Direktorij donatora u BiH
osmo izdanje, avgust/kolovoz 2013.
Direktorij donatora pripremio: Goran Bubalo
Urednica: Suzana Božić
DTP: Dario Ambrožić
Izdavač: Catholic Relief Services, Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
i Mreža za izgradnju mira
Osjećajte se slobodnim koristiti Direktorij donatora, distribuirati ga, umnožavati i printati.
Pošaljite nam svoje komentare i preporuke za nove donatore ili javite ako su neki od
ovdje izlistanih prestali podržavati projekte u BiH.
Ovaj dokument je pripremljen uz pomoć Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih
Američkih Država (USAID).
Stavovi autora izraženi u ovoj publikaciji ne moraju odražavati stavove USAID-a ili
Vlade SAD-a.
Sadržaj
O nama ...................................................................................................................................... 9
O projektu .................................................................................................................................. 9
Mreža za izgradnju mira ............................................................................................................10
Uvod .........................................................................................................................................10
1440 Foundation .......................................................................................................................11
3ie .............................................................................................................................................12
ABILIS Foundation ....................................................................................................................13
Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje) ..............................................................14
A.J. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A.J. Muste) ..................................................16
Allianz Cultural Foundation (Kulturna fondacija Allianz) ............................................................17
Ambasada Holandije .................................................................................................................18
Ambasada Njemačke ................................................................................................................19
Ambasada Norveške .................................................................................................................20
Ambasada Republike Češke .....................................................................................................21
Ambasada SAD ........................................................................................................................22
Ambasada Velike Britanije ........................................................................................................23
Andy Warhol Foundation for the Visual Arts ..............................................................................25
Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures ......................26
(Euro-mediteranska fondacija Ana Lindh za dijalog među kulturama) .......................................26
Arcus Foundation (Fondacija Arcus) .........................................................................................28
Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) .......................30
Austrian Development Cooperation...........................................................................................31
Balkans Art and Culture Fund (Balkanski fond za umjetnost i kulturu) .......................................32
Balkan Trust for Democracy (Balkanski fond za demokratiju) ....................................................33
Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) .......................34
BH Telecom ..............................................................................................................................36
Bosnalijek .................................................................................................................................37
Botin Foundation (Fondacija Botin) ...........................................................................................38
Caritas Italiana ..........................................................................................................................39
CDA-Projects Grant for Artistic Research and Production (CDA – projektni grantovi za
umjetničko istraživanje i produkciju) ..........................................................................................42
Centar za promociju civilnog društva .........................................................................................43
Central European Initiative (Srednje-evropska inicijativa) ..........................................................45
Channel Foundation (Fondacija Channel) .................................................................................46
Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation (Fondacija Charles A. and Anne Morrow
Lindbergh).................................................................................................................................47
Charles Stewart Mott Foundation (Fondacija Čarls Stjuart Mot) ................................................48
Civil Conflict Resolution (Građansko rješavanje konflikta) .........................................................49
Civil Rights Defenders (Branioci ljudskih prava) ........................................................................50
Conservation, Food and Health Foundation (Fondacija za zaštitu, hranu i zdravstvo) ...............51
Coca-cola Foundation ...............................................................................................................53
Conservation Leadership Programme .......................................................................................54
2
Copernicus................................................................................................................................56
Corfu Foundation ......................................................................................................................57
Council of Europe (Vijeće Evrope) ............................................................................................58
Cultural Grassroots Project .......................................................................................................59
DAAD – njemački servis za akademsku razmjenu ....................................................................60
Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU .....................................................................................61
Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) GmbH ................................63
Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) ...........65
Doen Foundation (Fondacija Doen) ..........................................................................................66
Dorothea Haus Ross Foundation ..............................................................................................67
Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (STIDIT) (Holandska fondacija za dijalog u
zemljama u tranziciji - STIDIT) ..................................................................................................68
Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) ......................................................................................69
Ekumenska inicijativa žena .......................................................................................................70
Endangered Language Fund (Fond za ugrožene jezike) ...........................................................71
ERSTE Stiftung (Fondacija ERSTE) .........................................................................................72
European Cultural Foundation (Evropska fondacija za kulturu) .................................................73
European Commission - EIDHR (Evropska komisija - EIDHR) ..................................................74
European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) .............................................................76
European Science Foundation (Evropska znanstvena fondacija) ..............................................78
European Youth Foundation (Evropska fondacija za mlade) .....................................................79
Fabrika duhana Sarajevo ..........................................................................................................80
Fauna and Flora International ...................................................................................................81
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) .......................................82
Federalno ministarstvo sporta i kulture ......................................................................................83
Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development Cooperation
Kingdom of Belgium (Služba za inostrane poslove, trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine
Belgije) ......................................................................................................................................84
filia/Empowering Women Fund (Filia/Fond osnaživanja žena) ..................................................86
First Peoples Worldwide ...........................................................................................................87
Fledgling Fund ..........................................................................................................................89
Fondacija Hastor .......................................................................................................................91
Fondacija Mozaik ......................................................................................................................92
Fondacija Oak ...........................................................................................................................93
Fondacija Schüler Helfen Leben ...............................................................................................94
Fondacija tuzlanske zajednice ..................................................................................................95
Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti ..................................................................97
Fondacija za socijalnu uključenost ............................................................................................99
Fondation de France ...............................................................................................................101
Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina ...........................................................................102
Foundation Max van der Stoel (Fondacija Max van der Stoel) ................................................103
FP7 / 7th Framework Programme (FP7 / Sedmi okvirni program) ...........................................104
Freedom to Create (Sloboda u stvaranju) ...............................................................................105
FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) .........................................106
3
Friedrich Ebert Stiftung (Fondacija Friedrich Ebert).................................................................107
Front Line - The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Front
Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava) ..........................................108
Fund for Central and East European Book Projects (Knjižni fond za srednju i istočnu Evropu)
...............................................................................................................................................110
Getty Images ..........................................................................................................................111
Global Film Initiative ................................................................................................................113
Global Fund for Children (Globalni fond za djecu) ...................................................................114
Global Greengrants Fund ........................................................................................................115
Global Fund for Women (Globalni fond za žene).....................................................................116
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu protiv SIDA-e,
tuberkuloze i malarije) .............................................................................................................117
Global Integrity Innovation Fund .............................................................................................118
Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta Goethe) ..............120
Harry Frank Guggenheim Foundation (Fondacija Harry Frank Guggenheim) ..........................121
Hartefakt fond .........................................................................................................................122
HCD Connect ..........................................................................................................................123
Heart and Hand Fund..............................................................................................................124
Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll) .......................................................................125
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) ...........................................................127
HIV Young Leaders Fund ........................................................................................................128
Hubert Bals Fund ....................................................................................................................129
Humanitarian Innovation Fund ................................................................................................130
Human Rights Watch / Hellman-Hammett Grants ...................................................................132
IN Fondacija - Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini ................133
International Commission on Missing Persons (Međunarodna komisija za nestale osobe) .....135
International Humanist and Ethical Union (Međunarodna humanistička i etička unija).............136
International Initiative for Impact Evaluations (Međunarodna inicijativa za evaluacije uticaja) .138
International Music and Art Foundation (Međunarodna fondacija za muziku i umjetnost) ........139
International Press Institute: News Innovation Contest............................................................140
Internews ................................................................................................................................141
ITVS International ...................................................................................................................142
IUCN National Committee of the Netherlands .........................................................................143
Japan Foundation Worldwide ..................................................................................................144
Japan Fund for Global Environment: Grants Program for NGOs (Japanski fond za globalnu
životnu okolinu: program grantova za NVO-e) .........................................................................145
Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne .......................................146
Jewish Helping Hand’s Tikkun Olam .......................................................................................147
Joseph Rowntree Charitable Trust ..........................................................................................148
Journalists and Writers Foundation .........................................................................................149
King Baudouin Foundation (Fondacija King Baudouin) ...........................................................150
Know-How Exchange Programme ..........................................................................................151
Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo .....................................................................152
Kvinna till Kvinna .....................................................................................................................153
4
Leverhulme Trust ....................................................................................................................154
Levi Strauss Foundation (Fondacija Levi Strauss) ..................................................................155
Lutrija BiH ...............................................................................................................................156
Mama Cash (Mama Keš) ........................................................................................................157
Matra Social Transformation Programme (Matra program za društvene promjene) ................158
MAVA – Fondation pour la Nature...........................................................................................160
May 18 Memorial Foundation ..................................................................................................162
Media Legal Defence Initiative ................................................................................................163
Mediteranska žena ..................................................................................................................164
Ministarstvo civilnih poslova BiH .............................................................................................165
Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske .....................................................166
Ministarstvo pravde FBiH ........................................................................................................167
Minor Foundation for Major Challenges (Mala fondacija za velike izazove) .............................168
Monsanto Fund .......................................................................................................................169
Movies that Matter ..................................................................................................................170
Nando Peretti Foundation .......................................................................................................171
National Endowment for Democracy (Nacionalna fondacija za demokratiju) ...........................172
Network of East-East Women .................................................................................................173
NORAD ...................................................................................................................................174
Norveško ministarstvo inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs) ..................176
NoVo Foundation (Fondacija NoVo)........................................................................................177
Olaf Palme ..............................................................................................................................179
Open Data Research Network ................................................................................................180
Open Meadows Foundation ....................................................................................................181
Partnership for Transparency Fund (Fond partnerstvo za transparentnost).............................182
Plougshares Fund ...................................................................................................................184
Pollock-Krasner Foundation (Fondacija Pollock-Krasner) .......................................................185
Prekogranični program Bosna i Hercegovina - Crna Gora .......................................................186
Prekogranični program Hrvatska - Bosna i Hercegovina .........................................................187
Prekogranični program Srbija - Bosna i Hercegovina ..............................................................189
Program zajednice: Kultura 2007 – 2013 ................................................................................190
PUMA.Creative Catalyst Award ..............................................................................................192
Raiffeisen Bank D.D ................................................................................................................193
Ramsar Convention's Small Grants Fund ...............................................................................194
Rational Games (Racionalne igre) ..........................................................................................195
Rave Foundation.....................................................................................................................196
Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) ................................................................197
Robert Bosch Stiftung (Fondacija Robert Bosch) ....................................................................198
Roberto Cimetta Fund (Fond Roberto Cimetta) .......................................................................199
Rosa Luxemburg Stiftung ........................................................................................................200
Samuel H. Kress Foundation (Fondacija Samuel H. Kress) ....................................................202
Sasakawa Peace Foundation (Mirovna fondacija Sasakawa) .................................................203
Schüler Helfen Leben..............................................................................................................204
Schwarzkopf Foundation Travel Grants (Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja) .....205
5
SCOOP ...................................................................................................................................206
Sigrid Rausing Trust................................................................................................................207
Smilemundo ............................................................................................................................208
Solutions Journalism Network .................................................................................................209
Soros: Core and Institutional Support to Policy Research Centers (Soros: osnovna i
institucionalna podrška za istraživačke centre)........................................................................210
Soros: Fighting Torture in Health Care (Soros: Borba protiv torture u zdravstvu) ....................212
Soros: Global Debates (Soros: Globalne debate)....................................................................214
Soros: Mental Health Initiative (Soros: Inicijativa za mentalno zdravlje) ..................................215
Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma) ....................................................................216
Soros: Youth Policy (Soros: Omladinska politika)....................................................................217
Soros: Youth Response to to Xenophobia and Racism in Europe (Soros: Odgovor mladih na
ksenofobiju i rasizam u Evropi) ...............................................................................................218
Sparkasse Bank ......................................................................................................................219
Spencer Foundation (Fondacija Spencer) ...............................................................................220
Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) ..........................................................................221
Starr Foundation (Fondacija Starr) ..........................................................................................222
Stavros Niarchos Foundation (Fondacija Stavros Niarchos)....................................................223
Step Beyond Travel Grant .......................................................................................................224
Strategic Impact Evaluation Fund............................................................................................225
Students Grants Program (Program donacija za studente) .....................................................226
SüdKulturFonds ......................................................................................................................227
Suleyman Kerimov Foundation (Fondacija Suleyman Kerimov) ..............................................228
Sundance Institute Documentary Fund Grants ........................................................................230
Svjetska banka - Fond za civilno društvo ................................................................................231
Swedish Development Agency - SIDA (Švedska razvojna agencija - SIDA)............................232
Swiss Cooperation Office in Bosnia and Herzegovina (Švicarski ured za saradnju u Bosni i
Hercegovini) ............................................................................................................................233
Tides Foundation (Fondacija Tides) ........................................................................................234
Tourism Cares ........................................................................................................................235
Toyota Foundation (Fondacija Toyota) ....................................................................................236
TRADUKI ................................................................................................................................237
TRAID .....................................................................................................................................238
Trust for Mutual Understanding (Fond za međusobno razumijevanje) .....................................240
Trust Fund on Indigenous Issues (Fond za autohtona pitanja) ................................................242
TWAS - The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS – Akademija nauka za
zemlje u razvoju) .....................................................................................................................243
XminusY .................................................................................................................................244
UBS Optimus Foundation .......................................................................................................245
United States Agency for International Development – USAID (Agencija za međunarodni razvoj
SAD - USAID) .........................................................................................................................247
United States Institute of Peace (Američki institut za mir) .......................................................248
UNDEF ...................................................................................................................................249
UNESCO International Fund for Cultural Diversity ..................................................................250
6
United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (Razvojni program
Ujedinjenih nacija u BiH) .........................................................................................................252
UN Voluntary Fund for Victims of Torture (Volonterski fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture)
...............................................................................................................................................253
UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o savremenim
oblicima ropstva) .....................................................................................................................254
UN Women .............................................................................................................................255
Urgent Action Fund for Women's Human Rights (Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava)
...............................................................................................................................................257
USAID Justice Sector Development Project II (USAID JSDP II) ..............................................258
Veolia Environment Foundation (Veolia fondacija za zaštitu životne okoline) ..........................259
Virginia Gildersleeve International Fund ..................................................................................260
Virtual Foundation (Virtuelna fondacija) ..................................................................................261
Visions sud est ........................................................................................................................262
Vlada Japana ..........................................................................................................................263
Wallace Global Fund (Wallace globalni fond) ..........................................................................264
Welcome Trust ........................................................................................................................265
World Association for Christian Communication ......................................................................266
WorldView...............................................................................................................................267
Young Explorers Grants (Donacije za mlade istraživače) ........................................................268
Youth in Action (Mladi u akciji) ................................................................................................269
1%CLUB .................................................................................................................................271
Call for Proposals for Nexus Grants for Innovation 2013 .........................................................272
Civil Society Facility ................................................................................................................273
Common Fund for Commodities .............................................................................................274
Creative Force Eastern Europe and Western Balkans (Kreativna snaga istočne Evrope i
zapadnog Balkana) .................................................................................................................275
Evropa za građane..................................................................................................................277
Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio Javni konkurs za korištenje sredstava Fonda za
realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša ..........................282
Jačanje lokalne demokratije ....................................................................................................283
Javni poziv za dodjelu granta za organizovanje sajma za žene u agrobiznisu .........................284
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratnu finansijsku pomoć ženama i organizacijama
u ruralnim i nerazvijenim gradovima ........................................................................................286
Multimedia Fund Grant............................................................................................................287
Open Society Foundations Worldwide Fund for Leadership Transitions in Nonprofits (Fond za
lidersku tranziciju neprofitnih organizacija Fonda otvoreno društvo) ........................................288
Podrška projektima iz kulture ..................................................................................................289
Poziv za projekte hCa Banja Luka i Fondacija CURE Sarajevo ...............................................290
Poziv za projekte udruženja/udruga žrtva rata u BiH ...............................................................291
Poziv za sufinansiranje „Vitalnih projekata“ Tuzle 2012 /2013 .................................................292
Projekti FIRMA i FARMA .........................................................................................................294
SCOPES Grant Programme for Joint Research Projects (SCOPES grant program za zajedničke
istraživačke projekte) ..............................................................................................................295
Seeing is Believing Grants ......................................................................................................296
7
Slovak and Balkan Public Policy Fund ....................................................................................297
Small Business Support (Podrška malom biznisu) ..................................................................298
TACSO - Technical Assistance to Civil Society Organisations (TACSO - Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva) .............................................................................................299
The World We Want Foundation - Philanthropy for Young Global Citizens (Fondacija svijet
kakav želimo – Filantropija za mlade građane svijeta).............................................................301
USAID’s Global Development Alliance Request for Proposals 2013 (USAID-ova Globalna
razvojna alijansa - poziv za prijedloge projekata 2013) ...........................................................302
Western Balkans Investment Framework Grants (Investicijski okvir podrške za zapadni Balkan)
...............................................................................................................................................303
Lista članica Mreže za izgradnju mira .....................................................................................305
8
O nama
CRS je internacionalna humanitarna i razvojna agencija osnovana 1943. godine, sa vizijom da bude
“regionalna organizacija koja pruža kvalitetnu podršku mrežama partnera koji kreiraju socijalne promjene,
radeći prema društvima koja nikoga neće izostaviti”.
Svoj rad u Bosni i Hercegovini (BiH) CRS je započeo 1993. godine, pružajući neposrednu pomoć
ugroženom stanovništvu tokom rata. Danas, 20 godina kasnije, CRS aktivno sa svojim lokalnim
partnerima adresira potrebe na nivou lokalnih zajednica, radi na poboljšanju kapaciteta lokalnih partnera,
implementira projekte iz oblasti održivoga povratka, trgovine ljudima i izgradnje mira. Programi CRS-a
ohrabruju državljane/ke BiH i nevladine organizacije da aktivnije rade na poboljšanju socijalnih, političkih i
ekonomskih lokalnih struktura.
Više o radu CRS-a možete pronaći na stranici www.crs.org
Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (Caritas BK BiH) pastoralna je Ustanova Sabora
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine utemeljena radi promicanja djelotvorne kršćanske ljubavi.
Ostvaruje svoje poslanje kroz sljedeće aktivnosti:
- Pružanje potpore Caritasovim ustanovama u BiH.
- Poticanje javnosti na karitativni rad i solidarnost.
- Suradnju s vladinim ustanovama, nevladinim organizacijama i mrežom Caritasa u BiH i
inozemstvu.
Strateški plan Caritasa BK BiH:
- Razviti kapacitete Caritasa u Bosni i Hercegovini.
- Poboljšati kvalitetu života starih i bolesnih osoba u Bosni i Hercegovini.
- Poboljšati kvalitetu obiteljskog života kako bi se afirmirale vrijednosti braka i obitelji te kako bi se
preventivno djelovalo na socio-patološke pojave.
- Prezentirati Caritas u BiH široj javnosti.
- Osigurati primjerenu pomoć osobama u kriznim situacijama.
- Promovirati proces izgradnje mira unutar lokalnih nevladinih organizacija.
Više o radu Caritasa možete pronaći na stranici www.carbkbih.org.
O projektu
Projekat “Izaberimo mir zajedno” (Choosing Peace Together - CPT) podržan od USAID-a (United States
Agency for International Development) zajednički implementiraju CRS i Caritas BK BiH, u trajanju od četiri
godine (2010 - 2014).
“Izaberimo mir zajedno” je projekat u okviru kojeg planiramo raditi na izgradnji stabilnog i održivog mira na
nivou lokalnih zajednica i BiH kao države. Cilj projekta je da zajedno sa članovima/icama aktivnih
organizacija u lokalnim sredinama radimo na izgradnji mira i tako damo doprinos pozitivnim promjenama
u bh. društvu. Namjera je da se kroz umrežavanje organizacija usklade njihove aktivnosti u cilju što boljeg
implementiranja projekata i podizanja kvalitete usluga za krajnje korisnike/ce.
Za više informacija o našem radu i projektu kontaktirajte:
CRS
Edita Čolo
edita.colo@ crs.org
Zagrebačka 18
71.000 Sarajevo
Tel: 033/812 401; 812 403
Faks: 033/812 402
Caritas BK BiH
Suzana Božić
[email protected]
Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6
71.000 Sarajevo
Tel: 033/206 441; 206 442
Faks: 033/206 668
9
Mreža za izgradnju mira
Mreža za izgradnju mira osnovana je u februaru/veljači 2010. godine, i nakon restruktuiranja i uvođenja
godišnje članarine za sve članice okuplja 84 lokalne i međunarodne organizacije koje rade na čitavoj
teritoriji Bosne i Hercegovine. CRS i Caritas BK BiH kroz projekat Izaberimo mir zajedno podržavaju ovu
inicijativu.
Ideja je da Mreža za izgradnju mira u saradnji sa svojim članicama sve aktivnosti usmjerava ka obnovi
kvalitete društvenog i ekonomskog života u BiH, djeluje u cilju dugoročnog povećanja sposobnosti cijelog
bh. društva u ophođenju s različitostima i sukobima na konstruktivan i nenasilan način, te na taj način
stvori preduvjete i okvir za zajedničko, koordinirano djelovanje niza nevladinih organizacija, lokalne
uprave i samouprave, poslovnog sektora, medija i državnih institucija.
U našem radu utičemo na konkretne inicijative vezane za područja javnih politika koje su prepoznate kao
ključne za dugoročnu izgradnju mira u BiH, a to su: obrazovanje, sigurnost, regionalni razvoj, zaštita i
promocija ljudskih i manjinskih prava, suočavanje s prošlošću i tranziciona pravda, rodna ravnopravnost,
kultura javnog dijaloga i demokratije, jačanje kapaciteta civilnog društva za izgradnju istinskog mira,
vraćanje povjerenja među bh. narodima, konstruktivnije djelovanje na vladajuće političke strukture u BiH i
poboljšanje suživota u BiH.
Kontaktirajte nas za više informacija o mreži i načinima uključenja. Posjetite našu web stranicu
www.mreza-mira.net gdje svakodnevno objavljujemo informacije korisne organizacijama civilnog društva.
Uvod
Direktorij donatora u BiH je vodič o izvorima finansiranja za organizacije civilnog društva u Bosni i
Hercegovini. Direktorij je pripremljen prije svega zbog potreba udruženja žrtava rata aktivnih u BiH, kao i
članica Mreže za izgradnju mira, ali može koristiti i svim ostalim organizacijama civilnog društva koji traže
nove izvore finansiranja.
U Direktoriju možete pronaći informacije o 243 donatora i poziva za projekte sa uredima donatora u BiH
i/ili svijetu, a koji finansiraju aktivnosti u BiH. Što je značajno za ovaj direktorij je da organizacije na
jednom mjestu mogu pronaći informacije o raznim programima, aktivnostima i geografskom području koje
određeni donatori finansiraju, rokovima za prijave, kriterijima podobnosti, načinima apliciranja i kako
ostvariti kontakt.
Ovo je već sedmo izdanje, a plan je u narednom periodu Direktorij ažurirati i dopunjavati sa
informacijama o novim donatorima, rokovima za apliciranje i informacijama o kriterijima finansiranja.
Direktorij je zajednički napor osoblja CPT projekta, Edite Čolo, Suzane Božić i Gorana Bubala, a dizajn i
tehničku pripremu uradio je Dario Ambrožić. Posebnu zahvalnost dugujemo Mirti Kapetanović koja je
dizajnirala logo Mreže za izgradnju mira i naslovnicu Direktorija donatora.
Napokon, veliku zahvalnost dugujemo našem donatoru, USAID-u, i posebno Mirjani Valjevac (Program
Manager, Democracy Office), koja nam je pružila i pruža neizmjernu podršku u svim našim aktivnostima.
Goran Bubalo
Choosing Peace Together, Project Director
CRS Bosna i Hercegovina
Zagrebačka 18, Sarajevo
Telefon: +387 33 812 401
Faks: +387 33 812 402
Mobitel: +387 61 211 079
Email: [email protected]
10
1440 Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program grantova
Svaki dan imamo 1440 minuta. Bilo da ste bogati ili siromašni, tužni ili
sretni, prazni ili ispunjeni, tih 1440 minuta su dostupni za sve nas do našeg
posljednjeg dana na zemlji. Što ti radiš sa svojih 1440 minuta?
Uzimajući najviše od 1440 minuta svaki dan spajamo se sami sa sobom,
jedni s drugima i sa svijetom.
1440 ima za cilj poboljšati stanje svijeta, jedne osobe, jednog odnosa, jedne
veze i jednog minuta, svakog u svoje vrijeme.
1440 Foundation podržava programe i najbolje prakse koje kultiviraju
autentične odnose u obrazovanju, životu i na radnom mjestu.
1440 Foundation ulaže u tri široko definirane discipline:
Svijest o sebi i razvoj kompletne osobe: unutrašnje jačanje kao
realizacija kroz široku paletu kontemplativne prakse.
Razvoj odnosa: izgradnja odnosa ostvarena kroz praksu
promišljanja i izgradnje vještina i razumijevanja drugih.
Razvoj autentičnog liderstva: razvoj autentičnih lidera i liderstva u
praksi i u učionici, u zdravstvenom sistemu i na radnom mjestu.
Veličina donacije
Do 75.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio tokom 2012. godine, novi se očekuju u narednom
periodu.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Web stranica: http://1440.org
11
3ie
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
3ie Request for Proposals: Fourth Open Window (3ie poziv za projekte:
četvrti otvoreni poziv za projekte)
3ie finansira evaluacije uticaja i sistematske preglede koje stvaraju dokaze
o tome šta pomaže razvojnim programima i zašto. Dokazi o razvoju
učinkovitosti mogu bolje informirati politike i poboljšati život siromašnih.
Zadnji poziv je primao prijedloge projekata iz bilo kog sektora. Prednost se
davala studijama:
evaluacije uticaja velikih intervencija i/ili imaju veliku vjerovatnost
uticaja na politike,
jasno elaboriraju teoriju promjene intervencija i pretpostavke na
kojima se temelji teorija promjena,
koriste mješovite metode istraživanja uzročnih mehanizama iza
intervencija i mjerenih ishoda,
jasno pokazuju i u bliskoj su suradnji s implementatorskim
agencijama, i
urađene su od istraživača/evaluatora zemalja u razvoju ili putem
partnerstava između istraživača/evaluatora razvijenih i nerazvijenih
zemalja.
U okviru zadnjeg poziva 3ie je planirao podržati 6-10 projekata ukupne
vrijednosti 4 miliona USD. Nije postojala krajnja suma finansiranja
pojedinačnog granta.
Rok za prijave
Zadnji rok za prijave je bio 6. avgust/kolovoz 2012. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.3ieimpact.org/en/funding/open-window/how-apply-ow
Kontakt
3ie, Inc.
1625 Massachusetts Ave., NW
Suite 450
Washington , DC 20036
Tel: +1 202 629 3939
Email: [email protected]
Web stranica: www.3ieimpact.org
12
ABILIS Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
ABILIS Foundation
ABILIS Foundation je razvojni fond osnovan od strane osoba sa
invaliditetom u Finskoj 1998. godine. Naš mandat je podržati aktivnosti
osnaživanja osoba s invaliditetom na svjetskom jugu (zemlje u razvoju).
ABILIS Foundation podržava aktivnosti koje pridonose jednakim
mogućnostima osoba s invaliditetom u društvu kroz ljudska prava, neovisan
život i ekonomsku samodostatnost. Posebna prednost se daje projektima
zagovaranja ljudskih prava osoba s invaliditetom i aktivnostima razvijenim i
provedenim od strane žena sa invaliditetom.
Veličina donacije
Između 500 i 10.000 EUR. Najmanje 10% budžeta projekta treba biti
doprinos u vremenu, novcu ili drugim resursima od strane samog aplikanta.
Rok za prijave
Poziv je otvoren tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Više zemalja svijeta uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Podržavamo organizacije koji su pokrenute od strane osoba koje imaju
invaliditet, bilo da se to odnosi na mobilnost, vid, sluh ili bilo koju drugu
vrstu invaliditeta. Također podržava organizacije koji su pokrenute od
strane roditelja djece s teškoćama u razvoju.
Kako aplicirati?
http://www.abilis.fi/index.php?option=com_content&
view=article&id=20&Itemid=4&lang=en
Kontakt
Abilis-Foundation
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki
FINLAND
Tel:+358 9 612 40 300
Faks: +358 9 612 40 333
Email: [email protected]
Web stranica: http://www.abilis.fi
13
Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje)
Naziv programa
Fleksibilan fond za zastupanje (Advocacy Flexi Fund)
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Advocacy Flexi Fund će poduprijeti aktivnosti zagovaranja za bilo koji od
članaka Deklaracije o seksualnim pravima proglašene od strane IPPF-a.
Naime, fond će podržati nastojanja nacionalnih organizacija civilnog društva
da unaprijede seksualna prava u svojim zemljama, regijama i/ili globalno.
To može biti kroz zakone, politike, programe i proračune, ali mora usvojiti
pristup utemeljen na pravima i imati pozitivan pristup seksualnosti.
Advocacy Flexi Fund podupire aktivnosti zagovaranja na bilo kojem od 10
članaka IPPF Deklaracije o seksualnim pravima, koji su navedeni u
nastavku. Svaki članak je napisan na prijateljski način kako bi usmjerili
svoje predložene aktivnosti:
Član 1. Pravo na jednakost, jednaku zaštitu pred zakonom i slobodu od svih
oblika diskriminacije na temelju spola, roda ili seksualnosti.
Imam pravo biti ravnopravno tretiran i biti slobodan da imam vlastite
odluke o svom osobnom i seksualnom životu.
Član 2. Pravo na sudjelovanje za sve osobe, bez obzira na spol,
seksualnost i rod.
Imam pravo da u potpunosti i slobodno sudjelujem u javnom i
političkom životu svoje zemlje i da slobodno putujem unutar svoje
zemlje i inostranstva
Član 3.Pravo na život, slobodu, sigurnost i tjelesni integritet osobe.
Imam pravo živjeti svoj život bez straha od uznemiravanja, prisile i
nasilja, imam pravo da imam djecu ako i kada želim, i imam pravo
na dobrovoljni seks ako i na način na koji to ja želim.
Član 4. Pravo na privatnost.
Imam pravo biti slobodan/na da donosim odluke o svojoj
seksualnosti bez uplitanja u moju privatnost i imam pravo pristupa
povjerljivim medicinskim uslugama koje zadovoljavaju moje
potrebe.
Član 5. Autonomija i priznatost pred zakonom.
Imam pravo biti siguran/na od povreda i eksploatacije, i imati
pravnu zaštitu na osnovu međunarodnih standarda ljudskih prava.
Član 6. Pravo na slobodu misli, mišljenja i izražavanja; pravo na
udruživanje.
Imam pravo biti tko god želim, misliti i govoriti ono što ja vjerujem
bez prisile ili nasilja.
Član 7. Pravo na zdravstveno osiguranje i koristi od znanstvenog napretka.
Imam pravo na seksualno zdravlje i odbijanje sudjelovanjau rizičnim
seksualnim praksama i imam pravo na pristup najnovijim/modernim
seksualnim i reproduktivnim zdravstvenim uslugama.
Član 8. Pravo na obrazovanje i informisanje.
Imam pravo na informacije i obrazovanje o spolu i seksualnosti i
imam sposobnosti za razvijanje i održavanje odnosa uzajamnog
poštovanja.
Član 9. Pravo na izbor hoću li ili ne sklopiti brak i osnovati porodicu, te
odlučiti da li ili ne, kako i kada, imati djecu.
Imam pravo da se udam/oženim ili ne stupitm u brak i odlučim da li,
ako i kada želim imati djecu.
Član 10. Pravo na odgovornost i obeštećenje.
Imam pravo biti zaštićen od strane države i zakona, tako da mogu
uživati u svom seksualnom životu.
14
Veličina donacije
Advocacy Flexi Fund daje donacije od 5.000 USD do 10.000 USD
pokrivajući do 90% troškova aktivnosti, sa minimalnim doprinosom od 10%
od strane aplikanta.
Rok za prijave
Pogledajte stranicu za trenutno više informacija o otvorenim mogućnostima
apliciranja za projekte.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Aplikacija mora imati sljedeće elemente da bi se smatrala podobnom za
finansiranje:
 podržavaju se samo inicijative koje podnesu organizacije civilnog
društva,
 biti relevantna za zastupanje za unaprijeđenje seksualnih prava na
nacionalnoj, regionalnoj i/ili globalnoj razini,
 imati jasno očekivani rezultat zagovaranja u vezi sa seksualnim
pravima,
 aktivnosti trebaju doprinijeti jačanju i promicanju akcija civilnog
društva u promicanju seksualnih prava u politikama, programima i
proračunima,
 aktivnosti trebaju pokazati pravilan i pozitivan pristup seksualnosti, i
 aplikanti moraju dostaviti (1) potvrdu o registraciji, (2) revidirane
račune i finansijske izvještaje iz prethodne godine i (3) popunjen
propisani obrazac.
Kako aplicirati?
www.ippf.org/en
Kontakt
Flexi Fund
International Planned Parenthood Federation
4 Newhams Row, London, SE1 3UZ, United Kingdom
Email: [email protected]
Web stranica: www.ippf.org
15
A.J. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A.J. Muste)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Međunarodni fond za obrazovanje o nenasilju (International Nonviolence
Training Fund)
A.J.Muste Memorial Institute finansira projekte koji promoviraju obrazovanje
o nenasilju na nivou lokalnih zajednica, te akcije koje podupiru društvenu i
ekonomsku pravdu.
A.J.Muste Memorial Institute daje direktne donacije projektima koji
promoviraju principe i praksu nenasilne društvene promjene i koji govore o
pitanjima kojima je A.J.Muste posvetio svoj život: mir i razoružanje,
društvena i ekonomska pravda, rasna i seksualna jednakost i radnički
pokreti.
Veličina donacije
Do 2.000 USD.
Rok za prijave
U 2013. godini nema novih rokova za prijavu, idući poziv za 2014. godinu
će biti objavljen u oktobru/listopadu 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Institut razmatra:
nove projekte, kampanje ili napore da se proširi trenutni rad,
projekte sa budžetima do 50.000 USD,
projekte koji su lokalni, regionalni, nacionalni ili globalni,
projektegrupa lociranih bilo gdje u svijetu,
projekte lokalnih organizacija sa godišnjim budžetom do 500.000
USD, i
projekte grupa sa ograničenim sredstvima ili bez pristupa većim
finansijskim sredstvima.
Prioriteti rada su na:
direktnom aktivizmu i organizovanju aktivnosti na terenu,
podršci grupama sa različitim, predstavničkim i demokratskim
unutrašnjim strukturama, i
grupama koje imaju ili mogu dobiti dovoljna sredstva ili i nenovčanu
podršku iz različitih izvora za obavljanje svojih redovnih poslova, ali
im je potrebna dodatna podrška za određeni projekat.
Kako aplicirati?
www.ajmuste.org/guidelin.htm
Kontakt
A.J.Muste Memorial Institute
339 Lafayette Street
New York, NY 10012, USA
Tel: +1 212 533 4335
Faks: +1 212 228 6193
Email: [email protected]
Web stranica: www.ajmuste.org
16
Allianz Cultural Foundation (Kulturna fondacija Allianz)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Allianz Cultural Foundation (Kulturna fondacija Allianz)
Allianz Cultural Foundation obraća se prije svega iznimno darovitim mladim
akademicima i umjetnicima u Evropi. Konkretno, podržavamo projekte
suradnje s uključenim partnerima iz najmanje tri zemlje. Osim potrebne
umjetničke, odnosno akademske i obrazovne kvalitete, projektna aplikacija
mora naglasiti da sudjelujući projektni partneri dijele finansijsku i tematsku
odgovornost te da usko surađuju. Posebna je pozornost posvećena
projektima koji omogućavaju dugoročne mreže između uključenih umjetnika
i projektnih partnera. Stoga Allianz Cultural Foundation podržava projekte,
ali ne i institucije. Allianz Cultural Foundation se fokusira na pojedine regije
u Evropi. Osim zemalja srednje i jugoistočne Evrope fokus narednih godina
je na području Mediterana.
Kriteriji za finansiranje su fokusirani na suvremene koncepte svih žanrova i
medija koji dokazuju nove ideje u umjetnosti, kulturi i obrazovanju. Projekti
također mogu biti radionice, dok su aktivni prijenos znanja i razmjena
iskustava između sudionika cijenjeni kao rezultati. Nadalje, sponzorirani
projekti trebali bi na dulje staze ciljati na širu publiku nego samo na
profesionalce.
Veličina donacije
Nije definirana, pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Prijedlozi projekata za 2015. godinu trebaju biti zaprimljeni najkasnije do 31.
marta/ožujka 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Više zemalja svijeta uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati?
Kontakt
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Ne postoji standardizirani forma ali aplikacija ne smije sadržavati više od
pet stranica. Dio aplikacije mora sadržavati planirani budžet (1 stranica):
trebate jasno naznačiti što sumu sa kojom aplicirate kao i svrhu. Nadalje,
ljubazno vas molimo da ispunite obrazac "project sheet" (1 stranica) koji
možete pronaći na linku ispod. Molimo dodati dodatne informacije
(maksimalno 2-3 stranice). Princip je da Allianz Kulturstiftung sufinansira
projekte u maksimalnom iznosu do 50% i nikad ne preuzima potpunu
finansiranje.
Više
informacija
na:
https://kulturstiftung.allianz.de/en/foundation/
guidelines_and_criteria_funding/index.html
Allianz Kulturstiftung
Pariser Platz 6
10117 Berlin
Germany
[email protected]
Web stranica: https://kulturstiftung.allianz.de/en
17
Ambasada Holandije
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Pogram malih grantova
Holandija je važan partner BiH na području razvojne saradnje. Nakon što je
bio usredotočen uglavnom na olakšavanje povratka manjina i stvaranje
stabilnosti nakon rata, program se trenutno mijenja, koncentrirajući se na
stvaranje održivih, transparentnih i odgovornih struktura vlasti, u skladu s
kriterijima koje propisuje proces pristupanja EU, i koncentrirajući se na
razvoj inkluzivne poslovne klime u razvoju privatnog sektora i izravnih
stranih ulaganja. U narednim godinama bilateralna pomoć za razvoj BiH će
se postupno povlačiti i transformirati iz tradicionalnih razvojnih odnosa u
odnose usmjerene prema EU i jačanju bilateralnih trgovinskih odnosa. Da
biste saznali više o holandskoj razvojnoj politici posjetite web stranicu
www.minbuza.nl.
Ambasada Kraljevine Holandije je pripremila Višegodišnji strateški plan za
period 2008-2011. godine u kojem su navedeni prioriteti. Zbog postupnog
smanjenja holandskog razvojnog suradničkog programa u BiH, bitno je
uraditi strateške odabire. Nakon 2011. godine Ambasada će imati samo
ograničeni budžet od oko pet miliona EUR, koji je u potpunosti rezerviran za
područje Srebrenice. Gore navedeni budžet ne uključuje intervencije
finansirane od Vlade Holandije kroz ministarstva u Hagu.
Mali grantovi za kulturu: Ambasada Holandije ima veoma ograničen budžet
za promociju holandske kulture u BiH. Projekti koji promoviraju kulturu ne
smiju biti veći od 10.000 KM. S obzirom na ograničene dostupne resurse
aktivnosti trebaju doseći široku publiku.
Finansiranje ranije dostupno za druge odjele je trenutno u fazi razmatranja,
novi planovi će biti biti dostupni uskoro.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Ms: Amira Beganovic, General Affairs and Communnication Officer
Tel: +387 33 562 607
Web stranica: http://bosniaherzegovina.nlembassy.org
18
Ambasada Njemačke
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Programi podrške
Njemačka Ambasada koordinira projekte koji se finansiraju iz Pakta
stabilnosti za jugoistočnu Evropu, inicira projekte humanitarne pomoći i
realiziravlastite mikro projekte, koji prevashodno trebaju obezbijediti
osnovne potrebe u ruralnim područjima.
Mikro projekti tehničke saradnje
Ambasada ima mogućnost da, u okviru vlastite odgovornosti, brzo i
fleksibilno reagira na precizno definirane krizne situacije stanovništva i
potpomogne osnovne potrebe najugroženije populacije. Ambasada pridaje
posebno veliki značaj i pažnju stvaranju mogućnosti za samostalno
privređivanje u ruralnim područjima, poticanju omladine i zaštiti okoliša.
Humanitarna pomoć
Humanitarna pomoć je pomoć za preživljavanje koja se pruža osobama u
stanju socijalne potrebe, a koje nisu u stanju da nastale poteškoće
prevaziđu vlastitim snagama. Pri tome nisu bitni uzroci zbog kojih se osoba
našla u ovom stanju. Uzročnici mogu biti, kako prirodne ili ekološke
katastrofe, tako i međudržavni ili unutardržavni sukobi. Shodno tome, mjere
koje se mogu poduzeti i instrumenti koji se mogu koristiti u okviru
humanitarne pomoći također su mnogostrani.
I u Bosni i Hercegovini Vlada Savezne Republike Njemačke podržava
projekte humanitarne pomoći, i to prvenstveno provođenjem dugoročnih
programa za povratak izbjeglica i zimske pomoći u saradnji sa provjerenim
partnerima. Njemačka, također, već dugi niz godina učestvuje u
humanitarnom deminiranju u Bosni i Hercegovini. Pored toga, postoji
mogućnost pružanja brze i namjenske pomoći u slučaju prirodnih katastrofa
u vidu takozvane hitne humanitarne pomoći.
Humanitarno deminiranje u BiH
Od 1996. godine, humanitarno deminiranje u BiH je institucionalizirano.
Godinu dana poslije, BiH je potpisala “Otavski sporazum” i obavezala se da
će u narednih deset godina očistiti područja zagađena minama. Od 2005.
godine iz njemačkog fonda za poticaje utrošeno je preko 14.000.000 EUR
za projekte humanitarnog deminiranja.
Veličina donacije
Nije definirana.
Rok za prijave
Na osnovu specifičnog poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
http://www.sarajewo.diplo.de
19
Ambasada Norveške
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Embassy Fund (Fond ambasade)
Strengthening Civil Society Fund 2013 (Jačanje civilnog društva 2013)
The Royal Norwegian Embassy u Sarajevu podržava različite projekte. U
okviru poziva za projekte 2013. godine prioriteti su aktivnosti koje ohrabruju
pomirenje, podršku ljudskim pravima, demokratizaciju i civilno društvo, kao i
izgradnju institucija.
Prioriteti za ovaj fond Ambasade za 2013. godinu jesu aktivnosti koje
podstiču:
mir i pomirenje kroz kulturu i umjetnost, sport, zapošljavanje ili
druge aktivnosti,
obrazovanje i omladinu,
demokratizaciju i medije,
pravosudni sektor,
sektor sigurnosti, uključujući razoružanje i demobilizaciju, i
poslovni razvoj, zapošljavanje i infrastrukturu.
U okviru podrške jačanju civilnom društvu sredstva se dodjeluju projektima
koji rade na temama:
pomirenje i proces demokratizacije,
borba protiv korupcije, transparentnosti i odgovornosti,
nezavisni mediji,
marginalizirane grupe, i
ljudska i socijalna prava.
Veličina donacije je između 10.000 KM i 50.000 KM za fond Ambasade,
odnosno minimalno 125.000 KM u okviru fonda Jačanje civilnog društva
2013.
Zadnji pozivi za projekte su bili otvoreni u februaru/veljači 2013. godine, ali
su sva sredstva za ovu godinu iscrpljena i nova mogućnost apliciranja će se
otvoriti u 2014. godini.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Na osnovu kriterija poziva za projekte donacije mogu dobiti NVO i pojedinci.
Kako aplicirati?
Kontakt
http://www.norveska.ba/Embassy/Embassy_Fund/Embassy-Fund-2013
http://www.norveska.ba/Embassy/Embassy_Fund/Strengthening-CivilSociety-Fund-2013-SCSF
Ferhadija 20
71.000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 254 000
Faks: +387 33 666 505
Email: [email protected]
Web stranica: www.norveska.ba
20
Ambasada Republike Češke
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Mali lokalni projekti
Odlukom Vlade Republike Češke, Bosna i Hercegovina je jedna od pet
prioritetnih zemalja gdje će se usmjeriti razvojne saradnje Republike Češke
u periodu 2010 – 2017. godine. Pored Bosne i Hercegovine, prioritetne
zemlje su Mongolija, Moldavija, Etiopija i Afganistan.
Podrška se pruža lokalnim razvojnim inicijativama bez striktnog
ograničenja oblasti. Moguće je aplicirati za sve oblasti koje imaju jasnu
razvojnu komponentu (mladi, ekologija, zemljoradnja, demokratizacija,
poboljšanje životnih i društvenih uslova, obrazovanje, razvoj lokalnih
zajednica, turizam itd.)
Veličina donacije
Između 10.000 – 20.000 KM.
Rok za prijave
Na osnovu poziva za projekte, gdje je zadnji poziv objavljen sa rokom
prijave oktobar/listopad 2012. godine. Idući poziv se očekuje u narednom
periodu i biće dostupan na web stranici.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Na osnovu kriterija poziva za projekte mogućnost podnošenja aplikacije
imaju državni organi, regionalni ili lokalni organi uprave, nevladine
organizacije, naučne institucije, neprofitabilne organizacije, organizacije
koje pružaju zdravstvene usluge, obrazovne ustanove i socijalne službe,
komune i sl.
Uslov za podnošenje zahtjeva je učešće u budžetu projekta u vrijednosti od
30% od ukupne vrijednosti projekta.
Kako aplicirati?
http://www.mzv.cz/sarajevo/bs/Razvojna_saradnja/
razvojna_saradnja_1.html
Kontakt
Ambasada Češke Republike u Sarajevu
Franjevačka 19
71.000 Sarajevo
Email: [email protected]
Web stranica: http://www.mzv.cz/sarajevo/bs/index.html
21
Ambasada SAD
Naziv programa
Program malih donacija Democracy Commission
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Program malih donacija Democracy Commission je osnovan 1994. godine
kao fleksibilan mehanizam koji omogućava Ambasadi podršku inicijativama
koje doprinose otvorenim i kompetitivnim političkim i ekonomskim
sistemima, kao i zaštiti ljudskih prava.
Donacije imaju za cilj podršku inicijativama kao što su promocija civilnog
društva, slobodan protok informacija (uključujući podršku neovisnim
medijima); transparentnost rada vlade; javno obrazovanje i zastupanje;
izgradnja udruženja; vladavina prava i reforma sistema; rješenje konflikta
mirnim putem; ljudska prava; građansko obrazovanje; životna okolina;
tržišna ekonomija; kampanje i treninzi o trgovini ljudima borbi protiv
korupcije; manjine i ženska ravnopravnost.
Veličina donacije
Do 24.000 USD.
Rok za prijave
Tokom godine, na osnovu otvorenih poziva za projekte. Zadnji poziv je bio
otvoren do početka decembra/prosinca 2012. godine.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Donacije mogu dobiti lokalne neprofitne, nevladine organizacije i neovisni
mediji koji implementiraju aktivnosti koje promoviraju demokratiju i
demokratske vrijednosti u BiH.
Kako aplicirati?
http://sarajevo.usembassy.gov/usg-assistance-grants.html
Kontakt
Tel: +387 33 704 344
Faks: +387 33 704 432
Email: [email protected]
Web stranica: http://sarajevo.usembassy.gov/democracy-commission.html
22
Ambasada Velike Britanije
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Programi podrške
Britanska ambasada u Sarajevu radi proaktivno s međunarodnim i lokalnim
partnerima u provedbi niza razvojnih projekata koji podržavaju Foreign and
Commonwealth Office (FCO) prioritete. Upravljaju sa nekoliko fondova koji
pomažu Bosni i Hercegovini u najzahtjevnijim područjima procesa tranzicije.
Reforme povezane sa pristupanjem Evropskoj uniji su glavni fokus njihovih
programa, uključujući projekte na području pravosuđa i unutrašnjih poslova,
političke transparentnosti i dobrog upravljanja.
Diplomatski uticaj i vrijednosti - Reuniting Europe
Program Reuniting Europe podržava partnerske zemlje u reformama
potrebnim za pristupanje Evropskoj uniji ili bližem partnerstvu sa
Evropskom unijom. Reuniting Europe pomaže ispunjenju njihove vizije
izgradnje učinkovite i globalno konkurentne Evropske unije sa sigurnim
susjedstvom. To čine podrškom proširenju Evropske unije i pomažući
evropske zemlje partnere u provedbi reformi potrebnih za pristupanje
Evropskoj uniji. Fokus je osobito na stabilnim institucijama koje jamče
demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava i poštivanje i zaštitu manjina.
Conflict Prevention Pools (CPP)
Opšti cilj CPP-a je postići smanjenje globalnih i regionalnih sukoba i njihovih
uticaja kroz poboljšane međunarodne i napore Velike Britanije za
sprečavanje, upravljanje i rješavanje sukobim, i stvaranje uslova za
učinkovitu izgradnju države i ekonomski razvoj.
Nova strategija je usmjerena na tri područja: a) sektor pravde, b) reforma
sektora sigurnosti i c) politička kultura.
Bilateral Programme Budget (BPB)
Podržava se implementacija malih projekata koji podržavaju FCO strateške
prioritete. Sve projektne aktivnosti trebaju biti vezane za jedan ili više
strateških prioriteta.
Chevening Scholarships
Chevening Scholarships su prestižne stipendije za veoma sposobne osobe
koje su već imale rezultate i motivirane su da nastave karijeru koja će ih
dovesti na lidersko mjesto u njihovoj zemlji.
Veličina donacije
Različita na osnovu specifičnih poziva za projekte.
Rok za prijave
Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do početka januara/siječnja 2013.
godine, a novi se očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
British Embassy Sarajevo
39a, Hamdije Cemerlica street
71000 Sarajevo
23
Bosnia and Herzegovina
Email [email protected]
Telefon: +387 33 282 200
Faks: +387 33 282 203
Web stranica: https://www.gov.uk/government/world/bosnia-andherzegovina
24
Andy Warhol Foundation for the Visual Arts
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Andy Warhol Foundation for the Visual Arts
Fokus fondacije je usmjeren na služenje potrebama umjetnika/ca
finansiranjem institucija koje ih podržavaju. Grantovi se daju za naučne
izložbe u muzejima, kustoska istraživanja, vizualne umjetnosti i
programiranje organizacija umjetnika/ca, umjetnost pisanja i napora na
promicanju zdravlja, socijalne skrbi i prvog amandmana prava umjetnika.
Grantovi se daju na osnovu projekata za kustoske programe u muzejima,
organizacije umjetnika i druge kulturne institucije da potiču inovativne i
naučne prezentacije suvremene vizualne umjetnosti. Projekti mogu
uključivati izložbe, kataloge i druge organizacijske aktivnosti koje se izravno
odnose na ta područja. Program također podržava stvaranje novih radova
kroz re-granting inicijative i program posjeta.
Naučna istraživanja na području suvremene umjetnosti su finansirana kroz
kustoski program istraživačkih stipendija. Institucionalno-povezani kustosi u
bilo kojoj fazi njihove karijere imaju pravo podnijeti zahtjev i moraju imati
formalnu podršku svojih direktora. Pretpostavlja se da će istraživanja
dovesti do značajnih izložbi, iako to nije uslov. Grantovi kustosima ne
isključuju odvojene prijedloge od sponzorstva institucijama.
Donacije se također daju podupiranju napora u jačanju područja koja
izravno utiču na kontekst u kojem umjetnici/e rade.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
1. mart/ožujak i 1. septembar/rujan svake godine.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Grant program fondacije je prvenstveno usmjeren na podršku institucijama
u SAD-u. Međutim, u rijetkim slučajevima podrška se daje i izvan SAD. Iz
tog razloga, prihvataju pisma upita od umjetničkih ustanova u inostranstvu.
Potrebno je uključiti kratak opis organizacije i projekta za koji se traže
sredstva, i u ograničenim slučajevima, Fondacija će tražiti puni projekat.
Fondacija će razmotriti prijedloge za otvaranje muzejskih izložbi najmanje
šest mjeseci od datuma obavijesti o dobijanju granta. Ako, na primjer, vaša
organizacija dobija jednogodišnju podršku, kao rezultat aplikacije iz grant
ciklusa jesen 2012. godine, ponovo se možete prijaviti u jesen 2013. Ako
vaša organizacija prima višegodišnji grant, kao rezultat poziva iz jeseni
2013. godine, morate pričekati godinu dana nakon posljednje godine
podrške prije ponovnog prijavljivanja, pa će moći aplicirati ponovo u jesen
2015. godine. Imajte na umu da se prednost daje organizacijama koje nisu
dobile podršku u skorije vrijeme.
Kako aplicirati?
www.warholfoundation.org/grant/overview.html
Kontakt
65 Bleecker Street
Seventh Floor
New York, NY 10012
SAD
Tel: +1 212 387 7555
Faks: +1 212 387 7560
Email: [email protected]
Web stranica: www.warholfoundation.org
25
Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures
(Euro-mediteranska fondacija Ana Lindh za dijalog među kulturama)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Fondacija Anna Lindh (ALF)
Fondacija Anna Lindh je fondacija za promoviranje dijaloga među kulturama
euromediteranske regije. ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnog
društva, okupljajući organizacije civilnog društva, javne ustanove i slično iz
različitih područja aktivnosti.
Strateška područja djelovanja su:
ideologija,
obrazovanje,
kultura,
mediji,
religija, duhovnost i vrijednosti, te
gradovi i raznolikost.
U okviru zadnjeg poziva za projekte prednost su imale prijave projekata
koje su posebno usmjerene sljedećim ciljevima:
poboljšanje pozitivne percepcije među kulturama i zajednicama
regije kroz forume, obrazovne programe, vijesti i informacije,
kulturu, građanske inicijative i slično,
povećanje mobilnosti kroz promicanje mobilnosti umjetnika, mladih i
aktera civilnoga društva, i
razvoj aktivnosti koje čine modele za izgradnju koegzistencije u
različitim kulturnim, etničkim i religijskim zajednicama koje se
susreću u svakodnevnom životu.
Prioritetne ciljne skupine ALF-a su mladi, žene i migranti.
Veličina donacije
Iznos finansijske podrške između 20.000 – 30.000 EUR.
Rok za prijave
Zadnji otvoreni poziv za projekte je bio sa rokom prijave 15. april/travanj
2013. godine, novi se očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnog društva, okupljajući
organizacije civilnog društva, javne ustanove i sl. iz različitih područja
aktivnosti. Sa sjedištem u Aleksandriji, u Egiptu, ALF je prisutan u sljedećim
državama članicama: Albanija, Alžir, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina,
Bugarska, Kipar, Češka, Crna Gora, Danska, Egipat, Estonija, Finska,
Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Izrael, Italija, Jordan, Latvija, Libanon,
Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Maroko, Mauritanija, Monako,
Nizozemska, Njemačka, Palestina, Poljska, Portugal, Rumunija, Sirija,
Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Tunis, Turska i Velika Britanija.
Partneri ALF-a su Alijansa civilizacija Ujedinjenih naroda; Organizacija
Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO), Vijeće
Evrope, Organizacija za obrazovanje, kulturu i znanost Arapske lige
(ALECSO) i Islamska organizacija za obrazovanje, znanost i kulturu
(ISESCO).
ALF sufinansira projekte u iznosu do 75% njihove vrijednosti. Formula za
prijavu projekata na konkurs je "1+1", što znači učešće barem jednog
partnera iz zemalja članica Evropske unije ili Albanije, Hrvatske, Bosne i
Hercegovine, Monaka ili Crne Gore, te barem jednog partnera iz zemalja
Mediterana. Nosilac projekta mora biti član jedne od 42 nacionalne mreže
ALF-a.
Detalji o uslovima konkursa kao i cjelokupna dokumentacija u slučaju
26
Kako aplicirati?
Kontakt
objavljivanja biće dostupni su u sklopu objave konkursa na internet
stranicama: (http://www.omladina-bih.net) i ALF-a (www.euromedalex.org).
Miralem Tursinović
B&H Coordinator of the Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the
Dialogue Between Cultures
Helsinški parlament građjana (hCa) Tuzla
Omladinski resursni centar (ORC) Tuzla
Hadži Bakirbega Tuzlića 1
75.000 Tuzla
Tel/faks: +387 35 258 077
Email: [email protected], [email protected]
Web stranica: www.omladina-bih.net
27
Arcus Foundation (Fondacija Arcus)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Arcus Foundation (Fondacija Arcus)
Osnovana 2000. godine od strane Jon Stryker, Arcus Foundation je vodeća
svjetska fondacija koja radi na promicanju socijalne pravde i pitanja
kozervacije. Specifičnije, Arcus radi na unaprijeđenju LGBT jednakosti
(lezbijke, gejevi, biseksualne i transrodne osobe), kao i na očuvanju i zaštiti
velikih majmuna. Arcus Foundation radi na globalnom nivou, a ima urede u
Kalamazoo, Michigan, New Yorku i Cambridgeu, UK .
Osnovana 2013. godine Strategija društvene pravde Fondacije za cilj ima
aktivnosti u specifičnim kulturalnim i zakonskim područjima u SAD, ali i u
čitavom svijetu. Postoje tri područja finansiranja:
- međunarodna ljudska prava,
- društvena pravda u SAD, i
- globalne religije
Imajte na umu da su nepozvane aplikacije za sredstva dostupne samo u
određenim područjima finansiranja. U pismu upita treba navesti naziv
područja programa i strateško područje finansiranja koje se odnosi na
projekat.
Prioriteti rada su:
1. Kataliziranje dodatnih sredstava iz državnih, međuvladinih i EU izvora,
kao fondacija i multinacionalnih izvora.
2. Ulaganje u liderstvo i glasove globalnog juga.
3. Križanje sa religijom i kulturom kao vodičima promjena, podržavajaći rad
Arcusovog Global Religion Program povećanja kapaciteta zagovornika
vjere na svjetskom jugu koji se zalažu za SOGI zaštitu.
4. Koristeći različite instrumente, uključujući i razvoj liderstva, izgradnju
saveza, promjene politike, kulture i razvoj potencijala.
5. Poseban prioritet je dan na transrodnu populaciju i nedoumice.
Osim Arcus Foundation ciljane podrške međunarodnim projektima ponosni
smo da smo dio rastuće mreže finansijera koji su uključeni u ovaj rad. Ako
vaš projekat nije u skladu s navedenim područjima finansiranja, obratite se
na donatorima koji podržavaju naše partnere. Naši partneri su:
International Gay and Lesbian Association (ILGA)
IGLA - European Region
Funders for Lesbian and Gay Issues
International Gay and Lesbian Human Rights Commission
Veličina donacije
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Tokom čitave godine (provjeriti na web stranici rokove apliciranja).
Geografsko područje
podrške
Širom svijeta uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Organizacije moraju biti izuzete od poreza, zadovoljiti naš EEO zahtjev i biti
u skladu sa našom misijom, vizijom i ciljevima. Specifičnije, organizacija
mora biti:
 Humanitarna. Na primjer, u SAD mora biti prepoznata pod Section
501(c)(3) Internal Revenue Code. Organizacije van SAD moraju
pokazati ekvivalent ovom statusu kroz statute i zakone ukoliko budu
28


pozvane da podnesu prijedloge projekata.
Imati prihvaćen od strane Upravnog odbora Equal Employment
Opportunity (EEO) akt koja specifično uključuje i listu seksualne
orijentacije i gender identiteta, kao i potrebnu usklađenost sa svim
drugim primjenjivim saveznim i lokalnim EEO zakonima.
Organizacije bez sukladnih akata neće biti uzete u obzir za
finansiranje.
Biti u skladu sa misijom, vizijom i specifičnim ciljevima Fondacije.
Kako aplicirati?
http://www.arcusfoundation.org/socialjustice/grants/apply/
Kontakt
Cambridge, UK Office
Wellington House, East Road
Cambridge CB1 1BH
United Kingdom
Tel: +44 1223 451050
Faks: +44 1223 451100
Web stranica: http://www.arcusfoundation.org
29
Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu)
Naziv programa
Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za
pravdu)
Opšti ciljevi
International Fund for Sexual Minorities podržava grupe, projekte ili
organizacije koje rade na progresivnim društvenim promjenama od strane
LGBT zajednica. Prijave se primaju tokom čitave godine (pismo interesa se
može naći na ovoj stranici).
International Movement Resource Fund zaprima prijave tokom čitave
godine. On pruža podršku za jačanje kapaciteta i efikasnosti partnerskih i
podržavajućih organizacija u angažmanu na izgradnji pokreta. Donacije se
generalno daju na tri područja: tehnička podrška, putovanja / razmjena
iskustava i sastanke. Iako je poziv otvoren za sve organizacije, preferenca
se daje starim partnerima. Potrebno je poslati jednu stranicu na adresu
Namita Chad, Emergency/Movement Resource Fund Program Officer,
mail: [email protected] Upitnik treba uključiti informaciju o
organizaciji, svrhu zahtjeva i sažetak budžeta.
International Emergency Fund također prima prijave tokom čitave godine.
Astraea pruža podršku u slučajevima hitnosti organizacijama koje se sreću
sa problemima u radu pri organizaciji događaja ili koje se suočavaju sa
neposrednom političkom hitnošću. Potrebno je poslati jednu stranicu na
adresu Namita Chad, Emergency/Movement Resource Fund Program
Officer, email [email protected] Upitnik treba sadržavati
informaciju o organizaciji, svrhu zahtjeva i sažetak budžeta.
Astraea Lesbian Foundation For Justice također podržava individualne
aktiviste/kinje kroz Margot Karle Scholarship Fund, Astraea Visual Arts
Fund i Lesbian Writers Fund.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
LGBT organizacije i aktivnosti.
Veličina donacije
Različiti.
Rok za prijave
Tokom čitave godine (provjeriti na web stranici rokove apliciranja).
Geografsko područje
podrške
Širom svijeta uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Prioritet se daje grupama koje nemaju pristup tradicionalnim izvorima
finansiranja, gdje je više od pola organizacija koje su podržane sa
budžetima ispod 50.000 USD.
Kako aplicirati?
www.astraeafoundation.org/grants/apply-for-a-grant
Kontakt
Astraea Lesbian Foundation For Justice
116 East 16th Street, 7th Floor, New York, NY 10003, USA
Tel: +1 212 529 8021
Faks: +1 212 982 3321
Email: [email protected]
Web stranica: www.astraeafoundation.org
30
Austrian Development Cooperation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Austrian Development Cooperation
Austrian Development Cooperation podržava pojedine zemlje u Africi, Aziji i
Srednjoj Americi, kao i u jugoistočnoj i istočnoj Evropi u svom održivom
društvenom, privrednom i demokratskom razvoju. Ministarstvo vanjskih
poslova planira strategije i programe. Austrijska razvojna agencija,
operativna jedinica Austrian Development Agency, implementira ovaj
program zajedno s javnim institucijama, nevladinim organizacijama i
preduzećima.
Austrian Development Cooperation provodi svoje ciljeve za smanjenje
globalnog siromaštva, osiguravanje mira i ljudske sigurnosti i očuvanje
okoliša u međunarodnim okvirima. Politike i parametri programa su
usaglašeni s Evropskom unijom i međunarodnim odborima (EU, UN,
OECD, međunarodne finansijske institucije). Dva politička stuba bilateralne i
multilateralne razvojne suradnje su Milenijski razvojni ciljevi i Pariška
deklaracija.
Za BiH ključne aktivnosti koje se finansiraju su:
prevencija sukoba i očuvanje mira,
promicanje ljudskih prava, borba protiv trgovine ljudima,
jačanje institucija,
uključivanje osoba s invaliditetom, i
borba protiv HIV/AIDS-a i njegovih izravnih posljedica.
Veličina donacije
Maksimalno sufinansiranje Austrian Development Cooperation je 100.000
EUR uz pokrivanje do 50% ukupnih troškova.
Rok za prijave
Ove godine rok prijave je bio 20. mart/ožujak, novi poziv za projekte se
očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Veliki broj zemalja u svijetu uključujući BiH.
Kriterij podobnosti
Instrument
sufinansiranja
je
dostupan
austrijskim
nevladinim
organizacijama za provedbu višegodišnjih projekata, zajedno sa lokalnim
partnerskim organizacijama koje pridonose održivom poboljšanju uslova
života za ciljne skupine i smanjenju siromaštva zemalja u razvoju. Saradnja
s relevantnim domaćim i međunarodnim organizacijama i jačanje ciljne
skupine kroz razvoj kapaciteta za održivost moraju činiti glavni dio
projektnih aktivnosti.
Kako aplicirati?
http://www.entwicklung.at/funding/funding_civil_society/
ngo_cooperation_international/individual_projects_east/en/
Kontakt
Austrian Development Agency
Zelinkagasse 2
1010 Vienna
Tel: +43 1 9039 99 000
Faks: +43 1 903 99 1290
Email: [email protected]
Web stranica: www.entwicklung.at
31
Balkans Art and Culture Fund (Balkanski fond za umjetnost i kulturu)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Balkans Art and Culture Fund (Balkanski fond za umjetnost i kulturu)
The Balkan Incentive Fund for Culture (BIFC) je postao Balkans Art and
Culture Fund (Balkanski fond za umjetnost i kulturu). Od 1. jula/srpnja 2013.
godine nova finansijska sredstva su upravljana od strane ECF-ovih partnera
u regiji Balkana, art∡ngle – Balkans | Culture | Development, uz finansijsku
podršku od ECF-a.
Balkanski fond za umjetnost i kulturu ima za cilj poticati uključiva,
demokratska i prosperitetna društva na zapadnom Balkanu kroz jačanje
kulturnog sektora. Fond podržava regionalnu suradnju, umjetničke i
kulturne projekte u regiji zapadnog Balkana, posebno u sljedećim
zemljama: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija,
Crna Gora i Srbija.
Veličina donacije
Maksimalna veličina donacije je 40.000 EUR.
Rok za prijave
Naredni rok prijave projekata je 8. septembar/rujan.
Geografsko područje
podrške
Balkan, uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Nezavisne kulturne organizacije, mreže, fondacije i/ili organizacije su
pozvane da dostave ideja za Suradničke projekte zapadnog Balkana u
kulturi i umjetnosti. Prijave moraju biti doći od najmanje dva partnera iz dvije
zemlje zapadnog Balkana. Dodatna partnerstva s organizacijama iz drugih
evropskih i mediteranskih zemalja su dobrodošla. Međutim, podnositelj
zahtjeva i najmanje još jedan partner u provedbi moraju biti iz zapadnog
Balkana.
Projekti posebno treba pridonijeti sljedećem:
- proširenju dostupnosti i sudjelovanje u kvaliteti, inovativnoj kulturi,
zanimljivim programima,
- povećanoj suradnji i dugoročnoj suradnji nezavisnih kulturnih
organizacija u regiji,
- povećanoj međusektorskoj suradnji, i
- povećanim kapacitetima nezavisnih kulturnih aktera.
Kako aplicirati?
http://www.culturalfoundation.eu/grants/balkans-art-and-culture-fund
Kontakt
artangle - Balkans | Culture | Development
Hamdije Kreševljakovića 9
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Te/faks: +387 33 203 926
Email: [email protected]
Web stranica: artanglebalkans.net
32
Balkan Trust for Democracy (Balkanski fond za demokratiju)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Program donacija BTD-a (Balkan Trust for Democracy Grants Program)
Postoje dva glavna programska područja:
- Program povezivanja vlade i građana daje donacije organizacijama
koje rade na poboljšanju građanskog učešća u interakciji sa
vlastima, ohrabruju participativno učešće u donošenju odluka i
rješavanju problema, aktivno građanstvo, političke reforme,
građansku edukaciju, praćenje rada vlade i druge kreativne i
učinkovite projekte u vezi sa demokratskom konsolidacijom;
- Regionalna saradnja koja odgovara gornjim kriterijima, ali za cilj
ima projekte koji promiču prekogranične i regionalne napore,
projekte koji ukazuju na najbolje prakse, upućuju na zajedničke
probleme demokratskog razvoja i grade mreže vlada, NVO-a,
civilnih inicijativa, i/ili drugih institucija koje rade na razumijevanju i
saradnji u regionu.
Kroz svoj program Balkanski fond za demokratiju podržava veliki broj
inovativnih i kreativnih oblika javnog angažmana, prekogranične i
regionalne razmjene. Prednost se daje projektnim prijedlozima
napravljenim da povećaju građanski angažman u saradnji sa vlastima;
utiču na javne politike; jačaju liderske kapacitete pojedinaca i organizacija;
facilitiraju prekograničnu i sektorsku saradnju; omogućavaju prenos
iskustava i inovativne ideje kroz jasnu komunikaciju i plan širenja
naučenog.
BTD donacije su generalno između 5.000 USD i 75.000 USD, gdje je
većina donacija između 15.000 USD i 25.000 USD. O projektima preko
25.000 USD odlučuje Upravni odbor.
Mandat rada BTD-a je završen 31. maja/svibnja 2013. godine i u toku su
strukturalne promjene kojima će biti definirani opseg i geografsko područje
budućeg rada i finansiranja.
Geografsko područje
podrške
Jugoistočna Evropa (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija,
Crna Gora i Srbija).
Kriterij podobnosti
Donacije se daju nevladinim organizacijama, vladama, obrazovnim
institucijama i medijima navedenih zemalja.
Kako aplicirati?
http://www.gmfus.org/grants-fellowships/grantmaking-programs/balkantrust-for-democracy/
Kontakt
Balkan Trust for Democracy
The German Marshall Fund of the United States
Cara Lazara 16
11.000 Beograd
Srbija
Tel: +381 11 3036 454
Faks: +381 11 3036 455
Email: [email protected]
33
Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije
konflikta)
Već više od 35 godina Berghof Foundation for Conflict Studies je
posvećena filantropskoj podršci njegovanju naučne tradicije u studijama
mira i konflikta. Mi smo privatna porodična fondacija sa operativnim i
kapacitetima davanja grantova.
Naša primarna misija je dvostruka:
- podrška izvrsnosti i inovacijama u primjenjenom istraživanju u
studijama konflikta, i
- omogućavanje pragmatičnog pristupa nenasilnoj transformaciji
sukoba.
Finansiramo projekte koji stvaraju učinkovite i pragmatične alternative za
transformaciju nasilnog političkog sukoba širom svijeta.
Fokusiramo se na istraživanja sa sljedećim ključnim vrijednostima:
- doprinos i poboljšanje najboljih praksa na terenu, te novih i
kreativnih načina rada,
- priprema relevantnih savjeta o razvoju politika za donositelje
odluka, kreatore mišljenja javnog mnijenja i kreatore politika,
- istraživanje i provedba konkretnih praksi za proučavanje i
transformaciju nasilnog političkog konflikta, i
- istraživanje ključnih pojmova, pitanja, tema i tekućih rasprava u
studijama konflikta na način koji bi poboljšao njihovu praktičnu i
teorijsku vrijednost.
Solicited Grants Programme
Naša namjera je da proaktivno tražimo prijedloge projekata koji nadopunjuju
naš rad pod dvije ključne inicijative: Berghof Conflict Research i Berghof
Peace Support. Primarni cilj u traženju projekata je da se najbolje iskoriste
postojeći resursi, dok se istovremeno razvija koherentna osnova za naše
primarno-finansirajuće aktivnosti. Vjerujemo da će ovaj pristup ojačati i dati
dodatnu vrijednost našem radu na duži rok.
Unsolicited Grants Programme
Ovaj program je namjenjen projektima koji nadopunjuju naše tematske
interese, ali što potencijalno može voditi politike finansiranja Fondacije u
novim smjerovima. Gledamo pozitivno na aplikacije orijentirane na buduća
pitanja studija konflikta, posebno ona koja se bave temama u nastajanju i
pitanjima koja su vrlo inovativna i kreativna, a mogu graditi na našim
sadašnjim tematskim interesima na eksperimentalne načine.
Aplikacije za Unsolicited Grants ne moraju ključno korespondirati sa
trenutnim tematskim područjima Fondacije. Fondacija prihvata projekte za:
- praktično orijentirane istraživačke aktivnosti, npr. akcijska
istraživanja ili reflektirajuće prakse,
- akademska istraživanja sa praktičnom važnosti i jasnom primjenom
na terenu,
- konferencije, sastanci i seminari o temama koje su usko povezane
s interesima Fondacije, i
- materijalna podrška, npr. publikacijama koje su izravno povezane s
interesima Fondacije, troškovi distribucije nalaza projekta i prijevod
relevantnih tekstova.
Unsolicited Grants Programme radi na sljedeći način:
- podnošenje inicijalnog pisma upita, nakon čega slijedi puna
aplikacija.
34
Veličina donacije
Nije definirana.
Rok za prijave
Inicijalna aplikacija: posljednji petak aprila/travnja.
Puna aplikacija: posljednji petak u avgustu/kolovozu (za kandidate koji budu
pozvani)
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Potencijalni kandidati se trebaju upoznati sa politikom finansiranja
Fondacije prije apliciranja.
Uzimajući u obzir usku saradnju sa Foundation and Berghof Conflict
Research i sa sestrinskom organizacijom Berghof Peace Support, svi
aplikanti se snažno savjetuju da posjete njihove stranice prije podnošenja
zahtjeva za podrškom:
- www.berghof-conflictresearch.org/en
- www.berghof-peacesupport.org
Aplikacije se primaju na njemačkom i engleskom jeziku, bez ikakvih
predrasuda. Ipak, aplikacije na njemačkom jeziku moraju uključiti sažetak
na jednoj stranici na engleskom jeziku.
Kako aplicirati?
www.berghof-foundation.org/en/expertise/grants-awardsscholarships/#application-process
Kontakt
Berghof Foundation for Conflict Studies
Altensteinstraße 48a
14195 Berlin
Germany
Email: [email protected]
Web stranica: www.berghof-foundation.de
35
BH Telecom
Naziv programa
BH Telecom
Opšti ciljevi
BH Telecom podržava pravna lica finansiranjem programa, projekata ili
aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti:
- sport,
- kultura,
- socijalna pomoć, i
- humanitarne svrhe.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program, projekat ili aktivnost mora biti iz jedne od oblasti (sport, kultura,
socijalna pomoć ili humanitarne svrhe), a može istovremeno obuhvatiti više
podoblasti.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Prošli otvoreni javni poziv za aplikacije organizacija civilnog društva bio je
otvoren do jula/srpnja 2013. godine, a novi se očekuje u narednom periodu.
Poziv za sponzorstva je stalno otvoren. Očekuju prijave sa dobrim idejama
za saradnju u vezi sa svim pozitivnim, društveno-korisnim projektima u svim
sferama života i rada.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Pravo učešća za dodjelu donacija kroz programe, projekte ili aktivnosti
imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uvjete definisane Pravilnikom za
dodjelu donacija u BH Telecom-u.
Korisnik mora biti registrovano pravno lice na području Federacije BiH i/ili
Bosne i Hercegovine koje djeluje na:
a) međunarodnom nivou,
b) regionalnom nivou (zemlje u okruženju),
c) državnom nivou,
d) federalnom nivou,
e) kantonalnom, i
f) općinskom nivou.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Link za informacije o sponzorstvu: www.bhtelecom.ba/sponzorstvo.html
Kontakt
Dioničko društvo BH Telecom
Obala Kulina bana br. 8
71.000 Sarajevo
Web stranica: www.bhtelecom.ba
36
Bosnalijek
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Bosnalijek program podrške
Naša misija je unapređenje kvaliteta života proizvodnjom, snabdijevanjem i
prodajom novih najkvalitetnijih lijekova i srodnih proizvoda. Uvijek ćemo
primjenjivati najviše međunarodne standarde koji garantiraju kvalitet
proizvoda i zaštitu čovjekove okoline. Neprestano ćemo se zalagati da
ispunjavamo očekivanja naših korisnika, dioničara i zaposlenika.
Naša vizija je biti priznata i progresivna farmaceutska kompanija koja će
konkurirati na globalnom farmaceutskom tržištu. Viziju ćemo ostvariti
razvojem vlastitog asortimana lijekova vrhunskog kvaliteta, ulaganjima u
savremene proizvodne kapacitete i ispunjavanjem regulatornih zahtjeva
najzahtjevnijih tržišta.
U okviru jedne budžetske godine Bosnalijek će dodijeliti donaciju po pravilu
po jednom projektu iz svake oblasti.
Podržat ćemo inicijative koje sadrže elemente inovacije, saradnje, kvaliteta i
održivosti u oblastima:
- Zdravstvo (podoblasti: prevencija i edukacija, poboljšanje uvjeta
rada u zdravstvu);
- Porodica i dijete (ova oblast nije otvorena za javno apliciranje);
- Nauka i obrazovanje (podoblasti: naučno-istraživački radovi,
saradnja sa fakultetima od interesa, saradnja sa školama).
- Zdrav život (podoblasti: sport osoba sa invaliditetom, zdrava
ishrana i ekologija);
- Humanitarni rad (podoblasti: podrška djeci i odraslima sa posebnim
potrebama, podrška osobama treće životne dobi, finansijska pomoć
javnim kuhinjama, podrška građanskim inicijativama, aktivni
humanitarni doprinos zaposlenika Bosnalijeka).
Veličina donacije
Nije specificirana.
Rok za prijave
Tokom čitave godine, gdje su zadnji grantovi dodjeljeni u martu/ožujku
2013. godine.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Pravo učešća za dodjelu donacija imaju:
- pojedinci,
- institucije,
- udruženja, i
- fondacije.
Aplikanti mogu aplicirati samostalno ili u partnerstvu sa drugim
organizacijama, institucijama i medijima. Organizacije i ustanove religijskog
karaktera i političke stranke ne mogu konkurirati kao aplikanti.
Više informacija na: www.bosnalijek.ba/loc/default.wbsp?p=59
Kako aplicirati?
www.bosnalijek.ba/loc/default.wbsp?p=324
Kontakt
Bosnalijek
farmaceutska i hemijska industrija, dd
Jukićeva 53
71.000 Sarajevo
Web stranica: www.bosnalijek.ba
37
Botin Foundation (Fondacija Botin)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Botin foundation (Fondacija Botin)
Fondacija Botin za cilj ima pomoć opštem razvoju društva. Kako bi ovo
postigli vodimo sopstvene programe u područjima obrazovanja, nauke,
ruralnog razvoja, umjetnosti i kulture, društvenog djelovanja i praćenje
trendova.
Programi Fondacije reflektiraju njenu posvećenost talentima kao glavnim
pokretačima društvenog razvoja i tekući napori na privlačenju i podršci ovim
talentima.
Program stipendija Fondacije Botín pokriva sljedeća područja:
- Umjetnost: vizuelna umjetnost, Upravljanje muzejima i kuratorstvo i
Muzika.
- Obrazovanje: Univerzitet, Specijalne studije, Master´s Post-diplomski
programi u društvenom, emocionalnom i kreativnom obrazovanju.
- Inostrani univerziteti: Brown i Wellesley.
Botín Foundation takmičenja su posebno orijentirana na muzički odjel:
komorna muzika i kompozicija za klavir.
Također
je
otvoreno
takmičenje
za
preduzetnike
u
okviru
NANSAEMPRENDE, vezano za područje ruralnog razvoja.
Veličina donacije
Na osnovu poziva.
Rok za prijave
Tokom čitave godine na osnovu poziva.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Veći broj zemalja u svijetu.
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.fundacionbotin.org/scholarships-and-competitions.htm
Kontakt
Tel:+34 942 22 60 72
Faks: +34 942 36 04 94
Web stranica: http://www.fundacionbotin.org
38
Caritas Italiana
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Mikro-projekti
Razvoj nije samo pitanje velikih radova i infrastrukture nego i progresivni
osobni razvoj najsiromašnijih i većinom bespomoćnih zajednica. Caritas
Italiana želi pomoći siromašnim zajednicama koje žive u zemljama u
razvoju, pomažući ih u pružanju kadrovskih i socijalne promocije kroz male
projekte. Mikro-projekti su planirani za provođenje malih inicijativa s
neposrednim utjecajem na podizanju kvalitete životnih uvjeta.
Svaki mikro-projekt kojeg podržava Caritas Italiana financiran je od strane
donatora: Biskupijski ili Župni Caritas, vjerske zajednice ili instituti, skupine,
obitelji ili privatni građani.
To znači da su talijanske 'zajednice' (zahvaljujući doprinosu privatnih
donatora) spremne ponuditi odgovore na specifične potrebe od lokalnih
(bazičnih) zajednice u nastajanju / zemlje u razvoju.
Dakle, mikro-projekti imaju važnu formativnu funkciju:
oni namjeravaju širiti svijest o potrebama drugih populacija među
talijanskim zajednicama;
uspostavljanje „odnosa ljubavi (milosrđa)“ između dviju zajednica,
tijekom aktualnog partnerstva.
napokon, aktivnosti mikro-projekata pružaju priliku za postizanje
dubinskog znanja o ljudima i za pružanje pozitivnih i trajnih odgovora
na njihove osnovne potrebe.
Nakon tri godine testiranja, Vijeće Caritasa Italiana odlučilo je uvrstiti neke
dodatne napomene pod sektorima djelovanja. Ovo se smatraju prioritetima
(i u slučaju smanjenja financijskih sredstava jedinima sektorima):
1.1 A. Trening programi za razvoj vještina, projekti stjecanja prihoda u
ruralnom sektoru, uzgoj stoke, ručna ili kućna radinost, uspostavljanje
manjih kooperativa / grupa žena i mladih koji pripadaju slabijim
kategorijama.
B. Vodoopskrbni projekti za domaću upotrebu ili navodnjavanje, odnosno
uzgoja općenito.
C. Zdravstveni programi u ruralnim i malim zdravstveni centri sa
preferencom u novoizgrađene.
- Zahtjev za mikro projekta mora biti isključivo u svezi s kupnjom
jednostavne opreme, uređaja i zdravstvenog materijala.
- Glede lijekova i potrošnih dobara, može biti dozvoljen manji početni
doprinos, u cilju podrške - u pravo vrijeme – ranjivoj populaciji
lokalnog stanovništva, pod uvjetom da se uspješno može jamčiti
održivost mikro projekta uz sudjelovanja lokalnih ili drugih organizacija.
1.2. Unutar ova tri prioriteta privilegirani će biti oni mikro projekti koji
uključuju najsiromašnije i slabije potpomognute kao primjerice: invalidi,
siročad i udovice, oboljeli ljudi (HIV / AIDS pozitivni, itd.) žrtve rata ili
pojedine političke situacije, izbjeglice, zatvorenici, bivši zatvorenici, teško
socijalno isključene osobe, povezani također sa pojedinim kulturnopolitičkim i vjerskim kontekstom.
1.3. Za neke najsiromašnije zemlje ili područja napuštena od strane
političkih i građanskih vlasti, potrebno je podržati i manje socijalne /
promotivni programi (male mostove, staze, ceste, higijenske / sustav
odvođenja sanitarnog i otpada), gdje je provjerena apsolutna nedostupnost i
nemogućnosti intervencije vlasti.
1.4. Na kraju, potvrđujemo da, kako je već rečeno u drugim poglavljima,
mikro-projekti moraju biti direktni izraz mjesne Crkve i realiziran direktno u
39
Veličina donacije
Rok za prijave
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
seoskim zajednicama i polu-urbanim zonama.
Prioritetima se ne smatraju programi u korist vjerskih zajednica, nevladinih
organizacija, udruženja, izvršene u sklopu njihovih prioriteta, ili potpora za
održavanje institucija odnosno njihovih aktivnosti.
1.5. Caritas Italiana - unutar područja mikro-projekti ne može financirati
isključivo pastoralne inicijative (liturgijske, katehetske, centre za mlade, itd.)
prijevozna sredstva, a osobito za automobile ili vozila u cjelini, izgradnju
objekata, izvanredne situacije, projekte i programe koji ne predviđaju
jasnoću na postizanju održivosti.
1.6. Prioritetima se ne smatraju projekti koji dolaze iz područja u kojima
Caritas Italiana već aktivno djeluje ili neke druge stvarnosti (na primjer
Talijanska biskupska konferencija).
Standardni doprinos po projektu je oko 5.000 EUR. Uzimajući u obzir
troškove života u zemlji, u iznimnim slučajevima se može odobriti veća
financijskih potpora.
Mikro-projekti neće biti financiran dvaput. Nakon odobravanja granta,
nikakvi dodatni troškovi se neće uzeti u obzir.
Tokom čitave godine.
Prikladne zemlje su: grupa zemlja koje se smatraju novim i / ili u razvoju
prema mjerilima međunarodnih organizacija i talijanskog Ministarstva
vanjskih poslova.
Caritas Italiana želi ponuditi uravnotežene ponudu svim regijama širom
svijeta. Prioritet će biti dodijeljeni onim zajednicama koje su u većoj potrebi i
imaju manje mogućnosti.
Aktivnosti Mikro-projekata mogu povremeno biti obustavljeni u nekim
zemljama ili regijama dok određeni uvjeti ne budu zadovoljeni:
- Otklonjeno je krizno razdoblje.
- Lokalna situacija osigurava sigurnu kontrolu sredstava za dostavu
projekata.
- Prilika za praćenje projekta je ponovno otvorena.
BiH je jedna od zemalja koje su podržane u okviru projektnih aktivnosti.
Osnovnim kriterijima trebaju se smatrati:
Mikro-projekti koji namjeravaju promicati i uključivati lokalne ljude, u
osnove projekta i u upravljanje kako bi se osiguralo usklađivanje s
lokalnom kulturom.
Mikro-projekti se trebaju uklopiti dostupna tehnička znanja, koja
dopuštaju njihov pouzdanu implementaciju, trajnost i mogućnost da ih
se reproduciraju pod sličnim uvjetima.
Pravila mikro-projekata zahtijevaju uključivanje u pastoralni plan
mjesne crkve, te prethodni ugovor s mjesnim biskupom, te eventualno s
biskupijskim ili nacionalnim Caritasom.
Pravila Mikro-projekata trebaju uzeti u obzir razvojni plan cijele regije
i lokalne civilne programe. Prethodni dijalog s lokalnim vlastima
(na regionalnoj, okružnoj ili seoskoj razini) će se pobrinuti da su i oni
također uključeni u planiranje i provedbu, i tako mogu učinkovito
doprinijeti pravilima mikro-projekata.
Svaki mikro-projekt ima svog pravnog zastupnika: tj. biskupa, direktora
nacionalnog ili biskupijskoga Caritasa, superiora kongregacije, generalnog
tajnika itd., ali on ili ona uopće nije podnositelj zahtjeva.
Pravni zastupnik osigurava da će se mikro-projekt pratiti i provesti. On/ona
je jedina odgovorna osoba s kojom će Caritas Italiana komunicirati u
savladavanju bilo kakvih prepreka. U slučaju značajnih pogrešaka i
nedostatka provedbe projekata, dužnost pravnog zastupnika je povrat
novca u Caritas Italiana.
40
Kako aplicirati?
Kontakt
1. Nakon izrade projekt treba dostaviti u Caritas Bk BiH na engleskom
ili italijanskom jeziku.
2. Caritas Bk BiH napravit će osnovnu, početnu verifikaciju projekta i
osigurati potpis mjesnog biskupa (u dogovoru s biskupijskim
Caritasom).
3. Nakon provjere projekt se šalje u Caritas Italiana (ured Mikro
projekti)
4. Komisija Caritasa Italiana vrednuje projekt na svojim redovitim
susretima i donosi odluku o financiranju ili odbijanju projekta.
5. U slučaju da projekt nije odobren, Caritas Italiana će poslati
službeno pismo s razlozima odbijanja projekta u Caritas BK BiH,
koji će pismo proslijediti aplikantu.
6. U slučaju da je projekt odobren, Caritas Italiana šalje pismo u
Caritas BK BiH i dalje kao što je opisano pod stavkom 5.
7. Ugovor će se potpisati između Caritasa BK BiH i Caritasa Italiana,
te drugi između Caritasa BK BiH i nositelja projekta.
8. Novac će biti uplaćen na račun Caritasa BK BiH a zatim proslijeđen
nositelju projekta.
9. Caritas Italiana i Caritas BK BiH (eventualno i biskupijski Caritas)
će napraviti monitoring projekta
Daniele Bombardi
Email: [email protected]
Web stranica: www.carbkbih.org i www.caritasitaliana.it
41
CDA-Projects Grant for Artistic Research and Production (CDA – projektni
grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
CDA – projektni grantovi za umjetničko istraživanje i produkciju.
Cda-Projects Grant je osnovan 2011. godine kako bi pružao podršku
struktuiranoj praksi umjetničke prakse zasnovane na istraživanju. Za cilj ima
poticanje zajednice praktičara koji kroz svoj rad istražuju spekulativni
potencijal znanja.
Cda-Projects Grant podržava programe prezentacija projekata, radionice i
predavanja-predstave koji se organiziraju u KAT1 i za cilj imaju stvaranje
dijaloga i diskusiju o umjetničkom istraživanju.
Cda-Projects Grant je osnovan od strane Cda-Projects, komercijalne
galerije u Istanbulu, koja predstavlja afirmirane i umjetnike koji se tek
probijaju.
Cda-Projects Grant daje grantove za podršku produkciji umjetničkih
istraživačkih projekata. Podrška je usmjerena je na podupiranje i otvaranje
rasprave o umjetničkom istraživanju u proširenoj mreži putem
međunarodnog otvorenog poziva. Bez ikakvih ograničenja na sadržaj,
predloženi projekti trebaju predložiti nove oblike i metodologije rada.
Cda-Projects Grant također podržava publikacije nakon završetka projekata
koje raspravljaju o provedenim umjetničkim istraživanjama, uključujući i
postavljena pitanja, spekulativne analize i konačne rezultate. Publikacija se
priprema od strane Cda-Projects Grant, u suradnji s primateljem granta.
Veličina donacije
10.000 EUR.
Rok za prijave
U toku je odlučivanje o projektima za 2013. godinu, naredni poziv se
očekuje iduće godine.
Geografsko područje
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Autori (uključujući umjetnike, kustose, pisce, mislioce, itd.) bilo koje
nacionalnosti, neovisno o godinama, mogu predložiti projekte koji će biti
implementirani individualno ili zajednički.
Aplikanti mogu podnijeti umjetničke istraživačke projekte koji su trenutno u
fazi proizvodnje ili oni koji bi trebali biti završeni tokom šestomjesečnog
razdoblja nakon datuma odabira.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Cda-Projects Grant
İstiklal Cad. Mısır Apt. No:163 K.2 D.5
Beyoğlu / İstanbul 34433
Turkey
Tel: +90 212 251 12 14
Faks: +90 212 251 42 88
Email: [email protected]
Web stranica: http://cda-projectsgrant.org
42
Centar za promociju civilnog društva
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program malih grantova (PMG) “Budi promjena” 2013-2015
Osnovni cilj programa je podsticanje i osnaživanje građana/ki i organizacija
civilnog društva s posebnim naglaskom na organizacije civilnog društva i
neformalne grupe građana da aktivnim djelovanjem i radom postanu stvarni
nosioci promjena u lokalnim zajednicama u kojima žive kao i u društvu u
cjelini.
Program malih grantova finansijski će podržati manje ali konkretne i
kreativne razvojne lokalne inicijative koje su usmjerene na promociju i
jačanje izgradnje zajednice, promociju građanskog aktivizma, razvoj
individualne i korporativne filantropije i jačanje društvene odgovornosti.
Program malih grantova čine dvije osnovne komponente:
1. Inicijative za razvoj zajednice i
2. Inicijative za jačanje građanskog aktivizma
Akcenat u prvoj komponenti programa, Inicijative za razvoj lokalne
zajednice, usmjeren je na podsticanje aktivnosti koje za rezultat imaju
poboljšanje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici kroz:
- pružanje podrške građanima/kama i OCD da prepoznaju potrebe i
probleme sa kojima su suočeni u svojim lokalnim zajednicama kao i načine
rješavanja određenih problema;
- ohrabrivanje i poticanje kreativnih i efikasnih načina za rješavanje
problema u lokalnim zajednicama;
- pružanje podrške podsticanju i jačanju korištenja lokalnih resursa kao što
su znanja i vještine lokalnog stanovništva, obezbjeđivanje lokalne
finansijske podrške, dobrovoljni doprinosi građana kroz investiranje
sopstvenog rada, vremena, i roba te korištenje prirodnih i društvenih
resursa tokom implementacije određene lokalne inicijative.
Akcenat u drugoj komponenti programa, Inicijativa za jačanje građanskog
aktivizma usmjeren je na podsticanje i promociju informativnih, promotivnih,
edukativnih i zagovaračkih kampanja u lokalnoj zajednici
Također, u sklopu programa malih grantova omogućeno je i finansiranje tzv.
Ad hoc inicijative što podrazumjeva finansiranje aktivnosti/inicijativa koje
zahtjevaju trenutnu intervenciju i koje zbog hitnosti rješavanja problema ne
mogu čekati na redovne sastanke Selekcionog odbora. Poziv za apliciranje
na Ad hoc fond biće otvoren do utroška sredstava koja su planirana za ovu
komponentu.
Veličina donacije
Odobreni grantovi će se dodjeljivati u pojedinačnim iznosima do 5.000 KM.
Rok za prijave
Više informacija o samom Programu malih grantova i rokovima za prijavu
biće objavljeni na web stranicama www.cpcd.ba i www.civilnodrustvo.ba
Novi poziv je objavljen sa rokom prijave 11. septembar/rujan 2013. godine.
Geografsko područje
Bosna i Hercegovina
Kriterij podobnosti
- Pravo na apliciranje na Program malih grantova imaju lokalne organizacije
civilnog društva ( za komponentu 1 i 2) i neformalne grupe građana/ki (za
komponentu 1).
- Sve inicijative se realiziraju na lokalnom nivou.
- Prijavljena inicijativa mora biti zasnovana na vjerodostojno identifikovanom
problemu ili odabiru legitimnog pitanja za čije rješavanje je potrebno
zagovarati.
- Prijavljena inicijativa obavezno mora aktivno uključiti širok krug
korisnika/ca u realizaciju aktivnosti i promovisati pristup samopomoći.
Javni poziv će biti objavljen na stranicama: www.cpcd.ba i
43
Kako aplicirati?
www.civilnodrustvo.ba.
Kontakt
Centar za promociju civilnog društva
Kalesijska 14
71.000 Sarajevo
Tel/faks: +387 33 644 810
Email: [email protected]
Web stranice: www.cpcd.ba i www.civilnodrustvo.ba
44
Central European Initiative (Srednje-evropska inicijativa)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
CEI Funding of Cooperation Activities (CEI finansiranje za saradničke
aktivnosti)
CEI Cooperation Activities za cilj imaju jačanje saradnje između zemalja
članica CEI-ija kroz zajedničke inicijative. Organiziraju ih institucije zemalja
članica CEI-ija u cilju implementacije strateških ciljeva ustnovljenih CEI
vodičem i pravilima rada.
Područja intervencije su:
- klima, životna okolina i održiva energija,
- razvoj preduzeća, uključujući turizam,
- razvoj ljudskih resursa,
- informaciono društvo i mediji,
- interkulturalna saradnja, uključujući manjine,
- multimodalni prevoz,
- nauka i tehnologija,
- održiva poljoprivreda, i
inter-regionalna i prekogranična saradnja.
Ciljevi Cooperation Activities su podrška ustanovljavanju i implementaciji
koherentne i sveobuhvatne saradnje među zemaljama članica CEI-ija kroz:
- transfer znanja, posebno od EU ka ne-EU zemljama članicama,
- razmjenu iskustava i dobre prakse među zemaljama članica CEI-ija,
- zajedničke političke procjene i razvoja, i
- jačanje operativnih kapaciteta i mogućnosti.
CEI doprinos ne može preći 50% ukupnih troškova aktivnosti. Ostatak mora
biti finansiran iz aplikantovih ili drugih resursa.
CEI doprinos će pokriti samo stvarne troškove organizacije za aktivnosti
dokazane računima ili odgovarajućim ekvivalentom plaćanja. Narativni i
finansijski izvještaj treba biti podnešen CEI-iju do 90 dana nakon završetka
datuma implementacije naznačenog na aplikacionoj formi.
Rok za prijave
Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 30. juna/lipnja. Novi se očekuje u
narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
CEI zemlje uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Aktivnosti koje se finansiraju su:
- konferencije, seminari, radionice i druge vrste skupljanja,
- studije i analize, i
- treninzi.
Također mogu biti razmotrene i druge aktivnosti koje su u cilju
zadovoljavanja osnovnog cilja. Tokom evaluacije nijedna aktivnost neće
imati preferencu nad drugom, već će fokus biti na kvalitet projekta.
Kako aplicirati?
www.ceinet.org/content/cooperation-activities?tab=0
Kontakt
CEI Secretariat
Ms. Paola Plancher
Senior Executive Officer
Via Genova 9, 34121 Trieste, Italy
Tel: +39 040 7786 726
Email: [email protected]
Web stranica: www.ceinet.org
45
Channel Foundation (Fondacija Channel)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
The Channel Foundation
Channel Foundation je mala, privatna fondacija smještena u Seattle,
Washington, SAD, koja promovira liderstvo u ženskim ljudskim pravima
širom svijeta. Misija fondacije je da finansira i stvara mogućnosti za grupe
koje rade u mnogim područjima svijeta da obezbijede da su ženska prava
poštovana, zaštićena i ispunjena.
U cilju jačanja globalnog pokreta za ženska ljudska prava, trenutno se
fokusiramo na šest područja rada:
- obezbjeđenje ženskog učešća u rješenju konflikta i izgradnji mira,
- unaprijeđenje ženskih prava i liderstva,
- obezbjeđenje reproduktivnih prava / pravde,
- prevazilaženje pravne nejednakosti (uključujući nasljedstvo),
- završetak nasilja nad ženama i zaštita prava braniteljica ljudskih
prava, i
- promoviranje medijskih reformi i gender jednakosti.
Veličina donacije
Različiti.
Rok za prijave
Otvoreno tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Naša generalna strategija uključuje napore za:
- učešćem u međunarodnim, regionalnim i nacionalnim mrežama
ljudsko-pravaških aktivistica i donatora kako bi se donijele
informirane, saradničke i strateške odluke o finansiranju,
- promoviranjem razmjene među aktivisticama na globalnom jugu,
edukatoricama i lidericama u zajednicama, te
- obezbjeđivanjem učešća žena iz istorijski marginaliziranih zajednica
u osoblju, odborima i savjetodavnim mrežama grupa koje
podržavamo.
Kako aplicirati?
www.channelfoundation.org/what.html
Kontakt
603 Stewart St., Ste. 415
Seattle, WA 98101-1247
Web stranica: www.channelfoundation.org
46
Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation (Fondacija Charles A. and
Anne Morrow Lindbergh)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
The Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation
Fondacija podržava sadašnje i buduće generacije koje rade na jednakosti
koja "...povezuje suštinsku mudrost prirode sa naučnim saznanjima..."
(Charles A. Lindbergh) i "balansira snagu i život sa poštovanjem prema
životu" (Anne Morrow Lindbergh).
Lindbergh donacije se daju za sljedeće kategorije:
- poljoprivreda,
- avijacija / aeronautika,
- zaštita prirodnih resursa, uključujući životinje, biljke, vodu, te opšta
zaštita (zemlja, vazduh, energija, itd.),
- obrazovanje, uključujući umjetnost i interkulturnu komunikaciju,
- istraživanje,
- zdravstvo, uključujući biomedicinska istraživanja i adaptivnu
tehnologiju,
- smanjenje otpada i upravljanje otpadom, i
- A. Jonathan Lindbergh Brown donacija se može dati za projekte
koji podržavaju adaptivne tehnologije ili biomedicinska istraživanja
koja se rade s ciljem smanjenja nejednakosti između ljudi i naše
životne okoline.
Veličina donacije
Do 10.580 USD (simbolična suma koja predstavlja troškove aviona Spirit of
St. Louis).
Rok za prijave
Trenutno ne primaju prijave, a novi poziv se očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Fondacija je otvorena za aplikacije svih, ali aplikanti moraju raditi na
istraživačkim ili obrazovnim projektima.
Kako aplicirati?
www.lindberghfoundation.org/docs/index.php/application-forms
Kontakt
The Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation
2150 Third Avenue North, Suite 310
Anoka, MN 55303 2200
Tel: +1 763 576 1596
Faks: +1 763 576 1664
Email: [email protected]
Web stranica: www.lindberghfoundation.org
47
Charles Stewart Mott Foundation (Fondacija Čarls Stjuart Mot)
Naziv programa
Civil Society Program
Opšti ciljevi
Cilj programa je podsticati društva u srednjoj i istočnoj Evropi i Rusiji gdje
ljudi i zajednice poštuju pravadrugih i uspješno se angažuju u donošenju
odluka koje utiču na politike i procese koji oblikuju njihove živote na
lokalnom, nacionalnom i/ili međunarodnom nivou.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Razvoj neprofitnog sektora i filantropije; građansko angažovanje i učešće
javnosti; tranziciona pravda.
Veličina donacije
Prosjek donacije je 100.000 USD. Iznos većine naših grantova jeste između
15.000 USD i 250.000 USD godišnje. Trajanje projekta je minimalno dvije
godine.
Rok za prijave
Primaju projekte tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Kosovo.
Kriterij podobnosti
Svi budući kandidati treba da se informišu o misiji, oblasti djelovanja,
geografskoj oblasti i raspoloživosti fonda CSM-a prije nego što uspostave
početni kontakt.
Procedura za dodjelu sredstava obavlja se na više načina:
- Tražimo da organizacije sa kojima smo ostvarili kontakt dostave
prijedloge projekata.
- Objavljujemo povremene pozive za prijedloge projekata (RFPs) koji
se bave određenim problemima i oblastima.
- Primamo prijedloge projekata koji nisu posebno pozvani ali koji
spadaju u naše programske prioritete i koji su u skladu sa našim
uputstvima.
- Obzirom da su sredstva fonda ograničena, posebno preporučujemo
pisma interesovanja za one ideje i projekte koji nisu dostavljeni po
pozivu. Pisma treba da sadrže kratak opis projekta, potrebna
sredstva i vremenski period za realizaciju projekta.
- Razmatraće se prijedlozi za opštu podršku kao i prijedlozi posebnih
projekata. Prihvataju se projekti koji traju jednu i više godina.
Kako aplicirati
www.mott.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/appprocedures.aspx
Kontakt
Office of Proposal Entry
(Kancelarija za primanje prijedloga projekta)
C.S. Mott Foundation
Mott Foundation Building
503 S. Saginaw St., Suite 1200
Flint, MI 48502-1851,U.S.A.
Web stranica: www.mott.org
48
Civil Conflict Resolution (Građansko rješavanje konflikta)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Civil Conflict Resolution
Civil Conflict Resolution koji je smješten u Berlinu, dio je Institute for
Foreign Cultural Relations, i kao takav savjetuje NVO-e i German Federal
Foreign Office o rješenju konflikta mirnim putem. Tim promovira,
dokumentira i evaluira projekte implementirane u kriznim područjima širom
svijeta. Program je finansiran od strane German Foreign Office.
Primjeri projektnih tema i aktivnosti koji su finansirani:
obuka i dalja edukacija osoba specijaliziranih u rješenju konflikta
mirnim putem,
ustanovljavanje regionalnih i trans-regionalnih mirovnih mreža,
strategije izgradnje mira orijentirane ka lokalnim zajednicama,
reintegracija bivših vojnika u građanski život,
promocija tradicionalnih oblika medijacije konflikta,
daljnje obrazovanje za specijaliste koji pružaju psihološku podršku
žrtvama i počiniteljima nasilja,
stvaranje foruma za dijalog između stranaka u konfliktu (kao što su
okrugli stolovi, radionice i panel diskusije), i
rad na pomirenju između stranaka u konfliktu.
Veličina donacije
Nije specificirana. Aplikanti koji prethodno nisu dobijali novac mogu aplicirati
sa projektima u iznosu do 70.000 EUR.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Ne postoje specifični regionalni prioriteti u vezi finansiranja. Ipak, primarni
korisnici bi trebali biti ljudi iz regiona koji nisu primili veće sume finansiranja
iz javnih izvora. Iz ovoga razloga se projekti fokusirani na jugoistočnu
Evropu finansiraju, ali na veoma selektivnoj osnovi.
Kriterij podobnosti
Pogledati web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.ifa.de/en/funding/civil-conflict-resolution/fundingprocedure/submitting-an-application.html
Kontakt
Institut für Auslandsbeziehungen
Förderprogramm zivik
Linienstr. 139/140
D-10115 Berlin
Tel: +49 30 284491 60
Faks +49 30 284491 70
Email: [email protected]
Web stranica: http://www.ifa.de/en/funding/zivik-civil-conflict-resolution.html
49
Civil Rights Defenders (Branioci ljudskih prava)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Civil Rights Defenders Grant Program
Civil Rights Defenders (bivši Švedski helsinški komitet za ljudska prava) je
nevladina organizacija za ljudska prava bez ikakvih političkih i religijskih
usmjerenja. Uloga ovog komiteta je da u skladu sa međunarodnim
sporazumom o civilnim i političkim pravima iz 1966. godine i Helsinškim
aktom iz 1975. godine poveća poštovanje ljudskih prava i sloboda i da
pomogne u demokratskom razvoju državama koje su potpisale gore
navedene sporazume.
Civil Rights Defenders ima za cilj da doprinese povećanju poštovanja
ljudskih prava i razvoju demokratije. Osnova za postizanje ovog cilja jeste
promocija državnih sistema zasnovanih na vladavini prava.
Civil Rights Defenders surađuje sa lokalnim ljudsko-pravaškim
organizacijama u zemljama u kojima su aktivni. Njihovi partneri su
organizacije koje moralno, finansijski i eksplicitno promoviraju ljudska prava.
Surađuju samo sa nevladinim, vjerski i politički neovisnim organizacijama
koje ne zastupaju ili podržavaju nasilje i koje rade na odbrani ljudskih,
građanskih i političkih prava. Ovo znači da statuti, aktivnosti i vodeće osobe
organizacija trebaju imati isti cilj kao i oni. Uvijek prakticiraju nultu stopu
tolerancije ka finansijskim ili drugim neregularnostima.
Svi njihovi partneri rade na neprofitnoj osnovi.
Veličina donacije
Ovisno o projektu. Kontaktirati ured u Sarajevu za više informacija.
Rok za prijave
Tokom godine, u dogovoru sa partnerskim organizacijama.
Grantovi se generalno odobravaju u trajanju od jedne godine, od 1.
januara/siječnja do 31. decembra/prosinca, nakon čega se dostavlja
izvještaj sa detaljima o tome kako je grant iskorišten.
Geografsko područje
podrške
BiH i region.
Kriterij podobnosti
Sve organizacije koje dijele ideje Civil Rights Defenders. Projekti treba da
su u skladu sa strategijom zemlje u kojoj je organizacija aktivna. Projektne
ideje treba isključivo da se bave nekim od tema kojima se bavi Civil Rights
Defenders.
Prije apliciranja kontaktirajte elektronskom poštom predstavnika Civil Rights
Defenders radi informacije o prihvatljivosti aplikacije.
Kako aplicirati
Kontaktirati ured u Sarajevu za više informacija.
Kontakt
Civil Rights Defenders
Field Office Sarajevo
Alipašina 7, drugi sprat
71.000 Sarajevo
Tel: +387 33 552 375
Faks: +387 35 552 376
Email: [email protected]
Web stranica: www.civilrightsdefenders.org
50
Conservation, Food and Health Foundation (Fondacija za zaštitu, hranu i
zdravstvo)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
The Conservation, Food and Health Foundation
Osnovana 1985. godine, Conservation, Food and Health Foundation
promovira zaštitu prirodnih resursa, poboljšanje proizvodnje hrane i
poboljšanje zdravlja u zemljama u razvoju. Fondacija pomaže izgradnju
kapaciteta u zemljama u razvoju u tri glavna područja interesovanja sa
donacijama koje podržavaju istraživanje ili projekte koji rješavaju specifične
probleme.
Fondacija podržava projekte koji demonstriraju jako lokalno liderstvo,
promoviraju profesionalni razvoj u zaštiti prirodnih resursa, poljoprivredi i
zdravstvenim naukama; razvijaju kapacitete lokalnih organizacija; i
adresiraju specifične probleme na terenu. Preferira podršku projektima koji
se tiču nedovoljno finansiranih projekata i geografskog fokusa.
Zaštita prirodnih resursa
Donacije za zaštitu pomažu poboljšanju ekoloških i uslova u životnoj okolini
u zemljama u razvoju. Fondacija podržava istraživanja i slične vezane
aktivnosti, obuku i tehničku podršku naporima koji:
pomažu zaštiti održivih ekosistema i zaštitu biološke različitosti u
zemljama u razvoju, i
obučavaju lokalne lidere u zaštiti resursa, sa naglaskom na
tehničko i naučno obrazovanje.
Hrana
Donacije za hranu podržavaju fokusirane napore u cilju poboljšanja pristupa
hrani u zemljama u razvoju. Područja od interesa za fondaciju su:
promoviranje ili razvoj specifičnih održivih poljoprivrednih praksi sa
potencijalom za napredak nauke i prakse u drugim zemljama,
razvoj novih pristupa koji se bave pitanjem goriva i problemima
resursa vezanih za proizvodnju i pripremu hrane u zemljama u
razvoju,
istražuju i unaprijeđuju inovativno obrazovanje i intervencije
edukacije za male proizvođače hrane i farmere, i
promovišu nove pristupe kontrole pesticida i bolesti koje utiču na
usjeve i hranu u zemljama u razvoju.
Zdravstvo
Fondacija podržava programe javnog zdravstva koji radije preveniraju no
liječe. Podržava istraživačke projekte, tehničku pomoć i obrazovne projekte
koji:
poboljšaju javno zdravlje kroz napore na nivou lokalnih zajednica
koji se bave zaštitom zdravlja, prevencijom bolesti i reproduktivnim
zdravljem, i
povećavaju razumijevanje i borbu protiv tropskih bolesti.
Veličina donacije
Nije specificirana.
Rok za prijave
Zadnji rok prijave je bio 1. juli/srpanj 2013. godine, novi se očekuje u
narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Geografski fokus fondacije je čitav svijet.
51
Kriterij podobnosti
Podržavaju organizacije koje se nalaze u zemljama u razvoju ili u razvijenim
zemljama sa organizacijama koje za cilj imaju podršku zemljama u razvoju.
Kako aplicirati?
http://cfhfoundation.grantsmanagement08.com/?page_id=6
Kontakt
Conservation, Food & Health Foundation
c/o Prentice A. Zinn, Administrator
GMA
77 Summer Street, 8th Floor
Boston, Massachusetts 02110-1006 USA
Tel: +1 617 391 3091
Email: [email protected]
52
Coca-cola Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Coca-cola Foundation
Coca-Cola Company je lokalni biznis na globalnom nivou. Kako se naše
poslovanje širilo tokom godina tako je rasla i naša podrška zajednicama na
stvaranju i razvoju projekata širom svijeta. Ulažemo naše vrijeme, znanje i
resurse kako bi pomogli razvoj i održavanje održivih lokalnih zajednica.
U Coca-Cola Foundation svaki dan ulazimo u partnerstva s organizacijama
širom svijeta kako bi podržali inicijative i programe koji odgovaraju na
smislen način na potrebe zajednice i njihove prioritete.
Između 2002. i 2010. Fondacija je donirala ukupno 273 miliona USD. Našu
ukupni dobrotvorni prilozi tokom tog razdoblja - kroz Fondaciju i doprinose
iz naše kompanije – su bili više od 690 miliona USD.
Kroz našu globalnu fondaciju osnovanu 1984. godine i finansiranu od CocaCola Company, koncentriramo našu podršku na nekoliko ključnih područja:
Upravljanje vodom: podržavamo pristup čistoj vodi i sanitaciji,
zaštiti voda u ugroženim područjima, korištenju vode za proizvodnju
i osiguranje čiste vode, obrazovanju i programima podizanja svijesti
koji promoviraju očuvanje vode unutar zajednica i industrije.
Zdrav i aktivan način života: podrška vježbama, fizičkim
aktivnostima i prehrambeni obrazovni programi, programi koji
motiviraju promjene ponašanja i programi koji potiču životne
promjene u ponašanju.
Recikliranje: kako bi povećali napore uklanjanja, unaprijedili
recikliranje, povećali svijest zajednice o recikliranju i podršku
istraživanjima i inovacijama.
Obrazovanje: podrška stipendijama, prevencija napuštanja škola,
pristup programima obrazovanja i druge obrazovne inicijative, a sve
na osnovu lokalnih prioriteta.
U Evropi podržavamo stipendije i druge obrazovne programe i inicijative.
Veličina donacije
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
http://www.coca-colacompany.com/our-company/community-requestsguidelines-application
Kontakt
The Coca-Cola Company
P.O. Box 1734
Atlanta, GA 30301, USA
Tel: +1 800 438 2653
53
Conservation Leadership Programme
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Conservation Leadership Programme
Conservation Leadership Programme (CLP) je partnerska inicijativa koja
uključuje četiri konzervacionističke organizacije – BirdLife International,
Conservation International, Fauna & Flora International, Wildlife
Conservation Society - i BP plc. Misija Conservation Leadership
Programme je promocija razvoja budućih konzervacionističkih lidera i
jačanje kapaciteta da adresiraju najznačajnija konzervatorska pitanja našeg
vremena.
Da bi se postigao taj zadatak, CLP ima sljedeće ključne ciljeve:
identificirati, obučiti i mentorirati buduće lidere konzervacionizma
koji pokazuju predanost očuvanju i održivom razvoju,
podrška praktičnim projektima očuvanja koji se bave prioritetnim
pitanjima, imaju rezultate i komuniciraju pitanja očuvanja, te grade
lokalne kapacitete, i
omogućiti globalnu mrežu očuvanja kako bi podržali nastavak
profesionalnog razvoja, promicali suradnju i osigurali dugoročnu
održivost.
CLP nudi široku različiti podršku konzervatorima u ranoj fazi karijere.
Future Conservationist Awards
Conservation Leadership Programme nudi Future Conservationist Awards
do 15.000 USD timovima sa velikim potencijalom koji za cilj imaju razvoj
kapaciteta i vještina kroz praktične konzervatorske projekte.
Conservation Follow-Up Awards
Conservation Leadership Programme nudi nastavak finansiranja
dobitnicima u okviru prethodne kategorije CLP Future Conservationist
Award Winners u obliku Conservation Follow-up Awards.
Conservation Leadership Awards
Nakon završetka Conservation Follow-up projekta, dobitnici CLP-a su
kvalificirani da apliciraju na Conservation Leadership Award.
Alumni Grants
Ako ste bili član CLP nagrađivanog tima i želite dodatno izgraditi znanja i
vještine možete aplicirati na CLP Alumni Grant. Grantovi u iznosu do 1.250
USD se dodjeljuju dva puta godišnje, a mogu se koristiti za prisustvo
konferencijama, radionicama ili za kratkoročne kurseve koje nude
univerziteti i druge institucije koje su usmjerene na očuvanje životne
sredine.
Kate Stokes Memorial Award
Kroz ovaj fond grant od dodatnih 5.000 USD se daje na godišnjoj osnovi za
izuzetan Follow-up ili Leadership tim podržan od strane Conservation
Leadership Programme. Poseban naglasak je na timu koji pokazuje
posebno jaku strast, entuzijazam i dugoročnu predanost konzerviranju.
Mentorstvo
Cilj CLP mentorstva je pružiti priliku za Program Alumni da rade kao
mentori na tekućim projektima i/ili da sa potencijalnim kandidatima podijele
svoja znanja i iskustva.
Savjeti i podrška
CLP nudi niz savjeta i podrške potencijalnim aplikantima, CLP dobitnicima i
alumni zajednici.
Različita na osnovu otvorenih poziva za projekte. Većina novih poziva se
otvara u julu/srpnju ove godine.
54
Rok za prijave
Tokom godine na osnovu otvorenih poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
CLP nudi podršku mladim konzervatorima koji žive i rade u Africi, Aziji,
istočnoj i jugoistočnoj Evropi, Latinskoj Americi i Karibima, Bliskom istoku, i
Pacifičkim ostrvima.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
http://www.conservationleadershipprogramme.org/Apply.asp
Kontakt
Email: [email protected]
Web stranica: http://www.conservationleadershipprogramme.org
55
Copernicus
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Program podrške studentima iz srednje i jugoistočne Evrope
Pružanje podrške u obrazovanju kvalifikovanih studenata iz istočne, srednje
i jugoistočne Evrope. Kroz program se radi na intenziviranju kontakta
između istoka i zapada, čime se doprinosi izgradnji, stabilizaciji i
demokratizaciji istočne, srednje i jugoistočne Evrope.
Stipendisti programa Copernicus studiraju jedan semestar na univerzitetima
u Berlinu, Hamburgu ili Minhenu i imaju dvomjesečnu praksu u jednom
preduzeću ili javnoj ustanovi.
Stipendisti su smješteni u porodicama ili u studentskim domovima,
pokrivena im je cijena povratne karte, zdravstvenog osiguranja i školarine, i
dodjeljuje im se džeparac u iznosu od 180 EUR mjesečno.
Rok za prijavu je 1. septembar/rujan za studijski boravak koji počinje 1.
aprila/travnja, te 1. mart/ožujak za studijski boravak koji počinje 1.
oktobra/listopada.
Geografsko područje
podrške
Zemlje istočne, srednje i jugoistočne Evrope.
Kriterij podobnosti
Za više informacija posjetite web stranicu: www.copernicus-stipendium.de
Kako aplicirati?
Za više informacija posjetite web stranicu: www.copernicus-stipendium.de
Kontakt
Copernicus e.V.
Postfach 130261 (Mittelweg 11–12)
D- 20102 Hamburg, Germany
Email: [email protected]
Web stranica: www.copernicus-stipendium.de
56
Corfu Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Corfu Foundation
Osnovana 2004. godine Corfu Foundation nastoji doprinijeti buđenju više
svijesti i povezivanju sa drevnom mudrosti. Svjesni smo da naš svijet
prolazi kroz središnji trenutak u evoluciji ljudske svijesti. Živimo u onome što
su stari Grci nazivaju Kairos, vrijeme ‘između' kada će nešto bitno novo biti
rođeno. U ovom trenutku to je i naša prilika i naša dužnost kao ljudskih bića,
mijenjajući naš odnos jedni s drugima, s prirodom i svemirom.
Naša uloga u Corfu Foundation je njegovati dublje razumijevanje vremena u
kojem živimo i za podršku grupama i osobama koji rade na rješavanju
uzroka postojećih neravnoteža. Među njima su siromaštvo mnogih
potaknuto pohlepom nekolicine i isključenjem iz mudrosti prirode. Na kraju,
moramo priznati svaki svoje mjesto i odgovornost unutar šire mreže života.
Promjena, vjerujemo, počinje s osobom i sa radom na višoj svrsi. Kada se
naše misli i akcije temelje na opštim načelima - ljubav, suosjećajnost,
mudrost i suradnja – tada možemo uticati na kolektivnu dobrobit planeta i
zagrabiti u zdenac kreativnosti koja leži u svakome od nas.
Uz proširenu svjesnost potencijala čovječanstva koja je u nastajanju,
suradnja mora prevladati nad konkurencijom, jedinstvo nad odvojenosti.
Kao Fondacija podržavamo inovativne ideje koje osnažuju univerzalne
duhovne vrijednosti i usluga za opšte dobro.
Corfu Foundation podržava preventivan, holistički pristup usmjeren na
sljedeća područja interesa:
duhovno širenje,
ekološka održivost,
dobrobit za duh i tijelo, i
liderstvo.
Veličina donacije
Tipična veličina donacija je između 5.000 USD i 20.000 USD.
Rok za prijave
15. mart/ožujak i 15. septembar/rujan svake godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Naš cilj je imati katalitičku ulogu u početnom finansiranju projekata i
inovativnih ideja koje mogu pasti izvan parametara glavnih filantropskih
struja. Podrška se pruža u obliku: donacija za projekte, stipendija, i podrška
u suradnji s drugim donatorima.
Fondacija podržava istraživanja, radionice, konferencije i pripremu
dokumentarnih filmova i knjiga koje su u skladu sa našim temeljnim
područjima interesa.
Prvo se šalje pismo interesa, nakon čega se odabrani pozivaju predati puni
prijedlog projekta.
Kako aplicirati?
www.corfufoundation.org/grantmaking
Kontakt
Corfu Foundation
P.O. Box 45
Stevenson, MD 21153, USA
Email: [email protected]
Web stranica: www.corfufoundation.org
57
Council of Europe (Vijeće Evrope)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
The Human Rights Trust Fund
Human Rights Trust Fund (HRTF) je uspostavljen u martu/ožujku 2008.
godine od Norveške, inicijatora i osnivača Council of Europe i CEB Council of Europe Development Bank. Od osnivanja su se pridružili
Njemačka, Holandija, Finska, Švicarska i Velika Britanije.
Fond finansira aktivnosti koje podržavaju napore zemalja članica u
implementaciji Evropske konvencije o ljudskim pravima (Konvencije) i druge
instrumente ljudskih prava Vijeća Evrope i doprinose jačanju Evropskog
suda za ljudska prava kroz:
- očuvanje i promoviranje zajedničkih temeljnih vrijednosti koje se tiču
ljudskih prava, demokratije i vladavine prava,
- osiguranje učinkovitih mehanizama provjere kompatibilnosti propisa i
upravne prakse s Konvencijom, uključujući i osiguranje učinkovitih domaćih
pravnih lijekova, i
- olakšanje provedbe nacionalnih mjera za sprečavanje ili ispravak kršenja
ljudskih prava.
Veličina donacije
Nije definirana.
Rok za prijave
Nije definiran.
Geografsko područje
podrške
Zemlje članice Vijeća Evrope.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.coe.int/t/dghl/humanrightstrustfund/default_en.asp
Kontakt
Secretariat of the Human Rights Trust Fund
Verena Taylor, Director
Office of the Directorate General of Programmes
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel: + 33 388 41 28 64
Faks: + 33 390 21 46 31
Email: [email protected]
Web stranica:
http://www.coe.int/t/dghl/humanrightstrustfund/contacts_en.asp
58
Cultural Grassroots Project
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Cultural Grassrots Grants
Podrška za kulturne projekte u lokalnoj zajednici se daje za provedbu
kulturnih i projekata visokog obrazovanja koje provode neprofitne
organizacije, lokalne vlasti, istraživačke i ustanove visokog obrazovanja,
aktivne na nivou lokalne zajednice u zemljama u razvoju. Podrška se daje
izravno promicanju kulture i visokog obrazovanja, a također se potiče
razumijevanje i kulturna razmjena s Japanom.
Svi razvojni projekti na promicanju kulture i visokog obrazovanja u nekoj od
prihvatljivih zemalja usmjerenih na rad u lokalnoj zajednici su prihvatljivi za
finansiranje. Neki od primjera prihvatljivih projekata su (ovo nije iscrpan
popis):
- kursevi japanskog jezika, kao i oprema za iste,
- ozvučenje i rasvjetna oprema za pozorišta,
- sportska oprema za sportske sadržaje i organizacije (uključujući
borilačke sportove), i
- audio-vizualna oprema za umjetničke galerije i muzeje.
Prioritetna područja i detaljne uslove određuje japanska ambasada ili
konzulat u svakoj zemlji koja ispunjava uslove u skladu sa specifičnim
potrebama za kulturu ili područja visokog obrazovanja.
Veličina donacije
Na osnovu poziva za projekte.
Rok za prijave
Tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Zemlje u razvoju.
Kriterij podobnosti
Svaka neprofitna organizacija ispunjava uvjete za dobijanje podrške. Uslov
je da organizacija provodi projekte na promicanju kulture i visokog
obrazovanja (uključujući i sport) na nivou lokalne zajednice u prihvatljivim
zemljama. U posebnim slučajevima, vladine institucije mogu biti kvalificirane
za podršku.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu ambasade Japana u BiH www.bosnia.embjapan.go.jp ili www.mofa.go.jp.
Kontakt
www.mofa.go.jp
59
DAAD – njemački servis za akademsku razmjenu
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Stipendije DAAD za studiranje i grantovi za istraživački rad – Studije i
istraživački rad u Nemačkoj
Započeti i/ili osnažiti suradnju između visokoškolskih institucija zemalja
zapadnog Balkana i Njemačke, proširiti akademsku razmjenu i omogućiti
međunarodno studiranje i istraživački rad studentima i naučnicima.
Aktivnosti su u sljedećim područjima:
- ljetnji kursevi, intenzivni kursevi jezika, stažiranje, studijska
putovanja za grupe studenata,
- master studije na njemačkom ili engleskom jeziku (međunarodni
programi) u Njemačkoj,
- doktorske studije (na njemačkom ili engleskom jeziku),
- studijski boravak za doktorante, postdoktorante i profesore, i
- akademska razmjena u okviru novih ili postojećih partnerstava
između univerziteta/fakulteta ili odsjeka.
Studenti: 750 EUR/mjesečno.
Doktoranti: 1.000 EUR/mjesečno.
Naučnici: do 2.240 EUR/mjesečno.
Troškovi međunarodnih putovanja i zdravstvenog osiguranja obično bivaju
dodati.
Rok za prijave
Opšti rok je 15. novembar/studeni svake godine.
Geografsko područje
podrške
Zapadni Balkan.
Kriterij podobnosti
Studenti i istraživači iz svih disciplina.
Kako aplicirati?
www.daad.de/laenderinformationen/bosnien-und-herzegowina/de
Kontakt
www.daad.de/laenderinformationen/bosnien-und-herzegowina/de
60
Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
The Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU
Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU je jedna od najvećih evropskih
fondacija i promovira inovativne i primjerene projekte zaštite životne
okoline.
DBU vodič je podijeljen u devet sljedećih područja podrške:
I. Tehnologije zaštite životne okoline
Područje podrške 1: ekološke i odgovarajuće procedure i proizvodi
Područje podrške 2: zaštita klime i energije
1. Zaštita klime
2. Energetska efikasnost i održiva energija
Područje podrške 3: arhitektura i izgradnja
1. Integralno planiranje i zaštita zemlje
2. Metode zaštite resursa i proizvoda
II. Istraživanja o životnoj okolini i zaštiti prirode
Područje podrške 4: primijenjena ekološka istraživanja
1. Program stipendija
2. Održiva hemija - procedure i proizvodi
3. Biotehnološke procedure i proizvodi
Područje podrške 5: ekološko korištenje zemlje
1. Poljoprivredne procedure i proizvodnja
2. Održivo korištenje šuma
3. Uzgajanje i rast
Područje podrške 6: zaštita prirode
1. Zaštita prirode u kultiviranim okruženjima
2. Regeneracija uništenog habitata
3. Zaštita prirode u naseljenim područjima
4. Zaštita prirode u prirodnim staništima i zaštićenim zonama
III. Razgovor o okolišu i zaštita prirodne imovine
Područje podrške 7: razmjena informacija o okolišu
1. Metodi i instrumenti
2. Testiranje i korištenje novih formata medija
3. Elektronski mediji
4. Eko-menadžment sistemi za mala i srednja preduzeća
Područje podrške 8: obrazovanje o životnoj okolini
1. Interdisciplinarna razmjena i razgovor o prirodnom okolišu i prirodi
2. Obrazovanje za održivost
3. Profesionalno obrazovanje o okolišu i konsultiranje o životnoj okolini
Područje podrške 9: životna okolina i imovina
1. Zaštita kulturne imovine pod okolišnim aspektima
2. Zaštita istorijskih kulturnih naslijeđa i nacionalno važnih vrtova
3. Saradnja u zaštiti kulturne imovine i zaštita prirode
Veličina donacije
Različiti.
Rok za prijave
Različiti.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet
61
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.dbu.de/364.html
Kontakt
Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU
P.O Box 1705
49007 Osnabrück
An der Bornau 2
49090 Osnabruck
Tel: + 49 541 9633 - 0
Faks: + 49 541 9633 190
Web stranica: www.dbu.de/371.html
62
Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) GmbH
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Programi podrške
GTZ radi u Bosni i Hercegovini u ime njemačkog Saveznog ministarstva za
privrednu suradnju i razvoj (German Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development - BMZ) od 1995. godine. Fokus je na
održivom privrednom razvoju, demokratiji i civilnom društvu. Još od
uspostavljanja državne strukture podržavaju provedbu reformi usmjerenih
integracijama u Evropsku uniju.
GTZ savjetuje i pomaže Bosni i Hercegovini u razvoju tržišne ekonomije,
stabiliziranjem domaće situacije i poboljšanjem okvira za okvira učlanjenja u
Evropsku uniju. Suradnja se usredotočuje na prioritetna područja navedena
ispod.
Održiva infrastruktura:
- savjetovanje o energetskoj efikasnosti
Društveni razvoj:
- povećanje korištenja kontracepcije.
Vlada i demokratija:
- mreža udruženja lokalnih vlasti SEE
- trgovina ljudima i socijalna zaštita na zapadnom Balkanu
- jačanje javnih institucija
- jačanje lokalnih vlasti
Životna okolina i klimatske promjene:
- savjetovanje o energetskoj efikasnosti
Privredni razvoj i zapošljavanje:
- regionalni trening i monitoring mjera energetske efikasnosti u
sektoru izgradnje
- izgradnja kapaciteta za korištenje obnovljivih resursa i energetske
efikasnosti u opštinama u SEE
- EU integracije SEE
- razvoj alumni mreže Praksi održivog biznisa u SEE
- promocija obrazovanja odraslih
- njemački program stažiranja za zemlje zapadnog Balkana
- lokalni i regionalni ekonomski razvoj
Veličina donacije
Ovisi o projektima.
Rok za prijave
Nije specificiran.
Geografsko područje
podrške
Jugoistočna Evropa.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
GIZ Office Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7a
63
71.000 Sarajevo
Tel: +387 33 957 500
Faks: +387 33 957 501
Web stranica: http://www.giz.de/en/worldwide/289.html
64
Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i
pomoć)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za
razvoj i pomoć)
Development and Aid World News Service je platforma za promicanje
nezavisnog humanitarnog novinarstva i pripovijedanja. Nudeći podršku
piscima, blogerima, fotografima, građanskim novinarima i tradicionalnim
medijima, DAWN podržava pričanje ljudskih priča koje su od globalnog
interesa. DAWN se zalaže za smanjenje prepreka povezanih s
humanitarnim novinarstvom i pričanjem priča.
Development and Aid World News Service je medijska platforma za ljude
zainteresirane za globalne vijesti. Naš vodeći proizvod je DAWN Digest,
dnevni press-clipping servis koji omogućuje lako čitanje dnevnog pregleda
globalnih humanitarnih vijesti.
Cilj nam je uspostaviti DAWN kao platformu za podršku novinarstvu za
humanitarne zajednice. Kroz prihode od pretplate na DAWN Digest ćemo
započeti izdavačku platformu i davati ćemo mikro-grantove za podršku
izvještavanju i pričanju priča o globalnim humanitarnim pitanjima.
Da li vam je potreban novi objektiv vašeg fotoaparata? Trebate li pomoć za
pokrivanje troškova avionske karte? Ako ste humanitarni pripovjedač i
možete pokazati kako će 500 USD pomoći vaš projekt, trebali biste
razmotriti vašu aplikaciju. Jasno nam je da 500 USD vjerojatno neće pokriti
cijeli trošak vašeg projekta, ali nadamo se da može pomoći. Kako DAWN
raste, početi ćemo davati veću podršku.
Veličina donacije
Do 1.000 USD.
Rok za prijave
Informacije o zadnjim dobitnicima grantova su objavljene
februara/veljače, a novi pozivi se očekuju u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://dawnsdigest.com/grants/
Kontakt
http://dawnsdigest.com
krajem
65
Doen Foundation (Fondacija Doen)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program donacija
DOEN Fondacija finansira različite inicijative zahvaljujući podršci od strane
Dutch Post Code Lottery, Sponsor Bingo Lottery i BankGiro Lottery. DOEN
koristi doprinose Dutch Post Code Lottery za područja održivog razvoja,
Sponsor Bingo Lottery doprinosi za područja javne dobrobiti, a doprinos
BankGiro Lottery za kulturalne projekte. DOEN Fondacija je zainteresirana
za stimuliranje veza između različitih aktera. Ipak, DOEN finansira inicijative
u inostranstvu samo na području održivog razvoja. Zato je skidanje
aplikacije na engleskom moguće samo za ovo područje.
DOEN-ov primarni fokus na područjima održivog razvoja je na sociokulturnim aspektima ('ljudi'), ekonomskim aspektima ('profit') i ekološkim
aspektima ('planet'). DOEN Fondacija je kreirala sljedeće programe koji
predstavljaju ove aspekte: a) razvoj finansijskog sektora, b) proizvodnja i
potrošnja, c) klima i energija, d) društvena i ekonomska ljudska prava, i e)
kultura i mediji.
Veličina donacije
Nije specificirano (obično do 1/3 vrijednosti projekta).
Rok za prijave
Aplikacije se primaju tokom čitave godine, ali najmanje četiri mjeseca prije
planiranog početka projekta.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Aplicirati mogu samo organizacije, ne i pojedinci.
Prilikom odlučivanja o aplikaciji DOEN posebnu pažnju obraća na poslovnu
komponentu, kao i socijalnu i komponentu održivosti na način na koji je
predstavljena u aplikaciji, sa naglaskom na tri P: ljude, planetu i profit
(People, Planet, Profit).
Kako aplicirati?
www.doen.nl/web/applications.htm
Kontakt
P.O. Address:
DOEN Foundation
postbus 75621
1070 AP Amsterdam
Tel: +31 20 5737 333
Faks: +31 20 573 7370
Email: [email protected]
Web stranica: www.doen.nl
66
Dorothea Haus Ross Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program donacija
Misija Fondacije Dorothea Haus Ross je podrška organizacijama koje pomažu
ranjivu djecu. U SAD i širom svijeta nijedno dijete ne bi smjelo biti
zaboravljeno. Djeca imaju pravo na zdrav, siguran i moralan početak života i
uspješno odrastanje.
Fondacija ima poseban interes u pomaganju:
- bolesne djece,
- djece tjelesnih invalida,
- ozlijeđene djece,
- unakažene djece,
- djece sa poteškoćama u razvoju,
- emocionalno oštećene djece,
- djece s malo ili bez pristupa obrazovanju,
- učenje djece s poteškoćama,
- siročadi,
- ranjive djece kao posljedica prirodnih katastrofa ili sukoba,
- tjelesno zlostavljane i zanemarene djece, i
- pothranjene djece.
Veličina donacije
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Iako pružaju značajnu podršku djeci izvan SAD, ne možemo slati novac
izravno za strane dobrotvorne svrhe. Potrebno je da pronađete američku
organizaciju s kojom ćete raditi. Tražimo da takve organizacije imaju znanje o
vašem radu. One bi trebali biti u poziciji da provjere integritet vaše
organizacije, prihvate odgovornost za potrošnju sredstava i da vam daju
preporuku. Molimo kontaktirajte naš ured s bilo kakvim pitanjima ili za pomoć
u vezi s ovim pitanjem.
Kako aplicirati?
www.dhrossfoundation.org/index.php?option=com_content&view
=article&id=13:how-to-apply&catid=1
Kontakt
The Dorothea Haus Ross Foundation
1036 Monroe Avenue
Rochester, New York 14620 USA
Attention: Wayne S. Cook, Ph.D.
Foundation Executive
Tel: +1 585 473 6006
Faks: +1 585 473 6007
Email: [email protected]
Web stranica: www.dhrossfoundation.org
67
Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (STIDIT) (Holandska
fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji - STIDIT)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji
Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (Holandska fondacija za
dijalog u zemljama u tranziciji STIDIT) je posvećena podršci ljudima u
konfliktnim područjima i zemljama u političkoj tranziciji. STIDIT se posebno
fokusira na grupe, često u sastavu nacionalnih manjina, koje su oštećene,
kojima se prijeti ili su izostavljene u zemlji u procesu tranzicije.
STIDIT nastoji aktivno podržavati građane u tranzicijskim i konfliktnim
zemljama i regijama u procesima dizajniranim za nuđenje održivog
poboljšanja lokalnih uslova života, kroz vlastite inicijative i suradnju različitih
pojedinaca i grupa.
STIDIT stimulira i pruža podršku u razvoju privatne inicijative u ovim
tranzicijskim prostorima koje često karakteriziraju tekuće socijalne,
ekonomske i političke nestabilnosti. STIDIT smatra da je od iznimne važnosti
istraživanje i prepoznavanje kako je u danom kontekstu potrebno ojačati
obespravljene grupe i pojedince.
Teme koje STIDIT podržava su:
ljudska prava,
učešće i dijalog,
društveno-ekonomski razvoj,
podrška civilnom društvu, i
zaštita životne okoline.
Veličina donacije
Nije definirana, pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Nije definiran, pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Više zemalja svijeta uključujući BiH.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
STIDIT
Koningslaan 60
3583 GN Utrecht
The Netherlands
Tel: +31 302 545 840
Faks: +31 302 545 376
Email: [email protected]
Web stranica: www.stidit.nl
68
Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation)
Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) je osnovao Gösta Videgård 1944.
godine i od tada podržava istraživanja u ekološkoj poljoprivredi i biološkoj
medicini. Prema želji i pogledima Gösta Videgårds fondacija prije svega
podržava specifična istraživačka područja. Glavni cilj Fondacije je podrška
strateškim i inovativnim projektima.
U okviru poljoprivrede Fondacija podržava istraživanja koja se odnose na
poboljšanje i daljnji razvoj ekološke poljoprivrede (ekološki pogodni
poljoprivredni sistemi u kojima se hemijski spojevi za gnojenje i druge stvari
zamjenjuju se ekološkim i biološkim mjerama promicanja proizvodnje).
Ovdje cilj treba biti proizvodnja hrane visoke kvalitete koja dobro odgovara
poboljšanju javnog zdravstva i razvoja. Nadalje, istraživanja u pripremi i
skladištenju hrane s prirodnim tehnologijama također mogu biti podržana.
Unutar medicine Fondacija podupire istraživanja koji se odnose na
poboljšanje i daljnji razvoj metoda liječenja koja su prirodna i pogodna za
promicanje inherentne ljudske sposobnosti samoiscjeljenja. Holistički
pogled na ljudsko zdravlje, gdje se posmatraju ne samo lijek, već i uticaj
hrane i okoliša, ovdje je od velike važnosti. Također su podržana
istraživanja o značenju životne okoline i načinu života za zdravstveno
stanje.
Također podržavaju stipendije i strateške napore na promicanju razvoja.
Fondacija također prima aplikacije za planiranje i podršku. To može biti u
obliku radionica ili seminara koji mogu biti dio dijaloga između istraživača i
naučno savjetodavnog vijeća Fondacije.
Veličina donacije
Nije specificirana.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren do 31. maja/svibnja 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Ekhagastiftelsen nema ograničenja u vezi iz kojih zemalja mogu doći
aplikacije.
Za aplikacije van Evrope tražimo da imate suradnju s evropskim
institucijama.
Nemamo nikakvih formalnih uslova da aplikacije dolaze samo iz institucija
(univerziteta, istraživačkih institucija, itd.).
Ako je aplikacija od važnosti za ciljeve Fondacije, to je najvažnije prilikom
ocjenjivanja zahtjeva.
Moguće je aplicirati za stipendije, ali se obično odobravaju za istraživanja u
vezi projekata. Ne podržavamo osnovno obrazovanje na nivou univerziteta.
Kako aplicirati?
www.ekhagastiftelsen.se/eng/ansokan.shtml
Kontakt
Ekhagastiftelsen
Box 34012
SE-10026 Stockholm
Sweden
Tel: +46 70240 81 81
Email: [email protected]
Web stranica: www.ekhagastiftelsen.se
69
Ekumenska inicijativa žena
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati?
Kontakt
Ekumenska inicijativa žena
- osnažene žene kao akteri društvenih promjena,
- promocija izgradnje mira i mirovnog aktivizma kao pozitivnih faktora
društvenih promjena kroz pun doprinos žena, i
- dublje razumijevanje i poštovanje religijske različitosti kao pozitivne
dimenzije razvoja pluralističkog društva.
Predloženi projekti trebaju biti iz jednog ili više područja djelovanja EIŽ-a:
- mira i pomirenja,
- ekumenizma i međureligijskog dijaloga, i
- ženskih ljudskih prava
- finansijske potpore u iznosu do 3.000 EUR po projektu i u trajanju do
godine dana;
- finansijske potpore u iznosu do 6.000 EUR po projektu, od kojih se 20%
može upotrijebiti za institucionalnu potporu, namijenjenim postojećim
partnerima, a u cilju daljnjeg razvoja uspješnih projektnih modela.
Ekumenska inicijativa žena raspisuje dva konkursa godišnje kroz NVO
mreže i religijske časopise. Trenutni poziv je otvoren do 26.
avgusta/kolovoza 2013. godine.
Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija.
Za dodjelu finansijske potpore u visini do 3.000 EUR mogu se prijaviti:
- žene koje žele utjecati na stvaranje pozitivnih društvenih promjena kroz
organizacije civilnog društva ili u obliku građanskih inicijativa, i
- teologinje i/ili studentice teologije iz islamske/kršćanske/židovske
zajednice koje bi svojim radom doprinosile odgovornom rješavanju
problema u područjima djelovanja EIŽ-a. One svoj projekat mogu prijaviti
isključivo kroz ustanove, odnosno vjerske institucije u kojima djeluju.
Za dodjelu finansijske potpore u visini do 6.000 EUR mogu se prijaviti
organizacije i teologinje koje:
- su barem jedanput koristile potporu EIŽ-a, i
- su sve svoje obveze proizišle iz Sporazuma o partnerstvu s EIŽ-a izvršile.
Upute za prijavu:
- Kandidatkinje moraju ispuniti Prijavni obrazac, te Obrazac proračuna EIŽa koji je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku.
- Organizacije moraju dostaviti kopiju dokaza o registraciji.
- Teologinje uz prijavu moraju dostaviti svoju biografiju (CV).
- U slučaju projekata u čiju će implementaciju biti uključeni i treneri/ce,
potrebno je dostaviti i njihovu biografiju (CV).
Obrasci za prijavljivanje se dostavljaju na zahtjev.
Ekumenska inicijativa žena
Poljički trg 2a, 21310 Omiš, Hrvatska
Tel: + 385 21 862 599
Faks: + 385 21 757 085
Email: [email protected]
Osoba za kontakt: Jelena Mandić, voditeljica programa
70
Endangered Language Fund (Fond za ugrožene jezike)
Naziv programa
Fond za ugrožene jezike
Opšti ciljevi
Endangered Language Fund daje grantove za za održavanje jezika i
jezičkog polja rada. Rad će najvjerojatnije biti finansiran ukoliko služi
izvornoj zajednici i polju lingvistike. Rad koji ima izravnu primjenjivost jednoj
grupi i daljoj primjeni na drugi također će se razmatrati. Izdavačke
subvencije su niži prioritet iako će se razmatrati. Prijedlozi projekata mogu
doći iz bilo koje zemlje. Jezik koji je ugrožen mora biti u opasnosti
nestajanja jednu ili dvije generacije. Ugroženost je kontinuum, i mjesto na
kontinuum je jedan faktor u našim finansijskim odlukama.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Opravdani troškovi uključuju konsultantske naknade, kasete, filmove,
putovanja, itd.
Veličina donacije
Grantovi su obično na godinu dana, iako je moguće i produženje. Obično su
donacije do 4.000 USD, iako je prosječna suma 2.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 22. aprila/travnja 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati?
Kontakt
Istraživači jezika i aktivisti iz svih zemalja imaju pravo aplicirati. Donacije
mogu biti dodjeljene i institucijama, ali ne za administrativne troškove.
Ne postoji specifična forma već je sve zahtjevane informacije potrebno
uključiti u jednu poruku, poželjno u PDF formatu. Pošaljite emailom jedan
dokument sa svim materijalima na: [email protected]
Aplikacije je potrebno poslati elektronskim putem. Aplikacije poslate faksom
ili poštom neće biti prihvaćene.
The Endangered Language Fund
300 George Street, Suite 900
New Haven, CT 06511, USA
Tel: +1 203 865 6163
Faks: +1 203 865 8963
Email: [email protected]
Web stranica: www.endangeredlanguagefund.org
71
ERSTE Stiftung (Fondacija ERSTE)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
ERSTE program podrške
Fondacija ERSTE radi na tri programska područja i to: društveni razvoj,
kultura i Evropa. Ovi programi se bave pitanjima društvene povezanosti,
razvoja kulture, te izazova sa kojima se susrećemo u procesu ujedinjavanja
Evrope. Svi ovi ciljevi su međusobno povezani i tvore zajedničku platformu
promocije dijaloga i prenosa znanja u jugoistočnoj Evropi.
Svaki od programa postavlja dva glavna pitanja: Kako možemo napraviti
podržavajuće mreže koje mogu izgraditi snažne zajednice koje ne mogu biti
zaboravljene? I koji uticaj ima velika politička, ekonomska i društvena
promjena u srednjoj i jugoistočnoj Evropi na društvenu povezanost, kulturni
život i demokratske vrijednosti?
U okviru programa društvenog razvoja razvijamo ideje i koncepte povećanja
društvenog učešća i obezbjeđivanja da niko nije zaboravljen - bez obzira na
okolnosti - kako bi se napravila stabilnija, efikasnija i poštenija društva.
Istražujemo i dokumentiramo kulturu ovih područja jer vjerujemo da
promocija znanja i razumijevanja pomažu u kreiranju pozitivnije budućnosti.
U programu kulture iniciramo i podržavamo modernu kulturnu produkciju.
ERSTE nagrada za socijalnu integraciju se dodjeljuje projektima koji:
- identificiraju inovativan proizvod, uslugu ili pristup društvenoj integraciji
problema,
- primjenjuju praktična rješenja društvenog problema, kombinirajući
inovaciju, korisnost i održivost,
- demonstriraju odgovornost prema korisnicima/ama sa kojima rade,
- rafiniraju i prilagođavaju pristupe i metode kao odgovore na potrebe
korisnika/ca,
- rade na osnovu vizije, ali i dobro osmišljenog plana rada, i
- otvoreno dijele svoja opažanja i omogućavaju širu primjenu rezultata.
Veličina donacije
Različita, pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Za generalno finansiranje poziv je otvoren tokom godine.
Za ERSTE nagradu za socijalnu integraciju poziv će biti objavljen u drugoj
polovici godine.
Geografsko područje
podrške
Jugoistočna Evropa, uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
ERSTE fondacija podržava samo NVO-e, a ne daje individualne donacije,
te ne podržava političke partije
Kako aplicirati?
www.erstestiftung.org/activities/grants
Kontakt
ERSTE Stiftung
Friedrichstraße 10, 4.OG, 1010 Vienna, Austria
Tel: +43 50 100 15100
Faks: +43 50 100 11094
Email: [email protected]
Web stranica: www.erstestiftung.org
72
European Cultural Foundation (Evropska fondacija za kulturu)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program donacija Evropske fondacije za kulturu
Podržava izuzetne umjetničke projekte koji pokazuju da imaju viziju o tome
kako pokazati raznolikosti u Evropi. Bitno je da projekti budu umjetnički
jedinstveni i da se odnose na Evropu.
1. Osnaživanje osoba kroz umjetnost i kulturu – želimo podržati različite
zajednice u Evropi i ohrabriti razmjenu nedovoljno predstavljenih grupa.
2. Povezivanje izvora znanja - smatramo da je dijeljenje znanja i
povezivanje ključno u stvaranju otvorene Evrope.
3. Povezivanje zakona i prakse – zainteresirani za projekte koji će pomoći
u izgradnji otvorene Evrope doprinoseći razvoju kulturnih politika na
lokalnom, regionalnom i nivou Evrope.
Evropska fondacija za kulturu daje novac po tri osnova:
- Collaboration (saradnja),
- Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski fond za kulturu), i
- STEP beyond mobility (projekat mobilnosti).
Veličina donacije
Prosječna veličina donacije je 15.000 EUR, ali je moguće tražiti do 30.000
EUR.
Rok za prijave
Tokom godine, različiti rokovi.
Geografsko područje
podrške
Evropa, uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
http://www.ecflabs.org/grants/eligibility
Kako aplicirati?
http://www.culturalfoundation.eu/grants
Kontakt
European Cultural Foundation (ECF)
Jan van Goyenkade 5
1075 HN Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 20 573 38 68
Faks: +31 20 675 22 31
Web stranica: http://www.culturalfoundation.eu
73
European Commission - EIDHR (Evropska komisija - EIDHR)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
European Instrument for Democracy and Human Rights (Evropski instrument
za demokratiju i ljudska prava)
Cilj 1: povećanje poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u zemljama i
regionima gdje su ista ugrožena.
Cilj 2: jačanje uloge civilnog društva u promoviranju ljudskih prava i
demokratske reforme, u podršci prevenciji konflikta i konsolidiranju političkog
učešća i predstavljanja.
Cilj 3: podrška akcijama na područjima ljudskih prava i demokratije prema
opisu u EU Vodiču, uključujući dijalog o ljudskim pravima, zaštitu branioca
ljudskih prava, smrtnu kaznu, torturu, djecu i oružani konflikt.
Cilj 4: podrška i jačanje međunarodnih i regionalnih okvira za zaštitu ljudskih
prava, pravde, vladavine prava i promociju demokratije.
Cilj 5: izgradnja povjerenja i povećanje odgovornosti i transparentnosti
izbornog procesa, posebno kroz posmatranje izbora.
Tri područja su predviđena za podršku:
1. građenje zajedničkih planova za ljudska prava i demokratske reforme na
osnovu saradnje organizacija civilnog društva koje rade zajednički, izgradnja
koalicija u raznim područjima, zajednice i grupe u izgradnji socio-ekonomske
stabilnosti, uključujući neovisne političke platforme. Teme trebaju proizaći iz
lokalnih potreba i prioriteta koji vode ka mobiliziranju šire podrške i efikasnih
rezultata (na primjer, akcije koje ciljaju ka zakonskim promjenama kako bi
promovirali ženska prava, zaštita prava obespravljenih ljudi, promocija
ruralnog razvoja, razvoj saradnje između javnog i privatnog sektora i nedržavnih čimbenika u pripremi platformi za komunikaciju na područjima
poljoprivrede i sigurnosti hrane, promocija prava radnika, demokratsko
nadgledanje sektora sigurnosti, prevencija torture, zastupanje akcija i
socijalnih programa, pitanja zaštite životne okoline, itd.). Specifična podrška
se može pružiti, gdje se nađe relevantnom, za djelovanja civilnog društva na
području monitoringa, na primjer u kontekstu procesa udruživanja, kao i
monitoringa međunarodnih obaveza.
2. izgradnja konsenzusa o problematičnim ili kontraverznim područjima
politika u duboko podijeljenim društvima na načine civilnog dijaloga koji gradi
preko društvenih podjela i koji spaja širi krug čimbenika koji razgovaraju i
analiziraju zajedničke probleme. Pitanja, na primjer, mogu biti miroljubivo
rješenje ili medijacija konflikta, integracija "dvije škole pod jednim krovom",
tranziciona pravda i pomirenje, uključujući specifičnu ulogu žena u tim
procesima, prava manjina, religija i države, reforma zemlje, kontrola prirodnih
resursa, te u širem smislu jačanje demokratskih institucija i ljudskih prava.
3. povećanje političkog predstavljanja i učešća, uključujući osnaživanje žena i
drugih nedovoljno predstavljenih grupa u svim područjima, a posebno
ekonomskom / stvaranju novih radnih mjesta, lokalnim razvojnim planovima,
te odgovornosti. Ovo se može postići kroz dijalog civilnog društva sa
“političkim društvom ” (npr. sa političkim partijama, grupama parlamentaraca ili
pravnim tijelima).
Veličina donacije
Minimalna suma u okviru ovoga poziva za projekte je 100.000 EUR, a
maksimalna suma je 200.000 EUR.
Rok za prijave
Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 29. aprila/travnja.
Geografsko područje
podrške
Bosna i Hercegovina.
74
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati?
Kontakt
Kako bi aplicirali za donaciju, aplikanti moraju:
- biti pravno lice,
- neprofitna organizacija,
- specifična vrsta organizacije, kao što su: nevladine organizacije, sindikati ili
obrazovane institucije,
- državljani BiH, i
- direktno odgovorni za pripremu i vođenje projekta zajedno sa partnerima, a
ne radeći kao posrednik.
Potencijalni aplikanti ne mogu učestvovati u pozivu za projekte ili dobiti
donaciju ako su u situaciji koja je opisana u stavci 2.3.3 Praktičnog vodiča
ugovornih procedura za EK eksterne akcije (dostupno na sljedećoj adresi:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm)
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/index_en.htm
http://www.europa.ba/?akcija=tenderi&jezik=1
Web stranica: www.europa.ba
75
European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan)
Evropski fond za Balkan je višegodišnja zajednička inicijativa evropskih
fondacija napravljena da poduzme i podrži inicijative koje ciljaju ka
dovođenju zapadnog Balkana bliže Evropskoj Uniji kroz donacije i
operativne programe, i kao takva fokusirana je na osobe i organizacije iz
zemalja zapadnog Balkana; kako bi se ohrabrila šira i jača posvećenost
evropskim integracijama zemalja i društava zapadnog Balkana; jačanje
napora poduzetih od više čimbenika u ovom procesu, sa ciljem razvoja
efikasnih politika i praksi regiona i EU; u podršci procesima zemalja članica
kao što je zamišljeno od strane Međunarodne komisije za Balkan, a
posebno izgradnje klijenata društava jugoistočne Evrope kojima će biti
ponuđena mogućnost da iskuse i nauče više o Evropi.
Strategija fonda je artikulirana duž četiri glavna pravca:
1. Prakticiranje Evrope: izgradnja i poboljšanje profesionalnih i
administrativnih kapaciteta i vještina mladih državnih službenika sa
Balkana u procesu EU integracija sa ciljem:
- izgradnje nove generacije političara i civilnih službenika sa novom
vizijom i regionalnim gledištima,
- sticanje praktičnog iskustva u federalnim, državnim ili opštinskim
institucijama EU država, i
- stvaranje veza među administracijama u regionima kroz individualne
mreže i zajedničke inicijative.
2. Zamišljanje Evrope: podrška komparativnim projektima izgradnje politika
kroz individualne ili zajedničke projekte kao i prezentiranje EU
integracija u javnosti kroz raznovrsne medijske projekte sa ciljem:
- podrške inkluzivnom istraživanju i politikama,
- jačanje think tank kapaciteta na Balkanu i u EU u vezi balkanskih
pitanja,
- približavanje EU integracija javnom mijenju,
- povezivanje nastajućih instituta za razvoj politika sa Balkana sa
sličnim evropskim institutima, i
- stimuliranje regionalnih razmjena i transfer znanja unutar šireg
regiona.
3. Iskustvo Evrope: omogućavanje mlađim generacijama zapadnog
Balkana da iskuse i nauče više o Evropi i stvore mreže “mladih
ambasadora” regiona.
4. Razvoj politika za Balkan: izgradnja javne slike o Fondu i doprinos
izgradnji politika evropskih integracija Balkana kroz zajedničke inicijative
i partnerstvo.
Veličina donacije
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Region Balkana.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
76
Kako aplicirati?
www.balkanfund.org
Kontakt
Resavska 35
11.000 Beograd
Srbija
Tel: +381 11 30 33 662
Faks: +381 11 30 33 662
Web stranica: http://balkanfund.org/contact
77
European Science Foundation (Evropska znanstvena fondacija)
Naziv programa
Evropean Science Foundation Grants Programme
Opšti ciljevi
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Koje aktivnosti se finansiraju
Informacije o predaji projekata se mogu naći na web stranici, ali generalno
su unutar ovih kategorija:
- eksploracijske radionice (Exploratory Workshops). Poziv koji pokriva sve
ESF Stalne komitete se objavljuje svake godine oko aprila/travnja ili
početkom maja/svibnja.
- EUROCORES (Evropsko zajedničko istraživanje).
ESF istraživačke konferencije. Zadnji dan za prijem aplikacija je 15.
septembar/rujan.
- programi
istraživačkog
umrežavanja
(Research
Networking
Programmes).
Poziv koji pokriva sve Stalne komitete se objavljuje svake godine, sa rokom
obično krajem oktobra/listopada.
Za donacije i pozive unutar tekućeg RNP-a, pogledajte stranice samih
relevantnih programa.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.esf.org/activities/calls-and-funding.html
Kontakt
European Science Foundation
1, quai Lezay Marnésia
BP 90015
F-67080 Strasbourg Cedex
France
Tel: +33 3 88 76 71 00
Faks: +33 3 88 37 05 32
Web stranica: www.esf.org/contact.html
78
European Youth Foundation (Evropska fondacija za mlade)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
The European Youth Foundation Grants Scheme
European Youth Foundation (EYF) je fond ustanovljen 1972. godine od
strane Vijeća Evrope kako bi pružao finansijsku podršku aktivnostima
mladih u Evropi. Ima godišnji budžet od oko 3 miliona EUR. Od 1972.
godine više od 300.000 mladih ljudi u dobi od 15 do 30 godina, većinom iz
zemalja članica, je imao direktnu korist od EYF podržanih aktivnosti. U
2007. godini EYF je podržao preko 300 projekata koji su uključivali preko
15.000 mladih ljudi.
EYF pruža finansijsku podršku sljedećim vrstama aktivnosti poduzetih od
strane nevladinih omladinskih organizacija ili mreža ili pak drugih nevladinih
struktura uključenih u područja omladinskog rada relevantnih za politike i
rad Vijeća Evrope:
- obrazovne, društvene, kulturalne i humanitarne aktivnosti evropskog
karaktera,
- aktivnosti koje za cilj imaju izgradnju mira i saradnju u Evropi,
- aktivnosti dizajnirane da promoviraju bližu saradnju i bolje razumijevanje
među mladim ljudima, posebno razmjenom informacija,
- aktivnosti koje namjeravaju stimulirati međusobnu pomoć u Evropi i u
zemljama u razvoju radi kulturalnih, obrazovnih i društvenih svrha, i
- studije, istraživanja i dokumentacija o pitanjima mladih.
Veličina donacije
Nije specificirano.
Rok za prijave
Rokovi prijava su različiti po kategorijama podrške, no generalni datumi su:
- 01. februar / veljača
- 01. april/travanj
- 01. oktobar/listopad
Geografsko područje
podrške
Čitava Evropa.
Kriterij podobnosti
Međunarodne nevladine omladinske organizacije ili mreže; nacionalne ili
lokalne nevladine omladinske organizacije ili mreže; druge vrste nevladinih
struktura uključenih u omladinski rad. Više informacija o kriterijima
podobnosti.
Kako aplicirati?
www.coe.int/t/dg4/youth/fej/FEJ_presentation_EN.asp
Kontakt
European Youth Foundation
Directorate of Youth and Sport
Council of Europe
30, rue Pierre de Coubertin
F- 67000 Strasbourg
Tel: (33) 03 88 41 20 19
Faks: (33) 03 90 21 49 64
Email: [email protected]
Web stranica: www.coe.int
79
Fabrika duhana Sarajevo
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Fabrika duhana Sarajevo (FDS)
Snažna svijest o tome da FDS svoje poslovne rezultate ostvaruje u
konkretnom socijalnom okruženju, postavlja pred naš kolektiv obavezu da
se ponaša etično, doprinoseći opšteobrazovnom i kulturno-sportskom
razvoju društva, dok u isto vrijeme unapređuje kvalitet života i standard
svojih zaposlenih, njihovih porodica, zajednice i društva u cjelini.
Kao odgovorna kompanija prisutni smo u svim aspektima života tih
zajednica, razumijemo njihove potrebe, djelujemo u njihovu korist, a tako /
time i u korist naših zaposlenih.
Vrednujući prilike u okruženju, bh. zajednici je potrebna podrška u svim
segmentima društva od značaja kako za pojedinca tako i za sveukupnu
zajednicu. Kao jedan od najvećih poslovnih sistema u BiH, Fabrika duhana
Sarajevo se profilira kao društveno odgovorna kompanija koja ulaže u
budućnost bh zajednice kroz materijalni, moralni i svaki drugi vid podrške.
Osnovni ciljevi u pravcu ostvarenja ovog strateškog opredjeljenja su
podrška:
obrazovanju,
marginaliziranim grupama u društvu,
sportu,
kulturi, i
projektima od značaja za okoliš, javno zdravlje i drugi projekti koji
daju dodatnu vrijednost društvenoj zajednici.
Veličina donacije
Nije definirana, pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Nije definiran, pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Bosna i Hercegovina.
Kriterij podobnosti
FDS ima svoje partnere s kojima surađuje u okviru trenutne strategije, više
informacija
na
http://www.fds.ba/bs/drustvena-odgovornost/strategijadrustveno-odgovornog-poslovanja
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Fabrika duhana Sarajevo d.d.
Pofalićka 5
71.000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 278 800
Web stranica: www.fds.ba
80
Fauna and Flora International
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
The Flagship Species Fund
Fauna & Flora International radi širom svijeta sa preko 140 projekata u 40
zemalja, većinom u zemljama u razvoju. S ponosom radimo na biološkoj
raznolikosti i cilj nam je da pokažemo koliko je to važno za sve one koji
dijele planet.
Fauna & Flora International je dokazani inovator u životnoj okolini koji čini
trajan uticaj na globalnu biološku raznolikost - raznolikost života na Zemlji.
Naša vizija: održiva budućnost naše planete, gdje je bioraznolikost
učinkovito sačuvana od strane ljudi, podržano od strane globalne zajednice.
Naša vizija: djelovati na očuvanju ugroženih vrsta i ekosistema u svijetu,
odabiru rješenja koja su održiva, na temelju nauke i uzimajući u obzir
ljudske potrebe.
Flagship Species Fund pruža praktičnu podršku za očuvanje globalno
ugroženih vrsta i njihovih staništa u zemljama u razvoju. Fond se fokusira
na najvažnije vrste koje su simbolične za međunarodnu ili lokalnu zajednicu
i mogu se iskoristiti za podizanje svijesti ili podršku očuvanju životne
okoline, donoseći prednost staništima ili širem ekosistemu. Ključna područja
podrške Fonda su za na primatima, morskim kornjačama i drveću.
Osnovan 2001. godine Fond je zajednička inicijativa Fauna & Flora
International UK Government’s Department for Environment, Food and
Rural Affairs (Defra).
Veličina donacije
Između 5.000 i 15.000 funti.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren do 15. oktobra/listopada 2012. godine, a novi
poziv se očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Flagship Species Fund je usmjeren na podršku radu lokalnih organizacija ili
agencija u svijetu u razvoju, posebno onih koji imaju prethodna iskustva ili
trenutno rade sa britanskim ili međunarodnim organizacijama na očuvanju
životne okoline.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Fauna & Flora International
Jupiter House, 4th Floor
Station Road
Cambridge, CB1 2JD, UK
Tel: +44 1223 571 000
Faks: +44 1223 461 481.
Web stranica: http://www.fauna-flora.org
81
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)
Naziv programa
Program donacija
Opšti ciljevi
Generalna područja rada su:
ekonomska promocija i zapošljavanje,
podrška reformama na području administracije i sudstva, kako bi se
uspostavila pravna sigurnost i transparentnost i kako bi se ubrzala
decentralizacija, i
modernizacija i poboljšanje javne infrastrukture.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Različite, ovisno o donacijama i pozivima za projekte.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Tokom godine, ovisno o pozivima.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Različiti, uključujući i organizacije civilnog društva.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija o specifičnim otvorenim
pozivima za projekte.
Kontakt
Bonn office
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Postfach 12 03 22
53045 Bonn
Dahlmannstraße 4
53113 Bonn
Germany
Berlin office
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Stresemannstraße 94
10963 Berlin
Germany
Tel: +49 / 228 / 9 95 35-0
Faks: +49 / 228 / 9 95 35-35 00
Email: [email protected]
Web stranica: www.bmz.de/en
82
Federalno ministarstvo sporta i kulture
Naziv programa
Program donacija
Opšti ciljevi
Tokom godine objavljuju različite pozive za projekte, ali generalna područja
podrške su:
program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture u
Federaciji BiH od internacionalnog značaja,
program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture od
posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine,
sufinasiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanje sportskih
objekta,
sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u
Federaciji BiH,
učešće sportista i klubova iz Federacije na zvaničnim
međunarodnim takmičenjima,
nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i
edukacione programe u sportu za mlade,
djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH, i
sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog
sporta
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Veličina donacije
Na osnovu poziva za projekte.
Rok za prijave
Na osnovu poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
FBiH i BiH.
Kriterij podobnosti
Na osnovu poziva za projekte.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Obala Maka Dizdara 2
71.000 Sarajevo
www.fmksa.com
83
Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development
Cooperation Kingdom of Belgium (Služba za inostrane poslove, trgovinu i
razvojnu saradnju Kraljevine Belgije)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Program prevencije konflikta i izgradnje mira
Na osnovu dugoročne vizije projekti prevencije konflikta za cilj imaju
smanjenje tenzija, pomoć prekidu akutnog nasilja, i sprječavanje nastavka
ili započinjanja nasilnih konflikata.
Projekti izgradnje mira, na dugi rok, za cilj imaju izgradnju stabilnih
političkih, socioekonomskih i kulturnih institucija koje su dovoljno jake da se
izbore sa uzrocima konflikata i tako stvore preduslove da se obezbjede
održivi mir i stabilnost.
Program podržava projekte u sljedećim oblastima:
medijacija u potencijalnim i aktuelnim konfliktima - proces mirovnog
dijaloga i (među)narodnog pomirenja - upravljanje krizom,
kompenzacija za štetu prouzrokovanu konfliktom,
razoružanje - demobilizacija - reintegracija bivših pripadnika
oružanih snaga,
izgradnja/jačanje javnih insitucija i doprinos dobrom upravljanju,
izgradnja/jačanje pravne države i sudskog aparata,
izgradnja/jačanje legitimnog i efikasnog aparata bezbjednosti,
izgradnja kapaciteta i jačanje civilnog društva,
izgradnja demokratskog društva i podrška participativnim
procesima,
poštovanje i podizanje svijesti u vezi sa ljudskim pravima,
promocija prava djeteta, sa akcentom na problem djece vojnika, i
efikasno i pravedno upravljanje prirodnim resursima.
Po pravilu maksimalni iznos koji se dodjeljuje iznosi 1.500.000 EUR.
Prijedlozi projekata mogu se dostaviti od 1. januara/siječnja do 30.
juna/lipnja. Ukoliko se prijedlog podnese nakon navedenog roka moguće ga
je uzeti u razmatranje tek za narednu godinu. Projekte bi bilo najbolje
podnijeti najmanje šest meseci prije planiranog početka implementacije
projekta.
Projekti su usmjereni na najsiromašnije regione, uzimajući u obzir sljedeće
prioritetne oblasti:
subsaharska Afrika (naročito centralna Afrika),
jugoistočna Evropa (Balkan) i centralna Azija (Afganistan i Kavkaz),
sjeverna Afrika i srednji Istok, i
druga konfliktna područja u svetu.
Na osnovu prioriteta i ciljeva vanjske politike i politike razvoja moguća je
podrška i projektima izvan gorepomenutih ciljeva i geografskih oblasti.
Mogu konkurisati:
međunarodne ili regionalne organizacije, bilo da jesu ili nisu partneri
belgijske multilateralne saradnje,
belgijske, inostrane i međunarodne nevladine organizacije koje su
registrovane, i
univerziteti, ustanove visokog obrazovanja i istraživački instituti.
Pojedinci i profitne organizacije ne mogu podnositi prijedloge projekata,
mada se mogu javiti kao izvršioci projekata. U tom slučaju organizacija koja
podnosi prijedlog projekta će biti zadužena da obezbjedi sve neophodne
podatke.
84
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Peace-Building Desk (S3.1)
FPS Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation
Karmelietenstraat 15
B-1000 Brussels
Belgium
Email: [email protected]
Web stranica: www.diplomatie.belgium.be
85
filia/Empowering Women Fund (Filia/Fond osnaživanja žena)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
filia/Fond osnaživanja žena
Vizija: Mi, osnivačice filia, previđamo pošten, human i raznolik svijet u
kojem žene doprinose u ključnim aspektima. U našem je interesu da se
ženama i djevojkama svugdje u svijetu daju bolje prilike da one mogu
odrediti svoju budućnost.
Misija: Kao fondacija naša misija je da omogućimo pristup sredstvima i
pretvorimo ih u aktivnosti žena i djevojaka za žene i djevojke. To je razlog
zašto smo formirali fondaciju kao način reagiranja prema potrebama.
Fondacija je zamišljena imajući na umu rastuću zajednicu koja ulaže kapital
i ideje koji omogućuju ženama da steknu moć i uticaj.
Fondacija time sebe vidi kao dio feminističkog razvoja i kao kći ženskog
pokreta.
filia za cilj u naredne tri godine ima dvije teme: učešće i sloboda od nasilja.
Žene i djevojke trebaju biti u mogućnosti da preuzmu lidersku ulogu u
društvu i žive u sigurnosti. filia promiče ženska projekte koji postavljaju
osnovu za to.
filia je posebno posvećena ženama i djevojkama koje su izložene
višestrukoj diskriminaciji, ne samo na temelju svog spola, već i boje kože,
porijekla ili seksualne orijentacije. Ljudska prava vrijede za sve.
Veličina donacije
Do 5.000 EUR.
Rok za prijave
Rok prijave je 31. decembar/prosinac 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Više zemalja svijeta uključujući i naš region.
Kriterij podobnosti
filia finansira projekte koji ispunjavaju sljedeće kriterije:
akcija je odgovor na neočekivane društvene situacije,
akcija je hitna, što znači da mora početi u roku od sljedeća tri
mjeseca,
organizacija je usmjerena prema ženama ili može potvrditi da su
žene na vodećim pozicijama za ovaj projekat,
intervencija je dio dugoročne strategije za promjenu društvene
strukture, i
organizacija je priznata dobrotvorna organizacija.
Aplikacije se podnose samo na osnovu direktnog poziva!
filia ne finansira osobe i ne daje stipendije!
Kako aplicirati?
http://www.filia-frauenstiftung.de/en/home/filia-a-daughter-of-the-womensmovement/apply-for-a-grant/guidelines.html#c1575
Kontakt
filia.die frauenstiftung
Alte Königstr. 18
D-22767 Hamburg
Germany
Tel: +49 40 380381 990
Email: [email protected]
Web stranica: www.filia-frauenstiftung.de
86
First Peoples Worldwide
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Keepers of the Earth Fund (Fond čuvara Zemlje)
First Peoples Worldwide je osnovana 1997. godine od Čeroki socijalne
preduzetnice Rebecca Adamson kao program njene neprofitne inicijative
First Nations Development Institute. 2005. godine Rebecca i njena kćerka
Neva su osnovale First Peoples Worldwide. Fokusiramo se na finansiranje
lokalnih razvojnih projekata u autohtonim zajednicama širom svijeta,
stvarajući mostove između naše zajednice i korporacija, vlada, akademske
zajednice, nevladinih organizacija i investitora u različitim regijama.
Olakšavamo korištenje tradicionalnih autohtonih znanja u rješavanju
današnjih izazova uključujući klimatske promjene, sigurnost hrane, lijekova,
upravljanje i održivi razvoj.
Jedinstveni smo među donatorima jer smo autohtona organizacija koja
osigurava sredstva izravno autohtonim zajednicama. Ne samo da naše
ključno osoblje dolazi iz starosjedilačkih sredina, već i naša globalna mreža
članova odbora, primaoca donacija i drugi autohtoni praktičari predstavljaju
raznolikost i solidarnost autohtonog načina života. Finansiramo širok
spektar organizacija i osoba uključujući fondacije, korporacije i pojedince.
NAŠA RAZVOJNA FILOZOFIJA
Sve što radimo je usmjereno pomaganju našim zajednicama da postignu
kontrolu nad vlastitim sredstvima, uključujući i zemljište, kulturna prava i
intelektualno vlasništvo. Svjesni smo da naše zajednice imaju svoje
jedinstvene potrebe, svjetonazore i strategije rješavanja problema, i mora
im biti dopušteno da odrede svoje vlastite definicije uspjeha.
LOKALNOST
Sve što smo naučili o razvoju pokazuje da rast i poddrška projektima
odozdo prema gore, počinjući na lokalnom nivou, je najbolji način za
postizanje održivog razvoja. First Peoples Worldwide osnažuje zajednice
kroz jednostavno uvjerenje da autohtone osobe znaju šta treba činiti i kako
to učiniti. Naša uloga je podržati ih s ključnim elementima koji im nedostaju
- finansije i relevantna kulturološka tehnička pomoć.
POŠTOVANJE
Specijalizirali smo se u kulturnom razvoju i napretku bez asimilacije. Iako je
važno da se povećaju prihodi, da više djece ide u škole ili da se uzgoji više
hrane, nije sve u brojevima. Razvoj je također o izgradnji zajednice, jačanju
identiteta i očuvanju kulture.
CJELOVITOST
Razvojni napori se prečesto fokusiraju na jedan simptom većeg problema.
Autohtoni pristup rješavanju problema uzima u obzir šta svaki dio sistema
radi u cjelini, bilo da je ekonomski, ekološki ili društveni. Sve je povezano i
međusobno ovisno. Sav naš rad u First Peoples je zasnovan na tom
razumijevanju cjelovitosti i ravnoteže.
SURADNJA
Autohtoni narodi su preživjeli i napredovali hiljadama godina gradeći jaka
društva - usko povezane zajednice u kojoj svaki pojedinac jednako ulaže, a
benefiti su svima zajednički. Naš cilj je ponuditi globalnoj zajednici model
testiran vremenom, te se također suočiti sa izazovima na globalnoj razini.
Zajedno možemo stvoriti rješenja koja kombiniraju najbolje od
starosjedilaca i suvremene prakse. Vjerujemo da je ova suradnja započinje
na lokalnoj razini, zajednici po zajednica, a može proširiti cijelim svijetom.
Najveći grant je u iznosu od 20.000 USD. Prvi odobreni projekti su u iznosu
od 500 USD do 5.000 USD, sa postepenim povećanjme vrijednosti granta.
87
Rok za prijave
Keepers of the Earth Fund prima prijedloge projekata svake godine u
periodu 1. januar/siječanj do 31. oktobar/listopad.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Kako First Peoples Worldwide’s Keepers of the Earth Fund finansira
projekte osnaživanja autohtonih zajednica važno je razumjeti da sve
organizacije koje apliciraju trebaju biti:
- vođene od autohtone osobe ili predstavljati autohtoni projekat,
- biti lokalna organizacija ili grupa, i
- imati bankovni račun ili pristup fiskalnom sponzoru.
Kako aplicirati?
http://www.firstpeoples.org/grants/application-guidelines
Kontakt
857 Leeland Road
Fredericksburg, VA 22405
USA
Tel: +1 540 8996545
Faks: +1 540 899 6501
Email: [email protected] i [email protected]
Web stranice: www.facebook.com/firstpeoplesworldwide,
www.twitter.com/firstpeoples i www.firstpeoplesblog.wordpress.com
88
Fledgling Fund
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Podrška inovativnim medijskim projektima koji mogu imati kritičnu ulogu u
poticanju društvenih promjena
Fledgling Fund podupire inovativne medijske projekte koji mogu imati važnu
ulogu u poticanju društvenih promjena. Vjerujemo da film i drugi kreativni
mediji mogu svjedočiti izazovima s kojima se suočavaju ugrožene osobe,
porodice i zajednice, i da mogu stvoriti šire razumijevanje društvenih
problema i potaknuti konkretne akcije. Također vjerujemo da dobro
strukturirane i kreativne inicijative angažmana publike mogu iskoristiti
sposobnosti medija da potaknu društvene promjene poticanjem svijesti
ljude da se aktiviraju. Težimo sljedećim medijskim projekatima:
- Podupiremo projekte koji su pravovremeni, s uvjerljivim i važnim
pričama, predstavljaju jedinstvenu perspektivu ili intrigantno
rješenje za društvene probleme, te imaju snažan potencijal kao
sredstvo za društvene promjene.
- Pokazaju kako filmovi u kombinaciji s dobro strukturiranim i
mjerljivim angažmanom publike tokom kampanje mogu podići
svijest o složenim socijalnim pitanjima, poticati dijalog, davati
moguća rješenja i mobilizirati ljude na akciju.
- Potiču inovativne upotrebe medija, kao što su Web 2.0 strategije i
kratke video forme, koji uključuju angažman nove publike oko
važnih društvenih pitanja.
Ključna programska područja su: okolišna pravda, osnaživanje liderstva
djevojčica i žena, zdravlje, ekonomska pravda i siromaštvo, obrazovanje,
pravni sistem, specijalni projekti i rad na terenu.
Osnovni fokus Fledgling Fund kreativnih medijskih inicijativa je dosezanje i
angažman šire publike. Mi smo zainteresirani podupirati filmske i druge
medijske projekte koji angažiraju ključnu publiku u nastojanjima da utiču na
pozitivne društvene promjene. Naša podrška obično spada u tri široke
kategorije:
- Istup i angažman publike: ovi grantovi podržavaju razvoj i/ili
provedbu strateških inicijativa angažmana publike za igrane i kratke
filmove. Filmovi trebaju biti barem u gruboj fazi pripreme kako bi se
razmatrali za ovu vrstu finansiranja. Da biste saznali više o tome
kako definiramo ovaj dio pročitajte naš članak "From Distribution to
Audience Engagement".
- Donacije za filmove: generalno ovo je podrška za troškove u kasnoj
fazi post-produkcije. Filmovi trebaju biti pravovremeni, imati snažan
potencijal javnog istupa, i da su u završnoj fazi proizvodnje.
- Inovativni kreativni mediji: ova podrška se daje za korištenje
tehnologije u nastajanju sa ciljem uključenja nove publike u važnim
društvenim pitanjima, ne nužno vezanim uz film.
Veličina donacije
Tipično Fledgling Fund daje grantove između 5.000 USD i 30.000 USD.
Rok za prijave
Poziv za projekte je otvoren do 17. septembra/rujna 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Fledgling Fund pozdravlja kandidate i projekte sa sjedištem izvan SAD, ako
89
Kriterij podobnosti
se projekti uklapaju u naše kriterije aplikacije. Međutim, prije nego će primiti
podršku aplikant mora imati fiskalnog sponzora sa sjedištem u SAD.
Kako aplicirati?
www.thefledglingfund.org/apply
Kontakt
Email: [email protected]
Web stranica: www.thefledglingfund.org
90
Fondacija Hastor
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Fondacija Hastor
Fondacija HASTOR je neprofitna oganizacija koja svojim radom podržava i
osnažuje djecu i mlade u nastojanju da postanu samosvjesni lideri u svojim
zajednicama. Fondacija se oslanja na obrazovanje kao sredstvo za
postizanje ciljeva, međutim Fondacija dugoročno utiče na rješavanje
problema bosanskohercegovačkog društva kao što su siromaštvo i
nezaposlenost. Fondacija nije zamjena tj. alternativa roditeljima ili
ustanovama koje se svakodnevno brinu o djeci, već svojim resursima
Fondacija priprema djecu/mlade da se uz korištenje vlastitih potencijala i
novih ideja suprostavljaju izazovima modernog društva.
Fondacija Hastor nije isključivo namijenjena talentovanoj djeci/omladini već
će prvenstveno pružiti izazov djeci koja su na neki način marginalizovana
usljed teškog socioekonomskog statusa i sredine u kojoj žive.
Osnovna ideja i cilj Fondacije Hastor je pružiti šansu mladima da svojim
uspješnim školovanjem kao i volonterskim radom učestvuju u razvijanju
lokalnih zajednica i vlastitih resursa.
Fondacija Hastor će ostvariti saradnju sa ustanovama i organizacijama koje
brinu o obrazovanju, odgoju i socijalnim potrebama djece i mladih. Također,
Fondacija Hastor će upostaviti saradnju sa pravnim subjektima, nevladinim
organizacijama, kao i uspostaviti partnerske odnose sa vladinim
institucijama. Od osnivanja Fondacija ohrabruje i podržava osnovce,
srednjoškolce i studente iz cijele BiH koji naporno rade, pokazuju snažnu
volju za uspjehom, imaju potrebu za finansijskom podrškom, te su spremni
kroz obrazovanje unaprijediti svoj život i živote drugih.
Veličina donacije
Na osnovu konkursa, pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Tokom godine, pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Bosna i Hercegovina.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Fondacija Hastor
Bulevar Meše Selimovića 16
71.000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 77 47 89
Faks: +387 33 77 09 75
Email: [email protected]
Web stranica: www.hastor.ba
91
Fondacija Mozaik
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Programi podrške
Mozaik je Fondacija za razvoj zajednica koja dodjeljuje grantove i pruža
savjetodavnu podršku lokalnim inicijativama od zajedničkog interesa širom
Bosne i Hercegovine. Naš fokus je mobilizacija lokalnih resursa i održivost
društvenog i ekonomskog razvoja kroz implementaciju programa koji
podržavaju inicijative u ruralnim zajednicama. Odabrali smo nekoliko
programskih oblasti koje služe kao tematska osnova za akcije u
zajednicama: kulturno naslijeđe, inkluzija/društvena pravda i podrška
mladima. Pored ovoga, kroz tematski nefokusirani program “Za aktivne
zajednice”, pružena je mogućnost provođenja inicijativa na rješavanju bilo
kojeg pitanja koje je zajednički odabrano od članova zajednica.
Sve Mozaikove aktivnosti, od razvoja ideje, odabira korisnika, konsultacija o
razvoju kapaciteta, do evaluacije i monitoringa, su zasnovani na sedam
principa koji osiguravaju postizanje rezultata u zajednicama:
- lokalna rješenja: opredijeljenost da se prepoznaju i koriste vlastiti
ljudski, prirodni, kulturni i ekonomski resursi vodi zajednicu u
napredak,
- lokalna korist: snažno i uspješno uključivanje zajednice ovisi o tome
koje će konkretne koristi ljudi imati od provođenja projekta,
- učešće u procesu planiranja: osigurava podršku u ispunjenju
zacrtanih ciljeva i dugoročnu održivost projektnih rezultata,
- postepeni pristup: realistični ciljevi vode vidljivim rezultatima koji će
izgraditi samopouzdanje i pozitivan stav, te podstaći nove
inicijativa,
- lokalna partnerstva: povjerenje, otvorenost i podjela odgovornosti
među grupama uključenim u zajedničku inicijativu vodi u uspjeh;
- lokalno liderstvo: oni koji znaju šta i kako postići i u koje ljudi imaju
povjerenje će ohrabriti ostale da se uključe, i
- volonterski rad: pruža zadovoljstvo druženja, ponos zbog
učestvovanja u nečem korisnom za zajednicu, te gradi povjerenje
neophodno za buduće inicijative.
Veličina donacije
Ovisno o pozivu za projekte.
Rok za prijave
Tokom godine, ovisno o specifičnim pozivima za projekte.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Organizacije civilnog društva na osnovu specifičnih poziva za projekte.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Soukbunar 42
71.000 Sarajevo
Tel: +387 33 266 480
Faks: + 387 33 266 482
Web stranica: www.mozaik.ba
92
Fondacija Oak
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program klimatskih promjena
Oak fondacija radi na različitim područjima, a u BiH je aktivna na području
klimatskih promjena.
Fondacija podržava projekte u područjima posebnih interesa, na načine:
objavljivanja poziva za projekte o specifičnim temama,
pomaganju donosiocima zakona i aktivistima u istraživanju rješenja
za kritična pitanja, i
iniciranje novih sopstvenih programa.
Područja podrške su za:
zlostavljanje djece,
životna okolina,
briga o beskućnicima,
međunarodna ljudska prava,
pitanja koja se dotiču žena,
učenje o razlikama, i
grantovi za specijalne interese.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet uključujući i BiH, ovisno o programu i vrsti podrške.
Kriterij podobnosti
Fondacija razmatra prijave za finansiranje specijalnih projekata, za
održavanje ureda, kapitalne projekte, tehničku podršku ili saradničke
aktivnosti. Višegodišnji projekti su predmet provjera.
Fondacija podržava liderske projekte koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:
ciljaju na rješavanje korijena problema,
pokazuju rješenja koja mogu biti primjenjena na duži period i/ili od
strane vlada,
mobiliziraju finansijsku podršku od strane različitih izvora,
promoviraju saradnju između organizacija i donatora,
uključuju ciljnu grupu u planiranje i implementaciju projekta, i
pokazuju dobro finansijsko i organizaciono vođenje.
Kako aplicirati
www.oakfnd.org/node/4036
Kontakt
Oak Philanthropy Ltd
Case Postale 115
58, Avenue Louis Casaï
1216 Cointrin
Geneva
Switzerland
Tel: +41 22 318 86 40
Faks: +41 22 318 86 41
Web site: www.oakfnd.org/node/20
93
Fondacija Schüler Helfen Leben
Naziv programa
Fond za omladinske projekte (FOP)
Opšti ciljevi
FOP pruža priliku mladim ljudima u BiH da ostvare svoje ideje, realiziraju
projekte i time pozitivno utiču na društvo i svoju ulogu u njemu. FOP želi da
podstakne mlade u BiH da pokažu i dokažu da nisu apatični; da ne čekaju
da im se kaže i ukaže, već da mogu i znaju dati više, nego što im se pruža i
što im se omogućava. FOP je otvoren svima! FOP pruža priliku i onima koji
nemaju iskustva! Njima će se kroz radionice omogućiti da nauče kako se
pišu projekti, te ih se kasnije podržati u realizaciji njihovog prvog projekta.
FOP će svojim FOP-ovcima, nakon realizacije njihovog projekta, dati
podršku da postanu dio mreže koja će svojim djelovanjem inicirati nove
projekte i motivirati i druge mlade ljude da i oni pokušaju ostvariti svoje
ideje.
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
FOP u svojoj osnovi podržava angažman i aktivizam mladih iz BiH kroz
projekte koji se bave različitim problematikama i temama kao što su npr.
demokratizacija društva, kultura, mediji, politika i slično.
Veličina donacije
Maksimalan iznos za koji se može prijaviti jeste 4.000 KM.
Rok za prijave
Fond za omladinske projekte je otvoren tokom cijele 2013. godine, a
sredstva se dodjeljuju u tri ciklusa, a treći ciklus je otvoren do 31.
oktobra/listopada.
Svi projekti moraju biti završeni do 31.12.2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitava BiH.
Kriterij podobnosti
Za sredstva se mogu prijaviti nevladine organizacije, neformalne grupe,
pojedinci čiji projekti za ciljanu skupinu imaju mlade u dobnoj granici od 14
do 23 godine.
Kako aplicirati?
www.fop.ba/tvojprojekat.html
Kontakt
Stiftung Schuler Helfen Leben
Topal Osman Paše 22
71.000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 550 660
Faks: +387 33 550 661
Email: [email protected]
Web stranice: www.shl.ba i www.fop.ba
94
Fondacija tuzlanske zajednice
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Programi finansijske podrške:
1. Program podrške građanskim inicijativama (putem javnog poziva).
2. Program podrške omladinskim inicijativama “Omladinska banka
Tuzla” (putem javnog poziva).
Fondacija realizira još dva namjenska programa finansijske podrške koji se
provode prema pojedinačnim dogovorima sa donatorima i putem kojih se
izdaju namjenski grantovi za određene institucije, organizacije i zajednice:
Program podrške otvorenom obrazovanju i Program za aktivne zajednice.
Fondacija tuzlanske zajednice je lokalna fondacija za razvoj Tuzle, koja
udružuje donacije i usmjerava ih na aktivnosti za opšte dobro društva.
Stvaranjem partnerstava sa društveno odgovornim firmama, porodicama,
pojedincima, vladinim i nevladinim institucijama, te uopšte donatorima
Tuzle, zalažu se za razvoj dugoročnih, nezavisnih fondova koji će služiti
razvoju zajednice.
Posebni cilj programa finansijske podrške građanskim i omladinskim
inicijativama je motivirati građane, posebno mlade, na samoorganiziranje i
društvenu akciju, te podržati njihovo učešće u demokratskom razvoju
zajednice putem umrežavanja, zajedničkih akcija i stvaranja dugoročnih
partnerstva.
Sufinansiraju inovativne ideje i projekte koji će uključiti što veći broj
građana, posebno mladih, u demokratski razvoj zajednice i poboljšanje
uslova življenja u Tuzli.
Putem Programa za podršku građanskim inicijativama nastoje brzo i
efikasno odgovoriti na potrebe zajednice i biti na raspolaganju tokom cijele
godine formalnim i neformalnim grupama organiziranih građana Tuzle koji/e
se žele aktivno uključiti u razvoj zajednice i poboljšanje uslova življenja u
naseljima i mjesnim zajednicama Tuzle. Projekti mogu biti iz različitih
oblasti djelovanja: ekologija, kultura, rekreativni sport, društveni život,
kultura življenja, neformalno obrazovanje, itd.
Program podrške omladinskim inicijativama pod nazivom “Omladinska
banka Tuzla” promovira volonterizam i aktivizam kod mladih, te ohrabruje
mlade na društveno korisnu akciju. Aktivnosti koje Omladinska banka Tuzla
podržava su: kulturna dešavanja, sportske aktivnosti, edukacije, društvenozabavni događaji, zagovaranje za sigurnost mladih i prevencije oboljenja, te
druge aktivnosti za poboljšanje društvenog života mladih. Svi projekti treba
da promoviraju volonterizam i aktivno uključivanje mladih u život zajednice.
Grantovi za građanske inicijative se daju do iznosa od 1.000 KM za
formalne i neformalne grupe građana.
Grantovi za omladinske inicijative se daju do iznosa od 800 KM.
Grantovi iz programa podrške otvorenom obrazovanju, građanskom
organiziranju, te jačanju organizacija su namjenski grantovi prema
dogovoru sa većim donatorima i različiti su po veličini.
Tokom cijele godine. Komisija za dodjelu grantova zasjeda tri puta godišnje
i donosi odluke o podršci građanskim inicijativama: april, juni i novembar.
Odbor omladinske banke Tuzla donosi odluke u dva aplikaciona kruga, u
aprilu i novembru.
Odluke za namjenske gratnove donosi Upravni odbor na individualnoj
osnovi, a prema dogovoru sa donatorom
Geografsko područje
podrške
Općina Tuzla.
Kriterij podobnosti
Građanske inicijative: Fondacija tuzlanske zajednice poziva nezavisne
95
Kako aplicirati?
Kontakt
organizacije i udruženja, društvene domove i škole, kao i neformalne grupe
građana da dostave ideje za projekte tokom cijele godine na posebnom
aplikacionom obrascu.
Svaki podržani projekat mora biti realiziran od strane grupe građana koja
broji najmanje 5 članova/ica (formalne ili neformalne organizirane grupe
građana/ki). Grupa/udruženje/organizacija/institucija mora učestvovati u
sufinansiranju projekata i to 50% od ukupne vrijednosti projekta, materijalno
ili kroz volonterski rad.
Omladinske inicijative: Odbor Omladinske banke, sastavljen od mladih
ljudi iz Tuzle, ima zadatak da istraži probleme u zajednici, radi na
prikupljanju sredstava te distribuira sredstva za kvalitetne projekte u Tuzli u
skladu sa sljedećim kriterijima: aplicirati mogu formalne i neformalne grupe
mladih 3 i više članova/ica. Inicijativu vode mladi u od 15 do 30 godina. Ne
razmatraju se projekti čiji ukupan budžet prelazi 5.000 KM.
Projekti podržani kroz oba programa moraju biti realizirani u Tuzli i biti za
opštedruštvenu korist.
Uputstvo za apliciranje se može naći na www.fondacijatz.org u sekciji “ZA
APLIKANTE”, a posebno za omladinsku banku se može dodatno pronaći
na www.omladinskabanka.org u sekciji PREUZIMANJA!
Matije Gupca 13
75.000 Tuzla
Tel: + 387 35 362 831
Faks: + 387 35 362 830
Građanske inicijative: [email protected]
Omladinske inicijative: [email protected]
Email (generalni): [email protected]
Web stranica: www.fondacijatz.org
96
Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti
Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti osnovana je odlukom
Vlade FBiH 19. decembra/prosinca 2007. godine. Cilj i misija Fondacije je
poticanje, stimuliranje, razvoj i unaprjeđenje muzičkih, scenskih i likovnih
umjetnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, a posebno:
produkcije,
baštine,
premijernih izvođenja i predstavljanja,
manifestacija,
likovnih izložbi,
stimuliranja stvaralaca, izvođača, institucija, udruženja i asocijacija,
otkupa umjetničkih djela i antikviteta,
očuvanja kulturnih vrijednosti,
projekata znanstveno-istraživačkog karaktera,
gostovanja umjetnika u inozemstvu,
edukacije kadrova,
povezivanje i razmjena informacija i iskustava sa sličnim
organizacijama van granica FBiH, i
nekomercijalnih projekata.
Fondacija svake godine objavljuje Konkurs/Natječaj za izbor korisnika
sredstava i dodjeljuje sredstva korisnicima za programske stavke:
Podrška projektima, programima i manifestacijama u oblasti
muzičke umjetnosti
Podrška projektima, programima i manifestacijama u oblasti
scenske umjetnosti
Podrška projektima, programima i manifestacijama u oblasti likovne
umjetnosti.
Upravni odbor Fondacije raspisao je KONKURS/NATJEČAJ za izbor
korisnika sredstava Fondacije za 2013. godinu. Sredstva u ukupnom iznosu
od 700.000 KM bit će raspoređena na sljedeće oblasti:
Projekti, programi i manifestacije muzičke umjetnosti od značaja za
Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine
Projekti, programi i manifestacije scenske umjetnosti od značaja za
Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine
Projekti, programi i manifestacije likovne umjetnosti od značaja za
Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine
Otkup umjetničkih djela
Drugi oblici sufinanciranja iz oblasti muzičkih, scenskih i likovnih
umjetnosti
Veličina donacije
Različita, po segmentima poziva za projekte.
Rok za prijave
Rok za podnošenje prijava za oblasti pod rednim brojevima 1., 2. i 3. je 19.
7. 2013. godine.
Za oblasti pod rednim brojevima 4. i 5. rok za dostavu prijava je 31. 12.
2013. godine.
Geografsko područje
podrške
FBiH / BiH.
http://www.fmslu.ba/objavljen-konkursnatjecaj-za-2013-godinu/
97
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati?
http://www.fmslu.ba/preuzimanje/
Kontakt
Obala Maka Dizdara 2
Sarajevo
Tel: +387 33 209 646
Faks: +387 33 226 675
Email: [email protected]
Web stranica: www.fmslu.ba
98
Fondacija za socijalnu uključenost
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini
Misija: Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini povećava
kapacitet i ulogu nevladinog sektora u jačanju socijalne uključenosti i
implementaciji SSU. Stoga, ona doprinosi prevenciji i smanjenju uzroka i
posljedica socijalne isključenosti u BiH. Takođe, imajući u vidu da se
socijalna situacija u BiH proteklih godina nije promijenila, kao i negativne
posljedice trenutne finansijske krize u svijetu na stvarnu ekonomiju (u BiH
takođe) i socijalni razvoj, sprječavanje mogućeg pogoršanja socijalne
isključenosti i siromaštva dobija na važnosti.
Ciljevi i djelatnost Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini
su:
- doprinijeti sprječavanju i smanjenju uzroka i posljedica socijalne
isključenosti i siromaštva u BiH kroz učešće i podršku u promociji
partnerstva aktera iz vladinog, nevladinog, javnog i privatnog sektora,
- podrška najugroženijim grupama stanovništva s obzirom na siromaštvo i
socijalnu uključenost a posebno slijedećim korisnicima,
- osobe sa invaliditetom, djeca i mladi,
- osobe u stanju socijalne potrebe, i
- nevladine organizacije koje samostalno ili u javno-privatno-civilnom
partnerstvu daju podršku ranjivim grupama,
- olakšanje razmjene znanja, iskustava i ekspertize za aktivnosti vezane za
socijalnu uključenost te samim tim i socijalnu zaštitu, obrazovanje,
zdravstvenu zaštitu, zasnovanu na punom ostvarivanju, zaštiti i
poštivanju ljudskih prava,
- unaprijeđenje kvaliteta rada i profesionalizma u nevladinom sektoru u
BiH,
- jačanje kulture dijaloga i partnerstva između vladinog, nevladinog i
poslovnog sektora u području ciljeva i djelovanja Fondacije,
- podsticanje razvoja socijalnog poduzetništva kao dobre prakse u
djelovanju nevladinog sektora na polju zapošljavanja,
- izdavanje knjiga, brošura, biltena i drugih publikacija u području
djelatnosti i ciljeva Fondacije,
- podrška u promoviranju i podsticanju inovativnih modela socijalne
inkluzije u realizaciji ciljeva,
- razmjena znanja, iskustava, ekspertiza i vještina od značaja za razvoj
nevladinih organizacija,
- organizovanje istraživačkih i drugih programa/projekata koji doprinose
ostvarenju ciljeva Fondacije,
- saradnja sa medijima u Bosni i Hercegovini radi podrške u promoviranju
nevladinog sektora i efekata djelovanja Fondacije, i
- ostale aktivnosti u skladu sa zakonom i ciljevima Fondacije.
Projekat treba biti fokusiran na najmanje jednu od prioritetnih oblasti FSU u
BiH koja podržava aktivnosti NVO-a vezane za socijalno uključivanje
sljedećih ciljnih grupa:
- osobe sa invaliditetom,
- porodice sa više djece i djeca iz ugroženih grupa,
- stare osobe,
- manjine,
- žene, i
- zapošljavanje nezaposlenih osoba (sa posebnim fokusom na mlade i
novo-nezaposlene osobe).
99
Veličina donacije
Iznos za koji se aplicira Fondaciji mora biti u rasponu od 25.000 KM 75.000 KM.
Rok za prijave
Rok zadnjeg poziva za projekte je bio 5. juni/lipanj 2012. godine, ali se u
narednom periodu očekuju novi pozivi za projekte.
Geografsko područje
podrške
Bosna i Hercegovina.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Branilaca Sarajeva 47
71.000 Sarajevo
Tel: + 387 33 219 313
Faks: + 387 33 219 314
Email: [email protected]
Web stranica: www.sif.ba
100
Fondation de France
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
The Fondation de France
The Fondation de France je aktivna na područjima javnog interesa.
Programi se stalno mijenjaju kako bi odgovorili najhitnijim potrebama
društva.
Tri su glavne vrijednosti koje vode naše djelovanje:
- borba protiv izolacije, koja je glavni faktor isključenja,
- lokalne akcije koje pomažu izgradnji društvenih veza u zajednici, i
- poštovanje digniteta osoba.
Tri glavna stepena u okviru programa su: podrška, procjena i valorizacija.
Oslanjamo se na naš Ekspertski komitet koji odabire projekte koji će biti
podržani u okviru naših programa.
Promoviramo razmjene ekspertize. Nakon implementacija, rezultati su
evaluirani i naučene lekcije se distribuiraju, kako bi ih drugi donatori
preuzeli.
Pet je glavnih područja podrške, i to:
- društvena kohezija,
- medicinska istraživanja,
- zdravstvo,
- kultura, i
- životna okolina.
Veličina donacije
Nije specificirana.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Fondation de France
40 avenue Hoche
75.008 Paris
Tel : + 33 1 44 21 31 00
Faks :+ 33 1 44 21 31 01
Email : [email protected]
Web stranica: www.fondationdefrance.org
101
Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Programi podrške
Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) od nastanka 1993.
godine razvija programske ciljeve prateći promjene koje su oblikovale
bosanskohercegovačko društvo, te ostaje predan svojoj osnovnoj ideji
razvijanja otvorenog društva u Bosni i Hercegovini.
Institut otvoreno društvo
Institut otvoreno društvo (Open Society Institute - OSI) je privatna,
grantmaking fondacija sa sjedištem u New Yorku i služi kao središte Mreže
Soros fondacija, grupe autonomnih fondacija i organizacija u preko 50
zemalja širom svijeta. OSI i mreža Soros fondacija implementiraju niz
inicijativa kojima žele promovirati otvoreno društvo i u skladu s tim oblikuju
politiku vlade i pružaju podršku obrazovanju, medijima, javnom zdravstvu,
ljudskim i ženskim ljudskim pravima kao i socijalnim, pravnim i ekonomskim
reformama.
Prioritetne programske oblasti FOD-a BiH u periodu između 2006-2011.
godine su obrazovanje, pravo, civilno društvo, Romi i lokalna uprava.
Osim navedenih programa, postoje programi i projekti koji se realiziraju na
nivou Mreže Soros fondacija.
Veličina donacije
Različita, na osnovu specifičnih poziva za projekte.
Rok za prijave
Tokom godine, na osnovu specifičnih poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
Region, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.osfbih.org.ba
Kontakt
Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina, Maršala Tita 19/III
71.000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/faks: +387 33 44 44 88
Email: http://www.osfbih.org.ba
102
Foundation Max van der Stoel (Fondacija Max van der Stoel)
Naziv programa
Međunarodna fondacija za društvenu demokratiju (International Foundation
for Social Democracy)
Opšti ciljevi
Podrška razvoju socijal-demokratije, podržava socijal-demokratske stranke,
ali i žene i omladinske organizacije vezane uz socijal-demokratske stranke.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Politička obuka.
Veličina donacije
Ovisno o projektu.
Rok za prijave
Rok prijave svake godine je novembar/studeni, a aplikaciona forma se
nalazi na web stranici.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Na osnovu potreba (aplikacije mogu poslati samo socijal-demokratske
stranke ili organizacije povezane sa ovim strankama).
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Foundation Max van der Stoel
P.O.1310
1000 BH Amsterdam
Mail: [email protected]
Telefon: +31 20 551 21 55
Web stranica: http://www.foundationmaxvanderstoel.nl
103
FP7 / 7th Framework Programme (FP7 / Sedmi okvirni program)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program podrške
Okvirni programi (FP – Framework Programmes) Evropske komisije su
glavni instrument za finansiranje naučnih istraživanja u Evropi. Na prijedlog
Evropske komisije, Okvirne programe usvaja Vijeće EU i Evropski
parlament; traju od tri do pet godina, uz preklapanje zadnje godine
prethodnog i prve godine novog programa. Prvi ciklus okvirnih programa
počeo je 1984. godine. Programi pomažu pri organizaciji saradnje između
univerziteta, istraživačkih centara i industrije (uključujući mala i srednja
preduzeća), te pružaju finansijsku podršku za njihove zajedničke projekte.
FP7 je podijeljen u 4 specifična programa:
 Saradnja – uspostavljanje evropskog liderstva u deset tematskih
prioriteta, kroz finansiranje naučnog istraživanja koje zajednički
sprovode organizacije, bez obzira na državne granice.
 Kapaciteti - uspostavljanje vrhunske infrastrukture za evropske
istraživače.
 Ideje – autonomno Evropsko istraživačko vijeće za jačanje
evropske nauke.
 Ljudi – jačanje ljudskih potencijala u okviru evropskog istraživanja.
Veličina donacije
Ovisno o pozivu za projekte.
Rok za prijave
Tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Evropa, uključujući BiH.
Kriterij podobnosti
Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
Svi pozivi za prijavu projekata biće objavljivani na ovoj stranici: Find a call.
Kontakt
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Trg BiH 3
Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 492 597
Faks: +387 33 492 632
Email: [email protected]
Web stranice: www.mcp.gov.ba i www.ncp.ba
104
Freedom to Create (Sloboda u stvaranju)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Freedom to Create Grants
Kroz svoj program Freedom to Create daje donacije za projekte koji koriste
umjetnost kako bi stvorili transformacijsku promjenu u zemljama u razvoju.
Visoki raspon umjetničkih formi se može koristiti za edukaciju, građenje,
liječenje i inspiraciju ljudi – od edukacije zajednica po pitanju participacije,
do inspiriranja ljudi za promjenama statusa quo, pa do izgradnje kapaciteta.
Podržavajući takve projekte vjerujemo da možemo uticati na našu
budućnost i zajednički rad prema uspješnijem svijetu.
Naši grantovi su otvoreni za projekte koji koriste umjetnosti koje teže da
stvore transformacijsku promjenu u zemljama u razvoju. Kao smjernica,
projekti koji demonstriraju jedno ili više od sljedećeg će biti u našem
posebnom interesu:
- smješten u najtežim dijelovima svijeta i zemljama koje su najmanje
razvijene,
- novi pristup pitanjima i izazovima,
- održive promjene,
- ambiciozne ideje, i
- načini mjerenja uticaja projekta na društvo.
Freedom to Create zasebno ocjenjuje sve pristigle aplikacije. Ipak, naša
prosječna veličina donacije je 40.000 USD. Samo u posebnim okolnostima
ćemo finansirati donacije koje prelaze 100.000 USD. Također, u mnogim
slučajevima smo finansirali projekte i drugih donatora kada su projektni
troškovi bili značajno veći od naše tipično odobrene cifre.
Na osnovu otvorenih poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više
informacija. Trenutno Fondacija prolazi kroz strateško restruktuiranje, nove
aktivnosti i planovi će biti poznati u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Zemlje u razvoju (uključujući i BiH).
Kriterij podobnosti
Freedom to Create finansira projekte koje vode registrovane neprofitne
organizacije. Ne dajemo grantove pojedincima ili profitabilnim
organizacijama. Freedom to Create neće podržati organizacije koje
diskriminiraju na bazi rase, vjeroispovijesti, pola, nacionalnosti, godina,
invalidnosti ili seksualne orijentacije u politici ili praksi. Sem toga, ne
finansiramo programe koji promovišu sektaške vjerske aktivnosti ili
nedozvoljeno lobiranje. Pojedinačni umjetnici neće biti finansirani. Programi
koji se protive Univerzalnoj deklaraciji za ljudska prava ne mogu aplicirati.
Kako aplicirati?
www.freedomtocreate.com
Kontakt
Freedom to Create
Level 46
UOB Plaza 1
80 Raffles Place
Singapore 048624
Tel: +65 62 105 560
Email: [email protected]
105
FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje)
FRIDA The Young Feminist Fund mobilizira resurse, sredstva i jača učešće
i liderstvo mladih feministkinja širom svijeta. Cilj FRIDA-e je pružanje
dostupnih, strateških i odgovarajućih sredstava za mlade inicijative koje
vode feministikinje, te jačanje kapaciteta mladih feminističkih organizacija i
uticaj na i povećanje njihovog uticaja na društvene promjene.
Podržavaju se neformalne i formalne grupe osnovane i vođene od strane
mladih žena ili transrodnih mladih (ispod 30 godina) koje su posvećene:
- promicanju i odbrani ljudskih prava žena,
- poboljšanju života mladih žena / transrodnih mladih na lokalnom,
nacionalnom, regionalnom ili međunarodnom nivou,
- uključivom organiziranju, kolektivno djelovanju i izgradnji pokreta, i
- neformalne i formalne grupe, mreže ili kolektivi sa sjedištem u
globalnom jugu (Afrika, Azija i Pacifik, Bliski Istok, Latinska Amerika
i Karibi, srednje i istočna Evrope, te Zajednice nezavisnih država).
Veličina donacije
Do 5.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 26. marta/ožujka 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Prioritet će biti na:
- malim, grupama u nastajanju, mrežama ili kolektivima sa malo ili
nimalo pristupa finansiranju od većih donatora,
- grupama, mrežama ili kolektivima koji rade na novim ili pitanjima
koji bi inače dobili ograničena finansijska sredstva,
- grupama, mrežama ili kolektivima koji se nalaze u nedostupnim
područjima, i
- grupama, mrežama, odnosno kolektivima koji su različiti u svom
članstvu i sastoje se od i/ili rade s društveno marginaliziranim
mladim ženama, uključujući, ali ne ograničavajući se na: izbjeglice,
etničke, nacionalne i kastne manjine, žene sa sela, siromašne,
lezbejke, biseksualce, transrodne, žene koje žive s HIV/AIDS-om,
seksualne radnice, žene s invaliditetom, žene koje žive u zemljama
sa oružanim sukobima i post-konfliktnim zonama.
Kako aplicirati?
http://youngfeministfund.org/grants-program/apply-for-a-grant
Kontakt
FRIDA | The Young Feminist Fund
c/o The Association for Women’s Rights in Development
215 Spadina Avenue., Suite 150, Toronto, ON
M5T 2C7 Canada
Tel: +416 594 3773
Faks: +416 594 0330
Email: [email protected]
Web stranica: http://youngfeministfund.org
106
Friedrich Ebert Stiftung (Fondacija Friedrich Ebert)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Friedrich Ebert Stiftung (FES)
Fondacija FES je osnovana 1925. godine kao političko naslijeđe prvog
demokratski izabranog predsjednika, Friedrich Ebert. Ebert, socijaldemokrat iz skromne zanatske porodice se uzdigao do najviše političke
funkcije i kao odgovor na svoje bolno iskustvo je ustanovio fondaciju koja
služi sljedećim ciljevima:
- unaprijeđenje političkog i društvenog obrazovanja osoba iz svih
sfera života, a u duhu demokratije i pluralizma,
- facilitiranje pristupa univerzitetskom obrazovanju i istraživanju za
nadarene mlade osobe kroz stipendiranje, i
- doprinos međunarodnom razumijevanju i saradnji.
FES vidi svoje aktivnosti u zemljama u razvoju kao doprinos:
- promociji mira i razumijevanja među ljudima i unutar partnerskih
zemalja,
- podrška demokratizaciji zemlje i društva i jačanje civilnog društva,
- poboljšanje generalnih političkih, ekonomskih i društvenih uslova,
- osnaživanje slobodnih sindikata,
- razvoj neovisnih medija,
- facilitiranje regionalne i saradnje na nivou čitavog svijeta između
država i različitih interesnih grupa, i
- dostizanje poštovanja za ljudska prava.
Veličina donacije
Nije specificirana.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Njemačka, ali i čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Friedrich-Ebert-Stiftung
Ured Bosna i Hercegovina
Kupreška 20
71.000 Sarajevo
Tel: +387 33 722 010
Faks: +387 33 613 505
Email: [email protected]
Web stranica: www.fes.ba
107
Front Line - The International Foundation for the Protection of Human Rights
Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih
prava)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Front Line - The International Foundation for the Protection of Human
Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca
ljudskih prava)
Front Line je osnovan u Dublin-u 2001. godine sa specifičnim ciljem zaštite
ugroženih branioca ljudskih prava, ljudi koji rade na nenasilan način za bilo
koju ili sve od prava sadržanih u Opštoj deklaraciji o ljudskim pravima. Front
Line ima za cilj rješavanje pitanja potrebe zaštite utvrđenih od samih
branioca ljudskih prava.
Front Line nastoji pružiti brzu i praktičnu podršku ugroženim braniocima
ljudskih prava uključujući:
- međunarodno zagovaranje u ime ugroženih branioca ljudskih
prava,
- grantovi za plaćanje potreba praktične sigurnosti branioca ljudskih
prava,
- obuka i resursni materijali o sigurnosti i zaštiti, uključujući digitalnu
sigurnost,
- odmor i predah, uključujući Front Line stipendije,
- mogućnosti umrežavanja i razmjene između branioca ljudskih prava
uključujući dvogodišnji Dublin Platform,
- godišnja nagrada Front Line Award for Human Rights Defenders at
Risk, i
- telefonska linija koja radi 24 sata na dan za branioce ljudskih prava
na arapskom, engleskom, francuskom, španskom i ruskom jeziku.
U slučajevima hitnosti Front Line može pomoći privremeno izmještanje
branioca ljudskih prava.
Front Line promovira jačanje međunarodnih i regionalnih mjera zaštite
branioca ljudskih prava uključujući podršku radu UN Special Representative
on Human Rights Defenders. Front Line za cilj ima promociju poštovanja
UN Declaration on Human Rights Defenders.
Security and Protection Grants mogu pokriti troškove potrebne za
poboljšanje sigurnosti i zaštitu branioca ljudskih prava i njihovih
organizacija, te mogu pokriti poboljšanje digitalne sigurnosti, pravne
troškove branioca ljudskih prava koji su sudski proganjani i maltretirani.
Također se mogu platiti i medicinski troškovi za branioce ljudskih prava koji
su bili napadnuti ili koji su stradali zbog njihove aktivnosti na zaštiti ljudskih
prava. Također možemo pružiti pomoć za porodice zatočenih branioca
ljudskih prava.
Security grants in an emergency situation: aplikacija će biti razmatrana
na osnovi hitnosti kada aplikant može pokazati da će grant doprinijeti
rješavanju neposredne prijetnje životu ili dobrobiti jednog ili više branioca
ljudskih prava.
Ako aplikacija potpada u kriterije Front Line Defenders za zaštitu branioca
ljudskih prava koji su direktno ugroženi, mali grant može biti odobren unutar
48 sati na osnovu diskrecionog prava Direktora. Molimo Vas da direktno
kontaktirate centralni ured. Naša 24-satna linija za slučajeve hitnosti za
branioce ljudskih prava je +353 1 210 0489.
Kliknite ovdje da kontaktirate Front Line liniju za slučaj hitnosti.
Do 6.000 EUR.
108
Rok za prijave
Tokom čitave godine odgovaraju na pozive u slučaju hitnosti.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Grantovi Front Line Defenders za sigurnost i zaštitu se daju organizacijama
koje rade na ljudskim pravima kao i ugroženim individualnim braniocama
ljudskih prava. Front Line Defenders Security and Protection Grants se daju
za specifične svrhe jačanja sigurnosti i zaštite ljudskih prava branioca
ljudskih prava.
Kako aplicirati?
www.frontlinedefenders.org/emergency
Kontakt
Front Line - The International Foundation for the Protection of Human
Rights Defenders
Head Office
Second Floor
Grattan House
Temple Road
Blackrock
Co Dublin
Ireland
Tel: +353 01 212 3750
Faks: +353 01 212 1001
Email: [email protected]
Web stranica: www.frontlinedefenders.org
109
Fund for Central and East European Book Projects (Knjižni fond za srednju i
istočnu Evropu)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
CEEBP Program donacija
CEEBP program donacija pomaže izdavačima u namirenju troškova
prevođenja i objavljivanja visoko-kvalitetne literature u jezike srednje i
istočne Evrope. Donacije se daju izdavačima za prevođenje poticajnih
radova koji su zanimljivi široj intelektualnoj publici. Prioritet se stavlja na
prevođenje radova i knjiga sa područja humanističkih nauka, šireći
razmjenu misli i informacija duž različitih teritorija i preko granica.
Kriterij koji se primjenjuje u svim slučajevima je kvalitet rada, kvalitet
izdavačke kuće i prevodioc; dobro obrazložena potreba aplikanta; jasan
budžet; dostupnost dodatnog finansiranja.
Veličina donacije
Obično se dodjeljuje suma od 1.000 do 3.000 EUR.
Rok za prijave
15. februar/veljača i 15. avgust/kolovoz svake godine. U 2013. godini prvi
poziv je bio otkazan.
Geografsko područje
podrške
Podrška je dostupna izdavačima u Albaniji, Bjelorusiji, Bosni i Hercegovini,
Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Kosovu, Latviji, Litvaniji,
Makedoniji, Poljskoj, Rumuniji, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji i Slovačkoj.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
www.ceebp.org
Kontakt
Korte Leidsedwarsstraat 12
NL - 1017 RC, Amsterdam
Tel: + 31 20 33 01 383
Email: [email protected]
Web stranica: www.ceebp.org
110
Getty Images
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Getty Images
1995. godine Mark Getty i Jonathan Klein osnovali su Getty Images da bi
preveli fragmentirani fotografski sektor u digitalno doba. A to je upravo ono
što su učinili. Bili su prva kompanija za on-line licenciranje slika - i nastavili
su voditi industriju naprijed probojem modela licenciranja, digitalnim
medijima, alatima za upravljanje i sveobuhvatnom ponudom kreativnih i
uredničkih slike, snimaka i muzike.
Današnji digitalni mediji nudi snažne i naizgled beskrajne načine za
stvaranje, komuniciranje i povezivanje. I dok nam brzi on-line pristup
slikama, snimkama i muzici danas mogu biti druga priroda, prije samo
jednog desetljeća to je bilo gotovo nezamislivo.
Kao vodeći kreator i distributer slika, snimaka, muzike i drugog vrhunskog
sadržaja, cilj je potaknuti komunikaciju - i dati alate za stvaranje nadahnuća
za vaš vlastiti rad.
Industriji nude najbolje i najšire zbirke slika i snimaka - uključujući
nagrađivane vijesti, sportske i zabavne sadržaje, te rijetke arhivske i
savremene snimke. Muzička kolekcije pruža širok raspon pjesama od
samostalnih umjetnika/ca, djela i popularnih pjesama.
Grants for Good (Grantovi za činjenje dobrog)
Ponosno podržavamo fotografe i profesionalce u medijima koji koriste svoje
talente u promociji pozitivne promjene u našem svijetu.
Neprofitne organizacije trebaju kvalitetne slike i videa kako bi učinkovito
ispričali svoje priče. Osim toga, kako bi se istakli iz dokumentarnog stila
tradicionalno povezivanog s neprofitnim sektorom, što im je potrebno su
inovativni i kreativni vizionari na njihovoj strani za proizvodnju kampanje
koja podići svijest o njihovom radu. To je razlog zašto daju grantove za
pokrivanje fotografa (ili filmaša) i agencijskih troškova, jer oni rade zajedno
kako bi stvorili snažne nove slike za neprofitne organizacije po vlastitom
izboru.
Dobitnici donacija mogu iskoristiti cijeli grant za troškove snimanja ili
donirati sve ili dio sredstava izravno organizacijama i doprinijeti svoje
vrijeme i sredstva za svoju kampanju. Na završetku ovog projekta, sva tri
partnera: fotograf, neprofitna organizacija i komunikacijska agencija
uključeni u projekat će biti prikazani medijima i klijentima.
Grants for Editorial Photography (Podrška za uredničku fotografiju)
Vjerujemo da je foto-novinarstvo moćan alat za pričanje uvjerljivih
društvenih, političkih i kulturnih priča. Također, shvaćamo da je stvaranje i
upravljanje fotografijama svjetske klase zadatak koji zahtijeva vrijeme,
slobodu, podršku i znatna sredstva. Zato i dalje nude Grants for Editorial
Photography, gdje daju pet grantova fotoreporterima da s finansiranjem
nastave projekte od osobnog i novinarskog značaja.
Veličina donacije
Različita, na osnovu specifičnih poziva za projekte.
Rok za prijave
Zadnji rokovi prijave su bili 1. mart/ožujak i 1. maj/svibanj (rokovi su različiti
po pozivima za projekte).
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
111
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://imagery.gettyimages.com/getty_images_grants/overview.aspx
Kontakt
Za aplikante iz BiH kontakti su:
Guliver Trade SRL
Str. Crisana nr. 18
Sector 1, Bucuresti
Romania
Tel: + 40 21 3102663 / 21 310 2664 / 21 310 3498 / 21 3124638
Faks: + 40 21 310 3497
Email: [email protected]
Web stranica: www.guliver.ro
Generalna web stranica: http://company.gettyimages.com
112
Global Film Initiative
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Global Film Initiative
Global Film Initiative je američka neprofitna organizacija specijalizirana za
pomoć nezavisnom filmu iz Afrike, Azije, centralne i istočne Evrope,
Latinske Amerike i Bliskog istoka. Osnovana je 2002. godine za promicanje
međukulturnog razumijevanja kroz jezik filma. Inicijativa daje brojne podrške
zaslužnim redateljima iz cijelog svijeta svake godine i podržava serije
filmova pod nazivom Global Lens.
Inicijativa podržava filmove koji obećavaju umjetničku izvrsnost, pokazuju
ostvarenost pripovijedanja i nude američkoj publici raznovrsne kulturne
poglede na svakodnevni život širom svijeta. Inicijativa, također, podržava
filmove koje bitno doprinose razvoju lokalne filmske industrije. Filmaši mogu
koristiti novac od početne inicijative do potpune proizvodnje, kao i za
plaćanje za post-proizvodnih troškova, kao što su laboratorijske naknade,
zvuk i pristup modernim sistemima obrade.
Veličina donacije
Do 10.000 USD.
Rok za prijave
Idući poziv za projekte će biti otvoren u oktobru/listopadu 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.globalfilm.org/application_eng.htm
Kontakt
The Global Film Initiative
145 Ninth Street, #105
San Francisco, CA 94103
Tel: +1 415 934 9500
Faks: +1 415 934 9501
Email: [email protected]
Web stranica: www.globalfilm.org
113
Global Fund for Children (Globalni fond za djecu)
Naziv programa
Global Fund for Children
Opšti ciljevi
Global Fund for Children daje male donacije lokalnim organizacijama koje
rade na transformiranju života ranjive djece i omladine širom svijeta.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
GFC podržava organizacije i programe koji se fokusiraju na četiri specifična
područja: škole i stipendije, opasan dječiji rad, komercijalno seksualno
iskorištavanje i osobite potrebe ranjivih dječaka.
Veličina donacije
5.000 USD do 20.000 USD.
Rok za prijave
Dva puta godišnje (u junu/lipnju i decembru/prosincu).
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Partneri moraju imati pravni status kao nevladine organizacije, biti
registrirani u okviru odgovarajućeg vladinog tijela u zemlji u kojoj rade.
Kako aplicirati?
www.globalfundforchildren.org/what-we-do
Kontakt
The Global Fund for Children
1101 Fourteenth Street, NW
Suite 420
Washington, DC 20005
Tel: +1 202 331 9003
Faks: +1 202 331 9004
Email: [email protected]
Web stranica: www.globalfundforchildren.org
114
Global Greengrants Fund
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Global Greengrants Fund
Dajemo male donacije lokalnim grupama širom svijeta koji rade na podršci
ljudima u zaštiti životne okoline, održivog života, zaštiti biološke različitosti i
dobijanju prava za bolji život u budućnosti.
Naš cilj je podrška malim okolišnim organizacijama širom svijeta koji inače
ne bi imali pristup finansiranju. Razvili smo model finansiranja koji se
oslanja na pouzdane savjetnike koji identificiraju organizacije koje rade u
regionima ili na pitanjima koja podržavamo. Ovi savjetnici – biolozi,
menadžeri neprofitnih organizacija, pravnici, ekonomisti, šumari, novinari,
inženjeri i aktivisti – rade zajedno kako bi identificirali grupe i pomogli nam
da alociramo naša donatorska sredstva za stvarne potrebe. Naši savjetnici
rade kao volonteri na pripremi preporuka i pružanju stalnog mentorstva i
druge podrške ovim grupama.
Veličina donacije
Tipično 500 USD do 5.000 USD.
Rok za prijave
Otvoreno tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Global Greengrants Fund prihvata aplikacije samo kroz naše savjetnike
širom svijeta. Za više informacija pogledajte www.greengrants.org/ourcommunity.
Kako aplicirati?
www.greengrants.org/grants.html
Kontakt
Global Greengrants Fund
2840 Wilderness Place
Suite A
Boulder, CO 80301
Tel: +1 303 939 9866
Faks: +1 303 939 9867
Email: [email protected]
Web stranica: www.greengrants.org
115
Global Fund for Women (Globalni fond za žene)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
The Global Fund for Women
Globalni fond za žene je donatorska fondacija koja podržava ženska ljudska
prava širom svijeta baveći se kritičnim pitanjima kao što su ekonomska
neovisnost, povećanje pristupa obrazovanju i zaustavljanje nasilja nad
ženama.
Grupe koje podržavamo se bave sljedećim temama (ali nisu ograničene
samo na ova područja):
- izgradnja mira i zaustavljanje nasilja na osnovu gendera,
- unaprijeđenje zdravstvenih i reproduktivnih prava,
- povećanje građanskog učešća,
- osiguranje ekonomske i okolišne pravde,
- povećan pristup obrazovanju, i
- promicanje društvene filantropije.
Veličina donacije
Od 500 USD do 30.000 USD.
Rok za prijave
Tokom čitave godine. Zadnji poziv je bio otvoren do 01. jula/srpnja, a
naredni se otvara 15. oktobra/listopada 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/information-for-womensgroups
Kako aplicirati?
www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant
Kontakt
The Global Fund for Women
222 Sutter Street, Suite 500
San Francisco, CA 94108, USA
Tel: +1 415 248 4800
Faks: +1 415 248 4801
Web stranica: www.globalfundforwomen.org
116
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za borbu
protiv SIDA-e, tuberkuloze i malarije)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za
borbu protiv SIDA-e, tuberkuloze i malarije)
Za BiH ispred Fonda nosioc aktivnosti je bio UNDP, koji je na polju
HIV/AIDS-a finansirao odabrane projekte koji zadovoljavaju kriterije odabira
do maksimalnih iznosa budžetskih sredstava, kako slijedi:
1. Tematski prozor za intravenozne korisnike droga (IDU).
2. Tematski prozor za prodavatelje/prodavateljice seksualnih usluga
(CSW).
3. Tematski prozor za muškarce koji imaju spolne odnose s
muškarcima (MSM).
4. Tematski prozor za omladinu.
5. Tematski prozor za Rome.
6. Tematski prozor za stigmu.
Svi projekti bi, kao inovativni projekti, trebali doprinijeti programu pod
nazivom “Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrizičnije
populacije u Bosni i Hercegovini” u sklopu Projekta na polju HIV-AIDS-a, s
težištem na zadovoljavanju potreba ugroženih i marginaliziranih populacija.
Svi projekti su trebali biti provedeni u jednoj ili više lokalnih zajednica u
BiH, kao što je naznačeno u kriterijima za tematske prozore i opštim
kriterijima odabira.
Veličina donacije
Različita po segmentima / prozorima finansiranja.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren do kraja oktobra/listopada 2011. godine, novi se
očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti?
Grantovi se daju registriranim neprofitnim organizacijama.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
http://portfolio.theglobalfund.org/en/
Contacts/CountryCoordinatingMechanisms/BIH
117
Global Integrity Innovation Fund
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
TESTING 123 - Global Integrity Innovation Fund
Zašto je pokrenut program TESTING 123?
1. Želimo ispuniti prazninu u učenju, dokumentaciji, transparentnosti i
odgovornosti (T&A) zajednica prakse.
2. Želimo ispuniti prazninu u finansiranju za T&A projektne ideje.
3. Želimo pronaći nove metodologije i tehnologije koje pomažu reforme
istomišljenika širom svijeta.
Tražimo aktivnosti sa sljedećim karakteristikama.
POTPUNO NOVE ideje. Koje nikada prije nisu bile isprobane.
Ideje
koje
DIJAGNOSTICIRAJU
ili
UBLAŽAVAJU
izazove
TRANSPARENTNOSTI i ODGOVORNOSTI. One ne moraju izravno
rješavati problem korupcije, no moraju stvoriti nove informacije ili osvijetliti
postojeće podatke s ciljem da se počinioci drže odgovornim za svoja djela.
Ideje koje mogu biti u obliku (ali nisu ograničene na) proizvode, usluge,
alate ili metode.
Ideje koje mogu uključiti tehnologiju, ali ne neophodno.
Ideje koje su VISOKOG RIZIKA, jer je njihov potencijal uticaja velik, iako
šansa za uspjeh može biti mala zbog neizvjesnosti u praksi. Ako uspiju,
ove ideje bi bile transformativne - mijenjaju kako vidimo prihvaćena pravila
ili procese i/ili kako se nositi s njima. One nisu poznata "rješenja", a
umjesto toga, zahtijevaju testiranje kako bi razumjeli ako ona uopšte rade.
Ideje koje su utemeljene na jasnim TEORIJAMA PROMJENE - one
riješavaju izazove: 1) navodeći krajnji cilj, 2) skicirajući preduslove za
postizanje tog cilja, 3) objašnjavajući aktivnosti koje će se provoditi kako bi
se osiguralo da su ti preduvjeti ispunjeni, i 4) artikulirajući pretpostavke da
objasne hipoteze.
Veličina donacije
Do 10.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji poziv za projekte je zatvoren, novi se očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti?
Kao kriteriji evaluacije se koriste sljedeći kriteriji:
- ideja koja se bavi pitanjima korupcije, transparentnosti i/ili
odgovornosti,
- ideja koje se odnosi na određena pitanja, identificira problem,
- ideja dijagnosticira i/ili ublažava ciljani problem,
- ideja imaju jasnu teoriju promjene,
- pristup, metoda ili alat koji se predlažu se mogu definirati kao
potpuno novi,
- ideja može biti ispitana u šest mjeseci ili kraće,
- ideja koja može biti isprobana sa ~10.000 USD, i
- inovator (i ekipa) su sposobni za testiranje njihove ideje.
Također ćemo razmotriti izvedivost ideje da se testira kroz ocjenu:
potrebnih sredstava vs. onih dostupnih, kontekstualna ograničenja, i sve
ostale bitne faktore.
Kako bi se osigurali da pomažemo testirati razne ideje (a ne samo 20
projekata u SAD!) pokušati ćemo ulagati u različite stvari. To znači da
ćemo uzeti u obzir sljedeće: I) geografija, II) sektor npr. javne odluke,
budžeti, vladavina prava, itd., III) krajnji cilj npr. dijagnoza protiv smanjenja
korupcije u pravosuđu protiv poboljšane subnacionalne finansijske
118
odgovornosti, i IV) pristup npr. korištenje tehnologije (online, mobitel, itd.)
protiv ne-tehnoloških aspekata.
Kako aplicirati?
http://innovation.globalintegrity.org/applying/
Kontakt
http://innovation.globalintegrity.org/contact/
119
Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta
Goethe)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta
Goethe)
Goethe-Institut grant program prevoda “Prevodi njemačkih knjiga u druge
jezike” daje podršku ne-njemačkim izdavačima u objavljivanju prevoda
njemačkih naslova. Ovo omogućava važne akademske doprinose, prozu,
književnost za djecu i mlade i odabrana djela, da se napravi dostupnim
čitateljima/icama ne-njemačkih govornih područja. Program služi kulturnopolitičkim ciljevima, a važan je vodeći instrument kulturne i obrazovne
vanjske politike. U slučajevima kada je zahtjev za grantom za prevod
uspješan, Goethe-Institut doprinosi dijelu prevoda troškova izdavača,
plaćajući po objavljivanju prevedenog djela. Nije predviđeno da GoetheInstitut finansira pune troškove prevoda i štampanja ili uredničke troškova.
Prioritet se stavlja na sljedeća tematska područja:
- demokratija, vladavina prava i civilno društvo,
- tekuća regionalna i globalna pitanja,
- kulturna dimenzija evropskih integracija,
- novija njemačka istorija, i
- izvanredna djela suvremene njemačke književnosti.
Pažnja će se također posvetiti i:
- klasičnoj njemačkoj književnosti,
- suvremenoj drami, i
- kvalitetnoj književnosti za djecu i mlade.
Različita.
-
kraj januara/siječnja: fikcija; literatura za djecu i adoloscente,
kraj aprila/travnja: sve kategorije,
kraj jula/srpnja: fikcija; literatura za djecu i adoloscente, i
kraj oktobra/listopada: sve kategorije.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Samo ne-njemački izdavači mogu aplicirati za donacije za prevođenje.
Kako aplicirati?
http://www.goethe.de/kue/lit/prj/uef/bew/enindex.htm
Kontakt
Goethe-Institut
Bosnien und Herzegowina
Bentbaša 1a
71.000 Sarajevo
Tel. +387 33 570 000
Faks: +387 33 570 030
Email: [email protected]
Web stranica: www.goethe.de/ins/ba/sar/deindex.htm
120
Harry Frank Guggenheim Foundation (Fondacija Harry Frank Guggenheim)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Program malih grantova
The Harry Frank Guggenheim Foundation (HFG) podržava projekte iz bilo
kojeg područja prirodnih ili društvenih nauka koji rade na poboljšanju
razumijevanja uzroka, manifestacija i kontrole nasilja, agresije i dominacije.
Najviši prioriteti su dati istraživanjima koja mogu poboljšati razumijevanje i
poboljšanje hitnih problema nasilja, agresije i dominacije u modernom
svijetu.
Posebne teme interesa za HFG su problemi nasilja, agresije i dominacije u
vezi sa društvenim promjenama, socijalizaciji djece, konflikt među grupama,
međudržavni sukobi, kriminal, porodični odnosi i istraživanja o kontroli
agresije i nasilja. Istraživanja bez koristi i relevantosti o razumijevanju
ljudskih problema neće biti podržana, kao ni projekti koji istražuju hitne
društvene probleme. Prioritet se također daje područjima i metodologijama
koja ne dobijaju adekvatnu pažnju i podršku iz drugih izvora finansiranja.
HFG obično daje donacije u iznosima između 15.000 USD i 30.000 USD
godišnje, za period od jedne ili dvije godine. Aplikacije za veće sume i za
duži period moraju biti dobro pojašnjene.
Rok za prijave
Tokom godine, obično do početka avgusta/kolovoza.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
HFG dodjeljuje istraživačke donacije osobama za individualne projekte i ne
daje donacije institucijama.
Kako aplicirati?
www.hfg.org/rg/application.htm
Kontakt
25 West 53rd Street, 16th Floor
New York, NY 10019-5401
USA
Tel: +1 646 428 0971
Faks: +1 646 428 0981
Web stranica: www.hfg.org
121
Hartefakt fond
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Hartefakt fond
Hartefakt fond (HF) je Hartefakt je nezavisna regionalna fondacija koja
podstiče razvoj odgovornog mišljenja i delanja kroz kreativnu i kritičku
razmenu.
Hartefakt podržava i sprovodi programe koji preispituju i osnažuju položaj
manjina i marginalizovanih društvenih grupa, pomaže izgradnju regionalnog
javnog i kulturnog prostora na novim osnovama, zagovara i sprovodi
projekte sa ciljem izgradnje partnerstva između civilnog i javnog sektora,
podržava produkciju kritičkog i odgovornog umetničkog i kulturnog
stvaralaštva HF je osnovan 2009. godine; kroz program malih grantova do
sada je podržano preko 60 organizacija iz Bosne i Hercegovine, Srbije i sa
Kosova. Hartefakt je namenjen podršci novih i svežih društveno
angažovanih projekata u oblasti građanskog aktivizma i umetnosti.
Specifični ciljevi Hartefakt grant programa su:
- Podrška projektima koji ohrabruju međusobno upoznavanje,
komunikaciju i dijalog između kulturnih, umetničkih, aktivističkih,
političkih scena zajednica u regionu.
- Podrška relevantnim umetnicima (organizacijama) koji u svom radu
ispituju posledice izolacije pojedinaca ili grupe ljudi koja nastaje
usled ignorisanja i nepravednog tretiranja od strane društva;
umetnika koji političku angažovanost sprovode negujući kritički
pristup prema proklamovanim političkim ciljevima podvrgavajući ih
preispitivanjima, sumnjama ili direktnom negiranju.
- Podrška malim organizacijama i udruženjima na lokalnom nivou
koje omogućavaju širenje umetničkih sadržaja do zapostavljenih
populacija – one čije su mogućnosti da dožive umetnost ograničene
zbog geografije, nacionalnosti ili ekonomije.
- Podrška u uspostavljanju dijaloga između manjine i većine kroz
podršku i promociju projekata koji se bave marginalizovanim
grupama.
Veličina donacije
Najveći iznos donacije koju HF dodeljuje je 5.000 USD.
Rok za prijave
Konkurs za projekte otvoren je u toku cele godine.
Geografsko područje
podrške
Regija uključujući Bosnu i Hercegovinu.
Kriterij podobnosti
Osnovne informacije o izgledu i sadržaju aplikacije mogu se naći na sajtu
fondacije, u saradnji sa HF timom moguće je organizovati konsultacije oko
pisanja projektne aplikacije. HF tim samoinicijativno ohrabruje umetnike,
organizacije i grupe koje prepoznaje kao potencijalne grantije da apliciraju.
Kako aplicirati?
http://heartefact.org/procedure-2/
Kontakt
Heartefact Fund
Ivana Đaje 24/I, 11 000 Belgrade
Tel/faks: +381 11 3443 668
Email: [email protected]
Web stranica: http://www.heartefact.org
122
HCD Connect
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
HCD Connect
The IDEO.org Human-Centered Design (HCD) Connect daje male grantove
za kataliziranje nove najbolje prakse kako bi se osiguralo da ljudi - koristeći
dizajn usmjeren na čovjeka za izazove u svijetu povezane sa borbom protiv
siromaštva - dobiju direktne odgovore za svoja rješenjima.
Program je također podržan od Bill & Melinda Gates Foundation. Program
se fokusira na projekte korištenja dizajna usmjerenog na čovjeka u vezi
poljoprivrednih projekata.
HCD Connect mikrograntovi su u dvije kategorije:
- 5.000 USD grantovi za planiranje: grantovi za planiranje su za osobe ili
organizacije koje iniciraju proces dizajniran da bude usmjeren na čovjeka te
posebno projekte i odgovarajuće finansiranje potrebno da se provedu HCD
“čuti” ili “kreirati” istraživanja.
- 10.000 USD grantovi za implementaciju: grantovi za implementaciju su
namjenjeni za osobe ili organizacije koje su iskusile proces dizajniran da
bude usmjeren na čovjeka i trebaju finansiranje za pilot implementaciju
svojih projektnih rješenja.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren do 15. jula/srpnja 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Program mikrograntova je otvoren za sve zemlje u svijetu.
Kriterij podobnosti
Kako bi bili kvalificiran aplicirati za mikrogrant projekat mora zadovoljiti
sljedeće kriterije:
- Projekat treba biti vezan za razvoj poljoprivrede.
- Projekat treba biti uobličen ili planira koristiti metode i pristupe dizajna
usmjerenog na čovjeka.
- Neko iz projektnog tima treba napisati priču o HCD Connect sa detaljima
predloženog projekta. Generalno, preferenca u finansiranju će biti na
učesnicima HCD Connect platforme.
Kako aplicirati?
http://www.hcdconnect.org/grants
Kontakt
http://www.hcdconnect.org/
123
Heart and Hand Fund
Naziv programa
Program malih grantova
Opšti ciljevi
Heart and Hand Fund podržava žene i LGBTI inicijative za mir u SAD i na
Balkanu.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Veličina donacije
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
SAD i zemlje Balkana.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://kerrylobel.typepad.com/heart_and_hand_fund/about-the-heart-andhand-.html
Kontakt
Heart & Hand Fund/Peace Development Fund
PO Box 3070
Half Moon Bay, CA 94019, USA
Za više informacija kontakt osoba je Marta Drury: [email protected]
124
Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll)
Heinrich Böll Stiftung smatra sebe dijelom zelene političke struje, koja se
razvila i van Savezne Republike Njemačke kroz sučeljavanje tradicionalnih
političkih pravaca socijalizma, liberalizma i konzervatizma. Naše zajedničke
osnovne vrijednosti su ekologija i održivi razvoj, demokratija, ljudska prava,
samoopredjeljenje i pravda. Posebno nam je stalo do rodne demokratije,
dakle društvene emancipacije i ravnopravnosti žena i muškaraca.
Angažiramo se za ravnopravnost kulturnih i etničkih manjina i za socijalnu
kao i političku participaciju imigranata. Zalažemo se za nenasilje i aktivnu
mirovnu politiku. Za naš angažman tražimo strateške partnere koji dijele
naše vrijednosti. Djelujemo nezavisno i na sopstvenu odgovornost.
Potičemo iz Savezne Republike Njemačke no istovremeno smo idejno i
praktično međunarodni akter.
Pisac i dobitnik Nobelove nagrade Heinrich Böll, po kom smo dobili ime,
predstavlja pojam onoga što smo i mi sebi zadali: odbrana sloboda,
građanska hrabrost, tolerancija i vrednovanje umjetnosti i kulture kao
samosvojnih sfera mišljenja i djelovanja.
1. Mi smo agencija za zelene ideje.
Podstičemo na demokratske reforme i socijalne inovacije. Zalažemo se za
ekološku politiku i održivi razvoj na globalnom nivou. Ustupamo prostor
umjetnosti i kulturi s ciljem izražavanja i suočavanja. Prenosimo znanje
stručnjaka i stručnjakinja političkim akterima. Mjesto smo za otvorene
rasprave i podstičemo dijalog između politike, privrede, nauke i društva.
Podržavamo talentovane, društveno-politički angažovane studente u zemlji i
inostranstvu. Dokumentiramo historiju zelenog pokreta kao osnov za
istraživanje i kao izvor političke orijentacije.
2. Mi smo međunarodna politička mreža.
Sebe smatramo dijelom globalne zelene mreže i podstičemo razvoj zelenog
političkog pokreta na svim kontinentima. Posebno nam je stalo do širenja i
produbljivanja evropskog zelenog pokreta. Angažiramo se u procesu
razvoja evropske političke javnosti. Podržavamo političku participaciju
civilnog društva i učestvujemo na konferencijama i u pregovorima u okviru
multilateralnih organizacija.
3. Mi se angažiramo širom svijeta za ekologiju, demokratiju i ljudska
prava.
Za nas su ekologija i demokratija neraskidivo povezani. Stoga podržavamo
ljude i projekte koji se zalažu za ekologiju, ljudska prava, demokratiju i
samoopredjeljenje. Podržavamo širom svijeta razvoj vladavine prava i
demokratsku participaciju. Zalažemo se za prevazilaženje dominacije,
nametnutih i nasilnih rješenja među spolovima. Smatramo da su etnička i
kulturna raznolikost sastavni dio jedne demokratske kulture. Podstičemo na
građansku hrabrost i društveni angažman. Prenosimo know-how za
uspješno samoorganizovanje i intervenciju političkim akterima.
Veličina donacije
Nije specificirana.
Rok za prijave
Tokom godine.
Geografsko područje
podrške
BiH i svijet.
125
Kriterij podobnosti
Poslati upit za više informacija.
Kako aplicirati?
Poslati upit za više informacija.
Kontakt
Heinrich Böll Stiftung
Ured za Bosnu i Hercegovinu
Čekaluša 42
71.000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 260 450
Faks: +387 33 260 460
Email: [email protected]
Web stranica: www.boell.ba
126
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS)
HEKS je skraćenica za Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz
(pomoć organizacija Protestant Churches of Switzerland), smješten je u
Cirihu i ima ured u Lozani. Francuska skraćenica je EPER (Entraide
Protestante Suisse). HEKS je ustanovljen 1946. godine od strane
Federation of Swiss Protestant Churches, a kao Fondacija radi od 2004.
godine.
HEKS nudi humanitarnu i pomoć u slučajevima hitnosti, te se bori protiv
uzroka gladi, nepravde i društvene nejednakosti. Svi ljudi bi trebali živjeti
dostojanstveno i sigurno u društvenom, ekonomskom i političkom smislu.
HEKS radi sa lokalnim partnerima kada god je to moguće, a švicarske
građane/ke šalje u inostranstvo samo u iznimnim slučajevima.
HEKS program (2009-2012) u BiH kao cilj ima poboljšanje društvenih i
ekonomskih uslova. Geografski fokus je istočna Bosna. HEKS specifično
radi na sljedećim područjima:
 Razvoj ruralnih zajednica: podrška se dalje poljoprivrednicima u
proizvodnji i prodaji proizvoda. Glavni fokus je poboljšanje lanca
dodane vrijednosti od proizvodnje do prodaje i prerade.
 Nezaposlenost mladih: nezaposlenost mladih je jedan od najvećih
problema u BiH. HEKS usko sarađuje sa lokalnim kompanijama u
obukama i stvaranju poslova za mlade ljude kako bi se olakšalo
njihovo zapošljavanje.
 Prevencija sukoba i ekumenski dijalog: HEKS već godinama
podržava ekumenski dijalog među različitim vjerskim grupama u
BiH.
Veličina donacije
Veoma limitirana.
Rok za prijave
Nije definiran.
Geografsko područje
podrške
Veliki broj zemalja širom svijeta, uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.heks.ch/en/worldwide/west-balkans
Kontakt
HEKS Kommunikation
Projektdienst
8042 Zurich
Tel.: +41 44 360 88 95
Email: [email protected]
Web stranica: www.heks.ch
127
HIV Young Leaders Fund
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
HIV Young Leaders Fund
HIV Young Leaders Fund je zajednički mehanizam finansiranja inicijativa
mladih koji rade na pitanjima SIDA-e. HIV Young Leaders Fund će ulagati u
mlade vođe i njihove koalicije, u isto vrijeme podižući vidljivost njihovog
rada i jačajući održivosti njihovih inicijativa. Fond je napor inovativnog
partnerstva globalnih i lokalnih mreža i mladih donatora u kao odgovor na
SIDA-u.
HIV Young Leaders Fund poziva mlade lidere na donošenje odluka o tome
koje inicijative mladih mogu najbolje zadovoljiti potrebe mladih ljudi najviše
pogođenih SIDA-om.
HYLF saziva Community Review Panel (CRP) koji se sastoji od mladih
lidera iz različitih zemalja i sa iskustvima u pitanjima SIDA-e kod mladih
kako bi pregledali projekte i davali preporuke.
CRP osigurava da su donacije dodjeljene na otvoren i transparentan način
pregledom aplikacija. Ovaj proces je strukturiran kako bi se sredstva brzo
distribuirala učinkovito i prema prioritetima zajednice. CRP također
garantira da pogođene zajednice, uključujući i mlade osobe koje žive s
SIDA-om, imaju izravni uvid u to kako se sredstva dodjeljuju kako bi se
zadovoljile potrebe njihovih zajednica.
Veličina donacije
5.000 USD do 15.000 USD.
Rok za prijave
Na osnovu otvorenih poziva. Pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
-
Kriterij podobnosti
-
Samo organizacije mladih ili projekti koji vode mladi (to može biti u
okviru veće organizacije ili nove inicijative) imaju pravo na
finansiranje. Mladi na čelu organizacija trebaju imati do 30 godina.
Organizacije koje dobivaju sredstva moraju biti registrirane kao
neprofitne organizacije. Neregistrirane grupe moraju identificirati
fiskalne sponzore ako im projekti budu odabrani.
Mi ohrabrujemo aplikacije organizacija mladih ljudi na ugroženim
područjima i mladih ljudi koji žive s SIDA-om. To uključuje
organizacije mladih seksualnih radnica, mladih gej muškaraca,
mladih transgender osoba, mladih ljudi koji žive s SIDA-om, mladih
ljudi koji koriste droge i mladih žena, ovisno o lokalnom kontekstu.
Kako aplicirati?
www.hivyoungleadersfund.org/grants-program/apply-for-a-grant
Kontakt
HIV Young Leaders Fund
494 8th Avenue Suite 505
New York, NY 10001
USA
Email: [email protected]
Web stranica: www.hivyoungleadersfund.org
128
Hubert Bals Fund
Naziv programa
Hubert Bals Fund
Opšti ciljevi
Hubert Bals Fund je inicijativa International Film Festival Rotterdam koja
daje donacije za izuzetne kino projekte u različitim fazama završetka.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Hubert Bals Fund je napravljen kako bi podržao izvanredne ili hitne potrebe
inovativnih i talentiranih filmaša za igrane filmove koji su u završnoj fazi iz
zemalja u razvoju. HBF daje podršku koja često igra ključnu ulogu u
omogućavanju tim filmašima realizirati svoje projekte.
Iako Fond obraća posebnu pažnju na finansijske aspekte projekta,
odlučujući faktori ostaju njegov sadržaj i umjetničke vrijednosti. Od početka
rada Fonda 1988. godine podržano je skoro 900 projekata nezavisnih
filmaša u Aziji, na Bliskom istoku, istočnoj Evropi, Africi i Latinskoj Americi.
Oko 80% od tih projekata su realizirani ili su trenutno u fazi produkcije.
Godišnje Hubert Bals Fund ima na raspolaganju skoro 1,2 miliona EUR za
pojedinačne grantove do 10.000 EUR za skripte i razvoj projekata, 20.000
EUR za digitalnu produkciju, 30.000 EUR za post-produkciju, 10.000 EUR
za radionice, i 15.000 EUR za troškove distrbucije u zemlji porijekla.
Rok za prijave
Rok prijave je 1. septembar/rujan 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.filmfestivalrotterdam.com/professionals
/hubert_bals_fund/projectentry/
Kontakt
International Film Festival Rotterdam
Attn. Hubert Bals Fund
P.O. Box 21696
3001 AR Rotterdam
the Netherlands
Web stranica: www.filmfestivalrotterdam.com
129
Humanitarian Innovation Fund
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Humanitarian Innovation Fund
Humanitarian Innovation Fund podržava organizacije i osobe u
identificiranju, njegovanju i dijeljenju inovativnih rješenja izazovima sa
kojima se suočavaju organizacije u dostavljanju humanitarne pomoći.
Humanitarian Innovation Fund radi na:
omogućavanju
i
podršci
humanitarnim
inovatorima
da
implementiraju svoje kreativne ideje u procesu inovacije,
podršci u izgradnji novih partnerstava sa ključnim akterima,
omogućavanje primjena naučenih lekcija iz finansiranih projekata i
analiza inovativnih procesa u humanitarnom kontekstu kako bi ih
mogli podijeliti sa širom zajednicom, i
jačanje postojećih odnosa između humanitarnih agencija,
akademika i osoba u privatnom sektoru koji su angažirani u
procesu inovacija.
Konkretno, HIF podržava inovacije u bilo kojem od 5 faza procesa inovacije
(1-prepoznavanje, 2-pronalazak, 3-razvoj, 4-implementacija i 5-difuzija) koji
će doprinjeti poboljšanju relevantnosti, podesnosti, pokrivenosti, efikasnosti
i / ili efektivnosti humanitarne pomoći u odnosu na postojeće prakse.
Ovo isključuje dugoročnu razvojnu podršku, ali govori o sljedećim
područjima:
materijalna humanitarna pomoć i usluge (skloništa, voda, lijekovi,
itd.),
dostava hrane u slučajevima hitnosti (kratkoročna distribucija i
dodatni programi ishrane),
koordinacija pomoći, zaštita i usluge podrške (koordinacija, logistika
i komunikacija),
rekonstrukcija (popravka postojeće uništene infrastrukture nasuprot
dugoročnim aktivnostima dizajniranim da poboljšaju nivo
infrastrukture), i
sprečavanje katastrofe i spremnost (smanjenje rizika katastrofe,
sistem ranog upozoravanja, nepredviđene okolnosti i planiranje).
U okviru drugog poziva za projekte su davali podršku za velike grantove do
150.000 funti koji podržavaju razvoj, implementraciju i testiranje inovacije.
Mali grantovi su veličine do 20.000 funti.
Rok za prijave
Trenutno je otvoren poziv za prijem malih grantova.
Geografsko područje
podrške
Otvoreni su za projekte iz čitavog svijeta.
Kriterij podobnosti
HIF preferira da aplikaciju podnese konzorcij partnera sa relevantnim
diversificiranim znanjem, iskustvom i ekspertizom, iako su prihvatljive i
individualne aplikacije.
U slučaju aplikacije konzorcija potrebno je identificirati vodeću organizaciju
u konzorciju. Vodeći aplikant mora biti (a) neprofitan, kao što je npr.
nevladina organizacija, (b) javna ili vladina institucija, (c) akademska ili
istraživačka institucija.
Profitni entiteti mogu biti dio konzorcija, ali ne mogu biti vodeći aplikant /
korisnik granta.
www.humanitarianinnovation.org/funding
130
Kako aplicirati?
Kontakt
www.humanitarianinnovation.org/about
131
Human Rights Watch / Hellman-Hammett Grants
Naziv programa
Hellman / Hammett program donacija
Opšti ciljevi
Human Rights Watch upravlja Hellman / Hammett programom dodjele
donacija za pisce širom svijeta koji su bili žrtve političkog progona, te imaju
finansijske potrebe. Program je finansiran fondacijom dramatičara Lillian
Hellman sa donacijama koje nose njeno, kao i ime njenog dugogodišnjeg
pratioca, romanopisca Dashiell Hammett-a. Hellman i Hammett su oboje bili
ispitivani u 1950-im zbog svojih političkih uvjerenja i pripadnosti, i to
Hellman pred U.S. House Un-American Activities Committee i Hammett
pred pododborom Američkog senata unutrašnje sigurnosti na čelu sa
senatorom iz Wisconsinu-a Joseph R. McCarthy-ijem, čija je komunistička
paranoja pomogla gotovo desetljeće dugi anti-komunistički "lov na vještice".
Hellman je trpio profesionalno i imali su problema u dobivanje posla tokom
godina. Hammett je proveo neko vrijeme u zatvoru.
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Podrška piscima koji imaju problem u radu.
Veličina donacije
Između 1.000 USD i 10.000 USD.
Rok za prijave
Tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.hrw.org/en/node/75288
Kontakt
350 Fifth Avenue, 34th floor
New York, NY 10118-3299 USA
Tel: +1 212 290 4700
Faks: +1 212 736 1300
Web stranica: www.hrw.org
132
IN Fondacija - Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i
Hercegovini
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program malih grantova
IN fondacija – Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i
Hercegovini – osnovana je u julu 2009. godine na inicijativu članica
Savjetodavne komisije Cooperating Netherlands Foundation for Central and
Eastern Europe (CNF CEE) za BiH.
Fondacija je osnovana sa ciljem da poboljša kvalitet života djece i mladih u
BiH, kroz unapređenje socijalne uključenosti u svim sferama života važnim
za njihov rast i razvoj.
Fondacija će svojim radom nastojati da unaprijedi položaj djece i mladih u
BiH, kroz pružanje podrške organizacijama civilnog društva koje rade na
unapređenju socijalne uključenosti djece i mladih, podržavajući inovativne
modele i pristupe u radu i svojim intervencijama nastojaće da obezbjedi
djeci i mladima mjesto u društvu koje im pripada.
Naša vizija: Djeca i mladi u BiH zauzimaju važno mjesto u razvoju društva
u kojem se njihov glas čuje i uvažava.
Naša misija: Fondacija za unapređenje socijalne uključenosti djece i
mladih u BiH zalaže se za unaprjeđenje socijalne uključenosti djece i mladih
u sve društvene tokove u BiH, pružanjem podrške lokalnim organizacijama
civilnog društva koje će razvijati inovativne modele i pristupe u svom radu i
podržavati djecu i mlade da dobiju mjesto u društvu koje im pripada.
Ciljevi i djelatnosti Fondacije su:
poboljšati kvalitet života djece i mladih u Bosni i Hercegovini kroz
unaprjeđenje njihove socijalne uključenosti u svim sferama života,
važnim za njihov rast i razvoj;
promovisati i podsticati inovativne modele socijalne inkluzije;
prikupljati sredstava;
pružati finansijsku i stručnu podršku onim organizacijama civilnog
društva koje se bave socijalnom inkluzijom djece i mladih u Bosni i
Hercegovini;
jačati kapacitete Fondacije;
razvijati partnerske odnose i saradnju sa drugim organizacijama
civilnog društva, nadležnim institucijama, privrednim subjektima i
medijima.
In fondacija, s ciljem da prevenira daljnje povećanje nasilja u životima djece
u BiH, u toku 2013. će objaviti četiri poziva za dostavljanje prijedloga
projekata, s posebnim naglaskom na temu nasilja, i to za sljedeće podprogramske oblasti:
vršnjačko nasilje – politika i preventivne aktivnosti u školama,
preventivne aktivnosti rodno zasnovanog nasilja u školama i
omladinskim grupama u lokalnim zajednicama,
gnijezdo centri – centri za djecu u riziku koja dolaze iz
disfunkcionalnih porodica, i
romska djeca i obrazovanje.
Veličina donacije
Kontaktirajte IN fondaciju za više informacija.
Rok za prijave
IN fondacija razmatraće projektne prijedloge četiri puta godišnje, svaka tri
mjeseca, i to početkom februara i maja, krajem avgusta i sredinom
novembra tekuće godine. Tačne informacije o rokovima za dostavljanje
prijava možete dobiti putem emaila na adresu: [email protected]
133
Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 12. avgusta/kolovoza 2013.
godine.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati?
Kontakt
BiH.
Ko može konkurisati – osnovni kriteriji za prijavu:
za finansijsku podršku mogu se prijaviti samo lokalno registrovane
nevladine organizacije;
projektne aktivnosti treba usmjeriti na djecu i mlade;
kroz projekte treba primjenjivati i provoditi inovativne modele rada
sa ciljnim grupama;
projektne aktivnosti treba da budu usmjerene na direktan rad s
korisnicima;
kroz svoje aktivnosti, NVO bi trebale da promovišu socijalnu
inkluziju djece i mladih u BiH;
učešće djece i mladih treba da ima značajno mjesto u sprovođenju
projekta;
važnu ulogu u projektnim aktivnostima bi trebali da imaju i volonteri;
lokalna zajednica treba da učestvuje u podršci projektu, bilo kroz
finansijsku podršku ili kroz druge mjerljive načine podrške.
Obrazac za prijavu projekta dostupan je svim zainteresiovanim licima.
Prijavu projekta treba predati u 10 primjeraka. Prijave slati na dolje
navedenu adresu IN fondacije. Po prijemu prijedloga projekata,
Savjetodavna komisija razmotriće prijave i dati svoje mišljenje.
Više informacija: www.infondacija.org/kriteriji-za-finansiranje
In fondacija
P.P. 45
78.102 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
Tel/faks: +387 51 464 460
Email: [email protected]
Web stranica: www.infondacija.ba
134
International Commission on Missing Persons (Međunarodna komisija za nestale
osobe)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Odjel za pravdu i inicijative civilnog društva - Program za dodjelu malih
grantova
Program malih grantova Odjela za pravdu i inicijative civilnog društva
podržava aktivnosti koje doprinose realizacija prava na istinu, pravdu i
reparaciju, a koji se tiču porodica nestalih osoba.
Opšti cilj programa je podsticanje saradnje između udruženja porodica
nestalih osoba iz cijelog regiona i organizacija civilnog društva, pružanje
dodatne podrške udruženjima porodica nestalih u kreiranju zajedničkih
projekata, programa i koalicija sa akterima šireg civilnog društva, te u
jačanju svijesti i uključivanju javnosti u rješavanje pitanja nestalih osoba.
Ovaj program također podržava napore koji imaju za cilj osmišljavanje
adekvatnih oblika komemoracija i sjećanja, koji će iskazati puno poštovanje
za nestale osobe i njihove preživjele članove porodica.
Partnerski projekti udruženja porodica nestalih osoba i drugih nevladinih
organizacija / mreža nevladinih organizacija, kao i partnerski projekti
između dva ili više udruženja porodica nestalih različite etničke pripadnosti.
Kratkoročni grantovi do 4.000 KM. Projekti u trajanju do 6 mjeseci do
10.000 KM i inovativni projekti na teme koje se tiču kreiranja novih modela
komemoracija i sjećanja do 30.000 KM.
Rok za prijave
Zadnji javni poziv za projekte je bio otvoren do kraja 2011. godine. Iako
javni poziv nije javno objavljen ICMP i dalje podržava inovativne projekte.
Geografsko područje
podrške
BiH i zapadni Balkan.
Kriterij podobnosti
Prednost imaju partnerski projekti udruženja porodica nestalih osoba i
drugih nevladinih organizacija.
Kako aplicirati?
Za više informacija o načinima
mp.org/resources/documents/.
Kontakt
Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP)
Alipašina 45/A
71.000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 280 800
Faks: +387 33 280 900
Email: [email protected]
Web stranica: www.ic-mp.org
apliciranja
pogledajte:
www.ic-
135
International Humanist and Ethical Union (Međunarodna humanistička i etička
unija)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Međunarodna humanistička i etička unija
International Humanist and Ethical Union (IHEU) je svjetski savez
humanističkih, racionalističkih, sekularističkih i ateističkih organizacija sa
više od 100 organizacija članica u više od 40 zemalja. IHEU promiče i brani
slobodu savjesti i izražavanja, te se zalaže za odvajanje religije i države.
IHEU koordinira aktivnosti organizacija članica te im pruža savjete i
smjernice o pitanjima politike i strategije. To potiče rast novih grupa
humanista i predstavlja humanističke interese u UN, UNESCO, UNICEF i
Vijeću Evrope. Više informacija možete naći na internet stranici
www.iheu.org.
HIVOS je poznata holandska humanistička agencija i posebni član IHEU-a
sa sjedištem u Den Haagu u Holandiji, i regionalnim uredima u Bangaloreu,
Harareu i Kostariki. Više informacija možete dobiti na internet stranici
www.hivos.nl.
Projekat treba postići specifične ciljeve u jednom ili više sljedećih
područja:
promoviranje humanizma,
promoviranje sekularizma,
promoviranje ljudskih prava,
promoviranje znanstvenih metoda, ili
izgradnja organizacijskih kapaciteta.
Promoviranje humanizma: projekat promovira humanizam kao životni stav
prema političarima, medijima ili široj javnosti. Aktivnosti takvih projekata
mogu uključivati javne skupove, seminare, reklame, medije, izdavaštvo,
članke u tiskanim medijima i slično. Projekat treba uključivati procjenu
učinka aktivnosti na ciljanu publiku.
Promoviranje sekularizma: projekat promovira odvajanje države i religije
i/ili jednak tretman svjetovnog i vjerskog života političara, medija ili šire
javnosti. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati javne skupove,
seminare, reklame, medije, izdavaštvo, članke u tiskanim medijima i slično.
Projekat treba uključivati procjenu učinka aktivnosti na ciljanu publiku.
Promoviranje ljudskih prava: projekat promiče ljudska prava osoba s
svjetovnim životnim stavovima, i/ili pomaganje ljudskih prava drugih
posebnih skupina koje pate od diskriminacije na temelju religije, kaste,
porijekla, rada ili spola. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati
promicanje novih zakonodavnog tijela, otkrivajući kršenja ljudskih prava od
vlade i zagovaranja prema političarima, medijima ili široj javnosti.
Promoviranje znanstvenih metoda: projekat promicanja kritičkog
mišljenja i znanstvenih metoda u odnosu na pseudo-znanosti, praznovjerja i
alternativne religije. Aktivnosti projekta mogu uključivati sredstva za
populariziranje nauke, naučne metode razmnožavanja, proizvodnju
informativnih materijala, skeptičnost prema aktivnostima vraćanja,
astrologije, itd.
Izgradnja organizacijskih kapaciteta: Projekat treba ciljati na jačanje
sposobnosti organizacije da uključi nove potencijalne članove, rasta i
napretka. Aktivnosti projekta mogu uključivati obuku osoblja, izabranih
službenika/ca i drugih volontera/ki, slanje predstavnika/ca na sastanke ili
konferencije koje organizira IHEU ili jedna od organizacija članica,
poboljšanje sposobnosti za prikupljanje sredstava, odnosno poboljšanje
ravnopravnosti spolova i sudjelovanje mladih u organizaciji.
136
Veličina donacije
Maksimalan iznos za jedan projekat je 10.000 EUR godišnje. Međutim,
IHEU potiče manje projekte od novih humanističkih grupa. Projekat bi
trebao biti djelimično finansiran od strane humanističke organizacije koja
aplicira za grant, a ne da se isključivo oslanja na vanjsko finansiranje.
Rok za prijave
Zadnji rok za prijave je bio početak avgusta/kolovoza prošle godine, a novi
poziv se očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Svijet uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Ovaj program donacija je otvoren samo za humanističke organizacije.
Sljedeće organizacije mogu se prijaviti:
1. IHEU organizacije članice u zemljama u razvoju (prema DAC listi);
2. Organizacije koje su dobijale donacije od strane IHEU/HIVOS
programa u nekoj od zadnjih 10 godina;
3. Organizacije prekvalificirane sa aplikacijama.
Kako aplicirati
www.iheu.org
Kontakt
IHEU
1 Gower Street
London, WC1E 6HD
Web stranica: www.iheu.org/contactus
137
International Initiative for Impact Evaluations (Međunarodna inicijativa za
evaluacije uticaja)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
The Open Window
Open Window finansira kvalitetne evaluacije uticaja i intervencije koje za cilj
imaju poboljšanje društvenog i ekonomskog razvoja u slabo i srednje
razvijenim zemljama. Prihvata prijedloge projekata na sve teme i ne postoje
unaprijed određeni limiti finansiranja.
Prednost se daje:
evaluacijama uticaja u slučajevima većih razvojnih inicijativa koje
imaju veliku vjerovatnost uticaja na politike i imaju jasnu strategiju
komunikacije,
prijedlozi projekata koji se rade u uskom sadejstvu sa agencijama
koje implementiraju projekte,
prijedlozi
projekata
koji
se
pripremaju
od
strane
evaluatora/istraživača u zemljama u razvoju i razvijenih zemalja, i
evaluacije zasnovane na teoriji promjene.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren do početka avgusta/kolovoza prošle godine, a
novi se očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Širom svijeta, gdje je fokus na zemlje u razvoju (uključujući BiH).
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.3ieimpact.org/openwindow/
Kontakt
Web stranica: www.3ieimpact.org
138
International Music and Art Foundation (Međunarodna fondacija za muziku i
umjetnost)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
International Music and Art Foundation Grants
International Music and Art Foundation je osnovana 1998. godine u svrhu
distribucije sredstava zaprimljenih od strane osoba i korporacija koje dalje
distribuira organizacijama širom svijeta.
Osnovana iz uvjerenja da je nakon svega naša najveća ostavština za
buduće generacije umjetnost, International Music and Art Foundation
dodjeljuje donacije kako bi se olakšala poboljšanje i širenje vizuelnih i
izvedbenih umjetnosti, kao i proučavanje i očuvanje umjetnosti i kulture iz
prošlosti. “Očuvanje” obuhvata konzervaciju i restauraciju pojedinih djela
umjetnosti i arhitekture, kao i kulturno i ekološko dokumentiranje i čuvanje.
Posebni interesi Fondacije uključuju, ali nisu ograničeni na, likovnu
umjetnost (slikarstvo, crtež, skulptura), muziku, pozorište i arhitekturu
(“zamrznuta muzika” Johann Wolfgang von Goethe, 1829).
Grantovi se ne daju fizičkim osobama no samo prepoznatim organizacijama
u područjima:
- izvedbenih umjetnosti, kao što su opera, simfonijski orkestri, komorni
muzički ansambli, balet i pozorišta,
- arhitektonske restoracije i konzervacija,
- muzeji, i
- istraživanja i publikacije o istoriji umjetnosti.
Grantovi su od nekoliko stotina do nekoliko stotina hiljada švicarskih franaka,
gdje je srednja veličina granta 27.720 franaka.
Kad god je to moguće Fondacija preferira ko-finansiranje iz drugih izvora i
preferira da ne daje novac za operativne troškove.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Donacije se ne daju za ustanovljavanje novih organizacija, putne troškove,
sastanke, radionice, konferencije ili seminare sa svrhom planiranja ili
organiziranja projekta ili aktivnosti.
Preferiraju saznati o projektima kroz neformalna istraživanja onoga što nađu
obećavajućim. Ne odgovaraju na nezatražene aplikacije.
Kako aplicirati?
http://imaf.li
Kontakt
International Music and Art Foundation
Legal Domicile (Registered Office)
P.O. Box 39
FL-9490 VADUZ, Liechtenstein
Email: [email protected]
Web stranica: http://imafoundation.homestead.com
139
International Press Institute: News Innovation Contest
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
International Press Institute: News Innovation Contest for Advancements in
Digitial News Platforms, Business Models, or Trainings & Journalism
Excellence (International Press Institute: takmičenje za promicanje digitalnih
platformi vijesti, poslovnih modela ili treninga, te novinarske izvrsnosti)
International Press Institute (IPI) je globalna mreža urednika, direktora i
vodećih novinara. IPI je posvećena jačanju i zaštiti slobode medija, zaštiti
slobode mišljenja i izražavanja, promicanju slobodnog protoka vijesti i
informacija, te poboljšanju prakse novinarstva.
IPI poziva inovativne ideje koje imaju potencijal za stvaranje održivog
uticaja i koji ispunjavaju sljedeće opšte kriterije - digitalne, uključujući i
mobilne, open-source tehnologije koje su kreirali novinari ili za novinare i
distribuirani su u javnom interesu.
Takmičenje je namjenjeno promicanju budućnosti vijesti finansiranjem novih
načina digitalnog obavještavanja zajednica u Evropi, na Bliskom Istoku i
Africi.
Kroz donacije IPI podržava projekte neprofitnih i profitnih organizacija koje
se bave online vijestima i promoviraju napredak slobode medija, razvoj
održivih poslovnih modela i trening novinara.
Aplikacije se primaju u sljedeće tri kategorije:
- platforme vijesti: napredak u digitalnim platformama izvještavanja,
- održivost: unapređenje poslovnih modela, i
- obrazovanje: napredak u treninzima i novinarskoj izvrsnosti.
Veličina donacije
Ukupno je 2.7 miliona USD bilo dodjeljeno tokom ove godine.
Rok za prijave
Poziv za 2012. godinu je zatvoren, naredni se očekuje tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.freemedia.at/awards.html
Kontakt
International Press Institute
Spiegelgasse 2
A-1010 Vienna, Austria
Tel: + 43 1 512 90 11
Faks: + 43 1 512 90 14
Email: [email protected]
South East Europe Media Organisation (SEEMO)
Spiegelgasse 2
A-1010 Vienna, Austria
Tel: +43 1 513 39 40
Faks: +43 1 512 90 15
Email: [email protected]
Web stranica: www.seemo.org
140
Internews
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Jačanje nezavisnih medija u BiH
USAID-ov program za podršku nezavisnosti medija u BiH je petogodišnji
projekt, vrijedan 5,7 miliona USD, koji od decembra 2010. godine
implementira Internews u BiH. Kroz podršku regulatoru i samoregulacijskoj
instituciji, napore na poboljšanju medijskog zakonodavsta i medijske
pismenosti, te kroz podršku istraživačkom novinarstvu i razvoju inovativnih,
online medijskih tehnologija, ovaj projekt želi doprinijeti jačanju nezavisnosti
cjelokupne medijske slike u BiH.
Projekt pomaže medijskim organizacijama kroz ciljane aktivnosti, treninge i
mentorstvo mladih novinara kao i kroz stažiranje za studente. Također, u
okviru petogodišnjeg projekta omogućen je program malih grantova, koji
ukupno iznosi milion USD, a putem ovih sredstava podržaće se istraživačko
novinarstvo, inovativne ideje za online medije, te medijske i profesionalne
asocijacije.
Ciljevi projekta su:
- Promicanje nacionalne kohezije i međuetničkog povjerenja.
- Stvaranje poticajnijeg okruženja za rad novinara u cijeloj Bosni i
Hercegovini.
- Pružanje pouzdanih informacija građanima BiH kroz tradicionalne i
alternativne izvore informacija.
- Unaprijeđenje sposobnosti građana da pozivaju vlast na
odgovornost.
- Program grantova za istraživačko novinarstvo ima za cilj podržati
medije u nastojanjima da unaprijede istraživanja u novinarskom
radu.
- Online/inovativni grantovi su namijenjeni unaprijeđenju web
prisutnosti tradicionalnih medija ili unapređenju i razvoju aplikacija
postojećih online medija. Ovi grantovi ne mogu se koristiti za
pokretanje web medija.
- Grantovi zagovaranja (advocacy) namijenjeni su medijskim i
profesionalnim novinarskim udruženjima u BiH, kao i za podršku
samoregulaciji medija u BiH.
- Studijske posjete i stručna usavršavanja na prestižnim
međunarodnim institucijama.
Veličina donacije
Internews dodijeljuje sredstva na bazi “programa malih grantova”, što
znači da grantovi maksimalno mogu iznositi 25.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji otvoreni poziv za projekte je bio u okviru programa “Ljudska prava”,
gdje je rok prijave bio 1. maj/svibanj.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Ovisno o vrsti granta na koji se aplicira. Kriteriji su jasno naznačeni na
svakom pozivu za projekte. Više detalja na web stranici: www.internews.ba.
Kako aplicirati?
Pratiti formu poziva za projekte dostupnu na web stranici.
Kontakt
Hamdije Kreševljakovića 50
71.000 Sarajevo
Email: [email protected]
Web stranica: www.internews.ba
141
ITVS International
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
International Call Funding Initiative (Inicijativa za međunarodno finansiranje)
ITVS International je u potrazi za dokumentarcima sa snažnim globalnim
pričama koje mogu informirati, nadahnuti i povezati Amerikance sa svijetom
u cjelini. Finansiraju programe sa različitim tačakama gledišta koji
angažiraju američku publiku i proširuju građansko sudjelovanje donoseći
različite glasove u javnu sferu. Podržavaju projekte iz svih dijelova svijeta,
uključujući i mjesta koja su manje poznata američkoj publici ili su rijetko
zastupljena na američkoj televiziji.
Američka publika želi saznati više o drugim mjestima, ljudima i njihovim
gledištima, ali postoji manjak međunarodnih priča i perspektiva na
američkoj televiziji. Nezavisni proizvođači iz drugih zemalja prave programe
koji imaju mnogo toga za ponuditi američkoj publici, ali ti proizvođači imaju
malo pristupa finansiranju i distribuciji u SAD. International Call Funding
Initiative je napravljena kako bi se američkoj publici dao pristup
međunarodnim programima.
U okviru ovoga programa se prihvataju:
- Pojedinačni programi standardne duljine emitiranja (jedan sat). U
rijetkim slučajevima, kada vještine reditelja, predmet i priča to
nalažu, ITVS će razmotriti i duže programe.
- Radovi u pripremi, odnosno projekti koji su već u fazi produkcije.
- Programi moraju biti dovršeni u roku od jedne godine od
potpisivanja ugovora.
- Projekti koprodukcije s međunarodnim partnerima ili koprodukcija s
producentima iz različitih zemalja.
Veličina donacije
Nije definirana.
Rok za prijave
Poziv je stalno otvoren gdje se prvo počinje sa upitom o kvalificiranosti.
Geografsko područje
podrške
Praktično sve zemlje osim SAD.
Kriterij podobnosti
“Nezavisni producenti.” To znači da je osoba podnositelj zahtjeva: a) vlasnik
autorskih prava, b) ima umjetničku, budžetsku i uredničku kontrolu nad
svojim projekatima i c) nije stalno zaposlen kao producent / reditelj javne ili
komercijalne stanice ili filmskog studija, uključujući i javne stanice. Osoblje
navedenih koje nisu proizvođači / reditelji mogu aplicirati.
Kako aplicirati?
www.itvs.org/funding/international/how
Kontakt
Tel: +1 415 356 8383, local 445
Email: [email protected]
Web stranica: www.itvs.org/funding/international/criteria
142
IUCN National Committee of the Netherlands
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Podrška prirodi
35 članica International Union of Nature (IUCN) ustanovljenog u Holandiji
su se ujedinile u IUCN National Committee of the Netherlands. IUCN NL je
most između društvenih organizacija, vlade, biznis sektora i svih ostalih
partnera koji se bore za zaštitu biološke raznolikosti.
Program za cilj ima doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti poticanjem
(strateških) kupovina ugroženih prirodnih područja. Stečeno vlasništvo ili
upravljačka prava će biti prenesena na lokalne nevladine organizacije koje
rade na zaštiti životne okoline. Strateška kupovina može značiti
osiguravanje koridora između dva zaštićena područja kako bi se
zaštitile migracijske rute i razmjena genetskog materijala.
Veličina donacije
Maksimalna veličina granta je 85.000 EUR.
Rok za prijave
Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 1. maja/svibnja 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Veliki broj zemalja širom svijeta.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.iucn.nl/funds/purchase_of_nature_1
Kontakt
Marc Hoogeslag MSc
Tel: 0031 20 3018 264
Email: [email protected]
Skype: marc.hoogeslag.iucn.nl
143
Japan Foundation Worldwide
Naziv programa
Grants Program
Opšti ciljevi
The Japan Foundation je jedina japanska organizacija angažirana u
međunarodnoj kulturnoj razmjeni u svakom regionu svijeta, doprinosi
svjetskom miru promoviranjem dijaloga i interakcije između Japanaca i
drugih ljudi kroz medij kulture. Radi kroz 22 ureda u 20 zemalja, sa
sjedištem u Tokiu, područnim uredima u Kjotu i dva instituta na japanskom
jeziku (Urawa i Kansai). Na web stranici se može pronaći više informacija o
uredima fondacije u inostranstvu, njihovim aktivnostima, kao i linkovi na
druge relevantne web stranice.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Različita.
Geografsko područje
podrške
Širom svijeta.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.jpf.go.jp/world/en/
Kontakt
Web stranica: www.jpf.go.jp/world/en/
144
Japan Fund for Global Environment: Grants Program for NGOs (Japanski fond za
globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO-e)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO-e
Environmental Restoration and Conservation Agency of Japan je osnovala
Japan Fund for Global Environment kroz inicijalno finansiranje vlade
Japana zajedno s doprinosima iz privatnog sektora, uključujući i pojedince i
privatne korporacije. Kamate od tih sredstava se koriste za pružanje
podrške nevladinim organizacijama koje djeluju na području očuvanja
životne okoline.
JFGE ima dva osnovna programa:
(1) Program grantova: dostupan je organizacijama koje rade na zaštiti
životne okoline, i
(2) Program podrške NVO-ima: podržava organizacije koje rade na
projektima zaštite životne okoline kroz informiranje, istraživanja i studije, te
trening za osoblje.
Aktivnosti su klasificirane u tri glavne kategorije, gdje je kategorija dostupna
za naša područja aktivnosti zaštite životne sredine u zemljama u razvoju od
strane ne-japanskih organizacija.
Veličina donacije
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Zadnji rok prijave je bio 25. januar/siječanj, novi poziv se očekuje u
narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Nevladine organizacije sa punom upravnom i organizacionom strukturom
mogu aplicirati u okviru poziva za projekte.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Muza Kawasaki Central Tower 8th floor
1310, Omiya-cho, Saiwaiku, Kawasaki City, Kanagawa Prefecture
212-8554
Japan
NGO Support 81 44 520 9609
Grant Program 81 44 520 9505
E-mail: [email protected]
Web stranica: http://www.erca.go.jp/jfge/english/
145
Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne
Misija JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar je kvalitetna, pouzdana i
sigurna proizvodnja, distribucija i opskrba električnom energijom, te razvoj
novih elektroenergetskih kapaciteta prema razvojnim potrebama korisnika,
a u skladu s planovima razvoja Bosne i Hercegovine.
U ostvarenju misije JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar će slijediti
opredjeljenja:
- održivosti ukupnog razvoja,
- implementacije svjetskih iskustava i spoznaja u elektroenergetskim
djelatnostima,
- ekonomičnosti u poslovanju,
- razvoja kadrova potrebnih elektroprivrednim djelatnostima, i
- pomoć partnerima u sličnim djelatnostima.
JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar ima posebnu ulogu u procesu
integracije Bosne i Hercegovine u evropski elektroenergetski gospodarski
prostor.
Donacije se dodjeljuju za financiranje:
- potreba u području sporta,
- potreba u području kulture,
- potreba u području socijalne pomoći, i
- u humanitarne svrhe.
Veličina donacije
Nije definirana.
Rok za prijave
Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do kraja jula/srpnja 2011. godine,
idući se očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imali su subjekti s prostora Federacije
Bosne i Hercegovine koji su kupci električne energije Društva, osnovani u
skladu sa zakonom i koji imaju status pravne osobe.
Zahtjev za dodjelu donacije dostavlja se Društvu na način i u skladu s
rokovima naznačenim u Pozivu.
Korisnici donacija imat će obvezu Društvo izvijestiti o načinu utroška
donacije.
Kako aplicirati?
www.ephzhb.ba
www.ephzhb.ba/ephzhb.aspx?vijest=1279&prikaz=0# (poziv za 2011.)
Kontakt
Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko
društvo Mostar
Mile Budaka 106 A
88.000 Mostar
Web stranica: www.ephzhb.ba
146
Jewish Helping Hand’s Tikkun Olam
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Jewish Helping Hand’s Tikkun Olam Grant Program
Jewish Helping Hands pomaže osobe u situaciji potrebe i ranjivu populaciju
pokrećući projekte koji prave razliku gdje je pomoć najpotrebnija. Radeći u
Sjedinjenim Američkim Državama i inostranstvu, JHH projekti osiguravaju
finansijsku i konkretnu pomoć na terenu. U svakoj zajednici u kojoj radimo
lokalni stanovnici određuju šta je najpotrebnije. JHH radi stvaranjem
projekata koji čine opipljivu, znatnu razliku u životima ljudi u potrebi. Ovi
projekti se ostvaruju kroz skromne resurse - ljudske i finansijske - koji se
mogu implementrirati s minimalno birokratije.
Svako djelo tikkun olam – ili popravljanje svijeta – je iskra koja će obasjati
put za budućnost.
Jewish Helping Hands je pokrenulo Tikkun Olam program grantova 2012.
godine kako bi promovirao naš cilj inspiracije i podrške za tzedakah, pravdu
i pravednost širom svijeta. Ovaj fond će podržati projekte koji se fokusiraju
na potrebitu i ranjivu populaciju u SAD i inostranstvu, posebno na one koje
su previdjeni ili marginalizirani. Kroz suradnju s lokalnim zajednicama JHH
se nada da će podržati programe i projekte koji su održivi i skalabilan kroz
finansijsku i konkretnu podršku. Cilj je promicanje projekata koji će napraviti
opipljive i trajne razliku u životima onih kojima služe.
Veličina donacije
Oično je vrijednost granta 5.000 USD.
Rok za prijave
Trenutni poziv je otvoren do 3. septembra/rujna 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
JHH vrednuje programe i projekte koji za cilj imaju dovesti do pozitivnih
promjena za grupe iz svih pozadina i vjerskih pripadnosti.
JHH će razmatriti davanje podrške pojedincima ili organizacijama koje
pokazuju jasna obećanja da bi mogli postići jedno ili više od sljedećeg:
- bave se osnovnim uzrocima nepravde i potiču sistematske promjene,
- promiču samopomoć i osnaživanje unutar zajednice, i
- odgovoraju na nezadovoljene potrebe onih koji su siromašni i/ili
marginalizirani.
Kako aplicirati?
http://jewishhelpinghands.org/grants/
Kontakt
Jewish Helping Hands
115 W 30th Street, Suite 400
New York, NY 10001
Tel: +1 212 453 9879
Email: za administrativne upite kontakt je Vladimir Caamano, Office
Manager
Za ostale upite kontakt je Rabbi Joel Soffin.
Web stranica: http://jewishhelpinghands.org
147
Joseph Rowntree Charitable Trust
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Joseph Rowntree Charitable Trust
Joseph Rowntree Charitable Trust je kvekerska fondacija koje nastoji
preobraziti svijet podržavajući ljude koji se bave korijenima uzroka sukoba i
nepravdi.
Fondacija podržava prije svega pojedince i organizacije koje rade u Velikoj
Britaniji i Irskoj.
Joseph Rowntree Charitable Trust generalno finansira aktivnosti pod jednim
od pet područja navedenih ispod:
- Mir: rad koji promiče nenasilno rješavanje sukoba, uključujući i rad
na trgovini oružjem, stvaranje kulture mira, razvoj učinkovitih mjera
izgradnje mira i prateće pravo na prigovor savjesti na služenje
vojnoga roka.
- Rasna pravda: rad koji promiče rasnu pravdu u svim dijelovima
društva, uključujući i osnaživanje ljude crne boje kože i manjine da
se uključe u donošenje odluka i politike razvoja, te rad koji prati i
izazove rasizma i rasne nepravde koji se odnose na boju ili kulturu.
- Snaga i odgovornost: rad koji potiče odgovarajuće odnose između
ljudi i institucija koje utiču na njih, uključujući i promicanje
odgovornosti, otvorenosti, odziva i poštivanja ljudskih prava širom
javnog i privatnog sektora.
- Pitanja od interesa za Kvekere.
- Irska i Sjeverna Irska.
Veličina donacije
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
U ovoj godini zadnji poziv za projekte je otvoren do 2. septembra/rujna.
Geografsko područje
podrške
Prije svega Velika Britanija, ali u određenim slučajevima i BiH.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.jrct.org.uk/text.asp?section=00010004
Kontakt
Joseph Rowntree Charitable Trust
The Garden House, Water End
York, YO30 6WQ
Tel: +44 1904 627 810
Web stranica: http://www.jrct.org.uk
148
Journalists and Writers Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Peace Projects (Mirovni projekti)
Peace Projects je grant program pokrenut od strane Journalists and Writers
Foundation za podršku inovativnom rješavanju sukoba i projektima
izgradnje mira usmjerenim na sprečavanje, upravljanje i rješavanje nasilnog
sukoba i promicanje post-konfliktne izgradnje mira.
Priznajući kritičnu važnost podrške izgradnji mira i inicijativa rješavanja
sukoba, JWF traži kreativne i inovativne projekte koji imaju za cilj spriječiti i
konstruktivno odgovoriti na sukobe širom svijeta.
Veličina donacije
Peace Projects daje grantove u iznosu do 50.000 USD.
Rok za prijave
Rok prijema projekata je 30. septembar/rujan 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Peace Projects će podržati projekte iz širokog spektra disciplina, vještina i
pristupa promicanja mirnog suživota i mira. Neke od mogućih tema su:
- unutar-državni i međudržavni dijalog / suradnja,
- obrazovanje za mir,
- pluralizam i multikulturalizam,
- mladi, sukob i izgradnja mira,
- rano upozorenje i sprečavanje sukoba,
- posredovanje i pregovaranje,
- postkonfliktno pomirenje,
- razoružanje, demobilizacija i reintegracija,
- dobro upravljanje, vladavina prava i tranzicijska pravda,
- smanjenje siromaštva, razvoj i izgradnja mira, i
- ravnopravnost spolova i osnaživanje.
Kako aplicirati?
http://peaceprojects.net/index.php/news-and-announcement/22-nonummynibh-5
Kontakt
http://peaceprojects.net/index.php/about/contact
149
King Baudouin Foundation (Fondacija King Baudouin)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
King Baudouin Foundation Grants Programme
Misija Fondacije King Baudouin je jasna i istodobno široka: pomoći u
poboljšanju uslova života za stanovništvo. U svom statutu iz 1976. godine
Fondacija je opisana kao "nezavisna struktura koja potiče izvorne ideje i
nove projekte."
Fondacija King Baudouin podržava projekte i građane koji se zalažu za
stvaranje boljeg društva. Na taj način možemo napraviti trajan doprinos
većoj pravednosti, demokratiji i poštivanju različitosti.
Generalno podrška se pruža za aktivnosti na:
- siromaštvu i društvenoj pravdi,
- demokratiji na Balkanu,
- kulturnom nasljedstvu,
- filantropiji,
- zdravlju,
- liderstvu,
- lokalnom angažmanu,
- migracijama,
- razvoju, i
- partnerstvu ili iznimnoj podršci za projekte.
Veličina donacije
Ovisno o pozivu za projekte. Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.kbs-frb.be/calls.aspx?LangType=1033
Kontakt
www.kbs-frb.be/about-the-foundation.htm
Email: [email protected]
150
Know-How Exchange Programme
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
The Know-How Exchange Programme (KEP)
KEP je odobren 2004. godine kako bi podržao prenos najbolje prakse i
iskustva transformacije iz CEI EU ka zemljama ne-članicama EU. Program
potiče iz uvjerenja da privredni razvoj u ne-EU zemljama mora biti ojačan.
Finansiranje izgradnje kapaciteta i projekata tehničke pomoći u zemljama
izvan EU provode stručnjaci iz zone CEI EU, a ciljevi KEP-a su:
jačanje privrednog i društvenog napretka u CEI zemljama koje nisu
članice EU;
pomoć novim članicama EU u njihovoj transformaciji od primatelja
ka donatoru (donatori u nastajanju);
promicanje načela vanjske pomoći za razvoj i podršku
međunarodne saradnje među institucijama u zemljama članicama
CEI-ja.
Trenutni fokusi rada su:
evropske integracije, jačanje kapaciteta i tržišna ekonomija,
planiranje i razvoj infrastrukture, i
poljoprivreda, energetika i životna okolina.
CEI finansira do 50% ukupnog troška projekta, a ne više od 40.000 EUR po
projektu. Sufinansiranje mora biti osigurano od strane podnositelja prijave iz
vlastitog ili vanjskog izvora.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren do 17. jula/srpnja, a novi se očekuje u narednom
periodu.
Geografsko područje
podrške
Region, uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Program je otvoren za sva javna i tijela privatnog sektora, međunarodne i
nevladine organizacije koje djeluju u javnom interesu i registrirane su u
jednoj od država članica CEI koje pripadaju Evropskoj Uniji.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
www.ceinet.org/KEP/Call2011?tab=3
151
Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo
Naziv programa
Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo
Opšti ciljevi
Generalni zadaci Komisije za mlade su:
razmatra pitanja u svim oblastima društveno-političkog života,
obrazovanja, nauke, kulture, sporta, zdravstva, radnih odnosa,
boračko-invalidske zaštite, socijalne zaštite, pitanja iz oblasti
pravosuđa i organa uprave, izborna pitanja, pitanja poslaničkog
sistema, informisanosti zaštite i unaprjeđenja životne sredine,
prostora i drugo,
razmatra i analizira pojave i probleme u ovim oblastima i ukazuje i
obavještava Skupštinu,
razmatra inicijative mladih i predlaže ih Skupštini,
organizuje seminare radi edukacija mladih,
organizuje tradicionalne proslave, jubileje i drugo,
razmatra pitanja koja se odnose na osiguranje najvećeg nivoa
međunarodno priznatih ljudskih prava i fundamentalnih sloboda,
razmatra pitanja primjene i provedbe Aneksa VII Mirovnog
sporazuma, i
ostvaruje saradnju sa svim institucijama sistema u Kantonu,
Federaciji i BiH, kao i s međunarodnim organizacijama.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
U okviru svakog poziva su definirane aktivnosti koje se finansiraju.
Veličina donacije
Različita, na osnovu poziva za projekte.
Rok za prijave
Pravo učešća imaju neprofitne organizacije i udruženja koja ispunjavaju
opšte i posebne kriterije iz poziva za finansiranje.
Geografsko područje
podrške
Organizacije koje podržavaju rad mladih na područja Kantona Sarajevo.
Kriterij podobnosti
Definirano u okviru poziva za projekte.
Kako aplicirati?
Na osnovu poziva za projekte.
Kontakt
Skupština Kantona Sarajevo - Komisija za mlade
Reisa Džemaludina Čauševića 1
71.000 Sarajevo
Tel: +387 33 562 055
Web stranica: http://skupstina.ks.gov.ba/node/724
152
Kvinna till Kvinna
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Kvinna till Kvinna
Fondacija Kvinna till Kvinna podržava ženske organizacije koje rade u
konfliktnim područjima. Sarađujemo sa ženskim organizacijama koje igraju
aktivnu ulogu u izgradnji mira i povjerenja.
Naše partnerske organizacije podržavaju žene putem pravne i psihološke
pomoći. Rade na pitanjima ženskog zdravlja i seksualnih i reproduktivnih
prava. Informiraju žene i muškarce o ženskim pravima. Osnažuju i educiraju
žene aktivistkinje i političarke. Bore se protiv nasilja i trgovine ljudima.
Educiraju vlasti i utiču na procese donošenja odluka i zakona. Ženske
organizacije mijenjaju društvo širenjem znanja i iskustva demokratije,
pomirenja i mirovnog rada.
Ženske organizacije koje podržava Kvinna till Kvinna rade na različite
načine na osnaživanju žena i poboljšanju njihove uloge u društvu. Na
primjer one organiziraju mjesta sastanaka žena različitih etničkih skupina i
žena koje se vraćaju kućama nakon rata. Druge usluge koje ove
organizacije pružaju uključuju psihološku podršku, besplatnu pravnu
pomoć, strukovnu izobrazbu kako bi se ženama omogućilo bolje življenje,
informacije o ženskim pravima i obrazovanju za politički aktivne žene. Neke
organizacije se primarno fokusiraju na probleme nasilja nad ženama, te
trgovinu ljudima.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Pogledajte web stranicu za više informacija. U principu rade samo sa
partnerskim organizacijama.
Geografsko područje
podrške
BiH (i brojne druge zemlje širom svijeta).
Kriterij podobnosti
Kvinna till Kvinna u principu radi preko svojih partnerskih organizacija. Za
listu partnera u BiH pogledajte: http://kvinnatillkvinna.se/en/country/bosniaherzegovina/organisations-we-support/
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Slakthusplan 3, 121 62 Johanneshov, Sweden
Tel: +46 8 588 891 00
Email: [email protected]
Web stranica: www.kvinnatillkvinna.se/en
153
Leverhulme Trust
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Leverhulme Trust
Leverhulme Trust je osnovan 1925. godine pod Will of the First Viscount
Leverhulme da se njeni resursi trebaju koristiti kako bi se podržale
"stipendije za potrebe istraživanja i obrazovanja."
Od tog vremena, Fondacija je osiguravala sredstva za istraživačke projekte,
stipendije, stipendiranje i nagrade; djeluje u svim akademskim disciplinama,
sa ambicijom da se podrže nadareni pojedinci kako bi realizirali svoju
osobnu viziju u naučnom i stručnom osposobljavanju.
Grantovi se daju za sljedeća područja:
Istraživačka pomoć na projektu (Research Leadership Awards,
Research Project Grants, Research Fellowships, Emeritus
Fellowships i Research Programme Grants)
Međunarodna putovanja (International Academic Fellowships,
Study Abroad Studentships i International Networks)
Istraživanje kako bi se nastavilo s projektom (Research
Fellowships, Philip Leverhulme Prizes i Major Research
Fellowships)
Istraživanje po penzionisanju
Umjetnost (Artists in Residence)
Posjeta inostranih naučnika Velikoj Britaniji (International Networks,
Visiting Professorships i Visiting Fellowships)
Različita.
Različiti tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Ovisno o pozivu za projekte.
Kriterij podobnosti
Fondacija poseban naglasak stavlja na:
originalnost projekata,
značaj predloženog rada,
sposobnost preduzimanja odgovarajućeg rizika u projektu, i
uklanjanje barijera između tradicionalnih disciplina.
Kako aplicirati?
http://leverhulme.ac.uk/funding/grant_applications.cfm
Kontakt
1 Pemberton Row
London
EC4A 3BG
Tel: +44 20 7042 9888
Web stranica: http://leverhulme.ac.uk
154
Levi Strauss Foundation (Fondacija Levi Strauss)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Levi Strauss Foundation
Tri su specifična programska područja gdje za cilj imamo smanjenje
siromaštva među mladim i ženama. To su izgradnja zajednica, prevencija
HIV-a adresiranjem stigme i diskriminacije, i finansiranjem obrazovnih i
preventivnih programa kao što je davanje šprica, te poboljšanje radnih i
životnih standarda tekstilnih radnika kroz globalnu radničku inicijativu.
Tri vodeća principa našeg globalnog programa su:
vjera u osnaživanje - žene i mladi imaju pravo identificirati njihova
najvažnija pitanja i učestvovati u njihovom rješavanju,
odlučnost za rješenje društvene neravnoteže i njihov uticaj na žene
i omladinu po pitanjima rasizma, ksenofobije, seksizma, homofobije
i/ili statusa HIV-a, i
posvećenost saradničkom radu sa drugim donatorima.
Veličina donacije
Nije specificirana.
Rok za prijave
Otvoren tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Podržavaju organizacije širom svijeta u lokalnim zajednicama gdje rade ili
gdje imaju prisustvo.
Kako aplicirati?
www.levistrauss.com/about/foundations/levi-strauss-foundation/issues-wesupport
Kontakt
Web stranica: www.levistrauss.com/about/help-contact-us/europe
155
Lutrija BiH
Naziv programa
Lutrija BiH
Opšti ciljevi
Lutrija Bosne i Hercegovine je društvo sa ograničenom odgovornošću
ovlašteno Zakonom o igrama na sreću za priređivanje igara na sreću i igara
za zabavu na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Usvojeni Zakon o igrama na sreću omogućio je da približno 50% dobiti
Lutrije BiH, koji je do sada išao u budžet FBiH, bude namijenjen za
finansiranje:
humanitarnih organizacija poput Crvenog križa, Merhameta,
Caritasa i Dobrotvora,
narodnih kuhinja,
liječenja djece oboljele od teških bolesti,
pomoći osobama sa invaliditetom,
borbe protiv droga i ovisnosti,
smještaj žrtava torture i nasilja,
amaterskog sporta,
kulture, tehničke kulture i inovacija, i
razvoja civilnog društva.
Lista nekih od projekata koju su finansirani je dostupna na
http://www.lutrijabih.ba/content/view/83
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Lutrija Bosne i Hercegovine ponosni je partner mnogim kulturno-sportskim
manifestacijama i događajima.
Veličina donacije
Na osnovu specifičnih poziva za projekte finansirane od strane Lutrije BIH.
Rok za prijave
Tokom godine na osnovu poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Na osnovu poziva za projekte.
Kako aplicirati?
Na osnovu poziva za projekte.
Kontakt
Lutrija BiH
Odnosi s javnošću
Mehmeda Spahe 11
Tel: + 387 33 563 539
Email: [email protected]
Web stranica: www.lutrijabih.ba
156
Mama Cash (Mama Keš)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Mama Cash
Mama Cash se zalaže za društvenu transformaciju i unaprjeđivanje ženskih
prava širom sveta. Ona teži stvaranju mirnog i pravednog sveta u kome
žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava.
Mama Cash finansijski podržava:
novonastale pokrete nevidljivih i marginalizovanih grupa žena i
djevojaka,
razvoj lokalnih rukovodstava, mreže aktivista i donatorske
zajednice,
skretanje pažnje međunarodne zajednice na lokalna i regionalna
pitanja,
brze reakcije na hitne lokalne potrebe, i
izgradnju infrastrukture međunarodnog ženskog pokreta.
Prosječni iznos sredstava koji se dodjeljuju je u rasponu od 5.000 do 50.000
EUR godišnje.
Mama Cash daje jednogodišnje i višegodišnje donacije. Svaki višegodišnji
grant može biti odobren za period od najviše tri godine.
Obavezno dostaviti pismo zainteresovanosti (LOI) i budžet. Mama Cash ne
prihvata samoinicijativne prijave. Budžeti i pisma zainteresovanosti su
prihvataju tokom cijele godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Mama Cash podržava formalne i neformalne grupe/organizacije. Više
detalja vidjeti na: www.mamacash.org/page.php?id=2007
Kako aplicirati?
www.mamacash.org/page.php?id=2007
Kontakt
Mama Cash / Programmes Team
P.O. Box 15686
1001 ND, Amsterdam
The Netherlands
Faks: (+31)20 5158 799
Email: [email protected]
Web stranica: www.mamacash.org
157
Matra Social Transformation Programme (Matra program za društvene promjene)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
MATRA program
Program društvene transformacije u okviru Matra-e je napravio aktivan
doprinos promicanju sigurnosti, saradnje i demokratije u srednjoj i istočnoj
Evropi i odabranim susjednim zemljama Evropske unije. Od 1994. godine,
holandska vlada je koristila Matra podstičući društveni oporavak u zemljama
diljem regije.
Opšti cilj programa je podržati transformaciju u plurarističko, demokratsko
društvo sa vladavinom prava. Stoga podržava aktivnosti koje promoviraju
reformu države i njenih institucija, organizacija civilnog društva i veze među
njima. Tijekom početnog razdoblja programa (1994-1998), saradnja se u
prvom redu fokusirala na odnose civilnog društva i lokalnih vlasti. Od 1998.
godine i od otvaranja pred-pristupnih razgovora je dodan i dio kako bi se
zadovoljila rastuća potreba za podršku centralnim vlastima, uglavnom u predpristupnim državama.
Teme podrške su:
1. Zakonodavstvo i pravo
 zakonodavstvo: izrada ili izmjena i dopuna zakona, kako u smislu
zakonodavnog procesa i sadržaja, i pomoć u provedbi zakonodavstva,
 organizacija pravosuđa, neovisnost sudstva, primjena zakona i pravna
pomoć (uključujući i državno tužiteljstvo) i
 reforme zatvora i nakon puštanja iz zatvora.
2. Javna uprava / javni red / policija / korupcija
 dobro upravljanje: podrška vrši uticaj na politiku središnje i/ili lokalne ili
regionalne vlasti, u pravilu kroz organizacije civilnog društva. Fokus je
na (1) povećanju odgovornosti, legitimiteta, transparentnosti i
demokratizacije vladinih akcija, (2) decentralizacije i deregulacije,
uprave i finansiranja javnih usluga, (3) procese donošenja politika i (4)
reformu javnih službi,
 lokalna saradnja između opštinskih vlasti, i
 profesionalizacija policije u smislu odnosa između policije i građana,
odnos između policije i uprave / javnih odvjetništava, prevencije,
integriteta i policije u lokalnim zajednicama.
3. Ljudska prava / manjine
 aktivnosti u području ljudskih prava i integracije manjina.
4. Informacije / mediji
 vladino pružanje informacija na regionalnoj i lokalnoj razini,
 usluge pružanja javnih informacija za poboljšanje funkcioniranja
demokratskog društva,
 podrška za slobodne medije: radio, televiziju i novinarstvo (novine i
časopisi), uključujući i podršku za korištenje novih medija, i
 kampanje podizanja svijesti nevladinih organizacija (u slučaju
udruženja za zaštitu životne okoline, zahtjev se podnosi u okviru teme
životne okoline).
Veličina donacije
Maksimalni iznos doprinosa je 150.000 EUR, a minimalan 25.000 EUR.
Maksimalno trajanje projekta je 24 mjeseca.
Rok za prijave
Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 1. marta/ožujka 2013. godine.
Geografsko područje
Više zemalja uključujući BiH.
158
podrške
Kriterij podobnosti
Aplikacije mogu predati:
nevladine organizacije i neprofitne obrazovne institucije i
neprofitne odgojno-obrazovne ustanove, lokalne vlasti i kvazi-vladine
organizacije.
Matra pretpostavlja da Holandija ima specifičnu dodanu vrijednost, ne samo
kao davatelj sredstava, već i kao facilitator, djelitelj znanja i implementator. Iz
tog razloga će se uvijek tražiti neki oblik holandskog sudjelovanja.
Kako aplicirati?
http://bosnieherzegovina.nlambassade.org/organization/afdelingen/matra/matr
a.html
Kontakt
http://bosnieherzegovina.nlambassade.org
159
MAVA – Fondation pour la Nature
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
MAVA – Fondation pour la Nature
Od samog početka, naš ukupni cilj je bio upustiti se u čvrsta partnerstva
radi očuvanja biološke raznolikosti za buduće generacije.
Jaka partnerstva: Imamo iza sebe istoriju dugoročne izgradnje odnosa, u
skladu s našom filozofijom da zaštita treba vremena i stalnu pažnju kako bi
uspjela.
Očuvanje biološke raznolikosti: Naš naglasak je na zaštiti i obnovi
Zemljinog prirodnog bogatstva kroz naučna istraživanja i primjenu nalaza.
Buduće generacije: Naš cilj je osigurati prirodu u sva njena bogatstva koja
su dragocijen dar ne samo za današnje generacije, već i za one koje će tek
doći.
Oko tri četvrtine MAVA sredstava koja se dodjeljuju u periodu 2011-2015
biti će u obliku regionalne podrške i u skladu sa našom strategijom.
Geografski, to znači da podupiremo projekte u Mediteranu, obalnoj
zapadnoj Africi i alpskom luku uključujući Švicarsku. Značajne,
dugogodišnje obaveze u tim regijama su uspostavile MAVA-u kao ključ i
vjerodostojnog partnera za očuvanje lokalnim dionicima i zajednicama.
Gradeći na ovim uspjesima, a i dugoročnim vezama koje nas vežu, imamo
osnovu iz koje se borimo protiv mnogih izazova s kojima se još uvijek
suočavaju ovi važni ekosustavi.
Projekti koje poduzimamo s našim partnerima će biti oni usklađeni s našim
specifičnim regionalnim ciljevima. Oni će dati jasan doprinos - izravan ili
neizravan - na jedan ili više od naših regionalnih ciljeva, kao što je
navedeno u odjeljcima za svaku regiju.
To ne znači da su naša vrata zatvorena za ideje iz drugih krajeva, ali jasni
kriteriji će utvrditi kako i šta će fond odabrati. Takvi projekti mogu biti
odabrani samo pod kategorijom globalnog očuvanja i bavit će se
izvanrednim prilikama ili prijetnjama biološkom raznolikosti ili u širokom
opsegu pridonijeti očuvanju raznolikosti.
Naše transferzalne teme opisuju atribute ili aktivnosti koje su važne za nas i
koje želimo vidjeti ugrađene u projektne prijedloge, ako i kada je to
prikladno. To su:
Primijenjeno istraživanje: povezivanje nauke i provedba na terenu.
Uključenost zajednice: rad s lokalnim zajednicama, koristeći pristup
od dna prema vrhu na kulturološki prikladan način.
Kultura: korištenje kulturnih argumenata za očuvanje prirode.
Adaptacija
klimatskim
promjenama:
pronalaženje
načina
suočavanja s posljedicama klimatskih promjena.
Usklađivanje s međunarodnim sporazumima o bioraznolikosti (npr.
CBD, Ramsar): jačanje provedbe i učinkovitosti globalnog
sporazuma.
Uticaj politike: uključivanje u promjenu politike kako bi se stvorili
pravi uslovi za učinkovito očuvanje.
Mladi: obrazovanje, nadahnuća i uključivanja mladih u očuvanju.
Učinci multipliciranja: učenje iz dobrih primjera i razmjena rezultata i
znanja u cilju promicanja repliciranja uspjeha i najbolje prakse.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
160
Geografsko područje
podrške
Mediteranski bazen, Alpi i Švicarska, obalna zapadna Afrika (BiH je među
ovim zemljama).
Kriterij podobnosti
Za regionalne grantove:
- usklađivanost s MAVA prioritetima i ciljevima, te regionalnim
ciljevima.
Za globalne grantove:
- usklađenost s prioritetima i ciljevima MAVA-e, i
- postojanje izvanrednih opasnosti ili iznimnih prilika ili šire doprinos
očuvanju prirode.
Za sve grantove:
- kvalitet projekta,
- održivost rezultata,
- pravi partner, sa sposobnostima ispunjenja planova,
- potvrda da će MAVA sredstva napraviti razliku, i
- usklađenost s MAVA transferzalnim temama (prema potrebi).
Kako aplicirati?
http://en.mava-foundation.org/?page_id=32
Kontakt
MAVA – Fondation pour la Nature
Rue Mauverney 28
1196 Gland, Switzerland
Tel: +41 21 544 1600
Faks: +41 21 544 1616
Email: [email protected]
Web stranica: www.fondationmava.org
161
May 18 Memorial Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Grants for Democracy and Human Rights Projects Overseas (Grantovi za
demokratske i projekte ljudskih prava u inostranstvu)
May 18 Memorial Foundation je neprofitna organizacija osnovana 30.
avgusta/kolovoza 1994. godine od strane žrtava Gwangju demokratskog
ustanka iz 1980. godine, porodica žrtava i građana grada Gwangju.
Fondacija za cilj ima spomen kao i nastavak duha, borbe i solidarnosti
ustanka 18. maja/svibnja, želi pridonijeti mirnom ujedinjenju Koreje, te radi
na izgradnji mira i ljudskih prava u cijelom svijetu. Tako je duh 18.
maja/svibnja proširen i značajno utiče na napredak demokratije u Koreji.
Od svog osnivanja Fondacija provodi brojne projekte u raznim područjima
uključujući i organiziranje spomen događaja, stipendiranje, poticanje
istraživanja, širenje informacija u javnosti, objavljivanje relevantnih
materijala, širenje ljubavi i filantropije, gradeći međunarodnu solidarnost i
dodjelujući Gwangju nagradu za ljudska prava.
Kroz Grants for Democracy and Human Rights Projects Overseas (Grantovi
za demokratske i projekte ljudskih prava u inostranstvu) podržavaju rad koji
doprinosi promociji demokratije i ljudskih prava te izgradnji međunarodne
solidarnosti. Grantovi se daju nevladinim organizacijama (ne vladinim ili
osobama) koji u lokalnim zajednicama rade najmanje tri godine. Do sada je
Fondacija dodjelila grantove za 34 organizacije u 18 zemalja u periodu od
2005. do 2011. godine. U 2012. godini Fondacija je specificirala kategorije
koje primaju pomoć i to su polja praćenja rada sudstva, tortura i rad na
pitanjima traume, praćenje izbora, projekti razvoja demokratije, misije
utvrđivanja činjenica i pravna podrška za rješavanje slučajeva kršenja
ljudskih prava.
Veličina donacije
Na osnovu poziva, pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Na osnovu poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://eng.518.org/ease/menu.es?mid=a50301080100
Kontakt
The May 18 Memorial Foundation 5·18
Memorial Culture Hall Seo-Gu, Naebangro 152
502-260 Gwangju
Republic of Korea
Tel: +82 62 360 0518
Faks: +82 62 360 0519
Email: [email protected] i [email protected]
Web stranica: http://eng.518.org/index.es?sid=a5
162
Media Legal Defence Initiative
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Media Legal Defence Initiative
Naša misija je pomoći novinare i medije u odbrani u suđenjima koja su
pokrenuta protiv njih. To činimo na način što osiguramo da novinari i mediji
imaju najbolje raspoloživo pravno zastupanje.
Media Legal Defence Initiative prihvata koncept papire organizacija širom
svijeta koje trebaju sredstva za pravnu pomoć ili koji žele unaprijediti
slobodu medija.
Otvoreni smo za prijedloge nacionalnih organizacija na jednoj ili obje
aktivnosti:
- pružanje pravne pomoći nezavisnim novinarima ili medijima koji se
suočavaju pravnim postupcima zbog njihovog rada, i
- učešće u strateškim parnicama kako bi lokalna zakonodavstva i
praksa u medijskim slučajevima bili u skladu s međunarodnim
standardima za slobodu izražavanja.
Veličina donacije
Grantovi koje dodjeljujemo su obično na 12 mjeseci, i u iznosu između
5.000 i 25.000 funti.
Rok za prijave
Poziv za projekte je otvoren tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Veliki broj zemalja iz čitavog svijeta.
Kriterij podobnosti
Prioritet će se dati prijedlozima projekata koji odgovaraju na potrebe sa
terena, povećavaju geografsku pokrivenost Media Legal Defence Initiative i
imaju mogućnost velikog uticaja na zaštitu slobode medija.
Kako aplicirati?
www.mediadefence.org/page/funding-and-support-ngos
Kontakt
MLDI
2nd Floor
Grayston Centre
28 Charles Square
London N1 6HT
United Kingdom
Email: [email protected]
Skype: mldi.law
Tel: +44 207 324 4760
Web stranica: www.mediadefence.org
163
Mediteranska žena
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Fond za mediteranske žene
Cilj: pomoć u poboljšanju uslova života žena i promociji jednakosti između
spolova širom Mediterana, kroz doprinos ženskom pokretu na lokalnom, i
regionalnom nivou.
Misija: pružiti, pomoći ili pronaći finansijska ili tehnička sredstva potrebna za
finansiranje akcija pokrenutih od strane grupa, udruženja ili osoba koje rade
na jednakosti između žena i muškaraca na području Mediterana.
Strategija: strategija Fonda je definirana u uskoj saradnji sa udruženjima i
mrežama napravljenim od strane žena na području Mediterana. Ova veza
omogućava Fondu da se prilagodi različitim političkim i društvenim
kontekstima regiona i da radi u skladu sa promjenama i potrebama.
Program donacija
Fond ima tri glavna pravca podrške:
umrežavanje na regionalnom nivou: izgradnja mreža, razmjena
informacija i iskustava, koordinacija projekata;
jačanje ženskih pokreta na lokalnom nivou: podrška radu
udruženja, obuka za mlade žene i pomoć kreativnim ili osjetljivim
projektima;
ovisno o kontekstu, individualna podrška: pomoć u učestvovanju na
sastancima ili pomoć u slučajevima hitnosti.
Program poboljšanja kapaciteta udruženja u namicanju sredstava
pružanje informacija u vezi donatora koji rade u regionu;
pomoć u ohrabrivanju članova udruženja u učestvovanju u trening
programima za pripremu projekata, vođenje finansija i namicanje
sredstava;
podrška u stvaranju lokalnih fondova.
Veličina donacije
U principu se radi o malim sumama za započinjanje aktivnosti novih
organizacija, ali kontakirajte donatora za više informacija.
Rok za prijave
Kompletiranu aplikaciju će razmotriti Komitet za odabir i odgovoriće vam u
roku od 15 dana.
Geografsko područje
podrške
Područje Mediterana, uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
www.medwomensfund.org/Documents/en/CriteriaMedWomenFund.pdf
Kako aplicirati?
www.medwomensfund.org/en/Initiatives.html
Kontakt
Fonds pour les Femmes en Méditerranée / The Mediterranean Women’s
Fund
Apt 74, 47 place du Millénaire 34000 - Montpellier France
Tel / faks: +33 4 67 670 873
Email: [email protected]
Web stranica: www.medwomensfund.org/en/
164
Ministarstvo civilnih poslova BiH
Grant podrška neprofitnim organizacijama i pojedincima
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Ministarstvo generalno podržava aktivnosti u sljedećim oblastima:
1. zdravstvo,
2. nauka i obrazovanje,
3. historijsko-naučni i istraživački rad,
4. humanitarno-karitativni projekti i aktivnosti,
5. socijalna zaštita,
6. zaštita potrošača,
7. građansko društvo,
8. ljudska prava i prava manjina,
9. tolerancija, pomirenje i dijalog među religijama,
10. kultura i kulturne manifestacije,
11. vjerske slobode,
12. projekti koji promoviraju Bosnu i Hercegovinu u Evropskim
integracijama,
13. projekti jačanja studentskog standarda,
14. projekti pomoći siromašnim i socijalno ugroženim, i
15. projekti pomoći invalidima, djeci i starijim licima.
Prilikom razmatranja podnesenih zahtjeva vrednuje se:
kvalitet dostavljenog projekta/programa i efekti koji se očekuju,
realizirani projekti/programi u protekle tri godine,
doprinos koji projekat/program ima za Bosnu i Hercegovinu na
domaćem i međunarodnom planu,
broj građana koji su obuhvaćeni projektom/programom (djeca,
mladi, osobe s invaliditetom i sl.),
doprinos projekta/programa razvoju civilnog društva i socijalne
inkluzije,
podrška
entitetskih
i
drugih
institucija
u
ostvarivanju
projekta/programa,
saradnja s međunarodnim partnerima s ciljem ostvarenja projekta, i
članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama.
Veličina donacije
Različita, ovisno o projektu.
Rok za prijave
Obično se konkurs objavljuje jednom godišnje, u martu/ožujku, sa rokom
prijava u aprilu/travnju.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Pravo na dodjelu sredstava iz ovog programa imaju registrirane neprofitne
organizacije i asocijacije, udruženja i fondacije od javnog interesa
registrirane na nivou Bosne i Hercegovine.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Web stranica: www.mcp.gov.ba
165
Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske
Naziv programa
Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske
Opšti ciljevi
Ciljevi su definirani strateškim dokumentima dostupnim na web stranici.
Sektor za porodicu:
Projekat "Fond treće i četvrto dijete".
Implementacija "Strategije za razvoj porodice u Republici Srpskoj
2009-2014".
Manifestacija "Konferencija beba".
Medijska kampanja o značaju porodice.
Sektor za omladinu:
Subvencija kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade
bračne parove.
Finansiranje projekta Savjet učenika srednjih škola u Republici
Srpskoj.
Finansiranje projekta omladinskih organizacija.
Finansiranje omladinskih manifestacija "Studentska zima".
"Studentske sportske igre", "Susreti mladih", "Kamp prijateljstva",
"Republički kamp Crvenog krsta" i dr.
Finansiranje troškova i aktivnosti administracije - Budžet
Omladinskog savjeta Republike Srpske, kao krovne omladinske
organizacije u Republici Srpskoj.
Obilježavanje Međunarodnog dana mladih, (12. avgust/kolovoz).
Dodjela republičke nagrade za volontiranje, najboljem volonteru i
najboljem organizatoru volontiranja i obilježavanje Međunarodnog
dana volontera (5. decembar/prosinac).
Sektor za sport:
Male olimpijske igre osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj.
Ljetni sportski kamp Republike Srpske.
Dodjela stipendija sportistima, sportistima sa invaliditetom i
potencijalnim olimpijskim kandidatima.
Izbor 10 najperspektivnijih sportista Republike Srpske.
Međunarodni seminar za lica sa invaliditetom.
Koje aktivnosti se
finansiraju
Veličina donacije
Na osnovu poziva za projekte.
Rok za prijave
Tokom godine na osnovu poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
Republika Srpska i BiH.
Kriterij podobnosti
Na osnovu poziva za projekte.
Kako aplicirati?
Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Tel: +387 51 338 332
Faks: +387 51 338 846
Trg Republike Srpske 1, 78.000 Banja Luka
Email: [email protected]
Web stranica: www.vladars.net/sr-SPCyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/PPP/Pages/Splash.aspx
166
Ministarstvo pravde FBiH
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Grant podrška neprofitnim organizacijama i pojedincima
Opšti kriterije za raspodjelu sredstava tekućih transfera:
registriranost udruženja u skladu sa Zakonom o udrugama i
fondacijama,
kvalitet kandidiranih programa/projekata i njihov doprinos podizanju
općeg nivoa u oblastima iz kojih su kandidirani,
doprinos uspješnom prezentiranju i afirmiranju Bosne i Hercegovine
i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu,
ravnomjerna regionalna zastupljenost,
naglašen humanitarni, kulturni, znanstveni, obrazovni, pravni,
ekonomsko-gospodarski i socijalni karakter, i
program/projekat nije obuhvaćen finansijskom podrškom resornog
federalnog ministarstva.
Posebni kriterij za raspodjelu sredstava tekućih transfera:
kvalitet programa/projekta, potvrđen status i značaj,
broj sudionika u programu/projektu i širina prostora na kojem
udruženje ili organizacija djeluje,
uspjeh na međunarodnom i domaćem planu,
samoodrživost programa/projekta,
organiziranost i broj članova udruženja, i
nastavak realizacije započetih projekata.
Veličina donacije
Različita, ovisno o projektu.
Rok za prijave
Obično se konkurs objavljuje jednom godišnje, u aprilu/travnju, sa rokom
prijava u junu/lipnju.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Organizacije civilnog društva na osnovu gore spominjanih kriterija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Web stranica: www.fmp.gov.ba
167
Minor Foundation for Major Challenges (Mala fondacija za velike izazove)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Minor Foundation Grants Program
Minor Foundation for Major Challenges daje podršku informacionim
projektima koji za cilj imaju ograničavanje klimatskih promjena uzrokovanih
ljudskim uticajem. Svi projekti čiji cilj je uticaj na javno mnijenje i promjene
stajališta o ovim problemima su prikladni za podršku.
Želimo podržati inovativne, eksperimentalne, neoprobane mjere i dati
prioritet medijima i oruđima koja imaju najveći uticaj. U principu smo voljni
riskirati i koncentrirati ćemo se na projekte koje bi bilo teško implementirati
bez naše podrške. Ako smo u prilici birati između nekoliko malih i većih
projekata, u principu ćemo podržati veće projekte.
Veličina donacije
Nije specifirana.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Fondacija je norveška, ali naš zadatak je međunarodni. Prihvatamo projekte
koji imaju međunarodni opseg i potencijal za promjenama. Fondacija prima
aplikacije norveških i međunarodnih organizacija.
Kriterij podobnosti
Organizacije civilnog društva.
Kako aplicirati?
www.minor-foundation.no/apply-for-a-grant
Kontakt
Email: [email protected]
168
Monsanto Fund
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Monsanto Fund
Poboljšanje života u poljoprivrednim zajednicama širom svijeta - kao i
podrška zajednicama u kojima žive i rade Monsanto zaposlenici je važno za
Monsanto Fund.
Monsanto Fund prima prijedloge projekata za programe izvan SAD u
sljedećim područjima:
pružanje osnovnog obrazovanja kroz podršku dizajniranu za
poboljšanje obrazovanja u poljoprivrednim zajednicama širom
svijeta, uključujući i škole, biblioteke, naučne centre, poljoprivredne
programe obuka i akademske programe koji obogaćuju ili
dopunjavaju školske programe i
zadovoljavanje kritičnih potreba u zajednicama podržavajući
neprofitne organizacije koje pomažu kod stvari kao što su sigurnost
hrane, higijenski uvjeti, pristup čistoj vodi, javna sigurnost i razne
druge lokalne potrebe
Veličina donacije
Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Primamo prijave za međunarodne programe tokom dva razdoblja godišnje.
Prvo razdoblje je od 1. januara/siječnja - 28. februara/veljače. Drugi period
kreće od 1. jula/srpnja - 31. avgusta/kolovoza. Prijave na Monsanto Fund za
međunarodne regije su samo uz pozivnicu.
Prijave sada su zatvorene. Novi poziv se otvara 1. jula/srpnja.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati?
Kontakt
Kvalificirane organizacije uključuju javne dobrotvorne organizacije u SAD i
inostranstvu, lokalne javne dobrotvorne organizacije, jedinice vlasti, te
privatne škole i bolnice koje pomažu prije svega ekonomski ugroženo
stanovništvo.
Molimo vas da kontaktirate lokalnog predstavnika Monsanto Fund sa
profilom organizacije i trenutnim/prethodnim projektima. Predstavnik
Monsanto Fund će vas kontaktirati ako su zainteresirani za podršku vašem
projektu.
Monsanto Fund
800 N. Lindbergh Blvd.
St. Louis, MO 63167
Tel: +1 314 694 1000
Web stranica: http://www.monsantofund.org
169
Movies that Matter
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Movies that Matter
Festival Movies that Matter je zamjenio Amnesty International Film Festival,
a deset izdanja festivala je održano u Amsterdamu. U 2009. festival se
preselio u Haag, grad mira i pravde.
Movies That Matter Festival je Nizozemska glavna platforma angažiranog
kina, s desecima dokumentaraca i filmova nadahnutih filmaša koji se
prikazuju svake godine. To su filmovi koji potiču raspravu o ljudskim
pravima, ljudskom dostojanstvu i situaciji u kojoj se nađu. Filmovi ovde
često imaju prvo i zadnje prikazivanje na festivalu.
Za promicanje ljudskih prava u svijetu filmske projekcije Movies That Matter
pruža dodatni poticaj za širu distribuciju filmova o ljudskim pravima.
Ovi događaji mogu poprimiti različite oblike, kao što su festivali filmova o
ljudskim pravima, putujući filmski programi, programi filmova i debata, male
projekcije za određene ciljne skupine, rotacije unutar mreža filmskih kuća,
projekcije u školama i na univerzitetima i distribucija kroz multimedijalne
platforme.
Movies That Matter ocjenjuje svaki pojedinačni projekat. Movies That Matter
je otvoren za inovativne i nove projekte. Ako niste sigurni da li vaš projekat
uklapa u kriterije, molimo kontaktirajte naš ured.
Veličina donacije
Do 5.000 EUR.
Rok za prijave
Rok prijave je 15. septembar/rujan 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Dosta zemalja u svijetu, uključujući i BiH.
-
Kriterij podobnosti
-
-
Prikazivanje filmova će doprinijeti raspravama o ljudskim pravima u
zemlji/regiji u kojoj se film prikazuje.
Projekat se odvija u jednoj od zemalja definiranoj na DAC listi i/ili
zemljama gdje je sloboda štampe ugrožena.
Projekti će biti podnešeni i implementirani od strane lokalnih
organizacija i/ili filmaša koji rade u bliskoj suradnji s lokalnim
organizacijama koje se bave ljudskim pravima.
Film/ovi koji će biti prikazani/distribuirani su završeni (drugim
riječima, mi ne prihvatamo prijave za projekcije filmova koji su još
uvijek u fazi pripreme).
Kako aplicirati?
www.moviesthatmatter.nl/english_index/international
/support_programme
Kontakt
Movies that Matter Foundation
Keizersgracht 177
1016 DR Amsterdam
The Netherlands
Email: [email protected]
Web stranica: www.moviesthatmatter.nl
170
Nando Peretti Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Nando Peretti Foundation
Nando Peretti Foundation je osnovana 2000. godine. Tokom 11 godina
Fondacija je podržala preko 480 projekata u 68 zemalja svijeta u vrijednosti
od preko 30 miliona EUR.
Glavni stup filantropske strategije Fondacije je na projektima koji za cilj
imaju promicanje ljudskih i građanskih prava, s posebnim naglaskom na
pravo na obrazovanje, prava djece i prava i dostojanstvo žena. Fondacija
također podržava zahtjeve marginaliziranih ljudi i potlačenih manjina za
odbranu svog prava na postojanje i očuvanje njihove kulture.
Fondacija također podržava promociju fizičkog i mentalnog zdravlja.
Podržali su velik broj medicinskih i naučnih istraživačkih projekata u
partnerstvu s najznačajnijim italijanskim i međunarodnim univerzitetima i
istraživačkim institutima. Fondacija također podržava specifične intervencije
kao što je izgradnja čitavih bolnica ili sanitarnih objekata, te nabava
tehnološke i medicinske opreme u naprednim, kao i siromašnim zemljama.
Opredjeljenje Fondacije za pitanja koja se tiču životne okoline i očuvanja
divljih životinja ostalo je nepromijenjeno, finansirajući kampanje podizanja
svijesti javnosti i projekte za zaštitu endemskih vrsta.
Tokom proteklih nekoliko godina Fondacija je također sve više angažirana
na promicanju kulture i umjetnosti, od pojedinačnih stipendija dodijeljenih
talentiranim umjetnicima, do finansiranja javnih izložbi i koncerata, te
opravke i obnove starih umjetničkih djela. Danas je broj i vrsta aktivnosti za
podršku umjetnosti u porastu.
Napokon, Fondacija je namjerno zadržala fokus na privrednoj i materijalnoj
podršci za one koji žive u ekstremnom siromaštvu i u teškoćama, s
uvjerenjem da je ovaj oblik pomoći danas ne samo potreban, no nažalost, i
nužan.
Nando Peretti Foundation daje grantove i finansijsku podršku za projekte
koji potpadaju u jedno od sljedećih područja: humanitarni rad, obrazovanje,
očuvanje okoliša, medicinska istraživanja i građevinarstvo.
Veličina donacije
Nije definirana
Rok za prijave
Trenutno ne primaju nove aplikacije, više informacija o planovima će biti
dostupno u septembru/rujnu 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući BiH.
Kriterij podobnosti
Nando Peretti Foundation je neprofitna fondacija, tako da i aplikanti moraju
biti neprofitne organizacije (udruženja, fondacije, kulturne asocijacije,
univerziteti, akademske institucije, itd.).
Kako aplicirati?
www.nandoperettifound.org/en/page.php? project=0&page=1&cat=6&con=8
Kontakt
The Nando Peretti Foundation
Corso D'Italia, 19
00198 Roma, Italia
Email: [email protected]
Web stranica: www.nandoperettifound.org
171
National Endowment for Democracy (Nacionalna fondacija za demokratiju)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Nacionalna fondacija za demokratiju (The National Endowment for
Democracy – NED)
NED podržava projekte koji promoviraju političko i ekonomsko oslobođenje,
jako civilno društvo, neovisne medije, ljudska prava, i vladavinu prava.
NED-ov fleksibilan i efikasan program donacija ima mogućnost podržati
aktiviste/kinje u različitim situacijama, kao što su zemlje u tranziciji gdje je
cilj demokratska konsolidacija, te autoritarne zemlje gdje je cilj liberalizacija
i zaštita ljudskih prava.
Odluke o finansiranju se donose tromjesečno na osnovi odluke Odbora
NED fondacije. Osim evaluiranja kako se program uklapa u generalne
ciljeve NED-a, Odbor razmatra i faktore kao što je hitnost programa,
njegova relevantnost u odnosu na specifične potrebe i uslove u svakoj
zemlji, i demokratska posvećenost i iskustvo aplikanta.
Veličina donacije
Nije specificirana, ali je većina donacija između 10.000 USD i 50.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji rok prijave projekata u ovoj godini je 4. oktobar/listopad.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
NED je posebno zainteresiran za prijedloge projekata koji dolaze od
lokalnih grupa i organizacija. Također je zainteresiran za nezavisne
programe koji jačaju demokratske vrijednosti među svim sektorima
demokratskog političkog spektruma.
Kako aplicirati?
http://www.ned.org/grantseekers
Kontakt
National Endowment for Democracy
1025 F Street, NW, Suite 800
Washington, DC 20004, USA
Tel: +1 202 378 9700
Faks: +1 202 378 9407
Email: [email protected]
172
Network of East-East Women
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
NEWW projekat izdavanja knjiga i novina (NEWW Book and Journal
Project)
Od 1991. godine, NEWW Book and Journal Project je podržao razmjenu
ideja i znanja među ženskim pokretima u SAD i srednjoj i istočnoj Evropi, te
novim nezavisnim državama i Rusiji. Projekat je pomogao ustanovljavanju
gender studija i ženskih pravnih centara i biblioteka, te je podržao originalna
istraživanja i publikacije o pitanjima žena na području CEE/NIS/Rusije.
Tokom jedanaest godina Projekat je podržao preko 6.500 knjiga i novina, te
je dao preko 150.000 USD u malim donacijama feminističkim studentima i
aktivistkinjama i ženskim NVO-ima u CEE/NIS/Rusiji, doprinoseći rastu
gender stipendija, ženskih pokreta i aktivizma žena u lokalnim zajednicama.
Istraživanja, analitičko promišljanje i razmjena ideja su krucijalno potrebni u
promoviranju gender pravde u srednjoj i istočnoj Evropi, te novim
nezavisnim državama i Rusiji (CEE/NIS/Rusija).
Veličina donacije
Različiti.
Rok za prijave
Otvoreno tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Istočna Evropa, uključujući Bosnu i Hercegovinu.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.neww.eu/en/granty/ksiazka/0.html
Kontakt
NEWW Book and Journal Project
167 Spring Street, #3
New York, NY 10012
USA
Faks: +1 212 226 8091
Email: [email protected]
Web stranica: www.neww.eu
173
NORAD
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
NORAD
Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) je direktorat
pod Norveškim ministarstvom inostranih poslova (MFA).
U narednim godinama NORAD planira:
- osnažiti zemlje primatelje kako bi postigle svoje razvojne ciljeve,
- koncentrirati najviše resursa na praćenje glavnih prioritetnih
područja norveške politike razvoja,
- pomoći promicanju fokusa i komunicirati rezultate cijelog niza
norveških aktivnosti razvojne pomoći,
- proizvoditi i primjenjivati znanje o onome što radi a što ne, kako bi
se poboljšala razvojna pomoć,
- biti pokretač javnih rasprava o razvojnoj pomoći i razvoju, i
- razviti znanje, metode rada i vođstvo koje omogućuju NORAD-u
učinkovito riješiti složene zadatke.
Tematska područja za koja se daje podrška su:
- Klimatske promjene i životna okolina. Globalna promjena klime i
gubitak biološke raznolikosti su među najvećim ekološkim
prijetnjama svijetu danas. To je razlog zašto su klimatske promjene
i životna okolina glavna fokus područja norveške razvojne politike.
- Energija. 1,3 milijarde ljudi živi bez struje. Pristup održivim
energetskim uslugama je bitan za postizanje Milenijskih razvojnih
ciljeva UN-a, a posebno je usmjeren na iskorjenjivanje ekstremnog
siromaštva i osiguravanje održivosti životne okoline.
- Makroekonomija i javna administracija. Poboljšan pristup
finansijskim sredstvima kroz razvojne pomoći je važan, ali to nije
dovoljno. Uspješan društveni razvoj je kompliciran proces. To
zahtijeva pažljivu interakciju svih područja društva.
- Globalno zdravlje. Između 2000. i 2010. godine, broj ozbiljnih
trendova u globalnom zdravlju je zaustavljen. Većina tog napretka
je postignuta kroz jača politička opredjeljenja i povećanje
zdravstvenih ulaganja. Namjera norveške vlade je promicati politiku
zdravlja za sve.
- Obrazovanje i istraživanje. Obrazovanje je temeljno ljudsko pravo i
ključno za ostvarivanje svih drugih ljudskih prava. 72 miliona djece
nemaju pristup osnovnom obrazovanju i 756 milijuna odraslih je
nepismeno.
Veličina donacije
Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Više zemalja uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
174
Kontakt
Ruseløkkveien 26
0251 Oslo
Norway
Tel: +47 23 98 00 00
Email: [email protected]
Web stranica: http://www.norad.no/en
175
Norveško ministarstvo inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Podrška izgradnji mira i države
Ministarstvo vanjskih poslova ovime najavljuje mogućnost apliciranja na
grantove podrške izgradnji mira i projekte izgradnje države na zapadnom
Balkanu. Projekti moraju biti u skladu s ciljevima dodjelu grantova kao što je
navedeno u prijedlogu budžeta (Prijedlog br. 1 (2012-2013) Stortinga), i
pravilima šeme dodjele grantova.
Generalni prioriteti Norveške su:
- vladavina prava, dobro upravljanje, sektor pravde i mjere antikorupcije,
- administrativne reforme, izgradnja kapaciteta javnog sektora /
kapacitet pregovaranja,
- reforma sektora sigurnosti,
- pomirenje, integracije i zaštita manjina,
- energija, klimatske promjene i upravljanje resursima,
- regionalna suradnja i regionalne organizacije, te razvoj kapaciteta
civilnog društva.
Veličina donacije
Za 2013. godinu je planirano 395 miliona norveških kruna.
Rok za prijave
Prvi poziv za projekte je bio otvoren do 4. marta/ožujka, naredni se očekuje
iduće godine.
Geografsko područje
podrške
Sredstva su dostupna za Kosovo, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Makedoniju,
Albaniju i za regionalne inicijative.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/about_mfa/grants/
calls_proposals /grants_balkan.html?id=672140
Kontakt
[email protected] i s-vb@mfa.no
176
NoVo Foundation (Fondacija NoVo)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
NoVo Foundation (Fondacija NoVo)
NoVo Foundation je posvećena kataliziranju transformacije u globalnom
društvu krećući se iz kulture dominacije ka jednakosti i partnerstvu.
Podržavamo razvoj kapaciteta ljudi - individualno i kolektivno - pomažući u
stvaranju brižnog i uravnoteženog svijeta. Zamišljamo svijet koji djeluje na
principima uzajamnog poštovanja, suradnje i građanskog sudjelovanja,
čime obrćemo stari obrazac utemeljen na hijerarhiji, nasilju i potlačenosti
djevojčica i žena.
Na prvo mjesto stavljamo suosjećajan pogled na svijet i na najvišu definiciju
filantropije - u korijene riječi anthro i philo - "za ljubav ljudskih bića." NoVo
sebe vidi kao organizaciju koja uči i vjerujemo da možemo biti najuticajniji
ukoliko smo svjesni međusobne povezanosti svih stvari.
Strukturiramo naše dodjele finansijskih sredstava oko inicijativa a ne prema
programskim područjima. Ove inicijative su različite po obliku, ali sve
odražavaju našu predanost izgradnji partnerstva sa našim primaocima
sredstava i drugim donatorima, pa i preuzimanjem rizika.
Počinjemo s jednom od najmoćnijih i neiskorištenih sila na planetu:
djevojčicama. Radeći sustavno ulažemo u najtpocjenjeniju vrijednost
Osnaživanje adolescentica. Njihovi životi će odrediti našu budućnost.
I ako mi se ne bavimo Zaustavljanjem nasilja nad djevojčicama i ženama ne
može doći do partnerstva i suradnje.
U rješavanju nasilja i promicanju suradnje ulažemo u Unapređenje
društvenog i emocionalnog učenja za podršku djevojčicama i dječacima s
vještinama koje im pomažu da zajedno rade za uspjeh u nauci i u životu.
Dalje ulažemo u jačanje odnosa u zajednicama koje Promiču lokalne žive
ekonomije. Želimo potaknuti ljude da ponovno zamisle svijet u kojem živimo
u ravnoteži jedni s drugima i ekosistemom koji nas podržavaju.
Mi smo ponizni i počašćeni što smo u mogućnosti pridonijeti izgradnji svijeta
zasnovanog na miru, suosjećanju, pravednosti i ljubavi. To je velika vizija.
Imamo cijeli život da radimo na svom dijelu
Veličina donacije
Nije definirana, pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Izbjegavamo top-down modele za poboljšanje društva, već se posvećujemo
ozbiljnoj potrazi za svježim idejama koje pokazuju obećanje za značajnim
uticajem.
Spremni smo riskirati gdje drugi nisu voljni, strpljivi smo u razvoju održivih
rješenja, želimo da sazovemo raznovrsne zainteresirane strane u
rješavanju zajedničkih izazova. Tražimo ideje iz tradicionalnih i
netradicionalnih izvora, uključujući i naučna istraživanja i razgovore s
organizatorima na lokalnom nivou.
Novo Foundation ne prihvata nepozvane prijedloge ili zahtjeve za
finansiranjem.
Umjesto toga ulažemo u jasno definirane strateške inicijative s neprofitnim i
177
partnerima finansijerima na način da se radi kako bi ostvarili ciljevi prema
većoj viziji.
Kako aplicirati?
http://novofoundation.org/about-us/how-we-work/
Kontakt
http://novofoundation.org/about-us/contact-us/
178
Olaf Palme
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Palme Center programmes in the Western Balkans
Palme Center radi u duhu Olof Palme za demokratiju, ljudska prava i mir.
Kroz naše razvojne projekte želimo osnažiti ljude da promijene svoja
društva, a time i svoje vlastite živote. Žene, mladi i aktivisti u lokalnim
zajednicama su naše glavne ciljne grupe.
Osim podrške putem suradnje sa švedskim organizacijama, Olof Palme
International Center trenutno vodi nekoliko višegodišnjih programa u
zemljama za jačanje demokratije i podršku ljudskim pravima u izravnoj
suradnji s lokalnim organizacijama civilnog društva u zemljama zapadnog
Balkana.
U narednom razdoblju fokus će biti na povećanju transparentnosti i
odgovornosti javnih službenika, institucija i predstavnika civilnog društva u
cilju osnaživanja procesa demokratizacije i pristupa donošenju odluka za
građane i posebno podzastupljene grupe. Palme Centar traži partnerstvo s
organizacijama istomišljenicama u regionu da ispune svoju misiju kao što je
opisano u Strategiji za zapadni Balkan 2012-2015.
Opšti opisi očekivanih rezultata programa s početkom u 2012. godini mogu
se naći u Results Assessment Frameworks. Potencijalni partneri se potiču
da prouče iste prije slanja projektnih ideja.
Veličina donacije
Nije definirana, na osnovu poziva za projekte.
Rok za prijave
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Zemlje zapadnog Balkana.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Web stranica: www.palmecenter.se
179
Open Data Research Network
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
The World Wide Web Foundation Grants
U posljednjih nekoliko godina koalicija aktera je krenula u stvaranje i širenje
programa otvorenih podataka širom svijeta. Vlade, međunarodne
organizacije, kompanije, akademici, mediji, organizacije civilnog društva,
kao i web programeri su prihvatili i sponzorirali otvorene podatkovne
programe, stvarajući velike očekivanja za otvorene podatke kao prikladan
lijek za izazove dobrog upravljanja, privrednog rasta, socijalne uključenosti,
inovacije i sudjelovanja.
Iako se u mnogim slučajevima taj potencijal može realizirati, postoji potreba
za kritičkim perspektivama o tome da li su se rezultati doista dogodili i pod
kojim uvjetima.
Web Foundation i International Development Research Centre su pozvali
na dostavu istraživačkih prijedloga koji se bave trenutnom prazninom u
dokazima na kojima počiva provedba inicijativa otvorenih podataka, te da bi
informirali o politikama i praksama u širokom rasponu različitih postavki.
Istraživački partneri će biti pozvani da čine dio međunarodne istraživačke
mreže tokom 2013. godine.
Veličina donacije
Između 25.000 i 75.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren do 10. septembra/rujna 2012. godine.
Geografsko područje
podrške
Većina zemalja u svijetu.
Kriterij podobnosti
Projekti će finansirati niz detaljnih studija slučaja da se ispita nastajući uticaj
specifičnih inicijativa koji se bave otvorenim podacima koji adresiraju
ključne razvojne teme. Slučajevi mogu biti o sljedećim temama:
- otvoreni podaci u lokalnim i nacionalnim procesima budžetiranja,
- otvoreni podaci za zakonodavne procese i izbore,
- otvoreni podataka u pravosudnim sistemima,
- otvoreni podaci za pametnije gradove,
- otvoreni podaci za dostavu predviđenim javnim službama,
- otvoreni podaci za regulaciju tržišta (npr. ekstraktivne industrije),
- otvoreni podaci za dobrobit i osnaživanje marginaliziranih skupina i
zajednica (npr. podaci za male poljoprivrednike), i
- otvoreni podaci i međunarodni razvoj.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
http://www.opendataresearch.org
180
Open Meadows Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Open Meadows Foundation
Open Meadows Foundation je donatorski program koji poziva na dostavu
projekata koji promoviraju gender / rasnu / ekonomsku pravdu. Projekti
moraju biti vođeni i podržavati žene i djevojčice, posebno u ranjivim
zajednicama.
Open Meadows Foundation podržava projekte koji ne diskriminiraju na
osnovu rase, religije, države porijekla, gender identiteta i izričaja,
seksualnog identiteta i izričaja, starosti ili vještina.
Veličina donacije
Do 2.000 USD.
Rok za prijave
Svake godine rokovi prijave su 15. februar/veljača i 15. avgust/kolovoz.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Projekti trebaju zadovoljiti sljedeće kriterije:
da su napravljeni i implementirani od strane žena i djevojaka,
da odslikavaju različitost zajednice u smislu liderstva i organizacije,
promoviraju snagu izgradnje zajednice, i
imaju ograničene mogućnosti dobijanja sredstava ili su se susreli sa
problemima u namicanju sredstava.
Kako aplicirati?
www.openmeadows.org
Kontakt
Open Meadows Foundation, Inc.
PO Box 1363
Bronx, NY 10475, USA
Tel: +1 718 885 0969
Email: openmeadows@igc.org
Web stranica: www.openmeadows.org
181
Partnership for Transparency Fund (Fond partnerstvo za transparentnost)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Fond partnerstvo za transparentnost (Partnership for Transparency Fund PTF)
PTF finansira specifične, diskretne, vremenski ograničene aktivnosti ili projekte
pokrenute od strane organizacija civilnog društva u cilju borbe protiv korupcije.
Takve aktivnosti često će uključivati mobiliziranje pojedinaca, pod nazivom
"partnera", sa specijalističkim znanjima u dizajnu i implementiranju
antikorupcijskih mjera. To mogu biti državljani te zemlje ili međunarodni
stručnjaci, a najčešće su volonteri koji rade "pro bono". Gdje vlade, bilateralne
ili multilateralne agencije traže uključenost civilnog društva u razvoju takvih
programa, PTF može pomoći organizacijama civilnog društva kojima je u cilju
imati svoj nezavisni glas. Ako je primjereno PTF će vam pomoći identificirati i
partnera - sponzora za sudjelovanje u ovim nastojanjima, te će ih i finansirati,
kao jedna organizacija civilnog društva pomažući druge, na način da se
osigura da glas civilnog društva i dalje bude neovisan.
Drugo, gdje organizacije civilnog društva i same razvijaju posebne alate ili
aktivnosti za izgradnju njihovih kapaciteta da sudjeluju u antikorupcijskim
inicijativama, alate kao što su ankete, mehanizmi praćenja i informacijski
sistemi. PTF može finansirati stručnjake za pomoć u specifičnim, vremenski
ograničenim aktivnostima za jačanje kapaciteta kako bi ojačali njihove
kapacitete.
Treće, u posebnim okolnostima PTF može ograničeno podržavati radionice i
seminare namijenjene jačanju specifičnih protukorupcijskih napora i izgradnju
mreža osoba i organizacija posvećenih transparentnosti i otvorenosti u javnim
poslovima.
Osnovni kriterij za utvrđivanje da li je aktivnost prihvatljiva za finansiranje PTFa je da li je sponzorstvo neovisno od glavnih službenih donatora važno kako bi
se postigla vjerodostojnost u dizajnu, implementaciji i monitoringu
antikorupcijskih programa. Prioritet će imati oni napori koji su dio zajedničkog
napora javnog i privatnog sektora i civilnog društva, oni koji se često
finansiraju od strane donatorskih agencija i koji potiču veću transparentnost i
dobro upravljanje.
Tipično prijedlog projekta bi se trebao fokusirati na određenom pitanju
korupcije i uključiti analizu problema, kao i pristup reformiranju postojećih
administrativnih sustava i procesa kako bi se umanjio rizik od korupcije u
budućnosti. Rezultati bi trebali biti mjerljivi ili barem identificirati smanjenje
korupcije, često povezane s povećanjem transparentnosti i odgovornosti.
Primjeri vrste projekata koje finansira PTF uključuju:
a. praćenje javnog sektora nabave i privatizacije,
b. smanjenje korupcije u isporuci javnih usluga građanima,
c. praćenje korištenja javnih rashoda,
d. projektiranje i/ili praćenje provedbe antikorupcijskih zakona (npr.
finansiranje slobode informiranja ili sukoba interesa u okviru
zakonodavstva) i institucija (ombudsmena, antikorupcijske komisije,
itd.),
e. zaštita zviždača,
f. podrška za borbu protiv medijskih kampanja borbe protiv korupcije,
istraživačko novinarstvo, i
g. izrada i provođenje etičkih kodeksa.
Većina projekata spada u raspon od 10.000 USD i 25.000 USD, a ne prelazi
35.000 USD. Osim toga, očekuje se da će podnositelj zahtjeva obezbjediti svoj
doprinos, čak i ako je skroman (10 - 15% od vrijednosti projekta), na taj način
demonstrirajući posvećenost predloženom projektu.
182
Rok za prijave
Trenutno ne primaju nove prijave za partnerstvo ili pozive za projekte. Novi
poziv se očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
www.ptfund.org/apply-grant
Kako aplicirati?
www.ptfund.org/apply-grant
Kontakt
1100 15th Street NW, Suite 400
Washington DC 20005
USA
Email: info@ptfund.org
Web stranica: www.partnershipfortransparency.info
183
Plougshares Fund
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Plougshares Fund
Ploughshares Fund podržava prijedloge projekata kako bi osigurao
sredstva pojedincima i organizacijama za promicanje eliminacije nuklearnog
oružja, sprečavanje nastanka novih nuklearnih država i izgradnju
regionalnog mira i sigurnosti.
Ploughshares Fund surađuje s najperspektivnijim nastojanjima da se ostvari
krajnji cilj eliminacija nuklearnog oružja.
Dajemo podršku za:
promicanje eliminacije nuklearnog oružja,
sprečavanje nastanka novih nuklearnih država, i
izgradnju regionalnog mira i sigurnosti.
Također podržavamo i koordiniramo rad aplikanata da:
razvijaju pobjedničke strategije koje promoviraju viziju svijeta
slobodnog od nuklearnog oružja,
okupljaju stručnjake, analitičare, lobiste i aktiviste za stvaranje
zajedničke kampanje,
grade dvostranački zakonodavni konsenzus za uklanjanje
nuklearnog oružja, i
proširuju znanje javnosti i kataliziraju javnu podršku za eliminaciju
nuklearnog oružja.
Veličina donacije
Rok za prijave
Odbor se sastaje tri puta godišnje da razmatra prijedloge projekata.
Ploughshares Fund osoblje također može razmotriti zahtjeve za hitno
finansiranje na diskrecijskoj osnovi.
Zadnji javno otvoreni poziv za projekte je bio 15. juli/srpanj 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
-
Ne postoji geografsko ograničenje apliciranja.
Ne finansiraju programe direktnog lobiranja.
Pojedinci mogu dobiti grantove.
Ne finansiraju filmove, knjige, umjetničke projekte ili istraživanja, te
pisanje akademskih disertacija.
Kako aplicirati?
http://www.ploughshares.org/what-we-do/apply-grant
Kontakt
Washington, DC Office
Ploughshares Fund
1430 K Street NW, Suite 550
Washington, DC 20005
Tel: +1 202 783 4401
Faks: +1 202 783 4407
Email: ploughshares@ploughshares.org.
Web stranica: www.ploughshares.org
184
Pollock-Krasner Foundation (Fondacija Pollock-Krasner)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Veličina donacije
Fondacija Pollock-Krasner
Fondacija Pollock-Krasner ima dvostruke kriterije za grantove koji su
prepoznatljivi sa umjetničkim vrijednostima i dokazivanju finansijskih
potreba, bilo profesionalno, osobno ili oboje. Misija Fondacije je
međunarodna pomoć onim osobama koji su radili kao profesionalni
umjetnici/e tijekom dužeg vremenskog razdoblja.
Fondacija prihvata tijekom cijele godine aplikacije od vizuelnih umjetnika/ca
koji su slikari/ce, kipari/ce i umjetnici/e koji rade na papiru. Nema rokova za
predaju aplikacija. Fondacija potiče aplikacije od strane umjetnika/ca koji
imaju istinske finansijske potrebe, ali koje nisu nužno katastrofalne.
Službenici i direktori su savjetovani u procesu odabira od strane uglednika
iz Odbora za odabir koji se sastoji od priznatih stručnjaka iz područja za
koje Fondacija skrbi. Umjetnici/e su dužni dostaviti popratno pismo,
aplikaciju i slike dosadašnjeg rada. Stručna izložbena povijest će se uzeti u
razmatranje. Sve dovršene aplikacije će biti odmah priznate i uzete u obzir.
Ako su potrebne daljnje informacije nakon što je ispunjen i zaprimljen
zahtjev, umjetnik/ca će biti kontaktiran/a direktno od strane osoblja.
Dodatne informacije, uključujući finansijske podatke mogu se tražiti u bilo
kojem trenutku tijekom postupka provjere. Proces apliciranja može potrajati
od devet mjeseci do godinu dana.
Donacije su namijenjene za jednogodišnje razdoblje. Fondacija će razmotriti
potrebe za dio zahtjeva aplikanta za sve opravdane troškove koji se odnose
na njihov profesionalni rad i osobni život, uključujući i medicinske troškove.
Veličina podrške određuje se prema individualnim okolnostima
umjetnika/ce.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Fondacija ne prihvata aplikacije umjetnika/ca čiji rad spada prvenstveno u
okvir ove kategorije: komercijalna umjetnost, fotografija, video umjetnost,
film, zanatski rad, kompjuterski generirana ili digitalna umjetnost. Fondacija
ne daje podršku studentima ili fondovima akademskog studija.
Fondacija ne daje podrške plaćanju dugova iz prošlosti, pravnih pristojbi,
kupnji nekretnina, selidbi u druge gradove, osobna putovanja, te ne plaća
troškove instalacija, provizije ili naručene projekte.
Kako aplicirati?
www.pkf.org/grant.html
Kontakt
The Pollock-Krasner Foundation, Inc.
863 Park Avenue
New York, New York 10075
Tel: +1 212 517 5400
Faks: +1 212 288 2836
Email: grants@pkf.org
185
Prekogranični program Bosna i Hercegovina - Crna Gora
Naziv programa
Prekogranični program Bosna i Hercegovina - Crna Gora
Veličina donacije
U okviru IPA Prekograničnog programa Bosna i Hercegovina – Crna Gora,
koji finansira Evropska unija, objavljen je treći poziv za dostavljanje
prijedloga projekata. Ovaj poziv je ujedno i posljednji poziv u okviru
programskog perioda 2007-2013. Poziv se odnosi na prioritet I „Podrška
kreiranju zajedničkog društveno-ekonomskog okruženja za ljude, zajednice
i privredu programske oblasti”.
Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, kao operativne strukture
za implementaciju IPA prekograničnog programa između ove dvije države,
u saradnji sa Delegacijama Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Crnoj
Gori, pozivaju potencijalne aplikante da podnesu aplikacije za projekte u
okviru sljedećih mjera:
Mjera I.1: Inicijative prekograničnog privrednog razvoja sa naglaskom na
turizam i ruralni razvoj
Mjera I.2: Inicijative za unapređivanje životne sredine, sa fokusom na
zaštitu, promovisanje i upravljanje prirodnim resursima
Mjera I.3: Društvena kohezija i kulturna razmjena kroz aktivnosti koje
povezuju institucije i ljude
Između 65.000 – 300.000 EUR.
Rok za prijave
Poziv je otvoren do 09.09.2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Odabrane opštine/općine u BiH i Crnoj Gori.
Kriterij podobnosti
Pogledajte poziv za više informacija.
Kako aplicirati?
http://cbc.bih-mne.org/index.php?type=1&a=pages&id=13
Kontakt
Zajednički tehnički sekretarijat - ZTS
Džemala Bijedića 185, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 788 781
Faks: +387 33 788 780
E-mail kontakta: info@cbc.bih-mne.org
Web stranica: http://www.bih-mne.org
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
186
Prekogranični program Hrvatska - Bosna i Hercegovina
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Prekogranični program Hrvatska - Bosna i Hercegovina
Prekogranični program između Hrvatske i Bosne i Hercegovine će se
provoditi tijekom razdoblja od 2007. - 2013. Ovaj strateški dokument
zasniva se na zajedničkom planiranju hrvatskih i bosanskih strana. Program
podržava komponentu II (prekogranična suradnja) "Instrumenta
pretpristupne pomoći“ EU (IPA), u okviru kojeg je za prve tri godine
alocirano 6 milijuna eura. Dodatnih minimalno 1.058.823 eura osigurati
zemlje partneri, uglavnom od korisnika programa u pograničnom području.
Granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine se proteže na gotovo 1.000
km. Usprkos heterogenosti ovog područja pogranična područja se
suočavaju sa sličnim izazovima: gospodarsko propadanje vezano uz kolaps
tradicionalnih industrija/tržišta nakon raspada Jugoslavije, velike migracije
tijekom i nakon rata uz trajnu depopulaciju koja traje sve do danas te velike
štete na javnoj infrastrukturi koje su samo djelomično popravljene kroz
nedostatne investicije. Tradicionalne gospodarske i kulturne veze između
dvije zemlje u pograničnom području su također bile teško pogođene
sukobom i njegovim posljedicama.
Stoga ovaj program pokušava oživjeti nekadašnje prekogranične veze i
aktivnosti kroz rješavanje nekih od zajedničkih društveno-gospodarskih i
ekoloških problema.
Programsko područje čine „prihvatljiva“ i „pridružena“ (tj. susjedna)
područja, kako je određeno člankom 88. i 97. IPA provedbene uredbe.
Ciljevi programa su:
• poduprijeti osnivanje prekograničnih mreža i partnerstva te razvoj
zajedničkih prekograničnih aktivnosti kako bi se revitaliziralo
gospodarstvo/ekonomija, zaštitila priroda i okoliš te povećala socijalna
kohezija programskog područja,
• izgraditi sposobnost lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija radi
upravljanja programima EU i pripremiti ih za upravljanje budućim
prekograničnim programima u okviru cilja 3 strukturnih fondova EU.
Ti će se ciljevi postizati kroz provedbu mjera u okviru sljedećih prioriteta:
Prioritet 1. Stvoriti zajednički gospodarski/ekonomski prostor, Prioritet 2.
Poboljšati kvalitetu života i socijalnu koheziju.
Posebni ciljevi:
• Poboljšati kvalitetu i koherentnost aktivnosti u sklopu programa,
• Poboljšati sposobnost nacionalnih i zajedničkih struktura za upravljanje
prekograničnim programima,
• Osigurati i širiti informacije o programu prema nacionalnim tijelima, široj
javnosti i korisnicima programa te osigurati da se pružanje pomoći objavi na
način koji podiže svijest te pomaže razvoju Programa,
• Poboljšanje sposobnosti potencijalnih korisnika, posebice unutar
programskog područja za pripremu i kasniju provedbu visoko kvalitetnih
aktivnosti programa,
• Pružiti tehničku ekspertizu za vanjske evaluacije programa.
Prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina se bazira na ova
dva prioriteta:
Prioritet 1: Stvaranje zajedničkog gospodarskog/ekonomskog prostora
Prioritet 1 će se provesti kroz dvije mjere:
Mjera 1.1: Razvoj zajedničke turističke ponude
Mjera 1.2: Promicanje/promocija poduzetništva/preduzetništva
Prioritet 2: Poboljšanje kvalitete života i socijalne kohezije
187
Veličina donacije
Prioritet 2 će se provesti kroz dvije mjere:
Mjera 2.1: Zaštita okoliša
Mjera 2.2: Poboljšanje dostupnosti svih usluga u lokalnoj zajednici u
pograničnom području
Između 65.000 – 300.000 EUR.
Rok za prijave
Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 4. novembra/studenog 2013.
godine u 16:00 sati po lokalnom vremenu.
Geografsko područje
podrške
Odabrane opštine/općine u BiH i Hrvatskoj.
Kriterij podobnosti
Pogledajte poziv za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.cbc-cro-bih.net/hr/preuzimanje-dokumenata/programskinatjeajnidokumenti.html
Kontakt
Task manageri u JTS izdvojenim uredima / antenama u Bosni i Hercegovini
Mušić Emica
Task Manager
Tel: +387 36 580 820
Faks: +387 36 580 820
Email: antenna.mostar@cbc-cro-bih.net
Address: Husnije Repca bb, 88 000 Mostar, BiH
Sarić Dragan
Task Manager
Tel: +387 51 213 276
Faks: +387 51 213 276
Email: antenna.banjaluka@cbc-cro-bih.net
Adresa: Đure Jakšića 13, 78 000 Banja Luka, BiH
Web stranica: http://www.cbc-cro-bih.net/hr
188
Prekogranični program Srbija - Bosna i Hercegovina
Naziv programa
Prekogranični program Srbija - Bosna i Hercegovina
Veličina donacije
Opšti cilj programa je stimulisanje privrede i smanjenje relativne izolacije
programske oblasti jačanjem zajedničkih institucionalnih mreža i kapaciteta
ljudskih resursa. Program je fokusiran na:
Prioritet 1: Ostvarivanje društvene i ekonomske kohezije kroz aktivnosti
kojima se unaprjeđuju fizička, poslovna, društvena i institucionalna
infrastruktura i kapaciteti.
Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009.
godine i bio je otvoren do oktobra 2009. godine. Aplikacioni paket
uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa:
www.srb-bih.org. U okviru ovoga poziva ukupno su zaprimljene 74
aplikacije. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 05. decembra 2011.
godine.
Prioritetne oblasti u Drugom pozivu za predaju projektnih prijedloga su bile
ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmjena ljudi
i ideja.
Biće definirana u okviru poziva za projekte.
Rok za prijave
Novi poziv za projekte se očekuje u skorije vrijeme.
Geografsko područje
podrške
Odabrane opštine/općine u BiH i Srbiji.
Kriterij podobnosti
Pogledajte poziv za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Antena Tuzla
Danijela Konjić
Task Menadžer – Antenna Tuzla
Turalibegova bb, TC Pasaž
75.000 Tuzla
Email: danijela.konjic@srb-bih.org
Web stranica: http://srb-bih.org
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
189
Program zajednice: Kultura 2007 – 2013
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Program zajednice: Kultura 2007 - 2013
Program zajednice: Kultura 2007-2013 program je Evropske unije koji ima
za cilj unapređenje zajedničkog evropskog kulturnog prostora zasnovanog
na zajedničkoj kulturnoj baštini jačanjem saradnje između kulturnih radnika,
stvaralaca i institucija.
Opšti ciljevi programa su:
 unaprjeđenje transnacionalne mobilnosti kulturnih radnika,
 podrška transnacionalnoj mobilnosti kulturno-umjetničkih djela i
proizvoda i
 promoviranje međukulturalnog dijaloga.
1. Podrška projektima u oblasti kulture
Podrška je namijenjena organizacijama poput pozorišta, muzeja,
profesionalnih udruženja, istraživačkih centara, univerziteta, institucija
kulture i javnih tijela iz zemalja članica Programa. Ova programska
aktivnost podijeljena je na sljedeće četiri pod-aktivnosti:
1.1. Projekti višegodišnje saradnje (rok za predaju projektnih prijedloga: 1.
oktobar/listopad) minimalno 6 organizacija iz najmanje 6 zemalja članica
Programa u trajanju od 3 do 5 godina, godišnja sredstva iz granta u iznosu
od 200.000 do 500.000 EUR
1.2.1. Projekti kratkoročne saradnje (rok za predaju projektnih prijedloga: 1.
oktobar/listopad) minimalno 3 organizacije iz najmanje 3 zemlje članice
Programa, u trajanju do 24 mjeseca, sredstva iz granta u iznosu od 50.000
do 200.000 EUR, ali EC podrška je ograničena na 50% traženih sredstava.
1.2.2. Projekti književnih prijevoda (rok za predaju projektnih prijedloga: 3.
februar/veljača), s jednog jezika na drugi jezik zemlje članice Programa, u
trajanju do 24 mjeseca, sredstva iz granta u iznosu od 2.000 do 60.000
EUR, ali EC podrška je ograničena na 50% traženih sredstava.
1.3. Projekti saradnje s trećim zemljama (rok za predaju projektnih
prijedloga: 3. maj/svibanj) minimalno 3 organizacije iz najmanje 3 zemlje
članice Programa uz najmanje jednu organizaciju iz odabrane treće zemlje
u trajanju do 24 mjeseca sredstva iz granta u iznosu od 50.000 do 200.000
EUR.
Za sve četiri navedene programske aktivnosti moguće je sufinansiranje do
50% ukupno odobrenih troškova projekta.
2. Podrška za organizacije aktivne u oblasti kulture na evropskom
nivou (rok za predaju projektnih prijedloga: 15. septembar/rujan)
Podrška je namijenjena troškovima poslovanja organizacija koje
promoviraju duh zajedništva kulturnih veza s evropskom dimenzijom:
- ambasadori kulture (orkestri, horovi, pozorišta i plesne grupe),
- mreže za posredovanje (mreže kulturnih radnika i djelatnosti na
evropskom nivou),
- festivali (osim iz audio-vizuelne oblasti i kinematografije), i
- strukture podrške za evropsku strategiju u oblasti kulture (platforme za
strukturni dijalog i grupacije za analizu politike).
Sredstva iz granta dodjeljuju se u iznosu do 600.000 EUR i moguće je
sufinansiranje do 80% ukupno odobrenih troškova projekta.
Različiti, pogledati iznad za više informacija.
Tokom godine, pogledati iznad za više informacija.
190
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati?
Kontakt
BiH.
Program je otvoren za pravna lica - javne ustanove, institucije i privatne
organizacije s pravnim statusom čija primarna aktivnost pripada oblasti
kulture (osim u audio-vizuelnom sektoru), sa sjedištem u jednoj od zemalja
članica Programa.
Fizička lica ne mogu učestvovati u aktivnostima Programa.
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - (EACEA):
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php
Programski vodič:
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/programme_guide_en.php
Kontakti u BiH:
Ministarstvo civilnih poslova BiH
Sektor za nauku i kulturu
Kulturna kontakt tačka
Edin Veladžić
Telefon:+ 387 33 492 555
Faks:+ 387 33 492 632
Email: edin.veladzic@mcp.gov.ba
Federalno ministarstvo kulture i sporta
Negra Selimbegović
Tel: + 387 33 254 108
Faks: +387 33 254 151
Email: negra.selimbegovic@fmksa.com
Ministarstvo prosvjete i kulture RS
Snežana Đorđevic
Tel: +387 51 338 721
Faks: + 387 51 338 877
Email: s.djordjevic@mp.vladars.net
191
PUMA.Creative Catalyst Award
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
PUMA.Creative Catalyst Award
PUMA.Creative Catalyst Award je međunarodni fond za razvoj
dokumentarnih filmova. Ovo je fond za urgentno reagiranje koji daje
sredstva u ranim fazama dokumentarnih projekata, snimanja i uređivanja.
Podržavamo jednokratne, kreativne dokumentarne ideje bilo koje dužine i
predmeta, u bilo kojem stilu i formi, ali mi smo posebno zainteresirani za
ideje koje govore o PUMA-inoj viziji koja za ključne vrijednosti ima
sigurnost, mir i kreativnost.
“Ovih dana većina donatora žele vidjeti 20 minuta grube verzije filma prije
davanja novca za projekat. Novac od nagrade nam to omogućava.”
Steven Markovitz, režiser filma 'Rollaball'
Veličina donacije
Do 5.000 EUR.
Rok za prijave
Poziv je otvoren tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Fond je otvoren za filmske stvaraoce iz čitavog svijeta.
Kriterij podobnosti
Šta finansiraju:
- razvoj,
- ideje koje nisu snimljene,
- razvoj i produkciju filmova,
- post-produkciju, i
- projekte bilo koje dužine.
Šta ne finansiraju:
- dokumentarnu produkciju,
- nagrade za završene aktivnosti,
- arhivu i muzičku produkciju,
- TV formate, serije ili drame, i
- filmove koji su finansirani iz drugih britanskih izvora.
Kako aplicirati?
http://puma.britdoc.org/pages/683/view
Kontakt
Channel 4 BRITDOC Foundation
50 Frith Street, London, W1
Great Britain
Web stranica: http://britdoc.org
192
Raiffeisen Bank D.D
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
BANKA VAŠIH IDEJA
Društveno odgovorno poslovanja je jedan od imperativa poslovne filozofije
Raiffeisen banke. Svjesni svoje pozicije na bankarskom tržistu u Bosni i
Hercegovini, trudimo se dati podršku svakoj inicijativi koja ima značaj za
širu društvenu zajednicu, kroz pomoć nizu nevladinih, sportskih i
humanitarnih organizacija u implementaciji projekata koji imaju za cilj
poboljšanje društvene uključenosti i afirmisanja različitih socijalnih
kategorija.
Zajedno sa svojim partnerima, od kojih izdvajamo Herbert Stepic fondaciju,
osiguravamo kako materijalnu, tako i nematerijalnu podršku ugroženim
kategorijama stanovništva u implementaciji projekata koji će unaprijediti
njihov društveni položaj.
Dajući podršku kulturnim i sportskim udruženjima trudimo se doprinijeti
zaživljavanju istinskih vrijednosti i plemenitih ciljeva kao što su razvijanje
duha zajedništva, prijateljstva i solidarnosti, a koje promiču kultura i sport.
Želja nam je da i ostali privredni subjekti prepoznaju vrijednost društveno
odgovornog poslovanja i da nam se pridruže na tom putu.
U okviru prethodnog poziva za projekte su izdvojena sljedeća područja:
1. Obrazovanje - projekti iz oblasti obrazovanja.
2. Kultura - kulturni projekti i institucije od značaja za državu i
izgradnju njenog imidža.
3. Humanitarno djelovanje - projekti namijenjeni osobama sa
invaliditetom te projekti vezani za djecu u domovima.
4. Sport - projekti iz oblasti sporta.
Veličina donacije
Na osnovu kriterija navedenih u Pozivu za projekte.
Rok za prijave
Zadnji konkurs je bio otvoren do sredine jula/srpnja 2013. godine, a novi se
očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Na osnovu poziva, pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Na osnovu poziva, pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina
Marketing i odnosi s javnošću
Zmaja od Bosne bb
71.000 Sarajevo
Web stranica: www.raiffeisenbank.ba
193
Ramsar Convention's Small Grants Fund
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
The Ramsar Convention's Small Grants Fund
Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, nazvana Ramsar
konvencija, je međudržavni sporazum koji pruža okvir za nacionalne akcije i
međunarodnu saradnju na konzervaciji i pametnom korištenju močvara i
njihovih resursa.
Ramsar Small Grants Fund je ustanovljen 1990. kao mehanizam podrške
zemljama u razvoju i tranzicionom ekonomijom u podršci u implementaciji
konvencije i podršci konzervaciji i pametnom korištenju močvarnih resursa,
sa snažnom ljudskom i društvenom dimenzijom. Fondovi mogu biti korišteni
za pružanje pomoći u slučajevima hitnosti za određena ugrožena mjesta, te
pružanje pripremne pomoći kako bi omogućili ne-ugovornim strankama
napredak kada se ukaže potreba za takvom vrstom pomoći.
Osnovni kriteriji finansiranja su:
- Odgovarajući projekti trebaju dati doprinos implementaciji
strateškog plana konvencije za period 2009-2015 za konzervaciju i
pametno korištenje močvara.
- Kvalificiranost je ograničena na zemlje na Listi korisnika pomoći
koju je ustanovio Development Assistance Committee (DAC) koji je
dio Organization of Economic Cooperation and Development
(OECD).
- Projektni prijedlozi MORAJU biti odobreni od strane Administrative
Authority.
- Projektni prijedlozi moraju biti predani koristeći Ramsar formu (dio
B1 i B2 Operativnog vodiča).
Veličina donacije
Na osnovu poziva za projekte, generalno do 40.000 švicarskih franaka.
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Zadnji rok za prijem punih aplikacija je 30. juni/lipanj 2011. godine, novi se
očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.ramsar.org/cda/en/ramsar-activities-grants-rsgf/main/ramsar/1-63-68159_4000_0__
Kontakt
Ramsar Secretariat
Rue Mauverney 28
CH-1196 Gland, Switzerland
Tel: +41 22 999 0170
Faks: +41 22 999 0169
Email: ramsar@ramsar.org
Web stranica: www.ramsar.org
194
Rational Games (Racionalne igre)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Rational Games (Racionalne igre)
RGI vizija: Rational Games, Inc. zamišlja svijet slobodan od sukoba gdje se
razlike rješavaju kroz dijalog i pregovore.
RGI misija: Rational Games, Inc. nastoji pronaći zajedničko tlo i kolektivni
identitet kroz uvide i užitke igre i interakcije. To postižemo nudeći obuku i
obrazovanje kroz podršku finansiranjem i podržavanjem takvih inicijativa na
lokalnom i globalnom nivou.
Rational Games Small Grant program daje ciljano finansiranje kvalificiranim
organizacijama koje na inovativan način koriste igre u okviru rada na
rješenju konflikta, pregovora ili medijacije.
Veličina donacije
Maksimalna veličina granta je 20.000 USD.
Rok za prijave
Rok prijave u okviru ovoga poziva je 29. avgust/kolovoz 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Projekti moraju zadovoljiti sljedeće zahtjeve:
1. Organizacije trebaju podnijeti projekat i budžet u odgovarajućem formatu
prije roka prijave.
2. Organizacije koje predaju projekte u svojim programima moraju pokazati
posvećenost rješavanju konflikta, pregovaranju ili tehnikama medijacije.
3. Moraju pokazati usklađenost sa RGI vizijom, misijom i vrijednostima.
Kako aplicirati?
http://www.rationalgames.org/en/contributions.htm
Kontakt
Rational Games, Inc
955 Massachusetts Avenue, #274
Cambridge, MA 02139-3180
USA
Tel: +1 617 513 2252
Email: rationalgames@aol.com
Web stranica: http://www.rationalgames.org
195
Rave Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program stipendija
Uloga Fondacije je da promovira kulturni dijalog i da pomogne ljudima da
stvore jasniju sliku jedni o drugima. Također, Fondacija funkcionira kao
medijator njemačke kulturne politike u inostranstvu.
Jedno od područja interesa Fondacije je likovna umjetnost. Fondacija inicira
izravan kulturalni dijalog podržavajući izložbe djela poznatih njemačkih
umjetnika širom svijeta, te promičući inostranu umjetnost u galerijama
Fondacije u Stuttgartu i Berlinu. Tokom svojih kontakata s kustosima širom
svijeta Fondacija je pronašla potrebu za usavršavanjem u muzejima i
kulturnom menadžmentu. Praktično obrazovanje na radnom mjestu je
potrebno, a ne teorijsko učenje. Rave stipendija omogućuje profesionalcima
iz zemalja u tranziciji i zemljama u razvoju njihove prve profesionalne
kontakte u Njemačkoj. Rave stipendija je ulaganje u dugoročne kulturne
razmjene. Dobitnici stipendija će biti u mogućnosti steći praktično iskustvo u
Njemačkoj i iskoristiti ga u svojoj vlastitoj domovini.
Veličina donacije
1.300 EUR za period od tri do šest mjeseci.
Rok za prijave
Rok za podnošenje zahtjeva za stipendiju je 15. septembar/rujan svake
godine. Odabir će se izvršiti u roku od dva mjeseca od gore navedenih
rokova. Više informacija na: http://cms.ifa.de/en/foerderprogramme/ravefoundation
Geografsko područje
podrške
Zemlje u tranziciji i zemlje u razvoju.
Kriterij podobnosti
Aplicirati mogu:
- kustosi/konzervatori,
- restauratori,
- muzejski tehničari, i
- menadžeri kulture iz zemalja u razvoju.
Kako aplicirati?
http://cms.ifa.de/en/foerderprogramme/rave-foundation
Kontakt
Rave Foundation c/o Institut für Auslandsbeziehungen
Charlottenplatz 17, D-70173 Stuttgart, Germany
Faks: +49 711 222 5194
Email: rave-stiftung@ifa.de
196
Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama)
Road Safety Fund je u potrazi za projektima koji će imati dokazani i održivi
doprinos postizanju Goal of the Decade of Action: spasiti živote 5 miliona
ljudi do 2020. godine. Grant sredstva su namjenjena kako bi se omogućile i
katalizirale praktične aktivnosti. Na primjer, možda ćete trebati finansijsku
pomoć za nacionalnu radionicu za dobijanje podrške standardima ili
propisima za sigurnost na cesti; možda želite pokrenuti pilot kampanju
podizanja svijesti o vezanju pojaseva ili nošenju kaciga kao prvi korak
nacionalnog programa; trebate početno finansiranje ili možda ste za
formiranje koalicija organizacija i vladinih agencija koje rade na zagovaranju
oštrijih zakona protiv alkohola tokom vožnje i trebate pomoć sa početnim
troškovima. Imajte na umu da su trenutno dostupna finansijska sredstva na
raspolaganju ograničena, a ne mogu sve aplikacije biti uspješne.
Projekti moraju biti:
a) usklađeni sa Global Plan for the Decade of Action, pridonoseći
smanjenju povreda u svojim zemljama,
b) pokazati katalizirajući efekat, npr.:
- poticati i omogućavati institucionalne kapacitete razvoja, uključujući, gdje
je to primjenjivo, zakonodavstvo i provedbe cestovnog faktora rizika od
ozljeda;
- izgradnja održivih nacionalnih ili lokalnih partnerstava i kampanja koje se
praktično bave specifičnim faktorima povreda na cestama, npr. koalicije za
pojas, kacigu ili vožnju pod uticajem alkohola;
- razvijati strategije za srednje i dugoročno održavanje aktivnosti, npr.
pomoću projekta uticati na dodatno finansiranje javnog / privatnog sektora;
c) pokazati potencijal prenosivosti vaše aktivnosti i na druge regije / zemlje;
d) sa mjerljivim rezultatima i ciljevima;
e) prihvatiti, razumjeti i zadovoljiti svoje obaveze prema UK Bribery Act
2010.
Veličina donacije
Do 30.000 USD po projektu.
Rok za prijave
Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 31. januara/siječnja 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet, ali zemlje u razvoju ili nerazvijene zemlje (BiH je u ovoj grupi
zemalja).
Kriterij podobnosti
NVO-i, ali i državne agencije sa dobrim idejama o poboljšanju uslova
sigurnosti na putevima.
Kako aplicirati?
www.roadsafetyfund.org
Kontakt
Road Safety Fund, Small Grants Programme
c/o FIA Foundation
60 Trafalgar Square
London WC2N 5DS, United Kingdom
Email: info@roadsafetyfund.org
Web stranica: www.roadsafetyfund.org
197
Robert Bosch Stiftung (Fondacija Robert Bosch)
Naziv programa
The Robert Bosch Stiftung
Opšti ciljevi
Podržavaju nove pristupe neovisnom razvoju i primjeni koncepata koji
poboljšavaju specifična područja života.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Programi za novinare:
- znanost, i
- međunarodni odnosi.
Takmičenja:
- međunarodni odnosi,
- društvo, i
- obrazovanje.
Stipendije:
- znanost,
- zdravlje,
- međunarodni odnosi,
- društvo, i
- obrazovanje.
Nagrade:
- znanost,
- zdravlje,
- međunarodni odnosi,
- društvo,
- obrazovanje, i
- kultura.
Veličina donacije
Različiti.
Rok za prijave
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Njemačka i čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/8171.asp
Kontakt
Robert Bosch Stiftung GmbH
Heidehofstr. 31
70184 Stuttgart
Germany
Postal address
Postfach 10 06 28
70005 Stuttgart
Germany
Tel: +49 711 46084 0
Faks: +49 711 46084 94
198
Roberto Cimetta Fund (Fond Roberto Cimetta)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Roberto Cimetta Fond
The Roberto Cimetta Fund je međunarodna organizacija koja promovira
umjetničku razmjenu i mobilnost profesionalaca u područjima primjenjenih i
vizuelnih umjetnosti na području Mediterana.
Projekti trebaju uključivati jednu od sljedećih umjetničkih disciplina:
- primjenjena umjetnost: nove pozorišne forme, novi scenariji za
pozorište, dramaturgija, moderni ples, ulične predstave, lutkarsko
pozorište i interdisciplinarni projekti,
- vizuelna umjetnost uključujući fotografiju, film, digitalnu umjetnost,
video umjetnost, i
- literatura: posebno putovanja za sastanke pisaca, radionice pisanja,
poezija, itd.
Veličina donacije
Naknada se isplaćuje za putne troškove planirane aktivnosti.
Rok za prijave
Različiti, pogledajte web stranicu za više informacija. Novi poziv za projekte
će biti otvoren 1. septembra/rujna u ovisnosti o dostupnim sredstvima.
Geografsko područje
podrške
Region Mediterana, uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Osobe koje se bave aktivnostima navedenim iznad.
Kako aplicirati?
www.cimettafund.org/inscription/index/rubrique/4/lang/en
Kontakt
Fonds Roberto Cimetta
c/o ONDA
13 bis rue Henri Monnier
75009 Paris – France
T +33 145 26 33 74
Email: grant@cimettafund.org
Web stranica: www.cimettafund.org
199
Rosa Luxemburg Stiftung
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Rosa Luxemburg Stiftung
Fondacija Rosa Luxemburg je neprofitna politička fondacija iz Njemačke
usko vezana sa Die Linke party (lijevom strankom). Glavni zadatak
Fondacije je obezbjeđivanje političkog obrazovanja. Fondacija je posvećena
aktivnostima sa radnicima, ženama, antifašistima i antiratnim pokretima.
U svom radu Fondacija promovira kritičku analizu društvene dinamike i
podržava i potiče aktivističke mreže posvećene oslobođenju od svih oblika
dominacije i eksploatacije. Naglašavajući važnost kritičke analize društva,
Fondacija potiče suradnju i dijalog u cijelom svijetu i razvija različite
koncepte političkog obrazovanja. Na taj način Fondacija je posvećena
naslijeđu političkog aktivizma Rosa Luxemburg u suvremenom svijetu što
uključuje: kritiku i prevladavanje kapitalizma, opoziciju imperijalnim silama,
protivljenje ratu i svim oblicima diktature, predanost radikalnoj demokratiji,
socijalnoj pravdi i solidarnosti.
Vizija Fondacije se postiže kroz sljedeće aktivnosti:
organiziranje političkog obrazovanja i širenje znanja o društvenim
odnosima u suvremenom svijetu,
stvaranje prostora za kritičku analizu postojećeg kapitalizma,
stvaranje međunarodnog foruma koji promiče dijalog između lijevo
orijentiranih institucija, pokreta i organizacija, intelektualaca i
nevladinih organizacija,
podupire mir i međunarodne inicijative za socijalnom pravdom i
solidarnosti, i
zaštita prava demokratskog sudjelovanja.
Podrška se daje projektima koji:
- rade na stvaranju uslova za miran suživot različitih etničkih i
vjerskih skupina,
- podržavaju jednaka prava za žene i njihov rad, kao i doprinos
privatnog i javnog sektora,
- rade na integraciji manjina,
- podržavaju integraciju zemalja u Evropsku uniju,
- zagovaraju demokratsko razumijevanje za mlade, i
- zalažu se za zaštitu životne okoline i ekološki održivi razvoj.
Veličina donacije
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Na osnovu poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
Više zemalja uključujući BiH.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Rosa-Luxemburg-Stiftung: Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V.
Franz-Mehring-Platz 1
200
10243 Berlin, Njemačka
Tel: +49 30 443 100
Faks: +49 30 44310 230
Email: info@rosalux.de
Web stranica: www.rosalux.de
201
Samuel H. Kress Foundation (Fondacija Samuel H. Kress)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Kress Foundation Grant Programs
Kroz svoj program donacija Kress Foundation podržava znanstvene
projekte koji promoviraju brigu, interpretaciju, zaštitu, studiranje i
predavanje evropske umjetnosti od 19-tog stoljeća. Ova područja također
mogu biti podržana kroz naše stipendije. Takmičarske donacije se daju
samo institucijama.
Istorija umjetnosti: ovo programsko područje podržava znanstvene projekte
koji unaprjeđuju brigu, poštovanje i razumijevanje evropske umjetnosti i
arhitekture.
Konzerviranje: program konzerviranja podržava profesionalnu praksu
umjetnosti konzerviranja.
Digitalni resursi: ovaj program podržava stvaranje važnih online resursa u
umjetnosti, uključujući tekstualne i vizualne resurse. Ključna područja
interesa uključuju digitalizaciju ključnih istorijsko - fotografskih arhiva i
glavnih tekstualnih resursa. Dalje, program podržava napore usmjerene ka
integriranju novih tehnologija u praksi istorije umjetnosti, uključujući
aplikacije za učionice i online izdavaštvo.
Odgovorne donacije: ovaj program podržava projekte koji unaprjeđuju
misiju Fondacije, ali nisu unutar tri glavna programska područja.
Veličina donacije
Različiti.
Rok za prijave
Tri puta tokom godine, idući rok prijave je 1. oktobar/listopad.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.kressfoundation.org/grants/default.aspx?id=66
Kontakt
Samuel H. Kress Foundation
174 East 80th Street
New York, NY 10075
Tel: +1 212 861 4993
Faks: +1 212 628 3146
Email: info@kressfoundation.org
Web stranica: www.kressfoundation.org/about/default.aspx?id=90
202
Sasakawa Peace Foundation (Mirovna fondacija Sasakawa)
Naziv programa
The Sasakawa Peace Foundation Grants
Opšti ciljevi
Dijalog među kulturama i civilizacijama,
institucionalizacija neprofitnog sektora.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
I. Ka koegzistenciji pluralističkih vrijednosti
1. Inicijative sveobuhvatnog razumijevanja pitanja civilizacije.
- inicijative i dijalog među kulturama,
- novo promišljanje ekonomske razvojne paradigme, i
- nova era nauke i biotehnologije.
2. Dijalog i razmjena ideja o zajedničkim regionalnim pitanjima.
3. Razmjena informacija i njihovo širenje u globalnim zajednicama.
II. Promicanje ljudske sigurnosti i neprofitnih aktivnosti
1. Saradnja neprofitnih organizacija, biznis i javnog sektora.
2. Izgradnja kapaciteta i institucionalizacija neprofitnih aktivnosti.
3. Istraživanja o neprofitnim aktivnostima.
Veličina donacije
Ne postoji gornji ili donji limit za aplikacije.
Rok za prijave
Aplikacije se primaju tokom čitave godine. Donacije se obično daju na
period od jedne do tri godine, a dodjeljuju se jednom godišnje. SPF
budžetska godina počinje 1. aprila/travnja i traje do 31. marta/ožujka.
Neovisno o početku projekta isti trebaju završiti do marta/ožujka, kada se
trebaju predati i finansijski i narativni izvještaji.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Neprofitne organizacije i institucije za više obrazovanje i slične organizacije
su podobne za apliciranje. Kompanije i pojedinci nisu podobni za podršku.
Nacionalnost nije faktor pri odlučivanju.
Kako aplicirati
www.spf.org/e/grants/index.html
Kontakt
Grant Administration Section
Project Division
The Sasakawa Peace Foundation
Nippon Foundation Bldg., 4th floor
1-2-2 Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-8523, Japan
izgradnja
kapaciteta
i
203
Schüler Helfen Leben
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Schüler Helfen Leben
Schüler Helfen Leben je neprofitna organizacija koja pridonosi društvenom
razvoju djece i mladih kroz finansiranje projekata za mlade. SHL podržava
proces izgradnje demokratskog civilnog društva u jugoistočnoj Evropi.
Schüler Helfen Leben poziva neprofitne organizacije da se prijave sa svojim
projektima za finansiranje generirano kroz Društveni dan. Ovi projekti
trebaju izravno podržavati djecu i mlade u njihovom društvenom razvoju.
SHL redovito organizira Društveni dan od 1998. godine. Ideja je
jednostavna: jedan školski dan učenici ne pohađaju školu, ali rade i doniraju
svoje prihode radu SHL-a. Ova obaveza mladih ljudi nije ograničena samo
na ovaj jedan dan. Oni su također izravno uključeni u selekciju projekata
koji će biti podržani.
Veličina donacije
Planirani proračun projekta za razdoblje finansiranja od dvije godine treba
biti između 75.000 i 200.000 EUR.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren do kraja decembra/prosinca 2012. godine. Ovo
je godišnji poziv, tako da se idući može očekivati krajem 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Rumunija i
Srbija.
Kriterij podobnosti
Aplikanti trebaju biti neprofitne organizacije iz navedenih zemalja.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Email: projekte@schueler-helfen-leben.de
Web stranica: www.callforproposals.de
Web stranica: www.schueler-helfen-leben.de
204
Schwarzkopf Foundation Travel Grants (Schwarzkopf Foundation donacije za
putovanja)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja
Schwarzkopf Foundation nudi putne stipendije koje omogućavaju mladim
ljudima putovanja da istražuju političke i kulturne događaje u susjednim
evropskim zemljama.
Postoje dvije vrste grantova: klasični grantovi za putovanja i InterRail-Global
Pass.
Klasični grantovi za putovanja
Kroz svoje grantove za putovanja Schwarzkopf Foundation Young Europe
pruža mladim ljudima priliku upoznati evropske susjede, kao i da se suoče s
trenutnim kulturnim ili političkim događajima u pojedinim zemljama. Važno
je da taj razvoj treba posmatrati u kontekstu zemlje gosta u odnosu s EU.
Na taj način Fondacija želi napraviti doprinos boljem razumijevanju među
evropskim narodima i ideji o ujedinjenoj Evropi.
InterRail-Global Pass
Schwarzkopf Foundation Young Europe u suradnji sa Deutsche Bahn AG
daje InterRail-Global Passes mladim ljudima kako bi mogli putovati i
istraživati Evropu.
Aplikanti su slobodni izabrati zemlje u koje žele putovati. Putovanje treba
imati posebno definiranu istraživačku temu u vezi trenutnog kulturnog ili
političkog razvoja u kontekstu evropskih integracija koje treba objasniti i
razraditi u primjeni. Aplikant treba također navesti koje metode su
predviđene za rješavanje teme (npr. intervjui, itd.). Kasnije značajne
promjene u temi bi trebale biti odobrene od strane Fondacije.
Putovanje treba biti planirano i provedeno isključivo od strane primatelja i
treba trajati najmanje tri, a najviše šest sedmica.
Veličina donacije
Klasični grantovi za putovanja su do 550 EUR. InterRail-Global Pass za 30
evropskih zemalja, uključujući Tursku, su do 399 EUR.
Rok za prijave
15. mart/ožujak i 15. septembar/rujan svake godine.
Geografsko područje
podrške
Evropa.
Kriterij podobnosti
Mladi od 18 do 26 godina.
Kako aplicirati?
www.schwarzkopf-stiftung.de/?l=en&area=11&areaS=864&id=
Kontakt
Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa
Sophienstr. 28 – 29
10178 Berlin
Tel: +49 30 280 95 146
Faks: + 49 30 280 95 150
Email: info@schwarzkopf-stiftung.de
Web stranica: www.schwarzkopf-stiftung.de
205
SCOOP
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Scoop donacije za istraživačko novinarstvo
SCOOP je mreža novinara istraživača osnovana 2003. i od tada je podržao
veliki broj istraživačkih priča. Glavna ideja je razviti mrežu novinara iz
različitih područja. Radimo na peer-to-peer osnovi u neposrednom kontaktu
novinara u zemlji i SCOOP volontera u Skandinaviji.
Brojne priče i istraživanja su transnacionalni, a razmjena iskustava je
snažna podrška za novinare istraživače u njihovom svakodnevnom radu.
SCOOP okuplja novinare profesionalce kako bi se olakšali razmjenu
najboljih praksi i istraživačko novinarstvo. Nekoliko istraživanja je dobilo
međunarodne nagrade.
SCOOP je osnovan i vođen od strane Danish Association of Investigative
Journalism u suradnji sa danskom organizacijom International Media
Support. SCOOP je finansijski podržan od strane ministarstava inostranih
poslova Danske i Švedske, te privatnih fondacija kao što je Open Society
Institute.
Kriteriji za aplikaciju:
- Istraga će otkriti nove, važne informacije od očitog javnog interesa.
- Analiza se temelji na čvrstim izdavačkim ugovorima s najmanje jednim, a
poželjno je nekoliko masovnih medija.
- Novinar(i) istraživač(i) već imaju pristup ključnim informacijama (relevantni
izvori, priče, dokumenti) i pristup do dodatnih informacija je realan.
- Istraga neće praviti neprihvatljive rizike novinarima / medijima koji su
uključeni.
- Novinar(i) koji su uključeni će raditi prema profesionalnim novinarskim i
etičkim standardima.
- Ključni rezultati istraživanja će biti objavljeni u razumno kratkom roku.
- Novinari / urednici koji sudjeluju u istrazi izložit će svoje materijale pravnim
savjetnicima prije objavljivanja kako bi se izbjegli nepotrebni sukobi sa
zakonom.
- SCOOP mora biti specifično spomenut kada se radovi objave. Objavljeno
istraživanje će pomoći u promicanju Scoop i mreže u lokalnoj, regionalnoj i
međunarodnoj zajednici medija.
Veličina donacije
Do 2.000 EUR (u okviru zadnjeg poziva za projekte).
Rok za prijave
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Istočna Evropa, Rusija, Kavkaz, srednja Azija i zapadna Afrika, uključujući
BiH.
Kriterij podobnosti
Za grant mogu aplicirati novinari samo iz zemalja koje su u fokusu podrške.
Kako aplicirati?
http://i-scoop.org/scoop/how-to-apply
Kontakt
http://i-scoop.org/scoop/contact-us
206
Sigrid Rausing Trust
Naziv programa
The Sigrid Rausing Trust
Opšti ciljevi
Kategorije finansiranja su sva ljudska prava koja ciljaju ka stvaranju
koherentnog okvira unutar podrške koju pruža Sigrid Rausing Trust.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Grantovi se daju za programe:
- građanska i politička prava,
- ženska prava,
- manjinska prava, i
- društvena i ekološka pravda.
Svaki program ima nekoliko podprograma, koje ćete naći na web stranici.
Glavni grantovi trenutno variraju između 15.000 i 850.000 funti. Mali
grantovi su grantovi do 15.000 funti.
Glavni grantovi: povjerenici donose odluku o glavnim grantovima na svojim
sastancima tri puta godišnje, obično u februaru/veljači, junu/lipnju i
oktobru/listopadu.
Fondacija tako ne može razmatrati, u izuzetnim slučajevima, odobravanje
granta za napredovanje, ali samo postojećim korisnicima granta; ovaj grant
je osmišljen kao podrška velikim iznenadnim promjenama u infrastrukturi
neke organizacije.
U izuzetnim okolnostima Fondacija tako ne može obezbjediti hitna sredstva,
za reagovanje na iznenadnu krizu ljudskih prava ili za zaštitu branilaca
ljudskih prava – prema preporuci nekog postojećeg korisnika granta, druge
finansijske organizacije ili kontakta na terenu.
Glavni grantovi se dodjeljuju na osnovu konkursa na jednu ili tri godine i
mogu se obnoviti na osnovu novog prijavljivanja po pozivu. Povjerenici
donose odluku o glavnim grantovima na svojim sastancima tri puta
godišnje, obično u februaru/veljači, junu/lipnju i oktobru/listopadu.
Mali grantovi se dodjeljuju tokom cijele godine i namijenjeni su malim
organizacijama koje imaju poteškoća u prikupljanju sredstava od
međunarodnih donatora. Nekoliko naših korisnika granta kasnije su dobili
glavne grantove. Uz prijave za male grantove mora se priložiti i preporuka
od postojećeg korisnika granta ili neke druge finansijske agencije.
Geografsko područje
podrške
Cijeli svet.
Kriterij podobnosti
Projekti ili grupe koji su humanitarni prema engleskim zakonima.
Kako aplicirati?
www.sigrid-rausing-trust.org/Types-of-Grant-and-Application-Process
Kontakt
Eardley House
4 Uxbridge Street
London, W8 7SY, UK
Tel: +44 207 908 9870
Faks: +44 207 908 9879
Email: info@srtrust.org
Web stranica: www.sigrid-rausing-trust.org
207
Smilemundo
Naziv programa
Smilemundo
Veličina donacije
Ljudi u Smilemundo vjeruju da svatko ima moć napraviti promjenu, i
zajedno imamo kapacitet za velike promjene! Čak i najbolje i najvrednije
ideje teško mogu biti provedene bez odgovarajućeg finansiranja, ali i
promjene svijesti ljudi.
Smilemundo je posvećen povezivanju prikupljanjem sredstava za
obrazovanje, i na taj način se nadaju donijeti na svjetlo neke od sljedećih
velikih ideja koje ćete oblikovati budućnost. Zahvaljujući micropayment
sistemu posjetitelji mogu podržati svoje omiljene ideje s donacijom počevši
od 2 EUR.
Postoje tri vrste finansiranja definirane po karakterima:
Smile: finansiranje neprofitnih projekata koji koriste ljudima i
zajednici. Pristup informacijama, kultura i umjetnost, razvoj lokalne
zajednice, invaliditet, privredni razvoj, obrazovanje, jednake
mogućnosti, ravnopravnost spolova, pomoć za djecu, zdravlje,
beskućništvo, ljudska prava, nediskriminacija, siromaštvo, razvoj
nauke.
Mun: projekti usmjereni na očuvanje životne okoline. Pomoć
žrtvama katastrofe, klimatske promjene, opskrba pitkom vodom,
hrana i poljoprivreda, obrazovanje za životnu okolinu, zaštita
životne okoline, obnovljivi izvori energije.
Do: projekti usmjereni na zaštitu životinja. Udomljavanje životinja,
zaštita životinja, prava, njega životinja, spašavanje ugroženih vrsta,
utočišta.
1.000 EUR.
Rok za prijave
Poziv za projekte je otvoren tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Samo registrirane neprofitne organizacije ili organizacije koje su predmet
vanjske finansijske kontrole od strane vjerodostojne institucije su podobne
za Smilemundo podršku.
Organizacije mogu poslati projekte koji se odnose na jednu od tri kategorije
koje Smilemundo podržava projekte pomoći ljudima/zajednicama; očuvanje
životne okoline i zaštita životinja, ali projekti ne smiju:
biti korišteni za poslovne, vjerske ili političke svrhe,
imati pre-troškove finansiranja, i
potrebno je više od šest mjeseci za dovršetak projekta od datuma
dodjele granta.
Kako aplicirati?
http://www.smilemundo.org/For-NGOs/How-to-obtain-a-grant#
Kontakt
C/ Cucurulla nº 9, 2º 2ª A
08002 Barcelona
Spain
Email: hello@smilemundo.org
Web stranica: http://www.smilemundo.org
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
208
Solutions Journalism Network
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Solutions Journalism Fund for reporting on Social and Emotional Learning
(Solutions Journalism Fund za izvještavanje o društvenom i emocionalnoim
učenju)
Solutions Journalism Network promiče rigorozno izvještavanje koje istražuje
i objašnjava rješenja za hitne društvene probleme. Novinari, urednici i
novinske organizacije mogu aplicirati za finansijsku podršku, mentorstvo i
uredničke smjernice kroz Solutions Journalism Funds.
Solutions Journalism Funds podržava bistro i uvjerljivo izvještavanja. Priče
trebaju identificirati odgovore na društvene izazove i istražiti načine na koji
se isti mogu riješiti. Izvještaj se treba fokusirati na kako, a ne samo na šta, i
šta se može naučiti iz iskustva. Glavni cilj ove vrste novinarstva je da
otvaranje praktičnih uvida društva o tome kako problem, ili drugi slični
problemi, mogu biti uspješnije rješeni. Novinari trebaju primijeniti i kritički
osvrt procjenujući snagu rješenja i pokazujući potencijal, ali i sve važne
izazove i ograničenja. Mi potičemo odgovorno izvještavanje i pripovijedanje
bazirano na karakteru koji donosi inovacije u život.
Solutions Journalism Network pokriva troškove do 5.000 USD po projektu,
ali a) tražimo skromnije budžete te b) razmotrićemo veće iznose za istinski
izvanredne okolnosti. Subvencije su namijenjene za pokrivanje putnih i
drugih troškova koji su uključeni u izvještavanje; očekujemo da će novinari
biti nadoknađeni od izdavača za svoje vrijeme.
Rok za prijave
Otvoren u okviru poziva tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://solutionsjournalism.org/funds
Kontakt
http://solutionsjournalism.org
209
Soros: Core and Institutional Support to Policy Research Centers (Soros:
osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Osnovna i institucionalna podrška za istraživačke centre
Think Tank Fund (TTF) podržava prvenstveno one grupe koje istražuju
probleme ekonomskih, političkih i društvenih reformi u svojim zemljama s
naglaskom na državne odgovornosti i efikasnosti. Strategija TTF-a ne
podržava specifične probleme ili teme, ali potiče pristup koji promiče
inkluzivne promjene politika kroz kombinaciju metoda istraživanja i javnog
zagovaranja. Centri moraju poduzeti temeljito i kvalitetno istraživanje i
razvoj tematskih ekspertiza informišući javnost na odgovoran i tačan način, i
pozicionirajući se kao vjerodostojan partner vladi i drugim javnim akterima.
Prepoznajući da će različita pitanja zahtijevati različite načine angažmana,
organizacije trebaju biti u mogućnosti uticati na vladu i druge javne dionike
u definiranju prioriteta i razvoju političkih opcija. Smislena komunikacijska
strategija i javno zagovaranje su dakle bitni sastojci da centri doprinesu
procesu razvoja politika. Uzimajući u obzir specifičnosti aplikanata i
posebnosti nacionalnog konteksta, svaki TTF grant dostavlja jedinstvenu
kombinaciju programskih i organizacijskih troškova koji pomažu
organizacijama da unaprijede svoja istraživanja i zalaganje, poboljšaju
kvalitete analiza i javnog istupa, te povećaju unutarnje organizacijske
kapacitete.
Razvoj politika i debata ključni su faktori za učinkovito funkcioniranje
demokratije. Razvoj i pristup političkim alternativama, međutim, i dalje će
biti ozbiljan izazov za mnoge zemlje u kojima je Fond aktivan. Rezultat je
manjak visoko-kvalitetnih primjenjenih istraživanja s jasnim političkim
implikacijama. U cijeloj regiji se pojavio samo mali broj nevladinih
organizacija s jasnim političkim programom. Koristeći različite pristupe te
organizacije prave relevantna istraživanja, identificirajući i analizirajući
političke opcije, angažirajući se s različitim dionicima (uključujući vlade,
civilno društvo, medije, firme i javnost) da unaprijede svoje preporuke i
stvore prostor za civilno društvo u procesu razvoja politike. Centri imaju
ključnu ulogu u osiguravanju da se dokazi na temelju istraživanja pridonose
robusnom procesu stvaranja politike i na kraju do boljih politika.
Veličina donacije
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Trenutno su u procesu redizajniranja prioriteta i poziv za podnošenje
prijedloga projekata u okviru ove finansijske linije podrške je privremeno
suspendiran. Pogledajte stranicu u decembru/prosincu 2013 za više
informacija.
Geografsko područje
podrške
Više zemalja Evrope uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Kako bi bile razmatrane za finansiranje organizacije moraju zadovoljiti
sljedeće kriterije:
ispituju privredna, politička i socijalna reformska pitanja u svojoj
zemlji, s naglaskom na državnu odgovornost i efikasnost,
imaju inkluzivan pristup na donošenju odluka, i
poduzimaju temeljita i rigorozna istraživanja i razvoj tematske
stručnosti kako bi doveli do javnih rasprava na odgovoran i precizan
način, te pozicionirajući se kao vjerodostojan sugovornik za vlade i
210
druge javne aktere.
Kako aplicirati?
Prije slanja pune aplikacije potrebno je poslati koncept papir.
Kontakt
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/core-and-institutionalsupport-policy-research-centers
211
Soros: Fighting Torture in Health Care (Soros: Borba protiv torture u zdravstvu)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Borba protiv torture u zdravstvu
Public Health Program za cilj ima izgradnju društva posvećenog inkluziji,
ljudskim pravima i pravdi u kojoj se zdravstvena politika i praksa te
vrijednosti odražavaju i temeljeni su na dokazima. Program radi na jačanju
kapaciteta organizacija i lidera koji predstavljaju marginalizirane zajednice u
zalaganju za bolje zdravstvene politike i prakse. Program također traži veću
državnu odgovornost i transparentnost u zdravstvu.
Zdravstvo bi trebalo biti sistem gdje su ljudska prava realizirana. Ipak,
prečesto su to mjesta gdje se su ljudska prava veoma ugrožena, ponekad
čak do mučenja ili okrutnog, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja.
Zlostavljanje je posebno rasprostranjeno kod brige o socijalno
marginaliziranim grupama poput osoba koje žive s HIV-om, etničkih
manjina, seksualnih i rodnih manjina, ljudi koji koriste droge, te osoba s
intelektualnim teškoćama.
Pravna definicija mučenja i zlostavljanja je dovoljno široka da obuhvati čitav
niz zlouporaba koje nastaju u zdravstvenim sistemima. Prema
međunarodnom pravu nanošenje teškog bola i patnje od strane državnog
aktera ili s državnim poticajem, pristankom ili slaganjem može, ovisno o
okolnostima, predstavljati mučenje ili zlostavljanje.
Širok raspon ozbiljnih zlouporaba u zdravstvu je dokumentiran, na primjer,
negiranje jeftinih i učinkovitih lijekova protiv bolova za oboljele pacijente koji
se bore s ovisnosti, odnosno žena i djevojaka s invaliditetom i/ili oni koji žive
s HIV-om koji se steriliziraju bez njihovog pristanka ili razumijevanja na
inzistiranje svojih skrbnika ili zato što njihovi doktori donose odluke da nisu
podobni za podizanje djece.
Početkom 2011. godine koalicija organizacija koje djeluju u borbi protiv
teških kršenja ljudskih prava u zdravstvu je pokrenula Kampanju za
zaustavljanje mučenja u zdravstvu povećanjem državne odgovornosti za
zlostavljanja u zdravstvu.
Partneri kampanje koriste pravne, zagovaračke i strategije mobilizacije
zajednice kako bi istovremeno povećali svijest o mučenju u zdravstvu i
zahtijevali kraj zlostavljanjima.
Open Society Foundations je razvio 20 mehanizama za borbu protiv torture
u zdravstvu, priručnik koji opisuje 20 mehanizama borbe protiv torture koji
može biti korišten u zdravstvu. Priručnik pokriva UN kao i afričke, evropske i
američke sisteme ljudskih prava. Za svaki mehanizam istražuje mandat,
procedure, mogućnosti angažmana i prethodni rad na torturi u zdravstvu.
Nakon razvoja priručnika OSF, kao koordinator Kampanje, poziva na
podnošenje prijedloga projekata organizacija zainteresiranih za korištenjem
jednog ili više mehanizama opisanih u Priručniku, kako bi unaprijedili
postojeće napore na rješavanje mučenja, te osigurali vladinu odgovornost.
Veličina donacije
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Poziv za projekte je otvoren tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Program je prije svega aktivan u srednjoj i istočnoj Evropi, srednjoj Aziji,
južnoj i istočnoj Africi, jugoistočnoj Aziji i Kini.
212
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Projekat pošaljite Lydia Guterman, koordinatorici Kampanje
zaustavljanje torture u zdravstvu na lguterman@sorosny.org.
Kontakt
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/fund-counter-xenophobia
za
213
Soros: Global Debates (Soros: Globalne debate)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program debata
Open Society Youth Initiative potiče studente da se uključe u kritične,
obrazložene rasprave o pitanjima od značaja za njihove živote i zajednice,
te da zagovaraju pozitivne promjene širom svijeta. Inicijativa mladih
podržava programe debata i događanja u visokom obrazovanju i za mlade
ljude širom svijeta na bilo kojem jeziku.
Program globalnih debata je pokrenut u 2011. godini zbog jačanja debatnih
programa u srednjim školama i univerzitetima širom svijeta. Cilj je pomoći
aktiviranju učenika/ca u pitanjima politike koja će imati trajan učinak na
njihovu budućnost. Ovaj 20 miliona USD vrijedan program će, među
ostalim, osigurati do tri godine finansiranja fakultetima, univerzitetima i
drugim obrazovnim ustanovama u promicanju i integriranju debata u svim
disciplinama. Grantovi su dostupni za institucije koje imaju ili vrlo male
debatne programe ili ih uopšte nemaju. Grantovi su također dostupni za
institucije koje nastoje promovirati javne rasprave u široj zajednici koju
pomažu.
Četiri su područja koja Soros finansira:
debate organizirane od strane konzorcija srednjih škola i
univerziteta,
debate sponzorirane od strane odjela škola unutar srednjih škola i
univerziteta,
debate u studentskim klubovima i društvima,
podrška postojećim aktivnostima,
podrška novim događajima, i
podrška online debatama.
Veličina donacije
Različita po kategorijama, ali najviše do 50.000 USD.
Rok za prijave
Trenutno ne primaju aplikacije u okviru ovoga programa.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet, uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/global-debates
Kako aplicirati?
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/global-debates
Kontakt
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/global-debates
214
Soros: Mental Health Initiative (Soros: Inicijativa za mentalno zdravlje)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Inicijativa za mentalno zdravlje
Mental Health Initiative je dio Open Society Public Health Program i
osigurava donacije za projekte koji potiču reformu nacionalnog zdravstva,
socijalne skrbi, obrazovanja i politika zapošljavanja. Inicijativa također pruža
tehničku pomoć i obuku u područjima bitnim za svoje grantije. Mnogi grantiji
pružaju visoko-kvalitetne usluge zajednicama koje pokazuju da osobe s
intelektualnim teškoćama mogu živjeti u svojim zajednicama kada prime
odgovarajuću podršku.
Strategija finansiranja inicijative je usmjerena prema održivom razvoju
kvalitete u zajednicama kroz utemeljene alternative institucionalizaciji za
osobe s intelektualnim teškoćama i psihičkim problemima, te prema razvoju
vladinih politika koje promiču socijalnu uključenost osoba s invaliditetom.
Prema tome, inicijativa osigurava sredstva za organizacije koje se
fokusiraju na živote zajednica, deinstitucionalizaciju i prevenciju
institucionalizacije.
Mental Health Initiative podržava projekte koji obuhvataju stanovanje, rane
intervencije inkluzivnog obrazovanja, te podržava zapošljavanje osoba s
intelektualnim teškoćama. Inicijativa također pruža podršku organizacijama
koje rade na zagovaranju politika na lokalnom i nacionalnom nivou s ciljem
promicanja života u zajednici za osobe s intelektualnim poteškoćama.
Veličina donacije
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Poziv je otvoren tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Mental Health Initiative finansira NVO-e u srednjoj i istočnoj Evropi i bivšem
Sovjetskom Savezu ili organizacijama smještenim u drugim zemljama koje
fokusiraju svoje aktivnosti na ovaj region.
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati?
Kontakt
The Mental Health Initiative ne finansira projekte koji su na bilo koji način
povezani sa kapacitetima ili poboljšanjem stambenih ustanova osoba sa
invaliditetom. Ovo uključuje obnovu ili bilo koje druge nadogradnje, opremu,
dobrotvorne priloge ili humanitarnu pomoć u organizaciji događaja unutar
institucija ili bilo koji drugi oblik podrške stambenim institucijama.
Mental Health Initiative ima otvoren process pred-apliciranja. Ako rad vaše
organizacije potpada pod kriterije finansiranja i željeli bi dobiti poziv de
predate puni prijedlog projekta, napišite na jednoj stranici pismo sa
sljedećim informacijama:
cilj i svrha organizacije,
projekat za koji se traži fionansiranje,
zahtjevana suma,
ukupni prihod organizacije u protekloj finansijskoj godini, i
neki biografski detalji o liderstvu organizacije.
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/mental-health-initiative
215
Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma)
Naziv programa
Soros: Roma Initiatives (Soros: Inicijative Roma)
Veličina donacije
Roma Initiatives podržava direktne zagovaračke aktivnosti na nacionalnom i
međunarodnom nivou, te pruža tehničku pomoć i finansiranje nevladinim
organizacijama koje zastupaju nacionalne politike i planove o pitanjima
Roma na lokalnim i državnim nivoima.
Zagovaranje je shvaćeno kao organizirani napor pojedinaca ili grupa na
izradi politika i praksi povezanih s predstavljanjem dokaza i argumenata za
promjene, te mobiliziranje javne podrške za predložene promjene.
Roma Initiatives će podržati akcije romskih NVO-a koje dovode do
donošenja, finansiranja, provedbe i praćenja nacionalnih i lokalnih politika i
akcionih planova vezanih za Dekadu uključivanja Roma. Fokusirajući se na
prioritetna područja kao što su obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i
stanovanje, Dekada služi kao okvir za aktivnosti i praćenje poboljšanja
socio-ekonomskog statusa Roma u cijeloj regiji.
Kroz donacije Roma Initiatives će dati podršku aktivnostima koje:
šire javnu svijest i podršku Dekadi,
stvaraju nove mogućnosti za povećanje sudjelovanja Roma u
procesima Dekade na lokalnom i nacionalnom nivou,
jačaju praćenje politika i programa Dekade, i
povećavaju i poboljšavaju javnu raspravu o Dekadi u širim
društvenim i ekonomskim političkim područjima.
Osim prioriteta Dekade Roma Initiatives također podržava projekte
zagovaranja koji rješavaju i druga pitanja, poput onih koje se odnose na
antidiskriminacijske i jednake mogućnosti, prava manjina (npr. identitet,
istoriju, jezik i medijsko predstavljanje), borbu protiv nasilja i zločina iz
mržnje, ljudska prava i interese izbjeglica, raseljene osobe, povratnike i
tražitelje azila, isprave o identitetu, te praćenje izbora. Projekti finansirani od
strane Roma Initiatives trebaju promicati aktivno sudjelovanje i vođstvo
Roma koji su izravno pogođeni pitanjima kojima se projekat namjerava
baviti.
U području zagovaranja Roma Initiatives također daje grantove za podršku
učešća na ključnim međunarodnim konferencijama i događajima, kako bi se
jačali glasovi i prisutnost zagovornika romskih prava.
Tematska područja koja su podržana su:
javno zagovaranje za promjene u politici i praksi,
problematiziranje negativnih stereotipa, i
osnaživanje Roma - grantovi za institucionalni razvoj, projektni
grantovi i individualne stipendije.
Različita, pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Aplikacije se primaju bilo kada tokom godine.
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Više zemalja uključujući i BiH.
Projekte mogu poslati organizacije i osobe iz navedenih zemalja.
Kako aplicirati?
http://www.opensocietyfoundations.org/grants
Kontakt
http://www.opensocietyfoundations.org/grants
216
Soros: Youth Policy (Soros: Omladinska politika)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Omladinska politika
Youth Initiative of the Open Society Foundations poziva na predaju
projekata koji će razvijati i podržavati tematske stranice na novom
globalnom portalu za mlade www.youthpolicy.org. Youthpolicy.org za cilj
ima konsolidiranje znanja i informacija o pitanjima omladinskih politika u
svijetu, od analiza i formulacija do implementacije i evaluacije. Projekti se
trebaju usredotočiti na stvaranje sadržaja o određenim temama na polju
omladinske politike.
Youthpolicy.org je projekat Demokratie & Dialog e.V.razvijen uz inicijalnu
podršku Open Society Foundations. Portal će služiti kao riznica znanja s
open-source softverom koji će povezivati aktere politika širom svijeta.
Pružajući javni pristup informacijama, youthpolicy.org čini strateški doprinos
utemeljenju razvoja politike i prakse u području rada s mladima. Radeći kao
globalni resursni centar za omladinske politike, youthpolicy.org ima za cilj:
pružanje informacija i orijentacije,
poticanje sudjelovanja mladih širom svijeta,
osiguranje informacija o omladinskoj politici, vijesti, linkova,
dokumenata, i
uvođenje i promoviranje zajednice omladinske politike u svijetu.
Potencijalne teme stranice uključuju ali nisu ograničene na:
učešće i građanstvo,
aktivizam i volonterizam,
djeca i prava,
globalne politike borbe protiv droge,
rad u zajednici,
istraživanje i znanje,
neformalno učenje,
životna okolina i održivost,
multikulturalizam i manjine, i
pravda.
Veličina donacije
Do 10.000 USD.
Rok za prijave
Poziv je trenutno zatvoren.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Organizacije koje traže sredstva moraju biti NVO-i. Imajte na umu da
grantove ne mogu dobiti fizičke osobe ili profitni entiteti.
Projekti ne bi trebali prelaziti 10.000 USD ili trajanje od jedne godine.
Svi prijedlozi moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku.
Kako aplicirati?
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/youth-policy
Kontakt
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/youth-policy
217
Soros: Youth Response to to Xenophobia and Racism in Europe (Soros: Odgovor
mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Odgovor mladih na ksenofobiju i rasizam u Evropi
Open Society Foundations stavlja visok prioritet na zaštitu i poboljšanje
života ljudi u cijelom društvu, a posebno marginaliziranih i isključenih
zajednica. Open Society Youth Initiative nastoji identificirati, podržati i
promicati rad omladine u Evropi koja se bori protiv ksenofobije i
netolerancije i promiče inkluziju.
Prepoznajući da je u današnjoj ekonomskoj i društvenoj stvarnosti mladim
ljudima teško osigurati finansijska sredstva potrebna da svoje ideale
prenesu u djelo, Open Society Foundations poziva na podnošenje
prijedloga novih i inovativnih inicijativa koje promiču toleranciju i uključivanje
i/ili borbu protiv rasizma i ksenofobije u Evropi.
Prijedlozi za promicanje punog sudjelovanja mladih s mentalnim ili tjelesnim
invaliditetom u kulturnom, privrednom, političkom i društvenom životu svoje
zajednice se snažno preporučuje.
Traže se prijedlozi projekata koji će se fokusirati na područja kao što su:
politički i građanski angažman mladih, integracija manjinskih i većinskih
zajednica, korištenje novih medijskih alata za borbu protiv ksenofobije i
diskriminacije, borba za podizanje svijesti o važnosti i prednostima
uključivanja, kao i oni koji žele eksplicitno promicati, iako ne i isključivo,
uključivanje manjinskih skupina, poput Roma, u privrednom, društvenom,
političkom i socijalnom životu zajednice.
Veličina donacije
Do 2.000 EUR.
Rok za prijave
Poziv je trenutno zatvoren.
Geografsko područje
podrške
Određen broj zemalja u Evropi uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Grantovi mogu pokriti samo troškove direktno vezane za provedbu novih
inicijativa; podrška neće biti data za aktivnosti ili projekte koje aplikant već
implementira. Aplikanti se obeshrabruju da traže sredstva za iznajmljivanje
prostorija, kompjutere, kupovinu vozila ili međunarodna putovanja. Ovaj
grant program ne daje stipendije za istraživanja i za provedbu inicijativa
lobiranja ili pokrivanje troškova školarina i poduka.
Kako aplicirati?
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/youth-response-xenophobiaand-racism-europe
Kontakt
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/youth-response-xenophobiaand-racism-europe
218
Sparkasse Bank
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program donacija Sparkasse Bank
Ciljevi društveno odgovornog poslovanja Sparkasse Bank do kraja 2013.
godine, a koji direktno utiču na dodjele sponzorstava i donacija Banke su:
- Zadovoljni zaposlenici: zajedno sa zaposlenima stvaramo kvalitetno
i motivirajuće okruženje za rad u kome se poštuju prava i potrebe
zaposlenih.
- Zadovoljni klijenti: unapređenje kvaliteta, raznovrsnosti i
pristupačnosti usluga naše banke, uzimajući u obzir prava i potrebe
klijenata i uspostavljajući odnos podrške i međusobnog povjerenja.
- Promocija društveno odgovornog poslovanja tržišta: želimo postati
primjer etičnog, a ekonomski uspješnog poslovanja i primijeniti u
praksi sve principe dobrog korporativnog upravljanja.
- Osnaživanje lokalnih zajednica: želimo postati dio svake zajednice
u kojoj poslujemo, ulažući u povećanje kvaliteta života u oblastima
obrazovanja, kulture, sporta, socijalne brige i zaštite životne
sredine.
Kategorija sponzorstva:
- sport (paraolimpijski sport, podrška manjim klubovima i osobama),
- mladi (obrazovanje, zapošljavanje i poduzetništvo), i
- cult-art banka (projekti koji promoviraju/implementiraju kulturnoumjetničke aktivnosti od značaja za društvo).
Kategorija donacija:
- mladi (obrazovanje i mladi, volonterizam i upošljavanje mladih),
- socijalni biznis (zapošljavanje i poduzetništvo),
- sport (sportske aktivnosti djece, mladih i nevladinih organizacija),
- ekologija (zaštita i promocija zaštite životne okoline – ekološki
projekti), i
- filantropija na djelu (projekti humanitarnog, filantropskog karaktera
koje predlažu i implementiraju zaposlenici).
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Javni tender za 2013. godinu je okončan. Sljedeća mogućnost apliciranja je
krajem 2013. za donaciju ili sponzorstvo u 2014. godini.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Konkurs je otvoren za pojedince, institucije, udruženja i fondacije, medije sa
partnerskim udruženjem i/ili fondacijom sa sjedištem na teritoriji BiH.
Aplikanti mogu aplicirati za donaciju samostalno ili u partnerstvu s drugim
organizacijama, institucijama i medijima. Aplikanti ne mogu biti organizacije
i ustanove striktno religijskog karaktera niti političke stranke.
Kako aplicirati?
Aplikacioni obrasci su postavljeni na web stranici Sparkasse Bank dd
www.sparkasse.ba i ispunjavaju se isključivo elektronskim putem.
Kontakt
Email: donacija@sparkasse.ba i sponzorstva@sparkasse.ba
Web stranica: www.sparkasse.ba
219
Spencer Foundation (Fondacija Spencer)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program donacija
Fondacija radi po smjernica koje je postavio Spencer na istraživanju načina
na koje se može poboljšati obrazovanje širom svijeta (široko zamišljeno).
Fondacija radi sa uvjerenjem da je istraživanje potrebno da se napravi
napredak u obrazovanju. Fondacija predano podržava visoku kvalitetu
istraživanja odgoja i obrazovanja, a preko svojih istraživačkih programa i
jačanja i obnavljanja obrazovanja istraživačke zajednice kroz zajedništvo i
programe osposobljavanja i srodne djelatnosti.
Od 2006. godine, Research Grants program je počeo s prijemom aplikacija
koji se uklapaju unutar jednog ili više od četiri glavna područja rada:
- odnos između obrazovanja i društvenih mogućnosti,
- organizacijsko učenje u školama, školskim sistemima i
visokoškolskim ustanovama,
- poučavanje, učenje i nastavni resursi, i
- svrha i vrijednosti obrazovanja.
Veličina donacije
Između 40.000 USD i 350.000 USD.
Rok za prijave
Tokom godine, na osnovu poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Program je većinom otvoren prema istraživačima i istraživačicama sa
doktorskim i post-doktorskim nivoom obrazovanja.
Kako aplicirati
www.spencer.org/content.cfm/apply
Kontakt
The Spencer Foundation
625 North Michigan Avenue, Suite 1600
Chicago, IL 60611
USA
Tel: +1 312 337 7000
Faks: +1 312 337 0282
Web stranica: www.spencer.org
220
Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks)
Starbucks Foundation je zainteresiran za podupiranje organizacija koje
pružaju usluga mladim ljudima u razvoju kreativnih pristupa rješavanju
problema u svojim zajednicama. Podržava organizacije koje:
- pružaju obuku mladima da razviju potrebne vještine i znanja za
provedbu ideja, identificirajući i procijenjujući potrebe zajednice,
praveći plan djelovanja, implementirajući i procjenjujući ishode u
odnosu na ciljeve,
- grade kapacitete lidera/ica i dugoročni angažman mladih ljudi, i
- komunicira uspješne priče mladih ljudi kroz različite medije
(printane, video i web).
Uspješni aplikanti trebaju imati sljedeće kvalitete:
- pružaju usluge mladima u dobi od 6 do 24 godine,
- prednost će se dati organizacijama koje se fokusiraju na mlade
ljude u dobi od 12 godina i više, kada su u mogućnosti da
samostalno djeluju,
- pružaju mogućnost kombiniranog učenja i djelovanja u podršci
zajednicama i globalnom građanstvu,
- pružaju usluge, distribuiraju informacije, daju obuku i/ili grade široku
mrežu, i
- osiguravaju mogućnosti za Starbucks partnere i prodavnice da se
bave opštim dobrom u lokalnim zajednicama.
Starbucks Foundation daje grantove između 10.000 USD i 30.000 USD.
Potrebno je da budete specifični u vezi veličine granta. Grantovi se daju na
period od jedne godine.
Rok za prijave
Pisma upita se primaju na godišnjoj osnovi između 1. novembra/studenog i
15. decembra/prosinca.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Organizacije van SAD moraju biti humanitarne i identificirane kao NVO-i.
Kako aplicirati?
www.starbucksfoundation.com/index.cfm?objectid=998EF1C4-1D09-317FBBF7F71F7B681A12
Kontakt
www.starbucksfoundation.com
221
Starr Foundation (Fondacija Starr)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program donacija
Fondacija trenutno ima na raspolaganju oko 1.25 milijardi USD, što je čini
jednom od najvećih privatnih fondacija u SAD. Donacije se daju za različita
područja navedena ispod.
The Starr Foundation daje donacije u sljedećim područjima:
obrazovanje,
medicina i zdravstvena skrb,
ljudske potrebe,
javne politike,
kultura, i
životna okolina.
Veličina donacije
Ovisno o području finansiranja.
Rok za prijave
Tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Fondacija dodjeljuje donacije u SAD i širom svijeta, ali na osnovu preporuka
osoblja, odnosno nije moguće poslati direktnu aplikaciju bez prethodne
preporuke od strane osoblja ili odbora.
Kako aplicirati?
www.starrfoundation.org/guidelines.html
Kontakt
399 Park Avenue – 17th Floor
New York, NY 10022
USA
Tel: +1 212 909 3600
Faks: +1 212 750 3536
Web stranica: www.starrfoundation.org
222
Stavros Niarchos Foundation (Fondacija Stavros Niarchos)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Stavros Niarchos Foundation (Fondacija Stavros Niarchos)
Stavros Niarchos Foundation je jedna od vodećih međunarodnih
filantropskih organizacija koja daje grantove u područjima umjetnosti i
kulture, obrazovanja, zdravstva i medicine, te društvene skrbi. Fondacija
finansira organizacije i projekte koji pokazuju snažno liderstvo i jasno
vođstvo, te se očekuju da imaju širi, trajan i pozitivan društveni uticaj.
Fondacija također aktivno traži podršku projektima koji olakšavaju stvaranje
javno-privatnog partnerstva kao efikasnih načina za javnu dobrobit.
Programska područja koja podržavaju su:
umjetnost i kultura,
obrazovanje,
zdravstvo i medicina, i
socijalna zaštita.
Veličina donacije
Nije definirana, na osnovu individualnih poziva za projekte.
Rok za prijave
Tokom godine na osnovu poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BIH.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.snf.org/index.php?ID=snfs_EN
Kontakt
Stavros Niarchos Foundation
86A Vasilissis Sofias Ave.
11528 Athens
Greece
Email: info@snf.org
Web stranica: www.snf.org
223
Step Beyond Travel Grant
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Step Beyond Travel Grant
Mobilnost je ključna za kulturnu saradnju. Umjetnici i kulturni radnici trebaju
biti pokretni i lako prelaziti granice kako bi se susretali sa svojim vršnjacima
i saradnicima u drugim zemljama, kako bi razmjenjivali različita viđenja,
sarađivali i uticali jedni na druge. ECF's program mobilnosti se zove STEP
Beyond.
Kroz podršku u mobilnosti podržavamo prekogranične razmjene umjetnika i
kulturnih radnika sa ciljem razmjene iskustava i prekogranične saradnje u
čitavoj Evropi.
Veličina donacije
300 – 700 EUR.
Rok za prijave
Stalno otvoren. Potrebno je aplicirati minimalno 8 sedmica prije putovanja.
Geografsko područje
podrške
Evropa, uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
NVO-i i pojedinci.
Kako aplicirati?
http://www.ecflabs.org/grants/stepbeyond/apply
Kontakt
http://www.ecflabs.org/grants/stepbeyond/about
224
Strategic Impact Evaluation Fund
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program donacija
World Bank je uspostavila novi fond nazvan “The Strategic Impact Evaluation
Fund” (SIEF) uz podršku vladinog odjela Velike Britanije Department for
International Development. Svrha Fonda je provesti i podržati istraživanja
procjene uticaja programa na ublažavanje siromaštva i poboljšanje života ljudi.
Stečeno znanje će pružiti dokaze za izradu učinkovitijih politika i programa.
SIEF ima za cilj poboljšati učinkovitost razvojnih politika širenjem dokaza o
uticaju skalabilnih programa na ljude.
Pod prvim pozivom za podnošenje prijedloga projekata fokus je bio na četiri
tematska istraživačka klastera odabrana zbog svojih strateški važnih politika:
(I) ishrana u ranom djetinjstvu, zdravlje i razvoj, (II) snabdjevanje vodom,
sanitacija i higijena vezana uz razvoj, (III) usluge pružanja osnovnog
obrazovanja i (IV) zdravstveni sistemi i pružanje usluga. Unutar ovih područja
istraživanja različite vrsta programa su dobrodošle, uključujući i programe
prijenosa novca i programe koji podržavaju više intervencija. Kroz tematske
skupine programi će generirati dokaze u više zemalja o tome kako programi
rade u različitim kontekstima.
Ciljevi Fonda su:
Generirati čvrste dokaze o učinkovitosti razvojnih programa koji utiču
na zdravlje, prehranu i obrazovanje.
Izgradnja kapaciteta za razumijevanje i korištenje monitoringa i
vrednovanja, osobito uticaja tehnika vrednovanja, kroz regionalne
radionice i oruđa.
Unaprijediti pristup rezultatima evaluacija uticaja na politike.
Veličina donacije
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Poziv za predaju prijedloga projekata je otvoren do 1. novembra/studenog
2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Zemlje sa niskim, donje-srednjim i gornje-srednjim prihodima su kvalificirane za
podršku.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS
/ORGANIZATION/EXTHDNETWORK/EXTHDOFFICE/
0,,contentMDK:23147035~menuPK:6508083~pagePK:
64168445~piPK:64168309~theSitePK:5485727,00.html
SIEFimpact@worldbank.org
Kako aplicirati?
Kontakt
225
Students Grants Program (Program donacija za studente)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program donacija za studente
Student Grants je fond usmjeren na finansijsku podršku studentima.
Dobro je poznata činjenica da je studentski život često karakteriziran
ograničenim finansijskim sredstvima - program studentskih stipendija
podržava studente iz cijelog svijeta s jednokratnom donacijom do 1000
EUR.
Student Grants program je podržan od CasaSwap.com – besplatne usluge
za smještaj cimera i studentski smještaj širom svijeta. CasaSwap.com je
postao vodeći i naširoko priznat partner mnogim univerzitetskim
institucijama širom svijeta.
Studenti koji dobiju stipendiju obično je potroše na pokrivanje školarina,
akademske knjige i materijale, putne troškove kada ide u inostranstvo,
rentu, komunalne račune, itd. Međutim, grant možete potrošiti na na što god
da želite!
Veličina donacije
Do 1.000 EUR.
Rok za prijave
Prvi dan svakog mjeseca u godini.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://student-grants.eu/student-grant-application
Kontakt
www.student-grants.eu/contact
226
SüdKulturFonds
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
SüdKulturFonds
Fond SüdKulturFonds podržava projekte koji imaju nedostatno finansiranje,
kao i specifične projekte koji podržavaju produkcije i događaje koji uključuju
umjetnike iz Afrike, Azije, Latinske Amerike i Istočne Europe (ne-EU
zemlje). Cilj ove podrške je olakšati pristup švicarskom i evropskim
kulturnim tržištima i profesionalnim mrežama umjetnicima iz južnih i istočnih
zemalja svijeta, posebno zemljama partnerima Švicarske agencije za razvoj
i suradnju (lista). Prednost se daje umjetnički neovisnim i uvjerljivim
muzičkim i filmskim projektima.
Aktivnosti koje podržava SüdKulturFonds su:
- Jednokratni događaji: aplikaciju podnosi organizator događaja; umjetnici
na sceni ne mogu sami aplicirati.
- Serija događaja: događaji koji se organiziraju više puta tokom jedne
godine ili sezone.
- Festivali: jedan ili više prihvatljivih događaja sa više produkcija.
- Turneje nerezidentnih umjetnika
- Proizvodnja CD-a ili video klipova, od složenih programa ili tematskih
koprodukcija (isključujući filmsku produkciju).
- Prebivalište u nekom od priznatih studija u Švicarskoj (umjetnik na
gostovanju).
Veličina donacije
Od 5.000 CHF do preko 30.000 CHF.
Rok za prijave
Tokom godine je otvoreno više različitih rokova za apliciranje.
Geografsko područje
podrške
Više zemalja svijeta uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Uspješni projekti moraju biti u mogućnosti pružiti dokaz o dovoljnom
samofinansiranju s posebnim naglaskom na realne i primjerene prihode od
ulaznica i prodaje. Aplikanti se ohrabruju tražiti finansiranje iz drugih izvora
ili agencija (gradova, kantona, fondacija), ali finansiranje iz drugih tijela
državne uprave nije moguće ako se dodjeljuje na istom području projekta.
Aplikanti - bili oni pojedinci, grupe ili institucije - moraju biti u mogućnosti
garantovati da će projekat biti dovršen profesionalno. Doprinosi koje daje
SüdKulturFonds mogu se koristiti samo za svrhe navedene u aplikaciji i
uspješni projekti moraju se pridržavati uslova navedenih u potvrdi
finansiranja.
Kako aplicirati?
http://www.artlink.ch/sf/InformationSuedKulturFonds_e.pdf
Kontakt
artlink, Büro für
Kulturkooperation
Postfach 109
CH - 3000 Bern 7
Switzerland
Email: fonds@artlink.ch
Web stranica: http://www.artlink.ch/index.php?lang=e&pageid=4
227
Suleyman Kerimov Foundation (Fondacija Suleyman Kerimov)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Suleyman Kerimov Foundation (Fondacija Suleyman Kerimov)
Fondacija Suleyman Kerimov je osnovana 2007. godine i fokusira se na
filantropske napore pomaganja osobama u nepovoljnom položaju, posebno
mladima, u suradnji sa partnerima i drugim organizacijama. Od tada
Fondacija je podržala organizacije i projekte iz područja medicine, sporta,
religije, infrastrukture i društvenih usluga.
U skladu sa svojom vizijom Fondacija je identificirala deset glavnih područja
finansiranja:
- Učenje i obrazovanje: obrazovanje i cjeloživotno učenje su važni
preduslovi za osiguranje uspješne budućnosti. Iz tog razloga Fondacija
Suleyman Kerimov podržava projekte u području obrazovanja i
usavršavanja.
- Kultura: cilj kulturnog angažmana Fondacije Suleyman Kerimov je
napraviti značajan doprinos očuvanju kulturne baštine i stvaranju novog
umjetničkog i kulturnog nasljeđa. To uključuje očuvanje kulturnih dobara i
spomenika.
- Medicina: mnogim ljudima nije dostupna zadovoljavajuća medicinska
briga.
- Ekologija: očuvanje životne okoline je važan dio osiguranja naše
budućnosti. Fondacija Suleyman Kerimov podržava projekte koji rade na
očuvanju životne okoline.
- Socijalni sektor: Fondacija Suleyman Kerimov podržava institucije koje
pridonose ublažavanju patnje. Grantovi Suleyman Kerimov Foundation se
dodjeljuju za kupovinu opreme koja poboljšava život ugroženih ljudi. Osim
toga možemo doprinijeti razvoju i očuvanju društvene infrastrukture.
- Sport: Fondacija vjeruje da su sportski programi mladih bitni za razvoj
karaktera i liderskih vještina potrebnih za pripremu djece i mladih za
izazove s kojima će se suočiti u životu. Tako Fondacija podržava sportske
programe i događaje. Osim toga promoviramo sport pružajući podršku
mladim sportašima oba spola koji pokazuju vrhunske rezultate.
- Ekonomski razvoj: kompanije koje nude radna mjesta u zajednicama su
temelj zdrave privrede i znatno pridonose osiguranju privredne vitalnosti
zajednice. Fondacija podržava postojeće kompanije, ali i mlade i nove
preduzetnike u novim kompanijama i razvoj uslužnih i proizvodnih
djelatnosti.
- Infrastruktura: odgovarajuća infrastruktura, kao što su ceste, zgrade i
osnovne komunalne usluge su ključne potrebe za osobe i zajednice.
Fondacija također pridonosi razvoju, širenju i očuvanju adekvatne
infrastrukture.
- Religija: Fondacija Suleyman Kerimov promiče vjersku toleranciju
podržavajući vjerske institucije koje promiču očuvanje i slobodno
prakticiranje religije. To uključuje podršku za projekte koji nastoje sačuvati
vjersku baštinu i kulturna dobra.
- Istraživanje: medicinski napredak i istraživanje znatno su poboljšali životni
vijek i kvalitetu života mnogim ljudima. Fondacija Suleyman Kerimov
podupire inovativne istraživačke projekte u medicini i drugim tehnologijama
u potrazi za poboljšanjem života ljudi.
Nije definirana.
Tokom godine.
228
Rok za prijave
Geografsko područje
podrške
Veći broj zemalja širom svijeta.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.kerimovfoundation.org/index.php/en/what-we-do/apply-for-agrant
Kontakt
Suleyman Kerimov Foundation
Matthofstrand 6
P.O. Box 14257
6005 Lucerne
Switzerland
Tel: +41 800 700 000
Faks: +41 800 700 001
Email: info@kerimovfoundation.org
Web stranica: http://www.kerimovfoundation.org
229
Sundance Institute Documentary Fund Grants
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Sundance Institute Documentary Fund Grants
Documentary Fund daje grantove filmskim stvaraocima širom svijeta za
projekte koji pokazuju:
- umjetničke i inovativne pripovjedačke tehnike,
- globalnu relevantnost,
- savremena socijalna pitanja, i
- potencijal za društveni angažman.
Aplikacije se primaju u dvije kategorije finansiranja:
- Razvojno finansiranje se daje projektima koji su u fazi između
razvoja i post-produkcije. Nema nekih specifičnih zahtjeva u ovoj
kategoriji, ali isječci, kratki filmovi ili slike su poželjni. Nije potrebno
slati primjere prethodnih radova.
- Grantovi za produkciju / post-produkciju se daju filmašima u
različitim fazama produkcije i post-produkcije filmova. Potrebne su
prijave koje uključuju uređene materijale od 20 do 75 minuta za
projekat koji se predlaže. Oni trebaju prenijeti priču i estetski vizual
konačnog filma. Ako je moguće potrebno je dostaviti i duže isječke i
završene dijelove. Primjeri prethodnog rada također moraju biti
dostavljeni.
Ako ste već primili grant Fonda, postoji dodatna kategorija u kojoj možete
aplicirati za isti projekat. Audience Engagement grantovi su za podršku
inovativnim istupima ka javnosti i kampanji angažmana, te novim
strategijama multi-platformaškog angažmana.
Veličina donacije
Između 20.000 USD i 50.000 USD.
Rok za prijave
Idući poziv će biti objavljen u decembru/prosincu 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.sundance.org/programs/documentary-fund
Kontakt
Email: dfp@sundance.org
Web stranica: www.sundance.org/programs/documentary-fund
230
Svjetska banka - Fond za civilno društvo
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Fond za civilno društvo (Civil Society Fund - CSF)
CSF za cilj ima razvoj inkluzivnog i pravednog društva osiguravanjem
sredstava za aktivnosti koje podržavaju građanski angažman
marginaliziranih i ranjivih skupina.
Grantovi su usmjereni na osnaživanje ljudi koji su istorijski bili isključeni iz
društvenih procesa donošenja odluka, kao što su žene, mladi, ljudi s niskim
primanjima i ljudi iz ruralnih područja.
Grantovi također imaju za cilj poboljšati partnerstva s ključnim čimbenicima
u podrški razvojnog procesa. Ključni dionici mogu uključivati vladine
agencije, organizacije civilnoga društva, multilateralne i bilateralne agencije,
fondacije, te privatni sektor.
Većina donacija je u iznosima od 3.000 USD do 7.000 USD. CSF rijetko
finansira više od pola predloženog budžeta za aktivnosti i preferira
doprinose od strane drugih donatora.
Rok za prijave
Jednom godišnje, gdje je zadnji poziv objavljen u aprilu/travnju 2013.
godine.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Organizacije civilnog društva mogu aplicirati u okviru poziva.
Kako aplicirati?
Na osnovu aplikacije, pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Web stranica: www.worldbank.org.ba
231
Swedish Development Agency - SIDA (Švedska razvojna agencija - SIDA)
Naziv programa
SIDA Grants Program
Opšti ciljevi
SIDA-in cilj je podrška siromašnim ljudima u poboljšanju njihovih uslova
života.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
NVO-i, razvojni projekti.
Veličina donacije
Ovisi i pozivu za projekte.
Rok za prijave
Otvoreno.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet. U Evropi je poseban fokus na centralnu i istočnu Evropu,
jugoistočnu Evropu i zemlje Baltika.
Kriterij podobnosti
Sve organizacije (odluka se donosi na osnovu preporuka osoblja SIDA-e).
Kako aplicirati?
www.sida.se
Kontakt
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm
Switchboard: + 46 8 698 50 00
Faks: +46 8 20 88 64
Email: sida@sida.se
Web stranica: www.sida.se
232
Swiss Cooperation Office in Bosnia and Herzegovina (Švicarski ured za saradnju
u Bosni i Hercegovini)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Programi podrške
Švicarska od 1996. godine daje podršku procesu saradnje u Bosni i
Hercegovini, putem bilateralnih projekata saradnje i međunarodnih
programa. Švicarski ured za saradnju u Sarajevu odgovoran je za
koordinaciju aktivnosti. Zajedno ga vode Švicarska agencija za razvoj i
saradnju (SDC) koja je dio švicarskog Ministarstva vanjskih poslova (DFA), i
Državni sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO), koji je dio Saveznog
ministarstva za ekonomske poslove (DFE).
Švicarska saradnja na razvoju u Bosni i Hercegovini za cilj ima pružanje
podrške u procesu tranzicije i evropskih integracija dajući doprinos
poboljšanju:
- političke stabilnosti, sigurnosti i funkcioniranju demokratskih
struktura i procesa;
- ekonomskog razvoja baziranog na privatnom sektoru i
zapošljavanju;
- funkcioniranju javnog sektora i pružanju kvalitetnih usluga svim
građanima u BiH.
Program se koncentrira na četiri domena rada, zajedničke teme i projekte
koji omogućavaju sinergiju. Ukupni cilj programa je da podrže tranzicijski
proces u Bosni i Hercegovini i evropske integracije.
- vladavina prava i demokratija,
- ekonomija i zapošljavanje;
- zdravstvo, i
- osnovne javne usluge.
Posebna pažnja posvećuje se genderu i dobroj upravi, kao pitanjima
povezanim sa svim drugima.
Veličina donacije
Nije definirana.
Rok za prijave
Na osnovu specifičnog poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Swiss Cooperation Office Bosnia and Herzegovina
Piruša 1
71.000 Sarajevo
Tel: +387 33 254 030
Faks: +387 33 271 500
Email: sarajevo@sdc.net
Web stranica: http://www.swisscooperation.admin.ch/bosniaandherzegovina/bhs/Home
233
Tides Foundation (Fondacija Tides)
Opšti ciljevi
Tides Foundation
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Fondacija Tides je posvećena podršci društvenim promjenama kroz
filantropiju. Fondacija stvara mogućnosti za učenje i izgradnju zajednica na
principima poštenja, jednakosti i održivosti svijeta.
Veličina donacije
Fondacija Tides ima brojne programe u različitim oblastima. Generalna
podjela je na rad sa institucionalnim partnerima, korporativno davanje,
donacije za porodice i međunarodne donacije.
Međunarodne donacije su većinom na područjima HIV / AIDS i društvene
promjene.
Rok za prijave
Nije specificirana.
Geografsko područje
podrške
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kriterij podobnosti
Čitav svijet.
Kako aplicirati?
www.tides.org/i-want-to/find-funding
Kontakt
Tides Foundation
P.O. Box 29903
San Francisco, CA 94129-0903
Tel: +1 415 561 6400
Faks: +1 415 561 6401
Email: info@tides.org
Web stranica: www.tides.org
234
Tourism Cares
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Grant Program
Tourism Cares kroz Worldwide Grant Program čini razliku na kulturnim,
istorijskim i prirodnim turističkim mjestima širom svijeta. Bona fide,
neprofitne i javne dobrotvorne organizacije se mogu prijaviti sa projektima
za očuvanje ili restoraciju lokacija ili educiranje posjetitelja lokacijama. Ovi
zahtjevi mogu uključivati kapitalne projekte rekonstrukcije ili obrazovne
programe koji će unaprijediti posjećenost lokacija.
Od kraja 2011. godine, Tourism Cares je podržao 178 lokacija uključujući
veći broj nacionalnih parkova u 32 zemlje kroz tri grant programa:
- grantovi širom svijeta,
- specijalni grantovi povezani sa korporativnim partnerima, i
- program Spasimo naša mjesta (Save Our Sites) obezbjeđen kroz
individualne donacije putnika.
Veličina donacije
Različita ovisno o pozivu za projekte.
Rok za prijave
Novi poziv za projekte se očekuje u skorije vrijeme.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Organizacija aplikant treba biti:
- iz SAD, registrirana kao neprofitna organizacija sa svim drugim
ograničenjima,
ILI
- van SAD, i biti klasificirana na osnovu zakonske politike te zemlje
kao neprofitna organizacija.
Kako aplicirati?
http://www.tourismcares.org/grants
Kontakt
275 Turnpike Street
Suite 307
Canton, MA 02021
SAD
Tel: +1 781 821 5990
Faks: +1 781 821 8949
Email: info@tourismcares.org
Web stranica: www.tourismcares.org
235
Toyota Foundation (Fondacija Toyota)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program donacija (Grants Program)
Filozofija Toyota fondacije je "doprinos realizaciji društva orijentiranog ka
većoj ljudskoj sreći". Kako bi prenijela svoju filozofiju ka društvu kroz svoj
program donacija, a kao praktičniju poruku, Fondacija je uspostavila dva
programa podrške.
"Realiziranje održivog društva" je važno pitanje za međunarodnu zajednicu,
pošto se bavi pitanjima kao što je ograničenje prirodnih resursa i
problemima životne okoline. Pomoći će u promoviranju partnerstva i
saradnje sa drugim fondacijama u Japanu, kao i međunarodnim
organizacijama.
Sa društvom koje se suočava sa različitim pitanjima, cilj "revitalizacije
zajednice i koegzistencija" je stvaranje bogatih, dinamičnih i živućih
zajednica fokusiranih na ljudske napore da podrže jedni druge.
Program istraživačkih donacija: sa temom "Potraga za bogatstvom ljudskog
života i aktivnosti", Program istraživačkih donacija se fokusira na
"Revitaliziranje lokalnih zajednica u vrijeme globalizacije", na osnovu želje
Fondacije da pomogne stvaranje energetičnih vitalnih zajednica gdje ljudi
podupiru jedni druge. Istraživački projekti daju u sljedećim područjima:
prenošenje i stvaranje kultura,
društveni okviri,
razvoj osobne i međuljudske komunikacije, i
ostalo.
Program komunikacije sa društvom: ovo je program koji prenosi i širi
rezultate projekata koji se rade u lokalnim zajednicama. Fondacija odabire
projektne kandidate kroz monitoring i druga sredstva, te sarađuje sa
korisnicima donacija kako bi imali rezultate i prenosi ih u društvo na
efikasan način. Program je zato otvoren samo sadašnje i buduće korisnike
donacija Fondacije.
Program inicijativa: ovaj program podržava projekte koji bi mogli doprinijeti
razvoju novih programa, trenutnim programima sa potencijalom da naprave
veće rezultate i projekti koji se poduzimaju zajednički sa drugim
organizacijama.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Različiti.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.toyotafound.or.jp/english/program/
Kontakt
Web stranica: www.toyotafound.or.jp/english/inquiry/index.html
236
TRADUKI
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Programi prevođenja
TRADUKI je evropska mreža za književnost i knjige, u kojoj učestvuju
Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska,
Kosovo, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Švicarska.
Mrežu TRADUKI zajedno su inicirali Savezno ministarstvo za evropske i
međunarodne poslove Republike Austrije, Ministarstvo vanjskih poslova
Savezne Republike Njemačke, švicarska fondacija za kulturu Pro Helvetia,
KulturKontakt Austria, Goethe-Institut te Fondacija S. Fischer. Od decembra
2009. i Slovenska agencija za knjigu jedan je od partnera TRADUKIJA.
Program podrške za prevođenje beletristike, suvremenih naučnopopularnih
knjiga te književnosti za djecu i mlade 20. i 21. stoljeća ima za cilj poticati
razmjenu između zemalja sudionica. Posebna pažnja poklanja se
prevodiocima čiji je djelovanje kao posrednika među kulturama projektu
dalo ime. Susreti između autora, prevoditelja, izdavača, bibliotekara,
kritičara i književnih znanstvenika potiču razmjenu podataka i jačaju
suradnju na evropskoj i međuregionalnoj razini.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Naredni rokovi za predaju traduki-formulara su: 1. septembar/rujan 2013 i 1.
februar/veljača 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Region uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
U sklopu programa TRADUKI podržavaju se prijevodi sa njemačkog na
albanski, bosanski, bugarski, crnogorski, hrvatski, makedonski, rumunjski,
slovenački i srpski jezik, zatim prijevodi sa ovih jezika na njemački, kao i
prijevodi između ovih jezika. Prijaviti se mogu djela XX i XXI vijeka, iz
područja beletristike, publicistike, te književnosti za djecu i mlade. TRADUKI
finansira troškove prijevoda i troškove licence.
Kako aplicirati?
http://bosnian.traduki.eu/index.php?option=com_content&%20view
=article&id=91&Itemid=64
Kontakt
Hana Stojić
(Koordinatorica regionalnog ureda u Sarajevu)
Hadži-Idrizova 10
71.000 Sarajevo
Tel/faks: +387 33 204 683
Email: stojic@traduki.eu
Web stranica: http://bosnian.traduki.eu/index.php?option=com_content&
view=article&id=72&Itemid=63
237
TRAID
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
TRAID
TRAID je humanitarna organizacija koja radi na prestanku bacanja odjeća.
Preokrećemo odbačenu odjeću u fondove i sredstva za smanjenje
ekoloških i socijalnih uticaja naše odjeće. To je kružni i održivi pristup
problemima rješavanja otpada, proizvodnje i potrošnje odjeće kroz:
- povećanje ponovno korištene odjeće u cijeloj Velikoj Britaniji smanjuje se
otpad, emisija ugljičnog dioksida i potrošnja,
- finansiranje međunarodnih razvojnih projekata za poboljšanje uslova i
radne prakse u tekstilnoj industriji, i
- educiranje ljudi svih dobnih grupa o uticaju tekstila na životnu okolinu i
živote ljudi i kako možemo napraviti ekološki održivije odluke.
TRAID podržava projekte koji se bore protiv negativnih uticaja nabavke i
tekstilnog lanca na ljude i/ili životnu okolinu.
Projekti se mogu odnositi na bilo koji dio lanca nabavke i proizvodnje
tekstila uključujući:
- uzgoj,
- žetvu,
- predenje / tkanje / pletenje,
- izbjeljivanje / bojenje / pranje i tretman,
- rezanje i šivenje, i
- recikliranje / zbrinjavanje.
Prioritiziramo rad na:
- smanjenju i na kraju eliminaciji korištenja dječjeg rada,
- eliminiranju korištenja dužničko / prisilnog rada,
- smanjenju nesreća i zdravstvenih problema uzrokovanih lošim zdravljem i
standardima sigurnosti ili prekovremenim radom,
 potvrdi da žene i djevojke dobivaju jednaku platu za jednak rad,
- potvrdi da žene i djevojke ne trpe rodno uvjetovano nasilje na radnom
mjestu,
- potvrdi da su sva radna prava implementirana,
 podrška zadrugama i drugim profitnim organizacijama za pristup
britanskom tržištu,
- smanjenju korištenja štetnih kemikalija u uzgoju pamuka i proizvodnji
tekstilnih odjevnih predmeta, i
- smanjenju onečišćenja tla i vode za piće uslijed netretiranih otpadnih voda
Veličina donacije
Možete se prijaviti za bilo koji iznos od ukupno raspoloživih sredstava. Do
danas TRAID je finansirao projekte između 10.000 funti i 180.000 funti.
Rok za prijave
Otvoren tokom godine na osnovu poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
Nemamo određen geografski fokus za naše finansiranje.
Ipak, ne finansiramo projekte u zemljama bez priznate razvojne potrebe.
Kriterij podobnosti
TRAID finansiranje nije ograničeno samo na registrirane humanitarne
organizacije ali ćemo tražiti finansijske izvještaje.
Posebno pozdravljamo programe manjih organizacija.
Međutim, TRAID će razmotriti i zahtjeve velikih organizacija. Ako ste ranije
podnijeli zahtjev za podrškom TRAID-u dobrodošli ste da se ponovno
prijavite bude li vaša prijava bila uspješna ili neuspješna.
238
Kako aplicirati?
http://www.traid.org.uk/traid-projects/apply-for-funding
Kontakt
65 Leonard Street
London EC2A 4QS
Tel: +44 20 8733 2580
Faks: +44 20 8903 9922
Email: info@traid.org.uk
Web stranica: http://www.traid.org.uk
239
Trust for Mutual Understanding (Fond za međusobno razumijevanje)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
The Trust for Mutual Understanding
TMU daje specifične donacije za međunarodna putovanja povezana sa
profesionalnim razmjenama na području umjetnosti i životne okoline.
Otprilike dvije trećine TMU donacija su za umjetnost i kulturu, a jedna za
projekte zaštite životne okoline.
Uključene u aktivnosti koje su podržane su i napredni programi obuke,
radionice, konferencije, seminari, zajednički istraživački projekti i razmjene
sa ciljem podrške organizacijama koje traže veću institucionalnu stabilnost.
Umjetnost i kultura:
- arhitektura,
- povijest umjetnosti i arheologija,
- zaštita i vođenje umjetnosti,
- rukotvorine,
- dokumentiranje kulture,
- kuratorska istraživanja,
- ples,
- izložbe,
- zaštita istorije,
- muzeologija,
- muzika,
- umjetnost perfomansa,
- pozorište, i
- vizuelne umjetnosti (uključujući film, digitalne i nove medije, slikanje,
fotografiju, štampanje, skulpture, video).
Životna okolina:
- zaštita bioraznolikosti,
- korištenje energije,
- zakoni i politike zaštite životne okoline,
- razvoj i vođenje okolišnih nevladinih organizacija,
- sigurnost i zdravlje životne okoline,
- korištenje zemlje,
- zaštita vrsta i staništa, i
- održivi razvoj.
Različiti.
Kako bi se raspitali o mogućnosti dobijanja naše podrške molimo vas da
pošaljete pismo upita. Zbog velikog broja aplikacija koje prima TMU,
ponekada osoblju treba i po 2-3 sedmice da odgovori na njih, tako da se
potencijalni aplikanti ohrabruju da apliciraju tri mjeseca prije roka za prijem
punih prijedloga projekata. Odbor koji odlučuje o odabiru projekata se
susreće dva puta godišnje.
Idući rok za slanje upita je 1. maj/svibanj, te 1. avgust/kolovoz za slanje
pune aplikacije.
Primarni geografski fokus TMU-a je Rusija i istočna i srednja Evropa.
Zemlje u kojima smo aktivni uključuju Albaniju, Bjelorusiju, Bosnu i
Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Česku, Mađarsku, Kosovo, Makedoniju,
Moldovu, Crnu Goru, Mongoliju, Poljsku, Rumuniju, Rusiju, Srbiju,
Slovačku, Sloveniju, i Ukrajinu.
Sve TMU se daju američkim neprofitnim organizacijama koje imaju
501(c)(3) registraciju i generalno se ove organizacije pozivaju da
240
apliciraju. Ipak, odobravaju se aplikacije organizacija gdje TMU radi ako idu
preko američkih sponzora, gdje sponzor u pismu izražava njihovo učešće u
projektu i volju da administrira projekat.
Kako aplicirati?
www.tmuny.org/wp-index.php/applicants/faqs/
Kontakt
6 West 48th Street, 12th Floor
New York, New York 10036-1802
Tel: +1 212 843 0404
Faks: +1 212 843 0344
Email: tmu@tmuny.org
Web stranica: www.tmuny.org
241
Trust Fund on Indigenous Issues (Fond za autohtona pitanja)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Fond za autohtona pitanja
Stalni forum Ujedinjenih Nacija o autohtonim pitanjima (UNFPII) je
savjetodavno tijelo Ujedinjenih nacija, Privredno-socijalno vijeće za
raspravu o autohtonim pitanja vezanim uz privredni i društveni razvoj,
kulturu, okoliš, obrazovanje, zdravstvo i ljudska prava. To je fond o
autohtonim pitanjima koja se odnose na Drugo međunarodno desetljeće
autohtonih ljudi.
Fond je osnovan u cilju "promicanja, podrške i provođenja ciljeva
desetljeća", kao što su:
- promicanje nediskriminacije i uključivanje autohtonih naroda u
osmišljavanje, provedbu i evaluaciju međunarodnih, regionalnih i
nacionalnih procesa u vezi zakona, pravila, resursa, programa i
projekata;
- promicanje punog i učinkovitog sudjelovanja autohtonih naroda u
donošenju odluka koje izravno ili neizravno utiču na njihov način života,
pitanja zemlje i područja, kulturni integritet autohtonog stanovništva i
njihova kolektivna prava ili bilo koje druge aspekte svog života, obzirom
na načelo slobode i informirani pristanak;
- redefiniranje politika razvoja koje polaze od vizije jednakosti i
kulturološke prikladanosti, uključujući i poštivanje kulturne i jezične
raznolikosti autohtonih naroda;
- usvajanje ciljanih politika, programa, projekata i proračuna za razvoj
autohtonih naroda, uključujući mjerila, te posebnim naglaskom na
žene, djecu i mlade;
- razvijanje jakih mehanizama praćenja i jačanje odgovornosti na
međunarodnom, regionalnom i posebno na nacionalnom nivou, o
provedbi pravnih, političkih i operativnih okvira za zaštitu autohtonih
naroda i poboljšanju njihovog života.
Donacije su u principu do 10.000 USD na period od jedne godine, ali je
moguće dostavljanje zahtjeva za finansiranje i nakon ovoga perioda u
iznosu od 5.000 USD.
Zadnji poziv za predaju projekata je bio otvoren do 01. oktobra/listopada
2012. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/TrustFund/2013.aspx
242
TWAS - The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS – Akademija
nauka za zemlje u razvoju)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju
TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju je nezavisna međunarodna
organizacija osnovana u Trstu 1983. godine.
TWAS predstavlja najbolje od nauke u zemljama u razvoju. Misija
organizacije je da promovira izvrsnost u nauci i kapacitete juga za naučnoodrživi razvoj.
Ciljevi rada su:
prepoznati, podržati i promicati izvrsnosti u naučnim istraživanjima
u zemljama u razvoju,
odgovoriti na potrebe mladih naučnika u zemljama u razvoju,
promicati saradnju jug-jug i jug-sjever na području nauke,
tehnologije i inovacija, i
poticati naučna istraživanja i razmjene iskustava u rješavanju
glavnih problema s kojima se suočavaju zemlje u razvoju.
TWAS-COMSTECH Joint Research Grants: ovaj program za cilj ima
ohrabrivanje i podršku naučnoj izvrsnosti najboljih mladih naučnika kroz
jačanje i promicanje naučnih istraživanja i jačanje endogenog kapaciteta u
nauci i tehnologiji i zaustavljanje odljeva mozgova i smanjenje egzodusa
naučnog talenta iz zemalja OIC-a.
Program osigurava podršku za istraživačke projekte u sljedećim područjima
nauke i tehnologije: nauka o Zemlji, tehničke nauke, informacijske
tehnologije i kompjuterske nauke, nauke o materijalima uključujući
nanotehnologiju, farmaceutske nauke i obnovljivi izvori energije.
Do 15.000 USD i 18 mjeseci trajanja.
31. avgust/kolovoz svake godine.
Aplikanti moraju dolaziti iz zemalja članica Organization of the Islamic
Conference, sa PhD ili istraživačkim iskustvom ali na početku karijera, do
40 godina starosti.
Grant se može iskoristiti za kupnju naučne opreme, potrošnog materijala i
specijaliziranu literaturu (udžbenici i slično). Podrška ne obuhvata plate
istraživača i/ili studenata, terenske troškove, putne troškove i/ili
sudjelovanje na međunarodnim konferencijama.
Kako aplicirati?
http://twas.ictp.it/prog/grants/twas-comstech-joint-research-grants
Kontakt
http://twas.ictp.it/prog/grants/twas-comstech-joint-research-grants
243
XminusY
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Geografsko područje
podrške
XminusY
XminusY je neovisan i progresivan finansijer koji podržava društvene
pokrete i organizacije širom svijeta već više od 40 godina.
XminusY je podržan od strane nekoliko hiljada ljudi u Nizozemskoj koji
doniraju novac Fondu. Na taj način smo potpuno neovisni i slobodni odrediti
našu vlastitu političku poziciju i strategiju.
XminusY smatra da istinska solidarnost znači zauzimanje stava i rado
podržava ljude koji se ne boje govoriti i plivati protiv struje.
XminusY podržava grupe i organizacije širom svijeta u organizaciji
aktivnosti usmjerenih na socijalnu pravdu i političku emancipaciju. Prioritet
dajemo
lokalnim
društvenim
pokretima,
neinstitucionaliziranim
organizacijama. Grupe i organizacije koje podržava XminusY često rade na
marginama svojih društava. Njihov rad je bilo previše politički osjetljiv ili
previše radikalan da dobije status i priznanje potrebno za dobijanje
strukturnog finansiranja od strane vladinih ili drugih glavnih izvora. Podrška
XminusY može biti prvi impuls za grupe u pokretanju novih inicijativa
usmjerenih na društvene promjene.
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Ne postoji rok prijave za slanje aplikacija XminusY.
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Kriteriji za naše šire područje:
XminusY podržava samo grupe sa širokim područjem rada.
XminusY ne podržava troškove putovanja ili smještaja.
Kako aplicirati?
https://www.xminy.nl/files/Eng%20-%20Application%20form.doc
Kontakt
XminusY Solidarity fund
De Wittenstraat 43-45
1052 AL Amsterdam
Nederlands
Email: info@xminy.nl
Web stranica: www.xminy.nl/english
244
UBS Optimus Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Geografsko područje
podrške
Partnership for the future – Partnerstvo za budućnost
Vizija: Posvećeni smo sveukupnoj dobrobiti djece. Zalažemo se za
stvaranje svijeta u kojem sva djeca i adolescenti imaju pristup obrazovanju i
mogu rasti u okruženju slobodnom od nasilja i seksualnog zlostavljanja.
Kao dio naše djelatnosti podržavamo ciljano istraživanje za promicanje
zdravlja najugroženijih populacija u svijetu.
Misija: Podržavamo razvoj, validaciju, promicanje i širenje inovativnih
pristupa i ideja za poboljšanje obrazovanja, zaštitu i zdravlje obespravljene
djece širom svijeta bez obzira na njihovu političku, vjersku ili etničku
pripadnost.
Da bismo to uradili tražimo kompetentne, inovativne partnerske organizacije
koje su spremne promicati učinkovite i održive promjene. Podržavamo
partnere finansijski, i gdje je to potrebno, sa savjetima. Aktivno promičemo
prijenos znanja i formiranje novih mreža između naših partnera i ostalih
sponzora.
Kako je fondacija osnovana od USB-a promičemo zajedničku filantropsku
predanost klijentima, upravljanju i zaposlenicima. Činimo sve napore kako
bi osigurali da se sredstva koja su nam povjerena koristimo za maksimalni
učinak.
Obrazovanje i odgoj
Osnaživanje djece kroz učinkovito obrazovanje: podržavamo obrazovne
projekte koji pridonose da više djece pohađa školu i koji pružaju bolje
obrazovne mogućnosti za djevojčice. Osim toga, važno nam je da sve
manje djece napušta školu prije vremena, da je kvaliteta nastave
poboljšana, da je sadržaj učenje promijenjen kako bi se zadovoljile domaće
potrebe, te da je kreirano sigurno i zdravo okruženje za učenje djece u
školama.
Zaštita djece
Prevencija i zaštita djece od nasilja i seksualnog zlostavljanja: podržavamo
projekte koji sprečavaju i štite djecu od nasilja i seksualnog zlostavljanja.
Posebno finansiramo projekte škola i/ili zajednica na bazi prevencije koji
osiguravaju i/ili značajno poboljšavaju sigurnost djece od dobne skupine
ranog djetinjstva do srednjeg obrazovanja.
Istraživanjem je utvrđeno da nasilje nad djecom ima snažne, dugotrajne
posljedice na moždanu arhitekturu, psihičko funkcioniranje, mentalno
zdravlje, rizično ponašanje, socijalno funkcioniranje, životni vijek i
zdravstvene troškove. Epidemiološke studije su jasno utvrdile da je nasilje
nad djecom globalni fenomen koji se javlja u svim društvima. Projekti
prevencije i zaštite mogu biti vrlo učinkoviti u očuvanju dobrobiti
potencijalno pogođene djece.
Globalna zdravstvena istraživanja
U svrhu promicanja dječijeg zdravlja podržavamo istraživačke projekte u
zdravstvenim sistemima i u vezi s bolestima povezanim s higijenom.
Istraživanja u zdravstvenim sistemima olakšavaju kvalitetu skrbi i pristupa
skrbi, kao i razvoj, primjenu i provedbu učinkovite prevencije bolesti i
strategije kontrole.
Pogledajte stranicu za više informacija.
Na osnovu poziva za projekte.
Geografski prvenstveno smo fokusirani na područja s najvećom potrebom
za djelovanje: na zemlje u južnoj hemisferi. Međutim, područje rada "zaštita
od nasilja i seksualnog zlostavljanja" podržava aktivnosti u sjevernoj
245
Kriterij podobnosti
hemisferi, zapadnim i industrijskim zemljama, zbog potrebe za djelovanjem
u tim zemljama.
projekti se uklapaju u naša prioritetna područja,
rješavaju ključnu potrebu u ciljanim zajednicama,
radi se na nedovoljno podržanim područjima,
inovacija: vrhunski pristup i/ili neortodoksno razmišljanje,
jedinstveni, jasno definirani projekti koji nisu samo dodaci i elementi
tekućih projekata,
izvedivo unutar ograničenog vremenskog okvira,
pokazuje potencijal za uticaj,
pokazuje potencijal za skalabilnost,
dobro definirana, sveobuhvatna analiza dionika,
usmjeren na najugroženije zajednice,
dugoročni angažman u zajednici
nadopunjuje državne odgovornosti i kapacitete,
transdisciplinarni, holistički i integrirani pristup,
jačanje kapaciteta, i
konkretni i mjerljivi rezultati.
Kako aplicirati?
http://www.ubs.com/global/en/wealth_management/optimusfoundation
/applications_support.html
Kontakt
UBS AG
Bahnhofstr. 45
P.O. Box
CH-8098 Zurich
Swityerland
Tel: +41 44 234 1111
Web stranica: www.ubs.com
246
United States Agency for International Development – USAID (Agencija za
međunarodni razvoj SAD - USAID)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Agencija SAD za međunarodni razvoj
SAD ima dugu istoriju pružanja ruke ljudima u inostranstvu koji se bore za
bolji život, oporavak od prirodnih katastrofa ili koji nastoje živjeti u slobodnoj
i demokratskoj zemlji. Ova briga je obilježje SAD-a širom svijeta, i pokazuje
svijetu naš pravi nacionalni karakter.
Američka politika prema inostranstvu je uvijek imala dvostruku svrhu, s
jedne strane unaprjeđujući američke interese širenja demokratije i slobodnih
tržišta, te poboljšanje uslova života građana u zemljama u razvoju. Trošeći
manje od pola postotka federalnog budžeta, USAID radi širom svijeta kako
bi postigao ove ciljeve.
USAID je nezavisna federalna državna agencija koja radi na osnovu
naputka o inostranoj politici od strane državnog sekretara. Našim radom
podržavamo dugoročan i pravičan ekonomski rast i promociju ciljeva
američke inostrane politike kroz:
- ekonomski rast, poljoprivredu i trgovinu,
- globalno zdravstvo, i
- razvoj demokratije, prevenciju sukoba i humanitarnu pomoć.
Veličina donacije
Različita, ovisi o vrsti poziva za projekte.
Rok za prijave
USAID stalno objavljuje različite pozive za projekte, tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet, uključujući i BIH.
Kriterij podobnosti
Ovisno o vrsti poziva za projekte, najčešće uključujući i organizacije civilnog
društva.
Kako aplicirati?
www.grants.gov/applicants/apply_for_grants.jsp
Kontakt
Information Center
U.S. Agency for International Development
Ronald Reagan Building
Washington, D.C. 20523-1000
USA
Web stranica: www.usaid.gov/ba ili www.grants.gov
247
United States Institute of Peace (Američki institut za mir)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
2010 Annual Grant Competition
USIP podržava inovativne projekte izgradnje mira koji uključuju istraživanja,
identifikaciju obećavajućih modela i učinkovitih praksi, razvoj praktičarskih
resursa i oruđa, razvoj planova rada i obrazovanje, programe obuke i
dijaloga, filmove, radio programe i druge medije. Osim toga USIP podržava
projekte prevencije, upravljanja i rješenja konflikta, i promovira izgradnju
mira u post-konfliktnim područjima van granica SAD-a. USIP podržava
aktivnosti koje se mogu primjeniti duž šireg opsega relevantnih disciplina,
vještina i pristupa, interdisciplinarne ili multidisciplinarne prirode.
Tematska područja interesantna za USIP uključuju, ali nisu ograničena na:
- analizu i prevenciju konflikta,
- medijaciju i rješenje konflikta,
- post-konfliktni mir i operacije stabilizacije,
- religija i izgradnja mira,
- žene i djevojke u konfliktu i građenju mira,
- ekonomija i konflikti,
- socijalni, psihološki i fizički uticaj rata i konflikta, i
- mediji i konflikt.
Veličina donacije
Većina projekata podržanih USIP-a je u trajanju od jedne do dvije godine.
Generalno donacija je u iznosu od 50.000 USD do 120.000 USD.
Rok za prijave
Jednom godišnje, rok prijave je 1. oktobar/listopad.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
USIP daje donacije neprofitnim organizacijama i osobama u SAD i
inostranstvu, uključujući: javne i školske institucije, biblioteke, istraživačke,
trening ili obrazovne institucije.
Svaki aplikant može aplicirati sa najviše jednom aplikacijom.
Neuspješni aplikanti iz prethodnih godina mogu priložiti istu aplikaciju samo
ako je ista značajno promijenjena i unaprijeđena.
Prema potrebi prije podnošenja aplikacije kontaktirajte osoblje USIP-a sa
dodatnim pitanjima.
Kako aplicirati?
www.usip.org/grants-fellowships/annual-grant-competition
Kontakt
United States Institute of Peace
1200 17th Street N.W. - Washington, D.C. 20036
Tel: +1 202 457 1700
Faks: +1 202 429 6063
Web stranica: www.usip.org
248
UNDEF
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
United Nations Development Fund (Razvojni fond Ujedinjenih nacija)
UNDEF je ustanovljen od strane Generalnog sekretara UN-a u julu/srpnju
2005. godine kao United Nations General Trust Fund, sa glavnim ciljem
podrške demokratizaciji širom svijeta. Podržava projekte koji jačaju glas
civilnog društva, promoviraju ljudska prava i ohrabruju učešće svih grupa u
demokratskim procesima. Velika većina UNDEF sredstava se daje lokalnim
organizacijama civilnog društva, kako onima u tranziciji, tako i onim u
konsolidiranim demokratijama. Na ovaj način UNDEF ima značajnu ulogu u
dopunjavanju UN rada sa vladama na jačanju demokratske vladavine širom
svijeta.
UNDEF-ova primarna svrha je jačanje glasa civilnog društva i učešća svih
grupa u demokratskim procesima. Fond nadopunjava UN napore ka jačanju
i širenju demokratije širom svijeta, te finansira projekte koji za cilj imaju
širenje demokratskog dijaloga i podršku ustavnim procesima, osnaživanje
civilnog društva uključujući osnaživanje žena, obrazovanje o građanskim
pravima i registraciji, pristup informacijama i vladavinu prava u podršci
civilnom društvu i transparentnosti i integritetu.
Veličina donacije
50.000 USD do 500.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 31. decembra/prosinca 2012.
godine, novi se očekuje krajem ove godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet, uključujući Bosnu i Hercegovinu.
Kriterij podobnosti
UNDEF primarno finansira projekte koje implementiraju organizacije
civilnog društva, kao i neovisna tijela, regionalne i međunarodne
organizacije. UNDEF za cilj ima podršku projektima koji rade na mjerljivim i
konkretnim aktivnostima u cilju poboljšanja demokratije i stanja ljudskih
prava na terenu, na taj način prevodeći koncept "demokratije" u praktična
rješenja za ljude, kako bi se njihovi glasovi čuli.
Kako aplicirati?
http://www.un.org/democracyfund/application-materials
Kontakt
Web stranica: www.un.org/democracyfund
249
UNESCO International Fund for Cultural Diversity
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
International Fund for Cultural Diversity
UNESCO-ov International Fund for Cultural Diversity (IFCD) podržava
projekte koji za cilj imaju poticanje nastanka dinamičnog kulturnog sektora,
prvenstveno olakšavajući uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih
industrija ili jačanje postojećih.
Svrha IFCD-a je promicanje održivog razvoja i smanjenje siromaštva u
najmanje razvijenim i zemljama u razvoju koje su članice Konvencije o
zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja iz 2005. godine.
IFCD će podržati projekte koji su dizajnirani kako bi:
- olakšali uvođenje kulturnih politika za zaštitu i promicanje
raznolikosti kulturnih izraza i, prema potrebi, ojačali odgovarajuću
institucionalnu infrastrukturu (izraz 'institucionalna infrastruktura' ne
treba tumačiti kao fizičku izgradnju ili obnovu nego kao
menadžment, ljudske resurse, itd.)
- ojačali postojeću kulturnu industriju, i
- poticali nastanak novih kulturnih industrija.
U određenim slučajevima IFCD će podržati aktivnosti koje za cilj imaju
zaštitu kulturnih nasljeđa u opasnosti od uništenja, pod prijetnjom ili im je
potrebna hitna zaštita ili imaju kapaciteta dalje izgradnje.
Veličina donacije
Između 10.000 USD i 100.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren do 30. juna/lipnja 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Veliki broj zemalja širom svijeta.
-
-
Kriterij podobnosti
-
-
Kako aplicirati?
sve zemlje u razvoju članice Konvencije,
sve zemlje članice Konvencije koje su utvrdile postojanje posebnih
situacija na svom području u skladu s člancima 8. i 17. Konvencije i
srodnim operativnim smjernicama,
NVO-i koje dolaze iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije,
koje zadovoljavaju definiciju civilnog društva i kriterija kojima se
regulira ulazak svojih predstavnika na sjednicama organa
Konvencije kao što je spomenuto u operativnim smjernicama koje
se odnose na ulogu i sudjelovanje civilnog društva,
međunarodni NVO-i koje zadovoljavaju definiciju civilnog društva i
kriterije kojima se uređuje prijem predstavnika na sjednicama
organa Konvencije kao što je spomenuto u operativnim
smjernicama koje se odnose na ulogu i sudjelovanje civilnog
društva, a koje predstavljaju projekte s uticajem na podregionalnom, regionalnom ili inter-regionalnom nivou, i
predstavnici ugroženih grupa i drugih društvenih grupa navedenih u
članku 7 Konvencije iz 2005. (tj. žene i druge društvene grupe,
uključujući i pripadnike manjina i domicilnog stanovništva) iz
zemalja u razvoju koje su članice Konvencije.
www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-ofcultural-expressions/how-to-apply/
250
Kontakt
UNESCO komisija za Bosnu i Hercegovinu
Ministarstvo civilnih poslova
Trg BiH 1
71.000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 492 552 (SG); +387 33 492 598
Faks: +387 33 492 632
Email : biljana.camur@mcp.gov.ba (SG); jelena.vukovic@mcp.gov.ba
Web stranica: www.mcp.gov.ba
251
United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (Razvojni
program Ujedinjenih nacija u BiH)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
UNDP program podrške
Djelujući uz podršku globalne razvojne mreže Razvojnog programa
Ujedinjenih nacija, UNDP u BiH od 1996. godine pomaže BiH da što
učinkovitije mobiliše i iskoristi raspoloživa međunarodna sredstva. U svim
našim aktivnostima, podstičemo izgradnju državnih kapaciteta, sprovođenje
neophodnih aktivnosti u ključnim sektorima, kao i promjenu fokusa
razvojnog planiranja sa poslijeratnog oporavka na dugoročni razvoj.
UNDP gradi i njeguje partnerstva sa drugim akterima u oblasti razvoja, te
povezivanjem ljudi znanjem i dijeljenjem globalnog iskustva, pomaže u
mobilizaciji sredstava, dok istovremeno pomaže Bosni i Hercegovini da
dijeli vlastito razvojno iskustvo i stručnost sa drugima. Kroz svoje aktivnosti i
pružanje tehničke pomoći vladinim institucijama i izgradnju lokalnih
kapaciteta UNDP pomaže ulazak BiH u Evropsku uniju.
U svojim nastojanjima da omogući bh. građanima dostojanstven život, bez
obzira na spol, vjeru ili etničku pripadnost, UNDP-ove programske aktivnosti
su prevashodno usmjerene na: smanjenje siromaštva i uključivanje ranjivih
skupina, prikupljanje i uništavanja oružja i smanjenje kriminala, reformu
sudstva, podršku svjedocima, suzbijanje HIV/AIDS i tuberkuloze, izgradnju
lokalnih socio-ekonomskih kapaciteta, te zaštiti okoliša i energetskoj
učinkovitosti.
Programske aktivnosti UNDP-a BiH usklađene su sa ciljevima Okvira
razvojne pomoći UN koji su usvojile UN agencije i Vijeće ministara BiH.
Konsultacije sa Vladom, te unutar zajednice donatora, pokazuju da
očekivani rezultati programskih aktivnosti strateški doprinose postizanju
Milenijumskih razvojnih ciljeva.
Veličina donacije
Ovisno o specifičnim projektima i pozivima za projekte.
Rok za prijave
Tokom godine, u skladu sa pozivima za projekte.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Organizacije civilnog društva registrirane u BiH.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Zmaja od Bosne b.b.
71.000 Sarajevo
Tel: +387 33 239 400
Faks: +387 33 552 330
Email: registry@undp.ba
Web stranica: www.undp.ba
252
UN Voluntary Fund for Victims of Torture (Volonterski fond Ujedinjenih nacija za
žrtve torture)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Grants Program
Fond je osnovala Generalna skupština UN svojom rezolucijom 36/151 16.
decembra/prosinca 1981. godine da bi prikupljali dobrovoljne priloge od vlada,
nevladinih organizacija i pojedinaca za distribuciju nevladinim organizacijama
koje obezbjeđuju humanitarnu pomoć žrtvama torture i članovima njihovih
porodica.
Grantovi se dodjeljuju u takmičarskoj proceduri onim organizacijama koje pružaju
usluge rehabilitacije žrtvama torture. Ova pomoć može da ima oblik medicinske,
psihološke, pravne ili socijalne usluge.
Veličina donacije
Grantovi su do 20.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren do 1. aprila/travnja 2012. godine.
Geografsko područje
podrške
Prihvataju se prijedlozi projekata iz svih regiona.
Kriterij podobnosti
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/TortureFundGuidelines.aspx
Kako aplicirati?
Kontakt
Aplikacije se pripremaju i podnose putem sistema za elektronskog (on-line)
apliciranje
koji
je
na
raspolaganju
na
web
stranici
Fonda
(www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/Onlineapplicationsystem.aspx)
Na web stranici se nalazi vodič za korisnike za elektronske (on-line) aplikacije da
bi se pomoglo organizacijama u korišćenju elektronskog sistema za grantove.
Ukoliko želite da prijavite tehničke probleme ili vam je potrebna dodatna pomoć u
popunjavanju formulara, možete poslati email na sljedeću adresu Fonda:
grantstechsupport@ohchr.org.
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
UNOG-OHCHR
CH – 1211 Geneva 10
Tel.: + 41 22 917 9315
Faks: + 41 22 917 9017
Email: unvfvt@ohchr.org
Web stranica:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/WhattheFundis.aspx
253
UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni fond o
savremenim oblicima ropstva)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni
fond o savremenim oblicima ropstva)
Na osnovu rezolucije Opšte skupštine 46/122, podrška iz Fonda će se dati
proširivanju, kroz uspostavljene kanale pomoći, humanitarne, pravne i
finansijske pomoći za osobe čija su ljudska prava teško povrijeđena, kao
rezultat savremenih oblika ropstva.
Podrška će biti pružena za savremene oblike ropstva koji ispunjavaju uvjete
za projekte podrške uključujući oblike povezane s kulturnim praksama kao
što je klasično ropstvo, kmetstvo, prisilni rad, dužničko ropstvo, najgori
oblici dječjeg rada, prisilni i rani brak i prodaja žena, trgovina ljudima i
ljudskim organima, seksualno ropstvo, prodaja djece i djeca u oružanim
sukobima.
Projekti koji se bave kršenjima ljudskih prava koja se polako priznaju kao
savremeni oblici ropstva, a koji pokazuju osnovne karakteristike vlasništva,
kontrole i nasilne prisile i za koje se razvijaju međunarodni standardi
također se mogu kvalificirati za projekte podrške, ali obično će dobiti niži
prioritet.
Veličina donacije
Generalno se podržavaju projekti veličine do 15.000 USD, ali se u
posebnim slučajevima mogu odobriti i projekti veličine do 40.000 USD.
Rok za prijave
Rok prijave za ovu godinu je bio 8. april/travanj.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Generalno pravilo je da se podržavaju samo projektni prijedlozi nevladinih
organizacija. Aplikacije vlasti, parlamenata ili administrativnih entiteta,
političkih partija ili narodno oslobodilačkih pokreta nisu prihvatljive
Kako aplicirati?
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/UNVTFCFS/Pages/
WhattheFundis.aspx
Kontakt
United Nations Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery
(UNCFS)
Palais des Nations CH-1211 GENEVE 10;
Faks: (41 22) 928 90 50; Tel: (41 22) 928 9737 or 928 9164
Email: SlaveryFund@ohchr.org
Web stranica: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/UNVTFCFS/
Pages/WhattheFunddoes.aspx
254
UN Women
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Programi podrške
Jula/srpnja 2010. godine, Generalna skupština UN-a je napravila UN
Women, tijelo UN-a za gender jednakost i osnaživanje žena.
Pritom, države članice UN-a su poduzele istorijski korak u promicanju
ciljeva organizacije o ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena. Do
stvaranja UN Women je došlo kao dio programa reforme UN-a, okupljanjem
resursa i mandata za bolje rezultate. UN Women spaja i gradi na osnovama
uspostavljenim od četiri prethodna programa Ujedinjenih naroda, koja su
bila usredotočena isključivo na ravnopravnost spolova i osnaživanje žena:
 Division for the Advancement of Women (DAW),
 International Research and Training Institute for the Advancement
of Women (INSTRAW),
 Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement
of Women (OSAGI), i
 United Nations Development Fund for Women (UNIFEM).
Glavne uloge UN Women su:
 podrška među-vladinim tijelima, kao što su Commission on the
Status of Women, u njihovim pripremama politika, globalnih
standarda i normi.
 pomoć državama članicama za provedbu tih standarda, pružanjem
odgovarajuće tehničke i finansijske podrške za one zemlje koje to
zatraže i priprema učinkovitog partnerstva s civilnim društvom.
 poticanje UN-a na provedbu obaveza o ravnopravnosti spolova,
uključujući i redoviti nadzor sistematskog napretka.
UN Women daje donacije i podržava inovativne i programe sa visokim
uticajem državnih agencija i grupa civilnog društva kroz dva fonda - Fund
for Gender Equality i UN Trust Fund to End Violence against Women. Fund
for Gender Equality je inicijativa više donatora posvećena podršci
programima koji povećavaju ekonomske mogućnosti žena i/ili političko
učešće na lokalnom ili državnom nivou. Vođen od strane UN Women u ime
UN sistema, UN Trust Fund radi na podršci zaustavljanju nasilja na osnovu
spola.
Fund for Gender Equality
Fund for Gender Equality je inicijativa više donatora namijenjena radu na
značajnijim promjenama kroz gender programe fokusirane na ekonomsko
i/ili političko osnaživanje žena na lokalnim i nacionalnim nivoima. Ovaj fond
je jedinstven jer se fokusira na promjenu lokalnih i nacionalnih zakona i
politika u konkretna postignuća na ženskim pravima.
Potencijalni aplikanti mogu aplicirati za jednu od dvije vrste podrške:
 implementacijski grantovi su u veličini od 2 miliona USD do 5
miliona USD za period od dvije do četiri godine. Ovi grantovi
podržavaju programe u zemljama koje su postigle saglasnost o
nacionalnim ili lokalnim planovima, politikama ili zakonima koji
promoviraju gender jednakost i osnaživanje žena i koji su spremni
za implementaciju.
 katalitički grantovi su između 100.000 USD i 500.000 USD, za
jednu ili dvije godine. Ovi grantovi podržavaju ustanovljavanje
strateških koalicija ili partnerstava u kataliziranju razvoja i
prihvatanja gender jednakosti u nacionalnim ili lokalnim planovima,
politikama ili zakonima.
UN Trust Fund to End Violence against Women
255
UN Trust Fund in Support of Actions to Eliminate Violence against Women
je ustanovljena od strane Generalne skupštine rezolucijom 50/166 1996.
godine, a vodi je UN Women u ime UN sistema. UN Trust Fund je jedini
multilateralni mehanizam dodjele donacija ekskluzivno posvećen podršci
lokalnim i nacionalnim naporima sprječavanja nasilja nad ženama i
djevojkama.
Kroz donacije se podržavaju:
 strategije primarne prevencije za zaustavljanje nasilja do kojeg je
došlo;
 provedba zakona i vladavinu prava kako bi osigurali pristup pravdi
preživjelih žrtava;
 pristup žrtava kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i drugim
uslugama i podršci;
 politika orijentirana na prikupljanje i analizu podataka i zagovaranje
za promicanje odgovornosti;
 osnaživanje žena za korištenje svojih prava i mobilizacija zajednice
za "nultu toleranciju";
 odgovor na potrebe i prava isključenih skupina žena i djevojaka, i
stavljenje pozornosti na zanemarene oblike nasilja, i
 angažman "novih" aktera i strateških grupa.
Veličina donacije
Ovisno o pozivu za projekte.
Rok za prijave
Na osnovu poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
304 East 45th Street
15th Floor
New York, NY 10017
United States
Tel: +1 212 906 6400
Faks: +1 212 906 6705
Web stranica: www.unwomen.org
UN Women Project Office in Bosnia and Herzegovina
UN House
Zmaja od Bosne b.b.
71.000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 293 400
Faks: +387 33 552 330
256
Urgent Action Fund for Women's Human Rights (Fond za hitne akcije za ženska
ljudska prava)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Global Rapid Response Grantmaking
Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund - UAF) obezbjeđuje
pravovremene male grantove u cilju podrške strateškim intervencijama u
situacijama kada se pojavi prilika za unaprjeđenje ženskih ljudskih prava
bilo gde u svijetu. Takve prilike se javljaju kada neočekivani događaj –
pozitivan ili negativan – stvori situaciju u kojoj hitna intervencija može imati
značajan uticaj.
Aktivnosti koje podržava Fond su veoma različite, iako opšti cilj ostaje
unaprjeđenje ženskih ljudskih prava. Fond za hitne akcije dodjeljuje
grantove u tri kategorije:
- odgovor na oružani sukob, rastuće nasilje ili nestabilno političko
okruženje,
- zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja
presedana ili aktivnosti čiji je cilj zaštita već donijetog presedana, i
- zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava.
Nezavisno od kategorije, zahtjevi za grant moraju da odgovaraju sljedećim
kriterijima:
- Strateški - aktivnost je vezana za već postojeći plan za ostvarenje
strukturalnih promjena koje će unaprijediti ženska ljudska prava.
- Nepredviđen i vremenski hitan - situacija ili prilika su nepredviđeni i
akcija mora biti brza da bi bila efikasna.
- Održiv - grupa je u stanju da efikasno sprovede predloženu akciju i
može da obezbjedi sredstva za budući rad u okviru strategije.
- Podržan - grupa ima podršku drugih koji se bave ženskim ljudskim
pravima ili srodnim oblastima, lokalno ili globalno.
Veličina donacije
Maksimalan iznos je 5.000 USD.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Svi kontinenti sem Afrike za koju je zadužen UAF - Afrika.
Kriterij podobnosti
Ženske organizacije mogu da konkurišu za grant. UAF ne daje sredstva za
projekte pojedinaca ili organizacijama koje vode muškarci. UAF ne
dodjeljuje grantove za humanitarne akcije, opšte programske aktivnosti,
dugoročne projekte ili učešće na konferencijama. Fond za hitne akcije
posvećen je principu nenasilja. UAF ne podržava grupe ili pojedince koji
podržavaju ili su uključeni u nasilje.
Kako aplicirati?
www.urgentactionfund.org/index.php?id=68
Kontakt
Urgent Action Fund
3100 Arapahoe Ave. Suite 201
Boulder, CO 80303 USA
Tel: +1 303 442 2388
Faks: +1 303 442 2370
Email: urgentact@urgentactionfund.org
Web stranica: www.urgentactionfund.org
257
USAID Justice Sector Development Project II (USAID JSDP II)
USAID-ov Projekat razvoja sektora pravosuđa II (USAID JSDP II)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se finansiraju?
Program grantova
1: Pojačana neovisnost, odgovornost i učinkovitost pravosuđa;
2: Bolje koordiniran i ujedinjen sektor pravde usmjeren prema
pridruživanju EU;
3: Povećano povjerenje javnosti u vladavinu zakona.
Finansiranje projekata OCD je moguće u okviru trećeg cilja (povećano
povjerenje javnosti u vladavinu zakona). Primjer aktivnosti za koje je
moguće aplicirati za finansiranje:
1. Zagovaračke inicijative u vezi sa prijedlozima za izmjenu politika
sektora pravde i zakonodavne reforme koje će ojačati vladavinu zakona
u Bosni i Hercegovini;
2. Zagovaračke inicijative za implementaciju politika i pravnih propisa
ključnih za sektor pravde.
Veličina donacije
30.000 - 50.000 KM (podložno promjenama).
Rok za prijave
Pozivi za dostavljanje projekata se objavljuju jednom godišnje. Tačni
rokovi za prijave su specificirani u svakom pozivu (najmanje 30 dana od
dana raspisivanja Poziva).
Geografsko područje podrške
Bosna i Hercegovina.
Kriterij podobnosti
Opšti kriterij podobnosti je članstvo aplikanta (organizacije civilnog
društva) u Mreži pravde u BiH. Detaljni kriteriji podobnosti su
specificirani u svakom Pozivu za dostavljanje aplikacija.
Kako aplicirati?
Aplikacije moraju biti u skladu sa odredbama Poziva za dostavljanje
projekata. Za više informacija vidi www.usaidjsdp.ba.
Kontakt
Poslovna zgrada Unioninvest-a, 5 sprat
Grbavička 4
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 219 688
Email: dztrbic@usaidjsdp.ba
Web stranica: www.usaidjsdp.ba
258
Veolia Environment Foundation (Veolia fondacija za zaštitu životne okoline)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Veolia Environnement Foundation (Veolia fondacija za zaštitu životne
okoline)
Veolia fondacija za zaštitu životne okoline je vodeća fondacija privatnog
sektora u Francuskoj koja podržava projekte neprofitne zajednice koji
doprinose radu na terenu, razvoju radne snage i očuvanju životne okoline u
Francuskoj i inostranstvu.
Jedinstveno je to što u svaki projekat koji je podržan ima sponzora koji je
zaposlenik kompanije.
Fondacija se fokusira na tri prioritetna područja:
- humanitarna pomoć,
- društvena kohezija i savjetovanja oko poslova, i
- očuvanju životne okoline i zaštita biološke raznolikosti.
Fondacija razmatra sve zahtjeve bez obzira na veličinu. Ne postoji
maksimalna i minimalna granica iznosa podrške, iako grant ne može
prelaziti 50% budžeta projekta. Podrška je namijenjena za dopunu javnih i
privatnih subvencija ili novčanih sredstava, kao i postojećih resursa
aplikanta. Cilj Fondacije je dati voditeljima projekta dodatno snagu sa
grantom namijenjenim prvenstveno za pokrivanje finansijskih izdataka, bilo
materijalnih ili nematerijalnih, osim operativnih troškova.
Periodi za apliciranje su:
Prvi period: od 2. do 31. januara/siječnja.
Drugi period: od 1. do 30. juna/lipnja.
Treći period: od 1. do 30. septembra/rujna.
Geografsko područje
podrške
Više zemalja širom svijeta.
Kriterij podobnosti
Fondacija radi u okviru korporativnog pokroviteljstva. Podržani projekat
podržava mora biti orijentiran na lokalne zajednice, neprofitne inicijative,
uklapajući se u sljedeća područja djelovanja:
- humanitarna kriza i razvojna pomoć,
- socijalna kohezija i savjetovanje,
- očuvanje životne okoline i zaštita biološke raznolikosti.
Kako aplicirati?
http://fondation.veolia.com/en/applying-for-grant.htm
Kontakt
http://fondation.veolia.com/en/contact.htm
259
Virginia Gildersleeve International Fund
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Grant Program
Virginia Gildersleeve International Fund (VGIF) daje male grantove za
projekte koji osnažuju žene i djevojke u lokalnim zajednicama zemalja u
razvoju.
VGIF podržava:
razvoj zajednica,
zdravlje i nutritivnu podršku,
treninge opismenjavanja i liderstva,
odgojno-obrazovne seminare i radionice,
ženska ljudska prava, i
organizacije kojima upravljaju žene.
Veličina donacije
Do 7.500 USD.
Rok za prijave
Poziv za prijave je otvoren do 31. avgusta/kolovoza 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Podržavamo ženske organizacije sa sjedištem van SAD davanjem malih
grantova za različite projekte u lokalnim zajednicama.
Kako aplicirati?
www.vgif3.org/projects2tier/index.asp
Kontakt
The Virginia Gildersleeve International Fund, Inc.
11 Broadway, Suite 510,
New York, N.Y., U.S.A. 10004
Email: vgif@vgif.org
Web stranica: www.vgif.org
260
Virtual Foundation (Virtuelna fondacija)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Virtual Foundation
Fokus Virtual Foundation je dvostruki: ohrabrivanje osobne filantropije
građana iz svih sfera života i podrška lokalnim projektima iniciranim od
strane NVO-a u svojim lokalnim zajednicama.
Projekti koji se podnose Fondaciji trebaju biti u jednoj od sljedećih
kategorija:
životna okolina,
ljudsko zdravlje,
izgradnja zajednica i održive ekonomske aktivnosti, i
povećanje kapaciteta lokalnih organizacija.
Veličina donacije
100 USD do 5.000 USD.
Rok za prijave
Stalno otvoren poziv za projekte.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
NVO-i koji rade na temama zaštite životne okoline, ljudskog zdravlja i
održivog razvoja.
Kako aplicirati?
www.virtualfoundation.org/whatis/
Kontakt
Email: cschmidt@ecologia.org
Web stranica: www.virtualfoundation.org/whatis
261
Visions sud est
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Visions sud est
Švicarski fond visions sud est je pokrenut od strane Foundation trigon-film
Baden i Fribourg Film Festival, u saradnji s Nyon's Visions du Reel i uz
podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (Swiss Agency for
Development and Cooperation). On podržava filmske produkcije iz Azije,
Afrike, Latinske Amerike i istočne Evrope i za cilj ima učiniti ih što je
moguće više vidljivim u svijetu i garantirati njihovu distribuciju u Švicarskoj.
Cilj je poticati nezavisne produkcije i kasnije distribucije u Švicarskoj a i u
Evropi, i to dugometražnih (u trajanju od najmanje 70 minuta) igranih
filmova za kina, te dokumentaraca u postprodukciji (ne i kratkih i TV
filmova!) sa južne hemisfere (Afrika, Latinska Amerika i Azija) i iz istočne
Evrope (osim članica EU). Stoga glavni dijelovi filma moraju biti snimljeni u
tim zemljama i, osim u posebnim okolnostima, na lokalnom ili regionalnom
jeziku. Ova podrška nadalje trebaju imati ulogu 'katalizatora' filmske
industrije u zemlji porijekla proizvodnje.
Fikcionalni filmski projekat će biti podržan s najviše 50.000 švicarskih
franaka za proizvodnju ili najviše 20.000 franaka za post-produkciju.
Dokumentarac će biti podržan u maksimalnom iznosu od 15.000 franaka za
post-produkciju. Podrška podrazumijeva prava globalne distribucije za
Švicarsku. Suma koju donira Visions sud est fond za pojedinačni projekat
ne može biti veća od 10% vrijednosti projekta.
Rok za prijave
Zadnji rok u 2012. godini je 24. oktobar/listopad.
Geografsko područje
podrške
Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Postoje dvije vrste finansijske podrške:
- Podrška proizvodnji igranih filmova na temelju dokumenata koji
potvrđuju izvedivost projekta (minimalno 40% finansiranja mora biti
dobijeno prije podnošenja zahtjeva).
- Podrška doradi (post-proizvodnja) fikcionalnih i dokumentarnih
filmova na temelju prve verzije i dorade koncepta.
Kako aplicirati?
www.visionssudest.ch/?formular
Kontakt
Visions sud est
secretariat
Limmatauweg 9
CH-5408 Ennetbaden
Switzerland
Email: info@visionssudest.ch
Web stranica: www.visionssudest.ch
262
Vlada Japana
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Grass Roots Projects (GAGP)
GAGP je fokusiran na podršku lokalnim zajednicama odnosno direktno
stanovništvu, odnosno generalno za cilj ima pružanje pomoći zemljama u
razvoju u namjeri da se pomogne socijalno-ekonomski sektor i da se
zadovolje osnovne humanitarne potrebe zemalja u razvoju. U okviru GAGP
grantovi se dodjeljuju organizacijama civilnog društva (npr. udruženjima
povratnika, udruženjima poljoprivrednika) ili opštinama koje sprovode
relativno male projekte.
Unutar programa GAGP Japan je podržao veći broj projekata koji se
baziraju na humanitarnim potrebama, kao i one koji stvaraju bolje
okruženje.
U Bosni i Hercegovini većina projekata koji su implementirani unutar GAP-a
spada u slijedeće kategorije:
- ruralni razvoj,
- obrazovanje,
- socijalna zaštita,
- javno zdravstvo, i
- pomoć aktivnostima za deminiranje.
Unutar GAGP maksimalan iznos raspoloživih sredstava je 10 miliona JPY
(priblizno 60.000 EUR ili 120.000 KM) po projektu. Međutim, za projekte
pomoći aktivnostima za deminiranje maksimalan iznos granta po projektu
iznosi do 100 miliona JPY (približno 600.000 EUR ili 1.200.000 KM).
Rok za prijave
Tokom godine na osnovu otvorenih poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati?
Kontakt
Aplikacija može biti prihvaćena od neprofitne organizacije koja sprovodi
projekat socio-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini.
Odgovarajući kandidati su: nevladine organizacije na lokalnom i
međunarodnom nivou, lokalne organizacije u zajednici, osnovne ili srednje
škole, institucije primarne zdravstvene zaštite (zdravstvene ambulante,
domovi zdravlja), institucije vlasti na lokalnom nivou.
Po primitku aplikacije, Ambasada Japana provjerava cilj, trošak i očekivani
socijalno-ekonomski pozitivni uticaj projekta. Za sve projekte koji su uzeti u
razmatranje Ambasada će napraviti preselekciju onih projekata koji
odgovaraju ciljevima GAGP-a i osoblje Ambasade će upriličiti posjetu
potencijalnom projektu. Ambasada će ih predložiti Ministarstvu inostranih
poslova Japana koje je krajnja institucija koja odobrava projekte.
Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini
Bistrik 9, 71000, Sarajevo
Tel: +387 33 277 500
Faks: +387 33 209 583
Email: japanbih@bih.net.ba
Web stranica: www.bosnia.emb-japan.go.jp/index_l.html
263
Wallace Global Fund (Wallace globalni fond)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Wallace Global Fund
Programska područja:
- prirodni resursi,
- ženska ljudska prava,
- pravda,
- mediji i liderstvo, i
- građanski angažman.
Misija: promoviranje informiranih i angažiranih građana, borba protiv
nepravde, zaštita prirodne različitosti i prirodnih sistema o kojima ovisi čitav
život.
Ciljevi:
- efikasna zaštita životne okoline i prirodnih resursa, kao i njihovih
kapaciteta zadovoljenja ljudskih potreba,
- progresivne javne politike koje služe zajedničkom dobru, zaštiti
građanskih sloboda, i štite od korporativnih zloupotreba,
- održivi nivoi ljudskog stanovništva, i
- jednaka pravda za sve.
Veličina donacije
Prosječna veličina donacije je 50.000 USD, sa većinom donacija od 2.000
USD do 400.000 USD. Fond daje jedno i višegodišnje donacije.
Rok za prijave
Aplikacije se razmatraju na tromjesečnoj osnovi u martu/ožujku, junu/lipnju,
septembru/rujnu i decembru/prosincu.
Geografsko područje
podrške
Većinom SAD, ali i čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
www.wgf.org/grants
Kontakt
Wallace Global Fund
1990 M Street, NW, Suite 250
Washington, DC 20036 USA
Tel +1 202 452 1530
Faks: +1 202 452 0922
Email: tkroll@wgf.org
Web stranica: www.wgf.org
264
Welcome Trust
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Welcome Trust
Strateški cilj je podrška biomedicinskim zdravstvenim istraživanjima i
treninzima sa sljedećim ciljevima:
- Širenje osnovice za naučne napore ulaganjem u izvrsne naučnike
koji imaju najveći potencijal da unaprijede znanja, te osiguranje da
imaju resurse koji su im potrebni za obavljanje svog posla.
- Povećanje podrške području nauke sa potencijalom za zdravlje ljudi
i životinja. Također ćemo podržati javne programe angažmana za
podizanje profila istraživanja i promicati informiranu raspravu o
svom uticaju u tim društvima.
- Podrška međunarodnima mrežama i partnerstva fokusirana na
zdravstvena istraživanja u zemljama sa niskim i srednjim
primanjima, a koji će olakšati razmjenu ideja i resursa te u
konačnici ubrzati znanstveni napredak.
Wellcome Trust centri za istraživanja globalnog zdravlja: osigurati podršku
za razvoj karijere istraživača na području javnog zdravstva i tropske
medicine putem novih centara za istraživanje globalnog zdravlja.
Globalne zdravstvene sheme: zajednički program Wellcome Trust, UK
Medical Research Council (MRC) i Department for International
Development za finansiranje intervencija koje će pomoći poboljšanju
zdravlja u zemaljama sa niskim i srednjim primanjima, s posebnom pažnjom
na glavne uzroke smrtnosti.
Istraživačke nagrade u biomedicinskim naukama: finansiranje vrhunskih
istraživača s uvjerljivim dugoročnim vizijama za svoja istraživanja.
Veličina donacije
Na osnovu poziva za projekte.
Rok za prijave
Tokom godine na osnovu poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
Kao dio strategije ohrabrujemo projekte iz zemalja sa niskim i srednjim
prihodima uključujući područje srednje i istočne Evrope.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Wellcome Trust
Gibbs Building
215 Euston Road
London NW1 2BE, UK
Tel: +44 20 7611 8888
Faks: +44 20 7611 8545
Web stranica: www.wellcome.ac.uk
265
World Association for Christian Communication
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Veličina donacije
World Association for Christian Communication
WACC je međunarodna ekumenska profesionalna organizacija koja
promovira komunikaciju za društvenu promjenu. Podržava projekte
komunikacije prije svega u zemljama u razvoju.
Projektna područja za koja se obezbjeđuje podrška su:
prava komunikacija i javni glasovi: jačanje radia u zajednicama,
prava komunikacija i javni glasovi: praćenje izvještavanja o
ruralnom siromaštvu,
prava komunikacija i javni glasovi: gender i komunikacija, i
prava komunikacija i javni glasovi: putevi do digitalnih granica.
Većina projekata podržanih od starne WACC-a je između 8.000 i 10.000
EUR. Razmotrićemo projekte do 15.000 EUR. Aplicirati možete sa ukupnim
budžetom do 30.000 EUR gdje ostatak sredstava obezbjeđuje drugi
partner.
Rok za prijave
Novi poziv za projekte se očekuje krajem maja/svibnja 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Aplicirati mogu organizacije, uključujući crkve ili ustanove povezane sa
crkvom, nevladine organizacije ili druge lokalne grupe. WACC ne prihvaća
aplikacije od pojedinaca ili državnih institucija.
Kako aplicirati?
www.waccglobal.org/en/programmes/wacc-project-support-how-does-itwork.html
Kontakt
WACC Canada
308 Main Street, Toronto ON
Canada M4C 4X7
Tel: +1 416 691 1999
Faks: +1 416 691 1997
WACC UK
71 Lambeth Walk, London
SE11 6DX
Tel: +44 207 735 2877
Email: info@waccglobal.org
Web stranica: www.waccglobal.org
266
WorldView
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
WorldView grantovi
WorldView is a CBA (Commonwealth Broadcasting Association). Projekat
za cilj ima unaprijediti britansko razumijevanje i svijest o svijetu u razvoju
putem emitiranja na glavnim i digitalnim medijima. WorldView podržava
proizvođače koji imaju za cilj donijeti bogatstvo i raznolikost šireg svijeta
publici u Velikoj Britaniji. “Početna” sredstva se dodjeljuje proizvođačima
omogućavajući im da provedu vrijeme u svijetu u razvoju istražujući priče,
identificirajući likove i lokacije i snimajući testne snimke. CBA/WorldView je
podržan od UKaid iz Department for International Development.
UKAID/DFID.
Multimedijalni fond je specifična individualna inicijativa. Grantovi
multimedijalnog fonda pružaju priliku za afirmirane medijske
producente/multimedijalne novinare, da provedu do tri mjeseca u
istraživanju priča i programa/ ideje u svijetu u razvoju.
Iznos koji će se dodijeliti je različit, ovisno o odredištu i trajanju boravka, ali
je do maksimalne vrijednosti od 10.000 funti.
Fond za nove žanrove je za specifične inicijative ideja. Ovaj fond podržava
razvoj izvornog, jasnog i revolucionarnog pripovijedanja, kako od novih tako
i etabliranih filmaša, povezivanje i razvoj publike, kako u Velikoj Britaniji
tako i širom svijeta. Projekti bi trebali biti u okvirima fikcije ili dramske
dokumentarne sfere i/ili da imaju inovativne elemente multi-platforme.
Radeći s vodećim i talentima u nastajanju iz cijelog svijeta, ovaj fond
pomaže odražavati i razvijati pitanja problema šireg svijeta koji povezuju
nove publike, kako u elektronskim medijima i multiplatformama, tako i na
međunarodnom nivou. Grantovi u iznosu do 20.000 funti su dostupni za
istraživanje, razvoj i pilote.
Veličina donacije
Različita u okviru poziva za projekte.
Rok za prijave
Različit u okviru poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://worldview.cba.org.uk/fund/multimedia-fund
http://worldview.cba.org.uk/fund/new-genres-fund
Kontakt
WorldView
Rm 1.80
DEV
UEA
Norwich
Norfolk NR4 7TJ
United Kingdom
Tel: +44 1603 593 362
Web stranica: http://worldview.cba.org.uk
267
Young Explorers Grants (Donacije za mlade istraživače)
Naziv programa
Donacije za mlade istraživače
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Young Explorers Grants nudi mogućnosti osobama između 18 i 25 godina
da rade na istraživanjima, očuvanju i istraživačkih putovanjima vezanim uz
projekte u skladu s postojećim donacijama National Geographic-a,
uključujući: Committee for Research and Exploration, Expeditions Council i
Conservation Trust.
The Young Explorers Grants Program podržava različite projekte koji nisu
pokriveni drugim finansiranjem.
Veličina donacije
Između 2.000 USD i 5.000 USD.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Osobe koje imaju između 18 i 25 godina.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
www.nationalgeographic.com/field/grants-programs/yeg-application
Opšti ciljevi
268
Youth in Action (Mladi u akciji)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Mladi u akciji
Opšti ciljevi navedeni u pravnoj osnovi programa Mladi u akciji su:
- promovisanje aktivnog građanstva mladih,
- razvijanje solidarnosti i promovisanje tolerancije među mladima, posebno
sa ciljem njegovanja društvene kohezije u Evropskoj Uniji,
- podsticanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja,
- doprinos razvoju kvalitetnog sistema podrške za aktivnosti mladih i
kapaciteta organizacija civilnog društva na području rada mladih i za
mlade, i
- promovisanje evropske saradnje u sektoru mladih.
Opšti ciljevi provode se na projektnom nivou uzimajući u obzir stalne
prioritete programa Mladi u akciji.
1. Evropsko građanstvo
Probuditi svijest mladih ljudi o tome da su građani Evrope prioritet je
programa Mladi u akciji. Cilj je ohrabriti mlade da razmišljaju o evropskim
temama, posebno o evropskom građanstvu, te ih uključiti u rasprave o
izgradnji budućnosti Evropske Unije
2. Učešće mladih u društvu
Glavni prioritet programa Mladi u akciji je učešće mladih u demokratskom
životu. Generalni cilj ovog prioriteta je podrška mladim ljudima da postanu
aktivni građani. Ovaj cilj ima sljedeće tri dimenzije, identifikovane u rezoluciji
Savjeta Evrope o zajedničkim ciljevima o učešću i informisanosti mladih:
• povećati učešće mladih u građanskom životu njihovih zajednica;
• povećati učešće mladih u sistemu reprezentativne demokratije;
• veća podrška učešća u različitim formama obrazovanja.
Projekti finansirani od strane programa Mladi u akciji bi trebali reflektirati
ove tri dimenzije koristeći učešće kao pedagoški princip za implementaciju
tih projekata.
3. Kulturna različitost
Poštivanje kulturnih razlika zajedno sa borbom protiv rasizma i ksenofobije
su prioriteti programa Mladi u akciji. Facilitirajući zajedničke aktivnosti
mladih ljudi različitih kulturnih, etničkih i religijskih pozadina, program ima za
cilj razvoj interkulturnog učenja kod mladih ljudi.
Uzimajući u obzir dosadašnji razvoj i realizaciju projekata, ovo znači da
mladi ljudi koji učestvuju u projektima treba da postanu svjesni svojih
interkulturnih dimenzija i kompetencija. Radne metode interkulturnog učenja
treba da omoguće učesnicima u projektu učestvovanje na jednakim
osnovama.
4. Uključivanje mladih sa manje mogućnosti
Važan prioritet Evropske komisije je da omogući mladima sa manjim
mogućnostima pristup programu Mladi u akciji. Omladinske grupe i
organizacije bi trebale preduzeti odgovarajuće mjere koje će omogućiti
uključivanje specifičnih ciljnih grupa. Program Mladi u akciji je program za
sve, te je potrebno uložiti trud da se uključe mladi sa posebnim potrebama.
U uskoj saradnji sa Nacionalnim agencijama i SALTO resursnim centrima,
Evropska komisija je uspostavila strategiju za inkluziju mladih sa manjim
mogućnostima u programu Mladi u akciji. Program Mladi u akciji posebno
se dotiče pitanja mladih koji imaju nedovoljnu ili lošu obrazovnu, socijalnoekonomsku ili geografsku pozadinu te su program označeni kao mladi sa
posebnim potrebama.
Osim stalnih prioriteta u 2010. godini prioriteti su:
269
 Evropska godina borbe protiv siromaštva i društvene isključenosti.
Sa ovim prioritetom cilj je poticanje projekata usmjerenih na podizanje
svijesti mladih ljudi o odgovornosti svih u borbi protiv siromaštva i
marginalizacije, kao i na promicanje i uključivanje skupina s manje
mogućnosti. To se prije svega odnosi na projekte usmjerene na poticanje
mladih ljudi da razmišljaju o prevenciji, načina izlaska iz i o posljedicama
siromaštva; projekti rješavanja pitanja marginalizacije i različitih oblika
diskriminacije, kao što su one utemeljene na spolu, invalidnosti ili etničkim,
vjerskim, jezičnim ili migrantskim osnovama. U tom kontekstu posebna
pažnja bit će posvećena na projekte koji promoviraju aktivno sudjelovanje:
(a) mladih s invaliditetom, poticanje razmjene između mladih ljudi sa i bez
invaliditeta, kao i projekte usmjerene na pitanja invalidnosti u našem
društvu; (b) mladi iz migrantskih podrijetla ili etničkih, vjerskih ili jezičnih
manjina. U tom kontekstu projekti koji uključuju angažman mladih ljudi
romske populacije će se poticati gdje god je to relevantno.
 Nezaposlenost mladih i promocija aktivnog učešća nezaposlenih
mladih u društvu.
Kroz ovaj prioritet cilj je poticanje projekata rješavanja pitanja
nezaposlenosti mladih, te poticanje aktivnog sudjelovanja mladih
nezaposlenih ljudi u društvu.
 Podizanje svijesti i mobilizacija mladih ljudi širom oko globalnih
izazova (kao što su održivi razvoj, klimatske promjene, migracije,
Milenijski ciljevi razvoja).
Sa ovim prioritetom cilj je poticanje projekata usmjerenih na podizanje
svijesti mladih ljudi o njihovoj ulozi kao aktivnih građana u globaliziranom
svijetu, kao i poticanje njihovog razumijevanja globalne solidarnosti i
predanost aktuelnim temama.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/index_en.php
Geografsko područje
podrške
BiH, Evropa, svijet.
Kriterij podobnosti
Za implementaciju akcija i pod-akcija navedenih u Programskom vodiču,
bilo od strane Izvršne agencije ili nacionalnih agencija, obratite pažnju na
specifična pravila svake akcije u dijelu B Vodiča.
Kako aplicirati?
http://ec.europa.eu/youth/youth/doc152_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Kontakt
Udruženje IPAK-MGB
Patriotske lige 10
75.000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 35 257 097
Faks: +387 35 257 474
Email: ipak@ipak-mgb.ba
Web stranica: www.ipak-mgb.ba
270
1%CLUB
1%CLUB platforma koja povezuje pametne razvojne projekte sa ljudima, novcem i znanjem širom svijeta.
Koji su uslovi za projekte u 1%CLUB?
 Projekat se implementira u zemlji u razvoju.
 Projekat je jedinstvena aktivnost koja daje impuls dugoročnom poboljšanju uslova života
zainteresiranih strana.
 Projekat jedinstven poduhvat, ograničen vremenom i resursima, i ima jasan projektni rezultat:
1%CLUB nije platforma za plaćanje generalnih operativnih troškova.
 Projekat je mali, jasan i konkretan, a budžet projekta nije veći od 5.000 EUR.
 Pokretač projekta ima zadovoljavajući pristup internetu tako da može imati redovan pristup
ažuriranim informacijama na stranici projekta 1%CLUB.
 Pokretač projekta je spreman pokazati projekat ili projektnu ideju svim članovima/icama 1%CLUB
kako bi oni/e mogle dati svoj lični doprinos u znanju i dati preporuke za poboljšanja.
 Kada se projekat implementira, pokretač projekta piše evaluaciju na projektnoj stranici. Ovo može
biti urađeno kroz postove na web stranici, fotografije, i/ili videa.
 Projektni prijedlog ne bi trebao širiti vjerska ubjeđenja i/ili biti primarno korišten za traženje
finansiranja za studiranje, školovanje ili istraživanje.
 Pokretač projekta je direktno povezan sa nevladinom organizacijom, školom ili kompanijom ili je
član/ica Earth Charter Youth Network.
Molimo Vas da imate na umu general terms and conditions za puni vodič o projektima.
Dobro je za znati prije početka!
Molimo Vas da imate na umu da mi ne nudimo grantove. Kao 1%CLUB, mi nudimo platformu gdje
možete predstaviti svoj projekat, izvjestiti o napretku i promovirati ga kako bi dobili donacije i privukli
ekspertizu. Uspješnost ovisi o tome kako aktivno koristite različita oruđa kako bi promovirali svoj projekat.
Vi ga činite uspješnim!
Bilješka: Molimo Vas da imate na umu da su najuspješnije priče iz 1%PROJECTS došle kao rezultat
aktivnog učešća pokretača projekta. Što više promovirate svoj projekat kroz online mreže (npr. Facebook,
Twitter, LinkedIn), veći uspjeh možete postići.
Za više informacija pogledajte Manual Project Proposal (PDF).
Ako imate dodatnih pitanja contact us.
Više informacija: http://onepercentclub.com/
271
Call for Proposals for Nexus Grants for Innovation 2013
Grants for Innovation (“G4I”) potiče inovacije unapređenja tehnologija s niskim nivoom ugljika koje
pridonose Milenijskim razvojnim ciljevima, uključujući i inovacije koje omogućuju takve projekte za
prevladavanje finansijskih, društvenih i pravnih prepreka. Od inovacija se očekuje da:
- imaju jak potencijal za društveni uticaj, osobito kod siromašnih populacija,
- imaju jak potencijal za ublažavanje klimatskih promjena,
- izvedive su za unapređenje ili replikaciju u drugim područjima i zemljama, i
- izgrađene su kao na robustan poslovni model.
Nevladine organizacije, socijalna preduzeća i druge organizacije usmjerene na razvoj se pozivaju da
podnesu svoje prijedloge projekata. Grant je 60.000 USD po projektu; G4I će dati do dva granta u 2013.
godini.
G4I je administriran od strane Nexus-Carbon for Development, neprofitne razvojne organizacije koja
podržava ranjive zajednice unapređenjem uspješnih projekata koji su od pomoći za pitanja klime. Članovi
Nexus-a su nagrađivane razvojne organizacije uključujući socijalna preduzeća i nevladine organizacije
prepoznate po svom značajnom uticaju na svojim područjima.
Rok prijave je 31. avgust/kolovoz 2013. godine. Molimo Vas da pošaljete email na g4i@nexus-c4d.org sa
kratkim opisom Vaše organizacije i akktivnosti kako bi dobili Official Rules i Application Form. Za više
informacija posjetite www.nexus-c4d.org.
272
Civil Society Facility
Glavni politički cilj zemalja zapadnog Balkana i Turske je ulazak u Evropsku uniju.
Ovaj korak nije automatski: pregovori i ratifikacija Ugovora o pristupanju moraju biti na prvom mjestu. No,
ugovor sam po sebi nije dovoljan da bi pristupanje polučilo uspjeh jer nove država članice moraju dijeliti
određene osnovne vrijednosti s postojećim državama članicama. Ove temeljne vrijednosti Unije ne samo
da moraju biti prihvaćene, već se moraju provoditi i u društvima novih država članica. Novi zakoni moraju
biti usvojeni i uređeni na na političkoj razini. Novi zakoni trebaju se nakon toga učinkovito provoditi, što
zahtjeva adaptaciju, izgradnju kapaciteta i provođenje na administrativnoj razini. Međutim, kako bi
evropsko pristupanje uspjelo, novi zakoni i načela također moraju biti prihvaćen od strane građana i
njihova implementacija mora biti praćena.
I građani/ke na individualnoj razini, ali i organizacije civilnog društva na političkoj i opštoj razini, trebaju
osigurati da društvo provodi potrebne promjene. Da bi mogli pravilno krenuti naprijed i ostvariti ulazak u
EU, novi zakoni i načela moraju biti shvaćeni od strane stanovništva i učinkovito praćeni. Uloga civilnog
društva u tom pogledu je ključna.
Kako odgovorili na potrebu punog uključenja civilnog društva u procese integracije u EU, razvijena je
cjelokupna strategija za podršku civilnom društvu u okviru IPA-e pod Civil Society Facility (CSF), koja se
sastoji od tri nivoa podrške:
1. Podrška građanskim inicijativama i izgradnja kapaciteta jačajući provedbu uloge civilnog društva
na lokalnoj i nacionalnoj razini.
2. Program podrške “People 2 People (“ljudi-ljudima”) kroz posjete institucijama i tijelima Evropske
unije za razmjenu iskustava, znanja i dobre prakse između korisnika/ca i evropskih organizacija
civilnog društva.
3. Partnerske akcije koje provode korisnici/e i evropske organizacije civilnog društva koje vode do
prenosa znanja i stvaranja ili jačanja mreža.
Cilj programa je jačanje civilnog društva unutar participativne demokratije, poticanjem prijateljske
“okoline” i kulture za civilno društvo.
Svha programa je:
- Povećanje ukupnih kapaciteta, odgovornosti i vjerodostojnosti organizacija civilnog društva.
- Povećanje usluga i uloge organizacija civilnog društva u demokratskom procesu.
- Jačanje dijaloga i veza između organizacija civilnog društva u regiji i sa svojim kolegama u
Evropskoj uniji.
- Razvijanje konsultacija organizacija civilnog društva prema građanima i javnim tijelima.
CSF je predstavljen na DG Enlargement konferenciji civilnog društva koja je održana u Briselu 17. i 18.
aprila/travnja 2008. godine. Svi dionici nalaze je korisnom metodom jačanja civilnog društva u IPA
regionu. Države članice i drugi donatori su izrazili veliki interes za pružanje ekspertize i doprinos
provedbi CSF-a.
CSF nudi priliku kako bi se bolje zadovoljile potrebe regiona pružanjem podrške razvoju civilnog društva i
dijalogu. To je koordinirani pristup s naglaskom na različitim područjima intervencije kao što su građanske
inicijative i izgradnja kapaciteta na nacionalnoj razini, “People 2 People” projekti posjeta, kao i aktivnosti
koje se provode u multilateralnom partnerstvu između organizacija civilnog društva, kako na zapadnom
Balkanu i Turskoj, tako i u Evropskoj uniji, što može dovesti do prenosa znanja, uspostavljanje novih
mreža, kao i transnacionalne inovativne projekte.
Link za više informacija: http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/support-for-civil-society/civil-societyfacility/index_en.htm
273
Common Fund for Commodities
Common Fund for Commodities (CFC) prima zahtjeve za podršku Commodity Development koji za cilj
ima finansiranje organizacija i preduzeća uključenih u robni lanac vrijednosti. Cilj programa je podržati
provedbu inovativnih intervencija koje su usmjerene na nove mogućnosti u robnim tržištima i koje dovode
do rasta utemeljenog na robi, zaposlenosti generacije, povećanju dohotka domaćinstava, smanjenju
siromaštva, te unapređenje sigurnosti hrane.
Ciljevi:
- Socijalni: stvoriti zaposlenja pogotovo za mlade i žene, povećati dohodak domaćinstava, smanjiti
siromaštvo i poboljšati sigurnost hrane.
- Privredni: unaprijedili proizvodnju i produktivnost, postići veću lokalnu dodanu vrijednost, poboljšati
konkurentnost proizvođača, proizvođačkih organizacija te malih i srednjih industrija i podržati razvoj
finansijskog sektora.
- Izgradnja partnerstva: izgraditi učinkovitu i troškovno efikasnu suradnju između proizvođača, industrije,
vlada, organizacija civilnog društva i drugih dionika razvoja temeljenog na robi.
Tematska područja:
- proizvodnja, produktivnost i poboljšanje kvalitete,
- obrada i dodana vrijednost,
- diverzifikacija proizvoda,
- marketing,
- transfer i unapređenje tehnologije,
- uvođenje mjera za smanjivanje fizičkog marketinga i rizika trgovine,
- olakšavanje trgovine finansija, i
- upravljanje rizicima.
Kvalificiranost i kriteriji:
CFC partnerske organizacije mogu biti bilateralne i multilateralne razvojne institucije, zadruge,
proizvođačke organizacije, mala i srednja preduzeća, preduzeća za preradu i trgovinu te lokalne
finansijske institucije koje:
- rade u robnim lancima ili pružaju finansijske usluge malim poslovnim subjektima, malim i srednjim
preduzećima, zadrugama, proizvođačkim organizacijama,
- imaju jasan plan s naglaskom na razvoj i/ili diverzificiranje svoje proizvodnje / usluga,
- imaju sposobnost investirati u vrijednosnom lancu za smanjenje transakcijskih troškova i povećanje
prihoda od proizvođača / prerađivača / skladištenja / marketinga,
- imaju jasan plan kako bi proširili svoja tržišta na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom
nivou, i
- imaju tehnički, upravljački i finansijski kapacitet za djelotvorno i učinkovito provođenje intervencija.
Rok prijave: 4 oktobar/listopad 2013. godine.
Za više informacija pogledajte link
274
Creative Force Eastern Europe and Western Balkans (Kreativna snaga istočne
Evrope i zapadnog Balkana)
Creative Force Eastern Europe and Western Balkans je dio švedske reforme suradnje okvirnog programa
za region, a cilj mu je jačanje demokratije, pravedan i održivi razvoj, te bolji odnosi s EU i poznavanje i
prihvatanje njenih temeljnih vrijednosti.
Ciljevi programa
Creative Force Eastern Europe and Western Balkans za cilj ima promicanje slobode govora i razvoj
demokratskih struktura, s posebnim naglaskom na ženska prava. Ovi ciljevi će se postići putem
zajedničkih procesa učenja i održivih mreža između aktera na području kulture, medija i srodnih sektora u
Švedskoj i programskim zemljama navedenim u nastavku.
Specifičnije, program je namijenjen za pomoć u postizanju jednog ili više sljedećih ciljeva:
- Uzajamno poboljšani i ojačani procesi izgradnje kapaciteta i održivost mreža aktera koji koriste
kulturu i druge kreativne alate za promicanje veće svijesti o demokratskim vrijednostima i ljudskim
pravima.
- Poboljšane mogućnosti slobode mišljenja i izražavanja kroz veći pristup sredstvima kulturnog i
umjetničkog izražavanja.
- Bolji pristup informacijama i pravo na komunikaciju putem stvaranja novih arena i oblika
komunikacije.
- Veća jednakost i nediskriminacija pomoću pristupa koji promoviraju kulturnu raznolikost i ljudska
prava.
SI će dati prednost projektima s komunikativnim dimenzijama koje imaju potencijal za širu diseminaciju i
koji će pomoći da oblikuju mišljenje i potaknu rasprave o pitanjima kojima se bave.
Zemlje u kojima se program implementira
Creative Force Eastern Europe and Western Balkans je dostupan za suradničke inicijative između
Švedske i Albanije, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Kosova, Moldavije, Srbije i Ukrajine.
Projekti mogu biti implementirani u Švedskoj ili u jednoj ili više programskih zemalja. Prioritet će se dati
inicijativama koje se odvijaju u programskim zemljama i regionalnim suradnjama.
Ciljna grupa
Primarna ciljna grupa Creative Force finansiranja su akteri promjena i osobe koje kreiraju javna mišljenja
na području kulture, medija i srodnih sektora. Oni bi trebali raditi u kreativnim procesima koji će pomoći
kako bi se postigli programski ciljevi. Primjeri su predstavnici kulturnog sektora koji rade na promicanju
temeljnih demokratskih vrijednosti i ljudskih prava, predstavnici nezavisnog novinarstva/medija i novih
oblika komunikacije, osobe koje kreiraju javna mišljenja i branitelji ženskih prava.
Konačni korisnici Creative Force inicijativa su grupe/pojedinci čije okolnosti karakterizira nedostatak
poštovanja ljudskih prava i sloboda. Creative Force stavlja poseban fokus na žene, djecu, mlade i
manjine.
Kvalificirani aplikanti
Aplikanti mogu biti organizacije civilnog društva, fondacije, agencije javnog sektora, agencije privatnog
sektora ili drugi profesionalni akteri. Privatne osobe ne mogu podnijeti zahtjev za finansiranje u okviru
programa.
U okviru projekata uvijek je švedski partner taj koji je formalno odgovoran za primjenu i pravno odgovorna
vis-a-vis Swedish Institute. Aplikacija, međutim, može biti zajednički napisana od strane obje
stranke/partnera.
Trajanje projekta
275
Creative Force Eastern Europe and Western Balkans podržava projekte sa maksimalnim trajanjem od 12
mjeseci od datuma apliciranja.
Postoje dvije vrste finansiranja
- Inicijalno finansiranje je dostupno za svrhe kao što su posjete, razmjene eksperata i planirana
putovanja. Maksimalna iznos na koji se može aplicirati je SEK 100,000.
- Finansiranje za suradničke projekte je dostupno u iznosima od SEK 100,000 − SEK 300,000.
Sva pitanja o Creative Force Eastern Europe and Western Balkans Program molimo pošaljite Judith
Black +46 8453 78 52 i +46 8453 7852
Web stranica: http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Sarajevo/Current-affairs/News/CreativeForce-Eastern-Europe-and-Western-Balkans-sys/
276
Evropa za građane
Programi Evropske unije
Programi Evropske unije, kao posebni programi i fondovi koji se finansiraju iz opšteg budžeta Evropske
unije, prvenstveno imaju za cilj da podrže interne politike Evropske unije, te sa tim u vezi unaprijede
saradnju između država članica Evropske unije i njihovih građana u različitim oblastima.
Zaključkom Evropskog vijeća u Solunu iz juna 2003. godine, zemljama zapadnog Balkana je ponuđena
mogućnost da učestvuju u programima Zajednice, kako bi se podržali njihovi napori na putu ka evropskim
integracijama.
Učešće Bosne i Hercegovine u programima Evropske unije regulisano je Okvirnim sporazumom
između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o općim načelima sudjelovanja Bosne i
Hercegovine u programima Zajednice, koji je potpisan u oktobru 2004. godine, a na snazi je od januara
2007. godine.
Učešće Bosne i Hercegovine u programima Evropske unije se prati u okviru dokumenata koje priprema
Evropska komisija, odnosno godišnjih Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine.
Program “Evropa za građane”
Po osnovu Okvirnog sporazuma o općim načelima sudjelovanja u programima Evropske unije, Bosni i
Hercegovini je otvorena mogućnost učešća i u programu “Evropa za građane” uz provođenje standardne
procedure pregovaranja i zaključivanja Memoranduma o razumijevanju.
Program “Evropa za građane” je program Evropske unije kojim se podstiče saradnja među građanima i
njihovim organizacijama u zemljama članicama Programa i pruža podrška, između ostalih, grupama
građana, nevladinim organizacijama i lokalnim organima vlasti.
Program ima za cilj aktivno evropsko građanstvo i pružanje podrške uključivanju građana u proces
evropskih integracija. Program podržava jačanje evropskog identiteta zasnovanog na zajedničkim
vrijednostima, razvijanje osjećaja pripadnosti Evropskoj uniji, te unapređenje tolerancije i uzajamnog
razumijevanja među građanima.
Ukupan budžet programa za period 2007-2013 godina iznosi 215 miliona EUR.
Korisnici Programa su akteri na nivou lokalne zajednice, prvenstveno organizacije civilnog društva i
lokalni organi vlasti, ali i druga tijela koja okupljaju i udružuju građane.
U Programu pored zemalja članica EU, učestvuju i Hrvatska, Albanija i Makedonija.
20. jula 2012. godine Bosna i Hercegovina i Evropska komisija su potpisali Memorandum o razumijevanju
o učešću Bosne i Hercegovine u programu Evropa za građane. Od dana potpisa potencijalni aplikanti iz
Bosne i Hercegovine imaju pravo aplicirati projektima u okviru programa Evropa za građane.
Do kraja 2012. godine se očekuje ulaza Crne Gore i Srbije u program Evropa za građane.
Također, postoje indicije i vrlo je izvjesno da će se program Evropa za građane produžiti u perspektivi
2013-2020.
Programom “Evropa za građane” se finansiraju sljedeće aktivnosti: aktivni građani za Evropu - kroz
aktivnosti bratimljenja gradova i projekte građana, aktivno civilno društvo u Evropi - kroz aktivnosti
podrške organizacijama civilnog društva i aktivno evropsko sjećanje - aktivnosti koje se odnose na
odavanje počasti žrtvama nacizma i staljinizma.
Provođenje programa “Evropa za građane”
277
Program je u nadležnosti Generalnog direktorata za komunikacije Evropske komisije. Za provođenje
Programa zadužena je Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu sa sjedištem u
Briselu, koja djeluje pod nadzorom Evropske komisije. Izvršna agencija objavljuje pozive za predaju
projektnih prijedloga, ocjenjuje i vrši odabir prijedloga projekata, dodjeljuje finansijska sredstva i prati
realizaciju projekata. Sredstva se dodjeljuju kvalitetnim projektima i ne postoji ograničenje u pogledu
dodjele sredstava za projekte za pojedinu zemlju.
Za provođenje aktivnosti programa “Evropa za građane”, neophodno je uspostaviti Kontakt tačku za
Program u zemlji koja namjerava pristupiti programu.
Obim djelovanja i zadaci Kontakt tačke su širenje informacija o programu, pružanje podrške aplikantima,
održavanje redovnih kontakata sa Izvršnom agencijom, održavanje redovnih kontakat sa Kontakt
tačkama iz ostalih zemalja učesnica u Programu i druge aktivnosti u cilju uspješnog učešća u programu
“Evropa za građane”.
Evropska komisija sufinansira do 50% troškova Kontakt tačke, a na osnovu odobrenog godišnjeg radnog
programa. Ostatak troškova Kontakt tačke obezbjeđuju se iz budžeta.
Plaćanje ulazne karte
Učešće u Programu “Evropa za građane” predviđa plaćanje “ulazne karte” za svaku godinu učešća u
Programu, odnosno godišnjeg finansijskog doprinosa Bosne i Hercegovine. Dio sredstava moguće je
pokriti iz Instrumenta predpristupne pomoći (IPA) - (do 90% iznosa “ulazne karte” za prvu godinu učešća,
nakon čega se iznos sredstava iz IPA fondova smanjuje, a povećava sufinansiranje iz domaćeg budžeta
u narednim godinama). Ulazna karta se izračunava za svaku zemlju posebno, a za program “Evropa za
građane” radi se o relativno malom iznosu. Iznos ulazne karte za Bosnu i Hercegovinu za 2012. godinu
procijenjen je na 15.000 EUR.
Koristi od ulaska u program “Evropa za građane”
Programom “Evropa za građane” zainteresovane strane u Bosni i Hercegovini imaju mogućnost da
učestvuju u raznim projektima sa ciljem razmjene informacija, praksi i iskustava.
Uključivanjem Bosne i Hercegovine u program “Evropa za građane” pomoglo bi ne samo da bolje
funkcioniraju postojeća, već i da se uspostave nova partnerstva između bosanskohercegovačkih i
evropskih gradova, koja u prvi plan stavljaju saradnju lokalnih zajednica na kulturnom, sportskom i
ekonomskom planu
Pristupanjem programu “Evropa za građane” stvara se mogućnost kvalitetnije saradnje zemalja regiona i
Evropske unije razmjenjivanjem iskustava, informacija, dobrih praksi što bi doprinijelo unapređenju
međunarodnih odnosa u ovoj oblasti i bržoj integraciji Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Otvoreni poziv “Evropa za građane”
Kao što ste obaviješteni, Bosna i Hercegovina je potpisala Memorandum o razumijevanju i pristupila
programu
Evropa
za
građane.
Javni
pozivi
za
apliciranje
se
mogu
naći
na
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.
Veoma je bitno napomenuti da je nadolazeći rok rezervisan isključivo za Aktivnost 1 Mjeru 1 - Podmjera
1.1 Sastanci građana bratimljenih gradova i Podmjeru 1.2 Mreža bratimljenih gradova (uslov za
apliciranje nije da ste pobratimljeni ili da će te se pobratimiti iako se Mjere tako nazivaju). Ove podmjere
su rezervisane za lokalne organe vlasti, dok organizacije civilnog društva mogu sudjelovati uslovima o
odobrenja lokalnog organa vlasti ili u saradnji sa lokalnim organom vlasti, ali na prijavnom obrascu kao
nosioc projekta se nalazi lokalni organ vlasti. U nastavku ponavljamo par kratkih crtica za svaku Mjeru:
Mjera 1.1 Bratimljenje gradova
Cilj: Okupljanje građana partnerskih gradova u cilju jačanja međusobne saradnje i razumijevanja među
građanima. U okviru ove mjere možete obrađivati bilo koje teme, poenta je prenošenje iskustava i učenje
od partnera.
278
Podnositelj projekta: općina, grad ili OCD pod uslovima gore opisanim i objašnjenim na prezentacijama.
Uslov: najmanje 1 partner iz EU!
Savjet: Više partnera daje veću mogućnost da projektni prijedlog bude uspješan.
Aktivnosti: sastanci, konferencije, radionice, seminari, kulturna i sportska događanja itd.
Savjet: uključite što veći broj aktivnosti, kako bi vaš projekat bio raznovrsniji jer time imate veću
mogućnost da projekat bude uspješan. Veoma je bitan i rezultat projekta, odnosno vidljivost tih rezultata.
Trajanje: maksimalno 21 dan na razini projekta.
Učesnici: minimalno 25 učesnika obuhvaćenih projektom (najmanje ½ ne smiju biti predstavnici lokalnih
organa vlasti).
Savjet: Uključiti što je veći broj učesnika. Također, uključiti širok spektar različitih profila učesnika
(studenti, srednjoškolci, penzioneri, paziti na gender balans, itd.). Dio učesnika mora biti i od strane
partnera iz EU.
Budžet: Budžet izračunavate na temelju sistema paušalnih iznosa o kojem sam govorio na prezentaciji i
koji je jedan od najjednostavnijih načina izračuna budžeta. Tabela za izračun se nalazi u aplikacijskom
obrascu
koji
ćete
preuzeti
sa
zvanične
stranice
nakon
objave
poziva
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.
Napomena i savjet: Nema predfinansiranja - Sredstva koja odredite po sistemu paušalnih iznosa ćete
dobiti nakon završetka projekta, odnosno 45 dana nakon podnošenja finalnog izvještaja, savjet je da
vodite računa o broju učesnika koji predvidite u projektu kako bi u finalnom izvještaju i listi učesnika koju
predajete se taj okvir učesnika poklapao sa onim koji ste naveli u projektu!
Iznos: 5.000-25.000 EUR ovisno o broju učesnika i trajanju aktivnosti projekta (manje ili više od 10 dana)!
Savjet: Predajte projektni prijedlog 4-5 dana prije završetka roka, obzirom da je posljednjih dana moguće
zagušenje servera, pa da se ne dogodi da ne uspijete podnijeti aplikaciju!
Mjera 1.2 Mreže bratimljenih gradova
Cilj: Uspostavljanje dugoročnih tematskih partnerstava među općinama i gradovima sa ciljem razmjene
dobrih praksi, a koje se tiču približavanja Evropskoj uniji, izgradnji evropskog identiteta, itd. Veoma je
bitno da se vidi održivost takvih mreža i nastavljanje saradnje i nakon završenog projekta.
Podnositelj projekta: samo općina ili grad.
Uslov/učesnici: 30 pozvanih učesnika iz najmanje 4 općine/grada iz 4 različite države članice
Programa (najmanje 1 članica EU).
Aktivnosti (kao i u 1.1): sastanci, konferencije, radionice, seminari, kulturna i sportska događanja, itd.
Savjet: uključite što veći broj aktivnosti, kako bi vaš projekat bio raznovrsniji jer time imate veću
mogućnost da projekat bude uspješan. Veoma je bitan i rezultat projekta, odnosno vidljivost tih rezultata.
Trajanje: Maksimalno trajanje projekta 24 mjeseca. Minimum 3 zasebna događanja/aktivnosti gdje svako
događanje može trajati maksimalno 21 dan uz učešće minimum 30% stranih učesnika na svakom
događanju.
Budžet: Također, po sistemu paušalnih iznosa, prema tabeli koja se nalazi u obrascu. U Mjeri 1.2 također
279
možete predvidjeti izradu nekih komunikacijskih alata (DVD, film, brošure, knjige) za što dobijate posebna
sredstva i također izračunava u tabeli u obrascu. Također, dobivate i sredstva za troškove koordinacije
(saradnje na projektu sa partnerima, komunikacija, sastanci, itd.) što se isto izračunava ovisno o broju
partnera i trajanju projekta u tabeli u obrascu.
Napomena: Ima predfinansiranja – obzirom da su veći i zahtjevniji projekti 50% iznosa nakon potpisa
ugovora, a 50% iznosa projekta nakon finalnog izvještaja.
Iznos podrške: 10.000 – 150.000 EUR ovisno o broju učesnika i trajanju aktivnosti!
Savjet: Predajte projektni prijedlog 4-5 dana prije završetka roka, obzirom da je posljednjih dana moguće
zagušenje servera, pa da se ne dogodi da ne uspijete podnijeti aplikaciju!
U nastavku još par savjeta:
Nakon što ste odlučili uraditi projektni prijedlog u okviru programa Evropa za građane:
1. Preuzmite Programski vodič, te pročitajte sve detalje vezano za Mjeru na koju se prijavljujete u
narednom javnom pozivu (Mjera 1.1 ili Mjera 1.2)
2. Nakon toga uđite na stranice Izvršne agencije http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php i
pronađite objavljeni poziv (obično sa desne strane su novi objavljeni pozivi) kliknite na objavljeni poziv i
slijedite korake koji se od vas traže.
3. Obavezno preuzmite Vodič za ispunjavanje aplikacije koji će vam u mnogočemu olakšati
ispunjavanje aplikacije.
4.
Preuzmite
aplikacijski
obrazac
i
uz
pomoć
vodiča
http://eacea.ec.europa.eu/eforms/documents/citizenship/europe_for_citizens_eform_2012_user_guide_v
ersion_1.pdf ispunite aplikacijski obrazac.
NAPOMENA: a. Pruzmite aplikacijski obrazac sa stranice Izvršne agencije nakon što ste ušli na
link javnog poziva i spasite ga na svoj računar! b. Ne morate biti konektovani na Internet da bi
ispunjavali obrazac, možete ga ispuniti kao offline dokument! Popunite svoj obrazac! c. Dugme
„Validate“ vam koristi da bi vidjeli da li ste sva polja popunili! d. Nakon što ste 100 % sigurni da
ste sve pravilno popunili kliknite SUBMIT na kraju obrasca! Jednom kad kliknete SUBMIT dobijete
referentni broj koji je broj vaše aplikacije i više ne možete vršiti bilo kakve izmjene, zato budite
oprezni. NAPOMENA: da bi kliknuli SUBMIT i dobili broj morate biti konektovani na Internet, znači
aplikacijski obrazac se podnosi tako da nakon sto ga ispunite na svom računaru i kliknete
SUBMIT (uz obaveznu Internet konekciju) se automatski povezuje sa serverom Izvršne agencije i
šalje Vaš aplikacijski obrazac. e. Možete printati aplikacijski obrazac za vašu ličnu arhivu. f.
Uspješno podnošenje obrasca znači da ste dobili BROJ i da ste dobili potvrdni email na adresu
koju ste napisali u obrascu. g. Ove nabrojane tačke su preuzete iz Vodiča za popunjavanje
aplikacije koji OBAVEZNO morate slijediti!
5. Obavezno popuniti i dostaviti ostalu dokumentaciju koja se traži (Declaration of Honour ili Izjava časti
čiji obrazac možete preuzeti sa stranice, koju morate priložiti/izvršiti upload unutar aplikacijskog obrasca
str. 14, koja mora biti u pdf formatu) i ostalu dokumentaciju koju šaljete poštom na adresu koja se nalazi
na stranici nakon što uđete u tekst javnog poziva.
NAPOMENA: Za sve detalje, opise, ciljeve, smjernice koristite PROGRAMSKI VODIČ
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/documents/2011/programme_guide_en.pdf, ovaj
programski vodič je neznatno mijenjan (ciljevi, neki rokovi, itd.) i sve promjene su ugrađene u
prezentaciju,
ali
u
svakom
slučaju
pogledajte
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:364:0015:0020:EN:PDF (vaše interesovanje je
samo na prve dvije stranice, obzirom da su tu promjene vodiča vezane samo za nadolazeće rokove tj.
Podmjere 1.1 i 1.2).
Također, pročitaje novi finansijski vodič koji će Vam pojasniti sve vezano za finansiranje
http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/fik_1202.pdf.
Možda ove upute djeluju malo opširno i nerazumljivo, ali ukoliko pročitate pomenute VODIČE zaista nije
280
toliko komplikovano. Također, mnogo će Vam lakše biti kada uđete na link javnog poziva gdje vam je u
koracima objašnjeno šta sve treba da radite.
MOLBA: Mole se svi potencijalni aplikanti da pošalju informaciju o apliciranju, kako bi imali uvid u
broj aplikacija ispred Bosne i Hercegovine.
Goran KUČERA
Stručni saradnik
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Sektor za civilno društvo
Trg BIH br. 1
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 281 551
Faks: +387 33 201 794
Web stranica: www.mpr.gov.ba
281
Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio Javni konkurs za korištenje
sredstava Fonda za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja
zaštite okoliša
Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je 31.07.2013. godine (“Službene novine Federacije BiH”
broj 59/13, dnevni listovi “Dnevni avaz“ i “Večernji list” od 31.07.2013. godine) Javni konkurs za korištenje
sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša.
Konkurs je namijenjen općinama FBiH, gradskim upravama, javnim ustanovama i privrednim subjektima
koji su registrovani na području Federacije BiH, kao i međunarodnim institucijama i organizacijama, koje
svojim djelovanjem obuhvataju područje Federacije BiH. Projekti moraju biti od federalnog značaja,
odnosno koristiti i svojim sadržajem se odnositi na šire područje FBiH. Projekti koji se predlažu trebaju biti
jasno povezani sa federalnim i/ili sektorskim strategijama.
Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objave Javnog konkursa u “Službenim novinama FBiH”
Javni
poziv
kao
i
prateće
obrasce
http://www.fzofbih.org.ba/local/vijest.php?id=82
možete
preuzeti
sa
slijedeće
stranice:
282
Jačanje lokalne demokratije
Projekat Jačanje lokalne demokratije (Strengthening Local Democracy - LOD) finansira Evropska unija iz
sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), a projekat sprovodi Razvojni program Ujedinjenih
nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH). Partneri na projektu, a ujedno i sufinasijeri su jedinice lokalne
samouprave. Trenutno je u fazi implementacije LOD III.
Cilj projekta je doprinos demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljnjem razvoju BiH kroz podršku
odabranim općinama u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva, te stvaranju
finansijskih mehanizama za unaprijeđeno pružanje usluga.
LOD III projekat predstavlja korak naprijed kroz jačanje odgovarajućih kapaciteta na općinskom nivou i
stvaranje čvrstih temelja za razvoj lokalnih zajednica u BiH te njihove saradnje sa organizacijama civilnog
društva. Projekat teži ka uključivanju partnerskih općina/gradova u sve aspekte projektnog procesa što
podrazumijeva definisanje općinskih prioriteta kroz participatoran i inkluzivan proces, te planiranje
odgovarajućih projekata/intervencija organizacija civilnog društva po prioritetnim područjima, kao i
općinsko učešće u samom finansiranju projekata.
Projekt LOD III asistira širokom spektru aktivnosti izgradnje i jačanja kapaciteta i na taj način teži što
većem razvoju zajednica. Projektni pristup LOD III projekta ima za cilj da kombinira preporuke EU sa
praktičnim iskustvom i znanjem UNDP-a u pružanju podrške općinama i organizacijama civilnog društva.
Ovaj cilj se postiže putem promoviranja partnerstva između općinskih administracija i OCD-a, razmjenom
znanja i promoviranjem najbolje prakse, grantovskim mehanizmima koji omogućava učenje uz rad kao i
nastojanje da se realiziraju konkretni rezultati za lokalno stanovništvo, te putem transparentnog i
konkurentskog procesa odabira partnera. LOD III pomaže partnerskim općinama/gradovima da uzmu
učešće u implementiranju i da općinski predstavnici budu dio tima koji će vršiti nadzor nad projektima
neophodim za lokalni razvoj.
Ciljevi LOD projekta:
1.
Uspostava trajnog partnerstva između OCD i lokalnih vlasti podizanjem svijesti o
prednostima saradnji;
2.
Generiranje jedinstvenih i transparentnih mehanizama za raspodjelu općinskih/gradskih
sredstava predviđenih za projektne aktivnosti OCD-a.
3.
Podsticanje OCD da profiliraju/profesionaliziraju svoje aktivnosti – da usvoje praksu
dugoročnog planiranja, da djeluju u skladu sa lokalnim potrebama i budu manje ovisni o
trenutnim donatorskim prioritetima.
Adresa projekta: Zmaja od Bosne b.b., 71.000 Sarajevo, BiH
Web stranica za više informacija: www.undp.ba
283
Javni poziv za dodjelu granta za organizovanje sajma za žene u agrobiznisu
Na osnovu člana 27. Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i
Hercegovine“, broj 32/10), tačke III alineje 5. i 10. Odluke o osnivanju Gender centra Republike Srpske –
Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj
31/02, 63/05 i 33/09), člana 14. stav 3. i 4. Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2013. godinu
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 116/12), te u skladu sa članom 1, stav 2, tačka c) Kriterija za
dodjelu granta vaninstitucionalnim partnerima u okviru Sporazuma br. SPCA/SVK/2012/02 između UN
WOMEN i Gender centra Republike Srpske, direktorica Gender centra raspisuje
JAVNI POZIV br. GC-01-323-1/13
za dodjelu granta za organizovanje sajma za žene u agrobiznisu
u Republici Srpskoj
Kratki opis i ciljevi zadatka:
U okviru prioritetnog programa „Žene na selu“ iz Plana i programa rada Gender centra Republike Srpske
za 2013. godinu, a u okviru sprovođenja Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu u
Republici Srpskoj do 2015. godine, Gender centar Vlade Republike Srpske poziva zainteresovane
nevladine organizacije, registrovane u Republici Srpskoj, da se prijave za organizovanje Sajma za žene u
agrobiznisu (član 1, stav 2, tačka c) Kriterija za dodjelu granta vaninstitucionalnim partnerima u okviru
Sporazuma br. SPCA/SVK/2012/02 između UN WOMEN i Gender centra Republike Srpske), kojim će se
ove godine doprinijeti obilježavanju 15. oktobra, Međunarodnog dana žena na selu.
Ciljevi sajma su:
- Povećanje vidljivosti i doprinosa rada seoskih žena u razvoju poljoprivrede, turizma i ruralnom
razvoju uopšte;
- Podsticanje žena na bavljenje agrobiznisom i njihovo ekonomsko i društveno osnaživanje i
umrežavanje;
- Povećanje svijesti javnosti o značaju i ulozi seoskih žena za opstanak i razvoj sela.
Datum održavanja sajma: 15.10.2013.
Uslovi i rok prijavljivanja:
Za sprovođenje navedene aktivnosti mogu se prijaviti udruženja, registrovana u Republici Srpskoj, u
skladu sa Kriterijima za dodjelu granta vaninstitucionalnim partnerima u okviru Sporazuma br.
SPCA/SVK/2012/02 između UN WOMEN i Gender centra Republike Srpske, koji su u prilogu ovog
javnog poziva.
Podnosioci su dužni izraditi i podnijeti prijedlog u skladu sa obrascem koji je prilog ovom javnom pozivu.
Prijedlog se dostavlja u tri kompletna uvezana štampana primjerka, što uključuje prijavni obrazac i
pripadajuću dokumentaciju, a sam prijavni obrazac potrebno je dostaviti i u elektronskoj verziji. Rok za
dostavljanje prijave je 31.08.2013. godine na sljedeću adresu:
Gender centar Vlade Republike Srpske
(Prijava na javni poziv br. GC-01-323-1/13)
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
protokol@gc.vladars.net
Blagovremenim će se smatrati prijave koje pristignu u navedenom roku, kao i prijave koje nose poštanski
pečat u navedenom roku. Neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Postupak izbora:
Postupak izbora izvršiće se u skladu sa Kriterijima za dodjelu granta vaninstitucionalnim partnerima u
okviru Sporazuma br. SPCA/SVK/2012/02 između UN WOMEN i Gender centra Republike Srpske.
284
Ostale informacije:
Sve informacije mogu se pronaći na stranici Gender centra: http://www.vladars.net/sr-SPCyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Pages/Javni_pozivi.aspx, kao i na portalu www.ravnopravno.com.
Više informacija: javni poziv, sajam 2013 GCRS Kriteriji za dodjelu granta u okviru podrske UN WOMEN
2012 i 2013 prijavni obrazac
285
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratnu finansijsku pomoć ženama i
organizacijama u ruralnim i nerazvijenim gradovima
Ženska alternativna vlada Bosne i Hercegovine raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za
bespovratnu finansijsku pomoć ženama i organizacijama u ruralnim i nerazvijenim gradovima i opštinama
BiH.
Bespovratna finansijska pomoć koju će dodijeliti Ženska alternativna vlada BiH je namijenjena za
pojedinku i/ili lokalnu organizaciju, koje na najbolji način mogu pomoći svojoj ciljnoj grupi u okviru lokalne
zajednice u riješavanju prioritetnog problema. Podnositeljica/lac zahtjeva treba da u pisanoj formi na
jednoj stranici maksimalno obrazloži problem, načine riješavanja i objasni na koji će način finansijska
pomoć biti utrošena.
Zahtjev za bespovratnu pomoć podnosi se elektronskim putem na: vstojanovic@hcabl.org i
zumicevic@hcabl.org ili poštanskim putem na adresu: Helsinški parlament građana Banjaluka, ul. Miše
Stupara 68, 78000 Banjaluka.
Poziv za podnošenje zahtjeva je otvoren do ponedjeljka 2. septembra 2013. godine. Sredstva za
finansiranje biće prikupljena na donatorskoj večeri, koja će biti organizovana na jesen 2013. godine.
Visina pomoći nije unaprijed definisana, i biće poznata nakon organizovanja donatorske večeri.
Ženska alternativna vlada vjeruje da je ovo dobar način da se skrene pažnja javnosti na krajnje
marginalizovan položaj žena, posebno u ruralnim i nerazvijenim dijelovima BiH, koje nemaju jednake
šanse i mogućnosti da se obrazuju, zaposle ili bave preduzetništvom. Iako svjesna činjenice da
prikupljena sredstva neće moći u cjelosti da riješe problem, Ženska vlada je odlučna u namjeri da
podstakne njegovo rješavanje.
Ženska alternativna vlada želi da svoje stručnjačke kapacitete iskoristi kako bi upravo u manjim
sredinama podstakla određene akcije i povezala organizacije civilnog društva i lokalne vlasti da zajedno
rade i djeluju.
Više informacija moguće je dobiti na vstojanovic@hcabl.org i na zumicevic@hcabl.org kao i na 051/ 432
– 750 i 065/ 420 – 247.
Ženska alternativna vlada BiH, osnovana u septembru 2012. www.zenskastranapolitike.hcabl.org) je
neformalni politički subjekt na političkoj sceni BiH, koji artikuliše i promoviše potrebe, stavove i stručnjački
potencijal žena u različitim oblastima BiH u cilju unaprijeđenja položaja žena, povećanja njihovog učešća i
uticaja u javnom životu bh. društva. Mandate u Ženskoj vladi, prvoj ovakve vrste u BiH, u oblasti finansija,
ljudskih prava i borbe protiv svih oblika nasilja, civilnog društva i aktivizma, ruralnog razvoja, zaštite
životne sredine i održivog razvoja, socijalne politike i zdravlja, dobile su žene iz Prijedora, Modriče, Tuzle,
Sarajeva i Rogatice.
286
Multimedia Fund Grant
Multi Media Fund grant pruža mogućnost etabliranim medijima / multimedijalnim novinarima, koji mogu
provesti i do tri mjeseca istražujući priče i programe / sadržaje ideje u razvoju. Kandidati mogu pronaći
nove priče na terenu ali se očekuje da će već identificirati više priča koje će biti od interesa za raznoliku
paletu britanskih medija prije kontaktiranja WorldView.
Rok predaje prijedloga projekata
Multi Media Fund je bez rokova ili završnih datuma za aplliciranje. WorldView će dodijeliti ograničen broj
grantova svake godine.
Uslovi i apliciranje
Dostatna sredstva će se dodjeljivati kako bi se omogućila implementacija projekta. Sredstva mogu biti
dostupna za pokrivanje tekućih troškova noćenja / najma dok aplikant putuje. Kandidati trebaju pripremiti
barem jednu osnovnu ideju pogodnu za razvoj. Od kandidata se očekuje da pokažu značajno istraživanja
u području koje predlažu za posjetu i također moraju navesti niz potencijalnih priča tj. ideja pogodnih za
medija u Velikoj Britaniji, primjerice, pokrivenost novina, on-line, časopise i slično. Gdje je to moguće, od
podnositelja će se očekivati povezivanje sa mrežama profesionalaca u zemljama koje posjećuju.
Iznosi koji se dodjeljuju su promjenjivih vrijednosti, ovisno o odredištu i trajanju boravka, ali se nudi do
maksimalne vrijednosti od 10.000 funti. Završne aplikacije bi trebale biti podržane pismima / emailovima
interesa od različitih britanskih medija.
Odgovornost i monitoring
Svi aplikanti će dobiti ugovore i biće navedeni zahtjevi uključujući i kopije svih publiciranih materijala,
serije fotografija, pisani izvještaji i troškovi punog izvještaja. Primaoci donacije će također biti ugovoreni
da informiraju WorldView o SVIM TV / MEDIJSKIM REZULTATIMA proizašlim iz granta. Sva prava će
pak ostati dobitnicima granta.
Kako aplicirati
Nakon što je vaš projekat inicijalno odobren ispunite aplikacionu formu i budžet i pošalijte ih
na: worldviewsubmissions@cba.org.uk
Download Application (doc)
Download Budget Sheet (xls)
287
Open Society Foundations Worldwide Fund for Leadership Transitions in
Nonprofits (Fond za lidersku tranziciju neprofitnih organizacija Fonda otvoreno
društvo)
Novi fond Open Society Foundations podržava novu generaciju lidera iz cijelog svijeta da implementirati
svoje inicijative. Neprofitne organizacije se suočavaju sa izazovima kada ih preuzmu novi lideri. Kako se
odvija tranzicija novi lideri se moraju nositi s unutrašnjim ograničenjima i nedostatkom resursa.
Ovaj novi fond nastoji novim liderima dati diskrecionu podršku za provedbu ideja koje su ga dovele na tu
poziciju. Ova vrsta podrške je dostupna samo neprofitne lidere na početku njihovog mandata.
Open Society Foundations se zalaže za pružanje podrške novoj generaciji lidera civilnog društva u sklopu
svojih nastojanja da ojača neprofitni sektor u svijetu. New Executives Fund će podržavati izvršne
direktore i predsjednike koji imaju potencijal biti lideri u područjima koja su bitna za Open Society
Foundations.
Open Society Foundations je odavno napravio pojedinačne odluke za podršku novim direktorima
uključujući ovogodišnju podršku direktorima NAACP Legal Defense Fund i PEN American Center. New
Executives Fund proširuje ovu vrstu podrške što je sastavni dio kako Otvoreno društvo pomaže izgraditi
novu generaciju neprofitnog liderstva.
Prva grupa organizacija iz čitavog svijeta koja će dobiti podršku radi na promicanju pitanja ljudskih prava i
društvenih pitanja. Organizacije će dobiti dvogodišnji grantove koji će biti dodijeljeni diskrecionim pravom
izvršnog direktora.
Za više informacija pogledajte link.
288
Podrška projektima iz kulture
Njemačka ambasada u Sarajevu svake godine podržava male projekte iz kulture u Bosni i Hercegovini. I
2013. želimo podržati interesantne i originalne projekte. Možda i vaš projekat dođe u obzir?
Odrednica “njemačka kultura“ budi različite asocijacije. Šta Vama pada na pamet u vezi njemačke
kulture? Beethoven? Kobasica? Pivo? Sve to je lijepo, ali Njemačka je mnogo više od toga! S našim
fondom za kulturu želimo vam predočiti raznovrsnost moderne Njemačke.
Berlin je danas jedna od najuzbudljivijih evropskih metropola kulture i privlači mlade kreativce iz cijelog
svijeta. Svejedno da li se radi o grafitima u ekskluzivnim predvorjima banaka ili Goethe-ovim pjesmama
uz ritmove tehno muzike, u Berlinu se spaja mnogo onog što na prvi pogled uopšte ne ide skupa! I daleko
od glavnog grada se dešava mnogo u njemačkoj kulturi: hamburški režiser turskog porijekla, Fatih Akın,
dobija međunarodne nagrade, u Leipzig-u se u junu svake godine održava najveći gotički skup na svijetu,
i upravo na livadama gdje pasu krave to malo mjesto Wacken svakog ljeta postaje najveća heavy metal
pozornica u Evropi. Projekti koji na originalan način prikazuju aspekte njemačke kulture sadašnjice u
njihovim mnogobrojim oblicima imaju dobre šanse.
Rad iz oblasti kulture Ambasade ne treba da bude jednosmjerna ulica. Nije nam samo stalo do toga da
Njemačku predstavljamo u Bosni i Hercegovini – važnija nam je ideja razmjene. Kako možemo sastaviti
umjetnike iz obje države i time ojačati kulturne odnose između naše dvije države? Projekti koji na to mogu
dati dobar odgovor su nam posebno dobro došli!
Da li sami vjerujete u svoju ideju? Da li u to možete ubijediti i druge institucije? Ambasada preuzima
uvijek samo jedan dio troškova, jer ako su druge lokalne institucije spremne dati svoj vlastiti doprinos
onda je to većinom najbolja garancija za uspješan projekat.
Goethe-Institut je već čitav niz godina zastupljen u Bosni i Hercegovini i pruža izuzetan doprinos
unapređenju njemačkog jezika, prezentaciji njemačke kulture i kulturnoj razmjeni. Za velike projekte je
Goethe-institut vaš idealni partner za razgovor. Ambasada može podržati samo male projekte, ponekad
sa samo nekoliko stotina KM, rijetko sa iznosom većim od 1000 EUR.
Svaki projekat mora započeti i završiti u jednoj kalendarskoj godini. Projekte koji su već započeli
Ambasada ne smije podržati. Isto se odnosi i na projekte koje već podržava Goethe-Institut. Projektni
partneri moraju voditi računa o tome da se projekat kao što je dogovoreno sprovede i da se novac
Ambasade utroši kako je dogovoreno. Sve to mora da se odvija što je moguće efikasnije i štedljivije.
Podrška Ambasade naravno mora biti vidljiva za javnost. Nakon završetka projekta, projektni partneri
trebaju napisati kratak izvještaj (na njemačkom ili engleskom) i detaljno dokumentovati sve izdatke. Do
pet godina nakon završetka projekta partneri moraju na zahtjev Ambasade prikazati projektnu
dokumentaciju i originalne račune.
Ako mislite da vaš projekat odgovara ovim smjernicama: pošaljite vaš prijedlog (na njemačkom ili
engleskom) sa detaljnim budžetom na ku-100@sarj.diplo.de
Radujemo se vašim idejama!
Link za više informacija: www.sarajewo.diplo.de/Vertretung/sarajewo/ba/06/kkf__seite.html
289
Poziv za projekte hCa Banja Luka i Fondacija CURE Sarajevo
Helsinški parlament građana i Fondacija Cure, u sklopu projekta „X- Press II - društvena uključenost
putem medija“, koji finansira Evropska unija, raspisuju Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga na temu
„Marginalizovane grupe i mediji“.
Projektni prijedlozi treba da doprinose razvijanju partnerske saradnje između udruženja /organizacija
marginalizovanih grupa i medija i da se fokusiraju na:
- afirmaciju društveno odgovornog novinarstva i povećanje medijske vidljivosti socijalno isključenih
grupa,
- zajedničko lobiranje i zagovaranje prema institucijama nadležnim za rješavanje konkretnih
problema različitih marginalizovanih i ranjivih grupa u našem društvu, i
- uključivanje javnosti u konkretne zagovaračke akcije.
Generalni cilj koji se želi postići dodjelom malih grantova je povećanje kompetencija organizacija civilnog
društva i medija za kreiranje zakona, politika i mjera koje se tiču položaja i prava marginalizovanih grupa i
unapređenje profesionalnih novinarskih standarda u izvještavanju o socijalno isključenim grupama i
programskih sadržaja koji se tiču ovih grupa.
Projekti ne mogu trajati duže od 5 (pet) mjeseci i trebaju se realizovati do kraja marta 2014. godine.
Pravo na učešće u dodjeli malih grantova imaju nevladine organizacije i mediji iz Bosne i Hercegovine
koji dostave prijedlog projekta do 15. septembra 2013. godine.
Projektne prijedloge ne mogu podnositi samostalno/pojedinačno nevladine organizacije ili mediji, već
samo u partnerstvu, te je uz prijavu projekta potrebno dostaviti i Sporazum o partnerstvu između
najmanje jednog medija i jedne nevladine organizacije.
Ukupan budžet projektnog prijedloga ne smije biti veći od 1.000 EUR, a biće finansirano ukupno 12
projekta.
Nakon implementacije projekta potrebno je dostaviti finansijski i narativni izvještaj.
Projektne prijedloge ili eventualna pitanja, slati na: maligrantovi@hcabl.org.
Link za više informacija: http://www.mreza-mira.net/732-poziv-za-projekte-hca-banja-luka-i-fondacijacure-sarajevo/
290
Poziv za projekte udruženja/udruga žrtva rata u BiH
Projekt “Izaberimo mir zajedno” (Choosing Peace Together – CPT) podržan od Američke agencije za
međunarodni razvoj (United States Agency for International Development – USAID) zajednički
implementiraju Catholic Relief Services (CRS) i Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
(Caritas BK BiH), u trajanju od četiri godine (januar/siječanj 2010. godine – april/travanj 2014. godine).
Ovim putem pozivamo zainteresirana udruženja/uduge žrtava rata u BiH da u svojim lokalnim sredinama
organiziraju neke od sljedećih aktivnosti navedenih u nastavku.
1. Organizacija javnih govorenja žrtava rata u BiH (više informacija u okviru dokumentarnog
filma na www.moja-prica.org)
2. Organizacija aktivnosti tokom Sedmice/tjedna mira “Osjeti snagu mira!”
3. Organizacija aktivnosti koje doprinose izgradnji mira i pomirenju u lokalnim zajednicama.
U okviru ovoga poziva za projekte mogu aplicirati samo registrirana udruženja/udruge žrtava rata iz
Bosne i Hercegovine, odnosno udruženja/udruge porodica nestalih i nasilno odvedenih osoba, bivših
logoraša, udruženja/udruge civilnih žrtava rata, osoba oboljelih od post-traumatskog stresnog
poremećaja, udruženja/udruge ratnih vojnih invalida i žene žrtve rata.
Ostale organizacije civilnog društva nisu kvalificirane za apliciranje u okviru ovoga poziva za projekte.
U okviru ovoga poziva za projekte se odobravaju mikro-grantovi u iznosu do 2.000 KM po projektu.
Ukupna suma dostupna za finansiranje je 20.000 KM.
Ukoliko se radi o zajedničkoj aplikaciji dva udruženja/udruge koja okupljaju članice i članove različitih
etniciteta, može se odobriti grant u vrijednosti do 3.000 KM.
Sve organizacije aplikanti su obavezni obezbijediti doprinos u vrijednosti od 20% vrijednosti projekta bilo
u finansijskim sredstvima ili in-kind (u naturi, tj. volonterski rad, prostor, i slično).
Krajnji rok za prijem aplikacija je petak, 30. avgust/kolovoz 2013. godine do 10.00, no ohrabrili bi vas da
aplikacije pošaljete i ranije.
Poziv za projekte: Vodic za apliciranje CPT, juli 2013
Aplikaciona forma: CPT obrazac prijedloga projekta, juli 2013
Link za više informacija: http://www.mreza-mira.net/1587-poziv-za-projekte-udruzenja-zrtva-rata-u-bih/
291
Poziv za sufinansiranje „Vitalnih projekata“ Tuzle 2012 /2013
Posebni program podrške povodom obilježavanja 10 godina rada Fondacije tuzlanske zajednice.
Fondacija tuzlanske zajednice poziva organizacije civilnog društva u Tuzli da predlože partnerske
projekte koji će doprinijeti da Tuzla bude bolje i bezbjednije mjesto za življenje, rad i učenje.
Specifični cilj poziva na predlaganje Vitalnih projekta
Grantovi za Vitalne projekte Tuzle 2013/2014 će podržati programe organizacija civilnog društva u Tuzli
koje imaju čvrste dokaze o uspješno implementiranim programima/projektima za dobrobit lokalne
zajednice i poboljšanje uslova življenja u Tuzli.
Grantovi za Vitalne projekte će podržati strateški važne aktivnosti za razvoj Tuzle u oblastima u kojima je
stanje od strane građana ocijenjeneo kao „Zabrinjavajuće loše“ i „Loše“u okviru istraživanja Vitalni znaci
Tuzle 2012, kao što su Rad i Zapošljavanje, Ekonomija i poduzetništvo. Cjelokupan izvještaj preuzmite sa
http://vitalni-znaci.fondacijatz.org/.
Poziv je otvoren od 2.7.2013. do 31.8.2013.
Sufinansiranje projekata iz lokalnih izvora
Tuzlanska fondacija je obezbjedila grant sredstava za sufinansiranje Vitalnih projekta u ukupnom iznosu
do 15000 KM, koja će biti stavljena na raspolaganje odabrenim projektima onda kada se obezbjede
dodatna sredstva iz lokalnih izvora u ukupnom iznosu od 5000 KM.
Zajedno sa odabranim partnerskim organizacijama, Fondacija tuzlanske zajednice će raditi na
prikupljanju sredstava iz lokalnih izvora, kako bi se putem donacija građana, porodica, građanskih grupa,
te društveno odgovornih firmi obezbijedilo dodatno sufinansiranje za odabrane projekte u omjeru od 1:3
(lokalni donatori: Fondacija tuzlanske zajednice). Aktivnosti na prikupljanju sredstava će započeti
15.9.2013. godine i trajaće za svaki projekat različito, zavisno od vremena potrebnog za prikupljanje
sredstva u gore navedenom omjeru.
Osnovni kriteriji
- Pravo na predlaganja Vitalnih projekata imaju organizacije civilnog društva sa sjedištem u Tuzli
(registrovana udruženja i fondacija bez obzira na nivo registracije), koje su pokazale da imaju
uspješan razvojni put:
- Organizacija uspješno razvija programe i ima dobre rezultate rada u proteklim godinama;
- Organizacija ima napisan strateški plan koji redovno prati i razvija
- Program koji organizacija predlaže je u skladu sa strateškim planom i omogučiće organizaciji da
ostvari još bolje rezultate u budućnosti.
- Prijedlog projekta mora da reflektuje jedno ili više pitanja koja su identifikovana u 12 oblasti
istraživanju o kvaliteti življenja Vitalni Znaci Tuzle 2012. Prednost će imati one oblasti čije je
stanje tokom istraživanja ocijenjeno od strane građana kao „Zabrinjavajuće loše“ i „Loše“, kao što
su Rad i Zapošljavanje, Ekonomija i poduzetništvo. Cjelokupan izvještaj Vitalni Znaci Tuzle 2012.
možete preuzeti na http://vitalni-znaci.fondacijatz.org/
- Sredstva mogu biti dodjeljena novim ili već postojećim programima i inicijativama.
- Prijedlozi projekata moraju jasno opisati potrebu u zajednici, demonstrirati investiciju i inovaciju
unutar lokalne zajednice.
- Predloženi projekti će biti implementirani na području Općine Tuzla u periodu od 1 godine, počev
od dana kada sredstva budu operativna.
o Predloženi projekti trebaju doprinijeti:
- Jačanju i repliciranju programa: Podržaće se aktivnosti koje će povećati obim programa u smislu
broja korisnika, broja organizacija i broja naselja koje koriste takav program i slično.
- Dokumentovanju programa: Aktivnosti koje će pomoći da se korist od programa jasno dokaže u
javnosti, putem npr. evaluacije i istraživanja o zadovoljstvu korisnika programa.
292
-
Promociji programa: Aktivnosti koje će poboljšati promociju programa među korisnicima i onima
koji bi mu mogli pomoći razvoju programa.
Kako aplicirati?
Prijedlozi projekata trebaju biti dostavljeni na aplikacionom formularu putem elektronske pošte
fondtz@fondacijatz.org i putem pošte u štampanoj verziji na adesu Pozorišna 13, 75000
naznakom „Vitalni projekti Tuzle 2013/2014“. Štampana verzija predloženog projekta treba
potpisana od strane ovlaštene osobe. Prijedlozi projekata se neće primati putem faksa. Sve
aplikacije će dobiti potvrdu prijema i odgovor o statusu aplikacije najkasnije tri sedmice
zatvaranja poziva na projekte.
na email:
Tuzla sa
da bude
primljene
od dana
Aplikacioni formular – Vitalni znaci Tuzle 2013.
Upute za popunjavanje aplikacije VITALNI PROJEKTI 2013.
Proces donošenja odluka
Maksimalan grant po jednom odobrenom projektu/organizaciji je 10000 KM. (2500M je obezbjeđeno iz
lokalnih izvora, a 7500KM iz Fonda za Vitalne projekte).
Predložene projekte će razmatrati Upravni odbor Fondacije tuzlanske zajednice u septembru 2013.
godine.
Fondacija tuzlanske zajednice zadržava pravo da traži dodatnu dokumentaciju i pojašnjena od
organizacija čiji projekti budu odobreni.
Fondacija tuzlanske zajednice zadržava pravo da ponovi poziv u slučaju da niti jedan predloženi
program/projekat ne zadovolji postavljene kriterije i ukoliko se ne obezbijede sredstva iz lokalnih izvora.
Prezentiranje vaše organizacije i programa
Organizacije koje budu izabrane u uži krug će biti pozvane da predstave svoj program i organizaciju na
web stranici Fondacije tuzlanske zajednice, s ciljem da se ove informacije prezentiraju potencijalnim
lokalnim filantropima, medijima i svim građanima Tuzle. Podržani Vitalni projekti Tuzle 2013/2014 će biti
prezentirani donatorima, volonterima, partnerima, relevantnim institucijama, te medijima.
Za dodatne informacije obratite se na fondtz@fondacijatz.org ili telefon 035 362 830/831.
Link :
http://fondacijatz.org/index.php/aplicirajte/aplicirajte-za-grantove-i-druge-podrske/189-posebniprogrami-za-sufinansiranje-projekata
293
Projekti FIRMA i FARMA
FIRMA projekat:
Tokom trajanja projekta USAID-Sida FIRMA će dodjeljivati male grantove kvalificiranim organizacijama u
pojedinačnom prosječnom iznosu granta od 15.000 KM do 35.000 KM. U fokusu fonda malih grantova
projekta FIRMA će biti pružanje pomoći u pogledu finansiranja aktivnosti koje će imati opći pozitivni uticaj
na poslovnu konkurentnost u sektorima drvoprerade, turizma i metaloprerađivačke industrije u BiH.
FIRMA trenutno ne prima nove aplikacije za projektne prijedloge. Za sve dodatne informacije, uputite
email na info@firmaproject.ba
Link na web stranicu: www.firmaproject.ba/ba/news/news.aspx?id=310
***************************************************************************
FARMA projekat:
Tokom trajanja projekta, projekat USAID-Sida FARMA će dodjeljivati male grantove kvalificiranim
organizacijama u pojedinačnom prosječnom iznosu granta od 5.000 KM do 50.000 KM. Osnovni cilj
grantova je izgradnja kapaciteta učesnika/ca u određenim sektorima proizvodnje čime bi se povećala
prodaja, investicije i zapošljavanje.
Link na web stranicu: www.bosniafarma.ba/o-nama
294
SCOPES Grant Programme for Joint Research Projects (SCOPES grant program
za zajedničke istraživačke projekte)
Zajedno sa Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), SNSF promovira suradnju sa
zemljama istočne Evrope i i novih nezavisnih država bivšeg Sovjetskog Saveza (NIS) od 1990. godine
kroz implementaciju programa naučne suradnje u šest faza. Ova predanost, koja je dio šireg napora za
jačanje privredne, naučne i kulturne veze između Švicarske i istočne Evrope i NIS-a sada se obnavlja.
U poređenju sa prethodnim fazama SCOPES-a su ponuđeni isti instrumenti finansiranja i u SCOPES
2013-2016. Ukupni budžet od 16 miliona CHF će biti dostupan sa glavnim naglaskom na izgradnju
kapaciteta (mladih i istraživačica).
U okviru SCOPES 2013-2016 će biti:
prvi poziv za podnošenje prijedloga za zajedničke istraživačke projekte (otvoren od 20.
marta/ožujka – 20. septembra/rujna 2013. godine), i
drugi poziv za podnošenje prijedloga za institucionalna partnerstva (otvoren od proljeća do jeseni
2014. godine).
Kvalificiranost
4. Naučnici koji rade u istraživačkim institucijama u Švicarskoj i u zemljama istočne Evrope,
zapadnog Balkana i novih nezavisnih država bivšeg Sovjetskog Saveza imaju pravo na
sudjelovanje u programu.
5. Glavni kandidat mora biti zaposlen u švicarskoj istraživačkoj instituciji.
6. Naučno osoblje u Švicarskoj i istočnoj Europi / NIS-u mora biti zaposleno u ustanovi
Kategorija A:
- Zemlje zapadnog Balkana: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora,
Srbija.
- Južni Kavkaz: Armenija, Azerbejdžan, Gruzija.
- Srednja Azija: Kirgistan, Tadžikistan, Uzbekistan.
- Moldavija, Ukrajina.
Kategorija B
- EU zemlje članice: Bugarska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litvanija.
- Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija.
- Hrvatska.
- Rusija, Kazahstan.
Kako aplicirati
Prijedloge projekata mogu zajednički pripremiti švicarski i aplikanti iz istočne Evrope i NIS-a. Aplikaciju
trebaju podnijeti glavni aplikant iz Švicarske (budući koordinator projekta) kroz SNSF web.
Potreban je korisnički račun kako bi dobili pristup web platformi i kako bi podnijeli prijedlog projekta. Kako
bi otvorili račun novi aplikant se treba registrirati na SNSF kao novi korisnik. Kada se registrirate dobićete
korisničko ime i šifru putem emaila (generalno unutar pet radnih dana).
Generalna pitanja u vezi procedure apliciranja možete uputiti na SCOPES Programme Office (SNSF,
International Co-operation, international@snf.ch.
Aplikacije treba podnijeti SNSF-u do 20. septembra/rujna 2013. godine.
For more details consider also the Official Call
295
Seeing is Believing Grants
Seeing is Believing, suradnički napor Standard Chartered Bank i International Agency for Prevention of
Blindness je objavio poziv za projekte NVO-a koji rade u zemljama sa niskim i srednjim nivoom prihoda.
Pod ovim pozivom za projekte Seeing is Believing Innovation Fund za cilj ima dodjelu grantova između
10.000 USD i 200.000 USD projektima koji razvijaju i testiraju ideje, nove tehnologije ili operativne
modele njege očiju s potencijalom velikog uticaja ili čak i sistematskih promjena. Fond je spreman pomoći
projekte s višim stepenom neizvjesnosti uspjeha od tradicionalnijih donatora kako bi se omogućio prostor
da organizacije ili osobe eksperimentiraju s novim idejama i pristupima koji imaju potencijal da postanu
novi održivi i isplativi pristupi pomoći u borbi izbjegavanja sljepila.
Innovation Fund će finansirati projekte u bilo kojoj od dvije faze:
Faza 1 - Pilot faza: osigurati će grant za projekte koje su u početnoj fazi testiranja i procijeniti novi pristup,
operativni model i tehnologiju s potencijalom uticaja.
Faza 2 - Priprema za implementaciju: osigurati će grant za pripremu projekata koji su morali dokazati
uspjeh u pilot fazi.
Ako ste organizacija ili pojedinac s dobrom idejom ili imate novi pristup promicanju zdravlja očiju, ili
omogućavanje da slijepe i slabovidne osobe postanu neovisne želimo da nam se javite.
SiB Innovation Fund je otvoren za aplikacije:
- nevladinih, neprofitnih grupa (NVO-a),
- organizacija slijepih / osoba sa invaliditetom (fokusiranih na tehnološke kategorije navedene iznad),
- akademske institucije i univerzitete,
- istraživačkih organizacija,
- kompanija iz privatnog sektora (npr. tehnoloških kompanija), i
- individualnih osoba (predmet dostvaljanja dvije reference od strane institucije sa reputacijom i 5%
sopstvenog finansiranja). Uspješni “individualni” aplikanti mogu biti predmet kreditne provjere.
Aplikanti ne trebaju biti registrirane organizacije.
Za više informacija pogledajte link.
296
Slovak and Balkan Public Policy Fund
Balkan Civil Society Development Network (BCSDN) i Pontis Foundation su objavili drugi Poziv za
projekte za istraživače i organizacije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i
Srbije za razvoj prijedloga politika koji se bave jednom od dvije prioritetne teme:
1. Demokratija i vladavina zakona
2. Ne-većinske zajednice
U vezi Demokratije i vladavine prava fokus će biti na analiziranju (jednog ili više ako su povezani) od
sljedećih pitanja: donošenje i implementacija politika, korupcija, mediji, pristup javnim
informacijama, upravljanje kapacitetima i transparentnost javnih institucija.
U vezi druge prioritetne teme, Ne-većinske zajednice, posebna pažnja će biti posvećena: poštovanje i
zaštita ne-većina, društvenih grupa i grupa u pozicijama drugih oblika diskriminacije i osobe s
invaliditetom.
List pitanja je ilustrativna i nije kompletna.
Prioritet će biti na istraživačkim projektima koji uključuju organizacije civilnog društva i koji jačaju suradnju
sa sektorom.
Ko može aplicirati:
 Organizacije civilnog društva u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori ili
Srbiji. Prioritet će biti na organizacijama koje nisu bile korisnice EU fondova kao vodeće
organizacije;
 Individualni istraživači, građani ovih šest zemalja ispod 35 godina (uključujući M.A. studente na
zadnjoj godini studija).
Rezultati projekta trebaju biti:
 Dokument politika - BCSDN i Pontis Foundation mogu ponuditi pomoć u distribuciji proizvoda
politika relevantim institucijama. Sem toga dokument će biti objavljen na BCSDN i Pontis web
stranicama (uslovi za veličinu i dužinu dokumenta se mogu naći u pozivu za projekte);
 Događaj politika - jedan nacionalni događaj za diskutiranje i promociju sa zainteresiranim
stranama.
Projekte sa sljedećim dokumentima
fund@balkancsd.net:
- CV (na engleskom jeziku)
- Prijelog projekta
- Budžet
treba
predati
do
10.
septembra
2013.
godine
na
Visina granta:
 Za organizacije - maksimalno 5000 EUR
 Za individualne istraživače – maksimalno 3000 EUR
Kontakt osoba za dodatne informacije je Deniza Bundalevska, SBPPF Koordinator (dbn@balkancsd.net).
Poziv za projekte je organiziran u okviru „Balkan Civil Society Acquis – Strengthening the Advocacy and
Monitoring Potential and Capacities of CSOs”, finansiran od EU i Balkan Trust for Democracy te Slovak
and Balkan Public Policy Fund, finansiran od Slovak Aid. Više informacija o projektu možete pronaći na
www.balkancsd.net i www.pontisfoundation.sk.
297
Small Business Support (Podrška malom biznisu)
Tim za podršku malom biznisu (Small Business Support - SBS) pomaže preduzećima da unaprijede svoje
poslovanje i konkurentnost kroz angažiranje domaćih konsultanata koji pružaju usluge u okviru
specifičnog segmenta poslovanja (BAS) ili, pak, kroz angažiranje stranih konsultanata za uvođenje
najboljih upravljačkih praksi u preduzeća koja imaju potencijal da postanu predvodnici na tržištu (EGP).
Sarađujemo s preduzećima koja su u većinskom privatnom domaćem vlasništvu i barem dvije godine
neprekidno posluju, odnosno proizvode, imaju visok potencijal za rast i kredibilan menadžment
opredijeljen za dati projekt. SBS ne radi s finansijskim institucijama, kao ni s preduzećima vojne
proizvodnje ili u duhanskoj industriji ili preduzećima koja se bave djalatnošću kockanja.
Program Usluge poslovnog savjetovanja (Business Advisory Services - BAS) osigurava savjete u
području analize tržišta, brandinga, reorganizacije, upravljanja ljudskim resursima, prodaje, IT sistema,
inžinjerskih elaborata i implementacije upravljačkih sistema.
Kriteriji BAS-a za preduzeća kandidate su
- do 250 zaposlenih
- da mogu platiti 25-75% od ukupne cijene projekta na osnovu tabele grantova (maksimalni grant
10.000 EUR)
Formular za prijavu za BAS projekat
Program za razvoj preduzeća (The Enterprise Growth Programme – EGP) pomaže preduzećima da
uvedu organizacijske promjene i razviju nove poslovne vještine kroz realizaciju široke lepeze ciljeva za
preduzeće i menadžment, vezanih za poslovanje, prodaju, marketing i finansije.
Kriteriji EGP-a za preduzeća kandidate
- po mogućnosti od 100 do 500 zaposlenih
- promet do 50 miliona EUR
- da mogu platiti 10-50% od ukupne cijena koštanja projekta (u prosjeku je cijena EGP projekta
50.000 EUR, međutim razlikuje se od zemlje do zemlje)
Pošaljite upit o EGP pomoći
EBRD BAS
Fra Anđela Zvizdovića, UNITIC Toranj B/15; 71.000 Sarajevo; Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 295 094
Faks: +387 33 295 069
Email: basbih@ebrd.com
Web stranica: http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/sbs/where/bosnia/bosnian.shtml
298
TACSO - Technical Assistance to Civil Society Organisations (TACSO - Tehnička
podrška organizacijama civilnog društva)
Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj
EU integracije i civilno društvo
Proširenje Evropske unije nastavlja da bude glavno sredstvo u osiguranju trajnog mira i stabilnosti. Danas
je ova strategija fokusirana na asistenciju zemljama jugoistočne Evrope u procesu pristupanja EU. U
ovom procesu, poznatom kao Proces stabilizacije i pridruživanja, snažno civilno društvo igra ključnu
ulogu, zastupajući širok dijapazon interesa i alternativnih gledišta u društvu. Organizacije civilnog društva
potpomažu transformaciju društva promovirajući osnovne vrijednosti demokratije, ljudskih prava, dobre
uprave i vladavine prava. One potpomažu neophodne reforme koje vode njihovu zemlju u EU i
unapređuju živote građana. Za sada su tri zemlje u regionu postigle status kandidata: Hrvatska, Bivša
Jugoslovenska Republika Makedonija i Turska, dok su ostale zemlje potpisale Sporazume o stabilizaciji i
pridruživanju i stekle status potencijalnih kandidata.
Snažna i demokračnija uloga organizacija civilnog društva
Glavni cilj Projekta, Izgradnja kapaciteta civilnog društva na zapadnom Balkanu i Turskoj, jeste da poveća
kapacitet organizacija civilnog društva (OCD) i da ojača njihovu ulogu u okviru participativne demokratije.
Za ovaj proces, neophodno je stimulativno i prijateljsko okruženje u kojem egzistiraju organizacije civilnog
društva, kao i rad na jačanju ukupnog imidža u javnosti, odgovornosti organizacija civilnog društva u
pogledu obezbjeđivanju kvaliteta usluga koje pružaju i njihovoj uključenosti u aktuelne demokratske
procese. Projektne aktivnosti primarno su bazirane na potrebama OCD i njihovim prioritetima
identificiranim u procjeni potreba koje je sačinila svaka pojedinačna zemlja uključena u Projekat. Ovaj
pristup osiguraće visok nivo kvaliteta, relevantnost i održivost rezultata.
Podrška organizacijama civilnog društva
Ključni izazovi sa kojima se susreće sektor civilnog društva odnose se na ograničen uticaj u procesima
donošenja odluka, slab organizacioni kapacitet, slabu koheziju unutar sektora, nizak nivo aktivnosti na
nivou zajednice i nedovoljna regionalna umreženost. Ovaj Projekat asistira organizacijama civilnog
društva u prevladavanju ovih izazova, primarno kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta kao što su treninzi,
učenje na daljinu, razmjena iskustva, savjetovanje, podučavanje, itd., kao i aktivnosti umrežavanja kao
što su događaji koji promoviraju početak projekta, partnerstvo i širenje informacija kako na nacionalnom
tako i na regionalnom nivou.
Drugi vidovi podrške organizacijama civilnog društva ogledaju se u jačanju njihove djelotvorne saradnje
sa vladom i drugim zainteresovanim subjektima i facilitiranju u procesu učenja kako bi se nova znanja i
vještine mogle primijeniti prilikom suočavanja sa novim izazovima. U cilju realizacije ovoga, u svakoj
zemlji uspostavljene su kancelarije tehničke podrške (TA deskovi), (pogledajte sljedeću stranicu sa
kontakt detaljima), kao i lokalne savjetodavne grupe (LAG) sastavljene od predstavika civilnog društva,
vlade i donatorske zajednice (pogledajte ‘Organizacija Projekta’).
Glavni instrument u širenju informacija i učenju jeste naš regionalni web portal sa linkovima koje upućuju
na osam nacionalnih web stranica i regionalnu OCD bazu podataka. Za dodatne informacije posjetite
našu internet stranicu: www.tacso.org
Očekivani glavni rezulta Projekta
- povećan uticaj organizacija civilnog društva u demokratskim procesima donošenja odluka,
- ojačan kapacitet organizacija civilnog društva u njihovom budućem djelovanju,
- unaprijeđen kapacitet organizacija civilnog društva u obezbjeđivanju usluga koje pružaju,
- ojačana saradnja i umrežavanje između organizacija civilnog društva unutar njih samih i između
vanjskih zainteresovanih strana i organizacija civilnog društva,
- podignuta svijest javnosti o organizacijama civilnog društva, i
- poboljšan imidž organizacija civilnog društva u javnosti.
299
Zemlje učesnice u Projektu: Albanija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Kosovo pod UNSCR 1244/99,
Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska.
TACSO Bosna i Hercegovina
Kalesijska 14
71.000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 656 877
Email: info.ba@tacso.org
Web stranica: www.tacso.org
300
The World We Want Foundation - Philanthropy for Young Global Citizens
(Fondacija svijet kakav želimo – Filantropija za mlade građane svijeta)
World We Want Foundation promovira i podržava mlade građane svijeta u njihovim naporima na
promjenama društva u svojim zajednicama i širom svijeta.
Vjerujemo da mladi građani svijeta imaju strast, talenat, odlučnost i snagu da stvore pozitivnu društvenu
promjenu imajući na umu resurse koji im trebaju da adresiraju društvene i izazove životne okoline koje
odaberu.
Kako bi podržali agente promjena mi:
- radimo sa i putem partnerskih organizacija i njihovih mentora,
- pomažemo mladima dizajnirati i provesti značajne projekte društvenih aktivnosti,
- dok stvaraju društvene vrijednosti pomažemo im sticati znanje i vještine 21. stoljeća,
- osiguravamo im mikro-grantove za njihove projekte,
- osiguravamo online platformu za poticanje finansiranja i omogućavanje drugima da pomognu
finansirati svoje projekte, i
- pružamo online platformu na kojoj mogu podijeliti svoje priče o društvenom uticaju u svijetu kako
bi potaknuli druge mlade ljude da vjeruju da mogu napraviti razliku.
Kako radimo
World We Want Foundation ulazi u partnerstvo sa neprofitnim obrazovnim, humanitarnim, vjerskim i
organizacijama u lokalnim zajednicama uključujući i javne ili privatne škole, omladinske organizacije i
klubove, kao i ostale fondacije posvećene omladinskom liderstvu i osnaživaju.
Link za više informacija: http://theworldwewantfoundation.org/
301
USAID’s Global Development Alliance Request for Proposals 2013 (USAID-ova
Globalna razvojna alijansa - poziv za prijedloge projekata 2013)
Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je najavila novu mogućnost finansiranja gdje
nevladine organizacije i privatni sektor mogu surađivati zajedno na rješavanju razvojnih izazova.
Annual Program Statement (APS) za FY2013 Global Development Alliance poziva privatni sektor na
uzajamno korisno partnerstvo gdje će resursi obe strane bit jednako korišteni kako bi doveli do povećanja
održivog uticaja razvojnih programa pomoći. Osim iz privatnog sektora USAID je također otvorio javni
poziv za podnošenje projektnih ideja da se dopre do privatnog sektora i istraže načini na koje bi suradnja
mogla pomoći svim partnerima za učinkovitije rješavanje ključnih problema, unaprijeđenje odgovarajućih
interesa i postizanje daleko većih razvojnih rezultata i uticaja.
Alijansa razvijena pod APS-om mora podržavati jedan ili više USAID-evih glavnih inicijativa razvoja i
unaprijediti razvojne ciljeve i prioritete koji vode USAID-eve razvojne programe pomoći i investicije.
U početku se dostavlja samo sažetak prijedloga projekta. Pune aplikacije će biti zatražene nakon
pregleda sažetaka prijedloga projekta. Isti moraju biti dostavljeni USAID misiji i B/IOS (tj. regionalnim i
drugim uredima) USAID-a.
USAID će razmotriti sažetke prijedloga projekata alijansi kako budu stizali u cijelom razdoblju od
izdavanja APS-a. Međutim, resursi su ograničeni, a očekujemo značajan broj prijava. Raniji sažeci
prijedloga projekta imaju veću šansu da su sredstva na raspolaganju. APS se izdaje godišnje i otvoren je
od dana objavljivanja u 2013. do 31. januara/siječnja 2014. godine.
Za više informacija posjetite web stranicu ili pretražujte po mogućnosti finansiranja za: APS-OAA-13000003 na http://www07.grants.gov/search/basic.do
302
Western Balkans Investment Framework Grants (Investicijski okvir podrške za
zapadni Balkan)
The Western Balkans Investment Framework (WBIF) podržava društveno-privredni razvoj i pristupanje u
EU duž zapadnog Balkana kroz pružanje finansijske i tehničke pomoći za strateške investicije, posebno u
infrastrukturu, energetsku učinkovitost i razvoj privatnog sektora. To je zajednička inicijativa Evropske
unije, međunarodnih finansijskih institucija, bilateralnih donatora i vlada zemalja zapadnog Balkana. WBIF
se fokusira na ključne sektore privrede zapadnog Balkana, uključujući energetiku, zaštitu životne okoline,
promet, socijalna pitanja i razvoj privatnog sektora. Projekti moraju biti nominirani ili podržani od strane
Nacionalnog IPA Koordinatora zemlje, te trebaju imati regionalni uticaj što će biti jedan od predudnih
elemenata pri odlučivanju o aplikacijama.
Ovaj poziv će poslužiti kao test za uključivanjem prozora "promjena klime" u WBIF gdje će se pokušati
identificirati finansiranje koje se može pripisati promjenama klime povezanih aspekata predloženog
ulaganja.
Do danas WBIF donacije su dodjeljene za 145 projekata u svih sedam korisnika s procijenjenom
ukupnom vrijednošču investicije od preko 13 milijardi eura. Ove donacije, donesene tokom osam rundi
poziva za dostavu projektnih prijedloga, su odgovorile na zahtjeve dobivene od strane korisnika i podršku
pretežno za tehničku pomoć u pripremi projekata za ulaganja, kako bi poboljšali svoje administrativne i
tehničke kapacitete i osigurali potrebna finansijska sredstva. Neki projekti su dobili investicijske podrške
kako bi se osigurala provedba projekata.
Deveti krug je zaključen u junu/lipnju 2013. godine. Nadzorni odbor WBIF-a je dodjelio 15 grantova
ukupne vrijednosti od oko 15,9 milijuna eura, za koje se očekuje da će rezultirati kreditima u vrijednosti od
oko 388 milijuna eura i ukupnim ulaganjem od oko 736 milijuna eura.
WBIF daje grantove i kredite za podršku ulaganjima u infrastrukturu ili specijalizirane finansijske
programe pomoći. Grantovi mogu biti za:
Tehnička pomoć za pripremu infrastrukturnih ulaganja (npr. provesti studiju izvodljivosti i sl.). Do
danas, većina odobrene podrške je ovog tipa.
Tehnička pomoć u prevladavanju specifičnih prepreka koje odgađaju pripremu ili provedbu (npr.
izgradnju) prioritetnih projekata ulaganja. Međutim, kako bi se opravdala WBIF podrška
projektima mora se uraditi temeljita analiza uzroka problema kroz jasno i logično korištenje granta
koje će dovesti do napretka. Kao generalni princip WBIF neće dati dodatne subvencije za
postojeće investicije, ali će razmotriti podršku za poboljšanje politike / regulatornog okruženja
relevantnog za investicije, a kroz izgradnju kapaciteta.
Tehnička pomoć za preduzimanje istraživanja i analize kako bi se olakšao razvoj investicija u
određenom sektoru ili podsektoru
Tehnička pomoć za podršku politikama reformi i izgradnju institucija potrebnih za poboljšanje
investicijske klime (obično kao dio velikog finansiranja objekta, npr. za WBIF-ev Enterprise
Development and Innovation Facility - EDIF - pogledajte OVDJE).
Kapitalni izdaci. Za vrlo konkretne slučajeve u kojima je potreba za sredstvima jasno
identificirana.
Bonusi za finansijske posrednike. Na primjer s odredbom finansiranja MSP-a.
Subvencije kamatnih stopa.Troškovi zaduživanja mogu se smanjiti gdje je potreba opravdana.
Osiguranje premija. Sredstva osiguranja premija potrebnih za provedbu projekta.
Kvalificiranost
Zemlje korisnice su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Kosovo, Crna Gora i Srbija. Trenutna
WBIF praksa je bi da promotori projekata prijedloga investicija koji traže podršku WBIF-a trebali biti javna
tijela na centralnom i lokalnom nivou države i/ili agencija i kompanije odgovorne za pružanje javnih
komunalnih usluga.
Apliciranje
303
Rok prijave na deseti poziv za projekte je 19. septembar/rujan 2013. godine. U skladu sa dogovorenim
kriterijima samo projekti predani i/ili podržani od strane Nacionalnih IPA koordinatora (NIPACs) iz zemalja
korisnica mogu biti kvalificirani za apliciranje. Nakon poziva za podnošenje projekata aplikacije moraju biti
zaprimljene najmanje 3 sedmice prije sljedećeg sastanka grupe finansijera projekta.
Projektne aplikacije moraju biti u skladu sa aplikacionom formom koju možete naći OVDJE.
The Practical Guidelines for WBIF Project Application and Submission dostupan OVDJE će pomoći WBIF
korisnicima i promoterima projekata u pripremi odgovarajućih aplikacija. Pročitajte ih pažljivo.
Nacionalni IPA koordinatori mogu kontaktirati svoje lokalne WBIF urede za podršku u pripremi prijedloga
projekata. Projekti koji nisu odobreni na specifičnom PFG sastanku mogu biti podnešeni na sljedećem
pozivu za predaju projekata. Za više informacija o predaji projekata ili bilo koje druge upite u vezi ovoga
procesa molimo vas pošaljite email: elarg-wbif@ec.europa.eu.
Dodatne informacije o Western Balkans Investment Framework Programme možete naći OVDJE. Za
dodatnu podršku molimo vas da konkatirate WBIF kontakt osobe u vašim zemljama ili Nacionalnog IPA
koordinatora u vašoj zemlji. Službena web stranica je dostupna OVDJE.
304
Lista članica Mreže za izgradnju mira
avgust / kolovoz 2013. godine
Lista članica – lokalne organizacije
No.
Naziv organizacije
Kontakt osoba
Adresa
Email / web stranica
Telefon
01.
ACIPS
Anes Makul
Zmaja od Bosne 8
71.000 Sarajevo
anes@acips.ba
www.acips.ba
+387 33 205 383
02.
Agencija lokalne demokratije
Mostar
Dženana Dedić
Fra Ambre Miletića 30
88.000 Mostar
ldamostar@aldaintranet.org
www.ldamostar.org
+387 36 333 830
+387 36 333 831
03.
Asocijacija studenata
Srebrenice
Almir Salihović
Srebreničkog odreda
b.b.
75.430 Srebrenica
studenti.srebrenice@gmail.com
+387 56 440 402
04.
Biro za ljudska prava
Branka Rajner
Borić 3
75.000 Tuzla
biroy@bih.net.ba
www.hrotuzla.org.ba
+38735 360 491
+387 35 250 504
bospo@bospo.ba
www.bospo.ba
+387 35 247 600
+387 35 247 601
s.bozic@carbkbih.com.ba
www.carbkbih.org
+387 33 206 442
Mehmedalije Maka
Dizdara 12 (Stupine B
12), ulaz B, 1. sprat
75.000 Tuzla
Mehmed bega
Kapetanovića
Ljubušaka 6
71.000 Sarajevo
05.
BOSPO
Nelvedina Meškić
06.
Caritas Biskupske
Konferencije Bosne i
Hercegovine
Fra Miljenko
Stojić
Suzana Božić
07.
Centar za demokratski razvoj
Fadil Alihodžić
Grbavička 85
71.000 Sarajevo
cdr.bih@gmail.com
+387 33 812 620
08.
Centar za edukaciju i
istraživanje “Nahla” Sarajevo
Sehija Dedović
Džemala Bijedića 122
71.000 Sarajevo
info@nahla.ba
www.nahla.ba
+387 33 710 650
+387 33 641 664
09.
Centar za izgradnju mira
Vahidin Omanović
Otoke 8
79.260 Sanski Most
unvocim@yahoo.com
www.unvocim.net
+387 61 443 988
10.
Centar za odgovornu
demokratiju Luna
Svetlana Vuković
Trg slobode1
73.260 Rudo
lunabih@teol.net
+387 58 712 262
11.
Centar za održivi razvoj
Edin Mujačić
Bosne Srebrene 16
76.100 Brčko Distrikt
BiH
info@cor.ba
www.cor.ba
+387 49 215 608
305
12.
Centar za političke studije
Damir Banović
Čobanija 12
71.000 Sarajevo
damir.banovic20@gmail.com
www.cps.ba
+ 387 33 200 073
13.
Centar za razvoj civilnog
društva u Bosni i Hercegovini
Esad Bećirović
Mersiha Jogunčić
Nemanjina 60/1
74.000 Doboj
crcdbih@hotmail.com
becirovic.e@hotmail.com
www.crcd-bih.com
+387 53 227 238
+387 35 720 135
+387 61 644 622
14.
Fondacija Cinema for Peace
Elmina Kulašić
info@cinemaforpeace.ba
www.cinemaforpeace.ba
+387 33 218 397
15.
Fondacija CURE
Jadranka
Miličević
info@fondacijacure.org
www.fondacijacure.org
+387 33 207 561
16.
Fondacija Jedan Svijet –
Platforma za Jugoistočnu
Evropu (owpsee)
Valentina
Pellizzer
Vrbanja 4
71.000 Sarajevo
17.
Fondacija Krila nade / Wings
of Hope
Enisa Mešić
Dr. Mustafe Denišlića
br. 8
71.000 Sarajevo
18.
Fondacija lokalne demokratije
Jasmina
Mujezinovic
Edita Pršić
Bravadžiluk bb
71.000 Sarajevo
19.
Fondacija Mirovna akademija
Emina Trumić
Tamara Šmidling
20.
Fondacija Publika za kulturni,
socijalni i edukativni razvoj u
BiH
Azra Pita-Parente
21.
Fondacija za kreativni razvoj
Jesenko
Osmanagić
22.
Forum građana Tuzla
Vehid Šehić
23.
Helsinški parlament građana
Banja Luka
Dragana Dardić
Krfska 84
78.000 Banjaluka
ddardic@hcabl.org
www.hcabl.org
24.
Hrvatska udruga logoraša
domovinskog rata u Kantonu
Središnja Bosna
Anđelko Kvesić
Nikole Šubića
Zrinskog bb
72.260 Busovača
huldrsbk@gmail.com
Mehmed-paše
Sokolovića 22
71.000 Sarajevo
Čobanija 12
(Društvena re:
Konstrukcija)
71.000 Sarajevo
Alipašina br. 7 (II
sprat)
71.000 Sarajevo
Asima Ferhatovića
31/II
71.000 Sarajevo
Trg nezavisnosti 25,
Ilidža
71.000 Sarajevo
Ulica Hadži Bakirbega
Tuzlića br.1,
75000 Tuzla
info@oneworldsee.org
valentina.pellizzer@oneworldsee.org
www.oneworldsee.org
wohbh@bih.net.ba
enimeni76@yahoo.com
www.wings-of-hope.ba
adl@bih.net.ba
edita.prsic@fld.ba
www.fld.ba
+387 33 834 899
+387 61 484 038
+387 33 650 715
+387 33 237 240
+387 33 236 899
+387 33 668 459
info@mirovna-akademija.org
www.mirovna-akademija.org
+387 33 227 211
azra@publika.co.ba
www.publika.co.ba
+387 61 227 794
jesenko@fkr.edu.ba
www.fkr.edu.ba
+387 33 788 690
+387 33 788 691
forum_tz@bih.net.ba
www.forumtz.com
+387 35 258 075
+387 35 258 076
+387 35 258 079
+387 51 432 750
+387 51 432 753
+387 51 432 752
+387 30 732 904
306
25.
Hrvatska udruga logoraša
domovinskog rata u BiH
podružnica u ZE-DO županiji,
ogranak Vareš
Zlatko Prkić
Put mira bb
71.330 Vareš
udrugalogorasavares@bih.net.ba
+387 32 843 787
26.
Independent
Gordana Čičak
Londza 132 (PC
Roma I)
72.000 Zenica
indep@gmx.net
+387 32 440 390
+387 32 440 391
27.
Infoteka - ženski informaciono
dokumentacioni centar
Duška AndrićRužičić
Selma
Hadžihalilović
Mejdandzik 4
72.000 Zenica
duska@infoteka.org.ba
selma@infoteka.org.ba
infoteka@infoteka.org.ba
+387 32 446 260
+387 32 446 261
28.
Inicijativa mladih za ljudska
prava
Alma Mašić
Mula Mustafe
Bašeskije 8/4
71.000 Sarajevo
alma@yihr.org
dinko@yihr.org
www.yihr.org
+387 33 219 047
29.
Institut za razvoj mladih KULT
Jasmin Bešić
Dobrinjska ul. 7
71.210 Ilidža
jasmin.besic@kultbih.org
kult@mladi.org
www.mladi.org
+387 33 621 351
30.
Intereduca
Snježana Filipović
Bulevar mira 1
76.100 Brčko
snjezaidc@gmail.org
+387 65 321 923
31.
Mali koraci – Udruženje za
dijalog u porodici i društvu
Amra Pandžo
Pruščakova 29
71.000 Sarajevo
amrap70@gmail.com
www.malikoraci.com.ba
+387 62 533 325
+387 33 215 129
32.
Međunarodni centar za djecu i
omladinu “Fortis”
Indira Čilić
Suljo Čilić b.b.
88.420 Jablanica
centarfortis@yahoo.com
www.centar-fortis.org
+387 63 334 993
+387 61 327 427
33.
Međunarodni centar za mir
Ibrahim Spahić
Maršala Tita 9a
71.000 Sarajevo
ibrosa@bih.net.ba
+387 33 663 626
+387 33 207 948
34.
Međunarodni forum Bosna Regionalni centar Tuzla
Jasmina
Jovanović
Hasana Kikića 20
75.000 Tuzla
if_bosnatz@bih.net.ba
www.ifbosna.org.ba
+387 61 711 953
35.
Mozaik Fondacija za razvoj
zajednica
Soukbunar 42, 71 000
Sarajevo
info@mozaik.ba
www.mozaik.ba
+387 33 266 480
+387 33 266 482
36.
Nadbiskupijski centar za
pastoral mladih Ivan Pavao II.
Gatačka 18
71.000 Sarajevo
ncm.putokazi@gmail.com
www.mladicentar.org
+387 33 788 405,
+387 33 766 225;
+387 33 788 406
Vesna BajsanskiAgić
Zoran Puljić
vlč. dr. Šimo
Maršić
Renata Vrdoljak
307
37.
Nansen dijalog centar
Sarajevo
Ljuljjeta Goranci
Brkić
Hakije Kulenovića 10
71.000 Sarajevo
ljuljjeta.ndcsarajevo@nansendialogue.net
http://www.nansendialogue.net/ndcsarajevo
+387 33 556 845
38.
NARKO NE
Magdalena
Schildknecht
Josipa Vancaša 21/2
71.000 Sarajevo
narkone@bih.net.ba
www.narkone.org
+387 33 215 088
+387 33 223 285
39.
Norveški helsinški komitet za
ljudska prava
Enver Đuliman
Naida Huskanović
Adela Galešić
Kuća ljudskih prava,
ul. Dolina 1/I
71000 Sarajevo
djuliman@nhc.no
naida.nhc@gmail.com
adela.galesic@humanrightschools.org
www.nhc.no
+387 33 200 085
40.
NVO Altruista Svjetlo
Haris Čaušević
Grbavička 22
71.000 Sarajevo
svjetlo@svjetlo.ba
www.svjetlo.ba
+387 33 711 535
+387 61 555 295
41.
NVO GARIWO
Mahira Idrizović
Gabriele Moreno
Locatelli 11
71.000 Sarajevo
info@gariwo.org
mahira.idrizovic@gariwo.org
www.gariwo.org
+387 33 259 455
+387 33 259 456
+387 61 326 914
42.
Omladinski centar
Jasminka DrinoKirlić
70.240 Gornji Vakuf Uskoplje
omladinski.centar@bih.net.ba
+387 30 260 520
43.
Omladinska organizacija
Odisej
Čedomir Glavaš
Gavrila Principa b.b.
75.420 Bratunac
ooodisej@yahoo.com
www.ooodisej.rs.ba
+387 65 734 216
44.
Omladinski resursni centar
Tuzla - Helsinški Parlament
Građana Tuzla
Miralem
Tursinović
Hadži Bakirbega
Tuzlića 1
75.000 Tuzla
hcatuzla@bih.net.ba
orctuzla@bih.net.ba
www.omladina-bih.net
+387 35 258 077
45.
Organizacija Glas žene
Enisa Raković
Bihaćkih branilaca 15
77.000 Bihać
glaszene@net.hr
www.glas-zene.org
+387 37 310 190
+387 61 981 264
46.
PERPETUUM MOBILE Центар за развој младих и
заједнице
Bojana Trninić
Petra Kočića 3 ,
78000 Banja Luka
perpetuum-mobile@blic.net
www.pm.rs.ba
+ 387 51 303 310
47.
proMENTE, socijalna
istraživanja
Ivona Čelebičić
Kranjčevićeva 35
71.000 Sarajevo
ivona@promente.org
www.promente.org
+387 33 556 865
+387 33 556 866
48.
PRONI
Jasmin Jašarević
Bosne Srebrene 16
76.100 Brčko
pronibrc@teol.net
www.pronibrcko.ba
+387 49 217 695
308
49.
Regionalna Mirovna Inicijativa
- ReMI mreža
Luciano Kaluža
Omladinska 11
74.400 Derventa
remicentar@gmail.com
+387 53 310 050
50.
Sarajevski otvoreni centar
Arijana Aganović
Saša Gavrić
Čobanija 12
71.000 Sarajevo
office@soc.ba
www.soc.ba
+387 33 200 073
51.
Savez logoraša Bosne i
Hercegovine
Jasmin Mešković
Obala Kulina Bana
24/III
71.000 Sarajevo
info@logorasibih.ba
www.logorasibih.ba
+387 33 210 301
52.
Savez udruga obitelji
poginulih i nestalih branitelja u
domovinskom ratu Hrvatskog
vijeća obrane u tuzlanskom
kantonu
Zvonimir Kubinek
Dalibor Vidović
Armije BiH 17
75.000 Tuzla
savezuopintk@bih.net.ba
+387 35 252 192
53.
Savez udruženja logoraša
Kantona Sarajevo
Almin Dželilović
Sarači 77
71.000 Sarajevo
sulks3@bih.net.ba
www.accts.org.ba
+387 33 232 925
54.
ToPeeR - Tolerancijom protiv
različitosti
Snežana Šešlija
Jusuf Makarević
Vidovdanska 43
74.000 Doboj
55.
TRIAL
Lejla Mamut Abaspahić
Obala Isa Bega
Isakovića br. 6
71.000 Sarajevo
56.
Udruga građana “Dobri ljudi”
Slavko Mihaljević
Mijata Tomić b.b.
80.240 Tomislavgrad
info@dobri-ljudi.com
+387 63 312 643
+387 63 331 822
57.
Udruga “Hrvatska žena”
Marica Vikić
Kazan mahala 2/II
75.000 Tuzla
mvikic@bih.net.ba
+387 35 266 392
+387 61 800 729
58.
Udruženje građana
„Demokratija-OrganizovanjeNapredak“ (UG “DON“)
Murisa Marić
Miloša Obrenovića
18a
78.000 Prijedor
info@donprijedor.org
www.donprijedor.com
+387 52 231 155
+387 52 232 155
59.
Udruženje građana „Inicijator“
Emina Bešić
Alma KrpuljevićHanić
Ferhadija 27
71.000 Sarajevo
60.
Udruženje građana Nešto
Više
Sanja
Đermanović
Trg Sabora
bosanskog 36
71.000 Sarajevo
topeer@teol.net
nvotopeer@gmail.com
www.topeer.ba
lejla.mamut@trial-ch.org
selma.korjenic@trial-ch.org
www.trial-ch.org
www.trial-ch.org/BiH/Pocetna.html
emina@inicijator.org
alma@inicijator.org
www.inicijator.org
info@nestovise.org
sanjadjermanovic@nestovise.org
www.nestovise.org
+387 53 205 370
+387 53 205 372
+387 33 237 269
+387 62 961 290
+387 61 349 956
+387 33 788 740
+387 36 347 296
+387 66 711 277
309
Vukovarska 54
88.000 Mostar
61.
Udruženje “HO Horizonti”
Tuzla
Jasminka Jukić
Borić 3
75.000 Tuzla
psiholoski.c@bih.net.ba
www.horizonti.ba
+387 35 264 667
62.
Udruženje Humanitarna
organizacija Sezam
Venira Alihodžić
Bulevar Kralja Tvrtka
I, broj 17
72.000 Zenica
nvosezam@bih.net.ba
+387 32 244 154
+387 61 189 161
63.
Udruženje INFOHOUSE Asocijacija za unapređenje
informacijskih nauka
INFOHOUSE
Dženana Alađuz
Zagrebačka 18
71.000 Sarajevo
infohouse@infohouse.ba
www.infohouse.ba
www.101razlog.ba
+387 33 812 408
+387 61 611 601
64.
Udruženje IPAK – Mladost
gradi budućnost
Lahira Sejfija
Inžinjerskih brigada
b.b
75.000 Tuzla
ipak_tuzla@bih.net.ba
www.ipak-mgb.ba
www.krizevici.com
+387 35 299 027
+387 35 299 028
65.
Udruženje jednoroditeljskih
porodica Iskra
Biljana Jelić
Zorica Mumović
Vuka Karadžića 5
71.420 Pale
udruzenjeiskra@gmail.com
+387 65 045 294
66.
Udruženje logoraša Novi
Grad
Amir Smječanin
Dobrinjske Bolnice 14
71.000 Sarajevo
logorasinovigrad@gmail.com
logorasinovigrad@bih.net.ba
+387 33 460 055
+387 63 454 520
67.
Udruženje logoraša Višegrad
Dragiša Andrić
Užičkog korpusa 4a
73.240 Višegrad
udruzenjelogorasa.vgd@gmail.com
+387 58 623 220
68.
Udruženje “Novi put”
Edisa Demić
Zagrebačka 9
88.000 Mostar
info@newroadbih.org
www.newroadbih.org
+387 36 988 022
+387 36 332 598
Jevto Ilić
Milana Konjevića 75
76.100 Brčko distrikt
BiH
epabdbih@gmail.com
+387 66 901 865
Spasoje Kulaga
Omladinska 11
74.400 Derventa
pravipozar@gmail.com
+387 53 310 050
Esma Drkenda
Ibrahima Popovića 49
73.101 Goražde
sekago@bih.net.ba
www.seka-hh.de
+387 38 222 099
69.
70.
71.
Udruženje za Edukaciju,
Promociju i Afirmaciju Mladih
„E.P.A“ Brčko distrikt BiH
Udruženje za podršku ratnim
veteranima, porodicama i
žrtvama rata u Bosni i
Hercegovini "Pravipožar"
Udruženje žena “SEKA”
Goražde
310
72.
U.G. Medica Zenica
Sabiha Husić
Krivače 40
72.000 Zenica
medica1@bih.net.ba
www.medicazenica.org
+387 32 463 920
73.
UG Oštra Nula
Dražana Lepir
Ravnogorska 21
78.000 Banja Luka
drazana.lepir@gmail.com
www.ostranula.com
+387 65 088 850
+387 65 300 063
74.
Viktorija 99
Senka Zulum
Kralja Tomislava bb
70.101 Jajce
info@viktorija99.ba
www.viktorija99.ba
+387 30 654 204
+387 30 654 205
75.
Vive žene
Jasna Zečević
Mima Dahić
Alekse Šantića bb
75.000 Tuzla
vivezene@bih.net.ba
www.vivezene.ba
+387 35 224 310
+387 35 224 311
76.
Žena BiH Mostar
Azra
Hasanbegović
Trg Ivana Krndelja 3
88.000 Mostar
zenabih@bih.net.ba
www.zenabih.ba
+387 36 550 339
77.
Žene ženama
Memnuna Zvizdić
Ranka Katalinski
Derebent 41
71.000 Sarajevo
zene2000@zenezenama.org
www.zenezenama.org
+387 33 219 640
Lista članica – međunarodne organizacije
No.
Naziv organizacije
Kontakt osoba
Adresa
Email / web stranica
sbucan@carenwb.org
pdjordjevic@carenwb.org
jmilicevic@carenwb.org
www.carenwb.org
Telefon
01.
CARE International NWB
Sumka Bučan
Jadranka Miličević
Hasana Kaimije 11
71.000 Sarajevo
02.
Caritas Switzerland
Zlatan Savić
Sime Milutinovića
Sarajlije 1
71.000 Sarajevo
casuisse@bih.net.ba
cargor@bih.net.ba
+387 33 668 185
03.
Catholic Relief Services
Marc D'Silva
Goran Bubalo
Zagrebačka 18
71.000 Sarajevo
goran.bubalo@crs.org
www.crs.org
+387 33 812 401
+387 61 211 079
04.
forumZFD for Western
Balkan, Office Sarajevo (BiH)
Michele Parente
Branilaca Sarajeva
19b
71.000 Sarajevo
parente@forumzfd.de
www.forumzfd.de
+387 62 382 429
05.
International Commission on
Missing Persons (ICMP)
Amela Suljić
Viktorija RužičićTokić
Alipašina 45a
71.000 Sarajevo
amela.suljic@ic-mp.org
www.ic-mp.org
+387 33 280 800
+387 33 280 862
+387 33 536 792
311
06.
07.
Mennonite Central
Committee
World Vision International
Ruth Plett
Krystan
Pawlikowski
Grbavička 91
71.000 Sarajevo
mccrep@easteurope.mcc.org
natasa@easteurope.mcc.org
http://europe.mcc.org/easteurope
Amra Kurbegović
Kralja Tvrtka 1
72.000 Zenica
Zvornička 9
71.000 Sarajevo
amra_kurbegovic@wvi.org
nikica_reljic@wvi.org
www.worldvision.org
+387 33 950 501
+387 33 950 502
+387 32 246 278
+387 33 660 426
+387 33 652 403
312
Download

Direktorij donatora u BiH osmo izdanje, avgust/kolovoz 2013.