence of Njegos’s thought and solemnly invites
us into its essay. The scarlet bar gives a sublime note to this act. The second reading of this
work takes us back to 1847, when Njegos sells his medal, the highest medal of the Austrian
Metternich, to buy grain and feed his people.
On a similar track is the Great Famine, too. Temptation is an ode to a woman of honor and
tradition, the reminder of a time of suppressed and restrained beauty of women, but also of a
secret contained in the verses of the love song “A Night More Precious than a Century.
”Another female aspect is indicated by the work Disposition, for which I collected my hair
for two years, hair by hair. Njegos says: “What woman does is ever smiling wonder”.
Aleja semantike, 2013. akrilic na platnu | Semantics Alley, 2013, acrylic on canvas, 100 x 300 cm
Djelo umjetničke grupe Dim Tim | Danijela Mršulja Vasić i Milenko Vasić
Semantics Alley is a large-format painting from the series “Metamorphosis or alibi for the
rhetoric of utopian architecture.” The image entices the viewer into a contemplative plane
where black suggests the universe, and white and silver articulate energy charge and kinetic
experience of the picture. The bearer of light is gray color.
The alley encircled by a stone structure leads us from geometric abstraction to the form
of the city, maybe Cetinje, all the way to the inexhaustible wells and Kniferian meander which
actually makes Njegos’s initial. The secret of the origin of Dim Tim is hidden somewhere
around, too. The all-seeing Cross has spiritual and philosophical charge transposed onto
the canvas and expressed in a special artistic language. Perjanik is the twenty-first century
man, who, despite the technological superiority, preserves Njegos’s legacy of literacy
and enlightenment. “This hard Nut is fruit that, giveth wonder: Thou crack’st it not, except
thou crack thy teeth”. This paradigm remains tied to this area and these people. Land art
project Trail could lead to the starting point of The Ray of the Microcosm. It was performed in
Vienna and here it is presented in a photograph. The Tower continues the steady line of my
artistic expression and practice. It can be interpreted in different ways. The starting point
are halves, forms which make a distinguishing feature of my individual creative expression.
Small in scale but not in the idea and meaning are the sculptural sketches Enigma, which I
hope one day will be realized as a monumental work in space. Perhaps the uniqueness of
this exhibition rests in The Sound of Silence, a work departing from my art practice so far.
With it, I tried to teleport for a moment the gallery visitors to Njegos’s rooms and his time.
Ultimately, the goal is to understand art as the Caryatid of the soul.
D. M. V. Cetinje, 1 November 2013
Vijenac, 2013. kamenina, ogledalo, crveni saten
Wreath, 2013. stoneware, mirror, red satin, 300 x 5500 cm
Enigma II, 2013. | Enigma II, 2013 | čelik, terakota | steel, terracotta
Velika glad, 2013. | Big hunger, 2013
poludragi kamen, viljuška iz epohe | semiprecious stone, antic fork, 25 x 25 x 11 cm
Iskušenje, 2013. crnogorski veo, kavez za ptice, postament, ćilim
Temptation, 2013. traditional veil, bird, postament, rug, 147 x 47 cm
[email protected]
www.danijelamrsuljavasic.com
1979. Rođena u Kotoru, Crna Gora
2005. Diplomirala na Fakultetu likovnih umjetnosti, odsjek vajarstvo, Beograd
2009. Magistrirala na FLU, vajarstvo, Beograd
Trenutno završava Doktorske umjetničke studije na istom fakultetu
Danijela Mršulja Vasić i Milenko Vasić rade zajedno na različitim umjetničkim projektima od
2011. godine, a od 2012. kao umjetnička grupa Dim Tim.
Živi i radi u Beogradu i Kotoru.
Samostalne izložbe:
2012. Interaktivno i ambivalentno u vizuelnoj umjetnosti, Galerija FLU, Beograd
2011. 100% Art recyclable, Cite, Galerija Cite, Hotell de Ville 18, Pariz
Simulakrum, Galerija Zvono, Beograd
2010. Katena, Galerija Josip Bepo Benković , Herceg Novi
2009. Između, Galerija Centar, Podgorica
In Medias Res, Prodajna galerija „Beograd“, Beograd
2008. Hands, Kunstzentrum Bosener Muhle, St.Wendel, Njemačka
Prayer for parents, Gotički Karner/International Gastatelier im Maltator, Gmund, Austrija
Skulpture, Gradska galerija, Kotor
Skulpture, Galerija Zvono, Beograd
2002. Skulpture, Galerija Stari grad, Kotor
Skulpture, Galerija Vitomir Srbljanović, Pljevlja
Grupne izložbe (selekcija, poslednje tri godine):
2013. Novembarski salon vizuelnih umetnosti, kustos Miroslav Karic, Kraljevo/Dim Tim/; Od Do - Jedno
moguće stanje savremene slike i crteža u Srbiji, Proartorg i DOB, Galerija Magacin, Kraljevića Marka4, Beograd
/Dim Tim/; Predlog projekta spomen- obilježja Milutinu Milankoviću, u Udruženju Milutin Milanković;
Beograd /Dim Tim; 46. zimski salon, kustos Ana Ivanović, Herceg Novi; 2012. Novembarski likovni salon,
kustos Anastazija Miranović, MKCG, Cetinje; Istok – Zapad, Muzej Pino Paskali, Polinjano a Mare, Bari;
Savremena crnogorska umjetnost, Galerija Miodrag Dado Đurić, Cetinje; 2011. XXIV Čukarički likovni salon,
Galerija 73, Beograd; Studio Romance, La Vitrine, Pariz Savremena Crnogorska likovna scena, Galerija Pizana,
Porto Montenegro, Tivat; Body of digital, Nova galerija, Budva; 2010. Kotorski likovni umjetnici 2010, Gradska
galerija Kotor, Kotor; Hibridni objekat, SKC, Francuski kulturni centar i Cvijeta Zuzorić, Beograd; Eko festival,
Tvrđava Španjola, Herceg Novi; Noć kulture, Herceg Novi; Hibridni objekat, Muzej premoderne umetnosti,
Spodnji Hotič,Slovenija;
Skulpture izvedene u javnom prostoru:
2011. Tre sorelle, Porto Montenegro, Tivat, Regina Elena, San Benedetto del Tronto, Italija; 2010. The Circle,
Porto Montenegro, Tivat; 2008. Prayer for parents, Gmund, Austrija, The Seed, Kotor, Crna Gora; 2007.
Gumno, Gorizia, Italija; 2006. Božanstvena majka, Otzenhauzen, Njemačka
Sajmovi umjetnosti sa galerijom Zvono, Beograd:
Art Majami, Art Moskva, Kunstart Bolcano, i Viennfair Beč
Nagrade:
2009. 42. zimskog salona, Herceg Novi; 2008. 41. zimskog salona, Herceg Novi:
2007. Kotorski likovniumjetnici 2007, Kotor: 2001. Nagrada za crtež, Fakultet Likovnih Umetnosti,
Beograd
Kolekcije:
2013. Deutche telecom, Berlin/Dim Tim/; Prag /Dim Tim/; Porto Montenegro, Tivat /Dim Tim/; Banja Luka,
BIH /Dim Tim/; 2012. Ženeva; 2011. Radix kolekcija, Beograd; 2010. Porto Montenegro, Tivat; Podgorica,
2008. Gmund, Austrija; Tirol Austria; 2001. Toronto, Kanada
1979 Born in Kotor, Montenegro
2005 B.A, Sculpture, Faculty of Fine Arts, Belgrade, Serbia
2009 M.A, Sculpture department, Faculty of Fine Arts, Belgrade
At the moment preparing Ph.D. at Faculty of Fine Arts, Belgrade
Danijela Mrsulja Vasic and Milenko Vasic are working together on different art projects from
2011 since 2012 as an art group Dim Tim. Lives and works in Belgrade and Kotor.
Solo exhibitions:
2012 Interactive and ambivalent in visual art, PhD. Exhibition, Gallery FLU, Belgrade
2011 100% art recyclable, Cite, Hotel de Ville 18, Paris
Simulacrum, Zvono gallery, Belgrade
2010 Catena, J. B. Benkovic gallery, Herceg Novi, Montenegro
2009 In between, Gallery Center, Podgorica, Montenegro
In Medias Res, Gallery “Belgrade“, Belgrade
2008 Kunstzentrum Bosener Muhle, St. Wendel, Germany
Prayer for parents, Gothic Carner and International Gastatelier im Maltator gallery, Gmund,
Austria
Of Sculptures, City gallery, Kotor
Of sculptures, Zvono gallery, Belgrade, Serbia
2002 Of Sculptures, Gallery Stari grad, Kotor, Montenegro
Of Sculptures, Gallery Vitomir Srbljanovic, Pljevlja, Montenegro
Group exhibitions (selection out of forty):
2013. November salon of visual arts, curator Miroslav Karic, Kraljevo /Dim Tim/; From to - One possible
state of contemporary paintings and drawings in Serbia, Proartorg i DOB, MKM gallery Belgrade /Dim
Tim/; Project for memorial of scientist Milutin Milankovic, Belgrade /Dim Tim/; 46. Winter salon, curator
Ana Ivanovic, Herceg Novi, Montenegro; 2012. November art salon, curator Anastazija Miranovic, MCM,
Cetinje; East – West, Museum Pino Pascali, Polinjano a mare, Bari, Italy; Contemporary art in Montenegro,
Gallery Miodrag Dado Djuic, Cetinje, Montenegro; 2011. XXIV Belgrade art salon, Galery 73, Belgrade;
Studio romance, La Vitrine, Paris; Contemporary art scene of Montenegro, Porto Montenegro, Tivat; Body
of digital, New gallery, Budva,Montenegro;
2010. Hybrid object, SKC, French cultural center and Cvijeta Zuzoric gallery, Belgrade; Eco festival,
Fortress Spanjola, Herceg Novi; Night of culture, Herceg Novi; Hybrid object, Museum of too moderna
art, Spodnji Hotič, Slovenia
Realized outdoor projects:
2011. Tre sorelle, Porto Montenegro, Tivat, Montenegro; Regina Elena, Scultura Viva, San Benedetto del
Tronto, Italy; 2010. The circle, Porto Montenegro, Tivat, Montenegro; 2008. Prayer for parents, Gothic
Karner, Gmund, Austria; The seed, Grbalj, Kotor, Montenegro; 2007. Gumno, Skultura 2001, Gorizia, Italy;
2006. Divine mother, Cerda & Celtoi (Art & Celts), Otzenhausen, Germany
Artist in Residence:
2011. Cite Internationale des Arts, Paris, France; 2009. Mediterranean workshop, Galleria Arte
Contemporanea - Le Ciminiere, Catania, Italy; 2008. Kunstzentrum Bosener Muhle, St.Wendel, Germany;
KulturKontakt Austria grant, Gmund, Austria
Art fairs / Zvono gallery, Belgrade:
Art Miami, Art Moscow, Kunstart Bolcano and Viennafair Vienna.
Collections:
2013. Deutche telecom, Berlin/Dim Tim/ ; Prague /Dim Tim/; Porto Montenegro, Tivat /Dim Tim;
Banja Luka, BIH /Dim Tim/; 2012. Geneva, Switzerland; 2011. Radix Collection, Belgrade, Serbia;
2010. Porto Montenegro,Tivat and Podgorica, Montenegro; 2008. Gmund,Austria; Tirol, Austria;
2001. Toronto, Canada
Perjanik, XXI vijek | Feather bearer, XXI century
pero, pvc, metal | feather, pvc, metal, 42 x 25 x 10 cm
Krst, akrilik na platnu | Cross, acrylic on canvas, 30 x 30 cm
Djelo umjetničke grupe Dim Tim (Danijela Mršulja Vasić i Milenko Vasić)
Naslovna strana | Cover page:
Trag, fotografija | Trace, Land art, photograph, 25 x 50 cm
Izdavač: Narodni muzej Crne Gore | Za izdavača: Pavle Pejović | Kustos: Mirjana Dabović Pejović
Tekst i prevod: Danijela Mršulja Vasić | Fotografija: Milenko Vasić | Zvuk: Tonski studio Velibor
Hajduković, Beograd | Dizajn: Branka Vujović | Štampa: DPC Podgorica | Tiraž: 300
Cetinje, novembar, 2013.
Download

katalog danijela mrsulja vasic