Др Мирослав Перишић
ИЗБОР ИЗ БИБЛИОГРАФИЈЕ
I – ПОСЕБНА ИЗДАЊА
а) Монографије
1. Прота Матеја Ненадовић, Живот и рад, Међуопштински историјски архив Ваљево,
Ваљево 1984, 105.
2. Ваљево град у Србији крајем 19. века, Историјски архив Ваљево, Ваљево 1997, 376.
ISBN 86/80613/01/0
3. Ваљево град у Србији крајем 19. века, (друго издање), Институт за новију историју
Србије – СО Ваљево, Београд – Ваљево 1998, 385.
4. Либерали и либерализам у Србији 19. века, Центар за либерална истраживања,
Београд 2004, 285.
5. Од Стаљина ка Сартру. Формирање југословенске интелигенције на европским универзитетима 1945–1958, Институт за новију историју Србије, Београд 2008, 555.
ISBN 978-86-7005-065-5
6. Од Стаљина ка Сартру. Формирање југословенске интелигенције на европским универзитетима 1945–1958, (друго издање), Завод за уџбенике, Београд 2012, 581.
ISBN 978-86-17-17808-4
7. Дипломатија и култура, Институт за новију историју Србије – Народна библиотека
Србије, Београд 2013, 156.
ISBN 978-86-7005-115-7
б) Зборници грађе и приређивачка дела
1. Др Владимир Станојевић, Историја српског војног санитета. Наше ратно санитетско искуство, (приредили: М. Јовановић, М. Перишић), Војноиздавачки и новински
центар, Београд 1992, 955.
UDK 356.33(497.11)(091)
2. Живети у Београду 1837– 1841. Документа Управе Града Београда, књига 1, (М. Ристовић, Д. Стојановић, П. Марковић, М. Перишић, М. Јовановић), Историјски архив
Београда, Београд 2003, 530.
ISBN 86-80481-02-5
3. Живети у Београду 1842– 1850. Документа Управе Града Београда, књига 2, (М.
Ристовић, Д. Стојановић, П. Марковић, М. Перишић, М. Јовановић), Историјски
архив Београда, Београд 2004, 640.
4. Модерна српска држава 1804– 2004. Хронологија. (Аутори–редактори: Љ. Димић, Љ.
Трговчевић Митровић, М. Ристовић, М. Јовановић, Д. Стојановић, П. Марковић, Б.
Прпа, М. Перишић), Историјски aрхив Београда, Београд 2004, 536.
ISBN 86-80481-07-06
5. Живети у Београду 1850– 1867. Документа Управе Града Београда, књига 3, (М. Ристовић, Д. Стојановић, П. Марковић, М. Перишић, М. Јовановић), Историјски архив
Београда, Београд 2005, 650.
ISBN 978-86-7035-205-6
6. Милан Трипковић – историчар, (М. Перишић, Љ. Димић), Ваљевска гимназија, Библиотека „Професори Ваљевске гимназије“, Књига 4, Ваљево 2005, 80.
ISBN 86-85419-03-4
7. Живети у Београду 1868– 1878. Документа Управе Града Београда, књига 4, (М. Ристовић, Д. Стојановић, Г. Милорадовић, М. Перишић, М. Јовановић), Историјски архив
Београда, Београд 2006, 574.
ISBN 86-80481-12-2
8. Живети у Београду 1879– 1889. Документа Управе Града Београда, књига 5, (М.
Ристовић, Д. Стојановић, М. Јовановић, М. Перишић, Г. Милорадовић), Историјски
архив Београда, Београд 2007, 614.
ISBN 978-86-80481-13-5
9. Живети у Београду 1890– 1940. Документа Управе Града Београда, књига 6, (М.
Ристовић, Д. Стојановић, М. Јовановић, М. Перишић, Г. Милорадовић), Историјски
архив Београда, Београд 2008, 705.
ISBN 978-86-80481-15-9
10.Генерални конзулат Краљевине Србије у Трсту 1884– 1914/ Consolato generale Del
Regno di Serbia a Trieste, књига 1/Volume 1 (приредили: др Мирослав Перишић, др
Светозар Рајак, Јелица Рељић/Redazione di Dr. Miroslav Perišić, Dr. Svetozar Rajak,
Jelica Reljić, Серија Историја српске дипломатије – документа/Storia della diplomazia
serba – Dokumenti, Архив Србије/Archivio della Serbia, Београд 2009/Belgrado 2009,
632.
ISBN 978-86-81511-46-6
11.Балкански ратови/Balkan Wars/ Балканские войни, (приредили: Мирослав Перишић,
Милић Милићевић, Бранко Богдановић), серија Визуелна историја/Visual history,
књига 1, Архив Србије/Archives of Serbia/Архив Сербии, Београд/ Belgrade/ Белград
2010, 492.
ISBN 978-86-81511-51-0
12.О приступу прошлости. Пример једног историјског извора (Мирослав Перишић,
Боро Мајданац), Институт за новију историју Србије, Београд 2010, 247.
ISBN 978-86-7005-079-2
13.Култура Срба у Дубровнику 1790– 2010. (Приредили: Горан Спаић, Јелица Рељић, Мирослав Перишић), Архив Србије – Српска православна црквена општина у Дубровнику, Београд 2012, 425.
ISBN 978-86-815111-60-2
14.Kultura Srba u Dubrovniku 1790– 2010. (Priredili: Goran Spaić, Jelica Reljić, Miroslav
Perišić), Srpska pravoslavna crkvena općina u Dubrovniku – Arhiv Srbije, Dubrovnik 2012,
426. (Izdanje na hrvatskom jeziku).
ISBN 978-953-56394-1-1
15.Генерални конзулат Краљевине Србије у Трсту 1884– 1914/ Consolato generale Del
Regno di Serbia a Trieste, Књига 1/Volume 1, друго издање/ Seconda edizione (Приредили: др Мирослав Перишић, др Светозар Рајак, Јелица Рељић/Redazione di Dr. Miroslav
Perišić, Dr. Svetozar Rajak, Jelica Reljić, Серија Историја српске дипломатије – доку2
мента/ Storia della diplomazia serba – Dokumenti, Архив Србије/ Archivio della Serbia,
Београд/ Belgrado 2012, 632.
ISBN 978-86-81511-46-6.
16.Москва – Србија, Београд – Русија, том 3, друштвено-политичке и културне везе
1878– 1917/ Москва – Сербия, Белград – Россия, том 3, Общественно-политические и културние свяази 1878– 1917 (А. Л. Шемјакин, Е. В. Иванова, М. Перишић, А.
Тимофејев, Г. Милорадовић), Главное архивное управление города Москви – Архив
Србије, Москва – Белград/Москва – Београд 2012, 703.
ISBN 978-86-81511-61-9.
II – ЧЛАНЦИ У ЧАСОПИСИМА И ЗБОРНИЦИМА РАДОВА,
ОДЕЉЦИ У КЊИГАМА И КРИТИКЕ
1. Једна књига у два времена, поговор у књизи В. Станојевић, Историја српског војног
санитета. Наше ратно санитетско искуство, Војноиздавачки и новински центар,
Београд 1992, 864-868.
2. Писмо др. Владана Ђорђевића, др. Влади Станојевићу поводом израде књиге Историја
српског војног санитета, (приредили: М. Јовановић, М. Перишић), у: В. Станојевић,
Историја српског војног санитета. Наше ратно санитетско наслеђе, Војноиздавачки и новински центар, Београд 1992, 869-873.
3. Писмо др. Владана Ђорђевића, др. Влади Станојевићу, као допуна писма писаног 14.
јула 1925. године, (приредили: М. Јовановић, М. Перишић) у: В. Станојевић, Историја српског војног санитета. Наше ратно санитетско наслеђе, Војноиздавачки и
новински центар, Београд 1992, 873-874.
4. Писмо доктора Сергеја Квинтилијановича Софотерова неименованом доктору који
је завршио медицину у Русији, поводом изласка из штампе књиге др. Владе Станојевића Историја српског војног санитета, (приредили: М. Јовановић, М. Перишић), у:
В. Станојевић, Историја српског војног санитета. Наше ратно санитетско наслеђе,
Војноиздавачки и новински центар, Београд 1992, 874-882.
5. Др Владимир Станојевић (1886– 1978), (аутори биографије: М. Јовановић, М. Перишић), у: В. Станојевић, Историја српског војног санитета. Наше ратно санитетско
наслеђе, Војноиздавачки и новински центар, Београд 1992, 883-886.
6. Биографије лекара, аутора текстова у: Наше ратно санитетско искуство, (аутори:
М. Јовановић, М. Перишић), у: В. Станојевић, Историја српског војног санитета.
Наше ратно санитетско искуство, Војноиздавачки и новински центар, Београд
1992, 887-900.
7. Библиографија радова на тему историје српског војног санитета и историје здрав­
ствене културе Србије од 1804. до 1918. објављени између 1925. и 1990. године (М.
Перишић, М. Јовановић), у: В. Станојевић, Историја српског војног санитета. Наше
ратно санитетско искуство, Војноиздавачки и новински центар, Београд 1992, 911930.
8. Један дан у Ваљеву крајем 19. века. Прилог проучавању историје свакодневног живота, у: „Годишњак за друштвену историју“, 2, Београд 1994, 109-121.
9. Врање у историјској статистици с краја XIX и почетка XX века, у: „Девет векова
Врања“, Врање 1993/94, 93-100.
3
10.Ваљево у токовима модернизације у другој половини XIX века, у: „Ваљево – постанак и успон градског средишта“, саопштења са научног скупа поводом шест векова од најстаријег помена Ваљева у историјским изворима, Народни музеј Ваљево –
Одељење за историју Филозофског факултета у Београду, Ваљево 1994, 293-306.
11.Модернизација Србије у другој половини 19. века између државних прописа и друштвене стварности, у: „Србија у модернизационим токовима 19. и 20. века“, Институт
за новију историју Србије Београд, Београд, 1994, 19-33.
12.Ваљево на саобраћајној мапи Србије у другој половини 19. века, у: „Гласник Историј­
ског архива Ваљево“, 30, Ваљево 1996, 116-131.
13.Историчар и засвођавање историографског дела о епохи, у: „Историчар и савремена
епоха“, Историјски институт Црне Горе, Подгорица 1997, 121-131.
14.Жена у друштвеном животу у Србији крајем 19. века“, у: „Србија у модернизацијским процесима 19. и 20. века“, 2. „Положај жене као мерило модернизације“, Институт за новију историју Србије, Београд 1998, 211-218.
15.Надмоћ историје, критика, у: „Токови историје“ 1-4/1998, Београд 1998, 209-216.
16.Град и грађанин у Србији крајем 19. века – могућности истраживања, „Историјски
записи“ 3-4/1998, Историјски институт Републике Црне Горе, Подгорица 1998, стр.
107-129.
17.Списак свештеника Шабачке епархије за 1876. годину, „Гласник МИА Ваљево“
32/1998, 185-190.
18.Gradski život u Srbiji krajem 19. veka, у: „Dijalog povjesničara-istoričara“, Friedrich Nauman
Stiftung, Zagreb 2000, 99-116.
19.Jugoslovenski studenti - stipendisti na evropskim univerzitetima 1945– 1948. godine. Sovjetsko
i francusko iskustvo, у: „Dijalog povjesničara-istoričara“, 3, Zagreb 2001, 221-239.
20.Partija i novi identitet jugoslovenske inteligencije, у: „Dijalog povjesničara-istoričara“, 4, Zagreb 2001, 187-195.
21.Оснивање попечитељства внутрених дела, одељак у књизи: „Министарство и министри полиције у Србији 1811– 2001“, Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Београд 2002, 10-14. (Научна расправа о датуму одржавања Скупштине
устаничких старешина 1811. године).
22.У условима једнопартијске државе 1945– 1990. (М. Перишић, М. Митровић), одељак
у књизи: Министарство и министри полиције у Србији 1811– 2001, Министарство
унутрашњих послова Републике Србије, Београд 2002, 109-130.
23.Prosvetna politika – vid traganja za novim identitetom jugoslovenskog društva (1945– 1953),
у: „Dijalog povjesničara-istoričara“, 5, Zagreb 2002, 353-362.
24.Formation of Yugoslav Intellectuals on European Universities 1945– 1958, in: „La com­
munication dans le processus historique en faveur da la paix – le cas du Sud-Est europeen,
Bulletin“, 32-34, Association Intrenationale ď Etudes du Sud-Est еuropeen, Bucarest 2004,
p. 140-144.
25.Sukobljene percepcije: Pogled jugoslovenskih studenata stipendista u SSSR-u na sovjetsku
stvarnost 1945– 1948, у: „Velike sile i male države u Hladnom ratu 1945– 1955. Slučaj
Jugoslavije“, Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije, Beograd, 3– 4. novembar
2003, Katedra za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta – Beograd, Arhiv Srbije i Crne
4
Gore – Beograd, Institut za noviju istoriju Srbije – Beograd, Centar za istraživanje hladnog
rata LSE – London, Beograd 2005, 75-84.
26.Shvatanje prošlosti u političkim pogledima liberala u Srbiji 19. veka, у: „Dijalog povjesničara/
istoričara 9“, Zagreb 2005, 101-113.
27.Предговор (Мирослав Перишић, Љубодраг Димић) у књизи: Милан Трипковић – историчар, Библиотека „Професори Ваљевске гимназије“, књига 4, Ваљевска гимназија, Ваљево 2005, 5-20.
ISBN 86-85419-03-4
28.Posleratni Prag – slika za poređenje. Jugoslovenski studenti – stipendisti od 1945. do objavlji­
vanja Rezolucije IB, у: „Tokovi istorije“ 1-2/2006, 82-112.
29.Čehoslovačka javnost i Rezolucija IB-a 1948, у: „Istorija 20. veka“ 1/2006, 103-124.
30.Заступљеност верске наставе у основним и средњим школама у Југославији 1949.
године. Прилог историји друштва и историји укидања верске наставе, у: „Српска
теологија у двадесетом веку – истраживачки проблеми и резултати“, Православни
богословски факултет, Београд 2007, 170-176.
31.Заступљеност верске наставе у основним и средњим школама у Југославији 1949. године. Прилог историји друштва и историји укидања верске наставе, „Богословље“,
Часопис Православног богословског факултета Универзитета у Београду, 1 (2006),
Београд 2007, стр. 170-176.
32.Свест о другачијем: Југословенски студенти у Француској 1945– 1950. Између изазова
Париза и верности партији, у: „Токови историје'' 4/2006, 100-123.
33.Велики заокрет 1950: Југославија у трагању за властитим путем. Култура – ослонац, претходница и саставни део спољне политике, у: „Писати историју Југославије“,
Институт за новију историју Србије, Београд 2008, 237-282.
34.Моћ документа, у: „Депо Архива Србије – нова сазнања“, Архив Србије, Београд
2008, 5-9.
ISBN 978-86-81511-41-1
35.Предговор/Prefazione у књизи: Генерални конзулат Краљевине Србије у Трсту
1884– 1914/ Consolato generale Del Regno di Serbia a Trieste, Књига 1/Volume 1, (приредили: др Мирослав Перишић, др Светозар Рајак, Јелица Рељић/Redazione di Dr.
Miroslav Perišić, Dr. Svetozar Rajak, Jelica Reljić, Серија Историја српске дипломатије
– документа/Storia della diplomazia serba – Dokumenti, Архив Србије/Archivio della
Serbia, Београд/Belgrado 2009, 632.
ISBN 978-86-81511-46-6.
36.Концепцијски мислити историју, Поговор у: Б. Петрановић, „Без бојазни од табу
тема“, Институт за новију историју Србије Београд, Београд 2010, 485-495.
ISBN 978-86-7005-086-0
37.Предговор (Мирослав Перишић, Ана Столић, Сретен Угричић) у књизи: Идејом и
животом/Through life and Thought. Заоставштина др Зорана Ђинђића у Архиву Србије, Историјском музеју Србије и Народној библиотеци Србије/Bequest of Dr. Zoran
Djindjić in the Archives of Serbia, Historical Museum of Serbia and National Library of
Serbia, Београд 2010/Belgrade 2010, 5-8.
ISBN 978-86-7035-205-6.
38.Предговор (Мирослав Перишић, Ана Столић, Сретен Угричић) у књизи: Идејом и
животом/Through life and Thought. Заоставштина др Зорана Ђинђића у Архиву Ср5
бије, Историјском музеју Србије и Народној библиотеци Србије/Bequest of Dr. Zoran
Djindjić in the Archives of Serbia, Historical Museum of Serbia and National Library of
Serbia, друго издање/Second edition, Београд 2010/Belgrade 2010, 5-8.
ISBN 978-86-7035-205-6
39.Slika društva u Crnoj Gori krajem 19. veka u izveštajima generalnog konzula Kraljevine Srbije
u Trstu, „Istorijski zapisi“ br. 4/2010, Istorijski institut Crne Gore, Podgorica 2010, 109-123.
40.Култура у улози претходнице спољне политике. Искуство југословенског заокрета
1950, Годишњак Факултета за културу и медије Мегатренд Универзитета у Београду,
Број 4 (2012), Београд 2012, 413-429.
ISSN 1821-0171
41.Предговор/Prefazione у књизи: Генерални конзулат Краљевине Србије у Трсту
1884– 1914/ Consolato generale Del Regno di Serbia a Trieste, Књига 1/Volume 1, /друго
издање/Seconda edizione (приредили: др Мирослав Перишић, др Светозар Рајак, Јелица Рељић/Redazione di Dr. Miroslav Perišić, Dr. Svetozar Rajak, Jelica Reljić, Серија
Историја српске дипломатије – документа/Storia della diplomazia serba – Dokumenti,
Архив Србије/Archivio della Serbia, Београд/Belgrado 2012, 632.
ISBN 978-86-81511-46-6
42.Архив Српске православне црквене општине у Дубровнику (Мирослав Перишић, Јелица Рељић), у: „Култура Срба у Дубровнику 1790– 2010. Из ризнице Цркве светог
Благовештења“, Архив Србије – Српска православна црквена општина у Дубровнику, Београд 2012, 392-415.
ISBN 978-86-815111-60-2
43.Уводна реч, у: „Култура Срба у Дубровнику 1790– 2010. Из ризнице Цркве светога
Благовештења“, Архив Србије – Српска православна црквена општина у Дубровнику, Београд 2012, 15-17.
ISBN 978-86-815111-60-2
44.Uvodna reč, у: „Kultura Srba u Dubrovniku 1790– 2010. Iz riznice Crkve Svetoga
Blagovještenja“, (izdanje na hrvatskom jeziku), Srpska pravoslavna crkvena općina – Arhiv
Srbije, Dubrovnik 2012, 15-17.
ISBN 978-953-56394-1-1
45.Arhiv Srpske pravoslavne crkvene općine u Dubrovniku, у: „Kultura Srba u Dubrovniku.
Iz riznice Srpske pravoslavne crkve svetoga Blagovještenja“, Srpska pravoslavna crkvena
općina u Dubrovniku – Arhiv Srbije, Dubrovnik 2012, 392-415.
ISBN 978-953-56394-1-1
46.Yugoslavia of the 1950s: Socialism that Inspires Hope (Уводно саопштење на Првој међународној конференцији „Баштина социјализма“, међународног Форума словенских
култура) у: Heritage of Socialism, 1st International Conference, Maribor 20– 21. September
2012, Forum of Slavic Cultures - National Archives of Serbia, Ljubljana 2013, 19-24.
ISBN 978-961-92433-3-6
III – ИЗЛОЖБЕ И СТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕНЕ ПОСТАВКЕ
1. Завичај песнику, Стална изложбена поставка Народног музеја Ваљево у Школи Десанке Максимовић у Спомен-комплексу Бранковина у Бранковини, Бранковина
1985. (аутор: Мирослав Перишић).
2. Genti di San Spiridione. I Serbi a Trieste 1751– 1914/Људи светог Спиридона. Срби у Трсту 1751– 1914. Изложба на тврђави Сан Ђусто у Трсту, (стручни сарадници за архи6
вску грађу Српске православне црквене општине у Трсту: Јелица Рељић, Мирослав
Перишић, Ана Кос), Трст 17. јул – 4. новембар 2009.
3. Идејом и животом. Заоставштина др Зорана Ђинђића у Архиву Србије, Историј­ском
музеју Србије и Народној библиотеци Србије/ Through life and Thought. Bequest of Dr.
Zoran Djindjić in the Archives of Serbia, Historical Museum of Serbia and National Library of
Serbia. Изложба у Архиву Србије, (аутори: Мирослав Перишић, Јелица Рељић, Александар Марковић, Ана Кос, Ана Столић, Сретен Угричић), Архив Србије, 12. март
– 30. јун 2009.
4. Сећајте се моји мене јер ме више нема/Gedenkt meiner, denn ich weile nicht mehr unter
den Lebenden, изложба поводом 70 година од стрељања цивила у Крагујевцу 19, 20.
и 21. октобра 1941. године. Изложба у Историјском музеју Србије, 20. октобар– 20.
новембар 2011. (аутори: Мирослав Перишић, Дејан Ристић), Архив Србије – Историјски музеј Србије.
5. Правни факултет – оснивање и развој 1808– 2012/Faculty of Law – founding and
development. Стална изложбена поставка на Правном факултету Универзитета у
Београду, (аутори: Мирко Васиљевић, Зоран Мирковић, Марко Ђурђевић, Мирослав
Перишић, Светлана Мирчов, Миљко Ваљаревић), Београд 2012.
6. Култура Срба у Дубровнику 1790– 2010. Из ризнице Цркве светог Благовештења.
Изложба у Архиву Србије 29. јун – 1. новембар 2012, (аутори: Горан Спаић, Јелица
Рељић, Мирослав Перишић), Архив Србије 2012.
7. Србија – трајање и памћење. Из историје модерне српске државности – документа
Архива Србије. Изложба у Народној скупштини Републике Србије, (аутори: Јелица
Рељић, Александар Марковић, Мирослав Перишић), Народна скупштина Републике
Србије 12. новембар – 12. децембар 2013.
IV – КАТАЛОЗИ ИЗЛОЖБИ И СТАЛНИХ ИЗЛОЖБЕНИХ ПОСТАВКИ
1. Завичај песнику, Каталог сталне изложбене поставке у Школи Десанке Максимовић у
Спомен комплексу у Бранковини (аутор: Мирослав Перишић), Народни музеј Ваљево, Ваљево 1985, 57.
2. Завичај песнику, Каталог сталне изложбене поставке у Школи Десанке Максимовић
у Спомен комплексу у Бранковини, друго допуњено издање, (аутор: Мирослав Перишић), Народни музеј Ваљево, Ваљево 1987, 107.
3. Genti di San Spiridione. I Serbi a Trieste 1751– 1914/Људи светог Спиридона. Срби у Трсту 1751– 1914, Каталог изложбе на тврђави Сан Ђусто у Трсту (стручни сарадници
на изради Каталога: Јелица Рељић, Мирослав Перишић, Александар Радош, Ана Кос,
Ђурђија Боровњак), Silvana Editoriale, Trieste 2009, 263.
4. Идејом и животом. Заоставштина др Зорана Ђинђића у Архиву Србије, Историј­
ском музеју Србије и Народној библиотеци Србије/ Through life and Thought. Bequest
of Dr. Zoran Djindjić in the Archives of Serbia, Historical Museum of Serbia and National
Library of Serbia, Каталог изложбе у Архиву Србије (аутори: Мирослав Перишић, Јелица Рељић, Александар Марковић, Ана Кос, Ана Столић, Сретен Угричић), Архив
Србије - Историјски музеј Србије – Народна библиотека Србије, Београд 2009, 109.
ISBN 978-86-7035-205-6
5. Идејом и животом. Заоставштина др Зорана Ђинђића у Архиву Србије, Историј­
ском музеју Србије и Народној библиотеци Србије/ Through life and Thought. Bequest
7
of Dr. Zoran Djindjić in the Archives of Serbia, Historical Museum of Serbia and National
Library of Serbia, Каталог изложбе у Архиву Србије (друго издање), (аутори: Мирослав Перишић, Јелица Рељић, Александар Марковић, Ана Кос, Ана Столић, Сретен
Угричић), Архив Србије - Историјски музеј Србије – Народна библиотека Србије,
Београд 2010, 109.
ISBN 978-86-7035-205-6
6. Сећајте се моји мене јер ме више нема/Gedenkt meiner, denn ich weile nicht mehr unter
den Lebenden, Каталог изложбе поводом 70 година од стрељања цивила у Крагујевцу
19, 20. и 21. октобра 1941. године (аутори: Мирослав Перишић, Дејан Ристић), Архив
Србије – Историјски музеј Србије, Београд 2011, 50.
ISBN 978-86-81511-55-8.
7. Правни факултет – оснивање и развој 1808– 2012/Faculty of Law – founding and
development, Каталог сталне изложбене поставке на Правном факултету Универзитета у Београду, (аутори: Мирко Васиљевић, Зоран Мирковић, Марко Ђурђевић, Мирослав Перишић, Светлана Мирчов, Миљко Ваљаревић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2012, 127.
ISBN 978-86-7630-393-9
V – УРЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ
1. Милена Шотра Гаћиновић, Виђења из исељеничког живота у Америци, (уредник Мирослав Перишић), Војноиздавачки и новински центар, Београд 1990.
2. Милан Ристовић, Немачки нови поредак у Југоисточној Европи 1940/42– 1944/45.
(уредник: Мирослав Перишић), Војноиздавачки и новински центар 1990.
3. Бранко Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939– 1945. (уредник: Мирослав
Перишић), Војноиздавачки и новински центар, Београд 1992.
4. Љубодраг Димић - Никола Жутић, Римокатолички клерикализам у Краљевини Југославији 1918– 1941. (уредник: Мирослав Перишић), Војноиздавачки и новински центар, Београд 1993.
5. Радош Љушић, Вожд Карађорђе 1, (уредник: Мирослав Перишић), Војноиздавачки и
новински центар, Београд 1994.
6. Радош Љушић, Вожд Карађорђе 2, (уредник: Мирослав Перишић), Војноиздавачки и
новински центар, Београд 1996.
7. Ђорђе Станковић, Изазов нове историје 1, (уредник: Мирослав Перишић), Војноиздавачки и новински центар, Београд 1993.
8. Ђорђе Станковић, Изазов нове историје 2, (уредник: Мирослав Перишић), Војноиздавачки и новински центар, Београд 1995.
9. Бранко Петрановић, Историчар и савремена епоха, прво издање, (уредник: Мирослав Перишић), Војноиздавачки и новински центар, Београд 1994.
10.Радош Љушић, Србија 19. века 1, (уредник: Мирослав Перишић), Војноиздавачки и
новински центар, Београд 1995.
11.Андрија Веселиновић, Држава српских деспота, (уредник: Мирослав Перишић), Војноиздавачки и новински центар, Београд 1996.
12.Владимир Стојанчевић, Први српски устанак, (уредник: Мирослав Перишић), Војноиздавачки и новински центар, Београд 1996.
8
13.Момчило Митровић, Муслимански логор Високо. Дневник и казивања избеглица,
(уредник: Мирослав Перишић), Војноиздавачки и новински центар, Београд 1995.
14.Момчило Митровић, Сарајевска раскршћа, Дневник и казивања избеглица, (уредник:
Мирослав Перишић), Војноиздавачки и новински центар, Београд 1997.
15.Драгољуб Живојиновић, Црна Гора у борби за опстанак 1914– 1918, Војноиздавачки
и новински центар, Београд 1996.
16.Радослав Распоповић, Дипломатија Црне Горе 1790– 1918, (уредник: Мирослав Перишић), Војноиздавачки и новински центар, Београд 1996.
17.Андреј Митровић, Пропитивање Клио, (уредник: Мирослав Перишић), Војноиздавачки и новински центар, Београд 1996.
18.Ђорђе Станковић, Студенти и универзитет 1914– 1954, (уредник: Мирослав Перишић), Центар савремену историју Југоисточне Европе, Београд 1998.
19.Бранко Петрановић, Стратегија Драже Михаиловића, Центар за савремену историју Југоисточне Европе, Београд 1999.
20.Министарство и министри полиције у Србији 1811– 2001, група аутора, (уредник:
Мирослав Перишић), Министарство полиције Републике Србије, Београд 2002, 366.
21.Фонд Александра Арнаутовића, приредила Јелица Рељић, (одговорни уредник: др
Мирослав Перишић), Фондација Александра Арнаутовића – Архив Србије, Београд
2007, 88.
22.Архив Српске православне црквене општине у Трсту 1749– 1950, књига 1, приредили:
Љубодраг Поповић, Дарко Гилер, Миодраг Пурић, (одговорни уредник: др Мирослав Перишић), Архив Србије, Београд 2007, 237.
23.Архив Српске православне црквене општине у Трсту 1749– 1950, књига 2, приредили:
Љубодраг Поповић, Дарко Гилер, Миодраг Пурић, (одговорни уредник: др Мирослав Перишић), Архив Србије, Београд 2007, 201.
24.Милан Јовановић Батут, Лични фонд 1871– 1975, сумарни и аналитички инвентар,
приредила: Ђурђија Боровњак, (одговорни уредник: др Мирослав Перишић), Архив
Србије, Београд 2008, 149.
25.Михаило Гавриловић, Лични фонд 1914– 1924, аналитички инвентар, (одговорни
уредник: др Мирослав Перишић), Архив Србије, Београд 2008, 39.
26.Риста Одавић, Лични фонд 1787– 1949, приредила: Јелица Рељић, (одговорни уредник: др Мирослав Перишић), Архив Србије, Београд 2008, 603.
27.Милован Ђ. Глишић, Репертоар и приходи Народног позоришта у Београду 1868– 1894,
приредила: Јелица Рељић, (одговорни уредник: др Мирослав Перишић), Архив Србије, Београд 2008, 376.
28.Депо Архива Србије – нова сазнања, каталог изложбе, аутори: Јелица Рељић, Александар Марковић, Весна Петровић, Ана Кос, (одговорни уредник: др Мирослав Перишић), Архив Србије, Београд 2008, 49.
29.Школство у Србији 1817– 1838, приредили: Татјана Драгићевић, Славица Тимотијевић, (одговорни уредник: др Мирослав Перишић), Архив Србије, Београд 2009, 521.
30.Љ. Шкодрић, Министарство просвете и вера у Србији 1941– 1944. Судбина институције под окупацијом, (одговорни уредник: др Мирослав Перишић), Архив Србије,
Београд 2009, 443.
9
31.Александар Радош, Идејом и животом – мултимедијална презентација изложбе писане заоставштине др Зорана Ђинђића, (одговорни уредник: др Мирослав Перишић), Архив Србије, Београд 2009. (двојезично издање: српски и енглески).
32.Турци са стране кнезу Милошу. Фонд Књажеске канцеларије. Документа Архива Србије на турском језику, приредила: Мирјана Маринковић, (одговорни уредник: др
Мирослав Перишић), Архив Србије, Београд 2009, 426.
33.Москва – Србија, Београд – Русија. Документи и материјали, том 1, друштвене и
политичке везе XVI – XVIII век, приредили: Светлана Долгова, Екатерина Иванова,
Анатолиј Турилов, Татјана Суботин-Голубовић, (одговорни уредници: Мирослав Перишић, Михаил Михаилович Горинов), Архив Србије – Главное архивное управление города Москви, Београд – Москва 2009, 669. (Двојезично издање)
34.Генерални конзулат Краљевине Србије у Трсту 1884– 1914/ Consolato generale Del Regno
di Serbia a Trieste, књига 1/Volume 1 (приредили: др Мирослав Перишић, др Светозар Рајак, Јелица Рељић/Redazione di Dr. Miroslav Perišić, Dr. Svetozar Rajak, Jelica
Reljić, Серија Историја српске дипломатије – документа/Storia della diplomazia serba
– Dokumenti, (одговорни уредник: др Мирослав Перишић), Архив Србије/Archivio
della Serbia, Београд 2009/Belgrado 2009, 632. (Предговор и регеста објављени двојезично).
35.Српски манастири и цркве на Косову и Метохији. Уметничка фотографија – Александар Радош. Каталог изложбе Архива Србије у Трсту, (одговорни уредник: др Мирослав Перишић), Архив Србије, Београд 2009, 44. (Двојезично издање).
36.Момчило Митровић, Три документа о ибеовцима, (одговорни уредници: др Момчило Митровић, др Мирослав Перишић), Институт за новију историју Србије – Архив
Србије, Београд 2009, 285.
37.Летопис Српске православне парохије у Цељу, настао 1937. године, приредили: мр
Бојан Цвелфар, Јелица Рељић, Татјана Драгићевић, (одговорни уредници: др Мирослав Перишић, мр Бојан Цвелфар), Архив Србије – Згодовински архив Цеље, Београд
– Цеље 2010, 372. (Двојезично издање).
38.Идејом и животом. Заоставштина др Зорана Ђинђића у Архиву Србије, Историјском
музеју Србије и Народној библиотеци Србије/ Through life and Thought. Bequest of Dr.
Zoran Djindjić in the Archives of Serbia, Historical Museum of Serbia and National Library of
Serbia, Каталог изложбе у Архиву Србије, аутори: Мирослав Перишић, Јелица Рељић,
Александар Марковић, Ана Кос, Ана Столић, Сретен Угричић, (одговорни уредници:
др Мирослав Перишић, др Ана Столић, Сретен Угричић) Архив Србије – Историјски
музеј Србије – Народна библиотека Србије, Београд 2009, 109.
39.Идејом и животом. Заоставштина др Зорана Ђинђића у Архиву Србије, Историјском
музеју Србије и Народној библиотеци Србије/ Through life and Thought. Bequest of Dr.
Zoran Djindjić in the Archives of Serbia, Historical Museum of Serbia and National Library
of Serbia. Каталог изложбе у Архиву Србије, (друго издање), аутори: Мирослав Перишић, Јелица Рељић, Александар Марковић, Ана Кос, Ана Столић, Сретен Угричић,
(одговорни уредници: др Мирослав Перишић, др Ана Столић, Сретен Угричић) Архив Србије – Историјски музеј Србије – Народна библиотека Србије, Београд 2010,
109.
40.Водич за регистратуре, приредила Татјана Мишић, (одговорни уредници: Татјана
Мишић, Мирослав Перишић), Друштво архивиста Србије – Архив Србије, Београд
2010, 135.
10
41.Александар Радош, Храм светог Спиридона чудотворца – Трст, мултимедијална
презентација, (одговорни уредници: Богољуб Стојићевић, др Мирослав Перишић),
Српска православна црквена општина у Трсту – Архив Србије, Трст – Београд 2010.
42.Време је... Каталог изложбе приређене поводом потписивања Протокола о сарадњи
Архива Србије и Исламске заједнице Србије, (одговорни уредници: др Мирослав Перишић, муфтија србијански мр Мухаммед Јусуфспахић), Архив Србије – Исламска
заједница Србије, Београд 2010, 60.
43.Устави Кнежевине и Краљевине Србије, каталог изложбе Архива Србије приређене
у Крагујевцу под покровитељством Владе Републике Србије поводом обележавања
националног празника Сретења – Дана државности Србије, аутори: Златибор Марковић, Александар Марковић, Петар Росић, (одговорни уредник: др Мирослав Перишић), Архив Србије, Београд – Крагујевац 2011, 35. (Двојезично издање).
44.Москва – Србија, Београд – Русија, Том 2, друштвене и политичке везе 1804– 1878,
приредили: Мирослав Јовановић, Алексеј Тимофејев, Људмила Кузмичева, Екатерина Иванова, (одговорни уредници: Мирослав Перишић, Михаил Михаилович Горинов), Архив Србије – Главное архивное управление города Москви, Београд – Москва 2011, 940. (Двојезично издање).
45.Балкански ратови/Balkan Wars/ Балканские войни, приредили: Мирослав Перишић,
Милић Милићевић, Бранко Богдановић, серија Визуелна историја/Visual history,
књига 1, (одговорни уредник: др Мирослав Перишић), Архив Србије/Archives of
Serbia/Архив Сербии, Београд/ Belgrade/Белград 2010, 492. (Тројезично издање).
46.Писма из Трста. Никифор Вукадиновић Димитрију Руварцу, приредили: др Никола
Марковић, Даница Филиповић, (одговорни уредници: Богољуб Стојићевић, др Мирослав Перишић), Српска православна црквена општина у Трсту – Архив Србије,
Београд 2011, 90.
47.NO PASARAN, каталог изложбе Архива Србије поводом 75. годишњице Шпанског
грађанског рата, аутори: Олга Манојловић Пинтар, Мило Петровић, (одговорни
уредник: др Мирослав Перишић), Архив Србије, Београд 2011, 88. (Двојезично издање: српски и шпански).
48.Сећајте се моји мене јер ме више нема/Gedenkt meiner, denn ich weile nicht mehr unter
den Lebenden, Каталог изложбе поводом 70 година од стрељања цивила у Крагујевцу
19, 20. и 21. октобра 1941. године. Аутори: Мирослав Перишић, Дејан Ристић, Архив
Србије – Историјски музеј Србије, Београд 2011, 50.
49.Архиви и архивска грађа. Термини, описи, дефиниције, приредила: Светлана Аџић,
(одговорни уредници: др Мирослав Перишић, Татјана Мишић), Архив Србије – Архивистичко друштво Србије, Београд 2011, 179.
50.КПС у источној Србији: Обласни комитет 1949– 1952, приредили: Момчило Митровић, Страхиња Поповић, (одговорни уредници: др Момчило Митровић, др Мирослав Перишић, Велибор Тодоровић), Институт за новију историју Србије – Архив
Србије – Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, Београд 2012, 708.
51.Култура Срба у Дубровнику 1790– 2010, приредили: Горан Спаић, Јелица Рељић, Мирослав Перишић, (одговорни уредници: Мирослав Перишић, Горан Спаић), Архив
Србије – Српска православна црквена општина у Дубровнику, Београд 2012, 425.
52.Kultura Srba u Dubrovniku 1790– 2010 (izdanje na hrvatskom jeziku), priredili: Goran
Spaić, Jelica Reljić, Miroslav Perišić, (odgovorni urednici: Goran Spaić, dr Miroslav Perišić),
Srpska pravoslavna crkvena općina u Dubrovniku – Arhiv Srbije, Dubrovnik 2012, 426.
11
53.КПС у источној Србији: Обласни комитет 1945– 1948, приредили: Момчило Митровић, Страхиња Поповић, (одговорни уредници: др Момчило Митровић, др Мирослав Перишић, Велибор Тодоровић), Институт за новију историју Србије – Архив
Србије – Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, Београд 2012, 572.
54.Српски манастири и цркве на Косову и Метохији – уметничка фотографија. Каталог изложбе Архива Србије, (друго издање), аутор: Александар Радош, (одговорни
уредник: др Мирослав Перишић), Архив Србије, Београд 2013, 47. (Двојезично издање: српски и енглески).
55.Ивана Стефановић, Приватна прича – према садржају једног кофера, (одговорни
уредници: Радош Љушић, Мирослав Перишић), Службени гласник – Архив Србије,
Београд 2013, 537.
56.Москва – Србија, Београд – Русија. Документи и материјали, том 1, друштвене и политичке везе XVI– XVIII век, (друго издање), приредили: Светлана Долгова, Екатерина Иванова, Анатолиј Турилов, Татјана Суботин-Голубовић, (одговорни уредници:
Мирослав Перишић, Михаил Михаилович Горинов), Архив Србије – Главное архивное управление города Москви, Београд – Москва 2009, 669. (Двојезично издање).
57.Москва – Србија, Београд – Русија, том 3, друштвено-политичке и културне везе
1878– 1917/ Москва – Сербия, Белград – Россия, том 3, Общественно-политические
и културние свяази 1878– 1917, приредили: А. Л. Шемјакин, Е. В. Иванова, М. Перишић, А. Тимофејев, Г. Милорадовић, (одговорни уредници: Михаил Михаилович Горинов, Мирослав Перишић), Главное архивное управление города Москви – Архив
Србије, Москва – Белград/Москва – Београд 2012, 703.
58.Генерални конзулат Краљевине Србије у Трсту 1884– 1914/ Consolato generale Del
Regno di Serbia a Trieste, Књига 1/Volume 1, друго издање/ Seconda edizione, приредили: др Мирослав Перишић, др Светозар Рајак, Јелица Рељић/Redazione di Dr. Miroslav
Perišić, Dr. Svetozar Rajak, Jelica Reljić, Серија Историја српске дипломатије – документа/Storia della diplomazia serba – Dokumenti, (одговорни уредник: др Мирослав
Перишић), Архив Србије/Archivio della Serbia, Београд/Belgrado 2012, 632.
VI – ПРИКАЗИ КЊИГА, СТРУЧНИ ПРИЛОЗИ У ШТАМПИ, ПОЛЕМИКЕ (Избор)
1. Недовршена књига, критика књиге В. Б. Савић, „Војвода Живојин Мишић – акта и
писма“, у: „Књижевне новине“, септембар 1989.
2. Пред изазовима историје. Однос опрема прошлости, у: „Ослободилачки ратови Србије и Црне Горе 1912–1918“, Специјални додатак листа „Војска“, 31. 12. 1992, 49.
3. Рат постаје историја. Перспективе војног издаваштва у области историографије,
„Војска“, 25. 11. 1993, 12.
4. Ваљево на крају 19. века, Ревија „Ваљевац“, август 1995, 51-53.
5. 20. век – прошли век. О послератном Ваљеву, Ревија „Ваљевац“, октобар 1996, 19-20.
6. Планско уређење ваљевске вароши у другој половини 19. века, Ревија „Колубара“, јун
1997, 38-42.
7. Списак свих домова у вароши Ваљеву за 1901. годину, Календар „Колубара'' за 1997.
годину.
8. Група аутора, Пет година живота и рада, (уредник М. Перишић), монографија СШУОВ „Вељко Влаховић'' Коцељева, Коцељева 1985, 235.
12
9. М. Трипковић, Ваљево 1900– 1941, „Борба'' 23. јануар 1981, 16.
10.М. Исаиловић, Школе у ваљевском крају 1804– 1918, „Напред“, новембар 1985, 6.
11.В. Б. Савић, Прота Матеја Ненадовић – акта и писма, Гласник Историјског архива
Ваљево, 1985.
12.М. Исић, Сељаштво ваљевске области 1929– 1941, Гласник Историјског архива Ваљево, 1985.
13.Ваљевски крај у НОР-у 1941/42, Приказ Зборника радова са научног скупа, „Гласник
Историјског архива Ваљево“, Ваљево, 1985.
14.Б. Лазић, Видосава Ковачевић, „Напред“, август 1989.
15.Р. Љушић, Тумачења Српске револуције у историографији 19. и 20. века, „Историјски
гласник“, 1994.
16.Б. Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939– 1945, „Војска“, децембар 1992.
17.А. Веселиновић, Држава српских деспота, „Војска“, 1995.
18.З. Трипковић, Спорт у ваљевском крају, Ревија „Колубара“, 1992.
19.Р. Распоповић, Дипломатија Црне Горе 1790– 1918, „Војска“, 1997.
20.Р. Љушић, Вожд Карађорђе 1-2, ЈИЧ, 1-2/1996, стр. 213-216.
21.М. Митровић, Сарајевска раскршћа – Дневник и казивања избеглица, ЈИЧ, 1-2/1996,
стр. 222-224.
22.Група аутора, Сто двадесет пет година Ваљевске гимназије 1870–1995, „Гласник историјскох архива Ваљево“, Ваљево, 1996, 214-221.
23.Љ. Димић, Културна политика Краљевине Југославије 1918–1941, 1-3, „Гласник Историјског архива Ваљево“, 32, Ваљево 1998, стр. 254-262.
24.М. Трипковић, Богдан Јанковић, „Гласник историјског архива Ваљево“, 32, Ваљево
1998, стр. 273-277.
25.Р. Љушић, Кнегиња Љубица, „Гласник Историјског архива Ваљево“, 32, Ваљево 1998,
стр. 277-281.
26.Б. Димитријевић, Ваљевски равногорци ваљевском крају 1941– 1945, „Гласник Историјског архива Ваљево“, 33, Ваљево 1999, стр. 185-189.
27.Нови продори у српској историографији (приказ Научног скупа „Положај жене као
мерило модернизације''), „Токови историје“, 1-4/1999, стр. 435-438.
28.М. Бјелајац, П. Трифуновић, Између војске и политике, ЈИЧ, 1-2/1999, стр. 278-280.
29.Историчар о будућности (поводом књиге, Срби и Југославија), „Књижевне новине“,
16. новембар 1999.
30.Љ. Димић, Срби и Југославија, ЈИЧ, 1-2/1999, стр. 284-286.
31.Д. Михајловић, Повленске магле и видици 1-2, „Гласник Историјског архива Ваљево“,
Ваљево 2005.
32.Љ. Трговчевић, Планирана елита, „Годишњак за друштвену историју“, 2005.
33.M. Radojčić, Đuro Kozarac, у: „Tokovi istorije“, 2/2006.
34.М. Bojanić, Preci ponovo govore, у: „Tokovi istorije“, 2/2006.
35.Свилеува, Годишњак 4/2006, у: „Tokovi istorije'' 4/2006, 289-291
36.Устав Књажества Сербије 1835, Специјални додатак у „Вечерњим новостима“, поводом Сретења – Дана државности, 2012, стр. 3-30.
13
Download

Библиографија др Мирослава Перишића