IJU
R ERVEEVREZRNZAN A
O SOMSOMZOAZ A
K AKOA O
U NUI N
V IEVREZRAZLANLAN A
T ETHENHI N
K IAK A
Z AZ A
S ESPEAPRAARCAI C
JU
REVERZNA
REVERZNA
REVERZNA
OSMOZA
REVERZNA
OSMOZA
OSMOZA
OSMOZA
Membranski
separacioni
procesi,
posebno
reverzna
osmoza
univerzalna
tehnika
za separaciju,
Membranski
separacioni
procesi,
posebno
reverzna
osmoza
kaokao
univerzalna
tehnika
za separaciju,
funkcionisanje
i koncentrisanje
organskih
i neorganskih
supstanci,
dobijaju
veći
značaj
funkcionisanje
i koncentrisanje
organskih
i neorganskih
supstanci,
dobijaju
svesve
veći
značaj
i i
nalaze
široku
primenu
u hemijskom
inženjerstvu
i pojedinim
hemijskim
tehnologijama.
Nagloj
nalaze
široku
primenu
u hemijskom
inženjerstvu
i pojedinim
hemijskim
tehnologijama.
Nagloj
ekspanziji
procesa
reverzne
osmoze
posebno
su doprineli
sledeći
momenti:
ekspanziji
procesa
reverzne
osmoze
posebno
su doprineli
sledeći
momenti:
IJU
R ERVEEVREZRNZAN A
O SOMSOMZOAZ A
K AKOA O
U NUI N
V IEVREZRAZLANLAN A
T ETHENHI N
K IAK A
Z AZ A
S ESPEAPRAARCAI C
JU
Proces
se odvija
izotermno
Proces
se odvija
izotermno
Temperatura
može
sobna
ili čak
i niža
Temperatura
može
biti biti
sobna
ili čak
i niža
Pri odvijanju
procesa
nema
nikakvih
faznih
promena
Pri odvijanju
procesa
nema
nikakvih
faznih
promena
Proces
je kontinualan
i sam
ne troši
nikakve
pomoćne
sirovine
Proces
je kontinualan
i sam
ne troši
nikakve
pomoćne
sirovine
Postiže
se izvanredna
selektivnost
za pojedine
rastvarače
(voda),
u odnosu
na bilo
Postiže
se izvanredna
selektivnost
za pojedine
rastvarače
(voda),
u odnosu
na bilo
rastvorenu
materiju
malim
brojem
izuzetaka)
kojukoju
rastvorenu
materiju
(sa (sa
malim
brojem
izuzetaka)
Membranski
separacioni
procesi,
posebno
reverzna
osmoza
univerzalna
tehnika
za separaciju,
Membranski
separacioni
procesi,
posebno
reverzna
osmoza
kaokao
univerzalna
tehnika
za separaciju,
Energetski
bilans
je relativno
povoljan
Energetski
bilans
je relativno
povoljan
funkcionisanje
i koncentrisanje
organskih
i neorganskih
supstanci,
dobijaju
veći
značaj
funkcionisanje
i koncentrisanje
organskih
i neorganskih
supstanci,
dobijaju
svesve
veći
značaj
i i
Proces
neprimenu
zagađuje
ni hemijskom
vodu
ni vazduh
Proces
neprimenu
zagađuje
ni hemijskom
vodu
ni vazduh
nalaze
široku
u
inženjerstvu
i pojedinim
hemijskim
tehnologijama.
Nagloj
nalaze
široku
u
inženjerstvu
i pojedinim
hemijskim
tehnologijama.
Nagloj
Troškovi
za opremu
su osmoze
relativno
visoki,
alisu
troškovi
održavanja
su
niski
Troškovi
za
opremu
su relativno
visoki,
ali troškovi
su niski
ekspanziji
procesa
reverzne
osmoze
posebno
su održavanja
doprineli
sledeći
momenti:
ekspanziji
procesa
reverzne
posebno
doprineli
sledeći
momenti:
Poslednjih
godina
cena
postrojenja
i membrana
se dosta
smanjuje,
kvalitet
Poslednjih
godina
cena
postrojenja
i membrana
se dosta
brzobrzo
smanjuje,
kvalitet
i i
trajnost
postrojenja,
a
naročito
membrana
rastu
trajnost
postrojenja,
a
naročito
membrana
rastu
Proces
se odvija
izotermno
Proces
se odvija
izotermno
Izgradnja
je modularna,
pa
je
procesa
u širokim
granicama,
Izgradnja
je modularna,
pasobna
je
istaista
u širokim
granicama,
Temperatura
može
iliekonomičnost
čak
i niža procesa
Temperatura
može
biti biti
sobna
iliekonomičnost
čak
i niža
proširivanje
postrojenja
je jednostavno
proširivanje
postrojenja
je
jednostavno
Pri
odvijanju
procesa
nema
nikakvih
faznih
promena
Pri
odvijanju
procesa
nema
nikakvih
faznih
promena
UNIVERZALNA
TEHNIKA
SEPEPARACIJU
UNIVERZALNA
TEHNIKA
ZAZA
SEPEPARACIJU
Proces
je kontinualan
i sam
ne troši
nikakve
pomoćne
sirovine
Proces
je kontinualan
i sam
ne troši
nikakve
pomoćne
sirovine
Postiže
se izvanredna
selektivnost
za pojedine
rastvarače
(voda),
u odnosu
na bilo
Postiže
se izvanredna
selektivnost
za pojedine
rastvarače
(voda),
u odnosu
na bilo
rastvorenu
materiju
malim
brojem
izuzetaka)
kojukoju
rastvorenu
materiju
(sa (sa
malim
brojem
izuzetaka)
Energetski
bilans
je relativno
povoljan
Energetski
bilans
je relativno
povoljan
Proces
ne zagađuje
ni vodu
ni vazduh
Proces
ne zagađuje
ni vodu
ni vazduh
Troškovi
za opremu
su relativno
visoki,
ali troškovi
održavanja
su niski
Troškovi
za opremu
su relativno
visoki,
ali troškovi
održavanja
su niski
Poslednjih
godina
cena
postrojenja
i membrana
se Tehnika
dosta
brzo
smanjuje,
kvalitet
i
Poslednjih
godina
cena
postrojenja
i membrana
se Tehnika
dosta
brzo
smanjuje,
kvalitet
i započeta
reverzne
osmoze
je
sa osnovnim
reverzne
osmoze
je započeta
sa osnovnim
trajnost
postrojenja,
a naročito
membrana
rastuciljem
trajnost
postrojenja,
a naročito
membrana
rastu
ciljem
da pomoću
se pomoću
ovog
procesa
desalinizacija
da se
ovog
procesa
vršivrši
desalinizacija
Izgradnja
je modularna,
paekonomičnost
je ekonomičnost
procesa
ista
ui drugih
širokim
granicama,
Izgradnja
je modularna,
pa je
procesa
ista
ui drugih
širokim
granicama,
morske
slanih
voda.
U novije
vreme
upotreba
morske
slanih
voda.
U novije
vreme
upotreba
proširivanje
postrojenja
je jednostavno
proširivanje
postrojenja
je jednostavno
ovog
procesa
proširena
je na
separaciju
ovog
procesa
proširena
je na
separaciju
nizaniza
or- organskih
i neorganskih
supstanci
iz vode,
posebno
ganskih
i neorganskih
supstanci
iz vode,
posebno
za prečišćavanje
otpadnih
voda,
na koncentrisanje
za prečišćavanje
otpadnih
voda,
na koncentrisanje
pojedinih
supstanci
iz vodenog
rastvora
(lekovi,
pojedinih
supstanci
iz vodenog
rastvora
(lekovi,
voćni
sokovi)
frakcionisanje
pojedinih
rastvoćni
sokovi)
i nai na
frakcionisanje
pojedinih
rastvorenih
materija
jedne
od druge,
ili bazi
na bazi
razlika
vorenih
materija
jedne
od druge,
ili na
razlika
u molekulskim
težinama
(monomeri
od polimera)
u molekulskim
težinama
(monomeri
od polimera)
ili ili
na
bazi
različitih
fizičko-hemijskih
karakteristika
(soli
na
bazi
različitih
fizičko-hemijskih
karakteristika
(soli
Tehnika
reverzne
osmoze
je započeta
sa osnovnim
Tehnika
reverzne
osmoze
je započeta
sa osnovnim
od da
organskih
molekula).
Najnoviji
razvoj
ide
u pravcu
od organskih
molekula).
Najnoviji
razvoj
idedesalinizacija
u pravcu
ciljem
da pomoću
se pomoću
ovog
procesa
vrši
ciljem
se
ovog
procesa
vrši
desalinizacija
primene
revezne
osmoze
za
napred
navedene
primene
revezne
osmoze
navedene
morske
i drugih
slanih
voda.
Unapred
novije
vreme
upotreba
morske
i drugih
slanih
voda.
U za
novije
vreme
upotreba
operacije
od
nevodenih
rastvora.
operacije
od
nevodenih
rastvora.
ovog
procesa
proširena
je na
separaciju
ovog
procesa
proširena
je na
separaciju
nizaniza
or- or-
ganskih
i neorganskih
supstanci
iz vode,
posebno
ganskih
i neorganskih
supstanci
iz vode,
posebno
Voda
se doprema
višestepenom
pumpom
do spiralno
namotanih
membranskih
elemenata
gde
se prisustvo
Voda
se doprema
višestepenom
pumpom
do spiralno
namotanih
membranskih
elemenata
gde
sekoncentrisanje
prisustvo
za prečišćavanje
otpadnih
voda,
na
za prečišćavanje
otpadnih
voda,
na
koncentrisanje
različitih
uklanja
izdvajanjem
u dva
toka:
različitih
soli soli
uklanja
izdvajanjem
u dva
toka:
pojedinih
supstanci
iz vodenog
rastvora
(lekovi,
pojedinih
supstanci
iz vodenog
rastvora
(lekovi,
voćni
sokovi)
frakcionisanje
pojedinih
rastvoćni
sokovi)
i nai na
frakcionisanje
pojedinih
rastvorenih
materija
jedne
od druge,
ili bazi
na bazi
razlika
materija
jedne
odelemente
druge,
ili na
razlika
1. Permeat:
odsoljena
(demineralizovana
voda)
je vorenih
prošla
membranske
1. Permeat:
odsoljena
(demineralizovana
voda)
kojakoja
je prošla
krozkroz
membranske
elemente
uzaostaje
molekulskim
težinama
(monomeri
odse
polimera)
uzaostaje
molekulskim
(monomeri
od
polimera)
2. Koncentrat:
rastvorene
materije
koncentrat
natežinama
površini
membrana
i odvodi
se naili ili
2. Koncentrat:
rastvorene
materije
kaokao
koncentrat
soli soli
kojikoji
na površini
membrana
i odvodi
na
na bazi
različitih
fizičko-hemijskih
karakteristika
na bazi
različitih
fizičko-hemijskih
karakteristika
(soli(soli
drugu
stranu
drugu
stranu
od organskih
molekula).
Najnoviji
razvoj
u pravcu
od organskih
molekula).
Najnoviji
razvoj
ide ide
u pravcu
primene
revezne
osmoze
za napred
navedene
primene
revezne
osmoze
za napred
navedene
operacije
od nevodenih
rastvora.
operacije
od nevodenih
rastvora.
Voda
se doprema
višestepenom
pumpom
do spiralno
namotanih
membranskih
elemenata
se prisustvo
Voda
se doprema
višestepenom
pumpom
do spiralno
namotanih
membranskih
elemenata
gdegde
se prisustvo
različitih
uklanja
izdvajanjem
u dva
toka:
različitih
soli soli
uklanja
izdvajanjem
u dva
toka:
1. Permeat:
odsoljena
(demineralizovana
voda)
je prošla
membranske
elemente
1. Permeat:
odsoljena
(demineralizovana
voda)
kojakoja
je prošla
krozkroz
membranske
elemente
2. Koncentrat:
rastvorene
materije
koncentrat
zaostaje
na površini
membrana
i odvodi
se na
2. Koncentrat:
rastvorene
materije
kaokao
koncentrat
soli soli
kojikoji
zaostaje
na površini
membrana
i odvodi
se na
Karakteristično
za ovaj
proces
je da
se strujanje
obavlja
paralelno
sa membranom
a ne
upravno
Karakteristično
za ovaj
proces
je da
se strujanje
obavlja
paralelno
sa membranom
a ne
upravno
na na
nju.nju.
drugu
stranu
drugu
stranu
Permeat,
ili dobijena
prečišćena
voda,
prolazi
membranu
rastvorena
čvrsta
materija,
čestice
i organske
Permeat,
ili dobijena
prečišćena
voda,
prolazi
krozkroz
membranu
dokdok
rastvorena
čvrsta
materija,
čestice
i organske
materije
mogu
proći
membranu
bivaju
odnesene
u odvod
koncentrat
ili otpadna
voda.
materije
ne ne
mogu
proći
krozkroz
membranu
većveć
bivaju
odnesene
u odvod
kaokao
koncentrat
ili otpadna
voda.
REVERZNA
OSMOZA
REVERZNA
OSMOZA
Karakteristično
za ovaj
proces
je da
se strujanje
obavlja
paralelno
sa membranom
a ne
upravno
Karakteristično
za ovaj
proces
je da
se strujanje
obavlja
paralelno
sa membranom
a ne
upravno
na na
nju.nju.
Permeat,
ili dobijena
prečišćena
voda,
prolazi
membranu
rastvorena
čvrsta
materija,
čestice
i organske
Permeat,
ili dobijena
prečišćena
voda,
prolazi
krozkroz
membranu
dokdok
rastvorena
čvrsta
materija,
čestice
i organske
materije
mogu
proći
membranu
bivaju
odnesene
u odvod
koncentrat
ili otpadna
voda.
materije
ne ne
mogu
proći
krozkroz
membranu
većveć
bivaju
odnesene
u odvod
kaokao
koncentrat
ili otpadna
voda.
REVERZNA
OSMOZA
REVERZNA
OSMOZA
Najnovija
Najnovija
Najnovija
tehnologija
tehnologija
tehnologija
omogućava
omogućava
omogućava
dada
da
sesese
primenom
primenom
primenom
reverzne
reverzne
reverzne
osmoze
osmoze
osmoze
uklanja
uklanja
uklanja
iz izvode
izvode
vode
i preko
i ipreko
preko
99%
99%
99%
prisutnih
prisutnih
prisutnih
soli.
soli.
soli.
Membranski
Membranski
Membranski
elementi
elementi
elementi
predstavljaju
predstavljaju
predstavljaju
molekulska
molekulska
molekulska
sita
sita
sita
i predstavljaju
i predstavljaju
i predstavljaju
fizičku
fizičku
fizičku
barijeru
barijeru
barijeru
zaza
prolaz
zaprolaz
prolaz
rastvorenih
rastvorenih
rastvorenih
soli,
soli,
soli,
virusa,
virusa,
virusa,
bakterija
bakterija
bakterija
i dr.
i idr.
dr.
teteje
tejeiz
jeiztog
iztog
tog
razloga
razloga
razloga
potrebno
potrebno
potrebno
primeniti
primeniti
primeniti
veliki
veliki
veliki
pritisak
pritisak
pritisak
odod
od
više
više
više
odod
od
1010
10
bara
bara
bara
(koji
(koji
(koji
sesese
postiže
postiže
postiže
višestepenom
višestepenom
višestepenom
pumpom
pumpom
pumpom
zazaza
sirovu
sirovu
sirovu
vodu)
vodu)
vodu)
dada
da
bibise
bisese
voda
voda
voda
primorala
primorala
primorala
dada
da
prođe
prođe
prođe
kroz
kroz
kroz
ove
ove
ove
fine
fine
fine
otvore.
otvore.
otvore.
Zbog
Zbog
Zbog
ovih
ovih
ovih
karakteristika
karakteristika
karakteristika
najfinijeg
najfinijeg
najfinijeg
oblika
oblika
oblika
filtracije
filtracije
filtracije
neophodno
neophodno
neophodno
jejeprethodno
jeprethodno
prethodno
uraditi
uraditi
uraditi
kvalitetan
kvalitetan
kvalitetan
predtretman
predtretman
predtretman
sirove
sirove
sirove
vode
vode
vode
neposredno
neposredno
neposredno
pre
pre
pre
njenog
njenog
njenog
ulaska
ulaska
ulaska
u usistem
usistem
sistem
reverzne
reverzne
reverzne
osmoze.
osmoze.
osmoze.
Predtretman
Predtretman
Predtretman
jejeod
jeod
od
suštinske
suštinske
suštinske
važnosti
važnosti
važnosti
zazadugoročno
zadugoročno
dugoročno
efikasan
efikasan
efikasan
rad
rad
rad
uređaja
uređaja
uređaja
i stabilnost
i stabilnost
i stabilnost
kvaliteta
kvaliteta
kvaliteta
proizvedene
proizvedene
proizvedene
vode.
vode.
vode.
Sistem
Sistem
Sistem
zaza
za
reverznu
reverznu
reverznu
osmozu
osmozu
osmozu
predstavlja
predstavlja
predstavlja
idealnu
idealnu
idealnu
opciju
opciju
opciju
zaza
za
pripremu
pripremu
pripremu
vode
vode
vode
za:
za:
za:
Napojnu
Napojnu
Napojnu
kotlovsku
kotlovsku
kotlovsku
vodu
vodu
vodu
Pijaću
Pijaću
Pijaću
vodu
vodu
vodu
Prehrambenu
Prehrambenu
Prehrambenu
industriju
industriju
industriju
Farmaceutsku
Farmaceutsku
Farmaceutsku
industriju
industriju
industriju
Hemodijalizu
Hemodijalizu
Hemodijalizu
Dobijanje
Dobijanje
Dobijanje
demineralizovane
demineralizovane
demineralizovane
vode
vode
vode
Reverzna
osmoza
obezbeđuje
vodu:
Reverzna
Reverzna
osmoza
osmoza
obezbeđuje
obezbeđuje
vodu:
vodu:
Hemijski
Hemijski
Hemijski
kvalitetnu
kvalitetnu
kvalitetnu
u uskladu
uskladu
skladu
sasazahtevanim
sazahtevanim
zahtevanim
karakteristikama
karakteristikama
karakteristikama
gotovo
gotovo
gotovo
svakog
svakog
svakog
procesa
procesa
procesa
Mikrobiološki
Mikrobiološki
Mikrobiološki
i zdravstveno
i zdravstveno
i zdravstveno
ispravnu
ispravnu
ispravnu
i bezbednu
i bezbednu
i bezbednu
zazasvaku
zasvaku
svaku
vrstu
vrstu
vrstu
primene
primene
primene
Svaki
Svaki
Svaki
sistem
sistem
sistem
zaza
za
reverznu
reverznu
reverznu
osmozu
osmozu
osmozu
sastoji
sastoji
sastoji
sese
se
izizsledećih
izsledećih
sledećih
vitalnih
vitalnih
vitalnih
delova:
delova:
delova:
Mehaničkog
predfiltera
1.1.1. Mehaničkog
Mehaničkog
predfiltera
predfiltera
Višestepene
pumpe
visokog
pritiska
2.2.2. Višestepene
Višestepene
pumpe
pumpe
visokog
visokog
pritiska
pritiska
Membrana
koje
sistema
3.3.3. Membrana
Membrana
koje
koje
sususrce
susrce
srce
sistema
sistema
Membranskih
kućišta
4.4.4. Membranskih
Membranskih
kućišta
kućišta
CIP
sistem
5.5.5. CIP
CIP
sistem
sistem
zazapranje
zapranje
pranje
CWG Balkan d.o.o.
Vojvode Stepe 482B
T: + 381 (0) 11 39 46 187
www.cwg.rs
11 000 Beograd, SRB
F: + 381 (0) 11 39 46 207
[email protected]
CWG
CWG
CWG
Balkan
Balkan
Balkan
d.o.o.
d.o.o.
d.o.o.
Bul.
Bul.
Bul.
Oslobo|enja
Oslobo|enja
Oslobo|enja
271
271
271
Srbija
Srbija
Srbija
11000
11000
11000
Beograd
Beograd
Beograd
www.cwg.rs
www.cwg.rs
www.cwg.rs
Tel:
Tel:
Tel:
+T:
+
381
+
381
381
(11)
(11)
(11)
24
24
77
24
77
949
77
949
949
Fax:
Fax:
Fax:
+949
+
381
+
381
381
(11)
(11)
(11)
39
80
39
80
249
80
249
24980
CWG
CWG
Balkan
Balkan
d.o.o.
d.o.o.
Bul.
Bul.
Oslobo|enja
Oslobo|enja
271
271
SRB
SRB
11000
11000
Beograd
Beograd
www.cwg.rs
www.cwg.rs
+381
T:
+381
(11)
(11)
24
77
24
949
77
F:
+F:
381
+39
381
(11)
(11)
39
39 249
80 249
Download

REVERZNA OSMOZA REVERZNA OSMOZA