JONOIZMENJIVA^KE
JONOIZMENJ
~KE
JONOIZMENJ
~KESMOLE
JONOIZMENJIVA^KE
RESINEX
SMOLE
- RESINEX
SMOLE - RESINEX
SMOLE - RESINEX
VRHUNSKOG KVALITETA
VV R HR U NHS K OUG KNV A SL I T EK T A O
G
K
V
A
L
I
T
E
T
A
V
G
K
V
A
L
I
T
E
T
A
R
H
U
N
S
K
O
Visoko kvalitetne Resinextm jonoizmenjivačke smole u obliku sferičnih granula sa strogo
ispoštovanom specificiranom granulacijom. Za proizvodnju Resinextm jonoizmenjivačkih
smola kvalitetne
za širokuResinex
primenu
sa
tm koriste se već potvrđene tehnologije proizvodnje u kombinaciji
Visoko
jonoizmenjivačke smole u obliku sferičnih granula sa strogo
unapređenim
procesnim
tehnologijama.
tm
ispoštovanom specificiranom granulacijom. Za proizvodnju Resinex jonoizmenjivačkih
smola za široku primenu koriste se već potvrđene tehnologije proizvodnje u kombinaciji sa
unapređenim procesnim tehnologijama.
Resinex tm j o n o i z m e n j i va č ke s m o l e
Resinextm jonoizmenjivačke smole se
omogućavaju veliki kapacitet, odličnu
proizvode od visoko kvalitetnih sirovina,
pri
čemu
se svaka
faza u toku proizvodnje
mehaničku
otpornost,
mali
pad
pritiska
i
tm
tm
Resinex j o n o i z m e n j i va č ke s m o l e
Resinex
jonoizmenjivačke
smole se
posebno
proverava
i
detaljno
kvalitativnosirovina,
analizira.
kontinuirano
pouzdane
performanse.
Prvenomogućavaju veliki kapacitet, odličnu
proizvode od visoko kvalitetnih
Zahvaljujući
ovim
strogim
procedurama
dobijene
stveno
se
koriste
za:
omekšavanje
vode
za
pri čemu
se svaka faza u toku proizvodnje
mehaničku otpornost, mali pad pritiska i
tm
jonoizmenjivačke
smole
zadovoljavaju
Resinex
industrijsku
i
komercijalnu
upotrebu,
dekarboizaciju,
posebno proverava i detaljno kvalitativno analizira.
kontinuirano pouzdane performanse. PrvenEuropean ResAP
(2004)3
i WRAS
BS 6920 propise,
FDA
katalizu,se
obezbojavanje,
tretman
Zahvaljujući
ovim
strogim
procedurama
dobijene
stveno
koriste za: demineralizaciju,
omekšavanje vode
za
standarde
CFR
odeljak
21
§
173.25,
kao
i
niz
pijaće
vode,
prečišćavanje
tečnih
zaslađivača
i
tm
Resinex jonoizmenjivačke smole zadovoljavaju
industrijsku i komercijalnu upotrebu, dekarboizaciju,
međunarodnih
standarda
sirupa,
tretman
otpadnih
voda
kao
i
u
mnogim
i
imaju
odgovarajuće
European ResAP (2004)3 i WRAS BS 6920 propise, FDA
katalizu, obezbojavanje, demineralizaciju, tretman
sertifikate.CFR odeljak 21 § 173.25, kao i niz
drugimvode,
specifičnim
aplikacijama.
standarde
pijaće
prečišćavanje
tečnih zaslađivača i
međunarodnih standarda i imaju odgovarajuće
sirupa, tretman otpadnih voda kao i u mnogim
sertifikate.
drugim specifičnim aplikacijama.
Pažljivo odabrane sirovine omogućavaju pouzdan
kvalitet i kontinuirano visoke performanse.
Odličan ukupni kapacitet specijalno dizajniran da
obezbedi produženi radni vek filtracionih sistema.
Pažljivo
odabrane
sirovine
omogućavaju
Specijalni
materijali
visokog
stepenapouzdan
čistoće
kvalitet i kontinuirano
visoke
performanse.
kvalitet
i
kontinuirano
visoke
performanse.
izrađeni tako da zadovoljavaju specifične potrebe
Odličan
ukupni kapacitet specijalno dizajniran da
obezbedi produženi radni vek filtracionih sistema.
obezbedi produženi radni vek filtracionih sistema.
Pažljivo odabrane sirovine omogućavaju pouzdan
Specijalni materijali
visokog stepena čistoće izrađeni
određenog
procesa.
Specijalni
materijali
visokog potrebe
stepenaodređenog
čistoće
tako da zadovoljavaju
specifične
izrađeni
procesa.tako da zadovoljavaju specifične potrebe
Mali pad pritiska
obezbeđen je pravilnom distribucijom
određenog
procesa.
granula.
Mali pad pritiska obezbeđen je pravilnom distribucijom
granula.
Mali
pad pritiska obezbeđen je pravilnom distribucijom
Strogo
granula.kontrolisana veličina granula, optimalna
distribucija
granula kod veličina
mixed bed
sistema,optimalna
istostrujni/
Strogo kontrolisana
granula,
suprotnostrujni
distribucija granulaprotok.
kod mixed bed sistema, istostrujni/
Strogo kontrolisana veličina granula, optimalna
suprotnostrujni protok.
distribucija granula kod mixed bed sistema, istostrujni/
suprotnostrujni protok.
Odličan ukupni kapacitet specijalno dizajniran da
Veoma kompaktne granule, omogućavaju maksimalnu
otpornost na mehanička oštećenja i nagle promene
osmotskog
pritiska.
Veomakompaktne
kompaktne
granule,omogućavaju
omogućavaju maksimalnu
maksimalnu
Veoma
granule,
otpornostna
na
mehaničkaoštećenja
oštećenja iinagle
nagle promene
promene
otpornost
mehanička
Optimalna
i
minimalni
utrošak
rastvora
osmotskogregeneracija,
pritiska.
osmotskog pritiska.
za regeneraciju – povećana ekonomičnost procesa.
Optimalna regeneracija, i minimalni utrošak rastvora
Optimalna
regeneracija,
i minimalni
utrošakprocesa.
rastvora
za regeneraciju
– povećana
ekonomičnost
za regeneraciju – povećana ekonomičnost procesa.
JONOIZM
E N J I V A ^~
KKE
E
JONOIZMENJ
S M O L E - SMOLE
RESIN
EX
- RESINEX
JONOIZMENJIVA^KE
SMOLE - RESINEX
P R E H R A MB E N A
I N D U S T R I JA
Najnovija
Najnovija
Najnovija
tehnologija
tehnologija
tehnologija
omogućava
omogućava
omogućava
dada
da
sesese
primenom
primenom
primenom
reverzne
reverzne
reverzne
osmoze
osmoze
osmoze
uklanja
uklanja
uklanja
iz izvode
izvode
vode
i preko
i ipreko
preko
99%
99%
99%
prisutnih
prisutnih
prisutnih
soli.
soli.
soli.
Membranski
Membranski
Membranski
elementi
elementi
elementi
predstavljaju
predstavljaju
predstavljaju
molekulska
molekulska
molekulska
sita
sita
sita
i predstavljaju
i predstavljaju
i predstavljaju
fizičku
fizičku
fizičku
barijeru
barijeru
barijeru
zaza
prolaz
zaprolaz
prolaz
rastvorenih
rastvorenih
rastvorenih
soli,
soli,
soli,
virusa,
virusa,
virusa,
bakterija
bakterija
bakterija
i dr.
i idr.
dr.
teteje
tejeiz
jeiztog
iztog
tog
razloga
razloga
razloga
potrebno
potrebno
potrebno
primeniti
primeniti
primeniti
veliki
veliki
veliki
pritisak
pritisak
pritisak
odod
od
više
više
više
odod
od
1010
10
bara
bara
bara
(koji
(koji
(koji
sesese
postiže
postiže
postiže
višestepenom
višestepenom
višestepenom
pumpom
pumpom
pumpom
zazaza
sirovu
sirovu
sirovu
vodu)
vodu)
vodu)
dada
da
bibise
bi
sese
voda
voda
voda
primorala
primorala
primorala
dada
da
prođe
prođe
prođe
kroz
kroz
kroz
ove
ove
ove
fine
fine
fine
otvore.
otvore.
otvore.
Opis
Osnovna
primena
Vrsta
tm
Zbog
Zbog
Zbog
ovih
ovih
ovih
karakteristika
karakteristika
karakteristika
najfinijeg
najfinijeg
oblika
oblika
filtracije
filtracije
filtracije
neophodno
neophodno
neophodno
jejeprethodno
jeprethodno
prethodno
uraditi
uraditi
uraditi
kvalitetan
kvalitetan
kvalitetan
predtretman
predtretman
predtretman
SAC,
unajfinijeg
obliku oblika
gela
Omekšavanje
i dekatjonizacija
Resinex
KW-8
tm
WAC,
makroporozna
Dekarbonizacija
KW-H
Resinex
sirove
sirove
sirove
vode
vode
vode
neposredno
neposredno
neposredno
pre
pre
pre
njenog
njenog
njenog
ulaska
ulaska
ulaska
u usistem
usistem
sistem
reverzne
reverzne
reverzne
osmoze.
osmoze.
osmoze.
Predtretman
Predtretman
Predtretman
jejeod
jeod
od
suštinske
suštinske
suštinske
važnosti
važnosti
važnosti
tm
SBA,
uuređaja
obliku
Desulfatacija
AW-4
Resinex
za
zadugoročno
zadugoročno
dugoročno
efikasan
efikasan
efikasan
rad
rad
rad
uređaja
uređaja
i gela
stabilnost
i stabilnost
i stabilnost
kvaliteta
kvaliteta
kvaliteta
proizvedene
proizvedene
proizvedene
vode.
vode.
vode.
Resinextm NR-1
SBA, makroporozna
Uklanjanje nitrata
Sistem
reverznu
reverznu
reverznu
osmozu
osmozu
osmozu
predstavlja
predstavlja
predstavlja
idealnu
idealnu
idealnu
opciju
opciju
opciju
zaza
za
pripremu
pripremu
pripremu
vode
vode
vode
za:
za:
za:
TSistem
ESistem
Š [ KzaAzaza
Napojnu
kotlovsku
kotlovsku
vodu
vodu
I N Napojnu
DNapojnu
U Svodu
Tvodu
Rkotlovsku
I JA vodu
Pijaću
Pijaću
Pijaću
vodu
OPIS
VRSTA
Prehrambenu
Prehrambenu
Prehrambenu
industriju
industriju
industriju
Osnovna primena
tm
SAC, u obliku gela
K-8
Resinex
Farmaceutsku
Farmaceutsku
Farmaceutsku
industriju
industriju
industriju
Omekšavanje, dekatjonizacija, demineralizacija
tm
WAC, makroporozna
K-H
Resinex
Hemodijalizu
Hemodijalizu
Hemodijalizu
Dekarbonizacija
tm
SAC, makroporozna
Resinex
KP demineralizovane
Tretman kondenzata, industrija električnih provodnika
Dobijanje
Dobijanje
Dobijanje
demineralizovane
demineralizovane
vode
vode
vode
SBA, u obliku gela
Resinextm A-4
Demineralizacija, u kombinaciji sa Resinextm K-8
tm
SBA, u obliku gela
A-7
Resinex
Demineralizacija,
povećana mehanička i hemijska otpornost
Opis
Osnovna
primena
Vrsta tm
SBA, u obliku gela, tip 2
A-25
Resinextm KW-8
Demineralizacija
SAC,
u
obliku
gela
Omekšavanje
i
dekatjonizacija
Opis
Osnovna
primena
Resinex
Vrsta
Reverzna
osmoza
obezbeđuje
vodu:
Reverzna
Reverzna
osmoza
osmoza
obezbeđuje
obezbeđuje
vodu:
vodu:
tm
SBA, makroporozna
Resinextm
tm AP
Tretman
kondenzata,
industrija električnih provodnika
WAC,
Dekarbonizacija
SAC, makroporozna
u obliku gela
Omekšavanje
i dekatjonizacija
KW-H
Resinex
Resinextm
KW-8
WBA, makroporozna
Resinex
tmtm AB-1
Demineralizacija
SBA,
u
obliku
gela
Desulfatacija
WAC,
makroporozna
Dekarbonizacija
AW-4
Resinex
KW-H
Resinex
Hemijski
Hemijski
Hemijski
kvalitetnu
kvalitetnu
kvalitetnu
u
u
skladu
u
skladu
skladu
sa
sa
zahtevanim
sa
zahtevanim
zahtevanim
karakteristikama
karakteristikama
karakteristikama
gotovo
gotovo
gotovo
svakog
svakog
svakog
procesa
procesa
procesa
tm
Mixed bed, gel, regeneriše se
Resinextm
tm MX-1
Sistemi
za
fiiltraciju,
demineralizacija
SBA,
Uklanjanje
nitrata
SBA,makroporozna
u obliku
gela i bezbednu
Desulfatacija
NR-1
Resinex
AW-4 i zdravstveno
Resinex
Mikrobiološki
Mikrobiološki
Mikrobiološki
i
zdravstveno
i
zdravstveno
ispravnu
ispravnu
ispravnu
i
bezbednu
i
bezbednu
za
za
svaku
za
svaku
svaku
vrstu
vrstu
vrstu
primene
primene
primene
tm
Mixed bed, gel, ne regeneriše se
Resinex tm MX-11
Sistemi
za filtraciju,
SBA, makroporozna
Uklanjanje
nitrata za jednokratnu upotrebu
Resinex NR-1
Mixed bed, gel, regeneriše se
Resinextm MX-2
Poliranje nakon demineralizacije
Mixed bed, gel, ne regeneriše se
Resinextm MX-21
Za jednokratnu upotrebu
P R E H R A MB E N A
P R E H R A MB E N A
I N D U S T R I JA
I N D U S T R I JA
T EŠ [ K A
TSvaki
EŠ [sistem
K Asistem
reverznu
reverznu
osmozu
osmozu
osmozu
sastoji
sastoji
sastoji
sese
se
izizsledećih
izsledećih
sledećih
vitalnih
vitalnih
vitalnih
delova:
delova:
delova:
I Svaki
NSvaki
D Usistem
S T RzaIzaJza
Areverznu
P1.D
EMehaničkog
C
ISFTI ^
Epredfiltera
1.
Mehaničkog
predfiltera
Mehaničkog
predfiltera
I1.SN
U
R INJA
OPIS
VRSTA
Osnovna primena
Višestepene
pumpe
pritiska
2.2.
2.EVišestepene
Višestepene
pumpe
visokog
pritiska
pritiska
P
R
H
R
A
MB
Epumpe
Nvisokog
Auvisokog
SAC,
obliku gela
OPIS
K-8
Resinex
VRSTA
Osnovna primena
Omekšavanje,
dekatjonizacija, demineralizacija
P
R
I
M
E
N
E
Membrana
koje
susrce
sistema
3.3.3. Membrana
Membrana
koje
koje
su
susrce
srce
sistema
WAC,
makroporozna
SAC,
u sistema
obliku
gela
Resinex
K-8
Resinex K-H
Dekarbonizacija
Omekšavanje, dekatjonizacija, demineralizacija
IResinex
N
D
U
S
T
R
I
JA
4.
Membranskih
kućišta
4.
4.
Membranskih
Membranskih
kućišta
kućišta
Opismakroporozna
Osnovna
primena industrija električnih provodnika
SAC,
Vrsta KP
WAC,
makroporozna
K-H
Resinex
Tretman
kondenzata,
Dekarbonizacija
tm
tmtm
tmtm
5.5. CIP
CIP
sistem
5.
sistem
sistem
zazapranje
zapranje
pranje
tm
tmCIP
SBA,
umakroporozna
obliku smole
gela
CH-23
SAC,
Opis
A-4
Resinex
Vrsta
Resinex
KP
Želatinozne
tmtm
tm CH-80
SBA,
uuobliku
gela
SBA,
SAC,
oblikusmole
gela
A-7
Resinex
KW-8
Resinex
A-4
Resinex
Želatinozne
tmtm
tm CAT-1
SBA,
obliku
SBA,
oblikugela,
gela tip 2
WAC,
makroporozna
A-25
Resinex
KW-H
Resinex
A-7
Resinex
SAC,uu
makroporozna
tmtm
tm CAT-2
SBA,
gela,
SBA,
uu obliku
AP
Resinex
AW-4
Resinex
A-25
Resinex
SAC,makroporozna
obliku gela
gela tip 2
tmtm
tm
WBA,
SBA,
makroporozna
Resinex
AB-1
NR-1
Resinex
AP
Resinex
WBA,makroporozna
makroporozna
tmtm
Mixed
gel, regeneriše se
WBA,bed,
makroporozna
MX-1
Resinex
AB-1
Resinex
tmtm
Mixed
regeneriše
Mixedbed,
bed,gel,
gel,ne
regeneriše
sese
MX-11
Resinex
MX-1
Resinex
tmtm
Mixed
se se
Mixedbed,
bed,gel,
gel,regeneriše
ne regeneriše
MX-2
Resinex
MX-11
Resinex
tmtm
Mixed
regeneriše
Mixedbed,
bed,gel,
gel,ne
regeneriše
sese
MX-21
Resinex
MX-2
Resinex
Mixed bed, gel, ne regeneriše se
Resinextm MX-21
OPIS
VRSTA
Vrsta tm K-8
Opisu obliku gela
SAC,
Resinex
tm
NC-10
Resinextm
SAC, u
obliku gela
WAC,
makroporozna
K-H
Resinex
tm
NC-11
Resinextm
SAC, makroporozna
makroporozna
SAC,
KP
Resinex
tm
NC-20
Resinextm
SBA, uu obliku
obliku gela
gela
SBA,
A-4
Resinex
Opis
Vrsta
tm
tm NC-21
Resinex
SBA, uu obliku
obliku gela
gela
SBA,
Resinex
tm A-7
Opis
Resinex
Vrsta tm
tmCH-23
Želatinozne
smole
NC-22
Resinex
SBA,
makroporozna
SBA,
u
obliku
gela,
tip 2
A-25
Resinex
tmtm
Resinex
Resinex
CH-23
tmCH-80
Želatinozne
Želatinozne
smole
tm NC-3010
Resinex
Mixedmakroporozna
bed, smole
gel
SBA,
Resinex
tmtm AP
Resinex
CH-80
Resinextm
tmCAT-1
SAC,
makroporozna
Želatinozne
smole
NC-5010
Resinex
Mixed
bed, makroporozna
WBA,
makroporozna
Resinex
tmtm AB-1
CAT-2
Resinex
CAT-1
Resinex
SAC,
obliku gela
SAC,umakroporozna
tm
Mixed bed, gel, regeneriše se
Resinex
CAT-2
Resinextm MX-1
WBA,
SAC, makroporozna
u obliku gela
Mixed bed, gel, ne regeneriše se
Resinextm MX-11
WBA, makroporozna
tm
Mixed bed, gel, regeneriše se
Resinex MX-2
Mixed bed, gel, ne regeneriše se
Resinextm MX-21
TNEUŠ [KKLAE A R N A
IIN
ND
DU
USSTTRRIIJA
JA
SPECIFI^NE
S P E C I F I ^N E
PR I M E N E
PRIMENE
NUKLEARNA
NUKLEARNA
ISNPDEC
U S T R I JAE
IVrsta
N D UI SFTI ^R N
I JAOpis
PR
I MNC-10
E N E SAC,
Resinex
Vrsta
Opisu obliku gela
tm
tmtm
NC-11
Resinex
NC-10
Resinex
Vrsta
tmtm
tmNC-20
Resinex
NC-11
Resinex
Resinex
CH-23
tmtm
tmNC-21
Resinex
NC-20
Resinex
CH-80
Resinex
tmtm
tmNC-22
Resinex
NC-21
Resinex
Resinex
CAT-1
tmtm
tmNC-3010
Resinex
NC-22
Resinex
CAT-2
Resinex
tmtm
NC-5010
Resinex
Resinex
NC-3010
Resinextm NC-5010
SAC,
SAC,makroporozna
u obliku gela
Opis
SBA,
u
oblikusmole
gela
SAC,
makroporozna
Želatinozne
SBA,
gela
SBA,uuobliku
obliku
gela
Želatinozne
smole
SBA,
makroporozna
SBA,
u
obliku
gela
SAC, makroporozna
Mixed
bed,
gel gela
SBA, u
makroporozna
SAC,
obliku
Mixed
Mixedbed,
bed,makroporozna
gel
WBA,
makroporozna
Mixed bed, makroporozna
Osnovna
primena
Selektivno
uklanjanje
teških metala
K-8
Demineralizacija,
u kombinaciji
sa
Resinextmprovodnika
Tretman kondenzata,
industrija
električnih
tm
Omekšavanje
i povećana
dekatjonizacija
Selektivno
uklanjanje
žive
Demineralizacija,
mehanička
i hemijska
otpornost
K-8
Demineralizacija,
u kombinaciji
sa Resinex
Dekarbonizacija
Katalizator
za MTBE/TAME
Demineralizacija
Demineralizacija,
povećana mehanička i hemijska otpornost
Desulfatacija
Katalizator
za sintetičku
industriju
Tretman
kondenzata,
industrija
električnih provodnika
Demineralizacija
Uklanjanje
nitrata
Selektivno
uklanjanje
bora
Demineralizacija
Tretman kondenzata,
industrija
električnih provodnika
Sistemi
za fiiltraciju, demineralizacija
Demineralizacija
Sistemi
jednokratnu upotrebu
Sistemiza
zafiltraciju,
fiiltraciju,zademineralizacija
Poliranje
nakon
demineralizacije
Sistemi za
filtraciju,
za jednokratnu upotrebu
Za
jednokratnu
Poliranje
nakonupotrebu
demineralizacije
Za jednokratnu upotrebu
Osnovna primena
Osnovna
primena
Omekšavanje,
dekatjonizacija, demineralizacija
Priprema
ultra
čiste vode, za jednokratnu upotrebu
Dekarbonizacija
Priprema
ultra čiste vode,
poliranje
kondenzata
Tretman kondenzata,
industrija
električnih
provodnika
Priprema
ultra
čiste
vode,
za
jednokratnu
upotrebu
Demineralizacija,
Osnovna
primenau kombinaciji sa Resinextm K-8
Tretman
radioaktivnih
otpadnih
voda, priprema ultra čiste vode
Demineralizacija,
povećana
mehanička
Osnovna uklanjanje
primena
Selektivno
teških
metala i hemijska otpornost
Poliranje
kondenzata, priprema ultra čiste vode
Demineralizacija
Selektivno
Selektivnouklanjanje
uklanjanježive
teških metala
Poliranje
u mixed bed industrija
sistemima,
priprema provodnika
ultra čiste vode
Tretman
kondenzata,
električnih
Katalizator
za
MTBE/TAME
Selektivno
uklanjanje
žive
Poliranje
u mixed bed sistemima, priprema ultra čiste vode
Demineralizacija
Katalizator
za
sintetičku
industriju
Katalizator za MTBE/TAME
Sistemi
zauklanjanje
fiiltraciju,
demineralizacija
Selektivno
bora
Katalizator
za sintetičku
industriju
Sistemi
za
filtraciju,
za
jednokratnu upotrebu
Selektivno uklanjanje bora
Poliranje nakon demineralizacije
Za jednokratnu upotrebu
Osnovna primena
Priprema
ultra
čiste vode, za jednokratnu upotrebu
Osnovna
primena
Priprema
ultra
čiste
kondenzata
Priprema
ultra
čistevode,
vode,poliranje
za jednokratnu
upotrebu
Osnovna
primena
Priprema
ultra
čiste
za
jednokratnu
upotrebu
Priprema
ultra
čistevode,
vode,
poliranje
Selektivno
uklanjanje
teških
metalakondenzata
Tretman
radioaktivnih
otpadnih
voda, priprema
ultra čiste vode
Priprema
ultra
čiste vode,
upotrebu
Selektivno
uklanjanje
žive za jednokratnu
Poliranje
kondenzata,
priprema
čiste
vode ultra čiste vode
Tretman
radioaktivnih
otpadnihultra
voda,
priprema
Katalizator
za MTBE/TAME
Poliranje
ukondenzata,
mixed
bed sistemima,
priprema
ultra čiste vode
Poliranje
priprema
ultra
čiste vode
Katalizator
za sintetičku
industriju
Poliranje
uumixed
priprema
Poliranje
mixedbed
bedsistemima,
sistemima,
pripremaultra
ultračiste
čistevode
vode
Selektivno
uklanjanje
bora
Poliranje u mixed bed sistemima, priprema ultra čiste vode
NUKLEARNA
I N D U S T R I JA
CWG Balkan d.o.o.
Vojvode Stepe 482B
T: + 381 (0) 11 39 46 187
www.cwg.rs
CWG
Balkan
d.o.o. Bul.SRB
Oslobo|enja 271 F: SRB
11000 (0)
Beograd
W39
: www.cwg.rs
T : + 381 (11)[email protected]
24 77 949 F : + 381 (11) 39 80 249 M : office”” @cwg.rs
11
000
Beograd,
+
381
11
46
207
Vrsta
Opis
Osnovna primena
Resinextm NC-10
SAC, u obliku gela
Priprema ultra čiste vode, za jednokratnu upotrebu
tm
NC-11
Resinex
SAC,
makroporozna
Priprema
ultra
čiste
vode,
poliranje
kondenzata
CWG
CWG
CWG
Balkan
Balkan
Balkan
d.o.o.
d.o.o.
d.o.o.
Bul.
Bul.
Bul.
Oslobo|enja
Oslobo|enja
Oslobo|enja
271
271
271
Srbija
Srbija
Srbija
11000
11000
11000
Beograd
Beograd
Beograd
www.cwg.rs
www.cwg.rs
www.cwg.rs
Tel:
Tel:
Tel:
+T:
+
381
+
381
381
(11)
(11)
(11)
24
24
77
24
77
949
77
949
949
Fax:
Fax:
Fax:
+949
+
381
+
381
381
(11)
(11)
(11)
39
80
39
80
249
80
249
24980
CWG
CWG
Balkan
Balkan
d.o.o.
d.o.o.
Bul.Bul.
Oslobo|enja
Oslobo|enja
271271
SRBSRB
11000
11000
Beograd
Beograd
www.cwg.rs
www.cwg.rs
+381
T:
+381
(11)
(11)
24
77
24
949
77
F:
+F:
381
+39
381
(11)
(11)
39
39 249
80 249
Resinextm NC-20
SBA, u obliku gela
Priprema ultra čiste vode, za jednokratnu upotrebu
tm
Resinex NC-21
SBA, u obliku gela
Tretman radioaktivnih otpadnih voda, priprema ultra čiste vode
Resinextm NC-22
SBA, makroporozna
Poliranje kondenzata, priprema ultra čiste vode
Resinextm NC-3010
Download

Resinex pamflet