Број: 1101
Датум: 31.01.2013. године
Директору Апотеке ’’Београд’’
Управном одбору
Надзорном одбору
Извештај о спроведеним поступцима јавних набавки у 2012. години
Све набавке у 2012. години спроведене су по Плану јавних набавки за 2012. годину
(укључујући и набавке по Плану јавних набавки из 2011. године, а реализоване су у
2012. години) и по процедури утврђеној Законом о јавним набавкама.
Сви поступци су покретани на основу захтева Интерних наручилаца (у складу са
Процедуром ПР-13 за вођење поступака јавних набавки). Уз захтеве-предлоге за
покретање поступка, интерни наручиоци су као прилоге достављали техничке
спецификације предмета набавке са утврђеним процењеним вредностима за сваку
ставку техничке спецификације, као и укупну процењену вредност набавке. Као
саставни део захтева, достављан је и образац на коме Служба за план и анализу
даје сагласност на процењену вредност предметне набавке.
Све конкурсне документације су садржале обавезне елементе утврђене
Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки (Сл. Гласник РС бр. 50/09). Као услови за учешће понуђача у
поступцима јавних набавки, у оквиру конкурсних документација одређени су као
захтеви само обавезни услови утврђени чланом 44. Закона о јавним набавкама,
осим у једном случају када је комисија за јавну набавку (по предлогу интерног
наручиоца) захтевала да понуђачи поседују одређени стандард кавалитета за
понуђача (за набавку услуга обезбеђења просторија и новца Апотеке ’’Београд’’
захтевано је од понуђача да поседују Сертификат о усаглашености Система
менаџмента квалитетом у области услуга физичког обезбеђења са стандардом
СРПС ИСО 9001:2008....)
Као критеријуми за избор најповољније понуде, за све поступке јавних набавки мале
вредности, утврђен је критеријум најниже понуђене цене. Такође, у отвореним
поступцима (јавне набавке велике вредности), утврђен је као критеријум за избор
најповољније понуде, најниже понуђена цена, осим у два случаја, и то, набавке
услуга (услуга сервисирања, текућег одржавања и поправке апарата и уређаја за
производњу) и набавка добра – горива за возни парк. Комисије за предметне јавне
набавке предвиделе су поред цене и друге критеријуме за оцену понуда. У поступку
набавке горива, цена је пондерисана са 80 пондера, развијеност продајне мреже на
територији града Београда и месечни бонус за купљено гориво, по 10 пондера, а у
поступцима набавке услуга сервисирања, текућег одржавања и поправке опреме у
лабораторијама, цена је пондерисана са 70 пондера, а преостали број пондера је
подељен на поседовање важећег сертификата о усаглашености у складу са
захтевима СРПС ИСО 9001:2008 издат од стране сертификацијске куће (за услугу
која је предмет набавке), поседовање важећег сертификата СРПС ИСО 14001:2005
издат од стране сертификацијске куће (за услугу која је предмет набавке) и рок
плаћања.
Бојанска 16/IV, 11 000 Београд, тел. +381 11 2452 648, факс: +381 11 3440 030, www. apotekabeograd.co.rs, [email protected]
шифра делатности: 52310, матични број: 7019084, ПИБ: 100000580, број текућег рачуна: 840-668661-08 Управа за трезор
Сви чланови комисија за јавне набавке су активно учествовали у раду комисија у
складу са задацима утврђеним у одлукама о именовању комисија,сагласно
одредбама Правилника о критеријумима за образовање комисије за јавне набавке
(Сл. Гласник РС бр. 50/2009).
Служба за јавне набавке је оглашавала све позиве за достављање понуда у
поступцима јавних набавки велике вредности на Порталу јавних набвки и у Сл.
Гласнику РС као и на сајту Апотеке ’’Београд’’, а поступке јавних набвки мале
вредности, поред тога што је позиве за достављање понуда достављала
потенцијалним понуђачима на минимум пет адреса потенцијалних понуђача, вршила
је објављивање конкурсне документације на сајту Апотеке ’’Београд’’, као и позив
оглашавала на Порталу јавних набваки.
Обавештења о свим закљученим уговорима, служба за јавне набавке је оглашавала
у Сл. Гласнику РС, као и на Порталу јавних набавки.
За време важења уговора потписаних са понуђачима чија је понуда изабрана као
најповољнија, три понуђача је опоменуто због неизвршавања и неуредног
извршавања уговорених обавеза, а са два понуђача је из наведенх разлога раскинут
уговор и спроведен нов поступак јавне набавке. Уговори су раскинути са понуђачем
’’ГП Аутосхоп’’, Лазаревац, Јанка Стајчића бр. 50 (за набавку пнеуматика) и
понуђачем ЗР ’’Јеровац’’, Београд, Благоја Паровића бр. 2 (за набавку услуга
сервисирања, текућег одржавања и поправке клима уређаја), а опоменут је понуђач
’’Мибаx цоммерце’’, Н. Београд, Др Ивана Рибара бр. 115а због неуредног извршења
уговорених обавеза за набавку добра – столарског материјала, партија 1. – плочасти
материјал.
Није уложен ниједан захтев за заштиту права, Републичкој Комисији за заштиту
права понуђача.
Служба за јавне набавке је месечне извештаје о спроведеним поступцима јавних
набвки и закљученим уговорима (са табеларним пегледом процењех и уговорених
вредности за сваку ставку техничке спецификације) достављала Градском
секретаријату за здравство, месечне извештаје о спроведеним фазама поступака, за
потребе колегијума Апотеке "Београд’’, достављала помоћнику директора за правне,
кадровске и техничке послове и тромесечне извештаје о закљученим уговорима и
поступцима јавних набавки, достављала је Управи за јавне набавке, по члану 94.
став 4. ЗЈН и члану 1. Правилника о начину вођења евиденција о јавним набавкама.
У складу са одлуком о усвајању допуне плана јавних набавки за 2012. г. (Одлука
Управног одбора Апотеке ‘’Београд’’ бр. 3258/1 од 07.08.2012. г.) спроведен је
поступак јавне набавке добра – набавка раствора повидон јода и набавка стерилних
компреса за потребе пројекта ‘’Београдски беби клуб’’ у две партије и закључена су
два уговора о набавци.
Спроведени поступци јавних набавки
У 2012. г., спроведено је 43 поступака јавних набавки и то:
У 2012. г је спроведено укупно 9 поступака јавних набавки који су утврђени у Плану
јавних набавки за 2011. г. а покренути су на изричите захтеве интерних наручилаца
посла и споведени у 2012.г., и то: 8 поступака јавних набавки мале вредности и 1
велике вредности.
У 2012.г (по Плану јавних набавки за 2012.г.) спроведено је укупно 34 поступака
јавних набавки и то: 26 поступака јавних набавки мале вредности и 8 поступака
велике вредности.
Одређени број поступака, спроведен је обликовањем у више партија, за које су
закључени посебни уговори.
У оквиру поступка јавних набавки мале вредности спроведен је један поступак
набавке у преговарачком поступку без објављивања јавног позива и то:
- поступак набавке услуга – сервисирања, одржавања и поправке ПП централе у ап.
’’М. Ивановић’’ од понуђача који је ексклузивни партнер Сецуритон АГ Алпенстрассе
20 ЦХ-3052 Золликофен, за Републику Србију, на основу члана 24. сатав. 1. тачка 3.
ЗЈН (из разлога повезаних са заштитом искључивих права, предметну набавку може
извршити само одређени понуђач).
Није спроведен ниједан поступак јавне набавке мале вредности – наруџбеницом.
У оквиру поступака јавних набавки велике вредности није спроведен ниједан
поступак набавке у преговарачком поступку без или са објављивањем јавног позива,
као и ниједан рестриктивни поступак.
Обустављена су два поступка јавне набавке који су покренути и спроведени, али
нису у поновљеним поступцима донете одлуке о избору најповољније понуде, и то
један поступак јавне набавке мале вредности и један отворен поступак. Поступак
јавне набавке мале вредности добра, клима уређаја, је три пута спровођен и
обустављан јер су достављене све неприхватљиве понуде, а набака је извршена
путем донације, тако да је престала потреба за предметном набавком. Отворени
поступак јавне набавке услуга, одржавање и развој апликативног софтвера је
обустављен јер је достављена једна неприхватљива понуда, а није поновљен,
обзиром да је донет привремени финансијски план за период I-III 2013.г и спровешће
се по усвајању Плана јавних набавки за 2013. годину.
Поступак јавне набавке услуга - Л3ВПН АДСЛ везе, је обустављен у фази израде
конкурсне документације, обзиром да измењени тржишни услови (приватне апотеке
су почеле да издају лекове и медицинска помагала на рецепт), захтевају бржи развој
ИС Апотеке ’’Београд’’, те је неопходно за одређене локације појачати проток у циљу
несметаног рада виртуелне приватне мреже Апотеке ’’Београд’’, што увећава
јединичну цену за предметне апотеке, а самим тим и укупну процењену вредност
наведене јавне набавке. Обзиром на наведено, потребно је изменити техничку
спецификацију и утврдити сходно томе процењену вредност, у Финансијском плану и
Плану јавних набавки за 2013. г.
Закључени уговори
У 2012.г., укупно је закључено 69 уговора по спроведеним поступцима јавних
набавки и то:
У 2012. г је закључено 11 уговора у поступцима јавних набавки утврђених у Плану
јавних набавки за 2011. г., а покренути су на изричит захтев интерних наручилаца и
споведени у 2012.г. У поступцима јавних набавки мале вредности је закључено 8
уговора (2 уговора у спроведеним поступцима јавних набавки мале вредности добра
и 6 у поступцима јавних набавки услуга, за набавку радова није закључен ниједан
уговор). У поступцима јавних набавки велике вредности закључено је 3 уговора (и то
3 уговора у поступцима јавне набавке добра, за набавку услуга и радова није
закључен ниједан уговор).
У 2012. г (по Плани јавних набавки за 2012. г.) закључено је укупно 58 уговора у
поступцима јавних набавки. У поступцима јавних набавки мале вредности закључен
је 40 уговора (19 уговора у спроведеним поступцима јавних набавки мале вредности
добра, 16 у поступцима јавних набавки услуга и 5 радова). У поступцима јавних
набавки велике вредности закључено је 18 уговора (8 уговора у поступцима јавне
набавке добра, 10 услуга, а за набавку радова није закључен ниједан уговор).
Интерни наручиоци нису доставили захтеве за покретање поступака јавних набавки
и из тог разлога нису ни покренути следећи поступци према Плану јавних набавки
добара, услуга и радова за 2012. г.:
Добра:
- Амбалажа за одлагање фармацеутског отпада, контејнери и кесе, поступак
није спроведен јер је Министарство Здравља Р.С. доставило допис да су
Министарство здравља и Министарство животне средине и просторног
планирања приступили изменама Закона о управљању медицинским отпадом
и Правилника по коме су апотеке дужне да прикупљају лекове са протеклим
роком од грађана, као и да ће по окончању поступка доставити обавештење о
начину и динамици спровођења акције прикупљања наведених лекова)
- Набавка ПОС терминала, није било захтева апотека за предметним добром
- Набавка комуникационе опреме (набавка је предвиђена само у случају да се
постојећи рутер не може поправити (планирана је у случају потребе, тј.
неисправности постојећег Цисцо рутера);
- Налепнице за обележавање апотека, није добијена сагласност – решење
надлежних инспекцијских служби за постављање рекламних објеката
- Набавка опреме за лабораторије, по усвајању Завршног рачуна, биће донета
коначна одлука о опредељивању средстава за наведену намену у складу са
Одлуком Управног одбора са седнице одржане 15.01.2013. г.
Радови:
- Прикључење апотеке ’’1 мај ’’ на градски топловод, због повећаног обима
послова око инвестиционог одржавања објекта, инвестициона служба није
стигла да покрене поступак јавне набавке
- Поправка и прилагођавање малотеретних лифтова техничким прописима ап.
’’Свети Сава’’ и ’’1 мај’’, због повећаног обима послова око инвестиционог
одржавања објекта, инвестициона служба није стигла да покрене поступак
јавне набавке.
Услуге:
- Сервисирање, текуће одржавања и поправка ламинарних комора и уређаја за
растварање антибиотика, није завршена техничка спецификација због
проширеног обухвата опреме (новонабављени уређаји којима је истекла
гаранција), тако да ће се набавка спровести по Плану јавних набавки за
2013.г
- Сервисирање, текуће одржавања и поправка аутоклава, генератора паре и
пнеуматских инсталација, није завршена техничка спецификација због
проширеног обухвата опреме (новонабављени уређаји којима је истекла
гаранција), тако да ће се набавка спровести по Плану јавних набавки за
2013.г
- Сервисирање, текуће одржавања и поправка сувих стерилизатора и водених
купатила, није завршена техничка спецификација због проширеног обухвата
опреме (новонабављени уређаји којима је истекла гаранција), тако да ће се
набавка спровести по Плану јавних набавки за 2013.г
- превентивна епидемиолошка контрола простора, опреме и особља, Градски
завод за јавно здравље, доставио је мишљење Министарства финанасија, да
је, Завод здравствена установа, коју је основала Република Србија за
територију града Београдарада ради обављања делатности утврђене
Законом о здравственој заштити, односно, обавља здравствену делатност
(социјално-медицинску,хигијенско-еколошку, епидемиолошку, .........), те се из
тог разлога на набавку не примењују одредбе ЗЈН, на основу члана 7. став 1.
тачка 1. ЗЈН
- Испитивање и контрола гал. препарата и магистралних лекова – препарата,
прибављен је од Министарства Здравља списак овлашћених лабораторија за
-
предметно испитивање, а обзиром да је донет привремени финансијски план
за I-III 2013.г, набавка ће се спровести по Плану јавних набавки за 2013.г
Преузимање фармацеутског отпада, фармацеутски отпад који је генерисан
закључно са 2011. годином је предат овлашћеном оператеру по уговору који
је важио до септембра 2012. године. Новонастали отпад, генерисан у 2012.
години је могуће предати овлашћеном оператеру након усвајања годишњег
пописа од стране Управног одбора, те није било потребе покретати поступак
у 2012. години, тако да ће се покренути по Плану јавних набавки за 2013.
годину.
У прилогу се доставља:
Прилог бр. 1. - Преглед поступака јавних набавки који су спроведени и који су у току
из Плана јавних набаваки за 2012. г. са подацима на дан 31.12.2012. г.
Прилог бр. 2. - Табеларни преглед реализованих јавних набавки у односу на
процењену и уговорену вредност.
Прилог бр. 3. - Преглед односа процењених, уговорених и реализованих вредности
по закљученим уговорима из Плана јавних набавки за 2012. г.
Прилог бр. 4. - Преглед свих поступака јавних набавки који су спроведени у 2012.г.
(укључујући и набавке које су спроведене по Плану јавних набавки из 2011.г., јер су
покренути после 01.01.2012.г.).
Служба за јавне набавке
ZBIRNI PRIKAZ ZAKLJUČENIH UGOVORA U 2012. GODINI
(- PO PLANU J.N. IZ 2012. GODINE)
(- PO PLANU J.N. IZ 2011. GODINE KOJI SU ZAKLJUČENI POSLE 1.1.2012. GODINE)
REDNI BR. BROJ J.N.
1
3/12
2
7/12
3
11/12
4
13/12
5
6
14/12
15/12
7
18/12
8
19/12
9
22/12
10
23/12
11
12
13
14
15
25/12
2/12
5/12
6/12
12/12
16
17
18
20/12
1/12
4/12
APOTEKA ''BEOGRAD''
Prilog 1
PONUðAČ SA KOJIM JE
ZAKLJUČEN
UGOVOR
SIMEX GROUP
PREDMET JAVNE NABAVKE
Nabavka i montaža PVC i ALU stolarije
Bela tehnika tel./faks aparata,
slušalica i pegli
Partija 1-bela tehnika
Partija 2 - tel./faks aparata, slušalica i pegli
Termo zaštitna folija
Elektromaterijal
Patija 1. - Elekto. Materijal
Partija 2. - Rasveta
Partija 3. - Panduit ili ekv.
Vodovodno-kanal. i sanitarni mat.
Zdrava voda
Stolarski materijal
Partija 1. pločasti materijal
Partija 2. okovi
Zaštitna radna odeća i zaš. sredstva i oprema, po parti.
Partija 1. - zaštitna radna odeća
Partija 2. – zaštitna sredstva i oprema
Pneumatici
Potrošni materijal za mag. i galensku izradu lekova
Partija 1. Sredstva za dezinfekciju i sanitetski materijal
Partija 2. Materijal za filtraciju i procesnu kontrolu
Partija 3. Materijal za INK JET štampač Domino A100G
Partija 4. Materijal za čišćenje (CIP sistem)
Reklamni materijal i poslovna galanterija sa štampom
Priključenje objekta ’’Košum’’ na EDB mrežu
Podopolagački radovi
Molersko-farbarski radovi
Grañevinski i hidroizolaterski radivi
Priključenje apoteke „Ripanj“ i objekta ’’Košum’’ na gradski vodovod
Fizčko obezbeñenje prostorije i novca
Mašinsko čišćenje ventilacionih kanala
1
BROJ
UGOVORA
1942/23
ELEKTRODATA
EURIS
BELGRADE LATE NIGHT
2120/32
2120/8
2061/32
B2M
BIMBO
B2M
B2M
LAFANTANA
2782/11
2782/12
2782/13
2783/11
2864/7a
MIBAX COMMERCE
2941/13
BIMBO
2941/14
KVALITEKS
INEX ZAŠTITA
BEOGUMA
3137/35
3137/13
3362/23
EUROMEDICINA
GRAMMA LIBERO TEHNIKA
ELMED
MEDIKA-PROJEKT
SAPIENT GRAPHICS
MANES
FENIKS GRAD
FRNIKS GRAD
LUX INŽENJERING
3372/24
3372/12
3372/25
3372/26
3399/14
1941/16
2118/12
2119/24
2451/15
FINNET-INŽENJERING
DOBERGARD
EKO-DIM
3303/14
1861/14
1968/11
4.3.2013.
19
9/12
Održavanje IS
Partija 1. – Održavanje centralnog servera
Partija 2. – Održavanje računarske mreže
Partija 3.- Teh. pregled i serv. fiska. štamp. GALEB FP-550 i POS opreme
Partija 4.- Tehnički pregled i servis fiskalnog štampača DP-50D
Partija 5.- Tehnički pregled i servis fiskalnog štampača
TIP-a COLIBRI i FAVOURITE
20
21
22
10/12
16/12
17/2
23
21/12
24
24/12
25
26
26/12
27/12
27
5/12
28
6/12
29
7/12
30
2/12
31
9/12
32
1/12
APOTEKA ''BEOGRAD''
Servisiranje laserskih i matričnih štampača
Servis klima
Remont (reciklaža) toner kaseta
Sevisiranje opreme za bez.-kase, specijalne brave,
alarmi i video nadzor, partije
Partija 1. servisiranje, tekuće
održavanje i popravka alarma i video nadzora
Partija 2. servisiranje, tekuće održavanje sefova, specijalnih
brava, čeličnih kasa i ormana
Čišćenje objekta ‘’Košum’’, partije
Partija 1. - ureñenje površine oko objekta ‘’Košum’’
Partija 2. – čišćenje objekta ‘’Košum
Servisiranje, tekuće održavanje i popravka PPZ opreme
Servisiranje, tekuće održavanje i popravka PP centrale u apoteci ''Matej Ivanović''
Rastvor povidon joda i sterilnih kompresa
Partija 1. rastvor jod povidona
Partija 2. - sterilne komprese
Kese za pakovanje robe u apotekama
Kancelarijski materijal, po partijama
Partija 2. Štampani materijal i blokovska roba
Partija 4. Toneri
HPLC APARAT
Gorivo za vozila iz voznog parka Apoteke ''Beograd
Partija 1. benzin
Partija 2. evro dizel
Servisiranje, tekuće održavanje i popravake aparata i ureñaja za proizvodnj
Partija 1. – Reaktor za masnu fazu
Partija 2. – Reaktor za tečnu fazu
Partija 3. – Mikser –
HOMOGENIZATOR HPK-150
Partija 4. - Mikser - HOMOGENIZ.
DUMEK DUMOTURBO 50
2
DIGIT
MDS
EUROPOS
GALEB SYSTEM
2225/11
2225/12
2225/13
2225/14
SHROOMS SOFT
2225/15
SET DATA
COOLAIR
GRAFO DIN KOMERC
2224/10
275/12
2927/11
PROTECTA GROUP
3304/12
BRAVAR PETKO
3304/13
CLEANPAN
CLEANPAN
VATROTEHNA
SECURITON
2339/11
2339/12
4051/9
4297/9
PHOENIX PHARMA
JUGOHEMIJA
FIDUCIJA
3307/11
3307/13
3434/9
MEHANOGRAF
I&D
3476/28
3476/29
SHIMADZU BRANCH
BEOGRAD
2660/20
NIS AD NOVI SAD
NIS AD NOVI SAD
3906/8
3906/8
MEDIKA PRIJEKT
MEDIKA PRIJEKT
2007/8
2007/9
MEDIKA PRIJEKT
2007/10
MEDIKA PRIJEKT
2007/11
4.3.2013.
33
3/12
34
8/12
35
36
37
38
39
40
41
42
29/11
30/11
31/11
32/11
33/11
34/11
35/11
36/11
43
8/11
Partija 5.Sistem za pranje na mestu
(CIP) C.I.P.110 2K E PA
Osiguranje
Servisiranja, tekućeg održavanja
i popravke vozila
MEDIKA PRIJEKT
2007/12
DELTA GENERALI
4064/9
Partija 1. – servisiranje, tekuće održavanje i popravka vozila marke Peugeot
AR NISSAN SERVIS GAGA
3902/13
Partija 2. – servisiranje, tekuće održavanje i popravka vozila marke Renault
Partija 3. – servisiranje, tekuće održavanje i popravka vozila marke Zastava
Partija 4. – servisiranje, tekuće održavanje i popravka vozila marke Honda
Pregled i ispitivanje električnih instalacija niskog napona u objektima Apoteke ‘’Beograd’’
Pregled i ispitivanje opreme za rada
Ispitivanje radne okoline
Ormani za novac i narkotike
Ispitivanje i kontrola galenskih preparata i magistralnih lekova - preparata
Seris i popravka sIstema za ventilaciju i klimati. sistema za ventilaciju
Merenje i ispitivanje produkta sagorevanja ložišta za etažno grejanje na EL lož ulje
Lož ulje
Rezervni delovi i računarska oprema za IT sektor u 4 partije
Partija 1. Rezevna oprema za POS terminale
Partija 2. Rezervna oprema i delovi za računare
Partija 3. Računari za kase i radne stanice
AC ANðELKOVIĆ
AC ANðELKOVIĆ
AC ANðELKOVIĆ
VATROIVAL
27 JANUAR
INSTITUT VATROGAS
MASTER TEAM
G. Z. ZA JAVNO ZDRAVLJE
MC COMPANY
DIMNIČAR
NIS A.D.D NIS PETROL
3902/14
3902/15
3902/16
4620/15
4621/12
4622/14
5033/10
5167/8
4871/9
4744/14
483/8
GALEB GTE
KING ICT
KING ICT
3002/26
3002/27
3002/28
Rukovodilac Službe javnih nabavki
Ankica Milić, dipl.pravnik
Izveštaj izradila:
Ljiljana Jovanović, ref.j.n.
APOTEKA ''BEOGRAD''
3
4.3.2013.
PREGLED REALIZOVANIH J.N. PO PLANU J.N. ZA 2012.
Prilog 2
DOBRA
USLUGE
RADOVI
UKUPNO:
DOBRA
USLUGE
RADOVI
UKUPNO:
J.N. male vrednosti
Procenjena vrednost Ugovorena vrednost
14.197.327,81
11.093.686,09
15.900.000,00
13.873.932,10
5.993.650,00
4.571.090,00
36.090.977,81
29.538.708,19
J.N. otvoreni postupak
Procenjena vrednost Ugovorena vrednost
24.027.041,10
21.105.945,00
9.041.500,00
7.329.185,05
33.068.541,10
28.435.130,05
Razlika
3.103.641,72
2.026.067,90
1.422.560,00
6.552.269,62
%
Razlika
2.921.096,10
1.712.314,95
0,00
4.633.411,05
%
21,86
12,74
23,73
18,15
12,16
18,94
14,00
Pregled procenjene i ugovorene vrednosti po planu javnih nabavki za 2012. godine
Procenjena vrednost Ugovorena vrednost
Razlika
%
38.224.368,91
32.199.631,09
15,76
DOBRA
6.024.737,82
24.941.500,00
21.203.117,15
14,98
USLUGE
3.738.382,85
5.993.650,00
4.571.090,00
23,73
RADOVI
1.422.560,00
16,17
UKUPNO:
69.159.518,91
57.973.838,24
11.185.680,67
Rukovodilac Službe javnih nabavki
Ankica Milić, dipl.pravnik
Izveštaj izradila:
Ljiljana Jovanović, ref.j.n.
PREGLED DODELJENIH UGOVORA - JAVNE NABAVKE U 2012.
DOBRA
Prilog 3
Podaci o vrsti postupka u predmetu javne nabavke
Podaci o vrednostima javne nabavke
Red.
br.
Broj
J.N.
Oglas
I
II
III
1
5/12
2
6/12
3
7/12
4
2/12
5
9/12
Podaci o izabranom ponuñaču
Procenjena
vrednost
Ugovorena
vrednost bez
PDV-a
Ugovorena
vrednost sa
PDV-om
Datum
zaključenja
ugovora
Rok
važenja
ugovora
V
VI
VII
VIII
IX
1.326.000,00
4.080.000,00
4.341.480,00
833.935,00
2.810.100,00
3.996.200,00
24.9.2012.
24.9.2012.
2.11.2012.
24.9.2013.
24.9.2013.
2.11.2012.
666.161,10
1.113.400,00
596.730,00
922.760,00
HPLC APARAT
3.500.000,00
Gorivo za vozila iz voznog parka Apoteke ''Beograd
Partija 1. benzin
Partija 2. evro dizel
UKUPNO:
5.813.600,00
3.186.400,00
24.027.041,10
Opis predmeta javne nabavke
IV
Rastvor povidon joda i sterilnih kompresa
Partija 1. rastvor jod povidona
Partija 2. - sterilne komprese
Kese za pakovanje robe u apotekama
Kancelarijski materijal, po partijama
Partija 2. Štampani materijal i blokovska roba
Partija 4. Toneri
984.043,30
3.315.918,00
4.795.440,00
Naziv izabranog ponuñača
X
PHOENIX PHARMA
JUGOHEMIJA
FIDUCIJA
716.076,00 7.11.2012.
1.107.312,00 16.11.2012.
7.11.2013. MEHANOGRAF
16.11.2013. I&D
2.946.220,00
3.529.944,00
19.11.2012.
19.11.2013.
5.813.600,00
3.186.400,00
21.105.945,00
5.813.600,00
3.186.400,00
23.448.733,30
25.12.2012.
25.12.2012.
25.12.2013. NIS AD NOVI SAD
25.12.2013 NIS AD NOVI SAD
SHIMADZU BRANCH
BEOGRAD
Rukovodilac Službe javnih nabavki
Ankica Milić, dipl.pravnik
Izveštaj izradila:
Ljiljana Jovanović, ref.j.n.
Ugovor
broj
XI
3307/11
3307/12
3434/9
3476/28
3476/29
2660/20
3906/8
3906/8
PREGLED DODELJENIH UGOVORA - JAVNE NABAVKE U 2012.
USLUGE
Prilog 3
Podaci o vrsti postupka u predmetu javne nabavke
Podaci o vrednostima javne nabavke
Red.
br.
I
1
Broj
J.N.
Oglas
II
III
1/12
2
3/12
3
8/11
Opis predmeta javne nabavke
IV
Servisiranje, tekuće održavanje i popravake aparata i ureñaja za proizvodnj
Partija 1. – Reaktor za masnu fazu
Partija 2. – Reaktor za tečnu fazu
Partija 3. – Mikser –
HOMOGENIZATOR HPK-150
Partija 4. - Mikser - HOMOGENIZ.
DUMEK DUMOTURBO 50
Partija 5.Sistem za pranje na mestu
(CIP) C.I.P.110 2K E PA
Osiguranje
Servisiranja, tekućeg održavanja
i popravke vozila
Partija 1. – servisiranje, tekuće održavanje i popravka vozila marke Peugeot
Partija 2. – servisiranje, tekuće održavanje i popravka vozila marke Renault
Partija 3. – servisiranje, tekuće održavanje i popravka vozila marke Zastava
Partija 4. – servisiranje, tekuće održavanje i popravka vozila marke Honda
UKUPNO:
Podaci o izabranom ponuñaču
Procenjena
vrednost
Ugovorena
vrednost bez
PDV-a
Ugovorena
vrednost sa
PDV-om
Datum
zaključenja
ugovora
Rok
važenja
ugovora
V
VI
VII
VIII
IX
Broj
Naziv izabranog ponuñača
ugovora
X
XI
135.000,00
225.000,00
125.500,00
234.500,00
148.090,00
276.710,00
7.8.2012.
7.8.2012.
7.8.2013. MEDIKA PRIJEKT
7.8.2013. MEDIKA PRIJEKT
2007/8
2007/9
257.000,00
196.500,00
231.870,00
7.8.2012.
7.8.2013. MEDIKA PRIJEKT
2007/10
156.000,00
172.500,00
203.550,00
7.8.2012.
7.8.2013. MEDIKA PRIJEKT
2007/11
168.500,00
174.500,00
205.910,00
7.8.2012.
7.8.2013. MEDIKA PRIJEKT
2007/12
4.100.000,00
3.704.931,55
3.844.749,59
22.12.2012.
22.12.2013. DELTA GENERALI
4064/9
1.114.184,00
780.080,00
936.096,00
10.12.2012.
10.12.2013. AR NISSAN SERVIS GAGA
3902/13
1.817.096,00
720.460,00
348.260,00
9.041.500,00
1.139.500,00
551.713,50
249.460,00
7.329.185,05
1.367.400,00
662.056,20
299.352,00
8.175.783,79
10.12.2012.
10.12.2012.
10.12.2012.
10.12.2013. AC ANðELKOVIĆ
10.12.2013. AC ANðELKOVIĆ
10.12.2013. AC ANðELKOVIĆ
3902/14
3902/15
3902/16
Rukovodilac Službe javnih nabavki
Ankica Milić, dipl.pravnik
Izveštaj izradila:
Ljiljana Jovanović, ref.j.n.
PREGLED DODELJENIH UGOVORA - JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI U 2012.
DOBRA
Prilog 3
Podaci o vrsti postupka u predmetu javne nabavke
Podaci o vrednostima javne nabavke
Red.
br.
Broj
J.N.
Oglas
I
1
II
3/12
III
2
3
7/12
11/12
4
13/12
5
6
14/12
15/12
7
18/12
8
9
19/12
22/12
10
23/12
11
25/12
Opis predmeta javne nabavke
Procenjena
vrednost
Ugovorena
vrednost bez
PDV-a
Ugovorena
vrednost sa
PDV-om
IV
V
VI
VI
Nabavka i montaža PVC i ALU stolarije
824.000,00
758.750,00
895.325,00
Bela tehnika tel./faks aparata,
slušalica i pegli
Partija 1-bela tehnika
652.100,00
550.765,00
649.902,70
Partija 2 - tel./faks aparata, slušalica i pegli
200.000,00
189.245,00
223.309,10
900.000,00
819.856,00
967.430,08
Termo zaštitna folija
Elektromaterijal
Patija 1. - Elekto. Materijal
800.000,00
591.920,00
698.465,60
Partija 2. - Rasveta
500.000,00
469.376,70
469.376,70
Partija 3. - Panduit ili ekv.
400.000,00
223.882,00
264.180,76
Vodovodno-kanal. i sanitarni mat.
500.000,00
371.756,00
438.672,08
Zdrava voda
700.000,00
700.000,00
826.000,00
Stolarski materijal
Partija 1. pločasti materijal
1.700.000,00
1520695 1.794.420,10
Partija 2. okovi
500.000,00
453930,1
535.637,52
Zaštitna radna odeća i zaš. sredstva i oprema, po parti.
Partija 1. - zaštitna radna odeća
1.917.950,00
1.165.850,00 1.399.020,00
Partija 2. – zaštitna sredstva i oprema
66.150,00
47.900,00
56.522,00
Pneumatici
900.000,00
585.060,00
702.072,00
Potrošni materijal za mag. i galensku izradu lekova
Partija 1. Sredstva za dezinfekciju i sanitetski materijal
738.375,00
626.635,00
745.914,00
Partija 2. Materijal za filtraciju i procesnu kontrolu
764.494,50
588.760,00
694.736,80
Partija 3. Materijal za INK JET štampač Domino A100G
90.060,31
89.835,29
107.802,35
Partija 4. Materijal za čišćenje (CIP sistem)
396.048,00
372.100,00
446.520,00
Reklamni materijal i poslovna galanterija sa štampom
1.648.150,00
967.370,00 1.141.496,60
UKUPNO: 14.197.327,81 11.093.686,09 13.056.803,39
Podaci o izabranom ponuñaču
Datum
zaključenja
ugovora
Rok
važenja
ugovora
Naziv izabranog ponuñača
Broj
Ugovora
VIII
17.7.2012.
IX
X
17.7.2013. SIMEX GROUP
XI
1942/23
3.9.2012.
20.7.2012.
12.9.2012.
3.9.2013. ELEKTRODATA
20.7.2013. EURIS
12.9.2012. BELGRADE LATE NIGHT
2120/32
2120/8
2061/32
10.8.2012.
10.8.2012.
30.8.2012.
3.8.2012.
3.8.2012.
10.8.2013.
10.8.2013.
30.8.2013.
3.8.2013.
3.8.2013.
2782/11
2782/12
2782/13
2783/11
2864/7a
20.8.2012.
20.8.2012.
20.8.2013. MIBAX COMMERCE
20.8.2013. BIMBO
B2M
BIMBO
B2M
B2M
LAFANTANA
2941/13
2941/14
5.12.2012.
3.9.2012.
31.12.2012.
5.12.2013. KVALITEKS
3.9.2012. INEX ZAŠTITA
31.12.2013. BEOGUMA
3137/35
3137/13
3362/23
25.10.2012.
28.9.2012.
25.10.2012.
25.10.2012.
15.10.2012.
25.10.2013.
28.9.2013.
25.10.2013.
25.10.2013.
15.10.2013.
3372/24
3372/12
3372/25
3372/26
3399/14
EUROMEDICINA
GRAMMA LIBERO TEHNIKA
ELMED
MEDIKA-PROJEKT
SAPIENT GRAPHICS
Rukovodilac Službe javnih nabavki
Ankica Milić, dipl.pravnik
Izveštaj izradila:
Ljiljana Jovanović, ref.j.n.
PREGLED DODELJENIH UGOVORA - JAVNE NABAVKE MELE VREDNOSTI U 2012.
USLUGE
Prilog 3
Podaci o vrsti postupka u predmetu javne nabavke
Podaci o vrednostima javne nabavke
Red.
br.
Broj
J.N.
Oglas
III
I
II
1.
1/12
2.
4/12
Opis predmeta javne nabavke
IV
Procenjena
vrednost
V
Ugovorena
vrednost bez
PDV-a
VI
Ugovorena
vrednost sa
PDV-om
VII
Podaci o izabranom ponuñaču
Datum
zaključenja
ugovora i
broj
VIII
Rok
važenja
ugovora
Naziv izabranog ponuñača
IX
X
4.6.2013. DOBERGARD
Ugovor
broj
XI
Fizčko obezbeñenje prostorije i novca
7.200.000,00
5.858.312,00
6.912.808,16
4.6.2012.
1861/14
Mašinsko čišćenje ventilacionih kanala
1.500.000,00
1.456.000,00
1.718.080,00
25.6.2012.
25.6.2013. EKO-DIM
Partija 1. – Održavanje centralnog servera
500.000,00
500.000,00
590.000,00
12.7.2012.
12.7.2013. DIGIT
2225/11
Partija 2. – Održavanje računarske mreže
900.000,00
900.000,00
1.062.000,00
12.7.2012.
12.7.2013. MDS
2225/12
Partija 3.- Teh. pregled i serv. fiska. štamp. GALEB FP-550 i POS opreme 1.130.000,00
20.000,00
Partija 4.- Tehnički pregled i servis fiskalnog štampača DP-50D
1.130.000,00
1.333.400,00
12.7.2012.
12.7.2013. EUROPOS
2225/13
20.000,00
23.600,00
12.7.2012.
12.7.2013. GALEB SYSTEM
2225/14
150.000,00
150.000,00
177.000,00
12.7.2012.
12.7.2013. SHROOMS SOFT
2225/15
Servisiranje laserskih i matričnih štampača
Servis klima
Remont (reciklaža) toner kaseta
Sevisiranje opreme za bez.-kase, specijalne brave,
alarmi i video nadzor, partije
Partija 1. servisiranje, tekuće
održavanje i popravka alarma i video nadzora
Partija 2. servisiranje, tekuće održavanje sefova, specijalnih
brava, čeličnih kasa i ormana
Čišćenje objekta ‘’Košum’’, partije
500.000,00
900.000,00
740.000,00
500.000,00
568.350,00
740.000,00
590.000,00
682.020,00
873.200,00
17.7.2012.
11.2.2013.
20.8.2012.
17.7.2013. SET DATA
11.2.2014. COOLAIR
20.8.2013. GRAFO DIN KOMERC
2224/10
275/12
2927/11
250.000,00
183.170,00
216.140,60
19.9.2012.
19.9.2013. PROTECTA GROUP
3304/12
200.000,00
162.500,00
191.750,00
19.9.2012.
19.9.2013. BRAVAR PETKO
3304/13
200.000,00
600.000,00
67.000,00
590.000,00
79.060,00
696.200,00
22.10.2012.
22.10.2012.
22.10.2013 CLEANPAN
22.10.2013. CLEANPAN
1.000.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
19.11.2012.
19.11.2013. VATROTEHNA
4051/9
110.000,00
48.600,10
58.320,12
28.12.2012.
28.12.2013. SECURITON
4297/9
15.900.000,00
13.873.932,10
16.403.578,88
1968/11
Održavanje IS
3.
9/12
Partija 5.- Tehnički pregled i servis fiskalnog štampača
TIP-a COLIBRI i FAVOURITE
4.
5.
6.
10/12
16/12
17/2
7.
21/12
8.
24/12
Partija 1. - ureñenje površine oko objekta ‘’Košum’’
Partija 2. – čišćenje objekta ‘’Košum
9.
26/12
10.
27/12
Servisiranje, tekuće održavanje i popravka PPZ opreme
Servisiranje, tekuće održavanje i popravka PP centrale u apoteci
''Matej Ivanović''
UKUPNO:
Rukovodilac Službe javnih nabavki
Ankica Milić, dipl.pravnik
Izveštaj izradila:
Ljiljana Jovanović, ref.j.n.
2339/11
2339/12
PREGLED DODELJENIH UGOVORA - JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI U 2012.
RADOVI
Prilog 3
Podaci o vrsti postupka u predmetu javne nabavke
Podaci o vrednostima javne nabavke
Red.
br.
I
Broj
J.N.
Oglas
II
III
Opis predmeta javne nabavke
Procenjena
vrednost
Ugovorena
vrednost bez
PDV-a
Ugovorena
vrednost sa
PDV-a
IV
V
VI
VII
Podaci o izabranom ponuñaču
Datum
zaključenja
ugovora i
broj
VIII
Rok
važenja
ugovora
Naziv izabranog ponuñača
IX
X
1. 2/12
Priključenje objekta ’’Košum’’ na EDB
mrežu
2. 5/12
Podopolagački radovi
1.490.500,00
1.253.000,00
1.478.540,00
28.6.2012.
28.6.2013. FENIKS GRAD
3. 6/12
4. 12/12
Molersko-farbarski radovi
Grañevinski i hidroizolaterski radivi
Priključenje apoteke „Ripanj“ i objekta
’’Košum’’ na gradski vodovod
UKUPNO:
2.263.150,00
1.240.000,00
1.969.200,00
736.550,00
2.323.656,00
869.129,00
25.6.2012.
15.8.2012.
25.6.2013. FRNIKS GRAD
15.8.2013. LUX INŽENJERING
500.000,00
327.500,00
386.450,00
26.10.2012.
5.993.650,00
4.571.090,00
5.399.583,00
5. 20/12
500.000,00
284.840,00
341.808,00
31.10.2012.
31.10.2013. MANES17291011
26.10.2013. FINNET-INŽENJERING
Rukovodilac Službe javnih nabavki
Ankica Milić, dipl.pravnik
Izveštaj izradila:
Ljiljana Jovanović, ref.j.n.
ugovor
broj
XI
1941/16
2118/12
2119/24
2451/15
3303/14
PREGLED DODELJENIH UGOVORA - JAVNE NABAVKE U 2012.
PO PLNAU J.N. IZ 2011. GODDINE
DOBRA
Prilog 3
Podaci o vrsti postupka u predmetu javne nabavke
Podaci o vrednostima javne nabavke
Red.
br.
Broj
J.N.
Oglas
I
II
III
1.
08/11
Opis predmeta javne nabavke
IV
Rezevni delovi i računarska oprema
Partija 1. Rezevna oprema za POS terminale
Partija 2. Rezervna oprema i delovi za računare
Partija 3. Računari za kase i radne stanice
UKUPNO :
Podaci o izabranom ponuñaču
Procenjena
vrednost
Ugovorena
vrednost bez
PDV-a
Ugovorena
vrednost sa
PDV-om
Datum
zaključenja
ugovora
Rok
važenja
ugovora
V
VI
VII
VIII
IX
635.000,00
2.803.000,00
2.450.000,00
5.888.000,00
543.555,00
2.523.847,00
1.971.130,00
5.038.532,00
641.394,90
2.777.310,96
2.128.820,40
5.547.526,26
13.2.2012.
13.2.2012.
13.2.2012.
Naziv izabranog ponuñača
X
13.2.2013. GALEB GTE
13.2.2013. KING ICT
13.2.2013. KING ICT
Rukovodilac Službe javnih nabavki
Ankica Milić, dipl.pravnik
Izveštaj izradila:
Ljiljana Jovanović, ref.j.n.
Ugovor
broj
XI
3002/26
3002/27
3002/28
PREGLED DODELJENIH UGOVORA - JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI U 2012
PO PLANU JN IZ 2011. godine.
DOBRA
Prilog 3
Podaci o vrsti postupka u predmetu javne nabavke
Podaci o vrednostima javne nabavke
Red.
br.
Broj
J.N.
Oglas
III
Opis predmeta javne nabavke
Procenjena
vrednost
Ugovorena
vrednost bez
PDV-a
IV
V
VI
I
II
1.
32/11
Ormari za novac i narkotike
2.
36/11
Ulje za loženje EL
UKUPNO:
Podaci o izabranom ponuñaču
Ugovorena
vrednost sa
PDV-om
Datum
zaključenja
ugovora
Rok
važenja
ugovora
VI
VIII
IX
229.800,00
157.500,00
185.850,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.360.000,00
2.229.800,00
2.157.500,00
2.545.850,00
Naziv izabranog ponuñača
X
27.1.2012.
27.1.2013. MASTER TEAM
30.3.2012.
30.3.2013. NIS A.D. Nis Petrol
Rukovodilac Službe javnih nabavki
Ankica Milić, dipl.pravnik
Izveštaj izradila:
Ljiljana Jovanović, ref.j.n.
Broj
Ugovora
XI
5033/10
483/8
PREGLED DODELJENIH UGOVORA - JAVNE NABAVKE MELE VREDNOSTI U 2012
PO PLANU J.N.N ZA 2011. GODINU.
USLUGE
Podaci o vrsti postupka u predmetu javne nabavke
Prilog 3
Podaci o vrednostima javne nabavke
Red.
br.
Broj
J.N.
Oglas
Opis predmeta javne nabavke
Procenjena
vrednost
Ugovorena
vrednost bez
PDV-a
Ugovorena
vrednost sa
PDV-om
III
IV
Pregled i ispitivanje elektro.
instalacija niskog napona
Pregled i ispitivanje opreme za rad
Ispitivanje uslova radne okoline
Ispitivanje i kontrola galenskih
preparata i mag.
lekova - preparata, po partijama
Partija 3. - Ispitivanje zdravstvene
ispravnosti sredstava opšte upotrebe
V
VI
VII
I
II
1.
29/11
2.
3.
30/11
31/11
4.
33/11
5.
34/11
6.
35/11
Servisiranje i popravka sistema za
ventilaciju i klimatizovanih sistema za
ventilaciju
Merenje i ispitivanje produkata
sagorevanja ložišta za etažno
grejanje na EL lož ulje
UKUPNO:
740.000,00
1.500.000,00
1.400.000,00
740.000,00
1.500.000,00
1.400.000,00
873.200,00
1.770.000,00
1.652.000,00
855.000,00
752.520,00
752.520,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.180.000,00
450.000,00
170.000,00
200.600,00
5.945.000,00
5.562.520,00
6.428.320,00
Podaci o izabranom ponuñaču
Datum
zaključenja
ugovora i
broj
VIII
Rok
važenja
ugovora
Naziv izabranog ponuñača
IX
X
Ugovor
broj
XI
30.1.2012.
2.2.2012.
13.2.2012.
30.1.2013. VATROIVAL
2.2.2013. 27 JANUAR
13.2.2013. INSTITIUT VATROGAS
13.2.2012.
13.2.2013.
GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVLJE
5167/8
24.2.21012.
24.2.2012.
MC COMPANY
4871/9
29.2.2012.
29.2.2012.
DIMNIČAR
Rukovodilac Službe javnih nabavki
Ankica Milić, dipl.pravnik
Izveštaj izradila:
Ljiljana Jovanović, ref.j.n.
4620/15
4621/12
4622/14
4744/14
Služba poslova javnih nabavki
PREGLED JAVNIH NABAVKI MALE VREDNOSTI PO PLANU JN ZA 2012. GODINU
Prilog 4
JN.
mv.br.
PREDMET NABAVKE
1
2
3
1.
1/12
Fizičko obezbeñenje
prostorija i novca
Zaključen ugovor br. 1861/14 od
4.6.2012. sa “DOBERGARD”
2.
2/12
Priključenje objekta
‘’Košum’’ na EDB mrežu
Zaključen ugovor br. 1941/16 od
31.10.2012. sa “MANES”
3.
3/12
Nabavka i montaža PVC
stolarije
Zaključen ugovor sa ‘’SAMEX
GROUP’’ br. 1942/23 od 17.07.2012.
4.
4/12
Mašinsko čišćenje
ventilacionih kanala
Zaključen ugovor br. 1968/11 od
25.6.2012. sa “EKO-DIM”
Red.
br.
FAZA U POSTUPKU
4
JN.
mv.br.
PREDMET NABAVKE
1
2
3
5.
5/12
Podopolagački radovi
Zaključen ugovor br. 2118/12 od
28.6.2012. sa “FENIKS”
6.
6/12
Molersko-farbarski radovi
Zaključen ugovor br. 2119/24 od
25.6.2012. sa “FENIKS”
7.
7/12
Nabavka bele tehnike, tel.fax aparata,slušalica,pegli,
u dve partije
Zaključeni ugovori :
P. 1. “ELEKTRODATA”, ugovor br.
2120/32 od 3.9.2012.
P.2. “EURIS”, ugovor br. 2120/8 od
20.7.2012.
8.
9/12
Održavanje informacionog
sistema, u 5 Partija
Zaključeni ugovori :
P.1. ‘’Digit’’ , ugovor br. 2225/11 od
12.7.2012.
P.2. ‘’MDS’’, ugovor br. 2225/12 od
12.7.2012.
P.3.’’EUROPOS’’, ugovr br. 2225/13 od
12.7.2012.
P.4. ‘’Galeb group’’, ugovor br.2225/14
od 12.7.2012.
P.5. ‘’Shrooms Soft’’, ugovor br.
2225/15, od 12.7.2012.
Red.
br.
FAZA U POSTUPKU
4
Red.
br.
1
JN.
mv.br.
PREDMET NABAVKE
2
3
FAZA U POSTUPKU
4
9.
10/12 Servisiranje laserskih i
matričnih štampača
Zaključen ugovor ‘’SETDATA’’ br.
2224/10, 17.07.2012.
10.
11/12 Termozaštitne folije za
prozore
Zaključen ugovor sa “BELGRADE
LATE NIGHT” br. 2061/32 od
12.9.2012.
11.
12/12 Grañevinski i
hidroizolaterski radovi
Zaključen ugovor sa “LUX
INŽENJERING” br. 2451/15 od
15.08.2012.
12.
13/12 Elektro materijal, u 3
partije
Zaključeni ugovori za sve partije:
Partija 1. “B2M” , br.2782/11od
10.8.2012.
Partija 2. “BIMBO”, br.2782/12 od
10.8.2012.
Partija 3. “B2M” br 2782/13 od
10.8.2012
13.
14/12 Vodovodno- kanalizacioni i Zaključen ugovor sa “B2M” br. 2783/11
od 3.08.2012.
sanitarni materijal
Red.
br.
JN.
broj
PREDMET NABAVKE
FAZA U POSTUPKU
1
2
3
4
14.
15.
16.
17.
18.
15/12
Zdrava voda
Zaključen ugovor sa
“LAFANTANA” br. 2864/7a od
3.08.2012.
16/12
Servisiranje, tekuće
održavanje i popravka klima
ureñaja
Zaključen ugovor sa
“COOLAIR” br. 275/12 od
31.7.2012.
Remont, reciklaža toner kaseta
Zaključen ugovor sa “GRAFO
DIN KOMERC” br. 2927/11 od
20.8.2012.
Stolarski materijal u 2 partije
Zaključeni ugovori za:
Partija 1. “MIBAX COMMERCE”
br.2941/13 od 20.8.2012.
Partija 2. “BIMBO” br. 2941/14
od 12.8.2012.
Lična zaštitna sredstva, odeća
i oprema u 2 partije
Zaključeni ugovori:
Partiju 1. ‘’Kvaliteks’’
ug.br.3137/35 od 5.12.2012.
Partija 2. “INEX ZAŠTITA”
ug.br. 3137/13 od 3.09.2012.
17/12
18/12
19/12
Red.
br.
JN.
broj
PREDMET NABAVKE
FAZA U POSTUPKU
1
2
3
4
19.
20.
21.
22.
20/12
Priključenje na vodovodnu
mrežu apoteke “Ripanj” i
objekta ’’Košum’’
Zaključen ugovor sa “FINNETINŽENJERING” br. 3303/14 od
26.10.2012.
21/12
Servisiranje opreme za
bezbednost, spec. brave,
alarmi i video nadzor u 2
partije
Zaključeni ugovori:
Partija 1.’’PROTEKTA GROUP’’
ug.br 3304/12 od 19.9.2012.
Partija 2 ‘’BRAVAR PETKO’’
ug. br 3304/13 od 19.9.2012.
Pneumatici
Zaključen ugovor sa
“BEOGUMA” ugovor br.
15.10.2012. od 26.10.2012.
22/12
23/12
Potrošni materijal za magis. i
galensku izradu lekova,po
partijama
Zaključeni ugovori :
P.1. ‘’EUROMEDICINA’’ , ug. br.
3372/24 od 25.10.2012.
P.2. ‘’GLT’’, ugovor br. 3372/12
od 28.9.2012.
P.3.’’ELMED’’, ugovr br.
3372/12 od 25.10.2012.
P.4. ‘’MEDIKA PROJEKT’’, ug.
br.3372/12 od 15.10.2012.
Red.
br.
JN.
broj
PREDMET NABAVKE
FAZA U POSTUPKU
1
2
3
4
23.
24.
25.
26.
24/12
Čišćenje objekata ''Košum''
Zaključeni ugovori:
Partija 1.’’CLEANPAN’’ ug.br
2339/11 od 22.10.2012.
Partija 2.’’CLEANPAN’’ ug.br
2339/12 od 22.10.2012.
Reklamni materijal i poslovna
galanterija sa štampom
Zaključen ugovor sa “SAPIENT
GRAPHICS” ug.br. 3399/14 od
15.10.2012.
26/12
Servisiranje, tekuće
održavanje i popravka PPZ
opreme
Zaključen ugovor sa
“VATROTEHNA” ug.br. 4051/9
od 19.11.2012.
27/12
Servisiranje, tekuće
održavanje i popravka PP
centrale u apoteci ''Matej
Ivanović''
Zaključen ugovor sa
“SECURITON” ug.br. 4297/9 od
28.12.2012.
25/12
PREGLED JAVNIH NABAVKI VELIKE VREDNOSTI PO PLANU JN ZA 2012. GODINU
Red.
br.
1
1.
2.
3.
JN.
broj
PREDMET NABAVKE
2
3
1/12
Servisiranje, tekuće održa. i
popravak aparata u ureñaja u
proizvodnji, u 5 partija
FAZA U POSTUPKU
4
Zaključeni ugovori:
Par. 1 “MEDIKA PROJEKT”
2007/8 od 7.8.2012.
Par. 2 “MEDIKA PROJEKT”
2007/9 od 7.8.2012.
Par. 3 “MEDIKA PROJEKT”
2007/10 od 7.8.2012.
Par. 4 “MEDIKA PROJEKT”
2007/11 od 7.8.2012.
Par. 5 “MEDIKA PROJEKT”
2007/12 od 7.8.2012.
br.
br.
br.
br.
br.
2/12
Nabavka HPLC aparat za
kontrolnu lab.
Zaključen ugovor sa
“SHIMACU BRANCH
BEOGRAD” ug.br. 2660/20 od
19.11.2012.
3/12
Usluga osiguranja imovine i
zaposlenih u Apoteci
“Beograd”
Zaključen ugovor sa “DELTA
GENERALI” ug.br. 4064/9 od
22.12.2012.
Red.
br.
1
4.
5.
6.
JN.
broj
PREDMET NABAVKE
2
3
FAZA U POSTUPKU
4
5/12
Nabavka rastvora povidon
joda i sterilnih kompresa za
potrebe Projekta “Beogradski
bebi klub”
Zaključeni ugovori za partiju:
Par. 1 “PHOENIX PHARMA”
ug.br. 3307/11 od 24.9.2012.
Par. 2 “JUGOHEMIJA” ug.br.
3307/12 od 24.9.2012.
6/12
Kese za pakovanje robe u
apotekama
Zaključen ugovor sa
“FIDUCIJA” ug.br. 3434/9 od
2.11.2012.
7/12
Kancelarijski materijal, po
partijama
Zaključeni ugovori:
Par. 2 “MEHANOGRAF” ug.br.
3476/28 od 7.11.2012.
28.1.2012.
Par. 4 “I&D” ug.br. 3476/29 od
16.11.2012.
Red.
br.
1
7.
8.
JN.
broj
PREDMET NABAVKE
2
3
8/12
9/12
FAZA U POSTUPKU
4
Servisiranje, tekuće
održavanje i popravka vozila,
po partijama
Zaključeni ugovori:
Par. 1 “NISSAN SERVIS
GAGA” ug. br. 3902/13 od
10.12.2012.
Par. 2 “ANðELKOVIĆ” ug.br.
3902/14 od 10.12.2012.
Par. 3 “ANðELKOVIĆ” ug.br.
3902/15 od 10.12.2012.
Par. 4 “ANðELKOVIĆ” ug.br.
3902/16 od 10.12.2012.
Nabaka goriva za vozila iz
voznog parka ‘’Apoteke
Beograd’’, po partijama
Zaključeni ugovori:
Par. 1 “NIS AD NOVI SAD” ug.
br. 3906/8 od 25.12.2012.
Par. 2 “NIS AD NOVI SAD” ug.
br. 3906/8 od 25.12.2012.
Služba poslova javnih nabavki
PREGLED J. NABAVKI MALE VREDNOSTI PO PLANU JN ZA 2011. g.
A SPROVEDENE U 2012. g.
Prilog 4
Re
d.
br.
JN.
broj
PREDMET NABAVKE
1
2
3
FAZA U POSTUPKU
4
1.
29/11
Pregled i ispitivanje električnih
instalacija niskog napona u
objektima Apoteke ‘’Beograd’’
2.
30/11
Pregled i ispitivanje opreme za rada
Zaključen ugovor br. 4621/12 od
2.2.2012. sa “27 JANUAR”
3.
31/11
Ispitivanje radne okoline
Zaključen ugovor br. 4622/14 od
13.2.2012. sa “INSTITUT VATROGAS”
4.
32/11
Ormani za novac i narkotike
Zaključen ugovor br. 5033/10 od
9.2.2012. sa “MASTER TEAM”
33/11
Zaključen ugovor br. 5167/8 od
Ispitivanje i kontrola gale. preparata
13.2.2012. sa “GRADSKI ZAVOD ZA
i mag. lekova - preparata
JAVNO ZDRAVLJE”
5.
Zaključen ugovor br. 4620/15 od
31.1.2012. sa “VATROIVAL”
Re
d.
br.
JN.
broj
PREDMET NABAVKE
1
2
3
6.
34/11
Serv. i popravka sIstema za ventil. i
klimati. Sistema za ventilaciju
Zaključen ugovor br. 4871/ 9 od
24.2.2012. sa “MC COMPANY”
35/11
Merenje i ispitivanje produkta
sagorevanja ložišta za etažno
grejanje na EL lož ulje
Zaključen ugovor br. 4744/14 od
29.2.2012. sa “DIMNIČAR”
Lož ulje
Zaključen ugovor br. 483/8 od
30.3.2012. sa “NIS A.D. NIS
PETROL”
7.
8.
36/11
FAZA U POSTUPKU
4
PREGLED JAVNIH NABAVKI PO PLANU JN ZA 2011. g.
A SPROVEDENE U 2012. g.
Red.
br.
JN.
broj
PREDMET NABAVKE
1
2
3
1.
8/11
Rezervni delovi i računarska
oprema za IT sektor u 4 partije
FAZA U POSTUPKU
4
Zaključeni ugovori
-Partija 1. br. 3002/26 od
13.2.2012. sa “GALEB GTE”
-Partija 2. br. 3002/27 od
13.2.2012. sa “KING ICT”
Partija 3. br. 3002/28 od
13.2.2012. sa “KING ICT”
Download

Zaključeni ugovori