VRV
IV
ponovo postavlja
nove standarde...
TOPLOTNA PUMPA
Šta predstavlja
novi standard?
VRV
=
IV
VRV +
3
revolucionarna
standarda
›› Promenljiva temperatura
rashladnog fluida
›› Neprekidno grejanje putem
toplotne pumpe
›› VRV konfigurator
4
Šta predstavlja
novi
standard ?
Od kad postoji, naš VRV je na tako visokom
nivou da oduvek služi kao novi industrijski
standard. U ovom trenutku, VRV IV svojim
novim kvalitetom definiše novi nivo standarda
za vlasnike zgrada (u pogledu efikasnosti),
za krajnje korisnike (u pogledu komfora), i
za montere ( u pogledu pojednostavljene
montaže).
5
str. 6
Promenljiva temperatura
rashladnog fluida
• Pomoću promenljive temperature rashladnog
fluida, podesite parametre svog VRV sistema tako
da se postiže najbolja sezonska efikasnost i komfor
Revolucionarna regulacija putem promenljive temperature rashladnog
fluida automatski prilagođava sistem potrebama zgrade i klimatskim
uslovima, čime se postiže bolja efikasnost i komfor.
str. 10
Komfor u svakom
trenutku
• Novi standard je grejni komfor:
Jedinstvena tehnologija neprekidnog grejanja je doprinela da VRV IV
sistem postane najbolja zamena za tradicionalne grejne sisteme.
str. 12
VRV konfigurator,
softver za jednostavnije puštanje u
pogon, konfiguraciju i podešavanje
prema potrebama klijenta
• Pojednostavljeno puštanje u pogon: grafički interfejs za konfigurisanje,
puštanje u pogon i preuzimanje parametara putem računara.
• Pojednostavljeno servisiranje: dodatni 7-segmentni indikator za brz i
jednostavan pristup osnovnim funkcijama i očitavanju grešaka.
Šta još ima
novo... ?
Integrisana
str. 14
regulacija
unutrašnje klime
je upravo podignuta na jedan viši nivo
22
• Nova kaseta sa kružnim protokom
ostvaruje optimalne uslove i najbolju
efikasnost
• Novi inteligentni dodirni upravljač nudi
alat za energetsko upravljanje, čime još
više smanjuje operativne troškove
• Novi niskotemperaturni hidroboks, za
izuzeto efikasno zagrevanje prostora
6
Podesite svoj VRV
tako da
sezonsku efikasnost i
komfort
daje najbolju
DAIKIN JE LIDER NA POLJU SEZONSKE EFIKASNOSTI
Sa novim asortimanom VRV sistema, potpuno u skladu sa evropskim propisom 20/20/20, Daikin je još jednom lider na tržištu. VRV IV
je do 28% efikasniji na godišnjoj bazi, a pri tome istovremeno poboljšava komfor i fleksibilnost. Zato je Daikin jedinstven.
Evropski plan akcije
C02
-20%
2020.
godine
Do
SMANJENO ZRAČENJE CO2
u odnosu na 1990.
+20%
VIŠE OBNOVLJIVE ENERGIJE
-20%
MANJE PRIMARNE ENERGIJE
u poređenju sa BAU*
*Prethodna upotreba
Da bi se mogli ostvariti prethodno navedeni ciljevi, uvedena je direktiva za energetski orijentisane proizvode (ERP). Ona definiše minimalne
uslove eko-dizajna koji moraju biti uključeni u proizvode koji koriste energiju - kao što je, na primer, poboljšana energetska efikasnost. Za
rezidencionalne i manje komercijalne sisteme koji se bave regulacijom unutrašnje klime a slabiji su od 12 W, energetska efikasnost treba da
se meri tokom celog operativnog spektra. To je takozvana „Sezonska efikasnost”.
Sezonska efikasnost, inteligentna upotreba energije
EU zahteva objektivne metode merenja učinka da bi se mogli definisati minimalni neophodni uslovi, kako bi klijenti mogli da baziraju svoj izbor
na informacijama o realnom učinku klima-uređaja. Tekuća metodologija - nominalna efikasnost (EER) - pokazuje velike razlike između planiranog
i realnog učinka. Zbog toga je uvedena nova, preciznija metoda - sezonska efikasnost (ESEER).
Sezonska efikasnost je preciznija metoda merenja realne efikasnosti sistema koja daje informaciju o efikasnosti klima-uređaja tokom čitave
sezone grejanja ili hlađenja.
Iako se VRV još uvek ne uklapa u ovo, Daikin već primenjuje nove tehnologije, .kao što je promenljiva temperatura rashladnog fluida.
Zahvaljujući promenljivoj temperaturi rashladnog fluida, VRV IV neprestano prilagođava i temperaturu i zapreminu
rashladnog fluida u skladu sa realnim potrebama temperature i kapaciteta. Time se obezbeđuje optimalna sezonska
efikasnost sistema u svakom trenutku.
Nominalna u odnosu
na sezonsku efikasnost
NOMINALNA
1 Temperaturni
uslov:
35°C za hlađenje
7°C za grejanje
Retko se realno
dešava
SEZONSKA
Nekoliko mernih
temperatura
za hlađenje i grejanje.
Ovo bolje odslikava
stvarni učinak u toku
cele godine
20 30
10
Temperatura
CAPACITY
NOMINALNA
Ne prikazuje delimični
kapacitet
Prednosti inverterske
tehnologije nisu uzete
u obzir
90 100
80
50 60 70
40
Kapacitet
SEZONSKA
Uključuje rad pod
delimičnim, umesto pod
punim kapacitetom
Prednosti inverterske
tehnologije su uzete u
obzir
7
PODESITE SVOJ VRV TAKO DA POSTIŽE OPTIMALNU SEZONSKU EFIKASNOST
Revolucionarna regulacija putem promenljive temperature rashladnog fluida (VRT) automatski prilagođava vaš VRV potrebama VAŠE
zgrade i klimatskim uslovima, čime se postiže bolja efikasnost i komfor, a drastično se smanjuju operativni tročkovi.
Sistemski parametri mogu lako da se podese vašim potrebama putem unapred definisanih režima u okviru VRT tehnologije. U okviru
ovih režima, vi vršite izbor tako da biste optimizovali rad sistema u cilju postizanja željene ravnoteže između komfora i efikasnost.
Sa ovom novom tehnologijom, Daikin kao da je ponovo pronašao VRV sistem. Pažljivo posmatranje svih detalja sistema će nam pomoći
da povećamo efikasnost za do 28%!
Mogući režimi:
Automatski režim (Standardne vrednosti
Režim povećanog senzibiliteta
Osnovni režim (tekući VRF standard)
parametara na VRV IV)
Brzo reagovanje
Vrhunska
efikasnost
Savršena ravnoteža:
Vrhunska efikasnost tokom skoro cele
godine. Brzo reagovanje u najtoplijim
danima
Brzo reagovanje
Vrhunska
efikasnost
Vrhunska efikasnost tokom cele godine
Brzo reagovanje
Vrhunska
efikasnost
Brzo reagovanje u najtoplijim danima,
da bi vrednosti parametara ostale
konstantne
Efekti tekućih režima na efikasnost i brzinu reagovanja:
Automatski režim (Standardne vrednosti
Opterećenje
parametara na VRV IV)
Režim povećanog senzibiliteta
Osnovni režim (tekući VRF standard)
Opterećenje
Opterećenje
Zapremina rashladnog fluida (VRV)
Zapremina rashladnog fluida (VRV)
Zapremina rashladnog fluida (VRV)
Temperatura rashladnog fluida (VRT)
Temperatura rashladnog fluida (VRT)
Temperatura rashladnog fluida (VRT)
Efikasnost
Efikasnost
Efikasnost
• Godišnja ušteda do 28%
• Treba optimizovati
odnos između klimatskih
potreba zgrade i komfora i
effikasnosti
• Automatsko podešavanje
temperature rashladnog
fluida garantuje
zadovoljstvo klijenta
8
JEDINSTVENI AUTOMATSKI REŽIM VRT (temp. rashladnog fluida) DOVODI DO
POVEĆANJA SEZONSKE EFIKASNOSTI OD 28%
U automarskom režimu, sistem će da teži maksimalnoj efikasnosti tokom skoro cele godine izuzev najtoplijih dana, kada povećava
brzinu reagovanja. Time obezbeđuje maksimalni komfor u svakom trenutku, a ipak u globalu povećava sezonsku efikasnost za do 28%.
Automatski režim (Standardne vrednosti
Opterećenje
Automatski režim
parametara na VRV IV)
(Standardne vrednosti
parametara na VRV IV)
Zapremina rashladnog fluida (VRV)
Brzo reagovanje
Temperatura rashladnog fluida (VRT)
Efikasnost
Vrhunska
efikasnost
Savršena ravnoteža:
Vrhunska efikasnost tokom skoro cele
godine. Brzo reagovanje u najtoplijim
danima
Na koji način se postiže povećanje
sezonske efikasnosti za 28%?
U automatskom režimu, sistem konstantno podešava temperaturu i
zapreminu rashladnog fluida u skladu sa ukupnim potrebnim kapacitetom
i vremenskim uslovima.
Na primer, u prelaznom periodu, kad nije potrebno jače hlađenje jer
je sobna temperatura bliska željenoj, sistem će da podesi temperaturu
rashladnog fluida na viši nivo tako da će biti potreban manji utrošak
energije. To proizvodi velike uštede u sezonskoj efikasnosti.
9
KONTROLIŠITE NA KOJI NAČIN VAŠ SISTEM REAGUJE U AUTOMATSKOM REŽIMU
Na raspolaganju stoje različiti podrežimi, koji pomažu monteru da izvrši precizno podešavanje načina na koje sistem reaguje na spoljnu i
unutrašnju temperaturu.
Intenzivni
•
•
Može, ako je potrebno, da podigne kapacitet na preko 100%.
Temperatura rashladnog fluida može da se snizi pri hlađenju (poveća pri grejanju) ispod minimuma (iznad maksimuma pri
grejanju).
Daje prioritet velikoj brzini reagovanja
Temperatura rashladnog fluida se smanjuje (povećava pri grejanju) brzo da bi željena temperatura prostorije ostala stabilna
Brzi
•
Daje prioritet velikoj brzini reagovanja
Temperatura rashladnog fluida se smanjuje (povećava pri grejanju) brzo da bi željena temperatura prostorije ostala stabilna
Blagi
•
Daje prioritet efikasnosti
Temperatura rashladnog fluida se snižava (ili povišava pri grejanju) postepeno, dajući prioritet efikasnosti sistema u odnosu na
brzinu reagovanja
Intenzivni režim
Temperatura rashladnog fluida
Brzi režim
Blagi režim
Željena
Te
Te 6C°
Te 3°C
vreme
10
standard
je grejni komfor
Novi
VRV IV ZA KOMFOR BEZ PREKIDA, ČAK I TOKOM ODMRZAVANJA
Pošto VRV IV nastavlja sa grejanjem čak i u toku režima odmrzavanja, time se gube sve ranije nepodobnosti
toplotne pumpe kao monovalentnog sistema grejanja.
Toplotne pumpe su poznate po svojoj velikoj energetskoj efikasnosti, ali one akumuliraju led u toku grejanja. Znači da ga s vremena na vreme
treba otopiti korišćenjem funkcije odmrzavanja, koja menja smer klimatskog ciklusa. Ovo prouzrokuje privremeni pad temperature i snižen
nivo komfora unutar zgrade.
Odmrzavanje može da potraje duže od 10 minuta (u zavisnosti od veličine sistema) i vrši se najčešće između -7 i +7°C, kada je vazduh
najvlažniji i kada dolazi do zamrzavanja oko spirale. Ovo može da izazove značajan efekat na osećaj udobnosti u prostoriji.
VRV IV je uspeo da promeni ovaj standard. On obezbeđuje toplotu čak i u toku operacije odmrzavanja, čime eliminiše pad temperature u
prostoriji i održava stalni nivo komfora u svakom trenutku.
novo
VRV IV toplotna pumpa sa
neprekidnim grejanjem
VRF toplotna pumpa - testiranje učinka
Sobna
temperatura:
Sobna
temperatura:
Vreme
Početak
odmrzavanja
Kraj
odmrzavanja
Vreme
Početak
odmrzavanja
Kraj
odmrzavanja
11
• Jedinstvena tehnologija
neprekidnog grejanja
• Najbolja zamena za
tradicionalne grejne
sisteme
KAKO TO FUNKCIONIŠE?
VRV IV sadrži jedinstveni element za akumulaciju toplote, baziran na materijalima sa promenom faze. Ovim se postiže energija za odmrzavanje
spoljne jedinice, dok se grejanje prostorija nastavlja i unutrašnja klima održava na komfornom nivou. Energija potrebna za odmzavanje se
akumulira u ovom elementu tokom normalnog procesa grejanja.
Spirala spoljne jedinice se odmrzava ...
... pomoću energije sakupljene u elementu
za akumulaciju toplote ...
... sve dok se u prostoriji održava prijatna
temperatura.
Kako funkcioniše materijal sa promenom faze?
Materijal sa promenom faze (PCM) će akumulirati ili oslobađati energiju pri promeni
faze - od čvrste ka tečnoj, ili od tečne ka čvrstoj.
PCM prelazi u čvrsto
stanje, toplotna
energija se oslobađa
u okolinu
Obloga kapsule
Temperatura raste
PCM je u čvrstom stanju
Obloga kapsule
Temperatura pada
PCM je u tečnom stanju
PCM apsorbuje
toplotnu energiju,
prelazi u tečno
stanje
12
Softverski VRV
konfigurator
Pojednostavljeno puštanje u pogon: grafički interfejs za konfigurisanje,
puštanje u pogon i preuzimanje parametara putem računara.
Pojednostavljeno servisiranje: dodatni 7-segmentni indikator za brzu i
jednostavnu proveru osnovnih funkcija i očitavanje grešaka.
POJEDNOSTAVLJENO PUŠTANJE U POGON
VRV konfigurator je usavršeno softversko rešenje koje omogućava pojednostavljeno konfigurisanje i puštanje u pogon sistema:
•
potrebno je provesti manje vremena na krovu zbog konfigurisanja spoljne jedinice.
•
može se na isti način upravljati i višestrukim sistemima raspoređenim na različitim lokacijama čime se postiže pojednostavljeno
puštanje u pogon ključnih korisničkih sistema.
•
Početni parametri spoljne jedinice mogu lako da se povrate.
Pojednostavljeno puštanje u
pogon
Vraćanje
parametara na
početne vrednosti
139
• Kraće vreme potrebno za
puštanje u pogon
• Upravljanje višestrukim
sistemima na potpuno isti
način
• Vraćanje parametara na
početne vrednosti
POJEDNOSTAVLJENO SERVISIRANJE
Sedmosegmentni indikator donosi uštede u vremenu putem sledećih faktora:
•
lako razumljiv izveštaj o greškama.
•
pokazatelj glavnih servisnih parametara u cilju brze provere osnovnih funkcija.
•
jasan meni koji ukazuje na jasno i brzo podešavanje parametara na lokaciji.
14
integrisana regulacija
unutrašnje klime
Nova
KOMPLETNO REŠENJE
The Daikin VRV Kompletno rešenje vam daje jednu jedinu kontakt-adresu kako za projektovanje, tako i za održavanje vašeg integrisanog
sistema za kontrolu unutrašnje klime. Naše rešenje može da se koristi za kontrolu do 50% energetske potrošnje jedne zgrade, što nam daje
ogroman potencijal za smanjenje troškova. Prema tome, mi nismo radili samo sa ciljem da napravimo spoljne jedinice koje su efikasnije i
jednostavnije za montažu, već smo takođe radili i na povećanju efikasnosti, udobnosti i pojednostavljenoj montaži ostalih komponenti.
Fokusirali smo se na sledećem:
•
postizanje optimalnih uslova unutrašnje klime uz najbolju efikasnost, korišćenjem novih senzora za kasete sa kružnim protokom vazduha
•
dalje sniženje operativnih troškova pomoću opreme za energetsko upravljanje, na novom Inteligentnom dodirnom upravljaču
•
izuzetno efikasno grejanje prostorija sa novim niskotemperaturnim hidroboksom
>
Kontrolišite do 50%
energetske potrošnje vaše zgrade
Grejanje vode
Ostalo
Grejanje prostora
Kancelarijska
oprema
Hlađenje prostora
Osvetljenje
Ventilacija
Izvor: EIA: Ispitivanje energetske potrošnje komercijalnih zgrada
15
Jedan sistem,
mnogobrojne
primene
Grejanje i hlađenje
Sistemi inteligentne kontrole
22
•
•
Kombinujte VRV unutrašnje jedinice sa modernim
unutrašnjim jedinicama, u okviru jednog sistema.
Nova kaseta sa kružnim protokom je postala standard
za efikasnost i udobnost
Niskotemperaturni hidroboks
za izuzeto efikasno zagrevanje
prostora putem
•
•
•
•
Podnog grejanja
Niskotemperaturnih radijatora
Konvektora toplotne pumpe
Tople vode od 25 do 45°C
Visokotemperaturni hidroboks* za
efikasnu proizvodnju tople vode za •
•
•
•
• Integracija sa inteligentnom kontrolom, uz korišćenje
alata za energetsko upravljanje, smanjuje operativne
troškove
Biddle vazdušna zavesa
• Vrlo efikasno rešenje za klimatsko razdvajanje na vratima
Ventilacija
Tuširanje
Lavaboe
Za pranje
Toplu vodu od 25 do 80°C
*samo za priključivanje na VRV III sa rekuperacijom toplote
• Kombinacija obrade svežeg vazduha i klimatizacije
16
Najnovija generacija kaseta sa
kružnim protokom vazduha
Menja standarde efikasnosti i komfora
POBOLJŠAN KOMFOR
• Jedinstvena šema ispuštanja vazduha od 360° obezbeđuje ravnomernu raspodelu temperature,
bez mrtvih uglova, u celoj prostoriji.
Komfor se može još više poboljšati zahvaljujući opcionim senzorima:
• Senzor prisustva usmerava mlaz vazduha dalje od prisutnih osoba koje su detektovane u prostoriji.
• Podni senzor obezbeđuje da vam nikada više ne bude hladno na nogama. Ovaj senzor meri prosečnu temperaturu poda i obezbeđuje
ravnomernu raspodelu temperature između poda i tavanice.
novo
infracrveni senzor
prisustva
infracrveni podni
senzor
A
B
8,5m
stva
u
is
r
p
r
o
z
n
e
S
C
D
80 cm
Podni senzor
enzor
s
Podni
11m
Automatsko čišćenje filtera štedi do 50% električnih troškova u odnosu na industrijske standarde i smanjuje vreme potrebno za servisiranje
na licu mesta. Senzor prisustva štedi dodatnih 27% time što prilagođava podešene parametre ili isključuje uređaj ako u prostoriji nema
nikoga.
Kumulativno poređenje standardne kasete i kasete sa automatskim čišćenjem
tokom 12 meseci
Potrošnja električne energije
(kWh)
9000
8000
7000
6000
5000
4000
Senzor prisustva
štedi do
50%
l
Ju
Ju
n
potrošnji energije
Kaseta sa automatskim čišćenjem
Unutrašnja temperatura (°CDB)
>
50% razlike u
3000
2000
1000
0
3000
2000
1000
0
>
>
(Test sajt, Wolverhampton, UK)
Maska sa automatskim
čišćenjem
štedi do
Standardna kaseta sa kružnim protokom
Nema
nikoga u
prostoriji
26°
24°
Ušteđena energija
22°
tokom 15 minuta nije detektovano ničije prisustvo
Standardni parametri hlađenja:
22° CDB
27%
20°
Vreme
09
.0
0
09
.3
0
10
.0
0
10
.3
0
11
.0
0
11
.3
0
12
.0
0
12
.3
0
13
.0
0
13
.3
0
14
.0
0
14
.3
0
15
.0
0
15
.3
0
16
.0
0
16
.3
0
17
.0
0
5000
4000
ENERGETSKA EFIKASNOST JOŠ VEĆA NEGO RANIJE...
Ju
l
Av
gu
Se
pt st
em
ba
Ok r
to
ba
No
r
ve
m
b
De
a
ce r
m
ba
r
Ja
nu
ar
Fe
br
ua
r
M
ar
t
Ap
ril
M
aj
9000
8000
7000
6000
17
FLEKSIBILNA MONTAŽA
Ako renovirate ili reorganizujete prostorije, više nema potrebe da menjate položaj unutrašnje jedinice, jer možete samo da zatvorite jedno ili
više krilaca pomoću daljinskog upravljača.
18
Integracija sa
inteligentnim
upravljanjem i
kontrolom
Sistem toplotne pumpe će biti samo onoliko
inteligentan koliko mu to dozvoljava kontrolni sistem.
Zbog toga Daikin lansira jednostavne, inteligentne
kontrolne sisteme sa alatima za energetsko upravljanje,
u cilju smanjenja troškova.
NOVI INTELIGENTNI DODIRNI UPRAVLJAČ
JEDNOSTAVNOST UPOTREBE
•
Lako razumljiv korisnički interfejs
•
Vizualni prikaz rasporeda i direktan pristup osnovnim funkcijama unutrašnje jedinice
•
Sve funkcije su direktno dostupne putem dodirnog ekrana ili internet interfejsa
INTELIGENTNO ENERGETSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA
Alati za energetsko upravljanje omogućavaju nadgledanje potrošnje energije, da li
se energija troši prema planu ili ne i pomažu u pronalaženju uzroka gubitaka, čime
se povećava efikasnost.
FLEKSIBILNOST
•
u pogledu veličine: modularni dizajn, može da se koristi kako za male tako
i za velike projekte
•
u pogledu integracije: od jednostavnih upravljača na naizmeničnu struju,
do manjih BMS sistema sa ugrađenom kontrolom osvetljenja, pumpi, ...
putem WAGO I/U
Fleksibilnost u pogledu veličine
od 64 do 2560 groupa
JEDNOSTAVNO SERVISIRANJE I PUŠTANJE U POGON
Izvršite daljinsku proveru količine rashladnog fluida, u trenutku kad vam to najviše odgovara. Time izbegavate dolazak servisera na lice mesta.
To će istovremeno povećati zadovoljstvo korisnika, jer se izbegava gašenje klimatizacije tokom radnog vremena.
19
Specifikacije
SPOLJNI SISTEM
Raspon kapaciteta
KS
Kapacitet hlađenja Nom.
kW
Kapacitet grejanja Nom.
kW
Ulazna snaga Hlađenje
Nom.
kW
Grejanje
Nom.
kW
50 Hz
EER
ESEER
COP
Maksimalni broj unutrašnjih jedinica koje je moguće priključiti
Min.
Indeks unutrašnjih
Nom.
priključenja
Maks.
Visina x Širina x Dubina mm
Dimenzije
Uređaj
Težina
Uređaj
kg
Nivo zvučne snage Hlađenje
Nom.
dBA
Nivo zvučnog pritiska Hlađenje
Nom.
dBA
Hlađenje
Min.~Maks.
°CDB
Radni opseg
Grejanje
Min.~Maks.
°CWB
Rashladni fluid
Tip
Tečnost
SP
mm
Gas
SP
mm
Povezivanje cevi Dužina cevi
SJ - UJ
Maks.
m
Ukupna dužina cevovoda Sistem Postojeći m
Visinskoj razlici SJ - UJ
m
Napajanje električnom energijom Faza / Učestanost / Napon
Hz / V
Struja - 50Hz
Maksimalna jačina osigurača (MFA) A
RYYQ8T
RXYQ8T RYYQ10T RXYQ10T RYYQ12T RXYQ12T RYYQ14T RXYQ14T RYYQ16T RXYQ16T RYYQ18T RXYQ18T RYYQ20T RXYQ20T
8
10
12
14
16
18
20
22,4
28,0
33,5
40,0
45,0
50,0
56,0
25,0
31,5
37,5
45,0
50,0
56,0
63,0
5,2
7,29
8,98
11,0
13,0
14,7
18,5
5,5
7,38
9,10
11,2
12,8
14,4
17,0
4,30
3,84
3,73
3,64
3,46
3,40
3,03
1
1
1
1
1
1
7,20
6,96
6,83
6,50
6,38
5,67 1
7,53
4,55
4,27
4,12
4,02
3,91
3,89
3,71
64 2
100
125
150
175
200
225
250
200
250
300
350
400
450
500
260
325
390
455
520
585
650
1680x930x765
1685x1240x765
261
268
364
398
78
79
81
86
88
58
61
64
65
66
-5~43
-20~15,5
R-410A
9,52
12,7
15,9
19,1
22,2
28,6
165 3
1.000 3
90 3 Spoljna jedinica u višem položaju) / 90 3 Unutrašnja jedinica u višem položaju
3N~/50/380-415
20
25
32
40
50
(1) Vrednost AUTOMATSKOG ESEER koeficijenta je u skladu sa normalnim radom VRV IV toplotne pumpe, uzimajući u obzir najnoviju funkcionalnost - rad uz štednju energije - ( rad uz regulaciju putem promenljive temperature rashladnog fluida) (2) Stvarni broj unutrašnjih
jedinica koje je moguće priključiti zavisi od tipa unutrašnje jedinice (VRV unutr.jedinica, hidrobox, RA unutr.jedinica, itd.) i ograničenja zbog stepena priključenja sistema (CR): (50% <= CR <= 130%) (3) Pogledajte tehničke specifikacije za dodatne informacije
RYYQ22T RXYQ22T RYYQ24T RXYQ24T RYYQ26T RXYQ26T RYYQ28T RXYQ28T RYYQ30T RXYQ30T RYYQ32T RXYQ32T RYYQ34T RXYQ34T RYYQ36T RXYQ36T
SPOLJNI SISTEM
Sistem
Spoljna jedinica modul 1
Spoljna jedinica modul 2
Raspon kapaciteta
KS
Kapacitet hlađenja Nom.
kW
Kapacitet grejanja Nom.
kW
Hlađenje
Nom.
kW
Ulazna snaga 50 Hz
Grejanje
Nom.
kW
EER
ESEER
COP
Maksimalni broj unutrašnjih jedinica koje je moguće priključiti
Tečnost
SP
mm
Gas
SP
mm
Povezivanje cevi Dužina cevi
SJ - UJ
Maks.
m
Ukupna dužina cevovoda Sistem Postojeći m
Visinskoj razlici SJ - UJ
m
Struja - 50Hz
Maksimalna jačina osigurača (MFA) A
RYMQ10T RXYQ10T RYMQ8T RXYQ8T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T
RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ20T RXYQ20T
22
24
26
28
30
32
34
36
61,5
67,4
73,5
78,5
83,5
90,0
95,0
101,0
69,0
75,0
82,5
87,5
93,5
100,0
106,0
113,0
16,3
18,2
20,0
22,0
23,7
26,0
27,7
31,5
16,5
18,3
20,3
21,9
23,5
25,6
27,2
29,8
3,77
3,70
3,68
3,57
3,52
3,46
3,43
3,21
7,07 1
6,81 1
6,89 1
6,69 1
6,60 1
6,50 1
6,44 1
6,02 1
4,18
4,10
4,06
4,00
3,98
3,91
3,90
3,79
64 2
15,9
19,1
28,6
34,9
41,3
165 3
1.000 3
90 3 Spoljna jedinica u višem položaju) / 90 3 Unutrašnja jedinica u višem položaju
63
80
(1) Vrednost AUTOMATSKOG ESEER koeficijenta je u skladu sa normalnim radom VRV IV toplotne pumpe, uzimajući u obzir najnoviju funkcionalnost - rad uz štednju energije - ( rad uz regulaciju putem promenljive temperature rashladnog fluida) (2) Stvarni broj unutrašnjih
jedinica koje je moguće priključiti zavisi od tipa unutrašnje jedinice (VRV unutr.jedinica, hidrobox, RA unutr.jedinica, itd.) i ograničenja zbog stepena priključenja sistema (CR): (50% <= CR <= 130%) (3) Pogledajte tehničke specifikacije za dodatne informacije
RYYQ38T RXYQ38T RYYQ40T RXYQ40T RYYQ42T RXYQ42T RYYQ44T RXYQ44T RYYQ46T RXYQ46T RYYQ48T RXYQ48T RYYQ50T RXYQ50T RYYQ52T RXYQ52T RYYQ54T RXYQ54T
SPOLJNI SISTEM
Sistem
Spoljna jedinica modul 1
Spoljna jedinica modul 2
Spoljna jedinica modul 3
Raspon kapaciteta
KS
Kapacitet hlađenja Nom.
kW
Kapacitet grejanja Nom.
kW
Hlađenje
Nom.
kW
Ulazna snaga 50 Hz
Grejanje
Nom.
kW
EER
ESEER
COP
Maksimalni broj unutrašnjih jedinica koje je moguće priključiti
Tečnost
SP
mm
Gas
SP
mm
Povezivanje cevi Dužina cevi
SJ - UJ
Maks.
m
Ukupna dužina cevovoda Sistem Postojeći m
Visinskoj razlici SJ - UJ
m
Struja - 50Hz
Maksimalna jačina osigurača (MFA) A
RYMQ8T RXYQ8T RYMQ10T RXYQ10T RYMQ10T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T
RYMQ10T RXYQ10T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T
RXYQ20T RXYQ20T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T
38
40
42
44
46
48
50
52
54
106,0
112,0
118,0
124,0
130,0
135,0
140,0
145,0
150,0
120,0
125,0
132,0
138,0
145,0
150,0
156,0
162,0
168,0
31,0
33,3
35,0
37,0
39,0
40,7
42,4
44,1
29,9
30,9
33,0
34,7
36,8
38,4
40,0
41,6
43,2
3,42
3,61
3,54
3,51
3,46
3,44
3,42
3,40
1
1
1
1
1
1
1
1
6,36
6,74
6,65
6,62
6,60
6,50
6,46
6,42
6,38 1
4,01
4,05
4,00
3,98
3,94
3,91
3,90
3,89
3,89
64 2
19,1
41,3
165 3
1.000 3
90 3 Spoljna jedinica u višem položaju) / 90 3 Unutrašnja jedinica u višem položaju
100
125
Odlične vesti
VRV IV još jednom postavlja nove standarde u VRV industriji
najnovije informacije možete naći na www.daikineurope.com/vrv-iv
Jedinstveni položaj kompanije Daikin kao proizvođača
opreme za klimatizaciju, kompresora i rashladnih uređaja
je prirodno rezultirao njenim aktivnim učešćem u zaštiti
čovekove sredine. Već nekoliko godina Daikin namerava
da zauzme vodeći položaj u snabdevanju proizvodima
koji imaju ograničen uticaj na životnu sredinu. Ostvarenje
tog cilja zahteva ekološki usklađeno oblikovanje i
razvijanje širokog asortimana proizvoda i sistema koji
omogućavaju uštedu energije i smanjenje otpadnih
materija.
ECPSR12-206A
DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Fax: +43 / 22 36 / 3 25 57-900
e-mail: [email protected], www.daikin-ce.com
Distribucija Daikin proizvoda se vrši preko:
ECPSR12-206A • CD • 09/12 • Copyright Daikin
Štapano na papiru koji ne sadrži hlor. Priprema: La Movida, Belgija
Odgovorni urednik: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende
Ovaa brošura je napravljena u cilju pružanja informacija i ne predstavlja
zvaničnu ponudu od strane Daikin Europe N.V.. Kompanija Daikin Europe N.V.
je sadržinu ovog kataloga sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je došla.
On ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost
i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu
podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez
prethodne najave. Kompanija Daikin Europe N.V. bezuslovno odbacuje svaku
odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu,
nastalu usled upotrebe i/ili tumačenja ovog kataloga. Vlasnik autorskih prava na
celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.
VRV proizvodi ne podpadaju u okvire Eurovent programa za sertifikaciju.
Download

ponovo postavlja