SMRT FAŠIZM U - SL O B O D A N A R O D U !
Poštarina plaćena u gotovu
ŠI BENI K
Srijeda,
31. prosinca 1952.
Izlani tjedno
God. I.
Broj 20
Cijena 5 dinara
ORGAN
N A R O D N O G
FRONTA
ZA
GRAD
I
KOTAR
ŠIBENIK
Konstituiran je Narodni odbor kotara
Za predsjednika izabran N ikola Špirić, a za potpredsjednika \ito m ir G radiška
Za p re d sje d n ik a S a vje ta za k o ­
U N aro d n o m k a za lištu je 27. ov. mj. o d ržan a prva
zaje d n ičk a sjed n ica novoizab ran o g N aro d n o g o d b o ra k o tara
Šibenika- P re th o d n o su o d ržan e sjed n ice k o tarsk o g v ijeća i
vijeća p roizvođača. N aro čitu pažn ju izazvala je k o d p risu t­
nih sjcd n ica vijeća proizvođača, k o ja je o d rž an a prvi put u hi­
sto riji našag grada i ko tara.
Na
zaje d n ičk o j sjed n ici oba vijeća izvršeno
! je k o n stitu ira n je N a ro d n o g o d b o ra k o tara. Z a p re d s je d ­
nika izaibran je N ikola šp irić, a za p o tp re d sje d n ik a V ito m ir
G radiška. U n astav k u sjed n ice izabrane su o đ b o rn ičk e ko­
misije. i sav jeti. N a k ra ju su upućeni p o zd rav n i telegram i
drugu T itu. B akariću i R ibaru.
Porod izabranih o d b o rn ik a oba vijeća, sjed n ici su
p risustvovali i p red stav n ic i naše A rm ije, p riv red n ih pod u ­
zeća, ustanova, javnih i k u ltu rn ih rad n ik a, te veći broj
građana.
m unalne
la
p o slo v e
Z iv k o v ić ,
izab ran
a za
je
ce g o v ić , M iro B ujaš i D rago G u lin .
N iko ­
čla n o v e
U nastavku
Stanko
M a slać, M ilan Čaikić, S la n ko Perhat Ing. N iko la M a ka le in g . Rem o
Na
kraju
sje d n ic e
izab ran e
su
S je d n ic u K o tarsk o g v ije ć a o tvo ­
d v ije k o m isije i to m and atno-im uni-
rio je n a jstariji o d b o rn ik p ro f. Fra-
tetna u koju su ušli Jo so G rb e ljo ,
no D u jm o vić k o ji je p o zd ra v io n o ­
v o iza b ra n e o d b o rn ike i p risu tne g o­
M ile n a B ajica' i Fran e Ju ras, te ko'm isija za d ru štve n i p lan i fin a n c ije
ste.
u
Izm eđ u
o stalo g , on je
istakao
d užnost o d b o rn ik a a izn io je i najo s n o v n ije za d a tk e k o je će N arod ni
o d b o r k o le k tiv n o rije š a v a ti. N akon
izb o ra v e rifik a c io n e k o m isije , k o ja
je p o tv rd ila
m an d ale
o d b o rn ika,
ko ju
in g .
Ivo
Na
kraju
sje d n ic e
iza b ra n e
su
s lije d e ć e o đ b o rn ičk e k o m is ije : mand atno -im unitetna
u
ko ju
su
ušli
izab ran i
M arln
K ršu lj
Č ič m irk o , a u
U S avje tu za p ro svje tu i k u l­
turu za p re d sje d n ik a je izab ran prof.
P av lšić
F ran o D u jm o vić, a za čla n o v e p ro l.
i Ivo
R a je v ić .
N akon
toga
je
d osad ašnji
Josip E ri, Je rk o T e šu lo v , in g . Pelra
Pe tan jek , M iro
C rn o g a ča ,
Dušan
p re d sje d n ik V ilo m ir G ra d išk a
K n e ž e v ić , R ajk o Č a k ić
i V ito m ir Š p rlja n .
d o danas sa kraćim osvrtom na rad
Đ uro K o vač
od b ora i o d b o rn ika p ro šlo g saziva.
Za p re d sje d n ik a S a vje ta za n a­
re d a o
z d ra v lje
izab ran
je
i so cijaln u
A n le
N j kraju sje d n ic e o d b o rn ici oba v ije ć a o d u še vlje n o su i srdačno
p o zd ra v ili p rije d lo g
Roka
Frkića
p olitiku
B e g o - G ilja k , a za
da
Jo sip B a če lić , Šim e K u laš, Dr. K re ­
še T rla ja , Iv o R am ljak , M ate Ja k e-
je
za
p re d sje d n ik a
se
upute
p o zd ra vn i
teleg ram i
drugu Titu, V ladim iru* B akariću i Dr.
' Ivanu R ib aru . O d b o rn ici u ime na­
lić i M arko G ro z d a n ić .
U S a vje t za u nutrašnje p o slo v e
izab ran
pod­
nio izv je šta j od p ro šlo g za sje d a n ja
roda kotara i g rad a Š ib e n ik a u tele ­
gram im a p o red ostalog , p o z d ra v lja ­
Ivo
R adin,
N in ić, a za čla n o v e A n te Z o rić, M ir­
ju o d lu ku S a ve zn e v la d e o p re kid u
C v ita n ,
ko R o n če v ić, Ivo B o kan , B ranko Er-
d iplo m atskih
S la vo
B ranko
S kra čić i Fran e
računsku kom isiju V in k o Petrin a, Ivan G o le š
A n te A n tu lo v, M iliv o j
od nosa
s V atikan o m .
Tan asije L e ž a jić i M ilje n k o N inić.
Tim je završe n a sje d n ica v ije ć a
p ro izv o đ a č a .
Z A J E D N IČ K A S J E D N IC A O B A
čla n o v i K o ta rsk o g v ije ć a p o lo ž ili su
za k le tv u . Z a p re d s je d a te lja izab ran
je ta ko đ e r p ro f, D u jm o vić.
su
izab ran e
Č a k ić , Je re H u lje v , Iviša Barcinović,
N o vak, M arko š k e v in , K rste H u lje v
i in g . M a le H u lje v .
čla n o v e Lin a G ru b išić , M a le Lo ka s,
S J E D N IC A K O T A R S K O G V I J E Ć A
sje d n ic e
su z a je d n ičk e kom sije . U kom isiju
za izb o re i im e n o van ja ušli su M ilan
V IJ E Ć A
S je d n ic u o b a y ije ć a
o tvo rio je
n ajstariji o d b o rn ik p ro f. Fran o Duj'm o vlć. O n je p re d lo žio d n e v n i red
Naš kotar i grad doprinosit će \
dalje svoj udio u izgradnji
socijalističkog društva
U p rvom red u ja vam se za h ­
v a lju je m
na
p o v je re n ju
k o je g
to m
GVOZDU
kuca
K A D A H O D A , LE D M U PO D P E T A M A P U C A .
slu ča je v a da p om o ć nisu d o b ili oni
kojim a je p o treb na i ko ji na n ju i-
ste
izb o r p re d sje d n ik a
i p o tp re h je d n i-
mi d a li. V rše ći o vu d užnost koju ste
m aju
samo
I T A K O N A S V O D I. — M l NE Z N A M O , D A L ' JE
ka, za izb o r p re d sje d n ik a i čla n o v e
mi p o v je rili m ogu, d ru g o v i, da Vam
tih o b ite lji, n eg o istod obn o krupan
fin a n c ije
savjeta
m isija.
ob ećam sam o to da ću svim svo ­
jim snagam a skup a sa ostalim d ru ­
g o vim a, ko ji će bit.i izab ran i u p o ­
p o litičk i p ro b le m . R a zu m ljivo je , da
se o v a k v e
n ep ravičn o sti
p o litičk i
SIN S A D A S N JIH D A N A , LIK IZ D R E V N E P R IČ E ;
M l K R O Č IM O Z A N JIM S V E Č V R Š Ć E I D A L JE ,
jedinim
bih
R o n če-
v ić , R u d o lf A lfir e v , M iliv o j Ju ra g a,
S tip e B e ro v ić i A č im
U
kom siju
za
O d b o rn ik
G la d o v ić .
p ro p ise
i o rg a ­
p rv o g
n izacio n a p itan ja ušli su Petpr Š ka ­
vo g
rica, R o k o F rk ić
boi
N iko la Z u p a n o v ić,
i za
izb o r
z a je d n ičk ih
ko­
Š ka ric a
ime
Pere
u
o d b o ra p re d lo žio je
p re d sje d n ik a
3
k o lara
za
u
ko C u lin .
U k o m isiju za d ru štve n i p lan i
Petar
to
a li
su
su
i
,
S re ćko B je lić , A n te Tam b ača i M ir­
iza b ra n i
p rije d lo g e
je
T O P L O S R C E . — S R U K E , K A D JE U V IS D lZ E ,
D O O B L A K A T A M N IH P R A M E N S V IJE T L A S lZ E ;
- rekao je drug N ikola Špirić
k o ji je je d n o g la sn o u svo jen T N akon
toga su form irana tri o d b o ra , koja
p rip re m ila
N aš Vođ
OD G V O Z D A
za no­
N arod no g
d rug a
N iko lu
dd-
Š p irića.
dužnostim a
n asto jali da
ko ji će se p re d
d išk a .
P R O IZ V O Đ A Č A
je ć a p ro izv o đ a č a o tvo rio je n ajsta­
r iji č l i n v ije ć a Fran e Č ič m irk o , že ­
lje zn ič a ri k o ji je u g lavn im
p o d v u k a o u lo g u 1 zn a č a j
crtam a
v ije ć a
N akon
g o vo ra
n o v o iza b ra ­
parat za sp cija ln a p itan ja N O -a ko­
p un e su rad n je narod nih o d b o rn ika ,
k o le ktiv n o u če stvo v a li u njih ovom
rije ša va n ju . To izisk u je da naša v ije ­
i ko ji su n a jp o zv a n iji da učestvuju
i 1 da
p o tre b no sada o tome g o vo riti. To
z a . p re d sje d n ik a
radu,
b ud em o
G ra d iš k a ,
A n te B a ljk as, Stanko
ako
smislu Zakon a
m a, u duhu
Ivan B ab ić, V in k o Petrina
su potom
kić, A n te
ćem o
o d lu ka
u spjeh a
d je lo v a li
o narodnim
naše
i
U našem radu
i nastojanjim a
u ru ko vo đ e n ju sa p o slo vim a naše­
ju on sp ro v o d i p rem a n a šo j ze m lji,
d o b rio
u p o n e d je lja k 29. o v . m je se c a o d r ­
s V a tik an o m , šio je iz ra z io I u t e le ­
žan i su sastan ci u
g ram im a, ko ji su u p u ć e n i N a ro d n o j
m o kra cije. S v a k t od nas o d b o rn ika
ga kotara ići ćem o
i svi mi skupa kao v ije ć e o d g o v o ­
Le d in sk i, ing . A n te Lu k e ta , Tan asije
rit ćem o svom e p o ziv u , ako b u d e ­
mo' im ali n aju ži d o d ir sa našim s e li­
kojom je i do sada išao kotar Ši­
b e n ik . To je lin ija S ave za k om u n i­
sta. Tom lin ijo m išli su p o d ru ko ­
ma i radnim
vo dstvom
k o le k tiv im a , sa onim a
linijom
K o m u n ističke p artije
n arod n e
je
u
o sno vn im
g rad u ,
p risu stv o v a o
v e lik
na
b ro j
teresu.
đ i i u d rug im
na je b orbom i žrtvam a ko je je naš
p a ž ljiv e
biti n eko g o p će g p ro b lem a u selu,
narod još p rije
rocim a
a da mi kao o d b o rn ici ne bi n aj­
ž iv lje u če stvo v a li u n je g o vo m rije-
p ro tiv nen aro dn ih režim a, a u toku
NOr« e p ro tiv oku p ato ra, kad
su
kotar i g rad Š ib e n ik
d a li
preko
nom .
10
g io z n e
nu! ću samo n e ke .
Naše ceste i p o ljsk i p u le v i n a ­
laze
se
u vrlo
lošem
p re d sta v lja krlip an
stanju
i
p riv re d n i
to
p ro ­
h iljad a
b oraca
pod
u
borbi
zastavom
su
grad skim
pratili
p re k id a
Oni
su
o d lu č n o
sto jao
i jo š
u v ije k
o s je ć a je
n astoji
u z­
V a tik a ­
E n e rg ič n o
da
r e li­
n aših lju d i iskoristi
n ića i R a d ić a , n je g o v o g
p la ­
o
s
p ro tiv p o litik e V a tik a n a , ko ji je n a ­
va n ju
P e to g o d išn jeg
v lastite
d o m o v in e .
su prote stirali p rotiv Baz a m je n ik a ,
k o ji p o d rž a v a ju i sp ro v o d e
tu
ne.
p rijateljsk u p o litik u .
našega kotara. N arod je u v i­
ko p ro tiv svih p o d va la talijan skih
Im p e rijalista i V atik an a . Tim putem
je k p o k a ziv a o interes za p o p ra v ak
p u te va . Z n a či treba stvar o rg a n izi­
ići ćem o i d a lje , je r nam je to je ­
-'Vim sastan cim a. Ti o s je ć a ji nisu n i.
d ina g a ran cija da ćem o našem na­
k a d a i n iko m e d o z v o lja v a li da prlja
blem
rati i narod
će b ez sum nje
riješiti
o v a j p ro b le m .
im a
Na p o d ru čju naše p o ljo p riv re d e
niz teških p ro b le m a. O njim a
ne
mislim
g o v o riti, je r
bi
nam
to
Patriotski
o s je ć a ji
n aših
g ra đ a ­
na d o šli su do p u n o g iz ra ž a ja i na
rodu ostvariti lje p ši i sretn iji živo t.
čast n aše
Tim putem naš kotar i g rad d o p ri­
slo b o d u
ze m lje
i u g ro ža v a
i n e z a v isn o st.
n jen u
Patriotizam
nosi! će i d a lje svo j udio u o p ćo j
n aših lju d i to p o g o to v o ne će d o z ­
izg ra d n ji so c lja llst'č ko g
našoj ze m lji.
v o liti V a tikan u
društva
u
je lu n je g o v o g
i re a k cio n a rn o m
d i­
klera. A to je p o k a ­
o d u ze lo m nogo vre m e n a. M eđutim
svi se ti p ro b le m i dadu
rije šavati
i ne samo to, nego mi ih i moram o
rije šiti.
I o v d je o d b o rn ici m ogu i m o­
raju da o d ig raju krupnu u log u .
■D alje , u svakom
našem
šim
pitanja
in va lid im a
boraca.
Znam
so cijaln e
ili
za
pom oći
ob iteljim a
n e ko liko
va g d je su so cijaln u
Č IT A O C IM A
I P R IJA T E L JIM A
2 E L I
selu
n aiđ e se na n e p ravičn o sti u rije ša ­
va n ju
S V O JIM
na­
Sretnu Novu godinu
p alih
slu ča je ­
p om o ć d o b ili
oni kojim a n ije p o treb na i k o ji na
nju nem aju p ra v o , a isto tako ima
p o z d ra v io I o-
d ip lo m atsk ih
FN R J,
Saveznoj
o d n o sa
v la d i
M inistarstvu v an jsk ih p o s lo v a .
Reorganizaciia
p ro te stira li,
p rotiv in teresa
zad ataka
skup štin i
to p lo
p re d je lim a
iz la g a n ja
o d n o sa
P artije. Tom lin ijom išli smo u- p o ­
slije ra tn o j o b n o vi ze m lje i u o stvari­
na. Išli smo u b o rb i p ro tiv ekspanz ije ruskog im p e rijalizm a, a isto ta­
p re k id
Na G o r ic i, P lišcu , V a ro šu , G r a ­
g ra đ a n i, a m eđ u njim a i starije ž e n e
rata d ao
N aro d je
g ra đ a n a .
mase n ašega kotara. Ta lin ija ocrta­
sm jelo
i širo k e
ko jim a
svim
N F-a
da radim o u n jih o vo m i općem in­
bi
kao
n aj­
o rg a n iz a c ija m a
b o lji sin o vi
ima m nogo u našim selim a. S po m e­
vrijem e p odignute su 22 no­
ve škole, a 8 -ih je a d a p tira ­
no. T ak o se dobilo 40 n o ­
vih učionica i 36 učiteljskih
stanova.
N a radovim a je utro šen o
preko 30 m iliona d inara, a
v rije d n o st radova k o je je
n aro d do b ro vo ljn o dao iz­
nosi preko 6 m iliona dinara.
N aša
slika
p rik azu je
novu školsku zgradu u selu
V rsno.
onom
k o ji su nas izab rali i p o slali o v d je
ne
d o lju b a na tim sastan cim a.
testirali p ro tiv p o litik e V a tik a n a k o ­
s o c ija lističk e dei-
Sm atram , da
z a la d isk u sija i iz ja v e p o je d in ih ro ­
šim sje d n icam a.
šava r.ju . M i smo za to n a jp o zv a n iji,
je r nam je narod u tom smislu i
d ao p o v je re n je . A op ćih p ro b lem a
o sljed n jih nekoliko
.godina uložena su
velika m aterijaln a i nov ča­
na sre d stv a za stv a ra n je so ­
lidne baze k o ja će u z n a t­
noj m jeri om ogućiti norm a­
liziran je n astave u školam a.
Pred tri godine na p o ­
dručju našeg k o tara p o sto ­
jalo je sam o 22 d ržav n e
školske zgrade, dočim ih d a ­
nas im a 50. U ovo k ra tk o
rad n ih k o le k tiv a , ko ji su
m itinzim a e n e rg ič n o p r o ­
u
Roko Fr­
L e ž a jić i Paško H u lje v .
P cre d
ćem o rasp ravljati na slije d e ć im
o d b o ri­
na­
na sv o jim
u
in g . V alen tin
Š e v e rd ija ,
N arod p o zd ra vlja
p rek id odnosa
u rije ša va n ju tih p ita n ja .
Imat
d o n ašan je
Povodom prekida odnosa s Vatikanom
slu ča je v e
za k lju ča k a .
V ito m ir
tije la
te
i form alistioko
iz­
radna
p o zn aju
ta N arod no g o d b o ra.
U savjet za p riv re d u izab ran je
se
zaista
n a jb o lje
Pored spom enutih p re d nama
stoje m nogi d ru g i. Smatram, da n ije
p ristu p ilo
budu
ko ji
nam b u d e strano svako b iro kratsko
p re d sje d n ik a
ća
kotara
boru p re d sje d n ik a i čla n o va s a v je ­
nog
Lu štica , - M arjan La b u ra, Ivan G o le š ,
Franu
kriv,
hom m oći rije š a v a li samo tako ako
svi mi skupa b ud em o svestrano i
na v e rifik a c io n a k o m isija, ko ja
je
p o tv rd ila m andate o d b o rn ika
koji
je za p re d s je d a te lja iz a b ra lo
Č ič m irk a .
tko je
v e p rav ičn o rije šiti, a k o tu ne b ud e
a za čla n o v e
zaikletvu. V ije ć e
p itan je
I U N A M A V JE R A JO S S N A Ž N IJA N IČ E .
V la d im ir N azor
ne
n ego bih samo n ag lasio da sam a-
nas p o sta v lja ti.
n ašega
p ro iz v o đ a č a . N akon toga je iza b ra ­
p o lo ž ili
p o stavlja o
O v d je
tara ne će m oći nikada sve slu ča je ­
p re d s je d n ik a
O v u p rvu zn ačajn u sje d n icu v i­
o d ra ža v a ju .
u sp je ­
p ro b le m e
P R V A S J E D N IC A V I J E Ć A
stvar
sa
lo g je je d n o g la sn o u svo je n . Za p o t­
ta­
n ije
ćem o
K o m isiju za m o lb e i ža lb e sa­
č in ja v a ju Iva n B a b ić , V e s e lin G rg a s
i V ik to r Č u b rić .
o d b ora
kotara
zad atke
n e p o vo ljn o
O vo
da
Uz d u g o trajn i a p la u z n je g o v p rije d ­
N arod no g
sve
Sm atram , m eđutim ,
Draško Ju rišić i B o žo S to lić .
k o đ e r je je d n o g la sn o izab ran i top ­
lo p o z d ra v lje n d ru g V ito m ir G ra ­
u NO-u
izvršim o
p ra v o .
U R E D N IŠ T V O
»ŠIBEN SK O G LISTA«
N akon izvršenih p rip re­
ma nedavno je G rad sk i ko­
m itet Saveza kom unista đo­
nio odluku o form iranju te ­
rito rijaln ih organizacija Sa­
veza kom unista. Prošlih da­
na u gradu se .pristupilo p ro ­
vođenju ove odluke.
K om unisti, koji su dosa­
da radili isključivo u škola­
ma, ustanovam a i nadleštv im a ,' uključeni su u osnov­
ne organizacije prem a m je­
stu stanovanja. N a sastan ci­
ma su već izabrani sek retari
i njihovi zam jenici, a rasipr&vljalo se i o proučava­
nju kongresnog m aterijala
kojeg će sa kom unistim a
p ro ra đ iv a ti i ostali frontovci.
O va m jera, k o ja je doš­
la kao rezu ltat O dluke i S ta­
tu ta đo n ijetih na V I. kon­
gresu SKJ, nesum njivo će
pom oći oživljavanju đruštveno-političkog rada u n a­
šem gradu.
I
Srijeda, 31. prosinca 1952.
»ŠIBENSKI LIST«
Strana 2
Značajna uloga „Izgradnje44
kapa­
razne zap rek e , ali p o u če n o svojim
citeta: radni ikolekjfdv » Izg ra d n ja « , po-
dosad ašnjim iskustvom da b ez
uporno sii u radu nema u sp jeha, ono
N ajve ći
zamah
Svo jeg
st.zava u o vo j g o d in if kada ga p re ­
bacu je za d va i pol puta u v ri­
jednosti od cca Din. 1.000,000.Ooo.O v i su rado vi ug javnom b ili o b a v­
ljen i na izg rad n ji v o d o vo d a
S ib e n ik-R ažin e , zatim na
Krka*-
izg rad nji
da se m ože reći da u pravn i o d b or,
rad n ički
savjet
i u prava
p o d u zeća
p jeh p o d u zeća je d a n je o d
p o h vaia od r aP h d ržavn ih ru ko vo ­
tata o v a k o vo g n jih o v o g rada.
rade u sag lasn osti, a d osad ašnji us­
naših
Rad
naše
sin d ikaln e
re zu l­
nice n ije baš o n akav k a k a v se traži
zacijom i viso kim stručnim znan jem .
Do sada je radni k o le ktiv naših p o ­
m oćnih p ogona sa ve lik o m
upo r­
n ajm a so vn ije
rad n ičke . o rg a n iza ­
c ije . U radu naše
sin d ika ln e
pod u ržn ice ima dosta nedo stataka, a
Sve o v e rad o ve ' radni k o le ktiv
nošću u zd ržavao d o traja li vo zn i paiik
o vi se n ajče šće isp o lja v a ju
p o d uzeća » U g rad n ja« vršio je Kr>z
i d o traja le g rađ e vin sk e stro jev e , pak
uspješn o rije ­
nedo statnoj b rizi za ra d n ik e i n a ­
m ještenike, tako isto i za uspješan
šen, tako da je g rađ e vin sk a o p e ra ­
tiva p o d u zeća ipak sa malim n e d o ­
kao i na izg rad n ji stam benog p ro­
stora u g rad u.
Eraik A n te pok. Ju re ,
bivši trgovac iz Šibenika,
bio je 1948. i 1951. godine
osuđen' na zatvor zbog ne­
dozvoljene trgovineK oncem 1951. god. za­
poslio se kod
poduzeća
»M esoprom et« kao čuvar, pa
je poslije izvjesnog vrem e­
na bio osnovano osum njičen
zbog utaje m ekinja na štetu
poslodavca,, ali je u n e d o sta t­
ku dokaza oslobođen od od­
govornosti.
Kroz 1952. godinu n a­
stav lja nedopuštenu trgovi­
nu, pa je listopada m jcseca
osuđen n a 5 mjeseci zatv o ­
ra. Još nije ni nastupio izvr­
šenje ove kazne, a dana 11.
i 12. studenoga sa jednog
gradilišta G radskog građev­
nog poduzeća u Šibeniku uzima i odnosi svojoj- kući
razni građevni m aterijal u
vrijedno sti od oko 11.000.—
dinara, pa taj m aterijal up o treb ljav a za gradnju svog
svinjca.
O vo
prisvajan je
društvene im ovine nije mu
bilo teško počiniti, je r jc on
baš »čuvao« tu imovinu i za
taj »posao« prim ao m jeseč­
nu nagradu od G radskog
građevnog poduzeća.
Pitamo" se: zašto s e p o v ­
jerilo čuvanje društvene imovine jednom od takvih
ljudi, zbog kakvih se čuvari
zapravo i p o stav ljaju ? N ije
li k ra jn ji nem ar u povjera­
vanju im ovine osobi, ko ja
p ovjerenje r\e zaslužuje? I
nije li u takvom i sličnom
nem aru uzrok raznih šteta,
koje trpi naša zajednica od
protupravnog _zahvata p o je ­
dinih pokv aren jak a u njenu
imovinu.
N eka se odgovorna lica
zamisle nad ovim slučajem ;
je r je veom a poučan!
U
Tiho se prim akne. O d la ž e knji*g e , g le d a ju ć i b o ja žljiv o onog ma­
log m ršavog č o vje k a , b lije d a p ra­
viln a lica, nehajno b ače n e,
mrtvo
sm eđe kose, sm eđih očiju
punih
mirna razbora i b lag o sti. Sada mu
se još jače javi ž e lja da p rip ad a
sasvim ovom svijetu , ono današnje
d a ne p o sto ji, da p rip ad a čist ovom čo vje k u malenom a li tako ja ­
kom svojom u vje rljiv o šću .
O tac p og led a sina.
Z au stavio je p og led p od uže.
J e li otkrio o b lak mu na licu,
ko ji se p ostavio kao maska izm e­
đu je d n e i d rug e duše i razb ijao
nepo sred no st d o d ira ; u kočen i
su
m išići lica, b ez on e su svje že p o­
k re tljivo sti u izrazu . — 'J e li p ro­
čitao b rig e i p ro pustio ih kroz ar­
hiv svo jih uspom ena, i našao od ­
g o va raju ću sliku?
— Š io ti se d o g o d ilo ? — u p i­
tao je , ustežući g las, da
dopusti
lak od g o vo r.
— Pao sam niza stube.
— - ..rsrr, .Je s i li se u d a r i o ? z a b r i .
/
od
je d n e
r is la v ić e v o j
u lic i,
je r
drugi p uf, čast je eto p rip ala šib e n ­
smo
skim studentim a.
zn ali, da u tim pro storijam a Š ib e n ­
čani v je ž b a ju svo j kazališn i kom ad .
Ušli
smo
u
top lo
U kom adu u če stvu ju : V a n ja Bilić,
p re d v o rje .
Dušan
P e tko vić ,
š p iro
G u b e ri-
na, Danka M ontana
G a č in a ,
rad p o d u ze ć a . U n o vo j g o d in i p o d u ­
su b ile pri završe tku .
P re p o zn ali smo g la s ( nama d o ­
ze će će p o n o vn o na terito riju na­
šega g rad a o b a vlja ti razne rad o ve
bro p ozn atog sa d asaka šib en skog
k azališta, Ive L iv a k o v ić a : — Pazim o
Kom ad režira Ivo L iv a k o v ić , a
sce n o g ra f je Saša L ja h n ic k y .
b ilo kap italn e izg ra d n je ili d ru štve ­
nog stan dard a, a što je n a jv a žn ije
na a k ce n te . Ta ne ćem o kao » K o ­
bit će završen i je d a n o b je ka t od
p rim arn e važn osti za naš g rad , a to
je grad ski vo d o vo d . Sa kapacitetom
mo kvarim o ljepo tu našeg k n již e v ­
razlog b o lje g kvaliteta i ve ć e g ka­
p aciteta g rao e i ja.
o vo g
m ladi
Rad u pravnog od b ora p o d u z e ­
ća i radn ičko g savjeta ra zv ija se po
intencijam a
našeg
više g
ru ko­
g o ve
vo d stva, je d in o
čije će d o vrše n je d o p rin ije ti našem
dugim
zuju se jo š u v ije k razni nedo staci,
ali se v e ć u tom radu o p ažaju i
gradu još jaču afirm aciju
in d u strijskog i p riv re d n o g
još iro je -če tv o ro , ko ji su nam d ali
li
d o zv o liti da ostvarim o svo ju
konture je d n o g o zb iljn o g i o d g o ­
vo rno g rada. Je d n a
od
najtežih
u našoj ze m lji. U 1953. g o d in i na­
že lje n e p o d atke .
» V last« je N u šićeva
k o m e d ija (
k oja je smrću autora ostala ne­
p re p re ka u radu u pravnog o d b ora
kao i rad n ičko g savjeta isp o ljava
stam benog pro stora. U id u ćo j g o ­
d ini isto lako bit će u našem gradu
do vrše n a. Iz zah valn o sti p rem a v e ­
skog
se u tome što oni jo š nijesu d o ­
statno uo čili, da je
U red bom
o
u p ravljan ju sa
našom
p rivred om
izg ra đ e n e
likom k om ed iog rafu S ta n k o vić je up otpu n io n ed o vrše n u » zg ra d u « sa
sasvim drugom am b ijen tu .
O b ra tili smo se Ivi L iv a k o v ić u ,
svo ja d va čin a.
V a žn o je
studentu
stacima im ala u d o vo lje n e sve svo je
p otreb e za o vako v e lik i kapacitet i
kvaiire lr.o g .a đ e n je . U zad n je doba
p o d u zeće p o čim ije n ab avljati i no­
ve g rađ e vin sk e stro jeve kao i no­
ve kam ione, pak je i ovo
jedan
'.naš
radn ik
u tom radu p o k a ­
prestao
biti
najam ni
v o d o vo d a
bit će
kako u
p o d m iren e
sve p o tre b e g rad a i g rađ an a, n je ­
in d u strije ,
kao
i
paro bro-
d ’ rstva. Osim o vo g ob je kta bit će
d ovršen a
i
Tvo rn ica
m o dern e
je d n o g
centra
p ro širen ju
ce ste ,
k o je
će gradu d a v a li je d a n lje p ši izg le d ,
a osim log a
p io m e t.
i
osig u ran
cestovni
D.
Z a šlo
karikirati
rije č i.
U lo g e
»V last«
p ro b a, u p ro sto riji,
stolom sje d ilo
spo m enuti,
u takvom
o b liku
za
od
ko ji je
za te kli
u
smo
suglasnosti
stečenih p o lo ž a ja .
g o to vo
je d in a
U tom e i jeste
ra zlik a
izm eđ u
Nu­
šiće v ih p rv ih d je la sa
ovog
d ru čja i o v o g p o s lje d n je g .
po­
K ao drugu notu jasn o ćem o na­
glasiti lik o v e , ko ji su u n e p o sre d ­
nom d o d iru s m inistrom (M ilo je , A rso). Ti lju d i u g o to vo svim Nušiće vim k o m e d ijam a izisk u ju n aro či­
je r je ,
uostalom , i sam
N ušić tim lju d im a p o sve tio n ajveću
b rig u .
Kod
n jih o v e
o b ra d e
p o ći
će ­
mo sa stan ovišta, da su to ne to­
— Da, to je sam o skica — o d ­
g o vo rio je sce n o g raf. Ne zn am , da
jem o
ići,
starci
svo je
u v e ć in i s lu ča je v a
»tno ralne
b ije d e «
će
nam
Inače
n ap ravim o
fin a n cijsk e
bit
ćem o
scenu
m ogućnosti
zam i­
p ris ilje n i,' da
kulisam a
kaza lišta, a ko ji
filo zo fije ,
šib e n ­
o d g o va ra ju
k o ji je
prim io
režiju kom ada.
—
četiri
Je
l'le ,
što
vas
je
n ave io
— Niz u sp je h a, k o je
smo p o ­
stigli izve d b am a N u šiće vih kom edia, d o k az su da nam in terp re tacija
I
va n ja rad n je o v e k o m e d ije n ije b o ­
rila za stica n je , v e ć
za
o d rža n je
liko » d u še vn i« , k o lik o »m oraln i b i­
je d n ic i« . No, ni kod toga ne smi­
šiće vu kom ed iju?
—
ćem o d va p ro b le m a . U p rvom redu
samu vlast, koja se u d o b a o d ig ra ­
p re d sta v lja scenu?
sao.
se
— Po m o jo j zam isli kao p o ­
lazn e to čke u re ž iji » V la sti«
uzet
tu p a žn ju
stolom
U p itali sm o : — To bi im alo da
ih je
da
n ap isa ne
sa režiserom k o n tro lira o
kre tan je
glu m aca i isp ravn ost svo g a crteža
se d e ta ljn ije in tere sirali o tom no­
vom kom adu.
zelen im
d avn o
P e tko vića , K rn ića i M i-
malim
sce n o g rafa,
svo j
zad atak i o d lu čili smo ostati, da bi
Nakon
Boško Tar-
lala.
Z a č u d ili smo se, kako su tako
sh vatili
su v e ć
zalag an je m
S a­
Za
lju d i o z b iljn o
G e lin c o
le i Ivo L iv a k o v ić .
nog je zik a .
fero le g u ra ,
stavit će se i rad o vi na
i
m e d ija« .
M aja
N eno Ilja d ica ,
da na rep e rto a r stavite baš tu Nu-
lu šiče v ih lik o v a n a jb o lja
o d g o vara.
£3)0 smatram, da smo v e ć samim
zborom N u šić-S ta n k o viće ve ko m e­
u
krajnost, je r su
svi
ti
i p o red
d o n e k le
sim p atični i d o b ro ć u d n i; za n j'h o ve
p ostu p ke krivo je v rije m e i o k o lin a
k oja ih o k ru žu je .
— Da
d ije lje n e ?
—
II' su
u lo g e
Sa ’ izb orom
doot’o
lica
po­
zn g la v n e
u lo g e p otpu n o sam z a d o v o lja n , p a,
iako je rano g o vo riti o iz v e d b i, ip ak
sa
u vje re n je m
kažem ,
da
će
izv e d b a biti dostojna sljd o n a ia * za­
g re b a čk o g S v e u čilišta , a za p u b lik u
n ašega g rad a o sv je žu ju ći d o g -vtaj.
— Jo š nešto, da li studenti re­
d o vito d o la ze na p ro b e i da li imate d o v o ljn o au toriteta, da bi na
njih m ogli d je lo va ti?
d ije » V last« u potpunosti p ra v iln o
p o stu p ili, tim više , što i kao re ž i­
— S vi su u g lavn om m a rljiv i i
re d o v iti. T a k o đ e r i d is cip lin ira n i. A
s e ra m a te r g o to vo u
što se toga tiče . . .
cije lo sti
p o z­
najem N ušića.
— Tko vam je dao p oticaja za
režiju?
M ojem veom a
d obrom
p o z­
n avanju N ušića, kao ko m e d io g rafa,
p o red ličn o g stud ija i iskustva, um nogom e je d o p rin ije la i d ru g arica
— ^ što se fog a lič e — upao
je u rije č S p iro G u b e rin a ( ko ji in ače
g lum i
g lavn u
ulog u
—
to
mu
je
n e zg o d n o g o vo riti, ne Ć14, da ga
kao p rija te lja h valim , ali m islim da
je n je g o v živ o tn i put v e ć o d ređ e n
uspjesim a
b u d u će g
d ip lo m iran o g
M ilka B u čićf koju kao m o jeg p rvo g
re d a te lja veom a c ije n im , a i u p o ­
re d a te lja.
g led u
ma i b ilo nam je d ra g o što smo
m ogli našem listu p o slafi u ob lik u
razg o vo ra fragm ent iz rada šib e n ­
ka zališn e
kulture
izražavam
v e lik u zah va ln o st.
— V a še m išlje n je
koju u vje žb av ate ?
o
ko m e d iji,
Z a h v a lili smo se m ladim
lju d i­
skih studenata u Z a g re b u .
B.
N A R O D U G R A D A I K O T A R A ŠIBENIKA
Č E S T I T A
N O V U 1953. G O D IN U
GRADSKO G R A Đ E V N O
P O D U Z E Ć E PODIŽE S T A M B E N E Z G R A D E
PREDJELU KRIŽA
vo šireći g la s. A a jd e . . . v id i I . . ,
Č ifa l . . . H a ha ha . . .
je
Balena
i
B ranka;
— A h , p ro šlo je — u sp ije ne­
hajan iz aZj
p otru d io se v a lja n o da im se p rid ­
ru ži.
A li ovsc ia sad g le d a o prođi.--,
O n a d v o jica m i ra z a o v a ra li, a
n je g a je d v a p rim ije tili.
T o lik o
su
p a zili na se i p rid a v a li
uzajam no
da on čita u
n je g o vo j unutrašnjosti kao na p lat­
nu u k in u ; sve on p ro zire i razu ­
m ije.
N ajednom se o.fac ra z v e s e li: n e ­
ma b rig e koju ne m ožem o složno
razb iti, samo treba da p ružim o ru­
ke i otvorim o srca. — Iskreno se
bio o b rad o vao ovom smjesom mi­
sli, koja se razg o rila m eđu
njima
kroz p o g le d e , u ig ri d o d ira, izraza
m eđusobne v je re , pa je ve se lo re­
kao :
— O h o o , o v d je ću ti pokazati
zan im ljivih stvari . . . Ja k o v p riđ e ra zv e se lje n ,
rez-
g rijan ovim
zvukom
p rija te ljsk o g
ljud sko g srca i d rag og
naučnog
duha.
Ijao
Ja k o v je id ući putem p o n a v .
u mašti sve p o je d in o sti onih
d o živ lja ja u ško li i. vani s d ru g o ­
v im a; rana je b ila ve lik a i b olna,
pa je on nastojao za lije p iti, stav­
ljaju ći d o g o đ aje sve na
d ru kčiji
tem e lj; na koncu je ipak on n ajviše
G R A D SK I I KOTARSKI ODBOR
NF-a — ŠIBENIK
svem u odm ah snaći i izreći d u ho­
vito m išlje n je kao nifko u ra zre d u :
D ostigao
no- J a k c v 'j te č .n iio
U
v o r o tomu, d o k a za ti. O n će se u
e vo ga on sastavlja ■. . d iv n e misli I
t u đ io je da Ih što izre če , da što
o r.je uč n, on e g la vn o .
nufo.
ov#
sobe, slo b o d e b ezb rižn e u n jo j. I
on je sad m rtvo, nepokretno »o d lu ­
č io « , da saču va mir ocu i sebi —
lažju .
tražiti
(» K o m e d ija « ), a
Saša L ja h n ic k y , Joško Sto šić, Blaže n ka K o rd ić , l/ o
M atu lja,
M ate
VJEKOSLAV KALIB
za nesm etanim p o sje d o vanje m
m ože
u Z a g re b u
B ilo je p razno . V rata su sjed n e sobe
s ta k le n ik u
Jak o va Ogrije če žn ja za mirom
u o vo j d rag oj p rizem n oj sob ici uz
vrt, m unjevita neka, o čajna čežn ja
se
o v d je
ostala su p rik u če n a , tako da se je
m ogao jasno čufi tok p ro b a, k o je
je o v a j zadatak bio
Poučno
i' kako
čina d a v a la u NR H rvatsko j p rvi put
O S L I smo u d ruštvo e ko n o ­
m ista, k o je se nalazi u Be-
p ro dru ž-
g rađ e vin skih stru čnjaka. K va lite t g ra­
đ en ja co slizB va se dobrom m ehani­
n ove T vo rn ice feroleg ura i p ro šire ­
nju
T vo rn ice g rafitnih ele ktro d a,
Klub priprema izvedbu
Nušićeve ff„Vlasti"
rad n ik, a postao je svo j i u svo jo j
zem lji slo b o d n i p ro izv o đ a č . Za sa­
je postep eno s'avlad ivalo sve te za­
p re k e. Za o v a j rad radni k o le ktiv
» U g rad n ja« dob'O
je i v ri;e rln .h
d ila ca , kao i od em inentnih
ŽIVOT Š IB E N S K IH S TU DENATA
vrije d n o st g o vo ru , da je Ja k o v na­
stojao otkriti u čem u je tajna foga
p rija te ljstva , što njih ve zu je je d n o ­
ga za d ru g o g a, što čini vrije d n im
d ru g om ; zašto on u vije k p oslan e
d osadan,
drug im .
na koncu i — usekn e . . . D ražesno
P rvi sat su im ali francuski je z ik .
— O o o o . . . — počne, i B alen
v ik a li, rugati se> p rem d a je on č i­
tao u kući i u šum ici, ali s n ab ra­
nim čelo m i skup lje n im ustima.
D je v o jč ic a , kao n eh o tice , brzo
Profesor. K o šić ju
s
— Pa što se vam a čin i da je
čitati sm ješno?
— A a jd e , Šta se
o n d je
čini
važn a . . . — reče Braniko tako mu­
drim , staračkim tonom , da
Ja k o v
nije znao šio će re ći. — Brzo udesi
razg o vo ri
u raz­
na sasvim ob ičan .n ačin , kao d ru g , i
ra zg o va ra tako , s p o vje re n je m .
sak rije k n j'g u , d ig n e se i p o đ e za ­
stiđen a, lag an o rum ena u licu .
Ja k o v u se učini d * sad
seb e postaviti u razb o r.
ušao
red živ o i p rija te ljsk i, nasm ijan. O n
je viso k č o v je k , ve d ra lic a : g led a
Turi ruke u d že p o v e
ri v e s e lo :
— Je ste
pa g o v o ­
li p ro čitali onu' p je s­
mu?
d u še v lje n o .
— M ožd a je
pam et.
N e ko liko
ih
o p et u zvikn u
o-
se
i na.
ja v i.
. . . Ni si znao g d je se stvara b i­
ser, a meni se rugaš I
— Ja k o v lije p o recitira,' on će
g o vo riti, da nam o sv je ži u fisa kl
jed n o m e se d ere unutrašnja, a d ru ­
gom e va n jsk a sirana p ete.
— V id i, v id i . . . aaaa, ha ha
ha . . . Ti si zn ao , ti si zn a o l . . .
D akle razg o vo r sasvim ob ičan ,
Ja k o v je odm ah su zb io p om i­
sao da je lom e zb liže n ju kriva g lu ­
post. — G lu p o st traži g lu p o sti Je li tu m isao p ro našao iz zlo b e
a u zb ilji že lio da b ude kao i oni,
— p o k a ziva o je B alen
d ru g ljiv o .
S vi su p rija te ljsk i p o g le d a li J a ­
k o v a ; kao da su sve o vo g a časa
za b o ra v ili, a on ustane i o d u še v'je n
i o g rijan , lije p o recitira C o p p e e o vu
o nako g ospo darski nad svim , s p r e ­
man svem u da se naruga, nasm ije
s v iso ka .
Z n a d e , da je taj sm ijeh
va n je
vještin a , samo glum a, i da n ije na
pravom tem elju nadm oćnosti, razu­
m ije v an ja , a opet ga ž e li: — on je
vještin a živ lje n ja .
in i30 p ravo , je r mu d ru g o vi, ni koji
im aju n ajb o lju o cje n u , nisu zn ali
o d g o vo riti g d je se
stvara
b iser.
M ože sada, ako će, nabrati o b rve i
O p a zili su M ilicu da čita na
klu pi pod b orovim a.
— G le d a j, g le d a jl
—
vikn e
Branko — čini se va žn a . . . A a jd e ,
dignuti nos( pa s kim ući u razg o ­
a a jd e . . .
— g o vo rio je - p o d ru g lji­
ku
ne čin iš
v a ža n !
prstom
po­
Ja k o v je tražio je d n u rije č , krat­
rije č , a li p o razn u , kako za slu ­
žu je
k o ja
o vaka g lu post,
je d n u
rije č
će ob jasniti sve n e razu n v'an jih o vo
i
za u v ije k
ža tvo r.ti
usta. Z am islio (se. Žu rn o je tražio po
se b i. Pa kad n ije m ogao n aći, na­
p ravi lic e , da g o vo ri m jesto n je ­
g a : — Eto n em og uće je b oriti je
p ro tiv g lu p o sti. A to je za p a m o 'ia
čo vje k a muka, m uka, — ne m oći
d o kazati. Ne m ožeš d o k a za ii
ier
da -možeš d o k azati, ne bi b ilo g lu ­
posti.
Balen i Branko šu se ša lili, gurkali' se p r ija t e ljs k i,1trčali je d a n za
Tako su d u g o ra sp ra v lja li i raz­
g la b a li pjesm u , v e se lo i ž iv o , i p ro ­
u ča v a li zn ače n je re č e n ica i sm isao
rije č i. N atjecali su se, ali su p uštali
svak o g a da do k ra ja
s v rš i;: b ili su.
on g o vo rio s o d u še v lje n je m
h o vito .
i du­
N e d avn o im je o v u p jesm u č i­
tko zn ad e
A li razg o va rali su o sasvim običnim stvarim a; o vaj čas o tome,
kako se kom e od njih d eru c ip e le :
— E, a ti se
D ru g o vi su se sm ijali, sh vaća ju ­
ći ša ljiv o st.
p arlam e n ta rn i; red je b io
potpun.
K o šića su s u živan jem Slušali, je r je
— Jesm o , — kažu svi.
— I p ro u č ili.
— Jesm o , —
je , p om alo g a n u tljiv o i sm iješn o . .
P rofeso r je u živ a o .
d je č ju p jesm icu »Dans le ru e « :
E xcarfa n t le vie u x ehale noir
Dont la petite s'em m itoufle,
L'a in e e alors lire un m o uchoir
Lui p ren d le nez et lui d it: »So u flle«.
tao , za je d n o su -je p re v e li,
koncu sala je re k a o :
a
na
— Za n im a m e, kako b iste
vi
p ro c ije n ili o vu pjesm u , i kako biste
je p ro tu m ačili . . . D rugi put ćem o
v id je ti u n joj nešto o so bito . . . —
S vi .su kod ku će m aH jivo ra d i­
li, je r je
neugodno
šutiti na
satu
p ro feso re K o š i ć a a njem u ne o d ­
g o vo riti svak o g a je stid. Slabu o c je ­
nu nitko ne će d o b ili, a ukor još i
m anje, ali n je g o v a ravnod ušnost na
n e zn an je i n e ki
n e v id ljiv i
p re zir,
svakom e je n e u g o d an . O n a slo b o ­
je h .
d a, koju im j e d a o , ona v e lik a su­
p eriorn ost d u h o vn a ; a o p et
p rija ­
teljsko
ra zu m ije v a n je i iz je d n a č e ,
— U čem u m islile da je lje p o ­
ta o v e pjesm e?
b o lje m u p rija te lju . S vi su ga s v e ­
K ad je d o vršio začu je se sm i­
Ja k o v še o d lu či i re č e :
— V id i se m ala, zaku ku ljen a
nost g o n ila ih je k njem u kao naj- -
nosić v iri . . . starija je v o d i o z­
likim zad o v o ljstvo m g le d a li i slu ša­
li, čak i G rg o se ra zb la žio i k ao -d a
Će zap lak a ti od g an u ća, a kad je
b iljn o — on p o k aže licem — u ko­
šarici u žin a u to rb ici k n jig e , — a
zv o n o ja v ilo kon ac sata, zate če ih
b rig a, nam ršte se n e za d o v o ljn o ,
m ala je zab rin uta , • • on d a je još
' (N astavit č a
se)
i
Srijeda. 31. prosinca 1952.
»ŠIBENSKI LIST«
Strana 3
Grad se ne predaje
K
'f E n s / e
V
Š i b e n s k i
U p r lja n
k o m
u n i s t i
ad
je
ve lik ih
b io
rat
Izm eđu
p om o rskih
rep u­
b lika M le taka i G e n o v e ,
d alm atin ski
g ra d o v i
p o d u p irali
od 1929. do 1934. godine
su ovu, da bi se o slo b o d ili m le ­
»Z A R D A S N A M A U P R A V L J A J U P O S T O L A R I I
B R IJA Ć I? . . .«
Iz ra z ilo
v in o g ra d a rsk i
sa svo jom
o k o lin o m ,
Š ib e n ik
m o g lo
k o ji su se u v la č ili p o d ko šu lju
šeg
b i se
rad n o g i sirom ašno g
Suša je p o k a za la
na­
č o v je k a
ovom
kraju
■sela, a žan d ari su m orali da p usle
svo ju škrtost i o sk u d icu . U za svu tu
iz sv o je kasarne n e ko licin u unapšo-
n e v o lju , p o reska
nih.
u prava je
kao za
in a l p o če la b e z o b z irc e goniti s e lja ­
n aru če n i.
a ono b ar top lin u tije la , o p o m in jali
je
d jelatn o sti
su s vo je stado , neka se ne da za­
d ic e , kao n a jja č a , stala je da o rg a ­
P a rlije . I zaista, g le d a ju ć i is k lju čiv o
ve sti od
antikrista. — B e zb o žn ici,
kom unisti — g rm je li su oni sa c rk ­
org an im a i trg o vcim a. Po reski o rg a ­
eko nom skim
očim a,
b ila
su
sve g a
i
ve n ih
up ravo
o k o lo
d va o b je k ta , ru d n ik u
Siv'eriću
tvo rn ica u C r n ic i, ko ja
je
i
b une
m irni
hod aju
sv ije t.
Partijska o rg a n iza cija V o ­
n izira o tp or se lja k a prem a p oreskim
ni
b ili
su
p rim orani
da
Naša
u-
Partija p rije
b je ž e
iz
O tje ­
rajte ih od svo jih kuća I —
tih g o d in a b ila na izd isa ju , k o jih bi
se p a rtijs k a o rg a n iza cija m o gla
p ro p o v je d a o n ic a —
šestog ja n u ­
ara 1929. g o d . b ila je slaba i malo
o r g a n i,
Kasno u je sen d o šli su p rvi od
A le k sa n d ra raspisani izb o ri i komu.
ta
ziran ih rad n ika u g rad u n ije b ilo u
slanju da lo j sred in i da ja č e g p o li­
ništi su b ili oni ko ji' su ne samo a.
g itirali da ih treba b o jk o tirati ve č
tičko g zam ah a. O n o je je d v a odo-
su
Ije v a lo vlasti' u borbi za o č u va n je
svo jih sin d ikata, ne že le ć i d o zv o liti
m jere u cilju šio e fik a sn ije g bojko>
ta.
n jim a, spo ro i teško je u sva ja lo so ­
da
c ija lis tič k e id e je . T rg o v ci i ponosni
a n arh ija p ro g u ta. Je d v a je d v ic e
I d ok su kom unisti u cilju da
b o jk o t izb o ra b u d e što
p o tp u n iji
v in o g ra d a ri, č ije su se g la v e c rv e ­
n ile , kao n jih o v e sk rlje tn e k ap e , v o ­
li
lje li
s nama
d o 1929. g o d . u d va sela p o je d n u
U p ra vlja ju p osto lari, k ro ja č i, b rice i
p artijsku o rg a n iza ciju . Sam o V o d ič-
n a d n ičari?« G la v e š in e raznih strana­
ka i Paška o rg a n iza cija b ile su u to
ka
d ob a
a tim e i P artija b ez s v o je p ra v e
kičm e,
n ije
o b ećavao
ništa
u tješ­
nog za u sp je šan p artijsk i rad.
Stan o vn ištvo
n a g rizen o
su
g rad a
raznim
i o k o lin e ,
stranačkim
g o v o riti:
»Zar
da
trv e ­
N ešto sin d ik a ln o
njft ga
režim
m a lo b ro jn i,
i
a li
m alo g rađ an ska
klasn o
su
svijesn i
rad n ici u g rad u , u sp je li* da osnuju
ma k o lik o da su se m eđ usobn o
n ap ad ali za v rije m e izb o ra s p re z i­
V rije d n e
O
nekom
p a žn je .
, fr-akcionaštvu o v d je
rom su g o v o rili o kom unistim a i n ji­
h o v o j a g ita c iji. — Z a nas n ije ko­
n ije b ilo ni trag a, ali isto tako tu
je , v la d a la puna sirovo st i p o litičk i
m unizam — g o v o rili su o n i, — je r
an a lfa b e tiza m . O sim klasn og
smo mi ze m lja m alo g č o v je k a , ma­
ćaja i v je r e
lo g
p ra v d e uz svije st o nužnosti d is c i­
p lin e d ru g o g ničeg skoro i n ije bi-
s e lja k a , za n a tlije
i rib a ra .
Mi
m ora da id em o za ve lik im zemlja^
m a, je r o n e rje ša v a ju su d b inu s v i­
o s je ­
u n em in ovnu p o b je d u
io , bar ne kod d ru g o v a na selu. O
je ta . —
če tvrtom
U n a jza b itn ije selo
i
zase lak
p ro d ira li su svi, duhom i tijelom
d acim a vrlo m ag lo v ito se zn alo i
ču lo . Sastanci su ne samo b ili stro­
zastarjeli
Svu­
go ile g a ln i, v e ć su se oni o d rža v a li
g d je su oni n a ila z ili na s vo je p a j-
dosta rije tk o i lo n e re d o v ito . Samo
d aše, k o ji su za m ale u slu g e o b a v ­
u vrije m e k akvih izb o ra, oni bi .b ili
lja li
če šći
g ra đ an sk i
n jih o v e
»m arni
id e o lo z i.
za d a tke .
d u šo b rižn ic i
S v e ć e n ic i,
našeg
ti
K o n g re su
i ak tivn o st
i n je g o vim
naših
d ru g o va
za ­
bi
postala v id n ija .
p u ka«,
Z A T V O R U ŠIB E N IK U SE P U N I
M ali i n e z n a tn i,, po
istupim a
o rg an izira n o sti i b ro jčan o sti, m o ral­
dan
no su b ili ja k i i n a jja č i, i za režim
ju tre b ala biti u stanju p rip ravn o sti
•
*
p o vo d o m ro đ en d an a M 3 če ka, ali je
ro đ en ja
ili smrti,
s lije d e ć i d o g a đ p ji,
ona za lo b ila i 1929. i
Š e sto ja n u a rik a
oni
d iktatu ra,
iako
našu o rg a n iza ciju
n e p ri­
p o d u zim a li
i o rg an izacio n a
svih k a s n ir
stima kao da se n ije ništa d o g o d ilo .
v e d iktatu re za tvo r u Š ib e n ik u bio
je
n ap u n je n
ne o p o zicio n im
g ra ­
I la k o
dok
su
kom unisti
ste­
v a ju ć i ih d u b o k o u orm are, da se
ni g o d in e 1930., a ni kasn ijih g o d i­
na
nisu p o lic ija i žan d ari b ili u p ri­
p ravn o sti
u o či
re p u b lika n sk o g
k o je g
a
ni
kad
n ad o đ e
vrije m e ,
m irno i sp o ko jn o s je d ili kod svo jih
n acio n aln o g
p ra z n ik a ,
o p et nađu
na
'
Nema v iš e
ca, g o v o rili su
ce n tra list;,
stranaka- ni stran či­
v e se lo
Ju g o so k o ll,
p ro te f k a lu đ e ri,
o p et
p o slao
Pod
p ro vld u ra
Lu d o -
u njim a se že lio istaknuti, b e z ob-
p rem ana je p ro slava O k to b arsk e re­
v o lu c ije , koja ja te g o d in e iz v e ­
d en a na dosta svečan i uspješan
vik a
s
njom , šib enskom gradskom V ije ­
ću . O v a j re č e : » V e tto r Pisani vam
vo va
n ačin. Po red letaka ko ji su d o b ije ni p re k o S p lita, o rg an iziran o je i
nosi u je d n o j ruci m aslin o vu g ra­
nu, a u d ru g o j m ač. A k o h oćete
p o lu m rtve
ra n je n ik e .
N išla' nisu
m ir ( spasit će te živ o t i s vo je im a­
n je . A k o ho.ćefe rat, bit će vam
p o š te d je li.
O p lja č k a li
su sprem i­
sam ostalno štam p an je. V o d ićk a o r­
g a n iza cija ih je , iako sasvim p ri­
m itivn o, ip ak izra d ila .
z :a da li su te a'kcije nosile k a ra k te r
kom u n ističke o rg an iziran o sti
iz b ija le spo n tan o . S u ko b iti
žan d arim a,
su
su
sa
ili p o licijo m , postala
časna i h v a le v rije d n a
njani
ili
se
se
h v a lili
stvar.
je
Zato-
kaiko su
islu k li
d r. M . K o ž u la f to se usudio da im
koju
b ile
uprte oči svih p o litiča ra od zanata
da » la jb e k je rasko p čan «, ^ p ro v in ­
c ijsk e v o đ e H S S -a, b ar on e u Š ib e ­
niku i o k o lic i o d g o v a ra le su i » ra_
sk o p čava n je m k o šu lje « . Nisu oni sa­
mo m irno i b ez u zru ja va n ja p re d a li
k lju č e ža n d arim a, ve ć su im m nogi
p ri­
darim a je b ilo jčsn o da se sve lo
što ih je od b lizu 400 u pisanih 'alrača izašlo na b ira lište samo 8. Pr-
k o lik o
v ič a n i( što su istu kli p o p a k o ji .h je
i ko g a da hapse.
P R O V A L A I PENDR1-CJ
dan
O k to b a rsk e
i b liž o j o k o lic i o sv a n u ­
li su le tači i crv e n e
n ije
iz v e lo
lju d i,
re v o lu c ije
zastave . Ž a n ­
n e o rg an iziran o
ali
oni nisu
i s ne­
zn ali
što
M eđutim
p o lic ija
n ije
trebala
d u g o da če k a na p rilik u .
U .la šk a
š ve rce rska b an d a
koja je iz Zadro
u b a civa la u ze m lju raznu švercersku
rob u, m eđu tom robom
je i o ru žje . U g lavn o m
u b a civa la
re v o lv e re .
N eisku sn i, d a li su se kom unisti kom ­
p ro m itirati, k u p u ju ći od njih n e k o .
p išto lja . K ad a
su-
ti
šve rce ri
p re k o njih nastala p ro va la i u naše
p artijsk e re d o v e . . K ad a je p o lic ija
da
se
nisu
d olasku
iz
p o k o le b a li
već
p o stali,
su
naše
P artije
u
ovom
sitnog,
m o glo
bi
li n i, on ra zv ija o i b u jao . Partija je
p o sta ja la sve m aso vn ija, a čla nstvo
od
o ru žja ,
ustaških
ona n ajg ru b ljim
od
tih
k o je g
su
oni
šve rce ra ,
onda
pritiskom
d ru g o va
isci­
p rizn a n je
o
sve
sp o so b nije
i re v o lu c io n a rn ije .
R a zv ija ju ć i se lak o sve d o g o d in e
1941. p artijska o rg a n iza cija u Š ib e ­
n jih o v o j p a rtijsk o j d jelatn osti i p o ­
niku i o k o lic i sprem no je d o če k ala
ve za n o sti.
i p o v e la narod o vo g kraja u o d lu č­
S lije d ilo je h ap še n je za h a p še ­
n je m .. S lu že ći se g lavn im isljed nim
sred stvo m -b alin o m , ž a n d a ri, su
u-
nom trenutku na ustanak.
(» N a p rije d « )
odm ah
stali da
p re k ra ja ju
stranačke
za sta v e .
O n i k o ji
vo ra.
Prem da je žan d arim a i p o liciji
u sp je lo da u ovim hap šen jim a z a ­
k ap ljico m .
M irn o , m rtvački m irno p ro te k le
su 1929. i 1930. g o d in e u
ovom
kraju da bi s lije d e ć a 1931. g od in a
g a n iza ciji na ovom terenu, da bati­
i m učen jim a p o n e ko g p o k o ­
le b a ju , oni uza sve to nisu postigli
n ik akav trajni i zn a č a jn iji u spjeh .
Sam p ro ces i kom paktnost istuo ž iv je la . K riz a je v e č b ila zasla u - p an ja na njem u i u istrazi, kao i
sprem nost p artija ca da
za je d n ičk i
k o n o b e v in o g ra d a ra . Ne samo da
pod nesu kaznu i sav teret,, g o vo rili
su cije n e vinu b ile ve o m a
n is k e |
su o viso ko m m oralu i o n jih o v o j
v e ć je ono le ža lo
u podrum im a
svije sti. Ego izam i se b ičn ja štvo ko je
n e p ro d an o .
N ova b erb a je
b ila
je v la d a lo
kod
ustaško — šve :p re d vratim a, a stara vin a su b ila
ce rsko g d ije la za tvo re n ik a ,
među
jo š n e p ro d an a. B an ke su slale o p o ­
našim d ru g o vim a b ilo je n ep o zn ato .
m ene za p risp je le d u žn ičk e ro k o ve .
N asto jan je »ustaških vo đ a « da se
je
o svan u lo ju tro 28. li­
sa "Pisanijevih
m ale šib enske
kon tigen te v o js k e . Š ib e n ­
ovim a
zau sta vili
n a p a d a če ,
m eđu kojim a se p o ja vio m etež.
N ato se iskrca i sam Pisani sa
svom ostalom rasp o lo živo m v o j­
skom . O sim Ijestava i lašuna, d o ­
što b rže i lakše izvu ku
iz zatvo ra ,
P£ ma i na teret ostalih
K otarski Kom itet SKH - Šibenik
ž e li
Sretnu Novu 1955, godinu
Svim komunistima i narodu našeg
kotara i grada
n jih o vih
e
1952. — je godina uspjeha,
koje je postiglo G rad sk o građevno poduzeće — Šibenik.
O no je godišnji proizvodni
plan prebacilo za punih 63#/o.
Poduzeće je u zn atn o j m jeri
povećalo
stam b en i prostor.
-
Šibenik
n
i
k
a
Svojim posjetiocima
ŽELI
sa ra d n ik a , b ila su kom unistim a ne­
p oznata i tuđa.
O D L U Č N O S T , P R IV R Ž E ­
N O S T I U S T R A JN O S T
M n o g i naš m ladi drug u ovom
p ro cesu i zatvo ru tek je i
vid io
p rvi put tu ve lik u razliku izm eđu
g ran đ an ske
i naše
P a rlije . O b o g a ­
ćeni o v in v kao i nizom
ku stava,
ko je
d ru g ih is­
su oni stekli
u za*-
kućam a,
b a ca li
su
ku ća.
starce,
K o p ljim a
žen e
i
d je cu ,
p ro b ad ah u
dapače^ i
šta, du ćan e i kuće, z a p a lili zgra­
g la vn i šib en ski
i b isku p ski, sa
Crnotu
a rh iv i:
va in ittt
da ga u b ija j' je r ga
je sm atrala jed n im o d vo d a ot­
p o ra, ali se oh n av’rijfeme' sklonuo.
K ad je Pisani d o z n a o ’ da ja
g en o ve ško b ro d o v lje
p o šlo iz
T r6g ira prem a Z ad ru , krenuo je
1. stud enog a
sa svo jim * g alijam a
iZ Š ib e n ik a .
ali
Rasap Š ib e n ik a' bio je ' stresan,
je o v a j o tp or proti tuclincu
v rlo zn ačajan u n je g o v o j p o v ije ­
sti.
(Iz
rukopisne^ ostavštin e
D. Krste Stošića)'
72 nova stana
građevnog poduzeća
Svim komunistima i građanima
b
p rivatnim
ti ju
S re tn u
Novu godinu
i
po
stan o vn ike kro z p ro zo re i sa kro ­
snagu i pom oć bana, izja v e da
će braniti svo j g rad d o zad n je
ž e l i
Š
ništvu g rad a . Na grozan. n ačin ub ijah u k o p ljem i mačem če lja d
isp ravam a. K rv o lo čn a
sold ateska
tražila je šib en sk o g a ' b isk u p a 1M a­
Gradski kom itet SKH
Sko ro svi su b ili izv e d e n i p re d sud
i o su đ eni od 1—-10 g o d in a
zat­
vo dstvom svo g a ad m irala o k ren u ­
ti oružjer prem a g o lo ru ko m |<Msnbv*
ćan ja i p rije tn je nisu slo m ile Š i­
b e n čan e.
U zd a ju ć i se u svo ju
su višn o g rada, ali se, u zevši u c ije ­
zb o g
niou
p od
d e sve s red a, tako da su )a& }'
reći
im ala u rukam a n e k o lik o naših d ru ­
M le ča n i
su ža lo
iz g o rje li
o p ćin ski
m ožda čak i
g o va
G ra d sk i, kaštel.
mOgli o sv o jiti, ali
svi le že zako p an i i zatrpan i p od
ruševinam a svo g a g ra d a .« O b e - .
p re d
kraju ,
se
p rat­
bran e . A li su u jedn o m trenu opet ju riša li na M le čan e i potisnuli
čan i su im ali n e ke n asip e , te su
tamo p o n e kad stag n irao , on je p o ­
n e ka d o v d je ili o n d je p oprim ao
n e zn ača jn o g , a rje đ e
ve lik o m
dina p ru žala m ogućnost b o lje o-
ono što i K o lo ran im a , k o ji skoro
znatne
jačao je i ra zv ija o se sve više
i
v iše . Istina taj je živ o t i rad ”f u ' i
ka rakte r
je
lađ e , p o u b ija ju če lja d i p otope
b ro d o ve . Potom iskrcaju sa g a lija
po
ve lfk a
litičko g --i p artijsko g rada.
Z a h v a lju ju ć i svem u tom e, živo t
rad
Lo red an a
K ad
zatvo ra
pa
stopad a, m ornari
g a lija n ava le na
ve ć in a n jih , g la vn i o rg an izato ri p o ­
i
silom ,
kapi krvi.
da u rad e . O ni nisu znali od kuda
vo ru, na sudu i istrazi, oni ne samo
nama
su
ru ko vod stvom
Ve­
ime
je sam Pisani s& svom flotom u-
p a rtij­
me, što se K o žu l n ije ni o su d io d o ­
ći u n jih o v o selo. T rib u n jc i s lim e,
ste sa n ajb o ljo m
n a jv e ć e p o litič k e o-
n je g o vim
u Š ib e n iku
u Š ib e n ik u
d aju ogrom an ud arac p artijsk o j or­
p rilik u p o su d ili žan d ari.
je
i lju d e
lo sa svrhom da o d rži p re d izb o rn i
m iting. V o d iča n i su se h v a lili s ti­
vim a o tva ra li su žan d arim a
s vo je
k o n o b e i stali su, da ih bratski č a ­
iz starih p išto lja , k o je su im za tu
stvoren
sela
Na
kralj
i
P o ve zati
kao p o slan ičk i kan did at d o đ e u se­
nisu b aratali sa zastavam a i k lju č e ­
n aro d « v ik a li su razn i
žan d arski
slu g e p o selim a, p u c a ju ći p ri lo m e
p o zić io n e g la v e u
njih
s vo je
zatra-
kom
i ostali
p o k lo n ic' m o n a rh ije . »Sam o
Na izja v u
od
parlam entarci
p a rla m e n ta rc e ,
1933. p o h a p se oko 80 lju d i više ili
m anje čvrsto p o ve za n ih uz Partiju.
»SA M O K R A LJ I N A R O D -«
P U C A N J E IZ P IŠ T O L JA
gano su se p o v la č ili prem a G o ­
rici i g rad sk o j tv rđ a vi sv. M ih o ­
v ila (d an as sv. A n e ), k o ja je je ­
P isa n ije v i
s p je li da u v e lja č i i o žu jku g o d in e
ku ća.
ruku d o šlo , š ib e n sk i b ran io ci la­
b ro j lju d i u lazio ak tivn o u a k c ije i
je d ila
i p o h ranji-
k ro vo v a 1
ski cen tar ko ji je p o če o da d je lu je .
s a v ija ju ć i s vo je
u zru ja va n ja ,
sa
p ro zo ra o ko ln ih kuća b a cali na
M le čan e stre lice, va tru , vre lu v o ­
du, kam enje i sve što im je pod
p ora
čari
v e ć s kom unistim a. Ni g o d in e 1929.
ve p o m o ći.
n ice (p rv a šn je ) te
rasla u širinu i visin u . Sve je ve ći
kušnim ,
b ez
go sam e m ale b ro d ic e , b ez p ra ­
Š ib e n ik a.
g d je na putu. Po litička aktivn o st je
n a cio n a listim a , a jo š m anje sa' m e-
zastave
patijam a i sprem nošću da p ru že p o­
m oć uh apšen im a.
b ran ila ca
p lo v io u lu ku , ne bi li se Š ib e n ­
k u p ili
nijan sa
skom lukom , a tri g a lije s p arla m entarcim a p o ša lje u g rad . U lu ­
ci tada n ije b ilo naših g a lija n e ­
n a jv iše
Naši su sa kro va g rad ske V ije ć ­
čani p re p a li p re d tolikom v o jn ič ­
je
svih
u Zad ru ,
g o d in e 1932. Tada p o s lije niza na­
ra, d o tle su stari o p o zic io n i p o liti­
m a če ko vcim a,
onu
nik e, d o tle su razn e o p o zic io n e v a ­
n jali pod u d arcim a b atina, i z a tvo ­
g rlatim
p o jača
d e le ž a le u k re vetu ili se našle ne­
đ an skim p o litiča rim a , ne vo jn im re­
p u b lik a n cim a i b o rb e n im hrvatskim
ali
trga kraj k ate d rale, g d je se saku­
p ilo
da
mo m ačem , a ne rije čim a I« Nato
red a H S S -o vci ili S D S -o vc i, sve s a ­
mi ču v e n i p o litiča ri i o p o zic io n a ri,
ostali i d a lje sje d iti na svo jim m je ­
n a d ira ­
N ikola Seč sm anjio p osadu u Ši­
tuče
sim­
u v ije k b io pun zatvo r zb og
s p o licijo m . Z la rin ja n i svojim
U svom
nju M le ča n i dođoše, d o sad ašn jeg
b en iku
se 24. listo p ad a 1378. p re d šib en ­
što
v o jsk e .
ot­
n e p ri­
u p ravo toga n ije b ilo .
R adilo sa
d iv lje i n e p o ve za n o sve do ljeta
cija
i
ja te ljsk e
snažan
b u jicu
i
b o rb a i p ro lilo m nogo k rv i,
pod kraj 1932, i početko m 1933. b i­
li p ro v a lje n i i p o h ap še n i, onda je
čla n o v i
g en o ve ško b ro d o v lje ušlo u tro­
girsku luku i da je hrvatski ban
so ld ateski
za u sta vlja ju ć i
p osada
g ordo i kratko o d g o v o rili: » P re ­
d aja nam se m ože nam efnuti sa­
lik o
m alo b ro jn i
po r,
šib en ska
je d in stv en o rg an iziran i p ra v a c svim
akcijam a b ila je va p iju ć a stvar. A li
g la sačk o g m jesta sa svrhom , da tu
ako treba i fizičk i utječu na izb o r­
ski i g ra d sk i n a če ln ic i, skoro svi od
n je zin i
m le tačk o j
K ad je , p a k , Pisani d ozn ao da je
b ro d o vlje m — 36 g a lija — usidri
a Š ib e n ča n i,
M alen a
na Z a d a r, k o ji mu se hrabro o p re.
ih je
p rc v o c ira o ,
g rad .
ih natrag do trga kraj k a te d ra le ,
g d je se i opet zam etnuta k rvava
K o m u n ističk e p a rtije , d o tle su se o ­
i
slabo n aoružani g rađ an i p ru žili su
ća v a ju ći mu svašta. Šib e n ča n i su
d u b o k o ile g a ln a p a rtijsk a o rg a n iza ­
r/m palizerlm a
ni, a g en o ve ško m A n d re a D oria.
Pisani o sv o ji K o to r a zatim pođ e
i d ali
o rg a n iz a c ije i u ovom k raju . M ala,
i
u sp je lo da p ro b iju je d a n dio z i­
d in a . Sva sila v o jn ik a nahrupi u
ćati.
d im a,
sim p atize ri b ili su p rv a i g la v n a m e­
ta,
U o či p ro g la še n ja A le k s a n d ro ­
p ra z n ik a , I d ok je p o licija
šib en ski za tvo r m ladim lju ­
je
Pisa­
V etto r
b rž e -b o lje kre n e na Š ib e n ik , koji
n ije im ao p o tre b ite p o sad e . S
a
jih g o d in a u najstro žo j p rip ravn o sti
uoči i ha dan 1. M aja i d ru g ih rad ­
čla n o vim a
je d o tada vla d a lo uspješn o je na­
čin je n .
M letačko m
g ra d ske zid in e .
G o lem o m snagom , a nakon v e li­
ke i k rv a ve b o rb e , M le čan im a je
se rad na svakom koraku stao o sje ­
o rg a n izira li straže i g ru p e ko je su
stajale čita v dan u n a jv e ć o j b lizin i
g la vn u oštrinu u-
svo ju j e
ko je
za p o v ije d a o
b ik o v i i d ru g i, da bi se
šib en ske
p o zv a li su g rad na p re d a ju , o b e ­
p e rila , ne b e z ra zlo g a , p ro tiv naše
cajno m
m rtvila
p re siza n ja .
p ro b ile
žiše da g o vo re s rektorom
lik o g v ije ć a . U ad m iralo v o
n ičkih
p unila
p rav n o m , slab om i ne m no go u tje ­
izvrši
tačkih
flotom
k o rn ja če
Je d n a op ća živ a i sve o b u h va t­
na p o litičk a živo st zah v atila je m a­
se i nosila ih u o k rilje P artije , čiji
p o g o to vo n ije p o lic ija u ovom kra­
n a jo p a sn iji. Da ja- lo tačno sv je d o č e
je za te k la
R a d iće v a
atm osfere p o litičk o g
noći
P R V A V EĆ A A K C IJA
hvatiti kao s v o je b a z e . K ra j b e z in ­
d u strije samim lim e b e z p ro le ta rija ­
u tje c a jn a .
d va Iri
h ap še n je d esetak n ajistakn u tijih se
jaika, m eđu ko jim a ve ćin u istaknutih
čla n o va P artije , uza sve to p ro b o j
desnu b azu za rad kom unista, i n i­
u sp je šn ije
režim u u sp je lo
dana k a sn ije , da p re ko
da o d atle izv u ku
le re n
lako je
ke. U slo vi za ak ciju b ili su lim e kao
re ć i, n ije p re d sta v lja o n aro čito p o ­
b io
ako ništa d ru g o ,
i u
neseni su ratni s tro je v i'o n e d o b e :
SRETNU 1953. GODINU
davši na upotrebu 72 nova
stan a, što znači nešto više od
jednog sta n a tjed n o .
U toku ove godine podu­
zeće je vršilo slijedeće rad o ­
ve: izgradnja vojnih stam b e­
nih zgrada na iprostoru iza Kri"ža zatim dvorište i stam benu
zgradu p o k ra j osm ogodišnje
škole, jed n u stam benu zgradu
u gradu, nekoliko m ontažnih
stam benih zgrada u R azinam a,
te T vornicu sardina u Prviću.
T a k o đ e r je vršilo radove i na
u ređenju gradskih ulica i trgo­
va. N a- svim ' tim radovim a utrošeno je 108,260.000 dinara.
T o je rezultat nesebičnog
zalaganja čitavog radnog ko ­
lektiva, kojem je jed in i — cilj
bio — izgraditi što više novih
stanova i tako ublažiti tešku
stam benu krizu, k o ja se o sje­
ća u našem gradu.
Članovi radničkog savjeta
i sindikalne podružnice red o ­
vito održavaju sastan k e i na
njim a proučavaju p ro b lem ati­
ku poduzeća.
U n u ta r, poduzeća o fo rm ­
ljena su i završena, dva analfabetska tečaja u kojim a je
bilo uključeno 14 radnika.
T akođer, će ovih dana započe­
ti tečaj za ekonom sko obrazo­
vanje radnika, za koji je p ri­
jav ljen o 46 polaznika.
JE ST E LI
Narodno kazalište
Š i b e n i k
PODMIRILI
PRETPLATU ?
Srijeda, 3i. prosinca 1952.
»ŠIBENSKI LIST«
Strina 4
Š ib e n ik - iz v o z n a
„ K o r n a t “ i z v r š io p la n p r o m e t a
r o b e z a 137 p o sto
tu b a
rađate I drva
d" ah poslije prvog
Svjetskog rata, šiben­
ska' luka — iako u m alom Op­
segu, počela je d a naglo oživljuje. Period od 1926- tlo 1937<.
god:, pokazao je dobre rezul­
tate k o ji su om ogućavali da se
Šibenik afirm ira.kao jed n a ve­
oma v ažna luika na Jadranu.
Po sam om karakteru, za
leđem - bogatim rudačom (bok­
sit) i najkraćom željezničkom
vezom, zatim, bogatim bosan­
skim radnicim a i drvnom ihdustrijpm , Šibenik se nije mogao
nazvati
u v o zn o m , odnosn.)
' tran zitn o m lukom, već" čisto
izvoznom , lukom . N ajviše se
izvozila rudača, boksit, ugljen
i drvo.
i N ajveći p ro m et ostvaren
je u sam om početku t. j. 1926.
god. u ukupnoj količini od
365.115 tona. M eđutim , malo
k asnije uslijed nastale svjet’ske krize osjetio se je i ovdje
nagli Ipad'u prom etu; A li k o n ­
cem 1935. ^od> ona. ponovno
’oživljuje, ali u najboljem slu­
č a ju sam o oko 70°/i> od onoga
‘koji je bio ostvaren iz 1926.
g o d .'r
,I,V
'to k u . ra ta šibenska lu­
ka je! (pretrpjela velike
štete.- U zim ajući, u ' obzir v až­
n o st i p otrebu ove luke, N a ­
ro d n a v last je uložila ogrom ­
ne investicije z’a njenu obno­
vu i izgradnju. ,
‘ •' -Sve' d d 1948. godine pa ne‘š t o 'i kalsnije, bio je period
O
U
o b n av ljan ja porušenog dijela.
N a jp rije je izgrađen g at K rka
na dužini od 120 met. n am ije­
n jen isključivo za putnički i
lokalni saobraćaj. Z atim je
obnovljeno 400 m etara obale
'»Jugoslavenske ra tn e m o rn a­
rice«, 260 m etara zapadnog i
istočnog dijela gata V ru lje i
120 m etara operativ ne obale
u D ob riki.
N ak o n obnove • započela
je i šira izg radnja po p ersp ek ­
tivnom planu, kao i izgrad n ja
onih o b je k a ta koji su p o tre b ­
ni je d n o j m odernoj lu.ci. Je z ­
gro nove luke, k o je je sada u
haj voćem jeku izg ra d n je ,-je st
operativ n a obala u p redjelu
Rogač. O va obala, sa dubinom
od 5 m etara, prem a planu teg ia đ it će se na dužini od 300
m etara, čiji se zav ršetak ra­
dova pred v iđ a koncem slije1đ.eće godine. Do d an as već- je
po stav ljen o oko 150 m etara
p odm orskog zida iz b etonskih
• blokova težine od 20—60 to ­
na. ■R adi m anjih slegavanja,
nadm orski zid još- se nije p o ­
čeo. }.o stavljati, ali .se 4 ovaj
rad . predviđa u n ajsk o rije v ri­
jem e. U zaleđu sam e obale
p o treb n o 'je izm inirati ogrom ­
nu m asu kam ena od 277 h ilja ­
da kubičnih m etara, sa kojom
količinom je pred v iđ en o z a t­
voriti uvalu P ro p ad i opći n a­
sip svih obala u luci. Do sada
na izm iniranom .predje l:u Rogača i nasutog dijela uvale
U prvim
P ro p ad dobivena je skladišna
površina od 21.600 m2 dok« je
u
p erspektivi
p redviđeno
83.030 m 2. N ak o n što se z a t­
vori uvala P ro p ad n a sta v it će
se sa izg rad n jo m obaLe i n je ­
nog sp a ja n ja sa poluotolcom
Šipađ.
Sada se p re d zav ršetk o m
nalazi izg rad n ja istočnog d ije­
la gata V ru lje n a ko jem će za
n ajk raće v rijem e 'b iti d o v rš i­
li j tem elji podm orskog zida.
T a j dio gata b it će p re d a n na
u p o treb u u prvoj polovini idu­
će godine. Po zav rše tk u gat će
dobiti d ragocjenu skladišnu
površinu od 15 h ilja d a m2.
p o red o sa izgradnjom
o p erativn e obale, p o ­
dižu se i o stali pom oćni ob­
jek ti, u re đ a ji i kom unikacije.
U D obriki, iza skladišnog
p ro sto ra rudače, položena su
dva »slijepa« kolos jek a, k o ja
će se k asn ije p ro d u žiti u p ra v ­
cu Ražina- U p o red o sa iz­
g radnjom željezničke m reže
u luci, za p o tre b e prom eta, u
toku je izg rad n ja — odnosno
pro d u žen je . započete
ceste,
k o ja će v je ro ja tn o b iti izg ra­
đena od g ran itn ih kocki. N a
ovom p red jelu izm inirano je
oko 20 h iljad a kubičnih met.
kam ena, a' što* je iziskivalo
m npgo v rem ena uz staln o p ri­
sustvo .dom aćih i stra n ih b ro ­
dova na jed in o j, do sada, izu­
zev »Šipada« op erativ n o j ob a­
li u šibenskoj luci.
M. M.
U
g o d in a m a , nakon
os­
nutka p o d u ze ća » K o rn at«, rad se u-
p o d u z e ć e radi sa d eficito m od p re ­
ko 500.000 D in. d ok p o lu g o d išn ja
p o d u ze ć u . O v o je d o p rin ije lo b o ­
ljem k o le ktiv n o m ru ko vo đ e n ju i za­
gicivnom svo d io na p re u zim an je ad­
b ila n ca u 1951. g o d in i p o k a zu je p o ­
je d n ič k o m rje ša va n ju p ro b le m a p o ­
m inistrativnim putem d o d ije lje n e ro_
b e i na isti n ačin vršila se rasp o ­
zitiv an
d u ze ća .
Po svom sastavu u p ravn i o d b o r
da d ire k tn o ru ko vo d i i u p ra v lja ra­
la, uz cije n e k o je o d g o va ra ju p ro ­
u n a p rije d
sječnom
dom u p o d u ze ću , što se rrtože za k ­
lju čiti i p o od lu ka m a, k o je je on na
ro b e.
U p ra vn o -p rivre d n i
o sig u ran e.
U d ru g o j p o lo v in i
ne radni
lja n je
k o le k tiv
nad
1950. g o d i­
p re u zim a
radom
o vo g
u p ra v­
p o d u ze ć a .
M eđu ostalim radnicim a
n aro čito se je istak ao P etar
G ulin, k o ji je, vlastitim radom
bez ispom oćnih stro jev a, izvr­
šio o b rtaj kroz razdoblje od 9
m jeseci u
v rije d n o sti
od
2,600.000 dinara, što zaslužuje
veliko p rizn an je i p re d sta v lja
rijed ak slučaj u uslužnim p o ­
duzećima.
R adnici i službenici, bezuslovno m oraju da daju m nogo više nego što se to traži od
radnika drugih proizvodnih
poduzeća, p ro sto te razloga,
što se naš k o lek tiv izdržava
isključivo od vlastitog radaU novoj godini naš kolek­
tiv ulazi sa novim obaveza­
ma, a za potpuno . izv ršen je
društvenog p lan a kojeg je
prihvatio.
svojim
N eku rentn a
iz o sig u ran e
ro b a,
ov j p e :.: d p lasiran a je
ru ko vo đ e n ja
p riv ­
a nešto zb og n e sn a lažljiv o sti
n o v o izab ran o g
rad n ičko g
sa vje ta ,
l '.o
Ako
da
n a s lije ­
kro z
na druga
p oduzeće
prom et
Re­
o p skrb e ,
1952. g e d in u b ez o p te re će n ja
višn im z J ih a m a ro b e.
redom
iz
u lazi
1950.
u
su­
k v a lita tiv n o
svo jim sje d n ica m a d o n o sio i sprov o d io u d je lo . A li sama č in je n ic a ,
da je
u p ra vn i o d b o r u roku od 9
m jeseci svo g a rada o d ržao
sveg a
24 s je d n ic e , jasno g o vo ri da taj or­
gan n ije
g o d in e
je dorastao
u v ije k
d o v o ljn o
rad p o d u ze ća i da jc
p ratio
zb o g
lo g a ,
k o le k tiv jo š stvarno ne u p ra v lja svo ­
jim
p o d u ze će m .
Tek
p očetko m
p o visim o za 1 4 0 % za k o lik o su 1-5.
p o vre m e n o
in icija tiv a
I. 1951. g o d in e p o više n e c ije n e ro­
p ra v lja n je m
u p o d u ze ću b ila u ru­
1951. g o d in e , kada
se'
ind ustrijski
d ire ktnim
bi koja je iz o sig u ra n e o p skrb e pu­
kam a
štena u slo b o d n u p ro d a ju
što je na našem k o le k tiv u d ire k to r,
daju t. j. kada su se -u p o d uzeću
p o če li p rim je ćiva ti
p rv i
rezultati
d o b ive n i
b ilje ž i sa 100, tada je p o d u z e ć e u
b io baš on aj k o ji je n a jv iše dopri-.
slo b o d n o g d je lo v a n ja zako n a
po­
nude i p o tražn je k o le k tiv
o sje ća
1951. g o d in i
nio na o sp o so b lja v a n ju k o le k tiv a za
svu težinu o d g o vo rn o sti svo g za­
datka, ko je g je p re d n je g a p o sta­
v ilo d ru štvo , p o v je riv š i mu društ­
ve n u im ovinu i čin e ć i ga 'tim e o d ­
g ovo rn im za p ra v iln o
s n a b d ije v a ­
n je tru d b en ika našeg g rad a i kota­
prom et
1950.
i
tako
g o d in e
izv ršilo
prom et
oza
1 1 5 % , a u 1952. g o d in i za 1 3 7 %
u? sm an je n je p erso n a la - za 4 0 % u
odnosu na 1950. g o d in u .
Za
ekonom sku
n ao b razb u
č la ­
nova k o le ktiv a u p o d u zeću su re­
d o vito o d ržava n i sem inari i razna
kao
d ire k to ra , b e z
isku sn iji
rad n ičko
o b zira
u-
p ro izvo d i p uštaju u slo b o d n u p ro ­
p artijski
na to,
ru k o v o d ila c ,
sa m o u p ra vlja n je
i za . us­
k la đ iv a n je od nosa izm eđ u
o rg ana
u p ra v lja n ja i sin d ika ln e p o d ru žn ic e
u poduzeću.
<
O v a č in je n ic a ja :n o
p ut, kojim
id e naš
g o vo ri da
k o le k tiv ,
o n aj k o je g je p re d
d u ze ća .
U tim p rvim danim a rad n ičko g
budu upo znati sa našim novim p riv ­
rednim sistem om o p će n ito a p o s e b ­
jo š j e u v ije k p o t r e b o rrjnogo dejn c -p o litičk o g rada da bi se poStt-
sam o u p ra vlja n ja nužno je istaći p o ­
teško će s kojim a se k o le k tiv b o rio
no sa o rg an izacijo m
gžs?? pun u sp je h .
ra i za ren tab iln ost p o slo v a n ja p o ­
u svom
radu . P o slje d ice
d o tad aš­
p o tezo m . S kla d išta p o ­
d u ze ća b ila su
p una
d em o d iran e
in d u strijske rob e p rim lje n e za o si­
guranu op skrb u , dok. se na tržištu
p o ja v lju ju
n ovi p ro iz v o d i
naše
in ­
Partija
i naš r.a rc d . M eđutim
N
E K O L IK O
m ilja
od
Š ib e ­
g o o šte tile , a tim e i g u b ila n ji­
hova vrije d n o st
otok
sa roniocim a sp o m in je se
1893,
g o d ., kada je pom orska vlast u
Trstu,
u
n am jeri
u n a p re đ en ja
sa najm anjo m
visino m
d ru g e , strane čla n o vi k o le k tiv a , • na­
Što je za Z la rin ja n e k o ra lj, za
K ra p lja n e je sp u žva . S ko ro s v i su
K ra p lja n im a
oni rib a ri, a p o n a jviše vrsni lo vci
rat.
spu žvara
i
nad­
m orskom
k o lije v k a
na Jad ran u .
sp u ž v if a k o je im je i n a jv a žn ije
zan im an je.
S p u žv e
se
n alaze
na
raznim
Ja d ra n u ,
je d a n
P o slije više
d ala
ro n ilački a p a ­
od
200
lovom , tek je
g od ina
1910. g.
p e d m orem . “N alaze se skoro po
čitavom Jad ran u , ali b o g ala lo v i­
ju čistion u . M alo k asn ije t. j. 1924.
n ajb o g atija lovišta n a la ze se u
b lizin i S ilb e , - K o rn afsko g oto čja ,
sa željom da u novoj 1953. godini zajednički sa mladenačkom
snagom, vuljom i mladom neograničenom ljubavlju izvršimo
zadatke i preuzete obaveze!
na
Iržiš lu .
u Š ib e n ik u form irana ’ p u ž va rsk a
z a d ru g a , koja je p o sje d o v a la sv o ­
U tom istom razd o b lju 1950. g o d in e
SRETNU N O V U I953. G O D IN U
na
d ubinam a pa čak i do 500 m etara
šta
omladine
sp u žvarstva
b a v lje n ja
g cd iii.3 1951. g o d in e rezultati na­
šeg rada p o kazu ju vidne- u tp je h e .
članovima Narodne
Hrvctske
Lov
n ika, nalazi se K ra p an j —
d u strije b o lje g kvalite ta i p ristu p a­
čn iji z j ukus našeg p o tro ša ča.
S
G ra d sk a tv o rn ica tekstila,
užarije i trik o taže izvršila je
svoj ovogodišnji p la n p ro iz­
v o d n je p e tn a e st elana ranije
sa 101% i p o re d mnogih ob­
jek tiv n ih teškoća.
N ad alje , poduzeće je do
k ra ja stu d en o g a o. g. tak ođer
o stvarilo n aro d n i doho d ak sa
146%, dok je na investicije
utrošilo sum u o d 1,770.000
Din.
U proizv o d n ji osobito su se
istakli C vita K unđiđ, Srećka
Gašpić, M ladenka K larić i Z o ­
ra Šarić.
R ad radničkog sa v je ta u
odnosu n a prošlu godinu z n a t­
no je poboljšan. M nogi p ro ­
blem i poduzeća p ravilno se riješavaju, a doneseni zaključci
iznose se p red čitavim radnim
kolektivom Rad sindikalne podružnice
uglavnom je bio o rijen tiran
na radničko u p rav ljan je podu­
zećem. S tim u vezi organizi­
ran je tečaj za ekonom sko obrazo v an je rad n ik a. T ak o đ er
je ova podružnica preko m a­
sovnih sa stan ak a pružala po ­
moć radničkom sav jetu u do­
nošenju p o jed in ih odluka kao
i u rješav an ju raznih z ad ata­
ka, a naro čito onih, ko ji su se
odnosili na proizvodnju.
p o sta vila
KOLIJE¥M A
.
§PUŽVAMA
njeg .ad m in istrativn o g
ru ko vo đ e n ja
p rivred o m n ije b ilo m oguće
iz b ri­
sati je d n im
rada u našem
naša
nas
je s i
stručna p re d a v a n ja p re k o kojih je
o m og u ćen o čla n o vim a k o le ktiva da
K o to rski komitet Narodne omladine H rvatske
__________ Ž i B E M I K
Čestita
đ en a
u našoj
m in istrativn og
plan
proizvodnje
G radsko obrtno poduzeće vršen. zaključno sa 30. XI. o .
»Dane Rončević« form irano je Ig. sa 103%. T o "izvršenje u p r­
.1. V III. 1949. godine na inici­ vom redu rezu ltat je požrtjativu G radskog N O -a Šibe­ vovnosti, radnog1 elana i disci­
nik.
pline cijelog kolektiva. M o ra­
F orm iranje je bilo p o v je­ mo ta k o đ e r istak n u ti, da „je
reno drugu P etru G ulinu koji poduzeće kroz 1952. godinu
je gotovo bez ikakovih sred ­ m ehaniziralo p o sto jeće pogo­
stava, postrojenjai alata, k a­ ne, Daročito. sto la riju i m eha­
drova i ostalog, p ristu p io o- niku, ne toliko sa financijskim
vom zadatku. Poduzeće se u sredstvim a koliko sv o jo m snapočetku form iralo o d m eha­ lažljivošću.
ničkog, bravarskog, zatirh malo
D ru štv en i plan za 1953.
kasnije stolarskog, a nakon ■godinu radni kolektiv je na
toga cipelarskog i fino-<meha- svom m asovnom sastan k u p re ­
ničkog pogona*
tresao po pogonim a, te ga u
O no je dobilo ime našeg .cijelosti i prihvatio. ,O d d ru št­
' građanina, prvoborca, jednog venog plana, naročito je. p o ­
od organizatora N OB-e u D al­ trebno istaći, da je on veći^za
m aciji, herojski poginulog u preko m ilion d in ara od p ro š­
N O -om ratu-m etalnog radnika logodišnjeg, je r su i jed an i
D ane Rončevića.
drugi realno postavljeni obzi­
O d svog form iranja, pa rom na k a p a c ite t i specifičnost
na ovamo, naročito do I. p o ­ poduzeća.
lugodišta 1951. godine, pod u ­
Sve zad atk e k olektiv ra ­
zeće je proživljavalo izvjesne sp rav lja i riješav a isključivo
organizacione i
financijske p reko radničkog sa v je ta i uteškoće. M eđutim , rad je kas- pravnog odbora. S talna je
nijei p re o rije n tiran i organiza­ praksa ovog kolektiva, što se
ciono učvršćen, tako da da­ u većini slučajeva na sastan ci­
nas ono nem a takovih poble- ma radničkog sav jeta pozivlju
ma, koji bi mogli sputav ati i ostali članovi, k o ji svojim
prosperitet- i njegovu egzisten­ sugestijam a i sav jetim a za­
ciju.
jednički pom ažu u radu ra d ­
P riv red n i plan za 1951. ničkog savjeta. P o sto ji i k o ­
godinu poduzeće je izvršilo sa ordinacija rad a izm eđu ruko­
108°/o, dok je godišnji d ru št­ v odstva i radnika u p roizvod­
veni plan za 1952. godinu, iz­ nji.
p u b lic i.
c ije n a
trž ila ,
Premašili
o n č e v i ć . «
nivo u
A li, nešto zb og jo š p o sto je će g a d ­
I v e ć na završe tku p rvo g p o lu -
H
i go­
p o d u ze ća
te
tički rad o m o g u ćava lakše sh v a ć a ­
n je p riv re d n o g zad atka.
g
tako
p o d u ze ća m ože se naći svih a rtika ­
d je la
novim a ko.'eiktiva i kro z id e jn o -p o li-
ci n
isto
org an i starali su se za ren tab ilitet
p o d u ze ć a , a p la će o so b lja b ile su
nju svo jih p ro b le m a. Tu , kao i u v i­
je k , naša Partija p ru ža p om o ć č la ­
» H
a
d išn ji za vršn i račun. A so rtim an ro­
be se p o b o ljša o , u p ro d a vao n icam a
učeni na d istrib u tivn i sistem , teško
se. p rila g o đ u ju d ruštvenom rje ša v a ­
R a d i gradskog poduzeća
re zu lta t,
n a jb o lje
p o zn aju
lo v c i. Prem a
krap ljan ski
n jih o vo m
p ričan ju
Brača, H vara , K o rču le i Z irja ;
k asn ije
od
p o če tka
lo va na k o ra lje . Prve K ra p lja n e lo v ce nau čio je lo viti je d a n fratar,
p o rije k lo m
G rk
sa ' otoka
K re te ,
a k o ji je tada ž iv io na K ra p n ju .
O n je , p ošto je lo v
na
sp u žve
u G rč k o j b io ve o m a d o b ro ra z­
v ije n ,
p raktičn o
zain te re sira o
K ra p lja n e i p re ko svo jih ■zn an a­
ca p ro d av ao sp u žve
na tržnici
u V e n e c iji, čija je p otražn ja u ono vrije m e b ila veo m a v e lik a .
Inače
varsku za d ru g u . Tri g o d in e k a s­
n ije u sp ije -Zad ru žn om
sa ve zu ,
Pom orskoj d ire k c iji
i Lu č k o j ka ­
p e tan iji u S plitu da izv rše fuziju
Lo v na sp u žve datira još s p o ­
četka X V i U. sto lje ća , što zn ači —
300 g o d in a
g o d .,' v la sn ic i ro n ila č kih a p arata
o sn ivaju Jad ran sku rib arsko -sp u ž-
lo v na sp u žve je v e o ­
ma naporan p o sao . N a jče šće su
u lo v k retali u m jesecim a o žujku
i trav n ju i o b ičn o u g ru p i od n e ­
ko lik o d esetaka b ro d ica , n o sivo ­
sti 4— 5 tona. S vaka je b ro jila po
o b iju p o sto je ćih z a d r u g a ,- č iji je
rezultat bio da je s lije d e ć e g o d i­
ne za b lije že n n a jb o g a tiji u lo v . T a ­
ko je
u lo v lje n o
158 h ilja d a
ko­
m ada sp u žvi u v rije d n o sti od p re ­
k o 600 h iljad a d in a ra .
P rije rata, o v a j je
artikal bio
ve o m a p ozn at na e vro p sko m tr­
žištu, a n a jv iše se izv o zio u Trst,
N jem ačku i Fran cu sku .
P o slije o slo b o đ e n ja
u Š ib e n i­
ku je form irano p o d u ze ć e za lo v
i p reradu sp u žvi i k o ra lja .
Na­
b a v lje n i su novi b ro d o vi ro n ila č­
ki a p a rali
sada
ma.
lo v
i o d ije la , la k o
isk lju čiv o
vrši
da
se
ro n io ci­
Za razliku od p rije ra la , kada
8 lju d i, m eđu kojim a su se n a la ­
je živ o t lo v a ca sp u žvi b io ' v e o ­
ma n ap oran a i često o p asan , d a­
zila
nas je , brig om N arod ne vlasti uz
2— 3 ronioca —
.ve slača
i tro jica ,
lo v ca , d va
koja
bi
vršila
p reth o d nu n ab avku svlih p o tre b n ih
p om o ćne p o slo v e . Na m jestu lo­
m odernih
višta — zva n ih p o z ic ije ili p o šte,
ta n jih đ v
ran.
r.onilac bi se spuštao u d u b in u od
40— 50 m etara. In a če sam lo v obiono bi se vršio na d va n ači­
n a: ro n io cim a, ko ji su na tem elju
o d re d b e pom orskih vlasti
1907.
g o d . lo v ili sp u žve na d u b in i od
p re k o 16 m etara i onim a
ko ji su
pom oću ostiiju v ršili lo v na p rim i­
tivan način samo do 16 m etara
d u b in e . Lo v sa ostlma bio je v e ­
oma štetan, je r bi se sp u žve m no­
instrum enata
živ o t
i .re k v iz i­
p otpu n o
o sig u ­
U o yo j g o d in i p ostign u ti su
veo m a d o b ri rezu ltati, tako da je
d o konca listo p ad a u lo v lje n o oko
1350 kg sp u ž vi. O sim
na dom a­
ćim tržiš'tima — p o d u z e ć e »Sp u žvar«
izv o zi
v e lik e
k o lič in e
p re ­
rađen ih sp u žvi u A u striju , Ita liju ,
Š vicarsk u ,
B e lg iju ,
H o lan d iju ,
F ra n cu sku ,
SAD .
T ursku,
E n g le sku
M . M.
Čestita
svim radnim, ljudima našeg
grada i kotara
ODBOR CRVENOG KRIŽA
za kofar i grad Šibenik
'
Srijeda, 31. prosinca 1952.
»ŠIBENSKI LIST«
Strana 5.
Š
I
B
E
K R O Z
MJ a d r i ja “ s e p r ip r e m a z a
tu ristič k u s e z o n u
N a š sa ra d n ik p o sjetio je
d irek to ra G rad sk o g hotelskog
poduzeća » Jadrija« druga J e r­
ka L jubu, zam olivši ga da o d ­
govori da neka p ita n ja sa po­
d ru čja u g o stiteljstv a u našem
g radu, kao i o p rip rem a m a
k o je ovo poduzeće vrši za idu­
ću tu rističk u sezonu.
la k o
nas
d ije li
m je se ci o d p o če tka
stičk e se zo n e ,
n e k o lik o
n o v e tu ri­
k a k o ve
n a m je ra v a le izvršiti
je ćim u g o stite ljskim
ra d o ve
na posto­
o b je ktim a
u g rad u ?
U prVom redu sm atram o
za p o treb n im p o tp u n o p reu re ­
d iti ho tel ,Knku« —‘ najveći
u g ostiteljski o b je k t u Šibeni­
ku. U tom pravcu sp ro v e st će­
m o p a rn o g rijan je u čitavoj
zgradi, zatim in sta lira ti te k u ­
ću vodu u svim sobam a, u re d i­
ti kavanu, te a d a p tira ti k ro v
i p o tk ro v lje. N a d a lje ćem o
p ro širiti već po sto jeće ljetn e
b ašte isjpred h o tela »Krke« i
N aro d n o g resto ran a.
P o red p ro šire n ja s a d a š­
n jeg re sto ran a na kupalištu
»Jadrija«, k o ji će biti o p sk rb ­
ljen hladnim i toplim jelim a,
ta k o đ e r ćem o p o jača ti ugosti­
teljsk u m režu u sam om g ra­
du dov ršen jem au to m at bife-a
u ulici Ivana R ibara, zatim
p o tp u n e ad ap ta cije kafe-bifea »M edulić«. R ek o n stru k cijo m
ovog o b je k ta Šibenik će do biti
je d n u zaista m odernu kavanu.
N a željezničkoj stanici o tv o ­
rit ćem o jed an bife.
Iz sre d sta v a sam ostalnog
ra sp o lag an ja
(oko 2.000.000
d in ara) nabavili sm o sav po­
tre b n i san itarn i m aterijal, k o ­
jeg ćem o p o stav iti u hotelu
»Krka«, tak o da će ovaj ob­
jekt, nakon potp u n o g preu re­
đ en i?, preći u B -katekorij j .
Da li u
n a ila z ile na
svom p o slo v an ju
izv je s n e
teško će,
i da li su u tom e p ravcu
po­
d u ze te k a k o ve m je re da bi se
o n e o tklo n ile ?
se k to r uvelike onem ogućavao
brži razv itak socijalističkog
u g o stiteljstv a. U prvom redu
on n ije o p terećen sa akum u­
lacijom , koju držav n i se k to r
treb a da uplaćuje, uslijed čega
je i glavni razlog da p riv atn i
se k to r nije rav n o p rav an k o n ­
k u re n t državnom sek to ru . Da
bi se ovo u cijelosti postiglo,
p o treb n o je da p riv a tn i se k to r
bude, prem a stv arn o m p ro m e­
tu, i p ravilno oporezovan, je r
je već p ostala sta ln a p rak sa
da p riv a tn i se k to r ne p rljav -,
lju je tačiro financijskim o rg a­
nim a izvršen p ro m e t, je r bi
ga u tom slučaju viša sto p a
p rogresivnog p o reza jače
i
p ravilno oporezovala.
R adi g o rn je izloženog, so ­
cijalistički se k to r n ije u s ta ­
nju da izv rši sn ižen je cijena
uslugam a, a do ovog bi moglo
doći jedino, onda, k ad a bi se
p ojačao p ro m et u našim o b ­
jek tim a.
M eđutim , u idućoj godi­
ni b it će m nogo bolji u v je ti’
za razv ita k u g o stiteljstv a, je r
se v eć sa d a u tom pogledu
p rip re m a ju novi propisi, koji
će pu tem dugoročnog o tp laći­
van ja, om ogućiti p ro širen je i
p o b o ljšan je u g o stiteljsk e m re­
že n a p o d ru čju grada. Isto
tako, već se d osada jav io do­
voljan b ro j inozem nih intere'san ata,--p a je očekivati jaču
p o sje tu stra n ih tu rista u idu­
ćoj sezoni.
A
d ru štve n i plan
za
1953.
godinu?
Mi sm o ga planirali u v ri­
jed n o sti od- 103 m iliona d in a­
ra. Z a razliku od p ro šlogodiš­
njeg, ovaj je za oko 30 m ilio­
na voći- S m atram , da ćem o ga,
obzirom na p o b o ljšan je u v je ­
ta u u g o stiteljstv u , p o tpuno
o stv ariti.
P o sje d u je te
li
d o vo lja n
b ro j stručnog kad ra, a u ko liko
ne da li ste što u tom p ravcu
p o d u ze li?
U našim
u g ostiteljskim
T ačn o je da nailazim o na
teškoće. D o sad a je p riv atn i o b jek tim a uvelike se osjeća
Gradsko obrtno poduzeće
,,Dane Rončević" - Šibenik
v
novu
25. ov. mj. isplovio je iz
naše luke dom aći p rek o o cean ­
ski brod »Užice«, koji je na
Šipadu ukrcao 900 kubičnih
m etara m eke drvene građe za
T ursku.
U šib en sk o j luci sad a bo­
rave tri stra n a prek o o ceanska
b ro d a: »Karlo Zeno« ta lija n ­
ske zastave na obali ispred
T v o rn ice e lek tro d a i ferole­
gura iskrcava 2000 to n a m an­
ganove rudače dovezene iz
T u rsk e, zatim am erički brod
» T rojan Seamand, u D obriki
vrši iskroaj 9897 ton a ugljena
za k o k siran je dovezenog iz
SA D i grčki brod .»N icolau
Z ografia«, u krcava 10200 tona
b arita za SA D , O vaj se brod
nalazi na gatu V rulje.
nedovoljan broj stru čn o g k a ­
dra. T o nam je u jedno i n a j­
veći problem , kojeg ćemo tre ­
b ati da u idućoj godini rije­
šimo. Z ato ćem o u n ajsk o rije
v rjjtm e p oslati nekoliko n a ­
ših k o n o b ara i k u h ara na s.pecijalizaciju u Z agreb. N a d a ­
lje, nove naučnike u n ap rijed
više ne ćemo p rim ati, već će
svj oni, koji se žele p o sv etiti
radu u ovoj stru ci; treb a ti da
p reth o d n o završe u g o stite lj­
sku školu u O p a tiji, u k o jo j će
se osposobiti kao novi stručni
kadar.
N a k raju je drug L juba
podvukao, da je, u pogledu
o tk la n ja n ja n e d o sta ta k a i svih
negativnih p o jav a na području
u g o stiteljsk e mreže, p o treb n a
uska sa ra d n ja p o tro šača i uprave ovog poduzeća i d i g ra­
đani, ukoliky naiđu na takve
pojave, nav rijem e
podnesu
svoja zap ažan ja i prijedloge,
kako bi se situ acija p o b o ljša­
la, a p oslovanje poduzeća n o r­
m alno teklo.
ČETVRTAK,
BLO —
B o b ić
Kinematografi
T E S L A : p re m ijera am eričko g
- M ER T O N N A F ILM U
Uspjele usmene novine
Prem ijera
mehaničkoj, fino-mehaničkoj
bravarskoj/ .limarskoj, električarskoj, stolarskoj i cipe­
larskoj vrši sve popravke i
proizvode struke.
Za sve radove obra­
ćajte se i tražite ponu­
de, te se uvjerite u nji­
hovu solidnu izradbu i
pristupačnost cijena.
d om aćeg
N aro d n o kazalište u Šibe­
niku da'.o je u ovoj godini 120
p red stav a a od toga deset p r e ­
m ijera. Za p rip ad n ik e J N A
d ato je ukupno d evet p re d s ta ­
va. S tran ih g o sto v an ja i p ri­
godnih akad em ija bilo je 49,
dok je k o lektiv ovog kaza­
lišta dao van Šibenika šest
p red stav a. Kroz isto razd o b lje
bilo je svega 61.727 posjetilaca.
S IN D IK A L N A P O D R U Ž N IC A
P O D U Z E Ć A L U K A 1 S K LA D IŠTA — ŠIBENIK
ČESTITA
S R E T N U N O V U 1953. G O DINU
SV IM T R U D B E N IC IM A G R A D A
I KOTARA
ŠIB EN IK
SV IM Z A D R U G A M A K O T A R A , P O D U Z E Ć IM A ,
U S T A N O V A M A I O S T A L IM T R U D B E N IC IM A NAŠE
ZE M L JE
p re m ijera
E
L
I
M
O
8.01 sati
Putnički
za S p lit
u
10.50 sati
2.20 sati
Putnički
za Z a g re b
u
15.11 sati
Pu tn ički
za Split
u
18.22 sati
Putnički
iz Sp lita
u
10.15 sali
Pu tn ički
iz Z a g re b a
u
13.08 sat]
Putnički
U b rzan i
iz Splita
iz Z a g re b a
u
u
17.39 sali
21,11 sati
D olazak u Š ib e n ik
Aut obusi
Po lazak iz Š ib e n ika
—
u S p lit u 8.00 sati.
m u zičko g
lilm a
z a r t a ,—
KOGA
6.00 sati iz Doca (p la vo m ).
dan osim n e d je lje u 14.00
kod V a tro g a sn o g dom a.
au strijskog
o
živo tu
M o-
LE
—
D o d a tak:
M je se čn ik
JN A br. 9. (d o . 2. I.)
lje u
vo m ).
pado­
N arodno sveučilište
U Srijedu dne 7. Siječnja 1953.
g o d in e u p ro storijam a M je sn o g sin­
d ikaln o g vije ć a
(p o v iše
N arodne
ski p re d a v a n je pod n a slo v o m : »O
N EK IM K O M U N A L N IM P R O B L E M I­
N AŠEG A
G RA D A«.
zid ar —
K u rsar
iz
Doca
(sp la-
D olazak u Š ib e n ik
Iz Splita p o n e d je ljk o m , četvrtko m i
subotom oko 16,30 sati.
Iz
Zad ra svaki dan
oko 17.30 sati.
osim
n e d e lje
Iz
O k la ja svaki dan
oko 8.30 sati.
osim
n e d je lje
Iz K istan ja svaki dan osim n e d je lje
oko 8.30 sati.
Iz B e n k o v ca
saM.
svaki
dan
oko
Par ob rod i
P o lazak iz Šiben ika
Brza p ru g a
za
Split
četvrtkom
u
16.10 sa ti, subotom u 16,35 i n ed ­
je ljo m
u 16.50 sati.
Putničko-teretna pruga za S p lit p o ­
n e d je ljk o m
4.00 sati.
Brza p ru g a
kom ,
sati,
u 7.00
i srijed o m
u
za Z a d a r— R ije ka utor­
srijed o m
i petkom
u 9.20
Pu tn ičko-teretn a
pruga za Zad ar
p etkom u 2.00 i subotom u 12.00
sati.
D olazak u Š ib e n ik
Brza pruga iz S plita utorkom , srije ­
dom i petkom u 9 .t0 sa li.
P utničko-teretna pruga iz Splita če t­
vrtkom u 18,30 i subotom u 10.35
sati.
Brza p ru g a
iz R ije k e
četvrtko m
u
p re ko Z a d ra
16.00,
16.25 i n e d je ljo m
subotom
u
u 16.40 sati.
Putničko-teretna pruga iz Z a d ra p o­
n e d je ljk o m
u 5.40
i utorkom
u
22.50 sati.
U M R LI
B erač
Ika
ro đ .
Bad žim ,
stara
95 g o d .; G ru b išić Jo h a k im p ok. K lem en la, star 80 g o d . i Paić N evena
Pe tro va, stara 5 m je se ci.
M arko ,
ze m ljo ­
U
d rž.
M atični ured N O -a g rad ske op ­
ćin e Š ib e n ik reg istrirao je o v e g o ­
d in e do 29. p ro sin ca :
b e n i^ V u d ra g Dane, m anuelni rad ­
M iku lan d ra M arica, d o m aći­
au to m e h an ičar
i
SM RTI I V JE N Č A N J A
Š IB E N IK U U 1952.
B ranko,
K u n čić B la že n ka , k ro jačica
Stip e, radn ik — M ila k o v ić
d om aćica.
R O Đ E N JA
zem ­
—
Pivac
P av ica,
R o đ e n ih : 802 (420 m uških i 382
že n ske ).
U m rlih :
122 že n e ).
281
(159
m uškaraca
i
V je n č a n ja : 182.
D va p o žara u gradu
U noćj od 22. na 23. o. mjdošlo je do požara u p o tk ro v ­
lju K neževe palače, koji je b r­
zom intervencijom vatrogasne
m ilicije ugašen. P ožar je već
bio zahvatio jednu pro sto riju
na III. k a tu zgrade, te se brzi­
ni i sp retn o sti naših vatro g a­
saca, >a naročito njihova ko ­
m andira, im ađe zahvaliti da
je M uzej grada Šibenika, p ro ­
šao s m anjom štetom , a da
nije došlo do p ro širen ja požara, koji bi bio ugrozio i dio
zgradc u k ojoj se nalazi K ata­
starsk a uprava.
U
H
O vom prigodom treb a istak n u ti p o treb u da se K ne­
ževa palača evukujra od p ri­
vatnih stan ara i raznih ureda,
te adaiptira za svoju pravu
svrhu: m uzejske zbirke, biblioteke i galeriju um jetnina.
U Pulskoj ulici broj 6 iz­
bio je dne 25. ov. mj. požar na
dim njaku, koji je intervenci­
jom vatrogasne službe bio ubrzo lokaliziran. P ožar je prouzrokovan neredovitim čišćenjem dim njaka, a koji je m o­
gao izazvati i teže posljedice.
A
® r
S R E T N U 1953. GODINU
In v a lid s k o s k la d iš t e d u h a n a , š ib ic a
i v rije d n o ta — Š ib e n ik
SA Ž E L JO M D A SE U N JO J B O R IM O Z A PO STIZA N .)K
N O V IH P O B JE D A N A S O C IJA L IS T IČ K O M P R E O B R A ­
Ž A J U N A ŠE D R A G E SO C IJA LISTIČ K I'. D O M O V IN E !
Č estita svojim m ušterijam a
K O T A R SK I S A V E Z P O L JO P R IV R E D N IH
Z A D R U G A — ŠIBENIK
8.30
Š ku g o r D rag ica,
Pleti'kosa
A n te ,
sati
lje u 14.00 sati iz Doca (sp la vo m ).
Po četak
slu žb en ik — S e p ić Šon ja, d rž. slu ž­
V rč ić
14.00
Z a B e n k o v a c svaki dan osim n e d je ­
A m e rič ki lilm u p rirod n im b o­
jam a — P L A M E N I S T R IJE L A —
D o d atak: Pod kupolom
b ran a. (od 3.— 6. I.)
sati
Za K istan je svaki dan osim n e d je ­
BOGOVI VO­
„ Đ
Ž
u
Za O k la j p re k o Drniša i Knina svaki
SLO BO D A :
ca ;
SRETNU 1953. GODINU
u
N A (1900— 1950) —
D o d atak:
Film ske novosti b r. 48. (od 3.
do 7. I.)
ljo ra d n ic a ;
Želi svim poslovnim prijateljima
Split
za Z a g re b '
Za Z a d a r svaki dan osim n e d je lje u
radn ik — G ru b e lić K arm ela,
Međunarodno otpremništvo — Šibenik
za
U b rzan i
VREM E­
mu i renesansi«, zatim je A m ­
broz B eneta p ročitao članak p re d a va n ja u 19 sati. D vorana za­
g rijan a .
»L eonardo da Vinci«, a A nka
Rupić recitirala
»H asanaginiou«. P otom je Ž ark a Kedžo
Dežurna ljekarna
p ročitala svoju crticu »Povra­
tak sa izleta«, Stevan N ova- S lu žb u vrši II. n arod na lje karn a
cesta Bratstva i Je d in stv a .
ković recitirao pjesm u »Guslarev a sm rt«, A n đ elk a Džanko p ro čitala nekoliko svojih
Iz m atičnog u re d a
p jesam a, k a o .i članak »Interier i ek sterie r u našoj k n ji­
R O Đ EN I
ževnosti«, a na k raju je V la t­
Jad ran k a, kći Je rk e i J.urke Šaka Bilić p ro čitala svoju hu- rić; S e n k a, kći M a le i M are M isko m oresku »Juduška s brkovim a v ić ; A n a , kći N iko le -i Lu ce M arai bez«.
s o v ić ; "Andrija, sin Šim e i Lu ce BaSav ovaj program bio je rišić; M ile , sin M arka i Je rk e Z iž ić ;
tak o lijepo, živo i zanim ljivo B ožen a kći Lu k e i S tavke Ja k u c ;
izveden, da je vrijem e o d m ak­ Jo s ip , sin Ivan a -M. K atice R a m lja k ;
lo nezapaženo. U sm ene novi­ G o rd a n a , kći M arina i A n to n ije Tone imale su veom a dobar m ašić; Jero sim a, kći Stjep ana i M a­
uspjeh, s obzirom da su se u- rije Ju ra č ić ; Joso, sin Ivana B j M ir­
čenici-cc sam i priprem ili u re­ ja n e Z a fro n ; D ušanka, kći Jo sip e
lativno k ratk o m v rem en u . Svr M a ta čić; N iko la, sin Stip e i Pere
p risu tn i osobito su bili zado­ Papak i M lad e n , sin Jo se i M a rije
voljni lvumoreskom k oju je Juras.
napisala V latk a Bilić.
R azdragani izvođači sa
V JE N Č A N I
Đ u k ić S tevan , kap . JR M — Stasvojim ostalim drugovim a n a­
pustili su dvoranu, u k o joj su n o je v ić D an ica, n astavn ica ; V u k o dožiyjeli svoj prvi uspjehrep a M arko, m anuelni rad n ik — BiK. MILIĆ
lač A n a , tekstiln a ra d n ic a ;
Stošić
129 p red sta v a u
N arodnom
kazalištu
Po oztik iz Š ib e n ik a
Putnički
lilm a
— u
film a
D O K U M E N T I JE D N O G
MA
D iugi b) razred u čiteljske
škole održao je prošlih dana
u Đ ačkom dom u »Ruža Vukman« svoje prve usm ene k n ji­
ževne novine.
M eđu đacim a vladalo je
veliko zanim anje.' tako da je
d v o ran a bjlo gotovo isp u n je­
na.
U sm ene novine sasto jale
su se. od bogatog program a.
N a jp rije je učenik V inko
K larić govorio: »O hum aniz-
V EZ E
g la vn o j ulozi Red S ke lto n . D o - ' Z a S p lit p o n e d je ljk o m , četvrtkom i
dalaik: D u b ro vn ik , (do
2. I.
subotom u 6.00 sati
1953.)
sa P o lja n e m aršala Tita, a d o lazak
nik —
U svojim radionicama:
u
19,30 Sati.
d o m aćica;
NOVU 1953. GODINU
E. K alm an a. i Po četak
S A O B R A Ć A JN E
Vlakovi
N E D jE L J A , 4. I. — S IL V A — o p e re ­
k a va n e ) od ržat će Dr. Đuro K arm in-
m u š t e r ij a m a
Č E S T I T A
1. I. —
P O R O D IC A
kom ed ija od L ju b in k e
Ć A JU P O R E Z — k o m e d ija od
M an zari-a. Po četak p red stava u
20 Sati.
ta od
K
N A J V A Ž N IJ E
S U B O T A , 3. I. —. M R TV I NE P L A ­
V e l i k broj
p o s je tila c a u
k in e m a t o g ra fim a
U toku ove godine oba
g radska k inem atografa p o sje­
tilo je 271.500 ljudi. U kupno
je d ato p red stav a 1302, od če­
ga za djecu 21, dok za p rip ad ­
nike J N A 77 p red stav a.
I
T J E D A N
Narodno kazalište
Živ prom et u
luci
M arirvko,
s v im s v o j im
N
N O V U 1953. G O D IN U
»ŠIBENSKI LIST«
Strana 6,
Srijeda, 31. prosinca 1952,
sad p rila z i, u kazu ju da će 1953. biti
m
SPO R TSKO G
Hoće
Z IV 0 7 A
ZABAVA * POUKA * ZANIMLJIVOSTI
p relom n a g o d in a za rad d ru štva.
li n a š g r a d dobi t i
plivački k lu b ?
A k o se ika d a do sada nam ep o treb a g rad u za
p liva č kim
ćala
o m lad inaca ko ji bi se, svom poletnošću b a vili ovim sportom . »M o r­
nar« je
na putu da stvori p liv a č k i
M ože se m nogo štošta reći u
p o g led u ra z v o ja . sportova na vo d i
Z ašlo grad do sada n ije imao
m akar je d n u p livačku g rup u, ako ne
u našem g rad u. Bilo u kom ob liku
da se zap o čin je d iskusija o ovom
je d an jak p liva č ki klub? Po red d ru­
gih i »M ornar« je d u žan, da o d g o ­
sređ e n ja
p itan ju , jed n o je o sn o vn o : m o guć­
vori na o vo p itan je . U 1952. b ilo /je
p okušaja da se stvori je d n a grupa
se d va im p ro viziran a p okretna p li­
v a lišta , koja će se sastojati od p o ­
noga što je u čin jen o na razvoju
p livačko g sporta. U zgred treba spo­
m enuti i onu po malo neprijatnu
p liva č a što je treb alo da p re d stav­
kretnih p ontona sa sidrim a i p ru g a­
ma za osam do deset p liv a č a , z a ­
p o stavlje n a
tim d va d rven a p okretna tornja za
p o slan e
tezu nekih sportskih krugova iz v a ­
jasni p o g le d i u stvaranju m ate rijal­
ne b aze i n e d o vo ljn a p rip re m lje ­
sk o k o ve u v o d i i re n o vira n je g o lo va za v a te rp o lo . S tre ljačk a se kcija
p rp ad n iika M o rn a rice , kro z k o je će
se razv ijati spo rtovi na v o d i u na­
će u z a je d n ici sa streljačko m d ru­
žinom g rad a ured iti strelište. J e ­
šem
nosti grada d ale ko su ve će od o-
ni, koji tvrd e, p o laze ći baš od spor­
tova na v o d i, da Šib e n ik »n ije na
m oru«. U p o g led u p liva n ja o va, p o ­
malo satirično-ironična tvrd n ja, pot­
puno je fačna.
N eko liko
karakterističnih
mo­
menata iz p o g le d a
na
rad
SD
»M ornara« u 1953. g o d . ‘ treba da
bud e u stvari' dio d isku sije o raz­
vo ju p liva čko g sporta u Šibeniku i
uopće razvo ja, sportova na vo d i.
Z A Š T O M O R N A R DO S A D A
O K U P IO P L IV A Č E !
NIJE
staino iskrsavale , sve je to b ilo ja ­
če od ‘ iskrenih že lja da se krene
s m rtve lačke .
A li taj p okušaj u
od
sije čn ja
g rad ovim a a m eđu ostalim i ovu u
Š ib en iku . Pored razvijan ja
aktivn e
d jelatn o sti, se kcije su im ale i zad a­
tenisom ).
tak da o ku p ljaju što ve ći bro j po-
V e ć sada na kraju g o d in e p re d ­
viđ aju se rado vi koji su u stvari,
kursem a time s izg ra d ­
va, dok je u o k up ljan ju
članstva svoju
aktivn og
djelatnost o g ran ičila
na je d riličarstvo i svi rezultati koji
su postignuti, uglavnom su ve za n i
za rad je d rilič a ra .
Pog.'edi na 1953. od siran e up rav e »M o rn ara« svo d e se na
obim ne
p o slo v e
ja ln o g
o sig u ran ja
u čv ršće n ja.
u p o g led u
m ateri­
i o rg a n izacio n o g
S ad ašn je s e k c ije treba
d i prerastu u sam ostalne k lu b o v e .
To je p rilič n o »trn o vi!« put, ali i u
potpunosti
o s tva rljiv .
N apo ri,
totf
P O S L O V N IC A ŠIB B N IK
E
L
E
F
O
N
B
R
O
J
4 - 3 0
Bilo je i drugih razlog a koji su
prosto ote žavali d je lo v a n je se kcije .
Postojalo je m išlje n je , da je »M or­
nar« čisto vo jn o d ruštvo, pa su i
pom oć \ p riliv članstva iz
grada
Č
e
s
koji-
se ssd čin e i p o slo vi kojim a se ve ć
, , ] E » i u rj r ^ ] r ] K
T
če k u je , je r n je g o va
t
i
t
d jelatn o st n ije
samo m eđu p rip a d n ici­
ma g a rn izo n a.
» M o rn ar« treba da
sportsko
g rad u ,
u
d ru štvo
p rvom
g rad a
redu
i
p liva -
— SI. —
a
svim radnim ljudima naše zemlje
potpuno o tp ali. U tom pravcu n ije
je li rje še n ja o stalnom d od atku za
d jecu za p ro sinac .i sije ča n j u smislu
novih p ro p ira o d o d acim a na d jecu
(S lu žb e n : list FN R J br. 59/52), to se
d a je svim a pod uzećim a-u stan ovam a
d od atka
slije d e ć e
o-
p o lvrd a o im ovnom
stanju
korisn ika jasno da p osto ji p rav o na
stalni d od atak na d jecu p o d u zeća u stanove mogu vršiti -isp latu
toga
dod atka za p ro sinac 1952. g o d . i
sije čan j 1953. g. U onim s lu č a je v i­
ma g d je to n ije jasno neka p od uzeća-u stan o ve
ne
rje še n ja
Z a vo d a
g u rin je .
Prem a
za
ca i g rađ an a.
JLovu
1953.
g o d in u
je d in o u tom e što ne k u p u je n m e­
so stalno u je d n o j m esarn ici, nego
di stign en , te me zato niko ne d rži
svo jin a v e n fu ro n .
Zato san o d a­
nas o d lu č ija da
i ja p o stan e n
ne­
uša u ć iv e ­
č iji stalan a v e n lu r, sam o zato d a bi
ricu , — n aču vši nešto o lo m e, p ila
me šjor S fip e , za koga naši stari
d o b iv a m eso ispo b an ka. To šio saiw
d lvan u
— K ako ste ko m šijo , — u p a ­
dam u m esarn icu . B ik ar me p o g le ­
da
je
u ono
vrim e
m oga
mirne d uše p o jis li 70 r. m bašića i to
oni m alo juti da bi k a sn ije m oga
p o lo k a ti je d n u d am ižar.u , u n ajm a­
nju ruku o p e litara.
ju tito .
naum ija
da
p okuša
is p itiv a čk i,
san
odm a
u č in ili.
n e p o v je rljiv o ,
p re o štro , o n ako ka isp o
oštro/
o ka
. . .
-r- D o b ar dan — zam u m ljao je
b ik a :*
. — Im ate krasnu p ancetu? — pi ­
la san.
— O će š li baš da znaš?
— O ću .
— Z n ate , sam o takvu robu d r­
— Pa moj b ik a rl
— A ko je taj lu p etin a?'
žim o . . .
— Nišan
Ne znan iz ko ji ra zlo g a , bi-
stalno
kod
zn a, ali
va s, —
od
ne id e
sad a
ću
mi od
kare je n aziva lu p ežim a. B ija je la?
ja v , to o će reći da je ima bokun
je zič in e i o b eća mi je da će p rvon
je z ik a , ali se u p in je n iz petrri žila
da isp adn en što p a ž ljiv iji,
lju b a z­
n iji, p riv la č n iji . . . da me od p rv o g
p riliko n isp ričati o n ekin bilkarim a
ko ji kolju »pod bankom i po škaše li« .
susreta taj m oj b ud u ći b ika r odm a
za p a zi ka svo g av en tu ra.
da
» Iskreno da kažen nišan lija
mu p rizn a n . Je r, ako sutra ra­
—
K o lik o že lite ?
— Je d a n
kilo g ra m ,
—
tra žija
san, iako mi se n ije d a v a lo 300 d i­
sp riča, a to bi sig urno i u rad ija o b ­
zirem da živ i od ća k u la n ja , kako ja
n ara.
o tome i lom e tako i tako pričan
za m ene bi vrata svi m esarn ica b ila
za tvo re n a.
b rz (
Bik-ar je
lju b azan
b ija
i
ve o m a
lak o
uslužan,
su sre tljiv
da
san v e ć na p rv i korak za k lju ćija da
je to m oj rođ en i b ika r.
N aiša je i m oj p rija te j.
Ne
b ez
Ja ne v o lin , ajm o kasti, da se
zam irin ju d im a, u o slalo n , Šta se m e .
so cijaln o
osi-
ne tiče da moj bilkar d rži po 15— 20
v o li d a se cig a n i. K u p u je sve iz
p rv e ru ke. T ak o je u ze ja i on je ­
d o b ri
dan k ilo g ra m . O sta viti smo 600 d i­
tom e, sve
n e p ra­
viln e isp late dod atka za d jecu k o je
će se utvrditi p riliko m
d o n o šen ja
bokuna
m esa,
b ez
košćin a,
ispo b anka i d iji ga svo jin aventurima.
nara.
p cd u ze ća -u sla n o v e ko je su izv ršile
isplatu, u smislu o d re d b e toč. 6 Na­
smo izm irili
— M a k o ji je taj kaži g a, — ! na jed n o m drugom
kantaru fa lilo
n a va ljiva je stari, ž e le ći pošto poto je po dest d e k a, sve g a 60 d in ara,
c'a sazna ime biitar-a, je r je iz g le ­ n ije to baš ka p uno , ajm o re ći,
d alo , da je o vo za n je g a va žn o i po k ila.
red b e
teresan ln o.
Ja sam b ija lju b a z a n , m oj drug
p rija z a n , a naš b ika r b rz i uslužan
rješen ja od siran e Z a v o d a sa s o c i­
jaln o o sig u ran je, p a d a ju na
teret
o
preu zim an ju
p o slo va
u p ostupku za
o stva riv a n je p ra­
va na d o d atke na d jecu od stra­
ne Z avo d a za so cija ln o o sig u ran je
(S lu žb e n i list FN RJ br. 50/52).
d atke na d jecu u sm islu novih pro-
članstva nađe i ve ći broj om ladina-
— K o ji ti je vrag
Ja san p o šte n i g ra đ an in i ne
ću n iko m e da se za m irin .
G rišin
Isplatu
vrše
red o vim a
pom ažućeg
se u n aprid juto d rža ti. S a d razm iš­
ljam o :
U svim slu ča je v im a g d je je na
tem elju
nego
Dali
:m o sve čan o o b e ća n je i toga ćem o
Ko'lco o v a j Z a v o d za .so cijaln o
c s ’g u ra n je ne m ože odm ah d o n i­
D alje se svi o b a vije šta va ju da
će se za o stva riv a n je p rava na d o ­
i
kasti, oni k o ji ne idu m eso
z e je , kupus i drugu
travu .
- Nilko, — o d g o vara n
— K ako niko?
nađeno p o g od no rje še n je da se u
aktivn og
M o j p rija te lj i ja rišili smo da
DODATAK NA DJECU
i korisn icim a
b iv je š le n je :
d ionu.
latnost se kcije u Šibeniku b ila je
usm jerena ka onom drugom zad at­
ku, na o k u p ljanju p om ažućih čla no ­
»M o rnara« u lom p ravcu treba p o ­
m oći, p rih v a tili, on s pravom to o-
B I K A R
p ostanem o v e g e ta rija n i, zn aš, ajm o
m jeseca,
ka« ukazu ju da će teniska sekcija
ve ć u toku sije čn ja otp očeti za iz ­
radom d vaju le n is ig rališta na sta­
ili p o­
D ruštvo će imati p livačku i va te r­
p o lo se kciju , je d rilič a rsku , šah o v­
sku streljačku i tenis (sa stolnim
d je ­
Do
njom nekih b ro d o va.
četkom ve lja č e održat će se g o ­
dišnja skupština
»M ornara«. O v a
nja se kcija p re tvo rili u d ruštvo i
od vo jiti od SD »M ornara« iz Splita.
C je lo k u p n a
d ru štva.
R a zg o v o ri, ko ji su do sada v o ­
đ eni s p re d sjed n iko m NK » Š ib e n i­
c ije čije se društvo nalazi u drugom
čla n o va.
već
d e la r'k im
P O G L E D I N A 1953.
sije čn ja
u čvršće n ja
klub u Š ib e n iku i to mu je n a jg la vn lji zad.-i.' ik
u. 1953.
N a staja n je
odm ah p o d o b ivan ju p ro sto rija od
g rad ske o p ćin e , otp očet će s mo-
sta na Jadranu d o b ije p liv a č k i klub.
Dosadašnji rad »M ornara« o d v i­
jao se u stvari Jcao rad je d n e sek­
m ažućih
d riličari
1952. ujec'. o je i p ouka za ovu na­
rednu gcd-.vu. Je r, v e ć je krajn je
vrije m e da je d r.o od n ajvećih m je­
krajem
i
p očetka p liv a č k e se zo n e , izrad it će
nost na borbu poteškoćam a k o je su
N eg d je
stvaranja
m aterijaln ih u slova i o rg an izacio n o g
lja u neku ru'ku i .p očetak o rg an izi­
ranog p livačko g spo rta. N ed o vo ljn o
PO redu treća skupština u jedno će
biti i o sn ivačka, je r će se d osad aš­
g rad u . SD M ornar iz Splita stvorio
je više takvih sekcija u prim orskim
bud ući za d aci u p o g led u
M O J
klubom , danas je to ne samo p o ­
treba v e ć i o b a ve za p rem a h ilja d ’
piiša dati p rav o v re m e n o sve p o tre ­
bite upute i n ije p o treb no da ko-r'sn ici stalnog
d o d atka
za
d jecu
v e ć s3da p rik u p lja ju d oku m en ta. To­
me će se pristupiti u n a jsk o rije v ri­
je m e , kada se zap rim e
novi
ob ra :c i p rija v a na stalni d od atak za
d jecu .
Iz Z avo d a za so cijaln o o sig u ran je
kotara Š ib e n ik
T ija san da mu k a že n :
— A
sta san.
gon,
ko ji n ije
la k a v —
odu-
Niiko miri kantarom , n iko v a ­
n iko d ecim alo n , ko s čim e
ima i ka:ko p risp ije , a
m o j,
b ikar
ima izrađ e nu b ikarsku tatiku. M eso
izm išano s košćinam a zaitn e s v i­
sine na kantar, da dok .p o g le d a š Šta
ti je d a, a on v e ć d iže s n je g a i
v ič e :
— E v o tvo je . . . aj d a je .
A k o si d o b ija dest d eka m anje,
ko te p ila . Spaikuj se i b iž ča. I b i .
kari a i p ekari p uno vo lu tisku' ia ­
ko t o , nikad ne p rizn a ju .
up ravo
Zbog
ne
če g a
zn an .
smo ko n tro lira li,
Kad
i sad sam ne zn an Šta bi u čin i ja :
da li da p ostanem n je g o v a ven tu r
ili da p o č n e n isti z e je , kupus i d ru ­
go ze le n je .
Tog a d an a m oj b ik a r p ro d a je
20 kg p an ce te i isto foli-ko žrtava
z a k la o po » šk a še li« . Ja san .in ače
m iran, p o šte n , i p o vu čen č o v ik ; Šta
se m ene tiče , Šta n lki p rič a ju da jop et niki m esari i p e k ari n am iravaju
d a kupu ili ku p u ju k u će . To su njio v e stvari . . .
Ja san tih čovilk i sada razmiSIjan da li o svem u o v o m e da nekon isp ričan Ili da m učin,
S. P.
/T D =
Svim svojim komitentima
č e s t i t a m o i trudbenicima
NOVU 1953- G O D IN U
Narodna banka FN R J
FILIJALA - ŠIBENIK
I
V i) ;
,
qJ
n>
,
Diplomirani elektrotehničari
•
,
sa završenom vojnom obavezom potrebni su u većem broju za
naše 110 kV transformatorske stanice $ibenik, Split, Dujm ovača
i Kraljevac. Nastup službe od 1. do 31. 1. 1953. Na praktičnom
radu. u Kraljevcu do polovine 1353. godine kada bi sudjelovali na
montaži transformatorskih stanica 110 kV, a zatim ostali u istima
kao pogonsko osoblje. Prednost imaju tehničari iz mjesta gdje se
grade stanice. U Kraljevcu stan i hrana osigurani. Plata po tarifnom
pravilniku.
Lične ili pismene ponude slati
Hidroelektrana „Tito"
S p lit, D r v a r s k a 1.
Izdavač: G radski i ko tarsk i o dbor N F-a Š ib en ik — U redništvo, M im inac (R adnički d o m ) — T elefon bro j 2— 43. — O dgovorni ur ed n ik ;. N ikola Bego — Pretplata tromjesećno 60.— dinara, polugodišnje 120__ di nara i godišnji 240.— dinara — Tekući rač un kod Narodne banke u Šibeniku br. 531— 903.200
Srijeda, 31. prosinca 1952.
»ŠIBENSKI LIST«
S vim tru d b en icim a n a še
s o c ija l is t ič k e d o m o v in e
č
e
s
t
i
t
Strana 7.
Gradsko ugostiteljsko poduzeće
,,JflDBIJfl“ — ŠIBEHIK
a
Č E S T I T A
NOVU
GODINU
I 5.000
NOVU GODINU 1953.
S v o jim g o stim a , p o s lo v n im
p rija te ljim a i sv im s v o jim
r a d n ic im a i slu ž b e n ic im a .
radnika
Poduzeće Luka i skladišta - Šibenik
Građevnog poduzeća za industr. gradnje
„Tehnika" - Zagreb
Sa gradilišta Ražine, „Željezare
Sisak“, „Prvomajske" Zagreb,
„Rade
Končar" Zagreb
i I d.
Poduzeće za lov i preradu spužava i boralja
„ S P U Ž V A R“
— ŠIBENIK
Svim svojim poslovnim
prijateljima kao i radnim ljudima grada i ko­
tara želi
„im
Sretnu . Novu
I 1953.
p,^
godinu
Svim svojim
mušterijama čestitamo
Sretnu
Novu 1953.
godinu
BrijaSko-frizerska zadruga
Š
i
b
e
n
i
k
Čestita
trudbenicima
Socijalističke
J u g o s l a v i j e
Novu 1953.
godinu
Radni kolektiv Tvornice i valjaonice aluminija
Ražine-Šibenik
čestita
svim našim
trudbenicima
N
O
V
U
1 9 5 3.
GODINU
sa željom ka postizavanju još
boljih rezultata u socijalističkoj
izgradnji!
Srijeda, 31. prosinca 1952.
»ŠIBENSKI LIST«
Strana 8.
■
i
*
sa
S v i m
našim
poslovnim
. mušterijama
ll
■1
kao i
potrošačima
i h
m
m
m
Sretnu
J^ovu godinu 1958.
m
Z ELI
SVIM SVOJIM
Ž E L I M O
Sretnu 1953. godinu
m
■ - i
M E S O -V O Ć E —Š IB E N IK
POTROŠAČIM A
s
Milili
POM ORSK O BRO D A R SK O DRUŠTVO
» V A
L «
—
Š
I B
E
N
Gradsko trgovačko poduzeće
„GRADSKI MAGAZIN"
I K
Čestita svim članovima i
prijateljima
Š i b e n i k
S R E T N U N O V U GO DI NU
Učianjujte se u sekciju jedriHčarsfva, m oloristike i m odelarstva•!
»IZGRAD N JA«
Građevno poduzeće - Šibenik
€2
JH
TT
M
TT
A .
Sretnu J^Covu godinu ■|
Svim radnim kolektivima i investito­
rima n a p o d ru č ju grad a i kotara
Šibenik? s m željom da u 1953. godini
zajedničkim snagam a što više dopri­
nesu na iz g ra d n ji socijalizma u našoj
zemlji.
I
Stijeda. 31. prosinca 1952.
»ŠIBENSKI- LIST«
P in r s ls
s r ile n o
ŠIUEUIU- UL
p o tje č e
1[. m
Mi
.ćjj'Hšual
A
KW
"
Strana 9.
K in o p o d u ze će - Šib en ik
T e 1, b
roj *?-83
Č E S T IT A
S V IM
S V O JIM
P O S JE T IO C IM A
H 0 VHJ
S v im
r a d n im
OGDBNU
lj u d im a
n a š e z e m lje
č e s tita
Svim radnim ljudim a
našeg grada i kotara
ž e l i
|Novu godinu
Sretnu Novu
1953. g o d i n u
»M I B A«
PODUZEĆE ZA TRGOVINU
MORSKOM RIBOM — ŠIB EN IK
„OUPIN“ Kotarsko
brodarsko poduzeće
ŠI BENI K
„K R K A "
iiiM U 'iia m M s ta a M B K ^ ia «
INDUSTRIJA ZA PRERADU PLODINA
Č e s t i t a
S vim radnim lju d im a
n a š e g g ra đ a i Kotara
N o v u 1953.
g o d in u
Š IB E N IK
Ž E L I
trudbenicim a naše
Gradska tvornica v leda i
skladište piva - Šibenik
z e m lje
T e l. b r. 3 - 4 7
P rod aja p iv a , p r o iz v o d n ja i p ro d a ja le d a , so d a
v o d e i b ez a lk o h o ln ih p ića . P o sjed u je ra sh la d n e
u r e đ a je z a k o n zerv ira n je p reh ram b en ih artikala
Svim svojim mušterijam a
čestita sretnu
N ovu 1953. godinu
Sretnu
Srijeda, 31. prosinca 1952.
»ŠIB E N SK I LIST«
Strana 10.
Radnički savjet i članovi-radnog kolektiva
Gradskog transportnog poduzeća
„JADRAN" - Šibenik
» iV A H fIP A «
Svim poslovnim mušterijama ž e li
f^>tskavska-knfig,oyqzavsko
žele svojim poslovnim prijateljima i
narodima socijalističke Jugoslavije
poduzeće
S i be n i k
■ fre/efon broj Ž-2Č
Sretnu Novu 1953. godinu.
V r š im o s v e p o s lo v e o k o u to v a r a , is t o v a r a 'i
u š k la d iš t e n ja s v ih v r s t a ro b e .
P r im a m o i o t p r e m a m o s v a k o v r s n u ro b u k o p ­
n om i m o re m .
R a s p o la ž e m o v la s tit im z a t v o r e n im s k la d iš t i­
m a . - C ije n e d o s t a u m je r e n e .
RA D N I
Svim
radnim
K O L E K T IV
Gradske tvornice
tekstila, užarije
i trikotaže
ljudim a
n a š e g a g r a d a i k o ta ra
„ J A D R A NK A“ y Š I B E NI K
Č e s t i t a m o
JSovu 1953.
g o d i n u
Novu
Gradsko Građevno pod uzeće
Š i b ,e n i Ic
R A D N I K O LE K T IV
KOTARSKOG TRGOVAČKOG PODUZEĆA
„KO RNAT« - ŠIBENIK
T
E
L
E
F O N :
ŽELI
Svim radnim ljudima
naše zemlje
Sretnu
3 T 4 1 1
1955.
godinu
Radni kolektiv Tvornice elektroda
i ferolegura — Šibenik
S v im ra d n im lju d im a če s tita
4 - 5 7
Svim s v o jim p otroša čim a
kotara i grada čestita
NOVU
1 9 5 3.
GO DIN U
Novu 1953. godinu.
sa iskrenom željom za postignu­
će još boljih radnih uspjeha!
M je s n o s in d ik a ln o v i j e ć e - Š ib en ik
Č E
S
T I 7 A
Svim radnicima i službenicima
g r a d a i k o t a r a Š ib en ika
S obećanjem da će kao i do sada tako i
1953. godini trudbenicim a naše socijalis­
tičke zajednice pružiti najbolji izbor
svih vrsta proizvoda naše indus­
trije uz najpovoljnije cijene I
i s o lid n u p o s lu g u !
N O V U 1953. GO DINU
sa željom za postizavanje jo š većih
uspjeha u socijalističkoj izgradnji!
Download

null