Javni konkurs za popunu radnih mesta u Vojnoobaveštajnoj agenciji
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR ZA LJUDSKE RESURSE
UPRAVA ZA KADROVE
raspisuje
JAVNI KONKURS za popunu radnih mesta u Vojnoobaveštajnoj agenciji, prijemom lica iz
građanstva u svojstvu vojnih službenika u radni odnos na neodređeno vreme, uz probni rad u
trajanju od 6 meseci:
1. jedan (1) referent za vođenje specijalizovanog arhiva, VSS,
2. jedan (1) referent, VSS,
3. jedan (1) referent, VSS,
4. jedan (1) projektant AIS, VSS,
5. jedan (1) programer, SSS,
6. jedan (1) referent za specijalnu tehniku, VSS,
7. jedan (1) istraživač elektronskih komunikacionih sistema, VSS i
OPŠTI USLOVI KONKURSA:
da je kandidat državljanin Republike Srbije;
da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po
službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju
dužem od šest meseci;
da ima adekvatnu stručnu spremu za radno mesto za koje konkuriše;
da je zdravstveno sposoban za dužnosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i
da mu ranije nije prestao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz
radnog odnosa.
POSEBNI USLOVI KONKURSA:
za mesto pod rednim brojem 1 mogu konkurisati lica koja:
– imaju završen Elektrotehnički, Matematički ili srodni fakultet – informatički smer,
– poseduju znanje iz oblasti baza podataka i osnova administriranja mreža,
– poznaju engleski jezik.
za mesto rednim brojem 2 mogu konkurisati lica koja:
– imaju završen Geografski, Građevinski ili Fakultet organizacionih nauka – smer koji se
odnosi na osposobljavanje za primenu geografskih informacionih sistema,
– poznaju engleski jezik.
za mesto pod rednim brojem 3 mogu konkurisati lica koja:
– imaju završen Pravni fakultet (prednost imaju lica sa položenim pravosudnim ispitom),
– poznaju engleski jezik.
za mesto pod rednim brojem 4 mogu konkurisati lica koja:
– imaju završen Elektrotehnički, Matematički ili Fakultet organizacionih nauka – smer
informatika,
– poseduju znanje iz oblasti programiranja ili projektovanja u razvoju softvera,
– poznaju engleski jezik.
za mesto pod rednim brojem 5 mogu konkurisati lica koja:
– imaju završenu srednju školu informatičkog smera,
– poznaju engleski jezik,
– imaju dve godine radnog iskustva u informatičkoj struci.
za mesto pod rednim brojem 6 mogu konkurisati lica koja:
– imaju završen Elektrotehnički ili srodni fakultet,
– poseduju praktična znanja iz elektronike,
– poznaju engleski jezik.
za mesto pod rednim brojem 7 mogu konkurisati lica koja:
– imaju završen Elektrotehnički ili Matematički fakultet,
– poznaju engleski jezik.
Uz prijavu za konkurs kandidat obavezno prilaže:
uverenje o državljanstvu;
izvod iz matične knjige rođenih;
uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela
za koje se goni po službenoj dužnosti;
uverenje nadležnog MUP-a da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest (6)
meseci;
overena fotokopija diplome o završenoj školi–fakultetu;
kratku biografiju.
Kandidati koji uđu u najuži izbor, pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o
zdravstvenoj sposobnosti.
Probni rad u trajanju od 6 meseci obavezan je za lica koja prvi put zasnivaju radni odnos u
državnim organima. Licu koje ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez
prava na novčanu naknadu zbog otkaza.
Svi dokazi o ispunjenosti uslova za prijem u radni odnos dostavljaju se kao originali ili
overene fotokopije. Uverenja koja se prilažu uz molbu, ako nisu trajnog karaktera, ne mogu
biti starija od 6 (šest) meseci.
IZBORNI POSTUPAK
Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće pozvani na pisani test znanja
iz struke. Kandidati koji uđu u najuži izbor biće upućeni na psihološko testiranje, proveru
znanja jezika i sa njima će biti obavljen usmeni razgovor. Za njih će, uz njihovu pisanu
saglasnost, biti izvršena bezbednosna provera.
NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijavu sa traženim prilozima dostaviti na adresu :Ministarstvo odbrane Republike Srbije
Vojnoobaveštajna agencija Kneza Miloša br. 33
11000 Beograd sa naznakom „za konkurs”.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, uz koje nisu priloženi svi
potrebni dokazi na traženi način, neće se uzimati u razmatranje i biće odbačene zaključkom
protiv koga se može izjaviti žalba.
Konkurs je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Kontakt telefon: 011/3201-798 i 011/3201-29
Download

Javni konkurs za popunu radnih mesta u Vojnoobaveštajnoj agenciji