8.
KAROTIDNO-KAVERNOZNA FISTULA,prikaz slučaja magnetnom
rezonancom
B. Vukomančić 1,
R. Matković 1, A. Radosavljević 2
1. Specijalna bolnica za CVO Sveti Sava, Beograd, 2. KBC Bežanijska Kosa
Uvod: Karotidno‐ kavernozne fistule (CCFs) predstavljaju abnormalnu komunikaciju između
karotidnog arterijskog sistema (unutrašnja karotidna arterija‐ ACI, spoljašnja karotidna arterija‐ ACE)
i venskog kavernoznog sinusa (CS). Klasifikuju se na fistule koje direktno komuniciraju između ACI i CS
(tip A), i duralne kod kojih postoji indirektna komunikacija preko meningealnih grana ACI i ACE sa CS
(tip B‐ D). Mehanizam nastanka: traumatski, spontani i jatrogeni. Klinička slika je karakteristična:
proptoza, pulsativni egzoftalmus, tinitus, smanjenje vida, glaukom, znakovi oštedenja 3‐ 6
kranijalnog nerva, glavobolja. Kompjuterizovnom tomografijom (CT) i magnetnom rezonancom (MRI)
se mogu videti proptoza, dilatirana gornja oftalmična vena, uvedan kavernozni sinus, edematozni
ekstraokularni mišidi, što se može vizualizovati i bilateralno (preko transselarnog i bazilarnog
pleksusa), subarahnoidalna hemoragija (SAH).
Cilj rada: Uloga MRI u dijagnostici CCFs
Materijal i metode: Pacijentkinja stara 61 god. kod koje se 2007. prvi put javio bol u levom oku,
pulsiranje i šum, protruzija levog bulbusa sa hemozom konjuktiva, duple slike i slabiji vid na desnom
oku. Učinjena je digitalna subtrakciona angiografija (DSA) gde je potvrđeno postojanje
karotikokavernozne fistule (CCFs) levo iz ACI u CS, odakle se drenira preko širokih oftalmičkih i
petroznih vena obostrano, dominantno sa leve strane, nakon čega je učinjeno podvezivanje ACI levo.
Neuroimidžing je učinjen korišdenjem MRI ( 1.5 T, GE) pregledom endokranijuma bez i sa
intravenskom aplikacijom kontrasta standardnim protokolom sa 3D TOF i 2D TOF sekvencama.
Rezultati: Na kontrolnom MRI pregledu 2008. god. opisuje se CCFs bez jasno vidljivog mesta
komunikacije i sakularna aneurizma u kavernoznom segmentu leve ACI, sa proširenom desnom
oftalmičnom venom i diskretnom protruzijom desnog bulbusa.
Zaključak: Karotidno kavernozne fistule retko spontano tromboziraju, nastupa progresija u slučaju da
se ne tretiraju. Zbog retkih komplikacija CT i MRI su dijagnostička metoda izbora kod sumnje na
postojanje CCFs, DSA se izvodi za potvrdu ove dijagnoze i dalje u tretmanu. Znakovi koji ukazuju na
“opasne“ karotidno kavernozne fistule su pseudoaneurizme, variksi CS, punjenje kortikalnih vena
kontrastom tokom DSA i obstrukcija venske drenaže. Diferencijalna dijagnoza: Gravesova bolest,
pseudotumori orbita, metastaze, tromboza kavernoznog sinusa.
Download

KAROTIDNO-KAVERNOZNA FISTULA-prikaz slučaja,B.Vukomančić