SM R T FA Š IZ M U - S L O B O D A N A R O D U !
P o štarin a plaćena u gotovu
ŠIBENSKI list
ORGAN
N A R O D N O G
Povodom izb o ra z a
v ije ć e p r o i z v o đ a č a
P o sljed n jih n eko liko m je ­
seci u našoj šta m p i pisano je
veom a m nogo p o vo d o m novog
za ko n a o sa vezn im i republič­
k im organim a vlasti. Još od
1950. god■ naša N aro d n a sk u p ­
ština d o nijela je n iz zakona,
k o ji o b elježa va ju p o četa k je d ­
ne n o ve revolucionarne fa ze u
d ru štven o m i p o litičko m raz­
v itk u naše ze m lje , m eđ u k o je
spada i Z a k o n u upravlja n ju
p rivred n ih poduzeća od strane
spada i Z a k o n o upravljanju
narodnim odborim a. Z a k o n o m
0 u p ravljanju privred n ih p o ­
duzeća od strane radnih k o ­
le k tiv a stv o ren i su tem e lji za
ra zvita k prava sam oupravijanja proizvođača d ru štven im
sre d stvim a za pro izvo d n ju .
N o v im Z a k o n o m o narodnim
odborim a uvedeno je vijeće
proizvođača kao n o vi do m u
sa sta v
ko ta rskih
odnosno
gradskih narodnih odbora. Či­
ta v o va j Z a k o n o narodnim
odborim a zasniva se na novim
principim a i garancijam a sa ­
m o u p rav ljan ja radnog naroda
u ko ta revim a odnosno grado­
vim a .
S istem
sam oupravljanja
tru d b en ika p o sta vljen je u usta v n o m za ko n u o sa vezn im i
republičkim organim a vlasti
kao je d in stv e n i d ru štven i or­
ganizam , k o ji obuhvata ka ko
organe d ru štven o g upra vlja ­
n ja u p ro izvo d n ji, u socijal­
n im , k u ltu rn im i drugim ustanovam a, ta ko, i narodne o d b o ­
re, kao organe d ruštvenog sa­
m oupravlja nja u ko ta ru i gra­
du, te i N a ro d n e sku p štin e
. k o ja je organ sam oupra vlja ­
nja radnog naroda u republici
o dnosno u federaciji. P ri to m e
je kao o sn p v Uzet M a rkso v
p rincip da te žište upravljanja
treba da bude u n a jn ižim sa­
m oupravnim organim a k o ji su
u n eposrednom dodiru sa na­
ro dnim m asam a, d o k višim
organim a pripadaju sam o one
fu n kcije, k o je su po sv o jo j
p rirodi za je d n ič k e za čita vi
narod republike odnosno fe d e ­
racije.
Po n o vo m usta vn o m za­
ko n u centralni vrh o vn i organ
vla sti je N aro d n a skupštin a .
O na sve po slo ve iz sv o je nad­
le žn o sti vrši preko sv o jih iz­
vršnih organa, p red sjed n ika
republike i S aveznog izv rš­
nog vijeća■ S ku p štin a im a dva
dom a i to S a vezn o vijeće i
V ije ć e proizvođača, k o ji p o t­
pu n o ravnopravno u čestvu ju
u dono šen ju svih eko n o m sk ih
1 so cija ln ’.'i itk o n a , d onošen ju
odluka, m je n ja n ju U sta va i t d .
Svrha ovog članka n ije u to m e
da piše o v a žn o sti i značaju
svih ovih za ko n a kao i o p o je ­
d inostim a, je r se o to m e dosta
pisalo, već da se za d rži na to ­
m e k a ko še vrše izbori za V i­
jeća proizvođača, i tk o ih bira.
K a ko je već rečeno, na­
rodni odbor kotara o dnosno
grada sačinjavaju dva tijela i
to ko ta rsko odnosno gradsko
vijeće i V ijeće proizvođača.
D o k je'' prvo vijeće p red sta v ­
n ik svih građana, dotle je V i­
jeće proizvođača p red sta v n ič­
k o tijelo tru d b en ika zapo sle­
nih u p ro izvo d n ji, p o ljo p riv ­
redi, trg o vin i, u g o stite ljstv u i
za n a tstvu , a k o ji su u vijeću
za stu p ljen i srazm jerno prem a
svo m e doprinosu i udjelu u
d ru štv e n o j p ro izvo d n ji kotara
od nosno grada. O vim učešćem
proizvođača u organim a vlasti
osigurava se sa J e d n e strane
puna kontrola trudbenika
FRONTA
ZA
GRAD
KOTAR
10. p ro s in c a 1952.
U lazi tjedno
Broj 17
C ijen a 5 dinara
G o d . j.
ŠIBENIK
Živo učešće birača na izborima
Narod i ovaj put manifestirao svoje
jedinstvo i patriotizam
p ogledu u p o treb e i raspodjele
n jih o vo g friška rada, a sa d ru ­
ge stra n e osigurava se n e­
o p hodna ko n tro la d ru štven e
za jed n ice nad radom p o d u ze ­
ća, radnih k o le k tiv a ili p o je ­ U G R A D U G L A SA L O 9870 BIRAĆA ILI
dinih p rivred n ih grana, ne
K ako sc i očekivalo, u sp jeh nije izostao. I p o red ki­
m ješa ju ći se u n jih o v s v a k o ­
šovitog i hladnog vrem ena, ko je je zah v atilo po d ru čje grada
d n evn i rad.
i k o tara, a k o je je tra ja lo za čit avo vrijom e izbora, birači su
B ro jn i sastav vijeća p ro iz­
u ran im ju ta rn jim satim a izašli na b irališta da glasaju za lovođača o d ređ u je se prem a
kal.ije organe vlasti. N a ro d je i ovaj p u t m anifestirao svoju
broju o db o rn ika k o ta rsko g o d ­
visoku p atrio tsk u sv ijest te je za o d b o rn ik e izabrao one
nosno gradskog vijeća i po
ljude, ko ji su zaista n epokolebljivi u svojoj v je rn o sti narodu,
pravilu n jih o v b roj iznosi p o ­
lovinu od broja o dbornika ' R evoluciji i socijalizm u.
D onosim o konačne izborne rezu ltate sa p o d ru čja
k o ta rsk o g o d n o sn o gradskog
grada i k o ta ra Šibenika.
vijeća. Po za ko n u m o že da se
K od izraču n av an ja pr ocenta, nije se uzim ao u ob­
napravi i izn im ka ako to za h ­
zir bro j o p rav d an o o tsu tn ih b ira č a , pa je zbog toga i p o ­
tijeva b roj i veličina p riv re d ­
nih organizacija n$ n eko m p o ­ s to ta k m anji.
dručju, ali n jih o v b ro j m ože U
Š IB E N IK U ' U P IS A N O T am b ača L ju b a ž. Šime 316.
da b ude n a jviše tri četv rtin e 11.434 B IR A Č A , G L A S A L O 12/ B>ujas A n te potk- M ate 345,
broja odbo rn ika
kotarskog,
9.870 ILI 86,32°/o
13. N in ić Ivo pok. L u k e -672,
o d n o sn o gradskog vijeća. Pre­
Z a K o tarsk o vijeće iza­ 14. L abura N ik ica pok- A n te
m a za k o n sk im propisim a o d ­ b ran i su slijedeći k a n d id a ti:
527, 15. Ju rišić V laho pok- Ši­
b o rn ike za V ijeće p ro izv o đ a ­
1. Škarica P e ta r D an in 552 me 418, 16. Bego Je re Josin
ča biraju p ro izvo đ a či na tere- glasa, 2- T am b ača A n te pok. 569, 17. Šupe F rane pok. Jose
to riji kotara ili giada, k o ji se Jose .647, 3. B u lat Ž iv o jin Ru- 316, 18. Bučić Milka- ž. Jerka
bave p ro izv o d n o m d jela tn o š­ dolfov 559 glasova, 4. Berović 289; 19- B aranović Iviša Šimin
ću, zem ljo ra d n ici učlanjeni u S'tipe pok. M ate 470, 5. N inić 512, 20. V ik ario Ive p o k Pave
ze m ljo ra d n ič k e zadruge, za­ Ivo pok. Luke 596, 6. Bego 353, 21. K larić Šime pok. Pe­
n a tlije uposlene u za n a tskim A n te -G ilja k Jo rin 594, ,7- Ba- tra 253, 22. R ončević P etar
radnjam a, radionicam a, o d ­ ranović - Iviša Šimin 531, 8. pok. Đ ure 479, 23. V cleglavac
nosno zadrugam a, kao i trgo­ R o n čev ić P e ta r pode. Đ ure 471, Đ uro pok- M ate 239i 24. Bego
vina i u g o stite ljstv o te sao­ 9. D ujm ović Frano pok. Iv a­ A n te-G iljak Ju rin 498, 25. Ška*
braćaj. B iračko pravo im aju na 446, 10. Jurišić D raško rica K senija M irkina 404, 26.
sv i p ro izvo đ a či k o ji im aju M ark o v 627, 11. S tošić Božo p. DujnVović F rano pok. Ivana
opće biračko pravo, a pravo S tipe 491, 12. B aranović Špi- 277, 27. Ju rišić D raško M ar­
da budu birani im aju sam o ro pok. Ive 602, 13. Jurković kov 650, 28. D esp o t Jakov
oni tru d b en ici k o ji rade n e­ lOsip S lavom irov 426 i. 1*4. Gr- pok. B are 631, 29- G rubišić
posredno u p ro izvo d n ji. T o gas V eselin pok. Stipe 315 L idunka ž. V in k a 484, 30. Siozn a či d a / p o sto ji pasivno bi­ glasovašić Božo pok. Stipe 535, 31.
račko pravo. O va se ograni­
Z a N a ro d n i o d b o r gradske Kovač A n te pok. S tipe 547,
čen ja o d n o se sam o na viša općine izabrani siI slijedeći 32- Z o rić A n te pok. Jose 379,
ru ko vo d eća m je sta (d irekio ri k a n d id a ti:
33. B erlengi Srećko pok. V a­
po d u zeća i n jim a slični po ka ­
1. Škarica P e ta r D anin lentina 629, 34. R ončević M ir­
ra kteru posla i ovlašćenjim a). 630 glasova, 2. Z en ić N iko ko pok. Đ tire 628, 35. T rlaja
P ošto je biračko tijelo za pok. Ive. 467, 3. Iv ić .Iv o pok. dr. K rešim ir pok- Jo se 590,
V ijeća proizvođača po svom Jo sip a 387, 4. .N inić Jo so Je- 36. Ju rk o v ić Jo sip Slavom irov
sastavu heterogeno, m orale su rin 391, 5- R adin Slavo pok. 435, 37. D esp o t Marlko-Živko
se stv o riti izborne grupe, ka ­ Šime 404, 6. Jak o v ljev ić Joso
pok. M ate 272, 38. G rgas V e­
ko b i, se uskladili in teresi i pok. V iče 307, 7. B ulat Zivoprava p o jed in ih
privred n ih jin R udolfov 592, 8. L juba selin pok. Stipe 327, 39- G rgas
grupa. Po za ko n u je to i ura­ • Je rk o p o k . M ate 465, 9. A dum Stipe pok. L eopolda 278 i 40.
đeno, te su stv o re n e 4 grupe: V ik to r pok. M ate 381, 10. Be- Petrina, A n te pok,, M ate 64
(N a sta v a k na drugoj stran i)
r.ović Stipe pok. M ate 499, 11. ,glasa.
D eveta
I
ŠIBENIK
S rijeda,
gradska k on feren c
86.32° 0» A U K O TA R U 27074 ILI 81,69%
U O P Ć IN I Đ EV R SK E U P I­ ko pok. N ike 749, 7. Kokić
S A N O 3.415 BIRAČA , GLA- M ate pok. Špire 289, 8. P e tri­
na V inko Jak o v ljev 521. 9.
' SA LO 3-003 ILI- 87,94%
Z a k o ta rsk o vijeće iza­ L andeka Joso pok. T om e 280,
10- M ilutin Ćiro F ranin 721, l i .
brani su slijedeći k an d id ati:
1. Čakić M ilan pok- To- Jakelić M ate Ivanov 463, ' 12.
d ora 255 glasova, 2. G ladović B urazer Jakov pok. G rge 511,
A čim pok. P e tra 154, 3. Po­ 13. Bačelić jo s o T ad in 215, 14.
drug Ja d re pok. Ivana 195, 4. M i’iša A n te Josipov 192, 15.
Bijelić Srećko pok- Save 257 i G racin Jere R okov 235, 16.
5. Lapčić O b rad M ilin 331 H uljev Je re Josipov 3i68, 17’Z upanović N ik o la pok. A n te
glas.
t Z a N aro d n i o d b o r općine 471, 18. V idović A n te ' Josin
315, 19. Ju ran o v ić G abrijel
izabrani su k an d id ati:
1. Čaikić M irko V ladin 93 pak. L jube 419, 20. Radovčić
glasa, 2. B jelanović D ako pok. A n te T om in 74 i 21. Jerkov
Laze 169, 3. Cakić M ilan pok. Josip M artinov 322 glasa.
Z a N a ro d n i o d b o r općine
T o d o ra 347. 4. L ežajić T anasije pok. Save 234, L ežajić Si- izabrani su k an d id ati:
1. Bilušić M iro pok. A n te
mo pok Sime 133, 6. M ačak
Špiro pok. T o§e 61, 7- G lado­ 306 glasova, 2. Z ivković M la­
vić A čim pok. P e tra 81. 8. den pok. Stipe 359. 3. A lviž
M iji’ljica Špiro pok. Đ u re 68, Bare pok. Lovre 106, 4. Slavi­
9. R clja N ikola pok- Ju re 63, ca Ivo (G lišo) pok. N ik e 442,
10. P etiša A n te pok. Lovre 88, 5. M ikulandra D um e Josin
11- Podrug Ja d re p ok. Ivana 491, 6. T esk era N iko Ivanov
212,( 12. R ađaš M ate pok. Jure 145, 7. K rnić M arko pok. N i­
116,-13. Bijelić M ilan Šimin k e 112, 8. V ran čić Slavko P e­
230, 14. M ilošević V aso pok. tro v 497, 9. K onjevoda Šime
B ogdana 175, 15. G n jid ić N i­ Šimin 426, 10. R ak A n te NsU
kola Ćirin 98, 16- G ajica R an­ kin 430, 11. Škugor L uka Josin
ko Ilijin 68i 17. Tomaisović 337, 12. K rnić Luka poik. M ate
D ušan D anin 178, 18. Laipčić 140, 10. P etrin a V inko J a ­
O b rad M ilin 170, 19. Berić ko v ljev 74, 14. L andeka Joso
R ajko pok Jo v ap a 190, 20. Du- pok. T om e 290, 15. Bum bak
kić T om a pok'- T om e 204 i A nte Šimin 60. 16. Ju rić J e r­
21. Berić M arko G olubov 172 ko pok. M ate 404, 17. C udina
M arijan Jaikovljev 75, 18. Braglasalić Stipe P etro v 515. 19. Ja*
U O P Ć IN I S K R A D IN U P I­
kelić M ate Ivanov 530, 20. VuS A N O 4.238 B IRAČA , G L A ­
kičević Ivan M arjan o v 439, 21.
SA LO 3.642 ILI 85,94%
B urazer Ivan p ak . A n te 318,
Z a K o tarsk o vijeće iza­ 22. Bačelić Joso T o d in 333,^23.
b rani su slijedeći k an d id ati:
Jurić Blaž pok. P ašk e 248, 241. G rozdanić M arko pok.
Mildša Stipe potk. M artin a 284
A n d rije 251 glas, 2. Petrović
25. Fuštin Joso pok. Felicjja
A n d rija pok. A n d rije 475, 3.
(N a sta v a k na drugoj stran i)
Babić Ivan pok. Bože 423, 4•
Lalić N ikola G lišin 136, 5
Š krobonja N ikola pok. Tom e
435 i 6. Silov A n te pok. D uje
T R U D B E N IC I G R A D A
344 glasa.
1 SFL A , K O R IS T IT E S V O JE
Z a N a ro d n i o d b o r općine'
ija N O H -a
D EM OK RA TSKO PR A V O izabrani su k an d id ati:
1- G rozdanić M arko pok. B IR A JT E U V IJE Ć E P R O IZ ­
A n d rije 218 glasova, 2. Mijić
N A JB O L JE
I
M ate M ijin 127, 3. Ju rić Ivan V O Đ A Č A
Šimin 162, 4. P etrović A n d rija N A JZ A S L U Ž N IJE , T E S O ­
pok. A n d rije 374, 5. Čolović
C IJA L IZ M U N A JO D A N IjE
i da okuplja u svoje redove
one Jeca ud. B ranka 173. 6- Pava1
D
R U G O V E I D R U G A R IC E .
sović
Đ
uro
pok.
M
arka
79,7.
omladince koji se nalaze pod tim
Pulić Jere pok. A n te 64, 8.
utjecajem«.
D ragović Ž ivojin Filipov 197,
Što se tiče ideološko-političkog
pok- K rste
rada sa omladinom drug Ninić je 9. M ilović Špiro
151, 10. Babić Ivan pok. Bože
istakao da je kroz protekli period
11. D am janić Ignjatija
u ovom pogledu bilo niz slabosti. 296,
U tvrđeno je, da je u nekim om la­ 140, 12. D am janić P e ta r A čim ov 36, 13. B eneta Šime pokdinskim aktivima rad bio potpuno
14. Lalić V ukojal
zanemaren. To osobito vrijedi za Frane 78,
Srednju medicinsku školu i Žensku Fiiipov 64, 15. Š krobonja N i­ OSNOVAN INICIJATIVNI ODBOR
k o la pok. T om e 176, 16. Škro­ STALEŠKOG UDRUŽENJA SVEĆE.
stručnu školu.
D m itro v 204, NIKA U VIROVITICI
Zatim je govorio o brizi, koju b o n ja D m itar
D obrijević S tojan pokOvih dana održan je u Suhoorganizacija treba da vodi za re­ 17.
dovito pohađanje predvojničke o- D m itra 166, 18. G a rd ija n J o ­ polju sastanak svećenika, na kojom
odbor
za
buke. Postignuti su relativno dobri van pok. Pavla 98, 19. Pava- je osnovan inicijativni
123, 20. osnivanje istaleškog društva sveće­
rezultati, tako da je u ovoj godini sović Lazo L azarev
preko 80%
omladinaca
redovito Barišić N ik o la pok. Jose 228, nika. Sastanku je prisustvovao fu p21- Z orica M arko Stipin 147, nik iz Kalinovca Oskar Jamnik, pred­
dolazilo na časove.
Stipe pok. sjednik inicijativnog odbora za
Na kulturnoiprosvjefnom polju, 22. P ajić-M ajd ić
Juho kotar Đurđevac.
rekao je drug Nihić, da su od pro­ N ikole 41 i . 23, D ujić
Za
predsjednika
inicijativnog
šle omladinske konferencije do da­ M arkov 37 glasova.
nas na ovom
sektoru
postignuti U O P Ć IN I Š IB E N IK -V A N J- odbora Virovitičkog kotara izabran
minimalni rezultati. Podvukao je da SKI U P IS A N O 15-249 B IR A ­ je župnik Ivan Balenović iz Turna.
će bili potrebno izvršiti velike z- ČA,
G L A SA L O 12.672 ILI šice, za potpredsjednika Ljudevit
Šuntek, župnik iz Stare Gradino a
mjene naročito što se tiče oživlja­
83,10%
vanja kuhurno-umjetničkog rada u
Z a K otarsko vijeće iza­ za tajnika Petar široki, župnik iz
Starog Graca.
centralnom
umjetničkom
društvu b rani su ovi k an d id ati:
Na sastanku je razmotrena p o ­
»M iro Višić« koje već nekoliko m je­
1. Z ivković N ikola p. M ile
seci ništa ne radi.
326 glasova, 2. Lokas R udolf treba osnivanja staleškog društva
Na fiskulturnom polju
om ladi­ pok. Stipe 119, 3. Slavica A n ­ svećenika preko kojeg će svećenici
na je u toku ove godine učestvo­ te P etro v 363, 4. G ulin M irko Virovitičkog kotara surađivati s na­
vala na raznim sportskim takmičeM arkov 171, 5. R adak A n te rodnim vlastima i rješavati neka
(N a sta v a k n a drugoj stran i) pok- K rste 420, 6. K rnić M ar­ svoja materijalna pitanja.
1400 G>milci<đin(sc€A u čestvova lo
na radinim akcijam a
4. XII. o. g. održana je u Š ibe.
niku
IX.
konferencija
N O H -e
za
grad Šibenik. Konferenciji su pored
broji'iih
delegata
i gostiju
prisust­
vovali 2iki Bulat, sekretar Gradskog
komiteta SKJ, Ksenija Škarica,
or­
ganizacioni
ko­
sekretar
Gradskog
gradu
75.000
dobrovoljnih
radnih
sati. I u predkongresnom takmiče­
nju na uljepšavanju grada om ladi­
na Šibenika dala je velik udio. 8000
dobrovoljnih radnih sati to
najbo­
lje svjedoči.
U
daljnjem
svom
izlaganju
miteta SKJ( Vinko Bilić, o a n Biro-a
drug Ninić je rekao: »Bilo bi po ,
Oblasnog komiteta N O H -e za Dal­
grešno na ovoj konferenciji go vo­
maciju i Rajko Dobrijević, sekretar
rili samo o uspjesima, a ne dotaknuti se i nedostataka i negativnih
Kotarskog komiteta N O H -e Šibenik.
Poslije nego što
je
izabrano
pojava, koje koče pravilan rad na­
radno predsjedništvo, kandidaciona
še organizacije. Te
i izborna komisija, drug
Josip N i­
jave naročito se odražavaju u malo­
Gradskog komiteta
građanskim i sitnoburžujskim shva­
ćanjima, koji se odražavaju
kod
nić,
sekretar
N O H -e Šibenik podnio je referat o
radu
organizacije
N O H -e
za
grad
Šibenik.
Nakon što je
iznio
političku
negativne
po­
jednog manjeg
dijela
om ladine.
Također ,je
manji
dio
osobito
ženske
om ladine
nastrojen
religi­
situaciju u zemlji i u inozemstvu, a
oznim shvaćanjima i misticizmu. To
napose
nam sve govori da po tom pitanjd
udio
om ladine
Jugoslavije
u izgradnji socijalizma, drug
Ninić
nismo m nogo učinili, i da tome za­
omia-
dinske organizacije grada Šibenika,
datku treba u buduće više posvetiti
pažnje. Po mom dubokom uvjere­
naglasivši da je
nju ovdje, nas tav io -je drug Ninić,
je prešao na analizu
rada
ona uz
slabosti izvršila sa
izvjesne
uspjehom
ive
zadafket koji su pred nju bili po­
kao što omladinska organizacija nije
učiriila sve, isto tako ni škola nije
stavljeni. Tako je u proteklim go di­
odigrala
nama iz našeg grada
odgojnu ulogu
učestvovalo
kod
ove
om ladine
svoju
da bi taj dio om­
publikanskog značaja 9 omladinskih
ladine imao pravilan
po gled
na
svijet i društveni razvitak.
Treba
brigada sa ukupno 1400 omladinaca
da budemo na čistu da omladinska
i om ladinki.
organizacija treba da vodi
na radnim akcijama saveznog i re­
U dalo
je
na
Samo
lokalnim
u 1.950. godini
radovima
u
protiv
reakcionarnog
dijela
borbu
klera
zemlje
Srijeda, 10. prosinca 1952.
»ŠIBENSKI LIST«
Strana 2
IZBORNI REZULTATI
P etrov A n te pok. Jose 557,
(N astav ak sa prve s trin e )
262, 26. Jurić Jere pok. Roka 12. C ukrov Linardo pok. P aš­
278, 27- Skorin 'Paško pok. J o ­ ke 60, 13. lirgić D ušan N ikosipa 297, 28. Cobanov Špiro lin 136< 14. Lalić M arko Stojapok. Ferde 438, 29. lircegović nov 238, 15- Lalić Z d ravk o
N ikola pok. F rane 187> 30. D ušanov 232, 16. Popović N i­
Lrcegović Bene pok. A n te 210, kola pok. P e tra 150, 17. Pešić
31- Lrcegović Vicko pok. M ar­ N ikoia pok. A n d rije 130, 18.
ka 197, 32. Lovrić Blaž pok JVLišurac Z orica u d T om e 320,
btipe 245, 33. K aloper Jerko 19. A ntulov A n te pok- Bare
Srećkov 319, 34. R adovčić J e r­ 514, 20. G rubelić Joso pok.
ko pdk. Jure 185 i 35. Roman N ikole 335, 21. C ukrov T om e
pok. M arka 260, ■22. Z afranoivJate pok- M ate 233 glasa.
U O P Ć IN I T IJE S N O U PISA ­ vić P etar pok. P e tra 185 i 23.
N O 5.490 BIRAČA, G L A SA ­ Z anze Frane M atin 243 glasa.
LO 3-799 ILI 69,20°/o
Z a K otarsko vijeće iza­
brani su ovi k andidati:
i. Jezin a Sime A n tin 106
O dm ah nakon završene
glasova, 2. Juraga M ilivoj pok.
rra rte 391, 3. Skelin M arkp k o n feren cije om ladinske orga­
Franin 21/, 4. K aleb T om e Je- nizacije grada Šibenika n o vo ­
rin 401, 5- Frkić R oko Franin izabrani K o m ite t N O H -e za
485, 6. M ilin A n te R okov 214, grad Š ibenik p o sjetio je u sa­
7. Cubrić V iktor Sim in 369*i 8. lonu hotela »Krka« D r. Ivana
D obrović R ade Z vonkin 386 Ribara, p red sjed n ika Prezidijum a
N a ro d n e
sku p štin e
glasova.
Z a N arodni odbor općine t'N R J i narodnog za stupnika
grada i kotara Šibenika.
izabrani su k andidati:
1. Skračić Joso pok. Pave
T o m prilikom je drug Jo ­
190 glasova 2. Papeša Pere sip N in ić ispred novoizabra
pok. M ate 190,3. D onđivić A n ­ nog G radskog k o m iteta N O H te Simin 193, 4. Juraga M ilivoj e pozd ra vio druga Ribara upok. Frane 408, 5. D onđivić p o zn a v ši ga sa radom k o n fe ­
P etar N ikolin 254, 6. Ježina rencije. D rug Ribar je sa veM ate pok- Bare 239, 7. Basic J ik im interesom pratio izlaga­
K reše pok. Pere 226, 8. Bilić nje sekretara Josip N in ića . te
D ragom ir pok. P etra 178, 9. izrazio ža ljen je što isto j nije
Skračić M arko Stipin 235, 10
Skelin M arko Franin 265, 11.
U roda P etar pok- Stipe 162,
12. Frkić Roko Franin 435, 13.
V eldić Bogdan pok. Stipe 299,
(N a sta v a k sa prve' stra n e )
14. Lučić Joso pok. Ive 289,
1. industrija, rudarstvo,
15. Caberica Šime pok- M arka šum arstvo,
građevinarstvo,
134> 16. V odanov Spiro Barin kom unalna d jela tn o st i sao­
63, 17. B račanov D ane pok. braćaj,
Stipe 164, 18. Štropin M arko
2. poljoprivreda ko ja se
pok. Jakova 210, 19- Pirjak d ijeli na 3 podgrupe: a) dr­
Roko M artinov 172, 20. M ejić' žavna poljoprivredna dobra i
M arko M arkov 252, 21. Cubrić p oljoprivredne u stanove t b)
N ikola Šimin 291, 22. Mejić- seljačke radne zadruge i c) o p ­
Šidić Stanko Šimin 381,. 23 će zem ljo ra d n ičke zadruge,
M artinović Mićo pok. Roka
3. trgovina i u g o stiteljstvo
293, 24- D obrović Rade Z von­
4- zan a tstvo .
kin 286 i 25. K artelo Šime pok
M eđutim , sam o u tvrđ iva ­
T om e 69 glasova.
n je grupa jo š ne osigurava
U O PĆ IN I V O D IC E U P I­ prava neposrednih p ro izvo đ a ­
S A N O 4.750 BIRAČA, G L A ­ ča. V ažno je ko liko će m an­
SA LO 3.958 ILI 83,33°/o
data o tp a sti na pojed in u gru­
Z a , K otarsko vijeće iza­ pu. R aspored se vrši na taj
brani su slijedeći k andidati:
način da se m andati odb o rn i­
1. Perkov V alen t pok. Ja ­ ka za te 4 grupe vrše srazkova 266 glasova, 2- Špirić N i­ m jern o procentu n jihovog d o ­
kola pak. Josipa 1016, 3. Al- prinosa uku p no m dru štven om
firev Rudolf pok. Šime 881, 4. pro izvo d u na terito riji kotara
Lalić M arko pok. Gliše 385< odnosno grada, a k o ji se odre­
5. A ntulov A nte pok. Bare đu je na tem elju društvenog
509 i 6. G radiška V itom ir plana za tekuću godinu. I to
Srećkov 330 glasova.
je urađeno prem a zakonu, jer
Z a N arodni odbor općine je i.socijalistički i dem o kra tski
•izabrani su ovi k an d id ati:
pravilno da neposredni proiz­
* 1. Jabuka Joso M arkov vođači vrše raspodjelu viška
132, 2. F erara B enjam in pok. rada, te je i učešće u vlasti
N ike 153, 3- R oković Paško srazm jerno v rije d n o sti sa k o ­
pok. Blaža 166, 4. A lfirev Ru­ jo m neposredni proizvođači
dolf pok. Šime 1139, 5. Mićin u čestvu ju u u ku p n o m d ru štve ­
Srećko pok. Jose 791, 6. Juri- nom proizvodu. Is ti je p rim jer
čev Ivičin G rgo 767, 7- Lasan i za grupu p oljo p rivred e ko ja
A ntica ud. N ike 414, 8. Z ofe ima tri podgrupe, sa tim što
A nte pok. M arka 670, 9. Bi- opće zem ljo ra d n ičke zadruge
lan A n te N ikin 675, 10. Špr- dobijaju broj m andata s^jsljan Ivan pok. M arka 624, 11- rr.jerno p o sto tk u sa ko jim o-
Kuli u r n o - p r o s v je t n i
r a d u S krad in u
K ulturn o-p rosvj etn i rad u
Skradinu je je d a n od vrlo
važnih p ita n ja ne sam o za
S k rad in već i za hjegovu užu
okolicu. T o p ita n je su ra ­
sp rav ljale p a rtijsk e i druge
m asovne i d ru štv en e org aniza­
cije. Jed in o bi p o n ek ad o d r­
žala p rired b u osm ogodišnja
škola, ali to nije bilo dovoljno
obzirom da p o sto je široke mogućnosti za oživljav an je kul-
Omladinci posjetili druga Ribara
mogao prisu stvo va ti.
N a k o n log a je drug Ribar
zam oljen da p risu tn im om ladincim a govori o d je tin stv u
i revolucionarnoj
prošlosti
n jegovog sina Ivana Lole-Ribara, što je vrlo rado i prih­
vatio.
N a kraju je drug Ribar
uputio n e ko liko riječi p risu t­
nim om ladincim a, te je izm e ­
đu ostalog rekao: »O m ladinu
treba da bude prva na sva ­
ko m m jestu . O na treba da
p red n ja či u izgradnji novog
d ruštva, k o je se izgrađuje u na­
šoj zem lji, kao što je p red ­
njačila i u to k u N aro d n o -o slo ­
bodilačke borbe«.
| ZAPAŽANJA I PRI JEDLOZI
ŽELJA MNOGIH k O D llC L JA
turno-iprosvjetne
d je la tn o sti
Iz dana u dan uvida se sve više. potreba izgradnje
u ovom m jestu.
jednog d ječjeg igrališta u Šibeniku. D o sada se u »Šibenskom
Stoga je trebalo o kupiti
u stu « više puta govorilo o djeci, ko ja bez nadzora luta po unekolicinu lju d i k o ji će sav
ncum a. i o je sasvim točno. I to se većinom radi o p red ško l­
taj rad p o k ren u ti. I konačno«
s k o j djeci. N o svega bi toga n esta lo , kad bi se u Šibeniku,
n a inicijativu
nastav n ičkog
kao i u m nogim gradovim a, sagradilo d ječje igralište sa svim
kolek tiv a osm ogodišnje škole,
onim s r e d stv in ia 'z a razonodu i igru: kao ljuljačke, konjići,
zatim p rip ad n ik a J N A , N O -a
pješčanici itd. 1 u bi djeca rado provodila vrijem e u zabavi
općine, N F -a i d rugih o rg an i­
i igri.
zacija, ^ p o č e tk o m
listo p ad a
K o d o va kvo g prijedloga p o sta vlja ju nam se dva p ro ­
ove godine fo rm iran a je dile­
blema: teren i fin a n cijska sredstva. Što se tiće terena Subita n tsk a g ru p a od 12 članova.
ćevac nam p red sta vlja odlično m je sto za izgradn ju d ječjeg
U va družina kao svoj prvi
igrališta i to radi šu m e i čistog zraka.
zad atak uzela je d a vježba
A što se tiče fin a n cijsko g problem a i tu p o sto ji rje ­
kom ediju »O žalošćena p o ro ­
šenje. N e m a su m n je da ne bi svaka ustanova ili organizacija
dica« od B. N ušića. N a d alje
dala novčani prilog. O sim toga, ka d bi se po fr o n to v sk im or­
je donesen zak lju čak d a se
ganizacijam a povefa sabirna akcija, sigurno je, da bi sv a tk o
ova d ru žin a p ro š iri' te d a se
diiO bar n ešto za izgradnju d ječjeg igrališta. N a ro čito o vo m
osn u ju i druge sekcije, k o je
p o zivu odazvali bi se ro d itelji one djece, ko ja sta n u je u cen ­
će poslužiti kao p rip re m a za
tru grada.
o snivanje sam ostalnog k ulturno-p rosv jetn o g društv a.
M nogi roditelji bili bi veom a sretni, kada bi n jih o va
T a k o đ e r je u našem m je­
djeca provodila vrijem e na čisto m zra ku u zabavi i igri; a ne
stu reorg an iziran o N a ro d n o
skita ju ći se po gradu.
sveučilište, a n a širem sa sta n ­
Ivo Belan, gim nazijalac
ku m je šta n a fo rm iran je od ­
b o r koji će o rg an izirati p re ­
davanja. U tu sv rh u do sada
se jav io izv jestan broj p re d a ­
vača koji će o d rž a v a ti p re d a ­
v anja u c en tru općine, a pov­
rem eno i u o b ližnjim selim a.
P red sjed n ik
U d ru žen ja
N a T rgu R epublike, u Z a ­
D akle, kako vidim o, n itk o ne­
T om islav K rnić iznio je p is­
ma p rav o d a k aže: »U S k ra­ grebu je d n e novem b arsk e ve­
čeri n ešto m anjka. N em a Ši­ m ene želje, dii se za pokrovdinu se ne može«.
benčana. G d je su ? P ođem na li lja klub-i i i. m oli đ i bude
Josip Ju rić, učitelj
se k re ta r
Z rin je v a c ne bi li ih tam o su ­ drug 2 ik i B ulat,
sreo, a već u n a p rije d znam da G rad sk o g k o m iteta SKJ.
P rijedlog dru g a K rnića
oni vrlo rije tk o zalaze u tu
kolonu šetača, k o ju čine isk­ p op raćen je jednoglanim o d o ­
b rav an jem i burnim aplauzom
ljučivo sam o Z agrepčani.
grupe. U ko lik o p o je d in e privT ram v a ji zuje> autom obili oko sto tin e prisutnih, a zatim
reane organizacije. s o bzirom
se križaju, a zagrebačka »stu­ je u tv rđ en način i sm jern ice
na u tv rđ e n i količnik, prem a
d en tarija« žam ori na k a jk a v ­ rada.
broju svo jih proizvođača ne
Članovi k lu b a obavezali
skom dijalek tu , ali ne onako
m ogu birati ni je d n o g od b or­
bučno, k ak o znam o mi — D al­ su se d a će u veljači iduće
nika, onda se one grupirajii
godine za v rijem e zim skih
m atinci.
u za jed n ičk e izb o rne jed in ice
»V am o, vam o dođi« — za­ p razn ik a u Šibeniku dati_ p ri­
i to tako, da uku p a n b ro j p ro­
čujem p o zn ati glas, k o ji m e je redbu u N aro d n o m kazalištu
izvođača tih p rivred n ih orga­
pozvao na drugi k a t je d n e ve- i o d ržati veliki stu d e n tsk i ples.
nizacija bira po pravilu je d ­
U p ro sto riji k luba razvi­
nke zgrade.
nog a n a jviše 2 odbornika.
N ađ o h se u p ro sto riji p u ­ ja t će se i d ru štv en i i p olitič­
O d lu k e o o sn iva n ju za jed n ič­
ki život stu d e n a ta .
noj- »naših« ljudi.
kih izbornih jed in ica donosi
Skoro svi šibenski stu ­
T om prilikom izab ran je za
N a ro d n i odbor na tem elju
d en ti okupili su se da osnuju p re d sjed n ik a klu ba Ivo Livasporazum nog prijedloga p riv­
svoj kulturno-um jetničkd klub. ković, a za članove uprave
rednihf organizacija, k o je uU godna i vesela atm o sfe­ Špiro G uberina. Saša Ljahniclaze u za jed n ičku izb o rn u je ­
ra vladala je u to j prilično ve­ ky i Joško Stošić.
diniculikoj sobi, k o ja od sad a p ri­
Izab ran a u p rav a s tu p it će
K od p rivred n ih organiza­
p ad a šibenskim studentim a. u pregovore sa »K om edijom «
cija, k o je čine p o seb n u izb or­
Ali, koliko je m uke i nap o ra zbog d o b av ljan ja tek sto v a za
nu jed in icu izborno tijelo sa­
trebalo da dobijem o p ro sto ­ novi kazališni kom ad, a pred
činjavaju p re d sta vn ičk a tijela
riju.
polazak u Šibenik iz a b ra t će
ovih organizacija a to su:
Sm ijeh i čav rljan je je p re ­ se odbor za p rip rem u velikog
K o d p rivred n ih poduzeća
stalo.
plesa u hotelu* »K rka«.
— radnički sa vjet. • .
D rug D ane Petkovać o tv o ­
U p rav a kluba staln o će oK o d zem ljo ra d n ičkih za
rio je sa sta n a k i p ro čitao refe­ b av iještav ati
šibensko
gra­
druga — sk u p štin a zadruge.
rat, kojim je upoznao sve p ri­ đanstvo. o svom e radu preko
K od p rivred n ih u stanova
sutne o sad ašn jem sta n ju u »Šibenskog lista«.
- plen u m sin d ika ln e p o d ru ž­
k o jem se nalazi U druženje šiN ak o n završenog sa s ta n ­
nice.
' hunskih stu d en ata.
k a svi su stu d e n ti izašli vedri
K o d za n a tstva — članovi
Z atim je n astala p lo d n a i i nasm ijani.
sku p štin e za n a tsk e ko m o re i
Spustili su se na ulicu i
delegati sin d ika ln ih p o d ru žn i­ živa diskusija, osobito, sta rijih
stu d en ata, iz . k o je su nikli jo š u v ijek odobravali ideji os­
ca u ko jim a su u članjeni rad­
m nogi korisni prijedlozi.
n iv an ja ovakvog kluba.
S.
nici na p o d ru čju kotara o d ­
Šibenski studenti u Zagrebu
osnovali kuiturno-umjetnićki kiub
POVODOM IZBORA ZA VIJEĆE PROIZVOĐAČA
,ie i individualni ze m ljo ra d n i­
ci u čestvu ju u u k u p n o m d ru št­
venom p ro d u k tu p oljoprivrede
u kotaru odnosno gradu. N e ­
ka nam jed a n p rim jer ilustrira
k a ko to i p raktično izgleda:
Jedan ko ta r ili grad o st­
varuje na p rim jer ukupni
d ru štven i p ro izvo d u v rije d ­
n o sti od 5 m ilijardi dinara.
V ijeće proizvođača im a 50
odbornika. A k o se vrijed n o st
društvenog doprinosa p o d ije ­
li sa brojem odbornika d o ­
bija se cifra od 100 miliona
dinara■ Prem a .to m e jed n a izborna grupa im at će onoliki
broj m andata, ko liko se puta
100 m iliona sadrži u iznosu
Recim o da prva grupa o stv a ­
rijen o g d ruštvenog proizvoda,
ruje d ru štv e n i p ro izv o d u vri­
jed n o sti od 2 m ilifarde dina­
ra. T o znači da će ona im ati
20 odbornika. U ko liko se desi
da neka izborna grupa ili podgrupa ne d o stiže odgovarajuću
vrijed n o st d ruštvenog ■p ro iz­
voda s obzirom na razm jer
(u ovom slučaju 100 m iliona
dinara) ona dobi ja jed a n m an­
dat, Ciko brt)ji n a jm a n je 50
proizvođača. M a n d a ti d o d ije­
ljeni p o jed in im izbornim gru­
pam a odnosno podgrupam a,
raspoređuju se dalje na poje■dine privred n e organizacije,
kao izborne jedirjice, srazm jern,o odnosu broja p ro izvo đ a ­
č a izborne jed in ice prem a uku p n o m broju proizvođača te
ZA D R U G A R 1-S V I NA IZ B O R E ZA V IJE Ć E P R O IZ V O Đ A Č A
R asadnik u Skradinu
nosno grada.
N a ro d n i odbor k o ta r a o d ­
nosno grada o d ređ u je ukupan
b roj delegata sin d ika ln ih p o ­
družnicat kao i b ro j k o ji d o ­
lazi na p o jed in u sindikalnu
podružnicu.
U slučajevim a
'kada više p rivred n ih organiza­
cija sačinjavaju
za je d n ičku
izbornu jedinicu, delegate za
izborno tijelo o d ređ u ju n ave­
dena p red sta vn ičk a tijela tih
privrednih organizacija. N a ­
rodni odbor o d ređ u je ukupan
broj delegata k o ji sačinjavaju
izborno tijelo> kao i ko liko
delegata dolazi na sv a k u p riv ­
rednu organizacijuK andidiranje i izbor o d ­
bornika vijeća proizvođača v r­
ši odgovarajuće izborno tijeloK andidata m ora biti najm anje
d v o stru k i b roj ko lik o se bira
kandidata. Sam o glasanje je
tajno. V ijeće proizvođača bira
se na d vije godine.
N e treba za b o ra viti da su
i o vi izbori u p rv o m redu
sračunati na ja ča n je našeg so ­
cijalističkog p o retka , k o ji se
bez ovih krupnih revolucio­
narnih p ro m jen a n e bi m ogao
sa u sp jeh o m dalje razvijati.
N e k a nas s v ije st o socijali­
stičko m u ređ en ju i socijali­
stič k o j d em o kra ciji kao i od ­
brana naše d o m o vin e ru k o vo ­
di na o vim izborim a.
Ž iv je li izbori za vijeća
proizvođačal
y
M .C .
Gradska konferencija
Narodne omladine
(N astavak- sa p rv e stra n e )
njima gotovo
u svim
sportskim
granama. U DTO Partizan uključe­
no je oko 300 omladinaca i om la.
dinki, ali je u zadnje vrijem e taj
broj znatno opao.
U rad klubova
Narodne tehnike uključen je u od­
nosu na
brojčanost
organizacije
veoma mali broj
om ladine,
lako
za ovo vlada kod om ladine velik
interes, ipak nisu bili stvoreni uslovi-polrebni da naša omladina na­
đe pravo mjesto u tim društvenim
organizacijama za razvijanje svojih
fizičkih i umnih sposobnosti.
Učenje-osnovni zadatak svakog
omladinca i om ladinke u cijelosti
ne zadovoljava. M n o g o je učenikaca
na
I.
klasifikacionoj
sjednici
u
ovoj školskoj godini sa negativnim
ocjenama što ukazuje da ova or­
ganizacija nije dovoljno posvećiva­
la pažnje svojim članovima. Jedan
od razloga slabih oojena je
taj
što naši omladinci i om ladinke više
potroše vremena u čitanju
raznih
romana nego na materijalu koji je
predviđen nastavnim programom. O
ovim pitanjima naša
organizacija
trebat će u buduće da se više poza­
bavi, te da pruži više pomoći sla­
bijim učenicima.
uglavnom onih koji su zbog aljka­
vog rada isključeni iz nje.
Svoj referat je završio: »Naša
omlacKnska organizacija treba da
bude prva uz SK> na
izvršavanju
zadataka, koje je pred njom posta­
vio V I. kongres SKJ i da na laj na­
čin još jednom dokaže da je om la.
dina' novog Titovog doba. Budimo
prvi u borbenim redovim a za proc­
vat naše socijalističke domovine«.
Nakon referata razvila se živa
diskusija u kojoj
su učestvovali
članovi pojedinih omladinskih akti­
va sa područja grada, zatim član
Biro-a Oblasnog komiteta
N O H -e
za Dalmaciju drug Vinko Bilić i po .
litički sekretar Gradskog Vomfiteta
SKJ drug 2ik i Bulat.
Zatim se je prešlo na glasanje
oko izbora za Gradski komitet Na­
rodne om ladine u koji su ušli sli­
jedeći drugovi:
Ninić Josip,. Zlatović Miloš, Bego Joso, Krnić Karmela, Ninić Kr­
ste, Sarić Zora, šimić Danijel, Gru_
bišić Nikica, Baljkas M arko, Vukov
Toma,
Škugor
Jakov,
Zanm ović
Šime, Zenić Blago, Trulih Nela, Zorić Josip, Goreta Neda, Kale Boris,
Crljen M arinko i Šupe Sime.
Organizacija Narodne om ladi­
ne u gradu broji 2458 članova, dok
Na kraju je izvršeno biranje
dvaju
delegata
za
V.
kongres
NOJ-e te su glasanjem izabrani:
se van organizacije nalazi 55 I lo
Ninić Josip i šarić Zora.
Srijeda, 10. prosinca 1952.
»S1BENSK1 LIST«
Strana 3
Izvlačenje zgoditaka
lutrije Crvenog križa
odnosne
Postupak za-dokazivanje radnog staža
Preslušavanje svjedoka za , do­
kazivanje radnog staža
u
ispunjavanja
i
izdavanja
knjiž.ca osiguranika
za
socijalno
svrhu
radnih
ovog Zavoda
osiguranje
samom zavodu
dovesti do odlučujućih
se . vrši
Gradska
u
posljedica
stitog opažanja
doci ne odazovu, a lo ometa rad
za predlagatelja i za svjedoke. Ta­
na
ko »dokazani« radni staž predlaga-
dovršava, a bit ćemo prisiljeni —
ielju
se ne
će priznati, dok svje­
ako se svjedoci ne
doci
mogu
odgovarati
drugi poziv — da se predm et pov­
za
lažno
saslušavanju,
predm et
se
ne
odazovu ’ na
vrata br.
svjedočenje, kako se je to do god ilo
rati nedovršen.
11 svakog radnog dana od 3 sata
i 30 minuta.
kod nekih
kažnjeni. Stoga se upozoravaju oni
Osiguranici, kojima se
priz­
naje u staž vrijem e po čl. 25 ?t. 1
koji predlažu svjedoke da vode ra­
toč, 1»—3 Uredbe o određivanju i o
čuna
prevođenju
Da bi po ovom e olakšali rad oslguranicima
i poduzećim a-ustano-
vama, daje se kratko obavještenje.
Zna se da su mnogi osiguranici,
zbog
raznoraznih
osobito
rala,
okolnosti,
izgubili
svoja
a
u ovakovim
o rig i.
slučajevima
vrijem e
svoga
propisa
o
socijalnom
dokumenata
za
neophodno
iz­
ime
ime
predlagatelja,
i
vrijeme
koje je radio za koje traži preslušanje svjedoka naslov, poduzeća ili
ime poslodavca kod kojeg je ra­
dio, prezim e ime i očevo ime svje­
doka te boravište svjedoka (ulica i
broj
kuće). Treba
predlagati
one
svjedoke koji su radili zajedno sa
predlagateljem u tom vrem enu. Po­
što je osiguranik učinio svoj zah.
Ijev komisija u poduzeću-ustanovi
je dužna odmah taj zahtjev sa po­
pratnim dopisom uputiti Zavodu za
socijalno osiguranje,' g d je
će
se
svjedoci preslušati. Kada se završi
saslušanje svjedoka, zapisnik će
povratiti
onda
poduzeću-ustanovi,
dostavlja
se
koja
sve potrebite
do­
kumente za izdavanje radnih knji­
žica birou za posredovanje
rada.
Konačnu-odluku o priznanju
j
rad.
ni staž vrem ena dokazanog sa svje­
docima donosi Zavod za socijalno
Osiguranje NRH i tek po !om o d o ­
brenju taj radni staž će se unositi
u radnu knjižicu.
Iz dosadašnjeg rada o sasluša­
nju svjedoka
dade
se zapaziti da
neki predlagatelji malo ili
nimalo
vode računa o tome koje svjedoke
predlažu za saslušanje. Često svje" doci govore vrlo neodređeno o ra­
du predlagatelja ne znaju o njeg o ,
vom radu, nije s njim radio, a saz­
naju
da
imaju
po
pričanju
drugih
,čak govore da je predlagatelj ra­
dio
m nogo više nego
što to sam
predlagatelj govori u svome zah­
tjevu. To sve govori da se svjedoci
predlažu
nesavjesno,
dokaze i o tome, da su i u zatvo­
dva
ru,
se
svjedoci
logoru
aktivnim
predlagatelji
da
N O B .u.
pozvani
na
i
internaciji
nastav 'I
i organiziranim
Kao
dokazalo
radom
će
s
za
služ'ti:
a) potvrda komiteta KPJ ukoliso su
im poznate te okolnosti b) pismena
sasluša­
izjava s
partijskih
ovjerovljenim
rukovodilaca,
potoisimci
kojima su
14.
ov. m j. N a ro d n o
zalište u Šibeniku svečanom
p red stav o m K alm anove o p ere­
te »Silva« p ro slav it će 25-godišnjiou kazališnog d o b ro v o ­
ljnog ra d a B runa Belamaiioa,,
k o ji u to j o p ereti p je v a glav­
nu te n o rsk u ulogu.
potrebno
navesti slijedeće: prezim e,
očevo
potrebno je
gorima i internaciji, treba da pružo
a
to
može
k a ­ U p o slje d n je v rijem e na
šib en sk o j tržnici osjeća se u
Velike p o m a n jk an je i p o v rća i
voća. T o je u prv o m - redu
posij cdica za v rše tk a sezone
za p o je d in e artik le p o v rća i
voća. a i. stu d en , k o ja je usli­
jedila, zad n jih d an a p ro u zro ­
kovala je sm a n je n je dovoza
p o jed in ih artikala.
S ocijalistički se k to r i sa ­
da' kao i ran ije p re d n jač i, te
n a sto ji da udov o lji p o tre b a ­
m a n aših građana. U sprkos
n estašice m nogih a rtik ala ci­
je n e su ostale gotovo iste kao
i p iije m jesec dana. N ajveći
jj dovoz kru m p ira, kupusa, tc
jab u k a, k o jim a se cijen a nije
povećala. T a k o je na dan 7ov. m jeseca na tržn ici doveze1 . 0 k ru m p ira od stra n e so c ija ­
lističkog se k to ra u ukupnoj
količini od 2100 kilogram a, a
koji se je p ro d av ao po cijeni
od 26 d in ara po kilogram u.
K upusa je dovezeno 573 k ilo­
gram a, a p ro d av ao se uz cije­
nu o d 24 d in ara po k ilogra­
mu, kapule 84 kg po cijeni, od
B runo B elam arić n astupio 34 dinara. P riv a tn i sek to r je
je p rv i p u t u šib en sk o m k a ­ dovezao k upusa u ukupnoj
zalištu koncem 1927. godine u količini od 250 kg uz cijenu
B lodekovoj o p eri »U zdencu«,
u k o jo j je p jev ao glavnu te ­
n o rsk u ulogu »V ojtjeh a« . Od
ta d a on staln o n a stu p a bilo Proizvođači grada i
kao k o n c e rtn i ili zb o rn i so li­
sela birajmo u svo­
sta šibenskih m uzičkih d ru ­
štav a F ilharm onije i »Kola«, je vijeće najzasluž­
bilo kao nosilac glavnih tenornije drugove.
skih uloga u m nogobrojnim
o peretam a,
anu; gotovo u svim dijelovim a tih
U
s
t a
k
l e
n
i k
velikih mora.
Za čovjeka je zna­
čajna,- je r pravi najbolji biser. —
u
neizm jerno
oz­
biljan.
Jakov, što više čeka, sve više
zaboravlja
Sada
nepovjerljiva
Balen, koji guta stranice
kao kupus i istresa , samouvjereno
sve iz vrećef po diže nos i paluca
jezikom' k/3i,i nabijen strujom ček.i
dodir, da izlet« iskre znanja;
na­
stoji da to profesor opazi.
Inače
se kloni slabih drugova ikao kuge:
uvijek
staž će
nati
efektivnom
samo u
a ne u
im se
priz­
trajanju
dvostrukom
trajanju, kao u prvom slučaju, ka­
da se lo vrijem e priznaje dvostru­
ko.
Upućuju
komisije pri
ma za izdavanje radnih knjižica da
:e drže gornjih uputa, jer će se na
taj
način
ubrzati
postupak a sma­
njiti nepotrebna lutanja osiguranika
od ustanove do ustanove. Ukoliko
nešto nije jasno, neka se komisije
obrate neposredno
Zavodu sa soc.
osiguranje.
Iz Zavoda za socijalno osiguranje
kotara Šibenik.
se nešto dogovara
s imuć­
taKo da nem a nikakove bo­
ja:'.'!’ da će tržn ica o sta ti bez
n ajn u žn ijih artik ala.
Otkriven kradljivac
industrijskih bonova
K rajem prošlog m jeseca
izvršena je k ra đ a 39.500 industrijsk ih -b o n o v a i 1800 d inara
vlasništvo Oblas'nog 'građev­
nog p o d u zeća »Izgradnja« u
Šibeniku. O rgan i O U P -a Šibe­
nik’ otk rili su p o čin itelja ove
k rađ e. T o jie Jagličić M arko
Stevin, g rađ ev n i no rm irac u
»Izgradnji«, s ta r 22 ‘ godine,,
rodom iz N o v e G radiške.
ko, i po gleda profesora uslužno.
Brkan namigne: smiješno!
Svi se drugovi počnu
smijati
i
uvrijeđeno. Nije mu, očito, dao od o­
brenje da zna. Zar svaka šuša može
drznuo prisvojiti pravo
Često profesor i sam zna da je
dobro učiti I N ije moguće da je ta­
netko slab učenik, slabe inteligen­
u času
ispitivanja
očituje
mu se onako, kako je njemu ugod­
no; ne da odgovori, riego se stvar
svrši bez sukoba ponosa. —
on,
te-
na
— G ovori o' bisernicil —
na­
— Kad ne znaš sigurno, hajde
»Tko
lakog
bacao
je
Jakov otide oklijevajući. Vukao
znao sam . .
— Ha ha ha . . . orio se u
razredu smijeh.
Sjeo Jakov u
klupu, skutrio se
Jakov se zbog toga još jače
zbuni. ^ B ID a k le zbilja nije ova'ko.
Sve je želio da odgodi, da od­
makne što dal.je svršetak sata, pov­
mirnim očima, hvata se spasa, i pri­
sili profesora na smijeh;
od obro­
kom po stolu: daje joj ulogu stroja,
koji u ritmu klopoće, pa onda to­
— Ne sjeća se, istina, riječi, kojima
je to u knjizi rečeno. On je izgra­
ratak kući, sastanak s ocem. V rije ­
me je razlomio: svakome času dao
volji ga svojom vidljivom plašljivoš.
ću: — O noj . . ^ G ali su se upla­
pa: zahvaća stupnjeve nagiba — uživanje naime u tehnici — prikriva
dio sliku životinje i toga djelovanja,
je širinu cijeloga
i on je čita, objašnjuje
sliku,
smjestio se u nj i gledao na drugi
šili gusaka, pa su po bje g li . . .
lijenost.
koju šaroliko odmata u glavi, a ne
čas kao na novu veliku prostoriju.
ko su guske spasile Rim. — Zatim
Branko, sin bogata liječnika,
jako
Jaikov se obraduje
upitu;
u
sfrepnji da mu plijen ne umakne,
p re d o d ž b j redaka iz knjige.
1 takvih dijelova ima m nogo; vidi
ih kroz prozor na tornju, kako se
samosvijestanI svaki svoj čin smatra
napregne se da
značajnim djelom , i najobičniji,
s
početak, da prvom
. posebnim važnim izrazom na licu,
svaki svoj od govor izvrsnim, iako je
kaže široko znanje:
, u stvari petljao i motao svakojako.
Ali je dobivao dobru ocjenu, jer
kao je »morska«, iako to nisu spo­
je uspio uvjeriti profesore o svojem
osvjedočenju, ,o časovitoj nespret-
znade, da ima još i potočna biser­
nica, pa ponovii: — morska biser­
to
1 nosti u izrazu. Zastajkivao je, mu­
nica živi u Indijskom i Tihom O ce­
smije se glasno
po­
— Morska bisernica živi — re­
minjali u školi, da
pokaže
svojega
svijeta;
Brkan je dopustio da Branko,
sin
bogata liječnika brblja, zapleće se,
nerazumljivo ponavlja, i — progla­
sio da je zriao.
— Jesam li znao za »odlično«?
— pitao je dječak drsko, pun samo­
pouzdanja.
Zatim je Brkan s izrazom vje­
štine, profesorske sposobnosti,
na
licu, prešao na tumačenje. G ovorio
je nehajno: znam ja to sve preko
prsta I
potpuno.
An? —
jako daleko: svršetak škole je ne­
dohvatljiva
daljina;
kad zazvoni
vlačenje,
pobjedonosno glavu.
zvonce bit će još m nogo vremena
— Um . . .
dok ustanu i izađu iz razreda, a
poslije će biti dalek put do kuće;
kako
nije . . . ovaj . . ,
se događa u resici , . .
— »Resici?«
Ha haha —
jasno,
na­
široko Zan­
velik je dio vremena od otvaranja
kućnih vrata do ulaska u sobu, ili
ticalima
S druge strane je uhvatio
na
površini pamćenja
nov
događaj:
pustio utvrditi, usavršiti, zamutila je
profesor
do 16. Xlf.)
SLOBODA:
engleski
KARENJINA —
film
—
ANA
Dodatak: O ce­
anografski institut (od
15. X II.)
12. do
Engleski
film — ŽUTI LEPTIR
—
Dodatak: Nauka i tehnika
br. 8. (od 16. ,do 18. X II.) Po­
četak predstava u 18 i 20 sati.
N arodno sveučilište
16. prosinca o. g- u p ro sto ­
rijam a M jesnog sindikalnog
vijeća (poviše N aro d n e k a v a ­
ne) o d rž a t će se treće p re d a ­
v an je: »O zaključcim a, rezolu­
ciji i sta tu ta sa V I. kongresa
Saveza
k om unista
Jugosla­
vije«. P o četak p re d av an ja u
19 sati.
Varnica Ljubo, manuelni radnik
‘ — Babić Tomica, domaćica;
V id ov
Joso, cipelar — Školjarev Dinka, do­
maćica, Kršul M arin, ing. kem ije —
Bogdanović Asja, student prava i
. —• M arabu
eto
ima
kljun kao
što je tvoj nos, Marfiniću.
C ijeli razred pogleda žrtvu i udari u smijanje, malo i pretjerano,
Jakov pripazi. Ali mlako
hladno
raz­
zastajkivanje, d o ­
sadna hladnoća, brbljavost bez za­
nosa brzo ga odbije i vrati opet
prijašnjoj
zabavi.
nastojeći
potrošili
vrijeme.
Najednom se Brkanu
zaustavi
p ogled - na jednom e
učeniku
u
zadnjoj klupi. U ozbilji se i vrati ka
katedri, pa sjedne i počne prevrtati
listove kataloga.
lovio
blata.
lagano odbijaju, odbrajaju od bu­
dućnosti, Činilo mu se da je sve
podigne
H O FF-
podrugljivce, da pri izlasku naplati
porez.
no; lice mu je raskvtfšeno prezirom
i oholom dosadom, i kucka olov­
rečenicom
—-
se kao lula duhana. A li, patnja se uuče- - korijenila i' ruje. Svi ovi računi u
— zna; Zanko, koji se uzvrpoljio
pri ispitivanju, strijelja crnim
ne­
A sad mu je slika razbijena
sumrffS, da je o r u njoj nešto pro­
•prirodnim bojama
lukavo
oko na profesora.
ukrasan
Kinematografi
TESLA: premijera engleskog filma u
A uvrijeđeni se ogledavao; pam tio
jednom progovori Brkan ravnoduš.
tu
lamarlća. Početak u 19,30 sati.
sebi
nima. Brkan mu je bio dopustio da
izabere
govora 5 9 kad zatrepće očima da
otvori usta, još uvijek može promi­
jeniti smisao, još uvijek smisliti ne­
mašte, gradio čudesne slike da na­
đe izlaz iz
ovog
ponižavajućeg
vom, tobože Jakovu, a
njice kazališnog rada Bruna Be-
lomci vremena, jedinstveni u
trpko i odmah počeo
zaustavljati
vrijem e, kao na smrt osuđeni.
i ta­
od ulaska u sobu do početka raz­
sam, eee . . . nu
skoro sve . . .
Iz klupe Balen je niječno, vrlo
perela od E. Kalmana. Svečana
predstava povodom
25-godiš-
\ŠIBENSKI LIST
gu; mrlja savjest.
Grozničavo je
nestane krvi.
komedija
od M anzari-a. Početak u 20 sali
NEDJELJA, 14. XII. — SILVA — o-
Čitajte i širite
je noge neuvjereno, namusio usne
iji mumljao preda se: — A znao
mu
M RTVI NE
O rgani O U P -a Šibenik uspjeli su o tk riti opasnog v a ra ­ Škorin Antun, autogenovarilac —
Periša Ankica, radnica.
licu L jubom ira Milinikovića,
UMRLI
sta ra 25 godine, rodom iz oKomadina M arijan
pok. M ate,
kolice B anjaluke, koji je odx<
svibnja do k ra ja ru jn a m je se ­ star 72 god.; Jurković M arko pok.
ca ove godine izvršio, oko 30 Ante, star 85 god.; Jajac Ivo M araznih p re v a ra u Sinju d Šibe­ tin, star 2 mjeseca i Božić Ana, sta­
niku. P om enuti je već dosada ra 90 godina.
dva p u ta osuđivan zbog sličnih
p re k rša ja i to je d a m p u t n a osam a drugi p u t na še st m je-seci zatv o ra. P ro tiv p o čin ite­
lja, k o ji je živio na račun p re ­
v a r e vodi se p o stu p ak .
pa da ona počne stvarati biser?
— Između sedefa i plašta.
usana
—
POREZ —
što novo. Sve su to beskonačni od­
zaškripi hladno glas,
i digne se jedna obrva:
Uhvaćen
opasni varalica
mu ruši blago starih slika, nekih uspomeria, , i strašno im razbija slo­
ozbiljna i teška izraza, mahao gla­
zulji.
U jed n o m od prošlih
b ro jev a našeg lista jav ili smo*
o željezničkoj nesreći koja
se 2. X. ,o- g. dogodila n a Unešiću p rigodom ulaska p u t­
ničkog vlaka u pom enutu sta ­
nicu. T om prilikom je d a n p u t­
nik je poginuo, dok su dvojica
bila teže ranjena.
Z a ovu nesreću 25. stu d e ­
noga o. g. p re d O kružnim su­
dom u Šibeniku odgovarao je
M ujan N ikola, o tp rav n ik vla­
kova na U nešiću. Isti je kri-'
tičnog dana zbog sv o je n ep až­
nje pro p u stio zagrebački p u t­
nički vlak hr- 1002, k o ji se na
ulazu u stan icu su d ario sa te ­
retnim vlakom br. 1092. O k ru ­
žni su d ga je osudio na p et
* godina strogog zatvora.
slaba ocjena.
poblijedi^ Iz
PLAĆAJU
Filmske novosti b r. 45. (od 11.
Osuđen zbog ne­
sreće na Unešiću
ko. — Kaži, g d je treba da d o đ e
zrnce pijeska, da nadraži školjku,
Jakov
koji znade, evo zib lje se
IZ S U D N IC E
vremenu tako su bolni.
Nametalo
se tu ono nešto odvratno, ono što
Tako
je redovito sa Zankom.
Čudnovat je svijet škola:
Narodno kazalište
SUBOTA, 13. XII.
M A N N O V E PRlCE — Dodatak:
nja, bez njegova dopuštenja I«
Svakome je poznat zaključak:
■ 1=3 N ije istina.
TJEDAN
Otvoreno
rukama.
I svi izvuku dobru ocjenu . . .
ali
KROZ
od 20—30 d in ara po kilo gra­
mu, kapule 10 kg po 40 d in a­
ra, U m an jim količinam a do­
vezeno je rajčica, salate, b lit­
ve, špin jače i kaula.
Dežurna ljekarna
Od
voća
so cijalistički
Službu
vrši I. narodna ljekarna —
se k to r je dovezao n a tržnicu
ulica Božidara Pefranovića.
n ajviše ja b u k a u ukupnoj koli­
čini od 2200 kilogram a po ci­
jen i od 34 d in ara po k ilo g ra­
Iz matičnog ureda
mu, dok je u m anjim količi­
ROĐENI
nam a dovezeno jo š lim una,
M arica, kći Ljube i Tomice Lu­
sm okava i b ajam a.
javno kupatilo
čić; Jadranko, sin Celestina i M arte
O kolni seljaci dovezli su
N ed av n o je u gradu otvo- Pleslić; Coran, sin Nike i Ike Tabuoko 30 lita ra m aslinovog ulja,
■reno javno kupatilo. O no se la; Svetinka kći A nte i M arice Točija se cijena k re ta la od 200
do 220 d in a ra po litri, zatim nalazi u zgradi bivše berze min; Jelena, kći Luke i Ljubice Džejaja oko 110 k o m ad a po cijeni rad a na G rađi- R adi dva p u ta ko; Vjera, kći Ive i M ire Grgurina;
od 22—
d in ara po komadu- tje d n o i to svake s rije d e i su­ Nevenka, kci Slavka i Viktorije V alčić; Katica, kći A nte i Danke R adov.
U n a to č n astu p aju će z im e ' bote od 14— 19 sati,' a rasp o ­
čić; Snježana kći Frane i M irjane
socijalističk i se k to r i p o ljo ­ laže toplom i hladnom vodom .
M arkulin i Nikola, sin Ante i M are
p riv red n e zadruge sa p o d ručja C ijen a — tuševi 20 d in ara( kaJakšić.
našeg k o ta ra n a s to ja t će da
VJENČANI
zadovolje p o treb e građana, da d in ara 40-
na mjesto, —
cao, ali uvjereno mahao glavom
O d b o r C rvenog k riž a , za
k o ta r i g rad Šibenik nedavno
je organizirao lu triju . N ak o n
što su izvršene sve p o treb n e
priprem e izvlačenje zgoditaka
obavit će se u n ed jelju 14. ov.
m jeseca u 15 sati na P oljani
m aršala T ita. D obivene zgo­
ditke sa ove lu trije moći će
se podići u p o n e d je lja k 15. ov.
mj. u p ro s to rija m a novograd­
nje u ulici B ožidara P etranovića (kod I. naro d n e lje k a r­
ne).
se osiguranici
kao i
poduzećim a-ustanova-
koje prave biser . . .
— Č ekajl — prekine ga Brkan
cije,
drugove.
V id i:
naciji, u radni
zbog nečega.
nacrt obrane.
pogleda
kovog rada u NOB-i proveo nžko
vrijem e u zatvoru, logoru ili inter­
Rekao je »najbolji« , da
pokaže,
kako znade, da ima i drugih školjka
VJEKOSLAV KALEB
Na časove je
c'vaju
Proslava za­ Stanje na g ra d sk o j
služnog jubileja
tržnici
davanje radnih knjižica u p o d u ze ,
ću-uslanovi g d je je
uposlen.
U
je
rada u NOB-i bili u zatvorima, lo­
i koji ima kvalifikacije d o ­
ili c) izjava
osiguranju,
sjeduje dokumenata (isprava) treba
svoj zahtjev podnijeti komisiji za
zahtjevu
gatelja
saslušanju, jer se dešava da se svje­
priznaje u radni staž, a za to ne po­
prikupljanje
radi svog aktivnog i organiziranog
nje i da ih i on uputi da pristupe
tada ili vremena koje se, u smislu
invalidnina
(SI. list FNRJ br. 3 9 /5 2 .), a koji su
ženi
treba
i
dobro zna o vrem enu rada predla­
Opom inju
koji
penzija
'z vla­
svjedoka. Ukoliko osiguranik đok-iže :amo činjenicu, da je zbog bi­
(jednostruko)
naime, da to bude samo onaj koji
i oni vode računa, kada su predlo­
vanju radnog staža sa svjedocima.
dokazati bilo koje
za saslušanje,
svjedoka preslušati.
kumenat o radu, prilazi se dokazi­
osiguranik
predlažu
koji se' dokazuje
kad
ie ne posjeduje nikakav drugi do-
Svoui onaj
koga
bili
brog i savjesnog čovjeka i, koji će
govoriti samo istinu. Za svaki rad
nalna dokumenta o svome radu. Je­
dino
zavoda i svjedoci
okolnosti, poznate
Š I B E N I K
Poslije
kao
kroz
san opazi da profesor jednako rav­
nodušno unosi šale na račun tjeles­
nih nedostataka učenika:
To je bio Grgo. Ovel'ik, i po svoj
prilici najstariji u razredu, mučaljiv
dječak, neobično ozbiljne velike c krugle glave, do kože ošišane. Si­
romašno je obučen: iz kratkih ru­
kava strše krupne radničke ruke, a
ispod o'kratkih nogavica (na po sti­
jega — rugali su mu se drugovi)
virile su vunene bječve. Otac mu
je trgovao kožama rastao u boga­
taša, kupovao kuće ali se još držao
svojih starih seljačkih navika. Nitko
nije očekivao da iz onakva ozbiljna
lica i mirnih očiju ne će pri ispi­
tivanju sijevati pamet. Ali se doga.alo obratno: on nikada jpije znao,
pa rti najnedužnije stvari. O d nje­
gove glave se odbijalo znanje kao
grah od zida. Zato profesori, kao
da su se stidjeli, izbjegavali su da
ga pitaju, a kad se to ipak moralo
izvršiti
zadovoljavali su se ma sa­
mo i rječeom da ili ne, 1 davali mu
dobru jocjenu.
(N a 'fc vif ćc se)
'
Srijeda, 10. prosinca
»ŠIBENSKI LIST«
Strana 4
Trenutak ispred „bufige
DEVET PUTA UDARNA I DVA PUTA POHVALJENA BRIGADA
„M LAD IH
Prije par dana stigla je
brigada »Mladih komunista«
u Šibeniku. N a željezničkoj
stanici brigadu su dočekali
članovi k otarsk og kom iteta
N O H -e. T a se brigada nala­
zila na gradnji hidrocentrale
Vinodol. Brigadu su sačinja­
vali članovi N arodne om ladi­
ne, k oji su se odrekli dva m je­
seca sv o jih ličnih poslova, odrekli s u .s e , j«r 9u uvjereni
da su takova odricanja još
uvijek potrebna. O bično ta­
kove likove i karaktere om la­
dinca mj nazivam o M ladi ko­
munisti. Oni i jesu m ladi ko­
munisti, jer čin« takove pri­
mjere sam opožrtvovnosti koji
su svojstven i sam o komuni­
stima.
-N a o p ro š ta jn o m
ru č k u
k o je g je p rire d io K o ta rs k i k o ­
m ite t N O H -a , g o v o rio je S re ć ­
k o B jelić — k o m a n d a n t b rig a ­
d e » M lad ih k o m u n ista « . O n
je izm eđ u o sta lo g re k a o : »M i
sm o k ro z o v o v rije m e o d k a ­
k o sm o o tišli im ali 41 ra d n i
d an . U to m ra z d o b lju n a ša je
b rig a d a za iz v a n re d n u p o ž rtv o v n o s t n a g ra d iliš tu i o stalim
d ru š tv e n im z a d a c im a d o b ila
p riz n a n je . P o sta li sm o 9 p u ta
u d a rn a i d v a p u ta p o h v a lje n a
b rig a d a . N o sili sm o 10 d a n a
p re la z n u zaaitavitgilavnog išitaba
O R B . U b rig a d i je p ro g la š e ­
no 27 d ru g o v a iza u d a rn ik e d o k
su sv i o sta li d ru g o v i, osim
d v o jice p o h v a lje n i. N a š p o ­
s ta v lje n i p la n s k i z a d a ta k na
ra d ilištu izvršili sm o 8 d a n a
p rije ro k a, p e t d a n a p rije d a te
o b aveze. N o rm a se p re b a c i­
v a la za 120°/?, 130%, 15O°/o180% p a čaik i 258% . Z b ro -'
jiv ši sve ove re z u lta te m i sm o
c je lo k u p n i d v o m je se č n i zada*
ta k jz v ršili sa 152%. N ism o
m i sam o k ra m p a li i fizičk i ra ­
dili, n a ša je b rig a d a ra z v ija la
sv e s tra n u p o litičk u , k u ltu rn o p ro s v je tn u i fisk u ltu rn u d je ­
la tn o st. O rg a n iz ira li sm o o p ­
će o b ra z o v a n i te č a j sa 80 p o ­
laznika. k u rs za o m lad in k e
ru k o v o d io ce o d 40 p o la z n ik a ;
o d ržali sm o ra z n a p re d a v a n ja
i p ro ra đ iv a li m a te rija le sa V I.
k o n g re sa SK J, a p o se b n o re ­
fe ra t d ru g a T ita .
N a ši bi re z u lta ti bili k u d i­
k am o b o lji da n a s n ije o m e ­
ta o sn ijeg , led i kiša, ali bez
o b zira n a to m i sm o časn o
izvršili p o sta v lje n i n am z a d a ­
tak . V je ru je m o da ćem o naš
elan z a d rž a ti i d alje. N e sam o
d a ćem o ga z a d rž a ti, v eć će­
m o ga p rin ije ti u n aše ak tiv e
u selim a odak le sm o pošli u
ovu brigadu-
K O M U N IS TA“
D rugovi, bili ste prim jer­
ni i poslušni. V aše likove iz
sjećanja ne ću nikad zabora­
viti. Od danas ja više nijesam
vaš kom andant već drug Sreć­
ko i tako me zovite, a vi ste
za mene dragi, nikad nazaboravljenj drugovi i drugarice —
om ladinci mladi komunisti«.
K om andant III. Šibenske
brigade »Mladih kom unista«
Srećko Bjelić, a ujedno i udarnik te brigade imao je za
sobom grupu revolucionera —
udarnika. Z bog toga a i zbog
jed in stva čitave brigade, za­
tim zsbog rezcijfcita i odanog im
priznanja on sa ponosom go­
vori, govori jer ima o čemu
govoriti.
N ije su više ako tc drugo­
ve istaknem o i na ovom m je­
stu, iako Jm to nije /prvi put.
Franić M ate, Juričev Grgo«
A n tu lo v Stipe, Sladić Stipe.,
Šerginić Špiro, M ijić Marko,
Miljikovlić Stipe, U lić Božidar,
Bilač Rade, Bračanov Roko,
K ovač Đuro, T o šić Đuro, Borak MarJco, Kum anović Jakov«
Žu rio sam ulicom kako bih se
što p rije
Pekić Bogde, T o šić M ile, Jak ov ljev ić Ilija, M ijat Roko,.
T ošić Ljube, A n tu lov Bara,
M ilo šev ić/J a k o v , Jakovl jević
N ikola, Jakas A lbin, Šain V ik ­
tor, C vitan Z dravko i Pavić
LjuBo. T o su sv ijetli tekovi
brigade, a ujedno i čitave na­
še organizacije na kotaruN jihovim primjerom zalaga­
nja i p ožrtvovn osti dužni sm o
sklonio
od
kiše ko ja
padala. O d jed n o m sam
se
nesen znatiželjom 'krenuo
pravcu.
Dok
trgao.
sam-
vao mjestu »fronte«, ikako
su
u
— Ej, ne turaj se,
ga
— č u j, nem oj fi na me vH
gled, a sigurno će i vas. Na glavi
na nj.
vreću m ekinja,
i
raskvašena
kosa raš­
stršila
je
sve strane( i njenom znojnom
d j /a la
fantističan
oblik.
—
na
licu
ve i
Rukav
S P O R T S K O G Ž IV O T A
putu
z a proljetni dio takm ičenja u H rva tsk o -slo ven a č k o j lig i
Jesen sk i
d io
p r v e n s tv a
H rv a ts k o -s lo v e n a č k e Lige je
z a v ršio . N a š p r e d s ta v n ik u p r ­
vim k o lim a n a š a o se je p rilič ­
n o n e s p re m a n , čim e se m o ž e i
o p ra v d a ti g u b ita k p rv ih
bo­
d o v a u s u s re tim a sa »Slavijo m « i » R u d aro m « . N o , m e đ u ­
tim , k a s n ije iz k o la u k o lo sv e
je v iše u la z io u fo rm u , b o rio
se s a v e lik im z a la g a n je m , od u z im a o b o d o v e, k o ji su se
već s m a tra li iz g u b lje n im a i ta ­
ko p o s te p e n o p o p ra v lja o sv o j
p la sm a n n a ta b e li. O s v a ja n je
p e to g m je s ta n a k ra ju je s e n ­
sk o g d ije la ta k m ič e n ja re z u l­
ta t je b o rb e n o s ti i z a la g a n ja
sv ih ig rača.
O d d e v e t o d ig ra n ih u ta k ­
m ica č e tiri je rije šio u sv o ju
k o ris t, d v ije je ig ra o n e o d lu č ­
no, a tri u ta k m ic e je izgubio.
N a jv e ć e u sp je h e p o stig a o je
»Šibenik« p o b ije d iv š i sv e p r o ­
tiv n ik e n a sv o m te re n u , p r i­
k a z a v ši v e o m a d o b ru i k o ris ­
nu igru u sv a k o m p o g led u . D a
je to ta č n o n a jb o lje p o k a z u je
o d ličn a g o lra zlik a o d 10:2. I
uz
druge
stajali, po
netko
— Ja san
vlajina,
tom
druge
buklijom
sfući' glavu,
Istaknuti
svećenici s područja
kotara Slavonski Brod form irali . su
ovih dana inicijativni o d b o r za os­
nivanje
v e ;
Kao
slaleškog
udruženja
svećens'va
gosti
sustvovali
za
ove
inicijativnom
njihovim
In onda je za v r ije m e o v e sva­
je
đe došla jedna žena, koja je počela
tv r d it i
viknuo:
kato­
skupu
p ri­
ko*ara
Slavonska Požega, Vinkovci
i D er-
Form iranie
Vijeće proizvođača je rezultat razvitka
naše socijalističke demokracije
krajeve.
iz
■Vei ta.
su sveienics
in e jativno g
u »bufigi«
da
V IJE Ć A
P R O IZ V O Đ A ­
ČA.
pristojan r e d
p re d
našim
dućanima, a ne odlaziti ta m o d a oš­
tre la k te i je z ik e .
Nfkica Kronja.
c/z svijeta
G eneral A jz e n h a u e r b io je
vrijem e
obišao je
zrak o p lo v n e
po sjetio
k ire , da će osnivanje staleškog u-
nice
i
je d in ic e
neke
nedaleko
N ove go din e
snage,
Britanske
Z a je d ­
od
Foče
će
i
ob laganje
po trebn o povećati američku p o ­
EKSPLOZIJA PRED ČEHOSLOVAČKIM POSLANSTVOM U TEL
AVIVU
zato, što lime postaje izvoznik i
finalnih proizvoda ove industrijske
SU
grane. Za lebo nit-p loče već se in­
teresiraju
kupci
u
A
Ž
N
J
Smatra
A
„Gradski magazin" — Šibenik
bom ­
gu, na kome je d oša o d o izražaja
antisemitizam.
M lada b o ro v a šu m a k o d S k rad in a
P
Izvršeno sniženje cijena kod šperploča:
Špe rploče neparene bukovine 4 m m din. 6 8 .0 0 0 m 3
Šperploče parene bukovine 4 - 5 m m din. 7 3 .0 0 0 m 3
šperploče parene bukovine 6 m m din. 71.000 m 3
Topolove panelploče 22 mm din. 5 2 .2 0 0 m 3
Topolove panelploče 4 0 mm din. 5 0 .0 0 0 m 3
se d a s ta v lja n je
b e p re d z g ra d u č e h o s lo v a č k o g p o ­
slanstva p re d s ta v lja r e a g ir t/ije
na
suđenje Slam kom 1 druajnna u Pra­
inozemstvu.
Oglašujte u
..ŠIBENSKOM LISTU**
P
P red z g ra d o m
čehoslovačkog
poslanstva u Tel A vivu eksplodirala
je bom ba. Ž rta v a n ije bilo.
Puštanje fočanske tvornice u p o gon
važno je za drvnu industriju Bosne
P R O IZ V O Đ A Č A JA C A N A ­
G R A D N JU .
d iv i-
moć Koreji.
i im­
nu izolaciju i t. d. Postrojenja za
tvornicu nabavljena su u Švedskoj.
IZ ­
p r a tio
rima da ne v je ru je d a će 'k o re js k i
rat biti p ro š ire n , ali je d o dao da
oko
po četi .
pregnaciju zidova, toplotnu i zvuč­
S O C IJA L IS T IČ K U
i
južnokorejske
N eposredno p rije odlaska, g e eral A jze n h a u e r je izjavio novina­
proizvodnju le b o n it- ploča, koje se
V IJE Ć E
am eričke
ije na p rv o j liniji fronte.
tvornica
za
am eričke
pom orske
N arod a, prom atrao
napade je d n e
ranje postrojenja u tvornici lebonit
ploča
tri
dana u tajnoj po sjeti K oreji i za to
od­
bora naišlo je na p o vo ljan prijem
kcd ostalog svećenstva, te sa oče-
upotrebljavaju
USTA NO VA
im a
kum a,
koji će je pustiti unutra.
AJZENHAUER POSJETIO KOREJU
Završeno je, uglavnom , m onti-
ZA
ći
— M akni lubrelu . . . . oči ćeš
problema i u ovakvim slučajevima
INICIJATIVNI ODBOR U SLA.
VONSKOM BRODU
ne
mi iskopati, vrag fe odnija . . .
s tv o re
NO VA TVORNICA
LEBONIT-PLOČA
IZ B O R I
Šta si I
žaliti ribu Šta je unutra , . .
S
avione u akciji na fronti
PRVI
a
O o ruk . . . ura . , . naprid muš­
— Šta . . . kum u bufigi . . .
u g o s tim a je p o s tig a o v id n e
ki . , . turaj . . .
N eka fe samo pusti, pa će me čuti,
re z u lta te o d u z e v ši p o d a n b o d
D A L M A T IN S K I K U P
Nisam
odmah
shvatio
čemu javila se ona najbliža.
,u Z a g re b u i M a rib o ru . N a jv i­
sve to. G ledao sam muškarce kako
A li ova ee n ije dala smesti,
še z g o d ita k a p o s tig a o je T e d U n e d je lju 21- ov. m je ­
ling 7, z a tim Đ u rić 3, B ego 2, se c a z a p o č in ju u ta k m ic e za do posljednjeg svom silom guraju, već se p o svemu vid jelo da ima
a p o je d a n su d a li Ž iv k o v ić , D a lm a tin s k i k u p . T o je p e to a polom mi ja p o g le d kliznuo na oitar i dug jezik, te je nastavila
F rig a n o v ić i C v ita n o v ić . N a p o re d u ta k m ič e n je k o je se drugu stranu gdje su žene isto ta­ da se svađa i gura k vratima.
ko branile svoje položaje. Tu nije
Svađao se svak sa svakim, sve
č e tiri u ta k m ic e , k o je je »Š ibe­ o d rž a v a p o s lije
o slo b o đ e n ja .
bilo obzira da li je netko mlad ili se izmješalo, gurnjava, psovke, zvenik« o d ig ra o n a sv o m te re n u D o s a d a je N K Š ib e n ik d v a p u ­
star, da li je došao p jj j e ili kasnije, čanje buklija, p la č d je c e , a svih
p risu stv o v a lo je p re k o 8000 ta o s v o jio n a s lo v p rv a k a , je a još manje da li j e
neka žena je nadjačavao jeda/i
muški g*as,
g led ala c a .
d a m p u t je to p rip a lo H a jd u k u trudna ili ne.
koji je stalno vikao: n a p r e d muš­
D o p o č e tk a p ro lje tn o g II, d o k je p ro š lo g o d iš n ji p r­
Ovakva gužva često se
po ­ ki . . . n a p r e d . . .
-p r v e n s tv a »Š ib en ik « će i d a ij e /
navljala da b i konačno, kad su se
N ajzad se u »bufigu« ugu-alo
v ak bio N K Z a d a r.
n a s ta v iti s a re d o v itim tr e n in ­
S p litsk i n o g o m e tn i p o d - vrata »bufige« otvorila, prerasla u rjih nekoliko, fe je juriš za čas
gom . U m e đ u v re m e n u ig r a t će
nešto što je teško, opisati. ■Ip a k piesfao, da b! čaš zatim opet ot­
se u ta k m ic e za
D a lm a tin s k i sa v e z v eć je o d re d io p a ro v e pokušat ću.
počeo.
k u p u k o je m će m e đ u o sta lim za o v o g o d iš n je ta k m ič e n je . U
Kao po komandi ljudi i žene
K a s n ije sam se interesirao za
ta k m ič a rim a u z e ti u č e šća »Ši­ I. k o lu s a s ta ju se N K Š ibenik priljubili su se uz vrata »bufige«
ženu, koja je imala kuma.
Kazali
b en ik « i SD Ja d ra n i D O Š K u D rn iš u , a S D J a ­ takvom snagom da je izgledalo da su mi da je otišla preko »reda« i
K o lik o s a z n a je m o »Šibe­
još k' tome dobjta 35 kg mekinja,
d ra n i » D a lm a c iaj« u Šibeniku- će ih polomiti.
nik« će n a p ro lje ć e n a s tu p iti
Jedna žena sa zavrrtufim ruka­ dok su ostali dobili samo 15 kg.
U
z
v
ra
tn
e
u
ta
k
m
ic
e
ovog
k
o
la
p o ja č a n sa Je le n k o v ić e m i po
vima i vrlo grlata vikala je »turajte
Mislim da svemu ovome
ne
J
sv o j p rilic i ^BatjnicO m , ta k o ig ra ju se 28. ov. mj- u Š ibeni­ žene . . . ajde naprid . . . treba neki naročiti komentar. M e upri , . .«
d a ćem o im ati p o n o v n o p o u z ­ ku i S p litu .
kinje su se prodale i svađs .u za­
— Kate, a Šta si se šušpetala, boravljene, ali su se te nekultur­
N
a
jv
iš
e
izg
led
a
z
a
o
sv
a
­
d a n bekoviski (par. I n a o s ta ­
vidiš muški ulaze . . . ne dajmo ne slike duboko ^urezale u s je ć a n je
lim m je stim a u s lije d it će n e k e ja n je K u p a im aju p o re d »Ši­
se . . . mi sm o na re d u . .' .
svakog prolaznika, a osobito k o d
p ro m je n e , k o je će se bez su m ­ b en ik a« jo š » A rse n al« iz S p li­
I onda je nastala o p ć a galama, onih k o ji d o la z e u naš g ra d . B ilo
n je o d ra z iti n a fo rm u I m o m ­ ta, z a tim » Z m aj« iz M a k a rsk e psovanje i guranje tko će' prije ući. bi vrijeme da naši g ra đ a n i disci­
Isprepletale im se ruke, vreće, koje plinirano priđu
i » D u b ro v n ik « .
čadi.
rje š a v a n ju
ovog
d t’jž e n ja vrlo brzo uslijediti.
JLiVJELI
buklija
ljudi.
sipila
je
tim
te vrag donija o d e .
kiše i probijala do kože.
O djednom
vlajino,
ti
Iv o
ne turaj . .
uz jednu
jed ne strane muškarci, a s
ni
fal
. . . šporkuja, ne turaj, je r ću t
stisla se gomila
već raskva£enim leđima
ćeš
.
— Čuj
žene. Dok su tako prilju bljeni je d ­
„Š IB E N IK " S E P R IP R E M A
ne
ma ćeš mi sve bičve isparati, ko
sam razlog svemu tome.
IZ
di
ja san* prija došla . . .
v sa što znam da su Sibenke dosta
blatnjavom
bom e,
— A m o čekaj, boga t i
uredne. Trenutak naikon toga shvatio
Na
E
muž, od i kući pa '
fineci. M o g la bi pasti kruna s g
da pođem o i mi ostali, pa ćc In .jin e poderan, a jedna čarapa
naša sreća i naše dom ovine napola spuštena, č u d io sam se iz­
gledu ove »dem ontirane« žene, tim
biti veća.
trgovinu
vikala
mi rebra slomiti.
nisam ti ja
nosila
ispai
m rlo v ,a osfarija žena drugoj, je r
jedna žena. Iznenadio me njen iz­
čupana
krfoli
karica, a poneki k iš o b n -i
neki nazvali, po red m ene je prošla
je
nosili,
ruku.
se p rib liža­
mm
m ekinje
»spize«, zazvečale b u klije o d r
Iza ugla čula se jaka galam a. Po­
lojn
su za
je
A
Ž
N
J
A
Pregled, čišćenje i popravke strojeva:
pisaćih, šivaćih, računskih, um nožavajućih apa­
rata kao i register kasa.
O bavljam stručno i . brzo, izvolite se pro­
pitati u dućanu.
R o g u lić A l e k s i n J a r - R a d io n ic a prer.irn e m e h a n ik e
D o b r ić - k u ć a fsten ić - Š ib e n ik
SAD POZVALE BRITANIJU I IRAN
NA UZAJAM NO POPUŠTANJE
SAD insistiraju kod v la d a V e li­
ke B rita n ije i Irana da pristanu na
uzajamne ustupke kako b i š io . p r i­
je rije š ile petrolejski spor.
A m e­
rički ministar vanjskih poslova A česon razgovarao je sa britanskim m i­
nistrom Idnom o to m p ro b le m u na
zasje d a nju
G eneralne
skupštin e
UN.
Veći broj američkih
p e tro le j­
skih kom panija iz ra z io je
sprem­
nost da zajedno sa drugim stranim
kompanijama p reu zm e
ra s p o d je lu
iranskog p e tro le ja , ukoliko bi V e li­
ka Britanija p ris ta la na to .
Izdavač: G rad sk i i k o tarsk i o d b o r N F-a Ši benik — U red n ištv o , M im inac (R adnički do m) — T elefon b ro j 2—43. — O dgovorni ur ednik: N ik o la Bego — Pretplata tromje­
sečno 60.— dinara, polugodišnje 120.— d in a r a i godišnji 240.— dinara — Tekući račun kod N arodne banke u Šibeniku br. 531— 903.200
Download

Narod i ovaj put manifestirao svoje jedinstvo i patriotizam