Giresun İl Özel İdaresi
Tasarım ve Yayına Hazırlık:
Giresun İl Özel İdaresi
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Strateji Servisi
Bu raporun tüm yayın hakları, elektronik
ortamlar dahil Giresun İl Özel İdaresi’ ne aittir.
Kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
Web
Adres
Telefon
Faks
1
: www.giresunilozelidare.gov.tr
: Teyyaredüzü Mh. Atatürk
Bulvarı No:421 GİRESUN
: (0 454) 215 75 71
: (0 454) 215 75 70
Giresun İl Özel İdaresi
2
Giresun İl Özel İdaresi
3
Giresun İl Özel İdaresi
4
Giresun İl Özel İdaresi
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
•
İl özel İdaresi bünyesinde kurulan ve hizmet veren İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü,
İdaremiz personelinin özlük, sicil, maaş ve diğer hak ve yükümlülükleri ile ilgili işlemlerini;
yayınlanan her türlü kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, yönetmelikler, tüzükler,
genelgeler ve tamimler doğrultusunda yapmakla görevlidir. Müdürlüğümüze bağlı 4 birim
Servisi faaliyet göstermektedir.
Bu Birimler:
• Memur İşlemleri Servisi
• İşçi İşlemleri Servisi
• Maaş-Tahakkuk Servisi
• Eğitim Hizmetleri Servisi
1- GENEL BİLGİLER
A) MİSYON VE VİZYON
MİSYONUMUZ: Personelimizin, diğer kurum ve kuruluşların, üçüncü şahısların özlük talepleri
ve işlemlerinde daha iyi, daha kaliteli hizmet vermek. İnsan haklarına ve çevreye saygılı, güvenilir,
dürüst ve en üst düzeyde uzmanlaşmış, çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi kullanmak,
araştırmalar ve uygulamalarda öncü, önder bir birim olmaktır.
VİZYONUMUZ: Kanun ve yönetmeliklerin verdiği emirler doğrultusunda daha kaliteli hizmet
veren bir birimiz. Bilimsel ve vicdani etik ilkelerden ödün vermeyen, çalışanlarının memnuniyetine
odaklanmış, en üst düzeyde hizmeti sunmayı planlayan, yönetim anlayışı ile örnek model olabilen,
birim olmaktır.
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
İnsan kaynaklarına ilişkin görevlerin planlanması, yürütülmesi, koordine edilmesi ve geliştirilmesi
ile eğitim planlaması, performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi çalışmaları objektif kıstaslara
uygun olarak gerçekleştirmesinden sorumlu olmakla birlikte, bu görevlerin denetimini ile ilgili iş
ve işlemleri yapar.
Bağlı alt birimler:
1. Memur İşlemleri Servisi
2. İşçi İşlemleri Servisi
3. Maaş - Tahakkuk Servisi
4. Eğitim Hizmetleri Servisi
1. Memur İşlemleri Servisi:
1. Memur İşgücüne yönelik personel alımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
2. Memurlara ait norm kadro ilke ve standartlarının uygulanmasını yapmak.
3. Memur personelin özlük ve sicil kayıtlarını tutmak.
4. Memur personelin atama, nakil ve kurumlar arası geçişlerle ilgili işlemleri yapmak.
5. Aday memurun alımı, eğitimi ve adaylığını kaldırılması ile ilgili işlemleri yapmak.
6. Memurların görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği gereği sınav işlemlerini yapmak.
7. Memur personelin intibak ve hizmet birleştirme işlemlerini yapmak.
8. Memur personelin görevi terk, istifa ve emeklilik işlemlerini yapmak.
9. Memurların sicil ile ilgili işlemlerini yapmak.
10. Memur personelinin mal bildirimleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
11. Memur personele ait disiplin uygulaması ile ilgili işlemleri yürütmek.
5
Giresun İl Özel İdaresi
12. Memurların sendika ilişkileri ile toplu iş sözleşmelerinin görüşülmesi ve yürütülmesini
sağlamak.
13. Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Birim Amirleri ve diğer memur personelin vekâlet,
görevlendirme, izin ve hastalık onayları ile benzer iş ve işlemlerini yürütmek.
14. Memur verilerinin personel bilgi sistemine kaydolmasını sağlamak ve özlük dosyası
oluşturmak.
15. Memur personelin askerlik borçlanması ile ilgili işlemleri yapmak.
16. Birimlerde yapılacak öğrenci staj çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek.
17. Memur personelin Mahkemelerle ilgi yazışmalarını yapmak.
18. Memur personelin hususi pasaport ile ilgili işlemlerini yapmak.
19. Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.
2. İşçi İşlemleri Servisi :
1. İşçi İşgücüne yönelik personel alımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
2. İşçi personele ait norm kadro ilke ve standartlarının uygulanmasını yapmak.
3. İşçi personelin özlük ve sicil kayıtlarını tutmak.
4. İşçi personelin atama, nakil ve kurumlar arası geçişlerle ilgili işlemlerini yapmak.
5. İşçi personelin unvan ve pozisyon değişikliği ile ilgili işlemleri yapmak.
6. İşçi personelin intibak ve hizmet birleştirme işlemlerini yapmak.
7. İşçi personelin iş akdi fesihleri ve emeklilik işlemlerini yapmak.
8. İşçi personelin disiplin uygulaması ile ilgili işlemleri yürütmek.
9. İşçi ve sözleşmeli statüde işe alınacak personelin özlük işlemleri yapmak.
10. Sendika ilişkileri ile toplu iş sözleşmelerinin görüşülmesi, yürütülmesi sağlamakla birlikte
yasal işlemlerini hazırlamak ve takip etmek.
11. İşçi personel ile ilgili bilgilerin veri tabanı haline getirilmesinin sağlamak.
12. İşçi personelin mahkemelerle ilgi yazışmalarını yapmak.
13. İşçi personelin görevlendirme, izin ve hastalık onayları ile benzer iş ve işlemlerini yürütmek.
14. İlgili kanunlar gereği oluşturulacak komisyonların olurunu almak.
15. İşçi personelin askerlik borçlanması ile ilgili işlemleri yapmak.
16. İŞKUR ile ilgili işlemleri yapmak.
17. Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.
3. Maaş - Tahakkuk Servisi:
1. Memur personelin maaş, geçici ve sürekli görev yolluğu, sosyal yardım vb. tahakkuk
işlemlerini yapmak.
2. İşçi ve sözleşmeli personelin maaş, mesai, seyyar görev tazminatı, kıdem ve ihbar tazminatı,
geçici ve sürekli görev yolluğu, sosyal yardım vb. tahakkuk işlemlerini yapmak.
3. Memur ve İşçi personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giriş ve çıkış bildirgelerini elektronik
ortamda tanzim etmek.
4. Memur personelin emekli kesenek bildirgeleri ile işçi personelin sigorta bildirgelerini
elektronik ortamda tanzim etmek.
5. Memur ve İşçi personele ait tüm puantaj hizmetlerini yürütmek.
6. Memur ve İşçi personelin icra takip, kira kesintisi vb. işlemlerini yapmak.
7. Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.
4. Eğitim Hizmetleri Servisi:
1. Giresun İl Özel İdaresi’nin vizyon ve misyonu doğrultusunda, ihtiyaç duyduğu işgücünü en
optimal bir biçimde meydana getirmek, motive etmek, geliştirmek, ödüllendirmek ve
devamlılığını sağlamak için ortaya konulacak plân, program ve stratejiler doğrultusunda hizmet
içi eğitimi yapmak.
6
Giresun İl Özel İdaresi
2. İnsan kaynakları yönetimi alanındaki son gelişmeleri ilgililere aktarmak ve çalışanların bilgi ve
becerilerini geliştirmek üzere hizmetiçi eğitim, seminer, çalıştay, panel, konferans vb etkinlikleri
yapmak veya yaptırmak.
3. İl Özel İdaresi Birimlerin hizmet içi eğitimlerini organize etmek eğitim yeri görevlilerini belirlemek
ve eğitimi gerçekleştirmek.
4. Özel İdare personeli ile ilgili bilgilerin veri tabanı haline getirilmesini sağlamak.
5. İl Özel İdaresi hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için insan kaynaklarının kısa, orta
ve uzun vade planlamasını yapmak.
6. İl Özel İdaresi hizmetlerindeki değişme ve gelişmelerin ışığında norm kadro çalışmalarının
sürekliliğini sağlamak.
7. İl Özel İdaresi hizmetlerinde verimliliği ve etkinliği artırmak.
8. Kurum içersinde ekip çalışmasını geliştirmek, ekip ruhu oluşturmak ve işgörenlerin motivasyonuna
önem vermek.
9. Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
•
•
Müdürlüğümüz 4 adet büroda hizmet vermektedir.
Müdürlüğümüz altında faal olarak Memur İşlemleri Servisi, İşçi İşlemleri Servisi, MaaşTahakkuk Servisi ve Eğitim Hizmetleri Servisi bulunmaktadır.
MALZEMENİN ADI
ADEDİ
Bilgisayar
8
Laptop
1
Yazıcı
8
Tablet Bilgisayar
1
Sabit Telefon
9
Telsiz Telefon
1
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL LİSTESİ
MÜDÜR
1
MEMUR
6
İŞÇİ
2
2- AMAÇ VE HEDEFLER
• İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: İnsan Kaynaklarına ilişkin görevlerin planlanması
yürütülmesi, koordine edilmesi ve bu görevlerin denetimini yapmak.
7
Giresun İl Özel İdaresi
•
TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER: Temel politika ve önceliğimiz, Devletimizin
bölünmez bütünlüğü, Bayrağımız, Anayasamız, Kanunlar ve yönetmeliklerimize bağlı kalarak
kamuya hizmet vermek.
3- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler:
2013 yılı içerisinde hazırlanmış ve onaylanmış bütçemizin ilgili harcama kalemlerinden azami
tasarruf edilmiş ve bu bağlamda zorunlu ödemeler yapılmıştır.
Birim Adı: GİRESUN-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
01.01.2013 – 31.12.2013
HARCAMA CETVELİ
Fonksiyonel
Kod
01.3.1.00
01.3.1.00
01.3.1.00
01.3.1.00
01.3.1.00
01.3.1.00
01.3.1.00
01.3.1.00
01.3.1.00
01.3.1.00
01.3.1.00
01.3.1.00
01.3.1.00
01.3.1.00
01.3.1.00
01.3.1.00
01.3.1.00
01.3.1.00
04.5.1.00
04.5.1.00
04.5.1.00
04.5.1.00
04.5.1.00
04.5.1.00
04.5.1.00
04.5.1.00
04.5.1.00
04.5.1.00
04.5.1.00
04.5.1.00
04.5.1.00
44.28.01
44.28.01
44.28.01
44.28.01
44.28.01
44.28.01
Finans
Kodu
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
05
05
05
05
05
05
Ekonomik
01.01.01.01
01.01.02.01
01.01.03.01
01.01.04.01
01.01.05.01
01.01.06.01
01.02.01.02
01.03.01.01
01.03.03.01
01.03.04.01
01.03.05.01
02.01.06.01
02.01.06.02
02.01.06.01
02.02.06.01
02.03.04.01
02.03.06.01
03.03.02.01
01.01.01.01
01.01.02.01
01.01.03.01
01.01.04.01
01.03.01.01
01.03.02.01
01.03.04.01
01.03.05.01
01.03.09.01
02.01.06.01
02.01.06.02
02.03.04.01
02.03.06.01
01.1
01.2
01.3
02.1
02.2
02.3
Açıklama
Temel Maaşlar
Zamlar ve Tazminatlar
Ödenekler
Sosyal Haklar
Ek Çalışma Karşılıkları
Ödül ve İkramiyeler
Kadro Karşılığı Sözleşmeli
Personelİşçilerin
Ücretleri
Sürekli
Ücretleri
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
Sürekli İşçilerin Ödül ve
İkramiyeleri
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Sağlık Primi Ödemeleri
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Sağlık Primi Ödemeleri
İşsizlik Sigortası Fonuna
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
Temel Maaşlar
Zamlar ve Tazminatlar
Ödenekler
Sosyal Haklar
Sürekli İşçilerin Ücretleri
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem
Tazminatları
Sürekli
İşçilerin Fazla Mesaileri
Sürekli İşçilerin Ödül ve
İkramiyeleri
Sürekli
İşçilerin Diğer Ödemeleri
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Sağlık Primi Ödemeleri
İşsizlik Sigortası Fonuna
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Memurlar
Sözleşmeli Personel
İşçiler
Memurlar
Sözleşmeli Personel
İşçiler
TOPLAM
8
TUTAR
1.083.559,16
1.871.504,81
10.530,00
94.777,40
62.812,58
4.377,08
1.130.667,35
579.945,67
9.767,53
2.514,06
82.320,91
280.457,79
121.092,99
158.994,72
29.120,58
13.212,94
125.329,12
10.331,20
197.798,07
289.320,45
630,00
17.923,51
9.060.226,77
759.742,99
1.027,66
1.062.817,17
130,05
58.702,95
35.138,05
175.388,69
1.856.512,63
826.863,06
606.785,61
1.039.553,73
188.276,74
0,00
35.480,05
21.883.634,07
Giresun İl Özel İdaresi
B-Performans ve Faaliyet Bilgileri
 İdaremizde Genel İdari Hizmetler Sınıfında 127 kadro mevcuttur. Bunun 71 adedi dolu 56
adedi boş bulunmaktadır.
 Avukatlık Hizmetleri sınıfında 3 adet kadro mevcuttur. Bunun 1 adedi dolu 2 boş kadro
bulunmaktadır.
 Teknik Hizmetler sınıfında 66 adet kadro mevcuttur. Bunun 63 adedi dolu 3 adedi boş
bulunmaktadır.
 Sağlık Hizmetleri sınıfında 8 adet kadro mevcut olup, Bunun 1 adedi dolu, 7 adedi boş
bulunmaktadır.
 Yardımcı Hizmetler sınıfında 19 adet kadro mevcut olup, bunun 11 adedi dolu 8 adedi boş
bulunmaktadır.
 Sürekli İşçi kadromuz 105 adet olup bunun tamamı doludur. 70 adet norm fazlası işçi
personelimiz bulunmaktadır.
- 2013 yılında kurumuzdan toplam 15 işçi emekli olmuş, 1 işçi mahkûmiyet dolayısı ile işten
çıkarılmış, Eski hükümlü kapsamında 1 işçi alınmış, 1 memur naklen gitmiş, 1 memur istifa etmiş, 1
memur emekli olmuş, 10 memur naklen gelmiş ve 5 sözleşmeli personel alınmış, 1 sözleşmeli
personelin sözleşmesi feshedilmiş, 49 sözleşmeli personelin memur kadrolarına ataması yapılmıştır.
KADRO DURUMU (MEMUR+İŞÇİ+SÖZLEŞMELİ)
UNVANI
İHDAS
EDİLEN
SINIFI
GENEL SEKRETER
GENEL SEKRETER YRD.
HUKUK MÜŞAVİRİ
ŞUBE MÜDÜRÜ
İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ
UZMAN
ŞEF
MALİ HİZMETLER UZMANI
MALİ HİZ. UZMAN YARD.
SİVİL SAVUNMA UZMANI
İDARİ PERSONEL
AVUKAT
TEKNİK PERSONEL
SAĞLIK PERSONELİ
YARDIMCI HİZM. PERSONELİ
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
AH
TH
SH
YH
1
2
1
12
15
4
17
2
1
1
71
3
66
8
19
223
105
328
TOPLAM MEMUR KADROSU
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI
TOPLAM KADRO (Memur + İşçi)
DOLU
BOŞ
SÖZLEŞMELİ
0
2
1
9
8
1
10
1
1
0
0
3
7
3
7
1
1
1
33
2
3
7
8
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
1
63
1
11
147
175
322
76
HİZMET SINIFINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI
Hizmet Sınıfı
GİH
TH
YH
AH
SH
Toplam
Norm Kadro
127
66
19
3
8
223
Dolu
71
63
11
1
1
147
9
Boş
56
3
8
2
7
76
Giresun İl Özel İdaresi
PERSONELİN BAY-BAYAN DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI
MEMUR
BAY BAYAN
DURUMU Sayı %'lik Oranı
BAY
118
80,27
BAYAN
29
19,73
TOPLAM
147
100,00
Sayı
168
7
175
İŞÇİ
%'lik Oranı
96,00
4,00
100,00
SÖZLEŞMELİ
Sayı
%'lik Oranı
0
0
0
0
0
0
ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI
ÖĞRENİM
DURUMU
İlkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans
Fakülte
Yüksek Lisans
Doktora
TOPLAM
MEMUR
Sayı %'lik Oranı
4
2,47
3
2,04
24
16,32
27
18,36
63
42,85
4
1,36
0
0
147
100,00
Sayı
95
27
48
4
1
0
0
175
İŞÇİ
SÖZLEŞMELİ
%'lik Oranı Sayı %'lik Oranı
54,28
15,42
27,42
2,28
0,57
0
0
100,00
0
0
İdaremizde halen, 175 işçi 147 memur olmak üzere toplam 322 personel ile iş ve işlemler
yürütülmektedir.
- 2013 yılı içinde İdaremizin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine
getirmek amacıyla Müdürlüğümüz tarafından " 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” tanımı ile
“Temel Düzey İşçi Sağlığı ve Güvenliği” konulu eğitim semineri düzenlenmiştir. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezince görevlendirilen
meslek eğitmenlerince verilen eğitim semineri 2 gün sürmüş ve birim amirleri ile birlikte 80 işçi personel
katılmıştır.
- Yine 2013 yılı içinde Müdürlüğümüz tarafından " Acil Afet Durumu ve Yangın Eğitimi " konulu
eğitim semineri düzenlenmiştir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nce görevlendirilen teknik personel
tarafından verilen eğitim semineri 1 gün sürmüş ve 22 personel katılmıştır.
10
Giresun İl Özel İdaresi
2013 yılı içinde İdaremiz personelinin, interneti güvenli kullanabilmeleri ve zararlı
içerikten korunabilmeleri amacıyla “Güvenli İnternet Hizmeti” konulu eğitim semineri
düzenlendi. Giresun Valiliği Bilgi İşlem Müdürlüğü persone li tarafından verilen seminer
2 gün sürmüş ve 40 personel katılmıştır.
4•
•
•
•
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Fiziksel mekânların çalışanların performansını ve motivasyonunu artırıcı nitelikte olmaması.
Hizmet içi eğitim faaliyetlerine uygun eğitim mekânlarının yetersizliği
İnsan kaynakları yönetimi alanında performans yönetim sisteminin kurulmamış olması.
Yönetim bilgi sistemlerinin yeterince gelişmemiş olması.
5- ÖNERİ VE TEDBİRLER
• Fiziksel mekânların çalışanların performansını ve motivasyonunu artırıcı nitelikte olmalı.
• Hizmet içi eğitim faaliyetlerine uygun eğitim mekânları yeterli hale getirilmeli.
• İnsan kaynakları yönetimi alanında performans yönetim sisteminin kurulmalı.
• Yönetim bilgi sistemleri yeterince geliştirilmeli.
• Norm kadro ilke ve esaslarına uyularak personel kadrosu vasıflı ve alanında branşlaşmış personelle
güçlendirilmelidir.
11
Giresun İl Özel İdaresi
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ
A) GENEL BİLGİLER
Encümen Müdürlüğü, İdaremizin Karar organı olan İl Genel Meclisi ve İl Encümeni
çalışmalarında ve verdiği hizmetlerde bürokratik iş ve işlemlerin hazırlanmasına yardımcı olmakta,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği ve diğer mer’i mevzuatı
uyarınca işlem yapmaktadır. Buna göre;
Meclis İşleri : İl Genel Meclisine sunulan Mali Yılı Bütçesi ve İş Programı (Çalışma programı) vb. İl
Genel Meclisinde yapılan görüşmeler ile ilgili iş ve işlemleri yapmaya yardımcı olmak, Meclis başkanı
tarafından belirlenen gündemi yazmak, yasal süresi içersinde ilgili birimlere ve İl Genel Meclis
üyelerine dağıtmak ilan etmek, İl Genel Meclisince alınan kararları yazmak, üyelerin imzalarına
sunmak ve ilgili dairelere göndermek, Meclis karar kayıt defterini tutmak, İl Genel Meclisi
toplantılarının 5302 sayılı kanunun ilgili maddesine göre meclis gündeminin komisyon raporlarının ve
kesinleşen meclis kararlarının duyurulması ve meclis görüşme tutanak özetlerinin düzenlenmesine
yardımcı olmak,5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanununun 24 ve 28. maddeleri gereğince İl Genel
Meclisi Üyelerine İl Özel İdaresi Puantajı esas alınarak hazırlanan huzur hakları ödeneklerini ödemek,
Meclis üyelerinin diğer resmi yazışmalarını yapmak, Müdürlüğümün görevleri ile ilgili diğer idari
işlemleri ve yazışmaları yapmak Genel Sekreterlik makamınca verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak.
Encümen İşleri : Sayın Vali’nin havale ettiği iç ve dış Müdürlüklerden gelen tekliflere göre oluşan
gündemi yazmak İl Encümen toplantılarına sunmak İl Encümenince alınan kararları yazmak ,üyelerin
imzalarına sunmak teklifleri dairelerine göndermek, Encümen karar defterini yazmak ve imzaya
sunmak , İdarece dosyaları hazırlanan ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılacak
ihalelerin sekretaryasını yürütmek, 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanununun 24 ve 28. maddeleri
gereğince İl Encümen Üyelerine, Vali ve Vali Yardımcılarına ve memur üyelere İl Özel İdaresi
Puantajı esas alınarak hazırlanan huzur haklarını ödemek, Encümen üyelerinin diğer resmi
yazışmalarını yapmak Müdürlüğümün görevleri ile ilgili diğer idari işlemleri ve yazışmaları yapmak
Genel Sekreterlik makamınca verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak.
a) İl Encümen Faaliyetleri
2013 yılında İl Encümenince 43 adet toplantı yapılmış ve 541 adet karar alınmıştır. İl Encümenine
İdarece 541 adet teklif sunulmuştur.
Sunulan tekliflerin birimlere göre ve alınan kararların dağılımı aşağıdaki şemada gösterilmiştir.
YAPILAN TOPLANTI ADEDİ
İL ENCÜMEN
FAALİYETLERİ
43
ALINAN KARAR ADEDİ
541
SUNULAN TEKLİF ADEDİ
541
12
Giresun İl Özel İdaresi
TEKLİFLERİN
BİRİMLERE
GÖRE DAĞILIMI
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
106 Adet
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
341 Adet
Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
4 Adet
Hukuk Müşavirliği
5 Adet
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1 Adet
Mali Hizmetler Müdürlüğü
52 Adet
Yatırım İnşaat Müdürlüğü
2 Adet
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
8 Adet
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1 Adet
Yazı İşleri Müdürlüğü
5 Adet
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
1 Adet
Genel Sekreterlik
1 Adet
Encümen Müdürlüğü
1 Adet
Diğer Kararlar
1311et
Adet
2013 Yılında İl Encümenince Alınan Kararların Dağılımı
Açıklama
Adedi
Ödenek talebi ile ilgili alınan kararlar
22
2886 sayılı Kanunun 35/ a. Maddesi uyarınca alınan kararlar
1
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca alınan kararlar
29
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca alınan kararlar
11
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca alınan kararlar
13
3194 Sayılı İmar Kanunun 30. ve 32. Maddesi uyarınca alınan kararlar
32
2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun d fıkrası uyarınca alınan
kararlar
7
3213 sayılı Maden Kanununun 12. maddesi 5. fıkrası gereğince alınan kararlar
77
3194 Sayılı Kanunun 42. Maddesi uyarınca alınan kararlar
39
3194 Sayılı İmar Kanunun 14. ve 16. Maddesi uyarınca alınan kararlar
90
İskan Dışı Alanlarda 62. Maddesi uyarınca alınan kararlar
3
3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesi uyarınca alınan kararlar
2
2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca alınan kararlar
25
Çeşitli konularda alınan diğer kararlar
14
b) İl Genel Meclisi Faaliyetleri
2013 yılında İl Genel Meclisince 71 adet toplantı yapılmış ve 273 adet karar alınmıştır. İl Genel
Meclisine muhtelif konularda 175 adet önerge verilmiş ve rapor yazılmıştır.
13
Giresun İl Özel İdaresi
Verilen önergelerin ve alınan kararların dağılımı aşağıdaki şemada gösterilmiştir.
İL GENEL MECLİSİ
FAALİYETLERİ
YAPILAN TOPLANTI ADEDİ
71
ALINAN KARAR ADEDİ
273
VERİLEN ÖNERGE ADEDİ
175
Plan ve Bütçe Komisyonu
İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Milli Eğitim-Gençlik Spor Kom.
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
Çevre ve Sağlık Komisyonu
Kültür Turizm Komisyonu
VERİLEN ÖNERGELERİN Tarım Orman Komisyonu
AR-GE, Tarife, Komisyonu
KOMİSYONLARA
Strateji Planlama Komisyonu
GÖRE DAĞILIMI
Sanayi ve Ticaret Komisyonu
Sosyal Hizmetler Komisyonu
İçişleri Çeşitli İşler Komisyonu
Yolağı Komisyonu
Afet ve Erozyon Kontrol Komisyonu
Kurumlara gönderilen
Önerge ile Alınan Kararlar
9
7
16
10
9
12
11
12
11
11
9
8
8
11
5
27
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
2013 Yılında İl Genel Meclisince Alınan Kararların Dağılımı
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
TEKLİFLERİN
BİRİMLERE
GÖRE DAĞILIMI
3 Adet
113 Adet
18 Adet
4 Adet
Mali Hizmetler Müdürlüğü
39 Adet
Yatırım İnşaat Müdürlüğü
4 Adet
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
19 Adet
Genel Sekreterlik
14 Adet
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
1 Adet
Alt Yapı Sos.Tes.Kül.ve Turz.İşlt.Müd.
12 Adet
Encümen Müdürlüğü
22 Adet
Diğer Kararlar
24 Adet
B-PERSONELDURUMU
KADROSU
Memur
Memur
İşçi
TOPLAM
PERSONEL
ÜNVANI/GÖREVİ/DURUMU SAYI/ADET
Encümen Müdürü (Asıl)
1 Adet
Bilgisayar Teknikeri
1 Adet
Büro Görevlisi
3 Adet
5 Adet
14
Giresun İl Özel İdaresi
C) AMAÇ VE HEDEFLER
Encümen Müdürlüğüne mevzuatlarla verilen görev ve sorumlulukları zamanında ve hızlı bir
şekilde yerine getirmek.
D) FİZİKSEL KAYNAKLAR
Kullanılan Program
Miktarı
Açıklama
Adı
Masaüstü Bilgisayar
5 adet
Dizüstü Bilgisayar
3 adet
Yazıcı
2 adet
Kamera
1 adet
Tepegöz
1 adet
Telefon
7 adet
ALT YAPI VE SOSYAL İŞLER, KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL BİLGİLER
Misyon ve Vizyon
Misyon;
Giresun il sınırları içinde bulunan ve işletmesi İl Özel İdaresine verilen Alt Yapı Tesisleri,
Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm Faaliyeti Tesisleri, ve her türlü ticari olarak işletilebilecek yerlerin
işletilmesi ve işlettirilmesidir.
Vizyon;
Yeşil ile mavinin buluştuğu, fındığın başkenti güzel şehrimiz Giresun ve ilçelerinin modern
hayatın getirdiği çağdaş alt yapı hizmetlerine kavuşması ve bu yönüyle Karadeniz’in incisi olmasıdır.
Alt Yapı ve Sosyal Tesisleri, Kültür ve Turizm İletme Müdürlüğünün amacı; 3213 Sayılı Maden
Kanunu kapsamındaki doğada element, bileşik veya karışım halinde bulunan maddelerin/madenlerin
aranması, araştırılması, işletmeye hazırlanması, işletilmesi, çıkarılması, zenginleştirilmesidir.
Yetki, Görev ve Sorumluluklar;
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10. maddesinin e fıkrası ve 53. maddesine göre 06/07/2012
gün ve 2012/144 sayılı İl Genel Meclisi Kararı ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğünün 23/08/2012 tarihli onayı ile kurulmuş olup, 20/09/2012 tarihli yerel gazetede (Giresun
Gündem) Giresun İl Özel İdaresi Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü
Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır.
İdari yönetim Giresun İl Encümeni tarafından yerine getirilir.
Encümen yetkileri şunlardır;
15
Giresun İl Özel İdaresi
-İşletmenin idari, mali ve teknik işlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi için
gereken tedbirleri almak.
-Faaliyet ile ilgili hizmet, öneri ve projeleri inceleme, karara bağlamak.
İl Genel Meclisinin yetkileri şunlardır;
-İşletme Müdürlüğü tarafından üretilen ve satılan her türlü mal ve hizmetin satış bedelini
belirlemek.
İşletme Müdürünün görevleri şunlardır;
-İşletme Müdürlüğü, Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü’nün
sevk ve idaresinden sorumludur. İşletme Müdürü işletmenin aynı zamanda harcama yetkilisidir.
-Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğünü idare ve temsil etmek,
-İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini kanun, tüzük ve yönetmelik esasları, İl Genel Meclisi
ve Encümen kararları dahilinde ve işletmecilik prensiplerine uygun ve verimli bir şekilde yürütmek,
-İşletme Müdürlüğü ile ilgili işler için her makam ve kurum ile doğrudan doğruya yazışma
yapmak ve kendi yetki ve görevleri içindeki her türlü belgeyi imzalamak,
-İşletmeye ait sair işleri yapmak,
-Yıllık çalışma programlarını ve bütçe tasarısını hazırlamak,
-İşletmeye norm kadro ve işgücü hizmet satın alımı ile ilgili personel istihdamında Genel
sekreterin uygun görüşü ile Valinin onayını almak.
İşletme Şefinin görevleri şunlardır;
-İşletme şefleri aynı zamanda kendi sorumluluk birimlerinde gerçekleştirme görevlisidir,
-İşletme Şefi, İşletme Müdürünce verilecek görevleri yapmak ve işletme hizmetlerinin
yürütülmesinde İşletme Müdürüne yardımcı olmakla görevlidir,
-İşletme Şefleri İşletme Müdürüne karşı sorumludur.
İdareye İlişkin Bilgiler
Fiziksel Yapı
BİNA ve TESİS DURUMU
FİZİKSEL VERİ ENVANTERİ
ADET
Giresun İl Özel İdaresine ait hizmet binasında faaliyet
göstermektedir.
Hizmet Binası
Taşıt Durumu
ARAÇ TEDARİK YÖNTEMİ
ARAÇ TİPİ
RESMİ
Kamyonet
KİRALIK
TOPLAM
1
1
İş Makinesi Durumu
ARAÇ TEDARİK YÖNTEMİ
ARAÇ TİPİ
RESMİ
KİRALIK
TOPLAM
Kırma-Eleme
Yıkama Tesisi
1
1
Beton Parke Taşı
Makinesi
1
1
Seyyar Konkasör
1
1
16
Giresun İl Özel İdaresi
KIRMA-ELEME YIKAMA TESİSİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Beton Agrega Hammaddesinin ve Kum Çakılın ayrı ayrı hammadde Stok alanlarına Getirilmesi
Yükleme – Taşıma
Kırma-Eleme-Yıkama (ihtiyaca göre hammadde seçimi)
Sınıflandırma
Yükleme-Taşıma
Sınıflandırılmış agrega Malzemelerinin ayrı ayrı stok alanına Depolanması
Yükleme – Taşıma
Hazır Beton Üretim Tesisine veya kilitli Parke tesisine verilmesi
Ürünün satışı
KIRMA-ELEME YIKAMA TESİSİ ÜRETİM KAPASİTESİ VE ÇALIŞMA SÜRELERİ
ÜRETİM ZAMANI
Yıllık Üretim
Aylık Üretim
Günlük Üretim
Saatlik Üretim
Çalışma Zamanı
Yıllık çalışma süresi
Aylık çalışma süresi
Günlük çalışma süresi
Saatlik çalışma süresi
Vardiya sayısı
ÜRETİM MİKTARI
M3
124.800m3/yıl
10.400m3/ay
416m3/gün
52m3/saat
Çalışma süresi
300 gün
12 ay/yıl
25 gün/ay
8 saat/gün
1
TON
312000 ton/yıl
26.000 ton/ay
1040 ton/gün
130 ton/saat
FAALİYET ALANINDA KULLANILACAK MAKİNE VE TECHİZATLAR
CİNSİ
Kontrol Paneli
Bantlı Konveyör
Titreşimli Elek
Bunker Besleyici
Birincil Kırıcı
İkincil Kırıcı
Konik Kırıcı
Geri Dönüş Bandı
Hidrofor Sistemi
Kompresör
Toz İndirgeme Sistemi
ADET
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
Giresun İl Özel İdaresi
Arazöz
Yükleyici
Kamyon
Forklift
Transmikser
1
1
5
2
HAZIR BETON TESİSİ ÜRETİM KAPASİTESİ VE ÇALIŞMA SÜRELERİ
ÜRETİM ZAMANI
Yıllık Üretim
Aylık Üretim
Günlük Üretim
Saatlik Üretim
Çalışma Zamanı
Yıllık çalışma süresi
Aylık çalışma süresi
Günlük çalışma süresi
Saatlik çalışma süresi
Vardiya sayısı
ÜRETİM MİKTARI
M3
216.000m3/yıl
18.000m3/ay
720 m3/gün
90m3/saat
Çalışma süresi
300 gün
12 ay/yıl
25 gün/ay
8 saat/gün
1
TON
540.000 ton/yıl
45.000 ton/ay
1800 ton/gün
225 ton/saat
KİLİTLİ PARKE TESİSİ ÜRETİM KAPASİTESİ VE ÇALIŞMA SÜRELERİ
ÜRETİM MİKTARI
TON
144.000 ton/yıl
1.200 ton/ay
480 ton/gün
60 ton/saat
Çalışma süresi
300 gün
12 ay/yıl
25 gün/ay
8 saat/gün
1
ÜRETİM ZAMANI
Yıllık Üretim
Aylık Üretim
Günlük Üretim
Saatlik Üretim
Çalışma Zamanı
Yıllık çalışma süresi
Aylık çalışma süresi
Günlük çalışma süresi
Saatlik çalışma süresi
Vardiya sayısı
18
Giresun İl Özel İdaresi
KIRMA ELEME VE YIKAMA TESİSİ İŞ AKIM ŞEMASI
Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi teknolojisi; Elektrik enerjisi ile çalışan makine grubudur. Grup, Primer kırıcı,
bypass, kırıcı, iletim bantları ve elek sisteminden meydana gelmektedir.
Primer Kırıcı; Çene, iri kaya parçalarını sekonder kırıcının kırabileceği büyüklüğe indiren kısımdır.
Bypass; Kırılacak malzemenin içine karışması istenmeyen kil, toprak vb. malzemeden ayrılmasını sağlayan
düzenektir.
Sekonder kırıcı; Malzemeyi, istenilen gradyasyonda kırıp eleklerden elenecek hale getiren kırıcı düzenektir.
İletim bantları; Sistemde, malzemenin kırıcı üniteler ve elek sistemi arasında iletilmesini sağlayan ve hareketli
bantlardan oluşan kısımdır.
Elek sistemi; Kırılan malzemeyi istenilen gradyasyonda ayıran değişik ebatta eleklerden meydana gelmiş
sistemdir.
BESLEME
BUNKER
BİRİNCİL KIRICI
ELEK
İKİNCİL KIRICI
TİTREŞİMLİ ELEK
KONİK KIRICI
SU TANKI
AGREGA
AGREGA
Yıkama Suyu
YIKAMA
ÜNİTESİ
KUM HELEZONU
TAŞ TOZU
Yıkanmış Malzeme
KIRILMIŞ
MALZEME STOK
ALANI
Kirli su
3 BÖLMELİ DİNLENDİRME HAVUZU
Dinlenmiş Su
19
Giresun İl Özel İdaresi
HAZIR BETON ÜRETİM TESİSİ İŞ AKIM ŞEMASI
Hazır beton Üretimi Tesisinde, agrega malzemeleri, çimento, su ve istenilen betonun özelliğine
göre bazı kimyasal katkı maddeler belirli oranlarda karıştırılarak hazır beton elde edilecektir.
MALZEME SAHASI
AGREGA BUNKERİ
AGREGA TAŞIYICI BANT
SU TANKI
ÇİMENTO SİLOSU
KARIŞTIRMA (PANMİKSER)
KATKI MADDESİ
PANMİKSERİN YIKANMASI
HAZIR BETONUN
TRANSMİKSERE AKTARIMI
ÇÖKERTME
HAVUZLARI
TRANSMİKSERİN YIKANMASI
SONUCU OLUŞAN ATIKSU
KİLİTLİ PARKE ÜRETİM TESİSİ İŞ AKIM ŞEMASI
Çimento, agrega, su v.b. girdiler, belirlenen oranlarda tam otomatik çift karıştırıcılı beton
santraline beslenirler ve burada karıştırılırlar. Beton santralinde karıştırılarak hazırlanan malzeme
gezer kovalar aracılığıyla beton parke makinasına taşınır. 1 - 8 sıra üst üste 1 basışta 1 m² imalat
yapabilen otomatik beton blok makinalarında üretim amacına göre istenilen kalıplar kullanılarak
yüksek vibrasyon altında malzeme şekillendirilir. Daha sonra kalıplardan çıkan bu ürünler önce kapalı
daha sonra açık alanlarda sulanarak betonun dayanıklılığı artırılır. Kurutma alanına gönderilen bu
ürünler kurutulduktan sonra paketlenirler ve stok sahasına taşınırlar
20
Giresun İl Özel İdaresi
Agrega
Çimento
Boya
Su
Girdi Kontrolü
Girdi Kontrolü
Girdi Kontrolü
Girdi Kontrolü
Uygun Olmayan Malzeme
Uygun Olmayan Malzeme
Agreganın Stok
Sahasında Depolanması
Suyun Tanklarda
Depolanması
Çimentonun Silolarda
Depolanması
Katkı Malzemesinin
Silolarda Depolanması
Agreganın Beton
Santraline Taşınması
Suyun Beton Santraline
Taşınması
Çimentonun Beton
Santraline Taşınması
Boyanın Beton
Santraline Taşınması
Agrega,Çimento, Katkı Malzemesi (Boya) ve Suyun
Beton Santralinde Harmanlanması
Taze Betonun Kalıplama
Makinasına Alınması
Taze Betonun Kalıplara
Basılması
Son Ürün Kontrol
Ürün (Parke Taşı,
Bordür Taşı ve Yağmur
Oluğu)
21
Giresun İl Özel İdaresi
Bilişim Sistemleri
Kamunun kendi işleyişini, özel sektör ve vatandaşın devlet ile olan iş ve işlemlerini azami ölçüde
kolaylaştırarak, elektronik ortama taşımak için başlatmış olduğu "e-Dönüşüm Türkiye Projesi" faaliyetleri
kapsamında, İçişleri Bakanlığına düşen görevin önemli bir parçasını oluşturan e-İçişleri Projesi idaremiz
tarafından kullanılmaktadır.
AMA MİKTAR
Masaüstü
Dizüstü Bilgisayar
Terminal Bilgisayar
Toplam
Bilgisayar
MFC
Yansı Cihazı
(Projeksiyon)
-Yazar Kasa
3
Yazıcı
Belge Geçer (Faks)
Toplam
Televizyon
Fotokopi Makinesi
Toplam
1
Buzdolabı
1
1
Klima
2
Toplam
4
Örgüt Yapısı
Alt Yapı ve Sosyal
Tesisler, Kültür ve Turizm
İşletme Müdürlüğü
Teknik İşler Şubesi
İdari İşler Şubesi
Mali İşler Şubesi
Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü görev ve hizmetleri kadro
durumuna göre idari, mali ve teknik işler şube şefliklerince yürütülür. Görevleri;
A-Teknik İşler Şubesi:
-Çevre düzenleme ve temizlik işleri
-Peyzaj ve ağaçlandırma işlerini yapmak,
-İşletilen alanların tüm temizlik işlerini yapmak veya yaptırmak,
-Üretilen mamullerin ambalaj ve sevk işlemlerini yapmak ve yaptırmak.
-Bakım ve onarım işleri
-Elektrik ile ilgili tüm işleri yürütmek,
22
Giresun İl Özel İdaresi
-Güvenlik kameralarının kontrol ve tamiratını yapmak,
-Giriş kapıları ve diğer elektronik cihazların bakımını yapmak,
-Telefon ve iletişim sisteminin kontrolünü yapmak,
-Makine ve araçların denetim ve kontrolünü yapmak,
-Diğer bakım onarım işlerini yürütmek.
B-İdari İşler Şubesi
-Güvenlik hizmetleri
-Güvenlik ile ilgili tüm hizmetlerin yürütmek ve denetlemek,
-Personel yönetimi
-Çalışan personelin mesailerini düzenlemek ve özlük işlemlerini yürütmek
-Hizmet alınan firmalarla ilişkileri götürmek ve denetimlerini yapmak
-Personel görevlendirmelerini yapmak,
-Mesai denetimlerini yapmak,
-Şirketler üzerinden hizmet alınan personeli sevk ve idare etmek,
-Personel servisleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
-Tanıtım ve kültürel faaliyetler
-İşletmelerin tanıtılması
için bilgi, belge, broşür, mültimedya araçlarının üretilmesi,
dağıtılması ile ilgili işlemleri yürütmek,
-Tanıtım ve rehberlik hizmetlerini fiilen vermek,
-Bilgilendirme masasını yönetmek
C-Mali İşler Şubesi
-İşletmesinin mali işleri ile muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ve muhasebe yetkilisine karşı
sorumludur.
-Mali yıl sonunda hazırlanan bilançoyu ve yapılan işlere ait faaliyet raporunu düzenlemek.
-İşletme müdürlüğü çalışma programlarını ve bütçe tasarısı hazırlamak.
-Mali işler ile muhasebe işlemlerini mevzuatta belirtilen usullere uygun şekilde yapmak ve
yaptırmak,
-Muhasebe defter ve kayıtlarını tutmak ve tutturmak,
-Ambar, ayniyat ve vezne işlemlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde
yürütülmesini sağlamak
-Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak ve mevcut demirbaş ve
diğer eşya ve malzeme ile mefruşatın kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek,
-Ambardaki malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı isteğine dayanarak alındı karşılığında
ilgililere vermek,
-Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak,
-İşletmenin alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak ve
gerekli takibatı yapmak,
-Aylık mizanları, takip eden ayın 20'sine kadar düzenleyerek işletme müdürlüğüne vermek,
-Mali yılın bitimini takip eden 3 ay içinde işletmenin envanterini, kati mizanını bilançosunu
düzenleyerek işletme müdürlüğüne vermek,
-Gelir ve gidere ait her türlü belge, defter ve makbuzları saklamak,
-Mali işler ve muhasebe işlemleri hakkında işletme müdürüne bilgi vermek,
-Müdürlüğe ait her türlü alım ve ihale işlemlerini gerçekleştirmek.
-İşletmelerde yeteri kadar yazar kasa bulundurmak.
-İşletme müdürlüğünün yapacağı her türlü anlaşma, sözleşme tasarılarını hazırlamak ve
bunların yürütülmesi ile ilgili işlemleri takip etmek.
-İşletme müdürlüğünün her türlü ticari faaliyetlerini yürütmek, bu konuda işletme müdürü ve
yönetim kurulunu sürekli bilgilendirmek.
-213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen muhasebe standartları, tek düzen
hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde defter tutulur.
23
Giresun İl Özel İdaresi
-Giresun İl Özel İdaresi’nin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe yetkilisi işletmenin de
muhasebe yetkilisidir. İşletmenin hesabı, muhasebe yetkilisi tarafından, mahalli idare kesin hesabına
dâhil edilerek ilgili mercilere verilir.
-Usulüne uygun olarak gerçekleştirme görevlileri tarafından tahakkuk ettiren istihkaklar, Mali
Hizmetler Müdürlüğü tarafından ön mali kontrole tabi tutularak ilgilisine tediye edilecektir.
-İşletme faaliyetlerinin muhasebe işlemleri 10/3/2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre mahalli idarenin
muhasebe biriminde tutulur.
-Muhasebe ile ilgili sair işleri yapmak
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Bilgi ve teknoloji kaynaklar, Müdürlüğümüz hizmet ve işlemlerinin hızlandırılması, etkinlik ve
verimliliğin arttırılması ile veri kaybı risklerinin azaltılması amacıyla, etkin şekilde kullanılmaktadır.
Müdürlüğümüzün bilgi işlem konusunda ihtiyaç duydukları teknik destek hizmeti, Bilgi İşlem
Şefliğince yürütülmektedir. Bu çalışmalar, günümüzdeki teknolojik gelişmeler dikkate alınarak
sürdürülmektedir. İçişleri Bakanlığınca merkez ve taşra teşkilatının e-devlet dönüşümü amacıyla yürütülmekte
olan E-İçişleri Projesi kullanılmakta olup, montaj, bakım-onarım, ağ oluşturma, yönetim, işletim, yazılım
hizmetleri olmak üzere, her türlü teknik destek ve alt yapı desteği hizmetlerini yine Bilgi İşlem Şefliğince
sağlamaktadır. Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü bilişim alt yapısı, ihtiyaçları
karşılayacak durumdadır.
İnsan Kaynakları;
Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü kadro işlemleri hususunda, işletmenin
kurulduğu mahalli idareye göre 10/06/2007 tarihli ve 26548 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İl Özel İdaresi
Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik veya 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Personel dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
Ünvan
Adet
Müdür
Tekniker
Teknisyen
Memur
1
1
1
1
Öğrenim
Durumu
Üniversite
Yüksek Okul
Yüksek Okul
Üniversite
Yabancı Dil
Sunulan Hizmetler;
Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğünün görevi; Giresun il sınırları içinde
bulunan ve işletmesi İl Özel İdaresine verilen Alt Yapı Tesisleri, Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm Faaliyeti
Tesisleri, ve her türlü ticari olarak işletilebilecek yerlerin Giresun İl Özel İdaresi adına işletilmesi ve
işlettirilmesi, 3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamındaki doğada element, bileşik veya karışım halinde bulunan
maddelerin/madenlerin aranması, araştırılması, işletmeye hazırlanması, işletilmesi, çıkarılması,
zenginleştirilmesi, yer tahsisi, satın alınması, satılması ile üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesini
sağlamaktır.
Yürütmekte olan görev tanımları;
-Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğünü idare ve temsil etmek,
-İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini kanun, tüzük ve yönetmelik esasları, İl Genel Meclisi ve
Encümen kararları dahilinde ve işletmecilik prensiplerine uygun ve verimli bir şekilde yürütmek,
-İşletme Müdürlüğü ile ilgili işler için her makam ve kurum ile doğrudan doğruya yazışma yapmak ve
kendi yetki ve görevleri içindeki her türlü belgeyi imzalamak,
-İşletmeye ait sair işleri yapmak,
-Yıllık çalışma programlarını ve bütçe tasarısını hazırlamak,
-İşletmeye norm kadro ve işgücü hizmet satın alımı ile ilgili personel istihdamında Genel sekreterin
uygun görüşü ile Valinin onayını almak.
24
Giresun İl Özel İdaresi
Yönetim ve İç Kontrol Sistemi;
Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğünün üst yönetici Giresun Valisi’dir.
Bütçede kendisine ödenek tahsis edilen birim müdürü harcama yetkilisi olarak görev yapmaktadır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği, 31.12.2005 tarih ve 26040-3. mükerrer
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki
Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda; İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve
işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütce tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı
ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılması yönlerinden yapılan kontrolleri içeren on mali kontrol hizmetleri Bütçe Müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir. Ödeme emri düzenlemekle yetkili Gerçekleştirme görevlileri birim müdürüdür. Birim amiri
harcama oncesi yasaların kendilerine verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde gerekli kontrolleri yapmaktadır.
Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğünün yapım, mal ve hizmet alımlarında
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, satış işlemlerinde ise 2886
sayılı Devlet İhale Kanununa göre işlem yapılmaktadır.
İç Kontrole İlişkin Mevzuat
-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
-İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
AMAÇ ve HEDEFLER
2013-2017 yıllarını kapsayan Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme
Müdürlüğünün Kurumsal Stratejik Planında belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için,
Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğünün görev alanına giren konularda
gerekli hassasiyet gösterilmekte ve çalışmalar bu yönde gerçekleştirilmektedir.Bu kapsamda
idaremizin amaç ve hedefleri aşağıda belirtilmiştir.
-Giresun il sınırları içinde bulunan ve işletmesi İl Özel İdaresine verilen Alt Yapı Tesisleri,
Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm Faaliyeti Tesisleri, ve her türlü ticari olarak işletilebilecek yerlerin
Giresun İl Özel İdaresi adına işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak,
-Ticari amaç ve İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlerin taleplerine istinaden
malzemelerin üretimini sağlamak,
-Ticari amaç ve İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlerin taleplerine istinaden kilitli
parke ve hazır beton üretimini sağlamak,
-Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü Kırma-Eleme ve Kilitli
Parke Tesisinde üretilen malzemeler şunlardır;
Mıcır
Filler
Kırma Kum
Karışık Kum
Doğal Kum
Renksiz Parke (8‘lik)
Renkli Parke (8‘lik)
Renksiz Parke (6‘lık)
Renkli Parke (6‘lık)
Renksiz Bordür (12x15x30x75)
25
Renkli Bordür (12x15x30x75)
Renksiz Bordür (7x10x20x50)
Renkli Bordür (7x10x20x50)
Renksiz Yağmur Oluğu
Renkli Yağmur Oluğu
Giresun İl Özel İdaresi
İdarenin Amaç ve Hedefleri
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
(Altyapı ve Sosyal Tesisleri Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü)
Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun il sınırları içinde bulunan ve işletmesi İl Özel
İdaresine verilen Alt Yapı Tesisleri, Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm Faaliyeti
Tesisleri, ve her türlü ticari olarak işletilebilecek yerlerin Giresun İl Özel İdaresi
adına işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak,
İdare Adı
Amaç
Ticari amaç ve İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlerin taleplerine
istinaden gronülometrik agrega malzemelerin üretimini sağlamak,
Ticari amaç ve İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlerin taleplerine
istinaden kilitli parke ve hazır beton üretimini sağlamak,
Hedef
Performans Hedefi
Bütçe imkanları dahilinde kırma eleme (konkasör), kilitli parke ve hazır beton
üretimi amacı ile gerekli satın almaları gerçekleştirmek
Açıklamalar ;
Bütçe imkanları dahilinde yukarıda belirtilen tesis ihtiyaçlarını satın almak
Performans Göstergeleri
1
2012
2013
2014
Kırma –Eleme (Konkasör) Tesisi kurmak ….
100%
….
Kilitli Parke Üretim Tesisi Kurmak
….
100%
….
İş makinesi Almak (Seyyar Konkasör)
….
100%
….
Kırma Eleme, Kilitli Parke üretim tesisi
işletilmesi için mal ve hizmet alımı ….
yapmak
100%
….
Açıklama
2
Açıklama
3
Açıklama
4
Açıklama;
1-Kırma Eleme Tesisinde işlenecek agregaların temini, işlenmesi, stoklanması ve sevki için akaryakıt, araç kiralama, işgücü
temini sağlanacaktır.
2-Kırma Eleme Tesisi makinalarının periyodik bakım ve onarımı ile makinalarda kullanılmak üzere yağ almak
3-Kilitli parke üretim tesisinde üretilecek ürünler için dökme çimento, demir oksit boya, parkelerin sevki için ağaç palet,
kalibrasyon ağırlıkları, 2 adet forklift kiralama ile iş gücü hizmet alımı yapmak,
4-İdaremize ait iş makinalarının periyodik bakım ve onarımlarının yapılması
5-İşletme Müdürlüğü’nün vergi usul kanununa göre düzenlenen aylık beyannamelerine ait vergilerin ödenmesi
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2013) ( ¨ )
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Kırma –Eleme (Konkasör) Tesisi
1.250.000,00
1.250.000,00
2
Kilitli Parke Üretim Tesisi
300.000,00
300.000,00
3
İş makinesi (Seyyar Konkasör)
1.250.000,00
1.250.000,00
4
Mal ve Hizmet Alımı
12.200.000,00
12.200.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
Genel Toplam
26
Giresun İl Özel İdaresi
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
(Altyapı ve Sosyal Tesisleri Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü)
İdare Adı
Performans Hedefi
Ticari amaç ve İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlerin taleplerine
istinaden gronülometrik agrega malzemelerin üretimini sağlamak,
Ticari amaç ve İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlerin taleplerine
istinaden kilitli parke ve hazır beton üretimini sağlamak,
Faaliyet Adı
Kırma –Eleme (Konkasör) Tesisi
Kilitli Parke Üretim Tesisi
İş makinesi (Seyyar Konkasör)
Mal ve Hizmet Alımı
Birimi
veya Altyapı ve Sosyal Tesisleri Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü
Bütçe İmkanları çerçevesinde
1-Kırma Eleme Tesisinde işlenecek agregaların temini, işlenmesi, stoklanması ve
sevki için akaryakıt, araç kiralama, işgücü temini sağlanacaktır.
2-Kırma Eleme Tesisi makinalarının periyodik bakım ve onarımı ile makinalarda
kullanılmak üzere yağ almak
3-Kilitli parke üretim tesisinde üretilecek ürünler için dökme çimento, demir oksit
boya, parkelerin sevki için ağaç palet, kalibrasyon ağırlıkları, 2 adet forklift
kiralama ile iş gücü hizmet alımı yapmak,
4-İdaremize ait iş makinalarının periyodik bakım ve onarımlarının yapılması
5-İşletme Müdürlüğü’nün vergi usul kanununa göre düzenlenen aylık
beyannamelerine ait vergilerin ödenmesi.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
2013
7.717.500,00
7.282.500,00
Dışı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Bütçe
Kaynak
Sorumlu Harcama
Birimleri
Açıklamalar
Diğer Yurt İçi
15.000.000,00
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
15.000.000,000
27
Giresun İl Özel İdaresi
Temel Politikalar ve Öncelikler
C. Diğer Hususlar
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
KIRMA-ELEME YIKAMA TESİSİ / KİLİTLİ PARKE BETON SANTRALİ TESİSİ
2013 YILI ÜRETİM MİKTARI
Malzeme Cinsi
KİLİTLİ PARKE RENKSİZ(8MM)
KİLİTLİ PARKE RENKLİ(8MM)
KİLİTLİ PARKE RENKSİZ(6MM)
KİLİTLİ PARKE RENKLİ(6MM)
RENKSİZ BORDÖR (12X15X30X75)
YAĞMUR OLUĞU (BAHÇE-YOL)
(30X20)
Üretim Miktarı
m2
14.069
2.195
3.060
320
Malzeme Cinsi
Adet
FİLLER
MICIR
DOĞAL KUM
Üretim
Miktarı
Ton
82.404,11
55.821,00
52.213,00
7.685
17.788
Mali Bilgiler
-Müdürlüğümüzün 2013 yılında bütçesi olmadığından, 10/01/2013 tarih ve 2013/010 sayılı İl
Genel Meclis karar ile 2013 yılı için ek bütçe 15.000.000,00 TL. verilmiştir.
-İşletme müdürlüğünün gelirleri Altyapı ve Sosyal Tesisleri Kültür ve Turizm İşletmesine ait,
hammadde satışı, mamül mal satışı, hizmet bedeli, kira bedeli, giriş ücreti, vb. işletme öz gelirleri,
işlettirilmesi ve her türlü bağışlardan elde edilecek gelirlerden oluşur. Ayrıca; Giresun İl Özel İdaresi
ihtiyaç olduğu durumlarda sermaye aktarımında bulunabilir.
-Altyapı ve Sosyal Tesisleri Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü tarafından bu Yönetmelik
kapsamında gerçek ve tüzel kişilere hizmet vermek, Meclis tarafından tespit edilen Altyapı, eğitim,
kültür ve turizm alanında ilimizin ihtiyaç duyduğu işletmeleri yapmaktır. Giderler işletmelerin
gelirlerinden karşılanır.
-İşletmelerin gelirleri İl Genel Meclisi ve İl Encümen’in uygun gördüğü, yasalara ve mevzuata
uygun iş ve işlemlerde harcanır.
-İşletme müdürlüğünün paraları milli bankalarda muhafaza edilir.
-İşletmelerle ilgili her türlü gelir ve giderlerin belgelendirilmesi esastır. Buna göre:
 Gider ve gelir belgeleri mevzuatta öngörüldüğü şekilde seri ve sıra numaralı olarak bastırılır
veya temin edilir.
 Gider ve gelirler yılbaşında notere tasdik ettirilmiş, sayfaları numaralandırılmış ve
mühürlenmiş defterlere, belgelerine istinaden günlük olarak kaydedilir.
 İşletme yöneticileri defter ve belgelerin zamanında ve usulüne uygun olarak düzenlenmesini
sağlar ve takip eder.
 Hesap yılı, bağlı bulunduğu vergi dairesine kayıt tarihinde başlar, 31 Aralık’ta sona erer.
 İşletmelerde yeteri kadar yazar kasa bulundurulur.
 Muhasebe işlemleri genel muhasebe, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerince yürütülür.
28
Giresun İl Özel İdaresi
Bütçe Uygulama Sonuçları
2013 ALT YAPI VE SOSYAL İŞLER, KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ
Kurumsal
Fonk.
Fin. Eko.
Hesap Ayrıntı Adı
Onaylanan
44.28.44.00.00 01.3.1.00 5
03.2.1.01 Kırtasiye Alımları
25.000,00
03.2.1.03 Periyodik Yayın Alımları
50.000,00
03.2.2.01 Su Alımları
25.000,00
03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları
25.000,00
03.2.3.01 Yakacak Alımları
25.000,00
03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
25.000,00
03.2.3.03 Elektrik Alımları
1.200.000,00
03.2.4.01 Yiyecek Alımları
257.500,00
03.2.5.01 Giyecek Alımları
7.500,00
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
500.000,00
03.02
2.140.000,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
20.000,00
03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
7.500,00
03.3.5.01 Seyyar Görev Tazminatları
50.000,00
03.03
77.500,00
YOLLUKLAR
03.4.2.04 Mahkeme Harç ve Giderleri
20.000,00
03.4.3.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
20.000,00
03.4.3.02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
50.000,00
03.4.3.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
50.000,00
03.04
140.000,00
GÖREV GİDERLERİ
03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
100.000,00
03.5.1.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları
50.000,00
03.5.1.05 Harita Yapım ve Alım Giderleri
20.000,00
03.5.1.08 Temizlik Hizmet Alım Giderleri
1.000.000,00
03.5.1.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
200.000,00
03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
100.000,00
03.5.2.01 Posta ve Telgraf Giderleri
20.000,00
03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
10.000,00
03.5.4.01 İlan Giderleri
50.000,00
03.5.4.02 Sigorta Giderleri
50.000,00
03.5.5.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
500.000,00
03.5.5.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
500.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları
1.000.000,00
03.05
3.600.000,00
HİZMET ALIMLARI
03.7.1.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
20.000,00
03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
20.000,00
03.7.1.03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
300.000,00
03.7.1.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
10.000,00
03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
20.000,00
03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
50.000,00
29
Giresun İl Özel İdaresi
03.7.3.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
30.000,00
03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
100.000,00
03.7.3.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
200.000,00
03.7.3.04 İş Makinası Onarım Giderleri
250.000,00
03.07
1.000.000,00
MEN. MAL, GAYRİ. HAK ALIM, BAK.VE ONR. GİD.
03.8.1.01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
10.000,00
03.8.1.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
750.000,00
03.08
760.000,00
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
06.1.1.01 Büro Mefruşatı Alımları
50.000,00
06.1.2.01 Büro Makinaları Alımları
50.000,00
06.1.2.02 Bilgisayar Alımları
30.000,00
06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları
300.000,00
06.1.3.01 Tamir Bakım Aleti Alımları
272.500,00
06.1.3.05 Zirai Gereç Alımları
230.000,00
06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları
100.000,00
06.1.5.30 Hareketli İş Makinası Alımları
1.250.000,00
06.01
2.282.500,00
MAMUL MAL ALIMLARI
06.4.1.90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
2.300.000,00
06.04
2.300.000,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA
06.5.4.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
1.450.000,00
06.5.7.90 Diğerleri (Konkasör Çevre Düzeni- Mezbahane)
1.250.000,00
06.05
2.700.000,00
GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GENEL TOPLAM
15.000.000,00
30
Giresun İl Özel İdaresi
1.1-Bütçe Giderleri
Kurumsal
Ayrıntı Adı
Fonksiyonel Finans Ekonomik
Ek Ve
Aktarmayla Aktarmayla
Olağan Üstü
Eklenen
Düşülen
Bütçe
Ödeneği
Toplamı
Bütçe
Giderleri
Toplamı
Kalan
44.28.44.00.00 01.3.1.00.000
05
03.02
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme
Alımları
2.140.000,00
500.000,00
400.000,00
44.28.44.00.00 01.3.1.00.000
05
03.03
Yolluklar
77.500,00
0,00
0,00
77.500,00
3.801,80
73.698,20
44.28.44.00.00 01.3.1.00.000
05
03.04
Görev Giderleri
140.000,00
0,00
0,00
140.000,00
16.214,55
123.785,45
44.28.44.00.00 01.3.1.00.000
05
03.05
Hizmet Alımları
3.600.000,00
400.000,00
0,00
4.000.000,00 3.757.362,09
242.637,91
44.28.44.00.00 01.3.1.00.000
05
03.07
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım Ve Onarım Giderleri
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
341.451,53
658.548,47
44.28.44.00.00 01.3.1.00.000
05
03.08
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım
Giderleri
760.000,00
0,00
0,00
760.000,00
21.417,00
738.583,00
44.28.44.00.00 01.3.1.00.000
05
06.01
Mamul Mal Alımları
2.282.500,00
0,00
0,00
2.282.500,00 1.939.691,08
342.808,92
44.28.44.00.00 01.3.1.00.000
05
06.04
Gayrimenkul Alımları Ve
Kamulaştırması
2.300.000,00
0,00
0,00
2.300.000,00
44.28.44.00.00 01.3.1.00.000
05
06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim
Giderleri
2.700.000,00
0,00
500.000,00
2.200.000,00 1.689.740,69
TOPLAM
15.000.000,00 500.000,00
31
500.000,00
2.240.000,00
854.491,55 1.385.508,45
0,00 2.300.000,00
510.259,31
15.000.000,00 8.624.170,29 6.375.829.71
Giresun İl Özel İdaresi
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞUN GENEL TANITIMI
A. Görevleri ve Faaliyetleri
1.Bilgi İşlem Birimi
a-İl Özel İdaresi bünyesindeki tüm bilgisayar ve bağlantılarının kurulumu ve diğer işlerle ilgili
teknik destek.
b- İçişleri projesinin (e-içişleri) kurulması, koordinasyonu ve konuyla ilgili personelin eğitimi.
c- Giresun Adası'nın aydınlatılmasını sağlayan enerji sisteminin periyodik bakımı.
d- Kurumumuz; kurumsal internet olan Metro Ethernet 20 M bit hız ile 200 internet
kullanıcısına internet ve e-devlet hizmeti verilmesinin koordinasyonu.
e- 5651 Sayılı Kanunda belirtilen internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu
yayın yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi ve kullanıcı log kaydı tutulması kanun
kapsamında güvenlik firewall ve log analyzer cihazı ile kontrol ve kayıt tutmaktadır.
f- Kurumuzda bulunan her türlü bilgisayar ve çevre donanımları (bilgisayar, monitör, yazıcı,
switch, network sorunu, bağlantı uçları problem, güvenlik kameraları, vb), onarım ,tamiratı
müdürlüğümüz bünyesinde yapılması.
g- Bakanlık projesi olan e-devlet kapsamında e-içişleri ile yazışmalar bilgisayar ortamında
yapılmakta ve bu projenin önderliği, eğitim ve öğretimi müdürlüğümüz bünyesinde
gerçekleştirilmektedir.
ğ - e-İçişleri kapsamında dijital imza olan elektronik imza başvuruları kurulumları eğitimi
müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleşmektedir.
h- Bakanlığımıza bağlı tüm bakanlık birimleri, 81 il valilik, kaymakamlık, il ve ilçe özel
idarelere evrak sistem üzerinden elektronik imza ile gitmekte ve binlerce kağıt, yüzlerce toner ve
posta gideri yükünden idaremiz kurtulmaktadır.
k- e-içişleri projesi kapsamında müdürlüğümüz tüm personelimize ve idaremizin işlerini
yürütmekte olan dış kullanıcılara istekler doğrultusunda dönemsel olarak eğitimler
düzenlenmektedir.
2. Basın Yayın Birimi
a-Meclis çalışmalarının takip edilmesi ve bu çalışmaların kurumun web sitesine aktarılarak
mahalli basına ulaşmasının sağlanması.
b-Kurumsal web sayfasının güncellenmesi.
c-Kurumun tüm faaliyetlerinin, haber formatına sokularak kurumsal web sayfasına aktarılması.
d-Yerel basın abone işlemlerinin yapılması.
e-Kurum tarafından basılan veya finanse edilen yayınların arşivlenmesi ve depolanması.
f-Yayın talebinin, ilgili mercilerden izin alınarak karşılanması.
3. Veri Hazırlama ve Satın Alma Birimi
a-Günlük Yazışmaların takibi.
b-Müdürlüğümüze tevdi edilen ödeme evrakının hazırlanması .
c-BİMER, Yerel yönetim, Bilgi edinme yazışmalarının yürütülmesi ve sonlandırılması.
4.Konservatuar
- Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Batı Müziği dallarında 15 Ekim 2012 tarihinden
itibaren eğitim öğretime başlanmıştır. Dört yıllık eğitim öğretim müfredatı esas alınarak yapılan
yetenek sınavı sonunda 1 sınıfa 115 öğrenci kaydı yapılmıştır. Bu öğrenciler hafta sonu ve hafta
içi olmak üzere toplam 5 şubede eğitim öğretime devam etmiştir.
- Ancak 2013-2014 eğitim öğretim yılında yapılan bir düzenleme ile Konservatuvar'da eğitimöğretim Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne devredilmiştir.
32
Giresun İl Özel İdaresi
B-Kadro ve Personel Durumu
MÜDÜR
MEMUR
İŞÇİ
GEÇİCİ İŞÇİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1
5
-
C-Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu
1- Müdürlüğümüz Özel İdare ana hizmet binasına bağlı 2. katta bulunmaktadır.
2-1 adet Müdür odası, 1 adet yazışmaların yapıldığı oda, 1 adet Bilgi İşlem Teknik servis odası
ve 1 adette BİM Merkezi odası ile beraber toplamda 4 adet oda mevcuttur.
3-Ayrıca, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne müzik eğitimi verebilmesi amacıyla tahsis edilmiş
olan ve 3 kattan oluşan Konservatuvar binası vardır.
2- 2013 Yılında Yapılan Çalışmalar.
a.Piraziz İlçesi Gökçeali Köyü Şeyh İdris Türbesi Çevre Düzenlemesi
İlimizin topraklarının Türk iskanına açılması sürecinde yaşadığı bilinen ve bölgemizin önemli ve
saygın tarihi kişiliği olan Şeyh İdris'in türbesi devlet-vatandaş işbirliği ile 2012 yılında
onarılmıştır. Çevre düzenlemesi de İl Özel İdaresi tarafından yapılmıştır.
b.Bulancak Şeyh Musa Köyü Şeyh Musa Türbesi Onarım İşi
İlimiz Bulancak ilçesi Şeyh Musa Köyü'nde bulunan Şeyh Musa türbesi, bakımsız ve metruk
vaziyette iken idaremiz tarafından devlet-vatandaş işbirliği ile onarılmıştır. İlimizde inanç
turizminin gelişmesine katkı sağlama potansiyeli bulunan Şeyh Musa, 15.yüzyılda yaşamıştır.
33
Giresun İl Özel İdaresi
c.Bulancak Kuşluhan Mahallesi Eski Camii Onarımı
Bulancak ilçemizin Kuşluhan mahallesinde bulunan ve Osmanlı mimarisinin son dönem
örneklerinden biri olan Eski Kuşluhan Camii, doğal tahribatlar nedeniyle onarılmaya muhtaç
duruma gelmiştir. İdaremiz uhdesinde bulunan KUDEB tertibinden ayrılan ödenekle söz
konusu caminin onarımına başlanmış, 2013 yılı sonu itibariyle %90 oranında tammlanmıştır.
d.Eski Eser Kitabeleri
İlimiz genelinde onarılan tarihi eserler hakkında yapılan arşiv çalışmaları neticesinde elde
edilen bilgiler, özet haline getirilerek Türkçe-İngilizce bir metne dönüştürülmüş ve özel/cam
bir levhaya basılarak ilgili eserlerin üzerine asılmıştır. Şeyh İdris, Şeyh, Musa, Hacı
Abdullah Halife, Yaraşur Şeyh, Yakup Halife türbeleri; ayrıca Bulancak eski camii kitabeleri
bu şekilde hazırlanarak yerine monte edilmiştir.
34
Giresun İl Özel İdaresi
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İl Özel İdaresinin gelir getirici birimlerinden birisidir.
Geniş denetim yetkisi bulunmakta, her alanda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı vermektedir.
3213 Sayılı Maden Kanuna göre; kişi/tüzel kişilere I(a) Grubu Maden İşletme ruhsatı, Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına Hammadde Üretim İzin Belgesi, diğer grup maden işletmelerine (I(b),
II, III, IV, V, VI. Grup madenler) Gayrisıhhî Müessese ruhsatı düzenlenmektedir.
9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince tüm
işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmektedir. Ayrıca Belediye sınırları
dâhilinde de Madencilik Faaliyeti gösteren işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
verebilmektedir. Bunun yanında Doğal Kaynak Sularının kiralanması işlemleri birimimizce
yürütülmektedir.
Ruhsatlandırma ve Denetim esnasında yapıcı ve sorun çözücü olarak bilgilendirme
yapılmakta, aynı zamanda dokümantasyon ve mevzuat ile ilgili bilgi aktarımı yapılmaktadır.
Ülkemizin gelişmesine paralel olarak yatırımlar artmaktadır. Özellikle HES’lerin çok
oranda yapılması İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı çalışmaları takip edilmekte gerekli tedbirler
alınmaktadır.
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin
Kanun Kapsamında 21 Temmuz 2011 tarih ve 28001 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte belirtilen
usul ve esaslar çerçevesinde “Su Kullanım Hakkı İzin Belgesi” düzenlenecektir.
İdaremiz adına önümüzdeki yıllarda doğal kaynakların değerlendirilmesi ve yüksek gelir
elde edilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
I – GENEL BİLGİLER
A – MİSYON VE VİZYON
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MİSYONU
İlimizde mücavir alan dışına bulunan işyerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, kum –
çakıl ocaklarının ruhsatlandırmak, denetlemek, Doğal Mineralli ve Jeotermal kaynakların arama
ve işletme ruhsatı vermek, Doğal Kaynak Sularını kiralamak ve kontrol altına almak, kamu
kurum ve kuruluşlarının hammadde üretim izin taleplerini değerlendirmek, konusunda hızlı
düzenli memnuniyete dayalı ve hesap verilebilirlik ölçüsünde hizmet vermektedir.
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ VİZYONU
Hizmetlerimiz sırasında güvenilir, yenilikçi olarak hareket etme, İdaremizi örnek alınır
bir konuma getirme doğrultusunda olacaktır.
B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 7.maddesi gereğince mücavir alan dışındaki sahalarda
3572 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair kanun gereğince "işyeri açma ve çalışma
ruhsatı-gayrı sıhhi müessese ruhsatı düzenlemek ve denetimini yapmak, 3213 sayılı Maden
Kanunu gereğince 1 (a) grubu maden sahalarını ihale etmek ve ruhsatlandırmak, diğer grup
madenlerle ilgili madencilik faaliyetleri izin yönetmeliği gereğince Gayrisıhhi müessese
35
Giresun İl Özel İdaresi
ruhsatlarını düzenlemek ve denetlemek,2559 sayılı polis vazife ve salahiyet kanunu hükümlerini
uygulamak, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suları kiralamak ve ruhsatlandırmak.
Bağlı alt birimler:
1. Ruhsat Hizmetleri Servisi
2. Denetim Hizmetleri Şefi
Ruhsat Hizmetleri Servisi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
167 sayılı Yer altı Sular Hakkında Kanun ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunun uyarınca
Kaynak Suları ile Su Ürünleri avlak yerleri ve Su Ürünleri Üretim yerlerinin kiraya
verilmesi gerekli işlemleri yapar.
3213 Sayılı Maden Kanunu ve bu Kanuna ait yöntemler gereğince verilen görevleri
yapmak.
5302 Sayılı İl Özel idare Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu ve
10.08.2008 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/9207 sayılı İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre, Belediye Hududu ve Mücavir
alanı dışında kalan Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin incelenerek,
ruhsatlandırılmasını yapmak.
10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2005/9207 sayılı İş yeri
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre Belediye Hududu ve Mücavir
alanı dışında kalan tüm iş yeri ve işletmelere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi
hususunda inceleme yaparak, ruhsatlandırılmasını yapmak.
5302 Sayılı İl Özel idare Kanunu 5272 Sayılı Belediye Kanunu uyarınca Büyükşehir
Belediyesi ile İl Belediye Hududu ve Mücavir alanı dışında kurulacak 1.Sınıf Gayri Sıhhi
Müesseseler ile Belediye hududu ve Mücavir alan dışında kurulacak tüm 2. ve 3. Sınıf
Gayri Sıhhi Müesseselerin, yer seçimini yapmak, incelenmesi, ruhsatlandırılması
işlemlerini yapmak
İçmeye ve Yıkanmaya mahsus jeotermal sulara ruhsat verme iş ve işlemlerini yapmak.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına “ Hammadde Üretim İzin Belgesi ” vermek.
Su Ürünleri kiraları kiralanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
4733 sayılı Kanunun ek 1. maddesi kapsamında satış belgesi vermek ve gerekli denetim,
belgelerin iptali ve iptale ilişkin itirazlar ile diğer İdari yaptırımlara ilişkin hizmetleri
yapmak.
3213 Sayılı Maden kanunu kapsamında tüm Maden Gruplarının Devlet Hakkı tutarından,
Özel İdare payının tahsili işlemleri ile Mevzuatla verilen diğer yasal payların takip ve
tahsilini yapmak ve Destek Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.
Çevre Koruma ve Kontrolü ile ilgili İl Özel İdaresine verilen yetkiler çerçevesinde gerekli
kontrolleri yapmak ve tedbirler almak.
Maden Kanunu ve Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu kapsamına giren cezai işlemlerle
ilgili Kabahatler Kanununa göre işlem yapmak ve cezai işlemleri gerekli organlara
bildirmek.
Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
Birimin Hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara
sunmak.
Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
36
Giresun İl Özel İdaresi
Denetim Hizmetleri Servisi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
167 sayılı Yer altı Sular Hakkında Kanun ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunun uyarınca
Kaynak Suları ile Su Ürünleri avlak yerleri ve Su Ürünleri Üretim yerlerinin denetimini
yapmak.
3213 Sayılı Maden Kanunu ve bu Kanunu uyarınca I(a) Grubu ( kum-çakıl) Maden
alanlarının Maden işletme ve sevkiyatının Maden kanunu ve I(a) Grubu Madenleri il
ilgili Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olarak; sevk fişi ile ruhsatlı alanlardan yapılıp
yapılmadığının sürekli olarak denetlemek, izinsiz sevkiyata müsaade etmemek.
3213 sayılı Maden kanunu uyarınca işletilen tüm maden sahalarındaki Maden
sevkiyatının Maden Kanunu ve bu Kanunu Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olarak;
sevk fişi ile, ruhsatlı alanlardan yapılıp yapılmadığının sürekli olarak denetlemek, izinsiz
sevkiyata müsaade etmemek.
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından yürütülen tüm denetim hizmetlerini yürütmek.
Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
Birimin Hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara
sunmak.
Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLİER
1. Fiziksel Yapı
Müdürlüğümüz hizmetleri 1 Müdür odası ve 3 adet hizmet bürosuyla yürütülmektedir.
2. Örgüt Yapısı
RUHSAT VE DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Ruhsat
Hizmetleri Şefliği
Denetim
Hizmetleri Şefliği
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
SIRA
NO
DONANIMLAR
1
ÇOK AMAÇLI FOTOKOPİ MAKİNESİ (
YAZICISI OLAN)
3 ADET
2
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
6 ADET
3
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR
2 ADET
4
YAZICI
4 ADET
5
ETREX GPS
1 ADET
6
MASAÜSTÜ TELEFON
9 ADET
7
KURUM TELEFONU
3 ADET
8
FOTOĞRAF MAKİNESİ
1 ADET
37
Giresun İl Özel İdaresi
4. İnsan Kaynakları
Müdür
1 Adet
Ruhsat Hizmetleri Şefi
1 Adet
Denetim Hizmetleri Şefi
1 Adet
Teknik Personel
5 Adet
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
1 Adet
TOPLAM
9 Adet
5. Sunulan Hizmetler
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI
S.NO
RUHSAT TÜRÜ
VERİLEN RUHSAT SAYISI
1. Sınıf Gayrisıhhî Müessese
1
2. Sınıf Gayrisıhhî Müessese
19 Adet
2
3. Sınıf Gayrisıhhî Müessese
7 Adet
3
1.
Sınıf
Sıhhi
Müessese
4
2. Sınıf Sıhhi Müessese
5
3. Sınıf Sıhhi Müessese
19 Adet
6
45 Adet
TOPLAM
S.NO
1
S.NO
1
UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ
HİZMET TÜRÜ
SAYISI
TOPLAM
SU ÜRÜNLERİ İHTİHSAL YERLERİ
HİZMET TÜRÜ
Sözleşmesi yenilenen Alabalık Üretim Tesisi
TOPLAM
SAYISI
2 Adet
2 Adet
KAMU KURUM VE KURUŞLARINA VERİLEN HAMMADDE ÜRETİM İZİN BELGESİ
Kamu Kurum ve Kuruluşları H.Ü.İ.B
1
TOPLAM
S.NO
1
I(A) GRUBU MADEN İHALE İŞLEMLERİ
HİZMET TÜRÜ
Kişi/Tüzel Kişi
TOPLAM
38
SAYISI
-
Giresun İl Özel İdaresi
II – AMAÇ VE HEDEFLER
Giresun İl Özel İdaresi yetki alanı içerisinde Ruhsatsız çalışan işletme kalmaması ve
çevreye duyarlı ve iş güvenliğine uygun olarak çalışan işletme sayısını artırmayı sağlamaktır.
Aynı zamanda devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yeraltı ve yerüstü doğal
zenginliklerinin toplumun menfaatleri gözetilerek kullanımına izin vermek, özellikle ruhsatsız
çalışmaların doğal çevreye, tarım arazilerine, mevcut tesislere ve ülke ekonomisine verdiği
zararlar göz önünde bulundurularak ruhsatsız kaçak çalışmalar ile daha etkin bir mücadele
başlatmaktır.
Yetki alanımız içerisindeki mevcut ve yeni kurulacak olan işletmelerin ruhsatlandırma ve
denetim çalışmaları gerçekleştirilecektir. Stratejik Plan dönemi içerisinde; Tahakkuka bağlı ve
bağlı olmayan ruhsat ve denetimle ilgili gelirlerin tahakkuk ve tahsilât çabaları geliştirilerek
kurumun gelirlerini artırılmasına katkı sağlanacaktır.
3213 Sayılı Maden Kanunu uyarınca İlimiz sınırları dâhilindeki I (a) Grubu (Kum-Çakıl)
Maden işletme ihale işlemleri yapılacak, ruhsatları düzenlenecek ve bu malzeme ocakların ruhsatlarının
takibi yapılacak ve kurumun gelirlerini artırılmasına katkı sağlanacaktır.
Jeotermal kaynaklar ile doğal mineralli suların ruhsatlandırılması ile su kaynakları ve su
ürünleri üretim alanlarının kiralama taleplerinin sonuçlandırmak ve denetimini yapmak.
2 – FAALİTELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A – PERFORMANS BİLGİLERİ
Yeni müracaatlı ocak sahalarının yerinde yer tespitinin yapılması, kaçak çalışmanın
önlenmesi için gerekli denetimlerin yapılması ve ruhsatlı yerlerin denetimleri için toplam 276
adet faaliyet gerçekleştirilmiştir.
2013 Yılı içerisinde 3213 Sayılı Maden Kanunu ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet
Kanununa muhalefet eden şahıslara yasal işlem yapılarak, yapılan işlemler sonucunda; Valilik
Makamı Onayı ve İl Encümenince 74 şahsa/firmaya yaklaşık 185.442,07TL İdari para cezası
verilmiştir. Verilen idari para cezaları ilgililere tebliğ edilmek üzere İdaremiz Mali Hizmetleri
Müdürlüğüne bildirilmiştir.
2013 Yılı İçinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne 643 Gelen Evraka İlişkin 1092
Giden Evraka işlem yapılmıştır.
39
Giresun İl Özel İdaresi
MALİ BİLGİLER
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
GELİR TABLOSU
ÖDENEN MİKTAR
KUM ÇAKIL OCAĞI İHALE BEDELİ GELİRLERİ
287.594,13 TL
MADEN SULARI DEVLET HAKKI
113.681,55 TL
DOĞAL KAYNAK SULARI KİRA GELİRLERİ
51.118,68 TL
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT BEDELİ
99.072,00 TL
KUM ÇAKIL OCAKLARI DEVLET HAKKI
58.553,40 TL
DİĞER MADENLERDEN ALINAN İL ÖZEL İDARE PAYI
107.758,21 TL
KUM ÇAKIL OCAKLARI RUHSAT HARÇLARI
77.398,78 TL
ALABALIK HAVUZLARI SU KİRALAMA
8.302,04 TL
KUM ÇAKIL OCAĞI CEZALARI 3213 MADEN KANUNUNA GÖRE GELİRLER
27.850,82 TL
POLİS VAZİFE VE SELAHİYETİ KANUNUNA GÖRE ve İDARİ CEZALAR
450,00 TL
6111 SAYILI KANUNA GÖRE GELİRLER ( Yapılandırma )
230.435,96 TL
TİREBOLU KUM-ÇAKIL GEÇİŞ NOKTASINDAN ELDE EDİLEN GELİR
1.135.295,00 TL
MÜTEFERRİK GELİR
39.980,60 TL
GENEL TOPLAM = 2.237.491,17 TL
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ BİLGİLER
1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2013 yılında bütçe ile verilen 35.845.000.-TL., 2013 yılından devreden 22.552.000.-TL., çeşitli
Bakanlıklardan gönderilen 45.785.197-TL. ile birlikte toplam ödeneğimiz 2013 mali yılında
104.182.197.-TL’ye ulaşmıştır. 2013 yılından 2014 yılına devreden 17.006.584.-TL olmuştur.
ÖDENEK
( TL )
Genel Sekreterlik Bütçesi
35.845.000
Bakanlıklardan Gönderilen
45.785.197
2012 Yılından devreden
22.552.000
TOPLAM
104.182.197
ÖDENEKLERİN YILSONU DURUMU
Harcanan (Genel Sekreterlik Bütçesi)
Harcanan (Bakanlıklardan Gönderilen)
32.117.400
50.379.804
40
Giresun İl Özel İdaresi
1.2.Harcamalar
2013 mali yılı harcama toplamı 82.497.204.-TL. Olup 01.01.2013 -31.12.2013
tarihleri arasındaki harcama aşağıda ayrıntılarıyla açıklanmıştır.
GİDER KALEMLERİ
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
TOPLAM
10.525.630
718.622
35.957.441
757.749
11.984.410
22.553.350
82.497.204
GİDER KALEMLERİ
Genel Kamu Hizmetleri
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
Ekonomik İşler ve Hizmetler
Çevre Koruma Hizmetleri
İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri
TOPLAM
33.421.079
949.445
16.553.773
230.780
3.722.363
400.329
875.575
26.079.098
284.079
82.497.204
Ekonomik işler ve Hizmetler için bütçemizden yapılan 16.553.773 TL lik harcamaların ;
GİDER KALEMLERİ
Köy yolları betonlama
Köy yolları satih kaplama
Trafik işaret levha alımı
Patlayıcı madde alımı
Yedek parça alımı
Personel Giderlerine
9.379.645
2.185.436
16.523
9.522
81.524
4.174.363
Yazı İşleri Müdürlüğü olarak ;
RESMİ YAZILAR
GELEN YAZI TOPLAMI
GİDEN YAZI TOPLAMI
2250 ADET
1798 ADET
Evrak kayıt servisi;
RESMİ YAZILAR
GELEN YAZI TOPLAMI
GİDEN YAZI TOPLAMI
16.975 ADET
5.099 ADET
41
Giresun İl Özel İdaresi
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
İdaremizin hizmet politikası doğrultusunda ; İl Özel İdaresiyle koordineli olarak iş yapan iç
ve dış hizmet birimlerinden gelen talep ve onaylar doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince gerekli ihale ve doğrudan alım işlerini yapmak, 4735
sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu’na göre sözleşmeleri yapıp ilgili birimlere tevdi ederek,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda iş ve işlemleri temin etmek.
Müdürlüğümüze
idarece
verilen
hizmetlerin
yerine
getirilmesinde
tabii olduğu mevzuatın temel hükümleri doğrultusunda olmak üzere ; katılımcılığı, saydamlığı,
serbest rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, hesap verilebilirliği, kaliteyi, ileri
teknolojiyi, standardizasyonu, kaynakların en verimli şekilde kullanılabilirliği esas alarak yerine
getirmektir.
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Valilik Makamı oluru ile yürürlüğe giren ;Giresun İl Özel İdaresi Görev Bölümü Yönergesi
ışığında
1. İhale Hizmetleri Servisi
2. İdari – Mali ve Sosyal İşler Servisi
Olmak üzere 2(iki) adet bağlı alt birimi mevcuttur
İdarenin tüm genel harcama ve ihtiyaçları ile cari giderlerinin planlanan şekilde
sorumlularla koordineli olarak yürütülmesini takip ederek; bütçe imkanları ölçüsünde talep
edilenlerin tamamının karşılanması suretiyle hizmetin aksamadan yürütülmesine destek
sağlamak. Birim müdürlüklerinin görev alanına giren hizmetleri ve yatırımları ile ilgili mal
alımı,hizmet alımı ve yapım işlerine ait her türlü ihale işlemlerinin yanı sıra; Bakanlıklar ve
diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren yatırım ve hizmetlerine ait, ödenekleri İl
Özel İdaresinin ilgili birimlerine aktarılan işlerine ait her türlü ihale işlemlerinin ihale mevzuatı
çerçevesinde , süresi içersinde doğru ve eksiksiz olarak ilgili birim müdürlükleri ile koordine
içerisinde
sonuçlandırmak. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinde ödeneği bulunan
Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına ait her türlü işlemlerin ihale ve
harcama yetkilisi olarak, ilgili birim müdürlükleri ile koordine içerisinde tamamlamak.
Bağlı alt birimler:
3. İhale Hizmetleri Servisi
4. İdari – Mali ve Sosyal İşler Servisi
1-İhale Hizmetleri Servisi:
1. Giresun İl Özel İdaresi birim müdürlüklerinin görev alanına giren hizmetleri ve
yatırımları ile ilgili mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık ve yapım işlerine ait her türlü
ihale işlemlerinin yanı sıra; Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev
alanına giren yatırım ve hizmetlerine ait, ödenekleri İl Özel İdaresinin ilgili birimlerine
aktarmak suretiyle gerçekleştirecekleri mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık ve yapım
işlerine ait her türlü ihale işlemlerinin; ilgili birim müdürlükleri ile koordine içerisinde,
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili ihale mevzuatına uygun bir şekilde yapmak.
2. Sonuçlanan ihalelerin; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu’na göre yüklenicileri
ile harcama ve ihale yetkilisi birimlerle sözleşmelerini yapıp ilgili birimlere ihale
dosyalarını işin takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmeleri için teslim etmek.
3. İhalelerin sonuç işlemlerini(Kamu İhale Kurumu bildirimleri,SGK bildirimleri….vb);
birimlerin harcama ve ihale yetkilileriyle koordine içerisinde tamamlamak.
42
Giresun İl Özel İdaresi
4. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev alanına giren hizmetleri ve yatırımları ile ilgili
mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık ve yapım işlerine ait her türlü ihale işlemlerinin
takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek.
5. İhale ilanlarının ilan bedellerinin( Kamu İhale Kurumuna ödenecek olan ihale yayın
bedeli ile gazete yayın bedelleri) takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek.
6. Kamuoyunun ihaleleri daha yakından takip edebilmeleri için, yapılacak ihalelerin
listesini ve yapılmış olanlarında sonuçlarını, şeffaf ve halka açık olması amacıyla
Kurumun Web sitesinde yayınlanmasını ve gereken güncellemelerini yapmak.
7. Birimin görevleri ile ilgili diğer idari işlemleri ve yazışmaları yapmak.
8. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
2. İdari Mali ve Sosyal İşler Servisi:
1. İl özel İdaresi’nin birimlerinin, elektrik, su, doğalgaz….vb gibi hizmetlerin abonelik
işlemlerinin ve tüketim bedellerinin takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek.
2. İl özel İdaresi’nin kırtasiye, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımlarıyla, büro ve işyeri
mal ve malzemesi alımlarının yanı sıra, periyodik yayın alımları gibi hizmetlerin takibi
ve tahakkuklarını gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtmak.
3. Hizmetin gerektirdiği durumlarda; matbu evrak basımı, baskı ve ciltleme işlerine ait
hizmetlerinin takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek.
4. İhtiyaç duyulan her türlü temizlik,elektrik,hırdavat,nalburiye,tesisat ….vb tüketim mal ve
malzemesi Alımları gibi hizmetlerinin takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek ve ilgili
birimlere dağıtmak.
5. İl özel İdaresi’nin ihtiyaç duyduğu; odun, kömür, kalorifer yakıtı, doğalgaz, tüp gaz gibi
ısıtma ve pişirmeyle ilgili her türlü madde, malzeme ve yakıtların takibi ve tahakkuklarını
gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtmak.
6. İl Özel İdaresi birimlerinin bürolarının tefrişat, makine ve teçhizatlarının bakım ve
Onarımlarının takibini, yıllık periyodik hizmet sözleşmelerini yapmak ve tahakkuklarını
gerçekleştirmek.
7. Hizmet binalarının ve tesislerinin bütçe ile belirlenmiş tutarı geçmeyen zaruri küçük
onarımlarının takibini yapmak ve tahakkuklarını gerçekleştirmek.
8. Birimin avans ve kredi mutemetliği iş ve işlemlerinin yanı sıra, servisle ilgili tüm
yazışmaları yapmak,
9. Müdürlüğün demirbaş eşya kayıtlarının numara vererek tutulması ve muhafazasını
sağlamak. Terkini yapılması gereken eşyaların işlemlerini yapmak. Ayniyat saymanlığını
gerçekleştirmek.(Ayniyat yönetmeliği gereğince demirbaş iş ve işlemlerini yürütmek.)
10. Belirli bir süre saklanması gereken arşivlik malzeme için "Birim Arşivi" kurmak.
11. Taşınır Mal Yönetmenliği ve ilgili mevzuatına uygun olarak;Müdürlüğün taşınır kayıt ve
kontrol hizmetleri yürüterek. Bakanlık İl Müdürlüklerinin ve İl Özel İdaresi birim
müdürlüklerinin Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden gerçekleştirmiş oldukları mal
ve malzeme alımlarıyla ilgili taşınır işlem fişi kesilmesi gereken işlere fiş kesmek ve
giriş-çıkış kayıtlarını tutmak.
12. Müdürlüğümüzden talepte bulunan hizmet birimleriyle koordinasyon sağlanarak, devamlı
diyaloglarda bulunup birimlerin ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi ve zamanında
taleplerin yapılması sağlamak.
13. Müdürlüğün hizmet ve faaliyet alanı ile ilgili; bütçe tekliflerini, performans programlarını
ve faaliyet raporlarını stratejik plan doğrultusunda hazırlamak ve ilgili makamlara
sunmak
14. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
43
Giresun İl Özel İdaresi
C- Amaç ve Hedefleri
İl Özel İdaresinin hizmet politikası doğrultusunda; yeşil ile mavinin kucaklaştığı bir doğa
harikası olan Giresun ilinin ,tarihi kültürel ve ve sosyo ekonomik durumlarını, İl Özel
İdaresinin insan kaynaklarını ve sınırlı mali kaynaklarını göz önünde bulundurarak mahalli
müşterek nitelikteki ihtiyaçları eşit ve adaletli bir şekilde öncelik sırasına göre belirleyerek
yerine getirme çabasına, İl Özel İdaresinin iş ve işleyişlerinde ,vatandaş odaklı , şeffaf bir
yönetimi oluşturmasına ve yapılan tüm hizmetlerin bu şekilde sürdürülebilir olmasını sağlama
noktasında üzerine düşen görevi yapmaktır.
D- Temel Politikalar ve Öncelikler
1-Mal veya hizmetin temininde, kalite, fiyat ve ehliyet kavramları ön planda tutularak
işlemler yürütmektir.
2- Mal veya hizmetin temininde tarafsız, yansız ve kayırmasız davranma hususları birer
ilke olarak benimsenmiştir.
3- Kurumun tüm ihtiyaçlarının planlanan şekilde yürütülmesini takip edebilmek için
sorumlularla koordineli olarak çalışarak en kısa zamanda çözüme kavuşturmak.
4-Birimimiz Özel İdare hizmetlerinin yürütümünde ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve
hizmeti üreten ve satan her şahıs ve kuruma aynı mesafede olup, İdarenin ve halkın menfaatleri
doğrultusunda uygun bulunan her şahıs ve kurumdan söz konusu ihtiyaçlarını karşılamayı ilke
edinmiştir.
5-Birimimizin kapısı bu manada her şahıs ve kuruma açıktır. Halkın genel memnuniyeti
yanında mal veya hizmet sunucusunun memnuniyeti de ilkelerimiz arasındadır.
E- Müdürlüğe İlişkin Bilgiler
1-Teşkilat Yapısı
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 4 Mart 2005 tarih ve 25745 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve kanunun 35. maddesi ile İl Özel İdaresi teşkilatı içinde Genel
Sekreterlik kurulmuş, yetki, sorumluluk ve atama şekilleri belirlenmiştir
Giresun ilinin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile
gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer
birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olmuştur
Bu doğrultuda Giresun İl Özel İdaresi; 1 Genel Sekreter, 1 Genel Sekreter Yardımcısı, 15
İlçe Özel İdare Müdürlüğü, 1 Hukuk Müşaviri ve 12 Birim Müdürlüğünden oluşmuştur.İdarenin
teşkilat şemasında yerini alan, Destek Hizmetleri Birim Müdürlüğünde;İdari Mali ve Sosyal
İşler Servisi ve İhale Hizmetleri Servisi olmak üzere 2(iki) adet bağlı alt birimi mevcuttur.
a- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
D O N A N I M /ADET
SIRA
NO
1
FOTOKOPİ MAKİNESİ
1
2
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
8
44
Giresun İl Özel İdaresi
3
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR
1
4
YAZICI
7
5
TABLET BİLGİSAYAR
1
6
LAYER 3 SWİCH 24,48
PROĞRAMLAR
SIRA
NO
1
WİNDOWS XP,98
1
KULLANICI
BİRİMLER
Genel
2
OFFİCE XP,2003
1
Genel
3
ANTİVĠRÜS PROĞRAMI
1
Genel
4
İHALE PROGRAMI
1
İhale servisi
b- İnsan Kaynakları(Memur- işçi-sözleşmeli Pers.)
KADROSU
ÜNVANI/GÖREVİ/DURUMU
Müdür :1
Şef: 1
Bil.İşl:2
Aynıyat Saymanı:1
-------------
Memur
İşçi
SAYI/ADET
5 Adet
-----------
Sözleşmeli
--------
-------------
Geçici Personel
Bilgisayar Mühendisi :1
1
TOPLAM PERSONEL
6 Adet
II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1-2013 Yılı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesi
2013 yılı idare Bütçesi:2013 yılı Giresun İl Özel İdaresi Bütçesi 44.28.01.00.000 Genel
Sekreterlik ve 44.28.42.00.000 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak İl Genel Meclisinin,
29.11.2012 tarih ve 216 sayılı kararı ile 36.000.000,00 TL olarak kabul edilerek karara
bağlanmıştır. 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulamaya geçilmiştir.
Valilik Makamının 14.12.2012 tarih ve 1198 sayılı olur' u ile harcama yetkiliği ve bu
yetkinin devredilmesiyle ilgili görevlendirme yapılmıştır.
Buna göre;
Her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında ikiyüzellibin Yeni Türk
Lirasına kadar , yapım işlerinde ise birmilyon Yeni Türk Lirasınına kadar olan
harcamalara ilişkin harcama yetkisi Genel Sekreter Yardımcısına devredilmiş ve bu
limitlerin üstünde olan harcamaların yetkililiği Genel Sekreterlik Makamında kalmıştır.
45
Giresun İl Özel İdaresi
Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde ihale yetkilisi,
"İdarenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne
uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri" olarak tanımlanmıştır. Diğer taraftan, 5018 sayılı
Kanunun 31 inci maddesinde harcama yetkilisi, "Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama
birimlerinin en üst yöneticisi" olarak tanımlanmış bulunmaktadır. Buna göre, ihale yetkilisinin
ilgili mevzuatında özel olarak belirlendiği haller dışında, 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesi
uyarınca belirlenmiş bulunan harcama yetkilileri aynı zamanda ihale yetkilisi olacak ve İhale
mevzuatına uygun işlemleri gerçekleştirecektir.
İşleyiş ;Harcama yetkilisi olan Genel Sekreter ve Yardımcısı; Bütçeden harcama
yapılabilmesi için Harcama talimatında , gerçekleştirme Görevlilerini belirleyeceklerdir.Bütçe
tek olduğundan; Harcama ve gider gerçekleştirmelerinde ; birim müdürlüklerine Görev
Yönergesiyle verilmiş iş ve işlemlere uygun görevlendirmeler yapılarak işletilmektedir.
46
Giresun İl Özel İdaresi
2-2012 YILI İHALE VE HARCAMA BİLGİLERİ
a) 2012 Yılında İhale İşleri Şefliğince Yapılan İhalelerin Birimlere Göre Dağılımı(İptal edilen ihaleler dahil)

İl Müdürlükleri ihalelerinin %80 ‘ine Yakınının ihale ve harcama yetkilisi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüdür.
İHALE USULÜ
4734/21.Md-(b) 4734/21.Md-(f)
Pazarlık Usülü Pazarlık Usülü
(Adet)
(Adet)
TOPLAM
(Adet)
BİRİM ADI
4734/19.Md
Açık Usül
(Adet)
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü(Gen.Sek./Valilik)
Yol ve Trafik Hizmetleri Müdürlüğü
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Destek Hizmetleri ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Plan Proje Müdürlüğü
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Genclik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü
İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü
İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü
1
2
94
1
22
3
1
34
13
3
3
1
1
-
18
7
1
-2
6
1
7
2
1
2
8
13
1
1
1
3
1
2
1
2
1
33
101
2
2
1
24
12
3
43
15
5
3
3
1
10
179
55
25
259
T O P L A M
47
Giresun İl Özel İdaresi
2012 Yılında Yapılan İhalelerin İhale Usulune Göre Genel Dağılım
(İptal Edlenler Dahil)
İHALE USULÜ
4734/19. Md. Açık Usul
(Ad.)
4734/21.Md. (b)+ (f)
Pazarlık Usul (Ad.)
Toplam (Adet)
179
80
259
48
Giresun İl Özel İdaresi
b) Çeşitli Nedenlerle İptal Edilen İhalelerin Dağılımı
(İptal Nedenleri:Yaklaşık maliyet üstü teklif ve ödenek yokluğu-Değerlendirme sonucu değerlendirilecek teklif kalmaması-Rekabet oluşmamasıİhaleye teklif verilmemesi-İhale dokümanı yanlışlıkları…..vb)
İHALE USULÜ
BİRİM ADI
TOPLAM
Yazı İşleri
Müdürlüğü(Gen.Sek./Valilik)
Yol ve Trafik Hizmetleri Müdürlüğü
4734/19.Md
Açık Usül
(Adet)
-
4734/21.Md-(b)
Pazarlık Usülü
(Adet)
5
4734/21.Md-(f)
Pazarlık Usülü
(Adet)
-
5
39
1
-
40
İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğü
Plan Proje Müdürlüğü
-
-
1
1
1
1
-
2
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
1
-
-
1
İl Sağlık Müdürlüğü
2
-
-
2
İl Emniyet Müdürlüğü
1
-
-
1
İl Genclik Hizmetleri ve Spor
Müdürlüğü
İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü
-
1
-
1
-
1
-
1
44
9
1
54
TOPLAM
49
Giresun İl Özel İdaresi
2012 Yılında Çeşitli Nedenlerle İptal Edile İhalelerin İhale Usulune Göre Genel Dağılımı
İHALE USULÜ
4734/19. Md. Açık Usul (Ad.)
4734/21.Md. (b)+ (f) Pazarlık
Usul (Ad.)
Toplam (Adet)
44
10
54
c- 2012 Yılında Yapılan İhalelerin Niteliğine Göre
Dağılımı(İptal edilen ihaleler dahil)
İHALENİN NİTELİĞİ
Mal (Adet)
Hizmet (Adet)
Yapım (Adet)
Toplam (Adet)
62
38
159
259
50
Giresun İl Özel İdaresi
ç) Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesinden Yapılan Harcamaların Toplam
Miktarı
BİRİMLER
TOPLAM İŞLEM SAYISI
-İhale(Açık-Pazarlık Usulü)
-Doğrudan Temin
(4734/22Md/a+b+c+d)
-İstisna Kapsamı(4734/3.Md –e(DMO)
-Avanslı Ödeme ve Cari Harcama
HARCAMA
MİKTARI
(KDV DAHİL)
Toplam /Adet
Destek Hizmetleri ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Genclik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü
T O P L A M
182
165.938,61
1
9
31
14
36
198
1
472
16.791,40
225.916,50
1.515.440,19
143.795,51
116.138,90
5.762.132,40
7.741,82
7.953.895,33
d) 2012 Yılında Yapılan İhalelerinYaklaşık Maliyet / Sözleşme Bedeli / Farkukayese
Tablolarıları
Toplam(A Kaynak
det)
205 İhalesi
Yapılmış İş
5 + 8
Yaklaşık
Maliyeti
Sözleşme
Bedeli
102.464.633,9
82.034.384,84
3
51
Fark
20.430.249,09
Tenzilat(%)
19,94
Giresun İl Özel İdaresi
e) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün İhale ve Harcama Yetkilisi Olarak Yapmış Olduğu İhalelerin Birimlere
Göre Dağılımı(İptal edilen ihaleler dahil)
İHALE USULÜ
4734/21.Md-(b) 4734/21.Md-(f)
Pazarlık Usülü Pazarlık Usülü
(Adet)
(Adet)
1
4734/19.Md
Açık Usül
(Adet)
1
3
8
3
2
--
BİRİM ADI
Destek Hizmetleri ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Genclik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü
T O P L A M
17
f) Destek Hizmetleri Müdürlüğünce Çeşitli Nedenlerle İptal Edilen İhalelerin Dağılımı
1
TOPLAM
(Adet)
1
3
8
3
2
1
18
(Yaklaşık maliyet üstü teklif ve ödenek yokluğu-Değerlendirme sonucu değerlendirilecek teklif kalmaması-Rekabet oluşmaması-İhaleye teklif verilmemesi-İhale
dokümanı yanlışlıkları…..vb)
İHALE USULÜ
BİRİM ADI
TOPLAM
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
TOPLAM
4734/19.Md
Açık Usül
(Adet)
2
1
4734/21.Md-(b)
Pazarlık Usülü
(Adet)
-
3
-
52
4734/21.Md-(f)
Pazarlık Usülü
(Adet)
-
-
2
1
3
Giresun İl Özel İdaresi
B- 2013 YILI PERFORMANS BİLGİLERİ
1-Destek Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyet ve Proje Bilgileri
Giresun İl Özel İdaresi Görev Bölümü Yönergesi ışığında ;İhale Hizmetleri Servisi,
İdari – Mali ve Sosyal İşler Servisi,olmak üzere 2(iki) adet bağlı alt birimi ile;İdarenin tüm
genel harcama ve ihtiyaçları ile cari giderlerinin planlanan şekilde sorumlularla koordineli
olarak yürütülmesini takip ederek; bütçe imkanları ölçüsünde talep edilenlerin tamamının
karşılanması suretiyle hizmetin aksamadan yürütülmesine destek sağlamak. Birim
müdürlüklerinin görev alanına giren hizmetleri ve yatırımları ile ilgili mal alımı,hizmet alımı
ve yapım işlerine ait her türlü ihale işlemlerinin yanı sıra; Bakanlıklar ve diğer merkezi idare
kuruluşlarının görev alanına giren yatırım ve hizmetlerine ait, ödenekleri İl Özel İdaresinin
ilgili birimlerine aktarılan işlerine ait her türlü ihale işlemlerinin ihale mevzuatı çerçevesinde
, süresi içersinde doğru ve eksiksiz olarak ilgili birim müdürlükleri ile koordine içerisinde
sonuçlandırmak. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinde ödeneği bulunan Bakanlıklar ve
diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına ait her türlü işlemlerin ihale ve harcama
yetkilisi olarak, ilgili birim müdürlükleri ile koordine içerisinde tamamlanmıştır.
53
Giresun İl Özel İdaresi
2- 2013 YILI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
a) 2013 Yılında İhale İşleri Şefliğince Yapılan İhalelerin Birimlere Göre Dağılımı(İptal edilen ihaleler dahil)

İl Müdürlükleri ihalelerinin %80 ‘ine Yakınının ihale ve harcama yetkilisi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüdür.
BİRİM ADI
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü(Gen.Sek./Valilik)
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm
İşletme Müdürlüğü
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Plan Proje Müdürlüğü
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşlerMüdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Genclik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü
İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü
T O P L A M
4734/19.Md
Açık Usül
(Adet)
İHALE USULÜ
4734/21.Md-(b) 4734/21.Md-(f)
Pazarlık Usülü Pazarlık Usülü
(Adet)
(Adet)
TOPLAM
(Adet)
1
14
72
7
6
6
8
4
3
2
1
24
81
17
1
1
11
8
1
57
9
1
5
3
-
1
3
1
2
1
1
-
1
3
2
2
1
1
1
14
10
1
62
9
1
3
5
4
2
191
29
17
237
54
Giresun İl Özel İdaresi
b) 2013 Yılında Çeşitli Nedenlerle İptal Edilen İhalelerin Dağılımı
(İptal Nedenleri:Yaklaşık maliyet üstü teklif ve ödenek yokluğu-Değerlendirme sonucu değerlendirilecek teklif kalmaması-Rekabet oluşmaması-İhaleye
teklif verilmemesi-İhale dokümanı yanlışlıkları…..vb)
İHALE USULÜ
BİRİM ADI
TOPLAM
Yazı İşleri Müdürlüğü(Gen.Sek./Valilik)
4734/19.Md
Açık Usül
(Adet)
2
4734/21.Md-(b)
Pazarlık Usülü
(Adet)
2
4734/21.Md-(f)
Pazarlık Usülü
(Adet)
1
5
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
7
1
-
8
Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve
Turizm İşletme Müdürlüğü
Plan Proje Müdürlüğü
-
-
1
1
1
1
-
2
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
4
-
-
4
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
15
-
-
15
İl Sağlık Müdürlüğü
3
-
-
3
İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü
-
-
1
1
32
4
3
39
TOPLAM
55
Giresun İl Özel İdaresi
c)2013 Yılında Çeşitli Nedenlerle İptal Edile İhalelerin İhale Usulune Göre
Genel Dağılımı ve Grafiği
İHALE USULÜ
4734/19. Md. Açık Usul (Ad.)
4734/21.Md. (b)+ (f) Pazarlık
Usul (Ad.)
Toplam
(Adet)
32
7
39
56
Giresun İl Özel İdaresi
ç) 2013 Yılında İptal Edilen İhalelerin Niteliğine Göre Dağılımı ve
Grafiği
İHALENİN NİTELİĞİ
Mal
(Adet)
Hizmet
(Adet)
Yapım
(Adet)
Toplam
(Adet)
7
3
29
39
57
Giresun İl Özel İdaresi

d)2013 Yılında Yapılan İhalelerin Birimlere Göre Dağılımı( Toplam Yapılan-İptal edilenler)
İl Müdürlükleri ihalelerinin %80 ‘ine Yakınının ihale ve harcama yetkilisi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüdür.
BİRİM ADI
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü(Gen.Sek./Valilik)
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm
İşletme Müdürlüğü
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Plan Proje Müdürlüğü
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşlerMüdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Genclik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü
İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü
T O P L A M
4734/19.Md
Açık Usül
(Adet)
İHALE USULÜ
4734/21.Md-(b) 4734/21.Md-(f)
Pazarlık Usülü Pazarlık Usülü
(Adet)
(Adet)
TOPLAM
(Adet)
1
12
65
7
4
5
8
3
3
1
1
19
73
16
1
1
10
4
1
42
6
1
5
3
-
1
2
1
2
1
1
-
1
3
2
1
1
1
1
12
6
1
47
6
1
3
5
4
1
159
25
14
198
58
Giresun İl Özel İdaresi
e) 2013 Yılında Yapılan İhalelerin İhale Usulüne Göre Dağılımı ve
Grafiği
İHALE USULÜ
4734/19. Md. Açık Usul (Ad.)
4734/21.Md. (b)+ (f) Pazarlık Usul
(Ad.)
Toplam (Adet)
159
39
198
59
Giresun İl Özel İdaresi
f) 2013 Yılında Sonuçlandırılan 198 Adet İhalenin Niteliğine Göre, Parasal
(Sözleşme Bedeli) Dağılım Grafiği
İHALENİN NİTELİĞİ
Mal
(49Adet)
Hizmet
(39 Adet)
Yapım
(110Adet)
Toplam
(198 Adet)
11.306.887,29 TL
29.697.667,03 TL
39.058.163,35 TL
80.062.717,67 TL
60
Giresun İl Özel İdaresi
g)2013 Yılında Sonuçlandırılan 198 Adet İhalenin Yaklaşık
Maliyet/ Sözleşme Bedeli / Fark Mukayese Tablosu
YAKLAŞIK MALİYET
92.972.510,13
SÖZLEŞME BEDELİ
80.062.727,67
FARK
12.909.782,46
TENZİLAT ORANI (%)
13,89
3- Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce 2013 mali yılı Bütçesinden Yapılan Harcamalar
BİRİMLER
TOPLAM İŞLEM SAYISI
-İhale(Açık-Pazarlık Usulü)
-Doğrudan Temin
(4734/22Md/a+b+c+d)
-İstisna Kapsamı(4734/3.Md –e(DMO)
-Avanslı Ödeme ve Cari Harcama
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Genclik Hizmetleri ve Spor
Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Aile ve Sosyal Politikalar
Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
T O P L A M
HARCAMA
MİKTARI
(KDV DAHİL)
Toplam /Adet
91
4
259.181,34
151.819,70
11
34.060,06
36
146.418,16
2
70.332,36
1
946.247,90
1.608.059,52
145
III- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. ÜSTÜNLÜKLER
Müdürlüğümüzün görev ve sorumluluk alanı oldukça geniştir.Yapılan hizmetlerde
,mevcut personelimizin bilgi ve birikimleri yeterlidir.Personellerimiz kişisel çabalarıyla ve
özverileriyle hizmet sunmaktadırlar..
61
Giresun İl Özel İdaresi
Giresun İl Özel İdaresine kanunla verilen görevlerin yürütülmesinde idarece ve
çeşitli birimlerce ihtiyaç duyulan yapım işlerinin mal ve hizmetlerin alımının süresi içersinde
doğru ve eksiksiz olarak yapılması
suretiyle hizmetin aksamadan yürütülmesine destek
sağlanarak , 4734 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında oluşan değişiklikleri takip ederek diğer
birimlerimizi bilgilendirmek suretiyle destek vermek, genel kamu hizmetlerinin eksiksiz yerine
getirilmesi için gereken yapılmaktadır.
B. ZAYIFLIKLAR
1- Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün personel sayısı yetersizdir.Buna bağlı olarak
yürütülen hizmetlerde aksaklıklar olabilmektedir.
2-Yıl içerisinde ,Müdürlüğümüzden hizmet alan iç ve dış hizmet birimlerinin taleplerini
zamanında Müdürlüğümüze iletmemelerinden kaynaklanan aksaklıklar olabilmektedir.
C. DEĞERLENDİRME.
1-İl Genel Meclisinin, kararı ile onaylanan 2013 Yılı İl Özel İdare Performans Planında
,Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans işleri ;
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
çerçevesinde İdaremiz Bütçesi doğrultusunda mal ve hizmet alımlarını kaliteli bir şekilde ve
uygun fiyatla, zamanında, doğru ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmek. 4734 Sayılı Kanun ve
ilgili mevzuatında oluşan değişiklikleri takip ederek diğer birimlerimizi bilgilendirmek ve bu
konuda destek vermek stratejik amacı doğrultusunda,mal ve hizmet alımlarının %80’ini
gerçekleştirmek olarak belirlenen hedefe ulaşılmış ve Müdürlüğümüzün yapacağı işler yerine
getirilmiştir.
2-İdaremizin mal,hizmet alımları ve yapım işlerine yönelik iç hizmet birimlerinin ihaleli
işlerinin yapılmasının yanı sıra , oldukça yoğun bir şekilde diş hizmet birimlerinin(Bakanlık İl
Müdürlükleri) ödenekleri İl Özel İdaresinin ilgili birimine aktarılmış işlerinin mal,hizmet
alımları ve yapım işleri ihaleleri ihale işleri birimimizce ; Giresun İl özel idaresinin malî
durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak bütçede bu
hizmetler için ayrılan ödenekler doğrultusunda, öncelik sırasına göre , kamu kuruluşları ile
koordinasyon içinde yürütülmesi sağlanmış ve başarı ile yapılmıştır.
3- Müdürlüğümüzden talepte bulunan
iç ve dış hizmet birimleriyle koordinasyon
sağlanarak, devamlı diyaloglarda bulunup birimlerin ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi ve
zamanında taleplerin yapılması sağlanacak ve Müdürlüğümüzün personel sayısı nitelikli
personellerle takviye edilerek yürütülen hizmetlerde personele bağlı aksaklıklar ortadan
kaldırılacaktır.
4-Destek Hizmetleri Müdürlüğü ;İl Özel İdaresinin hizmet politikası doğrultusunda; İl
Özel İdaresinin iş ve işleyişlerinde ,vatandaş odaklı , şeffaf bir yönetimi oluşturmasına ve
yapılan tüm hizmetlerin bu şekilde sürdürülebilir olmasını sağlama noktasında üzerine düşen
görevi yapacak ve iş ve işlemlerimizde ,hizmet birimlerinden gelen talep ve onaylar
doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince gerekli ihale ve
doğrudan alım işleri yapılacak, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu’na göre sözleşmeleri
yapıp ilgili birimlere dosyalar tevdi edilerek, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu doğrultusunda iş ve işlemlerin temin edilmesi sağlanacaktır.Tüm işlerimizde; serbest
rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, hesap verilebilirlilik ilkeleri göz önünde
bulundurulacak ve kaynakların en verimli şekilde kullanılabilirliğini esas alınacaktır. İnsan ve
toplum hayatını ilgilendiren her alanda görevi ve sorumluluğu bulunan idaremiz;bundan önce
olduğu gibi , bundan sonra da ;yapmış olduğu ihalelerle ; eğitim, sağlık, kültür,spor, sosyal işler
….vb hizmetlere tahsis edilmiş olunan ödeneklerin biran önce yatırıma dönüştürülerek, toplum
yararına
sunulması hizmet
politikasına yardımcı çabası içerisinde olunacaktır.
5- Müdürlükçe:Kamuoyunun ihaleleri daha yakından takip edebilmeleri için , yapılacak
ihalelerin listesi ve yapılmış olanlarında sonuçları ,şeffaf ve halka açık olması amacıyla web
sitemizde yayınlanarak gereken güncellemeler yapılacaktır.
62
Giresun İl Özel İdaresi
IV- ÖNERİ VE TEDBİRLER
A- ÖNERİLER
AB uyum sürecinde mahalli idareler alanında yapılan yasal ve yapısal değişikliklere paralel
olarak İl Özel İdaresinin kurumsal yapısı ve işlevi değiştiğinden, bu değişikliklere paralel
olarak kaynakların arttırılması gerekmektedir.Bunun içinde;
1- İl Özel İdarelerine ait Gelir Kanunu çıkarılarak verilen görev, yetki ve sorumluluklar
doğrultusunda gelir yönüyle desteklenmek
2- İl Özel İdarelerine bütçeden ayrılan payların artırılması ve İl Özel İdarelerinin mali yapılarının
güçlendirilmesi uygun olacaktır.
3-5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Özel İdarelerine Merkezi Yönetim tarafından
yürütülmekte olan birçok kamu hizmeti devredilmiştir. Ancak İl Özel İdarelerinde bu konularda
uzmanlaşmış, yeteri derecede İdari personel bulunmamaktadır. Uzmanlık isteyen bu tür görev ve
sorumlulukların yerine getirilebilmesi için; görevli personelin temel bilgi veuygulamalar
açısından hizmetiçi eğitimlerle yeterli seviyeye getirilmesi ve uzman personel görevlendirilmesi
gerekmektedir.Sürekli değişen mevzuat karşısında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce yetkili
kişiler tarafından personelin hizmet içi eğitime tabii tutulması ve Bakanlıkça hizmet içi
eğitimlerin organize edilmesi .
B- TEDBİRLER
1- Birimlerin görev yönergelerine ,Stratejik ve performans Planlarına uygun bütçe hazırlanarak
, hedeflere ulaşılmaya çalışılmalı ve plan doğrultusunda hareket edilmelidir..
2-İl özel İdaresinin amaçlarına , misyon ve vizyonuna uygun olmayan projeler
desteklenmemelidir.
3-Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına özen gösterilecek, kamusal kaynaklar İl’in
önceliklerine ve ilçeler arasındaki gelişmişlik farkının en aza indirilmesi için kullanılacaktır.
4-Yatırımlarda,fizibiliteye önem verilerek mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uyulacaktır.
5-Fiziksel altyapılar çağın gerektirdiği standartlarda ve amaca hizmet edecek şekilde
projelendirilecek ve uygulanacaktır.
YATIRIM İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüze 2013 yılı içerisinde denetim hizmetleri yürütülen 87 adet projeden 41
adeti tamamlanmış, 26 adeti devam etmekte, 2 adeti ihale aşamasında, 5 adeti proje aşamasında
12 adeti başlanamadı.
Ayrıca;
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2013 Yılı içerisinde
195 adet yaklaşık maliyet hazırlanmıştır.
30 adet keşif hazırlanmıştır.
48adet teknik rapor düzenlenmiştir.
72 adet proje ve rölöve hazırlanmıştır.
I-GENEL BİLGİLER
A. Misyon ve Vizyon:
Misyon:
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İl Özel İdaresi ve diğer Yatırımcı kuruluşlar ait yapım
işlerinin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetimini yapmak.
63
Giresun İl Özel İdaresi
 Birimi ile ilgili yapılacak her türlü ihale Komisyonunda personel görevlendirmek,
 İhalesi yapılan yapım işlerinin sözleşmesine göre gerçekleşmesini sağlayabilmek için ;

İhale sonrası denetimi verilen yapım işlerinin fen ve sanat kurallarına uygun olarak
yapılıp yapılmadığının denetimini yapmak/yaptırmak,

Geçici hak edişleri tanzim ve tasdik etmek ,

Geçici kabulleri yapmak ,

Kesin hesapları tanzim ve tasdik etmek ,


Kesin kabuller ile gerektiğinde tasfiye ve fesih işlemleri yapmak,
iş programları ile revize iş programları tanzim ve tasdik etmek.

İhale sonrası uygulama esnasında oluşabilecek her türlü proje değişiklikleri ile iş
artış ve iş eksiliş hesaplarını tanzim ve tasdik etmek.

Yeni birim fiyat , analizler , iş programları ile revize iş programlarını tanzim ve
tasdik etmek,
Projeler için gerekli olan kazı klas, katsayı, nakliye mesafesi, malzeme ocakları tespitleri
yapmak ,
Birimi ile ilgili olarak çıkarılması gereken yönetmelik taslaklarını oluşturarak Genel
Sekreterliğin takdirine sunmak.
Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması Genel
Sekreterin verdiği emirleri yerine getirmek
Vizyon:
İlimizde planlanan yatırımlar için ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında
karşılanmasını, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, hizmet verecek projeler ve
çözümler üreten bir Müdürlük olmaktır.
B. Yetki Görev ve Sorumlulukları:
5286 sayılı Kanun ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kaldırılmasına müteakip İl
Özel İdaresine bağlanan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün yapmakta olduğu görevlerin bir
bölümü: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun getirdiği yeniden yapılanma doğrultusunda
10.06.2007 tarihli resmi gazetede yayınlanan ‘ İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik ‘ hükümleri çerçevesinde oluşturulan ‘ Yatırım ve İnşaat
Müdürlüğü ‘ tarafından yürütülmektedir.
C. İdareye İlişkin Bilgiler:
1. Fiziksel Yapı:
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün Hizmetlerinde kullanılan Cihaz ve aletler, yazılım ve
bilgisayarlar tablolar halindedir.
64
Giresun İl Özel İdaresi
1.1 Bürolarda kullanılan Cihazlar
Sıra No
Cihazın Adı
Özelliği
1
Sabit telefon
Santrale bağlı
2
Seyyar Telefon
Santrale bağlı
3
Yazıcı
4
Fotokopi Mak.+Yazıcı
5
Klima
Adet
16
1
16
1
1
1.2 Hizmet Taşıtları:
Taşıtın Cinsi
Göreve Tahsis Edilmiş
Kuruma Araçlar
Tofaş Doğan
Renault Megane
2
1
Göreve Tahsis Edilmiş
Hizmet Alanı Yoluyla Adet
Edinilmiş Taşıtlar
2
1
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
3.1 Yazılım ve Bilgisayarlar
CİNSİ
ÖZELLLİĞİ
ADET
Masaüstü Bilgisayar Flat Monitör İnternet Kullanımlı
Taşınabilir Bilgisayar İnternet kullanımlı
16
1
4. İnsan Kaynakları:
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünde 20 adet Teknik Personel, 1 ad. VHKİ ve 1 ad Hizmetli
bulunmaktadır.
1 Ad. Makine Mühendisi ve 1 ad İnşaat Teknikeri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden,
1 adet Ad. Makine Mühendisi Giresun Valiliğinden, 1 Ad. Elektrik Teknikeri İl Milli Eğitim
Müdürlüğünden Geçici Görevli olarak çalışmaktadır.
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünde Mimar, Harita Mühendisi şoför bulunmamaktadır.
İlimizde planlanan yatırımlar için ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında
karşılanmasını, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla 2 ad. Mimar, 1 ad.
Harita Mühendisi 1 ad. Makine Mühendisi, 1 ad. Makine Teknikeri ve 3 adet Soföre
ihtiyaç duyulmaktadır.
Örgüt Yapısı
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜR (JEOFİZİK MÜHENDİSİ)
Statü
Bağlı Olduğu Kurum
Memur
İl Özel İdaresi
İnşaat Mühendisi
7
Memur
İl Özel İdaresi
İnşaat Teknikeri
5
Memur
Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü
İnşaat Teknikeri
1
Unvan
65
Adet
Giresun İl Özel İdaresi
Memur
Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü
Makine Mühendisi
1
Memur
Valilik
Makine Mühendisi
1
Memur
İl Özel İdaresi
1
Memur
İl Özel İdaresi
Makine Teknikeri
Elektrik Elektornik
Mühendisi
Memur
Milli Eğitim Müdürlüğü
Elektrik Teknikeri
1
Memur
İl Özel İdaresi
Elektrik Teknikeri
1
Memur
İl Özel İdaresi
Elektrik Teknikeri
1
Memur
İl Özel İdaresi
Veri Hazırlama
1
İl Özel İdaresi
Hizmetli
1
TOPLAM
1
22
6. Yönetim ve İç kontrol Sistemi ( Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi ):
Müdürlük Personelinin tamamının ataması Vali tarafından yapılmaktadır.Yapım
işlerinde yaklaşık maliyet, ödenek temin işlemleri yapılmasına müteakip, ihale işleminin
başlatılması için dosya Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilir. İhale komisyonuna talep
edildiğinde personel görevlendirilir.
Birim Müdürlüğü bütçe ödeneği bulunan harcama kalemleri ile ilgili harcama ve
gerçekleştirme yetki ve sorumluluğuna sahiptir.
Yatırım programı ile ilgili harcamalarda denetim elemanı hak ediş raporu tanzim eder,
tahakkuk müzekkeresi gerçekleştirme görevlisi tarafından hazırlanmasına müteakip, harcama
yetkilisi tarafından imzalanır.
II. AMAÇ ve HEDEFLER:
A. Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün Amaç ve Hedefleri:
STRATEJİK AÇIKLAMALAR
STRATEJİK AMAÇ-1
İlimizde planlanan yatırımlar için
ihtiyaçların uygun şartlarla ve
zamanında karşılanmasını, kaynakların
verimli kullanılması için çalışmalar
yapılacaktır
STRATEJİK HEDEFLER
STRATEJİK HEDEF-1 Kamu Kurum
ve Kuruluşların ihtiyaçlarına teknik
yönden destek vermek.
FAALİYET
FALİYET–1 Yatırım Programında
yer alan projeleri gerçekleştirmek
FALİYET-2 ödenekleri Bütçemize
aktarılan projeleri gerçekleştirmek.
B. Temel Politikalar ve Öncelikler:
Müdürlüğümüzün temel politikası yapım işlerini fen ve sanat kurallarına uygun olarak
yaptırmak ve ihtiyaçların uygun zamanda ve zamanında karşılanmasını sağlamak, yeni prjeler
üretmektir.
Genel Sekreterlik Makamının planladığı her türlü yapım işine ait ihale öncesi ve sonrası
teknik hizmetleri sunmaktır.
66
Giresun İl Özel İdaresi
III. FALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER
A.
Mali Bilgiler:Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne 2013 yılında yatırımlar için
90.975.732,50 TL ödenek kaydı yapılmış, 45.174.165,83 TL’si harcanmış olup 45.801.566,67
TL 2014 yılı bütçesine devredilmiştir.
IV. ÖNERİ VE TEDBİRLER
Yeterli teknik eleman, araç ve ekipman sağlandığı takdirde daha kısa sürede ihtiyaç olan
teknik hizmetler verilecektir.
Bunun için ; Deneyimli 1 ad. Harita Mühendisi, 1 ad. Jeoloji Mühendisi , 2 ad. İnşaat
Mühendisi ve 1 ad. Mimar’a ihtiyaç duyulmaktadır.
67
Giresun İl Özel İdaresi
YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU
İLİ
: GİRESUN
YILI
:2013
YATIRIMCI DAİRE
:İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Sıra No.
İŞİN
Sektör
Adı
Prj.
No.
PROJENİN ADI VE
ÖZELLİKLERİ
YERİ
BAŞLAMA
TARİHİ
Alucra
19.04.2011
PROJE
TOPLAMI
BİTİM
TARİHİ
Sözleşme Bedeli
20.04.2013
2013 YILI ÖDENEĞİ
BU YIL YAPILAN
HARCAMA
226.991,79
196.911,79
DÜŞÜNCELER
1
Bakanlık
2
Bakanlık
Alucra Hükümet konağı Yapımı
Bulancak Hükümet Konağı
Yapımı
3
Bakanlık
Güce Hükümet Konağı Yapımı
Güce
459.995,00
4
Bakanlık
Keşap
700.000,00
5
Özel İdare
Keşap Hükümet Konağı Yapımı
İl Özel İdaresi Hizmet Binası
Yapımı
6
Bakanlık
Vali Konağı Yapımı
Merkez
245.000,00
7
Özel İdare
Merkez
922.000,00
8
Sağlık
Kültür Sitesi Yapımı
Devlet Hast.Yoğun Bakım Ünitesi
Yap.
Merkez
19.08.2013
26.11.2013
699.740,00 593.000,00
599.995,37
298.825,37
Bitti
Güvenlik Binası Yapımı
Kümbet
19.09.2012
29.05.2013
392.940,00 333.000,00
388.976,41
388.976,41
Bitti
Gençlik Merkezi Yapımı
Merkez
17.08.2012
16.08.2013
2.635.176,78 2.233.200,66
01.11.2013
30.03.2014
2.466.200,00 2.090.000,00
9
10
Özel İdare
Özel İdare
8
3.271.513,14 2.580.000,00
Bulancak
Merkez
17.06.2013
20.02.2013
18.05.2015
20.01.2015
4.909.980,00 4.161.000,00
15.901.680,00 13.476.000,00
2.099.995,26 1.458.035,26
58.075,00
1.834.795,29 1.805.375,29
Bitti
Devam Ediyor
İhale
aşamasında
İhale
aşamasında
Devam Ediyor
Başlamadı
Proje
Aşamasında
2.635.176,78 2.635.176,78
11
Özel İdare
Gençlik Merkezi İkmal İnşaatı
Merkez
12
Eğitim
Anaokulları Onarımı
Muhtelif
127.696,00
16.756,00
13
Eğitim
Merkez
1.279.997,98
2.747,98
14
Eğitim
Merkez İlçe Anaokulu Yapımı
Fındık Yurdu Anaokulu
Yapımı
Merkez
10.07.2013
05.01.2014
15
Eğitim
Güre İlköğretim Okulu Yapımı
Merkez
16.08.2012
11.06.2013
Bitti
Devam Ediyor
Yılı İtibariyle
Bitti
Proje
Aşamasında
1.848.586,15 1.525.000,00
1.852.977,93 1.034.627,93
Devam Ediyor
2.141.700,00 1.815.000,00
1.929.999,75 1.627.899,75
Bitti
68
Giresun İl Özel İdaresi
16
Eğitim
17
Eğitim
18
Eğitim
Tirebolu Sakarya İÖO Yapımı
Tirebolu
19.04.2013
03.04.2014
Muhtelif
01.01.2013
31.12.2013
Piraziz
26.08.2013
02.05.2014
19
Eğitim
İlköğretim Okulları Onarımı
İlköğretim Okulları Doğalgaz
Dön.Prj.
Piraziz İsmail YÜCEL EML Pan.
Yap.
20
Eğitim
Yağlıdere İHL Pansiyon Yapımı
Yağlıdere
13.09.2013
Dereli
Eğitim
500.000,00
Başlamadı
3.375.000,00
430.620,03
Devam Ediyor
01.04.2014
2.044.940,00 1.733.000,00
2.044.940,00
418.629,90
Devam Ediyor
13.05.2013
09.11.2013
839.532,13 695.000,00
610.098,28
515.458,28
Devam Ediyor
Tirebolu
12.07.2013
28.01.2014
1.673.776,90 1.418.455,00
258.698,95
258.698,95
Devam Ediyor
Merkez
28.07.2011
29.03.2013
2.742.730,18 2.210.000,00
462.394,64
436.534,64
Bitti
15.11.2012
29.08.2013
06.07.2012
07.06.2013
Eğitim
23
Eğitim
24
Eğitim
Bulancak Güzelyalı İÖO İnşaatı
Bulancak
25
Eğitim
Mrk.Aksu İÖO Yapımı
Merkez
Çıtlakkale 24 Derslik İÖO Yapımı
Merkez
Eğitim
757.207,48
27
Eğitim
Doğankent Süttaşı İÖO Yapımı
Doğankent
28
Eğitim
Piraziz
29
Eğitim
Piraziz Anadolu Lisesi Yapımı
Hamdi Bozbağ Anad. Lis. Spor
Sal. Yap.
2.173.914,00 1.842.300,00
1.980.789,64 1.135.189,64
360.000,00
2.239.994,00 1.898.300,00
2.039.691,35 1.725.101,35
200.000,00
18.02.2013
12.06.2014
3.573.040,00 3.028.000,00
Merkez
4.275.193,07 1.763.213,07
700.000,00
30
Eğitim
Yağlıdere Anadolu Lisesi Yapımı
31
Eğitim
Tirebolu Anadolu Lisesi Yapımı
Tirebolu
400.000,00
32
Eğitim
Tirebolu İHL Spor Salonu Yapımı
Tirebolu
700.000,00
33
Eğitim
Espiye İHL Pansiyon Yapımı
Espiye
14.05.2013
28.01.2014
2.059.733,73 1.680.000,00
2.025.996,13 1.140.766,13
Merkez İHL Yapımı
Merkez
04.02.2013
29.01.2014
6.334.240,00 4.948.000,00
6.399.997,14 6.032.617,14
Eğitim
Orta Öğretim Okulları Onarımı
Muhtelif
01.01.2013
31.12.2013
Eğitim
Alucra 10 Ders Okul ve 200 Kiş. Pan.
Yap.
Alucra
17.06.2013
12.04.2014
Bulancak
30.12.2013
06.09.2014
Merkez
01.11.2012
01.10.2014
35
36
37
38
Eğitim
Eğitim
Eğitim
Bulancak 19 Eylül Mes. Lis. Pan.
Yap.
İMKB Anad. Lis. Tadilat ve Ek
Bina Yap.
15.10.2012
10.08.2013
2.215.518,36 1.867.600,00
3.748.855,35 3.087.000,00
3.268.395,92 1.989.845,92
Bitti
Proje
Aşamasında
Devam ediyor
Bitti
Başlamadı
Proje
Aşamasında
Devam Ediyor
2.700.994,90 1.129.154,90
Devam Ediyor
Yılı İtibariyle
Bitti
2.890.756,85 2.187.756,85
Devam Ediyor
2.474.460,00 2.097.000,00
737.560,00
3.616.700,00 3.065.000,00
3.811.691,38
69
Feh edildi
Proje
Aşamasında
Başlamadı
Yağlıdere
34
Devam Ediyor
Yılı İtibariyle
Bitti
2.382.420,00 2.019.000,00
22
26
1.602.413,50 1.602.413,50
1.359.477,48
Muhtelif
Dereli Kızıltaş İÖO Ek Bina İnş.
Tirebolu İmamhatip Ortaokulu
Yapımı
Mrk.Gedikkaya 32 Derslik İÖO
Yapımı
21
2.848.683,90 2.210.000,00
Devam Ediyor
971.441,38
Devam Ediyor
Giresun İl Özel İdaresi
39
Eğitim
40
Eğitim
41
Eğitim
42
Eğitim
Muhtelif
01.01.2013
31.12.2013
909.996,83
672.836,83
Muhtelif
01.01.2013
31.12.2013
1.526.544,76
643.774,76
4.249.995,25
5.855,25
Yılı İtibariyle
Bitti
43
Eğitim
44
Eğitim
45
Eğitim
Din Öğretim Okulları Onarımı
Mesleki ve Tek. Eğt. Okulları
Onarımı
Atatürk Sağlık Meslek Lisesi
Yapımı
Tirebolu Denizcilik Meslek Lisesi
Yapımı
Meslek Eğit. ve Halk Eğit.Mrk.
Onr
Özel Eğitim Yapan Okulların
Onarımı
Okulların Deprem Dayanıklığının
Art.
46
Sos.Hiz.
Huzurevi Yapımı
Merkez
04.04.2013
25.11.2014
5.413.686,60 4.587.870,00
47
Eğitim
Güce
25.02.2013
12.09.2013
840.567,93 695.000,00
840.567,92
840.567,92
Bitti
48
Özel İdare
Merkez
02.08.2013
25.09.2013
215.460,62 166.000,00
215.460,62
215.460,62
Bitti
49
Bakanlık
Güce Anaokulu Yapımı
Gümrük Müd. Prefabrik Hizmet
Bin.Yap
Eynesil Kaymakamlık Lojmanı
Yapımı
İl Özel İd.Tamirhane ve Çevre
Düzen.
Eynesil
14.01.2013
02.08.2013
340.008,15 288.142,50
330.954,52
330.954,52
Bitti
Merkez
31.10.2012
05.07.2013
Helikopter Pisti Yapılması
Ş.Karahisar Manastır WC ve
Drenaj
Merkez
01.03.2013
14.04.2014
Ş.Karahisar 15.07.2013
11.11.2013
Görele Hasanağa Cami Onarımı
Görele
21.06.2013
11.01.2014
Güce Spor Salonu Yapımı
Yağlıdere Belediye Hizmet Binası
Yap.
Güce
18.07.2013
30.05.2014
Yağlıdere
07.01.2013
03.10.203
Mrk.Kaya Kilisesi Onarımı
Dereli Heydere Köy Konağı
Yapımı
Çamolu Hacıören Köy Konağı
Yapımı
Müze Önü Yürüyüş Parkuru
Yapılması
Şeyh İdris Türbesi Çevre
Düzenlemesi
Merkez
15.03.2013
07.06.2013
Dereli
22.04.2013
14.06.2013
Çamoluk
05.06.2013
03.10.2013
Merkez
24.05.2013
07.08.2013
Piraziz
18.07.2013
15.11.2013
50
51
52
53
54
55
56
Özel İdare
Özel İdare
Özel İdare
Özel İdare
Özel İdare
Belediye
Özel İdare
57
Özel İdare
58
Özel İdare
59
Özel İdare
60
Özel İdare
Merkez
Tirebolu
30.07.2012
07.10.2013
Muhtelif
01.01.2013
31.12.2013
164.999,39
43.499,39
Muhtelif
01.01.2013
31.12.2013
100.996,10
37.616,10
6.883.981,04 5.561.000,00
Muhtelif
6.414.996,27 6.078.706,27
100.000,00
1.265.057,76 976.600,00
Yılı İtibariyle
Bitti
Proje
Aşamasında
Bitti
Yılı İtibariyle
Bitti
Yılı İtibariyle
Bitti
Başlamadı
3.567.495,88 1.252.645,88
1.265.057,76 1.265.057,76
Devam Ediyor
Bitti
192.340,00 163.000,00
192.340,00
192.340,00
Bitti
227.916,85 160.958,61
227.913,71
227.913,71
Bitti
691.556,62 586.064,93
691.556,62
566.959,13
Bitti
1.829.000,00 1.550.000,00
162.861,30
162.861,30
Devam Ediyor
1.024.339,30 790.000,00
70
1.024.339,30 1.024.339,30
Bitti
113.870,00 96.500,00
78.685,66
78.685,66
Bitti
56.640,00 48.000,00
56.640,00
48.000,00
Bitti
140.066,00 118.700,00
140.066,00
140.066,00
Bitti
35.867,82 53.473,10
35.867,82
35.867,82
Bitti
146.910,00 124.500,00
146.910,00
146.910,00
Bitti
Giresun İl Özel İdaresi
61
62
Özel İdare
Özel İdare
Tirebolu Özlü Köyü WC Yapımı
Bulancak sent. Çim Saha Tribün
Yapımı
TOPLAM :
Tirebolu
04.09.2013
03.10.2013
Bulancak
03.06.2013
20.09.2013
53.076,40 44.980,00
53.076,40
235.410,00 199.500,00
235.410,00
94.941.809,71 78.815.144,80
71
80.740.418,90
Bitti
235.410,00
46.264.384,94
Bitti
Giresun İl Özel İdaresi
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
İÇMESUYU ÇALIŞMALARI :
116 Adet İçmesuyu Ön Projesi Hazırlanması
6 Adet İçmesuyu Sondaj Kontrollüğü
116 Adet Yaklaşık Maliyet Dosyası Hazırlanması
70 Adet İçmesuyu İnşaat Kontrollüğü
Yer altı suyu araştırmalarında 11 adet işe HJE ( Hidrojeolojik Etüd ) raporu hazırlanmıştır.
Özel İdare Bütçeli 12 adet içmesuyu inşaatı bitirilmiş olup, 4 adet içmesuyu inşaatı
devam etmektedir.Harcanan ödenek miktarı 3.017.210,00 TL’dir. 351.610,00 TL ödenek ile
içmesuyu malzemesi alımı yapılarak köylere dağıtımı yapılmıştır.
KANALİZASYON ÇALIŞMALARI :
10 Adet Kanalizasyon Projesi, 3 adet köyün kanalizasyon hattı ve fosseptik projesi
yapılmıştır. 2 Adet yapay sulak alan projesi hazırlanmıştır. 2 adet yapay sulak alan inşaatı ve 2
adet ( 5 köy) kanalizasyon inşaatı işi bitirilmiş olup, 1 adet yapay sulak alan inşaatı devam
etmektedir. Harcanan ödenek miktarı 429.834,00TL ‘dir.Ayrıca 170.527,00 TL lik kanalizasyon
malzemesi satın alınmıştır.
KÖY YOLLARI ÇALIŞMALARI :
38 Adet köy yolları etüdü, 26 adet yol proje ve keşif özeti, 89 adet köy yolları planlama
değişikliği çalışmaları yapılmıştır. İlimize ait İçmesuyu , Yol Envanterleri ve İlçelerin Kontrol
Kesim ile Hizmet haritaları güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
SULAMA SUYU ÇALIŞMALARI
2 adet Sulama suyu projesi yapılmış ve 100.010,00 TL ödenek harcanmıştır.
1- GENEL BİLGİLER
A. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar
Plan Proje Müdürlüğü Belediye alanı dışında kalan köy ve bağlı yerleşim birimleri ile
Askeri Garnizonlara içmesuyu temin etmek amacıyla etüd, proje ve gerekirse sondajına karar
verir.
İçmesuyu tesislerinin inşaatı ile onarımlarını, yol ve içmesuyu güzergahları ile köprü
yerlerinin jeolojik zemin etütlerini, köylerin kanalizasyon projesi ve uygulamalarını, tarım
arazilerinin sulanması ve uygulamalarını, köy yollarının planlama ve değişiklikleri ile yukarıda
sayılı bütün hizmetlerin envanter kayıtlarını tutar.
72
Giresun İl Özel İdaresi
B.Teşkilat Yapısı
Plan Proje Müdürlüğü
a) Plan Proje Envanter Birimi,
b) İçmesuyu Yapım Birimi,
c) Toprak Sulama Ve Kanalizasyon Biriminden oluşmaktadır.
C. Fiziksel Kaynaklar
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Sıra No
DONANIM
12345678910111213141516-
Harici Hard Disk
Masaüstü Bilgisayar
Dizüstü Bilgisayar
Yazıcı
Fotokopi Makinesi
Plan Kopya Makinesi
Lazer 3 SWİCH 24.48
Nivo
Altimetre
El Altimetresi
Total Station
Toprak Direnci Ölçüm Cihazı
Jeodozik CPS
El Tipi CPS
Telefon
Ploter
Sıra No
123-
3 Ad.
24 Ad.
2 Ad.
10 Ad.
1 Ad.
1 Ad.
1 Ad.
1 Ad.
2 Ad.
3 Ad.
2 Ad.
1 Ad.
5 Ad.
8 Ad.
26 Ad.
1 Ad.
PROĞRAMLAR
Office XP 2003
Antivirüs proğramı
NETCAD
1 Ad.
10 Ad.
1 Ad.
D. İnsan Kaynakları
a) Memur Personeli
( 15 Adet)
Harita Mühendisi ( Müdür)
1 Ad.
Harita Mühendisi
2 Ad.
Jeoloji Mühendisi
1 Ad.
Ziraat Yüksek Mühendisi
1 Ad.
Kimya Mühendisi
1 Ad.
Çevre Mühendisi
1 Ad.
Elektrik Mühendisi
1 Ad.
Elektrik Teknikeri
1 Ad.
Harita Teknikeri
3 Ad.
73
Giresun İl Özel İdaresi
İnşaat Teknikeri
1 Ad.
Teknisyen
1 Ad.
Memur
1 Ad.
b) İşçi Personel ( 17 Adet)
Köy. Tes. Tek.
2 Ad. (Jeoloji Müh. 1 ad.)
Sürveyan
3 Ad.
İnşaat Ustası
5 Ad.
Topoğraf
1 Ad.
İş Makinaları Yağ.
1 Ad.
Nivocu
2 Ad.
Şoför
2 Ad.
Düz işçi
1 Ad.
ÖNERİ VE TEDBİRLER
Yeterli teknik araç ve ekip sağlandığı takdirde envanteri çıkarılmayan köylerin içmesuyu
envanteri çıkarılacaktır.
Proje ve Kontrollük yapabilecek 1 adet Ziraat mühendisi ve İnşaat Mühendisi ne ihtiyaç
vardır.
5 yıl içerisinde standart olmayan yollar proje yapılarak köy yollarımızın tamamı standart
hale getirilecektir.
Son 15 yıl içerisinde köy yolları envanteri arazide yapılamamıştır. 2014 yılında “
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ”
kurulabildiği takdirde köy yolu ağımız sağlıklı kayıt altına
alınacaktır. Bunu için 1 Mühendis, 2 Tekniker ve 1 yardımcı elemana ihtiyaç bulunmaktadır.
74
Giresun İl Özel İdaresi
İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU
İLİ
:GİRESUN
YILI
:2013
YATIRIMCI DAİRE
:İl Özel İdaresi Plan Proje Müdürlüğü
SIRA
NO
SEKTÖR
PROJE
NO
PROJENİN ADI
YERİ
(İl-İlçe)
TARİH
İŞİN
KARAKTERİSTİĞİ
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİM
TARİHİ
PROJE
TUTARI
PROGRAM
YILINA
KADAR
YAPILAN
HARCAMA
BU YIL
YAPILAN
HARCAMA
YILI ÖDENEĞİ
PROGRAM
REVİZE
31.12.2013
DÜŞÜNCEL
ER
DEVAM EDEN İŞLER
A-
60.000
Ön Projesi
hazırlandı.Prj
beklemede,su
yetersiz.Yeni
memba
araştırılıyor.
153.565
50.000
İnş. Bitti
339.294
87.000
Malzeme
alımı yapıldı.
1
İl Özel
İdaresi
Sisdağı, Seferli, Eserli,
Aralıkoz Grb. İçmesuyu
inş.
2
İl Özel
İdaresi
Mrk.Sultanköy,
Dereağzı,Mazıdüzü
İçm. İnş.
GiresunTirebolu
İçmesuyu
2012
2013
3
İl Özel
İdaresi
İçmesuyu Malzeme
Alımı
Giresun
İçmesuyu
2012
2013
4
İl Özel
İdaresi
İçmesuyu tesis yapım
Gideri
Giresun
İçmesuyu
2012
2013
5
İl Özel
İdaresi
İller
Bankası
Karaali İçmesuyu
Şebeke Projesi
Giresun-Merkez
İçmesuyu
2012
2013
114.460
88.591
128.361
İnş. Bitti.
6
İl Özel
İdaresi
İller
Bankası
Giresun-Keşap
İçmesuyu
2012
2013
109.153
107.612
121.301
İnş. Bitti.
7
İl Özel
İdaresi
İller
Bankası
GiresunŞebinkarahisar
Kanalizasyon
2012
2013
112.647
62.759
63.000
İnş. Bitti.
8
İl Özel
İdaresi
İller
Bankası
Giresun -Dereli
Kanalizasyon
2012
2013
110.000
İnş. Devam
ediyor
Düzköy-Cingiren
(Türbe)Karakoç
İçmesuyu Ek İçmesuyu
Projesi
Ekecek-Kınık
Kanalizasyon Doğal
Arıtma
Kümbet Kanalizasyon
Doğal Arıtma (500
Kişilik)
Giresun-Görele
İçmesuyu
2011
2013
75
363.440
209.956
430.000
67.451
Giresun İl Özel İdaresi
9
İl Özel
İdaresi
İller
Bankası
KaraaliGrb.-Espiye
Gülburnu İçmesuyu
Şebeke Projesi
Giresun-Merkez
İçmesuyu
2012
2013
134.966
113.346
123.000
İnş. Bitti.
10
İl Özel
İdaresi
İller
Bankası
Hamidiye Şebeke
Onarım Projesi
Giresun-Merkez
İçmesuyu
2012
2013
70.808
74.185
75.000
İnş. Bitti.
11
İl Özel
İdaresi
İller
Bankası
Giresun-Merkez
İçmesuyu
2012
2013
290.185
287.490
336.000
İnş. Bitti.
12
İl Özel
İdaresi
İller
Bankası
GiresunBulancak
İçmesuyu
2012
2013
310.810
339.105
350.000
İnş. Bitti
13
İl Özel
İdaresi
İller
Bankası
GiresunBulancak
İçmesuyu
2012
2013
288.519
236.127
230.000
İnş. Bitti.
14
İl Özel
İdaresi
İller
Bankası
Giresun-Piraziz
İçmesuyu
2012
2013
617.787
680.000
Fesh edildi.
15
İl Özel
İdaresi
İller
Bankası
Giresun-Keşap
İçmesuyu
2012
2013
841.340
850.000
İnş. Devam
ediyor
16
İl Özel
İdaresi
İller
Bankası
İnş.
BittiGeçici
kabul
yapılacak
17
İl Özel
İdaresi
İller
Bankası
18
İl Özel
İdaresi
İller
Bankası
Akköy Grubu Şebeke
Onarım Projesi
( Akköy-Alınca)
Eriklik Grubu İsale
Hattı İkmal Onarım
( 11 köy )
Erdoğan grubu Şebeke
Onarım Projesi
( 13 köy)
Kılıçlı Grubu Ana İsale
Hattı Değişim Projesi
(5 köy)
Geçit-Güneyköy
Gurubu köyleri
( 15 köy)
Tirebolu-Espiye Grup
köyleri ( 11 köy)
Arageriş Grb.
Çömlekçi Deresi,
İnanca, Çiftlik Köyü
İçmesuyu inş.
100 Köyün İçmesuyu
Tesisine Otomatik
Klorlama Cihazı Alımı
1
582.653
GiresunTirebolu-Espiye
İçmesuyu
2012
2013
742.220
803.318
830.000
Giresun-Görele
İçmesuyu
2011
2013
801.220
58.996
60.000
Giresun
İçmesuyu
2012
2013
300.000
TOPLAM:
B
97.376
5.097.555
880.000
İnş. Devam
ediyor
300.000
374.783
3.247.041
4.883.662
16.701
50.000
880.000
YENİ İŞLER
İl Özel
İdaresi
İçmesuyu temini
(Çamoluk Kutluca)
Çamoluk
İçmesuyu
2013
76
2013
50.000
İnş. Bitti.
Giresun İl Özel İdaresi
2
İl Özel
İdaresi
Keşap İlçesi Malzeme
alımı
Keşap
İçmesuyu
2013
2013
3
İl Özel
İdaresi
Sayca Köyü İçmesuyu
Tesisi yapım
Merkez
İçmesuyu
2013
2013
70.000
Ödenek
KHGB
aktarıldı
4
İl Özel
İdaresi
Barça Köyü İçmesuyu
Tesisi yapım
Merkez
İçmesuyu
2013
2013
300.000
İnş. Devam
ediyor
5
İl Özel
İdaresi
Ülper Köyü İçmesuyu
Tesisi yapım
Merkez
İçmesuyu
2013
2013
70.000
Ödenek
KHGB
aktarıldı
6
İl Özel
İdaresi
Darıköy Köyü
İçmesuyu Tesisi yapım
Merkez
İçmesuyu
2013
2013
50.000
İhale
aşamasında
7
İl Özel
İdaresi
Kemaliye Köyü
İçmesuyu Tesis
Geliştirme
Merkez
İçmesuyu
2013
2013
85.724
73.000
İnş. Bitti
8
İl Özel
İdaresi
Kanalizasyon Yapımı
kanalizasyon
2013
2013
50.000
50.000
Malzeme
alımı yapıldı.
9
İl Özel
İdaresi
Çalgan-Fevzi
Çakmak,Koman,
Kanalizasyon
yapımı(fosseptik)
Alucra
kanalizasyon
2013
2013
79.118
78.881
30.000
İnş. Bitti
10
İl Özel
İdaresi
Çamoluk Kanalizasyon
Malzeme Alımı
Çamoluk
kanalizasyon
2013
2013
50.000
16.359
50.000
Malzeme
alımı yapıldı.
11
İl Özel
İdaresi
Çamoluk Daldibi
İçmesuyu Onarım
Çamoluk
İçmesuyu
2013
2013
50.001
55.000
İnş. Bitti
12
İl Özel
İdaresi
Piraziz
İçmesuyu
2013
2014
13
İl Özel
İdaresi
Alucra
kanalizasyon
2013
2013
70.527
14
İl Özel
İdaresi
Çamoluk
kanalizasyon
2013
2013
56.475
Güneyköy Köyü İsale
ve Şebeke Hattı İçm.
İnş.
Fevzi Çakmak,Koman
Suyurdu,Boyluca Kan.
Malz. Alımı
Foseptik Yapımı
77
25.000
92.525
25.000
İnş. Devam
ediyor
19.796
160.000
Malzeme
alımı yapıldı.
İnş. Bitti
Giresun İl Özel İdaresi
15
Bakanlık
Şartlı
yardım
16
17
Bektaş ve Çalca
Kanalizasyon yapımı
Dereli
kanalizasyon
2013
2013
252.549
231.719
300.000
İnş. Bitti
İl Özel
İdaresi
Sulama Suyu
Temini(Merkez HasarıÇamoluk Yeniköy)
Çamoluk,Alucra
.Ş.Karahisar
Sulama
2013
2013
50.000
50.010
50.000
İnş. Bitti
İl Özel
İdaresi
Sulama Suyu Malzeme
Alımı
Çamoluk,Alucra
.Ş.Karahisar
Sulama
2013
2013
50.000
50.000
50.000
Malzeme
alımı yapıldı.
TOPLAM:
649.192
776.193
1.383.000
GENEL
TOPLAM:
5.746.747
4.023.234
6.266.662
78
374.783
880.000
Giresun İl Özel İdaresi
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
79
Giresun İl Özel İdaresi
80
Giresun İl Özel İdaresi
81
Giresun İl Özel İdaresi
82
Giresun İl Özel İdaresi
01.01.2013 - 31.12.2013 YILLARI ARASI GİRESUN İL ÖZEL İDARESİNİN
1
Alacaklı Olduğu İcra takip dosyası
26
2
Tahsil Edilen icra takip dosyası
24
3
Alacaklı olduğu devam eden icra takip dosyası
97
4
Borçlu alduğumuz takibe konulan icra takip dosyası
5
5
4
6
İdaremiz tarafından ödenen icra takip dosyası
Borçlu alduğumuz devam eden takibe konulan icra takip
dosyası
7
2013 Yılı İcra Tahsilat Miktarı
1
545.503,89
HALEN DEVAM EDEN (DERDEST) DAVALAR GRAFİĞİ
80
67 %
67 Adli Davalar
33 İdari Davalar
70
60
50
33 %
40
30
20
10
0
Adli Davalar
İdari Davalar
Davaların Konusuna Göre Dağılımı
ALACAK
ALACAK ( İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN
KAYNAKLANAN )
ALACAK (İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN)
DELİL TESPİTİ
KAMU MALINA TECAVÜZ
KAMULAŞTIRMA BEDELİ TESPİTİ
KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ
83
1
31
2
2
7
28
1
Giresun İl Özel İdaresi
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA
KAYYIM ATANMASI
KAYYUM TAYİNİ
kira uyarma davası
MÜHÜR BOZMA
MİRASÇILIK BELGESİ İSTEMİ
SÖZLEŞMENİN İPTALİ
TAAHHÜDÜ İHLAL
TAHLİYE
TAPU İPTALİ VE TESCİL
TAZMİNAT
VERASET
YERLEŞİK ALAN KARARININ İPTALİ
İPTAL
İPTAL DAVASI
İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
İTİRAZIN İPTALİ
ŞİKAYET
1
1
7
1
5
4
1
1
5
1
3
10
1
1
19
4
3
1
Dava Dosyasının Adedine Göre Dağılımı
A LACAK ( İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN
KAKAYNAKLANAN )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ TESPİTİ
İPTAL DAVASI
VERASET
KAYYUM TAYİNİ
KAMU MALINA TECAVÜZ
MÜHÜR BOZMA
TAHLİYE
MİRASÇILIK BELGESİ İSTEMİ
İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
TAZMİNAT
İTİRAZIN İPTALİ
DELİL TESPİTİ
ALACAK (İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN)
ŞİKAYET
KİRA UYARMA DAVASI
TAAHHÜDÜ İHLAL
Y YERLEŞİK ALAN KARARININ İPTALİ
KAYYIM ATANMASI
S
SÖZLEŞMENİN İPTALİ
ALACAK
İPTAL
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA
KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ
TAPU İPTALİ VE TESCİL
84
31
28
19
10
7
7
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Giresun İl Özel İdaresi
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
I- GENEL BİLGİLER
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Giresun İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü; köy yer leşik alan
sınır tespitlerini, harita ve imar planlarını yapmak; İl Özel İdaresi’ ne ait
gayrimenkullerin, satış, takas ve kamulaştırma işlemlerini yapmakla yükümlü ve
sorumludur.
B- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Giresun İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, ek hizmet
binasında konuşlanmış olup, çalışmalarını bu bina içerisinde tahsis edilen bir
Müdür odası, beş personel odası ve bir arşiv odası olmak üzere toplam yedi odada
yürütmektedir.
2- Örgüt Yapısı
İMAR VE
KENTSEL
İYİLEŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ
KUDEB Bürosu
İmar Hizmetleri
Servisi
Emlak ve İstimlak
Servisi
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Masa üstü Bilgisayar
Dizüstü Bilgisayar
Yazıcı
Fotokopi Makinası
Telefon Makinesi
Telsiz Telefon
Total Station
85
11
6
2
1
9
1
2
Adres Kayıt
Hizmetleri Servisi
Giresun İl Özel İdaresi
4- İnsan Kaynakları
Sınıfı
GİH
TH
İşçi
TOPLAM
Görev Ünvanı
Müdür
Harita Mühendisi
Harita Teknikeri
Yük. Mimar
İnşaat Mühendisi
İnşaat Teknikeri
Arkeolog
Şehir Plancısı
Sanat Tarihçisi
İşçi
Adedi
1
2
3
1
1
1
1
1
1
3
Toplam
1
11
3
15
5- Sunulan Hizmetler
Giresun İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü kamu
kaynaklarını stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda misyonuna ulaşmaya yönelik
kullanmaktadır. Bu doğrultuda bütçesindeki kaynakları optimum kullanarak;
KUDEP Servisi :
a) KUDEB’ in kurulması ve faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaları koordine etmek,
b) İl genelinde bulunan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının tespit,
tescil ve incelemesine yardımcı olmak, kayıtlarını tutmak, Envanterini yapmak korunmalarına
yönelik çalışmaları yürütmek, ilgili Kurumlarca ihtiyaç duyulan desteği sağlamak.
c) Koruma Restorasyon Projeleri hazırlamak, teknik ve taleplerinin hazırlanması, yerel
imkanlarla yapılabileceklerin süratle tamamlanmasını sağlamak, uygulamasını denetlemek,
ç) Arkeolojik ve Doğal Sitlerin tespiti ve korunması çalışmalarını organize etmek, İlimizde
yapılacak olan Arkeolojik Kazılara yön vermek ve desteklemek,
d) Planlanan hizmetlerin yürütülmesi sırasında restore edilecek yapıya uygun taşların temin
edileceği taş ocaklarının tespit edilmesi ve işletilmesi, kireç temin edilmesi, hazırlanması ve kireç
ocağı işletilmesi,
e) İl genelinde 5226 sayılı kanunla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanununun görev verdiği kurumlar ile Sivil Toplum Örgütleri, gönüllü sponsor kuruluşlar ve
halkımızla iş birliğini sağlamak ve geliştirmek,
f) Gerek Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca gerekse sponsorlarca yapılacak her türlü desteği
koordine etmek,
g) Toplumda bu konu ile ilgili ihtiyaç duyulan hizmetlerin yapılmasına yönelik koruyucu ve
önleyici hizmetleri planlamak amacıyla gerekli planlamaları yapmak, uygulamak,
ğ) Tarihi eserlerimizin tanıtım ve korunmasına yönelik olarak kurs, eğitim, seminer vb.
organizasyonları planlayarak yürütmek, yayın yapmak. Toplumda Kültür Varlığı bilincini
yerleştirmek,
h) Restorasyon aşamasında çalışacak iş gücünün eğitimini sağlamak, kalıcı elemanlar
yetiştirmek,
86
Giresun İl Özel İdaresi
i) İl Özel İdareleri bünyesinde kültür varlıklarının korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon
ve restorasyon projeleri ile bunları tamamlayan raporları hazırlayacak ve uygulayacak proje büroları
oluşturmak.
j) Şahıslara ait öncelikli yapılarda izlenecek metotların tespit edilerek: Devir, yardım,
kredilendirme vb. gibi seçeneklerin sunulmasını sağlamak, bu yolla şahıslara ait özel mülkiyetteki
yapıların korunma ve değerlendirilmelerini sağlamak,
k) Kentsel Sit, Tarihi Sit, Arkeolojik ve Doğal Sitlerde korumaya yönelik olarak yapılacak
denetimlere destek sağlamak,
l) İl genelinde yürütülen tarihi eserleri koruma ve restorasyon ile ilgili çalışmaları
denetlemek,
m) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gönüllü kişi ve kuruluşların tarihi eserlerle ilgili
faaliyetlerini koordine etmek,
n) Bu hizmetlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının tespit, döküm ve koordinesini sağlamak.
o) 2863 Sayılı Kanun ile değişik 5226 sayılı kanun kapsamında kültür katkı paylarının
tahsilatını yapmak.
ö) İlçelerde kültür ve Sanat hizmetlerini en düzeyde vermek üzere Kültür Sanat Evleri
açılmasını sağlamak, bunların koordinasyonunu ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli desteği
vermek
p) Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yerine
getirilmesini sağlamak.
İmar Hizmetleri
 Köy yerleşik alan sınır tespitlerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak.
 Hali hazır harita yapımı, kontrollük ve onay işlemlerini y apmak veya
yaptırmak.
 İl Çevre Düzeni Planı hazırlıklarına katkı sağlamak.
 Beledi ye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki alanlarda her ölçekteki imar
planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak.
 Beledi ye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki alanlarda imar uygu laması,
İfraz, Tevhit, Yola terk ve İrtifak hakkı işlemlerini yapmak, yaptırmak ve
onaylamak.
 Tapu Müdürlüklerinden gelen hisseli satış talepleri hakkında görüş
bildirmek.
 Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Adli mercilerden gelecek imar ile ilgili
konularda görüş bildirmek.
 İmar durumu vermek.
 Temel ve Yapı Ruhsatı vermek.
 Yapı Kullanma İzin Belgesi vermek.
 Kaçak yapıların önlenmesi için denetim yapmak, kurallara uygun
olmayanlara ceza kesmek ve yıkımı gereken kaçak yapılar için gerekli
işlemleri yapmak.
 Teklif edilen mücavir alanları değerlendirerek mevzuat uyarınca gerekli
işlemleri yürütmek.
 Kaçak Yapı Denetimi yapmak.
Emlak ve İstimlâk Hizmetleri Servisi
 İl Özel İdaresinin mülki yetinde bulunan gayrimenkullerin
çıkarmak ve sicil kayıtlarını tutmak.
 Gayrimenkullerin tapularını almak, beyannamelerini vermek.
87
envanterini
Giresun İl Özel İdaresi
 İmar planlarında okul alanında kalan ve mülki yeti Kamu Kurum ve
Kuruluşları adına kayıtlı olan (Beledi yeler, Mali ye Hazinesi) taşınmazların
Özel İdare adına tahsis ve devirleri ile ilgili işlemle ri yapmak.
 Mülki yeti İl Özel İdaresi adına kayıtlı taşınmazların tevhid, ifraz, yola terk
ve benzeri işleri yapmak.
 İdare’nin görev alanına giren hizmetler ile ilgili taşınmaz alımına, satımına,
trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesin e veya tahsisli
bir taşınmazın akar haline getirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak.
 Mülki yeti İl Özel İdaresi’ne ait olup, kiraya verilebilecek nitelikteki arsa, iş
merkezi, müstakil dükkan, otopark, büfe ve benzeri yerleri kiraya vermek
için Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.
 Gayrimenkuller ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki konuların ilgili birimlere
intikalini sağlamak.
 İmar planında kamu yararına ayrılan ve İl Özel İdare’si görev alanına giren
özel ve tüzel kişilere ait taşınmazla rın kamulaştırılması işlemlerini yapmak.
 İmar planlarında okul veya kamu hizmetleri alanında kalmayan özel ve tüzel
kişilere
ait
taşınmazların,
kamu
hizmetinde
kullanılmak
üzere
kamulaştırılması için alınacak kamu yararı kararı ile ilgili iş ve işlemler,
kamulaştırma işlemlerini yapmak.
 Kamulaştırılması istenen taşınmaz üzerinde “tarihi eser” kaydı olması
halinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan izin alınmasını
müteakip, Kültür Bakanlığı’ndan kamulaştırma yetkisi almak.
 İdare’nin görev alan ına giren hizmetlerin yapılması için taşınmaz mallar
üzerinde irtifak hakkı kurmak.
 Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz malları ihti yaç halinde
Kamulaştırma Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince satın almak.
 Mülki yeti Kamu Kuruluşlarına ait olup, İmar Planlarında Okul Alanında
kalan taşınmazların 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 62. ve 65.
maddeleri gereğince İl Özel İdaresi adına tahsis veya devirlerinin yapılması,
Adres Kayıt Hizmetleri Servisi
 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerin ce “Adrese Dayalı Nüfus
Kayıt Sistemi” projesi kapsamında yürütülen faali yetleri koordine etmek, İl
Özel idaresi görev alanına giren yerleşim alanlarındaki numarataj ve adrese
dayalı kayıt işlemlerini yürütmek, bu konuda faali yet gösteren büroların ve
personelin çalışmalarını koordine etmek.
II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-Performans Bilgileri
KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROSU (KUDEB) HİZMETLERİ
•
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ile ilgili işlemler ve uygulamaları yürütmek ve
denetimlerini yapmak üzere 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 12.
Maddesi gereğince Birim Müdürlüğümüz altında Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu
(KUDEB) kurulmuştur.
88
Giresun İl Özel İdaresi
•
KUDEB de görevlendirilen mimar, inşaat mühendisi, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve
arkeolog, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda 10.12.2012 tarihinde staja
başlayıp 19.03.2013 tarihinde üç aylık stajlarını tamamlayarak birim müdürlüğümüz
bünyesinde göreve başlamıştır.
2013 YILI KUDEB’İN YAPMIŞ OLDUĞU FAALİYETLER
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile koordineli olarak
faaliyetlerde bulunulmuş olup, yıl içinde KUDEB kapsamında çoğunlukla tescil işlemleri ile ilgili
olmak üzere gerekli yazışmalar yapılmıştır.
İMAR HİZMETLERİ
01.01.2013 – 31.12.2013 TARİHLERİ ARASI YAPILAN KÖY YERLEŞİK ALAN TESPİTİ:
83
Tablo-1: 2013 Yılında Yapılan Köy Yerleşik Alan Tespiti
İlçe Adı
ALUCRA
BULANCAK
ÇAMOLUK
ÇANAKÇI
DERELİ
DOĞANKENT
2013 Yılı
Yerleşik
Alan
Tespiti
14
14
11
3
Toplam Yerleşik
Alan Tespiti
23
40
22
13
30
7
89
Kalan Köy
Sayısı
15
20
4
0
4
2
Toplam
Köy
38
60
26
13
34
9
Giresun İl Özel İdaresi
ESPİYE
EYNESİL
GÖRELE
GÜCE
KEŞAP
MERKEZ
PİRAZİZ
ŞEBİNKARAHİSAR
TİREBOLU
YAĞLIDERE
TOPLAM
3
2
6
5
21
1
3
83
13
11
39
9
41
46
15
42
42
6
399
17
0
9
6
1
1
5
20
8
16
128
30
11
48
15
42
47
20
62
50
22
527
Tablo-2: 2013 Yılında Yapılan İmar Planı Onayı
NO
1
2
3
4
5
6
7
İLÇESİ
KÖYÜ
İŞİN NEVİ
MECLİS KARARI
FİRMA ADI
Bulancak
Bayındır
Tokmaden hes
02.04.2013/88
Getiri Enerji
Çanakçı
Deregözü
Gecür Hes
05.03.2013/66
Akar Enerji
Dereli
Yüceköyü
Turistik Tesis
08.01.2013/35
Çoşkun Karakaya
Dereli
Kotana
Dereli ve HES
Karadeniz Hes üretim
07.06.2013/151
san ltd şti
Merkez
Boztekke
beton santrali
10.05.2013/125
Ömer karabiber
Ş.karahisar
Uğurca
Afet Evleri
03.07.2013/181
İl Afet Müdürlüğü
Ş.karahisar
Yumurcaktaş
Afet Evleri
Plan Tadilatı
04.07.2013/182
İl Afet Müdürlüğü
DİĞER İMAR FAALİYETLERİ
Tablo-3: 2013 Yılında Yapılan Diğer İmar Faali yetleri
İmar Faaliyetleri
Adet
Tip Proje Sayısı
153
Fen Sağlık Kuralı
673
Onayı
İfraz ve Tevhit Onayı
106
Hali Hazır Harita
6
Onayı
Bina İnşaat Ruhsatı
20
Yapı Kullanma İzin
9
Belgesi
90
Giresun İl Özel İdaresi
Tablo-4: 2013 Yılında Yapılan Cezai İşlemler
Cezai İşlemler
Hakkında İşlem Yapılan İnşaat
Sayısı (3194 sayılı Kanunun
32. Maddesi gereği)
Yıkım Kararı verilen bina
sayısı (3194 sayılı Kanunun 32.
Maddesi gereği)
Para Cezası Verilen Bina
Sayısı (3194 sayılı Kanunun
42. Maddesi gereği)
Ruhsata Uygun Hale Getirilen
Bina Sayısı (3194 sayılı
Kanunun 32. Maddesi gereği)
Yıkımı Gerçekleşen Bina sayısı
(3194 sayılı Kanunun 32.
Maddesi gereği)
Adet
48
10
24
14
7
Tablo-5: 2013 yılı İmar Hizmet Gelirleri
Gelir
Kodu
03.1.2.99
01.9.9.99
01.9.9.99
01.6.9.99
01.6.9.51
05.3.2.99
01.6.9.99
01.6.9.60
Gelir Adı
Tutarı
Tip Proje Bedeli
İmar Planı Onay Bedeli
Hali Hazır Harita Onay Bedeli
İfraz ve Tevhit HARCI
İnşaat Ruhsat HARCI
İmar Para Cezaları
Plan Proje Tasdik Bedeli
Yapı Kullanma İzin Harcı
TOPLAM
33.660,00
297.593,00
10.368,00
29.610,00
17.483,65
36.280,33
1.430,00
6.679,40
433.104,38
KÜMBET KÖYÜNDE YAPILAN AHŞAP KAPLAMALAR
Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi ilan edilen Kümbet ve Uzundere Köylerindeki
bina ve çevre sağlıklaştırma projesi kapsamında yürütülen çalışma,
91
Giresun İl Özel İdaresi
İlimiz Dereli İlçesi Kümbet Köyündeki, Binaların Sağlıklaştırılması Projesi kapsamında,
çevre ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması için Kümbet Köyü Merkezindeki (Uzundere
Köyüne ait taşınmazların bulunduğu bölge dahil) binaların dış cephelerinin ahşap kaplanması için
bina sahiplerinden 62 adedine tebliğ yapılmış, geri kalan bina sahiplerinin adresleri
belirlenemediğinden tebligat yapılamamış ve kümbet köyü cami hoparlöründen duyuru yapılmış
tır.
Yapılan tebligat ve duyurulardan sonra Kümbet Köyü ve Uzundere Köyündeki binaların
yaklaşık %30’zunun ahşap kaplamasının yapıldığı görülmüştür.
Emlak ve İstimlak Hizmetleri
2013 YILI KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ
1-Giresun Merkez Çamlık Köyünde Yol Kamulaştırması ( Okçu Köyü Yolu)
İlimiz Merkez Çamlık Köyü Gavalcıoğlu Mahallesinde, Okçu köyüne bağlantı yapılacak yol
güzergahında mülkiyeti şahıslara ait toplam 11 adet parselden toplam 7.309,28 m² lik kısmının
kamulaştırılabilmesi için 1 adet parsel maliki ile anlaşılmış diğer 10 adet taşınmaz mahkeme kararı
ile kamulaştırılarak sonuçlanmıştır.
2-Giresun Merkez Sıvacı Köyü Köy Konağı, Foseptik Çukuru ve kanalizasyon Hattı
Kamulaştırması
İlimiz Merkez Sıvacı Köyü Bıçakçı Mahallesinde, Köy Konağı, umumi tuvalet,
kanalizasyon hattı ve foseptik yapımı için mülkiyeti şahıslara ait toplam 4 adet parselden toplam
580,50 m² lik kısmının Kamulaştırılması için bedel tespiti ve tescil davası açılmış ve mahkeme
kararı ile kamulaştırılarak sonuçlanmıştır.
3-Giresun Merkez Ülper Köyü Asfalt Şantiyesi Yeri Kamulaştırması
İlimiz Merkez Barça Köyünde, tapu sicilinin 112 ada 66 parsel numarasında kayıtlı 1120,75
m² yüzölçümlü taşınmaz ile 116 ada 14 parsel numarasında kayıtlı 1289,44 m² yüzölçümlü
taşınmazlar fiilen idaremizin kullanımında olan asfalt şantiyesinin bulunduğu alan içersinde
kaldığından kamulaştırılmasına karar verilmiş ve taşınmaz malikleri ile anlaşmaya varılarak
kamulaştırma işlemi sonuçlanmıştır.
4-Eynesil İlçesi Aralık Köyü Sondaj yeri kamulaştırması
İlimiz Eynesil İlçesi Aralık Köyünde içme suyu inşaatı sırasında sondaj yerinde meydana
gelen itilaf sebebi ile tapu sicilinin 154 ada 40 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın 16,00 m² lik
92
Giresun İl Özel İdaresi
kısmının kamulaştırılabilmesi için parselin maliki ile anlaşmaya varılarak kamulaştırma işlemi
sonuçlanmıştır.
5-Güce İlçesi Merkez Mahallesi Kapalı Spor salonu yeri kamulaştırması
İlimiz Güce İlçesi Merkez Mahallesi Esentepe Mevkiinde, Belediye İmar Planında Kapalı
Spor Salonu alanı olarak gösterilen tapu sicilinin 2 pafta 34 parsel numaralarında kayıtlı 3207,00 m²
yüzölçümlü taşınmazın üzerine kapalı spor salonu yapılabilmesi kamulaştırılmasına karar verilmiş
ve taşınmaz maliki ile anlaşmaya varılarak kamulaştırma işlemi sonuçlanmıştır.
6-Doğankent İlçesi Oyraca Köyü Yol Kamulaştırması
İlimiz Doğankent İlçesi Oyraca Köyünün Zögeli Mahallesinde, tapu sicilinin 122 ada 130
parsel numarasında kayıtlı taşınmazdan yol yapılmak üzere 501,66 m² lik kısmının kamulaştırılması
için bedel tespiti ve tescil davası açılmış ve mahkeme kararı ile kamulaştırılarak sonuçlanmıştır.
7-Dereli İlçesi Uzundere ve Kümbet Köyü Gölet Alanı Kamulaştırması
Gölet alanında kalan 67.226,44 m² lik alanın mülkiyeti özel şahıslara ait 10 adet parselden 1
tanesinin maliki ile 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesi gereğince uzlaşamaya
varılarak sonuçlanmış, diğer 9 adet taşınmazın malikleri ile uzlaşılamaması ve çoğunun uzlaşma
komisyonuna başvurmaması nedeniyle bedel tespiti ve tescil davası açılmış 8 adet parselin
mahkeme keşfi yapılmış ve kamulaştırma bedelleri ödenmiştir.
8-Keşap İlçesi Altınpınar Köyü Yol Kamulaştırması
İlimiz Keşap İlçesi Altınpınar Köyünde, tapu sicilinin 551 parsel nolu taşınmazdan 172,71
m² lik kısmının yol yapılmak üzere kamulaştırılabilmesi için Taşınmaz malikleri ile
Uzlaşılamadığından Hukuk Müşavirliğimizce bedel tespiti ve tescil davası açılmış ancak taşınmaz
maliklerince Ordu İdare Mahkemesinde yürütmeyi durdurma ve iptal davası açılmış, Ordu İdare
Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı vermiştir
9-Görele Kırıklı Beldesi Okul Yeri Kamulaştırması
İlimiz Görele İlçesi Kırıklı Beldesi Merkez Mahalle Mevkiinde Kırıklı İlköğretim Okulunun
yetersiz olduğundan bahisle okul arsasının bitişiğinde bulunan 114 ada 61 parsel numarasında
kayıtlı 208,74 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamı ile 114 ada 16 parsel numarasında kayıtlı 1248,78
m² yüzölçümlü arsanın 100,00 m² lik kısmı lik kısmının Kamulaştırılması için bedel tespiti ve tescil
davası açılmış ve mahkeme devam etmektedir. Ödeneği Milli Eğitim Müdürlüğünce
karşılanacaktır.
93
Giresun İl Özel İdaresi
2013 YILI
SATIŞ YAPILAN TAŞINMAZLAR
1-Özel İdare İşhanı Satışı.
İlimiz Merkez Hacımiktat Mahallesinde, tapu sicilinin 73 ada 111 parsel numarasında
mülkiyeti İl Özel İdaremize ait arsalı 9 katlı betonarme işhanı (87 adet bağımsız bölüm) vasıflı
994,70 m² yüzölçümlü taşınmaz İl Encümeninin 05.06.2013 tarih ve 268 sayılı kararı ile Akın
Çorap A.Ş. ye 7.779.000,00.-TL si bedel ile satılarak tapuda satış işlemi
gerçekleşmiştir.
2-Büro Satışı.
İlimiz Merkez Hacımiktat Mahallesinde, tapu sicilinin 74 ada 11 parsel numarasında
mülkiyeti İl Özel İdaremize ait kat irtifakı tapusu bulunan 2 nolu bağımsız bölüm nolu 10/52 arsa
paylı taşınmaz İl Encümeninin 05.06.2013 tarih ve 269 sayılı kararı ile Muzaffer EJDER’ e
162.500,00.-TL si bedel ile satılarak tapuda satış işlemi gerçekleşmiştir.
3-Tarım Kredi Kooperatifi binası bulunan taşınmazın satışı.
İlimiz Merkez Aksu Mahallesinde, tapu sicilinin 486 ada 2 parsel numarasında kayıtlı arsalı
kargir bina vasıflı 1755,19 m² yüzölçümlü taşınmazdaki idaremize ait 61220/175519 (612,20m²)
hissenin tamamının satış işlemleri İl Encümenince yürütülmektedir.
4-Tirebolu İlçesinde 4 adet arsanın satışı.
İlimiz Tirebolu İlçesi Avcılı Köyü Naipli Mevkiinde, tapu sicilinin 101 ada 3-4-5-6 parsel
numarasında mülkiyeti İl Özel İdaremize ait toplam 2631,52 m² yüzölçümlü 4 adet arsanın satış
işlemleri İl Encümenince yapılmıştır. Satış işlemi gerçekleşmiştir.
TAHSİSİ YAPILANLAR
1- İlimiz Şebinkarahisar İlçesi Tamzara Mahallesinde, mülkiyeti İl Özel İdaremize
ait tapu sicilinin 666 ada 3 parsel numarasında kayıtlı 98,03 m² yüzölçümlü arsa
vasıflı taşınmazın üzerine yapılacak olan sosyal tesis binasının bir odasının İl Özel
İdaremize verilmesi kaydı yla İl Daimi Encümeninin 18.02.2002 tarih ve 451 sayılı
kararı ile Sosyal Tesis Binası yapılmak üzere Tamzara Mahallesi Güzelleştirme
Derneğine tahsis edilmiştir.
2-İlimiz Merkez Erikliman Mahallesinde, mülki yeti İl Özel İdaremize ait tapu
sicilinin 144 ada 103 parsel numarasında kayıtlı 2.214,67 m² yüzölçümlü
taşınmazın üzerinde bulunan bi na ile birlikte İl Genel Meclisinin 06.09.2007 tarih
ve 89 sayılı kararı ile Giresun Üniversitesine tahsis edilmiştir.
94
Giresun İl Özel İdaresi
3- İlimiz Eynesil İlçesi Gümüşçay Mahallesinde, mülki yeti İl Özel İdaremize ait
tapu sicilinin 131 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşı nmazın üzerinde bulunan
Özel İdare Hizmet ve Sosyal Tesis binasını İl Genel Meclisinin 08.10.2009 tarih
ve 142 sayılı kararı ile Öğrenci Yurdu olarak kullanılmak üzere Yüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumuna 25 yıllığına tahsis edilmiştir.
4- İlimiz Yağlıdere İlçesi Şehiriçi Mevkiinde, mülki yeti İl Özel İdaremize ait tapu
sicilinin 243 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan Özel İdare
Hizmet ve Sosyal Tesis binasını İl Genel Meclisinin 06.12.2010 tarih ve 212 sayılı
kararı ile Ortaöğretim öğrencilerine yurt yapılmak üzere İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne 25 yıllığına tahsis edilmiştir.
5- İlimiz Merkez Aksu Mahallesinde, tapu sicilinin 1499 ada 1 parsel numarasında
kayıtlı 6162,02 m² yüzölçümlü 491/800 hissesi (3781,94m²) İl Özel İdaremize ait
taşınmazı İl Genel Meclisinin 07.03.2011 tarih ve 41 sayılı kararı ile Kız Meslek
lisesi ve Uygulama anaokulu binası yeri olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim
Bakanlığına (Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü) tahsis edilmiştir.
6-İlimiz Yağlıdere İlçesi Ö merli Köyü Bük Mevkiinde, mülki yeti İl Özel İdaremize
ait tapu sicilinin 169 ada 6 -7-8-14 ve 16 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların
İl Genel Meclisinin 04.05.2011 tarih ve 85 sayılı kararı ile Yağlıdere İlçe Futbol
Sahası yapılmak üzere Gençlik ve Spo r Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.
7- İlimiz Bulancak İlçesi Kovanlık Beldesinde, mülki yeti İl Özel İdaremize ait
tapu sicilinin 105 ada 37 parsel numarasında kayıtlı 276,24 m² yüzölçümlü
taşınmazın İl Genel Meclisinin 02.07.2012 tarih ve 127 sayılı k ararı ile Hizmet
Binası ve Kamu Konutu yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına (Jandarma Genel
komutanlığı) 25 yıllığına tahsis edilmiştir.
8- İlimiz Tirebolu İlçesi Çarşı Mahallesinde, mülki yeti İl Özel İdaremize ait tapu
sicilinin 71 ada 2 parsel numarasınd a kayıtlı 383,23 m² yüzölçümlü taşınmazın
üzerinde bulunan iki katlı ahşap ev ve iki kargir ev ve avlusu vasıflı taşınmazın İl
Genel Meclisinin 03.12.2012 tarih ve 222 sayılı kararı ile Tirebolu Aile ve Sos yal
politikalar İlçe Müdürlüğü hizmet binası olara k kullanılmak üzere Aile ve Sos yal
Politikalar Bakanlığına 10 yıllığına tahsis edilmiştir.
9- İlimiz Doğankent İlçesi Sadaklı Mahallesinde, mülki yeti İl Özel İdaremize ait
tapu sicilinin 124 ada 45 parsel numarasında kayıtlı 1243,00 m² yüzölçümlü
taşınmazın İl Genel Meclisinin 05.12.2012 tarih ve 224 sayılı kararı ile Doğankent
İmam Hatip lisesi Ortaokulu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına
(Din Öğretimi Genel Müdürlüğü) tahsis edilmiştir.
10- İlimiz Bulancak İlçesi Pazarsuyu Köyünde, mülki y eti İl Özel İdaremize ait
tapu sicilinin 309 ada 3 parsel numarasında kayıtlı 300,00 m² yüzölçümlü
taşınmazın İl Genel Meclisinin 05.02.2013 tarih ve 22 sayılı kararı ile İlköğretim
Okulu binası yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına (Temel Eğitim Genel
Müdürlüğü) tahsis edilmiştir.
11- İlimiz Alucra İlçesi Topçam Mahallesinde, mülki yeti İl Özel İdaremize ait tapu
sicilinin 215 ada 5 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan okul
95
Giresun İl Özel İdaresi
binası ve müştemilatlarının İl Genel Meclisinin 02.09.2013 tari h ve 202 sayılı
kararı ile Kültürel Faali yetlerde kullanılmak üzere Alucra Beledi ye Başkanlığına
25 yıllığına tahsis edilmiştir.
12- İlimiz Bulancak İlçesi İhsani ye Mahallesinde, mülki yeti İl Özel İdaremize ait
tapu sicilinin 5 ada 2 parsel numarasında ka yıtlı 352,38 m² yüzölçümlü taşınmazın
üzerinde bulunan binanın İl Genel Meclisinin 06.12.2013 tarih ve 271 sayılı kararı
ile Bulancak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmak
üzere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne 10 yıllığına tahsis e dilmiştir.
13- İlimiz Alucra İlçesi Babapınar Mahallesinde, tapu sicilinin 79 parsel
numarasında kayıtlı 11280,00 m² yüzölçümlü 4/8 hissesi (5.640,00m²) İl Özel
İdaremize ait taşınmazın İl Genel Meclisinin 09.01.2014 tarih ve 25 sayılı kararı
ile Alucra D evlet Hastanesi yapımı için Sağlık Bakanlığına tahsis edilmiştir.
ADRES VE KAYIT HİZMETLERİ
2013 YILI OCAK – AĞUSTOS DÖNEMİNDE YAPILAN NUMARATAJ ÇALIŞMALARI
Fen ve Sağlık Kuralları Uygunluğu İdaremizce onaylanan, ve muhtarlıkça inşaat izin belgesi
alarak kapı numarası alan hane sayısı = 48
Ocak – Aralık döneminde vatandaşın beyanı ve muhtarlık tasdiki ile nitelik türü
değiştirilmiş hane sayısı = 52
Giresun İl Özel İdaresine Ait Taşınmazların Listesi
(31.12.2012 Tarihi İtibarıyla)
ANKARA - ÇANKAYA
Mah/Köy
Cinsi
Çankaya Mah.
Apartman Beton
(Libya Cd. No:30)
GİRESUN - ALUCRA
96
Ada No
Parsel
(m²)
Hissesi
4910
9
507
Tam
Giresun İl Özel İdaresi
Mah/Köy
Cinsi
Ada No
Parsel
(m²)
Hissesi
Mesudiye
Arsa
101
46
2.338,23
Tam
Mesudiye
6 Katlı Bina ve Arsası
112
25
455
Tam
Mesudiye
İlköğretim ve Bahçesi
107
8
5.294
Tam
Mesudiye
Kargir 2 Katlı Okul Binası
135
12
3.146
Tam
Parak
Tarla
79
11.280
4/8
Topçam
İlkokul Binası ve
Müştemilat
215
5
8.405,51
Tam
Yunusemre
2 Katlı Lojman ve Arsası
161
30
1.460
Tam
Yunusemre
Arsa
163
34
2.960
Tam
170
1
3.607
Tam
Ada No
Parsel
(m²)
Hissesi
Yunusemre
GİRESUN - BULANCAK
Mah/Köy
Cinsi
Bulancak
Bahç. Müşt. Karg.
İlkokul Binası
56
9
2.677.30
Tam
Ballıca
Kargir Dubleks Lojman
ve Ars.
206
65
857
Tam
Ballıca
Arsa
208
10
256
Tam
İhsaniye
Avlusu Ve Garajı Olan Ev
5
2
352,38
Tam
İhsaniye
Avl. ve Karg. İlkokul Binası
8
2
2.030,55
Tam
Saraçlı
Fındık Bahçesi
200
14
28.634
5/400
Saraçlı
Fındık Bahçesi
200
26
40.821
5/400
Saraçlı
Fındık Bahçesi
201
23
9.018
5/400
Şemsettin
Bahç. Müşt. Karg.
İlkokul Binası
143
1
1.676
Tam
Şemsettin
Fındık Bahçesi
114
154
939,24
Tam
Uçarlı
Avlulu Karg. İlkokul
ve Müşt.
107
2
1.859
Tam
Yalı
Arsa
143
2.475
Tam
Pazarsuyu
Arsa
309
3
300
Tam
192
8
1524,00
Tam
Kızılot
Bahçeli ve Müştemilatlı İlkokul
Aydındere
Arsa
392
3
100,37
Tam
Aydındere
Arsa
202
13
1427,78
Tam
Aydındere
Arsa
102
36
320,41
Tam
Aydındere
Kargir 1 katlı okul ve arsası
246
3
323,02
Tam
Parsel
(m²)
Hissesi
GİRESUN - ÇAMOLUK
Mah/Köy
Cinsi
Dulundas
Kargir Okul ve Kargir
Lojman ve Tuvalet ve
Su Deposu ve Arsası
533
59
2.468,48
Tam
Kurukol
İlköğretim Okul Binası
ve Uygu.
232
2
502,91
Tam
Ada No
97
Giresun İl Özel İdaresi
Köroğlu
Kargir Okul Lojmanı
ve Arsası
397
14
5.641,91
Tam
Köroğlu
Kargir Okul ve Tuvalet
ve Uygu.
394
1
3.053,24
Tam
Kurtuluş
4 Katlı Kargir Bina ve
Arsası
120
4
989.04
Tam
Yuvacık
İlköğretim Okulu ve
Arsası
292
12
2859.23
Tam
GİRESUN - ÇANAKÇI
Mah/Köy
Cinsi
Çarşı
Ahşap 3 Katlı İlkokul
ve Arsası
118
3
1.157,40
Tam
Karabörk
Kargir Üç Katlı
İlköğretim Okulu Binası
ve Arsası
104
10
1.230,27
Tam
Karabörk
Arsa
105
1
289,52
Tam
Karabörk
Arsa
105
2
190,36
Tam
Karabörk
Arsa
105
3
200,44
Tam
Sarayköy
Kargir 2 Katlı Kaymakam
Evi ve Arsası
101
2
763,03
Tam
Yeşilköy
Kargir Bir Katlı Bina
ve Arsası
102
41
1.605,25
Tam
Ada No
(m²)
Parsel
Hissesi
GİRESUN - DERELİ
Mah/Köy
Cinsi
Sütlüce Mah.
Kargir Bina ve Arsası
(Kaymakam Lojmanı)
139
1
763,57
Tam
Sütlüce Mah.
Yol
141
3
82,52
227/300
Sütlüce Mah.
Yeşil Alan
141
2
177,43
227/300
Sütlüce Mah.
Arsa (Hizmet Binası ve
Lojman)
798
220,50
Tam
Sütlüce Mah.
Tarla (Atatürk İlkokulu)
873
1.659,00
Tam
Sütlüce Mah.
Meyvelik
614
1.450,50
Tam
Yavuzkemal Şıhlar Mah.
Okul ve Lojman binası
1
2.201,89
Tam
Kızılot Mah.
Fındık Bahçesi (Kapalı ilkokul)
1234
1.600,00
Tam
Kızıltaş köyü
Tarla
159
31
43,79
Tam
Kızıltaş Köyü
Tarla
159
33
169,99
Tam
Kümbet Köyü
Gölet Alanı
115
40
3.397,31
Tam
Sütlüce Mah.
Fındık Bahçesi (Kuran Kursu)
341
1.350,00
Tam
Bahçeli Mah.
Okul yeri be bahçesi
133
3.345,00
Tam
Bahçeli Mah.
Mektep yeri ve arsası
535
243,00
Tam
Ada No
178
Parsel
(m²)
Hissesi
GİRESUN - DOĞANKENT
Mah/Köy
Cinsi
Parsel
(m²)
Hissesi
Merkez
Arsa
158
1.745
Tam
Söğütağzı Köy
İlköğretim Okulu Yeri
1.838
Tam
Söğütağzı Köy
İlköğretim Okulu Yeri
2.121
Tam
Ada No
98
Giresun İl Özel İdaresi
Sadaklı
Kargir 4 katlı yurt Binası ve
Arsası
124
45
1243,00
Tam
Parsel
(m²)
Hissesi
6
1.046,94
Tam
GİRESUN - ESPİYE
Mah/Köy
Cinsi
Adabük
Hali Arazi
Adabük
Hali Arazi
924
2222.97
Tam
Adabük
Hali Arazi
923
834.44
Tam
Cibril
İlkokul Binası ve Arsası
91
46
3.628
Tam
Cibril
İlkokul ve Arsası
395
4
1.684
Tam
Çam Mah.
İlkokul ve Bahçesi
261
3
10.260
Tam
Çam Mah.
Arsa
475
7
3.381,19
Tam
Çam Mah.
Arsa
276
36
1.629
Tam
Çam Mah.
1 Katlı Okul ve
Müştemilatı ve Bahçesi
231
5
2.107
Tam
Çam Mah.
İlkokul ve Bahçesi
275
2
460
Tam
Espiye
2 Katlı Karg. Bina ve
Arsası
119
52
1.233,91
Tam
Espiye
Kargir Bina ve Arsası
119
49
4.921,04
Tam
Espiye
Arsa
119
53
183,69
Tam
Espiye
İlkokul ve Arsası
206
1
3.496
Tam
Kaşdibi Köyü
Fındık Bahçesi
124
10
793,44
Tam
Adabük
Arsa
705
8
829,92
Tam
Adabük
2 katlı kargirhizmet binası ve
hali araszi
705
9
2227,28
Tam
Parsel
(m²)
Hissesi
Ada No
715
GİRESUN - EYNESİL
Mah/Köy
Cinsi
Boztepe Mah.
Kargir İlkokul Binası
ve Okul
307
1
162.65
Tam
Boztepe Mah.
Kar.2 Kat. İlkokul
Binası ve Arsası
308
10
2.052,26
Tam
Gümüşçay
Natamam 5 Katlı
Kargir Bina
131
1
388.86
Tam
Camidüzü Mah.
Kargir 3 katlı okul ve arsası
102
13
433,76
Tam
Kıran Mah.
Kargir ilköğretim okulu lojman
ve bahçesi
165
12
1.388,24
Tam
Aralık Köyü
Sondaj yeri
154
44
16,00
Tam
Gümüşçay
Arsa
348
1
568,96
Tam
Ada No
GİRESUN - GÖRELE
Mah/Köy
Cinsi
Bozcaali Mah.
İki Katlı Kargir Bina
ve Arsası
Hendekbaşı
2 Adet Kargir 2 Katlı İlkokul ve
Arsası
Parsel
(m²)
Hissesi
325
28
1300.89
Tam
62
12
1497.00
Tam
Ada No
99
Giresun İl Özel İdaresi
Kumyalı
Ortaokul ve Lojman
17
13
6.517
Tam
Kumyalı
Kargir Ortaokul Binası
ve Arsası
17
13
6.517
Tam
Kumyalı
1. Kat Kar. Ev ve Lojman
25
5
526.00
Tam
Kumyalı
5. Kat Özel İdare Binası
24
5
177.00
Tam
Kumyalı
Kar. 2 Kat Okul Binası
ve Ars.
117
61
651.00
Tam
Kumyalı
2. Kat Kar. İlkokul
ve Arsası
118
1
3879.00
Tam
Soğuksu
Üz. 2 Kat. İlkokul Bina
ve Arsa
104
1
2.415,50
Tam
Yeşiltepe
Arsa
267
1
4.931,88
Tam
Yeşiltepe
Arsa
266
1
4.813,90
117/122
Yeşiltepe
Fındık Bahçesi
126
120
4616.68
Tam
Ada No
Parsel
(m²)
Hissesi
GİRESUN - GÜCE
Mah/Köy
Cinsi
Güce
1 Kat Kar. İlkokul ve
Uyg. Bahçesi
980
625
Tam
Güce
6 Kat Özel İdare
Hizmet Binası
1010
811
Tam
Güce
Arsa
1305
1.845,10
Tam
Kemaliye
Kar.2 Kat İlk. Bin.
ve Uyg. Ba
119
2
1.617
Tam
Kemaliye
Kar. 1 Kat İlkokul Bin.
ve Arsası
123
16
85.93
Tam
Kemaliye
Arsa
113
9
625
Tam
Çarşı
Arsa
1301
607,63
Tam
Parsel
(m²)
Hissesi
GİRESUN - KEŞAP
Mah/Köy
Cinsi
Bozkurt
3 Kat Kaymakamlık
Lojmanı ve Arsa
59
6
422
Tam
Bozkurt
Kargir Ev ve Arsa
19
9
578
Tam
Bozkurt
Kargir İlkokul ve Bahçe
56
1
2.866
Tam
Dokuztepe
Fındık Bahçesi
112
223
Tam
Dokuztepe
Çalılık
117
1.120
Tam
Dokuztepe
Çalılık
102
945
Tam
Dokuztepe
Çalılık
103
718
Tam
Dokuztepe
Çalılık
151
529
Tam
Fındıklı
Kargir İlkokul ve Bahçesi
172
92
2.364
Tam
Fındıklı
3 Katlı Kar. Okul
Ve Bahçesi
86
71
1.999
Tam
Fındıklı
Fındık Bahçesi
172
26
12.512.27
60397/81648
Karabedir
Arsa
11
156
700
Tam
Karabedir
İki Katlı Kar. Okul
ve Bahçesi
164
1
319
Tam
Ada No
100
Giresun İl Özel İdaresi
Uğurca
Okul ve Bahçesi
Yolağzı
İlkokul ve Arsası
Yoliçi
Okul ve Arsası
69
138
1
1.331
Tam
117
2.125
Tam
115
1.518
Tam
Parsel
(m²)
Hissesi
GİRESUN - PİRAZİZ
Mah/Köy
Cinsi
Aykıkaşı
Çalılık
625
2.100
288/414720
Eren
Plan Direği Yeri
427
81
288/414720
Eren
Dubleks Bet. Lojman
Bin. Ars.
141
10
478,63
Tam
Maden
Okul yeri ve arsası ve okul
mücredidatı
271
3
3882,00
Tam
Yenimahalle
Fındık Bahçesi
477
1.838
1011/183800
Yenimahalle
Hizmet ve Sosyal
Tesis Binası
2733
Maden
Fındık Bahçesi
271
34
63,86
Tam
Maden
Fındık Bahçesi
271
35
594,72
Tam
Maden
Fındık Bahçesi
271
37
208,39
Tam
Ada No
GİRESUN - MERKEZ
Mah/Köy
Cinsi
Ada No
Parsel
(m²)
Hissesi
Aksu Mah.
Tarla
442
14
223,37
Tam
Aksu Mah.
Trafo ve Arsası
1.498
1
269,17
1837/2400
Aksu Mah.
Köy Hiz. Tes. ve Arsası
1.499
1
6.162,02
491/800
Aksu Mah.
Tarla
442
15
426,74
Tam
Aksu Mah.
Fındık Bahçesi
486
8
1.481,09
Tam
Aksu Mah.
Tarla
440
8
65,28
Tam
Aksu Mah.
Yol
442
132/A
284,66
26283/269786
Aksu Mah.
Fındık Bahçesi
552
1
5.305,55
Tam
Barça köyü
Fındık Bahçesi ve Kısmen
Çalılık
114
1
6.600,07
Tam
Barça Köyü
2 Katlı Betonarme
Süleymanağa İlkokulu
ve Fındık Bahçesi
2343
1.678
Tam
Çınarlar Mah.
Avlulu Kargir Ev
1.184
2
168,26
Tam
Çınarlar Mah.
Bahçeli Kargir İlkokul
120
6
943,35
Tam
Çınarlar Mah.
Bahçeli Kargir Müştemilatlı
Kız Sanat Enstitüsü
Binası
133
43
1.918,38
Tam
Çınarlar Mah.
Bahçeli Kargir Ev
118
3
367
Tam
Çınarlar Mah.
Bahçeli Kargir Ev
123
1
894,04
Tam
Çıtlakkale Mah.
Sebze Bahçesi
11
2
2.902
Tam
Çaykara Mah.
Fındık Bahçesi
101
45
14.778,03
75/779
Çaykara Mah.
Tarla
101
46
6.896,78
25/176
Çaykara Mah.
Fındık Bahçesi
101
54
12.819,15
Tam
101
Giresun İl Özel İdaresi
Erikliman Köyü
Çay Bahçesi
144
103
2.214,67
Tam
Erikliman Köyü
Fındık Bahçesi
130
8
986,95
Tam
Fevzi Çakmak Mah.
Arsa
661
48
278,58
Tam
Fevzi Çakmak Mah.
Arsa
661
49
261,03
Tam
Fevzi Çakmak Mah.
Fındık Bahçesi
370
137
1.500
Tam
Fevzi Çakmak Mah.
Fındık Bahçesi
370
138
2.496,65
Tam
Gemilerçekeği Mah.
Bahçeli Kargir
İlkokul Binası
256
34
1.186,77
Tam
Gemilerçekeği Mah.
Fındık Bahçesi
256
48
844,55
Tam
Gemilerçekeği Mah.
Fındık Bahçesi
256
91
591,51
Tam
Gemilerçekeği Mah.
Arsa
1.624
1
4.936,15
Tam
Gemilerçekeği Mah.
Arsa
1.620
1
6.125,59
Tam
Hacı Hüseyin Mah.
Bahçeli Kargir Ev
ve İlkokul
180
42
2.718,66
Tam
Fevzi Çakmak Mah..
Arsa
655
227
2.700,00
Tam
Hacımiktat Mah.
Arsa
73
112
1.048,92
Tam
Hacısiyam Mah.
Fındık Bahçesi
1.019
405
1.198,45
Tam
Hacısiyam Mah.
Fındık Bahçesi
1.020
319
1.346,20
Tam
Hacısiyam Mah.
Altı Katlı Betonarme
Özel İdare Binası
393
302
516,03
Tam
Kale Mah.
Müştemilatlı ve Avlulu
Kargir Kilise Binası
221
8
1.131
Tam
Kale Mah.
Bahçesi ve
Müştemilatlı Olan
Betonarme Valilik
Lojmanı
229
2
1.898
Tam
Kapu Mah.
Kargir Matbaa Binası
113
38
181,62
Tam
Kapu Mah.
Arsa
426
42
406,25
Tam
Kapu Mah.
Bahçeli Kargir
Cumhuriyet İlkokulu
426
8
3.181,73
Tam
Kapu Mah.
Arsa
426
9
144,29
Tam
Kayadibi Köyü
Arsa
1.076
15
547,75
Tam
Kayadibi Köyü
Arsa
1.076
14
1.186,23
Tam
Kayadibi Mah.
Arsa
1.076
13
852,64
Tam
Kayadibi Mah.
Kargir Bina ve Arsası
1076
2
1.925,86
Tam
Nizamiye Mah.
3 Katlı betonarme okul binası ve
çok amaçlı betonarme salon ve
arsası
302
355
9124,48
Tam
Nizamiye Mah.
Bahçeli Kargir İki
Okul Binası
89
3
4.454,72
Tam
Osmaniye Mah.
Üç Katlı Betonarme Özel
İdare Binası ve Arsası ve
bahçesi
197
72
555,62
Tam
Osmaniye Mah.
Bahçe
205
11
1.117,77
Tam
Seldeğirmeni Mah.
Fındık Bahçesi
1.171
136
1.394
Tam
Seldeğirmeni Mah.
Arsa
1.171
80
2.513,90
Tam
Sultanselim Mah.
Bahçeli Kargir Ev
97
9
625,88
Tam
102
Giresun İl Özel İdaresi
Teyyaredüzü Mah.
Ahşap Ev ve Arsa
Teyyaredüzü Mah.
1.231
22118
15.239,80
Tam
Arsa
803
2
3.442
Tam
Ülper Köyü
Arsa
103
7
6.823,32
Tam
Ülper Köyü
Tarla
103
1
1.120
69/256
Ülper Köyü
Tarla
103
2
6.780
Tam
Ülper Köyü
Tarla
103
3
3.240
Tam
Barça Köyü
Çalılık
112
66
1.20,75
Tam
Barça Köyü
Çalılık
116
14
1.289,44
Tam
Çavuşoğlu Köyü
Tarla ve Fındık Bahçesi
114
50
16.792,43
Tam
Çavuşoğlu Köyü
Tarla
114
53
1.997,64
Tam
Çavuşoğlu Köyü
Tarla
114
56
1.642,64
Tam
Çavuşoğlu Köyü
Tarla
114
60
4.059,40
Tam
Çavuşoğlu Köyü
Tarla
114
59
855,73
Tam
Çavuşoğlu Köyü
Tarla
114
55
2.717,76
Tam
Çavuşoğlı-u Köyü
Tarla
114
54
262,42
Tam
Çavuşoğlu Köyü
Fındık Bahçesi ve Tarla
114
52
1.134,56
Tam
Çavuşoğlu Köyü
Fındık Bahçesi ve Tarla
114
51
7.078,48
Tam
Çavuşoğlu Köyü
Tarla
114
19
13.912,18
804/1304
Yağmurca Köyü
Tarla ve Kısmen Çalılık
211
4.780
726/1440
Yağmurca Köyü
Tarla ve Çalılık
277
14.860
Tam
Yağmurca Köyü
Tarla ve Çalılık
278
20.620
Tam
Yağmurca Köyü
Tarla
285
1.270
Tam
Yağmurca Köyü
Tarla
288
1.380
Tam
Yağmurca Köyü
Tarla
289
4.660
Tam
Yağmurca Köyü
Tarla
295
390
Tam
Yağmurca Köyü
Fındık Bahçesi
116
12.660
Tam
Yağmurca Köyü
Çalılık
271
17.540
35/36
Yağmurca Köyü
Çalılık ve Kısmen Tarla
272
16.700
Tam
Yağmurca Köyü
Tarla
273
4.160
61/72
Yağmurca Köyü
Çalılık ve Kısmen Tarla
274
11.340
TAM
Yağmurca Köyü
Çalılık ve Kısmen Tarla
275
19.460
48/144
Yağmurca Köyü
Çalılık
276
16.100
5/6
Yağmurca köyü
Tarla ve Çalılık
267
23.280
Tam
Sıvacı Köyü
Tarla
570
295,41
Tam
Sıvacı Köyü
Tarla
567
25,02
Tam
Sıvacı Köyü
Tarla
562
166,66
Tam
Sıvacı Köyü
Tarla
565
93,39
Tam
Aksu Mah.
Fındık Bahçesi
502
47
1.416,15
Tam
Aksu Mah.
Fındık Bahçesi
502
48
2.020,12
Tam
Aksu Mah.
Fındık Bahçesi
502
50
423,13
Tam
103
Giresun İl Özel İdaresi
Sultaniye Köyü
Kargir Okul ve Arsası
Aksu Mah.
Arsalı Kargir Bina
Çamlık Köyü
Fındık Bahçesi
1016
1.486,89
Tam
2
1.755,19
61220/175519
1881
1.434,10
Tam
Ada No
Parsel
(m²)
Hissesi
486
GİRESUN - ŞEBİNKARAHİSAR
Mah/Köy
Cinsi
Avutmuş
Kuran Kursu Binası
ve Arsa
530
2
175,23
Tam
Bülbül
3 Katlı Lojman ve Arsası
232
47
849,71
Tam
Bülbül
2 Katlı Lojman ve Arsası
231
1
1.138,53
Tam
Kızılca Mah.
Arsa (İstiklal İlkokulu)
101
1
2.047,33
Tam
İkioğul
2 Katlı Okul ve Bahçesi
416
3
5.666,72
Tam
Kırkgöz
İlkokul ve Bahçesi
358
14
2.122,65
Tam
Avutmuş Mah.
Ahşap okul ve bahçesi
593
6
1.755,87
Tam
Kütküt
İlkokul ve Bahçesi
478
4
4.084,72
Tam
Müftü
Köy Hizmetleri Bakım Evi
134
12
7.239,47
Tam
Tamzara
Arsa
665
5
150,56
Tam
Tamzara
Arsa (Dernek Binası)
666
3
98,03
Tam
Tamzara
2 Katlı Okul Ve Bahçesi
641
4
831,81
Tam
Ada No
Parsel
(m²)
Hissesi
658
2.627,86
Tam
GİRESUN- TİREBOLU
Mah/Köy
Cinsi
Avculu
Arsa
Çarşı
Arsa
55
6
622,58
Tam
Çarşı
2. Kat Ahşap Bina ve Ars.
47
5
404,82
Tam
Çarşı
2 Kat Ahş. ve Karg.
Ev ve Avlu
71
2
383,23
Tam
Çarşı
Arsa
66
18
929,61
Tam
Çarşı
Arsa
55
5
575,50
Tam
Hamam
2 Kat Kargir Dumlupınar
Okul ve Bahçe
103
18
3.592,86
Tam
Hamam
Cumhuriyet Ortaokulu
ve Bahçe
124
1
4.127,45
Tam
İstiklal
İlkokul Yeri ve
Uygulama Bah.
1310
1.536
Tam
İstiklal
Arsa
1652
4.592,32
Tam
İstiklal
Arsa
1692
1.267
Tam
Körliman
1. Kat Karg. Bina ve Ars.
202
5
915,95
Tam
Körliman
Kargir 3 Er Katlı
2 Adet Bina ve Arsa
197
22
4.597,06
Tam
Körliman
Karg. 4 Katlı Okul
Binası ve Ars.
202
3
1.270,03
Tam
Merkez
Arsa
58
1.120
Tam
Merkez
Arsa
57
726
Tam
Yeniköy
5 Katlı Kargir Bina ve Arsası
99
499,12
Tam
11
104
Giresun İl Özel İdaresi
Yeniköy
Ortaokul ve Ars.
32
4
2.995,47
Tam
Yeniköy
Gelibolu İlkokulu
172
14
62
Tam
GİRESUN - YAĞLIDERE
Mah/Köy
Cinsi
Ömerli
Tarla
169
14
3.450,51
Tam
Ömerli
Tarla
169
16
1.637,16
Tam
Ömerli
Fındık Bahçesi
169
6
629,87
Tam
Ömerli
Fındık Bahçesi
169
7
4.968,33
Tam
Ömerli
Fındık Bahçesi
169
8
681,08
Tam
Üçtepe Beldesi
Arsa
139
1
3.167
Tam
Üçtepe Beldesi
Kargir Okul ve Arsası
539
3
895,22
Tam
Üçtepe Beldesi
Okul ve Lojman ve
Tuvalet ve B.
460
4
580,15
Tam
Yağlıdere
Altı Dük. Kar.
Bina ve Arsası
243
265
Tam
Yağlıdere
Kargir İlkokul Lojman
Binası ve Arsa
113
931
Tam
Yağlıdere
Arsa
966
82
Tam
Yağlıdere
Kar. İlkokul Binası
ve Tuvaleti
114
2.211
Tam
Ada No
105
Parsel
(m²)
Hissesi
Giresun İl Özel İdaresi
YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1. FİZİKSEL ALT YAPI VERİLERİ
Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü; 489 adet köy, 6155 km köy yolu
ağı ile köprü, yol, diğer sanat yapıları ve kar mücadelesi çalışmalarında, bölgemizin zorlu coğrafik
yapısı göz önüne alındığında özverili bir çalışmayı ve halkına en kaliteli hizmeti ilke edinmiş bir
kurumdur.
İDAREMİZE AİT TOPLAM
İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ PARK DURUMU
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
ARAÇLARIN CİNSİ
BİNEK ARAÇ(PİC-UP) + OTOMOBİL
MİNİBÜS
SAL KASA
ARAZÖZ
AMBULANS
CENAZE ARC.
DAMPERLİ KAMYON
SABİT KS.KAMYON
ÇEKİCİ KAMYON
GREYDER
DOZER
PALETLİ YÜKLEYİCİ
LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ
KANAL KAZICI
VİNÇ.KAMYON
KONKASÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
LS.TEK. EKSKAVATÖR
KOMPRESÖR
WAGONDRİLL
DİSTRİBÜTÖR
ROLEY TANK
ÇEKİCİ (SAL)
SİLİNDİR
YAMA SİLİNDİRİ
SEYYAR KAYNAK MAKİNESİ
KAMYON(SEYYAR TAMİR)
JENERETÖR
TRAFİK ARACI
SEYYAR TAMİR ARACI
ASFALT TAMİR BAKIM ARACI
KAR BIÇAKLI KAMYON
DAMTRAK
SU TANKERİ
G E N E L
T O P L A M
106
TOPLAM
30
2
2
1
1
1
53
1
3
29
4
9
2
1
1
5
1
2
2
3
2
4
9
1
2
2
3
1
2
1
3
7
1
191
Giresun İl Özel İdaresi
Bu hizmetin sunulmasında mevcut makine parkı büyük bir önem arz etmekte olup, hizmetin
büyük bir kısmı ile kar mücadelesinin tamamı makine parkındaki araç ve iş makineleri ile
yürütülmektedir.
Giresun Merkez ve ilçelerinde; 4 adet Dozer, 29 adet Greyder, 9 adet Yükleyici, 6 adet
Excavatör, 2 adet Kanal Kazıyıcı Ön Yükleyici, 2 adet Wagon-Drill, 10 adet Silindir ve 53 adet
Damperli Kamyon mevcuttur. Makine parkının % 75’i 11 yaşın üzerinde araç ve iş makineleri olup,
birçoğu ekonomik ömrünü doldurmuş durumdadır.
Bölgemizin coğrafik yapısı dağlık ve engebeli olup, bol yağışlıdır. Çalışma şartlarının
zorluğundan ve makine parkımızın da kısmen eski olması dikkate alındığında araç ve iş
makinelerimizde sürekli arızalar meydana gelmektedir. Meydana gelen arızalar iş mahallinde
seyyar tamir ekiplerimizce ya da merkez atölyemizde kalifiye ustalarımızca giderilmektedir.
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki araç ve iş makinelerimizin akaryakıt
ikmalleri merkez akaryakıt ambarımızdan ve seyyar akaryakıt tankerimizce karşılanmaktadır.
Arazide teknik elemanlarca yapılacak çalışmalar, kontroller ve denetimler gerek idaremiz
bünyesindeki binek araçlarla gerekse piyasadan kiralanarak çalıştırılan araçlarla yürütülmektedir.
2. HARCAMA CETVELİ
Yapılan Harcamanın Adı
MOTORİN LİTRE
Harcama Tutarı
(KDV Dahil ) TL
Miktarı
782.980,00 Lt.
BENZİN LİTRE
18.826 Lt.
MADENİ YAĞ Kg.
6.761 Kg.
3.480.491,61
ANTİFRİZ ( 3 Lt. Kutu )
300 adet
YEDEK PARÇA ALIMI
ARAÇ SİGORTA TESCİLİ VE
MUAYENE
ARAÇ KİRALAMA (MİNİBÜS)
266 adet
1.872.370,00
125 adet
60.778,54
210 gün
178.649,63
1750 sefer
161.453,89
SERVİS OTOBÜSÜ KİRALAMA
TOPLAM
5.753.743,67
107
Giresun İl Özel İdaresi
3. İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ ALIMI
2013 yılında 3 adet volvo greyder makine parkına kazandırılmıştır.
Cinsi
Markası
Adedi
Tutarı
Greyder
2
Volvo 6930
761.928,00
Greyder
1
Volvo 6930
488.687,56
TOPLAM TUTAR (TL)
1.250.615,56
4. BAKIM - ONARIM
2013 yılında merkez ve arazide bulunan makine ve ekipmanlarda 530 adet arıza meydana gelmiş
olup;

14 adet motor revizyonu yapılmıştır.

408 adet şase revizyonu yapılmıştır.

108 adet küçük arızalar giderilmiştir.
Bakım ve onarım hizmetleri merkez atölyemiz kaynakhane, kaporta boyahane, çarkhane, ağır şase,
hafif şase, oto elektrik, akü ve yağlama kısımlarından oluşmakta olup, merkez atölyede 22 personel,
seyyar tamir ekibinde 4 personel olmak üzere toplam 17 personelle araç ve iş makinelerinin tamir bakım
ve onarım hizmetleri yürütülmektedir. Arazide çalışan iş makine ve araçlarında meydana gelen arızaların
onarımları seyyar tamir ustalarınca 2 adet seyyar tamir ekibi, 1 adet seyyar kaynak makinesi ve diğer
atölye personeli ile yapılmaktadır.
Ayrıca bakım ve onarım için 1 adet seyyar yağlama aracı, araç ve iş makinelerinin çalışmaları
esnasında periyodik bakımlarını gerçekleştirmektedir.
ATELYE ÇALIŞMALARI
Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Merkez Atölyede
01/01/2013 – 31/12/2013 Tarihleri arasında 286 Adeti Kamyon, 103 Adeti Binek Araç ve 141 Adeti İş
Makinesi olmak üzere toplam 530 Adet Araç ve İş Makinelerine ait iş emri açılmış olup, gerekli bakım ve
onarım işleri tamamlanmıştır.
108
Giresun İl Özel İdaresi
Merkez Atölyede Binek araçların bakım ve onarımına hizmet veren Hafif şase haneye 2.500
Tonluk Araç Kaldırma Lifti işlerin daha kısa zamanda yapılmasını sağlamaktadır.
Atölyede Bakım ve Onarıma gelen araçlara açılan İş Emirleri Bilgisayar ortamında yazılması
sağlanarak Tüm Araç ve İş Makineleri bilgisayar ortamında kayıt altıda Bakım ve Arızaların takibi
yapılmaktadır.
Atölye içerisinde acil stok ambarı faaliyete tutularak, tüketimi fazla ve sık olan Fren Balatası, Ön
Düzen Parçaları, Filtre Grubu, İş Makinesi Bıçak ve Tırnak Uçları v.s gibi parçalar tedarik edilerek Araç
ve İş Makinelerinin parça beklemeden aynı iş günü içersinde bakım ve onarımının yapılmaktadır.
2013 Yılı Başlangıcı itibarı ile Merkez Atölyemizde Arıza, ve Bakım Onarım işleri devam
etmektedir
İL ÖZEL İDARESİNE SEYYAR KONKASÖR
İl Özel İdaresinin hizmet alanı içindeki stabilize bağlantı ve tali yolların kalitesinin
arttırılması, köy yollarındaki problemlerin yerinde ve hızlı bir şekilde giderilmesi için İl
Özel
İdaresince
seyyar
konkasör
satın
alındı.
780 bin TL'ye alınan ve günde 800-1000 ton m³ kapasiteli olan seyyar(mobil) konkasörde
deneme üretimine devam ediliyor.
Seyyar konkasörle birlikte köy yollarında ihtiyaç duyulan ve yoldan çıkarılan
malzeme anında yol alt yapı malzemesine çevrilecek ve yol altyapısında kullanan
malzemenin nakliyesinin ortadan kaldırılmasıyla daha ekonomik ve avantajlı çalışmalar
yapılabilecek.
109
Giresun İl Özel İdaresi
110
Giresun İl Özel İdaresi
2013 YILI ÜLPER ŞANTİYESİ FAALİYETLERİ
1. ASFALT PLENTİ : Asfalt plentinde yıl içerisindeki ödenekler dahilinde toplam
sıcak asfalt üretimi gerçekleştirilmiştir.
58.123 ton
2013 YILI SICAK ASFALT ÜRETİMİNİN İLÇELER BAZINDAKİ DAĞILIMI :
MERKEZ İLÇE
ALUCRA
BULANCAK
ÇAMOLUK
ÇANAKÇI
DERELİ
DOĞANKENT
ESPİYE
EYNESİL
GÖRELE
GÜCE
KEŞAP
PİRAZİZ
Ş.KARAHİSAR
TİREBOLU
YAĞLIDERE
BELEDİYELEN
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
TOPLAM
19.560 TON
952 TON
8.354 TON
138 TON
720 TON
13.746 TON
180 TON
1.855 TON
315 TON
1.959 TON
42 TON
3.067 TON
3.214 TON
533 TON
880 TON
873 TON
1.735 TON
-------------------------: 58.123 TON
KONKASÖR
: 2013 yılı içerisinde 24.0730 m³ 0-25mm filler asfalt alt yapı malzemesi,
6.361 m³ asfalt mıcır malzemesi ile 18.994 m³ 0-50 mm stabilize asfalt alt yapı elek malzemesi (Palaz
Malzeme) üretimi gerçekleştirilmiştir.
111
Giresun İl Özel İdaresi
BAKIM VE STABİLİZE KAPLAMA ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER
112
Giresun İl Özel İdaresi
YOL VE ULAŞIM HİZ. MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2012–2013 YILI
MERKEZ VE DİĞER İLÇELER KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
6155 km köy yolu ağı içerisinde 2012–2013 yılı karla mücadele 13.758 km ile tamamlanmış olup,
2013 yılı yapım programlarının tamamlanmasına müteakip iş makinelerinin bakım, onarım ve
revizyonları yapılarak karla mücadele çalışmalarına hazır hale getirilmektedir.
Grup yolları, 8 yıllık kesintisiz temel eğitim kapsamında yürütülen taşımalı eğitimin ve sağlık
hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için köy yollarının sürekli olarak ulaşıma açık tutulması gereği
karla mücadelede; Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ihtiyaçlarını tamamlamış, iş makineleri faal ve
personeli ile hazırdır.
2013–2014 Karla Mücadele Çalışmalarında Merkez ve İlçeler Bazında Makine Dağılımı
BULUNDUĞU
YER
DOZER
GREYDER
YÜKLEYİCİ
KAR BIÇAKLI
KAMYON
TOPLAM
1
6
5
-
12
ALUCRA
1
1
1
3
BULANCAK
2
2
ÇAMOLUK
1
ÇANAKCI
1
1
2
DERELİ
2
1
3
1
1
MERKEZ
4
1
DOĞANKENT
ESPİYE
2
1
3
EYNESİL
1
1
2
GÖRELE
3
2
5
GÜCE
1
1
2
KEŞAP
2
1
PİRAZİZ
1
1
4
1
113
Giresun İl Özel İdaresi
Ş.KARAHİSAR
2
2
TİREBOLU
2
2
4
YAĞLIDERE
2
1
3
29
19
TOPLAM
1
1
5
3
55
5. ARAÇ KİRALAMA
ARACIN CİNSİ
ÇALIŞTIĞI GÜN
YAPILAN ÖDEME
(KDV DÂHİL) TL
3 ADET MİNİBÜS VE ARAZİ
ARACI
210 Gün – 12 Ay
178.649,63
4 ADET OTOBÜS
1750 Sefer
161.453,89
6. KİRAYA VERİLEN İŞ MAKİNESİ VE ARAÇLAR
2013 yılı içerisinde idaremize ait iş makinesi ve aracı kiraya verilerek toplam 21.483,71 TL gelir
sağlanmıştır.
2013 Yılında Kiraya Verilen İş Makine ve Araçları
YILI
TUTARI
31/12/2013
21.483,71
2013 ( 11 Aylık ) Yılında Ana İş Makinelerinin Çalışmaları
MAKİNENİN
CİNSİ
TOPLAM
MAKİNE
SAYISI
TOPLAM
ÇALIŞMA
SAATİ/KM
ÇALIŞMA
RANDIMANI
(%)
AKARYAKIT
MİKTARI
( LİTRE )
DOZER
2
405
9929
34
GREYDER
6
3330
44797
51
YÜKLEYİCİ
6
5345
61,029
142
SİLİNDİR
9
2320
24931
49
KOMPRESÖR
2
0
0
0
EXCAVATÖR
6
0
0
0
WAGON DRİL
2
381
7343
36
114
Giresun İl Özel İdaresi
DAMPERLİ
KAMYON
40
614942
278942
77
KANAL KAZICI
2
0
0
0
AKARYAKIT
TANKERİ
1
0
0
0
ÇEKİCİ
KAMYON
3
94368
43176
116
DİSTRİBÜTÖR
3
24564
22965
36
2013 Yılında İdaremize Teslim Edilen Kaçak Petrol Ürünleri
YILI
BENZİN
MOTORİN
31/12/2013
-
763 Lt.
ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER
115
Giresun İl Özel İdaresi
KÖY YOLLARINDAKİ KALKINMA VE HİZMET ANLAYIŞINDAN KESİT
ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMALARI
116
Giresun İl Özel İdaresi
GÜVENLİ ULAŞIM, HIZLI VE EKONOMİK HİZMET ;
SANAT YAPILARI ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER
117
Giresun İl Özel İdaresi
OTOKORKULUK ÇALIŞMALARI
Köyyollarında trafik akışının daha güvenli sağlanması için, Çanakçı İlçesi
Karabörk-Deregözü Grup Yolu güzergahında 1600 metre, yayla yolları yapım
ödeneğinden Dereli İlçesi Uzundere köyyolunda 536 metre olmak üzere 2136 metre
otokorkuluk çalışması yapılmış.
118
Giresun İl Özel İdaresi
GÜVENLİK YOLU İLE DOKAP UYGULAMALARI
Güvenlik Yolları Yapımı (Bulancak-Kovanlık Beldesi-Paşakonağı Yaylası Güvenlik yolu sanat
yapısı ve beton yol inşaatı işinde 3,660 Km. beton yol ile 9 ayrı yere 486 m³ istinat duvarı, 335 metre
onarım, 12,8 Km. 1. kat asfalt sathi kaplama yapılmış, 65 metre korige boru döşenmiştir.
Dokap Alt yapı Uygulamaları Dereli İlçesi Kümbet-Çıkrıkkapı-Çakrak DOKAP uygulamalarında
6 ayrı yere 872,202 m³ istinat duvarı, 10 adet 18,00 metre açıklığında menfez, 15 Km. onarım, Dereli
İlçesi Uzundere 182 K.K.Nolu yola 2100 metre onarım yapılmıştır.
BETON YOL ÇALIŞMALARI
KÖYLERİMİZDEKİ ÇALIŞMARLAR SONUCU GELİŞMENİN FARKI
119
Giresun İl Özel İdaresi
AFET YARALARI SARILIYOR
İlimizde geçtiğimiz yıllarda aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen sel felaketi
nedeniyle hasar gören köy yolarının menfez ve i stinat duvarı gibi sanat yapıları
inşaatlarının tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir.
AFET ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER
120
Giresun İl Özel İdaresi
2013 YILI YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI
2013 yılında 140,5 Km. 1. kat asfalt sathi kaplama, 118 Km. 2. Kat asfalt sathi kaplama, 11,7 Km.
(BSK) sıcak asfalt kaplama, 26 Km. beton üstü sıcak asfalt kaplama ile 422 Km. asfalt yama ve bakım
yapılarak 100 ton soğuk yama, 57.599 ton BSK (sıcak asfalt) kullanılmış, 4177 m² parke, 50 Km.
malzemeli bakım, 277 Km. greyderli bakım, 57 Km. heyelan temizliği, 7.660 m³ dolgu, 81 Km. beton
yol, 14 adet menfez, 13.473 m³ istinat duvarı, 2 Km. tesviye, 24,335 Km. onarım, 2,136 Km. otokorkuluk
3,7 Km. V Kanal, 1adet köprü revizesi ile 13.758 Km. kar mücadelesi yapılmış, Merkez ve diğer ilçe
köyyollarına 4589 adet büz ile 164 adet korige boru verilmiş, Merkez İlçe Ülper Konkasör Şantiyesinde
4.533 m³ A tipi Mıcır, 1.828 m³ B Tipi mıcır, 24.073 m³ filler malzeme ile 18.994 m³ palaz malzeme
üretilerek muhtelif köyyollarına verilmiş, çalışmalarımız devam etmektedir.
İdaremiz Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 14 memur, 3 geçici görevli, 118 işçi
personel ve 34 şirket personeli olmak üzere 169 personel bulunmaktadır. (Ayrıca; İş Kur’dan 19 personel
12. ayda çalışmaya başlamıştır.)
KURAKLIK NEDENİYLE OLUŞAN SU SORUNLARINI İL ÖZEL İDARESİNCE
KARŞILANIYOR
Giresun'da susuz geçen yaz nedeni ile köylerde içme suyu sorunu had safh aya
ulaştı. İl Özel İdaresi Giresun’da köylerin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 3 tankerle
çalışmaları devam ediyor. Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Genel Meclisi Başkanı
Osman Öden, “Yaz mevsiminin çok kurak geçmesi ve su kaynaklarının kurumas ı sonucu
oraya çıkan su sorununu çözmek amacıyla İl Özel İdaresi olarak köylerimizden idaremize
ulaşan bütün ihtiyaçları karşılamak için 3 arasözle çalışmalarımıza devam etmiştir.
Merkeze bağlı köylerin içme suyu depolarına su boşaltılarak ihtiyaçlar karşı lanmıştır.
121
Giresun İl Özel İdaresi
2012 YILI ÖDENEK CETVELİ
GİRESUN-Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (Devreden Ödenekler)
KURUMSAL
FONKSİYONEL
FİN.
EKONOMİK
44.28.38.00.00
04.5.1.08
5
06.5.7.07
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
44.28.38.00.00
04.5.1.30
04.5.1.41
04.5.1.00
04.5.1.00
04.5.1.00
04.5.1.00
04.5.1.00
04.5.1.02
04.5.1.04
04.5.1.08
04.5.1.11
04.5.1.36
04.5.1.43
04.7.3.00
04.7.3.00
04.7.3.01
04.7.3.02
5
5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5
8
8
06.5.7.07
06.1.5.01
03.1.9.01
03.5.1.90
03.5.4.01
06.5.4.02
06.5.6.90
06.5.7.07
06.5.7.07
06.5.7.07
03.1.9.01
06.5.7.07
06.1.5.01
03.5.1.90
06.2.2.01
06.5.7.07
06.5.7.07
AÇIKLAMA
Beton Yol yapımı (Eynesil İshaklı-Sofuoğlu-Belen
yolu)
Merkez İlçe Yol Bakım ve Onarım Giderleri
Tirebolu Konkasör Tesisi
Diğer Mal ve Malzeme Alımları
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Öd. (Asfalt Hakli)
İlan Giderleri
Akaryakıt ve Yağ Alımları
Diğer Kiralamalar
Köy Yolları Sanat Yapısı
Merkez İlçe Köyleri Yol Bakım ve Onarım Giderleri
Beton Yol Yapımı
Patlayıcı Madde Alımı
Keşap İlçesi Köy Yolları Bakım ve Onarım Giderleri
Tirebolu Parke Tesisi
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
Hammadde Alımları
Yayla Yolları Yapımı
DOKAP Alt Yapı Uygulamaları
TOPLAM
122
ÖDENEK (TL.)
20.000,00
136.000,00
2.104.000,00
35.000,00
29.000,00
10.000,00
20.000,00
27.000,00
762.000,00
634.000,00
202.800,00
38.600,00
200.600,00
100.000,00
190.000,00
91.900,00
59.500,00
212.600,00
4.873.000,00
Giresun İl Özel İdaresi
2013 YILI 1.KAT SATHİ KAPLAMA UYGULAMALARI
PROGRAM
S.NO
İLÇE
YOLUN ADI
MALİYETİ
( TL )
MİKTARI
( KM )
UYGULAMA
PRT.GEREĞİ
YATIRILAN
ÖDENEK
KÖYDES
(UYG.)
İLLER
ÖZEL TOPLAM
DOKAP
UYG.
BANKASI
İDARE
(UYG.)
(Km.)
(UYG.)
(UYG.)
1
MERKEZ Orhaniye (İDARE)
1,50
1,90
1,90
2
8,50
8,50
8,50
3
Hamidiye-Güre Gr.Y.
MERKEZ
(İDARE)
MERKEZ Akıncı (İDARE)
1,50
1,50
1,50
4
MERKEZ Akköy (İDARE)
1,00
0,90
0,90
5
MERKEZ Barçaçakırlı (İDARE)
0,50
0,80
0,80
6
MERKEZ Sarvan Köyiçi Yolu (İDARE)
1,40
1,50
1,50
7
MERKEZ Camili-Erimez Gr.Y. (İDARE)
1,00
TOPLAM
0,00 15,40
2
Kavaklıdere-Armutlu
ALUCRA (İLBANK)
ALUCRA Boyluca (İLBANK)
3
ALUCRA Tepeköy (İLBANK)
4
ALUCRA
1
Çamlıyayla (KÖYDES)
TOPLAM
1
BULANCAK
Elmalı (KÖYDES)
2
BULANCAK
Paşakonağı (DOKAP)
TOPLAM
1
DERELİ Kulakkaya-Bektaş (DOKAP)
2
DERELİ Pınarlar (KÖYDES)
TOPLAM
0,00
0
0
0
0
15,1
1,50
1,50
1,50
1,00
1,00
1,00
4,10
0,00
99.298,88
3,25
50.000,00
99.298,88
9,85
50.000,00
17.946,99
2,00
17.946,69
0,00
0,00
2,50
16,50
0,00
0,00
12,80
17946,69
0,00
0,00
12,80
12,80
0,00
9,00
12,80
0,00
22.915,12
0,75
22.915,12
22.915,12
9,75
22915,12
123
2,50
0,00
14,50
17.946,99
15,1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Giresun İl Özel İdaresi
1
ESPİYE Çepniköy (İDARE)
1,00
2
ESPİYE Şahinyuva (İDARE)
2,50
3
ESPİYE Demircili (İDARE)
TOPLAM
1
EYNESİL
0,00
Aralık (Eski Trabzon Yolu)
(İDARE)
GÜCE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Yk.Boynuyoğun-Tekke-GümüşhaneKazıkbeli (HES YAPTI)
TOPLAM
1
KEŞAP
Saraycık (KÖYDES)
2
KEŞAP
Çağlayan-Erköy (İDARE)
0,00
0,00
0,00
0,00
44.941,94
1,00
44.941,94
0,90
44.941,94
2,00
44.941,94
0,90
19.897,39
0,70
19.897,39
19.897,39
0,70
19.897,39
0,00
0,00
2,20
2,20
3,90
3,90
0,40
0,40
0,40
0,40
44,50
44,50
44,50
44,50
0,90
1,00
TOPLAM
1
1,80
Kargı Mah.-Nefsipiraziz Mah.
PİRAZİZ
(KÖYDES)
TOPLAM
1,70
0,00
1,80
TOPLAM
1
3,50
1,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,70
0,70
0,00
0,90
1,20
1,90
1,20
1,90
4
Ş.K.HİSAR
Diler-Karacaören (İLBANK)
Hasanşeyh-Ocaktaşı
(İLBANK)
Toplukonak (İLBANK)
'İPTAL 1 Km.)
Turpçu-Sipahi (İLBANK)
5
Ş.K.HİSAR
Kınık-Baltaşı (İLBANK)
2,70
2,70
0,30
3,00
6
Ş.K.HİSAR
Duman (İLBANK)
3,00
3,00
0,20
3,20
7
Ş.K.HİSAR
Erentepe-Ozanlı (İLBANK)
3,00
3,00
8
Ş.K.HİSAR
Erentepe-Ozanlı (İDARE)
1,50
9
Ş.K.HİSAR
Ovacık-Etir (İLBANK)
1,00
10
Ş.K.HİSAR
Buzkeçi (İLBANK)
2,00
11
Ş.K.HİSAR
Örencik (İLBANK)
2,00
1
2
3
Ş.K.HİSAR
Ş.K.HİSAR
Ş.K.HİSAR
2
TİREBOLU
Örenkaya-Karaahmetli
(KÖYDES)
Sekü (İDARE)
3
TİREBOLU
Ortaköy-Yaraş (İDARE)
4
TİREBOLU
Civil (KÖYDES)
1
2
3
YAĞLIDERE
Hisarcık (İDARE)
YAĞLIDERE
Hisarcık (KÖYDES)
YAĞLIDERE
Yazlık (İDARE)
1,50
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
0,00 19,70
0,00
0,00
2,10
59.849,98
2,10
59.849,98
2,00
3,00
3,00
3,00
1,00
0,10
1,10
2,00
0,50
2,50
2,00
0,10
2,10
4,20
22,40
18,20
0,00
2,10
0,60
0,00
1,00
TOPLAM
1
1,50
0,00
TOPLAM
TİREBOLU
1,50
2,00
10.349,44
0,35
10.349,44
70.199,42
4,05
70.199,42
0,00
2,10
0,00
0,00
2,00
1,00
40.033,60
0,72
40.033,60
TOPLAM
315.233,34
2,52
4,10
0,00
40.033,00
0,00
0,80
TOPLAM
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,77 265.933,56
3,70
20,70
12,80
71,30
108,50
PROTOKOLLÜ BELEDİYELER
1
Aydınlar (Merkez, Örnek
GÖRELE Mh.Yoll.)
2
YAVUZKEMAL
3
YAVUZKEMAL
4
DUROĞLU
Yuva Mah.
Güzyurdu Mah.Y.
27.857,50
2,20
2,20
2,20
28.199,46
1,000
1,40
1,40
140.997,30
5,00
6,00
6,00
39.884,89
1,80
88.752,89
1,50
27.697,84
1,00
5
Homurlu-Yağmurca Bağ.Y.
Homurlu-Mollamahmutoğlu
DUROĞLU Mh.Y.(Ülper)
6
DUROĞLU Tekke-Anbaralan Mah.Y.
7
DUROĞLU
Duroğlu-Homurlu-Ülper Yolu
29.913,67
1,35
0,00
8
DUROĞLU
Barçaçakırlı Köyü-Duroğlu-Alınca
44.316,54
2,00
0,00
124
20.000,00
0,00
0,00
1,50
1,50
Giresun İl Özel İdaresi
Mh.
9
DUROĞLU
Mah.Yollları
10
GÖRELE Belediye (Muh.Mah.Yoll)
11
ALUCRA
Muhtelif Mah.Yolları (78.389,76 TL.
MC 30 Belediye Temin Etti.)
0,90
3,50
3,50
165.488,64
6,00
282.828,94
11,20
13,00
13,00
0,50
2,50
2,50
a) Babapınar
165.488,64
0,90
12
PİRAZİZ
Kargı-Nefsipiraziz Mah.
45.479,74
1,60
45.479,74
0,00
13
PİRAZİZ
Maden-Bülbüllü Mah.
40.931,77
1,80
4.520,26
0,00
14
DERELİ
Sütlüce Mh.
22.281,68
1,00
TOPLAM
GENEL TOPLAM
1,00
1,00
984.630,86
37,95 235.488,64
0,00
0,00
0,00
32,00
32,00
1.299.864,20
123,72
3,70
20,70
12,80
103,30
140,50
501.422,20
2013 YILI 2.KAT SATHİ KAPLAMA UYGULAMALARI
PROGRAM
S.N
O
İLÇE
YOLUN ADI
MALİYETİ
( TL )
MİKTAR
I
( KM )
UYGULAMA
PRT.GEREĞ
KÖYDE
İ YATIRILAN
S (UYG.)
ÖDENEK
İLLER
BANKAS
I (UYG.)
DOKA
P
(UYG.)
ÖZEL
İDAR
E
(UYG.
)
TOPLA
M UYG.
(Km.)
6
MERKEZ
Yağmurca-Esenyurt
(İLBANK)
Yağmurca-Esenyurt
(İDARE)
Akçalı-Esentepe Gr.Y.
(İLBANK)
Sıvacı (İLBANK)
Boztekke-Darıköy-Yaykınlık
Gr.Y. (İLBANK)
Orhaniye (İLBANK)
7
MERKEZ
Çamlık (İLBANK)
MERKEZ
Çavuşoğlu-Ülper-Yağmurca (İller
Bankası 2012'de 3 Km.Bitti)
9
MERKEZ
Seyit (İDARE)
3,00
3,00
3,00
10
MERKEZ
Güveç (İDARE)
3,00
3,00
3,00
7,20
20,60
0,10
5,10
1
2
3
4
5
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,40
1,40
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
0,20
8
0,00
20,00
0,00
0,00
13,40
ALUCRA
Boyluca (İLBANK)
5,00
5,00
2
ALUCRA
Subaşı-Demirözü (İLBANK)
5,00
5,00
3
ALUCRA
Yeşilyurt-Haşhaş (İLBANK)
6,00
6,00
4
ALUCRA
Dereçiftlik (KÖYDES)
19.468,36
1,80
19.468,36
1,80
5
ALUCRA
Hacıhasan (KÖYDES)
20.748,11
2,00
20.748,11
2,00
6
ALUCRA
Gülbulak (KÖYDES)
TOPLAM
1
BULANCAK
Büyükada-Kuzköy-DamudereEzeltere (İDARE)
TOPLAM
1
2
3
4
3,20
0,00
TOPLAM
1
1,00
5.949,29
0,55
5.949,29
0,55
46.165,76
20,35
46.165,76
4,35
0,00
5,00
0,90
6,90
0,10
1,90
2,00
0,55
16,00
0,00
1,10
BSK
BİTTİ.(6,5
Km.)
0,00
21,45
0,00
0,00
0,00
0,00
ÇAMOLUK
Akyapı (İLBANK)
3,00
ÇAMOLUK
Hacıören (İLBANK)
1,00
ÇAMOLUK
Gürçalı (KÖYDES)
41.284,26
4,00
4,00
ÇAMOLUK
Ozan (KÖYDES)
25.771,86
2,50
2,50
125
82.506,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,10
3,10
1,00
0,50
1,50
4,00
0,30
2,80
Giresun İl Özel İdaresi
5
6
ÇAMOLUK
Hacıahmetoğlu (KÖYDES)
ÇAMOLUK
Kayacık (KÖYDES)
TOPLAM
5.154,09
0,50
0,00
10.296,43
1,00
82.506,64
12,00
82506,00
1,00
1,00
7,50
4,00
0,00
0,90
12,40
1
DERELİ Heydere (KÖYDES)
16.856,20
1,63
16.856,20
0,00
2
DERELİ Konuklu (KÖYDES)
22.812,45
2,20
22.812,45
0,00
3
DERELİ Kurtulmuş (İDARE)
TOPLAM
3,00
39.668,65
6,83
39668,65
0,00
0,00
0,00
3,20
3,20
3,20
3,20
1
ESPİYE Çalkaya (İDARE)
3,00
3,50
3,50
2
ESPİYE İbrahimşeyh (İDARE)
3,00
3,20
3,20
6,70
6,70
0,20
2,20
TOPLAM
0,00
6,00
0,00
0,00
19.876,89
2,00
19.876,89
2,00
2
GÖRELE
Karadere-Maksutlu
(KÖYDES)
Çiftlik (KÖYDES)
22.871,30
2,30
22.871,30
3
GÖRELE
Karaburun (KÖYDES)
21.852,26
2,00
21.852,26
4
GÖRELE
Sağlık (KÖYDES)
9.938,45
1,00
9.938,45
5
GÖRELE
Yalıköy (KÖYDES)
9.935,09
1,00
9.935,09
1,00
6
GÖRELE
Daylı (KÖYDES)
Koyunhamza Gr.Y.
(KÖYDES)
Terziali (KÖYDES)
14.902,63
1,50
14.902,63
1,50
64.643,57
6,50
64.643,57
6,50
14.912,71
1,50
14.912,71
1,50
178.932,90
17,80
178.932,90
13,40
1
7
8
GÖRELE
GÖRELE
GÖRELE
TOPLAM
1
GÜCE
Gürağaç-Fırınlı Gr.Y.
(KÖYDES)
TOPLAM
1
2
Kurbanpınar-Armelit
KEŞAP
(KÖYDES)
KEŞAP Çakırlı (KÖYDES)
TOPLAM
PİRAZİ
Z
1
PİRAZİ
2
Z
Gökçeali-Güneyköy
(KÖYDES)
1
2
3
4
5
6
7
8
Ş.K.HİSAR
Ş.K.HİSAR
Ş.K.HİSAR
2
2
3,00
24.615,48
1,50
5.584,88
0,50
30.200,36
38.655,06
0,00
0,90
0,90
0,00
1,00
0,20
0,00
0,00
0,10
1,60
0,50
13,90
0,00
0,00
0,00
24.615,48
1,50
5.584,88
0,50
2,00
30.200,36
2,00
3,80
38.655,06
4,80
1,70
6,50
0,00
0,00
38.655,06
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
1,50
1,00
38.655,06
0,00
0,00
0,20
0,70
0,20
2,20
0,10
3,10
3,30
3,30
3,40
6,40
5,00
5,00
5,00
2,50
1,50
1,50
4,50
4,50
4,50
Ş.K.HİSAR
Kayalı (İLBANK) (İPTAL)
Hasanşeyh-Ocaktaşı
(İLBANK) (İPTAL)
Toplukonak (İLBANK)
5,00
4,00
1,00
5,00
Ş.K.HİSAR
Kınık-Baltaşı (İLBANK)
4,00
4,00
0,50
4,50
Ş.K.HİSAR
Turpçu-Sipahi (İLBANK)
2,50
2,50
Ş.K.HİSAR
Ş.K.HİSAR
TİREBOLU
TİREBOLU
Kovanpınar-Danışman
(KÖYDES)
Yalıköy (KÖYDES)
TOPLAM
1
0,00
Diler-Karacaören (İLBANK)
Bayhasan-Ovacık-Evcili
(İLBANK)
Tepeltepe (İLBANK)
TOPLAM
1
0,00
3,00
Nefsipiraziz (İDARE)
TOPLAM
0,00
0,00
0,00
0,00
23,50
0,00
0,00
43.820,93
5,00
43.820,93
5,00
3.108,52
0,30
3.108,52
46.929,45
5,30
46.929,45
5,00
21,50
0,00
2,50
0,00
0,00
1,50
23,00
0,50
5,50
0,50
5,50
YAĞLIDERE
Hisarcık (KÖYDES)
20.429,24
1,70
20.429,24
0,00
YAĞLIDERE
Yazlık (KÖYDES)
20.496,57
2,28
20.496,57
0,00
40.925,81
503.984,6
3
3,98
40.925,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125,56
503.983,99
35,25
54,90
0,00
25,20
115,35
TOPLAM
TOPLAM
126
Giresun İl Özel İdaresi
PROTOKOLLÜ BELEDİYELER
1
2
3
4
GÖRELE
Aydınlar
ALUCRA
Muhtelif Mah.Yolları
PİRAZİZ
Kaleyanı-Bülbüllü Mh.Yoll.
BULANCAK
Ucarlı Mah.
TOPLAM
GENEL TOPLAM
15.692,13
1,400
53.673,83
5,00
69.365,96
6,40
573.350,59
131,96
127
0,40
0,40
1,40
1,40
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,80
2,80
503.983,99
35,25
54,90
0,00
28,00
118,15
Giresun İl Özel İdaresi
KÖYYOLLARI ENVANTER SONUÇLARINA AİT BİLGİ ALMA TABLOSU
31.12.2012
FAYDALAN
AN KÖY
ADEDİ
FAYDALAN
AN TOPLAM
BAĞLI
ADEDİ
TOPLA
M
2010
NÜFUS
U
MERKEZ
48
183
14527
99
163
341
62
24
689
71
760
ALUCRA
33
108
4117
128
6
165
102
5
406
59
465
BULANCAK
57
194
15363
67
74
325
151
7
624
95
719
ÇAMOLUK
26
38
3263
109
25
66
16
2
218
53
271
ÇANAKCI
13
39
3867
6
29
66
37
26
164
6
170
DERELİ
29
256
11900
93
17
443
200
19
772
32
804
DOĞANKENT
8
31
2604
0
35
36
10
10
91
5
96
ESPİYE
27
154
11768
45
48
235
120
25
473
58
531
EYNESİL
11
38
3503
11
30
78
25
3
147
6
153
GÖRELE
44
123
7867
49
56
296
83
27
511
26
537
GÜCE
15
72
5224
6
24
84
95
8
217
7
224
KEŞAP
41
127
9388
45
79
167
21
0
312
20
332
PİRAZİZ
17
60
4595
18
35
105
15
0
173
37
210
Ş. KARAHİSAR
59
123
9962
130
8
283
79
2
502
74
576
TİREBOLU
42
181
13565
36
77
269
54
26
472
47
519
YAĞLIDERE
19
118
7523
21
36
188
126
13
384
13
397
TOPLAM
489
1845
129036
863
742
3147
1206
197
6155
609
6764
İLÇE ADI
ASFALT BETON STABİLİZE TESVİYE
(Km.)
(Km.)
(Km.)
(Km.)
128
MUTASEVVE
R (HAMYOL)
(Km.)
1.
DERECE
YOL
TOPLAMI
(Km.)
2.
DERECE
YOL
TOPLAMI
(Km.)
TOPLAM YOL
AĞI (Km.)
Giresun İl Özel İdaresi
2013 YILI
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KÖYDES PROTOKOL İCMALİ
SICAK ASFALT
İLÇE ADI
1.KAT ASFALT
MESAFE
(mt)
TUTAR
(TL)
STABİLİZE
2.KAT ASFALT
TUTAR
(TL)
TON
MESAFE
(mt)
MERKEZ
99.445,50
154,56
0
0
0
0
0
0
ALUCRA
0
0
0
99.298,88 16250
3250
46.165,76
21750
4.350
BULANCAK
399.840,74 3.595,40
0
17.946,99
3150
630
0
0
ÇAMOLUK
0
0
0
0
0
0
82.506,64
DERELİ
0
0
0
22.915,12
3750
750
25.066,80
180,00
0
0
0
00
0
0
0
EYNESİL
28.622,66
205,80
0
GÖRELE
0
0
GÜCE
0
m2
TUTAR
(TL)
MESAFE TUTAR
MESAFE
m3
(mtT)
(TL)
(mt)
m2
KALAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
337.633,69
154,04
40000
8000
0
0
0
82.506,00
0,64
39.668,65
19150
3830
0
0
0
62.583,77
0
0
0
0
0
0
0
0
24.978,34
88,46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.622,66
0
0
0
0
0 178.932,90
66000
13200
0
0
0
178.932,90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108.134,40
880,00
0
44.941,94
3500
700
30.200,36
10750
2150
0
0
0
183.276,70
0
41.653,61
251,00
0
19.897,39
3500
700
38.655,06
19000
3800
0
0
0
99.991,94
214,12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.088,53
813,00
0
70.199,42 12250
2450
46.929,45
26500
5300
0
0
0
207.217,40
0
YAĞLIDERE
105.063,48
807,00
0
40.033,60
715
40.925,81
19900
3980
0
0
0
185.800,14
222,75
GENEL TOPLAM
897.915,72 6.886,76
44.610 12.809,00
0
0 1.599.963,38
49.978,89
DOĞANKENT
ESPİYE
KEŞAP
PİRAZİZ
ŞEBİNKARAHİSAR
TİREBOLU
3575
0 315.233,34 45975
5945 503.984,63 223.050
129
0 12.809,00
YATAN
112.254,50
0
96.165,76 49.298,88
Giresun İl Özel İdaresi
İLİ
: GİRESUN
YILI
: 2013
: İl Özel İdaresi (Yol ve Ulaşım Hiz.Müdürlüğü)
SIRA
NO
SEKTÖRÜN
ADI
PROJENİN ADI
PROJENİN YERİ
(İL-İLÇE)
TOPLAM PROJE
TUTARI (TL.)
DÖNEM SONUNA
KADAR YAPILAN
HARCAMA (TL.)
PROGRAM YILI
ÖDENEĞİ (TL.)
AÇIKLAMALAR
1
Köyyolları
2012 YILINDAN DEVREDEN
ÖDENEK
Diğer Müşavir ve Kişilere Öd.
(Asfalt Nakli)
2
Köyyolları
İlan Giderleri
3
4
5
Köyyolları
Köyyolları
Köyyolları
Akaryakıt ve Yağ Alımları
Diğer Kıralamalar
Diğer Mal ve Malzeme Alımları
598.251,72
64.074,00
105.000,00
470.997,70
64.074,00
49.683,07
598.251,72
64.074,00
105.000,00
6
7
8
Köyyolları
Köyyolları
Köyyolları
99.059,82
3.782.000,00
2.931.900,00
99.059,82
3.753.887,13
103.309,00
99.059,82
3.782.000,00
2.931.900,00
9
Köyyolları
1.200.000,00
146.202,00
1.200.000,00
Devam Ediyor
11
Köyyolları
12
13
Köyyolları
Köyyolları
14
Köyyolları
Patlayıcı Madde Alımı
Hammade Alımları
Hammade Alımı (DOKAP)
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere
Ödemeler (DOKAP)
Beton Yol Yapımı (Eynesilİshaklı-Sofuoğlu-Belen Yolu)
Merkez İlçe Yol Bakım ve
Onarım Giderleri
Tirebolu Konkasör Tesisi
Köyyolları Sanat Yapıları
(827.000,00 TL.)
Kotana-Kümbet Sanat yap.İnş.
(2. Kısım)
Çanakçı-Karabörk-Deregözü
Gr.Yolu Otokorkuluk İnşaatı
Suyurdu, Hacıahmetoğlu Parke
Yapımı (Parke)
Har.Mik.Kad.As.Nak.Yapıldı.
DİĞER TERTİPLERE
AKTARILDI.
Harcanan miktar kadar
malalımı yap.
Har.Mik.Kad.Hiz.Alımı Yap.
Har.Mik.Kad.Malalımı Yapıldı,
Harcanan miktar kadar
malalımı yap.
Har.Mik.Kad.Malalımı Yapıldı,
Devam Ediyor
a) Akıncı
Akköy-Aralıcak
Esentepe
Lapa
135.081,34
66.900,57
0,00
EYNESİL
MERKEZ
TİREBOLU
135.081,34
0,00
20.000,00
20.000,00
Çalışmalar devam ediyor.
DİĞER TERTİPLERE
AKTARILDI.
Bitti.
1.768.820,00
1.768.820,00
1.768.820,00
DERELİ
46.958,16
46.958,16
46.958,16
1
ÇANAKÇI
ALUCRAÇAMOLUK
94.498,41
94.498,41
94.498,41
1,6
67.102,09
67.102,09
67.102,09
1.200,00 1579
1034
1
9
2
1
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
130
Ad. 24,00 Mt.Aç.Men.Yap.
Km.Otokorkuluk Yap.Öd.Kad.İş
yap.
m² Parke Suyurdu'na Yapıldı.
m² Parke Hacıahmetoğlu'na
Yapıldı.
Ad. 41,625 m³ İst.Duv.Yap.
Ad.533,890 m³ İst.Duv.Yap.
Ad. 108,892 m³ İst.Duv.Yap.
Ad. 120,770 m³ İst.Duv.Yap.
Giresun İl Özel İdaresi
15
Köyyolları
Seyit
Yenicehisar
Sayca
Ardahan
3. Gr.Muh.Köyy.San.Yap.İnş.
Çamoluk-Kutluca Köyy.Parke +
San.Yap.İnş.
Merkez-Camili-Erimez
Gr.Y.San.Yap.
Merkez-Sarvan-Güveç, PirazizTepeköy San.Yap.
a) Merkez-Sarvan-Güveç
b) Piraziz-Tepeköy
Kalan
Merkez İlçe Köyleri Yol
Bakım ve Onarım Giderleri
(634.000,00 TL.)
Sarvan-Güveç (Sarvan Yoluna
Yap.)
Barça
Ülper
Gürköy
Yenicehisar-Pınarçukuru
(Yenicehisar Yoluna Yap.)
Boncukçukuru
Muh.Köyy. Doğu Grubu
San.Yap.İnş.
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
BULANCAK
MERKEZ
174.439,28
174.439,28
174.439,28
ÇAMOLUK
24.501,17
24.501,17
MERKEZ
MERKEZPİRAZİZ
370.366,60
40.349,10
Ad. 108,000 m³ İst.Duv.Yap.
Ad. 111,820 m³ İst.Duv.Yap.
24.501,17
1
1 Ad. 3,00 Mt.Aç.Men.Yap.
Öd.Kad.İş Yapıldı. (Bitti)
Ad.254,430 m³ Taş
İst.Yap.Bitti.
378.998,38
370.366,60
16
Ad.3.986,000 m³ Taş İst.Duv.Yap.
Öd.Dah.İş Yap.
40.114,28
40.349,10
1
1
Öd.Kad.İş Yapıldı. (Bitti)
Ad.82,830 m³ İst.Duv.
Ad.112,800 m³ İst.Duv.Yap.
8.785,19
8.785,19
MERKEZ
5 Ad. 519,620 m³ İst.Duv.Yap.
8 Ad. 896,880m³ İst. Duv.Yap.
1 Ad. 33,470 m³ İst.Duv.Yap.
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
GÜCE
Camili-Erimez
Boztekke-Darıköy
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Darıköy
Beyazıt
Çukurköy
Okçu
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Sayca Köyy.
Tepeköy-Akçay Gr.Y.
Batı Grubu San.Yap.İnş.
Merkez İlçe Köyy.San.Yap.
a) Barçaçakırlı
b) Beyazıt
c) Çukurköy
1
2
2 Ad. 396,940 m³ İst.Duv.Yap.
1 Ad. 161,70 m³ İst.Duv.Yap.
374.356,04
374.356,04
374.356,04
Öd.Kad.İş Yap. (Bitti)
1 Ad. 71,000 m³ İst.Duv.Yap.
2 Ad. 122,000 m³ İst.Duv.Yap.
1 Ad. 149,00 m³ İst.Duv.Yap.
MERKEZ
PİRAZİZ
102.737,22
102.737,22
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
102.737,22
Ödeneği Kadar İş Yapıldı.
1
1
1
131
Ad.50,245 m³ BA. İst.Duv.Yap.
Ad. 74,00 m³ BA.İst.Duv.Yap.
Ad. 1,50 Mt.Aç.Men.Yap.
Giresun İl Özel İdaresi
16
Köyyolları
d) Darıköy
MERKEZ
1
e) Güneyköy
f) Lapa
MERKEZ
MERKEZ
1
1
g) Mesudiye
h) Orhaniye
i) Sarvan
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
1
1
Merkez-Camili-Erimez
Gr.Y.San.Yap.
KALAN
Beton Yol Yapımı (632.800,00
TL.)
Espiye-Güzelyurt-Yeniköy
(Beton Yol)
Merkez-Bulancak-Piraziz Beton
Yol (Beton Yol)
a) Okçu
b) Hamidiye
c) Cindi-Karaağaç
d) Tepeköy-Akçay
114.095,89
114.095,89
114.095,89
Öd.Kad.İş Yapıldı.
MERKEZ
16.208,30
26.602,55
16.208,30
16.208,30
26.602,55
Öd.Kad.İş Yapıldı.
ESPİYE
235.645,41
235.645,41
235.645,41
MERKEZ
0,221
MERKEZ
0,24
BULANCAK
0,317
0,255
PİRAZİZ
136.576,50
17
Köyyolları
KALAN
Tirebolu Parke Yapımı
Km.Beton Beton Yol
Yap.Öd.Kad.İş.Yap.
136.958,40
Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş
yap.
Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş
yap.
Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş
yap.
Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş
yap.
Ödeneği Kadar İş yapıldı
TİREBOLUESPİYE-GÖRELEEYNESİL
TİREBOLU
ESPİYE
GÖRELE
EYNESİL
152.921,16
Dereli-Keşap Beton Yol (Beton
Yol)
a) Güzelköy
b) Çakırlı-Töngel
1,8
MERKEZBULANCAKPİRAZİZ
136.958,40
Tirebolu-Espiye-Görele
Eynesil-Beton Yol (Beton Yol)
a) Yalç-Yaraş
b) Direkbükü-Boncukçukuru
c) Haydarlı
d) Aralık
Ad. 65,500 m³ BA. İst.Duv.Yap.
Ad.101,765 m³ Taş
İst.Duv.Yap.
Ad. 37,00 m³ BA.İst.Duv.Yap.
Ad. 134,880 m³ Taş
İst.Duv.Yap.
Ad. 62,980 m³ Taş İst.Duv.Yap.
152.920,92
0,3
0,358
0,15
0,4
Km.Bet.Yol Yap.Bitti.
Km.Bet.Yol Yap.Bitti.
Km.Bet.Yol Yap.Bitti.
Km.Bet.Yol Yap.Bitti.
0,31
0,378
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
152.921,16
DERELİ-KEŞAP
DERELİ
KEŞAP
TİREBOLU
97.376,20
9.898,83
0,00
97,297,14
132
97.376,20
9.898,83
0,00
Yedek parça İşçiliğe Aktarıldı.
Giresun İl Özel İdaresi
18
Köyyolları
Keşap İlçesiKöy Yolları
Bakım ve Onarım Giderleri
(200.600,00 TL.)
a) Karakoç-Armelit Gr.Y.
(Karakoç Yoluna Yap.)
(Armelit Yoluna Yapıldı)
KEŞAP
b) Yazlık
c) Gürpınar
d) Yolağzı
e) Saraycık
f) Sürmenli
g) Çakırlı-Yünlüce-Töngel Gr.Y.
h) Töngel
i) Yünlüce
Köyy.3. Grup San.Yap.
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
Keşap Muhteli Köyy.Sanat
Yapısı
a) Kayabaşı-Dağdibi Mah.
b) Alataş -Bayrambey
GrupYolu
c) Erköy Yolu
d) Armutdüzü Yolu
e) Karakoç-Armelit Gr.Y.
f) Saraycık Yolu
g) Çamlıca Yolu
h) Karakoç-Yazlık Gr.Y.
19
Köyyolları
20
Köyyolları
KEŞAP
Kalan ödenek
Çamoluk Yenice Beldesi Yolu
Yapımı
Bulancak-KovanlıkPaşakonağı Yaylası Güvenlik
Yolu Yapımı
1 Ad. 29,520 m³ İst.Duv.Yap.
2 Ad. 110,740 m³ İst.Duv.Yap.
0,920 Km. V Kanal
Yap.(148,290 m³)
1 Ad. 27,930 m³ İst.Duv.Yap.
1 Ad. 41,510 m³ İst.Duv:Yap.
1 Ad. 56,740 m³ İst.Duv.Yap.
1 Ad. 39,150 m³ İst.Duv.Yap.
71.859,22
71.859,22
71.859,22
Öd.Kad.İş Yap. (Bitti)
KEŞAP
1
KEŞAP
KEŞAP
5
1
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
1
0,694
0,21
0,43
1,46
126.785,08
1.955,70
126.764,40
126.785,08
1.955,70
ÇAMOLUK
1.995.920,88
632.196,01
1.995.920,88
6
190
BULANCAK
935.462,00
857.134,53
935.462,00
12,8
3,66
486
133
Ad.60,730 m³ B.A.İst.Duv.Yap.
Ad. 206,570 m³ Taş
İst.Duv.Yap.
Ad. 53,230 m³ B.A.İst.Duv.Yap.
Ad. 2,00x1,50x11,40 Mt.Kutu
Men.Yap.
Km. V Kanal Yap.
Km. V Kanal Yap.
Km. V Kanal Yap.
Km. V Kanal Yap.
Öd.Kadar İş yapıldı.
Ad.3.071,110 m³ İst.Duv.Yap.
metre koroge boru imalatı yap.
Devam Ediyor.
Km.1. As.Kap.Yap.Bitti. (İdare
Yaptı)
Km.Beton Yol Yap.
m³ 9 Ad. İst.Duv.Yap.
Giresun İl Özel İdaresi
65
0,335
21
Köyyolları
Yayla Yolları Yapımı
(59.500,00)
Uzundere Otokorkuluk Yapımı
Köyyolları
22
Köyyolları
23
24
25
Köyyolları
Köyyolları
Köyyolları
26
Köyyolları
27
Köyyolları
28
29
Köyyolları
Köyyolları
30
Köyyolları
31
Köyyolları
32
Köyyolları
33
Köyyolları
34
Köyyolları
Mt.15 Ad.Korige Boru Döşendi.
Km.Onarım Yap.
Öd.Kadar İş Yap.
Dereli-Kotana-Kümbet Gr.Y.
İst.Duvarına Kayrak Taşı Kap.
Kalan
Dokap Alt Yapı Uygulamaları
(2.062.600,00 TL.)
Dereli-Kümbet-ÇıkrıkkapıÇakrak DOKAP San.Yap.İnş.
Dereli-Uzundere 182 K.K.Nolu
DOKAP Yolu Onarım İnş.
Dereli-Uzundere 182 K.K.Nolu
DOKAP Yolu Köprü
Genişletme İnş.
Kalan
KÖYDES Asfalt Alımı
KÖYDES Akaryakıt Alımı
KÖYDES Araç Kiralama
Diğer Tüketim mal ve Malzeme
Alımı
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere
Ödemeler
Diğer Kiralamalar
Hammadde Alımları
Akaryakıt ve Yağ Alımları (KalYak 4 Nolu)
Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı
(Mak.İk.Şf. 05 Kod)
Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı
(Mak.İk.Şf. 08 Kod)
Hareketli İş Makinesi Alımı
(Hidrolik Kırıcı ve Semi
Treyler)(Mak.İk.Şef.)
Yedek Parça Alımı
(Mak.İk.Şef.)
DERELİ
37.954,35
37.954,35
37.954,35
DERELİ
13.692,35
13.661,31
13.692,35
7.853,30
1
Km.Otokorkuluk Yap.Öd.Kad.İş
Yap.
34,650 m³ BA.İst.Duv.Yap.
Öd.Kad.İş Yap.
6
10
15
Ad.872,202 m³ İst.Duv.Yap.
Ad. 18,00 Mt.Aç.Men.Yap.
Km.Onarım Yap.Dev.Ed.
2,1
Km.Onarım Yap.Bitti.
1
Ad.Köp.Revizesi Yapıldı. Bitti.
0,536
7.853,30
DERELİ
718.964,81
501.547,93
718.964,81
DERELİ
61.040,57
61.040,57
61.040,57
DERELİ
99.457,83
99.330,04
99.457,83
MUHTELİF
MUHTELİF
MUHTELİF
33.136,79
1.780.562,31
674.998,54
143.670,85
2.021.158,88
457.612,50
143.670,85
33.136,79
1.780.562,31
674.998,54
143.670,85
MUHTELİF
15.000,00
12.036,00
15.000,00
MUHTELİF
115.000,00
115.000,00
115.000,00
MUHTELİF
MUHTELİF
174.533,80
549.093,17
174.533,80
1.282.383,20
174.533,80
549.093,17
MUHTELİF
143.314,06
143.314,06
143.314,06
MERKEZ
515.000,00
3.240.150,68
515.000,00
MERKEZ
236.510,43
240.340,93
236.510,43
MUHTELİF
95.000,00
99.887,00
95.000,00
MUHTELİF
683.180,00
1.651.125,00
683.180,00
134
Har.Mik.Kad.Malalımı Yap.
Har.Mik.Kad.Malalımı Yap.
Har.Mik.Kad.Hiz.Alımı Yap.
Har.Mik.Kad.Malalımı Yap.
Har.Mik.Kad.Hiz.Alımı Yap.
Har.Mik.Kad.Hiz.Alımı Yap.
Har.Mik.Kad.Malalımı Yap.
Har.Mik.Kad.Malalımı Yap.
Har.Mik.Kad.Akar.ve
Mad.Yağ.Alımı Yap.
Har.Mik.Kad.Akar.ve
Mad.Yağ.Alımı Yap.
Har.Mik.Kad.Kırıcı Semi Treyler
Alımı Yap.
Har.Mik.Kad.Yedek Par.Alımı
Yap.
Giresun İl Özel İdaresi
35
Köyyolları
Yedek Parça İşçilik
(Mak.İk.Şef.)
MUHTELİF
ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
TOPLAMI
117.000,00
221.605,00
117.000,00
22.144.932,92
20.686.391,60
22.144.932,92
Har.Mik.Kad.Hizmet Alımı Yap.
İLLER BANKASI ÖDENEĞİ
(BETON)
1
Köyyolları
2
Köyyolları
3
Köyyolları
4
Köyyolları
5
Köyyolları
6
Köyyolları
01 K.K.N Gry.ilt-Kemallı-Kemaloğlu
- 20KKN. Ky. İlt. (Sarvan)
10 K.K.N.Ky.ilt-Kayışlı-Kale-Kale
01 KKN.Gry.(Kertboğaz) İlt.-Lazlıİmamtorunu-Barça (mr) -Çobanlı
12 K.K.N.Ky.ilt-Gönep-Hacıköy- 10
K.K.N.Ky ilt. (Barça)
42 K.K.N.Gry.ilt-YağmurcaEsenyurt
42 KKN.Gry.ilt-Çatak-ÇukurKarakışla-Akçalı (mr)-Esentepe (mr)
(Akçalı Köyü)
7
Köyyolları
8
Köyyolları
9
Köyyolları
10
Köyyolları
11
Köyyolları
12
Köyyolları
13
Köyyolları
14
Köyyolları
15
Köyyolları
16
Köyyolları
17
Köyyolları
47 KKN.Gry.ilt - 47 KKN. Gry.
(Esentepe) İlt.
47 K.K.N.Gry.ilt-Mesudiye (mr)-101
K.K.N.Gry.(Taşhan)İlt.
İmar sınırı ilt-Çalış (mr)-İncegeriş
(mr)-Kavakboğazı-Küperoğlu-101
K.K.N.Gry.ilt.
101 K.K.N.Gry.ilt-CamiyanıBaşkonak
101 K.K.N.Gry.ilt-Yukarıalınlı (mr)
101 K.K.N.Gry.ilt-Çöberen-108
K.K.N.Ky.ilt (Yukarılınlı Köyü)
KÖYY.DOĞU GRUBU BETON
YOL İNŞAATI
İmar sın. İlt-Poçuklu-Beyazıt (mr)Kuzköy-102 KKN.Ky.(Üst)ilt.
108 K.K.N.Ky.(Batlamacamiyanı)
ilt-Tuzak
İly.ilt-Karaağaç-Seyit mr.-KıranAkıncı mr. -101 KKN.Gry.İlt.
114 K.K.N.Ky.ilt-Güney (Akıncı)
101 K.K.N.Gry.ilt-Kıran-Ergence
(mr)-Kaynarca-129 K.K.N.Ky.İlt.
MERKEZ
MERKEZ
48.101,98
48.101,98
48.101,98
48.101,98
0,335 0,285
0,330 0,329
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
MERKEZ
60.169,98
60.169,98
0,420 0,410
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
MERKEZ
48.101,98
48.101,98
0,300 0,280
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
MERKEZ
48.101,98
48.101,98
0,335 0,370
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
MERKEZ
48.101,98
48.101,98
0,335 0,330
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
MERKEZ
48.101,98
48.101,98
0,335 0,370
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
MERKEZ
66.147,31
66.147,31
0,465 0,487
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
MERKEZ
36.090,65
36.090,65
0,255 0,241
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
MERKEZ
MERKEZ
90.226,64
48.101,98
90.226,64
48.101,98
0,630 0,680
0,335 0,247
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
MERKEZ
42.124,65
42.124,65
0,295 0,360
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
-625813,59
618.276,34
MERKEZ
48.101,98
48.101,98
0,300 0,480
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
MERKEZ
60.169,98
60.169,98
0,380 0,400
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
MERKEZ
MERKEZ
48.101,98
36.090,65
48.101,98
36.090,65
0,300
0,230
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
MERKEZ
60.169,98
60.169,98
0,380 0,553
135
0,682
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Giresun İl Özel İdaresi
18
19
Köyyolları
Köyyolları
20
Köyyolları
21
Köyyolları
22
Köyyolları
23
Köyyolları
24
Köyyolları
25
Köyyolları
26
Köyyolları
27
Köyyolları
28
Köyyolları
29
Köyyolları
30
Köyyolları
31
Köyyolları
32
Köyyolları
Köyyolları
33
34
Köyyolları
Köyyolları
35
Köyyolları
36
Köyyolları
Köyyolları
İly.ilt-Bekiroğlu-Lapa (mr)Kamuzlu
144 K.K.N.Ky.(Uzkara mr) ilt-Dağ
171 K.K.N.Gry. İlt.Okçu mr -Sindal
- Deregözü
168 KKN. Ky. ( Okcu mr.) İlt.Haliloğlu
171 KKN. Ky. (Çamlık mr.) İlt.- 231
KKN. Ky. (Haliloğlu) İlt.
186-2 KKN. Ky.İlt.-200 KKN.Ky.İlt.
(Çukurköy)
İly.(Çıtlaklıoğlu) ilt-Aralıcak 192
KKN.Gry.ilt. (Akköy)
207 K.K.N.Gry.ilt-KargatarlaHamidiye (mr)
207 K.K.N Gry.(Boztekke) iltKaleyanı-Koloğlu-Gry.İlt.
207 K.K.N.Gry.ilt-Ayaroğlu-200
K.K.N.Gry.ilt (Boztekke)
208 K.K.N Gry.(Boztekke) iltKumaşoğlu KKN.Gry.İlt.
Dy.ilt-Erikliman (mr)
KÖYY. BATI GRUBU BETON
YOL İNŞAATI
Dy.(Yalıköy) ilt-Kovancık
Bly.ilt-İkisu-Erdoğan (mr)Çakıroğlu-Kıran-Hacet (mr)-Kışla
(mr)-Küçükdere (mr) (Kışla Köyü)
41 K.K.N.Gry.ilt-Tepecik (mr)-Kıran
-Tatar-40 K.K.N.Ky.İlt.
64 K.K.N.Gry.-Çingendüzü - 41
K.K.N.Grp.y. İlt. (Karacaresul)
İly.ilt-Büyükada (mr)-Ada-KeloğluKuzköy (mr)-İndibi-Kovancık-OrtaDamudere (mr)-Ezeltere (mr)
(Damudere Köyü)
Bly.ilt-Alınca-Arifli (mr)-EminoğluAhmetli (mr)-İcilli (mr)-Bostanlı
(mr)-Gayıoğlu-Karacaresül (mr)
(Bostanlı Köyü)
41 K.K.N.Gry.ilt-TarapoğluVelioğlu-Cami-Yunuslu (mr)-İdişliKayhan (mr) (Yunuslu Köyü)
85 K.K.N.Ky.ilt-İncebel (Pazarsuyu)
İly. İlt-Akkaş-Duttepe (mr)-KıranAtaköy (mr)-214 K.K.N.Ky.ilt
(Duttepe Köyü)
KÖYY. DOĞU GRUBU BETON
MERKEZ
MERKEZ
36.090,65
42.124,65
36.090,65
42.124,65
0,230 0,270
0,265 0,334
MERKEZ
24.079,33
24.079,33
0,150
MERKEZ
36.090,65
36.090,65
0,230
MERKEZ
24.079,33
24.079,33
0,150
MERKEZ
16.269,13
16.269,13
0,100 0,145
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
MERKEZ
72.181,31
72.181,31
0,450 0,551
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
MERKEZ
60.169,98
60.169,98
0,380 0,445
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
MERKEZ
18.045,33
18.045,33
0,120
MERKEZ
18.045,33
18.045,33
0,120
MERKEZ
MERKEZ
42.124,65
36.090,65
42.124,65
36.090,65
0,265
0,240 0,264
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
BULANCAK
61.354,11
61.354,11
0,370 0,558
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
BULANCAK
61.354,11
61.354,11
0,370 0,476
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
BULANCAK
61.354,11
61.354,11
0,370 0,435
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
BULANCAK
67.388,11
67.388,11
0,400 0,480
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
BULANCAK
108.271,96
108.271,96
0,650 0,588
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
BULANCAK
78.215,31
78.215,31
0,480 0,633
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
BULANCAK
BULANCAK
151.580,75
61.354,11
151.580,75
61.354,11
0,905 0,876
0,380 0,490
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
BULANCAK
61.354,11
61.354,11
0,370 0,426
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
0,814
0,713
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
668.551,15
711.237,07
136
Giresun İl Özel İdaresi
37
Köyyolları
38
Köyyolları
39
Köyyolları
40
Köyyolları
41
Köyyolları
42
Köyyolları
43
Köyyolları
44
Köyyolları
47
Köyyolları
48
Köyyolları
48
Köyyolları
49
Köyyolları
50
Köyyolları
51
Köyyolları
52
Köyyolları
53
Köyyolları
54
Köyyolları
55
Köyyolları
56
Köyyolları
YOL İNŞAATI
59 K.K.N.Gry.ilt-KarabahçeHisarkaya (mr)-Bölükbaşı-İmamlı110 K.K.N.Gry.İlt
59 KKN.Gry.(Büyükada )
ilt.Resuloğlu-Hacıoğlu-Küçükada
(mr.)-Karga-Muratlı (mr)-Gündoğdu
(mr)-Gedik-Güney (mr) (Küçükada
Köyü)
İly.ilt-Demircili (mr)-TandırMuratdede-Muratdede-KarakışlaTepeören (mr) (Tepeören Köyü)
İly.ilt-Kertboğaz-Yeniköy (mr)
İl yl.İlt-Elmalı (mr)-TaflancıkYeşiltepe (mr) (Elmalı Köyü)
İl yl.İlt-Bahçeli (mr)-Çarşık-Beleğen
194 K.K.N.Ky.(Bahçeli) İlt-Esenköy
(mr) (Esenköy Köyü)
İly.İlt-Kılıçtarla-Cindi (mr)-KavaklarKaraağaç (mr) (Karaağaç köyü)
İly. İlt - (Yeniköy mr.) - 124 KKN.
Ky. İlt.
KÖYY. BATI GRUBU BETON
YOL İNŞAATI
27 K.K.N.Gry.(Yıldız) İlt-ÇatakYeşilkaya (mr)-Hatipli (Yeşilkaya
Köyü)
O6 K.K.N.Gry.ilt-Meşeliyatak mr.Satırgil-Çanakcı-BL. Yolu ilt.
Dy.ilt-Aşağı-Yukarı-Eğmi
(Küçükahmet Köyü)
27 K.K.N.Gry.ilt-NefesoğluHeydere (mr)-Türüdülü-Çavuşlu
65 K.K.N.K.Gry.(Güdül)ilt-PoturakKöyiçi-Meryemana-ŞimşirlikKirazçukuru
KÖYY. DOĞU GRUBU BETON
YOL İNŞAATI
105 K.K.N.Ky.ilt-Saltık-DayıboğAyroğ-Eseli (Çamlı Köyü)
Dy.ilt-Kurtulmuş (mr)-GökçebelÇırakdamı
İmar sın.(Dereli) ilt-Akkaya (mr)Yeşilyurt-Karabalçık
163 K.K.N.Ky.(Akkaya mr) iltÇatak-Tepe-Başçukur
Dy.ilt-Hisar (mr)-Üst
BULANCAK
102.237,96
102.237,96
0,575 0,750
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
BULANCAK
78.215,31
78.215,31
0,455 0,487
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
BULANCAK
BULANCAK
61.354,11
61.354,11
61.354,11
61.354,11
0,350 0,367
0,355 0,635
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
BULANCAK
BULANCAK
108.271,96
126.317,29
108.271,96
126.317,29
0,620 0,776
0,723 0,901
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
BULANCAK
61.354,11
61.354,11
0,355 0,498
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
BULANCAK
116.674,22
116.674,22
0,660 0,822
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
BULANCAK
78.215,31
78.215,31
0,455 0,320
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
230.980,19
1,600 1,650
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
790.897,23
DERELİ
230.980,19
226.560,00
DERELİ
138.328,62
138.328,62
0,828 0,743
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
DERELİ
138.328,62
138.328,62
0,825 0,880
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
DERELİ
108.271,96
108.271,96
0,640 0,566
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
DERELİ
108.271,96
108.271,96
0,640 0,491
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
471.551,60
DERELİ
154.005,68
154.005,68
0,920 0,807
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
DERELİ
154.005,68
154.005,68
0,920 0,755
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
DERELİ
154.005,68
154.005,68
0,920 0,802
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
DERELİ
DERELİ
78.807,37
108.271,96
78.807,37
108.271,96
0,475 0,493
0,641 0,987
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
137
Giresun İl Özel İdaresi
57
Köyyolları
58
Köyyolları
59
Köyyolları
60
Köyyolları
61
Köyyolları
62
Köyyolları
63
Köyyolları
64
Köyyolları
65
Köyyolları
66
Köyyolları
67
Köyyolları
68
Köyyolları
69
Köyyolları
70
Köyyolları
71
Köyyolları
72
Köyyolları
73
Köyyolları
74
Köyyolları
75
Köyyolları
76
Köyyolları
77
Köyyolları
78
Köyyolları
KÖYY. BATI GRUBU BETON
YOL İNŞAATI
Dy.ilt-Çatalağaç (mr)-PirdelliFırışlık-08 KKN.Ky.ilt.
Doğankent ilt-Söğütağzı (mr)Deregözü-Elmadibi
Dy.ilt-Güvenlik (mr)-Yanlızca
DOĞANKENT TOPLAMI
İly.ilt-Taflancık (mr)-YukarıKertilyatak
Dy.ilt-Hacıköy (mr)-Kuz
İly.ilt-Bahçecik mr.-GaçanGüneyköy mr.-16 KKN. Ky. İlt.
İly.ilt-Çepni (mr)-KuzbahçeKuyuyanı-82 KKN.Ky.(Düz)ilt.
İly.ilt-Kuzsağman (Direkbükü)
İly.(Direkbükü) ilt-Yeşilköy (mr)Pangal-Kireçcik (YeşilköyKurugeriş)
İly.ilt-Gümüşdere (mr)-Boğmalık127 KKN.Ky.ilt.
İly.ilt-Köprübaşı-21 KKN.Gry.yolu
(Kurugeriş)
İly.ilt-Gentarla-Avluca (mr)-GüneySariy-İly.İlt.
İlçe sınırı İlt.Seydiköy (mr)Belençardığı
KÖYY. DOĞU GRUBU BETON
YOL İNŞAATI
54 KKN.Ky.ilt-Karşı-Hanyanı
(Ericek)
İly.(Ericek) ilt-Kireçcik-Tezdere
İly.ilt-Töngelcik-ÇamdibiDeğirmenardı-54 KKN.Ky.İlt.
İly.ilt-Hendeküstü-Akkaya (mr)Bayrambey (mr)- ily.İlt. BAYRAMBEY
İly.ilt-Hendeküstü-Akkaya (mr)Bayrambey (mr)- ily.İlt. - AKKAYA
57 KKN.Gry.ilt-Kandahur-HıdırYeniköy (mr)
İly.ilt-Güzelyurt (mr)-Portlu-GüneyÇay- 64-2 nolu y.ilt.
89 KKN.Ky.ilt-Çukur-Saz-Çalkaya
(mr.)-Alişan-91 KKN.Ky.ilt.
Şahinyuva(mr.)-Boğaztarla-Bitene-
631.948,59
DOĞANKENT
61.827,76
61.827,76
0,405 0,518
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
DOĞANKENT
DOĞANKENT
154.005,68
61.827,76
154.005,68
61.827,76
1,015 1,035
0,405 0,410
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
266.746,93
ESPİYE
ESPİYE
61.354,11
61.354,11
61.354,11
61.354,11
0,395 0,400
0,395 0,400
Km.Yap.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Km.Yap.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
ESPİYE
61.354,11
61.354,11
0,395 0,400
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
ESPİYE
ESPİYE
61.354,11
61.354,11
61.354,11
61.354,11
0,395 0,400
0,395 0,400
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
ESPİYE
61.354,11
61.354,11
0,395 0,400
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
ESPİYE
61.354,11
61.354,11
0,395 0,400
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
ESPİYE
61.354,11
61.354,11
0,395 0,400
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
ESPİYE
61.354,11
61.354,11
0,395 0,400
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
ESPİYE
61.354,11
61.354,11
0,395 0,400
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
598.472,40
ESPİYE
ESPİYE
27.688,39
27.688,39
27.688,39
27.688,39
0,205 0,200
0,205 0,200
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
ESPİYE
27.688,39
27.688,39
0,205 0,200
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
ESPİYE
61.354,11
61.354,11
0,285 0,400
ESPİYE
61.354,11
61.354,11
0,385 0,387
ESPİYE
61.354,11
61.354,11
0,385 0,392
ESPİYE
76.974,50
76.974,50
0,500 0,503
ESPİYE
ESPİYE
61.354,11
46.325,79
61.354,11
46.325,79
0,390 0,393
0,295 0,300
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş
Yap.
Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş
Yap.
Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş
Yap.
Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş
Yap.
Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş
138
Giresun İl Özel İdaresi
79
Köyyolları
80
Köyyolları
81
Köyyolları
Güzlek
110 KKN.Gry.ilt-BoculuHacımahmutlu (mr)-Harşıtlı
112 KKN.Ky.(Boculu) ilt-Alçakbel
(Hacımahmutlu)
116 KKN.Ky.ilt-Abanozlu-Hacaklı
(Arıdurak)
KÖYY. BATI GRUBU BETON
YOL İNŞAATI
82
Köyyolları
06 KKN.Ky.ilt-Çorapçılar (mr)-Kıran
83
Köyyolları
21 KKN.Ky.ilt-İshaklı (mr)Sofuoğlu-Aşağı (Cansızlı Mah.)
84
Köyyolları
19 KKN.Ky.ilt-Çobanoğlu (İshaklı)
85
Köyyolları
33 KKN.Gry.ilt-Adaköy (mr)
86
Köyyolları
87
Köyyolları
88
Köyyolları
89
Köyyolları
90
Köyyolları
91
Köyyolları
92
Köyyolları
93
Köyyolları
94
Köyyolları
95
Köyyolları
96
Köyyolları
37 KKN.Ky.ilt-Toklugil-Kozaklı-21
KKN.Ky.İlt. (Kemerli)
Dy.ilt-Dereköy (mr)-Kıran-41-2
KKN.Ky.İlt.
Dy.ilt-Kekiktepe (mr)-Devge -38
KKN. Ky. İlt.
EYNESİL HARCAMASI
BL.sınırı ilt-Fındıklı(mr)-İlçe sınırı
İlt.
Güce ilçe(mr)ilt-Dayıcık(mr)Akpınar(mr)-Örnekköy(mr)
İmar sınırı Güce ilt-Gürağaç (mr)Yukarı-Karadere- Kuluncak (mr)Kavacık-Güney-Sarıyar (mr)Çardak-Fırınlı (mr)
İlçe sınırı ilt-Kuz-Derebükü-BükBoncukçukuru (mr)-Orta-Geriş Ahmetli-Ezeltere
05 KKN.Gry.ilt-Ergenokon(mr)Mustafayatağı
GÜCE HARCAMASI
İly.ilt-Tepeköy (mr)-BakacakYunusemre (mr)
İly.(Bozat ) İlt-Bayraktarlı-Hayatçıkİlçe sınırı ilt. (Şerefli Köyü)
35 KKN.Ky.ilt-Güney-KavacıkArmutçukuru (mr)-Yeniköy-Bağlak
Yap.
ESPİYE
30.705,39
30.705,39
0,205
ESPİYE
30.705,39
30.705,39
0,205
ESPİYE
45.733,72
45.733,72
0,306 0,300
54.135,98
0,380 0,470
45.733,72
0,320 0,380
16.269,13
0,110 0,140
31.297,46
0,220 0,200
76.974,50
0,530 0,733
76.974,50
0,530 0,520
67.388,11
0,480 0,370
77.623,24
0,500 0,500
0,412
Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş
Yap.
Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş
Yap.
568.895,98
EYNESİL
EYNESİL
EYNESİL
EYNESİL
EYNESİL
EYNESİL
EYNESİL
54.135,98
45.733,72
16.269,13
31.297,46
76.974,50
76.974,50
67.388,11
Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş
Yap.
Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş
Yap.
Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş
Yap.
Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş
Yap.
Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş
Yap.
Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş
Yap.
Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş
Yap. (354.811,78)
353.503,34
GÜCE
185.246,47
185.246,47
1,200 1,500
Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş
Yap.
Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş
Yap.
GÜCE
76.974,50
76.974,50
0,490 0,400
Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş
Yap.
GÜCE
154.005,68
154.005,68
1,000 0,900
GÜCE
61.354,11
61.354,11
0,405 0,400
Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş
Yap.
Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş
Yap.
GÜCE
77.623,24
503.961,48
PİRAZİZ
99.869,70
99.869,70
0,700 0,900
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
PİRAZİZ
49.342,79
49.342,79
0,340 0,380
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
PİRAZİZ
60.139,98
60.139,98
0,420 0,632
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
139
Giresun İl Özel İdaresi
97
Köyyolları
98
Köyyolları
99
Köyyolları
100
Köyyolları
101
Köyyolları
102
Köyyolları
103
Köyyolları
104
Köyyolları
105
Köyyolları
106
Köyyolları
107
Köyyolları
108
Köyyolları
109
Köyyolları
110
111
Köyyolları
Köyyolları
112
Köyyolları
113
Köyyolları
114
Köyyolları
115
116
Köyyolları
Köyyolları
117
Köyyolları
25 KKN.Ky.ilt-Şerefli (mr)-55 KKN.
Gry.(Çayırköy)ilt.
İly.İlt.Yamaçağzı-Narlık (mr)-KıranHasanşeyh (mr)-Kıran-GüneySapak-Esentepe (mr)-Kılıçlı (mr)Mehdioğlu-55 KKN.Gry.ilt.
İly.İlt.(Bozat) ilt-HatipliÇağlayandere (mr)-KıranDavutoğlu
25 KKN.Ky.ilt-Bektaş - Deregözü
(mr.)-25 KKN.Ky.(Hayatcık ) İlt.
Bly.ilt-Bayramca-Alidede (mr)-Üst
Bl.yl.ilt-Gökçeali( mr)-Balçıklı (mr)Karşı-Güneyköy (mr)
İly.İlt.Yamaçağzı-Narlık (mr)-KıranHasanşeyh (mr)-Kıran-GüneySapak-Esentepe (mr)-Kılıçlı (mr)Mehdioğlu-55 KKN.Gry.ilt.
(Hasanşeyh Köyü)
İly.İlt.Yamaçağzı-Narlık (mr)-KıranHasanşeyh (mr)-Kıran-GüneySapak-Esentepe (mr)-Kılıçlı (mr)Mehdioğlu-55 KKN.Gry.ilt. (Kılıçlı
Köyü)
PİRAZİZ HARCAMA
05 KKN.Ky.ilt-İncirlik (Düzköy)
20 K.K.N.Gry.ilt-Davutoğlu-Koloğlu
(Yolağzı)
15 K.K.N.Ky.ilt-Yolbaşı (mr)Çağlayan
15 K.K.N.Ky.ilt-Aşağı (Bayramşah)
15 K.K.N.Ky.ilt-Gönüllü
(mr)(Haydaroğlu)
36 K.K.N.Gry.ilt-Kiliseli
36 K.K.N.Gry.ilt-Kıran
45 K.K.N.Gry.ilt-Hıdırlı-ZıbıçSancaklıtepe (mr)-Gry.ilt.
45 K.K.N.Gry.ilt-Kez (Yünlüce)
BL.sınırı İlt-Avut-KuzçukurKıranardı-Çakırlı (mr)-Töngel (mr)Yünlüce (mr)-44 K.K.N.Ky. İlt.
(Töngel Köyü)
49 K.K.N.Ky.ilt-İmamlı
52 K.K.N.Ky.ilt-Kösememiş
45 KKN. Gry. İlt.- Çardakdüzü
(Çakırlı Köyü)
PİRAZİZ
39.699,72
39.699,72
0,270 0,340
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
PİRAZİZ
49.342,79
49.342,79
0,340 0,363
Km.Yap.Öd.Kad.İş.Yapıldı.
PİRAZİZ
49.342,79
49.342,79
0,340 0,080
Km.Yap.Öd.Kad.İş.Yap.
PİRAZİZ
PİRAZİZ
39.699,72
39.699,72
39.699,72
39.699,72
0,270 0,275
0,270 0,356
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
PİRAZİZ
27.688,39
27.688,39
0,200 0,238
Km.Yap.Öd.Kad.İş.Yap.
PİRAZİZ
27.096,33
27.096,33
0,200 0,290
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
PİRAZİZ
27.096,33
27.096,33
0,200 0,253
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
(507.129,78)
KEŞAP
30.056,65
30.056,65
0,200 0,265
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
KEŞAP
30.056,65
30.056,65
0,200 0,261
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
KEŞAP
KEŞAP
42.124,65
30.056,65
42.124,65
30.056,65
0,235 0,410
0,200 0,350
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
30.056,65
30.056,65
30.056,65
30.056,65
30.056,65
30.056,65
0,200 0,340
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
0,200
0,745 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
0,200
KEŞAP
KEŞAP
60.169,98
30.056,65
60.169,98
30.056,65
0,400 0,700
0,200 0,350
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
96.260,64
30.056,65
30.056,65
96.260,64
30.056,65
30.056,65
0,640 0,716
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
0,190
0,625 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
0,190
KEŞAP
23.487,26
23.487,26
0,150 0,195
500.606,93
140
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Giresun İl Özel İdaresi
118
Köyyolları
119
Köyyolları
120
Köyyolları
121
Köyyolları
122
Köyyolları
123
Köyyolları
124
Köyyolları
125
Köyyolları
126
Köyyolları
127
Köyyolları
128
Köyyolları
129
Köyyolları
130
Köyyolları
131
Köyyolları
132
Köyyolları
133
Köyyolları
134
Köyyolları
135
Köyyolları
136
Köyyolları
137
Köyyolları
KEŞAP 1. GRUP TOPLAMI
İly.ilt-Ferizdere-Yivdincik (mr)Bıdıklı-Düzkestane
66 K.K.N.Gry.ilt-KarakaşCeylanpınar (mr)
İly.(Karabulduk) ilt-Çamlıca (mr)Erköy (mr) (Çamlıca Köyü)
İly.ilt-Kç.Geriş (mr)-Güzlük-ÇaparKızılcakaş
85 K.K.N.Ky.(Çapar) ilt-Yağlıkuz
87 K.K.N.Gry.(Bayrambey mr) iltYağlıkuz
İly.ilt-Araplı-Alın-KesebelenDokuztepe (mr)-Kızılbelen
Dy.ilt-Bekirli-107 K.K.N.Gry.İlt.
(Güneyköy)
Dy.ilt-Samsunlu-Güneyköy (mr)Çakıroğlu-Kayabaşı (mr) (Kayabaşı
Köyü)
KEŞAP 2. GRUP TOPLAMI
Dy.ilt-Ede (mr)-Orta-Akıncılar (mr)Yk.Boğalı (mr.)-İly.İlt. (EdeAkıncılar Arası)
Dy. İlt.- Menderes (mr) - Kahyalı 28 KKN.Gry. İlt.
75 KKN.Gry. İlt. - Mağzadüzü
(Sultanköy)
Dy. İlt. - Sultanköy (mr) - Mursal
(mr)
Dy. İlt. - Sultanköy (mr) - Mursal
(mr)
28 KKN.Gry.(Danışman)ilt.Canoğlu
- Yukarı- Gebeçler-Akkaya-84
KKN.Ky.(Dere) İlt.
75 KKN.Gry. İlt.- Dereeğzı - Dere İğnece (mr)
28 KKN.Gry.(Kovanpınar) ilt. Alievi
- Orta- Kuzçukur-75 KKN.Gry.İlt.
Dy. İlt. Ketençukur (mr) - Yukarı Göldüzü
KÖYY. DOĞU GRUBU BETON
YOL İNŞAATI
107 KKN.Gry.ilt-Kuyuyanı 135
KKN.Gry.(Eymür mr.)
İlt.(Aş.Boynuyoğun)
135 KKN.Gry.ilt-Camiyanı-Velioğlu
(Arslancık)
493.159,76
KEŞAP
60.169,98
60.169,98
0,400 0,540
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
KEŞAP
60.169,98
60.169,98
0,400 0,488
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
KEŞAP
60.169,98
60.169,98
0,400 0,474
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
KEŞAP
KEŞAP
78.215,31
30.056,65
78.215,31
30.056,65
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
KEŞAP
30.056,65
30.056,65
0,500 0,600
0,200
0,608
0,200
KEŞAP
60.169,98
60.169,98
0,400 0,490
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
KEŞAP
60.169,98
60.169,98
0,355 0,475
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
KEŞAP
48.101,98
48.101,98
0,300 0,360
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
485.442,58
TİREBOLU
156.373,94
156.373,94
1,100 0,991
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
TİREBOLU
78.215,31
78.215,31
0,540 0,535
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
TİREBOLU
31.297,46
31.297,46
0,220 0,162
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
TİREBOLU
63.779,05
63.779,05
0,440 0,440
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
TİREBOLU
63.779,05
63.779,05
0,440 0,367
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
TİREBOLU
78.215,31
78.215,31
0,550 0,504
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
TİREBOLU
96.260,64
96.260,64
0,670 0,617
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
TİREBOLU
54.135,98
54.135,98
0,380 0,336
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
TİREBOLU
54.135,98
54.135,98
0,380 0,293
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
664.378,83
TİREBOLU
180.453,27
180.453,27
1,260 1,240
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
TİREBOLU
78.215,31
78.215,31
0,540 0,681
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
141
Giresun İl Özel İdaresi
138
Köyyolları
139
Köyyolları
140
Köyyolları
141
Köyyolları
142
Köyyolları
143
144
Köyyolları
Köyyolları
145
Köyyolları
146
Köyyolları
147
Köyyolları
148
Köyyolları
149
Köyyolları
150
Köyyolları
135 KKN.Gry.(Arslancık mr) iltHenküllü
135 KKN.Gry.(Köseler) iltHüseyinoğlu-Sayca 161 KKN.
Ky.ilt.
135 KKN.Gry.ilt-Halaçlı (mr)-Fatih
(mr) (Halaçlı-Fatih Arası)
Dy.(Yılgın) ilt-Orta-Beşirli-Çamlı158 KKN.Ky.(Toptaş) ilt
159 KKN.Ky.ilt.-Yalç (mr)-KıranKisegeriş
KÖYY. BATI GRUBU BETON
YOL İNŞAATI
İly.ilt-Tekelcek-Akköy (mr)-Killik
İly.(Akköy mr) ilt-Çeğel-Çeğel
İly.ilt-Çöğülcüoğlu-Kayışkıran
(Umutbükü Köyü)
İly.ilt-Yeşilpınar (mr)-Sarıyar-İly.İlt.
İly.İlt.(Hanyanı) ilt-Sınır(mr.)Fındıcak-13 KKN.Gry.ilt.
93 KKN.Ky.(Hisarcık mr) ilt-KüşlüKıranmadeni
İly.ilt-Koçlu (mr)-DoymuşYokuşbaşı 100 KKN.Ky.İlt.
108 KKN.Ky.ilt-Kuzyatak-UludüzYenice (mr)-Alanyurt (Yenice Köyü)
151
Köyyolları
124 KKN.Ky.ilt-Düz (Ömerli)
TİREBOLU
78.215,31
78.215,31
0,540 0,580
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
TİREBOLU
96.260,64
96.260,64
0,670 0,635
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
TİREBOLU
60.169,98
60.169,98
0,420 0,504
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
TİREBOLU
54.135,98
54.135,98
0,380 0,470
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
TİREBOLU
180.453,27
180.453,27
1,260 1,032
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
YAĞLIDERE
YAĞLIDERE
31.889,52
31.889,52
31.889,52
31.889,52
0,220 0,496
0,220
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Olur'la Killik Mh.Yapıldı.
YAĞLIDERE
YAĞLIDERE
61.354,11
76.974,50
61.354,11
76.974,50
0,430 0,395
0,540 0,150
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
YAĞLIDERE
61.354,11
61.354,11
0,430 0,456
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
YAĞLIDERE
76.974,50
76.974,50
0,540 0,674
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
YAĞLIDERE
76.974,50
76.974,50
0,540 0,034
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
YAĞLIDERE
76.974,50
76.974,50
0,530 0,560
YAĞLIDERE
76.974,50
439.387,16
76.974,50
0,530 0,540
Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap.
Km.Yap.Öd.Kad.İş
Yap.(880.761,44)
10.027.410,90
9.699.738,66
10.027.410,90
706.161,29
TOPLAM
65,103 79,072
PROG. = 65,103
UYG. = 79,072
İLLER BANKASI (1. KAT
ASFALT)
1
Köyyolları
2
Köyyolları
3
Köyyolları
4
Köyyolları
5
Köyyolları
6
Köyyolları
01KKN.Gry.İlt.Kavaklıdere mr.Armutlu mr.-Taşlıyurt y.Kuzyurt y.
10 K.K.N.Gry.ilt.Boyluca mr.Himmetoğlu-Gevezeli
67 KKN.Ky.ilt. Andırlı-Tepeköy mr.Kuruçayır-Alamacan-Mutaflı - İlçe
sınırı İlt.
60 K.K.N.Gry. İlt.- Diler (mr)Karacaören ( mr.)Gry.İlt.
Dy. İlt.- Kınık (mr)-Aş.Kınık-Baltaşı
(mr)
82 K.K.N.Gry. İlt.- Lapa-Duman
ALUCRA
94.727,73
94.727,73
1,50 1,5
Km.Bitti.
ALUCRA
69.824,45
69.824,45
1,00 1
Km.Bitti.
ALUCRA
251.361,86
251.361,86
4,10
Hazırlık aşamasında
Ş.K.HİSAR
94.056,18
94.056,18
1,50 1,5
Km.Bitti.
Ş.K.HİSAR
Ş.K.HİSAR
153.278,94
167.545,99
153.278,94
167.545,99
2,70 3
3,00 3,2
Km.Bitti.
Km.Bitti.
142
Km.
Km.
Giresun İl Özel İdaresi
7
Köyyolları
8
Köyyolları
9
Köyyolları
10
Köyyolları
11
Köyyolları
12
Köyyolları
13
Köyyolları
(mr)
60 K.K.N.Gry. İlt.- Karaağaç(mr.)Akçaimam-Küçükkule-Erentepe
(mr)-Ozanlı(mr)
123 K.K.N.Gry.ilt.- Etir (Ovacık)
60 K.K.N.Gry. İlt.-Buzkeçi(mr)-60
K.K.N.Gry. İlt.
60 K.K.N.Gry. İlt.-Çüş-SöğüteliHasanşeyh (mr)-Ocaktaşı (mr)
18 K.K.N.Ky.(Toplukonak mr) ilt.Kozana, Dy.İlt. (İPTAL 1 Km.)
Dy. İlt.-Örençik (mr)
Dy. İlt.-Turpcu (mr)-Kapaklı-Sipahi
(mr)- 37 KKN. Gry. İlt.
Ş.K.HİSAR
Ş.K.HİSAR
186.942,06
54.665,28
186.942,06
54.665,28
3,00 3
1,00 1,1
Km.Bitti.
Km.Bitti.
Ş.K.HİSAR
101.366,75
101.366,75
2,00 2,5
Km.Bitti.
Ş.K.HİSAR
63.614,22
63.614,22
1,00 1
Km.Bitti.
Ş.K.HİSAR
Ş.K.HİSAR
104.905,48
0,00
104.905,48
2,00 2,1
İPTAL EDİLDİ
Km.Bitti.
60.386,22
1.402.675,16
60.386,22
1.402.675,16
MERKEZ
32.659,20
32.659,20
2,00 2
Km.Bitti.
MERKEZ
32.659,20
32.659,20
2,00 2
Km.Bitti.
MERKEZ
48.879,30
48.879,30
3,00
İdare Bütçesinden Yapıldı.
MERKEZ
16.437,65
16.437,65
1,00 1,4
Km.Bitti.
MERKEZ
MERKEZ
49.065,60
33.142,50
49.065,60
33.142,50
3,00 3
2,00 2
Km.Bitti.
Km.Bitti.
MERKEZ
49.936,74
49.936,74
3,05 3,2
Km.Bitti.
ALUCRA
75.040,25
75.040,25
5,00 5
Km.Bitti.
ALUCRA
73.244,00
73.244,00
5,00 5,1
Km.Bitti.
ALUCRA
88.541,10
88.541,10
6,00 6,9
Km.Bitti.
BULANCAK
ÇAMOLUK
ÇAMOLUK
199.668,13
43.639,65
14.845,35
199.668,13
43.639,65
14.845,35
1,965
3,00 3,1
1,00 1,5
Ş.K.HİSAR
TOPLAM
2,00 2
24,80 21,9
Km.Bitti.
PROG. = 24,80
UYG. = 21,9
Km.
Km.
İLLER BANKASI (2. KAT
ASFALT)
1
Köyyolları
2
Köyyolları
42 K.K.N.Gry.ilt-YağmurcaEsenyurt
42 KKN.Gry.ilt-Çatak-ÇukurKarakışla-Akçalı (mr)-Esentepe (mr)
(Akçalı Köyü)
3
Köyyolları
4
Köyyolları
5
Köyyolları
6
Köyyolları
7
Köyyolları
8
Köyyolları
9
Köyyolları
10
Köyyolları
11
Köyyolları
12
13
Köyyolları
Köyyolları
İly.ilt-Karaağaç-Seyit mr.-KıranAkıncı mr. -101 KKN.Gry.İlt.
101 K.K.N.Gry.ilt-Sıvacı (mr)Dilber-Taşhan
İly.ilt-BatlamacamiyanıBatlamacamiyanı-KabaköseDarıbükü-Orhaniye (mr)-KıranKamaç-101 K.K.N.Gry.İlt.
İly. İlt. Derekol- Çamlık mr.
İmar sınırı ilt-Çataltepe-Boztekke
(mr)-Darıköy (mr)-Müftügil-KıranYaykınlık (Mr) -İlçe sınırı İlt.
İly. İlt.Subaşı mr.-Karatarla Demirözü mr.
10 K.K.N.Gry.ilt.Boyluca mr.Himmetoğlu-Gevezeli
25 K.K.N.Gry.(Yeşilyurt) ilt.YaaplıKaraağaçlı-Haşhaş
Bly.ilt-Alınca-Arifli (mr)-EminoğluAhmetli (mr)-İcilli (mr)-Bostanlı
(mr)-Gayıoğlu-Karacaresül (mr)
(Bostanlı Köyü)
İly.ilt-Bayramlı -Akyapı (mr)-Ellezli
İly.ilt-Hacıören (mr)
143
Haz.Mik.Kad.As.Alımı
Yap.(2012'de)
Km.Bitti.
Km.Bitti.
Giresun İl Özel İdaresi
14
Köyyolları
15
Köyyolları
16
Köyyolları
17
Köyyolları
18
Köyyolları
19
Köyyolları
20
Köyyolları
21
Köyyolları
60 K.K.N.Gry. İlt.- Diler (mr)Karacaören ( mr.)Gry.İlt.
Dy. İlt. -Kızık - Bayhasan (mr)Ovacık (mr)-Evcili (mr)
Dy. İlt. -Tepeltepe (mr)-Kavunluk
56 KKN. Gry. İlt. Kayalı (mr.)
(İPTAL)
60 K.K.N.Gry. İlt.-Çüş-SöğüteliHasanşeyh (mr)-Ocaktaşı (mr)
(İPTAL)
18 K.K.N.Ky.(Toplukonak mr) ilt.Kozana, Dy.İlt.
Kınık-Baltaşı
Dy. İlt.-Turpcu (mr)-Kapaklı-Sipahi
(mr)- 37 KKN. Gry. İlt.
Ş.K.HİSAR
73.126,25
73.126,25
5,00 5
Km.Bitti.
Ş.K.HİSAR
Ş.K.HİSAR
36.710,50
68.296,05
36.710,50
68.296,05
1,50 1,5
4,50 4,5
Km.Bitti.
Km.Bitti.
Ş.K.HİSAR
20.401,13
20.401,13
İPTAL EDİLDİ
Ş.K.HİSAR
60.301,60
60.301,60
İPTAL EDİLDİ
Ş.K.HİSAR
Ş.K.HİSAR
51.725,88
51.725,88
Ş.K.HİSAR
56.491,80
1.124.811,88
0,00
56.491,80
1.124.811,88
1.250.615,56
1.250.615,56
1.250.615,56
13.805.513,50
35.950.446,42
10.950.354,22
31.636.745,82
13.805.513,50
35.950.446,42
TOPLAM
ESPİYE
TİREBOLUBULANCAK
Greyder Alımı (3 adet)
İLLER BANKASI TOPLAMI
GENEL TOPLAM
5,00 5
4,00 4,5
Km.Bitti.
Km.Bitti.
2,50 2,5
60,52 58,2
Km.Bitti.
PROG. = 60,52
UYG. = 58,2
Km.
Km.
Greyder Alımı Yapıldı.
BSK SICAK KAPLAMA (2013 Yılı)
PROGRAM
SIRA
NO
İLÇE
1
MERKEZ
2
3
4
5
6
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
7
MERKEZ
8
9
10
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
YOLUN ADI
MALİYETİ
( TL )
MİKTARI
( Ton )
UYGULAMA
PROTOKOL
GEREĞİ
YATIRILAN
ÖDENEK
(TL.)
UYG.
KÖYDES
(Ton)
Camili-Erimez
Gr.Y.
Güveç
Boztekke-Darıköy
Orhaniye
Çamlık
Darıköy
Batlama-Keçilik
Yolu
Tekke-Anbaralan
Ülper
Barça
UYG. ÖZEL
İDARE
(Ton)
TOPLAM
UYG (Ton)
ASFALT
YAMA
(Km.)
9.514,000
13,000
150,000
111,000
45,000
57,000
114,000
150,000
111,000
45,000
57,000
114,000
6,000
6,000
3,000
2,000
3,000
150,000
150,000
6,000
165,000
12,000
2.111,000
165,000
12,000
2.111,000
1,000
1,000
3,500
9.514,000
144
ASFALT SOĞUK
YAMA AS.YAMA
(Ton)
(Ton)
1,000
KÖYDES ÖZ.İD.
ÖZEL
(BETON (BETON İDARE TOPLAM
ÜZERİ)
ÜZERİ) 1.KAT
UYG.
(UYG.)
(UYG.) (UYG.)
(Km.)
(Km.)
(Km.)
(Km.)
4,500
0,125
4,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,125
1,500
0,000
0,000
0,000
1,500
Giresun İl Özel İdaresi
11
12
13
14
15
16
17
18
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Pınarçukuru
Barçaçakırlı
BSK
a) Alınca
b) Çiçekli
c) Uzgur
e) Ülper
f) Yaykınlık
g) Yazlık
(Stb.Kap.)
Güneyköy
Uzkara
Çukurköy
Burhaniye
Okçu
Erikliman
Hamidiye
Gürköy
Çandır
Esentepe
Akçalı
Yağmurca
Sayca
Beyazıt
BoztekkeAyaroğlu
Boztekke
Güneyköy
Çavuşoğlu
Ergence
Hisargeriş
Lapa
Akköy
Anbaralan
Sarvan
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
32
MERKEZ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
1
2
3
TOPLAM
ALUCRA
Boyluca
ALUCRA
Kemallı
ALUCRA
Demirözü
651,000
90,000
0,000
270,000
75,000
237,000
120,000
225,000
651,000
90,000
20.000,00
10.000,00
15.000,00
10.000,00
25.000,00
165,000
83,000
124,000
85,000
205,000
12.809,00
19.445,50
154,560
20.000,000
10.000,000
15.000,000
10.000,000
25.000,000
270,000
75,000
237,000
120,000
225,000
12.809,000
(1,5 Km. filler
malzeme
çekildi.
60.000,00 TL.
lık iş yapıldı.)
19.445,500
108,000
816,560
75,000
177,000
108,000
585,000
1.756,000
150,000
108,000
75,000
150,000
81,000
75,000
150,000
243,000
0,000
75,000
177,000
108,000
585,000
1.756,000
150,000
120,000
120,000
0,250
60,000
45,000
30,000
135,000
135,000
267,000
315,000
39,000
584,000
60,000
45,000
30,000
135,000
135,000
267,000
315,000
39,000
584,000
0,000
19.560,000
120,000
60,000
12,000
0,100
112.254,500 1.035,000 18.525,000
120,000
60,000
12,000
145
0,400
0,125
0,300
0,125
0,400
0,000
75,000
150,000
81,000
75,000
150,000
243,000
112.254,50
0,500
0,150
0,000
0,400
0,125
0,300
0,125
0,400
0,500
0,150
0,000
1,000
0,000
0,200
0,125
0,075
0,075
0,175
0,250
0,000
0,125
0,125
0,125
0,000
1,000
1,500
0,250
0,200
0,125
0,075
0,075
0,175
0,250
3,000
0,125
0,125
0,125
3,000
1,000
1,500
0,250
3,000
0,050
0,250
0,250
0,300
0,500
0,050
1,000
2,000
55,500
5,000
2,000
5,000
1,550
8,850
4,500
0,250
0,100
0,000
0,050
0,250
0,250
0,300
0,500
0,050
1,000
0,000
14,900
0,000
0,000
0,000
Giresun İl Özel İdaresi
4
5
6
1
2
3
4
5
ALUCRA
ALUCRA
ALUCRA
Muhtelif Köyyolları
Yeşilyurt
Doludere
TOPLAM
BULANCAK Bektaş
BULANCAK İnece
BULANCAK Küçüklü
BULANCAK Yaslıbahçe
BüyükadaDamudere
BULANCAK (Adaköy) (Kalan
80.103,49
35.012,25
680,400
325,000
80.000,00
35.012,25
720,000
330,000
580,000
96,000
84,000
0,000
952,000
3.139,000
0,000
720,000
330,000
169.674,75
1.575,000
89.674,75
1.575,000
1.575,000
580,000
96,000
84,000
0,00
0,000
0,000
0,000
952,000
3.139,000
0,000
0,000
19,280
3,800
20,000
6,000
5,000
43,000
BULANCAK
7
BULANCAK
8
9
10
11
12
13
BULANCAK
BULANCAK
BULANCAK
BULANCAK
BULANCAK
BULANCAK
BULANCAK
BULANCAK
Erdoğan
Kovanlık
Belediyesi
(Paşakonağı)
Burunucu
Paşakonağı
Talipli
Samugüney
Hacet
Kayadibi
BüyükadaDamudere Gr.Y.
Elmalı-Yeşiltepe
Gr.Y.
Yeşilköy
Yeşiltepe
Şeyhmusa
14
15
16
BULANCAK
BULANCAK
BULANCAK
1
TOPLAM
ÇAMOLUK
Muhtelif Köyyolları
1
2
3
4
0,000
1,500
135,000
135,000
15,000
15,000
673,000
36,000
501,000
30,000
165,000
60,000
673,000
36,000
501,000
30,000
165,000
60,000
80.025,10
706,000
80.000,000
435,000
435,000
35.025,15
309,000
35.000,000
315,000
315,000
84,000
57,000
84,000
399.840,74
TOPLAM
Kuşköy
Erenköy
Egeköy
Bakımlı
0,00
TOPLAM
0,00
3.595,400
0,000
319.687,000 3.375,000
0,000
0,000
ÇANAKÇI
ÇANAKÇI
ÇANAKÇI
ÇANAKÇI
0,000
0,000
0,000
146
4.979,000
138,000
0,000
138,000
234,000
237,000
222,000
27,000
0,000
720,000
0,000
23,080
0,000
0,000
84,000
57,000
84,000
0,000
8.354,000
138,000
0,000
138,000
234,000
237,000
222,000
27,000
0,000
720,000
0,000
1,000
0,500
80.000 TL. 2012'den
Yatırılan)
6
0,000
30,000
5,000
1,500
5,000
0,050
1,000
0,600
5,000
0,300
0,050
0,400
0,450
0,125
0,100
0,125
3,800
2,000
1,900
0,000
0,000
0,000
0,300
12,000
12,000
0,375
0,375
1,000
1,000
0,000
0,750
3,000
0,000
0,050
1,000
0,000
0,600
0,000
0,300
0,050
14,000
59,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,500
0,300
0,400
0,450
0,125
0,100
0,125
0,000
7,700
0,000
0,000
0,300
0,375
0,375
0,000
0,000
1,050
Giresun İl Özel İdaresi
1
DERELİ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERELİ
DERELİ
DERELİ
DERELİ
DERELİ
DERELİ
DERELİ
DERELİ
DERELİ
DERELİ
DERELİ
DERELİ
DERELİ
1
Kotana-Kümbet
Gr.Y.
Yıldız
Taşlıca
Eğrianbar
Kurtulmuş
Heydere
Konuklu
Çengelköy
Köknarlı
Uzundere
Belediye
Çalca
Akkaya
Muhtelif Köyyolları
TOPLAM
DOĞANKENT Muhtelif Köyyolları
7.683,000
123,000
60,000
480,000
81,000
225,000
42,000
30,000
15,000
3.882,000
15,000
207,000
744,000
159,000
0,00
25.066,80
25.066,80
9
TOPLAM
ESPİYE
Dikence
ESPİYE
İbrahimşıh
ESPİYE
Ericek
ESPİYE
Cibril
ESPİYE
Demircili
ESPİYE
Hacıköy
ESPİYE
Muhtelif Köyyolları
Merkez
ESPİYE
(İbrahimşıh)
ESPİYE
Adabük
TOPLAM
EYNESİL
Belen
EYNESİL
Çavuşlu Gr.Y.
EYNESİL
Muhtelif Köyyolları
0,00
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
TOPLAM
Koyunhamza
GÖRELE
Gr.Y.
GÖRELE
Terziali
GÖRELE
Sağlık
GÖRELE
Daylı
8,250
28.622,66
28.622,66
0,000
180,000
180,000
0,000
205,800
205,800
0,000
24.978,34
24.978,340
0,000
0,000
13.746,000
180,000
180,000
0,000
0,000
199,000
20,000
1.182,000
48,000
220,000
45,000
12,000
0,000
0,000
7.683,000
15,000
123,000
60,000
480,000
81,000
225,000
42,000
30,000
15,000
3.882,000
15,000
207,000
744,000
159,000
0,000
8,250 13.746,000
180,000
0,000
0,000
180,000
5,700 199,000
2,585
20,000
1.182,000
48,000
220,000
45,000
12,000
3,000
1,000
7,000
5,000
2,000
3,000
3,000
1,000
5,000
1,000
0,000
0,000
1,000
0,000
30,000
0,000
1.855,000
288,000
27,000
0,000
0,000
315,000
13,140
0,000
6,000
27,000
27,000
27,000
1,000
1,500
1,500
315,000
0,000
8,285
0,275
3,500
0,000
0,300
0,000
8,000
5,000
22,000
4,000
1,000
1,000
0,500
30,000
0,000
0,000
0,300
2,000
27,000
27,000
27,000
147
48,500
99,000
28.622,66
28.622,660
0,275
2,500
99,000
1.855,000
288,000
27,000
3,500
44,500
0,000
0,000
0,000
0,500
2,000
2,000
0,000
0,500
0,000
3,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,275
0,000
0,000
0,000
3,775
0,300
0,000
0,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
0,000
0,000
0,000
0,500
0,000
0,000
0,000
0,000
Giresun İl Özel İdaresi
5
6
7
GÖRELE
GÖRELE
GÖRELE
8
GÖRELE
9
10
11
12
13
14
15
16
17
GÖRELE
GÖRELE
GÖRELE
GÖRELE
GÖRELE
GÖRELE
GÖRELE
GÖRELE
GÖRELE
18
GÖRELE
19
20
21
21
GÖRELE
GÖRELE
GÖRELE
GÖRELE
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Karadere
Yalıköy
Karaburun
Koyunhamza
Gr.Y.
Çatak
Kuşçulu
Boğalı
Türkeli
Eserli
Yeğenli
Aralıkoz
Akharman
Hamzalı
Çavuşlu
Belediyesi
(Koyunhamza
Yolu)
Kırıklı-Esenli
Çömlekçi
Şantiye
Köprübaşı
TOPLAM
ErgenekonGÜCE
Yukarıboynuyoğun
TOPLAM
Karakoç-Armelit
KEŞAP
Gr.Y.
Yolağzı-Armelit
KEŞAP
Gr.Y.
KEŞAP
Güneyköy
KEŞAP
Yolağzı
KEŞAP
Çakırlı
KEŞAP
Muhtelif Köyyolları
KEŞAP
Kayabaşı
KEŞAP
Sayca
KEŞAP
Dokuztepe
KEŞAP
Hisarüstü
KEŞAP
Düzköy
KEŞAP
Balıklısu-Saraycık
0,00
0,000
0,000
0,000
27,000
15,000
19,000
27,000
15,000
19,000
1,500
1,500
3,000
756,000
756,000
6,500
49,000
72,000
91,000
50,000
24,000
52,000
15,000
78,000
477,000
49,000
72,000
91,000
50,000
24,000
52,000
15,000
78,000
477,000
3,000
2,000
2,000
2,000
12,000
12,000
0,500
72,000
30,000
15,000
24,000
72,000
30,000
15,000
24,000
0,000
1.959,000
1.959,000
0,000
13,140
42,000
0,00
0,000
0,00
0,000
72,000
60,000
75,000
108.134,40
880,000
108.134,40
120,000
84,000
60,000
36,000
60,000
90,000
148
42,000
42,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,100
0,000
0,000
0,100
0,000
0,100
3,000
2,000
0,100
3,000
0,000
0,000
0,100
0,000
0,000
0,000
0,000
0,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,100
3,000
0,200
43,200
0,000
0,300
4,000
0,000
42,000
4,000
5,180
0,000
10,000
15,500
0,000
8,000
17,370
72,000
60,000
75,000
0,000
120,000
84,000
60,000
36,000
60,000
90,000
7,000
2,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,250
0,150
0,125
0,100
0,100
0,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,250
0,150
0,125
0,100
0,100
0,300
Giresun İl Özel İdaresi
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
KEŞAP
Gönüllü
Karadere
Yolbaşı
Bayramşah
Küçükgeriş
Yivdincik
Arnavutköy
Kirazlık
Sancaklıtepe
Taflancık
Yazlık
Karakoç-Kavacık
Karakoç-Kiseli
Karakoç-Karaisak
Tepeköy
Sürmenli
Alataş
Bayrambey
Demirci
Halkalı
Çamlıca
Armutdüzü
Geçit
Ceylanpınar
Altınpınar
Karakoç
Kaşaltı
Demirci
TOPLAM
PİRAZİZ
Nefsipiraziz
GökçealiPİRAZİZ
Güneyköy
PİRAZİZ
Tepeköy
PİRAZİZ
Güneyköy
ArmutçukuruPİRAZİZ
Çağlandere
PİRAZİZ
Çayır
PİRAZİZ
Balçıklı
PİRAZİZ
Esentepe
PİRAZİZ
Gökçeali
PİRAZİZ
Alidede
60,000
120,000
96,000
133,000
108,000
60,000
180,000
72,000
72,000
60,000
54,000
96,000
24,000
84,000
60,000
75,000
60,000
201,000
60,000
84,000
108,000
60,000
60,000
36,000
204,000
84,000
84,000
15,000
108.134,40
8.079,75
880,000
75,000
108.134,400 3.067,000
8.079,75
0,000
1.838,000
76,000
9.959,740
149
2,000
0,125
0,030
30,000
3,000
240,000
74,000
240,000
74,000
6,000
2,000
69,000
24,000
36,000
24,000
24,000
99,000
4,825
0,030
10,000
399,000
69,000
99,000
38,050
8,250
0,200
0,250
0,200
0,250
0,250
0,100
0,350
0,125
0,125
0,100
0,100
0,100
0,050
0,100
0,100
0,100
0,100
0,050
0,100
0,150
0,200
0,100
0,100
0,050
0,325
399,000
24,000
36,000
24,000
24,000
10.080,64
0,000
60,000
120,000
96,000
133,000
108,000
60,000
180,000
72,000
72,000
60,000
54,000
96,000
24,000
84,000
60,000
75,000
60,000
201,000
60,000
84,000
108,000
60,000
60,000
36,000
204,000
84,000
84,000
15,000
0,000
3.067,000
1.838,000
0,000
1,500
0,200
0,250
0,200
0,250
0,250
0,100
0,350
0,125
0,125
0,100
0,100
0,100
0,050
0,100
0,100
0,100
0,100
0,050
0,100
0,150
0,200
0,100
0,100
0,050
0,325
0,000
0,125
0,030
0,000
4,855
1,500
0,000
0,000
0,000
0,150
0,050
0,500
0,050
0,500
0,050
0,150
0,050
0,000
0,050
0,000
0,050
Giresun İl Özel İdaresi
10
11
12
PİRAZİZ
PİRAZİZ
PİRAZİZ
Esentepe-Kılıçlı
Narlık
Çağlandere
1
2
3
4
TOPLAM
Ş.K.HİSAR
Köyyolları
Ş.K.HİSAR
Diler
Ş.K.HİSAR
Toplukonak
Ş.K.HİSAR
Kınık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TOPLAM
TİREBOLU
Danışman
TİREBOLU
Mursal-Arslancık
TİREBOLU
Ortaköy
TİREBOLU
Avcılı
TİREBOLU
Eymür
TİREBOLU
Civil
TİREBOLU
Özlü-Yalıköy
TİREBOLU
Aslancık
TİREBOLU
Köseler-Halaçlı
TİREBOLU
Ortacami
TİREBOLU
Halaçlı
TİREBOLU
Kuskunlu
TİREBOLU
Muhtelif Köyyolları
1
2
3
4
TOPLAM
ElmabelenYAĞLIDERE Sinanlı, Akköy,
Tekke (KÖYDES)
a) Elmabelen
b) Tekke
c) Sinanlı
d) Akköy
YAĞLIDERE Ömerli
YAĞLIDERE Koçlu
YAĞLIDERE Yeniakköy
TOPLAM
1
DUROĞLU
2
DUROĞLU
Tekke-Anbaralan
Yolu
Barçaçakırlı Giriş
24,000
13.464,00
10.029,22
41.653,61
0,00
90.088,53
90.088,53
79.941,33
102,000
74,000
13.400,000
10.000,000
327,000
41.439,490
0,000
813,000
90.088,530
813,000
90.088,530
621,000
15.057,15
10.065,00
105.063,48
0,000
62.078,40
540,000
34.874,82
306,000
531,000
0,000
0,000
2.683,000
273,000
116,000
132,000
12,000
0,000
533,000
145,000
42,000
72,000
45,000
117,000
15,000
114,000
15,000
222,000
54,000
24,000
15,000
0,000
880,000
0,000
8,250
0,000
0,000
79.841,33
15.000,000
10.000,000
621,000
24,000
363,000
363,000
0,000
3.214,000
273,000
116,000
132,000
12,000
0,000
533,000
145,000
42,000
72,000
45,000
117,000
15,000
114,000
15,000
222,000
54,000
24,000
15,000
0,000
880,000
2,000
4,400
28,400
0,000
0,250
0,250
0,150
0,400
1,500
0,000
0,000
0,000
15,000
5,000
4,000
3,000
27,000
4,000
3,000
2,000
1,500
0,200
0,200
0,300
0,025
3,000
2,000
1,000
16,500
0,000
0,725
0,000
2,050
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,200
0,200
0,300
0,025
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,725
0,000
0,000
0,000
0,250
0,200
0,250
0,000
0,200
0,100
0,000
1,000
0,000
225,000
150,000
135,000
165,000
18,000
105,000
75,000
104.841,330 873,000
0,000
0,000
PROTOKOLLÜ BELEDİYELER
0,000
225,000
150,000
135,000
165,000
18,000
105,000
75,000
0,000
873,000
2,000
0,250
0,200
0,250
2,000
0,200
0,100
4,000
1,000
0,000
0,000
30,000
150
30,000
0,050
0,000
0,050
Giresun İl Özel İdaresi
3
4
5
6
7
9
10
11
12
yolu
Zübeydehanım
KARABULDUK
Cad. ve Okul Sk.
BULANCAK a) Ucarlı Mah.
b) Kuşluhan Mah.
c) Kızılot Mah.
d) İkisu Mah.
DERELİ
Muhtelif Mah.Yoll
Sütlücü, Bahçeli,
DERELİ
Meşeliyatak ve
Muh Mah.Yoll
EYNESİL
Belen-Kıran Mah.
Maden-Bülbüllü
PİRAZİZ
Mah.
Yağlıdere
YAĞLIDERE Belediyesi
(Muh.Köyy.)
Yavuzkemal
DERELİ
Belediyesi
ESPİYE
Muhtelif Mah.Yoll
TOPLAM
GENEL TOPLAM
47.630,25
394,800
20.000,00
480,000
480,000
33.642,00
339.111,36
162.603,00
376.790,40
2.000,00
300,000
3.024,000
1.450,000
3.360,000
20.000,00
150.000,00
336,000
336,000
0,000
0,000
0,000
0,000
107.160,48
840,000
0,000
102.807,94
769,200
0,000
163.695,00
1.500,000
0,000
100.188,90
930,000
2.000,00
874,000
0,500
0,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,000
0,000
0,000
0,000
874,000
0,150
15,000
27.702,50
15,000
250,000
1.560.285,05 13.664,000 192.000,00
0,000
1.735,000
2.471.009,77 21.102,760 1.022.046,25 9.061,000 49.062,000
0,000
0,000
3,000
0,000
1.735,000
100,055 58.123,000 421,600
0,000
0,000
0,000
11,325
0,700
14,830
0,150
0,000
0,000
0,000
0,000 0,700
11,700 37,855
1
0,551
0,9
ALINCA
20
24
2
0,55
AMBARALAN
80
151
MICIR
(m³)
A
TİP
İ
0
41,625
533,89
12
160
0
50
12
150
0,5
315
0,4
270
0
0,05
39
0
B
TİP
İ
V KANAL (Mt.)
9
KORİGE BORU (Ad.)
1
TOPLAM BÜZ (Adet)
1270
BÜZ (Adet) (Ø100'lik)
656
BÜZ (Adet) (Ø60'lik)
AKKÖY
PARKE (m²)
1,5
OTOKORKULUK (Km.)
0,682
Menfez (Adet)
0,7
108
İSTİNAT DUVARI (m³)
3,2
3
SOĞUK ASFALT
YAMA (Ton)
4
KULLANILAN BSK
(Ton)
8
2
ASFALT BAKIM (Km.)
320
1. BSK (Km.)
1042
0,53
BETON ÜZERİ BSK
(Km.)
AKINCI
BETON YOL (Km.)
4
2. KAT AS. SAT.KAP.
(Km.)
1. KAT AS. SAT. KAP.
(Km.)
HEYELAN TEMİZLİĞİ
(Km.)
0,5
DOLGU (m³)
GREYDERLİ BAKIM
(Km.)
20
STB.KAP. (Km.)
100
ONARIM (Km.)
10
TESVİYE (Km.)
AKÇALI
KÖYÜN ADI
FİLLER (m³)
MLZ. BAKIM (Km.)
GÖNDERİLEN PALAZ
(m³)
İNŞAAT MALZEMESİ
m³
DOLGU MLZ. m³
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ÇALIŞMALARI
Giresun İl Özel İdaresi
BARÇA
183
760
BARÇAÇAKIRLI
586
64
BEYAZIT
20
BOZTEKKE
90
2,3
CAMİLİ
200
1,1
780
2111
896,88
24
24
0,15
90
50,245
10
10
0,48
0,25
150
74
0,713
0,1
60
0,075
81
0,69
2
355
11
290
1,5
80
0,8
6
1,5
0,8
1
80
152
7,5
20
BURHANİYE
CAMİLİ-ERİMEZ-KULAKKAYA
10
0,2
200
0
4,5
3,5
13
9514
0
6
1
65
3986
200
ÇANDIR
44
16
444
0,5
170
70
0,5
ÇİÇEKLİ
40
24
ERGENCE
2
0,5
3
260
410
34
334
60
ESENTEPE
1244
54
EVRENKÖY
154
880
1,5
1,7
10
363
GÜRKÖY
130
161
204
0,5
GÜVEÇ
50
222
130
0,5
4760
1,3
2993
HAMİDİYE
65
6
5
4
36
İNCEGERİŞ
715
70
57
0
0,125
75
0
0,05
30
0,125
75
0,145
0,075
150
1
0
2,5
100
0,5
0,553
0,25
135
0
0,264
0,25
150
0
0,37
0,125
177
1,5
100
2
150
0,05
0,2
80
0,5
0,125
1,5
5
3
6
50
0
0,125
300
114
162
7
0,25
1
3
7
0,5
187,5
0
35
0
108,892
0
0,7
0,285
100
3
3
153
0
101,765
0
6
36
150
8,5
1,7
0,3
5
2
50
24
HİSARGERİŞ
0,685
3
4,1
0,4
36
0
0,25
12
243
135
130
1
1
269
118
2
12
0
0,241
0
KARAALİ
0
KEMALİYE
LAPA
1
5
2
GÜNEYKÖY
HAMİDİYE (Güre Gr.Y.)
3,5
0,05
20
ÇUKURKÖY
ERİKLİMAN
0
0
ÇAMLIK
DARIKÖY
6
0
ÇALIŞ
ÇAVUŞOĞLU
90
32
72
62
0,4
2,5
1,5
0,68
130
90
0,8
7,5
0,8
0,27
0
0,3
152
267
157,77
0
50
Giresun İl Özel İdaresi
MESUDİYE
10
OKÇU
ORHANİYE
1464
ORTAKÖY
50
30
0,3
440
10
2,5
160
60
0,5
PINARÇUKURU
4
0,487
10
1,035
0,4
1,9
3
6
0,5
282
40
2
4
1,7
SAYCA
404
30
153
1,2
8,5
2,5
SEYİTKÖY
1380
16
10
2,5
20
2
90
UZGUR
24
75
142
10
914
64
0,8
4
0,5
105
YAZLIK
172
198
1
1,5
YENİCEHİSAR
670
142
1,5
5
MESUDİYE-YAZLIK
986
1
3
300
134,88
2
584
12
12
12
36
36
0
10
232
237
0,125
0,125
0
132
0,37
1
585
0,15
0,4
225
1
30
456
75
0
10
75
1
272
10
10
33,47
0
10
10
160
0
508,76
9
9
12
12
0,607
0
0
0,25
0
0,3
0
3
230
0
1,5
Batlama-Keçilik Y.
1
165
0
6
150
0
BOZTEKKE-AYAROĞLU
120
SARVAN-GÜVEÇ
BOZTEKKE-DARIKÖY-YAYKINLIK
3,2
8
3065
2
12
108
0,3
YAĞMURCA-ESENYURT
DUROĞLU BELEDİYESİ
582,607
1756
0,5
1,5
101 K.K.N.Gry.ilt-Hambarça-117
K.K.N.Ky.ilt.
İNİŞDİBİ BELEDİYESİ
20
0
1,4
BOZTEKKE-AYAROĞLU
TEKKE-ANBARALAN
45
20
651
1,5
0,334
1,4
1370
200
1,5
0,05
6,5
YAYKINLIK
YUKARIALINLI
149
3
1,5
ÜLPER
0,329
0,5
UZKARA
3
75
0
980
YAĞMURCA
0,175
2
SARVAN
SIVACI
0,4
0
58,5
200
6
111
0
82,83
0
71
0
10
0
0,9
153
0,05
30
120
120
325
Giresun İl Özel İdaresi
Yeni Atelye Sahası
200
0
238
0
BELEDİYE HUZUREVİ YOLU
430
0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
112
0
ÜLPER ATELYE BİNASI
3
TEYYAREDÜZÜ CAMİİ İNŞ.
758
ÜNİVERSİTE CAMİİ
80
0
40
0
ÇALDAĞ
38
0
SPOR İL MD.
0
GİRESUN YUNUSEMRE VAKFI
100
0
MUHTELİF KÖYY.
18648
15908
323
8
0
0,65
0
ALUCRA
BULANCAK
298
160
855
1,235
0
34,5
244,7
528
0
3
4
200
35
0,6
11,101
15,243
17,5
20,6
18,00
22,85
12,8
ÇAMOLUK
1
1048
2590
20
17,100
0,5
2,3
DOĞANKENT
ESPİYE
1,3
800
19
65
150
GÖRELE
4
800
18
8,872
0,05
1,963
0,5
10,19
5
3,9
3,213
0,4
1,3
0,15
5,70
3,7
44,5
9,37
0,9
2,20
4,362
1,9
7,40
2
GÜCE
PİRAZİZ
40
336
230
80
1,2
3944
Ş.KARAHİSAR
6
TİREBOLU
3
YAĞLIDERE
DERELİ BELEDİYESİ
2,3
1
EYNESİL
KEŞAP
4,5
10,45
5,8
12,40
ÇANAKÇI
DERELİ
60
0
ÜLPER ŞANTİYESİ
TOPLAM
3
7
500
1,2
9,687
8,40
3,20
4,1
5,5
3,305
30
43
952
59
8354
12
138
0,75
1
720
3,5
0,275
48,5
13746
0,3
0
180
14,30
23
19590
0,3
6,70
22,4
55,5
1,5
1
7809,11
4
23,08
486
8,25
908,344
2
315
0,3
43,2
1959
0
4
42
4,855
30
3067
38,05
669,606
0,55
28,4
3214
8,25
112,8
880
1
4
873
389
699
330
795
112
5
74
150
150
2
8
1
356
656
300
1.034,00
11
0,536
701
0
380
0
0
115
218
333
110
7
110
7
8,285
2
0
308
244
340
162
212
500
267
0
13,14
14
161,7
1
20
300
180
194
33
33
150
170
230
230
46
46
250
550
4
2
0
0
154
323
7
0
0,5
16,5
310
1,6
1855
0,725
0
3.143,00
254,43
44,5
533
0
3071,11
0
27
1
3
10
3,714
Giresun İl Özel İdaresi
ESPİYE BELEDİYESİ
0
EYNESİL BELEDİYESİ
0
PİRAZİZ BELEDİYESİ
BULANCAK BELEDİYE (Ucarlı Mh.)
3
YAVUZKEMAL BELEDİYESİ
0
0
336
0
15
0
KARABULDUK BELEDİYESİ
0,5
480
0
YAĞLIDERE BELEDİYESİ
(Muh.Köyy.)
0,15
874
0
TOPLAM
24073
18994
449
3
0
1,95
24,335
0
50,4
276,5
766
0
56,95
81,161
140,5
118,15
155
12,1
26,155
421,6
58123
100,055
13473,1
04
14
2,136
4177
107
9
351
5
459
4
16
4
453
3
182
8
3,714
Giresun İl Özel İdaresi
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
I- GENEL BİLGİLER
A- BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER
1) ÖRGÜT YAPISI
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Masaüstü Bilgisayar
Dizüstü Bilgisayar
Yazıcı
: 12
:2
: 10
2) İNSAN KAYNAKLARI
MEMUR
Mali Hizmetler Müdürü : 1
Mali Hizmetler Uzmanı : 1
Memur
:6
Memur Görevlendirme : 1
İŞÇİ
Büro Görevlisi
:2
Hizmetli
:1
Şöför
:1
TOPLAM
: 13
156
Giresun İl Özel İdaresi
Mali Hizmetler Müdürlüğünce Sunulan Hizmetler
A- Misyon ve Vizyon
İdaremizin hizmet politikası doğrultusunda ; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu doğrultusunda iş ve işlemleri temin etmek.
Müdürlüğümüze
idarece
verilen
hizmetlerin
yerine
getirilmesinde
tabii olduğu mevzuatın temel hükümleri doğrultusunda olmak üzere ; katılımcılığı,
saydamlığı, serbest rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, hesap verilebilirliği,
kaliteyi, ileri teknolojiyi, standardizasyonu, kaynakların en verimli şekilde kullanılabilirliği
esas alarak yerine getirmektir.
B- Amaç ve Hedefleri
İl Özel İdaresinin hizmet politikası doğrultusunda; yeşil ile mavinin kucaklaştığı bir
doğa harikası olan Giresun ilinin ,tarihi kültürel ve ve sosyo ekonomik durumlarını, İl Özel
İdaresinin insan kaynaklarını ve sınırlı mali kaynaklarını göz önünde bulundurarak mahalli
müşterek nitelikteki ihtiyaçları eşit ve adaletli bir şekilde öncelik sırasına göre belirleyerek
yerine getirme çabasına, İl Özel İdaresinin iş ve işleyişlerinde ,vatandaş odaklı , şeffaf bir
yönetimi oluşturmasına ve yapılan tüm hizmetlerin bu şekilde sürdürülebilir olmasını
sağlama noktasında üzerine düşen görevi yapmaktır.
B- Müdürlüğe İlişkin Bilgiler
1-Teşkilat Yapısı
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 4 Mart 2005 tarih ve 25745 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve kanunun 35. maddesi ile İl Özel İdaresi teşkilatı
içinde Genel Sekreterlik kurulmuş, yetki, sorumluluk ve atama şekilleri belirlenmiştir
Giresun ilinin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile
gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak
diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla
olmuştur
Bu doğrultuda Giresun İl Özel İdaresi; 1 Genel Sekreter, 1 Genel Sekreter Yardımcısı,
15 İlçe Özel İdare Müdürlüğü, 1 Hukuk Müşaviri ve 12 Birim Müdürlüğünden
oluşmuştur.İdarenin teşkilat şemasında yerini alan, Destek Hizmetleri Birim
Müdürlüğünde;İdari Mali ve Sosyal İşler Servisi ve İhale Hizmetleri Servisi olmak üzere
2(iki) adet bağlı alt birimi mevcuttur.
2- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak; gelirleri tahsil etmek, giderleri hak sahiplerine
ödemek, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri teslim almak, saklamak,
ilgililere vermek, göndermek, diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarını yapmak, raporlarını
hazırlamak İlçe Özel İdare Müdürlükleri ve mahiyetinde çalışan personele 5302 ve 5018
sayılı Kanunlar ile Tahakkuk esaslı İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği
hakkında gerekli eğitimleri vermek.
Görevin Kısa Tanımı: İl Özel İdaresinin mevcut yapısında gidere ilişkin işlemler ile
kayıtlar Muhasebe Müdürlüğü nezdinde, gelirin tarh ve tahakkuku ile tahsili işlemleri ise
Gelir Müdürlüğü uhdesinde yürütülmektedir.
Diğer taraftan, 01.01.2006 tarihinde bütçenin uygulanmasına ilişkin hükümleri
yürürlüğe girmiş olan 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap
157
Giresun İl Özel İdaresi
verilebilirlik, mali saydamlık, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması
amaçlanmıştır.
Bu amacın yerine getirilmesi için İdarelerin gelir, gider ve varlıkları ile mali sonuç
doğuran öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemlerin ve
yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen içerisinde uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde
muhasebe kayıtlarının tutulması, raporlanması, gelirlerin tahsili ile giderlerin hak sahiplerine
ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması,
ilgililere verilmesi veya gönderilmesi sorumluluk olarak belirlemiş, sorumluluğunda tek
yetkilide olmasını öngörmüştür.
Söz konusu kanunun gerekli kıldığı yukarıda anılan iş ve işlemlerin yapılmasının Mali
Hizmetler Müdürlüğü çatısı altında toplanması uygun olacağı gibi 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanununun İl Özel İdaresi Teşkilatı başlıklı 35’inci maddesinde “Mali İşler Biriminin”
kurulmasına hüküm tesis edilmiştir.
Mali Hizmetler Müdürlüğünce 5018 sayılı Kanunun 60.maddesinde belirtilen;
a) Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak
b) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri
dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.
c) Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek.
d) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların
raporlanmasını sağlamak.
e)İdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak.
f) Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının
konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara
ilişkinkayıtlarıtutmak.
i) Mali kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine
gerekli bilgileri sağlamak, bu Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilecektir.
Valilik Makamı oluru ile
Yönergesi ışığında
1- Muhasebe Şefliği
2- Bütçe Şefliği
3- Gelir Şefliği
4- Strateji Geliştirme Şefliği
yürürlüğe giren ;Giresun İl Özel İdaresi Görev Bölümü
Olmak üzere 4 adet bağlı alt birimi mevcuttur
Bütçe Muhasebe servisi olarak 2006 yılından itibaren İl Özel İdaresi Analitik Bütçe ve
Muhasebe Usulü Yönetmenliğine göre hazırlanan Bilgisayar programıyla çalışmaktayız. Buna
göre hesap kayıtları ve defterler ile işlemler bilgisayar ortamında yürütülmektedir.
GÖREVLERİ:
1- Banka iş ve işlemleri ile takip ve kontrolü.
2-Ödemelerle ilgili ödenek kontrolünün yapılması ve takibi.
3-Ödemeye ilişkin mevzuatında öngörülen belgelerin tamam olup olmadığı ile maddi
158
Giresun İl Özel İdaresi
hata bulunup bulunmadığının kontrol edilerek hak sahiplerine ödemelerinin yapılması.
4- Ödemelerde yetkililerin imzasının aranması.
5- Hak sahiplerinin kimliklerine ilişkin bilgilerin kontrolü.
6- Muhasebe kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulması.
7- Muhasebe raporlarının alınması.
8-İlgili mevzuat çerçevesinde İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının
takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. Muhasebe iş ve işlemlerinin arşivlenerek denetime hazır
halde bulundurulması.
9- Vergi Daireleri, Sigorta ve Emekli Sandığına kesintilerin ödenmesi.
10- Bütçe Emaneti ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
11- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek
ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. İcra, ilam ve lahikaların takibi.
12- İzleyen iki yılın Bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve
yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, Mevcut yapıdaki Bütçe Müdürlüğünün planlama,
programlama dışındaki görevlerini aynen sürdürmesi, İl Özel İdaresinin mali yıl bütçesinin
hazırlanması.
13- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı
harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili
birimlere gönderilmesini sağlamak.
14- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına uygun verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. Harcama birimleri
tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak İdarenin faaliyet raporunu
hazırlamak.
15- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin
icmal cetvellerini düzenlemek.
16- İdarenin kesin hesabının ve yönetim dönemi hesabının düzenlenmesi.
17- Ödeneklerin tenkis işlemlerinin takip ve kontrolünün yapılması.
18- Harcama yetkilisine bütçeye ilişkin gerekli bilgilerin aktarılması.
19- Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve
harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, Ön mali kontrol
faaliyetini yürütmek.
20- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi
konularında çalışmalar yapmak. Mali konularda üst yönetici tarafından verilecek diğer
görevleri de gerçekleştirmek.
21- İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama
sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
22- Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
İlgili kurumlara bütçe ile ilgili bilgilerin gönderilmesi.
23- Yılsonu bakiye ödeneklerin iptal ve devir işlemlerinin yapılması.
24- Gerektiğinde Ek Bütçe hazırlanması.
25- Mevzuatın öngördüğü ölçüde bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması.
26- Tahsisi mahiyetteki paraların gelir-ödenek kaydının yapılması.
27- Kanunlar gereği bütçeden ayrılan payların ilgili kurumlara gönderilmesi.
28- Muhtar maaşlarına ait ödeneklerin takip ve kontrolünün yapılması.
29-Mevcut yapıdaki tarh, tahakkuk, takip ve tahsil işlemlerine ilaveten yine mevcut
yapıda başka birimlerce gerçekleştirilen yasal payların tahsili ve kiralık işyerleri ile lojman
kira gelirlerinin tahsili işlemleri de dahil olmak üzere tüm gelire ilişkin iş ve işlemler
yürütülecektir.
159
Giresun İl Özel İdaresi
30- İl Özel İdaresi Kanunundan doğan her türlü gelirin tahakkuk ve tahsili,
31- 3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamındaki tüm maden gruplarının Devlet Hakkı
tutarından % 50 Özel İdare payının tahsili işlemleri, Mevzuatla verilen diğer yasal payların
takip ve tahsili.
32- 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında kaçak inşaatlardan dolayı tahakkuk etmiş
imar para cezalarının tahsiline ait iş ve işlemler.
33-Yürürlükten kaldırılmış olan Taşocakları Nizamnamesi kapsamında verilmiş olup
da maktu tahakkuk etmiş idari alacaklar ile kaçak malzeme bedellerinin tahsiline ait iş ve
işlemler.
34-Kiralamalar ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki konuların ilgili birimlere intikali ile
ilgili iş ve işlemler,
35-İl Özel İdaresinin her türlü İşletme ve iştiraklerinden doğan gelirlerin takip ve
tahsili,
36-İl Özel İdaresinin stratejik plan (üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum
kuruluşlarının görüşleri alınarak ) ve yıllık performans planlarının hazırlanması, ilgili yasal
mevzuat ve planlar çerçevesinde Özel idare Hizmet politikasının belirlenmesi ve
hizmetlerinin geliştirilmesi, etkinlik ve verimliliğin artırılması için çalışma ve araştırma
yapmak ve yaptırmak üzere bu Müdürlüğün kurulması öngörülmüştür.
37- Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı
çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını
oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
38- İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek
ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
39- İdarenin yöntemi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve
verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
40- İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri
incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini
analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
41- Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
42- İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini
yürütmek,
43- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek
ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
44- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı
harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili
birimlere gönderilmesini sağlamak,
45-Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak
idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
46- İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama
sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
47- Mevzuata uygun program değişikliklerini sunmak,
BÜTÇE SERVİSİ
1) İl Özel İdaresi’nin mali yıl bütçe taslağını hazırlamak, kesinleşen bütçelerin kesin
hesaplarını çıkarmak. Gerektiğinde ek bütçe hazırlamak.
2) İzleyen 2 yılın bütçe tahminlerini yapmak.
3) Yönetim dönemi cetvellerini hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak.
4) Muhasebe Şefliği ile müşterek çalışma yaparak kesin hesabı çıkarmak.Bütçe ve
kesin hesapları encümen ve meclise sunmak.
160
Giresun İl Özel İdaresi
5) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ödenek göndermek.Ödeneklerin tenkis
işlemlerinin takip ve kontrolünü yapmak.
6) Harcama yetkilisine bütçeye ilişkin gerekli bilgileri aktarmak.
7) İlgili kurumlara, bütçeleri ile ilgili bilgileri ve kanunlar gereği bütçeden ayrılan
payları göndermek.
8) Bakanlıklardan muhtelif işler için gönderilen ödeneklerin ilgili kurumlara
aktarılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
9) Yıl sonu bakiye ödeneklerin iptal ve devir işlemlerini yapmak.
10) Bütçe ile ilgili açılması gereken projeleri açmak.Mevzuatın öngördüğü ölçüde
bütçe tertipleri arasında aktarma yapmak.
11) Tahsisi mahiyetteki paraların gelir-ödenek kaydını yapmak.
12) İlçe Özel idarelerinin hesaplarını kontrol etmek, ödenek aktarmalarını yapmak.
13) Bütçe ile ilgili evrak ve belgeleri arşivleyerek denetime hazır halde bulundurmak.
14) Muhasebe, Gelir Şeflikleri ve İlçe Özel İdare Müdürlükleri ile koordineli olarak
aylık ve yıllık hesapların çıkarılmasını sağlamak.Mali Hizmetlerle ilgili brifingleri
hazırlamak.
15) Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda
hazırlamak.
16) Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık ve yıllık raporlarını hazırlamak. Raporları
ilgili makamlara sunmak.
19) Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.
GELİR SERVİSİ
1) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’ndan doğan her türlü gelirin tahakkuk ve
tahsilini yapmak.. Gelirle ilgili kişi ve kurumlarca yatırılacak paralar için teslimat kesilmesi.
Banka ekstrasının gelir bölümünün kontrol edilmesi ve hataların zamanında düzeltilmesinin
sağlanması.
2) 5393-5216 Sayılı Kanunlara göre mücavir alan dışında bulunan 3194 Sayılı İmar
Kanunu kapsamında kaçak inşaatlardan dolayı ilgili müdürlüğünce tahakkuk ettirilmiş imar
para cezalarının tahsilini yapmak.
3) Yürürlükten kaldırılmış olan Taşocakları Nizamnamesi kapsamında verilmiş olup
ilgili müdürlüğünce tahakkuk ettirilmiş idari alacaklar ile kaçak malzeme bedellerinin
tahsilini yapmak.
4) Kıyı Kanununa muhalefet kapsamında ilgili müdürlüğünce tahakkuk ettirilmiş
alacaklarımızın tahsilini yapmak.
5) Birimlerden gelen idari para cezalarının tahsilatını yapmak.
6) Bankaya para yatıracak olan kişi ve kuruluşlara teslimatının kesilmesi.
7) Gün sonu Banka ekstrasının gelir muhasebe kayıtlarının yapılması.
8) İl Encümeninin verdiği cezaların tahsilatını yapmak.
9) 222 Sayılı Kanun’a göre devamsız öğrencilerin cezalarını tahsil etmek.
10) Aylık gelir tablolarını oluşturarak ilgili makamlara sunmak.
11) Mülkiyeti İl Özel İ deresi’ne ait olup, kiraya verilebilecek nitelikteki arsa, iş
merkezi, müstakil dükkan, otopark, büfe ve benzeri yerleri kiraya vermek ve Sözleşmelerini
yapmak.
12) Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait hizmet binası niteliğindeki gayri menkulleri resmi
kurumlara kiraya vermek. Sözleşmelerini yamak
13) Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait olup, özel ve tüzel kişilerin işgalinde bulunan
taşınmazların işgalcilerine ecri misil uygulanmasını sağlamak ve tahsilatını yapmak
161
Giresun İl Özel İdaresi
14) Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait taşınır ve taşınmazların ilgili birimince satış
işlemleri yapılmış olanların paralarının tahsilatının yapılmasını sağlamak.
15) Hukuki yollarla tahsili sağlanan işlerle ilgili hukuk müşavirliği ile koordinasyon
kurularak dosyalara gelire ilişkin belgelerin konulmasını sağlamak.
16) 3213 sayılı yasa kapsamında kesilen idari para cezalarının tahakkuk ve tahsili,
17) Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda
hazırlamak.
18) Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık ve yıllık raporlarını hazırlamak. Raporları
ilgili makamlara sunmak.
19) Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması.
MUHASEBE SERVİSİ
1)İlgili Müdürlüklerince hazırlanıp tahakkuka bağlanan Ödemeye ilişkin tahakkuk
evraklarının mevzuatında öngörülen belgelerin tam ve doğru olup olmadığı ile maddi hata
bulunup bulunmadığı ve ödeme evraklarının hesap kodlarının doğruluğu ve ödeme
belgelerindeki yetkili imzaların tamam olup, olmadığı gibi konularda kontrollerini yapmak ve
ilgilisine ödeme emri veya çek kesilerek ödemenin yapılmasını sağlamak.
2) Ödemelerle ilgili ödenek kontrolünü ve takibini yapmak.
3) Hak sahiplerinin kimlikleri ve varsa vekaletname, azil name ile banka hesabı
kullanacaklara ait hesap nosu ile ilgili bilgilerin kontrolünü yapmak.
4) Sayıştay sorguları ve ilamlarla ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi.
5) Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken idare hesabı ve diğer belgelerin
hazırlanarak gönderilmesini sağlamak.
6) Konsolide görevlisi yönlendirilerek Taşınır iş ve işlemlerin düzgün şekilde
yürütülmesini, sisteme girişinin yapılmasını ve yönetim dönemi hesabının Sayıştay
Başkanlığına gönderilecek şekilde istenilen cetvellerin hazırlanmasını sağlamak.
7) Taahhütler Hesabı ile ilgili işlemlerin yürütülmesinin sağlanması.
8) Birimin aylık gelir-gider ve bütçe hesaplarının kontrolü yapılarak Say 2000
girişinin yapılması
9) Banka iş ve işlemlerini takip etmek ve kontrolünü yapmak.
10) Bankaya para yatıracak olan kişi ve kuruluşlara teslimatının kesilmesi.
11)Aylık muhtasar beyannameyi zamanında hazırlayıp Vergi Dairesine yatırılmasını
sağlamak.
12) İcra ile ilgili işlemleri yapmak. Ödeme esnasında alacaklının icra borcu olup
olmadığının icra defterinden araştırılıp varsa icra kesintisin yapılması
13) Muhasebe kayıtlarını bilgisayar ortamında tutmak.
14) Muhasebe raporlarını almak.
15) Muhasebe iş ve işlemlerinin arşivlenerek denetime hazır halde bulundurmak.
16)Vergi Daireleri, Sigorta ve Emekli Sandığı gibi emanete alınan kesintilerin
zamanında işlemlerinin yapılarak ödemesini yapmak.
17) Bütçe emaneti ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
18) Emanet hesapları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak.
19) Birimlerden gelen teminat mektupları kaydını ve ilgilisine iade edilmesi
gerekenlerin iadesini yapmak.
21) Gün sonu Banka ekstrasının gelir ve giderlerinin muhasebe kayıtlarının yapılması.
22) Ödemesi ve işlemi yapılan evrakların asil suret olarak yevmiye numarasına göre
ayırıp dosyalanması ve saklanması.
23) Banka ekstralarının ay sonunda ödeme emri teslimat şeklinde düzenlenip
ekstraları ile dosyalanıp saklanması.
162
Giresun İl Özel İdaresi
24) Bütçe Şefliği ile müşterek yapılacak çalışma ile kesin hesabı çıkarmak.
25) Bütçe Şefliği ile müşterek yapılacak çalışma ile yıl sonu kapanış işlemleri ve yeni
yıl açılış işlemlerini yapmak
26) Mahalli İdareler, Belediyeler ile Acil destek fonundan gelen yardımlarla ilgili iş
ve işlemleri yapmak.
27) Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda
hazırlamak.
28) Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık ve yıllık raporlarını hazırlamak. Raporları
ilgili makamlara sunmak.
29) Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yap
STRATEJİ ŞEFLİĞİ
1- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek
ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. İcra, ilam ve lahikaların takibi.
2-İl Özel İdaresinin stratejik plan (üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum
kuruluşlarının görüşleri alınarak ) ve yıllık performans planlarının hazırlanması, ilgili yasal
mevzuat ve planlar çerçevesinde Özel idare Hizmet politikasının belirlenmesi ve
hizmetlerinin geliştirilmesi, etkinlik ve verimliliğin artırılması için çalışma ve araştırma
yapmak ve yaptırmak üzere bu Müdürlüğün kurulması öngörülmüştür.
3- Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı
çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını
oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
4- İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve
bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
5- İdarenin yöntemi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri
toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
6- İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri
incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini
analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
7- Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
8-İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,
9- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek
ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
10-Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak
idarenin faaliyet raporunu hazırlamak
163
Giresun İl Özel İdaresi
II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- MALİ BİLGİLER
1) BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI VE
TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Giresun İl Özel İdaresinin 2013 yılı bütçe uygulamaları ve kesin hesaplarına ilişkin
bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. Buna göre; 2013 yılı bütçesi başlangıçta 36.000.000,00-TL
olarak öngörülmüştür Ayrıca 15.000.000,00 - Tl.. Ek Bütçe yapılmıştır. Bakanlık ve diğer
kamu kurum ve kuruluşlarından yıl içinde Giresun İl Özel İdaresine aktarılan 136.520.627,40
-TL ve 2012 yılından devreden 67.321.000,00-TL ile birlikte 2013 yılı bütçesi toplam
254.841.627,40.-TL olmuştur. Ödeneklerin kaynağına göre dağılımını aşağıda gösterilmiştir.
Bütçe Muhasebe olarak 2013 Yılında 7800 Yevmiye no kullanılmıştır
Tablo-1: 2010 Yılı Bütçesindeki Ödeneklerin Kaynağa Göre Dağılımı
Ödeneklerin Kaynağı
Miktar (TL)
BÜTÇE (2013 YILI)
36.000.000,00
EK BÜTÇE
15.000.000,00
DİĞER KURUMLARDAN AKTARILAN
136.520.627,40
2012 YILINDAN DEVİR
67.321.000,00
TOPLAM
254.841.627,40
Tablo-2: 2013 Yılı Bütçesindeki Ödeneklerin Yılsonu Durumu
Ödeneklerin Yılsonu Durumu
Miktar (TL)
180.867.283,25
HARCANAN
73.941.480,00
2014 YILINA DEVREDEN
İPTAL EDİLEN
32.864,15
TOPLAM
254.841.627,40
164
Giresun İl Özel İdaresi
Tablo-3: 2013 Yılı Gelirleri
İLÖZEL İDARESİ
GELİR TOPLAMI
Ödeneklerin Kaynağı
VERGİ GELİRLERİ
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
31.12.2013
327.418,32
5.380.281,59
BAKANLIK YARDIMI VE FONLAR
131.689.610,19
DİĞER GELİRLER
36.644.458,48
Sermaye Gelirleri
TOPLAM
7.941.500,00
181.983.268,58
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ
BAKANLIK YARDIMI VE FONLAR
52.876,96
50.293.658,39
131.689.610,19
Tablo-4: 2013 Yılı Gelirlerin Dağılımı Tablosu
Gelir Türü
Tahsil Edilen (TL)
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
324.00,00
Bina İnşaat Harcı
2.778,25
İşyeri Açma İzin Harcı
101.137,03
Yapı Kullanma İzni Harcı
6.719,94
Diğer Harçlar
216.459,10
Şartname, Basili Evrak, Form Satış Gelirleri
81.589,05
Diğer Mal Satış Gelirleri
1.153.300,64
Muayene Denetim ve Kontrol Ücreti
886.862,97
Kurs,Toplantı,Seminer,Eğitim vb. Faaliyet Geliri
14.173,68
Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler
225,00
Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler
170.985,23
Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler
212,50
Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler
184.506,68
Diğer hizmet gelirleri
507.076,14
Lojman kira Geliri
262.397,60
Ecri misil Gelirleri
16.000,00
Sosyal Tesis Kira Gelirleri
21.495,00
Spor Tesis Kira Gelirleri
200,00
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
1.347.386,20
165
Giresun İl Özel İdaresi
Taşınır Kira Gelirleri
Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Hazine Yardımı
Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan
Cari nitelikli diğer isler için genel bütçeden alınan
Hazine yardımı
Altyapı hizmetleri için genel bütçeden alınan
Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan
Sermaye nitelikli diğer isler için genel bütçeden alınan
Mahallin İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar
Mahallin İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar
Kişilerden Alacaklar Faizleri
Mevduat Faizleri
Madenlerden Devlet Hakkı
Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar
Maden İşletmelerinden Alınan Paylar
Diğer İdari Para Cezaları
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları
Irat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
Irat Kaydedilecek Teminat Mektupları
Kişilerden Alacaklar
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri
TOPLAM
46.880,61
686.990,29
18.416.596,08
4.103.093,00
16.110.013,34
1.049.543,00
7.848.000,00
65.516.849,77
12.261.262,35
1.821.722,41
1.835.710,04
2.577.373,72
149.446,48
225,02
1.829.632,58
187.288,19
32.944.568,06
421,00
71.992,89
676.522,80
8.316,83
31.413,00
61.943,50
832.134,61
7.941.500,00
181.983.268,58
GİDER (ÖZEL İDARE)
Açıklama
PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ
(MAAŞ)
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
TOPLAM
31.12.2013
8.886.402,85
951.964,93
20.114.527,33
757.749,20
11.019.410,65
18.916.636,78
60.646.691,74
166
Giresun İl Özel İdaresi
GİDER (BAKANLIK ÖDENEKLERİ)
Açıklama
PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ
(MAAŞ)
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
TOPLAM
2013 YILI GİDER (ÖZEL İDARE)
Açıklama
BÜTÇE ÖD.T.
GENEL SEKRETERLİ
34.779.670,14
İNSAN KAYNAKLARİ ve EĞİTİM MÜD.
5.919.135,89
YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.
9.032.384,56
YATIRIM ve İNŞAAT MÜD.
8.616.942,34
İL ACİL AFET MÜD.
409.918,52
ALT YAPI ve SOS.İŞL.MÜD.
10.555.960,29
TOPLAM
69.314.011,74
31.12.2013
19.627.060,07
2.831.736,11
29.335.625,98
965.000,00
67.461.169,35
120.220.591,51
HARCAMA
32.117.400,14
5.671.315,89
9.007.504,56
4.816.382,34
409.918,52
8.624.170,29
60.646.691,74
2013 YILI GİDER GİDER (BAKANLIK ÖDENEKLERİ)
Açıklama
BÜTÇE ÖD.T.
HARCAMA
GENEL SEKRETERLİ
64.721.774,25
50.379.804,25
İNSAN KAYNAKLARİ ve EĞİTİM MÜD.
14.145.928,99
13.515.358,99
YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.
19.157.974,01
12.074.834,01
YATIRIM ve İNŞAAT MÜD.
82.567.517,92
40.633.517,92
İL ACİL AFET MÜD.
4.901.556,34
3.617.076,34
ALT YAPI ve SOS.İŞL.MÜD.
TOPLAM
185.494.751,51
120.220.591,51
Tablo-6: 2013 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
Kod
Açıklama
u
Harcama (TL)
01
GENEL KAMU HİZMETLERİ
02
SAVUNMA HİZMETLERİ
4.046.757,88
03
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLIK
HİZMETLERİ
1.150.861,40
52.237.619,70
167
Giresun İl Özel İdaresi
04
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
05
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
06
İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
3.722.363,63
07
SAĞLIK HİZMETLERİ
2.108.029,90
08
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN
HİZMETLERİ
3.874.117,47
09
EĞİTİM HİZMETLERİ
10
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM
HİZMETLERİ
51.131.471,53
230.780,71
60.139.768,95
2.225.512,08
180.867.283,25
TOPLAM
Tablo-7: 2013 Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
Finans
Finansal Kaynağı
Kodu
Harcama (TL)
05
MAHALLİ İDARELER
08
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
120.220.591,51
TOPLAM
180.867.283,25
60.646.691,74
Tablo-8: 2013 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
Kodu Açıklama
Harcama (TL)
01
PERSONEL GİDERLERİ
02
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04
FAİZ GİDERLERİ
05
CARİ TRANSFERLER
11.984.410,65
06
SERMAYE GİDERLERİ
86.377.806,13
28.513.462,92
3.783.701,04
49.450.153,31
757.749,20
180.867.283,25
TOPLAM
Tablo-10: 2013 Bütçe Giderlerinin Yatırım Harcamaları Tablosu
Kod
Açıklama
u
01
GENEL KAMU HİZMETLERİ
02
SAVUNMA HİZMETLERİ
Harcama (TL)
12.960.996,43
1.939.384,91
168
Giresun İl Özel İdaresi
03
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLIK HİZMETLERİ
04
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
05
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
06
İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
3.705.253,63
07
SAĞLIK HİZMETLERİ
1.800.997,76
08
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
3.410.337,42
09
EĞİTİM HİZMETLERİ
10
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM
HİZMETLERİ
1.070.861,40
28.635.067,23
0
30.847.278,62
TOPLAM
169
2.007.628,73
Giresun İl Özel İdaresi
170
Giresun İl Özel İdaresi
171
Giresun İl Özel İdaresi
172
Giresun İl Özel İdaresi
173
Giresun İl Özel İdaresi
174
Giresun İl Özel İdaresi
175
Giresun İl Özel İdaresi
176
Giresun İl Özel İdaresi
İL AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
1.KURULUŞUN GENEL TANITIMI
Misyonumuz
İlimizde yaşayan insanların güvenliği için, afet ve acil durum önleme ve müdahaleyi
kolaylaştıran uygulamaları, çağdaş bir yönetim anlayışıyla sunmaktır.
Vizyonumuz
Bilgi birikimi ve deneyimleriyle kurumsal kimliğini oluşturmuş, kendini sürekli
yenileyebilen, etkin ve katılımcı yönetim anlayışına sahip, afet ve acil durumlara hazır bir
Giresun ili oluşturmak
.
A) Görevlerimiz
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 18. Maddesinde sayılan görevleri
şunlardır:
a)
İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek.
b)
Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum
ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak.
c)
İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek.
ç)
Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek.
d)
Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.
e)
Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile
ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek.
f)
İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak.
g)
Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma,
beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler
için depolar kurmak ve yönetmek.
ğ)
İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine
ilişkin görevleri ilde yerine getirmek.
h)
Yıllık bütçe teklifini hazırlamak.
ı)
İl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak.
i)
Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile
ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu
sağlamak.
j)
Başkanın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak.
177
Giresun İl Özel İdaresi
B) BÜTÇE
Ödenek Kaynağı
Gelen
Harcanan
Kalan
Özel İdare Cari Giderler
255.000,00 TL
409.920,92 TL
-154.920,92 TL
Başbakanlık Personel
Giderleri
1.621.400,00 TL
1.619.042,27 TL
2.457,73 TL
Başbakanlık Yatırım
Programı
4.732.448,40 TL
5.152.092,94 TL
-419.644,54 TL
Başbakanlık Acil Yardım
1.101.567,00 TL
401.278,35 TL
700.288,65 TL
TOPLAM
7.710.515,40 TL
7.582.334,48 TL
128.180,92 TL
C) ACİL YARDIM ÖDENEĞİ
Ödenek Gönderilen İlçe - Belde Köy Adı
Dereli, Görele- Aydınlar, Dereli
Yavuzkemal, Alucra ve İlçe köy
yolları
Sebebi
17-21.01.2013 Aşırı Kar Yağışı
Ödenek Miktarı
100.000,00 TL
Fahrettin ÖZTÜRK Geçici Görev Suriyeli Mülteciler için Kilis yolluk
Yolluğu
bedeli
1.567,00 TL
Giresun İli Geneli
24.03.2013 Kuvvetli Yağış ve Deniz
Taşması
300.000,00 TL
Giresun İli Geneli
11.12.2013 Aşırı Kar Yağışı
200.000,00 TL
Giresun İli Geneli
11-13.12.2013 Aşırı Kar Yağışı
500.000,00 TL
178
Giresun İl Özel İdaresi
D) Teşkilat Yapısı
VALİ
Hasan KARAHAN
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRÜ
Halil TOPATAN
Yönetim Hizmetleri
Şube Müdürü
Mehmet KÜLEKÇİ
Sivil Savunma ve
Müdahale Şube
Müdürü
Mustafa SEZER
Afet ve İyileştirme
Şube Müdürü
Cemil BEYAZ
İl Afet ve Acil
Durum Yönetim
Merkezi Şb. Müd.
Tuncel ŞENEL
Şef
Şef
Şehir Plancısı
Endüstri Mühendisi
Şef
Ara. Kur. Teknisyeni
İnşaat Mühendisi
Enformasyon Memuru
Şef
Ara. Kur. Teknisyeni
İnşaat Mühendisi
Enformasyon Memuru
Eğitim Uzmanı
Ara. Kur. Teknisyeni
Jeoloji Mühendisi
Enformasyon Memuru
Tabip
Ara. Kur. Teknisyeni
Jeoloji Mühendisi
Enformasyon Memuru
Sosyal Çalışmacı
Ara. Kur. Teknisyeni
Jeoloji Mühendisi
Santral Memuru
Çözümleyici
Ara. Kur. Teknisyeni
Harita Mühendisi
VHKİ
Ara. Kur. Teknisyeni
Harita Mühendisi
VHKİ
Ara. Kur. Teknisyeni
Mimar
VHKİ
Ara. Kur. Teknisyeni
Jeofizik Mühendisi
Satınalma Memuru
Ara. Kur. Teknisyeni
Jeofizik Mühendisi
Muhasebeci
Teknisyen
Meteoroloji Mühendisi
Ambar Memuru
Şoför
Tekniker
Santral Memuru
Sağlık Memuru
Tekniker
Şoför
Şoför
Dolu Kadro:41
Hizmetli
179
Boş Kadro:14
Giresun İl Özel İdaresi
E) Kadro ve Personel Durumu
KADRO GÖREVİ
İl Afet Ve Acil Durum Müdürü
Şube Müdürü
Şef
İnşaat Mühendisi
Mimar
Jeoloji Mühendisi
Jeofizik Mühendisi
Harita Mühendisi
Meteoroloji Mühendisi
Şehir Plancısı
Tekniker
Teknisyen
Satınalma Memuru
Eğitim Uzmanı
Muhasebeci
Çözümleyici
Ambar Memuru
Enformasyon Memuru
Arama ve Kurtarma Teknisyeni
Santral Memuru
Şoför
VHKİ
Endüstri Mühendisi
Sosyal Çalışmacı
Sağlık Memuru
Tabip
Hizmetli
Toplam
NORM
KADRO
MEVCUT
KADRO
1
4
4
2
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
10
2
3
3
1
1
1
1
1
55
1
4
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
9
1
3
2
1
41
NOT: Norm Kadromuz içinde bulunan 1 personel dış birimlerde görevlidir.
1 Personel ise başka kurumdan müdürlüğümüzde görevlendirilmiştir.
Buna göre Fiili mevcudumuz 41 personeldir.
180
Giresun İl Özel İdaresi
F) Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu
Müdürlük, Yeni Hükümet Konağı C Blok 2. katta hizmet vermektedir. Kullanma alanı
220 m2’lik 8 adet büro ve 70 m2’lik 3 adet arşiv ve 60 m2 ortak alanlar olmak üzere toplam
350 m2’dir. Ayrıca bina bodrum katında 3 adet deposu bulunmaktadır. Çadır deposu olarak
Müdürlüğümüze 15 Km uzaklıktaki Barça Köyü İlkokulu kullanılmaktadır.
G) Araç- Makine Parkı ve Teçhizat Durumu
Araç Envanteri
MARKA
Volkswagen Jetta
Volkswagen Amorok
Ford Connect
Dodge Kamyonet
MODEL
2012
2012
2012
2007
KULLANIM AMACI
Binek oto (Kiralık)
Hizmet Aracı
Hizmet Aracı
Arazili Çift Kabin Kamyonet Aracı
Ford Ranger Pick-up
2001
Land Rover
2000
Kurtarma ve Personel Taşıyıcı Aracı
Arazili Arama Kurtarma Aracı
(Keşap Köylere Hizmet Götürme Birliği malıdır.)
Arama Ve Kurtarma Malzemeleri
Malzeme Adı
Dalgıç Elbisesi Tam Takım
Jeneratör
Kayak Takımı
Zodyak Bot
Rafting Bot
Uydu Telefonu
Görüntülü Canlı Arama Detektörü
Aile Tipi Çadır (25 Adet Şebinkarahisar’da)
Kurtarma Personelinin Kullanacağı Dom Çadır
Koruyucu Elbise NBC
Motopomp
Battaniye
Hidrolik Kesici
Hidrolik Ayırıcı ve malzemeleri
Teleskopik Silindir (Uzatma Borusu)
Benzinli Güç Ünitesi
Bataryalı Kombi
Elektronik Siren Cihazı
Telsiz Sistemi
181
Miktar
14
7
2
2
1
2
1
120
15
5
8
232
2
1
3
1
1
1
19
Giresun İl Özel İdaresi
Kullanılan Teknolojik Alet ve Donanımlar
TÜRÜ
TÜRÜ
SAYISI
SAYISI
Masaüstü Bilgisayar
23
Ladox Kabin
1
Dizüstü Bilgisayar
6
Sabit Telefon
16
Tablet Bilgisayar
1
Telsiz Telefon
2
Fotokopi Makinesi
1
Uydu Telefonu
2
Yansı Cihazı (Projeksiyon)
3
Fotoğraf Makinesi
1
Lazer Yazıcılar
9
Televizyon
1
Güvenlik Duvarı Cihazı
1
Klima
2
Kayıt cihazı
1
Dağıtıcı (Switch- 24’lü)
2
Faks
2
Ağ Anahtarı
1
2. 2013 YILI İÇİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR
Afet Ve Planlama Çalışmaları
JEOLOJİK ETÜT ÇALIŞMALARI
Jeolojik Etüt Raporundan 8 tanesi ‘Genel Hayata Etkililik’, 3 tanesi ‘Genel Hayata Etkisizlik’, 22
tanesi ‘Bölgesel Afet Etkililik’, 5 ’Kontrol Etütleri Programı’ kapsamında düzenlenmiştir.
AFETE MARUZ BÖLGE KARARLARI
Giresun ilinde 2013 yılında, Bulancak, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Görele, Güce, Keşap, Merkez,
Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere ilçelerinde bulunan 29 farklı yerleşim yerlerinde Afete Maruz Bölge
(Yapı ve İkamete Yasaklı Bölge) belirlenmiştir. Bu Afete Maruz Bölgeler İmar Planlarına işlenip,
yapılaşma yasağı konulmuştur.
TAHSİS
Espiye ilçesi Adabük mahallesindeki Maliye Hazinesine ait 2311,78 m2 yüz ölçümlü taşınmaz 2013
yılında Afet konutları yapımı için tahsis edilmiştir.
Afet İyileştirme Ve Zarar Azaltma Çalışmaları
HAK SAHİPLİĞİ ÇALIŞMALARI
2013 Yılında 11 ilçede toplam 24 aile hak sahibi kabul edilmiştir. 1 ailenin Borçlandırma senedini
imzalamadığından hak sahipliği iptal edilmiştir.
AFET KONUTLARI
I. Evini Yapana Yardım (EYY) Çalışması
İlimizde münferit EYY’li konutların dışında, hak sahibi afetzedeler tarafından müteahhite vekalet
verilmesi ile konutlarını toplu olarak yaptırılması şeklinde Toplu Afet Konutları da inşa edilmektedir. Bu
kapsamda Doğankent İlçesinde 50, Şebinkarahisar İlçesinde 31, Espiye İlçesinde 60 ve Bulancak
İlçesinde 48 EYY’li konut inşaatı yapılmaktadır.

2013 yılında 181 hak sahibine 3.264.400,00 TL ödeme yapılmıştır.
182
Giresun İl Özel İdaresi

2013 yılında 32 EYY’li konut tamamlanmış, 185 EYY’li konut yapımı devam etmektedir.
2013 Programında yer alan 115 hak sahibi konut yapımına başlamamıştır.
EYY’li Toplu Afet Konutlarının İmar ve Tapu Durumları
 Bulancak EYY’li 48 Afet Konutu
Bulancak ilçesinde muhtelif afetlerde hak sahibi kabul edilen 48 aile için Bulancak ilçesinde
EYY’li konut yapımı 2013 yılında başlamıştır. A Blok, B Blok ve C Blok Çatı yapımı bitmiş, duvar
yapımı başlamıştır. D Blok subasman yapımı tamamlanmıştır. 2013 yılında 919.600,00 TL ödeme
yapılmıştır.
 Espiye EYY’li 60 Afet Konutu
Giresun ilçelerinde muhtelif afetlerde hak sahibi kabul edilen 60 aile için Espiye ilçesinde EYY’li
konut yapımı 2013 yılında başlamıştır. 3 Blok Halinde Projelendirilen Afet Konutlarının A Blok
subasman inşaatı, C Blok tabliye ve duvar inşaatı, B Blok 2 kat tabliye inşaatı tamamlanmıştır. 2013
yılında 435.864,00 TL ödeme yapılmıştır.
 Doğankent EYY’li 50 Afet Konutu
Doğankent ilçesinde muhtelif zamanlarda meydana gelen afetlerden hak sahibi afetzedeler için
toplamda 5 blok EYY´li (Evini Yapana Yardım) 50 dairelik afetzede konutlarının yapımı başlamıştır. 5
Blok olarak yapılan 50 afet konutlarının çatı ve duvar imalatları tamamlanmıştır. 2013 yılı itibariyle
1.332.400,00 TL yatırım yapılmıştır.
 Şebinkarahisar EYY’li 47 Afet Konutu
Şebinkarahisar İlçesinde muhtelif zamanlarda meydana gelen afetlerden hak sahibi afetzedeler için
toplamda 31 dairelik EYY´li (Evini Yapana Yardım) afetzede konutlarının yapımı başlamıştır. C-4 Blok
inşaatı, C-5 Blok çatı ve 2 kat duvar inşaatı, C-6 Blok çatı inşaatı tamamlanmıştır. 2013 yılı itibariyle
1.175.000,00 TL yatırım yapılmıştır.
 Şebinkarahisar Yavuzselim Mahallesi (Bülbül Mah.) EYY’li Afet Konutları
Şebinkarahisar ilçesinde muhtelif afetlerde hak sahibi olan afetzedeler için toplamda 220 afet
konutu 17 blok halinde tamamlanmıştır. 14 bloğun tapu işlemleri İlçe Tapu Müdürlüğünde devam
etmektedir. 3 blok için imar planı değişiklik işlemleri devam etmektedir.
220 Afet konutu için toplamda 5.430.266,00 TL yatırım yapılmıştır.
 Şebinkarahisar Yumurcaktaş Köyü EYY’li Afet Konutları
Parselasyon planı İl Özel İdaresi Encümeninde onaylanmış, Tapu işlemleri İlçe Tapu
Müdürlüğünde devam etmektedir.
32 Afet konutu için 744.834,00 TL yatırım yapılmıştır.
 Şebinkarahisar Uğurca Köyü EYY’li Afet Konutları
Parselasyon planı İl Özel İdaresi Encümeninde onaylanmış, Tapu işlemleri İlçe Tapu
Müdürlüğünde devam etmektedir.
11 Afet konutu için 239.840,00 TL ödeme yapılmıştır.
II. İhaleli Afet Konut Yapımı
 Yağlıdere 30 İhaleli Afet Konutları
2 Temmuz 2009 tarihinde yaşanan heyelan olayında etkilen afetzedelerden hak sahipleri için
21.07.2011 tarihinde başlayan Yağlıdere ilçesi 30 konut yapımı başlamış, 16.10.2012 tarihinde
tamamlanmıştır.
Yapım maliyeti 1.575.000,00 TL’dir.
183
Giresun İl Özel İdaresi
İl Özel İdaresince konutun yandaki hazine arazisine tecavüzü sonucu yeniden ifraz ve tevhit işlemi
yapılmış, yeni parsel numarası oluşturulmuş ve gerekli onaylar alınmıştır.
Yeni parsel numarası ile tahsisi Milli Emlak Müdürlüğünce yapılmış, kat mülkiyeti yapılan işlemler
tamamlanmıştır.
24 Hak sahibine tapu teslim edilmiştir. 6 Hak sahibinin borçlandırma nedeniyle hak sahipliği iptal
edilmiştir.
III. TOKİ Afet Konutları
2013 yılında 32 konut teslim alınmış ve 32 Hak sahiplerine anahtar teslim edilmiştir.
AFET ÖNLEYİCİ TEDBİR VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI
I. İstinat Duvarları:
 Görele İlçesi İstinat Duvarları
İhale Bedeli
:56.090,00 TL
İhale Tarihi
:15.07.2013
İş Bitim Tarihi :30.09.2013 Tahmini
Toplam 6 istinat duvarı işi %100 seviyesinde tamamlanmıştır. İşe 47.124,44 (KDV Hariç) TL
yatırım yapılmıştır.
 Alucra Babapınar Mahallesi- Aktepe Köyü İstinat Duvarı
İhale Bedeli
:257.000,00 TL
İhale Tarihi
:02.08.2013
314x2 m beton istinat duvarı, 545 m hendek çalışması, 600 m³ kaya ıslahı çalışmaları yapım işi
%73 seviyesinde tamamlanmıştır. 187.482,97 (KDV Hariç) TL ödeme yapılmıştır.
 Eynesil İstinat Duvarları
İhale Bedeli
:173.700,00 TL
İhale Tarihi
:12.06.2013
İş Bitim Tarihi :08.11.2013 Tahmini
Toplamda 25 adet istinat duvarı yapım işinin %75 seviyesi bitmiştir. Eynesil istinat duvarları
inşaatına 134.095,50 TL ödeme yapılmıştır.
 Dereli Kuşluhan İstinat Duvarı ve Çevre Drenajı
İstinat duvarı ve çevre drenajı işi kapsamında heyelanlı bölgenin kayma düzleminin topuk bölgesine
63 adet olmak üzere 1 metre çapında toplam 1446 metre boyunda fore kazık yapımı, 70x8 uzunluğunda
fore kazık üstüne taş istinat duvar işi ve ikinci kademe olarak 47x5 m betonarme duvar işleri sırasıyla
tamamlandı. Betonarme duvar arkası dolgu, 12x2,5 m ebatlarında taş duvar, fore kazıkların başlığı ve
çevre drenajı işleri yapılacaktır. İş %89 seviyesinde tamamlanmıştır. 2013 yılında 883.657,28 (KDV
Hariç) TL ödeme yapılmıştır.
İhale Bedeli
: 996.035,03 TL
İhale Tarihi
: 28.01.2013
İş Bitim Tarihi :29.08.2013 Tahmini (31.10.2013 tarihine kadar Ek süre verilmiştir.)
II-Kaya Islahı:
184
Giresun İl Özel İdaresi
 2013 yılı içerisinde Kaya ıslahı çalışmaları için toplamda (?)136.144,08 TL ödeme yapılmış,
Yağlıdere ilçesi Günece mahallesinde kaya ıslahı çalışmaları tamamlanmıştır.
 Giresun Merkez ve ilçelerinde yapılan kaya ıslahı çalışmaları
İhale Bedeli
:85.000,00 TL
İhale Tarihi
:12.07.2013
İş Bitim Tarihi :13.10.2013 Tahmini
Merkez/Darıköy (150 m³), Dereli/Tamdere (400 m³)-Tepeköy (350 m³) kaya ıslahı işi % 51
seviyesinde tamamlanmıştır. 2013 yılında 43.273,31 (KDV Hariç) TL ödeme yapılmıştır.
III- Altyapı inşaatları:
 Doğankent ilçesi Afet Konutları Çevre Tanzimi Yapım İşi
İhale Bedeli
:439.820,00 TL
İhale Tarihi
:27.07.2013
15 adet Betonarme İstinat Duvarı, 300 m Kanalizasyon Hattı, 250 m Beton Yol, 120 m² Kaldırım,
1.131 m² Bloklar Arası Beton Dolgu, 50 m Menfez yapım işinde %56 seviyesinde tamamlanmış olup,
244.833,00 (KDV Hariç) TL ödeme yapılmıştır.
Sivil Savunma Ve Müdahale Faaliyetleri
EĞİTİM FAALİYETLERİ

Temel afet bilincini geliştirmek, Sivil Savunma bilgilerini artırmak ve Doğal Afetler, Deprem,
Yangın ve Yangına Müdahale teknikleri başlığında, 2013 yılında 11 okul Öğretmen ve öğrencileri ile 8
kurum ve kuruluş çalışanlarına eğitimler verilmiştir. Doğankent Hidro-Elektrik Santrali İşletme
Müdürlüğünde ve Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde Temel Afet Bilinci eğitimi ve
Yangın – Tahliye tatbikatı yapılmıştır. Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi 16 Eylül -27 Aralık 20013 tarihleri arasında her Perşembe
Müdürlüğümüzce verilmiştir.
ARAMA VE KURTARMA FAALİYETLERİ
Her yıl 28 Şubat günü kutlanan Sivil Savunma Günü bu yıl da aynı tarihte kutlanmış olup bu
çerçevede ilimiz Atatürk Lisesinde deprem anında tahliye, arama kurtarma ve yangın tatbikatı icra edildi.
Her yıl, 20 Mayıs Aksu Festivali ve 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda Arama-Kurtarma ekibimiz
görev almaktadır.
İl Merkez ve ilçelerinde Arama-Kurtarma, Yangın, Tahliye eğitimi ve tatbikatı yapılmıştır.
Trafik kazaları, boğulma olayları ve diğer kazalarda Sualtı Arama Ve Kurtarma ekiplerimizde görev
almış ve bu görevler sonucunda 2013 yılında toplamda 5 vatandaşımız sağ, 15 vatandaşımız yaralı
kurtarılmış, 12 vatandaşımızın cesedi çıkarılmıştır.
Merkez Kayadibi Mahallesi, Çanakçı ilçesi Ortaköy mahallesi, Dereli ilçesi Kurtulmuş Köyünde
çıkan yangınlarda vatandaşlarımızın evi tamamen yanmış, müdürlüğümüzce barınabileceği, çadır
kurulumu yapılmıştır.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Eğribel Karayollarında mahsur kalan vatandaşlarımıza kumanya
götürülmüştür.
10-13.12.2013 tarihinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Giresun ilçe ve köyleri olumsuz
etkilenmiştir. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapanmış, bir çok yerleşim yerinin elektrik ve
telefon hatlarında kesintiler yaşanmıştır. Afet ve Acil Durum Kriz merkezi toplanmış, müdürlüğümüz
185
Giresun İl Özel İdaresi
diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak görevler almıştır. Genel hayatı etkileyen olumsuz şartlar
ortadan kaldırılmıştır.
SİVİL SAVUNMA VE PLANLAMA FAALİYETLERİ
İl Afet ve Acil Yardım Planı 2013 yılında yapılarak onaylanmıştır.
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehlikelere dair görev yönergesi 2013 yılında
hazırlanmıştır.
İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi güncellenmiştir.
İl Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Planlama ve Koordinasyon Kurulu toplantısı 30.04.2013
tarihinde gerçekleştirilmiştir.
İl ve ilçe Sivil Savunma Planları güncellemesi yapılmıştır.
Milli Savunma Bakanlığının bildirdiği Giresun ilinde bulunan Sefer Görev Emirli araç sahiplerine
tebliğ işlemleri yapılmıştır.
Seferberlik ve Savaş hali hazırlıkları Direktifi gereği hazırlanan İl Detay Planı güncellenmiştir.
İl ve İlçe Kaynak-Sayım Yönergesine göre her yıl Ekim ayında yapılan Kaynak-Sayımları
tamamlanmıştır.
10-16 Aralık 2013 tarihlerinde aşırı kar yağışı nedeniyle Afet ve Acil Durum Kriz merkezi
toplanmıştır.
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehlikelere karşı Başkanlığımızın tarafından Telekonferans yöntemiyle 5 gün süreyle ilgililere eğitimler verilmiştir.
İl Milli Alarm Yönergesi güncelleme yapılmaları başlatılmıştır.
3. İHTİYAÇ VE SORUNLAR
Risk yönetimi anlayışını yaygınlaştırmak:
 İl merkezi ve ilçe merkezlerine olası afetleri için erken uyarı sistemleri ve kameralar
kurulması hedeflenmektedir.
İlimizde sel ve su baskınına maruz kalacak yerlerin tespit edilmesi, bu bölgelerin gece görüş
özelliği bulunan kameralarla 24 saat izlenmesi, muhtemel bir afet öncesinde bölge insanların uyarılması
hedeflenmektedir.
 Risk bölgelerinin tespiti ve iyileştirilmesi çalışmaları yapılmalıdır.
Giresun merkez ve ilçelerinde risk bölgelerinin tespiti yapılacaktır. Bu sayede afetlere karşı önceden
hazırlık yapılacaktır. Özellikle İlimizin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden deprem kuşağında
olması, bölgemizin bol yağışlı olmasından dolayı olası sel ve heyelan tehlikeleri yaşanacak yerlerin
olması, ilimizde yüksek kesimlerde yerleşimlerin olması ve kar yağışı nedeniyle çığ olayının yaşanma
olasılığı olması ve diğer afetlerin gerçekleşme olasılığı olması; bölgelerin risk tespitinin yapılmasını
zorunlu kılmaktadır.
 Şebinkarahisar yöresinin ıslahı çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.
Şebinkarahisar ilçesinin merkez ve köyleri yapı stoku, 1. Derece deprem kuşağında bulunması ve
heyelanlı bir arazi yapısına sahip olması sebebiyle risk altında bulunmaktadır. Bölgede eski yıkılmaya yüz
tutmuş binalar, heyelan riski altında bulunan binaların tespitinin yapılması ve olası bir afete maruz
kalmadan iyileştirilmesi düşünülmektedir.
Afet ve Acil Durumlarda Mesafe Uzunluğundan Kaynaklanan Personel ve Araç İhtiyacı:
 İlçe belediyelerine arama-kurtarma araçları ve personelleri sağlanmalıdır.
186
Giresun İl Özel İdaresi
Müdürlüğümüz il merkezinde bulunduğu için olası afetlerde Arama ve Kurtarma Personelimiz
olaya müdahale edebilmesinde ulaşım arası mesafe göz önünde bulundurulduğunda zaman kaybı
yaşanmasına neden olacaktır. İnsan hayatının kurtarılmasında ve olaylara müdahale edilmesinde bir
saniyenin bile önemli olduğu göz önüne alındığında ilçe belediyeler için en az bir arama-kurtarma
aracının olması ve bu işi yapacak en az üç personelinin olması gerekmektedir. Müdürlüğümüze bağlı
arama ve kurtarma ekibi olay yerine intikal edeceği süre içerisinde ilçe belediyelere bağlı arama kurtarma
ekibinin çalışmalara başlaması amaçlanmaktadır. Müdürlüğümüz bu sebeple Valimizin Olur’u ile bu işin
takipçisi olmayı hedeflemektedir. Oluşturulan ilçe belediyelerdeki ekiplere de teknik ve teorik eğitim
vermeyi amaçlamaktadır.
Geçmiş Yıllarda Yaşanan Afetler neticesinde hak sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi:
 Geçmiş dönem hak sahiplerinin tamamının yatırım programına dahil edilmesi
hedeflenmektedir.
Giresun İlinde en eski 1982 yılı ve geçmiş yıllardan kalma hak sahipleri bulunmaktadır. Söz konusu
hak sahiplerinin hak sahipliği güncellenerek günümüze kadar gelmiş ancak afet konutları
tamamlanmamıştır. Çeşitli nedenlerle yatırım programına girememiş ancak hak sahipliği devam eden
afetzedelerin programa alınması sağlanacaktır.
Fiziksel ve Sosyal açıdan yetersiz Bina ve Depolar:
 Müdürlüğümüzün Personel niceliğine uygun hale getirilmesi:
Yeni Hükümet Konağında faaliyetlerini yürüten Müdürlüğümüz, her geçen gün personel ve teknik
ekipman olarak büyümektedir. Şu an itibariyle bulunduğu alan 350 m² olup personel odaları, depo,
toplantı salonu, evrak odası (arşiv) olarak kullanılan yerimiz fiziksel ve sosyal açıdan yetersiz
kalmaktadır. Bu nedenle gelişen koşullara uygun daha modern bir yapıya sahip müdürlük binası ve
depoları yapılması planlanmaktadır.
187
Giresun İl Özel İdaresi
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim. / /201
Hasan KARAHAN
Vali
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim. / /201
Barış DEMİRTAŞ
Vali Yrd.
Genel Sekreter V.
188
Giresun İl Özel İdaresi
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim. / /201
Hüseyin TAŞKIN
Genel Sekreter Yrd.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
02.01.2014 tarihinde benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda
yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. / /201
Hüseyin KÜLEKÇİ
Genel Sekreter Yrd.
189
Giresun İl Özel İdaresi
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim. / /201
Kadem KARAKUŞLU
Mali Hizmetler Müdürü
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
02.01.2014 tarihinde benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda
yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. / /201
Muzaffer ÇÖTEN
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
190
Giresun İl Özel İdaresi
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda
yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. / /201
Erol SANDIKÇI
Yatırım İnşaat Müdür V.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim. / /201
Selime KOLUKISAOĞLU
Encümen Müdürü
191
Giresun İl Özel İdaresi
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence harcama yetkilisi olarak, bende önceki yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgiler ile
sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim. .../…/201
Okay SARISARAY
İşletme Müdür V.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence harcama yetkilisi olarak, bende önceki yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgiler ile
sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim. .../…/201
Mehmet FATSA
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
192
Giresun İl Özel İdaresi
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence harcama yetkilisi olarak, bende önceki yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgiler ile
sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim. .../…/201
Orhan AYDIN
Ruhsat ve Denetim Müdürü
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence harcama yetkilisi olarak, bende önceki yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgiler ile
sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim. .../…/201
Osman YILDIZ
Destek Hizmetleri Müdürü
193
Giresun İl Özel İdaresi
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim. / /201
Mustafa Kemal Altıparmak
Plan Proje Müdürü
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim. / /201
Orhan TOZLU
Hukuk Müşaviri
194
Giresun İl Özel İdaresi
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim. / /201
İbrahim Karaca
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim. / /201
Mustafa Kemal BİLGİN
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü
195
Giresun İl Özel İdaresi
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim. / /201
Halil TOPATAN
İl Acil Afet Durum Müdürü
196
Download

Faaliyet Planı - Giresun İl Özel İdaresi