HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON
SEKTÖRÜ AÇISINDAN
İTALYA
TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ
AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ
MAYIS 2014
HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON
SEKTÖRÜ AÇISINDAN
İTALYA
İÇİNDEKİLER
I. İTALYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER .................................................................. 3
Giriş ........................................................................................................................................ 3
Temel Ekonomik Göstergeler ................................................................................................ 4
Sanayi ..................................................................................................................................... 5
Ekonomi ................................................................................................................................. 6
Güncel Ekonomik Gelişmeler ................................................................................................ 7
Dış Ticaret Mevzuatı ve Anlaşmalar ...................................................................................... 7
Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü ............................................................................................. 9
Perakende Giyim Pazarı ve Mağazacılık ............................................................................. 10
İtalyan İş Kültürü ................................................................................................................. 12
II. İTALYA’NIN DIŞ TİCARETİ ............................................................................. 14
Yıllar İtibariyle Genel İhracat ve İthalat .............................................................................. 14
En Çok İhraç Edilen Ürünler ................................................................................................ 14
En Çok İthal Edilen Ürünler................................................................................................. 15
En Çok İhracat Yapılan Ülkeler ........................................................................................... 16
En Çok İthalat Yapılan Ülkeler ............................................................................................ 17
III. DÜNYA HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON TİCARETİNDE İTALYA’NIN YERİ ......... 19
İtalya’nın Hazırgiyim ve Konfeksiyon Dış Ticareti ............................................................. 19
İtalya’nın En Çok Hazırgiyim ve Konfeksiyon İthalatı Yaptığı Ülkeler ............................. 20
İtalya’nın En Çok İthal Ettiği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ürünleri ................................... 21
İtalya’nın Tekstil Dış Ticareti ............................................................................................. 22
IV. TÜRKİYE – İTALYA DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ .................................................. 23
Türkiye – İtalya Genel Dış Ticareti...................................................................................... 23
Türkiye’nin Genel Ticaretinde İtalya’nın Yeri .................................................................... 28
Türkiye’nin Hazır Giyim ve Konfeksiyon Ticaretinde İtalya’nın Yeri ............................... 30
Türkiye – İtalya Hazır Giyim ve Konfeksiyon Dış Ticareti................................................. 31
V. FAYDALI ADRESLER ....................................................................................... 37
Diplomatik Temsilcilikler .................................................................................................... 37
Devlet Kuruluşları ................................................................................................................ 38
Ticaret Odaları ve Meslek Kuruluşları ................................................................................. 38
VI. YARARLANILAN KAYNAKLAR.......................................................................... 40
2
HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON
SEKTÖRÜ AÇISINDAN
İTALYA
I. İTALYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Giriş
İtalya, Avrupa’nın güneyinde Akdeniz’e uzanan bir yarımada ve
çevresindeki adalardan oluşmaktadır. Ülkenin yüzölçümü 301.309 km² olup,
bu alana San Marino Cumhuriyeti ile Vatikan dâhil değildir. Ülkenin iki büyük
adası Sicilya ve Sardunya’dır. İtalya, 1.900 km uzunluğunda kara sınırı ile
Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya ile komşudur. Deniz sınırları ise
Adriyatik Denizi’nde Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek ve Arnavutluk’tur.
1861 yılında kurulan ve 1946 yılına kadar monarşiyle yönetilen İtalya, bu
tarihte cumhuriyet yönetim şekline geçmiştir. Aynı dönemde ekonomik
kalkınma hamlesiyle Avrupa’nın başlıca sanayilerinden birine sahip olan İtalya,
NATO ve AET’nin de kurucu üyesidir. Ülke ayrıca G-8 üyesidir. 1948
Anayasası’na göre, İtalya her biri beş yıl süre ile seçilen iki meclisin
(Temsilciler ve Senato) yasama yetkisine sahip bulunduğu, demokratik bir
Cumhuriyettir. Temsilciler Meclisi’nin 630, Senato’nun 325 üyesi vardır. Devlet
Başkanı yedi yıl süre ile bu iki meclis tarafından seçilir. Ülke, yirmi bölgeye
ayrılmıştır. Bu bölgeler, bir ölçüye kadar kendi içinde özerktir. Ayrıca kendi
yönetimlerine sahip beş ana bölge vardır.
İtalya, 1999 yılında Avrupa Ortak Para Birimi’ne dâhil olarak Euro para
birimini kullanmaya başlamıştır. Ayrıca İtalya, AB içinde kişilerin serbest
dolaşımına ilişkin Şengen Anlaşması’na da taraf bir ülkedir.
Ülkenin resmi dili İtalyancadır. İtalya’da 6 ile 14 yaş arasında temel
eğitim mecburi ve ücretsizdir. Bu eğitimden sonraki lise ise beş yıldır. Ülkede
290’a yakın üniversite bulunmaktadır. Yüksek öğretim paralıdır. Halkın büyük
bir kesimi Hıristiyanlığın Katolik mezhebine mensuptur. Çok az miktarda
Protestan ve Musevi bulunmaktadır.
İtalya geçmişten beri süregelen birçok sosyal, siyasi ve ekonomik
sorunla karşı karşıyadır. Siyasi istikrarsızlık, ülkeye kaçak giren mülteciler,
organize suçlar, yolsuzluk ve hantal bürokrasinin yanı sıra sanayileşmiş zengin
Kuzey İtalya ile nispeten geri kalmış tarım ağırlıklı Güney arasındaki
gelişmişlik ve refah farkı gibi sorunlar, ülkenin başını ağrıtmaktadır. Ülke
genelinde işsizlik halen yüksek oranlarda seyretmeye devam etmekte olup,
2013 yılının Ekim ayında % 12,5 seviyesinde kaydedilmiştir. Güney İtalya’da
ise bu oranın çok daha yüksek olduğu kaydedilmektedir.
3
Temel Ekonomik Göstergeler
OECD ve IMF’den temin edilen İtalya’ya ait en güncel temel ekonomik
göstergeler aşağıda verilmektedir.
Başkenti
Roma
Yüzölçümü
301.336 km²
Nüfus
61 milyon (2013)
Ortalama Yaşam Süresi
82
Nüfus Yaş Dağılımı
0-14 yaş
% 13,8
15-64 yaş
% 65,7
65 ve üstü % 20,5
Para Birimi
Euro
Kişi Başına Milli Gelir
$ 29 bin (2013)
GSYİH Büyüme Hızı
% - 1,9 (2013)
Sektörlere Göre GSMH
Tarım % 2
Sanayi % 24
Hizmet % 74
İşsizlik Oranı
% 12,7 (2014 Mart)
İhracat
517,7 milyar $ (2013)
İthalat
477,4 milyar $ (2013)
Başlıca İhracat Ürünleri
Makinalar ve aksam, tekstil, konfeksiyon ve deri
ürünleri, ayakkabı, mobilya, kimyasal ürünler,
taşıt araçları, gıda maddeleri.
Başlıca İthalat Ürünleri
Makinalar ve aksam, ulaşım araçları, kimyasal
maddeler, enerji ürünleri, tekstil, deri, gıda
maddeleri.
4
Sanayi
İtalyan sanayiinin otomotiv, elektronik ürünler, ölçü aletleri,
telekomünikasyon cihazları, biyokimya ve yüksek teknoloji ürünleri
alanlarındaki rekabet gücü ABD, Japonya, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi
gelişmiş ülkelerin gerisinde bulunmaktadır. Özellikle son dönemde, şirketlerin
sabit sermaye yatırımları ve araştırma geliştirmeye ayrılan fonlarının yetersiz
kaldığı rapor edilmektedir. Ancak, İtalyan hükümeti tarafından global ölçekte
rekabet gücünün arttırılması, İtalyan ürünlerinin uluslararası pazarlarda
imajının korunması amacıyla (made in Italy) çeşitli girişimler başlatılmıştır.
Bunun yanı sıra, özellikle promosyon faaliyetlerine de ağırlık verilmektedir.
İmalat Sanayi GSMH’nın yaklaşık %25’ine tekabül etmektedir. Bu diğer
gelişmiş Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir orandır.
Hâlihazırda hizmetler sektörü genel üretim rakamları açısından daha fazla bir
yer tutsa da, bu sektördeki faaliyetlerin önemli bir bölümü de imalat sanayinde
gerçekleştirilen üretimin dağıtımı veya imalat sanayine verilen diğer destek
hizmetleri ile ilgilidir. İtalya, dünya pazarında özellikle orta seviyede teknoloji
gerektiren tüketim ve yatırım malları açısından önemli bir paya sahiptir. Ancak
günümüzde hızlı bir gelişme gösteren yüksek teknoloji gerektiren bilgi ve
iletişim sektörlerinde zayıftır. Benzer büyüklükteki Avrupa ekonomileri ile
karşılaştırıldığında az sayıda büyük ölçekli özel sektör firması bulunmaktadır.
Öte yandan, İtalyan ekonomisinin dış ticaret potansiyeli ve sanayi
gücünü yatırımlara aktaramadığı gözlenmektedir. Dünya’nın önde gelen
sanayi ürünleri ihracatçısı olmasına karşılık, yabancı yatırımlar bakımından
aynı performansı gösterememiştir. Bu durum İtalyan sanayiinin ve üretiminin
küreselleşme alanında yaşadığı bazı güçlüklerden kaynaklanmaktadır.
Son yıllarda ekonomide görülen yavaşlama İtalya’nın ihracat
performansı ve rekabet gücüne yansımış, dünya ticaretinde ve üretiminde
önde gelen sektörlerdeki payını azaltmıştır. Ayrıca, Rusya ve Çin’in dünya
ekonomisi ve ticareti içerisinde giderek ağırlık kazanması neticesinde artan
rekabet ortamından, İtalyan sanayiinin uluslararası rekabet gücü olumsuz
etkilenmiş, son beş yıl içerisinde çeşitli sektörlerde rekabet gücü ve dünya
ticaretindeki pazar payında az da olsa gerileme yaşanmıştır. Hatta İtalya’nın,
dünyanın en önemli üreticisi konumunda bulunduğu ürünlerde bile pazar
payını kaybetmekte olduğu ifade edilmektedir.
Diğer yandan, en az AB’nin diğer sorunlu ekonomilerinde olduğu kadar
İtalya’yı da olumsuz etkileyen ekonomik kriz nedeniyle başta İtalya’nın en
iddialı olduğu giyim, moda, deri ve ayakkabı sektörlerinde olmak üzere birçok
alanda yüzlerce şirketin sıkıntıda veya iflasın eşiğinde olduğu ve başta Çinliler
olmak üzere yabancı yatırımcıların İtalyan şirketlerini giderek daha fazla satın
aldığı bildirilirken, ekonomik kriz nedeniyle şirketlerin gerçek değerinin çok
altına satıldığından hareketle Türk firmalarının da bu fırsattan yararlanarak
İtalyan markalarını satın alabileceği yönünde görüş belirtilmektedir.
5
İtalya’nın en iddialı olduğu sanayi kolları olan tekstil ve hazırgiyim
sektörlerinde en önemli temsilci sektörel kuruluş Sistema Moda Italia adlı
federasyon olup, söz konusu kuruluş 60 binden fazla sektör firmasını temsil
etmektedir. Sistema Moda Italia’nın temsil ettiği bu işletmelerde 500 binden
fazla çalışan istihdam edilmektedir.
Ekonomi
İtalya, AB’nin ve dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer
almaktadır. Ülke 61 milyon nüfusu ve 1,9 trilyon euroluk GSYİH ile dünyadaki
en önemli pazarlardan biridir. Kuzey bölgesinde yoğunlaşan sanayi faaliyetleri,
kuzey batıdan (Torino’dan), Milano üzerinden kuzey doğuya (Venedik’e) kadar
uzanmaktadır. Bu bölge, Avrupa’nın en sanayileşmiş ve verimli bölgelerinden
biridir ve ulusal gelirin %50’sini yaratmaktadır. Buna karşın, İtalya’nın güney
bölgesi (Mezzo Giorno) daha az gelişmiştir.
İtalya ekonomisinin temeli geleneksel olarak küçük ve orta büyüklükteki
işletmelere (KOBİ) dayanmakta; KOBİ’lerde 9 milyondan fazla kişi istihdam
edilmektedir. İtalyan ekonomisi, üretim ve tüketim biçimleri bakımından
değerlendirildiğinde benzer büyüklükteki AB ülkelerinin ekonomilerinden
farklılıklar göstermektedir. KOBİ’lerin ülke ekonomisindeki ağırlığı; işçi
sendikalarının gücü, bölgeselciliğin ve hatta şehirciliğin baskın olması; Akdeniz
ikliminin getirdiği, yaşama, çalışma ve beslenme alışkanlıkları, geleneksel aile
yapısının önemi, diğer Kuzey Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında İtalya’da
kendine özgü tüketim trendlerinin oluşmasına yol açmıştır.
Ancak, küreselleşme ile birlikte artan rekabet ve değişen nüfus yapısı;
İtalya’da da global eğilimlerin ağırlık kazanmasına fırsat tanımakta; değişen
aile yapısı ve göç ile artan yabancı nüfus, özellikle tüketimde değişiklikler ve
firmalar için yeni iş imkanları anlamına gelmektedir.
İtalya güçlü ekonomik yapısını, daha çok aile şirketi olan ve bu aileler
tarafından yönetilen, sanayi grupları içerisinde bir araya gelmiş olan küçük ve
orta ölçekli firmalara borçludur. Bu firmalar, çeşitli kapital ve tüketim ürünleri
kategorilerinde uzmanlıklar geliştirmişlerdir.
İtalya ekonomisinde üretim sektörü güçlüdür. Ana sanayiler arasında
otomotiv, gemi yapımı, kimyasallar, mobilya, giyim ve tekstil, deri eşya ve
ayakkabı, gıda işleme, seramik ürünler, makina ve aksamı sayılabilir.
İtalyan sanayiinin en gelişmiş sektörleri arasında mekanik, yapı, kimya
ve taşıt araçları sanayi başta gelmektedir. İtalya’nın en önemli gücü diğer
sanayileşmiş ülkelere oranla küçük ve orta ölçekli firma sayısının fazlalığıdır:
İstat’ın İtalya’nın üretim yapısını inceleyen raporunda, İtalya’da 4,5 milyon
şirketin faaliyet gösterdiği, % 95’inin mikro ölçekli şirket olduğu ve istihdamın
% 46’sına denk gelen 17,9 milyon kişiyi istihdam ettikleri belirtilmektedir. Bir
şirket bünyesinde çalışan sayısı ortalama 4 kişiden oluşurken, şirketlerin
6
sadece % 0,1’inin 250’den fazla çalışanı bulunmaktadır. Büyük ölçekli firmalar
daha çok Kuzey ve Orta İtalya’da toplanırken, Güney İtalya’da daha çok tarım
ve turizm alanında faaliyet gösteren küçük işletmeler faaliyet göstermektedir.
İtalyan ekonomisinin bir diğer gücü ise, “sanayi bölgeleri” olarak
adlandırılan ve aynı sektörde, her biri üretim aşamalarının başka bir dalında
uzmanlaşmış birçok firmanın sıkı ekonomik ilişkiler içerisinde bir arada
bulunduğu alanların gelişimidir. Bugün İtalya’da 200’den fazla sanayi bölgesi
mevcuttur.
İtalya, kriz öncesi dönemde istihdamda ciddi bir başarı göstermesine
rağmen halen AB içinde işsizlik sorununun en ciddi olduğu ülkelerden biridir.
Güncel Ekonomik Gelişmeler
Avrupa Birliği’nin önemli ekonomilerinden ve ihracat sektörlerimizin
başlıca pazarlarından İtalya’nın GSYH’sinin 2013 yılının 2. çeyrek döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre % 2,2 oranında küçüldüğü, 3. çeyrek
dönemde ise % 1,9 daraldığı kaydedilmektedir.
İtalya ekonomisinin 2013 yılı genelinde ise % 1,8 oranında küçüldüğü
tahmin edilirken, 2014 yılında ise % 0,6 oranında büyümesi beklenmektedir.
İtalya’da işsizlik oranı, yüksek oranlarda seyreden 2013 yılının ardından
yeni yılın Ocak ayında % 12,9 seviyesindeyken, Şubat ayında ise % 13
seviyesine yükselmiş, Mart ayında ise % 12,7 olarak kaydedilmiştir.
İtalya genelinde perakende satışlarda ise geçen yılın aynı dönemine göre
Aralık ayında % 1,9 düşüş kaydedilirken, Ocak ayında ise % 0,2 gerileme
meydana gelmiştir.
İtalya sanayi üretiminde ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine
göre % 1,2 artış kaydedilirken, Şubat ayında % 0,4 artış meydana gelmiştir.
İtalya’da halen devam eden siyasi sorunlar zaten sıkıntıda olan ülke
ekonomisini daha da krize sokmakta ve ekonomide gerekli yapısal reformları
geciktirmektedir.
Dış Ticaret Mevzuatı ve Anlaşmalar
AB üyesi olan İtalya'da dış ticaret, AB norm ve kurallarına göre
yürütülmektedir. İtalya’nın AB’nin Ortak Dış Ticaret Politikası dışında ulusal
bazda bir dış ticaret mevzuatı mevcut olmayıp, dış ticaret alanındaki ulusal
mevzuat AB direktiflerinin ulusal mevzuata aktarılması ile yürütülmektedir. Bu
çerçevede, uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanan mallar dışında ithali
yasak ürün bulunmamaktadır. Bununla beraber, teknik mevzuat ve standartlar
7
alanında AB’nde tam bir uyum söz konusu olmaması nedeniyle üye ülkeler
tarafından kendi iç düzenlemeleri paralelinde uygulamalar yürütülmektedir.
Yine AB üyeliğinin sonucu olarak İtalya, Birliğin üçüncü ülkelerle yaptığı
anlaşmalara taraf olup Ortak Dış Ticaret politikası tatbik etmektedir. Bu
çerçevede EFTA Ülkeleri, Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri, Akdeniz Ülkeleri
Meksika, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Şili gibi AB’nin Serbest Ticaret
Anlaşması (STA) imzaladığı ülkelerle serbest ticaret anlaşması hükümleri
geçerli olup, AB’nin gelişme yolundaki ülkelere Genelleştirilmiş Tercihler
Sistemi (GTS) mekanizması çerçevesinde uyguladığı tek taraflı taviz sistemi
yürürlüktedir.
AB ülkeleri ile İtalya arasında gümrük vergileri ve eş etkili vergilerle
miktar kısıtlamaları ve benzeri önlemlerden muaf olarak mallar serbest
dolaşmakta, AB dışındaki ülkelere Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaktadır.
Tarım ürünleri itibariyle AB’nin Ortak Tarım Politikası çerçevesinde ortak
piyasa düzenlemeleri ve telafi edici mekanizmalar uygulanmaktadır.
İthalatta KDV malın ithal değeri ve gümrük vergisi üzerinden tahsil
edilmekte ve gümrük vergisinin matrahı AB Komisyonu direktiflerince DTÖ
Gümrük Kıymet Kodu hükümlerine paralel olarak belirlenmektedir. İthalatta
haksız rekabetin önlenmesine ilişkin anti damping kuralları AB düzeyinde ve
AB Komisyonu tarafından uygulanmaktadır.
Tarife dışı engeller konusunda ise, serbest ticarete dayalı bir dış ticaret
rejiminin bulunduğu İtalya’da, ithalat için herhangi bir izne ya da lisansa gerek
yoktur. Ancak bazı ürünler için İtalya’ya giriş yapabilecekleri ihtisas gümrükleri
ve limanlar belirlenmiştir. Su ürünleri ve canlı hayvan ve et ürünleri ve bazı
tarımsal ürünlerde ise Sağlık Bakanlığı’nın uygun görüşünün alınması
gerekmektedir.
Öte yandan, ihracatçılarımızın bilgi edinmesinde yarar görülen diğer bir
husus da, İtalya’nın menşe etiketlemesine ilişkin yeni düzenlemesini içeren ve
15 Ağustos 2009’da yürürlüğe giren “Made in Italy” kanunudur. Söz konusu
kanun ile üretimlerini yurtdışına kaydırarak İtalya dışında üretim yapan İtalyan
firmaları, ürünlerinde üretim yerini, fabrikasını ve ülkesini belirtmedikleri
takdirde söz konusu ürünlerin İtalya’ya ithalatında üzerine kendi markalogolarını yazamayacaklardır. Diğer bir şekliyle, yurtdışında bir İtalyan firması
tarafından üretilen ürünlerin İtalya’ya ithalatı esnasında üzerine “Made in Italy”
belirtmesi uygulaması yürürlükten kaldırılmaktadır. Firmalar markasını ancak
ürünün üretildiği ülkenin menşeini belirtmek şartıyla ürünün üzerinde
kullanabileceklerdir.
Bu düzenlemeye göre, gümrükler tarafından yapılacak olan kontrollerde
bahse konu uygulamaya herhangi bir aykırılık şüphesinin oluşması halinde
ürünlerin gümrük işlemleri durdurularak, ceza hukuku kapsamında işlem
yapılması, mahkeme kararını takiben azami 2 yıl hapis ve 20.000 Euro para
cezası ve ürünlerin imhası öngörülmektedir. Öte yandan, gümrüklere ulaşmış
8
ürünlerin etiketlerinin düzeltilmek suretiyle ithalatının mümkün kılınması imkânı
da anılan kanun tarafından öngörülmemektedir.
Diğer yandan, Türkiye ile İtalya arasında tekstil ve konfeksiyon ile deri
ürünleri dahil sanayi ürünleri dış ticaret işlemleri Türkiye-AB Gümrük Birliği
prosedürü kapsamında, serbest dolaşım kuralları çerçevesinde tüm gümrük
vergileri ve eş etkili vergiler ile miktar kısıtlamalarından muaf olarak
yapılmaktadır.
Tekstil ve Konfeksiyon Sektörleri
Tekstil ve konfeksiyon sektörleri İtalya’nın başlıca sanayi sektörleri
arasında ön sıralarda yeralmaktadır. Tekstil ve sanayi sektörlerinin toplam
imalat ve sanayi üretimi içindeki payının yüksekliği anlamında İtalya, diğer
sanayileşmiş Batılı ülkelerden ayrılmaktadır, nitekim diğer Batılı ülkelerin
hiçbirinde tekstil ve konfeksiyon sektörleri üretim ve ekonomi içinde bu kadar
yüksek paya sahip değildir. Son yıllarda artan rekabet nedeniyle tekstil ve
konfeksiyon sektörü istihdamında kısmen bir düşüş olsa da, Fransa ve
Almanya’daki tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde yaşanan istihdam düşüşleri
kadar yüksek değildir.
İtalyan tekstil ve konfeksiyon sektörleri, kendi ülkelerinde önde gelen
endüstri kollarından olmalarının yanısıra, Avrupa genelinde ve dünya çapında
da önde gelen tekstil ve konfeksiyon sektörleri arasında üst sıralarda yer
almaktadır.
İtalya genelinde tekstil ve konfeksiyon sektörü büyük oranda KOBİ
niteliğinde küçük ve orta işletmelerden oluşmakta olup, sektörün önemli bir
kısmını aile şirketleri oluşturmaktadır. İtalyan tekstil ve konfeksiyon
işletmelerinin ufak olmalarına rağmen genelde rekabet güçlerinin yüksek
olması kısmen bölgesel olarak doğru konumlanmalarına ve kümelenmelerine
bağlanırken, inovatif kapasitelerinin de yüksek olduğu kaydedilmektedir.
İtalya ekonomisinde önemli bir paya sahip olan tekstil ve konfeksiyon
endüstrisinin İtalyan sanayisinin toplam cirosunun % 10’unu oluşturduğu
tahmin edilmektedir. Yine İtalya genelinde tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde
üretim, dağıtım ve perakende alanlarında 50 binden fazla işletme kayıtlı olup,
bu firmalarda 500 binden fazla çalışanın istihdam edildiği kaydedilmektedir.
İtalya gibi farklı bölgeler arası gelişmişlik düzeyi farkı sorunu ve kronik işsizlik
problemi bulunan bir ülke için tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin istihdam
düzeyi, günümüze dek ülke ekonomisi kadar sosyal barış için de önemli role
sahip olmuştur.
Öte yandan, 2000’li yıllarda kotaların kalkması sonucu ucuz işçilik ve
üretim maliyetleri avantajları sayesinde Avrupa ve dünya pazarlarındaki payını
artıran başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ve Asya konumlu üretici ülkelerin
rekabeti, İtalyan tekstil ve konfeksiyon sektörleri için de olumsuz etkiler
meydana getirmekle birlikte diğer bir darbe de son AB borç ve durgunluk krizi
9
nedeniyle önemli pazarlar olan Fransa, Almanya ve İngiltere gibi AB üyesi
zengin pazarlarda yaşanan durgunluktan gelmektedir.
Sözkonusu rakip ülkelerin rekabeti, ekonomik krizlerin ihracat
pazarlarında yarattığı daralmanın yanısıra İtalya’daki yüksek üretim ve
özellikle işçilik maliyetleri nedeniyle İtalyan markaları kalite düzeylerini artırma
ve esnek üretim modellerine geçme gibi tedbirler genelde yeterli olmayınca
son yıllarda üretimlerini Romanya, Arnavutluk, Bulgaristan v.b. gibi komşu
ülkelere kaydırmaktadırlar. Bu ülkelerdeki düşük ücretler ve işçilik
maliyetlerinin yanısıra diğer üretim maliyetlerinin düşüklüğünün yarattığı
cazibeyle bir çok İtalyan tekstil ve konfeksiyon markası üretimlerini bu ülkelere
kaydırırken, moda, tasarım ve marka değeri gibi asıl katma değer yaratan
unsurları ise İtalya’da tutmaya devam ederek İtalyan markalarının ayakta
kalmasına çalışmaktadırlar.
Öte yandan, İtalya’nın Floransa’ya 25 km mesafedeki 200 bin nüfuslu
kenti Prato ise son yıllarda göçmen Çinli işçiler ve hazırgiyim-konfeksiyon
üretim işletmeleri ile tanınmaktadır. Diğer AB ülkelerinde olduğu gibi İtalya’da
da işçilik ve üretim maliyetlerinin yüksekliği, göçmen Çinli işçileri cazip hale
getirirken, günümüzde Prato genelinde sadece Çinli işçiler değil Çinli üretim
atölyeleri de yaygın hale gelmiştir. Prato genelinde halen 50 bine yakın
göçmen Çinli işçi ve firma sahibinin yaşadığı tahmin edilirken, bunların önemli
bir kısmının kaçak olarak İtalya’da yaşadıkları belirtilmektedir. Yine Prato
genelinde Çinlilere ait 4 bin civarında hazırgiyim ve konfeksiyon üretim atölyesi
ve işletmesi olduğu da tahmin edilmektedir.
Perakende Giyim Pazarı ve Mağazacılık
İtalya her alanda kaliteli tasarım ürünleriyle ünlüdür. Şık giysilerden, lüks
arabalara, son moda ev eşyalarından deri ürünlere çok çeşitli ürün açısından
tam bir alışveriş merkezidir. İtalya’da ürün pazarlama usul ve esasları, diğer
Batı Avrupa ülkelerinden farklılık arz etmektedir. Yüksek alım gücü bulunan
bölgelerde, kaliteli ve İtalyan markalarına yönelme göze çarpmaktadır. Ancak
özellikle orta ve düşük gelir gruplarının yoğun olduğu güney ve orta İtalya
bölgelerinde, ucuzluk ve kalite ön plana çıkmaktadır.
İtalya, özellikle Kuzey Bölgesi olmak üzere, gelişmiş bir perakende ve
dağıtım sistemine sahiptir. Dağıtım kanalları çeşitlilik arz etmekte, büyük zincir
mağazalar ve toptancı distribütörlerin yanı sıra bazı sektörlerde aracı
komisyoncuların (Brokerlar) çalışması söz konusudur. Genellikle küçük ve
orta ölçekli firma yoğunluğunun yüksek olduğu sektörlerde ise firmaların
doğrudan tedarik yöntemlerini tercih ettikleri gözlenmektedir.
Kuzey İtalya’da bulunan Milano kenti ülkenin ticaret, kültür, sanayi ve
kültürel merkezi olduğu gibi aynı zamanda modanın da başkenti hatta dünya
çapında moda merkezi olarak bilinmektedir. Milano, dünyaca ünlü İtalyan giyim
10
markalarının merkezi durumunda olup, tekstil ve hazırgiyimin yanı sıra diğer
sanayi kollarıyla da İtalya'nın finansal merkezi ve en zengin şehridir.
İtalya’da hipermarketlere, 1971’de yürürlüğe giren yasayla büyük
alışveriş merkezlerinin haksız rekabete yol açmasını önleyici ve küçük esnafı
koruyucu hükümler uygulanmaktadır. Yasa, tüketiciye en uygun hizmetin
verilmesini sağlayıcı özelliğe sahiptir. Satış yüzeyi 400 m²'yi geçen ticari
merkez ve işletmelerin yer seçimi düzenlenmekte ve belediyenin yaptığı bu
düzenleme ile alışveriş merkezlerinin sadece tespit edilen bölgelerde
kurulması ve faaliyet göstermesi sağlanmaktadır.
Avrupa ülkelerinde perakendeciliğe bakıldığında, İtalya ve İspanya’da
perakendeciliğin bir geçiş dönemi yaşamakta olduğu, büyük perakendeciliğin
geleneksel küçük perakendecilikle paralel gittiği görülmektedir. Kuzey
ülkelerine bakıldığında ise Fransa, Danimarka, Lüksemburg ve Hollanda’da
ürün çeşitliliği çok olan, üretici ile ilişkileri gelişmiş, teknoloji kullanımında çok
başarılı olmuş büyük perakendeciler dikkat çekmektedir.
AC Nielsen araştırma kuruluşunun yaptığı tüketici alışveriş alışkanlıkları
araştırmasında, tüketicilerin satın aldıkları her 4 üründen birinin indirimli
olduğu, alışveriş kanalları arasında şok marketleri tercih ettikleri ve marka
ürünler yerine büyük dağıtım kanallarının “private label” ürünlerini tercih
ettikleri ortaya çıkmıştır.
Turquality projesi çerçevesinde AC Nielsen firması tarafından İtalya
hazır giyim pazarı ve tüketim alışkanlıklarıyla ilgili olarak hazırlanan rapora
göre, İtalyan tüketicisi için alışveriş yapmak, özellikle de giyim-kuşam ve
ayakkabı alışverişi, aynı zamanda şehri de yaşamak anlamına gelmektedir.
Diğer bir ifade ile İtalyanlar genel olarak dükkânlardan ve cadde üzerlerindeki
zincir mağazalardan alışveriş yapmayı, alışveriş merkezlerine oranla biraz
daha fazla tercih etmektedir. İtalyan kadınları, erkeklere göre daha fazla
alışveriş yapıyor ve daha fazla satın alıyorken, erkekler daha çok somut
ihtiyaçları olduğunda alışveriş yapmaktadır.
İtalyan tüketicisi için giyim-kuşam alışverişi sırasında arkadaş, partner
gibi eşlik eden birinin görüşleri herkes için önem taşırken, alışveriş sırasında
erkekler ve ileri yaştakiler, satın alma davranışlarında kadınlara ve gençlere
oranla daha rasyonel görünmektedirler.
Yine aynı rapora göre, İtalyan tüketicileri giyim ve modayla ilgili
alışverişlerini daha çok tek markalı mağazalar, büyük mağazalar ve çok
markalı büyük mağazalardan yaparken, Kuzey İtalya’da yer yer fabrika satış
mağazalarını da tercih edebilmektedirler. Güney İtalya’da ise özellikle satın
alma gücü düşük orta yaştaki bayanların kısmen açık hava pazarlarından da
alışveriş yapıldığı belirlenmiştir.
11
Söz konusu araştırmaya göre, İtalyan tüketicisinin tek markalı
mağazaları tercih etmesinin en büyük nedeni, bu mağazaların daha seçici
olmaları, daha nezih ve elit ortam sunmaları ve tüketicinin kendini rahat ve
güvende hissetmesi olarak belirlenmiştir. İtalyan tüketicisinin diğer yaygın bir
tercihi olan büyük mağazaları tercih etme nedenlerinin başında ise, bu
mağazaların çok sayıda farklı marka ve çeşidi bir arada sunabilmelerinin yer
aldığı tespit edilmiş bulunmaktadır. İtalyan tüketicisinin çok markalı mağazaları
tercih etme sebeplerinin başında ise, pazarın daha kapsamlı bir resmini
görmek istemeleri ve bu mağazaların buna olanak tanıması şeklinde
açıklanmıştır.
Bu noktada önemli olan bir husus, İtalyan tüketicisinin tek markalı
mağaza da tercih etse, çok markalı mağaza da tercih etse, öncelikli olarak
cadde üzerinde yer alan zincir mağazalar ve markaları tercih etmekte
oluşudur. Nitekim yukarıda da belirtildiği gibi İtalyan tüketicisi için alışveriş
yapmak, aynı zamanda şehri de yaşamak anlamına gelmektedir, yani
İtalyanlar genel olarak dükkânlardan ve cadde üzerlerindeki zincir
mağazalardan alışveriş yapmayı daha fazla tercih etmektedir. Buna rağmen,
son yıllarda hızla sayısı artan alışveriş merkezlerine de rağbet gittikçe
artmakta, özellikle AVM içindeki ünlü markalar ve prestijli mağazalar giderek
daha fazla tercih edilmektedir.
Ortalama İtalyan tüketicisi, giyim-kuşam alışverişi kararlarını genelde
alışveriş esnasında vermektedir. Dolayısıyla giyim-kuşam alışverişinde
önceden planlama ve ince hesap pek yaygın değildir. İtalyan giyim tüketicisi
yazlık kıyafetlerde genelde rahatlık ve uygun fiyat ararken, kışlık kıyafetler
içinse rahat ve sıcak tutmasını beklemektedir. İtalyan gençleri daha çok
modaya uygun kıyafetleri tercih ederken, kadınlar vücutlarına daha uygun,
yakışan kıyafetleri tercih etmektedirler. Öte yandan, çoğu tüketim pazarında
olduğu gibi İtalya’da da promosyon tüketiciyi almaya teşvik eden önemli bir
etken konumundadır. Özellikle gençler ve kadınlar, planlamamış olsa da
uygun fiyatlı veya promosyonlu bir ürün bulurlarsa hemen alabilmektedirler.
İtalyan İş Kültürü
İtalyanların büyük çoğunluğu iyi İngilizce konuşamamaktadır, bu yüzden
iş görüşmelerinde bir tercüman bulundurulmasında yarar mevcuttur.
Görüşmelere gidilirken, organizasyondaki en önemli ve kıdemli kişilerin
katılmalarına özen gösterilmelidir, zira İtalyanlar bu konuya önem
vermektedirler. Kartvizit kullanımı yaygındır, bu yüzden kartvizitin bir tarafının
İtalyanca olmasında fayda vardır. Ayrıca eğitim düzeyi ve görev pozisyonun da
kartvizitlerde belirtilmesinde yarar vardır. İtalyan iş kültüründe her zaman
formalitelere uyulması beklenmektedir. Bu kavram “bela figura” (beautiful
figure) olarak adlandırılmaktadır.
12
İlk iş toplantılarının ofiste yapılmasında yarar görülmektedir. Bu
toplantıda, İtalyan işadamı, Türk muhatabını, şirketini ve iş önerisini
değerlendirecektir. Sıcak ve ciddi bir tavır sergilenmesinde fayda vardır. İlk
toplantının iki taraf arasında saygı ve güven meydana getirecek bir ortamda
yapılmasına dikkat edilmelidir. İtalyan muhataba sunulan ambalaj, paket ve
sunuş malzemeleri estetik ve hoş olmalıdır, zira İtalyan kültüründe içerikten
çok güzel dış görünüm ve sunuma önem verilmektedir. “Güzel görünen
kalitelidir” imajı İtalyanlar arasında yaygındır.
Özellikle büyük geleneksel İtalyan firmalarında hiyerarşi çok önemlidir.
“Cordata” yani emir-komuta zinciri saygı gösterilmesi ve ciddiye alınması
gereken bir kavramdır. Nitekim statü ve hiyerarşi İtalyan toplumunun tüm
kesim ve görüşlerine nüfuz etmiş durumdadır.
13
II. İTALYA’NIN DIŞ TİCARETİ
Yıllar İtibariyle Genel İhracat ve İthalat
İtalya’nın 2008-2013 yılları arası altı yıllık süreçte genel dış ticareti
incelendiğinde, küresel kriz yılları olan 2009 yılı ve 2012 yılında hem ihracatın
hem ithalatın azaldığı, diğer yıllarda ise arttığı görülmektedir.
İtalya’nın 2013 yılında yapılan genel ihracatı %3,3 artarak 517,7 milyar
dolar, genel ithalatı ise %2 azalarak 477,3 milyar dolar olarak verilmektedir.
2008 yılından 2013 yılına kadarki süreçte İtalya’nın dış ticaretine ilişkin
veriler aşağıdaki tablodan izlenebilir.
En Çok İhraç Edilen Ürünler
İtalya’nın en fazla ihraç ettiği ürünler Fasıl 84’te yeralan makinalar,
kazanlar, mekanik cihazlar ve nükleer reaktörler, Fasıl 87’de yeralan motorlu
kara taşıtları, Fasıl 85 kapsamındaki elektrikli makina ve cihazlar, Fasıl 27
kapsamındaki mineral yağlar ve yakıtlar ve Fasıl 30 kapsamındaki eczacılık
ürünleridir.
14
Fasıl 84’te yeralan makinalar, kazanlar, mekanik cihazlar ve nükleer
reaktörler ürün grubunda 2013 yılında 104,1 milyar dolarlık ihracat yapılmış,
bu ürünlerin genel ihracattaki payı %20,1 olmuştur.
İtalya’dan en fazla ihraç edilen ürünlere ilişkin rakamsal bilgiler
aşağıdaki tabloda verilmektedir.
En Çok İthal Edilen Ürünler
İtalya’nın en çok ithal ettiği ürünlerin başında Fasıl 27 kapsamındaki
mineral yakıtlar ve yağlar gelmektedir. Fasıl 84’de yer alan makinalar,
kazanlar, mekanik cihazlar ve nükleer reaktörler, Fasıl 87 kapsamındaki
motorlu kara taşıtları, Fasıl 85 kapsamındaki elektrikli makine ve cihazlar ile
Fasıl 30’da yer alan eczacılık ürünleri temel ithalat kalemleridir.
Fasıl 27’de yeralan mineral yakıtlar ve yağlar ürün grubunda 2013
yılında 95,5 milyar dolarlık ithalat yapılmış ve bu ürünlerin ithalattaki payı %20
olmuştur.
İtalya tarafından en fazla ithal edilen ürünlere ilişkin rakamsal bilgiler
aşağıdaki tabloda verilmektedir.
15
En Çok İhracat Yapılan Ülkeler
İtalya’nın genel ihracat verileri incelendiğinde, en fazla ihracat yapılan
ülkelerin başında %12,4 pay ile Almanya’nın geldiği görülmektedir. Almanya’ya
2013 yılında %2,7 artışla 64 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır.
Fransa, ABD ve İsviçre, Almanya’yı izleyen ülkelerdir. İtalya’nın en çok
ihracat yaptığı ilk 20 ülkeye toplam ihracatın %71,3’ü yönlenmiş durumdadır.
İtalya’nın Türkiye’ye genel ihracatı 2013 yılında 13,2 milyar dolar
düzeyinde olup, bir yıl öncesine göre %1,7 oranında gerilemiştir.
16
En Çok İthalat Yapılan Ülkeler
İtalya’nın en fazla ithalat yaptığı ülkeler arasında 2013 yılı itibariyle
ihracatta olduğu gibi Almanya ve Fransa yine başı çekmektedir. Almanya’nın
pazar payı %14,7 düzeyindeyken, Fransa’nın payı ise %8,4 seviyesindedir. Bu
dönemde Almanya’dan %0,9 azalışla 70,3 milyar dolarlık ithalat yapılırken,
Fransa’dan %0,2 artışla 40,1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirilmiştir.
Bu ülkeleri, Çin ve Hollanda izlemektedir.
Türkiye’nin pazar payı %1,5 ve Türkiye’den yapılan genel ithalat 7,3
milyar dolar düzeyinde olup bir yıl öncesine göre %8,1 oranında artmıştır.
Türkiye İtalya’nın genel ithalatında 16’ıncı tedarikçi durumundadır.
17
En fazla ithalat yapılan yirmi ülkeye ait veriler aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
18
III. DÜNYA HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON TİCARETİNDE
İTALYA’NIN YERİ
İtalya’nın Hazırgiyim ve Konfeksiyon Dış Ticareti
2008-2013 yılları arası altı yıllık dönemde İtalya’nın hazırgiyim ve
konfeksiyon dış ticareti incelendiğinde 2009 ve 2012 yıllarında ihracat ve
ithalatın azaldığı görülmektedir. 2013 yılında hazırgiyim ihracatı %6,5 artışla
22,5 milyar dolar, hazırgiyim ithalatı ise değişmeyerek 16 milyar dolar
olmuştur.
2012 yılında dünyada en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatı
gerçekleştiren ilk 10 ülke içinde İtalya, %3,7 payı ve 16 milyar dolarlık ithalatı
ile altıncı sırada yer almaktadır.
Dünyanın belli başlı hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatçıları ile İtalya’nın
bu ülkeler arasındaki yeri aşağıdaki tabloda verilmektedir.
19
DÜNYA HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İTHALATÇILARI ARASINDA İTALYA
2012
ÜLKE
İTHALAT - 1000 $
% PAY
1
ABD
93.409.936
21,4
2
ALMANYA
38.004.321
8,7
3
JAPONYA
35.897.787
8,2
4
İNGİLTERE
25.929.037
5,9
5
FRANSA
23.467.671
5,4
6
İTALYA
16.039.718
3,7
7
HONG KONG
15.584.853
3,6
8
İSPANYA
14.230.956
3,3
9
HOLLANDA
11.542.892
2,6
10
KANADA
9.880.085
2,3
İLK 10 ÜLKE TOP.
283.987.256
65,0
DÜNYA TOPLAMI
437.015.856
100,0
Kaynak: ITC - Trademap
İtalya’nın En Çok Hazırgiyim ve Konfeksiyon İthalatı Yaptığı Ülkeler
2013 yılı itibariyle İtalya’nın en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ithal ettiği
ülkeler Çin, Fransa, Romanya, Bangladeş, İspanya, Tunus ve Türkiye olarak
sıralanmaktadır.
Tablodan da görüleceği üzere, Türkiye İtalya’nın en çok hazırgiyim ve
konfeksiyon ithal ettiği yedinci ülke konumundadır. 2013 yılında İtalya,
Türkiye’den 776,4 milyon dolar değerinde hazırgiyim ve konfeksiyon ürünü
ithal etmiştir. Türkiye, İtalya hazırgiyim ve konfeksiyon pazarından %4,8’lük bir
pay almaktadır.
İtalya’nın hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatında ilk 20 ülke ve ithalatın
değişim oranları aşağıda verilmektedir.
20
İtalya’nın En Çok İthal Ettiği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ürünleri
2013 yılında İtalya’nın ithal ettiği hazırgiyim ve konfeksiyon ürünleri
incelendiğinde, dünyadan en fazla 6110 GTİP başlıklı kazaklar, süveterler,
hırkalar, yelekler v.b. ithal ettiği görülmektedir. Bu ürün grubunda İtalya’ya
yaklaşık 2 milyar dolarlık ithalat yapılmıştır.
En çok ithal edilen diğer ürünler 6203 GTİP başlığı kapsamında erkek ve
erkek çocuklar için dokuma kumaştan takım elbiseler, takımlar, ceketler,
blazerler, pantolar v.b., 6204 GTİP başlıklı kadınlar ve kız çocukları için
dokuma kumaştan takım elbiseler, takımlar, ceketler, blazerler, etekler,
pantolonlar, 6109 GTİP tarifesinde yeralan tişörtler, fanilalar, atletler v.b., ile
21
6202 GTİP başlıklı kadınlar ve kız çocukları için dokuma kumaştan mantolar,
kabanlar, kolsuz ceketler, anoraklar v.b. olarak sıralanmaktadır.
İtalya’nın Tekstil Dış Ticareti
İtalya’nın 2008-2013 yılları arası altı yıllık süreçte tekstil dış ticareti
incelendiğinde, 2008 yılında 15,8 milyar dolar olan tekstil ihracatının 2013
yılında 13 milyar dolara düştüğü görülmektedir. Diğer yandan 2008 yılında 9,7
milyar dolar olan tekstil ithalatı 2013 yılında ise 8,9 milyar dolara kadar
gerilemiştir.
22
IV. TÜRKİYE – İTALYA DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ
Türkiye – İtalya Genel Dış Ticareti
AB’nin Akdeniz’li üyesi İtalya, Türkiye’nin en fazla ticari ilişkide
bulunduğu AB ülkelerinden biridir. İki ülke arasındaki genel dış ticaret hacmi
(genel ihracat + ithalat) 2013 yılında 19,8 milyar dolar düzeyinde olmuş; 2014
yılının Ocak-Şubat ilk iki ayında ise 3 milyar doları aşmıştır. 2013 yılında İtalya,
Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 5. ülke ve en fazla ithalat yaptığı 4. ülke
olmuştur. İki ülke arasındaki ticaret, İtalya lehine gelişim göstermektedir.
2013 yılında 151,8 milyar dolar değerinde gerçekleşen Türkiye genel
ihracatında, İtalya’nın 6,7 milyar dolar ile %4,4’lük bir payı bulunmaktadır.
2013 yılında Türkiye’nin genel ihracatı 2012 yılına kıyasla %0,4 oranında
azalırken, İtalya’ya ihracat ise %5,4 oranında artmıştır. Bu durumda İtalya’nın
Türkiye genel ihracatından aldığı pay, 2012 yılında %4,2 iken, 2013 yılında
%4,4’e yükselmiştir. İtalya, Türkiye’nin ihracat yaptığı 238 ülke içerisinde
Almanya, Irak, İngiltere ve Rusya Federasyonu’nun ardından 5. sıradadır.
2014 yılının Ocak-Şubat döneminde, Türkiye genel ihracatı 2013 yılının
aynı dönemine kıyasla %7,2 oranında artışla 25,6 milyar dolar olmuş, İtalya’ya
ihracat ise %9,4 oranında artışla 1,2 milyar dolara yükselmiştir. Bu dönemde
İtalya’nın Türkiye’nin genel ihracatındaki payı %4,8’dir.
İthalat söz konusu olduğunda, 2013 yılında 251,7 milyar dolar değerinde
olan Türkiye genel ithalatında, İtalya’dan yapılan yaklaşık 13,1 milyar dolarlık
ithalatın payı, %5,2 olarak hesaplanmaktadır. 2013 yılında 2012 yılına kıyasla
İtalya’dan yapılan ithalat, %3,4 oranında azalırken, genel ithalatta %6,4
oranında artış görülmüştür. Dolayısıyla İtalya’nın Türkiye genel ithalatındaki
payı azalmıştır. İtalya, 2013 yılında Türkiye’nin ithalat yaptığı 238 ülke
arasında Rusya Federasyonu, Çin ve Almanya’nın ardından 4. sırada yer
almaktadır.
2014 yılının Ocak-Şubat döneminde ise, Türkiye’nin İtalya’dan genel
ithalatı 2013 yılının eş dönemine kıyasla %0,5 oranında azalmış ve 1,8 milyar
dolar olmuştur. Bu dönemde Türkiye’nin genel ithalatı %1,7 oranında azalmış
ve İtalya’dan yapılan ithalatın genel ithalattaki payı %4,8’e yükselmiştir.
2013 yılında 19,8 milyar dolar olan Türkiye-İtalya dış ticaret hacminin
854,6 milyon dolar ile %4,3’lük kısmını hazır giyim ve konfeksiyon dış ticareti
oluşturmaktadır. 2014’ün ilk iki ayı itibarıyla ise 3 milyar dolarlık Türkiye-İtalya
dış ticaret hacminin 180,2 milyon dolar ile %6’lık kısmını hazırgiyim ve
konfeksiyon ticareti oluşturmuştur.
23
Türkiye’nin İtalya ile dış ticaretini, hazır giyim ve konfeksiyon ticaretiyle
birlikte değerlendiren bir tablo, aşağıda yer almaktadır.
TÜRKİYE - İTALYA TİCARİ İLİŞKİLERİ
Birim: $
İTALYA'YA İHRACAT
TÜRKİYE GENEL İHRACAT
2012
2013
DEĞİŞİM
2013
2014
YILLIK
YILLIK
%
OCAK - ŞUBAT
OCAK - ŞUBAT
%
6.372.518.950
6.717.817.091
5,4
1.118.198.010
1.222.773.534
9,4
152.461.736.556
151.812.238.560
-0,4
23.868.275.998
4,2
4,4
İTALYA'NIN PAYI %
İTALYA'DAN İTHALAT
TÜRKİYE GENEL İTHALAT
13.097.123.509
-3,4
1.792.990.141
1.784.905.670
-0,5
251.650.822.621
6,4
38.197.442.421
37.542.293.536
-1,7
5,7
5,2
702.202.560
703.135.146
0,1
149.931.149
149.818.922
-0,1
15.753.400.255
17.158.866.915
8,9
2.746.892.481
3.030.683.128
10,3
4,5
4,1
139.202.852
151.462.760
8,8
27.199.604
30.340.265
11,5
2.502.472.382
2.971.390.815
18,7
391.077.774
508.188.438
29,9
5,6
5,1
676.855.630
836.577.090
23,6
134.786.581
171.292.589
27,1
7.749.225.552
8.370.751.010
8,0
1.319.571.426
1.427.534.295
8,2
8,7
10,0
553.222.588
582.553.375
5,3
81.563.083
73.834.198
-9,5
8.674.485.448
9.301.556.059
7,2
1.426.594.045
1.654.744.772
16,0
6,4
6,3
İTALYA'DAN HAZIRGİYİM VE
KONFEKSİYON İTHALATI
İTALYA'NIN PAYI %
İTALYA'YA TEKSTİL VE
HAMMADDELERİ İHRACATI
TÜRKİYE TEKSTİL VE
HAMMADDELERİ İHRACATI
İTALYA'NIN PAYI %
İTALYA'DAN TEKSTİL VE
HAMMADDELERİ İTHALATI
TÜRKİYE TEKSTİL VE
HAMMADDELERİ İTHALATI
7,2
4,8
13.559.677.563
İTALYA'NIN PAYI %
TÜRKİYE HAZIRGİYİM VE
KONFEKSİYON İTHALATI
25.592.906.825
4,7
236.545.140.909
İTALYA'NIN PAYI %
İTALYA'YA HAZIRGİYİM VE
KONFEKSİYON İHRACATI
TÜRKİYE HAZIRGİYİM VE
KONFEKSİYON İHRACATI
DEĞİŞİM
İTALYA'NIN PAYI %
4,7
4,8
5,5
4,9
7,0
10,2
5,7
6,0
12,0
4,5
Kaynak : Ekonomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014
Türkiye’nin İtalya’ya genel ihracatı, 2005 yılından 2013 yılına kadar yıllık
bazda %4,5 ile %20,7 arasında değişen oranlarda artmış, 2009 yılında küresel
ekonomik krizin etkisi ile %24,7 oranında azalma görülürken, 2012 yılında da
%18,8 oranında düşüş görülmüş, ardından 2013 yılında %5,4 artışla bir miktar
toparlanma olmuştur. 2005 yılında 5,6 milyar dolar olan ihracat, 2013 yılında
%20 artışla 6,7 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye’den İtalya’ya 2014 yılının
Ocak-Şubat döneminde ise 2013 yılının eş dönemine kıyasla %9,4 oranında
artışla, 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir.
2005 yılından 2013 yılına kadarki son dokuz yıl içerisinde Türkiye’den
İtalya’ya yapılan ihracatın yıllık ortalama artış oranı %3,6 olarak
hesaplanmaktadır. Yıllık artış oranlarına bakıldığında, İtalya’ya ihracatta 2011
yılı, %20,7 ile en yüksek ihracat artışının görüldüğü yıl olmuştur.
24
2005 yılından 2014 yılının Şubat ayı sonuna kadar olan süreçte, Türkiye
ile İtalya arasında dış ticarete ilişkin veriler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
TÜRKİYE - İTALYA DIŞ TİCARETİ
Birim: $
GENEL İHRACAT
YILLAR
YILLIK
DEĞİŞİM (%)
GENEL İTHALAT
YILLIK
DEĞİŞİM (%)
2005
5.616.754.657
7.566.262.070
2006
6.752.346.420
20,2
8.663.468.837
14,5
2007
7.480.060.276
10,8
9.967.972.960
15,1
2008
7.818.988.168
4,5
11.011.526.336
10,5
2009
5.890.483.706
-24,7
7.673.373.516
-30,3
2010
6.505.276.857
10,4
10.203.694.742
33,0
2011
7.851.479.976
20,7
13.549.468.653
32,8
2012
6.372.518.950
-18,8
13.559.677.563
0,1
2013
6.717.817.091
5,4
13.097.123.509
-3,4
2013 Ocak-Şubat
1.118.198.010
2014 Ocak-Şubat
1.222.773.534
1.792.990.141
9,4
1.784.905.670
-0,5
Kaynak Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014
TÜRKİYE - İTALYA DIŞ TİCARETİ
2005 - 2013 YILLIK ve 2013-2014 OCAK - ŞUBAT
GENEL İHRACAT
GENEL İTHALAT
14.000.000.000
12.000.000.000
ABD $
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
-
25
Diğer yandan, 2005 yılında 7,6 milyar dolar olan İtalya’dan ithalatın
değeri, 2013 yılı sonu itibariyle 13,1 milyar dolara yükselmiştir. Yıllar itibariyle
ithalatta, sadece 2009 yılında %30,3 oranında ve 2013 yılında %3,4 oranında
düşüşler yaşanmış, diğer yıllarda ise %0,1 ile %33 arasında değişen oranlarda
artışlar olmuştur.
Bu dönemde, İtalya’dan ithalatta özellikle 2010 ve 2011 yıllarındaki
%30’un üzerinde yaşanan artışlar dikkat çekmektedir. 2014 Ocak-Şubat
döneminde ise Türkiye’nin İtalya’dan ithalatı %0,5 oranında azalarak 1,8 milyar
dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. İtalya’dan ithalatın 2005-2013 yılları arasında
hesaplanan yıllık ortalama artış oranı %9 düzeyindedir. Bu oran, yıllık ortalama
ihracat artış oranından (%3,6) yüksek olup, iki ülke arasındaki ticaret İtalya
lehine gelişmeye devam etmektedir.
Türkiye’nin İtalya’ya ihracatı tüm maddeler itibariyle incelendiğinde, 2013
yılında en fazla ihraç edilen mamullerin başında 8703 GTİP başlıklı binek
otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımaya mahsus diğer motorlu taşıtların
geldiği görülmektedir. 87 04 GTİP başlıklı eşya taşımaya mahsus motorlu
taşıtlar, 08 02 GTİP başlıklı diğer kabuklu meyveler, 72 08 GTİP başlıklı demir
veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri ile 87 08 GTİP başlıklı karayolu
taşıtları için aksam ve parçalar, diğer önde gelen ihracat kalemlerindendir.
İtalya’ya en fazla ihraç edilen on ürün grubunun biri hazırgiyim ve
konfeksiyon mamulüdür.
Türkiye’nin İtalya’ya en fazla ihraç ettiği mamullerin bir listesi aşağıda
yer almaktadır.
26
TÜRKİYE'NİN İTALYA'YA GENEL İHRACATI
EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN İLK 10 ÜRÜN
Birim:ABD $
2012
2013
GTİP
BAŞLIĞI
KAPSAM
YILLIK
YILLIK
DEĞİŞİM %
8703
BİNEK OTOMOBİLLERİ VE ESAS İTİBARİYLE İNSAN TAŞIMAK
ÜZERE İMAL EDİLMİŞ DİĞER MOTORLU TAŞITLAR
660.432.122
614.754.768
-7
9,2
8704
EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS MOTORLU TAŞITLAR
508.623.050
501.195.144
-1
7,5
802
DİĞER KABUKLU MEYVELER (TAZE/KURUTULMUŞ) (KABUĞU
ÇIKARILMIŞ/SOYULMUŞ)
321.385.403
349.015.208
9
5,2
7208
DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YASSI HADDE ÜRÜNLERİ
(GENİŞLİK >= 600 MM) (SICAK HADDELENMİŞ)
128.940.555
278.403.722
116
4,1
8708
KARAYOLU TAŞITLARI İÇİN AKSAM, PARÇA VE
AKSESUARLAR
200.810.353
238.152.938
19
3,5
2710
PETROL YAĞLARI VE BİTÜMENLİ MİNERALLERDEN ELDE
EDİLEN YAĞLAR
178.925.581
161.761.696
-10
2,4
4011
KAUÇUKTAN YENİ DIŞ LASTİKLER
138.498.901
142.432.169
3
2,1
6109
TİŞÖRTLER, FANİLALAR, ATLETLER, KAŞKORSELER VE
DİĞER İÇ GİYİM EŞYASI (ÖRME)
139.093.132
141.703.162
2
2,1
6004
DİĞER ÖRME MENSUCAT (EN>30CM, ELASTOMERİK/KAUÇUK
İPLİK=>%5)
105.085.164
132.147.833
26
2,0
6006
DİĞER ÖRME MENSUCAT
76.895.675
101.490.904
32
1,5
İLK 10 ÜRÜN TOPLAMI
2.458.689.936
2.661.057.544
8
39,6
İTALYA'YA GENEL İHRACAT
6.372.518.950
6.717.817.091
5
100,0
39
40
İLK 10 ÜRÜNÜN TOPLAMDA PAYI %
2012 / 2013 TOPLAMDA
PAY %
Kaynak Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014
İki ülke arasındaki genel ticaret, ithal edilen ürünler detayında
incelendiğinde ise, 27 10 GTİP başlıklı petrol yağları ve bitümenli
minerallerden elde edilen yağlar, 87 08 GTİP başlıklı kara taşıtları için aksam
ve parçalar, 30 04 GTİP başlıklı tedavide/korunmada kullanılmak üzere
hazırlanan dozlandırılmış ilaçlar, 87 04 GTİP başlıklı eşya taşımaya mahsus
motorlu taşıtlar ile 71 13 GTİP başlıklı mücevherci eşyası ve aksamı, 2013
yılında en fazla ithal edilen ürünler olarak görülmektedir.
Türkiye’nin İtalya’dan en fazla ithal ettiği ürünlerin bir listesi aşağıda yer
almaktadır.
27
TÜRKİYE'NİN İTALYA'DAN GENEL İTHALATI
EN FAZLA İTHAL EDİLEN İLK 10 ÜRÜN
Birim:ABD $
GTİP
BAŞLIĞI
KAPSAM
2012
2013
2012 / 2013
TOPLAMDA
YILLIK
YILLIK
DEĞİŞİM %
PAY %
2.675.254.646
1.742.090.428
-35
13,3
2710
PETROL YAĞLARI VE BİTÜMENLİ MİNERALLERDEN ELDE
EDİLEN YAĞLAR
8708
KARAYOLU TAŞITLARI İÇİN AKSAM, PARÇA VE
AKSESUARLAR
432.991.716
504.526.305
17
3,9
3004
TEDAVİDE VEYA KORUNMADA KULLANILMAK ÜZERE
HAZIRLANAN İLAÇLAR (DOZLANDIRILMIŞ)
223.870.056
303.350.895
36
2,3
8704
EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS MOTORLU TAŞITLAR
247.108.241
253.959.480
3
1,9
7113
MÜCEVHERCİ EŞYASI VE AKSAMI (KIYMETLİ METALLERDEN
VEYA KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLERDEN)
203.942.600
236.714.866
16
1,8
2709
HAM PETROL (PETROL YAĞLARI VE BİTÜMENLİ
MİNERALLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLAR)
215.209.566
212.232.304
-1
1,6
8422
BULAŞIK, ŞİŞE VB YIKAMA VE KURUTMA MAKİNALARI, ŞİŞE,
KUTU ÇUVAL VB DOLDURMA, ETİKETLEME MAKİNALARI,
172.147.427
206.903.530
20
1,6
8481
BORULAR, KAZANLAR, TANKLAR, DEPOLAR VE BENZERİ
DİĞER KAPLAR İÇİN MUSLUKLAR, VALFLER (VANALAR)
185.510.563
203.399.189
10
1,6
8413
SIVILAR İÇİN POMPALAR (ÖLÇÜ TERTİBATI OLSUN OLMASIN)
VE SIVI ELEVATÖRLERİ
110.220.695
171.176.484
55
1,3
8419
ISI DEĞİŞİKLİĞİ YÖNTEMİ İLE MADDELERİ İŞLEMEK İÇİN
CİHAZLAR, ELEKTRİKLİ OLMAYAN ŞOFBENLER VEYA DEPOL
110.223.819
164.016.418
49
1,3
İLK 10 ÜRÜN TOPLAMI
4.576.479.329
3.998.369.899
-13
30,5
İTALYA'DAN GENEL İTHALAT
13.559.677.563
13.097.123.509
-3
100,0
34
31
İLK 10 ÜRÜNÜN TOPLAMDA PAYI %
Kaynak Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014
Türkiye’nin Genel Ticaretinde İtalya’nın Yeri
2013 yılında Türkiye’den dünyanın dört bir yanında 238 ülkeye 151,8
milyar dolarlık ihracat ve 238 ülkeden 251,7 milyar dolarlık ithalat yapılmıştır.
İtalya en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya, Irak, İngiltere ve
Rusya Federasyonu’nun ardından beşinci sıradadır. İtalya’ya 2013 yılında
%5,4 artışla 6,7 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu ülkenin Türkiye genel
ihracatından aldığı pay %4,4’tür.
İthalat boyutunda ise, İtalya, Rusya Federasyonu, Çin ve Almanya’nın
ardından dördüncü büyük tedarikçi ülkedir. 2013 yılında İtalya’dan yapılan
ithalat %3,4 oranında düşüşle 13,6 milyar dolardan 13,1 milyar dolara
gerilemiştir. Genel ithalatta İtalya’dan yapılan ithalatın payı %5,2 düzeyindedir.
İtalya’nın Türkiye genel ihracatında ve ithalatında yerini gösteren tablolar
aşağıda verilmektedir.
28
TÜRKİYE'NİN EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER
Birim:ABD $
ÜLKELER
2012
2013
YILLIK
YILLIK
2012 / 2013 TOPLAMDA
DEĞİŞİM %
PAY %
ALMANYA
13.123.904.630
13.702.969.933
4,4
9,0
IRAK
10.822.143.970
11.954.970.743
10,5
7,9
8.694.303.798
8.773.819.627
0,9
5,8
İNGİLTERE
RUSYA FEDERASYONU
6.680.585.930
6.965.711.681
4,3
4,6
İTALYA
6.372.518.950
6.717.817.091
5,4
4,4
FRANSA
6.198.536.529
6.378.260.877
2,9
4,2
A.B.D.
5.604.232.368
5.636.490.630
0,6
3,7
B.A.E.
8.174.607.156
4.966.087.220
-39,2
3,3
İSPANYA
3.717.345.194
4.335.802.839
16,6
2,9
İRAN
9.921.602.401
4.192.775.808
-57,7
2,8
İLK 10 ÜLKE TOPLAMI
79.309.780.926
73.624.706.449
-7,2
48,5
TÜRKİYE'NİN TOPLAM İHRACATI
152.461.736.556
151.812.238.560
-0,4
100,0
52
48
İLK 10 ÜLKENİN TOPLAMDA PAYI %
Kaynak Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014
TÜRKİYE'NİN EN FAZLA İTHALAT YAPTIĞI ÜLKELER
Birim:ABD $
ÜLKELER
2012
2013
YILLIK
YILLIK
2012 / 2013 TOPLAMDA
DEĞİŞİM %
PAY %
RUSYA FEDERASYONU
26.625.286.056
25.064.245.821
-5,9
10,0
ÇİN
21.295.241.830
24.686.555.223
15,9
9,8
ALMANYA
21.400.613.808
24.181.544.880
13,0
9,6
İTALYA
13.559.677.563
13.097.123.509
-3,4
5,2
A.B.D.
14.130.546.105
12.596.176.983
-10,9
5,0
İRAN
11.964.778.631
10.383.117.259
-13,2
4,1
İSVİÇRE
4.304.863.872
9.677.669.821
124,8
3,8
FRANSA
8.664.846.647
8.188.987.304
-5,5
3,3
İSPANYA
6.107.987.361
6.417.721.632
5,1
2,6
HİNDİSTAN
5.843.637.676
6.367.868.710
9,0
2,5
İLK 10 ÜLKE TOPLAMI
133.897.479.549
140.661.011.142
5,1
55,9
TÜRKİYE'NİN TOPLAM İTHALATI
236.545.140.909
251.650.822.621
6,4
100,0
57
56
İLK 10 ÜLKENİN TOPLAMDA PAYI %
Kaynak Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014
29
Türkiye’nin Hazır Giyim ve Konfeksiyon Ticaretinde İtalya’nın Yeri
Türkiye, 2012 yılına ilişkin olarak Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC)
“Trademap” kaynaklı verilere göre, 465 milyar dolar tutarındaki dünya hazır
giyim ve konfeksiyon ticaretinde %3,4’lük payı ile 7. en büyük tedarikçidir.
Benzer şekilde, 261 milyar dolar değerinde dünya tekstil ticaretinde ise %3
payı ile 9. büyük tedarikçi durumundadır.
Uluslararası
pazarlarda
en
önemli
tekstil
ve
konfeksiyon
tedarikçilerinden biri olan Türkiye’nin tekstil ve konfeksiyon ticareti açısından
İtalya, “geleneksel” partnerlerden biridir.
Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon dış ticaretine ilişkin 2013 yıllık
verilere göre İtalya; Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa ve Hollanda’nın
ardından en fazla ihracat yapılan altıncı ülkedir. 2013 yılında İtalya’ya yapılan
hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2012 yılına kıyasla %0,1 oranında artarak
703,1 milyon dolar olmuştur. İtalya’ya yapılan hazır giyim ve konfeksiyon
ihracatının Türkiye toplam hazır giyim ve konfeksiyon ihracatından aldığı pay
%4,1’dir.
2013 yılında Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında İtalya’nın
konumunu gösteren tablo aşağıda verilmektedir.
TÜRKİYE'NİN EN FAZLA HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON
İHRAÇ ETTİĞİ ÜLKELER
Birim:ABD $
2012
2013
YILLIK
YILLIK
ALMANYA
3.400.554.858
İNGİLTERE
İSPANYA
FRANSA
ÜLKELER
HOLLANDA
2012 / 2013 TOPLAMDA
DEĞİŞİM %
PAY %
3.675.845.608
8,1
21,4
2.188.190.845
2.151.014.504
-1,7
12,5
1.413.231.442
1.498.356.362
6,0
8,7
1.015.475.388
1.111.875.908
9,5
6,5
835.355.495
902.293.654
8,0
5,3
İTALYA
702.202.560
703.135.146
0,1
4,1
IRAK
411.425.672
574.160.741
39,6
3,3
DANİMARKA
490.734.298
494.513.052
0,8
2,9
A.B.D.
448.516.894
443.274.519
-1,2
2,6
BELÇİKA
375.371.987
406.908.789
8,4
2,4
İLK 10 ÜLKE TOPLAMI
11.281.059.439
11.961.378.283
6,0
69,7
TÜRKİYE'NİN TOPLAM
KONFEKSİYON İHRACATI
15.753.400.255
17.158.866.915
8,9
100,0
72
70
İLK 10 ÜLKENİN TOPLAMDA PAYI %
Kaynak Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014
30
İtalya, hazır giyim ve konfeksiyon ticaretinde Türkiye için oldukça önemli
bir pazar olmakla birlikte, önemli miktarda hazır giyim ve konfeksiyon
ithalatının da yapıldığı bir ülkedir. 2013 yılında İtalya’dan 151,5 milyon dolar
değerinde hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı yapılmıştır.
Bu dönemde ithalat değeri, 2012 yılına kıyasla %8,8 oranında artmıştır.
En fazla ithalat yapılan ülkeler arasında İtalya, Çin ve Bangladeş’in ardından
üçüncü sıradadır. Türkiye’nin toplam hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı
içerisinde İtalya’dan yapılan ithalatın payı ise %5,1 düzeyindedir.
Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında, İtalya’nın yerini
gösteren istatistiki tablo aşağıda verilmektedir.
TÜRKİYE'NİN EN FAZLA HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON
İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER
Birim:ABD $
ÜLKELER
ÇİN
2012
2013
YILLIK
YILLIK
860.955.081
2012 / 2013 TOPLAMDA
DEĞİŞİM %
PAY %
895.302.638
4,0
30,1
BANGLADEŞ
541.101.719
785.364.401
45,1
26,4
İTALYA
139.202.852
151.462.760
8,8
5,1
91.840.154
141.053.844
53,6
4,7
105.181.111
114.361.197
8,7
3,8
VİETNAM
61.684.626
73.101.379
18,5
2,5
KAMBOÇYA
34.109.963
63.317.997
85,6
2,1
İSPANYA
55.574.185
60.127.902
8,2
2,0
FAS
41.980.296
54.491.290
29,8
1,8
ROMANYA
32.879.192
42.184.331
28,3
1,4
İLK 10 ÜLKE TOPLAMI
1.964.509.179
2.380.767.739
21,2
80,1
TÜRKİYE'NİN TOPLAM
KONFEKSİYON İTHALATI
2.502.472.382
2.971.390.815
18,7
100,0
79
80
MISIR
HİNDİSTAN
İLK 10 ÜLKENİN TOPLAMDA PAYI %
Kaynak Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014
Türkiye – İtalya Hazır Giyim ve Konfeksiyon Dış Ticareti
Türkiye’den İtalya’ya 2013 yılında 703,1 milyon dolarlık hazır giyim ve
konfeksiyon mamulü ihraç edilmiş ve 151,5 milyon dolarlık da ithalat
yapılmıştır. İhracat %0,1 oranında artarken, ithalat %8,8 oranında artmıştır.
İtalya’nın Türkiye toplam hazır giyim ve konfeksiyon ihracatındaki payı %4,1,
ithalatındaki payı ise %5,1’dır.
31
2014 yılının Ocak-Şubat döneminde ise İtalya’ya 149,8 milyon dolarlık
hazır giyim ve konfeksiyon ihraç edilmiş, 30,3 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır.
İtalya’nın bu dönemde Türkiye toplam ihracatındaki payı %4,9, ithalatındaki
payı ise %6’dır.
2005 yılından 2013 yılına kadarki dokuz yıllık süreçte, Türkiye’den
İtalya’ya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında, 2009 yılında %18,6 ve 2012
yılında %14 oranında düşüşler yaşanmış, diğer yıllarda ise %0,1 ile %22,7
arasında değişen oranlarda artışlar kaydedilmiştir. Oransal olarak ihracat
artışının en yüksek olduğu yıl %22,7’lik artışın görüldüğü 2007 yılıdır. 2005
yılından 2013 yılına yıllık ortalama ihracat artışı %3,9’dur. 2014 Ocak-Şubat
döneminde ise Türkiye’den İtalya’ya ihracat %0,1 oranında azalmış ve 149,8
milyon dolar olmuştur.
2005 yılından 2014 Şubat ayı sonuna kadar Türkiye’nin İtalya ile hazır
giyim ve konfeksiyon ticaretine ilişkin veriler, aşağıdaki tablodan izlenebilir.
TÜRKİYE - İTALYA HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON TİCARETİ
Birim: $
YILLAR
HAZIRGİYİM VE
KONFEKSİYON
İHRACATI
YILLIK
DEĞİŞİM (%)
HAZIRGİYİM VE
KONFEKSİYON
İTHALATI
YILLIK
DEĞİŞİM (%)
2005
557.687.048
90.326.826
2006
629.665.565
12,9
120.888.897
33,8
2007
772.364.531
22,7
149.474.140
23,6
2008
829.910.778
7,5
174.479.120
16,7
2009
675.696.712
-18,6
112.324.126
-35,6
2010
700.397.534
3,7
125.179.418
11,4
2011
816.668.378
16,6
152.037.073
21,5
2012
702.202.560
-14,0
139.202.852
-8,4
2013
703.135.146
0,1
151.462.760
8,8
2013 Ocak-Şubat
149.931.149
2014 Ocak-Şubat
149.818.922
27.199.604
-0,1
30.340.265
11,5
Kaynak Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014
32
TÜRKİYE - İTALYA HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON TİCARETİ
2005 - 2013 YILLIK ve 2013-2014 OCAK - ŞUBAT
HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATI
900.000.000
HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İTHALATI
800.000.000
700.000.000
ABD $
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
-
Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı açısından bakıldığında
İtalya, Çin ve Bangladeş’in ardından en fazla ithalat yapılan üçüncü ülke
pozisyonundadır. Yine de İtalya’dan hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı
rakamsal olarak ihracata kıyasla oldukça küçük kalmaktadır. 2013 yılında
%8,8 oranında artışla 151,5 milyon dolarlık ithalat yapılmış, Türkiye’nin hazır
giyim ve konfeksiyon ithalatında İtalya’nın payı %5,1 olmuştur. 2014 yılının
Ocak-Şubat döneminde ise İtalya’dan %11,5 artışla 30,3 milyon dolarlık ithalat
gerçekleştirilmiş, Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında pay %6
olarak hesaplanmıştır.
2005 yılından 2013 yılına kadar Türkiye’nin İtalya’dan hazır giyim ve
konfeksiyon ithalatına bakıldığında, 2009 yılında %35,6 ve 2012 yılında %8,4
oranında düşüşler yaşandığı, diğer yıllarda ise %8,8 ile %33,8 arasında
değişen oranlarda artışlar olduğu görülmektedir. Son dokuz yıl için yıllık
ortalama ithalat artış oranı %9’dur.
2013 yılında Türkiye’den İtalya’ya en fazla ihraç edilen hazır giyim ve
konfeksiyon mamullerinin başında 6109 GTİP başlıklı örme t-shirt, fanila ve
benzerleri gelmektedir. İtalya’ya yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının
%20,2’lik kısmını diğer bir deyişle beşte birini oluşturan bu ürünlerin ihracatı,
33
2012 yılına kıyasla %2 oranında artarak 139,1 milyon dolardan 141,7 milyon
dolara yükselmiştir.
62 04 GTİP başlıklı bayan dokuma takım, takım elbise, ceket ve benzeri
giysiler, 63 02 GTİP başlıklı yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak
bezleri , 61 10 GTİP başlıklı örme kazak, süveter, hırka, yelek ve benzerleri, ile
62 03 GTİP başlıklı erkek dokuma takım, takım elbise, ceket ve benzeri
giysiler, en fazla ihraç edilen diğer hazır giyim ve konfeksiyon mamulleridir.
2013 yılında Türkiye’den İtalya’ya 62 04 GTİP başlıklı bayan dokuma
takım, takım elbise, ceket ve benzeri giysilerin ihracatı %1 oranında artarak
96,9 milyon dolar olmuş, 63 02 GTİP başlıklı yatak çarşafı, masa örtüleri,
tuvalet ve mutfak bezlerinin ihracatı %36 oranında artarak 70,9 milyon dolara
yükselmiştir. Aynı yıl 61 10 GTİP başlıklı kazak, süveter ve benzerlerinin
ihracatı %5,5 oranında artarak 65,2 milyon dolardan 68,8 milyon dolara
yükselmiş, beşinci en fazla ihraç edilen kalem malların 62 03 GTİP başlıklı
erkek dokuma takım, takım elbise, ceket ve benzeri giysilerin ihracatı ise %16
oranında azalarak 64,3 milyon dolara gerilemiştir.
En fazla ihraç edilen ilk on ürün grubu içerisinde, beş ürün grubunda %1
ile %39 arasında değişen oranlarda artışlar kaydedilirken, diğer beş ürün
grubunda %4 ile %30 arasında değişen oranlarda düşüş kaydedilmiştir.
61 15 GTİP başlıklı külotlu çorap, kısa ve uzun konçlu çoraplar ile soket
çoraplar, oransal olarak 2013 yılında İtalya’ya ihracatı en fazla artan ürün
grubu olmuştur. Bu ürün grubunda ihracat, %39 oranında artmıştır. %36 artış
ve 70,9 milyon dolar ihracat değeri ile 63 02 GTİP başlıklı yatak çarşafı, masa
örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri, yüksek oranlı ihracat artışı görülen diğer bir
gruptur.
İtalya’ya ihracatı en fazla azalan ürün grubu ise 61 03 GTİP başlıklı
erkekler ve erkek çocukları için örme takım elbise, takım, ceket, blazer,
pantolon tulum ve şortlardır. Bu ürünlerin ihracatı 2013 yılında 2012 yılına
kıyasla %30 oranında azalarak ihracat değeri 26,7 milyon dolardan 18,7
milyon dolara düşmüştür. İhracatı %16 oranında azalarak 76,4 milyon
dolardan 64,3 milyon dolara gerileyen 62 03 GTİP başlıklı erkek dokuma
takım, takım elbise, ceket ve benzeri giysiler, yüksek oranlı ihracat düşüşü
görülen diğer bir ürün grubudur.
Aşağıdaki tabloda, Türkiye’den İtalya’ya en fazla ihraç edilen hazır giyim
ve konfeksiyon mamulleri ile bu ürün gruplarının toplam ihracattaki payları
verilmektedir.
34
TÜRKİYE'DEN İTALYA'YA HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATI
EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN İLK 10 ÜRÜN
Birim:ABD $
GTİP
BAŞLIĞI
KAPSAM
2012
2013
YILLIK
YILLIK
DEĞİŞİM %
2012 / 2013 TOPLAMDA
PAY %
6109
TİŞÖRTLER, FANİLALAR, ATLETLER, KAŞKORSELER VE DİĞER
İÇ GİYİM EŞYASI (ÖRME)
139.093.132
141.703.162
2
20,2
6204
KADINLAR VE KIZ ÇOCUK İÇİN TAKIM ELBİSE, TAKIM, CEKET,
BLAZER, ELBİSE, ETEK, PANTOLON ETEK, VB.
95.967.737
96.911.259
1
13,8
6302
YATAK ÇARŞAFI, MASA ÖRTÜLERİ, TUVALET VE MUTFAK
BEZLERİ
52.015.033
70.887.608
36
10,1
6110
KAZAK, SÜVETER, HIRKA, YELEK VB. EŞYA (ÖRME)
65.176.265
68.761.182
5,5
9,8
6203
ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUK İÇİN TAKIM ELBİSE, TAKIM,
CEKET, BLAZER, PANTOLON, TULUM VE ŞORT
76.370.235
64.304.584
-16
9,1
6104
KADIN VE KIZ ÇOCUK İÇİN TAKIM ELBİSE, TAKIM, CEKET,
BLAZER, ETEK, PANTOLON, TULUM VE ŞORT (ÖRME)
48.923.914
46.985.474
-4
6,7
6115
KÜLOTLU ÇORAPLAR,TAYTLAR, KISA VE UZUN KONÇLU
ÇORAPLAR, SOKETLER (VARİS ÇORAPLARI DAHİL)
27.285.474
37.849.034
39
5,4
6205
ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN GÖMLEKLER
34.792.240
31.624.775
-9
4,5
6105
ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN GÖMLEKLER (ÖRME)
35.989.497
30.734.673
-15
4,4
6103
ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN TAKIM ELBİSE, TAKIM,
CEKET, BLAZER, PANTOLON, TULUM VE ŞORT (ÖRME)
26.725.969
18.711.411
-30
2,7
İLK 10 ÜRÜN TOPLAMI
602.339.496
608.473.162
1
86,5
İTALYA'YA HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATI
702.202.560
703.135.146
0,1
100,0
86
87
İLK 10 ÜRÜNÜN TOPLAMDA PAYI %
Kaynak Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014
Diğer yandan, İtalya’dan hazır giyim ve konfeksiyon ithalatına
bakıldığında, Türkiye’nin bu ülkeden en fazla ithal ettiği konfeksiyon ürünlerinin
başında 62 03 ve 62 04 GTİP başlıklı erkek ve bayan dokuma takım, takım
elbise, ceket ve benzeri giysilerin geldiği görülmektedir.
2013 yılında İtalya’dan Türkiye’ye %29 artışla 32,7 milyon dolarlık 62 03
GTİP başlıklı erkek dokuma takım elbise, takım, ceket, pantolon gibi giysi ve
%19 artışla 25,3 milyon dolarlık 62 04 GTİP başlığı altında yer alan kadın
dokuma takım elbise, takım, ceket, pantolon, elbise, etek gibi giysiler ithal
edilmiştir. İtalya’dan hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında 62 03 GTİP başlıklı
giysilerin payı %21,6 ve 62 04 GTİP başlıklı giysilerin payı ise %16,7’dir.
%20 artışla 17,8 milyon dolarlık ithalat yapılan 61 10 GTİP başlıklı
kazak, süveter ve hırkalar, %19 artışla 6,7 milyon dolarlık ithalat yapılan 61 04
GTİP başlıklı bayan örme takım elbise, takım, ceket, pantolon, etekler ile %39
artışla 6,7 milyon dolarlık ithalat yapılan 61 04 GTİP başlıklı bayan örme takım,
elbise, ceket, etek, pantolon, elbise gibi giysiler, İtalya’dan ithalatın diğer önde
gelen kalemlerindendir.
En fazla ithal edilen ilk on ürün grubu içerinde sekiz ürün grubunda
ithalat artarken, sadece iki ürün grubunda ithalat azalmıştır. İthalatı oransal
olarak en fazla artan ürün grubu, %39 artış oranı ile 61 09 GTİP başlıklı örme
35
t-shirt, fanila, atlet ve kaşkorseler olurken, 62 03 GTİP başlıklı erkek dokuma,
takım elbise, takım, ceket, blazer ve pantolon gibi giysiler de %29 gibi yüksek
oranlı artış ile dikkat çekmektedir.
İtalya’dan ithalatı en yüksek oranlı azalan hazır giyim ve konfeksiyon
mamulü ise, %63 oranında düşüşün görüldüğü 6115 GTİP başlıklı külotlu
çoraplar, taytlar, kısa ve uzun konçlu çoraplar, soket ve patiklerdir. Bu ürün
grubunda ithalat 17,2 milyon dolardan 6,3 milyon dolara gerilemiştir.
2013 yılında İtalya’dan Türkiye’ye en fazla ithal edilen hazır giyim ve
konfeksiyon mamulleri aşağıdaki tablodan izlenebilir.
TÜRKİYE'NİN İTALYA'DAN HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İTHALATI
EN FAZLA İTHAL EDİLEN İLK 10 ÜRÜN
Birim:ABD $
GTİP
BAŞLIĞI
KAPSAM
2012
2013
2012 / 2013
TOPLAMDA
YILLIK
YILLIK
DEĞİŞİM %
PAY %
6203
ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUK İÇİN TAKIM ELBİSE,
TAKIM, CEKET, BLAZER, PANTOLON, TULUM VE ŞORT
25.344.708
32.692.164
29
21,6
6204
KADINLAR VE KIZ ÇOCUK İÇİN TAKIM ELBİSE, TAKIM,
CEKET, BLAZER, ELBİSE, ETEK, PANTOLON ETEK, VB.
21.223.779
25.285.216
19
16,7
6110
KAZAK, SÜVETER, HIRKA, YELEK VB. EŞYA (ÖRME)
14.825.602
17.774.728
20
11,7
6104
KADIN VE KIZ ÇOCUK İÇİN TAKIM ELBİSE, TAKIM,
CEKET, BLAZER, ETEK, PANTOLON, TULUM VE ŞORT
(ÖRME)
5.616.639
6.702.424
19
4,4
6109
TİŞÖRTLER, FANİLALAR, ATLETLER, KAŞKORSELER VE
DİĞER İÇ GİYİM EŞYASI (ÖRME)
4.788.468
6.679.286
39
4,4
6201
ERKEK VEYA ERKEK ÇOCUK İÇİN PALTO, KABAN,
KOLSUZ CEKET, PELERİN, ANORAK (KAYAK CEKETLERİ
DAHİL)
5.413.996
6.545.179
21
4,3
6215
BOYUN BAĞI, PAPYON VE KRAVAT
5.155.524
6.424.651
25
4,2
6115
KÜLOTLU ÇORAPLAR,TAYTLAR, KISA VE UZUN KONÇLU
ÇORAPLAR, SOKETLER (VARİS ÇORAPLARI DAHİL)
17.173.203
6.303.917
-63
4,2
6205
ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN GÖMLEKLER
5.409.597
6.122.907
13
4,0
6202
KADIN VE KIZ ÇOCUK İÇİN MANTO, KABAN, KOLSUZ
CEKET, PELERİN, ANORAKLAR (KAYAK CEKETLERİ
DAHİL),
6.326.940
5.866.645
-7
3,9
İLK 10 ÜRÜN TOPLAMI
111.278.456
120.397.117
8
79,5
İTALYA'DAN HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İTHALATI
139.202.852
151.462.760
9
100,0
80
79
İLK 10 ÜRÜNÜN TOPLAMDA PAYI %
Kaynak Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Nisan 2014
36
V. FAYDALI ADRESLER
Diplomatik Temsilcilikler
T.C. Roma Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
Viale Pasteur 77/8 EUR Roma
Tel: +39 06 5925117 - 06 5922334
Fax: +39 06 5917984
E-mail: [email protected]
İtalya Büyükelçiliği (Konsolosluk Hizmetleri)
Atatürk Bulvarı No:118 06680, Ankara
Tel: +90 312 426 54 60
Fax: +90 312 426 58 00
e-mail: [email protected]
Web: www.ambankara.esteri.it
İstanbul İtalya Başkonsolosluğu
Tok Tom Kaptan Sokak No:15
Boğazkesen, Beyoğlu, İstanbul
Tel: +90 212 243 10 24 - 243 10 25 - 244 32 59
Fax: +90 212 252 58 79
e-mail: [email protected]
Web: www.consistanbul.esteri.it
İstanbul İtalya Başkonsolosluğu Ticari İlişkileri Geliştirme Bölümü
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Harbiye, İstanbul
Tel: +90 212 373 03 00
Fax: +90 212 241 82 23
e-mail: [email protected]
Web: http://www.iceistanbul.com
İzmir İtalya Konsolosluğu
Cumhuriyet Meydanı No:12/3 Pasaport - İzmir
Tel: +90 232 463 66 76 - 463 66 96 - 463 81 32
Fax: +90 232 421 25 12
e-mail: [email protected]
Web: www.consizmir.esteri.it
37
Devlet Kuruluşları
Ministero del Commercio Internazionale
(Dış Ticaret Bakanlığı)
Viale Boston, 25 - 00144 Roma
Tel:06/59931
Web: www.mincomes.it
IPI
Istituto Promozione Industriale
(Sanayii Geliştirme Enstitüsü)
V. Maresciallo pilsudski 124, 00197 Roma
Tel: 06/809721
Faks: 06/8072898
Web: www.ipi.it
ICE
Istituto Commercio Estero
(Dış Ticaret Enstitüsü)
V. Liszt 21, 00144 Roma
Tel: 06/59921
Faks: 06/54220108-54220109
Web: www.ice.it
AICE
Associazione Italiana Commercio Estero
(Dış Ticaret Birliği)
Corso venezia, 47/49 - 20121 Milano
Tel: 02/7750320 - 7750321
Faks: 02/7750329
E-mail : [email protected]
Web: www.aicebiz.com
Ticaret Odaları ve Meslek Kuruluşları
CONFINDUSTRIA
Confederazione Italiana Degli Industriali
(İtalyan Sanayiciler Konfederasyonu)
V. Le Dell'astronomia 30, 00144 Roma
Tel: 06/59031
Faks: 06/5919615
Web: www.confindustria.it
FEDEREXPORT
Federazione Italiana Dei Consorzi all'Esportazione
38
(İtalyan İhracat Konsorsiyumları Federasyonu)
V. Le Dell'astronomia 30, 00144 Roma
Tel: 06/5903634 Faks: 06/5903841
Web: www.federexport.confindustria.it
A.N.C.I.
Associazione Nazionale Calzaturifci Italiani
(İtalyan Ayakkabı Sanayicileri Derneği)
Via Monte Rosa, 21 - 20149 Milano
Tel: +39 02 438291
Faks: + 39 02 48005833
Web: www.anci-calzature.com
CONFCOMMERCIO
Confederazione Italiana del Commercio, Turismo, Servizi E Pmi
(İtalyan Ticaret, Turizm, Hizmetler Ve Küçük-Orta Ölçekli Şirketler
Konfederasyonu)
P.Zza G.G. Belli 2, 00153 Roma
Tel: 06/58661
Faks: 06/5809425
Web: www.confcommercio.it
CONFARTIGIANATO
Confederazione Generale Italiana Dell'artigianato
(İtalyan Zanaatkarlar Konfederasyonu)
V. S. Gýovanni In Laterano 152, 00100 Roma
Tel: 06/703741
Faks: 06/70452188
Web: www.confartigianato.it
CONFAPI
Confederazione Italiana della Piccola E Media Industria
(İtalyan Küçük Ve Orta Sanayii Konfederasyonu)
V. Della Colonna Antonina 52, 00186 Roma
Tel: 06/690151
Faks: 06/696791488
Web: www.confapi.it
UNIONCAMERE
Unione Nazionale delle Camere Di Commercio, Industrýa e Artigianato
(Ticaret, Sanayi ve Zannatkarlar Odaları Birliği)
P.Zza Sallustio 21, 00100 Roma
Tel: 06/47041
Faks: 06/4704436
Web: www.unioncamere.it
39
VI. YARARLANILAN KAYNAKLAR
-
Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi
-
İtalyan Merkez Bankası Web Sitesi, http://www.bancaditalia.it/
-
İtalyan Ticaret Odası Web Sitesi, http://www.cciist.com
-
İnternational Trade Center Ticaret Veri Bankası,
http://www.trademap.org/
-
İzmir İtalyan Ticaret Odası, http://www.cciizmir.org
-
Explore Export Markets Web Sitesi, www.interex.be
-
İtalya İş Kültürü, İGEME.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
Mayıs 2014
* “İTKİB Genel Sekreterliği” kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
40
Download

Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü Açısından İtalya