Ključne činjenice u vezi sa
trenutnim stanjem kompanije
Velefarm
Decembar 2010. godine
Finansijsko i operativno restruktuiranje
Kompanije - trenutni presek
 Polovinom 2010. došlo je do značajnog usporavanja u izmirenju
obaveza od strane zdravstvenih ustanova zbog kašnjenja uplata od
strane RZZO. Usled nedostatka sredstava iz naplate potraživanja, a
zbog stava da teret ekonomskih poteškoća treba ravnomerno da
podnesu svi učesnici u lancu medicinskog snabdevanja, Velefarm se
tokom meseca septembra odlučio da započne proces finansijskog i
operativnog restrukturiranja Kompanije, koji je već dao značajne
rezultate.
 Do ovog trenutka sa većinom domaćih i inostranih dobavljača
ugovoreno je uređenje dužničko-poverilačkih odnosa, uz kontinuitet
saradnje:
• HEMOFARM - potpisan ugovor o izmirenju obaveza kroz kombinovan
model, saradnja se obavlja u kontinuitetu uz punu podršku i
razumevanje novog rukovodstva Hemofarma kako za opštu situaciju na
farmaceutskom tržištu Srbije, tako i prilike u Velefarmu
• GALENIKA - uz angažovanje bankarskih kredita izmirili smo sve
dospele obaveze i one koje dospevaju zaključno sa 2010.godinom. U
toku su razgovori o modelu dugoročne saradnje.
• ACTAVIS - Velefarm je Actavisu izmirio sve dospele obaveze u skladu
sa ugovorom.
Dobavljači – kupci
Ukupan dug prema proizvođačima
8,5 milijardi RSD
Ukupna potraživanja od zdravstvenih ustanova
6,7 milijardi RSD
Ukupne zalihe
2,6 milijardi RSD
Potraživanja Velefarma i zalihe farmaceutskih proizvoda su
u ravnoteži sa dugovanjima prema proizvođačima.
Dobavljači – kupci
 Kao pouzdan partner vodećih domaćih i inostranih proizvođača
lekova, svojim poslovnim aktivnostima Velefarm se trudi da osigura
stabilnost tržišta, a poslovanje kompanije ni u jednom trenutku nije
bilo ugroženo. Svaka od kompanija sa kojom Velefarm sarađuje ima
izuzetno stroge kriterijume za odabir poslovnih partnera, a lekovi se
Velefarmu i dalje, u kontinuitetu, isporučuju.
 Uporedo sa uređenjem asortimana Komapanije, Velefarm ispunjava
svoje ugovorne obaveze prema kupcima, održava kontinuitet
snabdevanja uz permanentno podizanje nivoa kvaliteta usluge. U
uslovima opšte nelikvidnosti u lancu medicinskog snabdevanja, kao
dugogodišnji pouzdan partner zdravstva Srbije, nesebično delimo sa
našim poslovnim partnerima aktuelnu težinu tržišnog ambijenta, uz
maksimalnu podršku prevazilaženju zajedničkih problema.
Status saradnje sa stranim dobavljačima
Dobavljač
Status dogovora
Novo Nordisk
GlaxoSmithKline
Bayer CC HC
Almak Flower
Sanofi Aventis
MSD (Merck,Schering)
Boehringer
Novartis
Medis
BosnaLijek
Pfizer / Yusafarm
Alkaloid
Nycomed
Abott Diagnostic
Belupo
Abbott Logistic
Baxter
potpisan
potpisan
potpisan
potpisan
dogovoren
dogovoren
dogovoren
dogovoren
dogovoren
dogovoren
pregovori u toku
pregovori u toku
pregovori u toku
pregovori u toku
pregovori u toku
u arbitraži
odloženo
Razrešavanje blokade – razvoj (1/2)
Razrešavanje blokade (2/2)
 Ukupna blokada se na nivou Velefarm grupe spustila na 1 mlrd, od
čega je gotovo čitav iznos na jednoj članici Grupe-Velefarm
Holdingu
 Očekujemo da Velefarm VFB, glavno operativno društvo, uskoro izađe
iz blokade
 Ostale članice Grupe (Velefarm Prolek,Sanitarija i Velefarm Invest) nisu
u blokadi
• Blokada na Velefarm Holdingu je uglavnom vezana za menice
Hemofarma (€ 7.9 M) i sudsko poravnanje sa Baxterom (€ 1.3 M)
• Hemofarm će uskoro otkupiti menice prema Dogovoru o
restrukturiranju dugovanja, a pregovori sa Baxterom su u toku.
Suštinski, privremena blokada Velefarm Holdinga ne
sprečava održivo operativno poslovanje Grupe i kontinuitet
snabdevanja.
Download

Ključne činjenice u vezi sa trenutnim stanjem kompanije Velefarm