Elektronska upravna pisarnica
Primena RMS
ARHIV INFO 2012
Dijana Koviljac
Senior Business Analyst
Smart doo Novi Sad
Osnovan 2000. godine
Osnovne grupe poslovnih aktivnosti:
Edukacija
Licenciranje
Specijalizovani softveri
Tehnička podrška i konsalting
Edukacioni centar
Računarska gimnazija
Smart
Smart doo Novi Sad
Standardi kvaliteta
ISO 9001:2008
ISO 27001:2005
Diskobolos 2009
Za rešenje
Smart Elpis
Elektronska pisarnica
Organi državne uprave i organizacije koje
vrše javna ovlašdenja
Propisi
• Zakon o kulturnim dobrima – 1994.
• Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
– 1992.
• Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa
državne uprave – 2010.
• Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne
uprave – 1993.
• Uputstvo o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa
državne uprave - 2010.
• Zakon o elektronskom potpisu – 2004.
• Zakon o elektronskom dokumentu – 2009.
• Pravilnik o izdavanju vremenskog žiga – 2009.
• Zakon o opštem upravnom postupku – 1997-2010.
Problemi
• Brzina prijema podnesaka i izdavanje potvrde
• Uvid u predmet imaju samo obrađivači do
momenta arhiviranja predmeta
• Veliki broj (nekontrolisanih) kopija dokumenata
• Velika arhiva papirne dokumentacije
• Visok rizik od oštedenja i gubitka dokumentacije
• Netransparentnost procesa u odnosu na
stranke
Smart Elupis
Elektronska upravna pisarnica
Domen kontroler
ELUPIS aplikacija
Računari u pisarnici
Autentikacija
korisnika
Portal za rad i Elupis aplikacija
Pristup Web servisu
Stranke
Računari obrađivača
SharePoint server
SQL server
ELUPIS aplikacija
Računari arhivara
Postupanje sa podneskom - šalter
• Prijem
• Određivanje klase
• Određivanje vrste
predmeta
• Određivanja organa koji
postupa
• Evidentiranje
• Digitalizacija
• Izdavanje potvrde o
prijemu podneska
• Omot spisa
• Dostava u rad
Rad na predmetu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prijem iz pisarnice
Pregled dokumenata
Izrada upravnog akta, ili
Stavljanje u rokovnik
Dostava arhivi na čuvanje
Uzimanje iz rokovnika
Izrada upravnog akta
Kompletiranje predmeta
Dostava akta stranci
Rad arhivara
• Prijem predmeta na
čuvanje (rokovnik)
• Uzimanje predmeta iz
rokovnika i dostava
obrađivačima
• Prijem predmeta u
arhivu
• Manipulacija
predmetima
• Uzimanje predmeta iz
arhive
• Odabir arhivske građe i
uništavanje
Smart Elupis - Funkcionalnosti
•
•
•
•
•
•
•
Elektronsko evidentiranje
Elektronsko pradenje toka predmeta
Elektronska (digitalna) arhiva
Jednostavno, brzo i pregledno pretraživanje predmeta
Višekorisnički rad
Efikasno upravljanje zaštitom podataka
Generisanje pregleda i izveštaja prema različitim
zahtevima zaposlenih
• Dostupnost i čitljivost arhiviranih podataka u zakonom
predviđenom roku
• Efikasnija saradnja i sigurnija komunikacija između
organizacionih delova
Smart Elupis - Transparentnost
Postavljanjem servisa
na internet prezentaciji
organizacije, preko koga
stranke imaju
mogudnost uvida u
kretanje svojih
predmeta, ostvaruje se
potpuna
transparentnost u
odnosu na stranke u
postupcima.
Smart Elupis - Sigurnost
• Ovlašdeni pristup korisnika sistem
• Omogudeno korišdenje elektronskog
(kvalifikovanog) potpisa
• Pregled kompletne dokumentacije svih predmeta
u elektronskoj formi
• Pradenje predmeta po statusu i mestu na kome se
nalazi
• Brisanje predmeta nije dozvoljeno
• Obrisani dokumenti su vidljivi u elektronskom
predmetu
Smart Elupis - efikasnost
• Automatizacija procesa i modna pretraga
predmeta
• Skradeno vreme prijema podnesaka i obrade
predmeta
• Svedena na minimum mogudnost greške pri
razvrstavanju predmeta na klase, vrste predmeta,
prema boji i na organe koji postupaju
• Smanjenje troškova papira, tonera i opreme za
štampanje i kopiranje dokumenata
Smart proizvodi
Elektronska upravna pisarnica
Elektronska vanupravna pisarnica
Sistem za kreiranje, distribuciju i
praćenje izvršenja zadataka (Task
Management)
Sistem za upravljanje radom radnih
grupa
Sistem za upravljanje dokumentima
sistema kvaliteta
Prezentovanje rada
Hvala na pažnji!
Rad aplikacije Elupis – elektronska upravna pisarnica, može se
pogledati u holu, na računaru koji smo za te svrhe pripremili.
Pitanja?
Smart doo Novi Sad
Trg Mladenaca 5
www.smart.rs
021/4728-200
[email protected]
[email protected]
Download

17. "Elektronska upravna pisarnica Primena RMS"