Medicinska {kola Bawaluka, pripremio {kolski psiholog, {kolska 2010/2011. godina
3. [TA SE ZAPRAVO DE[AVA KADA UDI[ETE DIM CIGARETE
ZAOBILAZITE PRVU LINIJU
ODBRANE ORGANIZMA OD STRANIH ELEMENATA:
ELEMENATA: NOS (u wemu se
1. Prvo, udi{ete ga kroz usta i tako
nalaze fine dla~ice koje filtriraju, griju i vla`e vazduh koji ulazi u
organizam).
2. Drugo, dok udi{ete preko 30 kancerogenih materija, ukqu~uju}i nikotin i katran,
va{a prva reakcija bi}e KA[AQ, zapravo, normalna reakcija organizma u
poku{aju da se oslobodi stranog tijela. Po{to smo mi uporni u tom nastojawu da
postanemo pu{a~i VREMENOM GUBIMO I FINE DLA^ICE KOJE SE
NALAZE U DU[NIKU a ~ija je funkcija filtracija stranih tijela iz
disajnih puteva. Ovo rezultira pojavom hroni~nog bronhitisa. Hroni~an zna~i
stalan. Hroni~nio bronhitis mo`e da dovede i do pojave raka.
3. Kre}u}i se dole ka alveolama u plu}ima, nikotin, katran i mnogi drugi
proizvodi dima prave daqe komplikacije. Stvaraju npr SMETWE U
IZMJENI GASA PLU]IMA. U plu}a direktno ulazi ugqen-monoksid,
otrovan gas koji se odatle {iri po ~itavom orgaznizmu. Jedno od trajnijih
o{te}ewa je i hroni~no slabiji krvotok kroz noge i ruke {to mo`e dovesti i do
pojava gangrene i amputacija.
dejstvo
dima je da se ALVEOLE [IRE KAKO BI
BI
NADOKNADILE OSLABQEN DOTOK KISIKA. Prilikom {irewa dolazi
4. Sqede}e
do pucawa alveola. Ta pojava se zove emfizem plu}a. Ra|amo se sa odre|enim
brojem alveola, kada se one uni{te na{ organizam nije u stawu da stvori nove.
Normalno je da se one starewem gube. Ali taj proces se bitno ubrzava pu{ewem.
5.
RAK PLU]A - mogu}nost da se dobije rak plu}a je deset puta ve}a kod pu{a~a.
6. Dim sadr`i aktivnu supstancu NIKOTIN. To je te~nost koja se normalno javqa
u biqci duvana. Nalazi se u cigaretama, cigarama, duvanu za lulu. Poznat je kao
otrov. Koristi se i u povrtlarstvu kao zamjena za hemijski proizvedene otrove
zbog svog otrovnog dejstva na insekte.
7. Kada osoba pu{i, nikotin UBRZAVA RAD SRCA. Kao rezultat srce vi{e radi
i tro{i vi{e kiseonika. U isto vrijeme nikotin [email protected]
[email protected] KRVNI
PRITISAK su`avaju}i krvne sudove
8.
UGQENUGQEN-MONOKSID, je tako|e proizvod dima, smawuje iznos kiseonika
dostupan srcu i krvotoku. Kada mu treba vi{e, tijelo tako dobija mawe kisika
9. Cigarete sadr`e i qepqivu supstancu KATRAN. On je sli~an asfaltu. Katran
se lijepi za plu}a, pravi smrdqive naslage na prstima i zubima. ^ak i sa
filterom katran dospijeva do plu}a.
Download

ta se zapravo de[ava kada udi[ete dim cigarete [ta se zapravo de