Najdobar koga e najte{ko
Mehanizam na deluvawe
Forum Star e nov kombiniran
fungicid za suzbivawe na
plamenica (Plasmopara viticola)
na vinovata loza. Sodr`i dve
aktivni materii dimetomorf
(DMM) koj deluva taka шto go
spre~uva stvaraweto na
kleto~nite yidovi na
patogenite gabi vo site
razvojni fazi na
bolesta. DMM veќe posle
eden ~as prodira dlaboko vo
tretiranite delovi na
rastenieto od tamu se шiri
sistemi~no, so {to se zapreni
i najranite fazi na bolesta,
koga simptomite ne se
vidlivi (1 - 2 dena).
Se odlikuva so mnogu silno
deluvawe na nastanokot na
novi spori, so {to se
prekinuva шireweto na
plamenicata vo lozjeto. DMM
so jak povrшinski zaшtiten
sloj dolgotrajno gi шtiti
tretiranite delovi od
rastenieto od nov napad na
sporite na plamenicata.
Kontaktnata aktivna
materija folpet na
povrшinata od listot go
spre~uva rteweto na
sporite i go proшiruva
deluvaweto protiv drugi
gabni bolesti: sivo gniewe
(Botritis cynerea) i crna
damkavost (Phomopsis
viticola). Celosno gledano so
kombinacijata na dimetomorf
i folpet postignata e
optimalna i dolgotrajna
zaшtita na vinovata loza
protiv plamenica, sivo
gniewe i crna damkavost.
Preporaki za primena
Domati
Krastavici
Forum Star se upotrebuva vo
blok tretman (dvapati
posledovatelno) so vremenski
interval od 10 - 12 dena, koga
e najgolema opasnosta od
plamenica i koga vinovata
loza e najosetliva na bolesta,
a toa e od fazata po~etok na
cvetawe do fazata na
zatvorawe na grozdovite, i
toa vo koli~ina od 1,6 - 2 kg/ha
(0,16 - 0,2%).
Karenca 35 dena za grozje.
Forum Star se upotrebuva za
zaшtita na domatite od
plamenica (Phytophthora
infestans), lisna damkavost
(Alternaria solani) i lisna
muvla (Fulvia fulva). Se
primenuva vo doza od 1.6-2
kg/ha. Forum Star se primenuva
vednaш po pojavenite
simptomi vo vremenski
interval od 10-12 dena.
Karenca 14 dena.
Forum Star se upotrebuva za
zaшtita na krastavicite od
plamenica (Pseudoperonospora
cubensis) vo koncentracija od
0.2% odnosno 2kg/ha.
Forum Star se upotrebuva pri
pojavata na prvite simptomi
na bolesta koi se javuvaat na
listovi stari od 5-15 dena pa
se do sozrevawe na
plodovite.
Karenca 14 dena.
Sistemi~en fungicid za suzbivawe
na predizvikuva~ot na plamenica
Prednosti na preparatot
§ Obezbeduva podednakvo
dobra zaшtita na site
delovi od rastenijata
(list i plod) od
plamenica.
§ Forum Star ne smeta na
fermentacijata.
§ WG formulacija - lesno
rastvorliva bez praшina.
§ Pri pravilna upotreba na
Forum Star nema opasnost
od fitotoksi~nost.
?Plamenica na vinova loza
na grozd (Plasmopara viticola)
HEMOMAK PESTICIDI
? Plamenica na vinova loza
na list (Plasmopara viticola)
Po{tenski fah 11
1400 Veles, Makedonija
tel: 043/212-552; 212-553
faks: 043/243-210
e-mail: [email protected]
Forum Star e sistemi~en fungicid za suzbivawe na
predizvikuva~ite na plamenica na vinova loza,
krastavica, domat, kompir i piperka.
Sodr`i dve aktivni materii: dimetomorf (113 g/kg) i
folpet (600 g/kg).
Kombinacijata na ovie dve aktivni materii obezbeduva
potpolna za{tita na listovite i plodovite od
plamenica.
Forum Star e formuliran vo oblik na vodorastvorlivi
granuli (WG) {to ovozmo`uva ednostavna i sigurna
primena.
Download

forum star - Hemomak Pesticidi