KINESKI
HOROSKOP
Digitalizacija knjige: Equilibrium°2008
~00~
Stara kineska astrologija je veština pred-
skazanja, koja karakter i sudbinu čoveka ne
tumači po mesecima, već po godinama.
Svaka od godina je podarena jednoj od dva­
naest životinja. I zato, po kineskom horos­
kopu, niste ovan ili bik, već pacov ili bivol.
Kinez, dakle, veruje, da su ljudi rođeni na
primer u godini tigra, na tajanstven način
sudbinski međusobno povezani.
U ovoj knjizi, u velikim slikama karaktera,
opisana je sudbinska povezanost pojedinih
godišta. Opširno su obrađeni odnosi par­
tnera, ljubav, posao i novac, sreća i porodi­
ca, kao i međusobni odnosi između tradici­
onalne i kineske astrologije.
Godina izdanja : 1990
KRATAK UVOD U KINESKU ASTROLOGIJU
5000 godina je stara kineska astrologija, umetnost predskazanja, koja karakter i sudbinu ljudi tumači ne kako kod
nas po mesecima, već po mesečevim godinama, koje su
naravno tokom vremena prilagođene našim sunčevim
(kalendarskim) godinama.
Dvanaest životinjskih znakova daju godinama svoja imena.
Legenda kaže da je Buda jednog dana pozvao k sebi životi­
nje, ali je došlo samo njih dvanaest: Najpre pacov, a zatim
bivol, tigar, zec, aždaja, zmija, konj, koza, majmun, petao,
pas i poslednja svinja. On je svakoj životinji podario jednu
godinu, kojoj je svaka mogla da utisne svoj pečat. I tako je
u kineskoj astrologiji nastao dvanaestogodišnji ritam.
Francuski basnopisac Lafontaine (1621 -1691) opisuje ovu
legendu na sledeći način: „Ja se služim životinjama, da bih
poučavao ljude". I izgleda da je imao pravo: Začuđujuće je
koliko je česta karakterna povezanost ljudi istog godišta.
Zato, dakle, ne bi bila tačna i teza kineskih astrologa, da se
svake dvanaeste godine rađa sličan tip ljudi.
Budina legenda o nastanku dvanaest životinjskih znakova
zvuči fantastično, ali se njena istinitost može proveriti u
istoriji starokineske astrologije. Pre zaustavljanja na bro­
ju 12 postojalo je, naime, 27 slika iz kruga mesečevih živo­
tinja, koje su opet nastale iz 36 slika predvodnika zvezda,
kojima je prema shvatanju starokineskih proroka bila pri­
dodala još jedna životinja. Tek sa prilagođavanjem meseče­
vih godina našoj kalendarskoj godini — što počinje između
sredine januara i sredine februara — iz 27 mesečevih znako­
va razvilo se 12 životinjskih znakova, o kojima je u ovoj
knjizi reč.
Svakako da izračunavanje horoskopa kineskih astrologa ni­
je tako jednostavno. Oni doduše u svoje proračune uklju­
čuju tezu o dobrim i lošim godinama pojedinih tipova ljudi
iz kineskog životinjskog kruga (videti: „Večiti kineski ho­
roskop" na kraju knjige), ali pri ruci imaju i bliže faktore
značenja. To je pet elemenata voda, metal, vatra, drvo i ze­
mlja, koji po ovom redosledu određuju planete Merkur,
Veneru, Mars, Jupiter i Saturn. Oni takođe utiču na sudbi­
nu pojedinih individua kao deset nebeskih znakova, koji
proističu iz Sunca „Yang" i Meseca „Ying", ali i iz posmatranja konstelacija zvezda. Dvostruke nedelje i časovi rođe­
nja konačno tako sužavaju krug, kakav proističe iz položa­
ja planeta i predaka u odnosu na čas rođenja, u astrologiji
uobičajeno za zapadne zemlje.
Sve ovo kineski tumači zvezda i proroci mogu da saznaju
iz debelih knjiga. Ovo može da zbuni čitaoca ove knjige:
stoga smo radi približavanja ova dva horoskopa, pored sli­
ke karaktera koji važi za rođene u 12 kineskih životinjskih
znakova, stavili u kombinaciju kod nas uobičajenih slika
zvezda od ovna do ribe. Ova slika bi se mogla još više usavr­
šiti, ako bi se uzeo u kineskom horoskopu uobičajeni dvo­
struki čas rođenja. Naime, prema mišljenju kineskih astro­
loga, kod pojedinih ljudi radi se o tome, u kome dvostru­
kom času dana su rođeni. Ovi dvostruki časovi su opet svr­
stani u sliku životinje.
Pojedinačno, to izgleda ovako: od 23 do 0.59 časova vlada
pacov, od 1 do 2.59 časova bivol, od 3 do 4.59 časova ti­
gar, od 5 do 6.59 časova zec, od 7 do 8.58 časova aždaja,
od 9 do 10.59 zmija, od 11 do 12.59 časova konj, od 13
do 14.59 časova koza, od 15 do 14.59 časova majmun, od
17 do 18.59 časova petao, od 19 do 20.59 časova pas i
najzad od 21 do 22.59 časova svinja.
Učestvujte i Vi jednom u ovoj maloj igri! Predpostavimo
da ste rođeni 14.5.1931. u 11.42 časova ujutru. Znači da
ste po kineskom horoskopu rođeni u znaku koze i imate
karakterne osobine koje se mogu pročitati u poglavlju „ U č ­
tiva koza". Ali prema astrologiji uobičajenoj kod nas, Vi
ste takođe rođeni u znaku bika, te ste svakako dobili i ka­
rakterne osobine ovog znaka, što takođe možete saznati u
u poglavlju o kozi. Sada još jedanput povežite karakternu
sliku sa kineskim horoskopom: Dvostruki čas Vašeg rođe­
nja stoji u znaku konja. Vi ćete, dakle, iako vrlo površno,
na sebi zapaziti i neka obeležja rođenih u životinjskom zna­
ku konja. Tako ćete u određenoj meri kompletirati sliku
Vaših osobina.
Samo igra? Kinezi su ovu igru za 5000 godina razvili do sa­
vršenstva. Njihova veština predskazanja se u toku stoleća
usavršila sa naučnom tačnošću, tako da danas kineski as­
trolozi na osnovu obimne literature mogu predskazati sud­
binu jednog čoveka sa verovatnoćom koja se graniči sa sigrunošću, pri čemu se — a u ovim se ponovo vraćamo na
našu knjigu — oni kod svih horoskopa u generalnoj liniji za
pojedine životinjske vrste pomažu onim, što smo mi u poslednjem poglavlju opisali pod „večitim horoskopom".
Verovali u ovu ili ne — interesantno je i zabavno dobiti je­
dan pregled kineske astrologije. A možda će neko, ko je do
sada bio skeptičan prema ovoj vrsti „praznoverja" ove knji­
ge ipak priznati, da postoji jedan neobičan sklad karaktera
kod ljudi rođenih u istom određenom životinjskom znaku.
Ova knjiga želi da zabavi, ali i malo da potakne na razmiš­
ljanje. Ništa više, ali ni manje.
ŠTA SAM JA?
Hronološki pregled godina rođenja za nalaženje vlastitog
životinjskog horoskopskog znaka
Majmun
Petao
Pas
Svinja
Pacov
Bivol
Tigar
Zec
Aždaja
Zmija
Konj
Koza
14.2.1896 - 1.2.1897
2.2.1897 - 21.1.1898
22.1.1898 - 9.2.1899
10.2.1899 - 30.1.1900
31.1.1900 - 26.1.1902
19.2.1901 - 26.1.1902
27.1.1902 - 19.1.1903
30.1.1903 - 16.2.1904
17.2.1904 - 4.2.1905
5.2.1905 - 24.1.1906
25.1.1906 - 13.2.1907
14.2.1907 - 1.2.1908
Majmun
Petao
Pas
Svinja
Pacov
Bivol
Tigar
Zec
Aždaja
Zmija
Konj
Koza
2.2.1908 - 21.1.1909
22.1.1909 - 9.2.1910
10.2.1910 - 29.1.1911
30.1.1911 - 17.2.1912
18.2.1912 - 6.2.1913
7.2.1913 - 25.1.1914
26.1.1914 - 14.2.1915
15.2.1915 - 3.2.1916
4.2.1916 - 23.1.1917
24.1.1917 - 11.2.1918
12.2.1918 - 31.1.1919
1.2.1919 - 20.1.1920
Majmun
Petao
21.1.1920 - 7.2.1921
8.2.1921 - 6.2.1922
Pas
Svinja
Pacov
Bivol
Tigar
Zec
Aždaja
Zmija
Konj
Koza
7.2.1922
15.2.1923
5.2.1924
25.1.1925
13.2.1926
2.2.1927
23.1.1928
11.2.1929
31.1.1930
18.2.1931
-14.2.1923
- 4.2.1924
- 24.1.1925
- 12.2.1926
- 1.2.1927
- 22.1.1928
- 10.2.1929
- 30.1.1930
- 17.2.1931
- 6.2.1932
Majmun
Petao
Pas
Svinja
Pacov
Bivol
Tigar
Zec
Aždaja
Zmija
Konj
Koza
7.2.1932
26.1.1933
14.2.1934
5.2.1935
24.1.1936
12.2.1937
1.2.1938
19.2.1939
8.2.1940
27.1.1941
16.2.1942
5.2.1943
-
25.1.1933
13.2.1934
4.2.1935
23.1.1936
11.2.1937
31.1.1938
18.2.1939
7.2.1940
26.1.1941
15.2.1942
4.2.1943
25.1.1944
Majmun
Petao
Pas
Svinja
Pacov
Bivol
Tigar
Zec
Aždaja
26.1.1944
13.2.1945
2.2.1946
22.1.1947
10.2.1948
30.1.1949
18.2.1950
7.2.1951
27.1.1952
-
12.2.1945
1.2.1946
21.1.1947
9.2.1948
29.1.1949
17.2.1950
6.2.1951
26.1.1952
14.2.1953
Zmija
Konj
Koza
5.2.1953 - 3.2.1954
4.2.1954 - 23.1.1955
24.1.1955 - 11.2.1956
Majmun
Petao
Pas
Svinja
Pacov
Bivol
Tigar
Zec
Aždaja
Zmija
Konj
Koza
12.2.1956
31:1.1957
19.2.1958
8.2.1959
28.1.1960
16.2.1961
5.2.1962
26.1.1963
14.2.1964
3.2.1965
22.1.1966
9.2.1967
Majmun
Petao
Pas
Svinja
Pacov
Bivol
Tigar
Zec
Aždaja
Zmija
Konj
Koza
30.1.1968 - 16.2.1969
17.2.1969 - 5.2.1970
6.2.1970 - 26.1.1971
27.1.1971 - 18.2.1972
19.2.1972 - 2.2.1973
3.2.1973 - 23.1.1974
24.1.1974 - 10.2.1975
11.2.1975 - 30.1.1976
31.1.1976 - 17.2.1977
18.2.1977 - 7.2.1978
8.2.1978 - 27.1.1979
28.1.979 - 15.2.1980
Majmun
Petao
Pas
16.2.1980 - 4.2.1981
5.2.1981 - 24.1.1982
25.1.1982 - 12.2.1983
-
30.1.1957
18.2.1958
7.2.1959
27.1.1960
15.2.1961
4.2.1962
25.1.1963
13.2.1964
2.2.1965
21.1.1966
8.2.1967
29.1.1968
Svinja
Pacov
Bivol
Tigar
Zec
Aždaja
Zmija
Konj
Koza
13.2.1982
2.2.1984
20.2.1985
9.2.1986
29.1.1987
17.2.1988
6.2.1989
27.1.1990
15.2.1991
-
12.2.1983
19.2.1985
8.2.1986
28.1.1987
16.2.1988
5.2.1989
26.1.1990
14.2.1991
3.2.1992
AGRESIVNI PACOV
31.1.1900
18.2.1912
5.2.1924
24.1.1936
10.2.1948
28.1.1960
19.2.1972
2.2.1984
-
18.2.1901
6.2.1913
24.1.1925
11.2.1937
29.1.1949
15.2.1961
2.2.1973
19.2.1985
Mora im se priznati: pacovi imaju glavicu! Ono što drugi
nastoje da postignu sirovom snagom, njima polazi za ru­
kom lukavstvom. Njihova želja za napadom skoro da se ne
može obuzdati ako suparnika treba izbaciti iz trke. Predpostavljeni ih cene kao pouzdane i revnosne saradnike, part­
neri ih smatraju za šarmantne i elegantne drugare.
Podčinjeni ih neće uvek razumeti, jer njihova deviza glasi:
„Sve ili ništa"! I otuda dolaze razočarenja; neki pacov mo­
že lakomisleno da stavi na kocku ono što je upravo dobio
bez obzira na gubitke, da bi onda shvatio: Kako došlo tako
otišlo. Ali on će uvek početi iznova — njegov cilj je profit,
najlepša strana života.
Jasno je da njegovi profesionalni putevi moraju dovesti do
uspeha, bilo da je trgovac ili bezobzirni zelenaš. Kao politi­
čari vode glavnu reč. Njihova obećanja su ozbiljna, ali oni
će moći i sa smeškom na licu da kažu suprotno od onoga
što su upravo hvalili kao vredno truda.
Često puta pacovi imaju umetničke hobije, koje veoma br­
zo mogu da preinače u zveket novca, ukoliko su shvatili šta
se sve od toga može uraditi. Jer kod pacova skoro sve zavi­
si od novca i kod pacova se sve vrti oko novca. (Hans, koji
u Smetaninoj operi samom sebi lukavo prodaje sopstvenu
verenicu, mogao bi biti u znaku pacova!).
Ali, kod pacova bi trebalo praviti razliku — oni rođeni u leto drugačiji su od onih koji su na svet došli zimi. I to je po­
tpuno logično.
Pacovi rođeni u leto nalaze hranu u izobilju i ne moraju da
štede. To ih čini ljubaznijim; uprkos svojoj agresivnosti oni
ostaju privrženi i svojim šarmom obasipaju okolinu. Pacovi
rođeni u leto ambiciozniji su od njihovih zimskih drugova,
oni sa smeškom na licu mogu da kažu najveće bestidnosti i
žestoko koriste svoje laktove da bi konkurenta sklonili s
puta.
Agresivnost zimskih pacova zasniva se na stalnom strahu za
svakodnevni komad hleba. Žene ovog životinjskog znaka
prave zalihe, koje bi mogle da traju godinama i ništa im ne
znači što će puno toga propasti — to će se baciti i počinje
se iznova. Kaže se da zimski pacovi naginju neumerenosti u
jelu i piću i otuda je njihovo zdravlje ugroženo. Sa zdrav­
ljem pacovi postupaju kao sa novcem: Ukoliko postoji opa­
snost da se zaglibe u najdublje blato, izvućiće se sopstvenom snagom, osobina koja se takođe odnosi na letnje pacove, samo što ovi nisu tako otporni kao njihove zimske se­
stre.
Mnoge pacove život mazi. Onda vole luksuz, nažalost neumernost u jelu i piću i razuzdan život. To ne znači samo
opasnost po zdravlje, već i zamagljivanje vidika. Neki se pa­
covi u blagostanju okružuju čak i lažnim prijateljima, koji
samo čekaju priliku da ih lupe po glavi. Kad se pacov tako
razočara, povlači se u svoju rupu, postaje nepoverljiv i ne­
zadovoljan samim sobom. Bankrotstvo nekih pacova su posledica nedostatka poznavanja ljudi: Poklonili su poverenje
i bili prevareni.
I u Ijubavi pacov ide do kraja. A ustvari on uvek postiže cilj,
čak i kada nameračeni partner u početku ne izgleda tako
zaineteresovan. To čini šarm pacova—muškarca i eleganciju
žene—pacova.
Žene—pacovi se nasuprot muškarcima— pacovima udaju ve­
oma rano. Ona je strastvena i svog voljenog želi samo za se­
be. Sumnjičavo uklanja s puta umišljene suparnice. Ukoli­
ko muškarac u ljubavnoj igri učestvuje udvoje imaće raj na
zemlji, ali avaj, ako skrene! Onda će upoznati vulkan koji
će ga preplaviti usijanom lavom. Bolje da se odmah pokori
ili da pobegne daleko.
Muškarac—pacov uopšte se ne vezuje tako brzo. On će najpre pomirisati ovaj ili onaj cvet, pre nego što najlepši od
svih stavi u vazu. On kod devojaka spremnih za udaju osta­
vlja utisak zahvaljujući svojoj velikodušnosti, svom spoljnom izgledu, svojoj seksipilnosti. Svojoj voljenoj može sve
da da, zlato i srebro, možda i krzno, ali pre svega poklanja
srce.
Pacovi su u braku domaćini; mogli bi se smatrati malograđanima, privrženi ognjištu, kada ne bi postojala njihova ne­
ukrotiva želja za novcem i svom srećom sveta, koja ih čini
nemirnim. Jer i pored sve ljubavi prema partneru i sopstvenom Ja, životni cilj pacova ostaje težnja za profitom.
KAKO VASPITAVATI DECU ROĐENU
U ZNAKU PACOVA?
Nemojte misliti da se deca—pacovi teško vaspitavaju. Slu­
čaj je obrnut, ako se sa njima postupa malo blaže nego sa
drugom decom. Onda se oni maze u roditeljskom krilu i
učenjem im pričinjavaju zadovoljstvo. Ako se s njima po­
kuša strogo, postaće jogunasti i osećaće se uvređenim. To
će se odraziti i na uspeh u školi. A šamare, koje mali paco­
vi dobijaju kod kuće, podeliće u dvostrukoj meri svojim
drugovima. Dakle, mirne duše možete malo razmaziti
Vaše dete—pacova, ono će Vam Vašu dobrotu vratiti lju­
bavlju i privrženošću, i imaće prijatelje sa kojima će se sla­
gati.
PACOV OD OVNA DO RIBE
Ovan—pacov (21.3.—20.4.) žele uglavnom glavom kroz
zid. Oni u životu postižu mnogo, rođeni su menadžeri.
Ono što su jednom odlučili, teško će odbaciti. Energija
je njihov kapital.
Bik—pacov (21.4.—20.5.) je pored sve poslovne marljivo­
sti i veoma porodičan. Oni cene miran porodičan život
iz koga crpu snagu za svoju profesiju. Posebno su ljubazni.
Blizanci—pacovi (21.5.—21.6.) imaju često slabe nerve. Ali,
inače, su uglavnom ono najbolje što godine u znaku pacova
mogu da ponude. I u ljubavi se pokazuju u pravom svetlu.
Rak—pacov (22.6.—22.7.) teško podnose kritiku. Veoma su
cenjeni zbog svog položaja. Snovi im često krče put naviše.
Lav—pacov (23.7.—23.8.) su ličnosti, koje glavu drže više
od drugih. Njihova velikodušnost ih može dovesti u nepri­
jatan položaj, njihov ponos čini da izgledaju arogantni.
Devica—pacov (24.8.—23.9.) imaju smisla za finansijske
vrednosti. Ponekad su suviše sitničavi; to donekle otežava
zajednički život. Posebno umeju da se elegantno odevaju.
Vaga—pacov (24.9.—23.10.) su za dogovor u svim životnim
situacijama. Vole luksuz više nego drugi pacovi. U ljubavi
su često obasuti divljenjem suprotnog pola.
Škorpija—pacov (24.10.—22.11.) je borbeni tip, koji se čvr­
sto bori za postizanje svoga cilja. Ništa ih, uostalom, ne lju­
ti više od neiskrenosti.
Strelac—pacov (23.11.—21.12.) puca ponekad iznad cilja.
On je izvrstan govornik, ali se uvek ne drži svojih osećanja.
Marljiv je čovek, ali malo škrt.
Jarac—pacov (22.12.-20.1.) dugo ispituje pre nego što iza­
bere. Ali onda se uglavnom celog života drži onoga, što
smatraju da je pravo. Teško se mogu namamiti u bračnu
zamku.
VodoIija—pacov (21.1.—19.2.) često u tuđim zemljama tra­
že svoju sreću. Nemirni su i nestrpljivi. A k o su postigli je­
dan cilj, već prelaze na sledeći. Uglavnom su veoma bistri.
Riba—pacov (20.2.—20.3.) je uvek u lovu za srećom, i ako
nije izraziti vitez sreće. Na šarmantan način privlači svoje
prijatelje.
PARTNERI PACOVA
Pacovi se među sobom veoma vole, nežno se igraju jedni sa
drugima. Ne pričinjavaju bol, ali ponekad strast proključa.
Bivol nije bezuslovni tip pacova, jer ne može da voli život
tako temperamentno. I pored toga pacov kod bivola nalazi
sigurnost.
Tigrovi su za pacova ubedljivi zbog svoje srdačnosti. Ali
oni žele da dominiraju. Na žalost, pacov teško popušta—lo­
ša partija.
Zec može lako da razbesni pacova svojom mirnom priro­
dom. Voli se kuća i dom, ali zbog para može doći do kraha.
Aždaja je idealni partner za pacova, jer se dopunjavaju, pre
svega na duhovnom polju. Brak između ovo dvoje počiva
na pravom drugarstvu.
Zmija je za pacova zagonetno biće, koje mu se nikada u
potpunosti ne otvara. Ali često nalaze iste interese i onda
može da bude dobro.
Konj kod pacova ne nailazi uvek na dobar prijem. Oni se
rado upuštaju u avanture, a pritom može poći do đavola
sav profit kome pacov teži.
Koza je za pacova često suviše zatovrena; ona kaže samo
ono što smatra za neophodno. Oboje imaju puno zajedni­
čkog, ali to nije dovoljno.
Majmun je za pacova idealan životni partner, u svakom po-
gledu vredan ljubavi i pažnje. Samo što pacov mrzi majmu­
nove neobične šale.
Petao je za pacova strastveni partner, koji ponekad iz čista
mira započne svađu. Na žalost, petao često previše zahteva
od svog pacova.
Pas je najbolji prijatelj pacovu, jer unosi malo mira u nje­
gov dom. Tu jedva da ima svađe, a prihodi se dele bratski.
Svinja je za pacova ponekad preosetljiva. Ali se na duhov­
nom polju nalaze na istoj talasnoj dužini. I u materijalnom
pogledu su istomišljenici.
BLAGONAKLONI BIVOL
19.2.1901
7.2.1913
25.1.1925
12.2.1937
30.1.1949
16.2.1961
3.2.1973
20.2.1985
-
26.1.1902
25.1.1914
12.2.1926
31.1.1938
17.2.1950
4.2.1962
23.1.1974
8.2.1986
Bivolu je, kaže jedna kineska poslovica, draža sveža trava
nego zlatne jasle. On odražava skromnu vrstu ljudi, koji su
rođeni u godini bivola. Pri tom su to ljudi snage i svežine,
kod kojih se i pored sve komotnosti zapaža da su navikli
da rade. Oni su blagi i strpljivi — ali avaj, ako ih neko razdraži! Toga će uvek uzeti na zub. Jer iza njihovog mirnog
bića krije se kolerik (naprasita osoba), koji će razjareno
ukloniti prepreke s puta, sebi stvoriti poštovanje, i koji se
penje naviše bez obzira na gubitke.
Bivol će uvek tražiti prav put. Mrske su mu krivine. On se
uzda u svoju radnu snagu. Njegova štura upornost za ono
što je nekada spoznao kao ispravno stvara mu u krugu ko­
lega ponekog neprijatelja, ali podstiče njegov ugled kod
predpostavljenih. Tako će se uskoro uzdići na viši nivo u
životu, sebi će moći da priušti sve što je zamislio, a i puno
toga da naredi. Jer rado komanduje u svoju korist.
To ga predodređuje za šefa policijske službe, kao i za ruko­
vodioca u industrijskom preduzeću, vodećeg lekara ili „bo­
sa" nekog zanatskog preduzeća. Ali oni će takođe i u umetničkim profesijama biti na visini svojih zadataka, kako
kao fotograf tako i kao arhitekta. On ceni domaće poslove,
te bi bio rođeni zemljoradnik. Pošto nikada ne može ostati
na sasvim niskom nivou, ubrzo će se oženiti gazdinom ćerkom i steći sopstveno imanje.
Kod žena su ciljevi postavljeni na sličan način, samo što
ovde dolaze i neke socijalne profesije, u kojima dama rođe­
na u znaku bivola traži put ka karijeri. Mnoge današnje po­
slovne žene rođene su u znaku bivola. Naravno, ne sme se
prećutati da istorija sveta poznaje nekoliko direktora, koji
su na svet došli u godinama bivola.
Kako su samo drukčiji bivoli od svoja četiri zida. Ovde su
oličenje blagosti, najpažljivije supruge i domaćice, samo
ako je sve po njihovoj volji. Teško muškarcu koji se usudi
da zaviri u njihove šerpe! Pustite ih da rade po svom ćefu i
imaćete raj na zemlji.
Muškarac rođen u znaku bivola drži do tradicije, sušta do­
brota. On svoje voljene obasipa Ijubaznošću. Pa ipak je mo­
guće da se oni okrenu protiv njega, mada znaju, da za njega
nijedna žrtva nije velika, ukoliko se radi o blagostanju po­
rodice.
Tek onda malo saviju rogove, bivol je kod kuće u vrhun­
skoj pozi sa papučama na nogama i noćnom kapom na gla­
vi. Jer najviše mu je stalo do udobnosti posle dugog radnog
dana.
Uprkos tome mogu biti zaista neugodni bračni partneri. Ne
što bi bili ljubomorni. To im uopšte nije potrebno; jer ako
su svoje Da rekli pred oltarom, tretiraju supružnika kao li­
čnu svojinu. Kradljivci srca, koji ovde žele da se uvuku da
bi ubrali tuđe plodove ili nesavesni kućni prijatelj, nemaju
ovde šta da traže.
A k o je neko veran može i da traži vernost. Hvala bogu, par­
tner rođen u znaku bivola je tako jedna vrsta životnog osi­
guranja: On se uvek unapred brine da još neki 'evro' ostane
u kasi, koji se vremenom može umnožiti do lepog imetka u
banci.
Muškarci rođeni u znaku bivola mnogo drže do seksa; žene
hvale njihov obazriv način. Samo se on uglavnom nikada
mnogo ne zadržava na predigri, već odmah prelaz na stvar,
pri čemu često gazi romantična osećanja svoje voljene, nerazumejući da ona ne reaguje tako robusno kao on.
Žene rođene u znaku bivola su čulno predisponirane. One
na životnom putu uvek u svom prtljagu nose mnoge nei­
spunjene čežnje. Ali nikada ih neće obelodaniti pred svo­
jim partnerom. One će podnositi njegove seksualne želje,
učestvovati i ćutati — a kako su samo drukčije zamišljale
ljubav u medenom mesecu!
Ko mora da živi sa bivolima, neka im pusti na volju; u su­
štini oni žele samo dobro svojim životnim saputnicima. Ili
na početku povući crtu: Dovde i ništa dalje!
Ženama i muškarcima rođenim u znaku bivola savetuje se,
da nešto manje pokazuju rogove ako baš sve ne ide po nji­
hovoj volji. To bi im donelo više prijatelja i više životne ra­
dosti. Blagonakloni bivoli su to što svi vole. Trebalo bi da
se češće isključuju i pozabave svojim umetničkim ili sport­
skim hobijima — i tako će ostati zdravi do metuzalemske
starosti.
KAKO VASPITAVATI DECU ROĐENU
U ZNAKU BIVOLA?
Već kao beba dete rođeno u znaku bivola ima sopstvenu
glavu; ono neće uvek onako kako bi to majka želela. Već
malo kasnije pojačava se ovaj prodor ka nezavisnosti. Detetu rođenom u znaku bivola treba pustiti na volju, ne prigo­
varati i ne komandovati, već i zbog kompleksa koji bi se
mogli čvrsto usaditi! Ovo se dete onda samo razvija, prema
svakom je učtivo i ljubazno, a ni u školi neće biti loše. I ako
ponekad pravi gluposti, ne obraćajte pažnju na to — samo
će se osvestiti.
BIVOL OD OVNA DO RIBE
Ovan—bivol (21.3.—20.4.) uzima svakog na zub ko mu se
suprotstavi. Njegova volja se ne može ukrotiti, ali se naža­
lost ne može ni kontrolisati. Oni su manje privrženi kući
nego bivoli.
Bik—bivol (21.4.—20.5.) ima puno smisla za porodicu. Ni­
kome ne može učiniti ništa nažao. Samo tu i tamo izbije
njegov temperament, i onda leti perje.
Blizanci—bivol (21.5.—21.6.) ima veliku prodornu snagu,
a još više smisla za humor. On je tolerantan, ali lukavstvom
uvek ume sopstveno mišljenje da prikaže u pravom svetlu.
Rak—bivol (22.6.—22.7.) rado sanja pored sopstvenog ka­
mina. Misli sporo, ali utoliko temeljnije. Može se iskorišćavati do jednog određenog stepena. Za mnoge je posebno
prijatan partner.
Lav—bivol (23.7.—23.8.) ne traži uvek dlaku u jajetu. Ne
treba ga peckati, to vređa njegov ponos i može ga razbesnet i . U braku s njim treba se najpre počupati — a zatim po­
pustiti!
Devica—bivol (24.8.—23.9.) ne voli mnogo da priča. Ide
šturo prema postavljenom cilju, ali je moguće da kratko
pre njegovog postizanja stekne kompleks manje vrednosti.
Vaga—bivol (24.9.—23.10.) je čudna mešavina. On ima razumevanje za svoje bližnje, ali se upravo o to ponekad spo­
tiče. On je nežniji od drugih. Samo kad ne bi bilo rogova..
Škorpija—bivol (24.10.—22.11.) može reagovati plahovito.
To je zbog uboda među rogove. Suprotstavlja se svakom
protivniku, zato je bolje biti njegov prijatelj.
Strelac—bivol (23.11.—21.12.) često ne nalazi meru i cilj.
A u suštini je veoma pomirljiv. On se probija prema vrhu,
a onda se trudi da deluje humano i pomirljivo.
Jarac—bivol (22.12.—20.1.) ne može da podnese mnogo
šale. On veruje da sve što je sveto proizilazi iz rada. Mrzi
dokolicu. Takođe je prilično neugodan bračni partner.
Vodolija—bivol (21.1.—19.2.) je tolerantan, rođeni ispovednik. Ne dozvoljava nikome da oseti njegovu nadmoćnost,
a svoju moć sprovodi samo u svilenim rukavicama. Partner
vredan ljubavi.
Riba—bivol (20.2.—20.3.) ima donekle neobičan humor,
koji ide na račun njegovih bližnjih. Pritom želi uvek samo
najbolje, samo što zapinje u sprovođenju.
PARTNERI BIVOLA
Pacovi vole donekle trom nastup bivola. Mogu se dobro razumeti ako oba prevaziđu svoju težnju za vladanjem.
Bivoli se međusobno vezuju pouzdano, ali ponekad malo
dosadno partnerstvo. Oni najradije sede kod kuće, sanjaju
zajedno.
Tigar rado raskomada tromog bivola — kako bivol može
onda da se zaljubi? U takvim vezama često dolazi do pre­
kida zbog tigorove žestine.
Zec je najbolji bračni partner bivolu, jer mnogo polaže na
domaćinstvo. U svakom slučaju: Bivol je šef kod kuće!
Aždaja ostaje šturo na jednom izgrađenom mišljenju, bivol
takođe. Ovde već leže zapaljivi materijal za žestoke raspra­
ve, koje govore pritov jedne takve veze.
Zmije imaju sposobnost prilagođavanja, što će se dokazati
i u ljubavnoj vezi sa bivolom. Ali bivol zahteva vernost, a
to za zmiju znači savladavanje.
Konj unosi nemir u dom bivola. On ceni životnu radost ko­
nja, ali njegov temperament mu ide na živce. Konj mora da
popušta.
Koza ima smisla za romantiku, a bivol to voli. Ali on očaja­
va zbog neodlučnosti koze. Jedna takva veza bi se teško
održala na duže vreme.
Majmun zbija šalu sa svakim. Bivol to u početku strpljivo
podnosi, a onda udara. Majmun mora da se trgne, da bi po­
stigao nešto trajnije.
Petao je miljenik bivola; on se podređuje, a da pritom ne
gubi najlepše perje. Brak između petla i bivola uglavnom
je postojan.
Pas laje na bivola, a ovaj besno uzvraća. Uprkos tome par­
tnerstvo uspeva, ako se pas seti svojih vrlina i povuče se.
Svinja i bivol su apsolutno verni jedno drugom. Ali to nije
dovoljno, ako se ne previde međusobne slabosti, dakle ako
nema tolerancije.
SMELI TIGAR
27.1.1902
26.1.1914
13.2.1926
1.2.1938
18.2.1950
5.2.1962
24.1.1974
9.2.1986
-
29.1.1903
14.2.1915
1.2.1927
18.2.1939
6.2.1951
25.1.1963
10.2.1975
28.1.1987
Tigra ne treba milovati kažu Kinezi. On se uvažava, na nje­
ga treba paziti. A taj divlji počinje već da reži.
Tigrovi nisu tako bezazleni. Oni idu u lov na primamljive
ciljeve, ne izbegavaju sukob — borba je njihov životni elik­
sir. Tigrovi su smeli, oni ne gledaju ni levo ni desno, ako
nanjuše plen. Zbog toga su ranjivi kod napada s boka.
Rođeni u godinama tigra pravolinijski streme naviše. Žele
divljenje. Ali divljenje njihovih bližnjih ne zahteva njihova
marljivost i duhovni format, već njihova ličnost i njihov go­
spodarski nastup, koji ih žigoše kao vođe.
Prema revolucionarnim idejama su otvoreniji od ljudi rođe­
nih u drugim životinjskim znakovima. Ako negde treba na­
praviti prepirku, oni su t u . Njihov autoritet iznuđuje čak i
protivnikovo priznanje. Tigrovi se odvažno bacaju na po­
sao. Život knjižara bio bi im suviše jednoličan, a život kro­
jača suviše sitničav. I u radu mora biti malo uzbuđenja.
Oni žele da istražuju, da se bore, razvijaju. Veliki broj inže­
njera je u znaku tigra (i žene), vozači trkačkih automobila
i vojnici, preduzimači i agresivni političari, barske dame i
borbene pristalice emancipacije. Tigrovi ne poznaju polovi­
čnost, oni uvek idu na sve.
Divljenje, koje ih svuda okružuje, čini ih ponekad sujet­
nim. To se kod žena izražava u bolesnoj čistoći, kod muška­
raca u samodopadljivoj aroganciji. Većina tigrova divljenje
uzima za božji dar, pa se tako i ponaša; oni su uzorni predpostavljeni, izvanredne kolege. Aplauz ih podstiče na nova
dela.
To što je tigar uvek protiv nečeg, ne treba uzeti za bezuslovnu manu. U izvesnoj meri on je čak taj koji popravlja svet,
jer, na primer, nepravdu ne može da podnese ni po cenu
smrti. On se takođe bori protiv rđavih kapitalista, ali je sa­
svim moguće da u borbi za socijalnu pravednost i sam po­
stane kapitalista. To je dvojnost tigrove duše.
Tigrovima se mora priznati odredana doza tvrdoglavosti.
To važi i za ljubav. Tigar juri svoju divljač sve dok iscrplje­
na ne počne da moli za milost. On je izdržljiv, ali ima i spo­
sobnost ubeđivanja. Samo što često izgubi volju za određe­
nom stvari. Tigar voli promenu — u poslu, idealima, ali i u
ljubavi.
Zar onda nije razumljivo, ako mnogi, rođeni u godini tigra,
potraže sudiju za razvod braka? Oni će zatim još jednom
pokušati, a ipak će ostati dobar prijatelj sa osobom, od ko­
je su se rastali. Tigrovi nisu zlopamtila, a osim toga i najma­
nju krivicu umeju da prime na sebe.
Dame rođene u znaku tigra su elegantne i često se suviše
brzo vezuju; a onda shvate, da ljubav čoveka čini nesrećnim. Samo za trenutak — na sledećem uglu već stoji neko
drugi, koji bi joj mogao ponuditi još više. One uleću iz jed­
ne ljubavne avanture u drugu. I najlepša veza propada, jer
se uvek nađe neko drugi, koji se čini bolji od prethodnog.
Neki tigrovi se urazume tek kad su prevalili polovinu živo­
ta, a neki nikada. Neki se smire pošto su stekli dovoljno is­
kustva, a onda se daju pripitorhiti. Tigrovima, za koje se ve­
zujemo, treba dati samo malo oduška, u protivnom će eks­
plodirati i nastaviti pod plastom noći. Ono, što uostalom,
bračni parovi posebno vole kod svojih tigrova, je njihov tem­
perament, ali i osećajnost sa kojom imaju razumevanja za
tuđe patnje.
Kod tigrova je pre svega važno, u koje doba dana su rođeni.
Deca noći su uravnoteženija i radosnija od svoje braće i se­
stara, koji su u podne ugledali svetlost dana. Deca rođena u
podne su nemirnija, deluju žustrije. Deca noći svesna su
svoje moći; oni se neopaženo mogu baciti na plen.
Tigrovi su hrabri momci, ali stalno traže rizik. I otuda im
preti opasnost. Oni bi se morali savladavati na mirno razmi­
šljanje, da o svemu dobro promisle, pre nego što pređu na
delo — ali koji tigar može da ostane miran u ovom nemir­
nom svetu.
KAKO VASPITAVATI DECU ROĐENU
U ZNAKU TIGRA?
Srećna su deca, koja su rođena u godini tigra. Za učenje ne
mare mnogo, što će roditelji brzo primetiti, i ako iz škole
uglavnom ne donose loše ocene. To je zbog njihove obda­
renosti da brzo shvataju. Među drugovima u školi dete tigar
je omiljeno; njegov nagon za igrom uvek nalazi nove vari-
jante, koje oduševljavaju drugu decu. Ali ako mu nekad ne­
što nije po volji, ono ne može da savlada svoj bes: Deca t i ­
grovi se rado potuku, ali se brzo i pomire. Oni su teški, ali
odmah prihvataju dobre primere, koje im daju roditelji.
TIGAR OD OVNA DO RIBE
Ovan—tigar (21.3.—20.4.) kači se gde god može. On juri i
gura se i ima u sebi nešto od mlaznih lovaca, koji probijaju
zvučni zid. Brzo se odlučuju, u ljubavi takođe.
Bik—tigar (21.4.—21.6.) se svom žestinom baca u život i
odvažnosću, koja se graniči sa vratolomijom, često postiže
vrhunsku karijeru. Njegova kvota razvoja je visoka.
Rak—tigar (22.6.—22.7.) je onakav, kako ga vidi jedna ki­
neska poslovica: „Oni se šunjaju i ne žele da budu viđeni".
Mogu se najbrže pripitomiti, ali čuvajte se njihovih kandži!
Lav—tigar (23.7.—23.8.) često poklanja svoj poslednji ime­
tak. A l i , čuvaj se, ako se povredi njihov kraljevski ponos!
Onda urliču toliko, da se zidovi tresu. Treba ih ponekad
pomaziti, ali nikad protivurečiti.
Devica— tigar (24.8.—23.9.) radi više glavom, nego sirovom
snagom. I zbog toga ovaj tigar postiže više od svih. Mnogi
se ponovo nađu n šefovskom nivou.
Vaga—tigar (24.9.—23.10) je uglavnom malo nesiguran, jer
se želja tigra za sukobima konfrontira sa smislom vage za
harmoniju. U braku ponekad moraju da pobegnu iz kaveza.
Škorpija—tigar (24.10.—22.11.) često divljaju, ali ko ga
ukroti, imaće u njemu odanog prijatelja, samo što se sa pri­
pitomljavanjem ne stigne daleko, jer će bilo kada provaliti
kandže ili bodlje tigra.
Strelac—tigar (23.11.—21.12.) se najteže može uvhatiti. On
voli svoju slobodu, što ga ne sprečava, da u džungli ljubavi
ubije jednom ovu, jednom onu životinju.
Jarac—tigar (22.12.—20.1.) je žilav i izdržljiv borac. Ono
što jednom utuvi u glavu, to i sprovodi. U svakom slučaju
dopušta, da zbog opravdanih razloga promeni mišljenje.
Vodolija—tigar (21.1.—19.2.) ima revolucionarne ideje, ko­
je takođe pretvara u delo. Njegovo čulo za pravednost je
polovično, što ne isključuje mogućnost, da zbog toga lupi
glavom.
Riba—tigar (20.2.—20.3.) reaguje osećanjem. Pokušava da
u igri postigne, ono što drugima polazi za rukom samo te­
škim radom. Ljudi ga vole.
PARTNERI TIGRA
Pacov pokušava lukavstvom, ono što tigar postiže elegacijom
i šarmom. Ovo je susret dvojice, kod kojih dolazi do razlike
u mišljenju.
Bivoli imaju veoma živahan temperament. Tigar bi morao
mnogo da se izmeni, kako ga miran nastup bivola ne bi
razjarivao.
Tigrovi među sobom mogu biti prave umiljate mačke. Sa­
mo kad ne bi bilo jakih šapa, jer svako od ove dvojice želi
da daje ton u društvu.
Zec se ulaguje tigru. Njegovo blago biće stoji, doduše, u
suprotnosti sa napadačkom prirodom tigra, ali kao što je
poznato suprotnosti se privlače.
Aždaje su u mnogim oblastima nadmoćnije od tigrova. Ali
one ne dopuštaju, da se ova nadmoćnost oseti. Tigar to voli
I tako se ostvaruje dobra veza.
Zmije snazi tigra suprotstavljaju veću dozu mudrosti. To
nije uvek dobro i može da dovede do novih većih razlika.
Konj voli neobuzdani temperament tigra. Konj je za sporazumevanje, a tigar ga sluša. Tako se stvara održiva zajedni­
ca u borbi za život.
Koza je potpuno prilagodljiva, ali tigrova bučnost budi nje­
nu želju za kritikom. Tako ubrzo dolazi do grubih raspra­
va. I koza odlazi.
Majmuni teraju šegu i sa tigrom, koju ovaj u počektu shvata kao humor. Ali čim majmuni preteraju, gotovo je sa t i ­
grovom dobroćudnošću.
Petao ima isti ponos kao tigar. Moglo bi doći do svađe, sa­
mo kada mu naiđe bes i kada pred uzvišenim tigrom želi
da se pokaže nadmoćan.
Pas se može podrediti, ako je naučio da ceni format svog
partnera. Tigar će vremenom uz psa postati mirniji i urav­
noteženiji.
Svinja nema temperament tigra. Ali ona svoje često preura­
njeno pričanje kompenzira velikim razumevanjem. Da li je
to tigru dovoljno?
DOBRODUŠNI ZEC
30.1.1903
15.2.1915
2.2.1927
19.2.1939
7.2.1951
26.1.1963
11.2.1975
26.1.1987
- 16.2.1904
- 3.2.1916
- 22.1.1928
- 7.2.1940
- 26.1.1952
- 13.2.1964
- 30.1.1976
- 16.2.1988
Zečevi su najbolji ispovednici. Oni imaju savete za sve živo­
tne situacije. Samo kod svojih problema su ponekad bez saveta. Smatra se da oni mogu najbolje sami da žive; ako na­
đu nekog ko ume strpljivo da ih sluša, pričaju mu o svojim
mnogobrojnim problemčićima, koji im se javljaju, o radosti
o tuzi.
Brbljivi zec onda ne miruje, pri čemu on vremenom, kad
više nema ništa konkretno da kaže, meša poeziju sa isti­
nom. Ovakav koktel neko guta kao medovinu, a nekog tera
na podrigivanje. I tada se zec oseća neshvaćenim, pa je i
njemu samom potreban ispovednik.
Zečevi su u suštini veoma dobrodušni. Oni mogu da pomo­
gnu svojim bližnjim u podnošenju patnje, da neguju bole­
snike i teše očajne, čak će proliti i poneku suzu zbog naopakosti zlog sveta, koji žele da promene, ali ne mogu, jer su
ipak samo mali, slabi zečići.
Neki smatraju zeca površnim uprkos njegovim upravo opa­
snim samarićanskim osobinama. U suštini imaju puno prija­
telja, kojima daju savete i pružaju pomoć i kojima se pove-
ravaju. Ali umeju da budu i hladni prema onima koji nisu
iz kruga njihovih prijatelja ili koje ne mogu da svrstaju u
sopstvenu porodicu.
U zeca se može imati poverenje. To znaju i mnogi šefovi,
kojima su oni desna ruka. Zečevi doduše nisu najbrži rad­
nici, ali su izdržljivi, hvataju se u koštac sa problemima i
rešavaju ih — ili što se mnogo češće dešava — odustaju. Na­
laze se u svim granama pravnih nauka, u diplomatskoj služ­
bi, u bankarskim i drugim pozicijama, koje se vrte oko nov­
ca i čvrstih vrednosti.
Kao scenski umetnici oni su zbog istančanosti svojih čula i
svojih sposobnosti za promenu uloga, takođe traženi kao i
pesnici ili novinari. Oni takođe mogu da dovedu porodično
preduzeće do moći i ugleda, posebno što u porodici pozna­
ju samo jedan pravac — onaj, u kome sve mora biti uskla­
đeno.
Žene rođene u znaku zeca su u svim ovim profesijama do­
rasle muškarcima. Kod njih postoji još jedna posebna spo­
sobnost: One su rođene domaćice! Muškarcu će dom pre­
tvoriti u kutiju s nakitom, deci porodicu u zabavište. One
pripremaju svojim dragima uvek nova jela i razočarane su,
ako nekome od njih to ne prija onako kako su one zamisli­
le. Muškarac koga je izabrala, trebalo bi da ženi rođenoj u
znaku zeca ponudi kuću sa zelenom bašticom u kojoj će
sve cvetati i rasti.
I muškarci rođeni u znaku zeca vole sopstveni dom. Ali je
moguće da ga češće zamene za neki drugi. To dolazi otuda,
što se često osećaju razočaranim od partnera, od koga se
posle prve velike svađe mirno razilaze; ostaju dobri prijate­
lji, ali tikva je pukla.
Ljudi rođeni u godini u znaku zeca vole doduše mir, ali se
mogu sasvim dobro umešati kada se radi o borbi. Oni se ra­
do prepiru oko sitnica i čvrsto ostaju na svojim stanovišti­
ma, čak i onda kada su odavno uvideli da je njihovo mišlje­
nje pogrešno.
U njihovoj duši je prisutno ponešto ćudljivosti i mudrijaštva, što kod mnogih zečeva ne izbija na videlo, ako osećaju da su shvaćeni. Svi zečevi čeznu za bezporočnom poro­
dicom. Oni vole da brinu o drugima i da drugi birinu o nji­
ma. Ako tu nešto nije u redu, mirne duše pobegnu; onda se
teše alkoholom ili se iznenada više ne mogu videti.
Ljudi rođeni u znaku zeca oblače se elegantno, imaju na­
klonost prema zlatu i dragocenostima. Ali sve mora biti
usklađeno sa ukusom. Neko ih smatra za pedantne, za suvi­
še konzervativne. Ko je još čuo za revolucionarne ideje, ko­
je pokreće jedno zečje srce?
Kao mana ovog dobroćudnog tipa ljudi može se zabeležiti
izvesna šturost; ako već nešto želi, on će to i postići — čak
i ako se moraju proliti suze — posebno kod sentimentalnih
žena rođenih u znaku zeca — da bi popustio otpor onog
koji drukčije misli.
Da rezimiramo: Sa zečevima se može živeti u krugu prijate­
lja i u porodici. Moramo ih uzeti onakve kavi zaista jesu,
privrženi i lakomisleno poverljivi, spremni da pomognu i za
dobre prijatelje uvek t u . Oni nikada neće sasvim propasti,
jer će svaki zec u pravom trenutku naći izlaz iz ruševina.
Posebno ih teško pogađaju razočarenja, ali ih prevazilaze
brže od svih ostalih iz kruga životinja.
KAKO VASPITAVATI DECU ROĐENU
U ZNAKU ZECA
Zečevi su mamini sinovi, a i male zečice poveravaju se pre
majci nego ocu. Otuda dolaze neki problemi: Deci rođe­
noj u znaku zeca često nedostaje rana samostalnost. U
školi, kao i kasnije u poslu, rade dobro i savesno. Imaju
nekoliko prijatelja, ne previše, jer broj mora biti pregle­
dan. Oni su plašljiviji od druge dece i lako uvredljivi.
Uprkos tome, ne bi ih trebalo uvijati u pamuk, već pro­
dubiti njihovu volju za otporom. To će im dati sigurnost
za ceo budući život.
ZEC OD OVNA DO RIBE
Ovan—zec (21.3.—20.4.) ponekad vrda, da bi izbegao ne­
prijatnosti. On postiže više od drugih zečeva, jer ne zna za
strah. Oprez! Sa njim se nikada ne teba svađati!
Bik—zec (21.4.—20.5.) trebalo bi da bude uzor svim osta­
lim zečevima. On je veoma gostroprimljiv i pouzdan part­
ner. Može biti veoma srdačan, ali ponekad se kruto drži
svog stanovišta.
Blizanci—zec (21.5.—21.6.) uglavnom unosi nemir u kuću.
On je pouzdan radnik, ali bi od njegovih veličanstvenih
obećanja trebalo verovati samo polovini. Protivnike ume
da pređe sa puno duha.
Rak—zec (22.6.—22.7.) najviše mu je stalo do mira. Brzo
sklapa prijateljstva, jer je poverljiv do lakomislenosti. Su­
morne misli su za njega otrov. Pre svega se ceni njegova
sklonost ka prijateljstvu.
Lav—zec (23.7.—23.8.) je donekle dvojna ličnost. Na jed­
noj strani stremi naviše, na drugoj hoće i drugima da priušti
mesto pod suncem. Ali se sa njim ne bi trebalo skuboljavati.
Devica—zec (24.8.—23.9.) je uglavnom previše obazriv, t i ­
pičan plašljivi zec, kada treba da se probije u životu. Uprkos tome, neke i potčini svojoj volji. To je zahvaljujući nje­
govom budnom duhu, njegovom finansijskom geniju.
Vaga—zec (24.9.—23.10.) je rado viđen. U svakom slučaju,
moguće je da dosađuju svojom bujicom govora. On je bla­
ge naravi i pronalazi divne izgovore, ako mu se uđe u trag.
Škorpija—zec (24.10.—22.11.) svi podležu njegovim čari­
ma. Po spoljašnosti miran i ljubazan, može da razvije ener­
giju, koja pomera planine. Nije preporučljivo da mu se vra­
ća milo za drago.
Strelac—zec (23.1.—21.12.) ima najviše uspeha od svih
ostalih zečeva. Lakše savladava udare sudbine od svoje plašljivije braće. Sreća mu, uglavnom, sama pada u naručje.
Jarac—zec (22.12.—20.1.) ima sasvim uzan krug prijatelja.
Veoma je radan i temeljan. Potrebno je da puno hvale, ka­
ko bi se održalo njegovo dobro raspoloženje. Lako se vređa.
Vodolija—zec (21.1.—19.2.) veoma je egocentričan, mada
prema drugima ima uvek otvoreno srce i široke je ruke.
Treba mu dopustiti da radi po svome, tako ćemo u njemu
imati prijatelja spremnog da pomogne.
Riba—zec (20.2.—20.3.) traži društvo. Ljudi ga vole, ali i
zadirkuju, što on ne može da podnese. Treba ga terati na
uspeh, pošto nije dovoljno istrajan, da svoje ideje sprovede
do kraja.
PARTNERI ZECA
Pacovi ne rade sve sa osećanjem, a to smeta zecu. Pacovi bi
morali da se povuku, ako žele da zec bude zadovoljan.
Bivol se dobro podnosi sa zecom. Za oboje je porodica
sigurno skrovište, u koje se mogu povući, ako napolju besni oluja.
Tigar i zec potiču iz različitih svetova. Prvi je pun snage,
a drugi prava duša — suprotnosti, koje se međutim, na
duže vreme sve manje privlače.
Zečevi se međusobno najčešće svađaju zbog voljenog nov­
ca. Ali u njihovom prijatnom domu ima mnogo kutaka, u
kojima svojim osećanjima mogu pustiti na volju.
Aždaja uopšte nije tako loša za zeca gladnog ljubavi, koji
se divi duhu aždaje, i koji se veoma ugodno oseća na strani
jačeg.
Zmija okružuje zeca sa veoma mnogo ljubavi. U seksu su
oboje na istom nivou. Da li je to dovoljno, pokazaće se,
ako zmija malo skrene.
Konj je veoma samouveren i oseća se nadređenim u odno­
su na zeca. Osim toga, konju je potrebno prostranstvo da
se izjuri, zečevi, naprotiv, radije čuče u svom domu.
Koza se najbolje podnosi sa zecom, jer je u istoj meri osećajna i privržena kući. Na duže vreme bi se svakako dosa­
đivali.
Majmun unosi život u dom zeca. A zecu se to dopada.
Majmun ga razvedrava, a to je potrebno dobrodušnom
zecu.
Petao voli da se govori o njemu i previđa zečića, koji bi želeo da mu se približi. Morao bi dosta da se promeni, da bi
postao miljenik zeca.
Psu je potrebno onoliko ljubavi, koliko i zecu. To bi moglo
da bude presudno za jednu trajnu vezu. Samo što se zec
duri, kad pas kevće.
DUHOVITA AŽDAJA
17.2.1904 - 4.2.1905
4.2.1916 - 23.1.1917
23.1.1928 - 10.2.1929
8.2.1940 - 26.1.1941
27.1.1952 - 14.2.1953
14.2.1964 - 2.2.1965
31.1.1976 - 17.2.1977
17.2.1988 - 5.2.1989
Da smo odmah načisto: Aždaja je doslovce ista kao u priči.
O njoj se priča, njoj su drugi privrženi, ali se u stvari ona
nikada ne može shvatiti do kraja. Ona lebdi više od svih os­
talih. Ponekad u oblacima, što bliže suncu.
Znak aždaje donosi sreću, ali, kako je varljiva ova sreća. To
će primetiti ljudi rođeni u ovom znaku. Nikada im, doduše,
neće ići sasvim loše, ali često kad su već izgledali kao sjajni
pobednici, doživeli bi, zbog sopstvene nepažnje, tehnički
nokaut u poslednjoj sekundi. Ljudi rođeni u znaku aždaje
su puni duha, obdareni i vredni ljubavi. Uspeh im ide u su­
sret. Oni su vredni radnici, imaju pametnu glavu i puni su
pronalazačkog duha. Mogu se svuda angažovati. Oni sve
preuređuju, modernizuju, usavršavaju, ali se neće podrediti.
Aždaje vole samostalnost. Da su njihova izvinjenja oprav­
dana aždajama ne treba reći — one su uvek u pravu.
Ovo će potvrditi njihovi bližnji: Aždaja je iznad njih, njen
razum reaguje posebnom brzinom, talasna dužina je odgo­
varajuća. To aždaju još više uzdiže. One ne moraju dugo da
se muče u velikoj kancelariji, šefovska soba je za njih spre­
mna. Oni se u Paralamentu ne mogu držati mirno, kao oni
iz zadnjih redova, oni žele da učestvuju, ako su već krenuli
na tanak politički led.
Aždaje imaju sedmo čulo za poslove, ali sijaju i na umetničkom polju i skoro u svim slobodnim profesijama. Ovo va­
ži i za žene rođene u znaku aždaje, koje ne treba tek da se
emancipuju.
One kroz igru streme ka najboljem društvu, pa makar i
udajom za bogate.
Duh, energičnost i dobra doza gvozdene volje su atributi
aždaje. Ali ne treba prevideti, da ovo za posledicu ima i
neke slabosti. Onaj ko ima ovakve osobine, ima perspekti­
vu — za veliki cilj vredan truda. Zato mu je potreban neko,
pomoćnici, ljudi koji će raditi, kada on sam razmišlja i up­
ravlja. Oni će mu se diviti, ali i zavideti. I oni će mu davati
pogrešne savete, lukavo će praviti spletke, koje visoki aždajin koeficijent inteligencije ne može da uhvati, jer se jedno­
stavno ne nalaze na njenoj talasnoj dužini. Otuda dolaze
razočarenja.
Ne treba prećutati, da se aždaje često same tuku zbog svo­
je goropadne prirode, i to rečima, kojima ne misle ništa lo­
še, a pritom gađaju preko cilja. To ih čini čovečnim i vraća
ih u stvarnost.
Aždaje su u ljubavi pobedničke prirode. Ne što su seksual­
ni hvalisavaci, ali njima se leti u susret, jer poseduju „ne­
što", što tajanstveno privlači partnera.
Muškarci rođeni u znaku aždaje pomirišu i uberu ovaj ili
onaj cvet, rado ga stave u vazu, da bi se samo njemu, jedi­
nom, dopalo. Ipak, to što izlgleda kao ljubav brzo uvene.
Aždaja nije sasvim verna i ostavlja žustro prekidan cvet
Najradije ostaje neženja, međutim, lukave žene, ipak, mogu
da skinu rezu sa ovako egoističnog bića.
I žena rođena u znaku aždaje je puna požude. Muškarci
njenog izbora skoro da je ne smatraju ljubomornom — pred
njom dovoljno njih stoji u redu. Ako to nije jedan, može
biti neko drugi, kome će pokloniti svoju naklonost. Žene
rođene u znaku aždaje okružuje veći deo slatkih tajni, ne­
go muškarce rođene u istom znaku. Žena rođena u znaku
aždaje ne poznaje razočarenja, a još manje ljubavne jade.
Ono što je prošlo, otpisuje se kao sfera — kako je lepo obo­
gatiti se još jednim iskustvom.
Nemojte sad misliti, da su ljudi rođeni u znaku aždaje povr­
šni. Za njih je ljubav upravo samo ukras na životnom zda­
nju, koje čovek sam sebi gradi. Karijera ima prednost. Pro­
fesija je glavna stvar, ali po završetku rada dolazi vreme za
uživanje.
To se zove, isključiti se. Razumete li sada, zašto mnoge
aždaje nisu sposobne za ljubav, čiji se poklič čuje do neba i
koje rastužuje do smrti?
Parner koga je aždaja izabrala, mogao bi da pokaže mnogo
razumevanja, da ima puno urođene dosetljivosti, da sledi
sevanje aždajinog duha i da bude ravnopravan u verbalnim
duelima. Ali trebalo bi da baci pogled na tajanstvenog, na
biće koje vuče korene iz legende, koje čak i nije čudovište
što bljuje vatru, kako mu to propisuju ljudi, već to biće
ima i srce — negde ispod debelog oklopa, koji ga štiti, ali
koji mu omogućava da drži distancu, t r i koraka od sebe.
KAKO VASPITAVATI DECU ROĐENU
U ZNAKU AŽDAJE?
Dobro je, sve dok dete rođeno u znaku aždaje zadovoljno
guče. Ali jedva što je naučilo prve slogove, počinje rodite­
lje i vaspitače svašta da zapitkuje: Zbog čega, kako, zašto?
I tada će ovo vispreno dete primetiti, da odgovori otvaraju
nova pitanja i da uzori, za koje se odrasli izdaju, i nisu bog
zna šta. Tako će dete rođeno u znaku aždaje stati na pozi­
ciju suprotnu roditeljima, učiteljima. Ono traži sopstvene
peteve i treba mu,ih utabati bez velikih priča. Trebalo bi
mu dati slobode,koliko god je moguće. U odnosu na prave
razloge dete rođeno u znaku aždaje je razumno, naređenja
samo izazivaju njegov prkos.
AŽDAJA OD OVNA DO RIBE
Ovan—aždaja (21.3.—20.4.) juri iz mesta na primamljivi
cilj, zbog čega joj se na put postavlja većina prepreka. Ono
zato ide zaobilaznim putevima, ali joj to kida živce.
Bik—aždaja (21.4.—20.5.) Najbrže se može pripitomiti.
Drži mnogo do porodice i sopstvenog doma. Rado se bavi
hobijem i to sa puno spretnosti, a od toga nekad bude i
veliki pronalazak.
Blizanci—aždaja (21.5.—21.6.) rado se smeje sebi i drugi­
ma. Tolerantna je, ali ne i veoma pouzdana. Svoje mišlje­
nje menja od danas do sutra. Njena najbolja crta: dobro­
dušna je.
Rak—aždaja (22.6.—22.7.) razmišlja puno, postupa razbo­
rito i stiže na cilj. Aždaja je povučena, ali ipak otvorena
za brige i nevolje svojih prijatelja, kojima je potreban njen
savet.
Lav—aždaja (23.7.—23.8.) rođeni su da vladaju i njihova
okolina to oseća. Oni su najnezavisniji od svih aždaja,
ali često — na žalost — najnesavladiviji.
Devica—aždaja (24.8.-23.9.) po svaku cenu sprovodi ono
što je jednom prihvatila kao ispravno. Nikada se dugo ne
zadržava na teoriji, njen interes je praktično sprovođenje
njenih egzaktnih planova.
Vaga—aždaja (24.9.—23.10.) voli da se udvara, ali iza nje­
nih reći često se krije izvesna nesigurnost. Kao umetnici,
idu svojim putem, kao šefovi su omiljene.
Škorpija—aždaja (24.10.—21.11.) bljuje vatru i svoju oko­
linu stalno drži u strepnji. Ako je u nešto zagrizla, neće od
toga lako odustati. To joj muti i pogled prema cilju.
Strelac—aždaja (23.11.—21.12.) teži slatkoj strani života,
na koju uglavnom i pada. Suparnike uklanja silom, inače je
pristupačna i vredna ljubavi.
Jarac—aždaja (22.12.—20.1.) potrebno joj je mnogo ljuba­
vi, ali je moguće, da je ne uzvrati, jer je na putu ka sreći i
bogatstvu postala zaboravna. Ona okleva i premišlja više od
drugih aždaja.
Vodolija—aždaja (21.1.—19.2.) njene misli su kao oštrica
noža. Ne može se tako obmanuti. Postavlja se zaštitnički
prema slabijima, a oslanja se na jače. Tako pravi karijeru.
Riba—aždaja (20.2.—20.3.) ono što je postigla razumom,
pretvara u delo. Uvek pronalazi mecene, koje je unapređu­
j u . Sreća je za nju sredstvo ka cilju, kako bi na životnom
putu stigla što dalje.
PARTNERI AŽDAJE
Pacovi su strastveni partneri aždaji. Oni uvek pronalaze
nove ljubavne igre i mogu aždajama biti oslonac i izvan nji­
hovog intimnog života.
Bivoli mogu biti još manje fleksibilni od aždaje. Ovde već
ima zapaljive materije za jednu trajnu vezu, mada aždaja
zna da proceni praktičnu opreznost bivdla.
Tigar je grabljiv i pun temperamenta, a aždaja to voli. Ona
podbada tigra na još veća dela. Ako ovo uspe, onda je to
delo aždajinih ruku.
Zec ne poseduje puno toga što odlikuje aždaju. Ali on
aždaji može pokloniti onaj mir, za kojim ona čezne u svo­
joj nemirnoj svakodnevnici.
Aždaje će međusobno na pažnji i duhovnoj naklonosti iz­
graditi postojanu zajednicu. Samo što se one često ne sre­
ću.
Zmija svojim elegantnim nastupom može da ostavi utisak
na aždaju. Zmija i aždaja će život voditi u blagostanju, jer
jedno i drugo uvek podstiču na nova dela.
Konj je u najmanju ruku neobuzdan kao i aždaja. Zato u
jednoj ovakvoj vezi ima mnogo životnog uspeha, koja po­
nekad ne traje dugo.
Koza retko postaje partner vatrenoj aždaji, jer je ova uglav­
nom previđa. Ali ako su se našle, izrodiće se nešto trajno.
Majmun bi mogao da bude najbolji životni partner aždaji,
kada bi se malo smirio. Za oboje je seks važan deo života.
Petao je ponosan na svoju aždaju, kojoj se donekle ulaguje.
Dosada se neće skoro pojaviti u jednoj ovakvoj vezi, pre će
biti suviše mirna.
Pas se grize sa aždajom — dve suviše različite prirode. Mo­
guće je da se ovakve suprotnosti najpre privlače, ali, da li je
to dovoljno za trajnu vezu?
Svinja se posebno divi aždaji, jer ona silovito vlada živo­
tom. Svinja i aždaja se raduju životu punom uživanja.
LUKAVA ZMIJA
5.2.1905 - 24.1.1906
24.1.1917 - 11.2.1918
11.2.1929 - 30.1.1930
27.1.1941 - 15.2.1942
15.2.1953 - 3.2.1954
3.2.1965 - 21.1.1966
18.2.1977 - 7.2.1978
6.2.1989 - 26.1.1990
Lukavih zmija ima kao peska u moru. One često imaju še­
sto čulo i ponekad nemarno predskazuju, ono što bi se mo­
glo dogoditi sledećih sati, dana ili meseci. Koga vole, obe­
ćavaju mu dobro, a ko im je odvratan, njega prate zlim po­
gledom. Već su se mnogi protivnici zmije sapleli pred ci­
ljem, samo zato, što im je zmija to poželela.
Ovde treba odmah reći: Zmije nisu grešne, jer one ne navo­
de na veći greh, nego što su nekada učinili Adam ili Eva.
One su samo lukave, što treba da znači, spremne na trikove
i ujedno mudre. Ako su sebi postavile cilj, postići će ga mu­
drošću, lukavstvom i uz pomoć dobronamernih zaštitnika,
koji gaje zmiju u nedrima.
Već se vidi: Zmije postižu nešto u životu. One nisu bezuslovno najvrednije, ali su možda najtvrdoglavije, kada se tre­
ba peti stepenicama uspeha. Uglavnom sve ide glatko, jer
lukave zmije znaju, gde najviše mogu da postignu, a gde se
ostaje čistih ruku.
Pošto savršeno umeju da se prilagode svakom čoveku, da
savetom i delom stanu na njegovu stranu, pogodne su pre
svega za pedagoge i profesore na fakultetima, za psihologe
i psihijatre. One se takođe mogu naći pred sudom, kao na
rečima najjači protivnici svake nepravde, ali ponekad ispraše i one, koji možda imaju najmanje nečiste savesti. Zmije
vole hazarderstvo i uglavnom su srećne ruke. One pokušavaju, da iz bubnja izađu upravo oni brojevi, kojima su one
popunile svoje tikete.
Tako se među zmijama nađe i poneki vitez sreće, neka zvezda s pozornice, filma, televizije, ali i ponekad zaljubljenik
pasijansa, vidovnjak ili poslovni astrolog, koji zvezde pos­
tavlja na pravo mesto.
Žene rođene u znaku zmije udaju se uglavnom bogato, da
bi obezbedile minimum egzistecije, što je dami lepog izgle­
da i potrebno. Jer žene rođene u znaku zmije žele da otmeno i elegantno idu kroz život; one žele svoju lepotu, svoje
privlačne obline da istaknu modnim detaljima. Žele da uti­
ču na sve muškarce, a ne samo na sopstvenog.
Time je već rečeno, da rođeni u znaku zmije mogu da se
igraju u ljubavi. Prema onima, koji im se dopadaju, opho­
de se kao sa svojinom. Avaj, ako one imaju razloga za lju­
bomoru! U obrnutom slučaju očekuju velikodušnost — a
kako zmiju uopšte prevariti?! U životu zmije postoji i raz­
log za pretpostavku, da se vernost ne uzima sasvim ozbilj­
no. U svakom slučaju, zmija još uvek drži svetski rekord
u ljubavnim izletima!
Pritom su zmije, u stavri, celim svojim bićem kao stvorene
za brak. One su najbolji očevi u porodici, majke sa najviše
razumevanja i bračni drugovi, ako se velikodušno zanema­
ri, da su rođeni u znaku zmije, takođe, samo ljudi od krvi
i mesa. Zmije su dovoljno samokritične da priznaju grešku,
uz moto: Koji čovek ne pravi greške? Samo kod drugih ni­
su tako uviđajne. I zbog toga su zmije teška bića na zemalj­
skoj kugli. U prkos svemu, zmije se moraju voleti. I zato
srećnici, koji poseduju zmije, zanemaruju njihovu neučtivost.
Zmije ne govore mnogo, ali njihov temperament ih tera u
pogrešnom pravcu. Onda one pobesne, sve shvataju pogre­
šno i zakače se na predmet svog nezadovoljstva, koji posta­
je sve manji i manji, sve dok najzad potpuno ne nestane.
Zbog toga je zajednički život sa rođenima u znaku zmije
mučenje, koje traje samo nekoliko sati! Zmije brzo zabo­
ravljaju — naročito ako nekog vole. Pomažu mu gde god
mogu. Samo su sa novcem malo škrte; i dobar savet poma­
že — zar ne?
Ovim smo dospeli do jednog poglavlja u kome zmije ne
znaju za šalu: U finansijama i sigurnim vrednostima. Zmije
nisu cicije, ali nisu ni tako darežljive, da bi sa svoje štedne
knjižice podigle poslednju paru, kako bi nekog izvukle iz
škripca.
Veliki deo zmijine imovine su nasleđene vrednosti, dobijene u igri, a često i izšpekulisane. Rođeni u znaku zmije
ipak su malo upućeni na sreću, koju onda tokom dugog
života podešavaju, da bi svoj voljeni dom mogli luksuzno
da urede, jer luksuz je zmijama potreban da bi bile srećne.
KAKO VASPITAVATI DECU ROĐENU
U ZNAKU ZMIJE?
Male zmije su bića koja misle samo na igru, a u školi često
znaju i da zadremaju i ne žele da uvide potrebu pisanja do­
maćih zadataka. Moraju se ohrabrivati i mora im se dokazivati, kako je važno raditi ozbiljno, jer se onda i kasnije u ži­
votu može nešto postati. Lukava deca rođena u znaku zmi­
je, najzad sama shvate, da je bolje zagrejati stolicu. Pone­
kad je za to već kasno, i razred se ponavlja. Uglavnom se
provlače kroz život kao pravi sezonski radnici, koji za tri
meseca kao od šale postignu ono što drugi s mukom steknu
za godinu dana. Tako deca rođena u znaku zmije imaju više
vremena za igru, za sport i uprkos tome daleko doguraju. I
kada jednom zaista shvate pravo značenje reči „obaveza"
ozbiljno će se pripremiti za veliki cilj, da postanu nešto
„pristojno".
ZMIJA OD OVNA DO RIBE
Ovan—zmija (21.3.—20.4.) neobazrivo ide kroz život, sa za­
nosom i energijom radi na sopstvenoj karijeri. Njen žustri
temperament joj ponekad pomrsi konce.
Bik—zmija (21.4.—20.5.) unosi nemir u život onih koje vo­
li. Njen temperament obara stabla. Tamo gde drugi strplji­
vo čekaju, onda udara svom žestinom. I to joj donosi mno­
go uspeha.
Blizanci—zmija (21.5.—21.6.) misli su joj kao oštrica no­
ža — ali u svoju korist. One su velike zavodnice među zmi­
jama. Uvek nezadovoljne uspehom, žele da postignu još
više.
Rak—zmija (22.6.-22.7.) najviše bi volela da je rođena kao
penzioner. Pošto to nije moguće, dozvoljava drugima da ra­
de za nju, a sama ide dalje. Ona je podnošljiva i tolerantna.
Lav—zmija (23.7.—23.8.) ne da se podčiniti. Sprovodi sve
što je jedanput shvatila kao ispravno. Njen oštri razum do­
nosi joj više nego njeno zanatsko umeće.
Devica—zmija (24.8.—23.9.) vidi svaki trun prašine. Pedan­
tna je, mada bi mogla da postigne nešto veliko, kada ne bi
bila toliko sumnjičava. Teži potpunoj sigurnosti.
Vaga—zmija (24.9.—23.10.) očarava sve, samo što se ima
utisak, da ona to ne misli sasvim iskreno. Od svih zmija ona
se najviše uzda u sreću, jer rad nije njena jača strana.
Škorpija—zmija (24.10.—22.11.) često najviše kritikuje sa­
mu sebe, zato ide dalje i pravi karijeru. Ubedljiva je zahva­
ljujući šarmu. Takva zmija se mora voleti!
Strelac—zmija (23.11.—21.12.) voli novac, ali i lep dom.
Zna snažno da upotrebi laktove, ako je potrebno da supa­
rnika ukloni s puta. Omiljena je uprkos tome.
Jarac—zmija (22.12.—20.1.) tvrdoglavo sledi svoj cilj. Čim
ga postigne, prelazi na drugo. Proračunata je i u ljubavi.
Koga voli, njega želi i da poseduje!
Vodolija—zmija (21.1.—19.2.) ima šesto čulo. Njen pogled
u budućnost često je negativan. Ima blesave ideje — kako u
poslu, tako i u ljubavi.
Riba—zmija (20.2.—20.3.) često se u životu poigrava, rado
diskutuje. Ako profesiju uspe da isplanira prema svojoj že­
lji, postići će mnogo u životu. Sve radi sa osećanjem.
PARTNERI ZMIJE
Pacovi popuštaju zmiji, tako da se ublažuje ono što je iz­
među njih bilo nedorečeno.
Bivol raspoloženje svoje mirne prirode prenosi i na zmiju.
Bivol će silom pokušati da dobije zmiju.
Tigar zmiji pomera pamet svojom neobuzdanom prirodom.
U ljubavi i seksu su oboje u istom čamcu. Samo što tigar
ne voli kada zmija flertuje s drugim.
Zec nije tako bezazlen kao što izgleda, kad treba da osvoji
zmiju i da se useli u njen dom. Na žalost, zmije se ponekad
opet izmigolje.
Aždaje se mogu vrteti oko prsta, ako im se samo malo iza­
đe u susret. To zmiji izvrsno polazi za rukom.
Zmije jedna drugoj otežavaju život, više nego što je on sam
težak. Obe bacaju pogled sa strane, dok drugi kod zmija
čekaju na red.
Konj bi mogao da bude idealan partner zmiji, ako bi zauz­
dao svoj temperament i ne bi zmiji pokazivao svoju nadmoćnost. Ona to ne voli.
Koza u odnosu na život ima određene zahteve, koje jedna
zmija ne može uvek bezuslovno da ispuni. Morala bi se
imati neka finansijska rezerva, da bi srećno živele jedna s
drugom.
Majmun se stara za t o , da se život uzima sa najlakše strane.
Zmije u tome rado učestvuju, ali je moguće da su na kraju
one te koje su razočarane.
Petao je u seksu dorastao zmiji. To je često dovoljno za
život udvoje, ali su izleti izvan braka sasvim mogući.
Pas je veran, ali od svog partnera takođe očekuje bezuslovnu vernost. Da li će to privući zmiju, tek će se videti.
Svinja u društvu zmije može da postigne ono, ono o čemu
je do tada samo sanjala. Medeni mesec između dva tako su­
protna tipa ipak ne traje dugo.
NESTRPLJIVI KONJ
25.1.1906
12.2.1918
31.1.1930
16.2.1942
4.2.1954
22.1.1966
8.2.1978
27.1.1990
-
13.2.1907
31.1.1919
17.2.1931
4.2.1943
23.1.1955
8.2.1967
27.1.1979
14.2.1991
Strpljenje konju nije jača strana. On želi da neobuzdano
galopira napred — ne gledajući ni levo ni desno — juriša
na prepreke. Laki kas je samo za umorne, ostarele seoske
konje. Oni koji su rođeni u godini konja, jesu pravi ljudi na
svom mestu. Oni su duhoviti, okrenuti prema lepim umetnostima i mnogostruko obdareni. Oni rado govore, ali su i
rado slušani, čak i ako ono što govore nije vrhunska mu­
drost.
Njihova rečita priroda čini ih zrelim za parlament. Među
rođenima u znaku konja, ipak, se može naći i poneki uli­
čni prodavač, koji jevtinu robu ukrašenu rečima skupo
prodaje.
Neki konji su veoma bučni. Oni žele da skrenu pažnju na
sebe, kako bi bili odabrani kao najbolji iz stada i dati u
štalu, koja njima odgovara: veoma gospodsku i sa puno
hrane.
Konji iznad svega vole slobodu, pa je moguće, da se ova nji­
hova težnja od strane savremenika proglasi za egoizam.
Činjenica je da se najbolje snalaze u profesijama, u kojima
su upućeni na sebe, kao lekari, slobodni umetnjci, istraži­
vači, astronauti, pomoćnici u istraživanjima ili stručni rad­
nici, finansijeri ili — što smo već rekli — kao političari.
Žene rođene u znaku konja imaju iste ambicije. Sa žen­
skom lukavošću znaju da se postave na scenu i potpomo­
gnu puderom i šminkom, tamo gde priroda deluje bledunjavo.
Trkalište za konja je party, prijemi i gala obedi. U društvu
se konji dobro osećaju, jer tu mogu da izbiju u prvi plan.
Uvek ima nešto što ih iz vlastita četiri zida tera u slobodnu
divljinu, gde mogu da love i jure prema primamljivim cilje­
vima. Ako je neka prepreka suviše visoka, neće je preskaka­
t i , zaustaviće se neposredno ispred cilja — jer ima i drugih
ciljeva, zašto mora da bude baš ovaj?
Nijedan drugi čovek nije tako samouveren, kao onaj rođen
u znaku konja, nijedan toliko ne voli avanturu i putovanja.
On voli novo, nepoznato, čak i ako nanjuši opasnost, jurnuće u veliki rizik. Nekako će se već izvući, jer je b r ž i od
svih drugih.
Konj želi da je uvek istimaren. Drugim rečima: Moda se
prati, čak i kreira. Čak i u ispranim farmerkama dama ro­
đena u znaku konja izgleda otmeno, tome doprinosi njena
figura, držanje, talenat da od svega napravi nešto.
I u ljubavi konji idu na sve. Ako su se jednom dohvatili va­
tre, tu će ubrzo biti veliki plamen. Onda zaboravljaju sve
oko sebe, ponekad čak i karijeru. Ljubav je za mnoge ko­
nje strast, koja stvara patnje.
U braku su konji ona strana, koja dominira uvek. Avaj, ako
mu partner ne ukazuje dovoljno visokopoštovanja! Za njih
se uvek mora biti t u , kad se kući vrate sa nekog gala prije­
ma, za njih se mora drhtati, kada se ludo smelo bacaju u
veliki rizik.
Ipak, konj ponekad za partnera nije t u . To leži u njegovoj
prirodi, u kojoj ima nepouzdanosti i netaktičnosti. Konji
se rado smeju ili zbijaju svoje šale, koje uvek pogađaju ne­
kog drugog; a sami su biljčica „ne diraj me". Lako se vređaju, onda su loše raspoloženi i njihova okolina to jasno
oseti.
Konji imaju jedan zdrav odnos prema novcu: puštaju da se
para vrati. Uglavnom ostane jedna dobra svota, koju oni
znaju da ulože. Tako s godinama dođu do dobrostojećeg
stanja i ugleda, a to odgovara njihovoj potrebi za važnošću.
Konji su velikodušni, mogu puno da poklone onima koje
vole. Ko im je odvratan, bolje da od njih ništa ne očeku­
je — osim možda hladnog prezira i uvredljivih reči.
Pazite da se ne zakačite s konjem. Njegov rečnik je isuviše
bogat, da na kraju uvek trijumfuje. Samo kad su dovedeni
do besa mogu se osramotiti, a onda u svom argumentovanju otići predaleko, pa da i sud ima posla zbog uvrede ili
klevete.
Ako se konjima dozvoli sloboda i pusti na volju, oni će to
zahvalno platiti dobrim prijateljstvom, privrženošću i spre­
mnošću da pomognu. U izvesnom stepenu, to se čak može
iskoristiti.
Konji bi trebalo da uče, da vežbaju strpljenje i da tako neo­
buzdano svoje bližnje ne suočavaju sa vlastitim problemi­
ma.
Ne bi trebalo da slepo uleću u avanture i pokušavaju da
osvoje svet. Ponekad treba pustiti da dođu do reči i drugi.
Posebno su uspešni oni, koji su rođeni u godini vatrenog
konja (1906, 1966). Ali kod njih često na svetlost dana
izbijaju opisane negativne osobine, i to u najoštrijem vidu.
KAKO VASPITAVATI DECU ROĐENU
U ZNAKU KONJA?
Deca rođena u znaku konja rado se penju na drveće, poku­
šavaju da otkriju prirodu, tu i tamo zbrišu od kuće, ako
osećaju da se sa njima pogrešno postupa. Pritom uopšte
nisu teška za vaspitavanje, kao što se dobija utisak. Treba
ih samo prihvatiti onakvim kakva jesu, shvatiti njihovu
mladalačku neobuzdanost, njihovo nestrpljenje shvatiti
kao proizvod prirode. Neće štetiti ako ih u školi malo pritegnu, to će im biti dobra priprema za životnu bobru. U
roditeljskoj kući su često miljenici, jer su veseliji od ostale
braće i sestara. Ali ih ne treba suviše razmaziti.
KONJ OD OVNA DO RIBE
Ovan—konj (21.3.—20.4.) iznad svega voli svoje Ja, ali tu
uključuje i one, koji su im veoma bliski. On je numoran
borac i hoće da ide svojim putem po svaku cenu, a to do­
vodi do opasnosti.
Bik—konj (21.4.—20.5.) je finansijski genije. Njegova že-
Ija za avanturom ostaje u granicama, njegov temperament
je zauzdan. Eksplodiraju samo tu i tamo, ali onda pršti na
sve strane.
Blizanci—konj (21.5.—21.6.) plaši se ponekad prepreka,
koje se pred njega postavljaju. Međutim, on uvek počinje
iznova i probija se do kraja — u slučaju nužde i na račun
drugih. Donekle je kolebljiv.
Rak—konj (22.6.-22.7.) mora se voleti. Ima više osećaja
od drugih konja, a i nastup mu nije preterano bučan. Ima
smisla za postojane vrednosti i uglavnom uspeva da ostvari
blagostanje.
Lav—konj (23.7.-23.8.) izlazi iz kože, ako neko pred njim
ne popusti. Voli borbu i izaći će kao pobednik. Neka košta
šta košta. Zajednički život sa njim nije lak.
Devica—konj (24.8.—23.9.) leži mu matematika i sopstveni
uspeh izračunava sa sigurnošću. Omiljen je, a i ako pone­
kad nekome naškodi, oni ipak veruju, da im je on najbolji
prijatelj.
Vaga—konj (24.9.—23.10.) šarmantan je i — kako se čini —
— osećajan, ali uvek nameće svoju volju. Njegova želja za
avanturama se često ograničava samo na osvajanje drugog
pola.
Škorpija—konj (24.10.—22.11.) može u ljubavi slepo da
srlja u propast. U poslu mu niko nije dorastao. Ako je jed­
nom shvatio da je nešto ispravno, nikada više neće odusta­
ti od toga.
Strelac—konj (23.11.—21.12.) tvrdoglavo sledi svoj cilj. Ni­
ko ga neće zadržati, posebno što je uopšte vredniji od svo­
jih konkurenata.
Jarac—konj (22.12.—20.1.) dozvoljava da mu postavljaju
dodatne prepreke, da bi dokazao svoje sposobnosti. Padovi
se tu ne mogu izbeći, ali svi se uče na sopstvenim greška­
ma.
Vodolija—konj (21.1 .—19.2.) juri i prodire i sjajno se snalazi
na trkačkoj stazi života. Zbog velikog egoizma, ponekad la­
koumno gubi simpatije.
Riba—konj (20.2.—20.3.) sanja o avanturama, koje doživ­
ljavaju drugi konji. Pre nego što nešto počne, o svemu do­
bro razmisli. To ima svojih prednosti, ali usporava pravi
put ka uspehu.
PARTNERI KONJA
Pacov se jedva može naći uz konja. Oni bi jedan od drugog
mogli da uče, konj od pacova, kako se šarmantno provlači
kroz život, a pacov od konja, kako se uživa život.
Bivol je takođe gladan uživanja, kao i konj. To ipak nije
dovoljno da se izjednače temperamenti — lagana postoja­
nost bivola i neobuzdanost konja.
Tigar i konj — to obećava vatreno partnerstvo. Zajedno
mogu da naprave karijeru ili da propadnu, jer suviše rizikuju.
Zec u početku smatra da je konj privlačan i vedre naravi,
sve dok ne oseti aroganciju, s kojom konj gleda na malog
zeca.
Aždaja dozvoljava da konj radi šta hoće, sve dok ne počne
da joj ide na živce svojim egoizmom. Uprkos tome, ovo
partnerstvo je uspešno dok traje.
Zmija se sama uvlači u srce konja. Ali ona će ostati ovde,
sve dok konju uspeva da izigrava ravnopravnost.
Konji između sebe sve rade u galopu. I može se s punim
pravom tvrditi, da je u većini njihovih veza sve u redu.
Koza ima isti smisao za romantiku kao i konj. Izgleda kao
da konju uvek nesebično povlađuje, ali to samo tako izgle­
da.
Majmun sa konjem vodi bezbrižan život. Vole se, zabavlja­
ju i po mogućstvu ostaju površni. Jedna ne naročito ozbilj­
na veza.
Petao traži konja, nalazi ga i ide s njim po svetu, jer nije­
dnog ne drži mesto. Skoro da nema dosade, ali ponekad
ima svađe.
Pas je zaštitnik — konj će se s njim prijatno osećati. Čak
će se usuditi na skok iz dosadne svakodnevnice, pas će to
razumeti i ostati veran.
Svinja voli udobnost, a konji najuzbudljiviju stranu životota. Tu se puno toga ne slaže — kad ne bi bilo ljubavi, koju
oboje, i pored svih suprotnosti, osećaju jedno za drugo.
UČTIVA KOZA
14.2.1907 - 1.2.1908
1.2.1919 - 20.1.1920
18.2.1931 - 6.2.1932
5.2.1943 - 25.1.1944
24.1.1955 - 11.2.1956
9.2.1967 - 29.1.1968
28.1.1979 - 15.2.1980
15.2.1991 - 3.2.1992
Koze po soijašnjosti izgledaju učtive i dostojne ljubavi. Sve
dok im ide dobro, radosne su i bezbrižne. Ali moraju se ga­
jiti i negovati, inače se može desiti, da izbije ona nesrećna
sklonost, koja leži u duši svake koze: Ona rado mekeće,
kritikuje i zamera, i ni sa čim nije zadovoljna.
Kod mnogih koza ova sklonost ostaje sakrivena čitavog ži­
vota. Tada su one najbolji partneri, najzlatniji supružnici,
najprivrženiji saradnici. Ako duša koze izađe na svetlost da­
na, to je dokaz, da se sa njom nije ispravno postupilo i da
ona ima razloga za nezadovoljstvom. Kao što smo rekli:
Koze se moraju negovati i uvek im u pravo vreme davati
pravu hranu.
Šefovi koza znaju, šta su one u stanju da urade, da bi mo­
gle biti duša posla, samo ako im se dopusti da stvaraju i
deluju u miru. Koze su veoma izdržljive, one izvršavaju ono
što drugi planiraju. Tu nema šta da se zameri. Samo kada
slede sopstvenu karijeru, uglavnom zaostaju, jer ponekad
sebi ne veruju dovoljno i ostaju na mestu, koje im je dato.
Zato koze samo u izuzetnim slučajevima postaju šefovi.
Najbolje je da traže mesto u selu ili u državnom gazdins­
tvu. Kao službenici ostaju zalepljeni za stolicu, kao zana­
tlije su pouzdani. Sede u tehničkim i projektantskim biro­
ima i svuda gde su potrebni saradnici, koji logično razmi­
šljaju, a tako i rade.
Koze su umetnički obdarene i sklone su pisanju, pri čemu
ponešto napišu iz duše. Ali one se oesećaju prijatno i tamo
gde nisu rado viđene: kao kućni prijatelj ili najbolja prija­
teljica.
Najlošija crta koza je što se teško odlučuju. Često dugo
oklevaju, a ponekad im voz ode i koze ostaju same na pe­
ronu.
Tako je i u ljubavi. Koze su veoma umiljate, kada veruju
da su našle onoga koga mogu da vole — naime, na početku
koze ništa ne znaju sigurno! One pokušavaju sa upecanim,
ali kada utvrde da je on jedna umorna riba, koja se prijat­
no oseća samo u mutnim barama, brzo ga skidaju sa udice
i bacaju tamo odakle je i došao.
Ali ako nađu negovan dom, za kojim su oduvek čeznule,
one će procvetati. Dobro je da ima bar mali vrt ili veliku
šumu u blizini. Koza mora da ima izlaz u zelenilo — večno
mlada priroda je njen elemenat.
Koze rado pomažu i njihov savet je cenjen u svim životnim
situacijama. One nisu vezane za novac, ali znaju da ga cene, ako im obezbeđuje samo malo blagostanja, gnezdo, u
kome se one prijatno osećaju i bar malo mogu da razmaze
svoju porodicu.
Žene rođene u znaku koze su najbolje domaćice i majke.
Može im se poveriti račun u banci, one će s najvećom tačnošću voditi kućni budžet. I one će svom suprugu ponuditi
dom, kao kutiju s nakitom.
Ovde se slažu muškarci i žene, rođeni u znaku koze: Oni se
često zaljubljuju, ali svoje srce gube u stvari samo jednom—
—suviše je jak oklop kojim se okružuju. Onaj ko ga probije,
mora da bude nešto posebno. Ono što je potrebno da part­
ner kozinog srca poseduje, jeste dar za osećajnost. Koze
su lako ranjive, s njima se mora pažljivo postupati i predvi­
đati njihova ćudljiva raspoloženja, a nedostatak odlučnosti
otkloniti sopstvenim brzim odlukama.
Koze vole sopstveni dom, ali nikada nisu sasvim zadovoljne.
Nisu sa drugima, ali nisu ni sa sobom. Njihovo raspoloženje
se menja iz jednog trenutka u drugi. Ako su kod kuće izne­
nada počinju da prebacuju partneru da uopšte više ne izla­
ze, da ne idu na igranke, u pozorište, da ne sede za svojim
stolom u restoranu. Kada ih izvede, onda mu kaže da je do­
duše lepo izaći jednom iz kuće, ali kod kuće je ipak kod
kuće.
Ceo svoj život koze ostaju pesimisti, njihov optimizam se
ograničava samo na nejasne nade, na dobitak na lotou i
još lepši dom od onog koga već imaju, na mnogo Ako
i Ali.
Kozama bi trebalo dati hrabrost, hrabrost ka bržem delanju, onda bi mogle da postignu mnogo više. Trebalo bi da
nauče da život uzmu onako kakav zaista jeste i da se ne
prepuštaju snovima. Treba da budu manje zatvorene, od­
nosno, otvore svoje srce. Ali to bi značilo da rade protiv
svoje prirode.
KAKO VASPITAVATI DECU ROĐENU
U ZNAKU KOZE?
Deca rođena u znaku koze moraju se od samog početka
ohrabrivati na nova dela, onda će oni uraditi svoj zadatak
u školi, kod kuće i u igri. Vredni su i kući donose dobre
ocene. Deca rođena u znaku koze imaju samo malo pravih
prijatelja, koje sumnjičavo odabiraju, ali može se desiti da
i pored toga naiđu na pogrešno, i podležu njegovom zlonamernom nagovaranju. Ono što je najbolje kod dece ro­
đene u znaku koze, to je što su veoma vezani za svoju po­
rodicu, a ponekad se suviše drže majčinog skuta. To se
menja tek u tinejdžersko doba, ali ona nikada neće sasvim
odložiti nevidljivi štit, na kome piše „mamin ljubimac".
KOZA OD OVNA DO RIBE
Ovan—koza (21.3.—20.4.) je oličenje žestine. Kod nje seva
i grmi, a kod drugih udara. Ponekad su ljubazne i drage, i
onda imaju uspeha.
Bik—koza (21.4.—20.5.) rado lenčari i sunča se, s obzirom
na postignuta dela. Cenjena je kao privrženi partner. Potre­
ban joj je neko ko će je hrabriti.
Blizanci—koza (21.5.—21.6.) rado se smeje, a ponešto sma­
tra smešnm. Ima mnogo prijatelja, koje po mogućstvu iskorišćava prema snazi. Rado daje poklone, ali još više voli
da ih prima.
Rak—koza (22.6.-22.7.) često se prepušta sumornim mi-
slima. I najmanji prekor može da je oneraspoloži, jer sve
uzima suviše lično. Uprkos tome, što je najbolja koza, spre­
mna da pomogne, vredna ljubavi i verna.
Lav—koza (23.7.—23.8.) ne treba je zadirkivati. Njeno ego­
centrično biće je često samo igra. Ona je od svih koza najuspešnija, jer ima samo jedan cilj, a taj je da ide naviše.
Devica—koza (24.8.—23.9.) ne može se lako prevariti.
Sklona je melanholiji, ako nije onako kako je ona htela.
Ako se razočara, naljuti se i povlači u sebe.
Vaga—koza (24.9.—23.10) je pravi uživalac. Njen smisao za
pravednost dozvoljava joj da ponekad puca preko cilja.
Uvek nalazi nekog koga voli — često i dvojicu istovreme­
n o .
Škorpija—koza (24.10.—22.11.) zna da utiče na druge. Ne
treba je razočarati, jer škorpija—koza ne zaboravlja ništa.
Tu se iz ljubavi može izroditi mržnja.
Strelac—koza (23.11.—21.12.) brzo treba da se veže za ne­
kog ko će je hrabriti. Pouzdan partner može je hrabriti i
pomagati da se penje lestvicama uspeha.
Jarac—koza (22.12.—20.1.) bolje se probija od drugih ko­
za. Zato uglavnom i stignu daleko. Ako sopstveno umeće
nije dozvoljeno, jarcu—koza pomoći će živa fantazija.
Vodolija—koza (21.1.—19.2.) ima ćudi velike gospođe,
mada je veoma ljubazna i može da ostavi dubok utisak na
okolinu. Ima mnogo tajni.
Riba—koza (20.2.—20.3.) je umetnički tip, sa svim predno­
stima i nedostacima. Kličući do neba, ona kuju veličan­
stvene planove, da bi na smrt ožalošćena, ustanovila, kako
praksa izgleda sasvim drukčije.
PARTNERI KOZE
Pacov na kozu deluje pomalo odbojno, čak i kada joj se
udvara. U vezi pacov—koza pomalo miriše na krizu.
Bivol uvek želi glavom kroz zid. To plaši kozu. Njeno ras­
položenje je ponekad takvo, da bivola tera iz kuće.
Tigar je sušta suprotnost kozi. I tu skoro da nema ničeg za­
jedničkog. Tigar bi morao da pokaže mnogo više osećajnosti, da bi kozu trajno zadržao.
Zec je na istoj talasnoj dužini, kao i koza, koja je privržena
kući. Dobro se slažu, prave planove i ponekad ih uspešno
sprovode.
Aždaja veoma voli kozu, ako — što je retko — jednom dospe do nje. To čine mnoge suprotnosti! Uz aždaju koza mo­
že nešto i da postigne.
Zmija će morati da preuzme vodstvo, da bi kozu koja
okleva, u izvesnoj meri prisilila na sreću. Ako je nešto pos­
tignuto, može biti dobra veza.
Konj bi kozi mogao biti idealan partner. Što kozi nedosta­
je na energičnosti, konj ima u izobilju, a uz to i romanti­
čna osećanja.
Koze među sobom mekeću jedna na drugu. Uprkos tome,
razumeju se prekrasno. Preko sitnih prepirki, zaboravljaju
probleme svakodnevnog života.
Majmun unosi život u kuću, koju koza rafinirano pretvara
u otmeni salon. Na žalost, u ovoj vezi često ponestaje no­
vac.
Petao je ponosan na šarmantnu kozu, ako ju je osvojio. Ali
onda počinje borba za premoć, dok se petao jednom ne
nakostreši.
Pas je verni pratilac kozi. Ništa više, ali ni manje. On je
često suviše direktan, a to može da povredi osetljivu kozu.
Svinja sa kozom nalazi skoro totalni sklad. To je možda
ljubav na prvi pogled i nije potrebno da se dugo traži, da bi
se našli.
SNALAŽLJIVI MAJMUN
14.2.1886
2.2.1908
21.1.1920
7.2.1932
26.1.1944
12.2.1956
30.1.1968
16.2.1980
- 1.2.1897
- 21.1.1909
- 7.2.1921
- 25.1.1933
- 12.2.1945
- 30.1.1957
- 16.2.1969
- 4.2.1981
Ne postoji niko ko ima tako mnogo ideja, kao snalažljivi
majmun. Ali u njegovom uzbudljivom životu, uglavnom
mu ne ostaje vremena da sve sprovede, a ni da se koncentriše na pojedinosti. Jer on je nemirnog duha i nikada se
dugo ne zadržava na jednom mestu. ( jebivetar )
Svuda vole druželjubivu prirodu majmuna. On najbolje pri­
ča viceve, rado ide na zabave, u svako vreme spreman da
pomogne. Ali iza ovog tako ljubaznog bića, u stvari se često
krije osoba koja prezire ljude, voli samo sebe i oseća se
nadmoćnom u odnosu na druge, pa čak i kada to nije.
Majmuni su pametni, ne mogu se lako prevariti. Oni znaju
mnogo i načitani su. S njima se ne treba upuštati u prepi­
rke — majmuni će dobiti, jer se oni prepiru samo onda, ka­
da su sigurni u svoju pobedu.
Za njih je svako sredstvo opravdano, kada za sebe vide ma­
kar jednu prednost. Zato se služe obmanama, kada im
sopstveno znanje više ne pomaže. I kada ih sve izneveri, po­
činju debelo da lažu.
Oni to ne uzimaju ozbiljno. Neki ih smatraju udarenim, ali
kada treba da dokažu takvu tvrdnju, naći će se u neprilici,
majmunima se ne može ništa dokazati, oni će naći izgovor
i na kraju će tužilac ispasti glup.
Izbor profesije majmunima nikada ne pada teško. Ima ih
svuda gde je potrebna moć ubeđivanja — kao prodavci, sa­
mostalni trgovci ili reklameri časopisa. Kao političari i dr­
žavnici stvaraju istoriju, kao hohštapleri i ženidbeni preva­
ranti pričaju priče. U svim duhovnim profesijama osećaju
se prijatno, a na daskama koje život znače, takođe umeju
da budu ubedljivi.
Šefovi cene, kako žene tako i muškarce rođene u znaku
majmuna, kao prave majstore improvizacije, kao ljude iz
kojih samo izbijaju ideje i koji se, svakako, nikada ne ose­
ćaju prijatno u jednoj oblasti ili na jednom mestu.
Promenom mesta skupljaju iskustvo, koje će jednom uloži­
ti u sopstveni posao, a počeće ga sa velikim dugovima, po­
nekad prevelikim za jedan broj. A onda majmun bankro­
tira.
Najlepša crta majmunovog karaktera je, da nikada ne klone
duhom. Uvek se dočekaju na noge i postepeno se ponovo
uzdižu. Niko brže od snalažljivog majmuna ne može da sa­
vlada udarce.
Majmuni su retko familijarni i iz toga bi se moglo zaključi­
t i , da u ljubavi nikada nemaju pravu sreću. Ali nije tako.
Svuda je omiljen zbog svoje živahne prirode i drugi pol si­
gurno pada na t o . Sa majmunom se vodi veseo život, ali sve
pomalo odiše površnošću.
Majmun bezuslovno ne želi brzo ulaženje u čvrstu vezu,
draži mu je neobavezan flert, nego prva ljubav sa usklicima
do neba. Muškarci i žene rođeni u znaku majmuna rado
izbegavaju odgovornost, koju brak ipak nosi sa sobom.
Vernost nije jača strana rođenih u znaku majmuna. Oni
radije skaču s drveta na drvo, a to je ono za čim čeznu.
Ipak, majmuni nisu tako loši. Vremenom se čak mogu na­
vići na vernost. To zahteva dugi proces promene mišljenja,
na čijem kraju se majmunu čini da je uhvaćen u nevidljivi
kavez. Treba mu prepustiti ovo mišljenje, jer ga je sam iz­
gradio.
Očevi i majke rođeni u znaku majmuna, nisu baš najbrižniji. Uprkos tome, neće dozvoliti da deci nešto nedostaje.
Deca rođena u godini majmuna biće slobodnije vaspitavana
od druge dece i brže će se osamostaliti.
Majmuni se često zaljubljuju, ali njihova strast nikada ne
traje dugo. Kao što u poslu često menjaju, takvi su u seksu.
Zapale se, tinjaju jedno vreme, da bi na kraju ostao samo
pepeo. Razumljivo je, što sudije za razvod braka imaju
mnogo pola sa osobama rođenim u znaku majmuna.
Majmuni su dobri prijatelji, sve dok su sami ubeđeni u vrednost tog prijateljstva. Svojoj okolini se pokazuju kao vese­
li ljudi, uvek orni za šalu. Ali iza svoje veselosti uglavnom
kriju sopstveno Ja, koje zna samo za sebe.
Ne bi bezuslovno trebalo uzimati sve ozbiljno što majmuni
urade i kažu, već spoznati površnost, koja odudara od unu­
trašnjosti. Ako ste sa majmunom, ne postavljajte nikakve
moralne principe, već učestvujte u njegovoj igri. To bi ga
moglo zbuniti i odneti tamo gde želite: ne na stazu večnih
vrlina, ali bar u prijatno partnerstvo.
S majmunom treba biti optimista i uživati život do mile vo­
lje. Jer majmuni vole život. Zašto ne i veseli život u dvoje.
KAKO VASPITAVATI DECU
ROĐENU U ZNAKU MAJMUNA?
Deci rođenoj u znaku majmuna potrebno je više ljubavi, ali
i više pažnje nego drugoj deci. Oni se od najranije mladosti
moraju navikavati da postoji i nešto drugo, osim sopstvenog Ja. U školi su ili najbolji ili najveće lenštine. Ne postoji
nešto između. Deca rođena u znaku majmuna su inteligen­
tna, što ne znaju, nadoknađuju veštim improvizacijama.
Njihovi drugovi ih vole zbog lakrdija i raznovrsnih budala­
ština, koje priređuju, a ne bivaju uhvaćeni. Toplina porodi­
čnog gnezda im prija, samo dok nemaju profesionalni cilj
pred očima. Tada ih treba pustiti da odu; majmuni iznad
svega vole slobodu i žele da se izbesne bez opterećujućih
veza.
MAJMUN OD OVNA DO RIBE
Ovan—majmun (21.3.—20.4.) galami rado i tako pokušava
da zaplaši svoju okolinu. Puno toga započinje, ali nije po­
sebno istrajan. Posle čestih promena pozicije, uglavnom
dospeva visoko.
Bik—majmun (21.4.—20.5.) ima šesto čulo za novaci pos­
tojane vrednosti. Kod njega se otkriva veća pouzdanost
nego kod drugih majmuna. Puno radi sa osećanjem, što
ga čini vrednim ljubavi.
Blizanci—majmun (21.5.—21.6.) zna da se istakne, često
menja radno mesto, partnera mišljenje. Njegovo pravo, ne­
mirno Ja se krije iz preterane veselosti.
Rak—majmun (22.6.—22.7.) nalazi mnogo prijatelja, jer
pokazuje i dokazuje srcem. Samo što u njegovoj duši pone­
kad vri; onda budite oprezni pred ovim majmunom, koji
izgleda dobrodušno i čuvajte se njegove egoistične želje za
postizanjem cilja.
Lav—majmun (23.7.—23.8.) baca se u svaku avanturi i ne
ustručava se ničega. Njegova ljubav je posednička, njegovo
stremljenje ka slavi i ugledu ruši sve pred sobom.
Devica—majmun (24.8.—23.9.) je pouzdanija od drugih
majmuna, ali lako ranjiv. Najlakše se može obuzdati. Onda
je veran i privržen, ali vrlo promenljivog raspoloženja.
Vaga—majmun (24.9.—23.10.) je veselost zakupio za sebe.
On tako šarmantno ume da kaže neistinu, da se na njega
ne možete naljutiti. Radi mnogo, da bi sebi priuštio luksu­
zan život.
Škorpija—majmun (24.10.—22.11.) ne može mu se uvek
verovati. On stremi ka cilju, i bez ikakvih skrupula, ako se
radi o njegovom uspehu. Cenjen je kao vatreni ljubavnik,
ali u braku manje.
Strelac—majmun (23.11.—21.12.) voli da bude u prvom
planu. Duhom i šalom ubeđuje na profesionalnom planu.
Kolege su njime najpre oduševljene, sve dok ne osete čvr­
ste laktove.
Jarac—majmun (22.12.—20.1.) ne skače brzo kao drugi
majmuni, ali je cenjena njegova temeljitost. Pokušava da
izvesnom ozbiljnošću vlada životom. To mu i uspeva uz po­
moć razuma.
Vodo li ja—majmun (21.1.—19.2.) često ga pregazi sopstvena lakomislenost. Ljudi ga vole, ali ga nikada nemaju samo
za sebe. Ne dozvoljava zalaženje u njegovu intimu. To ga či­
ni opasnim.
Riba—majmun (20.2.—20.3.) rado se igra i neozbiljno do­
lazi do postojanih vrednosti. Ima više duše nego drugi maj­
muni i majstori su u veštini nagovaranja. Onaj koga vole,
biće srećan u njihovom društvu.
PARTNERI MAJMUNA
Pacovi su razigrana bića, što majmuni vole. Osim toga, oni
shvataju luckaste šale majmuna, kao ćudljivi dodatak saputnika vrednog ljubavi.
Bivol je za skakutavog majmuna tako uzbudljiv, kao lutke
u muzeju voštanih figura. Bivol je vezan za zemlju, dok se
majmun pentra ka visinama.
Tigar sasvim ne razume šalu — naročito, ako je na njegov
račun. Tigar i majmun se često svađaju, ali uvek s puno
ljubavi slave pomirenje.
Zec vrti glavom i smeje se kada majmun pravi ludorije.
Kod zeca majmun nalazi dom, koji mu otvara vrata za svet.
Aždaja majmuna nikada neće razočarati u ljubavi. U kući
aždaje majmuna može biti veoma nemirno, a onda jedno
od njih mora da povuče kočnicu za slučaj opasnosti.
Zmija je za majmuna u svakom pogledu veća za čitav broj,
što njemu prija. Ali samo s humorom se zmija ne može pri­
dobiti.
Konj s majmunom rado igra, i one intimne strastvene igre,
koje se završavaju pred oltarom. Oboma treba poželiti, da
medeni mesec večno potraje.
Koza često ne miriše majmuna, jer je on suviše površan.
Kad bi joj ponudio negovani dom, već bi ponešto bilo bo­
lje.
Majmuni se međusobno strastno vole i uvek pronalaze nove
ljubavne igre; Oni samo ne treba da preteruju, nego da se u
pravo vreme prebace na ozbiljnu stranu života.
Petla majmun po pravilu očupa, ispeče na ražnju i sladi se
njime. Ono što je tu smešno: petlu se ovo dopada! Ako to
nije ljubav . . .
Pas se može izuzeti, kada ima svoj dan. Desi se da i on ima
svoj dan. Majmun to brzo primeti, ali, da li je to dovoljno
za ceo život?
Svinja majmunu donosi sreću, ali i ovakva svinja, koja do­
nosi sreću, želi da joj se nešto ponudi. U t o m pogledu du­
hovitom majmunu ponekad ponestane daha.
PONOSNI PETAO
2.2.1897
22.1.1909
8.2.1921
26.1.1933
13.2.1945
31.1.1957
17.2.1969
5.2.1981
-
21.1.1898
9.2.1910
6.2.1922
13.2.1934
1.2.1946
18.2.1958
5.2.1970
24.1.1982
Njegovo držanje je pravo, njegov pogled prodoran, njegovo
ponašanje kraljevsko. Ponosni petao želi da ga okolina poš­
tuje. Pogledajte tog čoveka od jednog cola, kako se drži uz­
višeno u odnosu na sve ostale. Petlovi vole pompu, sopstveni dom opremljen dragocenim nameštajem i mesto, sa
koga će vršiti izvestan uticaj na druge.
Mogli bi da stoje na samom vrhu, kada sami sebi ne bi ote­
žavali sve. Petlovi su navikli na težak rad i veruju da će
kroz njega postići uspeh. Ali dok oni rade ne dižući glavu,
drugima u životu ide lakše i bave se svojom karijerom.
Zbog toga se petlovi nalaze u podređenom položaju.
Često traže sigurnost, kao državni službenici ili policajci.
Mogu se naći u frizerskim salonima i u ugostiteljstvu. Nji­
hovi čelični nervi osposobljavaju ih za lekare i druge pro­
fesije, u kojima ima krvi. Imaju zdrav stav prema novcu,
što je potrebno za sreću.
Rođeni u znaku petla su neumorni, kada treba da obezbede malo blagostanja, ali su suviše ponosni, da bi za ovo prosjačili. Sve vole da stvore sami, da se nikome ne bi zahvalji-
vali. Poklanjaju svoju poslednju košulju, ali sami ne vole da
primaju poklone.
Pohvala je za njih najlepši poklon, koji im se može dati.
Oni ga primaju sa gestom visokog poštovanja. To im laska
i zato padaju na taj štos kod ljudi, koji svojim laskanjem
žele da učine petla slepim za činjenice i da ga vide kako se
šepuri, dok oni spremaju čorbu, u kojoj žele da vide i kuvanog petla. Dok on shvati o čemu se radi i zatraži da mu se
polože računi, od svega toga nema više ni traga ni glasa, ili
ga ponovo obrlate laskanjem. Shvatate li sada, zašto petao
ne postiže mnogo?
U ljubavi t o , naravno, nije slučaj. Ovde su muškarci i žene
rođeni u znaku petla u izvesnoj meri glavne ličnosti u dru­
štvu. Tu oni laskaju i udvaraju se, retke cvećke, a zreli plo­
dovi sami padaju.
Petlovi su izvanredni ljubavnici i osvajaju krhke lepotice.
Ko petlu potpadne i dalje će sanjariti o njemu, ako ga ovaj
napusti — da b i , možda samo za kratko vreme — usrećio
nekog drugog. Muškarci rođeni u znaku petla najprijatnije
se osećaju u društvu žena. Rođenima u znaku petla muška­
rci su dosadni konkurenti. Zato ovi muškarci imaju samo
malo prijatelja, ali je zato nepregledan broj njihovih prija­
teljica.
I žene rođene u znaku petla imaju sreće u ljubavi. Ali za
razliku od muškaraca, rođenih u ovom znaku, one ne le­
pršaju od jednog do drugog, već traže stalnog prijatelja.
Na ljubavnom polju žene pre mogu da izgube nešto od
svog ponosa, nego muškarci. One će za svog supruga ići
kroz vatru, brinuti o njemu i čak mu prati noge, ako on to
želi. Od sve te silne brižnosti za suprugom, pomalo zabora­
vljaju drage mališane, koji su takođe u porodici. One su do­
bre majke, ali deca su im uvek na drugom mestu, na prvom
je čovek koga vole.
Petlovi su željni znanja. Oni nikada ne bi počeli nešto, što
prethodno već nisu detaljno prostudirali. Oni žele da učes­
tvuju u razgovoru, da dokazuju koliko su vredni. Ponekad
svojoj okolini izgledaju kao pravi hvalisavci, koji svuda za­
badaju nos. Zato izgleda da su neautentični i arogantni.
Neki petlovi žive sa puno rizika. To su borbeni petlovi,
koji svojom agresivnošću zgražavaju okolinu. Čak se ne
ustežu da povrede najboljeg prijatelja. Ovi petlovi su — hva­
la bogu — u manjini!
Većina petlova je i pored pokazivanja svog ponosnog pona­
šanja, dobrog srca i spremna da pomogne. Treba ih prepu­
stiti njihovom radu i ukazivati im malo pažnje. Nikada ih
ne treba izazivati da ne bi reagovali sitničavo.
Treba im ostaviti njihove male snove i romantična osećanja, koja čuvaju najdublje u sebi. I onako se celog života
malo smeju, jer uvek imaju nešto da rade. Strašno bi voleli da lenstvuju, ali to bi bilo protiv njihove prirode.
Pustimo ih da se smeju — rekli smo. Samo, nemojte se ni­
kada smejati petlu. On Vam to neće oprostiti. Ako se radi
o njemu, ne razume šalu.
I najzad, petla ne treba krivo shvatiti. On nikada ne misli
ozbiljno, kao što ponekad kaže. Ima samo redak dar da
izaziva nezadovoljstva, pa neka košta šta košta. Posle toga
mu je žao. Ako naiđe na razumevanje, vremenom će izgubi­
ti neke loše navike. Jer petlovi su pomalo i ono, kakvim ih
čini njihova okolina. Moraju se voleti, da bi se saznalo ka­
kvi su oni u dubini duše.
KAKO VASPITAVATI DECU ROĐENU U ZNAKU
PETLA?
Deca rođena u znaku petla vole roditelje, koji im stvaraju
raj na zemlji. Ne poznaju lažnu skromnost. U školi prolaze,
ali ono što drugi s lakoćom postižu, oni moraju da steknu
teškim radom. Prijatelje nalaze uglavnom među slabijima,
koji se dive hrabroj prirodi petla. Jer vrlo se brzo budi po­
nos u srcu malog petla. Nemojte ih povrediti, naprotiv, po­
kušajte da ih usmerite na pravi put. Konačno, njima je po­
trebno nešto na šta će biti ponosni, otprilike uzor roditelja
ili dobro svedočanstvo u školi.
PETAO OD OVNA DO RIBE
Ovan — petao ( 2 1 . 3 — 2 0 . 4 . ) je pronašao borbu petlova.
Rado se svađa za svoj život. Treba mu dati pilulu za umire­
nje u obliku ljubavi ili dobrote, a onda se s njim može lako
i postiže se puno.
Bik — petao ( 2 1 . 4 . — 2 0 . 5 . ) radi više od drugih petlova,
ali više i postiže. Pošto je tolerantan, nalazi puno prijatelja.
U braku je pouzdan partner vredan ljubavi.
Blizanci — petao (21.5.—21.6.) unosi nemir u dom i preduzeće. Njegov nemarni duh tera ga na neobične nestašluke. Potrebno mu je putno razumevanja i još više divljenja.
Rak — petao ( 2 2 . 6 . — 22.7.) najčešće podleže laskanju
pogrešnih ljudi iz okoline. On uvek misli iskreno, ali upra­
vo sa svojom iskrenošću ima najviše problema. Ništa im ne
pada s neba.
Lav — petao (23.7.— 23.8.) drži glavu više od ostalih. Nje­
mu se mora pokazati preporuka. Njegov put vodi naviše,
ako ume da zadrži novac i ne rizikuje previše.
Devica — petao ( 2 4 . 8 . — 2 3 . 9.) razmišlja realno. Njegov
ponos se ograničava na pohvale za učinjena dela. Ponekad
je zamišljen i povlači se pred prezrenim svetom.
Vaga — petao ( 2 4 . 9 . — 2 3 . 1 0 . ) uživa život u pravom smi­
slu, udvara se i poklanja svoju naklonost, čas ovom, čas
onom. Sluša šaputanja drugih i to mu može naškoditi.
Škorpija — petao (24.10.—22.11.) ubeđuje svoju okolinu
duhovitošću i dosetljivošću. Ono što kaže ima početak i
kraj. Uknjižiće mnoge uspehe. Podstrekavanje i bockanje
mogu malo zasmetati.
Strelac — petao (23.11.—21.12.) želi da osvoji svet za se­
be. Voli avanture i putovanja. Ponekad kući nosi mnogo
novca i slavu, ponekad samo iskustvo za budućnost.
Jarac — petao (22.12.—20.1.) nerado dozvoljava da neko
zaviruje u njegove karte. Cesto je pravi finansijski genije.
Zna da sačuva držanje i u odnosu na svoje bližnje oseća se
uzvišen.
Vodolija — petao ( 2 1 . 1 . — 1 9 . 2 . ) želi da bude shvaćen.
Onda je najbolji partner među petlovima, ako ne i najpouz­
daniji. Treba ga postaviti na postolje.
Riba — petao (20.2.—30.3.) sanja više od drugih petlova,
više je osećajan, a samim tim i ranjiv. Sateran u tesnac, zna
da se bori. Na kraju uvek uspeva.
PARTNER PETLA
Pacovi zaista mogu b i t i čarobni partneri ponosnog petla.
Oni previđaju ono što je na njemu površno, a lukavstvom
savlađuju njegov egoizam.
Bivol i petao su u paktu celog života. Skoro slepo se razumeju i previđaju tako brojne obostrane slabosti.
Tigar se nada podređenoj ljubavi petla. Kod ovog je nada
upravo obrnuta. Oboje bi u svom životnom savezu morali
ponešto da precrtaju od sopstvenog ponosa.
Zec skoro ne može da pređe preko toga, ako petao u svom
ponosu povredi njegova osećanja. U ovoj vezi bi jedno za
drugo morali imati više razumevanja.
Aždaja će petla u granicama učiniti srećnim. Ona će se pre
svega pobrinuti, da se petao postepeno penje lestvicama uspeha.
Zmija, do duše, nije najlošiji partner za petla, ali do ljubavi
sa usklicima do neba neće doći, pre će to biti veza iz kori­
sti.
Konj tu i tamo petlu ukrade poneki pogled, ali to mu niš­
ta ne znači. Kada se nađu, imaju puno zajedničkih ideja.
Koza ima dublja osećanja, zato će je petao jednog dana ra­
zočarati. Samo od njega zavisi hoće li se promeniti. Ali on
je za to suviše ponosan.
Majmun petla u izvesnoj meri vrti oko prsta. Često s njim
zbija šale, a to se starom momku dopada.
Petlovi između sebe vole borbu. Bore se sve dok jedan od
njih ne popusti. A onda onaj očerupani zbriše.
Pas laje na petla, ništa uzbudljivije se od njega ne može ni
očekivati. Kod psa bi petao mogao izgubiti svoje najzano­
snije perje.
Svinja jedino ne može da izdrži, kada joj petao priđe suviše
direktno. Ima mnogo taktičnog osećanja, koja petao vrlo
lako može da povredi.
VERNI PAS
22.1.1898
10.2.1910
7.2.1922
14.2.1934
2.2.1946
19.2.1958
6.2.1970
25.1.1982
-
9.2.1899
29.1.1911
14.2.1923
4.2.1935
21.1.1947
7.2.1959
26.1.1971
12.2.1983
Ono što je neobično u životu psa: Želi svima da ugodi, a
onda vidi, da nije bio na pravom putu. To kod psa izaziva
prkos, on reži i laje na bližnje koji nemaju razumevanja, ali
ne ujeda. Posle toga mu je žao zbog svega — psi ne vole sva­
đu, i ako je sami započinju.
Psi su dobrodušni verni, pre svega. Dozvoliće da ih rastrgnu
zbog njihovih najbližih, i zaštiti ih, ako im se čini neprav­
da. Oni će ih čak braniti, ako su ovi ukrali srebrnu kašiku i
tvrdiće da je pokradeni sam kriv za krađu, jer je na svoje
srebro mogao bolje da pazi. Onog koga psi vole, voleće ga
do krajnjih granica.
Ljudi rođeni u znaku psa su nesebični, oni zastupaju stvari
u čiju ispravnost su ubeđeni do kraja. Stoga ih ima među
šefovima sindikalnih organizacija, neustrašivim parlamentarcima, učiteljima i sudijama, filozofima i piscima. U ovom
znaku je rođeno na stotine novinara-kritičara. Rođeni u
znaku psa, pre svega žene, pogodni su za socijalne profesije
i naravno za duhovne položaje.
Većina pasa nema vrhunske pozicije, jer oni na lestvicama
uspeha zaostaju kao šefova desna ruka. Njima se veruje, jer
umeju da ćute o internim stvarima.
Verni psi su neke firme spasili bankrotstva, jer su napravili
poredak po svojoj zamisli. Oni neće reći ni jednu reč, ako
šef posle otklanjanja loše situacije, sve nazove svojim delom.
Pas se svuda dobro snalazi. On ume da organizuje i popravi
čak i ono, što je naizgled propalo. On je umetnik u zanat­
skim poslovima. I mogao bi biti najveći optimista, kada ne
bi nalazio tako mnogo Ako i Ali. Zato svojim bližnjima iz­
gleda kao pesimista, koji se često prepušta sumornim misli­
ma, mudruje. S vremena na vreme potrebno mu je samovanje, da bi se pribrao i svario ono, što se u njegovoj duši kuva kao negativno. Kada se pribere, naći će izlaze, do kojih
inače niko ne bi došao. U kritičnim situacijama psi ostaju
hladnokrvni. Oni će svakoga izvući iz nevolje, jer instinkti­
vno naslućuju tajne puteve kojima se može umaći. Njihovo
čulo naslućivanja je veličanstveno.
Psi su najbolji u porodici, ali i ovde je njihova briga i stalna
brižnost za dobrobit svakog pojedinca, često pogrešno po­
stavljena. Psi smatraju da njihovi pogledi nisu tako pogrešni
i ostaju pri tome. Uglavnom imaju pravo, samo što ne bi
trebalo da dozvole, da njihovi bližnji to uvek tako izrazito
i osete.
U ljubavi nekima izgledaju suviše na distanci. U njima ipak
ključa vulkan vatrene strasti. Pošto vulkani danas izbijaju
vrlo retko, to i njihova strast često ostaje sputana. Njihova
strast bi morala da se raspaljuje sa mnogo osećajnosti i nežnom umetnošću maženja.
Psi deluju pomalo sramežljivo, intimnosti vole u sumraku
ili mraku. U igri u dvoje mrze prejako svetio ili sobe sa og­
ledalima. Svojim držanjem pokazuju mudru uzdržanost i to
očekuju od partnera.
To zajednički život sa njima čini pomalo nekomotnim, jer
uvek treba biti pripravan, da bi se pogodili pravi časovi su­
mraka. Ovo važi za muškarce rođene u znaku psa, ali još vi­
še za žene.
Pustite psima osobenjaštvo njihove ličnosti, koje se vrlo retko pretvara u nevaspitanje. Njihovu brižnost uzmite kao
poklon. Rođeni u znaku psa biće Vam zahvalni i učiniće
sve, da vam prirede raj na zemlji.
Psi mogu da podnesu teške, pravedne reči, ali najpre mora­
ju u sebi da ih svare. Budite strpljivi i čekajte, pas će vam
sam doći i biti na usluzi. Nikada psu ne idite uz dlaku, jer
će se nakostrešiti kao čelična četka.
Volite ga, kao što on voli vas. Jer pored sve spolja pokaza­
ne hladnoće, pas bez ljubavi je bedan kao pas.
KAKO VASPITAVATI DECU ROĐENU U ZNAKU PSA?
Budite spremni da decu rođenu u znaku psa malo više ma­
zite, jer je njima potrebno više roditeljske zaštite, nego dru­
goj deci. Rado se igraju sami za sebe, ali ako dođe do toga,
priključuju se vršnjacima i učestvuju u nestašlucima ili ih
čak sami izmišljaju. U školi blistaju zbog mudre uzdržanosti i postaju učiteljevi miljenici. Decu rođenu u znaku psa
možete mirne duše malo razmaziti, to je dovoljno za ceo
život. Kod pasa će se kasnije tačno uočiti, da li potiču iz
brižne roditeljske kuće. Njima je potrebna toplina porodič­
nog gnezda, da bi kasnije uspešno mogli da izdrže uspešnu
borbu.
PAS OD OVNA DO RIBE
Ovan—pas ( 2 1 . 3 . — 2 0 . 4 . ) čuva one koji su mu povereni, i
to sa takvom brižnošću, da se ovi ponekad osećaju kao zat­
voreni. To znači: ovan—pas često promašuje cilj.
Bik—pas ( 2 1 . 4 . — 2 0 . 5 . ) traži mnogo, ali još više daje. Lju­
bomora je njegova slaba strana. Nasuprot tome ima i mno­
go vrlina: vredan je, istrajan, spreman da razume i pre svega
veran.
Blizanci—pas ( 2 1 . 5 . — 2 1 . 6 ) ponekad se pokazuje više div­
lji, nego što u stvari jeste. Krije mnogo protivurečnosti. Če­
sto se zaustavi pred samim ciljem i fiksira sebi novi.
Rak—pas ( 2 2 . 6 . — 2 2 . 7 . ) vole ga zbog njegovog dobrog sr­
ca. Na razum reaguje svojim osećanjima, što može da ispad­
ne pogrešno. Može se iskorišćavati samo do izvesnog stepena.
Lav—pas ( 2 3 . 7 . — 2 3 . 8 . ) laje više od ostalih pasa, ali nje­
gov lavež deluje kao grmljavina u pozorištu. U poslu ga mu­
če stresovi, jer se opterećuje i onim, što ne može potpuno
da savlada.
Devica—pas ( 2 4 . 8 . — 2 3 . 9 . ) tačan je do sitničavosti, svaki
deo mora biti na svom mestu. To donekle otežava zajed­
nički život s njim. Voli da se izoluje od okoline.
Vaga—pas (24.9.—23.10.) se mora voleti. Prijatno mu je
da se mazi iza peći. Miran dom je njegov svet. Ne ume da
kaže Ne i upravo to izaziva konflikte.
Škorpija—pas (24.10.—22.11.) postaje zao, ako njega ne­
ko napadne ili njegovu ljubav. Njegova volja pomera brda i
planine. U ljubavi traži partnera, koji će s njim bezuslovno
ići i kroz vatru i kroz vodu.
Strelac—pas ( 2 3 . 1 1 . — 2 1 . 1 2 . ) puno toga radi snagom i
elanom. Pobeći će od svega, akodođe dotle. Strelac—pas na
kraju nije dovoljno istrajan, ali nikada ne klone duhom.
Jarac—pas ( 2 2 . 1 2 . — 2 0 . 1 . ) ne igra se rado. Ozbiljan je i
povučen u sebe. U njega se može pouzdati. Njegov pesimi­
zam ga čini zatvorenim. Veruje samo sebi.
Vodolija—pas ( 2 1 . 1 . — 1 9 . 2 . ) je podozriv i iza najmanje
nesuglasice vidi napad na njegovu ličnost. Njegovi saveti su
traženi, njegova inteligencija je natprosečna; u životu posti­
že uspeh.
Riba—pas ( 2 0 . 2 . — 2 0 . 3 . ) sanja o danu, kada neće morati
da zarađuje hleb za svoje drage ukućane. Pre nego što se
posvađa, radije će za sve reći da i amin.
PARTNERI PSA
Pacovi vole mirnu prirodu psa. Pokušavaju da razvesele če­
sto melanholičnog psa, što im sjajno uspeva. Vole se dru­
garski.
Bivoli su u pogledu temperamenta skoro jednaki sa psima.
Uprkos tome, u takvoj vezi ima mnogo problema, koji se
s mukom rešavaju.
Tigar se sastaje sa psom, a posle ga ogovara. Kada se na kra­
ju obeleže zone uticaja, sve izvrsno funkcioniše.
Zec ceni vernost psa. Mada sam ne kipti od temperamenta,
od psa traži više smelosti.
Aždaja psu stavlja do znanja, da je on za nju mali slabić,
koji se s njom ne može meriti. A l i , da li je to zaista tako.
Zmije se postepeno uvlače u srce psa. A onda su uhvaćene
za ceo život i više se ne mogu osloboditi vernog psa.
Konj i pas se razumeju u startu. Oni se dopunjavaju i imaju
razumevanja za obostrane neučtivosti. Pas i konj su idealni
partneri.
Koze sebi dozvoljavaju da odu tu i tamo. A pas to treba da
previdi, i onda može doći do veze, koja je posebno trajna.
Majmuni se smeju ozbiljnosti života, koju im pas naglašava,
kada preteraju sa svojim šaljivim temperamentom.
Petao ima malo razumevanja za svakodnevni život psa. Nje­
mu je prijatno da leži iza peći, a petlu da se napolju šepuri.
Kako to ide zajedno?
Psi se jedni drugima prilagođavaju. Druge ostvaljaju na mi­
ru, što i sami sebi žele. To donosi zadovoljstvo prisustva,
ali nije uzbudljivo.
Svinje se mogu prilagođavati. One pre svega umeju da cene
vrednost psa. Žive jedno pored drugog uživajući.
POŠTENA SVINJA
10.2.1899
30.1.1911
15.2.1923
5.2.1935
22.1.1947
8.2.1959
27.1.1971
13.2.1983
- 30.1.1900
- 17.2.1912
- 4.2.1924
- 23.2.1936
- 9.2.1948
- 27.1.1960
- 18.2.1972
- 1.2.1984
Ne može se drukčije reći: Ljudi rođeni u godini svinje su
fanatici istine. Oni ne mogu da lažu, a ako ponekad i kažu
neistinu, pocrvene do ušiju. Crvenilo se, doduše, smanjuje s
godinama i većim iskustvom; ali ostaje činjenica, da se svi­
nja čak i kod malih laži iz nužde, ne oseća prijatno u svojoj
koži.
Ova bezuslovna ljubav za istinom je razlog, što svinja u svo­
joj okolini nije od svih posebno omiljena. Istina može da
povredi. Osim toga, apsolutno poštenje nije od posebne po­
moći. Drugi, kolega i konkurenti, pre će za sebe zadržati
svoje mišljenje, dok se bave mutnim radnjama. Oni iznose
otrcane tvrdnje, da bi dospeli do cilja. Svinja je uglavnom
nemoćna pred ovakvim spletkama.
Uz to treba dodati, da rođeni u znaku svinje često uz oklevanje donose odluke, i to onda, kada još nisu spoznali šta
je u jednoj stvari vredno, a šta ne. Ovo odmeravajuće čeka­
nje mnogi ocenjuju kao nesigurnost.
Vidi se da svinjama nije lako. Ali na drugoj strani imaju ne­
zamislivu sreću (narod kaže „imati svinju znači imati sreću")
Mnogi milioneri na lotou rođeni su u znaku svinje. Rođeni
u znaku svinje često postaju jedini naslednici, jer je ostavilac nasledstva upravo u poslednjim godinama života upoz­
nao dobrotu i brižnost svinje.
Nemojte samo misliti da je svinja glupa! Ona će u svim pro­
fesijama postići nešto značajno. Njena pravičnost stvara od
nje rukovodioca preduzeća, koji misli na socijalni položaj
ljudi, šefa punog razumevanja, energičnog lekara, istrajnog
istraživača. Kao slobodni umetnik biće tražena na svetskim
scenama i upravnicima cirkusa. . .
Muškarci i žene rođeni u godini svinje ići će u životu svojim
putem. Ali na putu će naći samo malo pravih prijatelja. Što
se tiče čvrstih prijateljstava, rođeni u znaku svinje, su ne­
obično siromašni u kontaktima. To je zbog mnogih razoča­
renja, koja im priređuju njihovi bližnji, i na koja oni uvek
padaju.
U ljubavi je isto tako — teško se odlučuju. Rođeni u znaku
svinje moraju započinjati više puta, pre nego što uđu u ne­
ku čvrstu vezu. I uglavnom odustanu mnogi, koji su već
postali partneri, da bi tek kasnije shvatili šta su izgubili sa
rođenim u znaku svinje.
Muškarac rođen u znaku svinje u braku se razvija u uzor­
nog supruga. Žene rođene u znaku svinje su najbolje majke
koje se mogu zamisliti, drage supruge. Muškarci rođeni u
znaku svinje su verni i popustljivi. Oni žele da svojoj poro­
dici naprave raj na zemlji, ali ponekad nema dovoljno nov­
ca, jer je raj suviše skup.
Ono što rođeni u znaku svinje ne mogu da izdrže, to je sva­
đa i rasprava. I zato u poslu i braku biraju najmirniji način,
što tek onda može da razbesni nekog, koji situaciju smatra
čistom tek posle svađe. Upravo takvi ljudi će rođenim u
znaku svinje reći, da su slabići i lošeg karaktera.
I sama svinja, zbog mnogih razočarenja, može početi da
prezire ljude. To bi moglo da smeta njenoj karijeri, ali i me­
đuljudskim odnosima.
Svinje vole život i ne preziru uživanja. I pored toga, raskoš­
nih svečanosti se užasavaju, mnogo više vole roštiljade
kod kuće. Često mogu satima nemo sedeti u fotelji i ne ra­
diti ništa, sanjariti. Ali ako imaju neki problem, raspraviće
ga sa partnerom uz obilje reči.
Rođeni u znaku svinje su pažljivi slušaoci. Ako sami o ne­
čemu govore, raspredaju to naširoko i pokušavaju da sve
objasne u detalje, a drugi od svega toga neće skoro ništa razumeti: Toliko je opširan njihov govor.
A svinje još umeju i da se smeju same sebi. One su dobri
prijatelji onima koje vole. Ne mogu da raspale: velike stras­
t i . Oni oklevaju i nadaju se, da će se sve samo po sebi rešiti.
Oni smatraju, da je šarmantni nered bolji od sitničave tačnosti. Ponašaju se ležernije od svoje okoline. Moda koju
kreiraju rođeni u znaku svinje je neobavezna, ali ipak šik.
Rođeni u znaku svinje treba uvek da paze na težinu, jer su
u poodmaklim godinama, pre svega, skloni opuštanju. Mo­
raju se takođe čuvati otrova uživanja. Neki od rođenih u
znaku svinje ispijaju žuč ovog sveta punog nerazumevanja,
a onda se moraju podvrgnuti kuri mršavljenja.
Svinje, kako mi kažemo, često oklevaju vrlo dugo. Ali ako
su jednom doneli neku odluku, onda je ona neoboriva. Oni
će znati da je brane pred svim i svačim. Imaju dovoljno samopoverenja, umeju da se probijaju, ali su i dovoljno pa­
metni da prave kompromise.
KAKO VASPITAVATI DECU ROĐENU U ZNAKU SVI­
NJE?
Najpre da kažemo: Decu rođenu u znaku svinje nije potre­
bno vaspitavati, već ih treba samo ubeđivati. Jer ne postoji
ništa uviđajnije od ovog deteta. Ono je privrženo, zna da
ceni dobar dom i ume da misli sopstvenom glavom. Nepra­
vde ne može da izdrži. Negiraće učitelja, za koga smatra da
pogrešno postupa, pa čak i ako zbog toga dobije jedinicu.
Deca rođena u znaku svinje u školi sporo kapiraju, ali ono
što jednom nauče, neće zaboraviti do kraja života: Oni ug­
lavnom teže da se rano osamostale i odvoje od roditelja, jer
ne žele da im budu na teretu. Treba ih pomagati, a da oni
to ne primete.
SVINJA OD OVNA DO RIBE
Ovan—svinja ( 2 1 . 3 . — 2 0 . 4 . ) se u životu bolje probija od
drugih svinja i brže postiže uspeh bez korišćenja laktova.
Njen nastup je srdačan ali odmeren.
Bik—svinja ( 2 1 . 4 . — 2 0 . 5 . ) negovori mnogo, već postupa
bez reči. Veoma je muzikalna, a kuću čisti kao skupocen
nakit. Njeno srce se teško može sasvim osvojiti.
Blizanci—svinja ( 2 1 . 5 . — 2 1 . 6 . ) ne ustručava se da krene
novim putevima, ali zbog toga dospeva na stranputice. Ne
bojte se, ova svinja će se na kraju ipak dobro snaći, zahva­
ljujući svojoj spretnosti.
Rak—svinja ( 2 2 . 6 . — 2 2 . 7 . ) uzdržana je, jer je lako ranji­
va. Voli život i uživa u njemu. Mora se voleti, jer je jedno­
stavno simpatična i privržena.
Lav—svinja ( 2 3 . 7 . — 2 3 . 8 . ) izgleda kao da se pretplatila na
sreću. Snalazi se u svim životnim situacijama, ali treba da
se čuva prekomernog jela i pića. Lav—svinja po pravilu pra­
vi karijeru.
Devica—svinja ( 2 4 . 8 . — 2 3 . 9 . ) ostaje skromna čak i onda,
kada veliki konto u banci može da nazove svojim. Ne od­
stupa od staza, koje vode u vrline. Ponekad se može sma­
trati suštom pedanterijom.
Vaga—svinja (24.9.—23.10.) jednostavno ne ume da kaže
ne. To sa sobom povlači teškoće. Iskorišćavaju je, ali u su­
štini ona dozvoljava da je iskoriste. Najviše od svega mrzi
svađe u kući.
Škorpija—svinja ( 2 4 . 1 0 . — 2 2 . 1 1 . ) često može da povredi
svoje bližnje svojom nepopustljivošću. Ostaje na odlukama,
koje je jednom donela. Nisu joj odvratne seksualne avanture.
Strelac—svinja (23.11.—21.12.) je prava inteligentna beš­
tija. Njen sarkazam joj se može obiti o glavu. Napredovaće,
ako je njen sangvinični temperament ne navede na donoše­
nje pogrešnih odluka.
Jarac—svinja ( 2 2 . 1 2 . — 2 0 . 1 . ) radije će sve učiniti sama,
nego da drugima prepusti neke stvari. To joj stvara neprjja-
telje. Izgleda kao debelokažac, ali iza toga se krije meko srce.
Vodolija—svinja ( 2 1 . 1 . — 1 9 . 2 . ) ima uspeha, jer je ambici­
oznija od ostalih svinja. Ovo meko srce ima i svoje ćudi, ali
i budan um, tako da uvek ispravno nastupa.
Riba—svinja ( 2 0 . 2 . — 2 0 . 3 . ) ima i svojih vrlina. Ljubazna
je prema svojoj okolini, ali se time i probija u životu. Ona
bi trebalo da uživa u životu, ali samo s merom i ciljem.
PARTNERI SVINJE
Pacovi se uzorno brinu o svinji, ali i na duhovnom planu su
na istoj talasnoj dužini. Zajedno bi mogli da postignu mno­
go toga.
Bivoli su donekle teži od svinja i u stvari u istoj meri jedno­
strani. To govori u prilog mirnom zajedničkom životu.
Tigrovi se igraju sa svinjom i iznenada budu uhvaćeni na
pošten način, svojstven svinji, a isto tako pošteno ona kas­
nije brine o njima.
Zec odgovara svinji, koja čezne za nežnim partnerom. U
braku su svinja i zec nežni i ljubazni jedno prema drugom.
Medeni mesec traje dugo.
Aždaja u društvu svinje postaje uživalac. Ali ona ne zabora­
vlja da se mora zapeti, ako porodica dođe na zelene grane.
Zmija nije bezuslovno idealan partner svinji i opušta se, dok
se svinja napreže.
Konj juri za avanturama, koje svinje radije gledaju na tele­
viziji ali se posle svakog izleta vraća u prijatan dom svinje.
Koza mnogo radi — svinja je ležernija. Ali ako dođe do to­
ga, obe će zapeti, da bi obezbedile svoju sreću. Jer, obe će
biti srećne.
Majmun pokušava da svinji pokaže veselu stranu života. Svi­
nja učestvuje u tome, jer ona nije dete tuge. Ova veza neće
uvek potrajati.
Petao voli šou. On se šepuri pred svinjom, sve dok ona na
njega ne obrati pažnju. I onda se čak razočara u takvog petla.
Pas je veran i privržen. On u svinji nalazi partnera, koga
ona zna da ceni. U braku između svinje i psa ipak se javlja
dosada.
Svinje su među sobom sasvim drukčije, nego što izgledaju
drugim partnerima. One grokću i jedna drugoj zavide na
hrani. Ali to popušta s godinama.
VEČITI KINESKI HOROSKOP
5000 godina je stara kineska veština predskazanja, kojom
se sudbina ljudi čita iz zvezda. U sledećem poglavlju biće
pojednostavljeno primenjena za svaki životinjski znak. Jas­
no nam je, da bi se za tačan horoskop morali prizvati u po­
moć: dvostruki čas rođenja i godišnje doba, kao i pet ele­
menata i deset nebeskih znakova. Kod ovih izračunavanja
Kinezi se služe debelim knjižurinama. Ali ovde ćemo se za­
držati na kratkom pregledu, na osnovu koga svako za sebe
može da nađe dobre i mršave godine — Večiti kineski horo­
skop za dvanaest tipova godina, od godine pacova do godi­
ne svinje.
SUDBINA PACOVA
Ljudi rođeni u godini pacova, uopšte će imati mirnu mla­
dost. Srednji deo njihovog života proticaće u stalnim uspo­
nima i padovima. Kad zađu u četvrtu deceniju života, poš­
to su prevazišli neke teškoće, mogli bi da okončaju svoje
vreme jurnjave i prodora. Posle toga, mogu relativno mirno
i srećno živeti.
U godini svinje (1995, 2007) za pacove nastupa pauza, ko­
ju mogu sa uživanjem da iskoriste. Veći rizici mogli bi da
budu pogrešni.
U godini pacova (1996, 2008) pacovi rade na svojoj sreći.
Sve im ide od ruke, a i finansijski se može nešto postići. Iz­
razito dobra godina.
U godini bivola (1997, 2009) pacovi žele da lenčare. Ni za
čim nemaju pravu želju. Dobro, ako bar imaju finansijsku
podlogu.
U godini tigra (1998, 2010) pacovi su skloni pogrešnim za­
ključcima, koji za njih i njima poverene, mogu da imaju ka­
tastrofalne posledice.
U godini zeca (1999, 2011) pacovi su mudro uzdržani. Po­
neki uspeh se može pretvoriti u suprotnost. Planovi će pro­
pasti.
U godini aždaje (2000, 2012) još jedanput dolazi preokret
na bolje. Pacovi bi se trebalo pobrinuti za mršave godine
koje dolaze.
U godini zmije (2001, 2013) pacovi prave neke greške. Mo­
guća su nazadovanja, a i finansije ne stoje najbolje.
U godini konja (2002, 2014) pacovi ne treba da odustaju
od uzdržanosti. Mudro taktiziranje i sklapanje sporazuma
sa ljudima, kojima konj donosi sreću, bilo bi ono pravo da
se godina dobro okonča.
U godini koze (2003, 2015) pacovi će utvrditi značajno
poboljšanje. Novac pritiče i može se raditi na karijeri.
U godini majmuna (2004, 2016) pacovi se konfrontiraju sa
srećom. Ono čega se late, ima glavu i rep. I u ljubavi se
smeši mesec maj.
U godini petla (2005, 2017) treba očuvati ono što je do ta­
da postignuto. Takođe se treba posvetiti najlepšim strana­
ma života.
U godini psa (2006, 2018) pacovi će morati mnogo da rade;
ništa ne pada s neba. Uspeh je opravdan.
SUDBINA BIVOLA
Posle jedne, ne posebno uzbudljive mladosti, bivol će se br­
zo pobrinuti da srednje godine života postanu baza za mir­
nu starost. Ipak, u ovo vreme se mogu izbeći neuspesi, sa­
mo ako se zaboravi na sopstvenu udobnost. To čak važi i
za bivola iznad pedesete.
U godini svinje (1995, 2007) bivol je aktivan, ali ponekad
bi trebalo imati pet ruku, da bi sve moglo da se uradi i sredi.
U godini pacova (1996, 2008) bivoli će odahnuti, novac pri­
stiže u kasu, može se čak rizikovati igra, a i u ljubavi se ne
mogu požaliti.
U godini bivola (1997, 2009) bivolu svetluca sreća zvezda.
On to treba da iskoristi i da se na vreme pobrine za loše go­
dine. Treba da uživa!
U godini tigra (1998, 2010) za bivola se nalsućuje preokret.
Bas provaljuje i bivol ne može ni samog sebe da podnese.
U godini zeca (1999, 2011) smiruju se napregnuti nervi bi­
vola. I zato krivulja uspeha odmah ponovo raste.
U godini aždaje (2000, 2012) bivoli mogu da se naslađuju.
Porodični život i rad im pričinjavaju zadovoljstvo. Šta bi
bivol još hteo?
U godini zmije (2001, 2013) najavljuju se sukobi na priva­
tnom planu bivola. Oni treba da ih ublažavaju i da se više
koncentrišu na posao.
U godini konja (2002, 2014) na intimnom planu je sve u
redu. U profesiji mogu očekivati neka unapređenja.
U godini koze (2003, 2015) bivoli stvaraju međuljudske
odnose. Zato treba da se oslobode svojih ćudi.
U godini majmuna (2004, 2016) bivoli nemirno jure za uspehom, a to košta živaca. Zato bi trebalo da što češće mi­
ruju.
U godini petla (2005, 2017) smenjuju se faktori nesigurno­
sti. To će biti za bivola godine bogate radom, a sa malo vre­
mena za ljubav.
U godini psa (2006, 2018) bivoli će napraviti jednu grešku:
Sve će videti suviše crno. Pritom bi upravo tada mogli da
žanju plodove svoga rada.
SUDBINA TIGRA
Posle mladosti tigar dospeva u vrtloge, koje bi mudro tre­
balo da zaobiđe. Često mu sopstveni temperament pomrsi
konce. Ovde mu jedino pomaže da je stalno na oprezu. Za
tigra je život borba, a to znači živeti sa puno rizika — pone­
kad i do duboke starosti.
U godini svinje (1995, 2007) tigru sve cveta. Rastu finansije, ali i ugled. U ljubavi ga čeka dovoljno nežnosti.
U godini pacova (1996, 2008) tigrovi se moraju mašiti za
ušteđevinom. Skoro da se ništa ne dešava, a to nervira tig­
ra, koji je pun temperamenta.
U godini bivola (1997, 2009) tigar treba mudro da otpuzi
u džunglu. Na sve strane vreba opasnost.
U godini tigra (1998, 2010) tigar je pod skokom u avantu­
ru. Ima sreće i sve mu polazi za rukom. Njegovim lovcima
je ponestao barut.
U godini zeca (1999, 2011) treje srećno vreme za tigra. Mo­
gao bi da se skrasi. Sreća u ljubavi se smeši, a moguć je i
novčani dobitak.
U godini aždaje (2000, 2012) za tigra je velika gužva. Tre­
ba se snaći u mnogim vrtiozima, ali i u ovoj godini traje
trend kretanja napred.
U godini zmije (2001, 2013) nemirna krv tera tigra u život,
i to tamo gde se traže borbeni tipovi, ali opasnosti vrebaju.
U godini konja (2002, 2014) tigrovi nemaju čega da se pla­
še. Čeličnom voljom ići će napred i ponešto osvojiti.
U godini koze (2003, 2015) tigrovi eksplodiraju. Ništa ih
ne može zadržati, ako predstoji promena. A ova godina je
za tigra bogata promenama.
U godini majmuna (2004, 2016) tigar pravi velike skokove.
On skače sa uspeha na uspeh, ali previđa jame, u koje bi
mogao da padne.
U godini petla (2005, 2017) tigrovi se bore, dok ih podilazi
jeza. Sa svih strana okruženi su neprijateljskim uticajima.
Jedna greška bi značila veliki gubitak.
U godini psa (2006, 2018) tigra mami napeta situacija, ali
tigar će se osloboditi. Osigurani su mu veliki uspesi.
SUDBINA ZECA
Zečevi ne srljaju u opasnost kao tigrovi, oni će biti oprezni­
ji i stoga pametniji. Tako bi u stvari mirno i prijatno mogao
da protekne ceo njegov život, kada u svim periodima života
ne bi bilo konfrontacije sa neprijatnim događajima. O njih
gi se zec mogao razbiti, kada ne bi na vreme uzeo suprotan
kurs.
U godini svinje (1995, 2007) zapaža se osetno rasterećenje.
Na intimnom planu može se postići poneki uspeh.
U godini pacova (1996, 2008) za zeca dolaze neuspesi, ko­
je će on svariti, ako je nešto uštedeo.
U godini bivola (1997, 2009) zec bi svoj dom trebalo da
pretvori u tvrđavu, onda će i pored lakih udaraca s leđa,
dobro proći.
U godini tigra (1998, 2010) mogla bi se ukazati promena
mesta za tako nepokretnog zeca. Ova godina donosi nemir.
U godini zeca (1999, 2011) učvršćuje se ono, što je do sa­
da lebdelo. Zečevi će pokriti svoje troškove i moći da na­
prave zalihe.
U godini aždaje (2000, 2010) zec se drži po strani od ne­
mirne svakodnevice. Uprkos tome, metež bez traga neće
proći pored njega.
U godini zmije (2001, 2013) zečevi se mogu malo relaksi­
rati. Skoro da neće biti nervoze, ali zato puno posla.
U godini konja (2002, 2014) uglavnom će sve teći prema
željama zeca. Polagaće ispite i neće umirati od gladi.
U godini koze (2003, 2015) traje trend kretanja napred.
Na privatnom planu desiće se neki rasplet i kod kuće će se
smešiti ljubav.
U godini majmuna (2004, 2016) neće biti uzbuđenja za ze­
ca, živeće se veselo i veoma zadovoljno, sa onim što je do
tada postignuto.
U godini petla (2005, 2017) moraju čak i zečevi u borbu,
mada je se groze. Na kraju će sebi priznati, da ovo nije bila
dobra godina.
U godini psa (2006, 2018) zec se više otvara i više rizikuje.
Od poslednjeg rizika će se uplašiti i vratiti na staro!
SUDBINA AŽDAJE
Aždaje imaju višestruku sreću u životu, kojoj u svakom slu­
čaju postavljaju gospodstvene zahteve. Pre svega, u srednjem
dobu života, aždaje beleže velike uspehe. To im omogućava
da se na vreme pobrinu za starost. Aždaja nikada neće biti
sasvim nesrećna.
U godini svinje (1995, 2007) traje trend kretanja naviše.
Može se ići na izgradnju do sada postignutog i zasnovati
novo domaćinstvo.
U godini pacova (1996, 2008) finansije će se osvežiti ili bi­
ti sigurno uložene. Aždaje će i na mnogim drugim poljima
takođe zabeležiti uspehe.
U godini bivola (1997, 2009) aždaje se moraju boriti za
svoje blagostanje. Neki protivnik bi mogao da unese nemir
u odnose u kući.
U godini tigra (1998, 2010) aždaja se merači na nova dela.
Ako ne ode previše daleko i vodi računa o svojim moguć­
nostima, postići će mnogo.
U godini zeca (1999, 2011) se sunča uz naklonost dobronamernih zaštitnika. Ne bi trebalo da se suviše opusti i za­
boravi na rizike.
U godini aždaje (2000, 2012) aždaju i dalje prati sreća. Nje­
na kuća je sređena, a ona sa visine gleda na one koji je vole.
U godini zmije (2001, 2013) aždaji će se dokazati, da svaka
dvanaesta mesečeva godina ima svojih dobrih strana. Orta
zbog toga ne bi trebalo da bude arogantna.
U godini konja (2002, 2014) za aždaju nema suviše velikih
suprotnosti. I na poslu i u ljubavi može mnogo da postigne.
U godini koze (2003, 2015) najbolje je da aždaje ne počinju
ništa novo, jer je staro dobro i može još da traje. Jedna za­
morna godina.
U godini majmuna (2004, 2016) aždaje ne smeju da reaguju žustro, jer će im se pomutiti računi. Parola je „žuri se
polako".
U godini petla (2005, 2017) aždaje imaju neku sreću, koju
ne treba zloupotrebljavati. Bolje je imati meru.
U godini psa (2006, 2018) aždaje mogu čak da idu na sve.
Na poslu imaju uspeha, a u ljubavi još više, imaju i dobitak.
SUDBINA ZMIJE
Moglo bi se misliti, da zmije vode uzbudljiv život. A l i , to
uopšte nije tako: Zmije se provlače kroz život. Tek posle
40-te godine života za njih dolazi kritično doba. Tu dolazi
u pitanje ono što je do sada bilo „aktuelno". Ovo su za zmije,
ako ne i u biološkom smislu, prelazne godine, koje se mo­
raju prebroditi.
U godini svinje (1995, 2007) potomci još mogu da stvaraju
teškoće. Ali zmija će sve to dobro prevladati svojom pame­
ću.
U godini pacova (1996, 2008) uprkos nekih otežavajućih
uticaja traje trend kretanja napred. Zmije se ne naprežu,
čak im je ljubav na vrhuncu.
U godini bivola (1997, 2009) zmije će rado otpuziti. Dob-
ro je to tako posle nemirnih godina. Jedna finansijska slaba
godina.
U godini tigra (1998, 2010) zmije su u svom elementu. One
doduše ponekad lupe glavom, ali iz čvoruga izvlače iskustvo.
U godini zeca (1999, 2011) seks je za zmije napisan velikim
slovima. U ljubavi se postiže skoro sve, a sreća se smeška i
na poslu.
U godini aždaje (2000, 2012) zmije mogu požnjeti plodo­
ve. Vredno je živeti. Nema ni oblačića na ljubavnom nebu.
U godini zmije (2001, 2013) sreća zmije ima tri zvezde.
Čega god se uhvate, pretvara se u zlato. Tako bi se moglo
večito živeti.
U godinji konja (2002, 2014) moglo bi se pričati o zmija­
ma zbog njihovih privatnih afera. To će se malo odraziti na
odnose u poslu.
U godini koze (2003, 2015) zmije se povlače u sebe. To
često znači odvraćanje od dosadašnjeg života. Koncentrišu
se na posao.
U godini majmuna (2004, 2016) završava se ova preorijen­
tacija. Zmije žive veselo ne misleći na sutra. Njihova raspo­
loženja stvaraju im jade.
U godini petla (2005, 2017) zmije će morati teško da rade,
da bi došle do nečega. Ali je teško da se u privatnom živo­
tu promene.
U godini psa (2006, 2018) zmije žele da poprave svet. Ali
je bolje da počiste pred vlastitim kućom. Predstoji im svađa.
SUDBINA KONJA
Konji žele da se brzo osamostale, stoga im često nedostaje
pravo držanje. Oni vode uzbudljiv život i podjednako imaju
uspeha i neuspeha. Posle 45-te godine života postepeno po­
puštaju i mogu se odmarati na lovorikama.
U godini svinje (1995, 2007) finansije im se poboljšavaju.
Čega god se prihvate, konji pretvaraju u novac. To ima i
svojih nedostataka.
U godini pacova (1996, 2008) konji često špekulišu sa do­
sada stečenim i ponekad to proigraju. Ljutnja na privatnom
planu.
U godini bivola (1997, 2009) ova ljutnja može da potraje.
Bolje bi bilo, da se konji pozabave zarađivanjem novca.
U godini tigra (1998, 2010) konj mora da podnese bolne
rastanke. U svakom slučaju preporučuje se oprez.
U godini zeca (1999, 2011) stabilizuje se stanje u privatnom
životu. To ga ohrabruje za rad, ali i za nove avanture.
U godini aždaje (2000, 2012) konji se dobro osećaju u svo­
joj koži. Njih maze, i na njih se polaže. A konji to vole.
U godini zmije (2001, 2013) ljubav će za konja biti napisa-
na velikim slovima. Ali upravo na ovom polju može pogreš­
no da se istrči.
U godini konja (2002, 2014) konji će praviti greške, koje
će moći da isprave. Privatno može biti briga.
U godini koze (2003, 2015) sređuje se puno toga. Konj mo­
že da odbaci uzde i da tako u galopu postigne važne ciljeve.
U godini majmuna (2004, 2016) konji pokrivaju svoje tro­
škove. Život je pun radosti, ljubavna zvezda svetli, sve ide
napred.
U godini petla (2005, 2017) sve je na visini. Konji će na­
praviti karijeru ili će bar moći da računaju sa većom količi­
nom novca.
U godini psa (2006, 2018) konji mogu privrediti mnogo za
sebe. Samo u ljubavi ne bi trebalo da budu egoisti.
SUDBINA KOZE
Koze uvek nađu sočnu travu. One često imaju sreće, pre
svega u mladosti i posle 40-te godine života. U međuvreme­
nu, zbog svog ponašanja, tu i tamo same unose nemir u ži­
vot. Ono što im je u ovo doba potrebno jeste ruka koja ih
vodi, ozbiljna ljubav. Ono što bi trebalo da potisnu, to su
ćudi.
U godini svinje (1995, 2007) koze sa svojim bližnjim žive
kao od danas do sutra. Pravu želju nemaju, ali ipak nekako
ide dalje.
U godini pacova (1996, 2008) koze su melanholične. To u
privatnom životu može da pređe u vrelu ljubav, a u poslu u
nedostatak volje za radom.
U godini bivola (1997, 2009) koza bi trebalo da misli na t o ,
da rad stvara trajne vrednosti. A tako gledano, rad pričinjava zadovoljstvo.
U godini tigra (1998, 2010) ostaju sa svojim najlepšim osećanjima. Ali koze sve suviše kritički posmatraju.
U godini zeca (1999, 2011) neke koze doživljavaju veliku
ljubav. Razmaziće ih i brinuće o njima. To će biti jedna di­
vna godina bez patnje.
U godini aždaje (2000, 2012) i dalje traje srećnodoba. Ni
jedan oblačić ne pojavljuje se na ljubavnom nebu, i u poslu
se krivulja uspeha penje.
U godini zmije (2001, 2013) sve polazi za rukom. Koze to
koriste i kući donose lepu gomilicu novca.
U godini konja (2002, 2014) koze imaju sreću. Treba da ig­
raju loto. I privatno je sve u redu, samo ako koze ostanu
vesele.
U godini koze (2003, 2015) koze postižu skoro sve što že­
le. To ih navodi na nepromišljene postupke i u ljubavi i u
poslu.
U godini majmuna (2004, 2016) uspeh i dalje traje. Koze
mogu priuštiti sebi mnogo toga. Trebalo bi da nešto ostave
na stranu za teška vremena.
U godini petla (2005, 2017) neke koze će imati neuspeh
zbog vlastite ležernosti. Ali za većinu će to biti jedna stvar­
no vesela godina.
U godini psa (2006, 2018) koze će se kuvati u sopstvenoj
supi, a onda će to morati još i da pojedu. Jedna godina ko­
ju treba zaboraviti.
SUDBINA MAJMUNA
Majmuni će, tek što iskoče iz roditeljske kuće, uleteti u ri­
zike. A to bi moglo da donese nemir njihovoj trećoj i čet­
vrtoj deceniji života. U ovo doba sve će pokvariti i sa nekim
od svojih najboljih prijatelja. Tako se može desiti da su
majmuni posle 50-te godine života sami.
U godini pacova (1996, 2008) majmuni imaju mnogo adu­
ta. U poslu stižu veoma daleko, a u ljubavi se od radosti
prevrću preko glave.
U godini bivola (1997, 2009) traje dobro raspoloženje, ia­
ko novac ne pritiče više tako bogato. Ali već nekako krče
put.
U godini tigra (1998, 2010) majmuni će mirnije postupati.
A tako i treba. Tada će postaviti kamen temeljac za dalju
budućnost.
U godini zeca (1999, 2011) majmuni imaju slobodnu trasu
za mnoge uspešne poduhvate. Ljubavni odnosi se neguju.
U godini aždaje (2000, 2012) majmuni mogu biti uhvaćeni.
Oni se predstavljaju domaćinskije, nego što u stvari jesu.
U godini zmije (2001, 2013) prikupi se puno toga, što maj­
munima pričinjava radost. U ljubavi uglavnom traži užitak
trenutka.
U godini konja (2002, 2014) majmuni će moći da postignu
ono što je odlučujuće za budućnost. Oni imaju uspeha i
dolaze na čuvenu zelenu granu.
U godini koze (2003, 2015) majmuni mogu zgroziti svoje
bližnje, ako sa njima zbijaju svoje šale. Inače, to je jedna
dobra godina.
U godini majmuna (2004, 2016) raste njegova radost po­
stojanja. On ima sve razloge da bude zadovoljan sobom. A i
ljubavno sunce sija.
U godini petla (2005, 2017) nebo se malo naoblačuje. Ali
majmuni još mogu da stvore svoju sreću i za kasnije stave
na stranu.
U godini psa (2006, 2018) slavina za novac je zavrnuta.
Majmun se čežnjivo seća boljih dana, ali brige šalje u vetar.
SUDBINA PETLA
Ponosni petao u toku svog života sam upropasti neke stva­
ri. Trebalo bi da se često ograničava, a ne da uvek želi da
bude prva violina. Jedini ohrabrujući rezultat iz uspona i
padova u njegovom životu: Iskustvo petla čini pametnijim,
tako da uglavnom u blagostanju uživa predvečerje svog ži­
vota.
U godini svinje (1995, 2007) smenjuje se dobro i loše, ali
se na horizontu već razvedrava. U ljubavi će biti promena.
U godini pacova (1996, 2008) bolje je da petao svoj teško
zarađeni novac sigurno uloži. To nije godina za špekulacije,
ali se sve dobro završava.
U godini bivola (1997, 2009) počinje se oglašavanjem na
velika zvona. Konačno petao može da odahne. Kao da su
sve teškoće odnete rukom.
U godini tigra (1998, 2010) petao još može da izvuče po­
neku prednost. A onda se iznenada vetar okrene: Petao do­
lazi u vrtloge.
U godini zeca (1999, 2011) za petla se nazire nešto dobro.
Ali je moguće, da on ne veruje u razvoj na bolje.
U godini aždaje (2000, 2012) situacija se stabilizuje. Petao
ima sreću u ljubavi i mnoge šanse za dobit. Njegov konto
raste, ali i posao.
U godini zmije (2001, 2013) zadržava se trend uspeha. Pe­
tao može ponosno da posmatra ono što je postigao. Izgleda
da je budućnost osigurana.
U godini konja (2002, 2014) petao drži glavu posebno vi­
soko, mada bi često bilo bolje da mudro sagne glavu. Mora
se savladati poneka prepreka.
U godini koze (2003, 2015) vlada nered. Petao mora žesto­
ko da radi, da bi ostao uravnoteži. Ljubav se stavlja u dru­
gi plan.
U godini majmuna (2004, 2016) ponešto se reši samo od
sebe. Petao opet sve vidi jasno. Ali on ima jednu sklonost
ka radnjama koje izazivaju nesporazume.
U godini petla (1993, 2005) sve se sređuje na najbolji mo­
gući način. Petao postiže maksimalne uspehe jedan za dru­
gim. I u ljubavi ima sreću.
U godini psa (1994, 2006) lako dolazi do krize. Finansije
mu stvaraju patnju, ali će se izvući. Godina koju treba za­
boraviti!
SUDBINA PSA
Psi rade marljivo, ali često nisu ubeđeni u sopstvenu snagu.
Zbog toga će već u mladosti vlastitom krivicom biti potis­
kivani. A to će se odraziti i na sledeće godine. Sa više opti­
mizma psi bi mogli puno da postignu i uživaju u starosti.
U godini svinje (1995, 2007) psi se najbolje osećaju u poro­
dici. Oni se opremaju za dalju životnu borbu. A tako i treba.
U godini pacova (1996, 2008) pas ponekad radi bez volje.
Pita se čemu sve to i već je u ćorsokaku. Bilo bi mu potreb­
no više hrabrosti.
U godini bivola (1997, 2009) psi bi mogli da skupe svu svo­
ju snagu i da prkose opasnostima koje vrebaju sa svih stra­
na. Samo hrabro!
U godini tigra (1998, 2010) konačno će se isplatiti hrabrost
pokazana u prethodnoj godini. Pas ima slobodan put i u
poslu i u ljubavi.
U godini zeca (1999, 2011) pas se može odmarati na lovo­
rikama. Greje se na sreći i usput nalazi i nešto što će mu
grejati srce.
U godini aždaje (2000, 2012) može mu urođeni pesimizam
naneti štetu. Već suviše dugo pas uživa u blagostanju koje
je sam stvorio.
U godini zmije (2001, 2013) pas još jednom dobija podstrek.
Ali on baš ne veruje mnogo pečenju, koje mu se nudi sa ta­
ko mnogo priloga.
U godini konja (2002, 2014) pas vrlo malo veruje u sebe.
To se onda odražava i na radni doprinos. Ne može se ništa
stvoriti ležanjem iza peći.
U godini koze (2003, 2015) pas bi najradije pobegao od
svega. Čini mu se da je vezan lancem, a on to uopšte ne voli.
U godini majmuna (2004, 2016) oslobođen je lanca. Pas se
slobodnije kreće, počinje puno, postiže malo, gradi život
prema svom ukusu.
U godini petla (2005, 2017) adut za psa je težak rad. Treba
savladati teškoće. Samo na privatnom planu osmehuje se ti­
ha sreća.
U godini psa (2006, 2018) težak kuluk postepeno se pret­
vara u zveket novca. Pas može svoju kuću luksuzno da op­
remi.
SUDBINA SVINJE
Svinje ravnodušno podnose i sreću i nesreću. Spolja gledano njihov život protiče mirno bez velikih napetosti. Pritom
se mogu dogoditi neuspesi u trećoj, četvrtoj ili čak petoj
deceniji života. Svinje neće dugo oklevati i pozabaviće se
teškoćama. U starosti su onda zbrinute.
U godini svinje (1995, 2007) sreća je u zenitu. Svinju ništa
ne može zadržati da slavi svečanosti, onako kako dolazi.
U godini pacova (1996, 2008) svinja nalazi svoju veliku lju­
bav. Ona je srećna i sasvim usput pravi dobre poslove jedan
za drugim.
U godini bivola (1997, 2009) ništa se dobro ne događa. Svi-
nje bi trebalo da se povuku i da se hrane od onoga, što su u
međuvremenu ostavile na stranu.
U godini tigra (1998, 2010) svinja takode dolazi na niske
grane. Ali ona nalazi izlaz i upravo je srećna i zadovoljna sa
manjim nego što je do tada imala.
U godini zeca (1999, 2011) može doći do svađe, ali svinja
treba da je izbegne, jer će zbog svog poštenja izvući deblji
kraj.
U godini aždaje (2000, 2012) još uvek nije sve sređeno. Svi­
nja čezne za krugom svojih voljenih i primećuje: Gojim se
od briga!
U godini zmije (2001, 2013) svinja postiže poneku dobit,
samo u ljubavi želi još ponešto. Kako bi bilo dobro, da se
ima jedna čvrsta veza, koja bi se mogla nadgrađivati.
U godini konja (2002, 2014) svinja se nalazi u fazi nadgrad­
nje. To znači gomila posla, a ljubav je uskraćena.
U godini koze (2003, 2015) novac pristiže, brige odlaze.
Svinja ima više vremena za svoju porodicu. U ljubavi doži­
vljava sreću.
U godini majmuna (2004, 2016) može da radi sve što joj
pričinjava radost. Ali oprez! U jednoj takvoj godini naslaže
se veliko salo.
U godini petla (2005, 2017) dobiće mnogo. Svinja će imati
srećnu ruku u igrama. Uprkos tome, imaće mnogo da radi.
U godini psa (2006, 2018) račun u banci i dalje raste. Svi­
nja će više lenčariti i uživati život u blagostanju.
Download

KINESKI HOROSKOP