Sadržaj
O nama .........................................................................................................................................4 O projektu .....................................................................................................................................4 Mreža za izgradnju mira................................................................................................................5 Uvod..............................................................................................................................................5 Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje) .................................................................6 A.J. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A.J. Muste) ....................................................8 Alfred Mozer Foundation (Fondacija Alfred Mozer) ......................................................................9 Ambasada Holandije...................................................................................................................10 Ambasada Norveške...................................................................................................................11 Ambasada SAD ..........................................................................................................................12 American Express.......................................................................................................................13 Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures ......................14 (Euro-mediteranska fondacija Ana Lindh za dijalog među kulturama)........................................14 Arthur B. Schultz Foundation (Fondacija Arthur B. Schultz) .......................................................16 Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) .......................17 Balkan Trust for Democracy (Balkanski fond za demokratiju) ....................................................18 Bambi Foundation for Contemporary Non-object Art (Bambi fondacija savremene umjetnosti).19 Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.................................................................20 Centri civilnih inicijativa ...............................................................................................................21 Channel Foundation (Fondacija Channel) ..................................................................................22 Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation (Fondacija Charles A. and Anne Morrow
Lindbergh)...................................................................................................................................23 Charles Stewart Mott Foundation (Fondacija Čarls Stjuart Mot).................................................24 Centar za promociju civilnog društva ..........................................................................................25 Civil Conflict Resolution (Građansko rješavanje konflikta)..........................................................28 Civil Rights Defenders (Branioci ljudskih prava) .........................................................................29 Conservation, Food and Health Foundation (Fondacija za zaštitu, hranu i zdravstvo)...............31 Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe - CNF (Surađujuće
holandske fondacije za srednju i istočnu Evropu - CNF) ............................................................33 Cottonwood Foundation (Fondacija Cottonwood).......................................................................34 Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU ......................................................................................35 Doen Foundation (Fondacija Doen)............................................................................................37 East-East Women .......................................................................................................................38 Ekumenska inicijativa žena.........................................................................................................39 ERSTE Stiftung (Fondacija ERSTE)...........................................................................................40 European Cultural Foundation (Evropska fondacija za kulturu)..................................................41 European Commission - EIDHR (Evropska komisija - EIDHR)...................................................42 European Commission - Support to Human Rights Defenders Worldwide (Evropska komisija
– zaštita branioca ljudskih prava širom svijeta)...........................................................................44 European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) ..............................................................46 Fondacija Schüler Helfen Leben.................................................................................................48 European Youth Foundation (Evropska fondacija za mlade)......................................................49 European Science Foundation (Evropska znanstvena fondacija) ..............................................50 Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)........................................51 1
Fondacija Mozaik ........................................................................................................................52 Fondacija Oak.............................................................................................................................53 Fondacija za socijalnu uključenost..............................................................................................54 Fondation de France...................................................................................................................56 Fond otvoreno društvo ................................................................................................................57 Freedom to Create (Sloboda u stvaranju)...................................................................................58 Friedrich Ebert Stiftung (Fondacija Friedrich Ebert)....................................................................59 Fund for Central and East European Book Projects (Knjižni fond za srednju i istočnu Evropu) .60 Global Fund for Children (Globalni fond za djecu)......................................................................61 Global Greengrants Fund ...........................................................................................................62 Global Fund for Women (Globalni fond za žene)........................................................................63 German Development Cooperation ............................................................................................64 Harry Frank Guggenheim Foundation (Fondacija Harry Frank Guggenheim) ............................65 Heinrich Böll Stiftung...................................................................................................................66 International Commission on Missing People (Međunarodna komisija za nestale osobe) .........68 International Humanist and Ethical Union (Međunarodna humanistička i etička unija)...............69 International Initiative for Impact Evaluations (Međunarodna inicijativa za evaluacije uticaja) ...71 Japan Foundation Worldwide .....................................................................................................72 King Baudouin Foundation (Fondacija King Baudouin) ..............................................................73 KIOS – The Finish NGO Foundation for Human Rights .............................................................74 Kvinna till Kvinna.........................................................................................................................75 Levi Strauss Foundation (Fondacija Levi Strauss) .....................................................................76 Mama Cash (Mama Keš) ............................................................................................................77 Matra Social Transformation Programme (Matra program za društvene promjene)...................78 Mediteranska žena......................................................................................................................80 Ministarstvo civilnih poslova BiH.................................................................................................81 Ministarstvo pravde BiH ..............................................................................................................82 Minor Foundation for Major Challenges (Mala fondacija za velike izazove) ...............................83 Mobility Fund (Fond za mobilnost)..............................................................................................84 National Endowment for Democracy (Nacionalna fondacija za demokratiju) .............................85 Partnership for Transparency Fund (Fond partnerstvo za transparentnost) ...............................86 Pollock-Krasner Foundation (Fondacija Pollock-Krasner) ..........................................................88 Program zajednice: Kultura 2007 – 2013....................................................................................89 Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Regionalni okolišni centar
za srednju i istočnu Evropu)........................................................................................................91 Robert Bosch Stiftung (Fondacija Robert Bosch) .......................................................................92 Roberto Cimetta Fund (Fond Roberto Cimetta) ..........................................................................93 Rufford Mauirce Laing Foundation (Fondacija Rufford Mauirce Laing) ......................................94 Samuel H. Kress Foundation (Fondacija Samuel H. Kress) .......................................................95 Sasakawa Peace Foundation (Mirovna fondacija Sasakawa) ....................................................96 Shumaker Family Foundation (Porodična fondacija Shumaker).................................................97 Sigrid Rausing Trust ...................................................................................................................98 Soros: Human Rights and Governance Grants Program............................................................99 Starr Foundation (Fondacija Starr) ...........................................................................................101 Svjetska banka..........................................................................................................................102 Swedish Development Agency - SIDA (Švedska razvojna agencija - SIDA) ............................103 Swiss Cultural Programme (Švajcarski program za kulturu na Zapadnom Balkanu) ...............104 Tides Foundation (Fondacija Tides) .........................................................................................105 2
Natrag na sadržaj
Toyota Foundation (Fondacija Toyota) .....................................................................................106 Trust for Mutual Understanding (Fond za međusobno razumijevanje) .....................................107 UNDEF......................................................................................................................................109 UNDP........................................................................................................................................110 UNIFEM ....................................................................................................................................111 United States Agency for International Development – USAID (Agencija SAD za
međunarodni razvoj - USAID) ...................................................................................................112 United States Institute of Peace (Američki institut za mir) ........................................................113 Urgent Action Fund for Women's Human Rights (Fond za hitne akcije za ženska ljudska
prava)........................................................................................................................................114 UN Voluntary Fund for Victims of Torture (Volonterski fond Ujedinjenih nacija za žrtve
torture) ......................................................................................................................................115 Vlada Japana ............................................................................................................................116 Virtual Foundation (Virtuelna fondacija)....................................................................................117 Wallace Global Fund (Wallace globalni fond) ...........................................................................118 Youth in Action (Mladi u akciji)..................................................................................................119 DFID Development Innovation Fund (DFID Fond za razvojne inicijative).................................121 FP7 donacije .............................................................................................................................122 Dva poziva fonda SEVEN .........................................................................................................127 Instrument predpristupne pomoći .............................................................................................128 Mreža za izgradnju mira - lista članica......................................................................................133 3
Natrag na sadržaj
O nama
CRS je internacionalna humanitarna i razvojna agencija osnovana 1943. godine, sa vizijom da bude
“regionalna organizacija koja pruža kvalitetnu podršku mrežama partnera koji kreiraju socijalne
promjene, radeći prema društvima koja nikoga neće izostaviti”.
Svoj rad u Bosni i Hercegovini (BiH) CRS je započeo 1993. godine, pružajući neposrednu pomoć
ugroženom stanovništvu tokom rata. Danas, 17 godina kasnije, CRS aktivno sa svojim lokalnim
partnerima adresira potrebe na nivou lokalnih zajednica, radi na poboljšanju kapaciteta lokalnih
partnera, implementira projekte iz oblasti održivoga povratka, trgovine ljudima i izgradnje mira.
Programi CRS-a ohrabruju državljane/ke BiH i nevladine organizacije da aktivnije rade na poboljšanju
socijalnih, političkih i ekonomskih lokalnih struktura.
Više o radu CRS-a možete pronaći na stranici www.crs.org
Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (Caritas Bk BiH) pastoralna je Ustanova
Sabora Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine utemeljena radi promicanja djelotvorne
kršćanske ljubavi. Ostvaruje svoje poslanje kroz slijedeće aktivnosti:
‐ Organizira hitne pomoći u izvanrednim okolnostima te projekte medicinske i socijalne
naravi za osobe.
‐ Organizira rad s javnošću s ciljem promicanja temeljnih vrijednosti Caritasa, medijske
promocije djelovanja Caritasa u BiH, predstavljanja socijalnih problema i potreba te
poticanja javnosti na karitativno djelovanje.
‐ Provodi istraživanje tako što prati opću i socijalnu situaciju u društvu i svijetu, prikuplja
relevantne informacije i stvara bazu podataka za potrebe Caritasa u BiH, te istovremeno
predstavlja Caritas u BiH pred državnim i crkvenim institucijama s ciljem socijalnog
zagovaranja i lobiranja.
‐ Skrbi za odgoj i izobrazbu djelatnika i volontera i promiče volontarijat u svrhu karitativnog
djelovanja.
Više o radu Caritasa možete pronaći na stranici www.carbkbih.com.ba
O projektu
Projekat “Izaberimo mir zajedno” (Choosing Peace Together - CPT) finansijski podržan od USAID-a
(United States Agency for International Development) zajednički implementiraju CRS i Caritas Bk BiH,
u trajanju od dvije godine (2010 - 2012).
“Izaberimo mir zajedno” je projekat u okviru kojeg planiramo raditi na izgradnji stabilnog i održivog
mira na nivou lokalnih zajednica i BiH kao države. Cilj projekta je da zajedno sa članovima/icama
aktivnih organizacija u lokalnim sredinama radimo na izgradnji mira i tako damo doprinos pozitivnim
promjenama u bh. društvu. Namjera je da se kroz umrežavanje organizacija usklade njihove aktivnosti
u cilju što boljeg implementiranja projekata i podizanja kvalitete usluga za krajnje korisnike/ce.
Za više informacija o našem radu i projektu kontaktirajte:
CRS
Edita Čolo
[email protected]
Zagrebačka 18
71.000 Sarajevo
Tel: 033/617 573; 663 781; 614 662
Faks: 033/617 597
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
Caritas Bk BiH
Suzana Božić
[email protected]
Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6
71.000 Sarajevo
Tel: 033/206 441; 206 442
Faks: 033/206 668
4
Mreža za izgradnju mira
Mreža za izgradnju mira je osnovana u februaru/veljači 2010. godine, i trenutno se u njoj aktivne 42
lokalne i međunarodne organizacije koje rade na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine. CRS - CPT
podržava ovu inicijativu i trenutno radi u funkciji Sekretarijata mreže.
Ideja je da Mreža za izgradnju mira u saradnji sa svojim članicama svoje aktivnosti usmjerava ka
obnovi kvalitete društvenog i ekonomskog života u BiH, djeluje u cilju dugoročnog povećanja
sposobnosti cijelog bh. društva u ophođenju s različitostima i sukobima na konstruktivan i nenasilan
način, te na taj način stvori preduvjete i okvir za zajedničko, koordinirano djelovanje niza nevladinih
organizacija, lokalne uprave i samouprave, poslovnog sektora, medija i državnih institucija.
U našem radu utičemo na konkretne inicijative vezane za područja javnih politika koje su prepoznate
kao ključne za dugoročnu izgradnju mira u BiH, a to su: obrazovanje, sigurnost, regionalni razvoj,
zaštita i promocija ljudskih i manjinskih prava, suočavanje s prošlošću i tranziciona pravda, rodna
ravnopravnost, kultura javnog dijaloga i demokratije, jačanje kapaciteta civilnog društva za izgradnju
istinskog mira, vraćanje povjerenja među bh. narodima, konstruktivnije djelovanje na vladajuće
političke strukture u BiH, i unaprijeđenje suživota u BiH.
Kontaktirajte nas za više informacija o mreži i načinima uključenja.
Uvod
Direktorij donatora u BiH je vodič za izvore finansiranja za organizacije civilnog društva u Bosni i
Hercegovini. Direktorij je pripremljen prije svega zbog potreba udruženja žrtava aktivnih u BiH, kao i
članica Mreže za izgradnju mira, ali može koristiti i svim ostalim organizacijama civilnog društva koji
traže nove izvore finansiranja.
U Direktoriju možete naći informacije o 109 donatora i poziva za projekte sa uredima donatora u BiH
i/ili svijetu, a koji finansiraju aktivnosti u BiH. Što je značajno za ovaj direktorij je da organizacije na
jednom mjestu mogu naći informacije o raznim programima, aktivnostima i geografskom području koje
određeni donatori finansiraju, rokovima za prijave, kriterijima podobnosti, načinima apliciranja i kako
ostvariti kontakt.
Ovo je već treće izdanje, a plan je u narednom periodu Direktorij ažurirati i dopunjavati sa
informacijama o novim donatorima, rokovima za apliciranje i informacijama o kriterijima finansiranja.
Direktorij je zajednički napor osoblja CPT projekta, Edite Čolo, Suzane Božić i Gorana Bubala, a
dizajn i tehničku pripremu uradio je Dario Ambrožić. Posebnu zahvalnost dugujemo Mirti Kapetanović
koja je pripremila novi logo Mreže za izgradnju mira.
Napokon, veliku zahvalnost dugujemo našem donatoru, USAID-u, i Mirjani Valjevac (Program
Manager, Democracy Office), koja nam je pružila i pruža neizmjernu podršku u svim našim
aktivnostima. Molimo vas da nas kontaktirate za više informacija o našem radu, kao i mogućnostima saradnje.
Goran Bubalo
Choosing Peace Together, Project Director
CRS Bosna i Hercegovina
Zagrebačka 18, Sarajevo
Telefon: +387 33 617 573
Faks: +387 33 617 597
Mobitel: +387 61 211 079
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
5
Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje)
Naziv programa
Fleksibilan fond za zastupanje (Advocacy Flexi Fund)
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju
Veličina donacije
Rok za prijave
se
Advocacy Flexi Fund će poduprijeti aktivnosti zagovaranja za bilo koji od
članaka Deklaracije o seksualnim pravima proglašene od strane IPPF-a.
Naime, fond će podržati nastojanja nacionalnih organizacija civilnog društva
da unaprijede seksualna prava u svojim zemljama, regijama i/ili globalno.
To može biti kroz zakone, politike, programe i proračune, ali mora usvojiti
pristup temeljen na pravima i imati pozitivan pristup seksualnosti.
Advocacy Flexi Fund podupire aktivnosti zagovaranja na bilo kojem od 10
članaka IPPF Deklaracije o seksualnim pravima, koji su navedeni u
nastavku. Svaki članak je napisan na prijateljski način kako bi usmjerili
svoje predložene aktivnosti:
Član 1. Pravo na jednakost, jednaku zaštitu pred zakonom, i slobodu od
svih oblika diskriminacije na temelju spola, roda ili seksualnosti.
Imam pravo biti ravnopravno tretiran i biti slobodan da imam vlastite
odluke o svom osobnom i seksualnom životu.
Član 2. Pravo na sudjelovanje za sve osobe, bez obzira na spol,
seksualnost i rod.
Imam pravo da u potpunosti i slobodno sudjelujem u javnom i
političkom životu svoje zemlje, i da slobodno putujem unutar svoje
zemlje i inostranstva
Član 3 - Pravo na život, slobodu, sigurnost i tjelesni integritet osobe.
Imam pravo živjeti svoj život bez straha od uznemiravanja, prisile i
nasilja, i imam pravo da imam djecu ako i kada želim, i imati pravo
na dobrovoljni seks ako i na način na koji to ja želim.
Član 4. Pravo na privatnost.
Imam pravo biti slobodan/na da donosim odluke o svojoj
seksualnosti bez uplitanja u moju privatnost, i imam pravo pristupa
povjerljivim medicinskim uslugama koje zadovoljavaju moje
potrebe.
Član 5. Autonomija i priznatost pred zakonom.
Imam pravo biti siguran/na od povreda i eksploatacije, i da imam
pravnu zaštitu na osnovu međunarodnih standarda ljudskih prava.
Član 6. Pravo na slobodu misli, mišljenja i izražavanja; pravo na
udruživanje.
Imam pravo biti tko god želim želim biti, misliti i govoriti ono što ja
vjerujem bez prisile ili nasilja.
Član 7. Pravo na zdravstveno osiguranje i koristi od znanstvenog napretka.
Imam pravo na seksualno zdravlje i odbiti sudjelovati u rizičnim
seksualnim praksama i imam pravo na pristup najnovijim/modernim
seksualnim i reproduktivnim zdravstvenim uslugama.
Član 8. Pravo na obrazovanje i informisanje.
Imam pravo na informacije i obrazovanje o spolu i seksualnosti, i da
imam sposobnosti za razvijanje i održavanje odnosa uzajamnog
poštovanja.
Član 9. Pravo na izbor hoću li ili ne sklopiti brak i osnovati porodicu, te
odlučiti da li ili ne, kako i kada, imati djecu.
Imam pravo da se udam/oženim ili ne stupiti u brak i odlučiti da li,
ako i kada želim imati djecu.
Član 10. Pravo na odgovornost i obeštećenje.
Imam pravo biti zaštićen od strane države i zakona, tako da mogu
uživati u svom seksualnom životu.
Advocacy Flexi Fund daje donacije od $5,000 do $10,000 pokrivajući do
90% troškova aktivnosti, sa minimalnim doprinosom od 10% od strane
aplikanta.
Zadnji rok je bio kraj juna/lipnja, ali se novi poziv očekuje tokom godine.
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
6
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Aplikacija mora imati slijedeće elemente da bi se smatrala podobnom za
finansiranje:
 podržavaju se samo inicijative koje podnesu organizacije civilnog
društva,
 biti relevantna za zastupanje za unaprijeđenje seksualnih prava na
nacionalnoj, regionalnoj i/ili globalnoj razini,
 imati jasno očekivani rezultat zagovaranja u vezi sa seksualnim
pravima,
 aktivnosti trebaju doprinijeti jačanju i promicanju akcija civilnog
društva u promicanju seksualnih prava u politikama, programima i
proračunima,
 aktivnosti trebaju pokazati pravilan i pozitivan pristup seksualnosti, i
 aplikanti moraju dostaviti (1) potvrdu o registraciji, (2) revidirane
račune i finansijske izvještaje iz prethodne godine, i (3) popunjen
propisani obrazac.
Kako aplicirati
http://www.ippf.org/en
Kontakt
Flexi Fund
International Planned Parenthood Federation
4 Newhams Row, London, SE1 3UZ, United Kingdom
Email: [email protected]
Web-stranica: www.ippf.org
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
7
A.J. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A.J. Muste)
Međunarodni fond za obrazovanje o nenasilju (International Nonviolence
Training Fund)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
A.J. Muste Memorial Institute finansira projekte koji promoviraju
obrazovanje o nenasilju na nivou lokalnih zajednica, te akcije koje podupiru
društvenu i ekonomsku pravdu.
A.J. Muste Memorial Institute daje direktne donacije projektima koji
promoviraju principe i praksu nenasilne društvene promjene, i koji govore o
pitanjima kojima je A.J. Muste posvetio svoj život: mir i razoružanje;
društvena i ekonomska pravda; rasna i seksualna jednakost; i radnički
pokreti.
Veličina donacije
Do $2,000.
Rok za prijave
Naredni poziv za projekte je 24. septembar/rujan, a novi pozivi će biti
otvoreni u početkom 2011. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Institut razmatra projekte koji su:
‐ za nove projekte i kampanje, ili napore da se proširi trenutni rad,
‐ za projekte sa budžetima do $50,000,
‐ za projekte koji su lokalni, regionalni, nacionalni ili globalni,
‐ od grupa lociranih bilo gdje u svijetu,
‐ od lokalnih organizacija sa godišnjim budžetom do $500,000, i
‐ od grupa sa ograničenim ili bez pristupa većim finansijskim sredstvima.
Kako aplicirati
http://www.ajmuste.org/guidelin.htm
Kontakt
A.J. Muste Memorial Institute
339 Lafayette Street
New York, NY 10012, USA
Tel: +1 212 533 4335
Faks: +1 212 228 6193
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
8
Alfred Mozer Foundation (Fondacija Alfred Mozer)
Naziv programa
Međunarodna fondacija za društvenu demokratiju (International Foundation
for Social Democracy)
Opšti ciljevi
Podrška razvoju socijal-demokratije, podržavajući socijal-demokratske
stranke, ali i žene i omladinske organizacije vezane uz socijal-demokratske
stranke.
Koje aktivnosti se
finansiraju
Politička obuka.
Veličina donacije
Ovisno o projektu.
Rok za prijave
Rok prijave svake godine je novembar/studeni, a aplikaciona forma se
nalazi na web-stranici.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Na osnovu potreba (aplikacije mogu poslati samo socijal-demokratske
stranke ili organizacije povezane sa ovim strankama).
Kako aplicirati
Molim vas pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kontakt
PO Box 1310, 1000 BH Amsterdam, Netherlands
Project Manager: Kirsten Meijer
Tel: +31 20 5512 228
Faks: +31 20 5512 250
Email: [email protected]
Web-stranica: www.alfredmozerstichting.nl
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
9
Ambasada Holandije
Naziv programa
Program malih donacija
Opšti ciljevi
Višegodišnji strateški plan,
Ambasada Kraljevine Holandije je napravila
koji pokriva period 2008-2011. godina, u kojem su definirani prioriteti rada.
Zbog postepenog smanjivanja pomoći holandskih razvojnih programa u
Bosni i Hercegovini, još je bitnije praviti strateške izbore. Za period pokriven
ovim strateškim planom Ambasada Kraljevine Holandije ima godišnji budžet
od oko 14.700.000 eura za 2008. godinu, koji će biti smanjen na 7.500.000
eura u 2011. godini. Nakon 2011. godine Ambasada će imati samo
ograničeni budžet od oko 5.000.000 eura, koje je u potpunosti rezerviran za
podršku žrtvama genocida na području Srebrenice. Gore spomenuti budžet
ne uključuje intervencije finansirane od strane Vlade Holandije kroz
ministarstvo u Hagu.
Koje aktivnosti se
finansiraju
Molimo vas da pogledate strateški plan za više informacija.
Veličina donacije
Različiti.
Rok za prijave
Projektni prijedlog treba poslati Holandskoj ambasadi najmanje dva
mjeseca prije datuma početka predloženih aktivnosti. Projektni prijedlozi
poslati nakon 1. oktobra/listopada neće biti razmatrani u tekućoj
kalendarskoj godini.
Geografsko područje
podrške
Bosna i Hercegovina (i region).
Kriterij podobnosti
Predložene aktivnosti trebaju jasno podržati jedan od ciljeva spomenutih u
Višegodišnjem strateškom planu. Prijedlog projekta treba sadržavati jasne
ulazne i izlazne ciljeve i rezultate. Projektni prijedlog treba pokazati kako će
se postići održivost predloženih aktivnosti nakon kraja projekta. Treba biti u
skladu sa sa BiH politikama (MTDS) i vodičem (na primjer u vezi generalnih
kriterija definiranih Zakonom o izbjeglicama i raseljenim licima, Službeni
glasnik 33/03).
Za projekte rekonstrukcije ukupno ulaganje po kući ne smije preći 8.900
eura (±30%), i program rekonstrukcije bi trebao, ako je to moguće, imati
elemente samopomoći. Tripartitni sporazumi između korisnika,
implementatora i lokalnih vlasti trebaju biti napravljeni prema standardnom
tripartitnom ugovoru. Iz projektnog prijedloga treba biti jasno da je do
identifikacije projekta / problema došlo u uskoj saradnji sa lokalnim
vlastima, regionalnim centrima i državnom Komisijom za izbjeglice i
raseljene osobe. Svaki projekat treba specificirati kako će (manjinski)
povratak biti i održiv nakon završetka projekta (npr. kroz prihodovne
aktivnosti)
Administrativni troškovi i fiksni troškovi u okviru budžeta ne smiju preći 15%
ukupnih troškova, izuzev troškova audita i troškova rezerviranih za
“nepredviđeno”.
Svaki prijedlog projekta treba biti dostavljen sa jasno definiranim inputima i
budžetom koji na transparentan način reflektiraju troškove po linijama,
očekivane rezultate i ciljeve, vremenski i logički okvir.
Svaki prijedlog projekta treba, gdje je to moguće, pokazati doprinos projektu
u robama ili novčanim sredstvima BiH vlasti, i ako je moguće drugih
donatora.
Kako aplicirati
http://bosniaherzegovina.nlembassy.org/development
Kontakt
Web-stranica: http://bosniaherzegovina.nlembassy.org/development
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
10
Ambasada Norveške
Naziv programa
Embassy Fund (Fond ambasade)
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
The Royal Norwegian Embassy u Sarajevu kroz svoj fond malih grantova
podržava različite projekte. U okviru poziva za projekte 2010. godine
prioriteti su bile aktivnosti koje ohrabruju pomirenje, podršku ljudskim
pravima, demokratizaciju i civilno društvo, kao i izgradnju institucija.
U okviru zadnjeg poziva su podržane aktivnosti:
‐ mir i pomirenje,
‐ obrazovanje,
‐ sektor pravde,
‐ upošljavanje i infrastruktura,
‐ sigurnost,
‐ djeca i žene, i
‐ kultura.
Veličina donacije
Veličina donacije je između 1.000 KM i 5.000 KM.
Rok za prijave
Na osnovu poziva za projekte, gdje će novi poziv vjerovatno biti objavljen
početkom 2011. godine.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Na osnovu poziva za projekte donacije mogu dobiti NVO-i kao i pojedinci.
Kako aplicirati
http://www.norveska.ba/Embassy/Embassy_Fund/
Application_for_Embassy_Funds/
Kontakt
Ferhadija 20
71.000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 254 000
Faks: +387 33 666 505
Email: [email protected]
Web-stranica: www.norveska.ba
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
11
Ambasada SAD
Naziv programa
Program malih donacija Democracy Commission
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju
se
Program malih donacija Democracy Commission je osnovan 1994. godine
kao fleksibilan mehanizam koji omogućava ambasadi podršku inicijativama
koje doprinose otvorenim i kompetitivnim političkim i ekonomskim
sistemima, kao i zaštiti ljudskih prava.
Donacije imaju za cilj podršku inicijativama kao što su promocija civilnog
društva, slobodan protok informacija (uključujući podršku neovisnim
medijima); transparentost rada vlade; javno obrazovanje i zastupanje;
izgradnja udruženja; vladavina prava i reforma sistema; riješenje konflikta
mirnim putem; ljudska prava; građansko obrazovanje; životna okolina;
tržišna ekonomija; kampanje i treninzi o trgovini ljudima borbi protiv
korupcije; manjine, i ženska ravnopravnost.
Veličina donacije
Do 24.000 USD.
Rok za prijave
Tokom godine.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Donacije mogu dobiti lokalne neprofitne, nevladine organizacije, i neovisni
mediji koji implementiraju aktivnosti koje promoviraju demokratiju i
demokratske vrijednosti u BiH.
Kako aplicirati
http://sarajevo.usembassy.gov/root/pdfs/about-embassy/dc-appform.pdf
Irma Harambašić
Program Management Assistant
Email: [email protected]
Telefon: + 387 33 619 592
Faks: + 387 33 619 593
(projekti podrške NVO-ima)
Kontakt
Sanja Pejčinović
Media Specialist
Email: [email protected]
Telefon: + 387 33 619 592
Faks: + 387 33 619 593
(projekti vezani za medijska pitanja)
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
12
American Express
Naziv programa
American Express
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
U American Express vjerujemo da je rad u našim zajednicama ne samo
integralni dio uspješnog poslovanja, već da je to i dio naše pojedinačne
građanske odgovornosti ka svijetu. Naša misija je podrška različitim
zajednicama na načine promoviranja reputacije kompanije u odnosima sa
uposlenicima, korisnicima usluga, poslovnim partnerima, i drugim
zainteresiranim stranama.
Radimo sa neprofitnim organizacijama koje se bave pitanjima:
‐ zaštite i obogaćivanja kulturnog naslijeđa,
‐ razvoj novih lidera lidera sutrašnjice, i
‐ ohrabrivanje aktivnosti u lokalnim zajednicama gdje rade i žive naši
uposlenici i korisnici.
Veličina donacije
Nije specificirano.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Prije svega SAD, ali i čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Organizacije moraju zadovoljiti slijedeće kriterije:
‐ Organizacije van SAD moraju dokumentirati svoj neprofitni staus, i
‐ Nediskriminirati na osnovu rase, vjere, uvjerenja, nacije, hendikepa,
starosti, spola, seksualne orijentacije, bračnog statusa, ili bilo koje druge
osnove zabranjene zakonom.
Kako aplicirati
http://about.americanexpress.com/csr/howto.aspx
Kontakt
American Express Philanthropy
Funding Priority
(Select One: Cultural Heritage, Leadership or Community Service)
3 World Financial Center
Mail code 01-48-04
New York, NY 10285-4804, USA
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
13
Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures
(Euro-mediteranska fondacija Ana Lindh za dijalog među kulturama)
Naziv programa
Fondacija Anna Lindh (ALF)
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Iznos financijske podrške za kratkoročne projekte je do 20.000 eura. Iznos
financijske podrške za dugoročne programe je do 100.000 eura.
Veličina donacije
Rok za prijave
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati
Fondacija Anna Lindh je fondacija za promoviranje dijaloga među kulturama
euromediteranske regije. ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža
civilnoga društva, okupljajući organizacije civilnoga društva, javne ustanove
i sl. iz različitih područja aktivnosti.
Strateška područja djelovanja su:
‐ ideologije,
‐ obrazovanje,
‐ kultura,
‐ mediji,
‐ religija, duhovnost i vrijednosti, te
‐ gradovi i raznolikost.
U okviru zadnjeg poziva za projekte prednost su imale prijave projekata
koje su posebno usmjerene slijedećim ciljevima:
‐ poboljšanje pozitivne percepcije među kulturama i zajednicama
regije kroz forume, obrazovne programe, vijesti i informacije,
kulturu, građanske inicijative i sl.,
‐ povećanje mobilnosti kroz promicanje mobilnosti umjetnika, mladih i
aktera civilnoga društva, i
‐ razvoj aktivnosti koje čine modele za izgradnju koegzistencije u
različitim kulturnim, etničkim i religijskim zajednicama koje se
susreću u svakodnevnom životu.
Prioritetne ciljane skupine ALF-a mladi, žene, i migranti.
Konkursi ALF-a služe kao sredstvo podrške provođenju aktivnosti civilnoga
društva euromediteranske regije. Cilj konkursa je promoviranje različitosti i
razvijanje tolerancije kroz dijalog među kulturama. ALF će objavljivati
konkurse nekoliko puta godišnje, i to:
‐ tri godišnja konkursa za kratkoročne projekte čija je provedba kraća
od godine dana, i
‐ jedan konkurs za dugoročne programe čija provedba nije duža od
dvije i pol godine.
ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnoga društva, okupljajući
organizacije civilnoga društva, javne ustanove i sl. iz različitih područja
aktivnosti. Sa sjedištem u Aleksandriji, u Egiptu, ALF je prisutan u sljedećim
državama članicama: Albanija, Alžir, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina,
Bugarska, Cipar, Češka, Crna Gora, Danska, Egipat, Estonija, Finska,
Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Izrael, Italija, Jordan, Latvija, Libanon,
Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Maroko, Mauritanija, Monako,
Nizozemska, Njemačka, Palestina, Poljska, Portugal, Rumunija, Sirija,
Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Tunis, Turska i Velika Britanija.
Partneri ALF-a su Alijansa civilizacija Ujedinjenih naroda; Organizacija
Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO), Vijeće
Europe, Organizacija za obrazovanje, kulturu i znanost Arapske lige
(ALECSO) i Islamska organizacija za obrazovanje, znanost i kulturu
(ISESCO).
ALF sufinancira projekte u iznosu do 75% njihove vrijednosti. Formula za
prijavu projekata na konkurs je "1+1", što znači učešće barem jednog
partnera iz zemalja članica Evropske unije ili Albanije, Hrvatske, Bosne i
Hercegovine, Monaka ili Crne Gore, te barem jednog partnera iz zemalja
Mediterana. Nosilac projekta mora biti član jedne od 43 nacionalnih mreža
ALF-a.
Detalji o uslovima konkursa kao i cjelokupna dokumentacija dostupni su u
sklopu
objave
konkursa
na
internet
stranicama:
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
14
Kontakt
(http://www.omladina-bih.net) i ALF-a (http://www.euromedalex.org).
Miralem Tursinović
B&H Coordinator of the Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the
Dialogue Between Cultures
Helsinski Parlament Gradjana (hCa) Tuzla
Omladinski Resursni Centar (ORC) Tuzla
Hadži Bakirbega Tuzlića 1
75.000 Tuzla, BiH
Tel/faks: +387 35 258 077
Email: [email protected], [email protected]
Web-stranica: www.omladina-bih.net CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
15
Arthur B. Schultz Foundation (Fondacija Arthur B. Schultz)
Program donacija
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
ABSF je posvećen poboljšanju života na zemlji kroz podršku malim
preduzećima, globalnom razumijevanju, i riješenjima za ljude sa
poteškoćama. ABSF je mala porodična Fondacija i nema resurse da u
potpunosti finansira zahtjeve svih naših aplikanata. Svjesni svojih
ograničenja, ali i mogućnosti za rad, od nedavno smo počeli praviti
strateške odnose sa partnerima i drugim donatorima koji nam se žele
pridružiti u našim naporima podrške specifičnim projektima. Naša jedina
svrha je povećanje našeg uticaja na terenu. Sav novac koji dobijemo od
partnera ide lokalnim zajednicama i ljudima u potrebama. Sem toga ABSF
preuzima na sebe režijske troškove partnera.
Trenutno imamo tri fokusa podrške: 1) međunarodna mala preduzeća.
Smatramo da je finansiranje projekata malih preduzeća koji rade na osnovu
društvene i okolišne pravde ključno. ABSF snažno vjeruje da je obaveza
poslovanja da bude društveno i okolišno odgovorno. 2) globalno
razumijevanje. Naš cilj je promocija mira, učenja, i razumijevanja među
ljudima širom svijeta, posebno među studentima i mlađim generacijama.
Trenutno smo fokusirani na konflikt u Izraelu-Palestini, i podjele između
zapadne i islamske kulture. 3) riješenja za mobilnost ljudi sa
onesposobljenjima. Nadamo se baviti se velikom potrebom za
odgovarajućim kolicima i drugom pomoći za mobilnost ljudi sa
onesposobljenjima u svijetu u razvoju, kroz podršku različitim inovativnim i
zamjenjivim riješenjima za mobilnost.
Veličina donacije
Različiti.
Rok za prijave
Stalno otvoreni poziv. Prvo je potrebno poslati Pismo interesa. Naredni rok
za slanje Pisma interesa je 15. decembar/prosinac.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
http://www.absfoundation.org/index.php?id=4
Kontakt
P.O. Box 5339
Ketchum, ID 83340
USA
Tel: +1 208 340 3397
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
16
Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu)
Naziv programa
Astrein međunarodni program donacija (Astraea’s International Grants
Program)
Opšti ciljevi
Astraea’s International Grants Program podržava one koji rade na podršci
osobama koji su ugnjetavane ili diskriminirane zbog svog seksualnog ili
gender izražaja.
International Grants Program podržava osobe širom svijeta koji se bore
protiv institucionalizirane homofobije.
Također podržavaju pojedince kroz Margot Karle Scholarship Fund, Astraea
Arts Fund, i Lesbian Writers Fund.
Koje aktivnosti se
finansiraju
LGBT organizacije.
Veličina donacije
Različiti.
Rok za prijave
Tokom čitave godine (provjeriti na web-stranici rokove apliciranja).
Geografsko područje
podrške
Širom svijeta uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Prioritet se daje grupama koje nemaju pristup tradicionalnim izvorima
finansiranja, gdje je više od pola organizacija koje su podržane sa
budžetima ispod $50,000.
Kako aplicirati
http://www.astraeafoundation.org/grants/grant-applications-and-deadlines/
Kontakt
Astraea Lesbian Foundation For Justice
116 East 16th Street, 7th Floor, New York, NY 10003, USA
Tel: +1 212 529 8021
Faks: +1 212 982 3321
Email: [email protected]
Web-stranica: www.astraeafoundation.org
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
17
Balkan Trust for Democracy (Balkanski fond za demokratiju)
Naziv programa
Program donacija BTD-a (Balkan Trust for Democracy Grants Program)
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Postoje dva glavna programska područja:
 program povezivanja vlade i građana daje donacije organizacijama
koje rade na poboljšanju građanskog učešća u interakciji sa
vlastima, ohrabruju participativno učešće u donošenju odluka i
riješavanju problema, aktivno građanstvo, političke reforme,
građansku edukaciju, praćenje rada vlade, i druge kreativne i
učinkovite projekte u vezi sa demokratskom konsolidacijom; i
 regionalna saradnja koja odgovara gornjim kriterijima, ali za cilj ima
projekte koji promiču prekogranične i regionalne napore koji
ukazuju na najbolje prakse, upućuju na zajedničke probleme
demokratskog razvoja, i grade mreže vlada, NVO-a, civilnih
inicijativa, i/ili drugih institucija koje rade na razumijevanju i saradnji
u regionu.
Kroz svoj program Balkanski fond za demokratiju podržava veliki broj
inovativnih i kreativnih oblika javnog angažmana, prekogranične i
regionalne razmjene. Prednost se daje projektnim prijedlozima napravljenim
da povećaju građanski angažman u saradnji sa vlastima; utiču na javne
politike; jačaju liderske kapacitete pojedinaca i organizacija; facilitiraju
prekograničnu i sektorsku saradnju; i omogućavaju prenos iskustava i
inovativne ideje kroz jasnu komunikaciju i plan širenja naučenog.
Veličina donacije
Generalno veličina donacije je između $5,000 i $75,000, ali je većina
donacija između $10,000 i $25,000.
Rok za prijave
Nema određenih rokova za prijave. Poziv za projekte je otvoren, i projekti
se stalno zaprimaju.
Geografsko područje
podrške
Jugoistočna Evropa (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska,
Kosovo, Makedonija, Rumunija, Srbija i Crna Gora)
Kriterij podobnosti
Donacije se daju organizacijama, vladama, obrazovnim institucijama, i
medijima iz navedenih zemalja.
Kako aplicirati
http://www.gmfus.org/cs/grantmaking/balkan_trust_for_democracy
/grantmaking/how_to_apply
Kontakt
Balkan Trust for Democracy
The German Marshall Fund of the United States
Dobračina 44
11.000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 32 88 022
Faks: +381 11 3036 454
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
18
Bambi Foundation for Contemporary Non-object Art (Bambi fondacija
savremene umjetnosti)
Naziv programa
Bambi fondacija savremene umjetnosti
Opšti ciljevi
Bambi Foundation podržava savremene umjetničke projekte, sa naglaskom
na eksperimentalno kino i projicirane slike instalacija.
Koje aktivnosti
finansiraju
se
Fondacija prihvata prijedloge širokog raspona umjetnika, disciplina i medija,
i usredotočuje se na radove koji ne mogu lako biti smješteni na
umjetničkom tržištu.
Veličina donacije
Fondacija daje do 8.000 eura po projektu, pa čak i više, ovisno o zahtjevima
projekta.
Rok za prijave
Zadnji pozv za projekte je bio otvoren do jula 2010. Godine, ali se naredni
očekuje u narednom periodu. Odbor za odabir se sastaje 4 puta godišnje.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Svaka aplikacija treba sadržavati kratki opis projekta, vremenski okvir,
proračun, kratak opis primjene umjetnikova rada, i slike prethodnih radova.
Kako aplicirati
http://www.bambifoundation.com/contact.html
Kontakt
Netsach Yisrael 3
Postbox 6
Tel Aviv 64352
Israel
Email:[email protected]
Web-stranica: http://www.bambifoundation.com
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
19
Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
Naziv programa
Solidarnost s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini
Opšti ciljevi
Cilj ove akcije je pomoć ljudima u potrebi u Bosni i Hercegovini.
Iz ovog natječaja financirat će se projekti iz oblasti:
1. Socijalni projekti, psihosocijalni projekti za djecu i osobe u potrebi.
2. Projekti edukacije, stručnog usavršavanja.
3. Poticanje razvoja malog poduzetništva, poticanje malih obiteljskih
obrta i poljoprivredne djelatnosti.
Koje aktivnosti se
finansiraju
Veličina donacije
Fond raspolaže sa ukupnim iznosom od 210.000,00 KM. Projekti iz
natječaja koji budu prihvaćeni financirati će se u iznosu do 6.000,00 KM.
Rok za prijave
20. septembar/rujan 2010. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitava BiH.
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati
Kontakt
Aplicirati mogu zainteresirane registrirane pravne osobe sa sjedištem u BiH
što dokazuju preslikom iz sudskog registra ili fizičke osobe iz BiH uz
pismenu preporuku crkvene institucije.
Projektna aplikacija treba sadržavati jedan primjerak natječajnog obrasca u
tiskanoj i jedan u elektronskoj formi (floppy disk ili cd) sa dodatcima prema
uputama koju treba dostaviti u zatvorenoj koverti osobno ili poštom.
Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 206 441, +387 33 206 442
Faks: +387 33 206 668
Web-stranica: www.carbkbih.com.ba
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
20
Centri civilnih inicijativa
Naziv programa
Program partnerskog građanskog zastupanja II (CAPP II)
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Cilj programa: program CAPP II će doprinijeti daljnjem razvoju
participatorne demokratije u BiH kako bi se institucije vlasti reformisale, te
funkcionisale kao u modernim EU demokratijama.
Grant komponentom Programa CAPP II, kao jednim njegovim segmentom,
CCI će doprinijeti da organizacije civilnog društva efikasnije zastupaju
usvajanje potrebnih reformi, obezbjeđujući im potrebne resurse kao i
programe jačanja njihovih kapaciteta. CCI će podržavati organizacije
civilnog društva da zastupaju građanske interese kao i da se sektorski
profilišu u javnosti, što je važno za njihovu organizacionu, ali i održivost
cijelog sektora u BiH.
Grant podrška će se dodjeljivati organizacijama civilnog društva za
provođenje kampanja javnog zagovaranja, kao i aktivnosti istraživanja i
watch-dog aktivnosti u ciljanim oblastima ovog programa.
Kroz ovaj javni poziv biće podržani projekti usmjereni na unaprijeđenje i
javno zagovaranje reformskih procesa u slijedećim oblastima:
‐ smanjenja stope nezaposlenosti (generalno, te fokusirano na
marginalizovane grupe i osobe sa invaliditetom),
‐ javne potrošnje,
‐ borbe protiv korupcije (s fokusom na korupciju u zdravstvu i
obrazovanju), i
‐ ostalim i naknadno definisanim oblastima, u skladu sa političkim
aktuelnostima.
Veličina donacije
Predviđeni maksimum sredstava po projektu je 150.000 USD, dok se period
implementacije projekata može kretati u intervalu od 3 do 16 mjeseci.
Rok za prijave
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do 31.12.2010. godine ili do
konačne raspodjele sredstava raspoloživih za grantove.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju pravna lica registrovana prema
važećim zakonima o udruženjima i fonadacijama u BiH, koja imaju jedan od
slijedećih pravnih statusa:
- udruženje, ili
- fondacija.
Pojedinci, političke stranke, međunarodne i strane organizacije, vladine
institucije nemaju pravo učešća na ovom javnom pozivu.
Kako aplicirati
http://ccibh.org/pages/1/12/1.html
Kontakt
Aplikacije trebaju biti napisane na jednom od službenih jezika i pisama
Bosne i Hercegovine. Od aplikanata se traži da dostave ispunjenu
aplikacionu formu (jedan štampani primjerak i elektronsku verziju na CD-u),
te ostale aplikacijom zahtjevane dokumente i to isključivo poštom, u
zatvorenoj koverti, sa naznakom “Aplikacija za CAPP II”, na adresu:
Centri civilnih inicijativa, Svetog Save 4A, 74.000 Doboj.
Nepotpune aplikacije, aplikacije dostavljene putem faksa ili e-maila neće biti
uzete u razmatranje, kao ni prijave na neodgovarajućim obrascima. Sva
pitanja koja se tiču ovog poziva za projekte trebaju biti dostavljena u pisanoj
formi na e-mail: [email protected]
Web-stranica www.ccibh.org.
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
21
Channel Foundation (Fondacija Channel)
Naziv programa
The Channel Foundation
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Channel Foundation je mala, privatna fondacija smještena u Seattle,
Washington, SAD, koja promovira liderstvo u ženskim ljudskim pravima
širom svijeta. Misija fondacije je da finansira i stvara mogućnosti za grupe
koje rade u mnogim područjima svijeta da obezbjede da su ženska prava
poštovana, zaštićena, i ispunjena.
U cilju jačanja globalnog pokreta za ženska ljudska prava, trenutno se
fokusiramo na šest područja rada:
‐ obezbjeđenje ženskog učešća u riješenju konflikta i izgradnji mira,
‐ unaprijeđenje ženskih prava i liderstva
‐ obezbjeđenje reproduktivnih prava / pravde,
‐ prevazilaženje pravne nejednakosti (uključujući nasljedstvo),
‐ završetak nasilja nad ženama i zaštita prava braniteljica ljudskih prava, i
‐ promoviranje medijskih reformi i gender jednakosti.
Veličina donacije
Različiti.
Rok za prijave
Otvoreno tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Naša generalna strategija uključuje napore za:
‐ učešćem u međunarodnim, regionalnim i nacionalnim mrežama ljudskopravaških aktivistica i donatora kako bi se donijele informirane,
saradničke, i strateške odluke o finansiranju,
‐ promoviranjem razmjene između aktivistica na globalnom jugu,
edukatoricama, i lidericama u zajednicama, i
‐ obezbjeđivanjem učešća žena iz istorijski marginaliziranih zajednica u
osoblju, odborima, i savjetodavnim mrežama grupa koje podržavamo.
Kako aplicirati
http://www.channelfoundation.org/what.html
Kontakt
603 Stewart St., Ste. 415
Seattle, WA 98101-1247
Web-stranica: www.channelfoundation.org
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
22
Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation (Fondacija Charles A. and
Anne Morrow Lindbergh)
Naziv programa
The Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Fondacija podržava sadašnje i buduće generacije koje rade na jednakosti
koja "...povezuje suštinsku mudrost prirode sa naučnim saznanjima..."
(Charles A. Lindbergh) i "balansira snagu i život sa poštovanjem prema
životu" (Anne Morrow Lindbergh).
Lindbergh donacije se daju za slijedeće kategorije:
- poljoprivreda,
- avijacija / aeronautika
- zaštita prirodnih resursa, uključujući životinje, biljke, vodu, te opšta
zaštita (zemlja, vazduh, energija, itd.),
- obrazovanje, uključujući umjetnost i interkulturnu komunikaciju,
- istraživanje,
- zdravstvo, uključujući biomedicinska istraživanja, i adaptivnu
tehnologiju,
- smanjenje otpada i upravljanje otpadom, i
- A. Jonathan Lindbergh Brown donacija se može dati za projekte
koji podržavaju adaptivne tehnologije ili biomedicinska istraživanja
koja se rade s ciljem smanjenja nejednakosti između ljudi i naše
životne okoline.
Veličina donacije
Do $10,580 (simbolična suma koja predstavlja troškove aviona Spirit of St.
Louis).
Rok za prijave
Tokom godine, ali glavni rok za apliciranje je u junu/lipnju. Trenutno je
otvoren poziv za dodjelu donacija za 2011. godinu.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Fondacija je otvorena za aplikacije sviju, ali aplikanti moraju raditi na
istraživačkim ili obrazovnim projektima.
Kako aplicirati
http://www.lindberghfoundation.org/docs/index.php/application-forms
Kontakt
The Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation
2150 Third Avenue North, Suite 310
Anoka, MN 55303 2200
Tel: +1 763 576 1596
Faks: +1 763 576 1664
Email: [email protected]
Web-stranica: http://www.lindberghfoundation.org
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
23
Charles Stewart Mott Foundation (Fondacija Čarls Stjuart Mot)
Naziv programa
Civil Society Program
Opšti ciljevi
Cilj programa je podsticati društva u srednjoj i istočnoj Evropi i Rusiji gde
ljudi i zajednice poštuju prava jedni drugih i uspešno se angažuju u
donošenju odluka koje utiču na politike i procese koji oblikuju njihove živote
na lokalnom, nacionalnom i/ili međunarodnom nivou.
Koje aktivnosti se
finansiraju
Razvoj neprofitnog sektora i filantropije; građansko angažovanje i učešće
javnosti; tranziciona pravda.
Veličina donacije
Prosjek granta je $100,000. Iznos većine naših grantovi jeste između
$15.000 i $250.000 godišnje.Trajanje projekta je minimalno dve godine.
Rok za prijave
Primaju projekte tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Kosovo.
Kriterij podobnosti
Svi budući kandidati treba da se informišu o misiji, oblasti delovanja,
geografskoj oblasti, i raspoloživosti fonda CSM-a prije nego što uspostave
početni kontakt.
Procedura za dodjelu sredstava obavlja se na više načina:
‐ tražimo da organizacije sa kojima smo ostvarili kontakt dostave prijedloge
projekata
‐ objavljujemo povremene pozive za prijedloge projekata (RFPs) koji se
bave određenim problemima i oblastima.
‐ primamo prijedloge projekata koji nisu posebno pozvani, ali koji spadaju u
naše programske prioritete i koji su u skladu sa našim upustvima.
‐ s obzirom da su sredstva fonda ograničena, posebno preporučujemo
pisma interesovanja za one ideje i projekte koji nisu dostavljeni po
pozivu. Pisma treba da sadrže kratak opis projekta, potrebna sredstva i
vremenski period za realizaciju projekta.
‐ razmatraće se prijedlozi za opštu podršku kao i prijedlozi posebnih
projekata. Prihvataju se projekti koji traju jednu i više godina.
Kako aplicirati
http://www.mott.org/Home/about/appprocedures.aspx#section1
Kontakt
Office of Proposal Entry
(Kancelarija za primanje prijedloga projekta)
C.S. Mott Foundation
Mott Foundation Building
503 S. Saginaw St., Suite 1200
Flint, MI 48502-1851,U.S.A.
Web-stranica: http://www.mott.org
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
24
Centar za promociju civilnog društva
Naziv programa
(period 2009 – 2011)
Naziv projekta u
2010.
Komponenta I
Segment 1.
Specifični ciljevi
Segment 2.
Specifični ciljevi
Program malih grantova (PMG)
Izgradnja dobrog upravljanja zajednicom kroz građansko uključenje
Realizacija potencijala građana i organizacija civilnog društva u BiH za
promjene
Programi po osnovu Javnog poziva
Program - Izgradnja zagovaračkih kapaciteta (PZK)
Putem ove komponente Programa malih grantova “Izgradnja zagovaračkih
kapaciteta” daće se podrška projektima koji će se fokusirati na sprovođenje
zagovaračkih aktivnosti na ostvarivanju slijedećih ciljeva:
1. podizanju tehničkih kapaciteta i vještina ciljnih grupa ovog
programa za planiranje i vođenje procesa podizanja svijesti
javnosti, zagovaranju baziranom na korištenju informacija i lokalno
definisanog problema,
2. jačanju lokalnih i regionalnih mreža civilnog društva okupljenih oko
zajedničkih problema i grupa u zajednici, posebno u podsektorima
gdje je angažman nedovoljan,
3. promocije i zastupanja građanskog učešća u procesima učesničkog
budžetiranja,
4. razvijanja održivih struktura i procedura za institucionalni dijalog o
politikama i partnerstvu između vlasti i nevladinog sektora putem
uspostavljanja i ojačavanja lokalnih Sporazuma, i
5. podržavanja aktivnosti praćenja rada parlamenata te informisanja
javnosti o njihovom radu kao sredstvu kojim se izabrani i postavljeni
lideri i donosioci odluka drže odgovornijim za stvarne potrebe i
probleme građana i zajednice u cjelini.
Program - Lokalne inicijative za izgradnju zajednice (PLI)
Ovaj program ima namjeru da ohrabri i podrži organizacije i njihove glavne
ciljne grupacije radi kreiranja riješenja koja će doprinijeti pozitivnim
promjenama u njihovim zajednicama, daljnjoj promociji građanskog
aktivizma, partnerstva i podrške organizacijama civilnog društva u okviru
projektnih ciljeva te insistirati na slijedećem:
- aktivno uključiti širok krug korisnika u realizaciju aktivnosti i
promovisati pristup samopomoći,
- mobilisati socijalni potencijal u lokalnim zajednicama,
- promovisati i ohrabriti volonterski rad u zajednici,
- promovisati lokalno partnerstvo i medjusektorsku saradnju, i
- promovisati i ohrabriti lokalnu filantropiju i socijalnu odgovornost.
Glavna pitanja i teme za inicijative/projekte prihvatljive za područje
aktivnosti u ovom programu nisu precizirane iz razloga što se zajednice
suočavaju sa nizom različitih problema, tako da program ostavlja
maksimalnu fleksibilnost, ali radi usmjerenja navodimo neke od oblasti
unutar kojih će predložene aktivnosti biti prihvatljive za finansiranje:
- podizanje ekološke svijesti i odgovornost unutar lokalne zajednice,
promocija, briga i monitoring za siguran i zdrav okoliš,
- pomoć starim osobama,
- manjinske grupe, izbjeglice i raseljena lica,
- osobe sa invaliditetom,
- socijalno uključenje najranjivijih i grupacija koje niko ne zastupa u
zajednici,
- izgradnja i unapređenje infrastrukturnih objekata koji ce služiti
velikom broju pripadnika lokalne zajednice pri čemu će volontersko
učešće u planiranim akcijama biti većinsko i dati efekat osjećaja
doprinosa zajedničkom interesu i sticanje djelomičnog “vlasništva” u
kolektivnoj dobrobiti,
- promocija i razvijanje svih segmenata kulture, zaštita i promocija
kulturno-istorijske baštine,
- programi usmjereni na populaciju mladih, razvoj svih aspekata
dodatne edukacije, sportke kulture, i
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
25
Komponenta II
Opšti ciljevi programa
Veličina donacije
Rok za prijave
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati
- aktivno ucešće u procesu donošenja odluka.
Program - Ad hoc inicijative
Finansiranje ad hoc inicijativa koji će biti objavljen i kontinuirano otvoren
do iskorištenja sredstava za sve zainteresovane organizacije/grupacije
građana po završetku prethodnih selekcija i to za akcije iz prethodno
navedenih oblasti finansiranja, ali koje traže hitnu i trenutnu intervenciju a
nisu se pokazale kao potrebne u vrijeme objavljivanja Javnih poziva za
prethodna dva segmenta
Osim navedenih ciljeva i očekivanja, za svaki projekat posebno, rezultati
projekta aplikanata generalno trebaju doprinijeti:
- povećanom učešću građana i nevladinih organizacija u procesu
donošenja odluka i to kroz javno zagovaranje, iniciranje i aktivno
učešće u donošenju novih i/ili poboljšanju postojećih javnih politika
i/ili institucija na svim nivoima vlasti,
- poboljšanim sposobostima aktera civilnog društva da uspostavljaju i
vode institucionalni dijalog i partnerstvo sa vlastima,
- povećanom nivou svijesti o korisnosti uzajamnog partnerstva
između NVO-a i vlasti,
- povećanom nivou odgovornosti predstavnika vlasti pri rješavanju
navedenih problema,
- poboljšanoj komunikaciji i partnerstvu između organizacija civilnog
društva i vlasti,
- jačanju javnog kriticizma usmjerenom prema pojedincima i
institucijama vlasti koji ne iskazuju spremnost i odgovornost za
rješavanje navedenih problema građana,
- stvaranju partnerskih odnosa unutar NVO sektora i građenju
mreža/koalicija NVO-a, jačanju građanskog aktivizma i osnaživanju
veza između nevladinih organizacija i građana, a sve u funkciji
upućivanja i zastupanja jasnih i artikulisanih zahtjeva prema
domaćim vlastima,
- porastu ugleda NVO sektora i preuzimanju uloge stvarnog
korektivnog faktora u našem društvu, i
- tehničkim i institucionalnim vještinama i znanjima organizacija
civilnog društva.
Odobreni grantovi će se dodijeljivati u pojedinačnim iznosima do 5.000 KM.
Komponenta I, segmenti 1. i 2. ima ukupni fond od 150.000 KM (2 x 75.000
KM).
Komponenta II ima ukupni fond od 20.000 KM (prosječno 4 x 5.000 KM).
Tokom 2010. godine su već objavljena dva Javna poziva za projekte u
Komponenti I.
Komponenta II - finansiranje Ad hoc inicijativa od oktobra 2010.god.
Novi Javni pozivi se očekuju u 2011. godini.
BiH.
Pravo na apliciranje u Komponenti I, segment 1 imaju registrovane
nevladine organizacije (udruženja i fondacije) koje moraju ispunjavati
slijedeće uslove:
- moraju biti registrovane u skladu sa važećim zakonima o
udruženjima i fondacijama (nije potrebno prilagati Rješenje o
registraciji uz aplikaciju, samo odabrane organizacije će morati
staviti na uvid originalno Rješenje prilikom potpisivanja Ugovora za
grant), i
- moraju imati neophodne vještine, reputaciju i iskustvo kako bi
sprovodili predložene aktivnosti što će navesti u listi referenci
baziranoj na do sada provedenim aktivnostima.
Pravo na apliciranje u Komponenti I, segment 2, i Komponenti II imaju
registrovane nevladine organizacije (udruženja i fondacije) i neformalne
grupe građana.
http://www.civilnodrustvo.ba
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
26
Kontakt
Centar za promociju civilnog društva
Višegradska 26
71.000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel/faks: +387 33 458 667
Web-stranica: www.civilnodrustvo.ba
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
27
Civil Conflict Resolution (Građansko rješavanje konflikta)
Naziv programa
Civil Conflict Resolution
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
The zivik programme, koji je smješten u Berlinu, dio je Institute for Foreign
Cultural Relations, i kao takav savjetuje NVO-e i German Federal Foreign
Office o riješenju konflikta mirnim putem. Tim promovira, dokumentira i
evaluira projekte implementirane u kriznim područjima širom svijeta.
Program je finansiran od strane German Foreign Office.
Primjeri projektnih tema i aktivnosti koji su finansirani:
‐ obuka i dalja edukacija osoba specijaliziranih u riješenju konflikta
mirnim putem,
‐ ustanovljavanje regionalnih i trans-regionalih mirovnih mreža,
‐ strategije izgradnje mira orijentirane ka lokalnim zajednicama,
‐ reintegracija bivših vojnika u građanski život,
‐ promocija tradicionalnih oblika medijacije konflikta,
‐ dalje obrazovanje za specijaliste koji pružaju psihološku podršku
žrtvama i počiniteljima nasilja,
‐ stvaranje foruma za dijalog između stranaka u konfliktu (kao što su
okrugli stolovi, radionice, i panel diskusije), i
‐ rad na pomirenju između stranaka u konfliktu.
Veličina donacije
Nije specificirana. Aplikanti koji prethodno nisu dobijali novac mogu aplicirati
sa projektima u iznosu do 70.000 eura.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Ne postoje specifični regionalni prioriteti u vezi finansiranja. Ipak, primarni
korisnici bi trebali biti ljudi iz regiona koji nisu primili veće sume finansiranja
iz javnih izvora. Iz ovoga razloga se projekti fokusirani na jugoistočnu
Evropu finansiraju, ali na veoma selektivnoj osnovi.
Kriterij podobnosti
Pogledati web-stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
http://www.ifa.de/en/foerderprogramme/zivik/funding-procedures/submittingan-application/
Kontakt
Institut für Auslandsbeziehungen e.V.
Förderprogramm zivik
Linienstr. 139/140
10115 Berlin, Germany
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
28
Civil Rights Defenders (Branioci ljudskih prava)
Naziv programa
Civil Rights Defenders Grant Program
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Civil Rights Defenders (bivši Švedski helsinški komitet za ljudska prava) je
nevladina organizacija za ljudska prava bez ikakvih političkih i religijskih
usmjerenja. Uloga ovog komiteta je da u skladu sa međunarodnim
sporazumom o civilnim i političkim pravima iz 1966. godine i Helsinškim
aktom iz 1975. godine poveća poštovanje ljudskih prava i sloboda i da
pomogne u demokratskom razvoju državama koje su potpisale gore
navedene sporazume.
Civil Rights Defenders ima za cilj da doprinese povećanju poštovanja
ljudskih prava i time doprinese razvoju demokratije. Osnovno za postizanje
ovog cilja jeste promocija državnih sistema zasnovanih na vladavini prava.
1. Vladavina prava
‐ monitoring i javno zastupanje za civilna i politička prava,
‐ implementacija zakonodavstva, i
‐ pravna pomoć građanima ili grupama građana.
2. Sloboda izražavanja
‐ edukacija u oblastima novinarstva, novih tehnologija i upravljanju
medijima,
‐ jačanje udruženja novinara i medija centara, i
‐ saradnja sa medijskim mrežama sa ciljem unapređenja malih i
nezavisnih medijskih kuća u onim oblastima gde ne postoje alternativni
izvori informacija.
3. Anti-diskriminacija
‐ saradnja sa grupama za zaštitu ljudskih prava koje su aktivne u
nadgledanju situacije manjinskih grupa sa ciljem zastupanja i
promovisanja njihovih prava, i
‐ zajednički rad sa medijima na jezicima manjina, naročito u sredinama
sa velikom zastupljenošću određene etničke manjine; sa medijskim
kućama posvećenim pravima određene diskriminisane grupe.
Veličina donacije
Ovisno o projektu. Kontaktirati ured u Sarajevu za više informacija.
Rok za prijave
Aplikacije za slijedeću godinu se predaju prije 1. novembra/studenog za
projekte koji traju 12 mjeseci.
Konačnu odluku za aplicirana sredstva treba očekivati u toku 2-3 mjeseca
nakon apliciranja. Za projekte kraće od 6 mjeseci, apliciranje je dozvoljeno
tokom cijele godine.
Prijavni formular možete naći na: www.civilrightsdefenders.org. Molimo vas
da aplikacije šaljete isključivo elektronskom poštom.
Grantovi se generalno odobravaju u trajanju od jedne godine, od 1.
januara/siječnja do 31. decembra/prosinca, nakon čega se dostavlja
izvještaj sa detaljima o tome kako je grant iskorišten.
Geografsko područje
podrške
BiH i region.
Kriterij podobnosti
Sve organizacije koje dijele ideje Civil Rights Defenders. Projekti treba da
su u skladu sa strategijom zemlje u kojoj je organizacija aktivna. Projektne
ideje treba isključivo da se bave nekim od tema kojima se bavi Civil Rights
Defenders.
Prije apliciranja kontaktirajte elektronskom poštom predstavnika Civil Rights
Defenders radi informacije o prihvatljivosti aplikacije.
Kako aplicirati
Kontaktirati ured u Sarajevu za više informacija.
Kontakt
Civil Rights Defenders
Field Office Sarajevo
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
29
Alipašina 7, drugi sprat
71.000 Sarajevo
Tel: +387 33 552 375
Faks: +387 35 552 376
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
30
Conservation, Food and Health Foundation (Fondacija za zaštitu, hranu i
zdravstvo)
The Conservation, Food and Health Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Osnovana 1985. godine, Conservation, Food and Health Foundation
promovira zaštitu prirodnih resursa, poboljšanje proizvodnje hrane, i
poboljšanje zdravlja u zemljama u razvoju. Fondacija pomaže izgradnju
kapaciteta u zemljama u razvoju u tri glavna područja interesovanja sa
donacijama koje podržavaju istraživanje ili projekte koji riješavaju specifične
probleme.
Fondacija podržava projekte koji demonstriraju jako lokalno liderstvo,
promoviraju profesionalni razvoj u zaštiti prirodnih resursa, poljoprivredi, i
zdravstvenim naukama; razvijaju kapacitete lokalnih organizacija; i
adresiraju specifične probleme na terenu. Preferira podršku projektima koji
se tiču slabo-finansiranih projekata i geografskog fokusa.
Zaštita prirodnih resursa
Donacije za zaštitu pomažu poboljšanju ekoloških i uslova u životnoj okolini
u zemljama u razvoju. Fondacija podržava istraživanja i slične vezane
aktivnosti, obuku, i tehničku podršku naporima koji:
‐ pomažu zaštiti održivih ekosistema i zaštitu biološke različitosti u
zemljama u razvoju, i
‐ obučavaju lokalne lidere u zaštiti resursa, sa naglaskom na
tehničko i naučno obrazovanje.
Hrana
Donacije za hranu podržavaju fokusirane napore u cilju poboljšanja pristupa
hrani u zemljama u razvoju. Područja od interesa za fondaciju su:
‐ promoviranje ili razvoj specifičnih održivih poljoprivrednih praksi sa
potencijalom za napredak nauke i prakse u drugim zemljama,
‐ razvoj novih pristupa koji se bave pitanjem goriva i problemima
resursa vezanih za proizvodnju i pripremu hrane u zemljama u
razvoju,
‐ istražuju i unaprijeđuju inovativno obrazovanje i intervencije
edukacije za male proizvođače hrane i farmere, i
‐ promovišu nove pristupe kontrole pesticida i bolesti koje utiču na
usjeve i hranu u zemljama u razvoju.
Health
Fondacija podržava programe javnog zdravstva koji radije preveniraju no
liječe. Podržava istraživačke projekte, tehničku pomoć, i obrazovne projekte
koji:
‐ poboljšaju javno zdravlje kroz napore na nivou lokalnih zajednica
koji se bave zaštitom zdravlja, prevencijom bolesti, i reproduktivnim
zdravljem, i
‐ povećavaju razumijevanje i borbu protiv tropskih bolesti.
Veličina donacije
Nije specificirana.
Rok za prijave
Idući rok je 01. juli/srpanj.
Geografsko područje
podrške
Geografski fokus fondacije je čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Podržavaju organizacije koje se nalaze u zemljama u razvoju ili u razvijenim
zemljama sa organizacijama koje za cilj imaju podršku zemljama u razvoju.
Kako aplicirati
http://cfhfoundation.grantsmanagement08.com/?page_id=6
Kontakt
Conservation, Food & Health Foundation
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
31
c/o Prentice A. Zinn, Administrator
GMA
77 Summer Street, 8th Floor
Boston, Massachusetts 02110-1006 USA
Tel: +1 617 391 3091
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
32
Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe - CNF
(Surađujuće holandske fondacije za srednju i istočnu Evropu - CNF)
Naziv programa
CNF Grants Program
Opšti ciljevi
CNF podržava proces društvene tranzicije u zemljama istočne i jugoistočne
Evrope, kroz jačanje socijalne skrbi, zdravstvene njege, i obrazovanja.
Radeći ovo cilj nam je ojačamo civilno društvo i poboljšamo situaciju
obespravljenih grupa. U BiH CNF podržava rad sa djecom i omladinom.
Koje aktivnosti se
finansiraju
Podržavaju se inovativni projekti, uz puno učešće ciljnih grupa,
uključivanjem volontera, i uz podršku lokalne zajednice i komponentu
održivosti.
Veličina donacije
CNF nema fiksno utvrđene sume koje daje za projekte, no o svakom
projektu se odlučuje individualno. Generalno su donacije do 20.000 KM.
Rok za prijave
O aplikacijama se odlučuje četiri puta godišnje.
Geografsko područje
podrške
BiH i region.
Kriterij podobnosti
Projekti moraju zadovoljiti slijedeće kriterije:
‐ mogu aplicirati samo lokalno registrirane organizacije civilnog društva
koje kao fokus svog rada imaju djecu i omladinu,
‐ operativni troškovi su samo djelimično pokriveni,
‐ projekti trebaju biti inovativni,
‐ trebaju se koristiti odgovarajuće metode rada,
‐ zahtjeva se doprinos organizacija, u gotovini ili volonterskom radu,
‐ vrata trebaju biti otvorena svima, i
‐ vođenje finansija mora biti transparentno.
Kako aplicirati
http://www.cooperatingnetherlandsfoundations.nl/index.php?tid=2&sid=5
Kontakt
Branka Ivanović, Project Co-ordinator
CNF CEE Bosnia and Herzegovina
P.P. 45
78.102 Banja Luka
Bosnia and Herzegovina
Tel/faks: +387 51 464 460
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
33
Cottonwood Foundation (Fondacija Cottonwood)
Naziv programa
Cottonwood Foundation Grants Program
Opšti ciljevi
Osnaživanje ljudi, zaštita životne okoline, i podrška kulturalnoj različitosti.
Koje aktivnosti se
finansiraju
Fondacija fokusira svoju podršku na posvećene lokalne organizacije koje se
snažno oslanjaju na volonterski rad, gdje će finansiranje Fondacije napraviti
značajnu razliku.
Veličina donacije
Donacije od $500 do $1,000 za lokalne organizacije.
Rok za prijave
Nije specificiran.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Cottonwood Foundation poziva nekoliko novih organizacija svake godine
kako bi im postali partneri.
Kako aplicirati
http://www.cottonwoodfdn.org/howapply.html
Kontakt
Cottonwood Foundation
Box 10803
White Bear Lake, MN 55110 USA
Tel: +1 651 426 8797
Faks: +1 651 294 1012
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
34
Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU
Naziv programa
The Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU je jedna od najvećih evropskih
fondacija i promovira inovativne i primjerene projekte zaštite životne
okoline.
DBU vodič je podijeljen u devet slijedećih područja podrške:
I. Tehnologije zaštite životne okoline
Područje podrške 1: ekološke i odgovarajuće procedure i proizvodi
Područje podrške 2: zaštita klime i energije
1. Zaštita klime
2. Energetska efikasnost i održiva energija
Područje podrške 3: arhitektura i izgradnja
1. Integralno planiranje i zaštita zemlje
2. Metode zaštite resursa i proizvoda
II. Istraživanja o životnoj okolini i zaštiti prirode
Područje podrške 4: primijenjena ekološka istraživanja
1. Program stipendija
2. Održiva hemija - procedure i proizvodi
3. Biotehnološke procedure i proizvodi
Područje podrške 5: ekološko korištenje zemlje
1. Poljoprivredne procedure i proizvodnja
2. Održivo korištenje šuma
3. Uzgajanje i rast
Područje podrške 6: zaštita prirode
1. Zaštita prirode u kultiviranim okruženjima
2. Regeneracija uništenog habitata
3. Zaštita prirode u naseljenim područjima
4. Zaštita prirode u prirodnim staništima i zaštićenim zonama
III. Razgovor o okolišu i zaštita prirodne imovine
Područje podrške 7: razmjena informacija o okolišu
1. Metodi i instrumenti
2. Testiranje i korištenje novih formata medija
3. Elektronski mediji
4. Eko-menadžment sistemi za mala i srednja preduzeća
Područje podrške 8: obrazovanje o životnoj okolini
1. Interdisciplinarna razmjena i razgovor o prirodnom okolišu i prirodi
2. Obrazovanje za održivost
3. Profesionalno obrazovanje o okolišu i konsultiranje o životnoj okolini
Područje podrške 9: životna okolina i imovina
1. Zaštita kulturne imovine pod okolišnim aspektima
2. Zaštita istorijskih kulturnih naslijeđa i nacionalno važnih vrtova
3. Saradnja u zaštiti kulturne imovine i zaštita prirode
Veličina donacije
Različiti.
Rok za prijave
Različiti.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet
Kriterij podobnosti
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
http://www.dbu.de/364.html
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
35
Kontakt
Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU
P.O Box 1705
49007 Osnabrück
An der Bornau 2
49090 Osnabruck
Tel: + 49 541 9633 - 0
Faks: + 49 541 9633 190
Web-stranica: http://www.dbu.de/371.html
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
36
Doen Foundation (Fondacija Doen)
Naziv programa
Program donacija
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
DOEN Fondacija finansira različite inicijative zahvaljujući podršci od strane
Dutch Post Code Lottery, Sponsor Bingo Lottery i BankGiro Lottery. DOEN
koristi doprinose Dutch Post Code Lottery za područja održivog razvoja,
Sponsor Bingo Lottery doprinosi za područja javne dobrobiti, a doprinos
BankGiro Lottery za kulturalne projekte. DOEN Fondacija je zainteresirana
za stimuliranje veza između različitih aktera. Ipak, DOEN finansira inicijative
u inostranstvu samo na području održivog razvoja. Zato je skidanje
aplikacije na engleskom moguće samo za ovo područje.
DOEN-ov primarni fokus je na područjima održivog razvoja je sociokulturnim aspektima ('ljudi'), ekonomskim aspektima ('profit') i ekološkim
aspektima ('planet'). DOEN Fondacija je kreirala slijedeće programe koji
predstavljaju ove aspekte: a) razvoj finansijskog sektora, b) proizvodnja i
potrošnja, c) klima i energija, d) društvena i ekonomska ljudska prava, i e)
kultura i mediji.
Veličina donacije
Nije specificirano (obično do 1/3 vrijednosti projekta).
Rok za prijave
Različiti.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Prilikom odlučivanja o aplikaciji DOEN posebnu pažnju obraća na poslovnu
komponentu, kao i socijalnu i komponentu održivosti na način na koji je
predstavljena u aplikaciji, sa naglaskom na tri P: ljude, planetu, i profit
(People, Planet, Profit).
Kako aplicirati
http://www.doen.nl/web/show/id=44956
Kontakt
P.O. Address:
DOEN Foundation
postbus 75621
1070 AP Amsterdam
Tel: +31 20 5737 333
Faks: +31 20 573 7370
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
37
East-East Women
Naziv programa
NEWW projekat izdavanja knjiga i novina (NEWW Book and Journal
Project)
Opšti ciljevi
Od 1991. godine, NEWW Book and Journal Project je podržao razmjenu
ideja i znanja među ženskim pokretima u SAD i srednjoj i istočnoj Evropi, te
novim nezavisnim državama i Rusiji. Projekat je pomogao ustanovljavanju
gender studija i ženskih pravnih centara i biblioteka, te je podržao originalna
istraživanja i publikacije o pitanjima žena na području CEE/NIS/Rusije.
Tokom jedanaest godina Projekat je podržao preko 6,500 knjiga i novina, te
je dao preko $150,000 u malom donacijama feminističkim studentima i
aktivistkinjama i ženskim NVO-ima u CEE/NIS/Rusiji, doprinoseći rastu
gender stipendija, ženskih pokreta, i aktivizma žena u lokalnim
zajednicama.
Koje aktivnosti se
finansiraju
Istraživanja, analitičko promišljanje, i razmjena ideja su krucijalno potrebni u
promoviranju gender pravde u srednjoj i istočnoj Evropi, te novim
nezavisnim državama i Rusiji (CEE/NIS/Rusija).
Veličina donacije
Različiti.
Rok za prijave
Otvoreno tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Istočna Evropa, uključujući Bosnu i Hercegovinu.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
https://www.eastwestwomen.org/en/granty/ksiazka/0.html
Kontakt
The Network of East West-Women - Polska, (NEWW-Polska)
ul. Miszewskiego 17 p. 100
80 - 271 GDAŃSK
Tel: +58 344 97 50
Faks: +58 344 38 53
Web-stranica: https://www.eastwestwomen.org
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
38
Ekumenska inicijativa žena
Naziv programa
Ekumenska inicijativa žena
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Veličina donacije
- osnažene žene kao akteri društvenih promjena,
- promocija izgradnje mira i mirovnog aktivizma kao pozitivnih faktora
društvenih promjena kroz pun doprinos žena, i
- dublje razumijevanje i poštovanje religijske različitosti kao pozitivne
dimenzije razvoja pluralističkog društva.
Predloženi projekti trebaju biti iz jednog ili više područja djelovanja EIŽ-a:
- mira i pomirenja,
- ekumenizma i međureligijskog dijaloga, i
- ženskih ljudskih prava
- financijske potpore u iznosu do 3.000 EUR po projektu i u trajanju do
godine dana
- financijske potpore u iznosu do 6.000 EUR po projektu, od kojih se 20%
može upotrijebiti za institucionalnu potporu, namijenjenim postojećim
partnerima, a u cilju daljnjeg razvoja uspješnih projektnih modela.
Rok za prijave
Ekumenska inicijativa žena raspisuje dva konkursa godišnje kroz NVO
mreže i religijske časopise
Geografsko područje
podrške
Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija.
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati
Kontakt
Za dodjelu financijske potpore u visini do 3.000,00 EUR mogu se prijaviti:
- žene koje žele utjecati na stvaranje pozitivnih društvenih promjena kroz
organizacije civilnog društva ili u obliku građanskih inicijativa,
- teologinje i/ili studentica teologije iz islamske/krščanske/židovske
zajednice koje bi svojim radom doprinosile odgovornom rješavanju
problema u područjima djelovanja EIŽ-a. One svoj projekt mogu prijaviti
isključivo kroz ustanove, odnosno vjerske institucije u kojima djeluju.
Za dodjelu financijske potpore u visini do 6.000,00 EUR mogu se prijaviti
organizacije i teologinje koje:
- su barem jedanput koristile potporu EIŽ-a, i
- su sve svoje obveze proizišle iz Sprazuma o partnerstvu s EIŽ-a izvršile.
Upute za prijavu:
- kandidatkinje moraju ispuniti Prijavni obrazac, te Obrazac proračuna EIŽ-a
koji je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku.
- organizacije moraju dostaviti kopiju dokaza o registraciji.
- teologinje uz prijavu moraju dostaviti svoju biografiju (CV).
- u slučaju projekata u čiju će implementaciju biti uključeni i treneri,
potrebno je dostaviti i njihovu biografiju (CV).
Obrasci za prijavljivanje se dostavljaju na zahtjev.
Ekumenska inicijativa žena
Poljički trg 2a, 21310 Omiš, Hrvatska
Tel: + 385 21 862 599
Fax: + 385 21 757 085
E-mail: [email protected]
Osoba za kontakt: Jelena Mandić, voditeljica programa
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
39
ERSTE Stiftung (Fondacija ERSTE)
Naziv programa
ERSTE program podrške
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Fondacija ERSTE radi na tri programska područja, i to društveni razvoj,
kultura, i Evropa. Ovi programi se bave pitanjima društvene povezanosti,
razvoja kulture, te izazova sa kojima se susrećemo u procesu ujedinjavanja
Evrope. Svi ovi ciljevi su međusobno povezani, i tvore zajedničku platformu
promocije dijaloga i prenosa znanja u jugoistočnoj Evropi.
Svaki od programa postavlja dva glavna pitanja: Kako možemo napraviti
podržavajuće mreže koje mogu izgraditi snažne zajednice koje ne mogu biti
zaboravljene? I koji uticaj ima velika politička, ekonomska i društvena
promjena u srednjoj i jugoistočnoj Evropi na društvenu povezanost, kulturni
život, i demokratske vrijednosti?
U okviru programa društvenog razvoja razvijamo ideje i koncepte povećanja
društvenog učešća i obezbjeđivanja da niko nije zaboravljen - bez obzira na
okolnosti - kako bi se napravila stabilnija, efikasnija i poštenija društva.
Istražujemo i dokumentiramo kulturu ovih područja, jer vjerujemo da
promocija znanja i razumijevanja pomažu u kreiranju pozitivnije budućnosti.
U programu kulture iniciramo i podržavamo modernu kulturnu produkciju.
ERSTE nagrada za socijalnu intergraciju se dodjeljuje projektima koji:
‐ identificiraju inovativan proizvod, uslugu ili pristup društvenoj
integraciji problema,
‐ primjenjuju praktična rješenja društvenog problema, kombinirajući
inovaciju, korisnost i održivost,
‐ demonstriraju odgovornost prema korisnicima/ama sa kojima rade,
‐ rafiniraju i prilagođavaju pristupe i metode kao odgovore na potrebe
korisnika/ca,
‐ rade na osnovu vizije, ali i dobro osmišljenog plana rada, i
‐ otvoreno dijele svoja opažanja i omogućavaju širu primjenu
rezultata.
Veličina donacije
Različita, pogledajte web-stranicu za više infomacija.
Rok za prijave
Za generalno finansiranje poziv je otvoren tokom godine.
Za ERSTE nagradu za socijalnu intergraciju rok je 30. novembar/studeni
2010. godine.
Geografsko područje
podrške
Jugoistočna Evropa, uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
ERSTE fondacija podržava samo NVO-e, a ne daje individualne donacije,
te ne podržava političke partije
Kako aplicirati
http://erstestiftung.org/integration-award-apply
http://www.erstestiftung.org/general-funding/funding-guidelines
Kontakt
ERSTE Stiftung
Friedrichstraße 10, 4.OG, 1010 Vienna, Austria
Tel: +43 50 100 15100
Faks: +43 50 100 11094
Email: [email protected]
Web-stranica: www.erstestiftung.org
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
40
European Cultural Foundation (Evropska fondacija za kulturu)
Naziv programa
Grant program Evropske fondacije za kulturu
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Podržava izuzetne umjetničke projekte koji pokazuju da imaju viziju o tome
kako pokazati raznolikosti u Evropi. Bitno je da projekti budu umjetnički
jedinstveni i da se odnose na Evropu.
1. Osnaživanje osoba kroz umjetnost i kulturu – želimo podržati različite
zajednice u Evropi i ohrabriti razmjenu nedovoljno predstavljenih grupa.
2. Povezivanje izvora znanja - smatramo da je dijeljenje znanja i
povezivanje ključno u stvaranju otvorene Evrope.
3. Povezivanje zakona i prakse – zainteresirani za projekte koji će pomoći
u izgradnji otvorene Evrope doprinoseći razvoju kulturnih politika na
lokalnom, regionalnom i nivou Evrope.
Evropska fondacija za kulturu daje novac po četiri osnova:
‐ Collaboration (saradnja),
‐ Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski fond za kulturu),
‐ STEP beyond mobility, i
‐ Artistic grants (umjetnički grantovi).
Veličina donacije
30.000 eura do 60.000 eura.
Rok za prijave
Tokom godine, različiti rokovi.
Geografsko područje
podrške
Evropa, uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
http://www.eurocult.org/we-support-cultural-cooperation/grants/balkanincentive-fund/
Kako aplicirati
http://www.eurocult.org/uploads/docs/1463.pdf
Kontakt
European Cultural Foundation (ECF)
Jan van Goyenkade 5
1075 HN Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 20 573 38 68
Faks: +31 20 675 22 31
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
41
European Commission - EIDHR (Evropska komisija - EIDHR)
Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (European Instrument for
Democracy and Human Rights)
Naziv programa
Cilj 1: povećanje poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u zemljama i
regionima gdje su ista ugrožena.
Cilj 2: jačanje uloge civilnog društva u promoviranju ljudskih prava i
demokratske reforme, u podršci prevenciji konflikta i konsolidiranju političkog
učešća i predstavljanja.
Cilj 3: podrška akcijama na područjima ljudskih prava i demokratije prema
opisu u EU Vodiču, uključujući dijalog o ljudskim pravima, zaštitu branioca
ljudskih prava, smrtnu kaznu, torturu, djecu i oružani konflikt.
Cilj 4: podrška i jačanje međunarodnih i regionalnih okvira za zaštitu ljudskih
prava, pravde, vladavine prava, i promociju demokratije.
Cilj 5: izgradnja povjerenja i povećanje odgovornosti i transparentnosti
izbornog procesa, posebno kroz posmatranje izbora.
Tri područja su predviđena za podršku:
1. građenje zajedničkih planova za ljudska prava i demokratske reforme na
osnovu saradnje organizacija civilnog društva koje rade zajednički, izgradnja
koalicija u raznim područjima, zajednice i grupe u izgradnji socio-ekonomske
stabilnosti, uključujući neovisne političke platforme. Teme trebaju proizaći iz
lokalnih potreba i prioriteta koji vode ka mobiliziranju šire podrške i efikasnih
rezultata (na primjer, akcije koje ciljaju ka zakonskim promjenama kako bi
promovirali ženska prava, zaštita prava obespravljenih ljudi, promocija
ruralnog razvoja, razvoj saradnje između javnog i privatnog sektora i nedržavnih čimbenika u pripremi platformi za komunikaciju na područjima
poljoprivrede i sigurnosti hrane, promocija prava radnika, demokratsko
nadgledanje sektora sigurnosti, prevencija torture, zastupanje akcija i
socijalnih programa, pitanja zaštite životne okoline,…). Specifična podrška se
može pružiti, gdje se nađe relevantnom, za djelovanja civilnog društva na
području monitoringa, na primjer u kontekstu procesa udruživanja, kao i
monitoringa međunarodnih obaveza.
2. izgradnja konsenzusa o problematičnim ili kontroverznim područjima
politika u duboko podjeljenim društvima na načine civilnog dijaloga koji gradi
preko društvenih podjela i koji spaja širi krug čimbenika koji razgovaraju i
analiziraju zajedničke probleme. Pitanja se, na primjer, mogu biti miroljubivo
riješenje ili medijacija konflikta, integracija "dvije škole pod jednim krovom",
tranziciona pravda i pomirenje, uključujući specifičnu ulogu žena u tim
procesima, prava manjina, religija i države, reforma zemlje, kontrola prirodnih
resursa, te u širem smislu jačanje demokratskih institucija i ljudskih prava.
3. povećanje političkog predstavljanja i učešća, uključujući osnaživanje žena i
drugih nedovoljno predstavljenih grupa u svim područjima, a posebno
ekonomskom / stvaranju novih radnih mjesta, i lokalnim razvojnim planovima,
te odgovornosti. Ovo se može postići kroz dijalog civilnog društva sa
“političkim društvom ” (npr. sa političkim partijama, grupama parlamentaraca,
ili pravnim tijelima).
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Veličina donacije
Obično minimalna suma je 50,000 eura, a maksimalna suma je 150,000 eura.
Rok za prijave
Jednom godišnje, gdje se najčešće poziv objavljuje u decembru/prosincu, sa
rokom prijave u martu/ožujku ili aprilu/travnju (za koncept note).
Geografsko područje
podrške
Bosna i Hercegovina (i region).
Kriterij podobnosti
Kako bi aplicirali za donaciju, aplikanti moraju:
‐ biti pravno lice,
‐ neprofitna organizacija,
‐ specifična vrsta organizacije, kao što su: nevladine organizacije, sindikati, ili
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
42
Kako aplicirati
Kontakt
obrazovane institucije,
‐ državljani BiH,
‐ direktno odgovorni za pripremu i vođenje projekta zajedno sa partnerima, a
ne radeći kao posrednik.
Potencijalni aplikanti ne mogu učestvovati u pozivu za projekte ili dobiti
donaciju ako su u situaciji koja je opisana u stavci 2.3.3 Praktičnog vodiča
ugovornih procedura za EK eksterne akcije (dostupno na slijedećoj adresi:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm)
http://www.europa.ba/?akcija=clanak&CID=19&jezik=1&LID=34
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/index_en.htm
http://www.europa.ba/?akcija=tenderi&jezik=1
Web-stranica: http://www.europa.ba
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
43
European Commission - Support to Human Rights Defenders Worldwide
(Evropska komisija – zaštita branioca ljudskih prava širom svijeta)
Naziv programa
EIDHR – podrška braniocima/braniteljkama ljudskih prava širom svijeta
Opšti ciljevi
Koje
aktivnosti
finansiraju
se
Glavni prioriteti unutar ovoga poziva su:
U okviru ovoga poziva prioritet će imati akcije koje doprinose poboljšanju
situacije u vezi makar jedne teme u okviru zemlje:
i) pravo na slobodu misli, savjesti i vjere ili uvjerenja;
ii) pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, uključujući umjetničko i
kulturno izražavanja, pravo na informaciju i komunikaciju, uključujući i
slobodu medija, borba protiv cenzure, i pristup internetu;
iii) pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja, uključujući pravo
osnivati i pridružiti sindikata; i
iv) pravo na slobodu kretanja unutar granica države, kao i pravo da napusti
bilo koju zemlju, uključujući vlastitu, i vrati se u svoju zemlju.
Očekivani rezultati:
S obzirom na težak kontekst u kojem se akcija će se održati, očekivani ishodi
mogu uključivati slijedeće (popis nije konačan):
i) poboljšani pristup informacijama, uključujući internet, odnosno poboljšana
javna svijest i korištenje metoda kako zaobići ograničenja;
ii) osobe u opasnosti, uključujući i branitelje/ke ljudskih prava i novinara/ki
izvedenih pred sud dobivaju podršku na suđenju, zastrašivanje i maltretiranje
osoba u opasnosti i njihovih obitelji sa kojima se suočavaju žrtve je smanjeno,
branitelji/ke ljudskih prava i novinari/ke su u mogućnosti nastaviti svoje
profesionalne djelatnosti, poboljšana informisanost o onima koji su u pritvoru;
iii) jačanje branitelja/ki ljudskih prava, npr. poboljšanjem znanja i resursa u
pitanjima pravne obrane, javne mobilizacije, praćenja zloupotreba, pristup
međunarodnoj podršci i mehanizmima za zaštitu ljudskih prava;
iv) organizacije za ljudska prava su izvedene iz izolacije, njihovo postojanje,
kapaciteti i aktivnosti se osnažuju kroz sudjelovanje na međunarodnim /
regionalnih događajima, pružanje materijalne potpore (prostor za sastanke,
opremu, itd.), organiziranje zajedničkih aktivnosti kad god je to moguće,
izgradnja kapaciteta, itd.;
v) otvoren je javni diskurs o ljudskim pravima, demokraciji ili određenim
pitanjima relevantnim za ljudska pravima i političkim raspravama.
Veličina donacije
Između 150.000 i 1,2 miliona eura.
Rok za prijave
Rok za predaju koncepata projektnih prijedloga je bio početak septembra/rujna
2010. godine, a novi poziv se očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Evropa i svijet.
Kriterij podobnosti
Kako bi bili podobni za grant aplikanti moraju:
 biti pravne osobe ili entiteti i
 neprofitni i
 pripadati jednoj od slijedećih kategorija (viditi Članke 10 (1. 1. 2) New
EIDHR Regulation):
i) organizacije civilnog društva, uključujući nevladine neprofitne
organizacije i nezavisne političke fondacije, lokalno utemeljene
organizacije i agencije privatnog sektora, institucije i organizacije, te
njihove mreže na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj
razini;
ii) neprofitne agencije iz javnog sektora, institucije i organizacije i mreže na
lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini
iii) međunarodna paralemntarna tijela,
iv) međunarodne i regionalne među-vladine oganizacije definirane pod
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
44
Članom 43 Implementing rules to the EU Financial Regulation i
biti direktno odgovorni za pripremu i upravljanje akciju, a ne djeluju kao
posrednik, i
 nisu primjeniva pravila o nacionalnosti aplikanta
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1278676333435&do=publi.detPUB&searchtyp
e=AS&Pgm=7573843&zgeo=38220&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&o
rderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=126352
European Commission
EuropeAid Co-operation Office
Unit F4 – Finances, Contracts and Audit for thematic budget lines
Call for Proposals Sector
Office: L-41 03/154
B - 1049 Brussels
Belgium

Kako aplicirati
Kontakt
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
45
European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan)
Naziv programa
Evropski fond za Balkan (European Fund for Balkans)
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Evropski fond za Balkan je višegodišnja zajednička inicijativa evropskih
fondacija napravljena da poduzme i podrži inicijative koje ciljaju ka
dovođenju zapadnog Balkana bliže Evropskoj Uniji kroz donacije i
operativne programe, i kao takva fokusirana je na osobe i organizacije iz
zemalja zapadnog Balkana; kako bi se ohrabrila šira i jača posvećenost
evropskim integracijama zemalja i društava zapadnog Balkana; jačanje
poduzetih napora poduzetih od više čimbenika u ovom procesu, sa ciljem
razvoja efikasnih politika i praksi regiona i EU; u podršci procesima zemalja
članica kao što je zamišljeno od strane Međunarodne komisije za Balkan, a
posebno izgradnje klijenata društava jugoistočne Evrope kojima će biti
ponuđena mogućnost da iskuse i nauče više o Evropi.
Strategija fonda je artikulirana duž četiri glavna pravca:
1. prakticiranje Evrope: izgradnja i poboljšanje profesionalnih i
administrativnih kapaciteta i vještina mladih državnih službenika sa
Balkana u procesu EU integracija, sa ciljem:
‐ izgradnje nove generacije političara i civilnih službenika sa novom
vizijom i regionalnim gledištima,
‐ sticanje praktičnog iskustva u federalnim, državnim, ili opštinskim
institucijama EU država, i
‐ stvaranje veza između administracija u regionima kroz individualne
mreže i zajedničke inicijative.
2. zamišljanje Evrope: podrška komparativnim projektima izgradnje politika
kroz individualne ili zajedničke projekte kao i prezentiranje EU
integracija u javnosti kroz raznovrsne medijske projekte sa ciljem:
‐ podrške inkluzivnom istraživanju i politikama,
‐ jačanje think tank kapaciteta na Balkanu i u EU u vezi balkanskih
pitanja,
‐ približavanje EU integracija javnom mijenju,
‐ povezivanje nastajućih instituta za razvoj politika sa Balkana sa
sličnim evropskim institutima, i
‐ stimuliranje regionalnih razmjena i transfer znanja unutar šireg
regiona.
3. iskustvo Evrope: omogućavanje mlađim generacijama zapadnog
Balkana da iskuse i nauče više o Evropi, i stvore mreže “mladih
ambasadora” regiona.
4. razvoj politika za Balkan: izgradnja javne slike o Fondu i doprinos
izgradnji politika evropskih integracija Balkana kroz zajedničke inicijative
i partnerstvo.
Veličina donacije
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Region Balkana.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
http://www.balkanfund.org
Kontakt
Resavska 35
11.000 Beograd
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
46
Srbija
Tel: +381 11 30 33 662
Faks: +381 11 30 33 662
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
47
Fondacija Schüler Helfen Leben
Naziv programa
Fond za omladinske projekte (FOP)
Opšti ciljevi
FOP pruža priliku mladim ljudima u BiH da ostvare svoje ideje, realiziraju
projekte i time pozitivno utiču na društvo i svoju ulogu u njemu. FOP želi da
podstakne mlade u BiH da pokažu i dokažu da nisu apatični; da ne čekaju
da im se kaže i ukaže, već da mogu i znaju dati više, nego što im se pruža i
što im se omogućava. FOP je otvoren svima! FOP pruža priliku i onima koji
nemaju iskustva! Njima će se kroz radionice omogućiti da nauče kako se
pišu projekti, te ih se kasnije podržati u realizaciji njihovog prvog projekta.
FOP će svojim FOP-ovcima, nakon realizacije njihovog projekta, dati
podršku da postanu dio mreže koja će svojim djelovanjem inicirati nove
projekte i motivirati i druge mlade ljude da i oni pokušaju ostvariti svoje
ideje.
Koje aktivnosti
finansiraju
se
FOP u svojoj osnovi podržava angažman i aktivizam mladih iz BiH kroz
projekte koji se bave različitim problematikama i temama kao što su npr.
demokratizacija društva, kultura, mediji, politika i slično.
Veličina donacije
Maksimalan iznos za koji se može prijaviti jeste 4000 KM.
Rok za prijave
Fond za omladinske projekte je otvoren tokom cijele 2010. godine tako da
ne postoji rok za dostavu ideja/projekata. Treći ciklus prijavljivanja je do 30.
septembra/rujna, a svi projekti trebaju biti završeni do kraja godine.
Geografsko područje
podrške
Čitava BiH.
Kriterij podobnosti
Za sredstva se mogu prijaviti nevladine organizacije, neformalne grupe,
pojedinci čiji projekti za ciljanu skupinu imaju mlade u dobnoj granici od 14
do 23 godina.
Kako aplicirati
http://www.fop.ba/tvojprojekat.html
Kontakt
Stiftung Schuler Helfen Leben
Husreta Redžića 1
71.000 Sarajevo, BiH
[email protected]
www.shl.ba
www.fop.ba
Tel: +387 33 550 660
Faks: +387 33 550 661
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
48
European Youth Foundation (Evropska fondacija za mlade)
Naziv programa
The European Youth Foundation Grants Scheme
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Veličina donacije
European Youth Foundation (EYF) je fond ustanovljen 1972. godine od
strane Vijeća Evrope kako bi pružao finansijsku podršku aktivnostima
mladih u Evropi. Ima godišnji budžet od oko 3 milliona eura. Od 1972.
godine više od 300.000 mladih ljudi u dobi od 15 do 30 godina, većinom iz
zemalja članica, je imao direktnu korist od EYF podržanih aktivnosti. U
2007. godini EYF je podržao preko 300 projekata koji su uključivali preko
15.000 mladih ljudi.
EYF pruža finansijsku podršku slijedećim vrstama aktivnosti poduzetih od
strane nevladinih omladinskih organizacija ili mreža, ili pak drugih
nevladinih struktura uključenih u područja omladinskog rada relevantni za
politike i rad Vijeća Evrope:
‐ obrazovne, društvene, kulturalne, i humanitarne aktivnosti evropskog
karaktera,
‐ aktivnosti koje za cilj imaju izgradnju mira i saradnju u Evropi,
‐ aktivnosti dizajnirane da promoviraju bližu saradnju i bolje razumijevanje
među mladim ljudima, posebno razmjenom informacija,
‐ aktivnosti koje namjeravaju stimulirati međusobnu pomoć u Evropi i u
zemljama u razvoju radi kulturalnih, obrazovnih i društvenih svrha, i
‐ studije, istraživanja i dokumentacija o pitanjima mladih.
Nije specificirano.
‐
‐
‐
Rok za prijave
01. februar / veljača
01. april/travanj
01. oktobar/listopad
Geografsko područje
podrške
Čitava Evropa.
Kriterij podobnosti
Međunarodne nevladine omladinske organizacije ili mreže; nacionalne ili
lokalne nevladine omladinske organizacije ili mreže; druge vrste nevladinih
struktura uključenih u omladinski rad. Više informacija o kriterijima
podobnosti.
Kako aplicirati
http://www.coe.int/t/dg4/youth/fej/FEJ_presentation_EN.asp
Kontakt
European Youth Foundation
Directorate of Youth and Sport
Council of Europe
30, rue Pierre de Coubertin
F- 67000 Strasbourg
Tel: (33) 03 88 41 20 19
Faks: (33) 03 90 21 49 64
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
49
European Science Foundation (Evropska znanstvena fondacija)
Naziv programa
European Science Foundation Grants Programme
Opšti ciljevi
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Koje aktivnosti se
finansiraju
Informacije o predaji projekata se mogu naći na web-stranici, ali generalno
su unutar ovih kategorija:
‐ eksploracijske radionice (Exploratory Workshops). Poziv koji pokriva sve
ESF Stalne komitete se objavljuje svake godine oko aprila/travnja ili
početkom maja/svibnja.
‐ EUROCORES (Evropsko zajedničko istraživanje).
ESF istraživačke konferencije. Zadnji dan za prijema aplikacija je 15.
septembar/rujan.
‐ programi
istraživačkog
umrežavanja
(Research
Networking
Programmes).
Poziv koji pokriva sve Stalne komitete se objavljuje svake godine, sa rokom
obično krajem oktobra/listopada.
Za donacije i pozive unutar tekućeg RNP-a, pogledajte stranice samih
relevantnih programa.
Veličina donacije
Različiti.
Rok za prijave
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
http://www.esf.org/activities/calls-and-funding.html
Kontakt
European Science Foundation
1, quai Lezay Marnésia
BP 90015
F-67080 Strasbourg Cedex
France
Tel: +33 3 88 76 71 00
Faks: +33 3 88 37 05 32
Web-stranica: http://www.esf.org/contact.html
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
50
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)
Naziv programa
Program donacija
Opšti ciljevi
Generalna područja rada su:
 ekonomska promocija i zapošljavanje,
 podrška reformama na području administracije i sudstva, kako bi se
uspostavila pravna sigurnost i transparentnost i kako bi se ubrzala
decentralizacija, i
 modernizacija i poboljšanje javne infrastrukture
Koje aktivnosti se
finansiraju
Različite, ovisno o donacijama i pozivima za projekte.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Tokom godine, ovisno o pozivima.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Različiti, uključujući i organizacije civilnog društva.
Kako aplicirati
Pogledajte web-stranicu za više informacija o specifičnim otovrenim
pozivima za projekte.
Kontakt
Bonn office
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Postfach 12 03 22
53045 Bonn
Dahlmannstraße 4
53113 Bonn
Germany
Berlin office
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Stresemannstraße 94
10963 Berlin
Germany
Tel: +49 / 228 / 9 95 35-0
Faks: +49 / 228 / 9 95 35-35 00
Email: [email protected]
Web-stranica: www.bmz.de/en
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
51
Fondacija Mozaik
Kulturno naslijeđe, Inkluzija / Društvena pravda, Podrška mladima, Za
aktivne zajednice
Nazivi programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Mozaik je Fondacija za razvoj zajednica koja kroz finansijsku i savjetodavnu
podršku osnažuje lokalne zajednice širom Bosne i Hercegovine da pokrenu
i iskoriste raspoložive resurse za vlastiti društveni i ekonomski razvoj. Kroz
svoj rad nastojimo dati doprinos izgradnji harmoničnih i produktivnih
zajednica čiji članovi, bez obzira na međusobne razlike, zajedničkim
djelovanjem oblikuju vlastitu budućnost.
Vrste aktivnosti zavise od gore navednih programa kroz koji su podržane.
Međutim, sve aktivnosti / projekti koje Mozaik podržava trebaju biti
zasnovani na sedam principa koji osiguravaju postizanje rezultata u
zajednicama:
 lokalna rješenja: opredijeljenost da se prepoznaju i koriste vlastiti
ljudski, prirodni, kulturni i ekonomski resursi vodi zajednicu u
napredak,
 lokalna korist: snažno i uspješno uključivanje zajednice ovisi o tome
koje će konkretne koristi ljudi imati od provođenja projekta,
 učešće u procesu planiranja: osigurava podršku u ispunjenju
zacrtanih ciljeva i dugoročnu održivost projektnih rezultata,
 postepeni pristup: realistični ciljevi vode vidljivim rezultatima koji će
izgraditi samopouzdanje i pozitivan stav, te podstaći nove
inicijativa,
 lokalna partnerstva: povjerenje, otvorenost i podjela odgovornosti
među grupama uključenim u zajedničku inicijativu vodi u uspjeh,
 lokalno liderstvo: oni koji znaju šta i kako postići i u koje ljudi imaju
povjerenje će ohrabriti ostale da se uključen, i
 volonterski rad: pruža zadovoljstvo druženja, ponos zbog
učestvovanja u nečem korisnom za zajednicu, te gradi povjerenje
neophodno za buduće inicijative.
Veličina donacije
Ovisno o pozivu za projekte.
Rok za prijave
Tokom godine, ovisno o specifičnim pozivima za projekte.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Organizacije civilnog društva i/ili neformalne grupe građana na osnovu
specifičnih poziva za projekte.
Kako aplicirati
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kontakt
Soukbunar 42
71 000 Sarajevo
Tel: +387 33 266 480
Faks: +387 33 266 482
Email: [email protected]
Web-stranica: www.mozaik.ba
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
52
Fondacija Oak
Naziv programa
Program klimatskih promjena
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Oak fondacija radi na različitim područjima, a u BiH je aktivna na području
klimatskih promjena.
Fondacija podržava projekte u područjima posebnih interesa, na načine:
 objavljivanja poziva za projekte o specifičnim temama,
 pomaganju donosiocima zakona i aktivistima u istraživanju riješenja
za kritična pitanja, i
 iniciranje novih sopstvenih programa.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet uključujući i BiH, ovisno o programu i vrsti podrške.
Kriterij podobnosti
Fondacija razmatra prijave za finansiranje specijalnih projekata, za
održavanje ureda, kapitalne projekte, tehničku podršku, ili saradničke
aktivnosti. Višegodišnji projekti su predmet provjera.
Fondacija podržava liderske projekte koji zadovoljavaju slijedeće kriterije:
 ciljaju na riješavanje korijena problema,
 pokazuju riješenja koja mogu biti primjenjena na duži period i/ili od
strane vlada,
 mobiliziraju finansijsku podršku od strane različitih izvora,
 promoviraju saradnju između organizacija i donatora,
 uključuju ciljnu grupu u planiranje i implementaciju projekta, i
 pokazuju dobro finansijsko i organizaciono vođenje.
Kako aplicirati
http://www.oakfnd.org/guidelines.php
Kontakt
Oak Philanthropy Ltd
Case Postale 115
58, Avenue Louis Casaï
1216 Cointrin
Geneva, Switzerland
Web-site: http://www.oakfnd.org/contact.php
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
53
Fondacija za socijalnu uključenost
Naziv programa
Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Misija: Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini povećava
kapacitet i ulogu nevladinog sektora u jačanju socijalne uključenosti i
implementaciji SSU. Stoga, ona doprinosi prevenciji i smanjenju uzroka i
posljedica socijalne isključenosti u BiH. Takođe, imajući u vidu da se
socijalna situacija u BiH proteklih godina nije promijenila, kao i negativne
posljedice trenutne finansijske krize u svijetu na stvarnu ekonomiju (u BiH
takođe) i socijalni razvoj, sprječavanje mogućeg pogoršanja socijalne
isključenosti i siromaštva dobija na važnosti.
Ciljevi i djelatnost Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini
su:
‐ doprinijeti sprječavanju i smanjenju uzroka i posljedica socijalne
isključenosti i siromaštva u BiH kroz učešće i podršku u promociji
partnerstva aktera iz vladinog, nevladinog, javnog i privatnog sektora,
‐ podrška najugroženijim grupama stanovništva s obzirom na siromaštvo i
socijalnu uključenost a posebno slijedećim korisnicima,
‐ osobe sa invaliditetom, djeca i mladi,
‐ osobe u stanju socijalne potrebe,
‐ nevladine organizacije koje samostalno ili u javno-privatno-civilnom
partnerstvu daju podršku ranjivim grupama,
‐ olakšanje razmjene znanja, iskustava i ekspertize za aktivnosti vezane za
socijalnu uključenost te samim tim i socijalnu zaštitu, obrazovanje,
zdravstvenu zaštitu, zasnovanu na punom ostvarivanju, zaštiti i
poštivanju ljudskih prava,
‐ unaprijeđenje kvaliteta rada i profesionalizma u nevladinom sektoru u
BiH,
‐ jačanje kulture dijaloga i partnerstva između vladinog, nevladinog i
poslovnog sektora u području ciljeva i djelovanja Fondacije,
‐ podsticanje razvoja socijalnog poduzetništva kao dobre prakse u
djelovanju nevladinog sektora na polju zapošljavanja,
‐ izdavanje knjiga, brošura, biltena i drugih publikacija u području
djelatnosti i ciljeva Fondacije,
‐ podrška u promoviranju i podsticanju inovativnih modela socijalne
inkluzije u realizaciji ciljeva,
‐ razmjena znanja, iskustava, ekspertiza i vještina od značaja za razvoj
nevladinih organizacija,
‐ organizovanje istraživačkih i drugih programa/projekata koji doprinose
ostvarenju ciljeva Fondacije,
‐ saradnja sa medijima u Bosni i Hercegovini radi podrške u promoviranju
nevladinog sektora i efekata djelovanja Fondacije,
‐ ostale aktivnosti u skladu sa zakonom i ciljevima Fondacije.
Projekat treba biti fokusiran na najmanje jednu od prioritetnih oblasti FSU u
BiH koja podržava aktivnosti NVO-a vezane za socijalno uključivanje
slijedećih ciljnih grupa:
‐ osobe sa invaliditetom,
‐ porodice sa više djece i djeca iz ugroženih grupa,
‐ manjine,
‐ žene, i
‐ zapošljavanje nezaposlenih osoba (sa posebnim fokusom na mlade i
novo-nezaposlene osobe).
Veličina donacije
Iznos za koji se aplicira Fondaciji mora biti u rasponu od 25.000,00 –
75.000,00 KM.
Rok za prijave
Inicijalni poziv je bio sa rokom u maju/svibnju, ali se očekuju novi pozivi u
narednom periodu.
Bosna i Hercegovina.
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
54
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kontakt
Branilaca Sarajeva 47
71.000 Sarajevo
Tel: + 387 33 219 313
Faks: + 387 33 219 314
Email: [email protected]
Web-stranica: http://www.sif.ba
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
55
Fondation de France
Naziv programa
The Fondation de France
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
The Fondation de France je aktivna na područjima javnog interesa.
Programi se stalno mijenaju kako bi odgovorili najhitnijim potrebama
društva.
Tri su glavne vrijednosti koje vode naše djelovanje:
- borba protiv izolacije, koja je glavni faktor isključenja,
- lokalne akcije koje pomažu izgradnji društvenih veza u zajednici, i
- poštovanje digniteta osoba.
Tri glavna stepena u okviru programa su: podrška, procjena, i valorizacija.
Oslanjamo se naš Ekspertski komitet koji odabire projekte koji će biti
podržani u okviru naših programa.
Promoviramo razmjene ekspertize. Nakon implementacija, rezultati su
evaluirani i naučene lekcije se distribuiraju, kako bi ih drugi donatori
preuzeli.
Pet je glavnih područja podrške, i to:
- društvena kohezija,
- medicinska istraživanja,
- zdravstvo,
- kultura, i
- životna okolina.
Veličina donacije
Nije specificirana.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kontakt
Fondation de France
40 avenue Hoche
75.008 Paris
Tel : + 33 1 44 21 31 00
Faks :+ 33 1 44 21 31 01
Email : [email protected]
Web-stranica: www.fondationdefrance.org
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
56
Fond otvoreno društvo
Naziv programa
East East: Partnership Beyond Borders Program (EE:PBBP)
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
EE:PBBP podržava međunarodnu saradnju unutar civilnog društva i
nevladinih organizacija u cilju razmjene iskustava, ekspertiza i znanja kako
bi se unaprijedili principi otvorenog društva.
Program je pokrenut 1991. godine i fokusirao se na centralnu i istočnu
Evropu, te centralnu Aziju, specifično u kontekstu post-socijalističke
tranzicije. U to vrijeme, g. George Soros je opisao cijelu ideju kao promociju
kooperativnosti: “Ljudi treba da putuju, da upoznaju jedni druge, razmjenjuju
mišljenja i iskustva. Postoji toliko toga što ljudi iz centralne i istočne Evrope
mogu ponuditi jedni drugima; toliko načina na koje mogu jedni drugima
pomoći. Oni bi se trebali uključiti u proces tranzicije zajedno. Ovaj region bi
trebao oživjeti.”
Od 2010. godine EE:PBBP u Bosni i Hercegovini se fokusirao na slijedeće
prioritetne pravce u okviru kojih je moguće aplicirati projekte za podršku
Programa:
‐ ohrabrivanje različitih grupa organizacija civilnog društva da preuzmu
ulogu u kreiranju konsenzusa oko zajedničkih vrijednosti u obrazovanju,
‐ iskorištavanje pravnih sredstava s ciljem održavanja odgovornosti vlade
i borbe protiv korupcije u vlasti,
‐ izgradnju kapaciteta nevladinih organizacija, različitih grupa i pojedinaca
usmjerenih na jačanje odgovornosti vlade, te otvaranja prostora za
kritički dijalog i učešće građana u kreiranju javnih politika, i
‐ asistiranje lokalnoj upravi u poboljšavanju njihovih demokratskih
djelovanja, procesa donošenja odluka i praksi.
Veličina donacije
Različiti.
Rok za prijave
Organizacija koja aplicira za sredstva kod EE:PBBP popunjeni aplikacioni
formular mora dostaviti u FOD BiH, koordinatoru Programa, minimalno
osam sedmica prije vremena predviđenog za početak projekta, navedenog
u aplikaciji. Razlog za ovaj vremenski rok su procedure koje aplikacija mora
proći prije nego bude odobrena ili odbijena, a te procedure se sastoje iz dva
dijela, odnosno odobravanje ili ne odobravanje na lokalnom nivou (FOD
BiH), nakon čega se aplikacija proslijeđuje u EE:PBBP mrežu na zajedničko
odlučivanje, te u centralu EE:PBBP u Londonu gdje se donosi konačna
odluka da li aplikacija/projekat zadovoljava uslove.
Geografsko područje
podrške
Region, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web-stranicu za više informacija
Kako aplicirati
http://www.soros.org.ba/!en/east_east.asp
Kontakt
Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina, Maršala Tita 19/III
71.000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/faks: +387 33 44 44 88
E-mail: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
57
Freedom to Create (Sloboda u stvaranju)
Naziv programa
Freedom to Create Grants
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Veličina donacije
Rok za prijave
Kroz svoj program Freedom to Create daje donacije za projekte koji koriste
umjetnost kako bi stvorili transformacijsku promjenu u zemljama u razvoju.
Visoki raspon umjetničkih formi se može koristiti za edukaciju, građenje,
liječenje i inspiraciju ljudi – od edukacije zajednica po pitanju participacije,
do inspiriranja ljudi za promjenama statusa quo, pa do izgradnje kapaciteta.
Podržavajući takve projekte vjerujemo da možemo uticati na našu
budućnost i zajednički rad prema uspješnijem svijetu.
Naši grantovi su otvoreni za projekte koji koriste umjetnosti koje teže da
stvore transformacijsku promjenu u zemljama u razvoju. Kao smjernica,
projekti koji demonstriraju jedno ili više od slijedećeg će biti u našem
posebnom interesu:
- smješten u najtežim dijelovima svijeta i zemljama koje su najmanje
razvijene,
- novi pristup pitanjima i izazovima,
- održive promjene,
- ambiciozne ideje, i
- načini mjerenja uticaja projekta na društvo.
Freedom to Create zasebno ocjenjuje sve pristigle aplikacije. Ipak, naša
prosječna veličina donacije je $40,000. Samo u posebnim okolnostima
ćemo finansirati donacije koje prelaze $100,000. Također u mnogim
slučajevima smo finansirali projekte i drugih donatora kada su projektni
troškovi bili značajno veći od naše tipično odobrene cifre.
Freedom to Create nema specifičan rok za prijedloge. Aplikacije se
pregledaju na stalnoj osnovi. Međutim, savjetujemo vam da predate vaš
prijedlog barem 14 sedmica prije početka projekta.
Geografsko područje
podrške
Zemlje u razvoju (uključujući i BiH).
Kriterij podobnosti
Freedom to Create finansira projekte koje vode registrovane neprofitne
organizacije. Ne dajemo grantove pojedincima ili profitabilnim
organizacijama. Freedom to Create neće podržati organizacije koje
diskriminiraju na bazi rase, vjeroispovijesti, pola, nacionalnosti, godina,
invalidnosti ili seksualne orijentacije u politici ili praksi. Sem toga, ne
finansiramo programe koji promovišu sektaške vjerske aktivnosti ili
nedozvoljeno lobiranje. Pojedinačni umjetnici neće biti finansirani. Programi
koji se protive Univerzalnoj deklaraciji za ljudska prava ne mogu aplicirati.
Kako aplicirati
http://www.freedomtocreate.com/Grant-Apply.asp
Kontakt
Freedom to Create
Level 46
UOB Plaza 1
80 Raffles Place
Singapore 048624
Tel: +65 62 105 560
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
58
Friedrich Ebert Stiftung (Fondacija Friedrich Ebert)
Naziv programa
Friedrich Ebert Stiftung (FES)
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Fondacija FES je osnovana 1925. godine kao političko naslijeđe prvog
demokratski izabranog predsjednika, Friedrich Ebert. Ebert, socijaldemokrat iz skromne zanatske porodice se uzdigao do najviše političke
funkcije, i kao odgovor na svoje bolno iskustvo je ustanovio fondaciju koja
služi slijedećim ciljevima:
‐ unaprijeđenje političkog i društvenog obrazovanja osoba iz svih sfera
života, a u duhu demokratije i pluralizma,
‐ facilitiranje pristupa univerzitetskom obrazovanju i istraživanju za
nadarene mlade osobe kroz stipendiranje,
‐ doprinos međunarodnom razumijevanju i saradnji.
FES vidi svoje aktivnosti u zemljama u razvoju kao doprinos:
‐ promociji mira i razumijevanja među ljudima i unutar partnerskih zemalja,
‐ podrška demokratizaciji zemlje i društva, i jačanje civilnog društva,
‐ poboljšanje generalnih političkih, ekonomskih i društvenih uslova,
‐ osnaživanje slobodnih sindikata,
‐ razvoj neovisnih medija,
‐ facilitiranje regionalne i saradnje na nivou čitavog svijeta između država i
različitih interesnih grupa, i
‐ dostizanje poštovanja za ljudska prava.
Veličina donacije
Nije specificiran.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Njemačka, ali i čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kontakt
Friedrich-Ebert-Stiftung
Web-stranica: www.fes.de ili www.fes.ba
Email: [email protected]
Godesberger Allee 149
53175 Bonn
Tel: +49 228 883-0
Faks: +49 228 883-9207
Hiroshimastraße 17
10785 Berlin
Tel: +49 30 26935-6
Faks: +49 30 26935 9244
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
59
Fund for Central and East European Book Projects (Knjižni fond za srednju i
istočnu Evropu)
Naziv programa
CEEBP Program donacija
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
CEEBP program donacija pomaže izdavačima u namirenju troškova
prevođenja i objavljivanja visoko-kvalitetne literature u jezike srednje i
istočne Evrope. Donacije se daju izdavačima za prevođenje poticajnih
radova koji su zanimljivi široj intelektualnoj publici. Prioritet se stavlja na
prevođenje radova i knjiga sa područja humanističkih nauka, šireći
razmjenu misli i informacija duž različitih teritorija i preko granica.
Kriterij koji se primjenjuje u svim slučajevima je kvalitet rada, kvalitet
izdavačke kuće, i prevodioc; dobro obrazložena potreba aplikanta; jasan
budžet; i dostupnost dodatnog finansiranja.
Veličina donacije
Obično se dodjeljuje suma od 1.000 do 3.000 eura.
Rok za prijave
15. februar/veljača i 15. avgust/kolovoz svake godine.
Geografsko područje
podrške
Podrška je dostupna izdavačima u Albaniji, Bjelorusiji, Bosni i Hercegovini,
Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Kosovu, Latviji, Litvaniji,
Makedoniji, Poljskoj, Rumuniji, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji, i Slovačkoj.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
http://www.ceebp.org
Kontakt
Korte Leidsedwarsstraat 12
NL - 1017 RC, Amsterdam
Tel: + 31 20 33 01 383
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
60
Global Fund for Children (Globalni fond za djecu)
Naziv programa
The Global Fund for Children
Opšti ciljevi
Global Fund for Children daje male donacije lokalnim organizacijama koje
rade na transformiranju života ranjive djece i omladine širom svijeta.
Koje aktivnosti se
finansiraju
GFC podržava organizacije i programe koji se fokusiraju na četiri specifična
područja: škole i stipendije, opasan dječiji rad, komercijalno seksualno
iskorištavanje, i osobite potrebe ranjivih dječaka.
Veličina donacije
$5,000 do $20,000.
Rok za prijave
Dva puta godišnje (u junu/lipnju i decembru/prosincu).
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Partneri moraju imati pravni status kao nevladine organizacije, biti
registrirani u okviru odgovarajućeg vladinog tijela u zemlji u kojoj rade.
Kako aplicirati
http://www.globalfundforchildren.org/index.php/Apply-For-AGrant/Overview.html
Kontakt
The Global Fund for Children
1101 Fourteenth Street, NW
Suite 420
Washington, DC 20005
Tel: +1 202 331 9003
Faks: +1 202 331 9004
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
61
Global Greengrants Fund
Naziv programa
Global Greengrants Fund
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Dajemo male donacije lokalnim grupama širom svijeta koji rade na podršci
ljudima u zaštiti životne okoline, održivog života, zaštiti biološke različitosti, i
dobijanju prava za bolji život u budućnosti.
Naš cilj je podrška malim okolišnim organizacijama širom svijeta koji inače
ne bi imali pristup finansiranju. Razvili smo model finansiranja koji se
oslanja na pouzdane savjetnike koji identificiraju organizacije koje rade u
regionima ili na pitanjima koja podržavamo. Ovi savjetnici – biolozi,
menadžeri neprofitnih organizacija, pravnici, ekonomisti, šumari, novinari,
inženjeri i aktivisti – rade zajedno kako bi identificirali grupe i pomogli nam
da alociramo naša donatorska sredstva za stvarne potrebe. Naši savjetnici
rade kao volonteri na pripremi preporuka i pružanju stalnog mentorstva i
druge podrške ovim grupama.
Veličina donacije
Tipično $500 do $5,000.
Rok za prijave
Otvoreno tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Global Greengrants Fund prihvata aplikacije samo kroz naše savjetnike
širom
svijeta.
Za
više
informacija
pogledajte
www.greengrants.org/advisors.html.
Kako aplicirati
http://www.greengrants.org/grants.html
Kontakt
Global Greengrants Fund
2840 Wilderness Place
Suite A
Boulder, CO 80301
Tel: +1 303 939 9866
Faks: +1 303 939 9867
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
62
Global Fund for Women (Globalni fond za žene)
Naziv programa
The Global Fund for Women
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Globalni fond za žene je donatorska fondacija koja podržava ženska ljudska
prava širom svijeta baveći se kritičnim pitanjima kao što su ekonomska
neovisnost, povećanje pristupa obrazovanju i zaustavljanje nasilja nad
ženama.
Grupe koje podržavamo se bave slijedećim temama (ali nisu ograničene
samo na ova područja):
‐ izgradnja mira i zaustavljanje nasilja na osnovu gendera,
‐ unaprijeđenje zdravstvenih i reproduktivnih prava,
‐ povećanje građanskog učešća,
‐ osiguranje ekonomske i okolišne pravde,
‐ povećan pristup obrazovanju, i
‐ promicanje društvene filantropije.
Veličina donacije
Od $500 do $30,000.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
http://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/womens-fund-criteria
Kako aplicirati
http://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant
Kontakt
The Global Fund for Women
222 Sutter Street, Suite 500
San Francisco, CA 94108, USA
Tel: +1 415 248 4800
Faks: +1 415 248 4801
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
63
German Development Cooperation
Naziv programa
German Development Cooperation (GTZ)
Opšti ciljevi
Boreći se za ekonomski oporavak German Development Cooperation radi
na izgradnji ekonomije, fokusirajući se na slijedeća područja:
‐ ekonomska reforma/promocija malih i srednjih preduzeća (SME), i
‐ demokratija/civilno društvo.
Koje aktivnosti se
finansiraju
Kontaktirajte BiH ured za više informacija o specifičnim projektima.
Veličina donacije
Ovisi o projektima.
Rok za prijave
Nije specificirana.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet, uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Molim vas kontaktirajte BiH ured za više informacija o specifičnim
projektima.
Kako aplicirati
Molim vas kontaktirajte BiH ured za više informacija o specifičnim
projektima.
Kontakt
GTZ Office Bosnia and Herzegovina
Country Director
Mr Axel Sachs
Splitska 14
71.000 Sarajevo
Tel: +387 33 260 920
Faks: +387 33 260 921
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
64
Harry Frank Guggenheim Foundation (Fondacija Harry Frank Guggenheim)
Naziv programa
Program malih grantova
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Veličina donacije
The Harry Frank Guggenheim Foundation (HFG) podržava projekte iz bilo
kojeg područja prirodnih ili društvenih nauka koji rade na poboljšanju
razumijevanja uzroka, manifestacija, i kontrole nasilja, agresije, i
dominacije. Najviši prioriteti su dati istraživanjima koja mogu poboljšati
razumijevanje i poboljšanje hitnih problema nasilja, agresije i dominacije u
modernom svijetu.
Posebna teme interesa za HFG su problemi nasilja, agresije i dominacije u
vezi sa društvenim promjenama, socijalizaciji djece, konflikt među grupama,
međudržavni sukobi, kriminal, porodični odnosi, i istraživanja o kontroli
agresije i nasilja. Istraživanja bez koristi i relevantosti o razumijevanju
ljudskih problema neće biti podržana, kao ni projekti koji istražuju hitne
društvene probleme. Prioritet se također daje područjima i metodologijama
koja ne dobijaju adekvatnu pažnju i podršku iz drugih izvora finansiranja.
HFG obično daje donacije u iznosima između $15,000 i $30,000 godišnje,
za period od jedne ili dvije godine. Aplikacije za veće sume i za duži period
moraju biti dobro pojašnjene.
Rok za prijave
Tokom godine, obično do početka avgusta.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
HFG dodjeljuje istraživačke donacije osobama za individualne projekte i ne
daje donacije institucijama.
Kako aplicirati
http://www.hfg.org/rg/application.htm
Kontakt
25 West 53rd Street, 16th Floor
New York, NY 10019
USA
Tel: +1 646 428 0971
Faks: +1 646 428 0981
Web-stranica: www.hfg.org
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
65
Heinrich Böll Stiftung
Naziv programa
Heinrich Böll Stiftung
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju
se
Heinrich Böll Stiftung smatra sebe dijelom zelene političke struje, koja se
razvila i van Savezne Republike Njemačke kroz sučeljavanje tradicionalnih
političkih pravaca socijalizma, liberalizma i konzervatizma. Naše zajedničke
osnovne vrijednosti su ekologija i održivi razvoj, demokratija, ljudska prava,
samoopredjeljenje i pravda. Posebno nam je stalo do rodne demokracije,
dakle društvene emancipacije i ravnopravnosti žena i muškaraca.
Angažiramo se za ravnopravnost kulturnih i etničkih manjina i za socijalnu
kao i političku participaciju imigranata. Zalažemo se za nenasilje i aktivnu
mirovnu politiku. Za naš angažman tražimo strateške partnere koji dijele
naše vrijednosti. Djelujemo nezavisno i na sopstvenu odgovornost.
Potičemo iz Savezne Republike Njemačke no istovremeno smo idejno i
praktično međunarodni akter.
Pisac i dobitnik Nobelove nagrade Heinrich Böll, po kom smo dobili ime,
predstavlja pojam onoga što smo i mi sebi zadali: odbrana sloboda,
građanska hrabrost, tolerancija i vrednovanje umjetnosti i kulture kao
samosvojnih sfera mišljenja i djelanja.
1. Mi smo agencija za zelene ideje.
Podstičemo na demokratske reforme i socijalne inovacije. Zalažemo se za
ekološku politiku i održivi razvoj na globalnom nivou. Ustupamo prostor
umjetnosti i kulturi s ciljem izražavanja i suočavanja. Prenosimo znanje
stručnjaka i stručnjakinja političkim akterima. Mjesto smo za otvorene
rasprave i podstičemo dijalog između politike, privrede, nauke i društva.
Podržavamo talentovane, društveno-politički angažovane studente u zemlji i
inostranstvu. Dokumentiramo historiju zelenog pokreta kao osnov za
istraživanje i kao izvor političke orijentacije.
2. Mi smo međunarodna politička mreža.
Sebe smatramo dijelom globalne zelene mreže i podstičemo razvoj zelenog
političkog pokreta na svim kontinentima. Posebno nam je stalo do širenja i
produbljivanja evropskog zelenog pokreta. Angažiramo se u procesu
razvoja evropske političke javnosti. Podržavamo političku participaciju
civilnog društva i učestvujemo na konferencijama i u pregovorima u okviru
multilateralnih organizacija.
3. Mi se angažiramo širom svijeta za ekologiju, demokratiju i ljudska
prava.
Za nas su ekologija i demokratija neraskidivo povezani. Stoga podržavamo
ljude i projekte koji se zalažu za ekologiju, ljudska prava, demokratiju i
samoopredjeljenje. Podržavamo širom svijeta razvoj vladavine prava i
demokratsku participaciju. Zalažemo se za prevazilaženje dominacije,
nametnutih i nasilnih rješenja među spolovima. Smatramo da su etnička i
kulturna raznolikost sastavni dio jedne demokratske kulture. Podstičemo na
građansku hrabrost i društveni angažman. Prenosimo know-how za
uspješno samoorganizovanje i intervenciju političkim akterima.
Veličina donacije
Nije specificirana.
Rok za prijave
Tokom godine.
Geografsko područje
podrške
BiH i svijet.
Kriterij podobnosti
Poslati upit za više informacija.
Kako aplicirati
Poslati upit za više informacija.
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
66
Kontakt
Heinrich Böll Stiftung
Ured za Bosnu i Hercegovinu
Čekaluša 42
71.000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 260 450
Faks: +387 33 260 460
Email: [email protected]
Web-stranica: www.boell.ba
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
67
International Commission on Missing People (Međunarodna komisija za
nestale osobe)
Naziv programa
Odjel za pravdu i inicijative civilnog društva (JCSI) - Program za dodjelu
malih grantova
Opšti ciljevi
Opšti cilj programa je uključivanje novih partnera i pružanje dodatne
podrške udruženjima porodica nestalih osoba u regiji u kreiranju zajedničkih
projekata, programa i koalicija sa akterima šireg civilnog društva, te u
jačanju svijesti i uključivanju javnosti u rješavanje pitanja nestalih osoba.
Koje aktivnosti
finansiraju
se
Partnerski projekti udruženja porodica nestalih osoba i drugih nevladinih
organizacija / mreža nevladinih organizacija.
Veličina donacije
Između 4.000 KM i 10.000 KM.
Rok za prijave
Naredni poziv će biti objavljen u zadnjem kvartalu 2010. godine, na web
stranici www.ic-mp.org.
Geografsko područje
podrške
BiH i Zapadni Balkan.
Kriterij podobnosti
Za finansiranje se podobni partnerski projekti udruženja porodica nestalih
osoba i drugih nevladinih organizacija.
Kako aplicirati
Za više informacija o načinima apliciranja pogledajte: http://www.icmp.org/resources/documents/.
Kontakt
Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP)
Alipašina 45/A
71.000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 280 800
Faks: +387 33 280 900
E-mail: [email protected]
Web-stranica: www.ic-mp.org
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
68
International Humanist and Ethical Union (Međunarodna humanistička i etička
unija)
Naziv programa
Međunarodna humanistička i etička unija
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju
Veličina donacije
Rok za prijave
se
International Humanist and Ethical Union (IHEU) je svjetski savez
humanističkih, racionalističkih, sekularističkih i ateističkih organizacija sa
više od 100 organizacija članica u više od 40 zemalja. IHEU promiče i brani
slobodu savjesti i izražavanja, te se zalaže za odvajanje religije i države.
IHEU koordinira aktivnosti organizacija članica te im pruža savjete i
smjernice o pitanjima politike i strategije. To potiče rast novih grupa
humanista, i predstavlja humanističke interese u UN, UNESCO, UNICEF i
Vijeću Evrope. Više informacija možete naći na internet stranici
www.iheu.org.
HIVOS je poznata holandska humanistička agencija, i posebni član IHEU-a,
sa sjedištem u Den Haagu u Holandiji, i regionalnim uredima u Bangaloreu,
Harareu i Kostariki. Više informacija možete dobiti na internet stranici
www.hivos.nl.
Projekat treba postići specifične ciljeve u jednom ili više slijedećih
područja:
 promoviranje humanizma,
 promoviranje sekularizma,
 promoviranje ljudskih prava,
 promoviranje znanstvenih metoda, ili
 Izgradnja organizacijskih kapaciteta.
Promoviranje humanizma: projekat promovira humanizam kao životni stav
prema političarima, medijima ili široj javnosti. Aktivnosti takvih projekata
mogu uključivati javne skupove, seminare, reklame, medije, izdavaštvo,
članke u tiskanim medijima, i slično. Projekat treba uključivati procjenu
učinka aktivnosti na ciljanu publiku.
Promoviranje sekularizma: projekat promovira odvajanje države i religije
i/ili jednak tretman svjetovnog i vjerskog života političara, medija ili šire
javnosti. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati javne skupove,
seminare, reklame, medije, izdavaštvo, članke u tiskanim medijima, i slično.
Projekat treba uključivati procjenu učinka aktivnosti na ciljanu publiku.
Promoviranje ljudskih prava: projekat promiče ljudska prava osoba s
svjetovnim životnim stavovima, i/ili pomaganje ljudskih prava drugih
posebnih skupina koje pate od diskriminacije na temelju religije, kaste,
porijekla, rada ili spola. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati
promicanje novih zakonodavnog tijela, otkrivajući kršenja ljudskih prava od
vlade i zagovaranja prema političarima, medijima ili široj javnosti.
Promoviranje znanstvenih metoda: projekat promicanja kritičkog
mišljenja i znanstvenih metoda u odnosu na pseudo-znanosti, praznovjerja i
alternativne religije. Aktivnosti projekta mogu uključivati sredstva za
populariziranje nauke, naučne metode razmnožavanja, proizvodnju
informativnih materijala, skeptičnost prema aktivnostima vračanja,
astrologije, itd.
Izgradnja organizacijskih kapaciteta: Projekt treba ciljati na jačanje
sposobnosti organizacije da uključi nove potencijalne članove, rasta i
napretka. Aktivnosti projekta mogu uključivati obuku osoblja, izabranih
službenika/ca i drugih volontera/ki, slanje predstavnika/ca na sastanke ili
konferencije koje organizira IHEU ili jedna od organizacija članica,
poboljšanje sposobnosti za prikupljanje sredstava, odnosno poboljšanje
ravnopravnosti spolova i sudjelovanje mladih u organizaciji.
Maksimalan iznos za jedan projekt je 10.000 eura godišnje. Međutim, IHEU
potiče manje projekte od novih humanističkih grupa. Projekat bi trebao biti
djelomično finansiran od strane humanističke organizacije koja aplicira za
grant, a ne da se isključivo oslanja na vanjsko finansiranje.
Zadnji rok za prijave je bio početak avgusta/kolovoza, a novi poziv se
očekuje u narednom periodu.
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
69
Geografsko područje
podrške
Svijet uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Ovaj program donacija je otvoren samo za humanističke organizacije.
Slijedeće organizacije mogu se prijaviti:
1. IHEU organizacije članice u zemljama u razvoju (prema DAC listi),
2. Organizacije koje su dobijale donacije od strane IHEU/HIVOS
programa u nekoj od zadnjih 10 godina, i
3. organizacije pre-kvalificirane sa aplikacijama
Kako aplicirati
http://www.iheu.org/funding2010
Kontakt
Web-stranica: http://www.iheu.org/contactus
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
70
International Initiative for Impact Evaluations (Međunarodna inicijativa za
evaluacije uticaja)
Naziv programa
The Open Window
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Open Window finansira kvalitetne evaluacije uticaja i intervencije koje za cilj
imaju poboljšanje društvenog i ekonomskog razvoja u slabo i srednje
razvijenim zemljama. Prihvata prijedloge projekata na sve teme, i ne
postoje unaprijed određeni limiti finansiranja.
Prednost se daje:
‐ evaluacijama uticaja u slučajevima većih razvojnih inicijativa koje imaju
veliku vjerovatnost uticaja na politike, i imaju jasnu strategiju
komunikacije,
‐ prijedlozi projekata koji se rade u uskom sadejstvu sa agencijama koje
implementiraju projekte,
‐ prijedlozi projekata koji se pripremaju od strane evaluatora/istraživača u
zemljama u razvoju i razvijenih zemalja, i
‐ evaluacije zasnovane na teoriji promjene.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren do jula/srpnja 2010. godine, a novi se očekuje u
narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Širom svijeta, gdje je fokus na zemlje u razvoju (uključujući BiH).
Kriterij podobnosti
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
http://www.3ieimpact.org/openwindow/
Kontakt
Web-stranica: http://www.3ieimpact.org
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
71
Japan Foundation Worldwide
Naziv programa
Grants Program
Opšti ciljevi
The Japan Foundation je jedina japanska organizacija angažirana u
međunarodnoj kulturnoj razmjeni u svakom regionu svijeta, doprinosi
svjetskom miru promoviranjem dijaloga i interakcije između Japanaca i
drugih ljudi kroz medij kulture. Radi kroz 22 ureda u 20 zemalja, sa
sjedištem u Tokiu, područnim uredima u Kjotu i dva instituta na japanskom
jeziku (Urawa i Kansai). Na web-stranici se može pronaći više informacija o
uredima fondacije u inostranstvu, njihovim aktivnostima, kao i linkovi na
druge relevantne web-stranice.
Koje aktivnosti se
finansiraju
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Različita.
Geografsko područje
podrške
Širom svijeta.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
http://www.jpf.go.jp/world/en/
Kontakt
Web-stranica: http://www.jpf.go.jp/world/en/
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
72
King Baudouin Foundation (Fondacija King Baudouin)
Naziv programa
King Baudouin Foundation Grants Programme
Opšti ciljevi
Ovisno o pozivu za projekte.
Koje aktivnosti se
finansiraju
Ovisno o pozivu za projekte.
Veličina donacije
Ovisno o pozivu za projekte. Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
http://www.kbs-frb.be/calls.aspx?LangType=1033
Kontakt
http://www.kbs-frb.be/about-the-foundation.htm
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
73
KIOS – The Finish NGO Foundation for Human Rights
Naziv programa
KIOS Small Grants Program
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Glavni prioriteti su: demokratska prava, gender jednakost, i pravo na
obrazovanje. Posebna pažnja se daje promoviranju ljudskih prava djece,
žena, i siromašnih, a princip koji sumira KIOS-ov moto je: "Ljudska prava za
najranjivije".
Naglasak se stavlja na projekte koji za cilj imaju prevenciju povreda ljudskih
prava, kao što je podizanje svijesti, praćenje, dokumentiranje i obrazovanje.
Podrška se također može pružiti i drugim oblicima projekata vezanih za
ljudska prava, na primjer pravna pomoć, i pod određenim okolnostima
također tehnička i institucionalna podrška.
KIOS je fokusiran na rad u slijedećim područjima:
‐ ljudska prava najranjivijijh: jačanje i zaštita prava najobespravljenijih
grupa. Posebna pažnja se daje promociji ljudskih prava žena, djece,
manjinskih grupa i siromašnih.
‐ saradnja sa ljudsko-pravaškim organizacijama u post-konfliktnim
zemljama gdje su mehanizmi za zaštitu ljudskih prava slabi.
‐ naglasak se stavlja na projekte koji za cilj imaju preveniranje kršenja
ljudskih prava na primjer, podizanje svjesnosti, praćenje i
dokumentiranje, te obrazovanje. Sem podrške projektima, KIOS
podržava i institucionalni razvoj ljudsko-pravaških organizacija.
Veličina donacije
Mali grantovi su 500 – 10.000 eura. Također daju i veće grantove.
Rok za prijave
KIOS ima otvoren poziv za projekte. Ovo znači da rade bez rokova; umjesto
toga projektni prijedlozi se primaju tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati
Kontakt
KIOS pruža finansijsku podršku lokalnim organizacijama civilnog društva
koji rade na povećanju javne svjesnosti, jačanju i širenju saradnje, jačanju
organizacijskih kapaciteta, i širenju zajednica kojoj se poštuju ljudska prava.
Partneri trebaju raditi na pitanjima koja se direktno dotiču UN Univerzalne
deklaracije o ljudskim pravima.
Molimo vas da pošaljete kompletnu aplikaciju putem emaila na adresu
Ne
šaljite
koncepte
projekata.
Pogledajte
[email protected]
http://www.kios.fi/english/application_forms za aplikacionu formu i vodič za
aplikante, i zapamtite da uključite svu zahtjevanu dokumentaciju u vašu
aplikaciju.
Web-stranica: http://www.kios.fi
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
74
Kvinna till Kvinna
Naziv programa
Kvinna till Kvinna
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Fondacija Kvinna till Kvinna podržava ženske organizacije koje rade u
konfliktnim područjima. Sarađujemo sa ženskim organizacijama koje igraju
aktivnu ulogu u izgradnji mira i povjerenja.
Naše partnerske organizacije podržavaju žene putem pravne i psihološke
pomoći. Rade na pitanjima ženskog zdravlja i seksualnih i reproduktivnih
prava. Informiraju žene i muškarce o ženskim pravima. Osnažuju i educiraju
žene aktivistkinje i političarke. Bore se protiv nasilja i trgovine ljudima.
Educiraju vlasti i utiču na procese donošenja odluka i zakona. Ženske
organizacije mijenjaju društvo širenjem znanja i iskustva demokratije,
pomirenja i mirovnog rada.
Ženske organizacije koje podržava Kvinna till Kvinna rade na različite
načine na osnaživanju žena i poboljšanju njihove uloge u društvu. Na
primjer one organiziraju mjesta sastanaka žena različitih etničkih skupina, i
žena koje se vraćaju kućama nakon rata. Druge usluge koje ove
organizacije pružaju uključuju psihološku podršku, besplatnu pravnu
pomoć, strukovnu izobrazbu kako bi se ženama omogućilo bolje življenje,
informacije o ženskim pravima i obrazovanju za politički aktivne žene. Neke
organizacije se primarno fokusiraju na probleme nasilja nad ženama, te
trgovinu ljudima.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
BiH (i brojne druge zemlje širom svijeta).
Kriterij podobnosti
Kvinna till Kvinna u principu radi preko svojih partnerskih organizacija. Za
listu partnera u BiH pogledajte: http://www.kvinnatillkvinna.se/en/ourpartner-organisations-0
Kako aplicirati
Pogledajte web-stranicu za više informaicja.
Kontakt
Slakthusplan 3, 121 62 Johanneshov, Sweden
Tel: +46 8 588 891 00
Email: [email protected]
Web-stranica: www.kvinnatillkvinna.se/en
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
75
Levi Strauss Foundation (Fondacija Levi Strauss)
Naziv programa
Levi Strauss Foundation
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Tri su specifična programska područja gdje za cilj imamo smanjenje
siromaštva među mladim i ženama. To su izgradnja zajednica; prevencija
HIV-a adresiranjem stigme i diskriminacije, i finansiranjem obrazovnih i
preventivnih programa kao što je davanje šprica; i poboljšanje radnih i
životnih standarda tekstilnih radnika kroz globalnu radničku inicijativu.
Tri vodeća principa našeg globalnog programa su:
‐ vjera u osnaživanje - žene i mladi imaju pravo identificirati njihova
najvažnija pitanja i učestvovati u njihovom riješavanju,
‐ odlučnost za rješenje društvene neravnoteže i njihov uticaj na žene i
omladinu po pitanjima rasizma, ksenofobije, seksizma, homofobije i/ili
statusa HIV-a, i
‐ posvećenost saradničkom radu sa drugim donatorima.
Veličina donacije
Nije specificirana.
Rok za prijave
Otvoren tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Podržavaju organizacije širom svijeta u lokalnim zajednicama gdje rade ili
gdje imaju prisustvo.
Kako aplicirati
http://www.levistrauss.com/about/foundations/levi-straussfoundation/issues-we-support
Kontakt
Web-stranica: http://www.levistrauss.com/about/help-contact-us/europe
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
76
Mama Cash (Mama Keš)
Naziv programa
Mama Cash
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Veličina donacije
Rok za prijave
Mama Keš se zalaže za društvenu transformaciju i unaprijeđivanje ženskih
prava širom sveta. Ona teži stvaranju mirnog i pravednog sveta u kome
žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava.
Mama Cash finansijski podržava:
- novonastale pokrete nevidljivih i marginalizovanih grupa žena i devojaka,
- razvoj lokalnih rukovodstava, mreže aktivista i donatorske zajednice,
- skretanje pažnje međunarodne zajednice na lokalna i regionalna pitanja,
- brze reakcije na hitne lokalne potrebe, i
- izgradnju infrastrukture međunarodnog ženskog pokreta.
Prosječni iznos sredstava koji se dodjeljuju je u rasponu od 5.000 do 50.000
eura godišnje.
Mama Cash daje jednogodišnje i višegodišnje donacije. Svaki višegodišnji
grant može biti odobren za period od najviše tri godine.
Obavezno dostaviti pismo zainteresovanosti (LOI) i budžet. Mama Cash ne
prihvata samoinicijativne prijave. Budžeti i pisma zainteresovanosti su
prihvataju tokom cijele godine
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Mama Cash podržava formalne i neformalne grupe/organizacije. Više
detalja videti na: http://www.mamacash.org/page.php?id=2007
Kako aplicirati
http://www.mamacash.org/page.php?id=2007
Kontakt
Mama Cash / Programmes Team
P.O. Box 15686
1001 ND, Amsterdam
The Netherlands
Faks: +31 20 683 46 47
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
77
Matra Social Transformation Programme (Matra program za društvene
promjene)
Naziv programa
MATRA program
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju
se
Program društvene transformacije u okviru Matra-e je napravio aktivan
doprinos promicanju sigurnosti, saradnje i demokracije u srednjoj i istočnoj
Evropi i odabranim susjednim zemljama Evropske unije. Od 1994. godine,
holandska vlada je koristila Matra podstičući društveni oporavak u zemljama
diljem regije.
Opšti cilj programa je podržati transformaciju u plurarističko, demokratsko
društvo sa vladavinom prava. Stoga podržava aktivnosti koje promoviraju
reformu države i njenih institucija, organizacija civilnog društva i veze među
njima. Tijekom početnog razdoblja programa (1994-1998), saradnja u
prvom redu fokusirala na odnose civilnog društva i lokalnih vlasti. Od 1998.
godine i od otvaranja pred-pristupnih razgovora je dodan i dio kako bi se
zadovoljila rastuća potreba za potporu središnjim vlastima, uglavnom u
pred-pristupnim državama.
Teme podrške su:
1. Zakonodavstvo i pravo
 zakonodavstvo: izrada ili izmjena i dopuna zakona, kako u smislu
zakonodavnog procesa i sadržaja, i pomoć u provedbi
zakonodavstva,
 organizacija pravosuđa, neovisnost sudstva, primjena zakona i
pravna pomoć (uključujući i državno tužiteljstvo), i
 reforme zatvora i nakon puštanja iz zatvora.
2. Javna uprava / javni red / policija / korupcija
 dobro upravljanje: podrška vrši uticaj na politiku središnje i/ili
lokalne ili regionalne vlasti, u pravilu kroz organizacije civilnog
društva. Fokus je na (1) povećanju odgovornosti, legitimiteta i
transparentnosti
i
demokratizacije
vladinih
akcija,
(2)
decentralizacije i deregulacije, uprave i finansiranja javnih usluga,
(3) procese donošenja politika, i (4) reformu javnih službi,
 lokalna saradnja između opštinskih vlasti, i
 profesionalizacija policije u smislu odnosa između policije i
građana, odnos između policije i uprave / javnih odvjetništava,
prevencije, integriteta i policije u lokalnim zajednicama.
3. Ljudska prava / manjine
 aktivnosti u području ljudskih prava i integracije manjina.
4. Informacije / mediji
 vladino pružanje informacija na regionalnoj i lokalnoj razini,
 usluge pružanja javnih informacija za poboljšanje funkcioniranja
demokratskog društva,
 podrška za slobodne medije: radio, televiziju i novinarstvo (novine i
časopisi), uključujući i podršku za korištenje novih medija, i
 kampanje podizanja svijesti nevladinih organizacija (u slučaju
udruženja za zaštitu životne okoline, zahtjev se podnosi u okviru
teme životne okoline).
Veličina donacije
Maksimalni iznos doprinosa je 100.000 eura, a minimalan je 25,000 eura.
Maksimalno trajanje projekta je 24 mjeseci.
Rok za prijave
Tokom godine. Napomena: MATRA program je trenutno zamrznut, ali se
nastavak očekuje početkom 2011. godine.
Geografsko područje
podrške
Više zemalja uključujući BiH.
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
78
Kriterij podobnosti
Aplikacije predati od strane ne-EU članica:
 nevladine organizacije, i
 neprofitne odgojno-obrazovne ustanove, ne-centralne vlasti i kvazivladine organizacije.
Pomoć mogu tražiti samo pravna lica. Aplikacija mora izravno značajno
doprinijeti stručnošću projekta koji je relevantan za zemlju i temu.
Konsultantske firme i organizacije koje djeluju na profitnoj osnovi ne mogu
podnijeti aplikacije. Nevladinim organizacijama, vlastima ili kvazi-vladine
organizacije mogu uključivati stručnjake iz profitnih organizacija ako je to
potrebno prema prirodi projekta.
Kako aplicirati
http://bosniaherzegovina.nlembassy.org/development
Kontakt
Web-stranica: http://bosniaherzegovina.nlembassy.org/development
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
79
Mediteranska žena
Naziv programa
Fond za mediteranske žene
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju
se
Cilj: pomoć u poboljšanju uslova života žena i promociji jednakosti između
spolova širom Mediterana, kroz doprinos ženskom pokretu u regionu, kako
na lokalnom, tako i na regionalnom nivou.
Misija: pružiti, pomoći ili pronaći finansijska ili tehnička sredstva potrebna za
finansiranje akcija pokrenutih od strane grupa, udruženja ili osoba koje rade
na jednakosti između žena i muškaraca na području Mediterana.
Strategija: strategija Fonda je definirana u uskoj saradnji sa udruženjima i
mrežama napravljenim od strane žena na području Mediterana. Ova veza
omogućava Fondu da se prilagodi različitim političkim i društvenim
kontekstima regiona, i da radi u skladu sa promjenama i potrebama.
Program donacija
Fond ima tri glavna pravca podrške:
‐ umrežavanje na regionalnom nivou: izgradnja mreža, razmjena
informacija i iskustava, koordinacija projekata,
‐ jačanje ženskih pokreta na lokalnom nivou: podrška radu udruženja,
obuka za mlade žene i pomoć kreativnim ili osjetljivim projektima, i
‐ ovisno o kontekstu, individualna podrška: pomoć u učestvovanju na
sastancima ili pomoć u slučajevima hitnosti.
Program poboljšanja kapaciteta udruženja u namicanju sredstava
‐ pružanje informacija u vezi donatora koji rade u regionu,
‐ pomoć u ohrabrivanju članova udruženja u učestvovanju u trening
programima za pripremu projekata, vođenje finansija, i namicanje
sredstava, i
‐ podrška u stvaranju lokalnih fondova.
Veličina donacije
U principu se radi o malim sumama za započinjanje aktivnosti novih
organizacija, ali kontakirajte donatora za više informacija.
Rok za prijave
Kompletiranu aplikaciju će razmotriti Komitet za odabir, i odgovoriće vam u
roku od 15 dana.
Geografsko područje
podrške
Područje Mediterana, uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
http://www.medwomensfund.org/Documents/en/CriteriaMedWomenFund.pdf
Kako aplicirati
http://www.medwomensfund.org/en/Initiatives.html
Kontakt
Fonds pour les Femmes en Méditerranée / The Mediterranean Women’s
Fund
Apt 74, 47 place du Millénaire 34000 - Montpellier France
Telefon / faks: +33 4 67 670 873
Email: [email protected]
Web-stranica: http://www.medwomensfund.org/en/
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
80
Ministarstvo civilnih poslova BiH
Naziv programa
Grant podrška neprofitnim organizacijama i pojedincima
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju
se
Ministrastvo generalno podržava aktivnosti u sljedećim oblastima:
1. zdravstvo,
2. nauka i obrazovanje,
3. historijsko-naučni i istraživački rad,
4. humanitarno-karitativni projekti i aktivnosti,
5. socijalna zaštita,
6. zaštita potrošača,
7. građansko društvo,
8. ljudska prava i prava manjina,
9. tolerancija, pomirenje i dijalog među religijama,
10. kultura i kulturne manifestacije,
11. vjerske slobode,
12. projekti koji promoviraju Bosnu i Hercegovinu u Evropskim
integracijama,
13. projekti jačanja studentskog standarda,
14. projekti pomoći siromašnim i socijalno ugroženim, i
15. projekti pomoći invalidima, djeci i starijim licima.
Prilikom razmatranja podnesenih zahtjeva vrednuje se:
 kvalitet dostavljenog projekta/programa i efekti koji se očekuju,
 realizirani projekti/programi u protekle tri godine,
 doprinos koji projekat/program ima za Bosnu i Hercegovinu na
domaćem i međunarodnom planu,
 broj građana koji su obuhvaćeni projektom/programom (djeca,
mladi, osobe s invaliditetom i sl.),
 doprinos projekta/programa razvoju civilnog društva i socijalne
inkluzije,
 podrška entitetskih i drugih institucija u ostvarivanju
projekta/programa,
 saradnja s međunarodnim partnerima s ciljem ostvarenja projekta,
 članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama.
Veličina donacije
Različit, ovisno o projektu.
Rok za prijave
Obično se konkurs objavljuje jednom godišnje, u martu, sa rokom prijava u
aprilu.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Pravo na dodjelu sredstava iz ovog programa imaju registrirane neprofitne
organizacije i asocijacije, udruženja i fondacije od javnog interesa
registrirane na nivou Bosne i Hercegovine.
Kako aplicirati
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kontakt
Web-stranica: www.mcp.gov.ba
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
81
Ministarstvo pravde BiH
Naziv programa
Grant podrška neprofitnim organizacijama i pojedincima
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju
se
Opšti kriterije za raspodjelu sredstava tekućih transfera:
 registriranost udruženja u skladu sa Zakonom o udrugama i
fondacijama,
 kvalitet kandidiranih programa/projekata i njihov doprinos podizanju
općeg nivoa u oblastima iz kojih su kandidirani,
 doprinos uspješnom prezentiranju i afirmiranju Bosne i Hercegovine
i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu,
 ravnomjerna regionalna zastupljenost,
 naglašen humanitarni, kulturni, znanstvenii, obrazovni, pravni,
ekonomsko-gospodarski i socijalni karakter, i
 program/projekt nije obuhvaćen financijskom potporom resornog
federalnog ministarstva.
Posebni kriterije za raspodjelu sredstava tekućih transfera:
 kvalitet programa/projekta, potvrđen status i značaj,
 broj sudionika u programu/projektu i širina prostora na kojem
udruženje ili organizacija djeluje,
 uspjeh na međunarodnom i domaćem planu,
 samoodrživost programa/projekta,
 organiziranost i broj članova udruženja, i
 nastavak realizacije započetih projekata.
Veličina donacije
Različit, ovisno o projektu.
Rok za prijave
Obično se konkurs objavljuje jednom godišnje, u aprilu, sa rokom prijava u
junu.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Organizacije civilnog društva na osnovu gore spominjanih kriterija.
Kako aplicirati
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kontakt
Web-stranica: www.fmp.gov.ba
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
82
Minor Foundation for Major Challenges (Mala fondacija za velike izazove)
Naziv programa
Minor Foundation Grants Program
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Minor Foundation for Major Challenges daje podršku informacionim
projektima koji za cilj imaju ograničavanje klimatskih promjena uzrokovanih
ljudskim uticajem. Svi projekti čiji cilj je uticaj na javno mnijenje i promjene
stajališta o ovim problemima su prikladni za podršku.
Želimo podržati inovativne, eksperimentalne, neoprobane mjere i daćemo
prioritet medijima i oruđima koja imaju najveći uticaj. U principu smo voljni
riskirati, i koncentriraćemo se na projekte koje bi bilo teško implementirati
bez naše podrške. Ako smo u prilici birati između nekoliko malih i većih
projekata, u principu ćemo podržati veće projekte.
Veličina donacije
Nije specifiran.
Rok za prijave
Nije specifiran.
Geografsko područje
podrške
Fondacija je norveška, ali naš zadatak je međunarodni. Prihvatamo projekte
koji imaju međunarodni opseg i potencijal za promjenama. Fondacija prima
aplikacije norveških i međunarodnih organizacija.
Kriterij podobnosti
Organizacije civilnog društva.
Kako aplicirati
http://www.minor-foundation.no
Kontakt
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
83
Mobility Fund (Fond za mobilnost)
Naziv programa
European Cultural Foundation - Mobility Fund
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Mobilnost je ključna za kulturnu saradnju. Umjetnici i kulturni radnici trebaju
biti pokretni i lako prelaziti granice kako bi se susretali sa svojim vršnjacima
i saradnicima u drugim zemljama, kako bi razmjenjivali različita viđenja,
sarađivali, i uticali jedni na druge. ECF's program mobilnosti se zove STEP
Beyond.
Kroz podršku u mobilnosti podržavamo prekogranične razmjene umjetnika i
kulturnih randika sa ciljem razmjene iskustava i prekogranične saradnje u
čitavoj Evropi.
Veličina donacije
300 – 700 eura.
Rok za prijave
Stalno otvoren. Potrebno je aplicirati minimalno 8 sedmica prije putovanja.
Geografsko područje
podrške
Evropa, uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
NVO-i i pojedinci.
Kako aplicirati
http://www.eurocult.org/we-support-culturalcooperation/grants/mobility/apply-step-beyond/
Kontakt
http://www.eurocult.org/we-support-cultural-cooperation/grants/mobility/
www.rhiz.eu
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
84
National Endowment for Democracy (Nacionalna fondacija za demokratiju)
Nacionalna fondacija za demokratiju (The National Endowment for
Democracy – NED)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
NED podržava projekte koji promoviraju političko i ekonomsko oslobođenje,
jako civilno društvo, neovisne medije, ljudska prava, i vladavinu prava.
NED-ov fleksibilan i efikasan program donacija ima mogućnost podržati
aktiviste/kinje u različitim situacijama, kao što su zemlje u tranziciji gdje je
cilj demokratska konsolidacija, te autoritarne zemlje gdje je cilj liberalizacija
i zaštita ljudskih prava.
Odluke o finansiranju se donose tromjesečno na osnovi odluke Odbora
NED fondacije. Sem evaluiranja kako se program uklapa u generalne
ciljeve NED-a, Odbor razmatra i faktore kao što je hitnost programa,
njegova relevantnost u odnosu na specifične potrebe i uslove u svakoj
zemlji, i demokratska posvećenost i iskustvo aplikanta.
Veličina donacije
Nije specificirana, ali je većina donacija između $10,000 i $50,000.
Rok za prijave
U 2011. godini Odbor se sastaje na slijedeće datume:
‐ 14. januar/siječanj 2011,
‐ 01. april/travanj 2011,
‐ 17. jun/lipanj 2011, i
‐ 09. septembar/rujan 2011.
Rok za prijave je oko 2 mjeseca prije svakog sastanka Odbora.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
NED je posebno zainteresiran za prijedloge projekata koji dolaze od
lokalnih grupa i organizacija. Također je zainteresiran za neovisne
programe koji jačaju demokratske vrijednosti među svim sektorima
demokratskog političkog spektruma.
Kako aplicirati
http://www.ned.org/grants/grants.html
Kontakt
National Endowment for Democracy
1025 F Street, NW, Suite 800
Washington, DC 20004, USA
Tel: +1 202 378 9700
Faks: +1 202 378 9407
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
85
Partnership for Transparency Fund (Fond partnerstvo za transparentnost)
Fond partnerstvo za transparentnost (Partnership for Transparency Fund –
PTF)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje
aktivnosti
finansiraju
Veličina donacije
Rok za prijave
se
PTF finansira specifične, diskretne, vremenski ograničene aktivnosti ili projekte
pokrenute od strane organizacija civilnog društva u cilju borbe protiv korupcije.
Takve aktivnosti često će uključivati mobiliziranje pojedinaca, pod nazivom
"partnera", sa specijalističkim znanjima u dizajnu i implementiranju
antikorupcijskih mjera. To mogu biti državljani te zemlje ili međunarodni
stručnjaci, a najčešće su volonteri koji rade rade "pro bono". Gdje vlade,
bilateralni ili multilateralne agencije traže uključenost civilnog društva u razvoju
takvih programa, PTF može pomoći organizacijama civilnog društva kojima je
u cilju imati svoj nezavisni glas. Ako je primjereno PTF će vam pomoći
identificirati i partnera-sponzora za sudjelovanje u ovim nastojanjima, te će ih i
finansirati, kao jedna organizacija civilnog društva pomažući druge, kao način
da se osigura da glas civilnog društva i dalje bude neovisan.
Drugo, gdje organizacije civilnog društva i same razvijaju posebne alate ili
aktivnosti za izgradnju njihovih kapaciteta da sudjeluju u antikorupcijskim
inicijativama, alate kao što su ankete, mehanizmi praćenja i informacijski
sistemi. PTF može finansirati stručnjake za pomoć u specifičnim, vremenski
ograničenim aktivnostima za jačanje kapaciteta kako bi ojačali njihove
kapacitete.
Treće, u posebnim okolnostima PTF može ograničeno podržavati radionice i
seminare namijenjene jačanju specifičnih protukorupcijskih napora i izgradnju
mreža osoba i organizacija posvećenih transparentnosti i otvorenosti u javnim
poslovima.
Osnovni kriterij za utvrđivanje da li je aktivnost prihvatljiva za finansiranje PTFa je da li je sponzorstvo neovisno od glavnih službenih donatora važno kako bi
se postigla vjerodostojnost u dizajnu, implementaciji i monitoringu
antikorupcijskih programa. Prioritet će imati oni napori koji su dio zajedničkog
napora javnog i privatnog sektora i civilnog društva, oni koji se često
finansiraju od strane donatorskih agencija, i koji potiču veću transparentnost i
dobro upravljanje.
Tipično prijedlog projekt bi se trebao fokusirati na određenom pitanju korupcije
i uključiti analizu problema, kao i pristup reformiranju postojećih
administrativnih sustava i procesa kako bi se umanjio rizik od korupcije u
budućnosti. Rezultati bi trebali biti mjerljivi ili barem identificirati smanjenje
korupcije, često povezane s povećanjem transparentnosti i odgovornosti.
Primjeri vrste projekata koje finansira PTF uključuju:
a. Praćenje javnog sektora nabave i privatizacije,
b. Smanjenje korupcije u isporuci javnih usluga građanima,
c. Praćenje korištenja javnih rashoda,
d. Projektiranje i/ili praćenje provedbe antikorupcijskih zakona (npr.
finansiranje slobode informiranja ili sukoba interesa u okviru
zakonodavstva) i institucija (ombudsmena, antikorupcijske komisije,
itd.),
e. Zaštita zviždača,
f. Podrška za borbu protiv medijskih kampanja borbe protiv korupcije i
istraživačko novinarstvo, i
g. Izrada i provođenje etičkih kodeksa.
Iznos PTF finansiranja varira od projekta do projekta. Većina projekata spada
u raspon od $10.000 i $25.000, a ne prelazi $35.000. Osim toga, očekuje se
da će podnositelj zahtjeva obezbjediti svoj doprinos, čak i ako je skroman (10 15% od vrijednosti projekta), na taj način demonstrirajući posvećenost
predloženom projektu.
Za pokretanje postupka, podnositelji zahtjeva za donacije trebaju dostaviti
kratki (ne više od 3-5 stranica) sažetak prijedloga projekta. On treba opisati
osnovni koncept projekta, pružiti osnovne informacije o organizaciji aplikantu,
zašto je sada pravo vrijeme da se bavi ovim problemom, i zašto je organizacija
kompetentna da implementira projekat. Nakon što PTF prihvati prijedlog
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
86
sažetka projekta, poslaće upit organizaciji da pripremi detaljni prijedlog
projekta.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
http://www.partnershipfortransparency.info/uploads/other%20documents/Guid
elinesforCSOsUpdateJan%2710.doc
Kako aplicirati
http://www.partnershipfortransparency.info/How+to+apply+for+a+Grant.html
Kontakt
Executive Manager
Partnership for Transparency Fund
Pietronella van den Oever
4355 Klingle St NW
Washington DC 20016
USA
Email: [email protected]
We-stranica: www.partnershipfortransparency.info
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
87
Pollock-Krasner Foundation (Fondacija Pollock-Krasner)
Naziv programa
Fondacija Pollock-Krasner
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju
se
Veličina donacije
Fondacija Pollock-Krasner ima dvostruke kriterije za grantove koji su
prepoznatljivi sa umjetničkim vrijednostima, i dokazivanju finansijskih
potreba, bilo profesionalno, osobno, ili oboje. Misija Fondacije je
međunarodna pomoć onim osobama koji su radili kao profesionalni
umjetnici/e tijekom dužeg vremenskog razdoblja.
Fondacija prihvata tijekom cijele godine aplikacije od vizuelnih umjetnika/ca
koji su slikari/ce, kipari/ce i umjetnici/e koji rade na papiru. Nema rokova za
predaju aplikacija. Fondacija potiče aplikacije od strane umjetnika/ca koji
imaju istinske finansijske potrebe, ali koje nisu nužno katastrofalne.
Službenici i direktori su savjetovani u procesu odabira od strane uglednika
iz Odbora za odabir koji se sastoji od priznatih stručnjaka iz područja za
koje Fondacija skrbi. Umjetnici/e su dužni dostaviti popratno pismo,
aplikaciju, i slike dosadašnjeg rada. Stručna izložbena povijest će se uzeti u
razmatranje. Sve dovršene aplikacije će biti odmah priznate i uzete u obzir.
Ako su potrebne daljnje informacije nakon što je ispunjen i zaprimljen
zahtjev, umjetnik/ca će biti kontaktiran/a direktno od strane osoblja.
Dodatne informacije, uključujući finansijske podatke mogu se tražiti u bilo
kojem trenutku tijekom postupka provjere. Proces apliciranja može potrajati
od devet mjeseci do godinu dana.
Donacije su namijenjene za jednogodišnje razdoblje. Fondacija će razmotriti
potrebe za dio zahtjeva aplikanta za sve opravdane troškove koji se odnose
na njihov profesionalni rad i osobni život, uključujući i medicinske troškove.
Veličina potpore određuje se prema individualnim okolnostima umjetnika/ce.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Fondacija ne prihvata aplikacije umjetnika/ca čiji rad spada prvenstveno u
okviru ove kategorije: komercijalna umjetnost, fotografija, video umjetnost,
film, zanatski rad, kompjuterski generirana ili digitalna umjetnost. Fondacija
ne daje potporu studentima ili fondovima akademskog studija.
Fondacija ne daje potpore plaćanju dugova iz prošlosti, pravnih pristojbi,
kupnji nekretnina, selidbi u druge gradove, osobna putovanja, te ne plaća
troškove instalacija, provizije ili naručene projekte.
Kako aplicirati
http://www.pkf.org/grant.html
Kontakt
The Pollock-Krasner Foundation, Inc.
863 Park Avenue
New York, New York 10075
Tel: +1 212 517 5400
Faks: +1 212 288 2836
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
88
Program zajednice: Kultura 2007 – 2013
Program zajednice: Kultura 2007 - 2013
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Program zajednice: Kultura 2007-2013 program je Evropske unije koji ima
za cilj unapređenje zajedničkog evropskog kulturnog prostora zasnovanog
na zajedničkoj kulturnoj baštini jačanjem saradnje između kulturnih radnika,
stvaralaca i institucija.
Opšti ciljevi programa su:
 unapređenje transnacionalne mobilnosti kulturnih radnika,
 podrška transnacionalnoj mobilnosti kulturno-umjetničkih djela i
proizvoda, i
 promoviranje međukulturalnog dijaloga.
1. Podrška projektima u oblasti kulture
Podrška je namjenjena organizacijama poput pozorišta, muzeja,
profesionalnih udruženja, istraživačkih centara, univerziteta, institucija
kulture i javnih tijela iz zemalja članica Programa. Ova programska
aktivnost podjeljena je na slijedeće četiri pod-aktivnosti:
1.1. Projekti višegodišnje saradnje (rok za predaju projektnih prijedloga: 1.
oktobar/listopad) minimalno 6 organizacija iz najmanje 6 zemalja članica
Programa u trajanju od 3 do 5 godina, godišnja sredstva iz granta u iznosu
od 200.000 do 500.000 eura
1.2.1. Projekti kratkoročne saradnje (rok za predaju projektnih prijedloga: 1.
oktobar/listopad) minimalno 3 organizacije iz najmanje 3 zemlje članice
Programa, u trajanju do 24 mjeseca, sredstva iz granta u iznosu od 50.000
do 200.000 eura, ali EC podrška je ograničena na 50% traženih sredstava.
1.2.2. Projekti književnih prijevoda (rok za predaju projektnih prijedloga: 3.
februar/veljača), s jednog jezika na drugi jezik zemlje članice Programa, u
trajanju do 24 mjeseca, sredstva iz granta u iznosu od 2.000 do 60.000
eura, ali EC podrška je ograničena na 50% traženih sredstava.
1.3. Projekti saradnje s trećim zemljama (rok za predaju projektnih
prijedloga: 3. maj/svibanj) minimalno 3 organizacije iz najmanje 3 zemlje
clanice Programa uz najmanje jednu organizaciju iz odabrane treće zemlje
u trajanju do 24 mjeseca sredstva iz granta u iznosu od 50.000 do 200.000
eura
Za sve četiri navedene programske aktivnosti moguce je sufinansiranje do
50% ukupno odobrenih troškova projekta.
2. Podrška za organizacije aktivne u oblasti kulture na evropskom
nivou (rok za predaju projektnih prijedloga: 15. septembar/rujan)
Podrška je namjenjena troškovima poslovanja organizacija koje promoviraju
duh zajedništva kulturnih veza s evropskom dimenzijom:
- ambasadori kulture (orkestri, horovi, pozorišta i plesne grupe),
- mreže za posredovanje (mreže kulturnih radnika i djelatnosti na
evropskom nivou),
- festivali (osim iz audiovizuelne oblasti i kinematografije), i
- strukture podrške za evropsku strategiju u oblasti kulture (platforme
za strukturni dijalog i grupacije za analizu politike).
Sredstva iz granta dodjeljuju se u iznosu do 600.000 eura i moguće je
sufinansiranje do 80% ukupno odobrenih troškova projekta.
Veličina donacije
Različiti, pogledati iznad za više informacija.
Rok za prijave
Tokom godine, pogledati iznad za više informacija.
Geografsko područje
podrške
BiH.
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
89
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati
Kontakt
Program je otvoren za pravna lica - javne ustanove, institucije i privatne
organizacije s pravnim statusom čija primarna aktivnost pripada oblasti
kulture (osim u audiovizuelnom sektoru), sa sjedištem u jednoj od zemalja
članica Programa.
Fizicka lica ne mogu učestvovati u aktivnostima Programa.
Detaljnije o programu: Directorate - General for Education and Culture (DG EAC): http://ec.europa.eu/culture/our-programmesandactions/doc411_en.htm
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - (EACEA):
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php
Programski vodič:
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/programme_guide_en.php
Kontakti u BiH:
Ministarstvo civilnih poslova BiH
Sektor za nauku i kulturu
Kulturna kontakt tačka
Edin Veladžić
Telefon:+ 387 33 492 555
Faks:+ 387 33 492 632
Email: [email protected]
Federalno ministarstvo kulture i sporta
Negra Selimbegović
Tel: + 387 33 254 108
Faks: +387 33 254 151
Email: [email protected]
Ministarstvo prosvjete i kulture RS
Snežana Đorđevic
Tel: +387 51 338 721
Faks: + 387 51 338 877
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
90
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Regionalni
okolišni centar za srednju i istočnu Evropu)
Naziv programa
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe
Opšti ciljevi
Facilitiramo dijalog o životnom okolišu, umrežavanje i regionalnu saradnju.
Koje aktivnosti se
finansiraju
REC svoje okolišne projekte unutar 11 osnovnih organizacijskih jedinica
zvanih programi i fondovi: program razvoja poslovanja i životne okoline;
program izgradnje kapaciteta; program klimatskih promjena; program
zakona o životnoj okolini; program politika o životnoj okolini; informacioni
program; program lokalnih inicijativa; NVO program podrške; program
javnog učešća.
Veličina donacije
25,000 - 35,000 eura.
Rok za prijave
Pozivi za projekte se objavljuju svake godine.
Geografsko područje
podrške
Srednja i istočna Evropa (uključujući BiH).
Kriterij podobnosti
NVO-i koji rade na područjima životne okoline.
Kako aplicirati
http://www.rec.org/REC/Programs/NGO_Support/GrantsProgram.html
Kontakt
2000 Szentendre
Ady Endre út 9-11
Hungary
Tel: +36 26 504 000
Faks: +36 26 311 294
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
91
Robert Bosch Stiftung (Fondacija Robert Bosch)
Naziv programa
The Robert Bosch Stiftung
Opšti ciljevi
Podržavaju nove pristupe neovisnom razvoju i primjeni koncepata koji
poboljšavaju specifična područja života.
Koje aktivnosti se
finansiraju
Programi za novinare:
- znanost, i
- međunarodni odnosi.
Takmičenja:
- međunarodni odnosi,
- društvo, i
- obrazovanje.
Stipendije:
- znanost,
- zdravlje,
- međunarodni odnosi,
- društvo, i
- obrazovanje.
Nagrade:
- znanost,
- zdravlje,
- međunarodni odnosi,
- društvo,
- obrazovanje, i
- kultura.
Veličina donacije
Različiti.
Rok za prijave
Molim vas pogledajte web-stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Njemačka i čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Molim vas pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/8171.asp
Kontakt
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/1542.asp
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
92
Roberto Cimetta Fund (Fond Roberto Cimetta)
Naziv programa
Roberto Cimetta Fond
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
The Roberto Cimetta Fund je međunarodna organizacija koja promovira
umjetničku razmjenu i mobilnost profesionalaca u područjima primjenjenih i
vizuelnih umjetnosti na području Mediterana.
Projekti trebaju uključivati jednu od slijedećih umjetničkih disciplina:
- primjenjena umjetnost: nove pozorišne forme, novi scenariji za
pozorište, dramaturgija, moderni ples, ulične predstave, lutkarsko
pozorište, i inter-disciplinarni projekti,
- vizuelna umjetnost uključujući fotografiju, film, digitalnu umjetnost,
video mjetnost, i
- literatura: posebno putovanja za sastanke pisaca, radionice pisanja,
poezija, itd.
Veličina donacije
Naknada se isplaćuje za putne troškove planirane aktivnosti.
Rok za prijave
Idući rokovi su 15. septembar/rujan, i 15. decembar/prosinac.
Geografsko područje
podrške
Region, uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Osobe koje se bave aktivnostima navedenim iznad.
Kako aplicirati
http://www.cimettafund.org/EN/index.lasso
Kontakt
Fonds Roberto Cimetta
c/o ONDA - Office National de Diffusion Artistique
13bis rue Henri Monnier
75.009 Paris France
Email: [email protected]
Web-stranica: www.cimettafund.org
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
93
Rufford Mauirce Laing Foundation (Fondacija Rufford Mauirce Laing)
Naziv programa
Rufford Small Grants Programme
Opšti ciljevi
Podrška se daje: održivim projektima koji za cilj imaju zaštitu ugroženog
divljeg života, borba protiv gubitka biorazličitosti, i zaštita životne okoline u
partnerstvu sa lokalnim zajednicama / zainteresiranim stranama, prije svega
u zemljama u razvoju; projekti zdravstva i liječenja uključujući HIV/AIDS
projekte u zemljama u razvoju, i znanstveno istraživanje efikasnosti
zdravstvenih tretmana i njihovo integriranje u opštu medicinu; održivi razvoj
u borbi protiv siromaštva.
Koje aktivnosti se
finansiraju
Više iznad.
Veličina donacije
Obično £5,000 do £10,000.
Rok za prijave
Web-stranica je promjenjena kako bi reflektirala promjene u radu Fondacije.
U budućnosti ćemo se fokusirati samo na projekte zaštite životne sredine u
zemljama u razvoju, od strane malih i srednjih organizacija.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati
Kontakt
Donacije se daju pojedincima ili malim grupama; projektima van razvijenog
svijeta.
Kritične komponente aplikacije: uticaj mora biti pragmatičan, mjerljiv i
dugoročan; donacija Fondacije mora biti većina ukupnog budžeta; sredstva
trebaju biti utrošena na aktivnosti; aplikacija neće biti razmatrana ukoliko
odgovarajuća aplikaciona forma nije ispunjena zajedno sa tri reference;
trajanje projekta bi trebalo biti 12 – 18 mjeseci.
http://www.rufford.org
i
http://www.rufford.org/apply/
Simon Mickleburgh
Grants Manager
The Rufford Foundation
6th Floor
248 Tottenham Court Road
London
W1T 7QZ
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
94
Samuel H. Kress Foundation (Fondacija Samuel H. Kress)
Naziv programa
Kress Foundation Grant Programs
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Kroz svoj program donacija Kress Foundation podržava znanstvene
projekte koji promoviraju brigu, interpretaciju, zaštitu, studiranje i
predavanje evropske umjetnosti od starina od 19-tog stoljeća. Ova područja
također mogu biti podržana kroz naše stipendije. Ove takmičarske donacije
se daju samo institucijama.
Istorija umjetnosti: ovo programsko područje podržava znanstvene projekte
koji unaprijeđuju brigu i poštovanje razumjevanje evropske umjetnosti i
arhitekture.
Konzerviranje: program konzerviranja podržava profesionalnu praksu
umjetnosti konzerviranja.
Digitalni resursi: ovaj program podržava stvaranje važnih online resursa u
umjetnosti, uključujući tekstualne i vizualne resurse. Ključna područja
interesa uključuju digitalizaciju ključnih istorijskih fotografskih arhiva i
glavnih tekstualnih resursa. Ovaj program dalje podržava napore usmjerene
ka integriranju novih tehnologija u praksi istorije umjetnosti, uključujući
aplikacije za učionice i online izdavaštvo.
Odgovorne donacije: ovaj program podržava projekte koji unaprijeđuju
misiju Fondacije, ali nisu unutar tri glavna programska područja.
Veličina donacije
Različiti.
Rok za prijave
Tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
http://www.kressfoundation.org/grants/default.aspx?id=66
Kontakt
Samuel H. Kress Foundation
174 East 80th Street
New York, NY 10075
Telephone: +1 212 861 4993
Faks: +1 212 628 3146
Email: [email protected]
Web-stranica: http://www.kressfoundation.org/about/default.aspx?id=90
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
95
Sasakawa Peace Foundation (Mirovna fondacija Sasakawa)
Naziv programa
The Sasakawa Peace Foundation Grants
Opšti ciljevi
Dijalog među kulturama i civilizacijama,
institutionalizacija neprofitnog sektora.
Koje aktivnosti se
finansiraju
I. Ka ko-egzistenciji pluralističkih vrijednosti
1. Inicijative sveobuhvatnog razumijevanja pitanja civilizacije.
‐ inicijative u dijalog među kulturama.
‐ novo promišljanje ekonomske razvojne paradigme.
‐ nova era nauke i biotehnologije.
2. Dijalog i razmjena ideja o zajedničkim regionalnim pitanjima.
3. Razmjena informacija i njihovo širenje u globalnim zajednicama.
II. Promicanje ljudske sigurnosti i neprofitnih aktivnosti
1. saradnja neprofitnih organizacja, biznis i javnog sektora.
2. izgradnja kapaciteta i institucionalizacija neprofitnih aktivnosti.
3. istraživanja o neprofitnim aktivnostima.
Veličina donacije
Ne postoji gornji ili donji limit za aplikacije.
Rok za prijave
Aplikacije se primaju tokom čitave godine. Donacije se obično daju na
period od jedne do tri godine, a dodjeljuju se jednom godišnje. SPF
budžetska godina počinje 1. aprila/travnja, i traje do 31. marta/ožujka.
Neovisno o početku projekta isti trebaju završiti do marta/ožujka, kada se
trebaju predati i finansijski i narativni izvještaji.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Neprofitne organizacije i institucije za više obrazovanje i slične organizacije
su podobne za apliciranje. Kompanije i pojedinci nisu podobni za podršku.
Nacionalnost nije faktor pri odlučivanju.
Kako aplicirati
http://www.spf.org/e/grants/index.html
Kontakt
Grant Administration Section
Project Division
The Sasakawa Peace Foundation
Nippon Foundation Bldg., 4th floor
1-2-2 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-8523, Japan
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
izgradnja
kapaciteta
96
i
Shumaker Family Foundation (Porodična fondacija Shumaker)
Naziv programa
Shumaker Family Foundation
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Naša Fondacija postoji kako bi promovirala društvenu pravdu, životnu
okolinu, obrazovanje, duhovnost i umjetnost. U okviru obrazovanja,
podržavamo projekte koji pokazuju potencijal matematike, fizike, i
inženjerskih nauka kod djece koja inače ne bi bila u mogućnosti dobiti ova
znanja. U umjetnosti preferiramo projekte koji pokazuju umjetnička iskustva
mladih ljudi koji inače imaju ograničene mogućnosti da imaju takva iskustva.
Preferiramo finansirati inovativne projekte koje implementiraju osobe i
organizacije sa velikim iskustvom u inovaciji; projekte koji povezuju dva ili
više područja; i projekte koji mogu biti dovršeni i pokazati značajne rezultate
unutar tri godine. Također finansiramo projekte jačanja organizacijskih
kapaciteta, npr. izgradnju kapaciteta ili operativne fondove, kada vidimo da
je organizacija spremna preći na naredni nivo razvoja.
Naše duhovne donacije se daju programima koji pomažu u razumijevanju i
izražavanju najdubljih, najsaosjećajnijih dijelova nas samih u duhovnoj
izgradnji i služenju, i u obnovi onoga što je dobro i plemenito u religijama.
Podržavamo programe koji promoviraju mir i pravdu, te pokazuju
poštovanje i cijene ljudsku različitost u svim oblicima, kao što je rasa,
kultura, religija, spol, mogućnosti, seksualna orijentacija, i društveni stalež.
Donacije za životnu okolinu se daju organizacijama koje žele obogatiti naš
okoliš, smanjiti globalno zagrijavanje, poboljšati životinjski habitat, i/ili
educirati ljude da rade na ovim područjima.
Obrazovne donacije se daju projektima koji mladima koji inače ne bi imali tu
mogućnost, pokazuju fantastičan svijet matematike, nauke i tehnologije.
Umjetničke donacije prije svega podržavaju razmjenu umjetničkih iskustava
mladih ljudi koji inače ne bi imali tu mogućnost.
Naše donacije za društvenu pravdu promoviraju dobrobit grupa ljudi koji su
bili obespravljeni ne zbog svoje krivice.
Različita.
Veličina donacije
Rok za prijave
Geografsko područje
podrške
Naš odbor se sureće svaka tri mjeseca; ipak, ne postoje rokovi apliciranja.
Finansiranje obećavajućih projekata, za koje trenutno nema sredstava, se
može prebaciti sa jednog na iduće tromjesečje.
Nemamo geografskih ograničenja. Sve organizacije moraju pružiti dokaz
ekvivalenta statusu 501(c)(3). Pošto primamo veliki broj aplikacija, i pošto
obilazimo sve potencijalne korisnike naših donacija, lokalni i regionalni
projekti dobijaju većinu našeg finansiranja.
Kriterij podobnosti
http://shumakerfamilyfoundation.org/home/funding.htm
Kako aplicirati
http://shumakerfamilyfoundation.org/home/grant.htm
Kontakt
Email: [email protected]
Mail: 2500 W. 6th Street, Suite H, Lawrence, KS 66049
Tel: +1 785 856 7505
Faks: +1 785 856 7505
Web-stranica: http://shumakerfamilyfoundation.org
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
97
Sigrid Rausing Trust
Naziv programa
The Sigrid Rausing Trust
Opšti ciljevi
Kategorije finansiranja su sva ljudska prava koja ciljaju ka stvaranju
koherentnog okvira unutar podrške koju pruža Sigrid Rausing Trust.
Koje aktivnosti se
finansiraju
Veličina donacije
Rok za prijave
Grantovi se daju za programe:
‐ građanska i politička prava,
‐ ženska prava,
‐ manjinska prava, i
‐ društvena i ekološka pravda.
Svaki program ima nekoliko potprograma, koje ćete naći na web-sajtu.
Glavni grantovi trenutno variraju između 15.000 i 850.000 funti. Mali
grantovi su grantovi do 15.000 funti.
Glavni grantovi: povjerenici donose odluku o glavnim grantovima na svojim
sastancima tri puta godišnje, obično u februaru/veljači, junu/lipnju i
oktobru/listopadu.
Fondacija tako ne može razmatrati, u izuzetnim slučajevima, odobravanje
granta za napredovanje, ali samo postojećim korisnicima granta; ovaj grant
je osmišljen kao podrška velikim iznenadnim promjenama u infrastrukturi
neke organizacije.
U izuzetnim okolnostima Fondacija tako ne može obezbjediti hitna sredstva,
za reagovanje na iznenadnu krizu ljudskih prava ili za zaštitu branilaca
ljudskih prava – prema preporuci nekog postojećeg korisnika granta, druge
finansijske organizacije ili kontakta na terenu.
Glavni grantovi se dodjeljuju na osnovu konkursa na jednu ili tri godine i
mogu se obnoviti na osnovu novog prijavljivanja po pozivu. Povjerenici
donose odluku o glavnim grantovima na svojim sastancima tri puta
godišnje, obično u februaru/veljači, junu/lipnju i oktobru/listopadu.
Mali grantovi se dodjeljuju tokom cijele godine i namenjeni su malim
organizacijama koje imaju poteškoća u prikupljanju sredstava od
međunarodnih donatora. Nekoliko naših korisnika granta kasnije su dobili
glavne grantove. Uz prijave za male grantove mora se priložiti i preporuka
od postojećeg korisnika granta ili neke druge finansijske agencije.
Trenutno ne primaju projekte, ali se novi pozivi očekuju skoro.
Geografsko područje
podrške
Cijeli svet.
Kriterij podobnosti
Projekti ili grupe koji su humanitarni prema engleskim zakonima
Kako aplicirati
http://www.sigrid-rausing-trust.org/Types-of-Grant-and-Application-Process
Kontakt
Eardley House
4 Uxbridge Street
London, W8 7SY, UK
Tel: +44 207 908 9870
Faks: +44 207 908 9879
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
98
Soros: Human Rights and Governance Grants Program
Naziv programa
Zatvor kao zadnje pribježište - projekti zastupanja
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju
se
Fond otvoreno društvo je objavio “Poziv za projekte: zatvor kao zadnje
pribježište - projekti zastupanja” za organizacije u srednjoj i istočnoj Evropi i
bivšem Sovjetskom Savezu. Projekti trebaju biti u okviru slijedećih područja:
 promocija poštovanja ljudskih prava u zatvorima,
 upitnost pretjeranog zatočivanja, i
 borba protiv diskriminacije u osuđivanju, zatvorima i ponovnom
ulasku u zatvor.
Finansiranje će biti pruženo projektima zastupanja koji se bave jednim ili
više gore nevedenih prioriteta kroz istraživanje i zastupanje, uticaj na
parničenje, i analize politika.
HRGGP prima projekte zastupanja koji ciljaju na jačanje poštovanja ljudskih
prava i javni nadzor nad zatvorima. Strategije uključuju, ali nisu ograničene
na:
 Jačanje sigurnosti u zatvorima i kazneno-pravnog sistema u cilju
smanjenja i prevencije povreda ljudskih prava kroz, na primjer,
uspostavljanje unutrašnjih mehanizama žalbe u zatvorima, ili
poboljšanje pristupa pravnoj pomoći za zatvorenike;
 Pružanje pristupa advokatima za zatvorenike, uključujući napore
promoviranja ranog pristupa savjetovanju i pravnim uslugama u
centrima za pritvor;
 Poboljšanje sistema javnog nadgledanja i neovisnih mehanizama
monitoringa, kao što je uvođenje OPCAT državnih preventivnih
mehanizama ili drugih neovisnih tijela nadzora;
 Poboljšanje transparetnosti i odgovornosti vođstva zatvora i
korištenje javnih fondova; i
 Ohrabrivanje uspjeha povratnika kroz održavanje veza zatvorenika
sa vanjskim svijetom kroz različite mjere, kao što su liberalizacija
sistema posjeta, odsustva iz zatvora, rad van zatvora, i pristup
organizacija ili volontera zatvorima.
Predviđeno trajanje projekata je do 24 mjeseca. Inicijalno treba predati
koncepte prijedloga projekata koji su na 2-3 stranice.
Veličina donacije
Rok za prijave
U 2010. godini novac su dodjeljivali u okviru dva poziva za projekte, a novi
poziv se očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Istočna Evropa uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Human Rights and Governance Grants Program pruža podršku domaćim i
međunarodnim organizacijama aktivnim na ciljanom području. Također se
ohrabruju i koalicije organizacija da podnesu svoje aplikacije.
Prepoznavajući potrebe, učešće ljudi sa kazennim evidencijama je dobro
došlo.
Uspješni projekti trebaju imati jasno definirane ciljeve zastupanja, i detaljne
planove kako se ovo može postići.
Projekti trebaju uključiti strategije komunikacije za generiranje značajnije
podrške naporima reforme kažnjavanja, uključujući kampanje, i
mobiliziranje odgovarajućih elemenata gdje je to moguće.
HRGGP ne pruža podršku samostalnim treninzima i konferencijama,
pružanjima usluga, ili akademskim studijima / istraživanju / putovanju.
Kako aplicirati
http://www.soros.org/initiatives/hrggp/focus_areas/penal/guidelines
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
99
Kontakt
Human Rights and Governance Grants Program
Open Society Institute
Oktober 6. ut. 12
H-1051 Budapest
Hungary
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
100
Starr Foundation (Fondacija Starr)
Naziv programa
Program donacija
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Fondacija trenutno ima na raspolaganju oko $1.25 milijardi, što je čini
jednom od najvećih privatnih fondacija u SAD. Donacije se daju za različita
područja navedena ispod.
The Starr Foundation daje donacije u slijedećim područjima:
‐ obrazovanje,
‐ medicina i zdravstvena skrb,
‐ ljudske potrebe,
‐ javne politike,
‐ kultura, i
‐ životna okolina.
Veličina donacije
Ovisno o području finansiranja.
Rok za prijave
Tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Fondacija dodjeljuje donacije u SAD u širom svijeta, ali na osnovu
preporuka osoblja, odnosno nije moguće poslati direktnu aplikaciju bez
prethodne preporuke od strane osoblja ili odbora.
Kako aplicirati
http://www.starrfoundation.org/guidelines.html
Kontakt
399 Park Avenue – 17th Floor
New York, NY 10022
USA
Tel: +1 212 909 3600
Faks: +1 212 750 3536
Web-stranica: http://www.starrfoundation.org/index.html
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
101
Svjetska banka
Naziv programa
Civil Society Fund (CSF) – Fond za civilno društvo
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Veličina donacije
CSF za cilj ima razvoj inkluzivnog i pravednog društva osiguravanjem
sredstava za aktivnosti koje podržavaju građanski angažman
marginaliziranih i ranjivih skupina
Grantovi su usmjereni na osnaživanje ljudi koji su istorijski bili isključeni iz
društvenih procesa donošenja odluka, kao što su žene, mladi, ljudi s niskim
primanjima, i ljudi iz ruralnih područja.
Grantovi također imaju za cilj poboljšati partnerstva s ključnim čimbenicima
u potpori razvojnog procesa. Ključni čimbenici mogu uključivati vladine
agencije, organizacije civilnoga društva, multilateralne i bilateralne agencije,
fondacije, te privatni sektor.
Većina donacija je u iznosima od $3,000 do $7,000. CSF rijetko finansira
više od pola predloženog budžeta za aktivnosti, i preferira doprinose od
strane drugih donatora.
Rok za prijave
Jednom godišnje, a rok za prijavljivanje je obično juni.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Organizacije civilnog društva mogu aplicirati u okviru poziva.
Kako aplicirati
Na osnovu aplikacije, pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kontakt
Web-stranica: www.worldbank.org.ba
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
102
Swedish Development Agency - SIDA (Švedska razvojna agencija - SIDA)
Naziv programa
SIDA Grants Program
Opšti ciljevi
SIDA-in cilj je podrška siromašnim ljudima u poboljšanju njihovih uslova
života.
Koje aktivnosti se
finansiraju
NVO-i, razvojni projekti.
Veličina donacije
Ovisi i pozivu za projekte.
Rok za prijave
Otvoreno.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet. U Evropi je poseban fokus na centralnu i istočnu Evropu,
jugoistočnu Evropu i zemlje Baltika.
Kriterij podobnosti
Sve organizacije (odluka se donosi na osnovu preporuka osoblja SIDA-e).
Kako aplicirati
www.sida.se
Kontakt
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm
Switchboard: + 46 8 698 50 00
Faks: +46 8 20 88 64
E-mail: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
103
Swiss Cultural Programme (Švajcarski program za kulturu na Zapadnom
Balkanu)
Naziv programa
Program donacija
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Opšti cilj Švajcarskog programa za kulturu na Zapadnom Balkanu je da
dopinese promovisanju demokratije i slobode izražavanja, riješavanju
konflikata i poštovanju manjina. Usmjeren je prvenstveno na regionalnu
saradnju kroz razvoj kapaciteta, osnaživanje i promovisanje kulturnih
inicijativa i organizacija koje nude inovativne i raznovrsne kulturne usluge i
proizvode.
Švajcarski program za kulturu na Zapadnom Balkanu, koji švajcarski
umjetnički savjet PRO HELVETIA realizuje u skladu sa mandatom
dobijenim od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), ulazi u
svoju novu i završnu fazu počev od 1. januara/siječnja 2008. godine.
Program će od sada biti prvenstveno usmjeren na region Zapadnog
Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija i Kosovo), i
pojačaće svoj regionalni pristup. Program je ustanovljen na period od 5
godine i završava se 2012. godine.
Švajcarski program za kulturu na Zapadnom Balkanu deluje kroz dve linije
aktivnosti, Regionalne projekte saradnje i Male akcije.
Veličina donacije
Maksimalna veličina granta je do CHF 300,000 za period od dvije godine
Rok za prijave
Zadnji rok za prijave je bio u junu/lipnju, a novi se očekuje u narednom
periodu. .
Geografsko područje
podrške
Program će od sada biti prvenstveno usmjeren na region Zapadnog
Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija i Kosovo)
Kriterij podobnosti
Umjetnici i radnici u kulturi (menadžeri, kustosi, kritičari, teoretičari itd.)
mogu da se prijave za subvenciju kao pojedinici ili kao organizacije/grupe,
neformalne i formalne, NVO-i i institucije.
Kako aplicirati
http://www.scp-ba.net/cooperation_projects/how_to_apply/
Kontakt
Regionalna kancelarija Sarajevo
Hadži Idrizova 10/1
71.000 Sarajevo
Tel: +387 33 203 926
Faks: +387 33 203 928
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
104
Tides Foundation (Fondacija Tides)
Opšti ciljevi
Tides Foundation
Koje aktivnosti se
finansiraju
Fondacija Tides je posvećena podršci društvenim promjenama kroz
filantropiju. Fondacija stvara mogućnosti za učenje i izgradnju zajednica na
principima poštenja, jednakosti, i održivosti svijeta.
Veličina donacije
Fondacija Tides ima brojne programe u različitim oblastima. Generalna
podjela je na rad sa institucionalnim partnerima, korporativno davanje,
donacije za porodice, i međunarodne donacije.
Međunarodne donacije su većinom na područjima HIV / AIDS, i društvene
promjene.
Rok za prijave
Nije specificirana.
Geografsko područje
podrške
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kriterij podobnosti
Čitav svijet.
Kako aplicirati
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kontakt
Tides Foundation
P.O. Box 29903
San Francisco, CA 94129-0903
Tel: +1 415 561 6400
Faks: +1 415 561 6401
Email: [email protected]
Web-stranica: http://www.tides.org
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
105
Toyota Foundation (Fondacija Toyota)
Naziv programa
Program donacija (Grants Program)
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Filozofija Toyota fondacije je "doprinos realizaciji društva orijentiranog ka
većoj ljudskoj sreći". Kako bi prenijela svoju filozofiju ka društvu kroz svoj
program donacija, a kao praktičniju poruku, Fondacija je uspostavila dva
programa podrške.
"Realiziranje održivog društva" je važno pitanje za međunarodnu zajednicu,
pošto se bavi pitanjima kao što je ograničenje prirodnih resursa i problemi
životne okoline. Pomoći će u promoviranju partnerstva i saradnje sa drugim
fondacijama u Japanu, kao i međunarodnim organizacijama.
Sa društvom koje se suočava sa različitim pitanjima, cilj "revitalizacije
zajednice i koegzistencija" je stvaranje bogatih, dinamičnih, i živućih
zajednica fokusiranih na ljudske napore da podrže jedni druge.
Program istraživačkih donacija: sa temom "Potraga za bogatstvom ljudskog
života i aktivnosti", Program istraživačkih donacija se fokusira na
"Revitaliziranje lokalnih zajednica u vrijeme globalizacije", na osnovu želje
Fondacije da pomogne stvaranje energetičnih vitalnih zajednica gdje ljudi
podupiru jedni druge. Istraživački projekti daju u slijedećim područjima:
‐ prenošenje i stvaranje kultura,
‐ društveni okviri,
‐ razvoj osobne i međuljudske komunikacije, i
‐ ostalo.
Program komunikacije sa društvom: ovo je program koji prenosi i širi
rezultate projekata koji se rade u u lokalnim zajednicama. Fondacija odabire
projekte kandidate kroz monitoring i druga sredstva, te sarađuje sa
korisnicima donacija kako bi imali rezultate, i prenosi ih u društvo na
efikasan način. Program je zato otvoren samo sadašnje i buduće korisnike
donacija Fondacije.
Program inicijativa: ovaj program podržava projekte koji bi mogli doprinijeti
razvoju novih programa, trenutnim programima sa potencijalom da naprave
veće rezultate, i projekti koji se poduzimaju zajednički sa drugim
organizacijama.
Veličina donacije
Različiti.
Rok za prijave
Različiti.
Geografsko područje
podrške
Različiti.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
http://www.toyotafound.or.jp/english/02program/
Kontakt
Web-stranica: https://www.toyotafound.or.jp/english/inquiry/index.html
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
106
Trust for Mutual Understanding (Fond za međusobno razumijevanje)
Naziv programa
The Trust for Mutual Understanding
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Različiti.
Veličina donacije
Rok za prijave
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati
TMU daje specifične donacije za međunarodna putovanja povezana sa
profesionalnim razmjenama na području umjetnosti i životne okoline.
Otprilike dvije trećine TMU donacija su za umjetnost i kulturu, a jedna za
projekte zaštite životne okoline.
Uključene u aktivnosti koje su podržane su i napredni programi obuke,
radionice, konferencije, seminari, zajednički istraživački projekti, i razmjene
sa ciljem podrške organizacijama koje traže veću institucionalnu stabilnost.
Umjetnost i kultura:
‐ Arhitektura,
‐ Povijest umjetnosti i arheologija,
‐ Zaštita i vođenje umjetnosti,
‐ Rukotvorine,
‐ Dokumentiranje kulture,
‐ Kuratorska istraživanja,
‐ Ples,
‐ Izložbe,
‐ Zaštita istorije,
‐ Muzeologija,
‐ Muzika,
‐ Umjetnost perfomansa,
‐ Pozorište, i
‐ Vizuelne umjetnosti (uključujući film, digitalne i nove medije, slikanje,
fotografiju, štampanje, skulpture, video).
Životna okolina:
‐ Zaštita bioraznolikosti,
‐ Korištenje energije,
‐ Zakoni i politike zaštite životne okoline,
‐ Razvoj i vođenje okolišnih nevladinih organizacija,
‐ Sigurnost i zdravlje životne okoline,
‐ Korištenje zemlje, i
‐ Zaštita vrsta i staništa, i održivi razvoj.
Kako bi se raspitali o mogućnosti dobijanja naše podrške molimo vas da
pošaljete pismo upita. Zbog velikog broja aplikacija koje prima TMU,
ponekada osoblju treba i po 2-3 sedmice da odgovori na njih, tako da se
potencijalni aplikanti ohrabruju da apliciraju tri mjeseca prije roka za prijem
punih prijedloga projakata. Odbor koji odlučuje o odabiru projekata se
susreće dva puta godišnje. Odbor se obično sastaje četiri mjeseca nakon
roka za oprijem konačnih projektnih prijedloga, koji rokovi su:
‐ 1. februar/veljača za obavjesti sredinom maja/svibnja, i
‐ 1. avgust/kolovoz za obavjesti sredinom decembra/prosinca.
Primarni geografski fokus TMU-a je Rusija i istočna i srednja Evropa.
Zemlje u kojima smo aktivni uključuju Albaniju, Bjelorusiju, Bosnu i
Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Česku, Mađarsku, Kosovo, Makedoniju,
Moldovu, Crnu Goru, Mongoliju, Poljsku, Rumuniju, Rusiju, Srbiju,
Slovačku, Sloveniju, i Ukrajinu.
Sve TMU se daju američkim neprofitnim organizacijama koje imaju
501(c)(3) registraciju, i generalno se ove organizacije pozivaju da
apliciraju. Ipak, odobravaju se aplikacije organizacija gdje TMU radi ako idu
preko američkih sponzora, gdje sponzor u pismu izražava njihovo učešće u
projektu i volju da administrira projekat.
http://www.tmuny.org/wp-index.php/applicants/faqs/
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
107
Kontakt
6 West 48th Street, 12th Floor
New York, New York 10036-1802
Tel: +1 212 843 0404
Faks: +1 212 843 0344
Email: [email protected]
Web-stranica: www.tmuny.org
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
108
UNDEF
Naziv programa
Razvojni fond Ujedinjenih nacija (United Nations Development Fund)
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
UNDEF je ustanovljen od strane Generalnog sekretara UN-a u julu/srpnju
2005. godine kao United Nations General Trust Fund, sa glavnim ciljem
podrške demokratizaciji širom svijeta. Podržava projekte koji jačaju glas
civilnog društva, promoviraju ljudska prava, i ohrabruju učešće svih grupa u
demokratskim procesima. Velika većina UNDEF sredstava se daje lokalnim
organizacijama civilnog društva, kako onima u tranziciji, tako i onim u
konsolidiranim demokratijama. Na ovaj način UNDEF ima značajnu ulogu u
dopunjavanju UN rada sa vladama na jačanju demokratske vladavine širom
svijeta.
UNDEF-ova primarna svrha je jačanje glasa civilnog društva i učešća svih
grupa u demokratskim procesima. Fond nadopunjava UN napore ka jačanju
i širenju demokratije širom svijeta, te finansira projekte koji za cilj imaju
širenje demokratskog dijaloga i podršku ustavnim procesima, osnaživanje
civilnog društva uključujući osnaživanje žena, obrazovanje o građanskim
pravima i registraciji, pristup informacijama, i vladavinu prava u podršci
civilnom društvu i transparentnosti i integritetu.
Veličina donacije
50,000 USD do 500,000 USD.
Rok za prijave
Poziv za projekte se očekuje u drugoj polovici 2010. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet, uključujući Bosnu i Hercegovinu.
Kriterij podobnosti
UNDEF primarno finansira projekte koje implementiraju organizacije
civilnog društva, kao i neovisna tijela, regionalne i međunarodne
organizacije. UNDEF za cilj ima podršku projektima koji rade na mjerljivim i
konkretnim aktivnostima u cilju poboljšanja demokratije i stanja ljudskih
prava na terenu, na taj način prevodeći koncept "demokratije" u praktična
riješenja za ljude, kako bi se njihovi glasovi čuli.
Kako aplicirati
http://www.un.org/democracyfund/About_Us/about_us_page_contact.html
Kontakt
Web-stranica: http://www.un.org/democracyfund
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
109
UNDP
Naziv programa
UNDP program podrške
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Tokom 2009. godine UNDP je završio prelazak sa programa humanitarne
pomoći na razvojne projekte i podršku. Glavni cilj rada UNDP-ija je jednak
globalnom UNDP mandatu smanjenja siromaštva. U skladu s Milenijskom
deklaracijom, i nedavno odobrenim novim korporativnim strateškim planom,
UNDP će raditi na ublažavanju siromaštva. Drugi ciljevi su poboljšanje
demokratske vladavine, ljudske sigurnosti, i ekološke održivosti.
Svi programi su snažno orijentirani ka izgradnji kapaciteta i postupnog
prijenosa odgovornosti i vlasništva na naše nacionalne partnere. UNDP
partnere vidi kao ključne pokretače održivog razvoja, te je više puta
postigao uspjehe na terenu.
Ovisno o specifičnim projektima i pozivima za projekte. Ključna područja
podrške su:
‐ smanjenje siromaštva,
‐ demokratska vladavina,
‐ prevencija krize i oporavak,
‐ energija i životna okolina, i
‐ HIV / AIDS.
Veličina donacije
Ovisno o specifičnim projektima i pozivima za projekte.
Rok za prijave
Tokom godine, u skladu sa pozivima za projekte.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Organizacije civilnog društva registrirane u BiH.
Kako aplicirati
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kontakt
Maršala Tita 48
71.000 Sarajevo
Tel: +387 33 563 800, 801
Faks: +387 33 552 330
Email: [email protected]
Web-stranica: www.undp.ba
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
110
UNIFEM
UN Fond za podršku akcijama za ukidanje nasilja nad ženama (UN Trust
Fund in Support of Actions to Eliminate Violence Against Women)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
UN Fond za podršku akcijama za ukidanje nasilja nad ženama (UN Trust
Fund) je ustanovljen od strane Generalne skupštine UN-a rezolucijom
50/166 1996. godine, i vodi ga United Nations Development Fund for
Women (UNIFEM). UN Trust Fund je jedini multilateralni mehanizam
davanja donacija koji je posvećen podršci lokalnim i državnim naporima
ukidanja nasilja nad djevojkama i ženama.
Ovaj fond podržava:
‐ primarne preventivne strategije za zaustavljanje nasilja,
‐ primjena i vladavina prava kako bi se obezbjedio pristup pravima žrtava,
‐ pravo na kvalitetne zdravstvene i druge usluge žrtve,
‐ analiza i sakupljanje podataka te zastupanje u cilju promoviranja
odgovornosti,
‐ osnaživanje žena kako bi tražili svoja prava i promovorali odgovornost,
‐ odgovor potrebama i pravima isključenih grupa žena i djevojaka, i
‐ angažman “novih” aktera i strateških grupa.
Veličina donacije
$300,000 - $1 milion.
Rok za prijave
Poziv za projekte se očekuje u novembru / studenom 2010. godine.
Geografsko područje
podrške
Zemlje u razvoju, uključujući Bosnu i Hercegovinu.
Kriterij podobnosti
Podržavaju aplikacije od različitih grupa, uključujući predstavnike vlasti na
državnom i lokalnim nivoima, organizacije civilnog društva i mreže,
uključujući i organizacije žena, koalicije i istraživačke institucije.
Kako aplicirati
http://www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women/
trust_fund_guidelines.php
Kontakt
UNIFEM Headquarters
Executive Director: Ms. Inés Alberdi
304 East 45th Street
15th Floor
New York, NY 10017
United States
Tel: +1 212 906 6400
Faks: +1 212 906 6705
Web-stranica: http://www.unifem.org/
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
111
United States Agency for International Development – USAID (Agencija SAD za
međunarodni razvoj - USAID)
Naziv programa
Agencija SAD za međunarodni razvoj
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
SAD ima dugu istoriju pružanja ruke ljudima u inostranstvu koji se bore za
bolji život, oporavak od prirodnih katastrofa, ili koji nastoje živjeti u
slobodnoj i demokratskoj zemlji. Ova briga je obilježje SAD-a širom svijeta, i
pokazuje svijetu naš pravi nacionalni karakter.
Američka politika prema inostranstvu je uvijek imala dvostruku svrhu, s
jedne strane unaprijeđujući američke interese širenja demokratije i
slobodnih tržišta, te poboljšanje uslova života građana u zemljama u
razvoju. Trošeći manje od pola postotka federalnog budžeta, USAID radi
širom svijeta kako bi postigao ove ciljeve.
USAID je nezavisna federalna državna agencija koja radi na osnovu
naputka o inostranoj politici od strane državnog sekretara. Našim radom
podržavamo dugoročan i pravičan ekonomski rast, i promociju ciljeva
američke inostrane politike kroz:
- ekonomski rast, poljoprivredu i trgovinu,
- globalno zdravstvo, i
- razvoj demokratije, prevenciju sukoba, i humanitarnu pomoć.
Veličina donacije
Različita, ovisi o vrsti poziva za projekte.
Rok za prijave
USAID stalno objavljuje različite pozive za projekte, tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet, uključujući i BIH.
Kriterij podobnosti
Ovisno o vrsti poziva za projekte, najčešće uključujući i organizacije civilnog
društva.
Kako aplicirati
www.grants.gov/applicants/apply_for_grants.jsp
Kontakt
Information Center
U.S. Agency for International Development
Ronald Reagan Building
Washington, D.C. 20523-1000
USA
Web-stranica: www.usaid.gov/ba ili www.grants.gov
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
112
United States Institute of Peace (Američki institut za mir)
Naziv programa
2010 Annual Grant Competition
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
USIP podržava inovativne projekte izgradnje mira koji uključuju istraživanja,
identifikaciju obećavajućih modela i učinkovitih praksi, razvoj praktičarskih
resursa i oruđa, razvoj planova rada i obrazovanje, programe obuke i
dijaloga, filmove, radio programe, i drugi medije. Sem toga USIP podržava
projekte prevencije, upravljanja i riješenja konflikta, i promovira izgradnju
mira u post-konfliktnim područjima van granica SAD-a. USIP podržava
aktivnosti koje se mogu primjeniti duž šireg opsega relevantih disciplina,
vještina i pristupa, interdisciplinarne ili multidisciplinarne prirode.
Tematska područja interesantna za USIP uključuju, ali nisu ograničena na:
- analiza i prevencija konflikta,
- medijacija i riješenje konflikta,
- post-konfliktni mir i operacije stabilizacije,
- religija i izgradnja mira,
- žene i djevojke u konfliktu i građenju mira,
- ekonomija i konflikti,
- socijalni, psihološki, i fizički uticaj rata i konflikta, i
- mediji i konflikt.
Veličina donacije
Većina projekata podržanih USIP-a je u trajanju od jedne do dvije godine.
Generalno donacija je u iznosu od $40,000 do $120,000.
Rok za prijave
Jednom godišnje. Krajnji rok za 2010. godinu je 01. oktobar/listopad.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
USIP daje donacije neprofitnim organizacijama i osobama u SAD i
inostranstvu, uključujući: javne i školske institucije, biblioteke, istraživačke,
trening ili obrazovne institucije.
Svaki aplikant može aplicirati sa najviše jednom aplikacijom.
Neu spješni aplikanti iz prethodnih godina mogu priložiti istu aplikaciju samo
ako je ista značajno promjenjena i unaprijeđena.
Prema potrebi prije podnošenja aplikacije kontaktirajte osoblje USIP-a sa
dodatnim pitanjima.
Kako aplicirati
http://www.usip.org/grants-fellowships/annual-grant-competition
Kontakt
United States Institute of Peace
1200 17th Street N.W. - Washington, D.C. 20036
Tel: +1 202 457 1700
Faks: +1 202 429 6063
Web-stranica: http://www.usip.org
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
113
Urgent Action Fund for Women's Human Rights (Fond za hitne akcije za
ženska ljudska prava)
Naziv programa
Global Rapid Response Grantmaking
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund - UAF) obezbjeđuje
pravovremene male grantove u cilju podrške strateškim intervencijama u
situacijama kada se pojavi prilika za unaprijeđenje ženskih ljudskih prava
bilo gde u svetu. Takve prilike se javljaju kada neočekivani događaj –
pozitivan ili negativan – stvori situaciju u kojoj hitna intervencija može imati
značajan uticaj.
Aktivnosti koje podržava Fond su veoma različite, iako opšti cilj ostaje
unaprijeđenje ženskih ljudskih prava. Fond za hitne akcije dodjeljuje
grantove u tri kategorije:
‐ odgovor na oružani sukob, rastuće nasilje ili nestabilno političko
okruženje,
‐ zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja
presedana, ili aktivnosti čiji je cilj zaštita već donetog presedana, i
‐ zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava.
Nezavisno od kategorije, zahtjevi za grant moraju da odgovaraju slijedećim
kriterijumima:
- strateški - aktivnost je vezana za već postojeći plan za ostvarenje
strukturalnih promjena koje će unaprijediti ženska ljudska prava.
- nepredviđen i vremenski hitan - situacija ili prilika su nepredviđeni i akcija
mora biti brza da bi bila efikasna.
- održiv - grupa je u stanju da efikasno sprovede predloženu akciju i može
da obezbjedi sredstva za budući rad u okviru strategije.
- podržan - grupa ima podršku drugih koji se bave ženskim ljudskim
pravima ili srodnim oblastima, lokalno ili globalno.
Veličina donacije
Maksimalan iznos je 5.000 dolara
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Svi kontinenti sem Afrike za koju je zadužen UAF - Afrika.
Kriterij podobnosti
Ženske organizacije mogu da konkurišu za grant. UAF ne daje sredstva za
projekte pojedinaca ili organizacijama koje vode muškarci. UAF ne
dodjeljuje grantove za humanitarne akcije, opšte programske aktivnosti,
dugoročne projekte ili učešće na konferencijama. Fond za hitne akcije
posvećen je principu nenasilja. UAF ne podržava grupe ili pojedince koji
podržavaju, ili su uključeni u nasilje.
Kako aplicirati
http://www.urgentactionfund.org/index.php?id=68
Kontakt
Urgent Action Fund
3100 Arapahoe Ave. Suite 201
Boulder, CO 80303 USA
Tel: +1 303 442 2388
Faks: +1 303 442 2370
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
114
UN Voluntary Fund for Victims of Torture (Volonterski fond Ujedinjenih nacija
za žrtve torture)
Naziv programa
Grants Program
Opšti ciljevi
Fond je osnovala Generalna skupština UN svojom rezolucijom 36/151 16.
decembra/prosinca 1981. godine da bi prikupljali dobrovoljne priloge od
vlada, nevladinih organizacija i pojedinaca za distribuciju nevladinim
organizacijama koje obezbjeđuju humanitarnu pomoć žrtvama torture i
članovima njihovih porodica.
Koje aktivnosti se
finansiraju
Grantovi se dodjeljuju u takmičarskoj proceduri onim organizacijama koje
pružaju usluge rehabilitacije žrtvama torture. Ova pomoć može da ima oblik
medicinske, psihološke, pravne ili socijalne usluge.
Veličina donacije
Grantovi su do $30,000.
Rok za prijave
Prvi april/travanj svake godine (idući rok je 01. april/ travanj 2011).
Geografsko područje
podrške
Prihvataju se prijedlozi projekata iz svih regiona.
Kriterij podobnosti
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/TortureFundGuidelines.aspx
Kako aplicirati
Aplikacije se pripremaju i podnose putem sistema za elektronskog (on-line)
apliciranje
koji
je
na
raspolaganju
na
web-stranici
Fonda
(http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/TortureFundMain.aspx)
Na web-stranici se nalazi vodič za korisnike za elektronske (on-line)
aplikacije da bi se pomoglo organizacijama u korišćenju elektronskog
sistema za grantove. Ukoliko želite da prijavite tehničke probleme ili vam je
potrebna dodatna pomoć u popunjavanju formulara, možete poslati e-mail
na slijedeću adresu Fonda: [email protected]
Kontakt
Sekretarijat Fonda (The Secretariat of the Fund)
Email: [email protected]
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
115
Vlada Japana
Naziv programa
Grass Roots Projects (GAGP)
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Veličina donacije
GAGP je fokusiran na podršku lokalnim zajednicama odnosno direktno
stanovništvu, odnosno generalno za cilj ima pružanje pomoći zemljama u
razvoju u namjeri da se pomogne socijalno-ekonomski sektor i da se
zadovolje osnovne humanitarne potrebe zemalja u razvoju. U okviru GAGP
grantovi se dodjeljuju organizacijama civilnog društva (npr. udruženjima
povratnika, udruženjima poljoprivrednika) ili opštinama, koje sprovode
relativno male projekte.
Unutar programa GAGP Japan je podržao veći broj projekata koji se
baziraju na humanitarnim potrebama, kao i one koji stvaraju bolje
okruženje.
U Bosni i Hercegovini većina projekata koji su implementirani unutar GAGPa spada u slijedeće kategorije:
 ruralni razvoj,
 obrazovanje,
 socijalna zaštita,
 javno zdravstvo, i
 pomoć aktivnostima za deminiranje.
Unutar GAGP maksimalan iznos raspoloživih sredstava je 10 miliona JPY
(priblizno 60,000 EURA ili 120,000 KM) po projektu. Međutim, za projekte
pomoći aktivnostima za deminiranje maksimalan iznos granta po projektu
iznosi do 100 miliona JPY (približno 600,000 EURA ili 1,200,000 KM).
Rok za prijave
Aplikacija se može dostaviti tokom cijele godine.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati
Kontakt
Aplikacija može biti prihvaćena od neprofitne organizacije koja sprovodi
projekat socio-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini.
Odgovarajući kandidati su: nevladine organizacije na lokalnom i
međunarodnom nivou, lokalne organizacije u zajednici, osnovne ili srednje
škole, institucije primarne zdravstvene zaštite (zdravstvene ambulante,
domovi zdravlja), institucije vlasti na lokalnom nivou.
Po primitku aplikacije, Ambasada Japana provjerava cilj, trošak i očekivani
socijalno-ekonomski pozitivni uticaj projekta. Za sve projekte koji su uzeti u
razmatranje Ambasada će napraviti pre-selekciju onih projekata koji
odgovaraju ciljevima GAGP-a i osoblje Ambasade će upriličiti posjetu
potencijalnom projektu. Ambasada će ih predložiti Ministarstvu inostranih
poslova Japana koje je krajnja institucija koja odobrava projekte.
Ambasada Japana u Bosni i Hecegovini
Bistrik 9, 71000, Sarajevo
Tel: +387 33 277 500
Faks: +387 33 209 583
Email: [email protected]
Web-stranica: http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/index_l.html
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
116
Virtual Foundation (Virtuelna fondacija)
Naziv programa
Virtual Foundation
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Fokus Virtual Foundation je dvostruki: ohrabrivanje osobne filantropije
građana iz svih sfera života, i podrška lokalnim projektima iniciranim od
strane NVO-a u svojim lokalnim zajednicama.
Projekti koji se podnose Fondaciji trebaju biti u jednoj od slijedećih
kategorija:
‐ životna okolina,
‐ ljudsko zdravlje,
‐ izgradnja zajednica i održive ekonomske aktivnosti, i
‐ povećanje kapaciteta lokalnih organizacija.
Veličina donacije
$100 - $5000.
Rok za prijave
Stalno otvoreno.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
NVO-i koji rade na temama zaštite životne okoline, ljudskog zdravlja, i
održivog razvoja.
Kako aplicirati
http://www.virtualfoundation.org/whatis/
Kontakt
Email: [email protected]
Web-stranica: http://www.virtualfoundation.org/whatis
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
117
Wallace Global Fund (Wallace globalni fond)
Naziv programa
Wallace Global Fund
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Programska područja:
‐ prirodni resursi,
‐ ženska ljudska prava,
‐ pravda,
‐ mediji i liderstvo, i
‐ građanski angažman.
Misija: promoviranje informiranih i angažiranih građana, borba protiv
nepravde, zaštita prirodne različitosti i prirodnih sistema o kojima ovisi čitav
život.
Ciljevi:
‐ efikasna zaštita životne okoline i prirodnih resursa, kao i njihovih
kapaciteta zadovoljenja ljudskih potreba,
‐ progresivne javne politike koje služe zajedničkom dobru, zaštiti
građanskih sloboda, i štite od korporativnih zloupotreba,
‐ održivi nivoi ljudskog stanovništva, i
‐ jednaka pravda za sve.
Veličina donacije
Prosječna veličina donacije je $50,000, sa većinom donacija od $2,000 do
$400,000. Fond daje jedno i višegodišnje donacije.
Rok za prijave
Aplikacije se razmatraju na tromjesečnoj osnovi u martu/ožujku, junu/lipnju,
septembru/rujnu i decembru/prosincu.
Geografsko područje
podrške
Većinom SAD, ali i čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web-stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
http://www.wgf.org/grants
Kontakt
Wallace Global Fund
1990 M Street, NW, Suite 250
Washington, DC 20036 USA
Tel +1 202 452 1530
Faks: +1 202 452 0922
Email: [email protected]
Web-stranica: http://www.wgf.org
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
118
Youth in Action (Mladi u akciji)
Naziv programa
Mladi u akciji
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju
se
Opšti ciljevi navedeni u pravnoj osnovi programa Mladi u akciji su:
‐ promovisanje aktivnog građanstva mladih,
‐ razvijanje solidarnosti i promovisanje tolerancije među mladima, posebno
sa ciljem njegovanja društvene kohezije u Evropskoj Uniji,
‐ podsticanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja,
‐ doprinos razvoju kvalitetnog sistema podrške za aktivnosti mladih i
kapaciteta organizacija civilnog društva na području rada mladih i za
mlade, i
‐ promovisanje evropske saradnje u sektoru mladih.
Opšti ciljevi provode se na projektnom nivou uzimajući u obzir stalne
prioritete programa Mladi u akciji.
1. Evropsko građanstvo
Probuditi svijest mladih ljudi o tome da su građani Evrope prioritet je
programa Mladi u akciji. Cilj je ohrabriti mlade da razmišljaju o evropskim
temama, posebno o evropskom građanstvu, te ih uključiti u rasprave o
izgradnji budućnosti Evropske Unije
2. Učešće mladih u društvu
Glavni prioritet programa Mladi u akciji je učešće mladih u demokratskom
životu. Generalni cilj ovog prioriteta je podrška mladim ljudima da postanu
aktivni građani. Ovaj cilj ima slijedeće tri dimenzije, identifikovane u
rezoluciji Savjeta Europe o zajedničkim ciljevima o učešću iinformisanosti
mladih:
• povećati učešće mladih u građanskom životu njihovih zajednica;
• povećati učešće mladih u sistemu reprezentativne demokratije;
• veća podrška učešća u različitim formama obrazovanja.
Projekti finansirani od strane programa Mladi u akciji bi trebali reflektirati
ove tri dimenzije koristeći učešće kao pedagoški princip za implementaciju
tih projekata.
3. Kulturna različitost
Poštivanje kulturnih razlika zajedno sa borbom protiv rasizma i ksenofobije
su prioriteti programa Mladi u akciji. Facilitirajući zajedničke aktivnosti
mladih ljudi različitih kulturnih, etničkih i religijskih pozadina, program ima za
cilj razvoj interkulturnog učenja kod mladih ljudi.
Uzimajući u obzir dosadašni razvoj i realizaciju projekata, ovo znači da
mladi ljudi koji učestvuju u projektima treba da postanu svjesni svojih
interkulturnih dimenzija i kompetencija. Radne metode interkulturnog učenja
treba da omoguće učesnicima u projektu učestvovanje na jednakim
osnovama.
4. Uključivanje mladih sa manje mogućnosti
Važan prioritet Europske komisije je da omogući mladima sa manjim
mogućnostima pristup programu Mladi u akciji. Omladinske grupe i
organizacije bi trebale preduzeti odgovarajuće mjere koje će omogućiti
uključivanje specifičnih ciljnih grupa. Program Mladi u akciji je program za
sve, te je potrebno uložiti trud da se uključe mladi sa posebnim potrebama.
U uskoj saradnji sa Nacionalnim agencijama i SALTO resursnim centrima,
Europska komisija je uspostavila strategiju za inkluziju mladih sa manjim
mogućnostima u programu Mladi u akciji. Program Mladi u akciji posebno
se dotiče pitanja mladih koji imaju nedovoljnu ili lošu obrazovnu,
socijalnoekonomsku ili geografsku pozadinu te su program označeni kao
mladi sa posebnim potrebama.
Sem stalnih prioriteta u 2010. godini prioriteti su:
 Evropska godina borbe protiv siromaštva i društvene isključenosti.
Sa ovim prioritetom cilj je poticanje projekata usmjerenih na podizanje
svijesti mladih ljudi o odgovornosti svih u borbi protiv siromaštva i
marginalizacije, kao i na promicanje i uključivanje skupina s manje
mogućnosti. To se prije svega odnosi na projekte usmjerene na poticanje
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
119
mladih ljudi da razmišljaju o prevenciji, načina izlaska iz i o posljedicama
siromaštva; projekti rješavanja pitanja marginalizacije i različitih oblika
diskriminacije, kao što su one utemeljene na spolu, invalidnosti ili etničkim,
vjerskim, jezičnim ili migrantskim osnovama. U tom kontekstu posebna
pažnja bit će posvećena na projekte koji promoviraju aktivno sudjelovanje:
(a) mladih s invaliditetom, poticanje razmjene između mladih ljudi sa i bez
invaliditeta, kao i projekte usmjerene na pitanja invalidnosti u našem
društvu; (b) mladi iz migrantskih podrijetla ili etničkih, vjerskih ili jezičnih
manjina. U tom kontekstu projekti koji uključuju angažman mladih ljudi
romske populacije će se poticati gdje god je to relevantno.
 Nezaposlenost mladih i promocija aktivnog učešća nezaposlenih
mladih u društvu.
Kroz ovaj prioritet cilj je poticanje projekata rješavanja pitanja
nezaposlenosti mladih, te poticanje aktivnog sudjelovanja mladih
nezaposlenih ljudi u društvu.
 Podizanje svijesti i mobilizacija mladih ljudi širom oko globalnih
izazova (kao što su održivi razvoj, klimatske promjene, migracije,
Milenijski ciljevi razvoja).
Sa ovim prioritetom cilj je poticanje projekata usmjerenih na podizanje
svijesti mladih ljudi o njihovoj ulozi kao aktivnih građana u globaliziranom
svijetu, kao i poticanje njihovog razumijevanja globalne solidarnosti i
predanost aktuelnim temama.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2010/index_en.php
Geografsko područje
podrške
BiH, Evropa, svijet.
Kriterij podobnosti
Za implementaciju akcija i pod-akcija navedenih u Programskom vodiču,
bilo od strane Izvršne agencije ili nacionalnih agencija, obratite pažnju na
specifična pravila svake akcije u dijelu B Vodiča.
Kako aplicirati
http://ec.europa.eu/youth/youth/doc152_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Kontakt
Amir Hasanović
Udruženje IPAK-MGB
Patriotske lige 10
75.000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 35 257 097
Faks: +387 35 257 474
E-mail: [email protected]
Web-stranica: www.ipak-mgb.ba
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
120
DFID Development Innovation Fund (DFID Fond za razvojne inicijative)
Mali i srednji NVO-i i organizacije civilnog društva imaju mogućnost aplicirati na projekte kroz UK
Department for International Development’s (DFID), koji je objavio “Development Innovation Fund”
(Fond za inovativni razvoj). Fond je uspostavljen da podrži samo male organizacije u zemljama u
razvoju, što znači da apliciranje velikih organizacija neće biti moguće. Sem toga, ovaj Fond
odobrenim projektima daje finansiranje u iznosu od 100%. Proces apliciranja je jednostavan, i
aplikacija se može podnijeti u bilo koje doba jer je ovaj Fond otvoren na 16 mjeseci sa početkom
2010. godine. Tri su datuma odlučivanja o finansiranju, ali rokovi još nisu specificirani. Ipak, projekti
se mogu predati u bilo koje doba. Aplikaciona forma je jednostavna i ne duža od 5 stranica.
Za
više
informacija:
http://www.fundsforngos.org/free-resources-for-ngos/dfid-developmentinnovation-funds-grant-application-form-simplified/
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
121
FP7 donacije
Naziv programa i tematsko/horizontalno područje:
FP7 Ideas
Program:
FP7 Ideas
Specifikacije/teme:
Poziv za projekte za ERC Starting Independent Researcher Grant
Budžet u okviru poziva:
€ 528 237 600
Kratak uvod u program / o čemu se radi? Kako WBC može učestvovati?:
Evropsko istraživačko vijeće (ERC) u FP7:
Evropsko istraživačko vijeće ima jedinstven položaj u finansiranju evropskih istraživanja za potporu u
okviru nauke i stipendija. Ono djeluje na najvišoj razini za generiranje maksimalne koristi evropskih
istraživanja s aktivnostima koje provodi. ERC nije biti talac konvencionalne mudrosti, umjesto toga,
ono preuzima najbolje prakse gdje god se mogu pronaći.
Temeljno načelo za sve djelatnosti ERC-a je da stimulira istražiteljski-inicirana istraživanja granica na
svim područjima rada, a sve na temelju izvrsnosti. ERC će davati potpore i donacije u skladu s
jednostavnim postupcima koji održavaju usredotočenost na izvrsnost, ohrabrujući nove inicijative i
kombinirajući fleksibilnost s odgovornošću.
Korištenjem natjecanja na temelju izvrsnosti na evropskoj razini, ERC ima za cilj povećati vrijednost
ostalih finansijskih šema, kao što su one od istraživačkih agencija koje djeluju na nacionalnoj razini.
ERC se također nadopunjuje sa drugim istraživačkim aktivnosti pod sedmim okvirnim programom
(FP7) kojim upravlja Evropska komisija, uključujući i Marie Curie šeme, osnovna strateška istraživanja
u potporu tematskih prioriteta, i podrške za evropske infrastrukture.
ERC ukratko cilja stvaranju poluga strukturnih poboljšanja u naučni sustav u Evropi.
Više detalja o pozivu: osnovne informacije o administrativnim pitanjima (npr. vrsta entiteta koji
su podobni, struktura konzorcijuma, budžet za poziv, itd.:
ERC Scientific Council je ustanovio slijedeći indikativni budžet za svaki od 3 glavna istraživačka
područja:
 fizičke nauke & inženjering: 39%
 životne nauke: 34%
 društvene nauke: 14%
 interdisciplinarno područje sa indikativnim budžetom od 13%.
Ovaj poziv uključuje tri različita roka za prijavljivanje:
Paneli: PE1 - PE10 (fizičke nauke i inženjering), 28. oktobar/listopad 2009, 17:00 (lokalno vrijeme u
Briselu)
Paneli: LS1 – LS9 (životne nauke), 18 novembar/studeni 2009, 17:00 (lokalno vrijeme u Briselu)
Paneli: SH1-SH6 (društvene nauke), 9 decembar/prosinac 2009, 17:00 (lokalno vrijeme u Briselu)
Dalje informacije o programu (npr. poveznice na programsku web-stranicu, pravila učešća,
finansijski vodič, itd.):
Pogledajte ovde za pristup programskoj web-stranici.
Kontakt/dodatna podrška (npr. Helpdesk, kontakt za NCP-ove u vašoj zemlji, partnerske webstranice ako postoje, dalje poveznice, itd.):
Za ideje u okviri programa rada za 2010:
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/ideas/l_wp_201001_en.pdf
Za više informaija o idejama, molimo vas pogledajte:
http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html
Ako želite uspostaviti kontakte sa National Contact Points, to možete uraditi online preko CORDIS
linka:
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
122
http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html
Network of National Contact Points (NCPs):
http://cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html
*******************************************************************************************************************
Naziv programa i tematsko/horizontalno područje:
FP7 ICT-FET-OPEN: Bottom-up Research Opportunity for WBCs
Program:
FP7 Cooperation
Specifikacije/teme:
ICT - Future and Emerging Technologies - Open scheme
Call identifier:
FP7-ICT-2009-C (ICT-2009.8.0 FET-Open)
Budžet u okviru poziva:
€ 61 000 000
Rok za prijavu:
24/05/2011 do 17:00
Kratak uvod u program / o čemu se radi? Kako WBC može učestvovati?:
FET-Open cilja ključne tačke proboja koje otvaraju puteve prema radikalno novim oblicima i
upotrebama informacija i informacijskih tehnologija. Istraživanje pod FET-Open ima za cilj rad sa
novim idejama, prije no rafiniranje trenutnog ICT pristupa.
FET-Open cilja podršku i koordinaciju aktivnosti visoko-rizičnih i uticajnih vizionarskih istraživanja.
Ove aktivnosti mogu biti tematski usmjerene (na primjer, poticanje nastajanja novih istraživačkih
zajednica), ili se može usredotočiti na horizontalna pitanja u FET-tipu istraživanja (na primjer,
kataliziranje novih vizija i ideja, promoviranje novih modaliteta istraživanja, stavova i prakse, ili pak
istraživanje novih načina za postizanje vidljivosti i uticaja istraživanja).
WBC učešće u FET-OPEN
FET-Open za cilj ima široko i otvoreno učešće iz čitave Evrope, i gdje je to relevantno, i šire. Iz toga
razloga se ohrabruje i učešće saradničkih zemalja (kao što su WBC) i trećih zemalja koje nisu
povezane sa FP7 u predloženim projektima istraživanja i razvoja.
Više detalja o pozivu: osnovne informacije o administrativnim pitanjima (npr. vrsta entiteta koji
su podobni, struktura konzorcijuma, budžet za poziv, itd.:
Šeme finansiranja: STREP i CSA
Za STREP šemu: doprinos naučnim temeljima budućih informacijskih i komunikacijskih tehnologija
koje mogu biti radikalno drugačije od današnjeg stanja ICT-a. To može, na primjer, otvoriti nove
puteve za nauku i tehnologiju, odnosno može dovesti do pomaka u paradigmi načina na koji su
tehnologije zamišljene ili se primjenjuju. FET-Open istraživanje ne mora imati direktne kratkoročne
tehnološke ili društvene uticaje, ali će poduzeti konkretne korake prema ostvarivanju svoje dugoročne
vizije, uz potporu kritičnim istraživanje potencijalnih implikacija za životnu okolinu i za društvo.
Za CSA šemu: doprinos kataliziranju trajnog i transformativnog uticaja na zajednice i prakse visokorizičnih i visoko-uticajnih istraživanja. Ove aktivnosti će dovesti do novih i dinamičnijih, angažiranijih i
istraživačkih zajednica koje preuzimaju rizike kako bi razvile nove i nekonvencionalne pristupe koji će
biti ključni za rješavanje tehnoloških, društvenih i ekoloških izazova kojima su Evropa i svijet bave.
Struktura konzorcijuma
Potrebno je da apliciraju najmanje tri "pravne osobe" osnovane u različitim državama članicama EU ili
pridruženim zemljama. Oni moraju biti neovisni jedni o drugima. Svaka pravna osoba osnovana u FP7
International Cooperation Partner Country (ICPC) se može udružiti u konzorcij i primati sredstva, kada
ovaj zadovoljen ovaj kriterij podobnosti.
Kratka bilješka: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i Srbija su
saradničke zemlje za FP7. Kosovo je ICPC u FP7.
Indikativni budžet
61 million eura.
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
123
Dalje informacije o programu (npr. poveznice na programsku web-stranicu, pravila učešća,
finansijski vodič, itd.):
Molim vas pogledajte službenu stranicu.
Molim vas pogledajte FP7 Cordis ICT web-stranicu.
U prilozima također možete vidjeti komunikaciju sa EC-ijem iz aprila/travnja 2009. godine na ovu
temu.
Kontakt/dodatna podrška (npr. Helpdesk, kontakt za NCP-ove u vašoj zemlji, partnerske webstranice ako postoje, dalje poveznice, itd.):
ICT National Contact Points List: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ncps_en.html
Partnering Facility: http://www.ideal-ist.net/
Prilozi:
 EC Communication (207.65K)
 Cooperation Work Programme Theme 3: ICT (778.29K)
*******************************************************************************************************************
Naziv programa i tematsko/horizontalno područje:
NATO Science for Peace and Security (SPS) Programme otvoreni poziv za aplikacije tokom godine
Datum objavljivanja:
01/01/2010
Rok za prijavu:
31/12/2010 do ponoći
Kratak uvod u program / o čemu se radi? Kako WBC može učestvovati?:
Science for Peace and Security Programme nude grantove naučnicima u NATO-u, partnerskim i
zemalja Mediteranskog dijaloga koji sarađuju na prioritetnim temama istraživanja, koja uključuju
prioritete NATO-a i dodatne prioritete zemalja partnera. Donacije se nude za pomoć akademskoj
zajednici u zemljama partnerima za uspostavljanje infrastrukture umrežavanja kompjutera i
optimiziranje za njihovu upotrebu u elektroničkoj komunikaciji.
Podobne su aplikacije za podršku na teme u prioritetnim područjima koje su zajedno pripremili
naučnici u zemaljama Euro-atlantskog partnerskog vijeća (EAPC) i zemljama Mediteranskog dijaloga.
Saradnja mora biti između naučnika zemalja u NATO-u, s jedne strane, i naučnika u podobnim
partnerskim zemljama ili zemljama Mediteranskog dijaloga s druge. Specifičan obrazac za prijavu
postoji za svaki mehanizam podrške. Dovršena aplikacija podnosi se sjedištu NATO-a, gdje su
podvrgnuti međunarodnoj evaluaciji. Aplikacije se mogu podnijeti u bilo koje vrijeme, ali tri su
postavljena roka svake godine, te tri sjednice evaluacije savjetodavnih panela.
Teme aktivnosti finansirane od strane NATO-a: SPS ključni prioriteti
Uz izuzetak podrške kompjuterskima mrežama, sve ostale aktivnosti koje se finansiraju pod
programom Science for Peace and Security (SPS) moraju rješavati SPS ključne prioritete u okviru
slijedećih tema:
 Projekti direktne podrške NATO operacijama i misijama.
 Odbrana od terorističkih prijetnji.
 Odbrana od CBRN agenata.
 Suzbijanje drugih rizika protiv sigurnosti.
Saradnički istraživački projekti u prioritetnim istraživačkim područjima
Napredne istraživačke radionice (Advanced Research Workshops - ARW): ARW su donacije za
organiziranje ekspertskih radionica sa namjerom intenzivne, ali neformalne razmjene mišljenja o
granicama subjektivnih ciljeva u identificiranju pravaca budućih aktivnosti.
Napredni instituti studiranja (Advanced Study Institutes - ASI): ASI su donacije za organiziranje
visoko-naprednih kolegija koja mogu prenijeti najnovija zbivanja u predmetima napredne razine
obuke.
Napredni kursevi obuke (Advanced Training Courses - ATC): ATC su napravljeni tako da
omogućavaju stručnjacima u zemljama NATO-a da dijele svoje znanje sa polaznicima iz zemalja
partnera i zemalja Mediteranskog dijaloga.
Donacije za saradnička povezivanja (Collaborative Linkage Grants - CLG): CLG ima za cilj ujediniti
ideje i resurse na istraživačkim projektima, te kreirati specijalističke mreže.
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
124
Projekti nauke za mir (Science for Peace Projects - SFP): SFP su donacije za saradnju na
višegodišnjim primijenjenim programima istraživanja i razvoja u partnerskim ili zemljama
Mediteranskog dijaloga.
WBC učešće
Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Makedonija mogu aplicirati na ovaj poziv i kvalificirani su za
podršku u kategoriji partnerskih zemalja.
Nakon pristupa Albanije i Hrvatske NATO-u, SPS program dopušta naučnicima i ekspertima iz ove
dvije zemlje da podesu aplikacije bilo sa NATO ili partnerskom zemljom. Prema odluci odbora SPS-a,
Albanija i Hrvatska će imati poseban status finansiranja tokom dvije godine. Ova prijelazna faza će
započeti u junu/lipnju 2009. godine. Tokom ove prelazne faze zahtjev za saradnju u NATO-NATO je
prihvatljiv ako je podnosi jedna od novih članova. Ko-direktori iz Albanije i Hrvatska koji se prijavljuju
za višegodišnje projekte potpore također su podobni za sve proračunske stavke, uključujući opremu i
kompjutere. Nakon ove dvije godine prelazne faze fazi, aplikacije od strane albanskih i hrvatskih
naučnika i stručnjaka će biti prihvatljive za finansiranje - kao što je to vrijedi i za sve ostale zemlje
NATO-a - ako su podnešene zajedno sa saradnikom iz bilo partnerske ili zemlje Mediteranskog
dijaloga.
Više detalja o pozivu: osnovne informacije o administrativnim pitanjima (npr. vrsta entiteta koji
su podobni, struktura konzorcijuma, budžet za poziv, itd.:
Svaka osoba može podnijeti zahtjev za dodjelu NATO donacije ako je stručnjak u području za koje
aplicira, i ako ima boravište u zemljama NATO-a, partnerskih ili zemalja Mediteranskog dijaloga, sa
poštanskom adresom i kontakt podacima u toj zemlji. (Osoba treba živiti u zemlji, a ne samo da je
kratkoročni posjetitelj.)
Da bi bili podobni za razmatranje, zahtjev za dodjelu donacije treba podnijeti zajednički osoba iz
NATO zemlje i osoba iz bilo partnerske zemlje ili države Mediteranskog dijaloga.
Svaka druga kombinacija (kao što je NATO-NATO, partner-partner, partner-Mediteran) nije
prihvatljiva.
Sem dva glavna podnositelja zahtjeva, aplikacija često treba sadržavati i druge sudionike/ce iz
različitih NATO zemalja, partnerskih ili zemalja Mediteranskog dijaloga, ovisno na temu aplikacije.
Dalje informacije o programu (npr. poveznice na programsku web-stranicu, pravila učešća,
finansijski vodič, itd.):
Starnica programa: http://www.nato.int/science/nato_funded_activities/nato_funded_activities.htm
Bilješke za aplikante i aplikacione forme za različite mehanizme dodjele donacija:
http://www.nato.int/science/nato_funded_activities/grant_mechanisms.htm
Kontakt/dodatna podrška (npr. Helpdesk, kontakt za NCP-ove u vašoj zemlji, partnerske webstranice ako postoje, dalje poveznice, itd.):
Za više informacija istraživači/ce mogu kontaktirat:
SPS Programme
Public Diplomacy Division
NATO Headquarters
Bd. Leopold III
1110 Brussels, BELGIUM
Faks: +32 2 707 4232
SPS Section Head: Dr. Deniz Yüksel-Beten
Opšta pitanja i SPS program možete poslati na: [email protected]
[email protected]**************************************************
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
125
Naziv programa i tematsko/horizontalno područje:
FP7 Security Call
Program:
FP7 Cooperation
Datum objavljivanja:
30/07/2010 00:00
Rok za prijavu:
30/11/2010 17:00
Kratak uvod u program / o čemu se radi? Kako WBC može učestvovati?:
Više informacija će biti dostupno kasnije.
Više detalja o pozivu: osnovne informacije o administrativnim pitanjima (npr. vrsta entiteta koji
su podobni, struktura konzorcijuma, budžet za poziv, itd.:
Više informacija će biti dostupno kasnije.
Dalje informacije o programu (npr. poveznice na programsku web-stranicu, pravila učešća,
finansijski vodič, itd.):
Više informacija će biti dostupno kasnije.
Kontakt/dodatna podrška (npr. Helpdesk, kontakt za NCP-ove u vašoj zemlji, partnerske webstranice ako postoje, dalje poveznice, itd.):
Više informacija će biti dostupno kasnije.
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
126
Dva poziva fonda SEVEN
Seven fond poziva na predaju projektnih prijedloga u takmičenju u okviru koga će biti nagrađena dva
istraživačka projekta sa iznosom od po $100,000. Rok za predaju pisama interesa je 15.
oktobar/listopad, 2010. godine.
SEVEN fond ima četiri cilja:
1. Proširivanje naučnih okvira uključivanjem disciplina koje su od temeljne važnosti za duboko
razumijevanje poduzetništva i privrednog razvoja, a koje su još nepodržane konvencionalnim
izvorima potpore. To uključuje širok opseg tema i područja istraživanja koja potičemo, kao i
uključivanje kvalificiranih "naučnika" iz različitih područja i porijekla koje druge institucije ne
finansiraju. Naš cilj je uvesti svježa razmišljanja i nove pravce u diskurs smanjenja siromaštva
i održivog privrednog razvoja;
2. Uspostaviti i održavati korisnu saradnju između istraživača i aktera riješenja siromaštva na
terenu;
3. Pružiti javnosti dublje razumijevanje o ovom području, i njegove potencijalne implikacije; i
4. Istraživanjem i analizom pronaći uzorne poduzetnike i kompanije koje mogu inspirirati druge.
Za više informacija: http://www.sevenfund.org/enterprise-solutions-poverty/
2010 - 2011 SEVEN-CIFA takmičenje u pisanju eseja
SEVEN ima zadovoljstvo objaviti svoje 2010-11 takmičenje u pisanju eseja u partnerstvu sa
organizacijom Center For Interfaith Action on Global Poverty (CIFA). Pozivamo za apliciranje sa
inovativnim esejima o poduzetničkim rješenjima siromaštva od osoba širom svijeta, gdje je fokus na
napore temeljene na vjeri, nadahnute vjerom, ili međuvjerskom dijalogu. Ilustracije mogu biti iz bilo
koje domene, uključujući i zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, potrošačke proizvode, ljudska prava, i
dr.; primjeri moraju predstavljati inovativna rješenja javnih problema. U okviru takmičenja će biti
dodijeljene dvije nagrade od po $5,000. Rok za predaju eseja je 15. oktobar/listopad 2010. godine.
Dobitnici će biti objavljeni 15. decembra/prosinca 2010. godine
Za više informacija: http://www.sevenfund.org/faith-and-development/
O SEVEN-u
SEVEN (Social Equity Venture Fund) je virtuelna neprofitna organizacija koje vode poduzetnici čija
strategija je značajno povećanje stope inovacija i širenje poduzetničkih temeljenih rješenja za
siromaštvo. To čini ciljanjem investicija koje potiču promišljanja kroz knjige, filmove i web stranice,
podržavajući uzore – bilo da li su u pitanju poduzetnici ili inovativne kompanije - u zemljama u razvoju
i stvaranju novih diskursa u vladi, medijima i akademiji, promovirajući napredak i progresivne ljudske
vrijednosti.
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
127
Instrument predpristupne pomoći
Instrument predpristupne pomoći (IPA) je novi, jedinstveni finansijski instrument Evropske unije (EU)
uspostavljen 17. jula 2006. godine, Uredbom Vijeća EU 1085/2006. IPA će se realizovati u periodu
2007-2013. godine, kao pomoć državama na putu ka članstvu EU. IPA je fleksibilan instrument
namijenjen svim državama korisnicama - kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU,
koji je zamijenio prethodne finansijske instrumente EU kao što su PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS i
instrument za Tursku.
IPA se sastoji od pet komponenti. Prve dvije namijenjene su svim zemljama korisnicama:
 Pomoć u tranziciji i razvoju institucija: namijenjena razvoju kapaciteta institucija; i
 Prekogranična saradnja: podržava saradnju na granicama između zemalja kandidata /
potencijalnih kandidata, kao i između zemalja kandidata / potencijalnih kandidata i zemalja
članica EU. Također, ova komponenta podržava učešće zemalja korisnica u transnacionalnim
programima.
Ostale tri komponente su namijenjene isključivo zemljama kandidatima:
 Regionalni razvoj: namjenjen za finansiranje investicija i tehničke pomoći u vezi sa oblastima
kao što su transport, životna sredina i ekonomski razvoj,
 Razvoj ljudskih resursa: komponenta usmjerena na jačanje ljudskog kapitala i borbu protiv
socijalne isključenosti, i
 Ruralni razvoj: komponenta namijenjena za pripremu za zajedničku poljoprivrednu politiku.
BiH kao zemlja potencijalni kandidat trenutno prima podršku samo u okviru prve dvije komponente.
BiH je potpisala Okvirni sporazum sa Komisijom Evropskih zajednica o pravilima saradnje u realizaciji
finansijske pomoći EZ u okviru IPA-e. Za implementaciju prve dvije komponente za period 2007 –
2012. godine za BiH odvojene su finansijska sredstva naznačena u tabeli:
Komponenta
2007 2008 2009 2010* 2011* 2012*
Pomoć u tranziciji i
58,1 69,8 83,8 100,6 102,6 104,7
izgradnji institucija
Prekogranična saradnja
3,9 4,9 5,2 5,3 5,4
5,5
UKUPNO
62,1 74,8 89,1 106,0 108,1 110,2
* Indikativni iznosi u mil EUR
IPA komponenta II – Prekogranična saradnja
U okviru druge komponente IPA-e - prekogranične saradnja, BiH učestvuje u šest programa: u tri
bilateralna programa prekogranične saradnje sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom, u jednom
programu prekogranične saradnje sa državama članicama - IPA Jadranski program, te u dva
programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE) i Mediteran (MED). Svi programi
implementiraju se putem grant šema za koje se objavljuju pozivi za podnošenje projektnih prijedloga.
Sve aktivnosti vezane za realizaciju programa prekogranične/transnacionalne saradnje u BiH su u
nadležnosti Direkcije za evropske integracije / Odsjeka za prekograničnu saradnju, međunarodne i
posebne programe pomoći EU unutar Sektora za koordinaciju pomoći EU.
Nakon što su u 2008. godini završene aktivnosti na uspostavljanju upravljačkih struktura i struktura za
implementaciju u svim programima, tokom 2009. godine ostvaren je značajan napredak u
implementaciji kroz objavljivanje poziva za podnošenje projektnih prijedloga u svih šest programa.
Također, u 2009. godini došlo je do ugovaranja prvih sredstava za ovu komponentu iz godišnje
alokacije za 2007 (6 projekata u okviru programa transnacionalne saradnje SEE).
Dakle, gore navedeni programi obuhvataju:
 Prekogranična saradnja pograničnih regiona između zemalja potencijalnih kandidata i
kandidata,
 Prekogranična saradnja između zemalja kandidata/potencijalnih kandidata sa zemljama
članicama, i
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
128

Učešće kandidata/potencijalnih kandidata u transnacionalnim programima.
IPA programi prekogranične saradnje sa susjednim zemljama
Program prekogranične saradnje između Hrvatske i BiH
Godina
2007
2008
BiH
1.000.000 1.000.000
Hrvatska
1.000.000 1.000.000
Ukupno**
2.000.000 2.000.000
*) indikativni iznosi
**) iznosi u eurima
2009
1.000.000
1.000.000
2.000.000
2010*
1.000.000
1.000.000
2.000.000
2011*
1.000.000
1.000.000
2.000.000
Opšti cilj programa je da podstakne stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava, te razvoj
zajedničkih prekograničnih aktivnosti radi oživljavanja privrede, zaštite prirodne i životne sredine, te
povećanja socijalne kohezije programske oblasti.
Gore navedeni cilj ostvariće se pomoću sljedećih prioriteta:
 Prioritet 1: Stvaranje zajedničkog ekonomskog prostora, i
 Prioritet 2: Bolji kvalitet života i socijalne kohezije.
Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009. godine i bio je otvoren do
oktobra 2009. godine. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web
stranici programa: www.cbc-cro-bih.net. U okviru ovoga poziva ukupno su zaprimljene 103 aplikacije.
Slijedeći poziv za podnošenje projektnih prijedloga je planiran u zadnjem kvartalu 2010. godine.
Tačan datum, kao i kompletan aplikacioni paket će biti objavljeni na web stranici Operativnih struktura
(DEI u BiH, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva u Republici
Hrvatskoj), na web stranici programa prekogranične saradnje BiH- Hrvatska, Europe Aid-a kao i na
stranici Delegacije Evropske unije u BiH, te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje u
Hrvatskoj. Raspored svih događaja (informativnih sesija, Foruma za traženje partnera, treninga za
potencijalne aplikante) ćete moći vidjeti na ovoj web stranici.
Program prekogranične saradnje između Srbije i BiH
Godina
BiH
Srbija
Ukupno
2007
2008
700.000
700.000
1.100.000 1.100.000
1.800.000 1.800.000
*) indikativni iznosi
**) iznosi u eurima
2009
700.000
1.300.000
2.000.000
2010*
700.000
1.100.000
1.800.000
2011*
700.000
1.100.000
1.800.000
Opšti cilj programa je stimulisanje privrede i smanjenje relativne izolacije programske oblasti jačanjem
zajedničkih institucionalnih mreža i kapaciteta ljudskih resursa. Program je fokusiran na:
 Prioritet 1: Ostvarivanje društvene i ekonomske kohezije kroz aktivnosti kojima se unapređuju
fizička, poslovna, društvena i institucionalna infrastruktura i kapaciteti.
Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009. godine i bio je otvoren do
oktobra 2009. godine. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web
stranici programa: www.srb-bih.org. U okviru ovoga poziva ukupno su zaprimljene 74 aplikacije.
Slijedeći poziv za podnošenje projektnih prijedloga se očekuje u zadnjem kvartalu 2010. godine.
Tačan datum, kao i kompletan aplikacioni paket će biti objavljen na web stranici Operativnih struktura
(DEI u BiH, Ministarstva finansija u Srbiji), web stranici programa prekogranične saradnje Srbija –
BiH, Europe Aid-a, te Delegacija Evropske unije u Srbiji i BiH. Raspored svih događaja (informativnih
sesija, Foruma za traženje partnera, treninga za potencijalne aplikante) ćete moći vidjeti na ovoj web
stranici.
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
129
Program prekogranične saradnje između BiH i Crne Gore
Godina
2007
2008
2009
BiH
500.000
500.000
500.000
Crna Gora
600.000
600.000
600.000
Ukupno**
1.100.000 1.100.000 1.100.000
*) indikativni iznosi
**) iznosi u eurima
2010*
2011*
500.000 500.000
600.000 600.000
1.100.000 1.100.000
Opšti cilj programa je stimulacija održivog razvoja prekogranične oblasti, ekonomskih, kulturnih,
prirodnih i ljudskih resursa i potencijala kroz jačanje kapaciteta ljudskih resursa i zajedničkih mreža
institucija u lokalnim zajednicama, te kod lokalnih i privatnih aktera. Posebno je utvrđen jedan prioritet
u smislu intervencija u prekograničnoj saradnji:
 Prioritet 1: Pružiti podršku stvaranju zajedničkog društveno-ekonomskog okruženja za ljude,
zajednice i privrede programske oblasti
Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009. godine i bio je otvoren do
oktobra 2009. godine. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web
stranici programa: www.cbc.bih-mne.org. U okviru ovoga poziva su zaprimljene ukupno 38 aplikacije.
Sljedeći poziv za podnošenje projektnih prijedloga je planiran u zadnjem kvartalu 2010. godine. Tačan
datum, kao i kompletan aplikacioni paket će biti objavljen na web stranici Operativnih struktura (DEI u
BiH, Ministarstva za evropske integracije u Crnoj Gori), web stranici programa prekogranične saradnje
BiH – Crna Gora, Europe Aid-a, te Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i BiH. Raspored svih
događaja (informativnih sesija, Foruma za traženje partnera, treninga za potencijalne aplikante) ćete
moći vidjeti na ovoj web stranici.
IPA Program prekogranične saradnje sa zemljama članicama
IPA Jadranski program prekogranične saradnje
Godina
2007*
2008*
2009*
2010*
IPA Jadranski program** 1.310.000 2.239.137 2.447.544 2.496.495
* indikativni iznosi;
**integralni pristup - sve zemlje učesnice spajaju sredstva
2011*
2.546.425
Opšti cilj programa je jačanje mogućnosti za održiv razvoj jadranskog regiona usklađenom strategijom
djelovanja među partnerima iz prihvatljivih područja. Program je baziran na slijedećim prioritetima:
 Prioritet 1: Ekonomska, socijalna i institucionalna saradnja,
 Prioritet 2: Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika, i
 Prioritet 3: Dostupnost i mreže.
Dogovoren je integralni pristup koji podrazumijeva spajanje finansijskih alokacija svih zemalja
učesnica u jedan jedinstven fond, iz kojeg se finansiraju projekti od zajedničkog interesa. Za BiH
alocirano je oko 6 miliona eura za trogodišnji period 2007 – 2009.
Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009. godine i bio je otvoren do
oktobra 2009. godine. Aplikacioni paket uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web
stranici programa: www.adriaticipacbc.org. U okviru ovoga poziva ukupno je zaprimljeno 280
projekata.
U skladu sa zaključcima Vijeća ministara BiH od 22. januara 2009. godine, u toku 2010. godine DEI
će, u saradnji sa Ministarstvom finansija BiH raditi na uspostavljanju kancelarije prvog nivoa kontrole
troškova. To znači da će ova kancelarija na licu mjesta vršiti kontrolu troškova napravljenih od strane
BiH partnera u toku implementacije odobrenih projekata. Također, predviđeno je i uspostavljanje “info
point” kancelarije koja će pružati neophodne informacije potencijalnim aplikantima iz BiH.
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
130
Programi transnacionalne saradnje (ERDF territorial cooperation programmes)
Program transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE)
Godina
SEE
2007
2008
453.020 406.080
*) indikativni iznosi
**) iznosi u eurima
2009
460.202
2010*
495.406
2011*
541.714
Program Jugoistočna Evropa (SEE), koji uključuje 16 zemalja, ima za cilj razvoj transnacionalnih
partnerskih odnosa u pitanjima od strateškog značaja kako bi se unaprijedio proces teritorijalne,
ekonomske i društvene integracije i poboljšalo jedinstvo, stabilnost i konkurentnost regiona. Prioriteti
ovog programa su:
 Prioritet 1: Stvaranje uslova za inovacije i poduzetništvo,
 Prioritet 2: Zaštita i unaprijeđenje okoliša,
 Prioritet 3: Poboljšanje dostupnosti, i
 Prioritet 4: Stvaranje sinergija za održivi rast na transnacionalnom planu.
U okviru prvog poziva za podnošenje projektnih prijedloga ukupno je za finansiranje odobreno 40
projekata, od kojih 6 uključuju partnere iz BiH. Sredstva sa partnerima iz BiH sa ukupnom iznosom od
383.713 eura, ugovorena su od Delegacije Evropske unije BiH u Sarajevu.
Drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga objavljen je u novembru 2009. godine.
Program transnacionalne saradnje Mediteran (MED)
Godina
MED **
2008
2007
/
100.000
*) indikativni iznosi
**) iznosi u eurima
2009
100.000
2010*
120.000
2011*
130.000
Opšti cilj programa je poboljšanje konkurentnosti područja Mediterana u namjeri da se promoviše rast
i prilike za zapošljavanje za buduće generacije i promoviraju teritorijalne kohezije i zaštita okoliša u
smislu održivog rasta. Određena su četiri prioriteta:
 Prioritet 1: Jačanje kapaciteta za inovacije,
 Prioritet 2: Zaštita okoliša i promocija održivog teritorijalnog razvoja,
 Prioritet 3: Poboljšanje mobilnosti i teritorijalne pristupačnosti, i
 Prioritet 4: Promocija integrisanog i policentričnog razvoja prostora Mediterana.
Program MED uključuje trinaest zemalja Sredozemlja. Program obuhvata 9 država članica EU, i
proširen je uključivanjem zemalja Sredozemlja koje su kandidati ili potencijalni kandidati za članstvo u
EU.
Drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u februaru 2009. godine. U okviru ovog
poziva ukupno su za finansiranje odobrena 52 projekta, od kojih 1 uključuje partnera iz BiH koji će
ugovor o grantu potpisati sa Delegacijom Evropske unije u BiH.
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
131
EU CORIN
EU CORIN je osmišljen kao projekat izgradnje kapaciteta koji pruža podršku DEI BiH da ispuni svoju
ulogu koordiniranja i upravljanja druge komponente IPA-e - prekograničnа saradnja. To obuhvata
organizovanje obuka i konsultacija u cilju unapređenja ljudskih resursa, upravljačkih i tehničkih
kapaciteta uključenih tijela, a posebno odjela DEI-a za prekograničnu saradnju. Prva faza ovog
projekta tekla je od jula 2007. do aprila 2009. godine uz snažnu uključenost DEI-a kao nositelja
procesa, kao i uz dodatnu podršku EU rezultirala je osnivanjem potrebnih državnih i zajedničkih
upravljačkih struktura, kao i objavljivanjem prvih poziva za podnošenje projektnih prijedloga.
Druga faza ovog projekta, EU CORIN II, je nastavak prethodno postignutih rezultata i ima za cilj
daljnje poboljšanje efektivnosti i efikasnosti upravljanja prekograničnim i transnacionalnim
programima saradnje, kao i poboljšanje promocije prekogranične saradnje u BiH. Osim toga, projekat
podržava Direkciju za evropske integracije u uspostavi odgovarajuće strukture i organizacije rada za
decentralizirano upravljanje prekograničnim programima. Uvođenje ove vrste upravljanja je važno jer
se na taj način BiH priprema za apsorbiranje strukturalnih fondova nakon pristupanja Evropskoj uniji.
EUCORIN II traje do jula 2011. godine.
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
132
Mreža za izgradnju mira - lista članica
septembar / rujan 2010. godine
Lista članica – lokalne organizacije
No.
Naziv organizacije
Kontakt osoba
01.
Agencija lokalne demokratije
Mostar
Dženana Dedić
02.
Asocijacija studenata
Srebrenice
Almir Salihović
03.
Caritas Biskupske
Konferencije Bosne i
Hercegovine
Fra Miljenko Stojić
Suzana Božić
04.
Centar za edukaciju mladih
Adis Arnautović
05.
Fondacija CURE
Adresa
Email / web-stranica
Telefon
[email protected]
www.ldamostar.org
+387 36 558 330
+387 36 558 331
[email protected]
+387 56 440 402
[email protected]
www.carbkbih.com.ba
+387 33 206 442
Mali trg bb
72.270 Travnik
[email protected]
www.cem.ba
+387 30 211 565
Taida Horozović
Jadranka Miličević
Ante Fjamenga 14b
(Kuća ljudskih prava)
71.000 Sarajevo
[email protected]
www.fondacijacure.org
+387 33 270 610
06.
Fondacija Jedan Svijet –
Platforma za Jugoistocnu
Evropu (owpsee)
Valentina Pellizzer
P.O. Box
71.000 Sarajevo
07.
Fondacija lokalne
demokratije
Jasmina
Mujezinovic
Edita Pršić
Bravadžiluk bb
71.000 Sarajevo
08.
Fondacija za kreativni razvoj
Jesenko
Osmanagić
Hrasnička cesta 12,
Ilidža
71.000 Sarajevo
[email protected]
www.fkr.edu.ba
+387 33 762 140
09.
Helsinški parlament građana
Banja Luka
Lidija Živanović
Dragana Dardić
Krfska 84
78.000 Banjaluka
[email protected]
[email protected]
www.hcabl.org
+387 51 432 750
+387 51 432 752
+387 51 432 753
Adema Buća 13,
88.000 Mostar
Srebreničkog odreda
b.b.
75.430 Srebrenica
Mehmed bega
Kapetanovića
Ljubušaka 6
71.000 Sarajevo
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.oneworldsee.org
[email protected]
[email protected]
www.fld.ba
+387 33 551 686
+387 61 484 038
+387 33 237 240
+387 33 236 899
+387 33 668 459
133
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
[email protected]
[email protected]
www.kruhsvante.org
[email protected]
[email protected]
www.yihr.org
10.
HKO „Kruh sv. Ante“ –
Trauma centar
Stipan Radić
Zagrebačka 18
71.000 Sarajevo
11.
Inicijativa mladih za ljudska
prava
Alma Mašić
Mula Mustafe
Bašeskije 8/4
71.000 Sarajevo
12.
Infoteka – ženski
informaciono
dokumentacioni centar Duška AndrićRužičić Selma
Hadžihalilović Mejdandzik 4 72.000 Zenica [email protected] [email protected]
[email protected] +387 32 446 260 +387 32 446 261 13.
Istraživačko dokumentacioni
centar
Mirsad Tokača
Kupreška 17
Dubrovačka 2
71.000 Sarajevo
[email protected]
www.idc.org.ba
+387 33 725 350
+387 33 725 351
+387 33 725 352
14.
Mali koraci – Udruženje za
dijalog u porodici i društvu
Amra Pandžo
Pruščakova 29
71.000 Sarajevo
[email protected]
www.malikoraci.com.ba
+387 63 792 141
+387 33 215 129
15.
Nansen dijalog centar
Sarajevo
Ljuljjeta Goranci
Brkić
Hakije Kulenovića 10
71.000 Sarajevo
[email protected]
www.ndcsarajevo.org
+387 33 556 845
16.
NARKO NE
Magdalena
Schildknecht
Josipa Vancaša 21/2
71.000 Sarajevo
[email protected]
www.narkone.org
+387 33 223 285
17.
Omladinski centar
Jasminka DrinoKirlić
70.240 Gornji Vakuf Uskoplje
[email protected]
+387 30 260 520
18.
Omladinska organizacija
Odisej
Čedomir Glavaš
Gavrila Principa b.b.
75.420 Bratunac
[email protected]
www.ooodisej.site11.com
+387 65 734 216
Miralem
Tursinović
Hadži Bakirbega
Tuzlića 1
75.000 Tuzla
[email protected]
[email protected]
www.omladina-bih.net
+387 35 258 077
Munevera Avdić
Semina Alekić
Kalibunar 3
72.270 Travnik
semina.alekic@hotmail.com
+387 30 512 230
Jasmin Jašarević
Bosne Srebrene 16
76.100 Brčko
pronibrc@teol.net
www.pronibrcko.ba
+387 49 217 695
19.
20.
21.
Omladinski resursni centar
Tuzla - Helsinški Parlament
Građana Tuzla
Organizacija porodica
šehida zarobljenih i nestalih
osoba „Vrbanja“ Kotor Varoš
sa sjedištem u Travniku
PRONI
+387 33 711 121
+387 33 219 047
134
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
22.
Šesto čulo
Admira
Mahmutović
Djenerala Draže 31
A/13
74.000 Doboj
the5thplusone@hotmail.com
+387 61 422 122
23.
TERCA
Zlatko Sarić
Trg Ivana Krndelja 1
88.000 Mostar
info@terca.ba
+387 36 551 525
24.
ToPeer
Snežana Šešlija
Jusuf Makarević
Vidovdanska 43,
74.000 Doboj
topeer@teol.net
www.topeer.ba
+387 53 205 370
+387 53 205 372
25.
Udruženje/udruga “BH
novinari”
Borka Rudić
Kralja Tvrtka 5/V
71.000 Sarajevo
bhnovinari@bhnovinari.ba
www.bhnovinari.ba
+387 33 223 818
+387 33 217 302
26.
Udruženje “Katarza”
Edin Biščević
Prijedorska 16,
79260 Sanski Most
ngo.catharsis@gmail.com
+387 62 863 101
+387 37 686 257
27.
Udruženje IPAK – Mladost
gradi budućnost
Lahira Sejfija
Patriotske lige 10,
75.000 Tuzla
ipak_tuzla@bih.net.ba
www.ipak-mgb.ba
www.krizevici.com
+387 35 257 474
+387 35 257 097
28.
U.G. Centar informativnopravne pomoći
Milena Savić
cipp@teol.net
www.cipp-zv.org
+387 65 520 338
29.
U.G. Centar za omladinski
rad i neformalno
obrazovanje (CORNO)
Ismet Karabegović
ug.corno@corno.com.ba
www.corno.com.ba
+387 32 609 340
+387 32 609 341
30.
U.G. Medica Zenica
Sabiha Husić
Krivače 40
72.000 Zenica
medica1@bih.net.ba
www.medicazenica.org
+387 32 463 920
31.
Udruženje Humanitarna
organizacija Sezam
Venira Alihodžić
Bulevar Kralja Tvrtka
I, broj 17
72.000 Zenica
nvosezam@bih.net.ba
+387 32 244 154
+387 61 189 161
32.
Vive žene
Jasna Zečević
Mima Dahić
Alekse Šantića bb
75.000 Tuzla
vivezene@bih.net.ba
www.vivezene.ba
+387 35 224 310
+387 35 224 311
33.
Žena BiH Mostar
Azra
Hasanbegović
Trg Ivana Krndelja 3
88.000 Mostar
zenabih@cob.net.ba
www.zenabih.ba
+387 36 550 339
Svetog Save b.b.
(hotel Drina)
75.400 Zvornik
Vidovdanska 3
74.000 Doboj
7. ulica b.b., 74.250
Maglaj
135
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
34.
Žene ženama
Memnuna Zvizdić
Derebent 41
71.000 Sarajevo
zene2000@zenezenama.org
bpuljic@hotmail.com
www.zenezenama.org
+387 33 219 640
Lista članica – međunarodne organizacije
No.
Naziv organizacije
Kontakt osoba
Adresa
Email / web-stranica
sbucan@carenwb.org
pdjordjevic@carenwb.org
jmilicevic@carenwb.org
www.carenwb.org
Telefon
01.
CARE International NWB
Sumka Bučan
Jadranka Miličević
Hasana Kaimije 11
71.000 Sarajevo
02.
Caritas Switzerland
Zlatan Salihbegović
Sime Milutinovića
Sarajlije 1
71.000 Sarajevo
casuisse@bih.net.ba
cargor@bih.net.ba
+387 33 668 185
03.
Catholic Relief Services
Goran Bubalo
Zagrebačka 18
71.000 Sarajevo
gbubalo@eme.crs.org
www.crs.org
+387 33 717 961
+387 61 211 079
04.
International Commission
on Missing Persons (ICMP)
Lidija Škaro
Violeta Burić
Milošević
Alipašina 45a
71.000 Sarajevo
lidija.skaro@ic-mp.org
violeta.buric@ic-mp.org
www.ic-mp.org
+387 33 203 297
05.
Mennonite Central
Committee
Amela PuljekShank
Grbavička 91
71.000 Sarajevo
mccrep@seeurope.mcc.org
natasa@seeurope.mcc.org
www.seeurope.mcc.org
+387 33 715 480
+387 33 715 482
06.
pax christi u Derventi/
Internationale Katholische
Friedensbewegung pax
christi Aachen i forumZFD
Bonn
Annett Werner
Omladinska 11
74.400 Derventa
pc.derventa@teol.net
www.paxchristi-derventa.org
www.paxchristi-aachen.de
www.forumzfd.de
+387 53 312 680
+387 53 312 681
Lejla Mamut
Ferde Hauptmana 30
71.000 Sarajevo
lejla.mamut@trial-ch.org
www.trial-ch.org
http://www.trialch.org/BiH/Pocetna.html
+387 62 386 934
Amra Kurbegović
Kralja Tvrtka 1
72.000 Zenica
Zvornička 9
71.000 Sarajevo
amra_kurbegovic@wvi.org
www.worldvision.org
+387 32 246 278
+387 33 660 426
+387 33 652 403
07.
08.
TRIAL
World Vision International
+387 33 536 792
136
CPT Direktorij Donatora – treće izdanje
Natrag na sadržaj
Download

Mreža za izgradnju mira