Projekat ECDL on-lin
ne obuke i testiranja
t
je realizovan u skladu sa međunarod
dnim standarrdima
h rešenja za on-line testiiranje, definiisanim od sttrane ECDL Fondacije. Sada
za razvojj softverskih
se može
ete pripremati za dobijan
nje ECDL se
ertifikata sa posla, od kkuće, sa puttovanja ili sa
a bilo
kog mestta, gde imate
e Internet ko
onekciju.
ura za on-lin
ne obuku po
o ECDL programu se s astoji iz dva
a koraka:
Procedu
1. prijavljjivanje novog
g korisnika,
2. on-line
e obuka (vež
žbanje).
Prvi kora
ak: Prijava novog koris
snika
Otvorite Web
W sajt ww
ww.ecdltestt.rs
Klikom na link Novi korisnik
k
(u okviru
o
sekcijje Testiranje
e), otvorite sttranu za prijavu novog
a.
korisnika
www.ec
cdltest.rs
[email protected]
st.rs
offic
e kompletnu prijavu, iza
aberite odgo
ovarajući Tes
st centar, i na kraju snimite pod
datke.
Popunite
Korisničk
ko ime i loz
zinka bi treb
balo da imaju između 6 i 15 karaktera i ne ssmeju da sa
adrže
specijalne znake. Ak
ko ste sve uradili
u
kako treba,
t
dobiććete potvrdu
u uspešne registracije
e, kao
na sledeć
ćoj slici.
www.ec
cdltest.rs
[email protected]
st.rs
offic
Na e-ma
ail koji ste naveli
n
u prijavi stići će Vam aktiv acioni kod. Kliknite na
a link Aktiv
vacija
naloga i unesite Va
aše korisničk
ko ime i aktivacioni kod
d. Kliknite na
a dugme Izv
vrši aktivac
ciju i,
ako ste sve
s dobro urradili, pojavić
će se link Kliknite ovde
e i prijavite s
se.
Time je prvi
p korak "p
prijava novo
og korisnika
a" završen.
etka On-line
e obuke, pro
overite da li Vaš računa
ar ispunjava minimalne
e zahteve za
a rad
Pre poče
Internet test centra:




MS
M Internet Explorer
E
6.0 ili noviji
In
nstaliran Flas
sh Player 9 (možete pre
euzeti sa prvve strane sajjta www.ecd
dltest.rs)
Adobe
A
Acrobat Reader
Rezolucija
R
mo
onitora 1280
0 x 800 ili ve
eća
www.ec
cdltest.rs
[email protected]
st.rs
offic
Drugi ko
orak: On-line obuka
Izaberite opciju On--line obuka iz menija sa
s početne strane i un
nesite svoje korisničko ime i
lozinku:
n dugme Prijava,
P
dob
bićete 5 Dem
mo testova
a pomoću kkojih se možžete upozna
ati sa
Klikom na
koncepto
om ECDL pittanja i testova. Demo te
estovi se mo
ogu rešiti sa
amo po jednom u roku o
od 15
dana.
Verifikacija novog ko
orisnika i dodela odgova
arajućih testtova, izvršiće
e se u toku sledećeg ra
adnog
dana od trenutka akttivacije nalog
ga.
Klikom na link Testo
ovi dobićete listu raspolo
oživih testova
a koje može
ete rešavati. Uobičajeni n
nalog
traje 30 dana
d
i podra
azumeva po 5 ponavljanjja za svaki ttest.
www.ec
cdltest.rs
[email protected]
st.rs
offic
Kada za
apočnete određeni test, na uvodno
oj strani ćette dobiti ossnovne inforrmacije o te
estu i
uputstvo za korišćenje tastera.
Pomoć je
j uključena
a u startu (p
posle davanjja odgovora
a dobićete ta
ačan odgovvor), a po že
elji je
možete is
sključiti. Startujete test klikom
k
na tas
ster Započn
ni test.
at na sledeće
em primeru:
Koncept pitanja je da
www.ec
cdltest.rs
[email protected]
st.rs
offic
U gornjem levom de
elu ekrana se
s nalazi tek
kst pitanja. U gornjem d
desnom delu
u ekrana će Vam
pisati koliko vremena
a imate do kraja rešavan
nje testa, kao
o i koje pitan
nje (od ukup
pnog broja pitanja
ešavate. Pittanja se ne
e moraju re
ešavati redo
om, već po
ostoji moguććnost
u testu) trenutno re
anja pitanja. U on-line ob
buci se može
e koristiti i fu
unkcija Navigacije, koja
a Vam daje u
uvid u
preskaka
sva pitan
nja sa testa i omogućav
va da odabe
erete odgova
arajuće pitan
nje, odnosno
o preskočite
e više
pitanja od
djednom.
Postoji više načina za davanje odgovora na pitanja:
zbor jednog od ponuđen
nih odgovora
a (čekiranje)
1. Iz
2. Klik
K na sliku (hot
(
spot)
3. In
nteraktivna Flash
F
simula
acija (kao na slici iznad)
U našem
m on-line kurrsu postoje dve
d edukativ
vne kompon ente: objašn
njenja i simu
ulacije. Kliko
om na
Objašnje
enja, otvorić
će se pdf dokument u ko
ome korisnikk dobija odg
govor na teku
uće pitanje, kao i
informacije o oblasti na koju se pitanje
p
refere
encira.
www.ec
cdltest.rs
[email protected]
st.rs
offic
U pitanjima sa interaktivnim od
dgovorom, broje se po
ogrešni kliko
ovi, na koje
e korisnik d
dobija
adekvatn
ne poruke.
www.ec
cdltest.rs
[email protected]
st.rs
offic
Korisnik može da ima dva pogre
ešna klika na
a menije i to
oolbar-ove, a na treći po
ogrešan klik mora
di odgovor i ide na sle
edeće pitanje. Nakon kllika na Potv
vrdi odgovor, prikazaćće se
da potvrd
simulacija tačnog reš
šenja.
ekne vreme,, dobićete re
ezultat testa
a. Rezultat testa
Kada odgovorite na sva pitanja ili Vam iste
snovne poda
atke o kandid
datu, ukupnu
u statistiku te
esta i pojediinačno za svvako pitanje..
sadrži os
Klikom na
n Pregled pitanja mo
ožete videti tačne odgo
ovore. Jedn
nom urađen test se ču
uva u
Rezultattima. Klikom
m na Ponov
vi test, izab
brani test se
e vraća u T
Testove i m
može se po
onovo
rešavati.
Ukoliko uspešno
u
reš
šavate on-line pripremn
ne testove, spremni ste
e za polaga
anje ispita. Kada
položite 4 ili 7 ispita stičete
s
pravo
o da dobijete
e odgovaraju
ući ECDL se
ertifikat.
Naša isk
kustva govo
ore da više od 90% ka
andidata ko
oji su koristtili ECDL on
n-line priprremu,
polaže ECDL
E
ispite iz prvog po
okušaja!
INFO KO
ONTAKT
Za sve in
nformacije u vezi ECDL on-line obuk
ke i testiranja
a možete na
am se direktn
no obratiti.
ECDL In
nternet tes
st centar
[email protected]
ecdltest.rs
www.ecdltest.rs
Tel: 011/ 328-4719
9
Mob: 06
61/ 252 0633
www.ec
cdltest.rs
[email protected]
st.rs
offic
Download

Uputstvo (pdf 1.2MB)