Korisničko uputstvo za izvršitelje
Dalje u tekstu je dato objašnjenje za korišćenje softvera namenjenog Izvršiteljima.
1. Preuzeti softver „Izvršitelj“ sa sajta Centralnog registra, odeljak eUsluge.
2. Raspakovati i instalirati softver dvoklikom na fajl Izvršitelj.msi.
3. Nakon završenog instaliranja, pokrenuti softver dvoklikom na fajl Izvršitelji.exe ili na prečicu koja
se automatski kreira na vašem Desktopu (Slika 1).
Slika 1
Otvoriće se prozor (Slika 2).
Slika 2
4. U prvom delu forme potrebno je uneti lične podatke Izvršitelja (Ime, Prezime i eMail adresu) i
potom kliknuti na dugme .
5. Nakon toga, korisniku će se otključati drugi deo forme (Podaci o Fizičkom licu) za unos JMBG-a za
kojeg je Izvršitelju potrebna potvrda Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (Slika
3).
Slika 3.
6. Nakon završenog unosa JMBG-a potrebno je kliknuti na dugme
ili pritisnuti taster ENTER. Ovu
radnju je potrebno ponoviti za svaki JMBG za koji se traži potvrda Centralnog registra obaveznog
socijalnog osiguranja (Slika 4).
Slika 4.
7. Kada se završi sa unosom svih matičnih brojeva potebno je kliknuti na dugme „Završi i sačuvaj“
(Slika 5).
Slika 5.
8. Nakon toga, aplikacija će kreirati XML fajl Croso.xml i pitati Vas na kojoj lokaciji želite da
sačuvate isti. Ovaj fajl je potrebno poslati na eMail adresu [email protected] uz zvaničan zahtev
koji se preuzima sa sajta Centralnog registra. Na osnovu ovog fajla Centralni registar će
generisati uverenja za sva lica uneta kroz ovu aplikaciju i poslati ih Izvršitelju na navedeni eMail.
9. Ukoliko je napravljena greška prilikom unosa, ili korisnik želi da pregleda unete JMBG-ove pre
snimanja, potrebno je izabrati karticu Pregled koja daje mogućnost pregleda ili brisanja pojedinih
redova (Slika 6).
Slika 6.
10. Ukoliko postoji pogrešno unet JMBG, brisanje se vrši obeležavanjem JMBG-ova iz liste i klikom
na opciju “Obriši izabrane” (Slika 7) .
Slika 7.
11. Nakon brisanja izabranih redova, iz liste će biti uklonjeni obeleženi JMBG-ovi (Slika 8).
Slika 8.
12. Ukoliko je sve u redu, može se izvršiti snimanje izborom opcije “Sačuvaj”. (Slika 9).
Nakon toga, aplikacija će kreirati XML fajl Croso.xml i pitati Vas na kojoj lokaciji želite da
sačuvate isti. Ovaj fajl je potrebno poslati na eMail adresu [email protected] uz zvaničan zahtev
koji se preuzima sa sajta Centralnog registra. Na osnovu ovog fajla Centralni registar će
generisati potrebe za sva lica unešena kroz ovu aplikaciju i poslati generisane potvrde Izvršitelju
na eMail.
Slika 9.
Download

Korisničko uputstvo za izvršitelje