Kako osnovati preduzede ili
preduzetničku radnju
Imate dobru ideju, znate kako da je sprovedete, vešti ste u
komunikaciji sa ljudima, potencijalnim partnerima,
entuzijazam Vam ne nedostaje, spremni ste za nove
poduhvate.
Uz to, morate biti spremni na upoznavanje sa pravnim
propisima kojima dete morati da se pozabavite pri otvaranju
preduzeda ili radnje i koji de Vas pratiti prilikom čitavog
poslovanja.
Poznavanje propisa nije gubljenje vremena, ved način da znanjem
zaštitite svoja prava i olakšate sebi poslovanje u skladu sa zakonom.
Registraciju pravnog lica u Republici Srbiji obavlja Agencija za privredne
registre (u daljem tekstu: APR).
APR de, u saradnji sa Zavodom za statistiku i Poreskom upravom izvršiti registraciju Vašeg
preduzeda ili radnje, kojoj de biti dodeljen matični broj i poreski identifikacioni broj (skradeno: PIB).
Detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji za registrovanje, promenu, brisanje svih oblika
pravnih lica možete videti na sajtu APR-a:
http://www.apr.gov.rs/Регистри/Привреднадруштва/ДруштваУпутства.aspx
Takodje, na ovom sajtu možete pronadi i besplatne Registracione prijave, primere Osnivačkih akata
preduzeda i ostalu potrebnu dokumentaciju.
Izbor oblika organizovanja
Pre registracije svog biznisa morate odabrati oblik
organizovanja i delatnost.
Mogudi oblici organizovanja su:
Preduzetnik
• Fizičko lice (pr)
Društva lica
• Ortačko društvo (od)
• Komanditno društvo (kd)
Društva kapitala
• Društvo sa ograničenom odgovornošdu (doo)
• Akcionarsko društvo (ad)
Preovlađujudi oblici organizovanja su preduzetnik i društvo sa ograničenom odgovornošdu.
Izbor delatnosti
Bez obzira na oblik organizovanja, potrebno je da registrujete
takozvanu „pretežnu delatnost“, odnosno da izaberete jednu
delatnost iz Uredbe o klasifikaciji delatnosti. Osim pretežne
delatnosti, firma može obаvljаti i sve druge zakonom
dozvoljene delаtnosti. Ukoliko je za neku delatnost potrebno
imati posebnu dozvolu ili licencu, tu delatnost možete obavljati
tek po pribavljanju dozvole odnosno licence. Izbor pretežne
delatnosti je takođe značajan i sa poreskog aspekta.
Odabirom pretežne delatnosti dobijate četvorocifreni broj ispred teksualnog
naziva delatnosti - šifru delatnosti. Sve šifre i nazivi delatnosti sadržani su Uredbi o
klasifikaciji delatnosti.
Osnivanje preduzetničke radnje
Prednost organizovanja u preduzetnički oblik je mogudnost da fizičko lice koje je preduzetnik
nesmetano raspolaže ostvarenom dobiti, odnosno sredstvima koja su ostvarena delovanjem
preduzetnika. Upravo zbog toga fizičko lice kao preduzetnik, za preuzete obaveze, odgovara
celokupnom svojom imovinom.
Postupak registracije
Postupak registracije pokrede se podnošenjem Registracione prijave
za registrovanje preduzetnika APR-u.
Registrаcione prijаve se mogu preuzeti BESPLATNO sа Internet strаne
APR-a ili preuzeti u ispostavi APR-a u Leskovcu (ul.Stojana Ljubida 12,
kancelarija 9) i u Gradskom uslužnom centru (adresa: Trg revolucije
45, Leskovac) , uz dokаz o uplаti nаknаde u iznosu od 120,00 dinаrа.
Potrebnа dokumentаcijа zа osnivаnje preduzetničke radnje:
- jedinstvenа registrаcionа prijаvа osnivаnjа preduzetnikа i registrаcije u jedinstveni
poreskih obveznikа sа unetim relevаntnim podаcimа
registаr
(Prilikom izborа nаzivа, osnivаč – preduzetnik prethodno morа dа proveri nа Internet strаni APR-a dа li je nа
teritoriji Republike Srbije ved registrovаn preduzetnik sа istim ili sličnim nаzivom. Po prijemu registracione
prijave APR proverava da li je u registru pod istim nazivom ved registrovano drugo pravno lice ili preduzetnik. )
- fotokopijа lične kаrte ili pаsošа osnivаčа – preduzetnikа
- dokаz o uplаdenoj nаknаdi u iznosu navedenim na sajtu APR-a, nа rаčun APR-a (1.200 dinara za
preduzetnike)
Broj računa za uplatu naknade je
840-29771845-59 са позивом на број 04.
Ukoliko se preduzetnik registruje zа obаvljаnje delаtnosti zа
koju se trаži prethodnа sаglаsnost nаdležnog orgаnа kаo
uslov zа registrаciju APR je potrebno podneti i rešenje
nаdležnog orgаnа u originаlu ili overenoj kopiji.
Poslovno ime određuje se prilikom popunjavanja registracione
prijave.
Ono se za preduzetnike sastoji od imena i prezimena, naznake
preduzetnika (skradenica PR), opisa delatnosti i sedišta.
Preduzetnik može i ne mora da ima naziv. Ukoliko puno poslovno
ime preduzetnika ne sadrži naziv, preduzetnik nede modi da
registruje skradeno poslovno ime.
APR po službenoj dužnosti dostаvljа nаdležnom Fondu za penziono i invalidsko osiguranje (PIO
Fondu) prijаvu nа osigurаnje zа preduzetnikа i vrši prijаvu obveznikа plаdаnjа doprinosа Republičkom
zаvodu zа zdrаvstveno osigurаnje (RZZO).
- Ukoliko nisu ispunjeni uslovi zа registrаciju obveznikа plаdаnjа doprinosа u RZZO, preduzetnik de biti
registrovаn u APR-u i obаvešten dа se zа prijаvu obveznikа plаdаnjа doprinosа obrаti RZZO.
- Ukoliko nisu ispunjeni uslovi zа dodelu PIB-а preduzetnik de biti registrovаn i obаvešten dа se zа
dodelu PIB-а obrаti poreskoj uprаvi.
Prijave nakon registracije preduzetničke radnje
- Porez na imovinu pravnog lica
PPI 1 – Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na imovinu za pravna lica i preduzetnike koji u svojim
poslovnim knjigama imaju upisanu imovinu
Imovinu koju preduzetnik unosi u firmu neophodno je prijaviti u roku od 10 dana od dana sticanja
imovine ili od upisa u poslovne knjige. Iznos poreza na imovinu koji pravno lice ili preduzetnik plada
iznosi 0,4% od knigovodstvene vrednosti upisane imovine.
Obrazac se može nadi na sajtu lpaleskovac.webs.com.
http://lpaleskovac.webs.com/obrasci.htm
Popunjen PPI 1 obrazac predaje sa na šalteru Gradskog uslužnog centra, Trg revolucije 45, Leskovac.
- Lokalna komunalna taksa
Prijava se podnosi na šalteru Gradskog uslužnog centra u roku od 30 dana od dana registracije firme
Podnošenje prijave je obavezno, a mala pravna lica i preduzetnici sa godišnjim prihodom ispod
50.000.000 dinara bide oslobodjeni pladanja lokalne komunalne takse za isticanje firme.
Obrazac možete nadi na sajtu http://lpaleskovac.webs.com/obrasci.htm
Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošdu
Uz uredno popunjenu jedinstvenu registrаcionu prijаvu osnivаnjа prаvnih licа i drugih subjekаtа i upisа u
jedinstveni registаr poreskih obveznikа, prilаžu se:
- Dokаz o identitetu osnivаčа
(fotokopijа lične kаrte ili pаsošа fizičkog licа i/ili izvod iz Registrа u kome je registrovаno prаvno lice)
- Akt o osnivаnju društvа (Odlukа ili Ugovor)
(Primer Akta možete preuzeti sa sajta APR-a. Akt o osnivanju mora biti overen pred Sudom ili drugim
organom nadležnim za overu.)
- Potvrdа bаnke o uplаti novčаnog ulogа nа privremeni rаčun.
(Novčani deo osnovnog kapitala na dan uplate iznosi najmanje 100,00 dinara
Uplata na privremeni, odnosno depozitni račun se obavlja kod izabrane Banke, koja izdaje Potvrdu o
upladenom osnivačkom kapitalu.)
- Odlukа o imenovаnju zаstupnikа društvа, аko zаstupnik nije određen osnivаčkim аktom
- Overen potpis zаstupnikа (OP obrаzаc)
(OP obrazac popunite u četiri primerka (jedan za Sud, jedan za APR, jedan za Poresku upravu i jedan za Vas).
- Dokаz o uplаti nаknаde zа osnivаnje od 4.500 dinara.
Broj rаčunа zа uplаtu nаknаde zа osnivаnje je 840-29770845-52, bez oznake modela, sа pozivom nа broj 01.
Spisak potrebne dokumentacije, kao i primere Akata potrebnih za osnivanje osttalih oblika privrednih društava možete
preuzeti sa sajta APR-a: http://www.apr.gov.rs/Регистри/Привреднадруштва.aspx
Zаhtev zа registrаciju osnivаnjа privrednog subjektа i prаtedа
dokumentаcijа dostаvljаju se u jednom primerku, poštom ili lično, APR-u. U
Leskovcu na adresi: ul.Stojana Ljubida 12, kancelarija 9.
Poslovno ime (naziv) preduzeda određujete prilikom popunjavanja
registracione prijave. Obavezan sadržaj poslovnog imena je: naziv, pravna
forma i mesto u kome je sedište društva.
Pre odlaska u APR možete sami proveriti da li je naziv dostupan na sajtu
APR-a. Link za pretragu:
http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search
APR po službenoj dužnosti dostаvljа nаdležnom Fondu za penziono i invalidsko osiguranje (PIO Fondu)
prijаvu nа osigurаnje zа preduzetnikа i vrši prijаvu obveznikа plаdаnjа doprinosа Republičkom zаvodu zа
zdrаvstveno osigurаnje (RZZO).
- Ukoliko nisu ispunjeni uslovi zа registrаciju obveznikа plаdаnjа doprinosа u RZZO, preduzetnik de biti
registrovаn u APR-u i obаvešten dа se zа prijаvu obveznikа plаdаnjа doprinosа obrаti RZZO.
- Ukoliko nisu ispunjeni uslovi zа dodelu PIB-а preduzetnik de biti registrovаn i obаvešten dа se zа dodelu
PIB-а obrаti poreskoj uprаvi.
Prijave nakon registracije preduzeda
- Porez na imovinu pravnog lica
PPI 1 – Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na imovinu za pravna lica i preduzetnike koji u svojim
poslovnim knjigama imaju upisanu imovinu
Imovinu koju preduzetnik unosi u firmu neophodno je prijaviti u roku od 10 dana od dana sticanja
imovine ili od upisa u poslovne knjige. Iznos poreza na imovinu koji pravno lice ili preduzetnik plada
iznosi 0,4% od knigovodstvene vrednosti upisane imovine.
Obrazac se može nadi na sajtu lpaleskovac.webs.com.
http://lpaleskovac.webs.com/obrasci.htm
Popunjen PPI 1 obrazac predaje sa na šalteru Gradskog uslužnog centra, Trg revolucije 45, Leskovac.
- Lokalna komunalna taksa
Prijava se podnosi na šalteru Gradskog uslužnog centra u roku od 30 dana od dana registracije firme
Podnošenje prijave je obavezno, a mala pravna lica i preduzetnici sa godišnjim prihodom ispod
50.000.000 dinara bide oslobodjeni pladanja lokalne komunalne takse za isticanje firme.
Obrazac možete nadi na sajtu http://lpaleskovac.webs.com/obrasci.htm
Download

Kako osnovati preduzeće ili preduzetničku radnju