PRO-Budućnost
oktobar /
listopad 2014.
Direktorij donatora u BiH
deveto izdanje, oktobar/listopad 2014. godine
Izdavač: Catholic Relief Services, Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
Fondacija Mozaik, Forum građana Tuzle i Helsinški parlament građana Banja Luka, te u
saradnji sa organizacijama Fondacija za kreativni razvoj, Mediacentar Sarajevo,
Međureligijsko vijeće, Udruženje za saradnju roditelja i škola u BiH i Vive žene Tuzla.
Osjećajte se slobodnim koristiti Direktorij donatora, distribuirati ga, umnožavati i printati.
Pošaljite nam svoje komentare i preporuke za nove donatore ili javite ako su neki od
ovdje izlistanih prestali podržavati projekte u BiH.
Ovaj dokument je pripremljen uz pomoć Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih
Američkih Država (USAID).
Stavovi autora izraženi u ovoj publikaciji ne moraju odražavati stavove USAID-a ili
Vlade SAD-a.
Sadržaj
Projekt Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost (PRO-Budućnost) ................... 1
O nama ...................................................................................................................................... 2
Uvod .......................................................................................................................................... 4
1440 Foundation ........................................................................................................................ 5
3ie .............................................................................................................................................. 6
ABILIS Foundation ..................................................................................................................... 7
Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje) ............................................................... 8
Aftermath Project ......................................................................................................................10
Agencija za ravnopravnost spolova BiH ....................................................................................11
A.J. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A.J. Muste) ..................................................13
Alexia Foundation (Fondacija Alexia) ........................................................................................14
Allen Foundation Inc. ................................................................................................................15
Allianz Cultural Foundation (Kulturna fondacija Allianz) ............................................................16
Ambasada Holandije .................................................................................................................17
Ambasada Njemačke ................................................................................................................18
Ambasada Norveške .................................................................................................................19
Ambasada Republike Češke .....................................................................................................20
Ambasada SAD ........................................................................................................................21
Ambasada Velike Britanije ........................................................................................................22
Andy Warhol Foundation for the Visual Arts ..............................................................................24
Anita Borg Institute (Institut Anita Borg) ....................................................................................25
Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures ......................26
Arcus Foundation (Fondacija Arcus) .........................................................................................28
Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu) .......................30
Austrian Development Cooperation...........................................................................................31
Balkans Art and Culture Fund (Balkanski fond za umjetnost i kulturu).......................................32
Balkan Trust for Democracy (Balkanski fond za demokratiju) ....................................................33
Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta) .......................34
Bertha BRITDOC Connect Fund ...............................................................................................36
BH Telecom ..............................................................................................................................38
Bosnalijek .................................................................................................................................39
Botin Foundation (Fondacija Botin) ...........................................................................................40
Caritas Italiana ..........................................................................................................................41
Centar za promociju civilnog društva .........................................................................................44
Central European Initiative (Srednje-evropska inicijativa) ..........................................................46
Channel Foundation (Fondacija Channel) .................................................................................47
Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation .................................................................48
Charles Stewart Mott Foundation (Fondacija Čarls Stjuart Mot) ................................................49
Cities Alliance ...........................................................................................................................50
Civil Conflict Resolution (Građansko rješavanje konflikta) .........................................................52
Civil Rights Defenders (Branioci ljudskih prava) ........................................................................53
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Cisco .........................................................................................................................................54
Conservation, Food and Health Foundation (Fondacija za zaštitu, hranu i zdravstvo) ...............55
Coca-cola Foundation ...............................................................................................................57
Conservation Leadership Programme .......................................................................................58
Copernicus................................................................................................................................60
Council of Europe (Vijeće Evrope) ............................................................................................61
Creative Force Western Balkans and Turkey (Kreativna snaga zapadnog Balkana i Turske)....62
Cultural Grassroots Project .......................................................................................................64
DAAD – njemački servis za akademsku razmjenu ....................................................................65
Darwin Initiative Round 21 ........................................................................................................66
Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU .....................................................................................67
Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) GmbH ................................69
Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i pomoć) ...........70
Digital Defenders Partnership ...................................................................................................71
Doen Foundation (Fondacija Doen) ..........................................................................................72
Dorothea Haus Ross Foundation ..............................................................................................73
Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (STIDIT) (Holandska fondacija za dijalog u
zemljama u tranziciji - STIDIT) ..................................................................................................74
Economic and Social Research Council (Ekonomsko i društveno istraživačko vijeće) ..............75
Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) ......................................................................................77
Ekumenska inicijativa žena .......................................................................................................78
Elizabeth Taylor AIDS Foundation ............................................................................................80
Endangered Language Fund (Fond za ugrožene jezike) ...........................................................81
Ernest Solvay Fund ...................................................................................................................82
ERSTE Stiftung (Fondacija ERSTE) .........................................................................................83
European Cultural Foundation (Evropska fondacija za kulturu) .................................................84
European Commission - EIDHR (Evropska komisija - EIDHR) ..................................................85
European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan) .............................................................87
European Research Council (Evropsko istraživačko vijeće) ......................................................89
European Science Foundation (Evropska znanstvena fondacija) ..............................................90
European Youth Foundation (Evropska fondacija za mlade) .....................................................91
Fabrika duhana Sarajevo ..........................................................................................................92
Fauna and Flora International ...................................................................................................93
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) .......................................94
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike .........................................................................95
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta ...............................................................96
Federalno ministarstvo sporta i kulture ......................................................................................98
Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development Cooperation
Kingdom of Belgium ..................................................................................................................99
filia/Empowering Women Fund (Filia/Fond osnaživanja žena) ................................................101
First Peoples Worldwide .........................................................................................................102
Fledgling Fund ........................................................................................................................104
Fondacija Hastor .....................................................................................................................106
Fondacija Mozaik ....................................................................................................................107
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Foundation Oak (Fondacija Oak) ............................................................................................108
Fondacija Schüler Helfen Leben .............................................................................................109
Fondacija tuzlanske zajednice ................................................................................................110
Fondacija za bibliotečku djelatnost ..........................................................................................112
Fondacija za izdavaštvo Sarajevo ...........................................................................................113
Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti ................................................................114
Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH) ...................................115
Fondation de France ...............................................................................................................117
Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina ...........................................................................118
Foundation Max van der Stoel (Fondacija Max van der Stoel) ................................................120
FP7 / 7th Framework Programme (FP7 / Sedmi okvirni program) ...........................................121
FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje) .........................................122
Friedrich Ebert Stiftung (Fondacija Friedrich Ebert) .................................................................123
Front Line - The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders .......125
Fund for Central and East European Book Projects ................................................................127
Getty Images ..........................................................................................................................128
Global Film Initiative ................................................................................................................130
Global Fund for Children (Globalni fond za djecu) ...................................................................131
Global Greengrants Fund ........................................................................................................132
Global Fund for Women (Globalni fond za žene).....................................................................133
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria .............................................................134
Global Integrity Innovation Fund .............................................................................................135
Goethe-Institut’s Translation Grant Programme ......................................................................137
(Program prevoda Instituta Goethe) ........................................................................................137
Grand Challenges Canada ......................................................................................................138
Harry Frank Guggenheim Foundation (Fondacija Harry Frank Guggenheim) ..........................140
Hartefakt fond .........................................................................................................................141
HCD Connect ..........................................................................................................................142
Heart and Hand Fund..............................................................................................................143
Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll) .......................................................................144
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) ...........................................................146
HIV Young Leaders Fund ........................................................................................................147
Hope and Optimism (Nada i optimizam) ..................................................................................148
Hubert Bals Fund ....................................................................................................................149
Humanitarian Innovation Fund ................................................................................................150
Human Rights Watch / Hellman-Hammett Grants ...................................................................151
ILGA-Europe ...........................................................................................................................152
IN Fondacija - Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini ................153
Insight on Conflict ...................................................................................................................155
International AIDS Society ......................................................................................................156
International Commission on Missing Persons (Međunarodna komisija za nestale osobe) .....157
International Humanist and Ethical Union (Međunarodna humanistička i etička unija).............158
International Music and Art Foundation (Međunarodna fondacija za muziku i umjetnost) ........160
International Press Institute: News Innovation Contest............................................................161
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Internet Society .......................................................................................................................162
Internews ................................................................................................................................164
ITVS International ...................................................................................................................165
IUCN National Committee of the Netherlands .........................................................................166
Japan Foundation Worldwide ..................................................................................................167
Japan Fund for Global Environment: Grants Program for NGOs .............................................168
Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne .......................................169
Jewish Helping Hand’s Tikkun Olam .......................................................................................170
Joke Waller-Hunter Initiative (Inicijativa Joke Waller-Hunter) ..................................................171
Joseph Rowntree Charitable Trust ..........................................................................................172
Journalists and Writers Foundation .........................................................................................173
King Baudouin Foundation (Fondacija King Baudouin) ...........................................................174
Know-How Exchange Programme ..........................................................................................175
Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo .....................................................................176
Kvinna till Kvinna .....................................................................................................................177
Leverhulme Trust ....................................................................................................................178
Levi Strauss Foundation (Fondacija Levi Strauss) ..................................................................179
Lutrija BiH ...............................................................................................................................180
Mama Cash (Mama Keš) ........................................................................................................181
Marc de Montalembert Foundation (Fondacija Marc de Montalembert) ...................................182
Matter International Reporting Grant .......................................................................................183
Matra Social Transformation Programme (Matra program za društvene promjene) ................184
MAVA – Fondation pour la Nature...........................................................................................186
May 18 Memorial Foundation ..................................................................................................188
Media Legal Defence Initiative ................................................................................................189
Medicor Foundation ................................................................................................................190
Mediteranska žena ..................................................................................................................191
Ministarstvo civilnih poslova BiH .............................................................................................192
Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske .....................................................193
Ministarstvo pravde FBiH ........................................................................................................195
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske ...................................................................196
Minor Foundation for Major Challenges (Mala fondacija za velike izazove) .............................197
Monsanto Fund .......................................................................................................................198
Movies that Matter ..................................................................................................................199
Mreža za izgradnju mira ..........................................................................................................200
MTV Staying Alive Foundation ................................................................................................201
Nando Peretti Foundation .......................................................................................................202
National Endowment for Democracy (Nacionalna fondacija za demokratiju) ...........................203
Natural Environment Research Council...................................................................................204
Nestlé Foundation (Fondacija Nestlé) .....................................................................................205
Network of East-East Women .................................................................................................207
Nexus Fund ............................................................................................................................208
NIKE Foundation (Fondacija NIKE) .........................................................................................210
NORAD ...................................................................................................................................211
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Norveško ministarstvo inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs) ..................213
NoVo Foundation (Fondacija NoVo)........................................................................................214
Olaf Palme ..............................................................................................................................216
Open Data Research Network ................................................................................................217
Open Meadows Foundation ....................................................................................................218
Partnership for Transparency Fund (Fond partnerstvo za transparentnost) .............................219
PeaceNexus Foundation .........................................................................................................221
People's Trust for Endangered Species ..................................................................................223
Plougshares Fund ...................................................................................................................224
Pollock-Krasner Foundation (Fondacija Pollock-Krasner) .......................................................225
Prekogranični program Bosna i Hercegovina - Crna Gora .......................................................226
Prekogranični program Hrvatska - Bosna i Hercegovina .........................................................227
Prekogranični program Srbija - Bosna i Hercegovina ..............................................................229
Prince Claus Fund (Fond princa Clausa).................................................................................230
Raiffeisen Bank D.D ................................................................................................................231
Ramsar Convention's Small Grants Fund ...............................................................................232
Rational Games (Racionalne igre) ..........................................................................................233
Rave Foundation.....................................................................................................................234
Regional Research Promotion Programme (Regionalni istraživački promotivni program) .......235
Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama) ................................................................237
Robert Bosch Stiftung (Fondacija Robert Bosch) ....................................................................238
Roberto Cimetta Fund (Fond Roberto Cimetta) .......................................................................239
Rosa Luxemburg Stiftung ........................................................................................................240
Samuel H. Kress Foundation (Fondacija Samuel H. Kress) ....................................................242
Sasakawa Peace Foundation (Mirovna fondacija Sasakawa) .................................................243
Schlumberger Foundation (Fondacija Schlumberger) .............................................................244
Schüler Helfen Leben..............................................................................................................245
Schwarzkopf Foundation Travel Grants (Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja) .....246
SCOOP ...................................................................................................................................247
SeaWorld & Busch Gardens Conservation Fund.....................................................................248
Sigrid Rausing Trust................................................................................................................249
Small Business Support (Podrška malom biznisu) ..................................................................250
Smilemundo ............................................................................................................................251
Solutions Journalism Network .................................................................................................252
Soros: Mental Health Initiative (Soros: Inicijativa za mentalno zdravlje) ..................................253
Soros: Organizational Development Grants to Think Tanks ....................................................254
Sparkasse Bank ......................................................................................................................255
Spencer Foundation (Fondacija Spencer) ...............................................................................256
Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks) ..........................................................................257
Starr Foundation (Fondacija Starr) ..........................................................................................258
START - Danube Region Project Fund (START – Podunavski regionalni projektni fond) ........259
Stavros Niarchos Foundation (Fondacija Stavros Niarchos)....................................................260
Step Beyond Travel Grant .......................................................................................................261
SüdKulturFonds ......................................................................................................................262
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Suleyman Kerimov Foundation (Fondacija Suleyman Kerimov) ..............................................263
Sundance Institute Documentary Fund Grants ........................................................................265
Svjetska banka - Fond za civilno društvo ................................................................................266
Swedish Development Agency - SIDA (Švedska razvojna agencija - SIDA)............................267
Swiss Cooperation Office in Bosnia and Herzegovina .............................................................268
Swiss Re Foundation ..............................................................................................................269
Taiwan Foundation for Democracy (Tajvanska fondacija za demokratiju) ...............................271
Tides Foundation (Fondacija Tides) ........................................................................................272
Tourism Cares ........................................................................................................................273
Toyota Foundation (Fondacija Toyota) ....................................................................................274
TRADUKI ................................................................................................................................275
TRAID .....................................................................................................................................276
Tree Fund ...............................................................................................................................278
Tribeca Film Institute ...............................................................................................................279
Trust for Mutual Understanding (Fond za međusobno razumijevanje) .....................................280
Trust Fund on Indigenous Issues (Fond za autohtona pitanja) ................................................282
TWAS - The Academy of Sciences for the Developing World .................................................283
XminusY .................................................................................................................................284
UBS Optimus Foundation .......................................................................................................285
United States Agency for International Development – USAID................................................287
United States Institute of Peace (Američki institut za mir) .......................................................288
UNDEF ...................................................................................................................................289
UNESCO International Fund for Cultural Diversity ..................................................................290
United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina ....................................292
United Nations Trust Fund for Human Security .......................................................................293
UN Voluntary Fund for Victims of Torture ................................................................................294
UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery ..........................................................295
UN Women .............................................................................................................................296
Urgent Action Fund for Women's Human Rights .....................................................................298
Veolia Environment Foundation (Veolia fondacija za zaštitu životne okoline) ..........................299
Vijeće Evrope ..........................................................................................................................300
Virginia Gildersleeve International Fund ..................................................................................302
Virtual Foundation (Virtuelna fondacija) ..................................................................................303
Visions sud est ........................................................................................................................304
Vlada Japana ..........................................................................................................................305
Wallace Global Fund (Wallace globalni fond) ..........................................................................306
Welcome Trust ........................................................................................................................307
Whitley Fund for Nature (Whitley fond za prirodu) ...................................................................308
World Association for Christian Communication ......................................................................309
WorldView...............................................................................................................................310
Young Explorers Grants (Donacije za mlade istraživače) ........................................................311
Youth in Action (Mladi u akciji) ................................................................................................312
ZED Grant...............................................................................................................................314
1%CLUB .................................................................................................................................315
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Bespovratna sredstva za privatne kompanije u poplavama pogođenim područjima ................316
Canada Fund for Local Initiatives in Bosnia and Herzegovina .................................................317
Civil Society Facility ................................................................................................................318
Common Fund for Commodities .............................................................................................319
Development Innovation Ventures of USAID to Implement Innovative Ideas ...........................320
Fond za podršku stradalima u poplavama – Norveška ambasada...........................................321
GlobalGiving ...........................................................................................................................323
Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV ............................................................324
Evropa za građane..................................................................................................................325
Multimedia Fund Grant............................................................................................................330
PeaceNexus Innovation Fund 2014: “How can civil society monitoring of the implementation of
peace agreements be strengthened?” .....................................................................................331
Podrška projektima iz kulture ..................................................................................................332
Poziv za podnošenje prijedloga projekata: Poboljšana socijalna uključenost najranjivijih romskih
familija ....................................................................................................................................333
Projekti FIRMA i FARMA .........................................................................................................334
Projekt PRO-Budućnost ..........................................................................................................335
Technical Assistance to Civil Society Organisations – TACSO ...............................................336
Technological Innovation Grants for Policy Research .............................................................338
The World We Want Foundation - Philanthropy for Young Global Citizens .............................340
USAID’s Global Development Alliance Request for Proposals 2013 .......................................341
O Mreži za izgradnju mira .......................................................................................................342
Lista članica Mreže za izgradnju mira .....................................................................................343
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Projekt Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost (PRO-Budućnost)
PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) je projekt Američke agencije za
međunarodni razvoj (USAID) koji implementira Catholic Relief Services u saradnji sa Fondacijom Mozaik,
Caritasom BK BiH, Forumom građana Tuzle i Helsinškim parlamentom građana Banja Luka, te sa
organizacijama Fondacija za kreativni razvoj, Mediacentar Sarajevo, Međureligijsko vijeće, Udruženje za
saradnju roditelja i škola u BiH i Vive žene Tuzla.
Premisa najvišeg nivoa u projektu PRO-Budućnost je da ako građani BiH, podržani od strane ključnih
uticajnih aktera, vjeruju jedni drugima i zajedno prevazilaze društvene podjele, onda će konstruktivno
zagovarati institucionalne promjene koje će zauzvrat voditi dobrobiti društva i ekonomskom prosperitetu.
U periodu od nekoliko godina takve promjene mogu obuhvatati povećanu odgovornost i transparentnost
vlasti, izborne kampanje zasnovane na socijalnim i ekonomskim pitanjima umjesto na retorici zasnovanoj
na sukobima, unaprijeđene javne usluge na svim nivoima vlasti i stabilniju ekonomsku i političku klimu,
što zauzvrat može privući više direktnih stranih investicija u BiH. Takve promjene bi doprinijele
dugoročnom cilju dovođenja BiH bliže euroatlantskim integracijama.
Svrha projekta PRO-Budućnost je da se ponovo izgradi povjerenje i pouzdanost među građanima
svih nacija. Ako građani BiH, vođeni od strane ključnih uticajnih aktera, promijene svoje stavove i održe
pozitivno promijenjeno ponašanje jednih prema drugima, onda će postepeno početi vjerovati namjerama
drugih i biti podstaknuti da se dalje angažuju i bave pitanjima koja ih se zajedno tiču. Kroz takav
kontinuirani angažman će se javiti i rastući osjećaj povjerenja u društvo. U rezultirajućoj atmosferi
solidarnosti i konsenzusa, građani će utvrditi da će im solidarni rad pomoći da riješe zajedničke probleme,
traže odgovornost od političkih lidera i stvaraju političku, ekonomsku i socijalnu stabilnost u svojim
zajednicama.
Kada građani shvate opise događaja iz prošlosti jedni od drugih, biće više u stanju da zajedno rade u
atmosferi povjerenja i pouzdanosti jednih u druge. Ako pojedinci i zajednice prihvate opise političkih i
istorijskih događaja svojih susjeda, vjerovatnije je da će tražiti jedni druge da rade zajedno i druže se; da
će se osjećati sigurnijim u navođenju argumenata protiv govora mržnje ili negativnih stavova prema
"drugima" unutar svojih zajednica; kritički razmišljati o društvenim, vjerskim ili političkim porukama koje
dobijaju od ključnih uticajnih aktera (uključujući i medije); i definisati pozitivniju viziju za budućnost na bazi
zajedničkih stvari sa svojim susjedima. Promjene ponašanja predviđene tokom PRO-Budućnosti
obuhvataju međunacionalne inicijative civilnog društva u cilju rješavanja zajedničkih pitanja,
organizovanje i prisustvovanje društvenim ili kulturnim dešavanjima (sportski turniri, filmski ili umjetnički
festivali itd.) i smanjenje retorike o razdvajanju i viktimizaciji u ciljanim opštinama.
Pojedinci i zajednice nisu jedini koji su odgovorni za promjenu stavova i prihvatanje opisa događaja. Drugi
ključni element jačanja društvenog povjerenja u BiH je da ključni uticajni akteri podrže lokalne
inicijative pomirenja. Projekt PRO-Budućnost će podstaći ključne uticajne aktere da demonstriraju takvu
podršku tako što će, npr. voditi ili se angažovati u međureligijskim dešavanjima, promovisati pomirenje u
govorima i kroz medije, te sponzorisati ili sufinansirati inicijative koje obuhvataju sve nacije ili političke
partije u cilju rješavanja lokalnih pitanja. Osjećajući se ohrabreni pozitivnim porukama svojih vođa,
građani će pronaći vrijednost u učestvovanju u građanskim inicijativama među svim nacijama da pristupe
lokalnim problemima i riješe ih.
Više informacija o projektu PRO-Budućnost možete pronaći na:
Web stranica: www.mreza-mira.net/kategorija/pro-buducnost
Facebook: www.facebook.com/probuducnost.bih
Twitter: https://twitter.com/ProBuducnost
Flickr: www.flickr.com/photos/pro-buducnost
1
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
O nama
Projekt PRO-Budućnost suradnički implementiraju organizacije navedene u nastavku.
Catholic Relief Services (CRS)
Međunarodna razvojna agencija koju su osnovali katolički biskupi SAD-a 1943. da pomognu ratom
pogođenom stanovništvu. Svoje djelovanje u BiH CRS je započeo 1993. godine, pružajući ugentnu
pomoć stanovništvu Sarajeva tokom rata, da bi poslije, kroz svoje urede u više gradova BiH, intenzivno
provodio projekte povratka i oporavka naše zemlje. Imajući u vidu svoju misiju da pomogne integrirani
razvoj čovjeka, CRS prilagođava svoje projekte potrebama na terenu, te u posljednjih nekoliko godina
intenzivno provodi projekte socijalnog stanovanja, ponovne izgradnje povjerenja i jačanja
ekonomske održivosti povratnika.
Više informacija na: www.crs.org
Fondacija Mozaik
Tim entuzijastičnih profesionalaca čiji je cilj podstaći mlade da postignu izvrsne rezultate. Kreiramo
programe koji će doprinijeti ekonomskoj i društvenoj stabilnosti BiH, kako bismo pokrenuli najvažniji
resurs našeg društva – mlade.
Osnovani smo 2002. godine s ciljem podsticanja razvoja ruralnih zajednica. Danas, Mozaik je vodeća
društveno poduzetna organizacija u regionu, čija je vizija ekonomski i društveno jaka BiH. Hrabro
koračamo ka našoj misiji – do 2023. godine stvoriti armiju mladih i poduzetnih ljudi, koji otvaraju nova
radna mjesta i koji su uzor za 70% mladih koji sanjaju o odlasku iz zemlje.
Naš fokus je mobilizacija lokalnih resursa i održivost društvenog i ekonomskog razvoja što
postižemo kroz naše programe: Omladinske banke i All Inclusive.
Više informacija na: www.mozaik.ba
Caritas BK BiH
Vizija: Društvo u čijem se središtu nalazi čovjek, u svim svojim dimenzijama, i u kojem, u duhu Evanđelja
Isusa Krista, vlada civilizacija ljubavi u istini i socijalna pravda.
Misija: Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pastoralna je institucija sabora biskupske
konferencije Bosne i Hercegovine utemeljena radi promicanja djelotvorne kršćanske ljubavi kroz:
pružanje potpore Caritasovim ustanovama u BiH, poticanje javnosti na karitativni rad i
solidarnost, suradnju s vladinim ustanovama, nevladinim organizacijama i mrežom Caritasa u BiH
i inozemstvu.
Više informacija na: www.carbkbih.org
Forum građana Tuzla
Vanstranačko udruženje, u kojem se građani okupljaju po slobodnoj volji i individualnom izboru.
Pripadnost bilo kojoj političkoj, nacionalnoj, vjerskoj, socijalnoj, starosnoj ili polnoj grupi nije prepreka za
djelovanje u Forumu. Sastav FGT, međutim čine građani-pojedinci, a ne predstavnici političkih,
nacionalnih, vjerskih, socijalnih ili starosnih grupa. FGT je u tom smislu otvoren prema svim građanima
kojima je stalo do očuvanja i razvoja tradicionalnih demokratskih, urbanih, kulturnih i etičkih
vrijednosti Tuzle i BiH kao multinacionalne i multireligijske građanske sredine.
Više informacija na: www.forumtz.com
Helsinški parlament građana Banja Luka (HPG)
Osnovan 1996. godine kao lokalna nevladina organizacija u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini. Od
tog vremena HPG Banja Luka je aktivno uključen u promociju, jačanje i povezivanje civilnih inicijativa,
radeći na pomirenju i osnaživanju marginalizovanih društvenih grupa za političko djelovanje na lokalnom i
regionalnom nivou.
Svoju viziju HPG Banja Luka nastoji ostvariti djelovanjem kroz tri programska područja: jačanje civilnog
društva i transformacija javne vlasti u servis građana, zalaganje za rodnu jednakost i stvaranje
uslova za intenzivnije uključivanje mladih u javni život.
Više informacija na: www.hcabl.org
2
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Mediacentar Sarajevo
Od osnivanja 1995. godine, Mediacentar Sarajevo podržava razvoj otvorenog i profesionalnog
novinarstva u BiH i zemljama regije kroz treninge, istraživanje i consulting. Naše primarne aktivnosti su
razvoj obrazovnih programa u oblasti novinarstva i medijske produkcije, istraživanje u oblasti medija te
edukacija i consulting iz oblasti strateškog komuniciranja. Kroz naše programe pružamo podršku
organizacijama civilnog društva u razvoju komunikacijskih kapaciteta i dio smo koalicije civilnog društva
za borbu protiv diskriminacije. Mediacentar razvio je i vodi jedini digitalni arhiv štampanih medija sa
prostora BiH – Infobiro. Tokom godina producirali smo niz nagrađivanih dokumentarnih filmova
posvećenih ljudskim pravima. Za više informacija o našem radu posjetite web portal Mediacentra
posvećen medijima i medijskim profesionalcima www.media.ba i web platformu našeg
antidiskriminacionog programa www.diskriminacija.ba.
Više informacija na www.media.ba
Vive žene Tuzla
Vive Žene je nevladina organizacija osnovana 1994. godine koja svoje djelovanje fokusira na psihosocijalnu pomoć i podršku žrtvama rata, torture i nasilja, te jačanje kapaciteta drugih organizacija i
institucija i zastupanje uz multidisciplinaran, demokratski i participativan pristup u radu sa traumatiziranim
porodicama i pojedincem.
Naša misija je da obezbjedimo brzu i efikasnu psihosocijalnu pomoć i zaštitu i temelj nade za život lišen
svake vrste interpersonalnog i društvenog nasilja.
Više informacija na www.vivezene.ba
Fondacija za kreativni razvoj
Fondacija za kreativni razvoj - FKR je lokalna nevladina organizacija koja je osnovana 2004. godine od
strane Catholic Relief Services U.S.C.C. FKR ima misiju da okuplja djecu, mlade i roditelje u njihovim
nastojanjima da grade društvo posvećeno miru kroz učešće i unapređenje društvenih struktura u BiH.
Fondacija za kreativni razvoj je prepoznatljiva u Bosni I Hercegovini po inicijativama u oblastima
zagovaranja, izgradnje mira, demokratizacije, zaštite ljudskih prava, omladinske politike, kulture,
obrazovanja i multimedije. Nastojanja Fondacija za kreativni razvoj su prepoznata i podržana od partnera
kao što su Catholic Relief Services, National Endowment for Democracy, USA OPA, GIZ, SDC, CIDA,
Delegacija EU u BiH, Britanska ambasada u BiH, Ambasada Kraljevine Holandije u BiH, UNICEF, Save
the Children, OSCE, Fond Open Society, Balkan Trust for Democracy i Global Knowledge Partnership.
Više informacija na www.fkr.edu.ba
Udruženje za saradnju roditelja i škola u BiH
Udruženje za saradnju roditelja i škola u Bosni i Hercegovini razvija i promoviše aktivno sudjelovanje svih
partnera za demokratizaciju obrazovanja i zajednica. Udruženje je osnovano 2005. godine i djeluje na
cijelom prostoru BiH. Nastalo je kao rezultat uspješnog rada prvih Vijeća roditelja u BiH iz 1999. godine i
iskusnih volontera i to kao rezultat Programa “Saradnja porodice i škole” CRS BiH (Catholic Relief
Services) i partnera (USAID, USDA i AID).
USRŠBiH je jedina roditeljska udružena asocijacija u BiH na državnoj razini i ima razvijenu mrežu
aktivista, a članovi udruženja su roditelji, nastavnici, učenici i zainteresirani građani. Udruženje radi na
promociji i razvoju ljudskih prava u obrazovanju, te daje podršku roditeljskim tijelima i građanskim
incijativama u obrazovanju. Udruženje je realiziralo veliki broj projekata i zagovaračkih incijativa za
obrazovne zakone, istraživanja, građansku participaciju, i izradilo je veliki broj edukativnih publikacija i
priručnika.
Više informacija na www.uskoro.ba/
3
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Uvod
Direktorij donatora u BiH je vodič o izvorima finansiranja za organizacije civilnog društva u Bosni i
Hercegovini ali i regiji, tj. post-jugoslovenskim zemljama.
U Direktoriju možete pronaći informacije o 275 donatora i poziva za projekte sa uredima donatora u BiH
i/ili svijetu, a koji finansiraju aktivnosti u BiH i/ili regionu. Što je značajno za ovaj direktorij je da
organizacije civilnog društva na jednom mjestu mogu pronaći informacije o različitim programima,
aktivnostima i geografskom području koje određeni donatori finansiraju, rokovima za prijave, kriterijima
podobnosti, načinima apliciranja i kako ostvariti kontakt.
Ovo je već deveto izdanje, a plan je u narednom periodu Direktorij ažurirati i dopunjavati sa
informacijama o novim donatorima, rokovima za apliciranje i informacijama o kriterijima finansiranja.
Ako imate dopune, nove informacije o donatorima koji nisu izlistani ovde, ukoliko su neke informacije
pogrešne, ili imate bilo kakve dopune javite nam se kako bi ih ispravili u narednom izdanju. Ohrabrili bi
vas da posjetite web stranicu donatora i ako je navedeno da je poziv istekao u prethodnom periodu, jer se
kod većine donatora očekuje objava novog poziva u narednom periodu.
Nove informacije o pozivima za projekte, seminarima, konferencijama, stipendijama, publikacijama i
slično možete pronaći na web stranici Mreže za izgradnju mira www.mreza-mira.net.
Direktorij je zajednički napor programskog osoblja projekta PRO-Budućnost: Alma Pliska-Đorđević,
Armela Ramić, Edita Čolo-Zahirović, Kristina Šešlija, Maja Lovrinović, Renata Dlouhi-Kastelic, Suzana
Božić, Aleksandar Žolja, Igor Kožemjakin, Nenad Ličanin, Siniša Moreti, Siniša Sajević, Vehid Šehić i
Goran Bubalo.
Posebnu zahvalnost dugujemo Mirti Kapetanović koja je dizajnirala naslovnicu Direktorija donatora, a još
jednom Dario Ambrožić je uradio izuzetan posao u prelomu publikacije.
Napokon, veliku zahvalnost dugujemo našem donatoru, USAID-u, i posebno Mirjani Valjevac (Program
Manager, Democracy Office), koja nam je pružila i pruža neizmjernu podršku u svim našim aktivnostima.
4
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
1440 Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program grantova
Svaki dan imamo 1440 minuta. Bilo da ste bogati ili siromašni, tužni ili
sretni, prazni ili ispunjeni, tih 1440 minuta su dostupni za sve nas do našeg
posljednjeg dana na zemlji. Što ti radiš sa svojih 1440 minuta?
Uzimajući najviše od 1440 minuta svaki dan spajamo se sami sa sobom,
jedni s drugima i sa svijetom.
1440 ima za cilj poboljšati stanje svijeta, jedne osobe, jednog odnosa, jedne
veze i jednog minuta, svakog u svoje vrijeme.
1440 Foundation podržava programe i najbolje prakse koje kultiviraju
autentične odnose u obrazovanju, životu i na radnom mjestu.
1440 Foundation ulaže u tri široko definirane discipline:
Svijest o sebi i razvoj kompletne osobe: unutrašnje jačanje kao
realizacija kroz široku paletu kontemplativne prakse.
Razvoj odnosa: izgradnja odnosa ostvarena kroz praksu
promišljanja i izgradnje vještina i razumijevanja drugih.
Razvoj autentičnog liderstva: razvoj autentičnih lidera i liderstva u
praksi i u učionici, u zdravstvenom sistemu i na radnom mjestu.
Veličina donacije
Do 75.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio tokom 2012. godine, novi se očekuju u narednom
periodu.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Web stranica: http://1440.org
5
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
3ie
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
3ie Request for Proposals
3ie finansira evaluacije uticaja i sistematske preglede koje stvaraju dokaze
o tome šta pomaže razvojnim programima i zašto. Dokazi o razvoju
učinkovitosti mogu bolje informirati politike i poboljšati život siromašnih.
Zadnji poziv je primao prijedloge projekata iz bilo kog sektora. Prednost se
davala studijama:
evaluacije uticaja velikih intervencija i/ili imaju veliku vjerovatnost
uticaja na politike,
jasno elaboriraju teoriju promjene intervencija i pretpostavke na
kojima se temelji teorija promjena,
koriste mješovite metode istraživanja uzročnih mehanizama iza
intervencija i mjerenih ishoda,
jasno pokazuju i u bliskoj su suradnji s implementatorskim
agencijama, i
urađene su od istraživača/evaluatora zemalja u razvoju ili putem
partnerstava između istraživača/evaluatora razvijenih i nerazvijenih
zemalja.
Veličina donacije
U okviru zadnjeg poziva 3ie je podrža 10 projekata ukupne vrijednosti 4
miliona USD. Nije postojala krajnja suma finansiranja pojedinačnog granta.
Rok za prijave
Pozivi za pozive su otvoreni tokom čitave godine za različite komponente.
Trenutno je otvoren poziv u okviru jedne komponente do 22.
oktobra/listopada 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.3ieimpact.org/en/funding/open-window/how-apply-ow
Kontakt
3ie, Inc.
1625 Massachusetts Ave., NW
Suite 450
Washington , DC 20036
Tel: +1 202 629 3939
Email: [email protected]
Web stranica: www.3ieimpact.org
6
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
ABILIS Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
ABILIS Foundation
ABILIS Foundation je razvojni fond osnovan od strane osoba sa
invaliditetom u Finskoj 1998. godine. Naš mandat je podržati aktivnosti
osnaživanja osoba s invaliditetom na svjetskom jugu (zemlje u razvoju).
ABILIS Foundation podržava aktivnosti koje pridonose jednakim
mogućnostima osoba s invaliditetom u društvu kroz ljudska prava, neovisan
život i ekonomsku samodostatnost. Posebna prednost se daje projektima
zagovaranja ljudskih prava osoba s invaliditetom i aktivnostima razvijenim i
provedenim od strane žena sa invaliditetom.
Veličina donacije
Između 500 i 10.000 EUR. Najmanje 10% budžeta projekta treba biti
doprinos u vremenu, novcu ili drugim resursima od strane samog aplikanta.
Rok za prijave
Poziv je otvoren tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Više zemalja svijeta uključujući BiH i region (na osnovu upita na link).
Kriterij podobnosti
Podržavamo organizacije koji su pokrenute od strane osoba koje imaju
invaliditet, bilo da se to odnosi na mobilnost, vid, sluh ili bilo koju drugu
vrstu invaliditeta. Također podržava organizacije koji su pokrenute od
strane roditelja djece s teškoćama u razvoju.
Kako aplicirati?
http://www.abilis.fi/index.php?option=com_content&
view=article&id=20&Itemid=4&lang=en
Kontakt
Abilis-Foundation
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki
FINLAND
Tel:+358 9 612 40 300
Faks: +358 9 612 40 333
Email: [email protected]
Web stranica: http://www.abilis.fi
7
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje)
Naziv programa
Fleksibilan fond za zastupanje (Advocacy Flexi Fund)
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Advocacy Flexi Fund će poduprijeti aktivnosti zagovaranja za bilo koji od
članaka Deklaracije o seksualnim pravima proglašene od strane IPPF-a.
Naime, fond će podržati nastojanja nacionalnih organizacija civilnog društva
da unaprijede seksualna prava u svojim zemljama, regijama i/ili globalno. To
može biti kroz zakone, politike, programe i proračune, ali mora usvojiti
pristup utemeljen na pravima i imati pozitivan pristup seksualnosti.
Advocacy Flexi Fund podupire aktivnosti zagovaranja na bilo kojem od 10
članaka IPPF Deklaracije o seksualnim pravima, koji su navedeni u
nastavku. Svaki članak je napisan na prijateljski način kako bi usmjerili svoje
predložene aktivnosti:
Član 1. Pravo na jednakost, jednaku zaštitu pred zakonom i slobodu od svih
oblika diskriminacije na temelju spola, roda ili seksualnosti.
Imam pravo biti ravnopravno tretiran i biti slobodan da imam vlastite
odluke o svom osobnom i seksualnom životu.
Član 2. Pravo na sudjelovanje za sve osobe, bez obzira na spol,
seksualnost i rod.
Imam pravo da u potpunosti i slobodno sudjelujem u javnom i
političkom životu svoje zemlje i da slobodno putujem unutar svoje
zemlje i inostranstva
Član 3. Pravo na život, slobodu, sigurnost i tjelesni integritet osobe.
Imam pravo živjeti svoj život bez straha od uznemiravanja, prisile i
nasilja, imam pravo da imam djecu ako i kada želim, i imam pravo
na dobrovoljni seks ako i na način na koji to ja želim.
Član 4. Pravo na privatnost.
Imam pravo biti slobodan/na da donosim odluke o svojoj
seksualnosti bez uplitanja u moju privatnost i imam pravo pristupa
povjerljivim medicinskim uslugama koje zadovoljavaju moje
potrebe.
Član 5. Autonomija i priznatost pred zakonom.
Imam pravo biti siguran/na od povreda i eksploatacije, i imati pravnu
zaštitu na osnovu međunarodnih standarda ljudskih prava.
Član 6. Pravo na slobodu misli, mišljenja i izražavanja; pravo na
udruživanje.
Imam pravo biti tko god želim, misliti i govoriti ono što ja vjerujem
bez prisile ili nasilja.
Član 7. Pravo na zdravstveno osiguranje i koristi od znanstvenog napretka.
Imam pravo na seksualno zdravlje i odbijanje sudjelovanjau rizičnim
seksualnim praksama i imam pravo na pristup najnovijim/modernim
seksualnim i reproduktivnim zdravstvenim uslugama.
Član 8. Pravo na obrazovanje i informisanje.
Imam pravo na informacije i obrazovanje o spolu i seksualnosti i
imam sposobnosti za razvijanje i održavanje odnosa uzajamnog
poštovanja.
Član 9. Pravo na izbor hoću li ili ne sklopiti brak i osnovati porodicu, te
odlučiti da li ili ne, kako i kada, imati djecu.
Imam pravo da se udam/oženim ili ne stupim u brak i odlučim da li,
ako i kada želim imati djecu.
Član 10. Pravo na odgovornost i obeštećenje.
Imam pravo biti zaštićen od strane države i zakona, tako da mogu
uživati u svom seksualnom životu.
8
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Veličina donacije
Advocacy Flexi Fund daje donacije od 5.000 USD do 10.000 USD
pokrivajući do 90% troškova aktivnosti, sa minimalnim doprinosom od 10%
od strane aplikanta.
Rok za prijave
Pogledajte stranicu za trenutno više informacija o otvorenim mogućnostima
apliciranja za projekte.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Aplikacija mora imati sljedeće elemente da bi se smatrala podobnom za
finansiranje:
 podržavaju se samo inicijative koje podnesu organizacije civilnog
društva,
 biti relevantna za zastupanje za unaprijeđenje seksualnih prava na
nacionalnoj, regionalnoj i/ili globalnoj razini,
 imati jasno očekivani rezultat zagovaranja u vezi sa seksualnim
pravima,
 aktivnosti trebaju doprinijeti jačanju i promicanju akcija civilnog
društva u promicanju seksualnih prava u politikama, programima i
proračunima,
 aktivnosti trebaju pokazati pravilan i pozitivan pristup seksualnosti, i
 aplikanti moraju dostaviti (1) potvrdu o registraciji, (2) revidirane
račune i finansijske izvještaje iz prethodne godine i (3) popunjen
propisani obrazac.
Kako aplicirati?
www.ippf.org
Kontakt
Flexi Fund
International Planned Parenthood Federation
4 Newhams Row, London, SE1 3UZ, United Kingdom
Email: [email protected]
Web stranica: www.ippf.org
9
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Aftermath Project
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Aftermath Project
Aftermath Project je neprofitna organizacija posvećena pričanju druge
polovice priče sukoba - priče o tome što je ljudima potrebno kako bi opet
naučili živjeti, obnoviti uništene živote i domove, za vraćanje civilnog
društva, adresirati rane rata, boreći za stvaranje novih puteva za mir.
Aftermath Project godišnje podržava takmičenja fotografa širom svijeta koji
pokrivaju posljedice sukoba. Osim toga, kroz partnerstva sa univerzitetima,
fotografskim institucijama i neprofitnim organizacijama, Projekt nastoji
proširiti razumijevanje javnosti o pravom trošku rata - i realnoj cijeni mira kroz međunarodne putujuće izložbe i obrazovne aktivnosti u zajednicama i
školama.
Kroz predavanja, izložbe i seminare fotografa Projekta, sudjelujemo u
dijalogu koji promiče bolje razumijevanje u postkonfliktnim društvima i
naporima potrebnim da se obnove, produbljuje vizualnu pismenost, te
razvija kritičko mišljenje u definiranju koja pitanja trebaju biti najbitnija, u
medijima i u raspravama javne politike.
Veličina donacije
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Poziv je otvoren do 3. decembra/prosinca 2014. godine.
Geografsko
područje podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
http://theaftermathproject.org
10
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Agencija za ravnopravnost spolova BiH
Naziv programa
FIGAP program
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova u BiH, nadzor nad primjenom
Zakona povjeren je Agenciji za ravnopravnost spolova BiH. Osim toga,
Agencija i gender centri su ključni institucionalni mehanizmi za
ravnopravnost spolova u Vijeću ministara BiH, Vladi Federacije BIH
odnosno Vladi RS-a, koji su zaduženi za usmjeravanje napora na borbu
protiv diskriminacije i postizanje ravnopravnosti spolova u BiH izradom
strateških dokumenata i akcijskih planova.
Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine u okviru svojih
nadležnosti obavlja slijedeće poslove:
- prati i analizira stanje ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini
na osnovu izvještaja koje sačinjava Agencija i izvještaja entitetskih
gender centara i o tome godišnje izvještava Vijeće ministara Bosne
i Hercegovine. Na osnovu rezultata analiza i praćenja sačinjava
posebne izvještaje, mišljenja, sugestije i preporuke radi upućivanja
nadležnim tijelima na državnom nivou;
- utvrđuje metodologiju izrade izvještaja o ravnopravnosti spolova u
Bosni i Hercegovini;
- Inicira i koordinira izradu Gender akcionog plana Bosne i
Hercegovine, u saradnji sa entitetskim gender centrima, a koji
usvaja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;
- prati primjenu i vrši koordinaciju aktivnosti sa svim relevantnim
subjektima u procesu implementacije Gender akcionog plana
Bosne i Hercegovine iz člana 24. stav (2) ovog Zakona;
- sarađuje sa institucionalnim mehanizmima za ravnopravnost
spolova u institucijama na državnom nivou;
- u postupku pripreme nacrta i prijedloga zakona, podzakonskih i
drugih normativnih akata, strategija, planova i programa, a prije
dostavljanja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, daje mišljenje o
usaglašenosti navedenih akata sa ovim Zakonom i međunarodnim
standardima o ravnopravnosti spolova;
- daje inicijativu i učestvuje u pripremi zakona, podzakonskih i drugih
akata, strategija, planova i programa, koji se donose na nivou
Bosne i Hercegovine, u cilju utvrđivanja mjera za postizanje
ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog života; itd.
Petogodišnji program za implementaciju Gender akcionog plana BiH
(FIGAP program 2009-2014), rezultat je saradnje Agencije za
ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH,
Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov
je cilj da osigura održivu implementaciju Gender akcionog plana Bosne i
Hercegovine. To podrazumijeva da je koncept ravnopravnosti spolova
prihvaćen kao pristup u formulisanju i realizaciji programa i politika u svim
sektorima društva i na svim nivoima vlasti. Program podržava grupa
međunarodnih donatora koju čine vlade: Kraljevine Švedske, koju
predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem
razvojne agencije SIDA, Republike Austrije, koju predstavlja Ambasada
Republike Austrije u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije ADA,
Velike Britanije, koju predstavlja Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini,
putem razvojne agencije DFID i Švajcarske Konfederacije, koju predstavlja
Švajcarska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije
SDC.Projektni prijedlozi treba doprinesu realizaciji sljedećih strateških
11
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
ciljeva i prioritetnih oblasti:
Podrška implementaciji Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u
Bosni i Hercegovini 2014-2017. godine sa naglaskom na sljedeće oblasti:
1. Ostvarivanje humane sigurnosti
- U okviru ove oblasti prednost će se dati prijedlozima koji doprinose
ostvarivanju humane sigurnosti na lokalnom nivou, a posebno projetkima
koji su usmjereni na
- Izradu ili podršku u provođenju lokalnih akcionih planova za provođenje
UNSCR 1325,
- Programe ekonomskog osnaživanja žena sa ciljem ostvarivanja
pretpostavki za humanu sigurost na lokalnom nivou, i
- Prevencija svih oblika zastrašivanja i nasilja na osnovu spola (isključujući
nasilje koje se dešava u partnerskim vezama).
Prilikom ocjenjivanja prijedloga projekata iz ove oblasti prednost će se dati
organizacijama na osnovu iskustva u uvođenju principa humane sigurnosti
na lokalni nivo, što se između ostalog dokazuje ostvarenim rezultatima
podnosilaca prijedloga i ostvarenim partnerstvom sa lokalnim vlastima.
2. Podrška za umrežavanje regionalnih inicijativa za provođenje UNSCR
1325 kao instrument za jačanje stabilnosti u zemljama koje su bile
zahvaćene konfliktima.
U okviru ove oblasti prednost će se dati prijedlozima koji doprinose
ostvarivanju humane sigurnosti na lokalnom nivou, a posebno projektima
koji su usmjereni na
- Regionalne inicijative na provedbi UNSCR 1325 (Stvaranje uslova za
stvaranje regionalnih akcionih planova, Iniciranje aktivnosti od interesa za
užu regiju, razmjena iskustava…) iz zemalja koje su pokrivene Sarajevskom
ili Mediteranskom deklaracijom
Veličina donacije
U okviru zadnjeg poziva podržavani projekti u vrijednosti do 25.000 KM.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren do 7. avgusta/kolovoza 2014. godine, novi se
očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
U skladu sa ciljevima i očekivanim rezultatima FIGAP programa projektni
prijedlozi se trebaju fokusirati na održivost aktivnosti u oblasti
ravnopravnosti spolova putem saradnje između institucija na svim nivoima
vlasti i NVO-a i drugih organizacija civilnog društva.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine
Kulovića 4
71.000 Sarajevo
Email: [email protected]
Web stranica: www.arsbih.gov.ba
12
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
A.J. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A.J. Muste)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Međunarodni fond za obrazovanje o nenasilju (International Nonviolence
Training Fund)
A.J.Muste Memorial Institute finansira projekte koji promoviraju obrazovanje
o nenasilju na nivou lokalnih zajednica, te akcije koje podupiru društvenu i
ekonomsku pravdu.
A.J.Muste Memorial Institute daje direktne donacije projektima koji
promoviraju principe i praksu nenasilne društvene promjene i koji govore o
pitanjima kojima je A.J.Muste posvetio svoj život: mir i razoružanje,
društvena i ekonomska pravda, rasna i seksualna jednakost i radnički
pokreti.
Veličina donacije
Do 2.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji rok prijave je bio 7. juli/srpanj 2014. godine, a naredni će biti
objavljen do kraja godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Institut razmatra:
nove projekte, kampanje ili napore da se proširi trenutni rad,
projekte sa budžetima do 50.000 USD,
projekte koji su lokalni, regionalni, nacionalni ili globalni,
projektegrupa lociranih bilo gdje u svijetu,
projekte lokalnih organizacija sa godišnjim budžetom do 500.000
USD, i
projekte grupa sa ograničenim sredstvima ili bez pristupa većim
finansijskim sredstvima.
Prioriteti rada su na:
direktnom aktivizmu i organizovanju aktivnosti na terenu,
podršci grupama sa različitim, predstavničkim i demokratskim
unutrašnjim strukturama, i
grupama koje imaju ili mogu dobiti dovoljna sredstva ili i nenovčanu
podršku iz različitih izvora za obavljanje svojih redovnih poslova, ali
im je potrebna dodatna podrška za određeni projekat.
Kako aplicirati?
www.ajmuste.org/guidelin.htm
Kontakt
A.J.Muste Memorial Institute
339 Lafayette Street
New York, NY 10012, USA
Tel: +1 212 533 4335
Faks: +1 212 228 6193
Email: [email protected]
Web stranica: www.ajmuste.org
13
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Alexia Foundation (Fondacija Alexia)
Naziv programa
Alexia Foundation (Fondacija Alexia)
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Alexia Foundation daje grantove i stipendije foto-novinarima, omogućujući
im raditi kako bi dali glas onima koji idu bez da se čuju, potiče kulturno
razumijevanje i izlaže društvene nepravde.
Alexia Foundation promovira snagu foto-novinarstva kako bi dali glas protiv
društvene nepravde, poštovanja istorije kako ne bi zaboravili i kako bi
razumjeli kulturalne razlike kao naše snage, ne kao slabosti. Glavna svrha
Alexia Foundation je ohrabriti i pomoći foto-novinarima napraviti priče koje
vode ka promjenama.
Veličina donacije
Dobitnik granta će dobiti $25.000 za pripremu projekta.
Rok za prijave
Zadnji rok prijave je bio otvoren do 30. juna/lipnja 2014. godine, novi se
očekuje u narednom peirodu.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Fotografi iz čitavog svijeta se mogu prijaviti na takmičenje.
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Za više informacija o specifičnim pozivima za projekte pogledajte web
stranicu Fondacije.
Kontakt
The Alexia Foundation for World Peace
PO Box 87
Bloomingdale, NJ 07403
Email: [email protected]
Web stranica: www.alexiafoundation.org
14
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Allen Foundation Inc.
Naziv programa
Allen Foundation Inc.
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Veličina donacije
Rok za prijave
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Allen Foundation je osnovana 1975. godine od strane poljoprivrednog
hemičara William Webster u Mičigenu. Cilj fondacije je finansiranje
projekata koji rade na poboljšanju ljudske ishrane kroz istraživanja,
uspostavljanje obrazovnih programa ili treninga na području ishrane.
Fondacija je zainteresirana za projekte koji istražuju vezu između ishrane i
zdravlja - kako uključivanje zdravije dijete vodi do zdravijeg životnog stila.
Fondacija daje novac organizacijama koje rade na područjima na kojima su
pothranjenost i glad među najvećim pitanjima koja treba riješiti. Ipak, važno
je naglasiti da ovo nije glavni prioritet Fondacije.
Allen Foundation je zainteresirana za projekte koji:
1) Unapređuju istraživanja ishrane.
2) Obrazuju majke, za vrijeme i nakon trudnoće, tako da dobre navike
ishrane mogu biti uspostavljene u ranoj dobi.
3) Šire dobre prakse i navike ishrane.
4) Obučavaju nove edukatore na području ishrane koji će raditi sa
dijelovima stanovništva koji trebaju savjete o ishrani.
5) U posebnim slučajevima fondacija također daje novac za rješavanje
problema gladi koji dolaze zbog neočekivanih okolnosti kao što su prirodne
katastrofe ili ratovi.
Predloženi prijedlozi projekata moraju predstaviti jasan plan kako bi postali
finansijski nezavisni. Fondacija stavlja prioritet na projekte koji imaju
kofinansiranje. Iznosi koji se dodjeljuju su od $3.000 do maksimalno
$76.000. Maksimalna dužina finansiranja projekta je jedna godina.
Idući rok predaje projekata je 31. decembar/prosinac. Odluka o dobitnicima
grantova se objavljuje u junu/lipnju.
Ne postoji geografsko ograničenje.
Organizacije aplikanti trebaju dostaviti dokaz da su humanitarne, lokalno
registrirane i prepoznate organizacije u zemlji u kojoj se nalaze.
Prdloženi projekti moraju biti razvijeni u jednom od 3 područja:
1) Akademsko istraživanje. Fondacija je posebno zainteresirana za projekte
koji istražuju nutrigenomiku, na taj način dajući mogućnost osobama da
odaberu ishranu zasnovanu na genetičkim informacijama. Prijedlozi
projekata moraju navesti ime glavnog istraživača koji će biti zadužen
upravljanjem procesa istraživanja.
2) Obrazovanje o ishrani. Projekti mogu implementirati aktivnosti koje
povećavaju svjesnost o ishrani ili promovirati zdravu ishranu i životni stil koji
poboljšava ljudske uslove.
3) Glad i društvena pitanja. Projekti mogu implementirati aktivnosti koje
pomažu onim kategorijama stanovništva koje se suočavaju sa gladi kao
posljedicom katastrofe ili zbog siromaštva. Fondacija je posebno
zainteresirana sponzorirati aktivnosti koje podržavaju trudnice i mlade
majke kako bi bolje razumjele koristi zdrave ishrane svojih beba.
Kako aplicirati?
https://www.allenfoundation.org/applicants/apply.asp
Kontakt
Allen Foundation Inc.
Post Office Box 1606
Midland, Michigan 48641-1606
Web stranica: www.allenfoundation.org/default.asp
15
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Allianz Cultural Foundation (Kulturna fondacija Allianz)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Allianz Cultural Foundation (Kulturna fondacija Allianz)
Allianz Cultural Foundation obraća se prije svega iznimno darovitim mladim
akademicima i umjetnicima u Evropi. Konkretno, podržavamo projekte
suradnje s uključenim partnerima iz najmanje tri zemlje. Osim potrebne
umjetničke, odnosno akademske i obrazovne kvalitete, projektna aplikacija
mora naglasiti da sudjelujući projektni partneri dijele finansijsku i tematsku
odgovornost te da usko surađuju. Posebna je pozornost posvećena
projektima koji omogućavaju dugoročne mreže između uključenih umjetnika
i projektnih partnera. Stoga Allianz Cultural Foundation podržava projekte,
ali ne i institucije. Allianz Cultural Foundation se fokusira na pojedine regije
u Evropi. Osim zemalja srednje i jugoistočne Evrope fokus narednih godina
je na području Mediterana.
Kriteriji za finansiranje su fokusirani na suvremene koncepte svih žanrova i
medija koji dokazuju nove ideje u umjetnosti, kulturi i obrazovanju. Projekti
također mogu biti radionice, dok su aktivni prijenos znanja i razmjena
iskustava između sudionika cijenjeni kao rezultati. Nadalje, sponzorirani
projekti trebali bi na dulje staze ciljati na širu publiku nego samo na
profesionalce.
Veličina donacije
Nije definirana, pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Prijedlozi projekata za 2016. godinu trebaju biti zaprimljeni najkasnije do 31.
marta/ožujka 2015. godine.
Geografsko područje
podrške
Više zemalja svijeta uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati?
Kontakt
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Ne postoji standardizirani forma ali aplikacija ne smije sadržavati više od
pet stranica. Dio aplikacije mora sadržavati planirani budžet (1 stranica):
trebate jasno naznačiti što sumu sa kojom aplicirate kao i svrhu. Nadalje,
ljubazno vas molimo da ispunite obrazac "project sheet" (1 stranica) koji
možete pronaći na linku ispod. Molimo dodati dodatne informacije
(maksimalno 2-3 stranice). Princip je da Allianz Kulturstiftung sufinansira
projekte u maksimalnom iznosu do 50% i nikad ne preuzima potpunu
finansiranje.
Više
informacija
na:
https://kulturstiftung.allianz.de/en/foundation/
guidelines_and_criteria_funding/index.html
Allianz Kulturstiftung
Pariser Platz 6
10117 Berlin
Germany
[email protected]
Web stranica: https://kulturstiftung.allianz.de/en
16
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Ambasada Holandije
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Pogram malih grantova
Holandija je važan partner BiH na području razvojne saradnje. Nakon što je
bio usredotočen uglavnom na olakšavanje povratka manjina i stvaranje
stabilnosti nakon rata, program se trenutno mijenja, koncentrirajući se na
stvaranje održivih, transparentnih i odgovornih struktura vlasti, u skladu s
kriterijima koje propisuje proces pristupanja EU, i koncentrirajući se na
razvoj inkluzivne poslovne klime u razvoju privatnog sektora i izravnih
stranih ulaganja. U narednim godinama bilateralna pomoć za razvoj BiH će
se postupno povlačiti i transformirati iz tradicionalnih razvojnih odnosa u
odnose usmjerene prema EU i jačanju bilateralnih trgovinskih odnosa. Da
biste saznali više o holandskoj razvojnoj politici posjetite web stranicu
www.minbuza.nl.
Ambasada ima samo ograničeni budžet od oko pet miliona EUR, koji je u
potpunosti rezerviran za područje Srebrenice. Gore navedeni budžet ne
uključuje intervencije finansirane od Vlade Holandije kroz ministarstva u
Hagu.
Mali grantovi za kulturu: Ambasada Holandije ima veoma ograničen budžet
za promociju holandske kulture u BiH. Projekti koji promoviraju kulturu ne
smiju biti veći od 10.000 KM. S obzirom na ograničene dostupne resurse
aktivnosti trebaju doseći široku publiku.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Ms: Amira Beganovic, General Affairs and Communnication Officer
Tel: +387 33 562 607
Web stranica: http://bosniaherzegovina.nlembassy.org
17
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Ambasada Njemačke
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Programi podrške
Njemačka Ambasada koordinira projekte koji se finansiraju iz Pakta
stabilnosti za jugoistočnu Evropu, inicira projekte humanitarne pomoći i
realiziravlastite mikro projekte, koji prevashodno trebaju obezbijediti
osnovne potrebe u ruralnim područjima.
Mikro projekti tehničke saradnje
Ambasada ima mogućnost da, u okviru vlastite odgovornosti, brzo i
fleksibilno reagira na precizno definirane krizne situacije stanovništva i
potpomogne osnovne potrebe najugroženije populacije. Ambasada pridaje
posebno veliki značaj i pažnju stvaranju mogućnosti za samostalno
privređivanje u ruralnim područjima, poticanju omladine i zaštiti okoliša.
Humanitarna pomoć
Humanitarna pomoć je pomoć za preživljavanje koja se pruža osobama u
stanju socijalne potrebe, a koje nisu u stanju da nastale poteškoće
prevaziđu vlastitim snagama. Pri tome nisu bitni uzroci zbog kojih se osoba
našla u ovom stanju. Uzročnici mogu biti, kako prirodne ili ekološke
katastrofe, tako i međudržavni ili unutardržavni sukobi. Shodno tome, mjere
koje se mogu poduzeti i instrumenti koji se mogu koristiti u okviru
humanitarne pomoći također su mnogostrani.
I u Bosni i Hercegovini Vlada Savezne Republike Njemačke podržava
projekte humanitarne pomoći, i to prvenstveno provođenjem dugoročnih
programa za povratak izbjeglica i zimske pomoći u saradnji sa provjerenim
partnerima. Njemačka, također, već dugi niz godina učestvuje u
humanitarnom deminiranju u Bosni i Hercegovini. Pored toga, postoji
mogućnost pružanja brze i namjenske pomoći u slučaju prirodnih katastrofa
u vidu takozvane hitne humanitarne pomoći.
Humanitarno deminiranje u BiH
Od 1996. godine, humanitarno deminiranje u BiH je institucionalizirano.
Godinu dana poslije, BiH je potpisala “Otavski sporazum” i obavezala se da
će u narednih deset godina očistiti područja zagađena minama. Od 2005.
godine iz njemačkog fonda za poticaje utrošeno je preko 14.000.000 EUR
za projekte humanitarnog deminiranja.
Veličina donacije
Nije definirana.
Rok za prijave
Na osnovu specifičnog poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
http://www.sarajewo.diplo.de
18
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Ambasada Norveške
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Embassy Fund (Fond ambasade)
Strengthening Civil Society Fund 2014 (Jačanje civilnog društva 2014)
The Royal Norwegian Embassy u Sarajevu podržava različite projekte. U
okviru poziva za projekte 2014. godine prioriteti su bili aktivnosti koje
ohrabruju pomirenje, podršku ljudskim pravima, demokratizaciju i civilno
društvo, kao i izgradnju institucija.
Prioriteti za ovaj fond Ambasade za 2014. godinu su bile aktivnosti koje
podstiču:
mir i pomirenje kroz kulturu i umjetnost, sport, zapošljavanje ili
druge aktivnosti,
obrazovanje i omladinu,
demokratizaciju i medije,
pravosudni sektor,
sektor sigurnosti, uključujući razoružanje i demobilizaciju, i
poslovni razvoj, zapošljavanje i infrastrukturu.
U okviru podrške jačanju civilnom društvu sredstva su se dodjeljivala
projektima koji rade na temama:
pomirenje i proces demokratizacije,
borba protiv korupcije, transparentnosti i odgovornosti,
nezavisni mediji,
marginalizirane grupe, i
ljudska i socijalna prava.
Veličina donacije je bila između 10.000 KM i 50.000 KM za fond Ambasade,
odnosno minimalno 125.000 KM u okviru fonda Jačanje civilnog društva
2014.
Rok za prijave
Trenutno su oba fonda podrške zatvorena, ali novi pozivi se očekuju
početkom 2015. godine
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Na osnovu kriterija poziva za projekte donacije mogu dobiti NVO i pojedinci.
Kako aplicirati?
http://www.norveska.ba/Embassy/Embassy_Fund/
Kontakt
Ferhadija 20
71.000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 254 000
Faks: +387 33 666 505
Email: [email protected]
Web stranica: www.norveska.ba
19
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Ambasada Republike Češke
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Mali lokalni projekti
Odlukom Vlade Republike Češke, Bosna i Hercegovina je jedna od pet
prioritetnih zemalja gdje će se usmjeriti razvojne saradnje Republike Češke
u periodu 2010 – 2017. godine. Pored Bosne i Hercegovine, prioritetne
zemlje su Mongolija, Moldavija, Etiopija i Afganistan.
Podrška se pruža lokalnim razvojnim inicijativama bez striktnog
ograničenja oblasti. Moguće je aplicirati za sve oblasti koje imaju jasnu
razvojnu komponentu (mladi, ekologija, zemljoradnja, demokratizacija,
poboljšanje životnih i društvenih uslova, obrazovanje, razvoj lokalnih
zajednica, turizam itd.)
Veličina donacije
Između 10.000 – 20.000 KM.
Rok za prijave
Na osnovu poziva za projekte, gdje je zadnji poziv objavljen sa rokom
prijave decembar/prosinac 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Više informacija će biti dostupno na web stranici.
Kako aplicirati?
Više informacija će biti dostupno na web stranici.
Kontakt
Ambasada Češke Republike u Sarajevu
Franjevačka 19
71.000 Sarajevo
Email: [email protected]
Web stranica: http://www.mzv.cz/sarajevo/bs/index.html
20
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Ambasada SAD
Naziv programa
Program malih donacija Democracy Commission
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Program malih donacija Democracy Commission je osnovan 1994. godine
kao fleksibilan mehanizam koji omogućava Ambasadi podršku inicijativama
koje doprinose otvorenim i kompetitivnim političkim i ekonomskim
sistemima, kao i zaštiti ljudskih prava.
Donacije imaju za cilj podršku inicijativama kao što su promocija civilnog
društva, slobodan protok informacija (uključujući podršku neovisnim
medijima); transparentnost rada vlade; javno obrazovanje i zastupanje;
izgradnja udruženja; vladavina prava i reforma sistema; rješenje konflikta
mirnim putem; ljudska prava; građansko obrazovanje; životna okolina;
tržišna ekonomija; kampanje i treninzi o trgovini ljudima borbi protiv
korupcije; manjine i ženska ravnopravnost.
Veličina donacije
Do 24.000 USD.
Rok za prijave
Tokom godine, na osnovu otvorenih poziva za projekte. Zadnji poziv je bio
otvoren do početka 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Donacije mogu dobiti lokalne neprofitne, nevladine organizacije i neovisni
mediji koji implementiraju aktivnosti koje promoviraju demokratiju i
demokratske vrijednosti u BiH.
Kako aplicirati?
http://sarajevo.usembassy.gov/usg-assistance-grants.html
Kontakt
Tel: +387 33 704 344
Faks: +387 33 704 432
Email: [email protected]
Web stranica: http://sarajevo.usembassy.gov/democracy-commission.html
21
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Ambasada Velike Britanije
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Programi podrške
Britanska ambasada u Sarajevu radi proaktivno s međunarodnim i lokalnim
partnerima u provedbi niza razvojnih projekata koji podržavaju Foreign and
Commonwealth Office (FCO) prioritete. Upravljaju sa nekoliko fondova koji
pomažu Bosni i Hercegovini u najzahtjevnijim područjima procesa tranzicije.
Reforme povezane sa pristupanjem Evropskoj uniji su glavni fokus njihovih
programa, uključujući projekte na području pravosuđa i unutrašnjih poslova,
političke transparentnosti i dobrog upravljanja.
Diplomatic and Influence Values – Reuniting Europe Programme
Program Reuniting Europe podržava partnerske zemlje u reformama
potrebnim za pristupanje Evropskoj uniji ili bližem partnerstvu sa
Evropskom unijom. Reuniting Europe pomaže ispunjenju njihove vizije
izgradnje učinkovite i globalno konkurentne Evropske unije sa sigurnim
susjedstvom. To čine podrškom proširenju Evropske unije i pomažući
evropske zemlje partnere u provedbi reformi potrebnih za pristupanje
Evropskoj uniji. Fokus je osobito na stabilnim institucijama koje jamče
demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava i poštivanje i zaštitu manjina.
Conflict Prevention Pools (CPP)
Opšti cilj CPP-a je postići smanjenje globalnih i regionalnih sukoba i njihovih
uticaja kroz poboljšane međunarodne i napore Velike Britanije za
sprečavanje, upravljanje i rješavanje sukobim, i stvaranje uslova za
učinkovitu izgradnju države i ekonomski razvoj.
Nova strategija je usmjerena na tri područja: a) sektor pravde, b) reforma
sektora sigurnosti i c) politička kultura.
Bilateral Programme Budget (BPB)
Podržava se implementacija malih projekata koji podržavaju FCO strateške
prioritete. Sve projektne aktivnosti trebaju biti vezane za jedan ili više
strateških prioriteta.
Chevening Scholarships
Chevening Scholarships su prestižne stipendije za veoma sposobne osobe
koje su već imale rezultate i motivirane su da nastave karijeru koja će ih
dovesti na lidersko mjesto u njihovoj zemlji.
Veličina donacije
Različita na osnovu specifičnih poziva za projekte.
Rok za prijave
Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do početka januara/siječnja 2014.
godine, a novi se očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
British Embassy Sarajevo
39a, Hamdije Cemerlica street
71000 Sarajevo
22
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Bosnia and Herzegovina
Email [email protected]
Telefon: +387 33 282 200
Faks: +387 33 282 203
Web stranica: https://www.gov.uk/government/world/bosnia-andherzegovina
23
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Andy Warhol Foundation for the Visual Arts
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Andy Warhol Foundation for the Visual Arts
Fokus fondacije je usmjeren na služenje potrebama umjetnika/ca
finansiranjem institucija koje ih podržavaju. Grantovi se daju za naučne
izložbe u muzejima, kustoska istraživanja, vizualne umjetnosti i
programiranje organizacija umjetnika/ca, umjetnost pisanja i napora na
promicanju zdravlja, socijalne skrbi i prvog amandmana prava umjetnika.
Grantovi se daju na osnovu projekata za kustoske programe u muzejima,
organizacije umjetnika i druge kulturne institucije da potiču inovativne i
naučne prezentacije suvremene vizualne umjetnosti. Projekti mogu
uključivati izložbe, kataloge i druge organizacijske aktivnosti koje se izravno
odnose na ta područja. Program također podržava stvaranje novih radova
kroz re-granting inicijative i program posjeta.
Naučna istraživanja na području suvremene umjetnosti su finansirana kroz
kustoski program istraživačkih stipendija. Institucionalno-povezani kustosi u
bilo kojoj fazi njihove karijere imaju pravo podnijeti zahtjev i moraju imati
formalnu podršku svojih direktora. Pretpostavlja se da će istraživanja
dovesti do značajnih izložbi, iako to nije uslov. Grantovi kustosima ne
isključuju odvojene prijedloge od sponzorstva institucijama.
Donacije se također daju podupiranju napora u jačanju područja koja
izravno utiču na kontekst u kojem umjetnici/e rade.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
1. mart/ožujak i 1. septembar/rujan svake godine.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Grant program fondacije je prvenstveno usmjeren na podršku institucijama
u SAD-u. Međutim, u rijetkim slučajevima podrška se daje i izvan SAD. Iz
tog razloga, prihvataju pisma upita od umjetničkih ustanova u inostranstvu.
Potrebno je uključiti kratak opis organizacije i projekta za koji se traže
sredstva, i u ograničenim slučajevima, Fondacija će tražiti puni projekat.
Fondacija će razmotriti prijedloge za otvaranje muzejskih izložbi najmanje
šest mjeseci od datuma obavijesti o dobijanju granta. Ako, na primjer, vaša
organizacija dobija jednogodišnju podršku, kao rezultat aplikacije iz grant
ciklusa jesen 2013. godine, ponovo se možete prijaviti u jesen 2014. Ako
vaša organizacija prima višegodišnji grant, kao rezultat poziva iz jeseni
2014. godine, morate pričekati godinu dana nakon posljednje godine
podrške prije ponovnog prijavljivanja, pa će moći aplicirati ponovo u jesen
2016. godine. Imajte na umu da se prednost daje organizacijama koje nisu
dobile podršku u skorije vrijeme.
Kako aplicirati?
www.warholfoundation.org/grant/overview.html
Kontakt
65 Bleecker Street
Seventh Floor
New York, NY 10012
SAD
Tel: +1 212 387 7555
Faks: +1 212 387 7560
Email: [email protected]
Web stranica: www.warholfoundation.org
24
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Anita Borg Institute (Institut Anita Borg)
Pass-It-On Awards for Women
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Anita Borg Institute društveno preduzeće osnovano u vjeri da su žene
ključne za izgradnju tehnologija koje svijet treba.
Anita Borg Systers Pass-It-On nagrada je posvećena želji Anite Borg za
stvaranjem mreže ženskih tehnologinja koje pomažu jedne drugima.
Novčane nagrade, koje se finansiraju donacijama iz Systers Online
Community i drugih izvora, namijenjene su kao sredstvo ženama sa
sjedištem u tehnološkim područjima, a za podršku ženama koje traže svoje
mjesto na području tehnologije. Program se zove " Pass-It-On" jer dolazi sa
moralnom obavezom "prenijeti" koristi stečene nagrade.
Potiču se aplikacije koje pokrivaju širok raspon potreba i projekata, kao što
su:
- mali grantovi za pomoć na studijama, transferima poslova ili druge
prelaze u životu,
- širi projekt koji koristi djevojkama i ženama,
- projekti koji žele potaknuti i druge djevojke i žene da idu u polje
računarstva,
- pomoć s obrazovnim naknadama i materijalima,
- djelimičan izvor finansiranja za veću stipendiju, i
- mentorstva i druge grupe podrške za žene u tehnologiji i
računarstvu.
Veličina donacije
Veličina donacija je između $500 i $1.000.
Rok za prijave
Naredni prijave je 15. oktobar/listopad 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pass-it-on Award aplikacije su bile otvorene za sve žene iz bilo koje zemlje
svijeta preko 18 godina koje rade na područjima računarstva.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Anita Borg Institute
1501 Page Mill Road
MS 1105
Palo Alto, CA 94304
Tel: +1 650 236 4756
Faks: +1 650 618 6802
Email: [email protected]
Web stranica: http://anitaborg.org
25
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures
(Euro-mediteranska fondacija Ana Lindh za dijalog među kulturama)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Fondacija Anna Lindh (ALF)
Fondacija Anna Lindh je fondacija za promoviranje dijaloga među kulturama
euromediteranske regije. ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnog
društva, okupljajući organizacije civilnog društva, javne ustanove i slično iz
različitih područja aktivnosti.
Strateška područja djelovanja su:
ideologija,
obrazovanje,
kultura,
mediji,
religija, duhovnost i vrijednosti, te
gradovi i raznolikost.
U okviru zadnjeg poziva za projekte prednost su imale prijave projekata
koje su posebno usmjerene sljedećim ciljevima:
poboljšanje pozitivne percepcije među kulturama i zajednicama
regije kroz forume, obrazovne programe, vijesti i informacije,
kulturu, građanske inicijative i slično,
povećanje mobilnosti kroz promicanje mobilnosti umjetnika, mladih i
aktera civilnoga društva, i
razvoj aktivnosti koje čine modele za izgradnju koegzistencije u
različitim kulturnim, etničkim i religijskim zajednicama koje se
susreću u svakodnevnom životu.
Prioritetne ciljne skupine ALF-a su mladi, žene i migranti.
Veličina donacije
Iznos finansijske podrške između 20.000 – 30.000 EUR.
Rok za prijave
Zadnji otvoreni poziv za projekte je bio sa rokom prijave 15. april/travanj
2013. godine, novi se očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnog društva, okupljajući
organizacije civilnog društva, javne ustanove i sl. iz različitih područja
aktivnosti. Sa sjedištem u Aleksandriji, u Egiptu, ALF je prisutan u sljedećim
državama članicama: Albanija, Alžir, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina,
Bugarska, Kipar, Češka, Crna Gora, Danska, Egipat, Estonija, Finska,
Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Izrael, Italija, Jordan, Latvija, Libanon,
Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Maroko, Mauritanija, Monako,
Nizozemska, Njemačka, Palestina, Poljska, Portugal, Rumunija, Sirija,
Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Tunis, Turska i Velika Britanija.
Partneri ALF-a su Alijansa civilizacija Ujedinjenih naroda; Organizacija
Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO), Vijeće
Evrope, Organizacija za obrazovanje, kulturu i znanost Arapske lige
(ALECSO) i Islamska organizacija za obrazovanje, znanost i kulturu
(ISESCO).
ALF sufinansira projekte u iznosu do 75% njihove vrijednosti. Formula za
prijavu projekata na konkurs je "1+1", što znači učešće barem jednog
partnera iz zemalja članica Evropske unije ili Albanije, Hrvatske, Bosne i
Hercegovine, Monaka ili Crne Gore, te barem jednog partnera iz zemalja
Mediterana. Nosilac projekta mora biti član jedne od 42 nacionalne mreže
ALF-a, a grantovi su samo za članice Mreže.
Detalji o uslovima konkursa kao i cjelokupna dokumentacija u slučaju
26
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Kako aplicirati?
Kontakt
objavljivanja biće dostupni su u sklopu objave konkursa na internet
stranicama: (www.omladina-bih.net) i ALF-a
(www.annalindhfoundation.org/join-national-network).
Miralem Tursinović
B&H Coordinator of the Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the
Dialogue Between Cultures
Helsinški parlament građjana (hCa) Tuzla
Omladinski resursni centar (ORC) Tuzla
Hadži Bakirbega Tuzlića 1
75.000 Tuzla
Tel/faks: +387 35 258 077
Email: [email protected], [email protected]
Web stranica: www.omladina-bih.net
27
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Arcus Foundation (Fondacija Arcus)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Arcus Foundation (Fondacija Arcus)
Osnovana 2000. godine od strane Jon Stryker, Arcus Foundation je vodeća
svjetska fondacija koja radi na promicanju socijalne pravde i pitanja
kozervacije. Specifičnije, Arcus radi na unaprijeđenju LGBT jednakosti
(lezbijke, gejevi, biseksualne i transrodne osobe), kao i na očuvanju i zaštiti
velikih majmuna. Arcus Foundation radi na globalnom nivou, a ima urede u
Kalamazoo, Michigan, New Yorku i Cambridgeu, UK .
Osnovana 2013. godine Strategija društvene pravde Fondacije za cilj ima
aktivnosti u specifičnim kulturalnim i zakonskim područjima u SAD, ali i u
čitavom svijetu. Postoje tri područja finansiranja:
- međunarodna ljudska prava,
- društvena pravda u SAD, i
- globalne religije
Imajte na umu da su nepozvane aplikacije za sredstva dostupne samo u
određenim područjima finansiranja. U pismu upita treba navesti naziv
područja programa i strateško područje finansiranja koje se odnosi na
projekat.
Prioriteti rada su:
1. Kataliziranje dodatnih sredstava iz državnih, međuvladinih i EU izvora,
kao fondacija i multinacionalnih izvora.
2. Ulaganje u liderstvo i glasove globalnog juga.
3. Križanje sa religijom i kulturom kao vodičima promjena, podržavajaći rad
Arcusovog Global Religion Program povećanja kapaciteta zagovornika
vjere na svjetskom jugu koji se zalažu za SOGI zaštitu.
4. Koristeći različite instrumente, uključujući i razvoj liderstva, izgradnju
saveza, promjene politike, kulture i razvoj potencijala.
5. Poseban prioritet je dan na transrodnu populaciju i nedoumice.
Osim Arcus Foundation ciljane podrške međunarodnim projektima ponosni
smo da smo dio rastuće mreže finansijera koji su uključeni u ovaj rad. Ako
vaš projekat nije u skladu s navedenim područjima finansiranja, obratite se
na donatorima koji podržavaju naše partnere. Naši partneri su:
International Gay and Lesbian Association (ILGA)
IGLA - European Region
Funders for Lesbian and Gay Issues
International Gay and Lesbian Human Rights Commission
Veličina donacije
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Tokom čitave godine (provjeriti na web stranici rokove apliciranja).
Geografsko područje
podrške
Širom svijeta uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Organizacije moraju biti izuzete od poreza, zadovoljiti naš EEO zahtjev i biti
u skladu sa našom misijom, vizijom i ciljevima. Specifičnije, organizacija
mora biti:
 Humanitarna. Na primjer, u SAD mora biti prepoznata pod Section
501(c)(3) Internal Revenue Code. Organizacije van SAD moraju
pokazati ekvivalent ovom statusu kroz statute i zakone ukoliko budu
28
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.


pozvane da podnesu prijedloge projekata.
Imati prihvaćen od strane Upravnog odbora Equal Employment
Opportunity (EEO) akt koja specifično uključuje i listu seksualne
orijentacije i gender identiteta, kao i potrebnu usklađenost sa svim
drugim primjenjivim saveznim i lokalnim EEO zakonima.
Organizacije bez sukladnih akata neće biti uzete u obzir za
finansiranje.
Biti u skladu sa misijom, vizijom i specifičnim ciljevima Fondacije.
Kako aplicirati?
http://www.arcusfoundation.org/socialjustice/grants/apply/
Kontakt
Cambridge, UK Office
Wellington House, East Road
Cambridge CB1 1BH
United Kingdom
Tel: +44 1223 451050
Faks: +44 1223 451100
Web stranica: http://www.arcusfoundation.org
29
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za pravdu)
Naziv programa
Astraea Lesbian Foundation For Justice (Astraea Lesbian fondacija za
pravdu)
Opšti ciljevi
International Fund for Sexual Minorities podržava grupe, projekte ili
organizacije koje rade na progresivnim društvenim promjenama od strane
LGBT zajednica. Prijave se primaju tokom čitave godine (pismo interesa se
može naći na ovoj stranici).
International Movement Resource Fund zaprima prijave tokom čitave
godine. On pruža podršku za jačanje kapaciteta i efikasnosti partnerskih i
podržavajućih organizacija u angažmanu na izgradnji pokreta. Donacije se
generalno daju na tri područja: tehnička podrška, putovanja / razmjena
iskustava i sastanke. Iako je poziv otvoren za sve organizacije, preferenca
se daje starim partnerima. Potrebno je poslati jednu stranicu na adresu
Namita Chad, Emergency/Movement Resource Fund Program Officer,
mail: [email protected] Upitnik treba uključiti informaciju o
organizaciji, svrhu zahtjeva i sažetak budžeta.
International Emergency Fund također prima prijave tokom čitave godine.
Astraea pruža podršku u slučajevima hitnosti organizacijama koje se sreću
sa problemima u radu pri organizaciji događaja ili koje se suočavaju sa
neposrednom političkom hitnošću. Potrebno je poslati jednu stranicu na
adresu Namita Chad, Emergency/Movement Resource Fund Program
Officer, email [email protected] Upitnik treba sadržavati
informaciju o organizaciji, svrhu zahtjeva i sažetak budžeta.
Astraea Lesbian Foundation For Justice također podržava individualne
aktiviste/kinje kroz Margot Karle Scholarship Fund, Astraea Visual Arts
Fund i Lesbian Writers Fund.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
LGBT organizacije i aktivnosti.
Veličina donacije
Različiti.
Rok za prijave
Tokom čitave godine (provjeriti na web stranici rokove apliciranja).
Geografsko područje
podrške
Širom svijeta uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Prioritet se daje grupama koje nemaju pristup tradicionalnim izvorima
finansiranja, gdje je više od pola organizacija koje su podržane sa
budžetima ispod 50.000 USD.
Kako aplicirati?
www.astraeafoundation.org/grants/apply-for-a-grant
Kontakt
Astraea Lesbian Foundation For Justice
116 East 16th Street, 7th Floor, New York, NY 10003, USA
Tel: +1 212 529 8021
Faks: +1 212 982 3321
Email: [email protected]
Web stranica: www.astraeafoundation.org
30
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Austrian Development Cooperation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Austrian Development Cooperation
Austrian Development Cooperation podržava pojedine zemlje u Africi, Aziji i
Srednjoj Americi, kao i u jugoistočnoj i istočnoj Evropi u svom održivom
društvenom, privrednom i demokratskom razvoju. Ministarstvo vanjskih
poslova planira strategije i programe. Austrijska razvojna agencija,
operativna jedinica Austrian Development Agency, implementira ovaj
program zajedno s javnim institucijama, nevladinim organizacijama i
preduzećima.
Austrian Development Cooperation provodi svoje ciljeve za smanjenje
globalnog siromaštva, osiguravanje mira i ljudske sigurnosti i očuvanje
okoliša u međunarodnim okvirima. Politike i parametri programa su
usaglašeni s Evropskom unijom i međunarodnim odborima (EU, UN,
OECD, međunarodne finansijske institucije). Dva politička stuba bilateralne i
multilateralne razvojne suradnje su Milenijski razvojni ciljevi i Pariška
deklaracija.
Za BiH ključne aktivnosti koje se finansiraju su:
prevencija sukoba i očuvanje mira,
promicanje ljudskih prava, borba protiv trgovine ljudima,
jačanje institucija,
uključivanje osoba s invaliditetom, i
borba protiv HIV/AIDS-a i njegovih izravnih posljedica.
Veličina donacije
Maksimalno sufinansiranje Austrian Development Cooperation je 100.000
EUR uz pokrivanje do 50% ukupnih troškova.
Rok za prijave
Svake godine rok prijave je 20. mart/ožujak, novi poziv za projekte se
očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Veliki broj zemalja u svijetu uključujući BiH.
Kriterij podobnosti
Instrument
sufinansiranja
je
dostupan
austrijskim
nevladinim
organizacijama za provedbu višegodišnjih projekata, zajedno sa lokalnim
partnerskim organizacijama koje pridonose održivom poboljšanju uslova
života za ciljne skupine i smanjenju siromaštva zemalja u razvoju. Saradnja
s relevantnim domaćim i međunarodnim organizacijama i jačanje ciljne
skupine kroz razvoj kapaciteta za održivost moraju činiti glavni dio
projektnih aktivnosti.
Kako aplicirati?
http://www.entwicklung.at/funding/funding_civil_society/
ngo_cooperation_international/individual_projects_east/en/
Kontakt
Austrian Development Agency
Zelinkagasse 2
1010 Vienna
Tel: +43 1 9039 99 000
Faks: +43 1 903 99 1290
Email: [email protected]
Web stranica: www.entwicklung.at
31
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Balkans Art and Culture Fund (Balkanski fond za umjetnost i kulturu)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Balkans Art and Culture Fund (Balkanski fond za umjetnost i kulturu)
The Balkan Incentive Fund for Culture (BIFC) je postao Balkans Art and
Culture Fund (Balkanski fond za umjetnost i kulturu). Od 1. jula/srpnja 2013.
godine nova finansijska sredstva su upravljana od strane ECF-ovih partnera
u regiji Balkana, art∡ngle – Balkans | Culture | Development, uz finansijsku
podršku od ECF-a.
Balkanski fond za umjetnost i kulturu ima za cilj poticati uključiva,
demokratska i prosperitetna društva na zapadnom Balkanu kroz jačanje
kulturnog sektora. Fond podržava regionalnu suradnju, umjetničke i
kulturne projekte u regiji zapadnog Balkana, posebno u sljedećim
zemljama: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija,
Crna Gora i Srbija.
Veličina donacije
Maksimalna veličina donacije je 30.000 EUR.
Rok za prijave
U toku su projekti odabrani za 2014. godinu (rok prijave je bio 11.
maj/svibanj), ali novi poziv se očekuju u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Balkan, uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Nezavisne kulturne organizacije, mreže, fondacije i/ili organizacije su
pozvane da dostave ideja za Suradničke projekte zapadnog Balkana u
kulturi i umjetnosti. Prijave moraju biti doći od najmanje dva partnera iz dvije
zemlje zapadnog Balkana. Dodatna partnerstva s organizacijama iz drugih
evropskih i mediteranskih zemalja su dobrodošla. Međutim, podnositelj
zahtjeva i najmanje još jedan partner u provedbi moraju biti iz zapadnog
Balkana.
Projekti posebno treba pridonijeti sljedećem:
- proširenju dostupnosti i sudjelovanje u kvaliteti, inovativnoj kulturi,
zanimljivim programima,
- povećanoj suradnji i dugoročnoj suradnji nezavisnih kulturnih
organizacija u regiji,
- povećanoj međusektorskoj suradnji, i
- povećanim kapacitetima nezavisnih kulturnih aktera.
Kako aplicirati?
http://www.culturalfoundation.eu/bacf
Kontakt
artangle - Balkans | Culture | Development
Hamdije Kreševljakovića 9
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Te/faks: +387 33 203 926
Email: [email protected]
Web stranica: artanglebalkans.net
32
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Balkan Trust for Democracy (Balkanski fond za demokratiju)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Program donacija BTD-a (Balkan Trust for Democracy Grants Program)
Postoje dva glavna programska područja:
- Program povezivanja vlade i građana daje donacije organizacijama
koje rade na poboljšanju građanskog učešća u interakciji sa
vlastima, ohrabruju participativno učešće u donošenju odluka i
rješavanju problema, aktivno građanstvo, političke reforme,
građansku edukaciju, praćenje rada vlade i druge kreativne i
učinkovite projekte u vezi sa demokratskom konsolidacijom;
- Regionalna saradnja koja odgovara gornjim kriterijima, ali za cilj
ima projekte koji promiču prekogranične i regionalne napore,
projekte koji ukazuju na najbolje prakse, upućuju na zajedničke
probleme demokratskog razvoja i grade mreže vlada, NVO-a,
civilnih inicijativa, i/ili drugih institucija koje rade na razumijevanju i
saradnji u regionu.
Kroz svoj program Balkanski fond za demokratiju podržava veliki broj
inovativnih i kreativnih oblika javnog angažmana, prekogranične i
regionalne razmjene. Prednost se daje projektnim prijedlozima
napravljenim da povećaju građanski angažman u saradnji sa vlastima;
utiču na javne politike; jačaju liderske kapacitete pojedinaca i organizacija;
facilitiraju prekograničnu i sektorsku saradnju; omogućavaju prenos
iskustava i inovativne ideje kroz jasnu komunikaciju i plan širenja
naučenog.
BTD donacije su generalno između 5.000 USD i 75.000 USD, gdje je
većina donacija između 15.000 USD i 25.000 USD. O projektima preko
25.000 USD odlučuje Upravni odbor.
Mandat rada BTD-a je završen 31. maja/svibnja 2013. godine i u toku su
strukturalne promjene kojima će biti definirani opseg i geografsko područje
budućeg rada i finansiranja.
Geografsko područje
podrške
Jugoistočna Evropa (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija,
Crna Gora i Srbija).
Kriterij podobnosti
Donacije se daju nevladinim organizacijama, vladama, obrazovnim
institucijama i medijima navedenih zemalja.
Kako aplicirati?
http://www.gmfus.org/grants-fellowships/grantmaking-programs/balkantrust-for-democracy/
Kontakt
Balkan Trust for Democracy
The German Marshall Fund of the United States
Cara Lazara 16
11.000 Beograd
Srbija
Tel: +381 11 3036 454
Faks: +381 11 3036 455
Email: [email protected]
33
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije konflikta)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Berghof Foundation for Conflict Studies (Berghof fondacija za studije
konflikta)
Već više od 35 godina Berghof Foundation for Conflict Studies je
posvećena filantropskoj podršci njegovanju naučne tradicije u studijama
mira i konflikta. Mi smo privatna porodična fondacija sa operativnim i
kapacitetima davanja grantova.
Naša primarna misija je dvostruka:
- podrška izvrsnosti i inovacijama u primjenjenom istraživanju u
studijama konflikta, i
- omogućavanje pragmatičnog pristupa nenasilnoj transformaciji
sukoba.
Finansiramo projekte koji stvaraju učinkovite i pragmatične alternative za
transformaciju nasilnog političkog sukoba širom svijeta.
Fokusiramo se na istraživanja sa sljedećim ključnim vrijednostima:
- doprinos i poboljšanje najboljih praksa na terenu, te novih i
kreativnih načina rada,
- priprema relevantnih savjeta o razvoju politika za donositelje
odluka, kreatore mišljenja javnog mnijenja i kreatore politika,
- istraživanje i provedba konkretnih praksi za proučavanje i
transformaciju nasilnog političkog konflikta, i
- istraživanje ključnih pojmova, pitanja, tema i tekućih rasprava u
studijama konflikta na način koji bi poboljšao njihovu praktičnu i
teorijsku vrijednost.
Solicited Grants Programme
Naša namjera je da proaktivno tražimo prijedloge projekata koji nadopunjuju
naš rad pod dvije ključne inicijative: Berghof Conflict Research i Berghof
Peace Support. Primarni cilj u traženju projekata je da se najbolje iskoriste
postojeći resursi, dok se istovremeno razvija koherentna osnova za naše
primarno-finansirajuće aktivnosti. Vjerujemo da će ovaj pristup ojačati i dati
dodatnu vrijednost našem radu na duži rok.
Unsolicited Grants Programme
Ovaj program je namjenjen projektima koji nadopunjuju naše tematske
interese, ali što potencijalno može voditi politike finansiranja Fondacije u
novim smjerovima. Gledamo pozitivno na aplikacije orijentirane na buduća
pitanja studija konflikta, posebno ona koja se bave temama u nastajanju i
pitanjima koja su vrlo inovativna i kreativna, a mogu graditi na našim
sadašnjim tematskim interesima na eksperimentalne načine.
Aplikacije za Unsolicited Grants ne moraju ključno korespondirati sa
trenutnim tematskim područjima Fondacije. Fondacija prihvata projekte za:
- praktično orijentirane istraživačke aktivnosti, npr. akcijska
istraživanja ili reflektirajuće prakse,
- akademska istraživanja sa praktičnom važnosti i jasnom primjenom
na terenu,
- konferencije, sastanci i seminari o temama koje su usko povezane
s interesima Fondacije, i
- materijalna podrška, npr. publikacijama koje su izravno povezane s
interesima Fondacije, troškovi distribucije nalaza projekta i prijevod
relevantnih tekstova.
Unsolicited Grants Programme radi na sljedeći način:
- podnošenje inicijalnog pisma upita, nakon čega slijedi puna
aplikacija.
34
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Veličina donacije
Nije definirana.
Rok za prijave
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Potencijalni kandidati se trebaju upoznati sa politikom finansiranja
Fondacije prije apliciranja.
Uzimajući u obzir usku saradnju sa Foundation and Berghof Conflict
Research i sa sestrinskom organizacijom Berghof Peace Support, svi
aplikanti se snažno savjetuju da posjete njihove stranice prije podnošenja
zahtjeva za podrškom:
- www.berghof-conflictresearch.org/en
- www.berghof-peacesupport.org
Aplikacije se primaju na njemačkom i engleskom jeziku, bez ikakvih
predrasuda. Ipak, aplikacije na njemačkom jeziku moraju uključiti sažetak
na jednoj stranici na engleskom jeziku.
Kako aplicirati?
www.berghof-foundation.org/en/expertise/grants-awardsscholarships/#application-process
Kontakt
Berghof Foundation for Conflict Studies
Altensteinstraße 48a
14195 Berlin
Germany
Email: [email protected]
Web stranica: www.berghof-foundation.de
35
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Bertha BRITDOC Connect Fund
Naziv programa
Bertha BRITDOC Connect Fund
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Bertha BRITDOC Connect Fund je zajednička inicijativa Bertha Foundation
i BRITDOC, i to je prvi evropski fond otvoren fimskim stvaraocima iz čitavog
svijeta. Fond pruža podršku smislenim kampanjama strateškog istupa
ambicioznih nezavisnih dokumentarnih filmova o društvenim pitanjima u
svojoj srži; filmovi koji imaju mogućnost postizanja stvarne promjene na
lokalnom, regionalnom ili globalnom nivou.
Bertha Foundation vjeruje da bi kako bi se uticalo na pozitivne promjene u
svijetu, trebate imati aktivističke advokate, pripovjedače i socijalne
preduzetnike.
Advokati: cilj nam je potaknuti i omogućiti rad advokata koji su društveni
istomišljenici da se zalažu za jačanje područja interesa javnog prava.
Socijalni preduzetnici: kada ljudi imaju pravo oruđa mogu najbolje riješiti
vlastite probleme. Podržavamo osobe koje koriste poslovne principe i
inovacije za stvaranje održive promjene velikih razmjera.
Pripovjedači: vjerujemo u snagu vizualnog pripovijedanja za obrazovanje,
informiranje i poticanje akcije, a posvećeni smo podršci stvaranju i
raspodjeli društvenog uticaja medijskih projekata. Dokumentarci su u
središtu ove vizije.
Veličina donacije
Donacije su u iznosu od 5.000 do 50.000 funti.
Rok za prijave
Poziv za 2014. godinu je zatvoren, novi se očekuje 2015. godine.
Geografsko područje
podrške
Na ovaj poziv mogu aplicirati filmski stvaraoci iz čitavog svijeta.
Kriterij podobnosti
Molimo vas da imate na umu da ovi grantovi nisu za produkciju no za javni
istup. Ovi grantovi su namjenjeni za pomoć kako bi vaš film bio javno
prikazivan, omogućavajući mu pozitivan društveni uticaj.
Podržavaju se sljedeći projekti:
- Završeni ili skoro završeni filmovi.
- Finansiranje strateških samita sa potencijalnim partnerima
uključujući medije, NVO fondacije i osobe koje vode kampanje,
kako bi identificirali ciljanu publiku i promislili kako najbolje koristiti
film da se povećaju postojeće strategije kampanje.
- Razvoj i proizvodnja školskih materijala.
- Podrška dizaniranju i gradnji inovativnih online oruđa kako bi se
poboljšao angažman publike.
- Finansiranje pripreme novih verzija odnosno skraćivanje
dokumentaraca u kraće verzije koje mogu biti korištene na različitim
platformama uključujući online kao i mobile uređaje.
- Finansiranje strateških turneja na kojima se prikazuju filmovi: kroz
škole, univerzitete i relevantne grupe u zajednicama, za politička ili
korporativna lobiranja.
- Podrška za evaluacije, prikupljanje podataka o društvenom uticaju
filma.
Bertha BRITDOC Connect Fund ne želi služiti kao dopuna već postojećim
grantovima ili da uzmu dio od prihoda, niti traže bilo kakva prava na film, ali
će tražiti priznanje na materijalima za javne istupe sa kreditom “podržano
od” i logotipom gdje je to odgovarajuće.
36
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Kako aplicirati?
Vaša aplikacija počinje ovde. Prvo se potrebno registrirati.
Kontakt
http://britdoc.org
37
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
BH Telecom
Naziv programa
BH Telecom
Opšti ciljevi
BH Telecom podržava pravna lica finansiranjem programa, projekata ili
aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti:
- sport,
- kultura,
- socijalna pomoć, i
- humanitarne svrhe.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program, projekat ili aktivnost mora biti iz jedne od oblasti (sport, kultura,
socijalna pomoć ili humanitarne svrhe), a može istovremeno obuhvatiti više
podoblasti.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Poziv za partnerstva i sponzorstva je stalno otvoren. Očekuju prijave sa
dobrim idejama za saradnju u vezi sa svim pozitivnim, društveno-korisnim
projektima u svim sferama života i rada.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati?
Kontakt
Pravo učešća za dodjelu donacija kroz programe, projekte ili aktivnosti
imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uvjete definisane Pravilnikom za
dodjelu donacija u BH Telecom-u.
Korisnik mora biti registrovano pravno lice na području Federacije BiH i/ili
Bosne i Hercegovine koje djeluje na:
a) međunarodnom nivou,
b) regionalnom nivou (zemlje u okruženju),
c) državnom nivou,
d) federalnom nivou,
e) kantonalnom, i
f) općinskom nivou.
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Link za informacije o sponzorstvu: www.bhtelecom.ba/sponzorstvo.html
Uputstvo
BH
Telecoma
za
prijavljivanje
za
partnerstvo:
http://www.bhtelecom.ba/4891.html
Dioničko društvo BH Telecom
Obala Kulina bana br. 8
71.000 Sarajevo
Web stranica: www.bhtelecom.ba
38
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Bosnalijek
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Bosnalijek program podrške
Naša misija je unapređenje kvaliteta života proizvodnjom, snabdijevanjem i
prodajom novih najkvalitetnijih lijekova i srodnih proizvoda. Uvijek ćemo
primjenjivati najviše međunarodne standarde koji garantiraju kvalitet
proizvoda i zaštitu čovjekove okoline. Neprestano ćemo se zalagati da
ispunjavamo očekivanja naših korisnika, dioničara i zaposlenika.
Naša vizija je biti priznata i progresivna farmaceutska kompanija koja će
konkurirati na globalnom farmaceutskom tržištu. Viziju ćemo ostvariti
razvojem vlastitog asortimana lijekova vrhunskog kvaliteta, ulaganjima u
savremene proizvodne kapacitete i ispunjavanjem regulatornih zahtjeva
najzahtjevnijih tržišta.
U okviru jedne budžetske godine Bosnalijek će dodijeliti donaciju po pravilu
po jednom projektu iz svake oblasti.
Podržat ćemo inicijative koje sadrže elemente inovacije, saradnje, kvaliteta i
održivosti u oblastima:
- Zdravstvo (podoblasti: prevencija i edukacija, poboljšanje uvjeta
rada u zdravstvu);
- Porodica i dijete (ova oblast nije otvorena za javno apliciranje);
- Nauka i obrazovanje (podoblasti: naučno-istraživački radovi,
saradnja sa fakultetima od interesa, saradnja sa školama).
- Zdrav život (podoblasti: sport osoba sa invaliditetom, zdrava
ishrana i ekologija);
- Humanitarni rad (podoblasti: podrška djeci i odraslima sa posebnim
potrebama, podrška osobama treće životne dobi, finansijska pomoć
javnim kuhinjama, podrška građanskim inicijativama, aktivni
humanitarni doprinos zaposlenika Bosnalijeka).
Veličina donacije
Nije specificirana.
Rok za prijave
Donatorska sredstva za 2014. godinu su raspodijeljena u humanitarne
aktivnosti i pomoć poplavljenim područjima.
Prijem novih zahtjeva za donacije bit će početkom 2015. godine.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Pravo učešća za dodjelu donacija imaju:
- pojedinci,
- institucije,
- udruženja, i
- fondacije.
Aplikanti mogu aplicirati samostalno ili u partnerstvu sa drugim
organizacijama, institucijama i medijima. Organizacije i ustanove religijskog
karaktera i političke stranke ne mogu konkurirati kao aplikanti.
Više informacija na: www.bosnalijek.ba/loc/default.wbsp?p=59
Kako aplicirati?
www.bosnalijek.ba/loc/default.wbsp?p=324
Kontakt
Bosnalijek
farmaceutska i hemijska industrija, dd
Jukićeva 53
71.000 Sarajevo
Web stranica: www.bosnalijek.ba
39
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Botin Foundation (Fondacija Botin)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Botin foundation (Fondacija Botin)
Fondacija Botin za cilj ima pomoć opštem razvoju društva. Kako bi ovo
postigli vodimo sopstvene programe u područjima obrazovanja, nauke,
ruralnog razvoja, umjetnosti i kulture, društvenog djelovanja i praćenje
trendova.
Programi Fondacije reflektiraju njenu posvećenost talentima kao glavnim
pokretačima društvenog razvoja i tekući napori na privlačenju i podršci ovim
talentima.
Program stipendija Fondacije Botín pokriva sljedeća područja:
- Umjetnost: vizuelna umjetnost, Upravljanje muzejima i kuratorstvo i
Muzika.
- Obrazovanje: Univerzitet, Specijalne studije, Master´s Post-diplomski
programi u društvenom, emocionalnom i kreativnom obrazovanju.
- Inostrani univerziteti: Brown i Wellesley.
Botín Foundation takmičenja su posebno orijentirana na muzički odjel:
komorna muzika i kompozicija za klavir.
Također
je
otvoreno
takmičenje
za
preduzetnike
u
okviru
NANSAEMPRENDE, vezano za područje ruralnog razvoja.
Veličina donacije
Na osnovu poziva.
Rok za prijave
Tokom čitave godine na osnovu poziva.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Veći broj zemalja u svijetu.
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.fundacionbotin.org/scholarships-and-competitions.htm
Kontakt
Tel:+34 942 22 60 72
Faks: +34 942 36 04 94
Web stranica: http://www.fundacionbotin.org
40
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Caritas Italiana
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Mikro-projekti
Razvoj nije samo pitanje velikih radova i infrastrukture nego i progresivni
osobni razvoj najsiromašnijih i većinom bespomoćnih zajednica. Caritas
Italiana želi pomoći siromašnim zajednicama koje žive u zemljama u
razvoju, pomažući ih u pružanju kadrovskih i socijalne promocije kroz male
projekte. Mikro-projekti su planirani za provođenje malih inicijativa s
neposrednim utjecajem na podizanju kvalitete životnih uvjeta.
Svaki mikro-projekt kojeg podržava Caritas Italiana financiran je od strane
donatora: Biskupijski ili Župni Caritas, vjerske zajednice ili instituti, skupine,
obitelji ili privatni građani.
To znači da su talijanske 'zajednice' (zahvaljujući doprinosu privatnih
donatora) spremne ponuditi odgovore na specifične potrebe od lokalnih
(bazičnih) zajednice u nastajanju / zemlje u razvoju.
Dakle, mikro-projekti imaju važnu formativnu funkciju:
oni namjeravaju širiti svijest o potrebama drugih populacija među
talijanskim zajednicama;
uspostavljanje „odnosa ljubavi (milosrđa)“ između dviju zajednica,
tijekom aktualnog partnerstva.
napokon, aktivnosti mikro-projekata pružaju priliku za postizanje
dubinskog znanja o ljudima i za pružanje pozitivnih i trajnih odgovora
na njihove osnovne potrebe.
Nakon tri godine testiranja, Vijeće Caritasa Italiana odlučilo je uvrstiti neke
dodatne napomene pod sektorima djelovanja. Ovo se smatraju prioritetima
(i u slučaju smanjenja financijskih sredstava jedinima sektorima):
1.1 A. Trening programi za razvoj vještina, projekti stjecanja prihoda u
ruralnom sektoru, uzgoj stoke, ručna ili kućna radinost, uspostavljanje
manjih kooperativa / grupa žena i mladih koji pripadaju slabijim
kategorijama.
B. Vodoopskrbni projekti za domaću upotrebu ili navodnjavanje, odnosno
uzgoja općenito.
C. Zdravstveni programi u ruralnim i malim zdravstveni centri sa
preferencom u novoizgrađene.
- Zahtjev za mikro projekta mora biti isključivo u svezi s kupnjom
jednostavne opreme, uređaja i zdravstvenog materijala.
- Glede lijekova i potrošnih dobara, može biti dozvoljen manji početni
doprinos, u cilju podrške - u pravo vrijeme – ranjivoj populaciji
lokalnog stanovništva, pod uvjetom da se uspješno može jamčiti
održivost mikro projekta uz sudjelovanja lokalnih ili drugih organizacija.
1.2. Unutar ova tri prioriteta privilegirani će biti oni mikro projekti koji
uključuju najsiromašnije i slabije potpomognute kao primjerice: invalidi,
siročad i udovice, oboljeli ljudi (HIV / AIDS pozitivni, itd.) žrtve rata ili
pojedine političke situacije, izbjeglice, zatvorenici, bivši zatvorenici, teško
socijalno isključene osobe, povezani također sa pojedinim kulturnopolitičkim i vjerskim kontekstom.
1.3. Za neke najsiromašnije zemlje ili područja napuštena od strane
političkih i građanskih vlasti, potrebno je podržati i manje socijalne /
promotivni programi (male mostove, staze, ceste, higijenske / sustav
odvođenja sanitarnog i otpada), gdje je provjerena apsolutna nedostupnost i
nemogućnosti intervencije vlasti.
1.4. Na kraju, potvrđujemo da, kako je već rečeno u drugim poglavljima,
mikro-projekti moraju biti direktni izraz mjesne Crkve i realiziran direktno u
41
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Veličina donacije
Rok za prijave
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
seoskim zajednicama i polu-urbanim zonama.
Prioritetima se ne smatraju programi u korist vjerskih zajednica, nevladinih
organizacija, udruženja, izvršene u sklopu njihovih prioriteta, ili potpora za
održavanje institucija odnosno njihovih aktivnosti.
1.5. Caritas Italiana - unutar područja mikro-projekti ne može financirati
isključivo pastoralne inicijative (liturgijske, katehetske, centre za mlade, itd.)
prijevozna sredstva, a osobito za automobile ili vozila u cjelini, izgradnju
objekata, izvanredne situacije, projekte i programe koji ne predviđaju
jasnoću na postizanju održivosti.
1.6. Prioritetima se ne smatraju projekti koji dolaze iz područja u kojima
Caritas Italiana već aktivno djeluje ili neke druge stvarnosti (na primjer
Talijanska biskupska konferencija).
Standardni doprinos po projektu je oko 5.000 EUR. Uzimajući u obzir
troškove života u zemlji, u iznimnim slučajevima se može odobriti veća
financijskih potpora.
Mikro-projekti neće biti financiran dvaput. Nakon odobravanja granta,
nikakvi dodatni troškovi se neće uzeti u obzir.
Tokom čitave godine.
Prikladne zemlje su: grupa zemlja koje se smatraju novim i / ili u razvoju
prema mjerilima međunarodnih organizacija i talijanskog Ministarstva
vanjskih poslova.
Caritas Italiana želi ponuditi uravnotežene ponudu svim regijama širom
svijeta. Prioritet će biti dodijeljeni onim zajednicama koje su u većoj potrebi i
imaju manje mogućnosti.
Aktivnosti Mikro-projekata mogu povremeno biti obustavljeni u nekim
zemljama ili regijama dok određeni uvjeti ne budu zadovoljeni:
- Otklonjeno je krizno razdoblje.
- Lokalna situacija osigurava sigurnu kontrolu sredstava za dostavu
projekata.
- Prilika za praćenje projekta je ponovno otvorena.
BiH je jedna od zemalja koje su podržane u okviru projektnih aktivnosti.
Osnovnim kriterijima trebaju se smatrati:
Mikro-projekti koji namjeravaju promicati i uključivati lokalne ljude, u
osnove projekta i u upravljanje kako bi se osiguralo usklađivanje s
lokalnom kulturom.
Mikro-projekti se trebaju uklopiti dostupna tehnička znanja, koja
dopuštaju njihov pouzdanu implementaciju, trajnost i mogućnost da ih
se reproduciraju pod sličnim uvjetima.
Pravila mikro-projekata zahtijevaju uključivanje u pastoralni plan
mjesne crkve, te prethodni ugovor s mjesnim biskupom, te eventualno s
biskupijskim ili nacionalnim Caritasom.
Pravila Mikro-projekata trebaju uzeti u obzir razvojni plan cijele regije
i lokalne civilne programe. Prethodni dijalog s lokalnim vlastima
(na regionalnoj, okružnoj ili seoskoj razini) će se pobrinuti da su i oni
također uključeni u planiranje i provedbu, i tako mogu učinkovito
doprinijeti pravilima mikro-projekata.
Svaki mikro-projekt ima svog pravnog zastupnika: tj. biskupa, direktora
nacionalnog ili biskupijskoga Caritasa, superiora kongregacije, generalnog
tajnika itd., ali on ili ona uopće nije podnositelj zahtjeva.
Pravni zastupnik osigurava da će se mikro-projekt pratiti i provesti. On/ona
je jedina odgovorna osoba s kojom će Caritas Italiana komunicirati u
savladavanju bilo kakvih prepreka. U slučaju značajnih pogrešaka i
nedostatka provedbe projekata, dužnost pravnog zastupnika je povrat
novca u Caritas Italiana.
42
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Kako aplicirati?
Kontakt
1. Nakon izrade projekt treba dostaviti u Caritas Bk BiH na engleskom
ili italijanskom jeziku.
2. Caritas Bk BiH napravit će osnovnu, početnu verifikaciju projekta i
osigurati potpis mjesnog biskupa (u dogovoru s biskupijskim
Caritasom).
3. Nakon provjere projekt se šalje u Caritas Italiana (ured Mikro
projekti)
4. Komisija Caritasa Italiana vrednuje projekt na svojim redovitim
susretima i donosi odluku o financiranju ili odbijanju projekta.
5. U slučaju da projekt nije odobren, Caritas Italiana će poslati
službeno pismo s razlozima odbijanja projekta u Caritas BK BiH,
koji će pismo proslijediti aplikantu.
6. U slučaju da je projekt odobren, Caritas Italiana šalje pismo u
Caritas BK BiH i dalje kao što je opisano pod stavkom 5.
7. Ugovor će se potpisati između Caritasa BK BiH i Caritasa Italiana,
te drugi između Caritasa BK BiH i nositelja projekta.
8. Novac će biti uplaćen na račun Caritasa BK BiH a zatim proslijeđen
nositelju projekta.
9. Caritas Italiana i Caritas BK BiH (eventualno i biskupijski Caritas)
će napraviti monitoring projekta
Daniele Bombardi
Email: [email protected]
Web stranica: www.carbkbih.org i www.caritasitaliana.it
43
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Centar za promociju civilnog društva
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program malih grantova (PMG) “Budi promjena” 2013-2015
Osnovni cilj programa je podsticanje i osnaživanje građana/ki i organizacija
civilnog društva s posebnim naglaskom na organizacije civilnog društva i
neformalne grupe građana da aktivnim djelovanjem i radom postanu stvarni
nosioci promjena u lokalnim zajednicama u kojima žive kao i u društvu u
cjelini.
Program malih grantova finansijski će podržati manje ali konkretne i
kreativne razvojne lokalne inicijative koje su usmjerene na promociju i
jačanje izgradnje zajednice, promociju građanskog aktivizma, razvoj
individualne i korporativne filantropije i jačanje društvene odgovornosti.
Program malih grantova čine dvije osnovne komponente:
1. Inicijative za razvoj zajednice i
2. Inicijative za jačanje građanskog aktivizma
Akcenat u prvoj komponenti programa, Inicijative za razvoj lokalne
zajednice, usmjeren je na podsticanje aktivnosti koje za rezultat imaju
poboljšanje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici kroz:
- pružanje podrške građanima/kama i OCD da prepoznaju potrebe i
probleme sa kojima su suočeni u svojim lokalnim zajednicama kao i načine
rješavanja određenih problema;
- ohrabrivanje i poticanje kreativnih i efikasnih načina za rješavanje
problema u lokalnim zajednicama;
- pružanje podrške podsticanju i jačanju korištenja lokalnih resursa kao što
su znanja i vještine lokalnog stanovništva, obezbjeđivanje lokalne
finansijske podrške, dobrovoljni doprinosi građana kroz investiranje
sopstvenog rada, vremena, i roba te korištenje prirodnih i društvenih
resursa tokom implementacije određene lokalne inicijative.
Akcenat u drugoj komponenti programa, Inicijativa za jačanje građanskog
aktivizma usmjeren je na podsticanje i promociju informativnih, promotivnih,
edukativnih i zagovaračkih kampanja u lokalnoj zajednici
Također, u sklopu programa malih grantova omogućeno je i finansiranje tzv.
Ad hoc inicijative što podrazumjeva finansiranje aktivnosti/inicijativa koje
zahtjevaju trenutnu intervenciju i koje zbog hitnosti rješavanja problema ne
mogu čekati na redovne sastanke Selekcionog odbora. Poziv za apliciranje
na Ad hoc fond biće otvoren do utroška sredstava koja su planirana za ovu
komponentu.
Veličina donacije
Odobreni grantovi će se dodjeljivati u pojedinačnim iznosima do 5.000 KM.
Rok za prijave
Više informacija o samom Programu malih grantova i rokovima za prijavu
biće objavljeni na web stranicama www.cpcd.ba i www.civilnodrustvo.ba
Novi poziv je objavljen sa rokom prijave 11. septembar/rujan 2013. godine.
Geografsko područje
Bosna i Hercegovina
Kriterij podobnosti
- Pravo na apliciranje na Program malih grantova imaju lokalne organizacije
civilnog društva ( za komponentu 1 i 2) i neformalne grupe građana/ki (za
komponentu 1).
- Sve inicijative se realiziraju na lokalnom nivou.
- Prijavljena inicijativa mora biti zasnovana na vjerodostojno identifikovanom
problemu ili odabiru legitimnog pitanja za čije rješavanje je potrebno
zagovarati.
- Prijavljena inicijativa obavezno mora aktivno uključiti širok krug
korisnika/ca u realizaciju aktivnosti i promovisati pristup samopomoći.
Javni poziv će biti objavljen na stranicama: www.cpcd.ba i
44
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Kako aplicirati?
www.civilnodrustvo.ba.
Kontakt
Centar za promociju civilnog društva
Kalesijska 14
71.000 Sarajevo
Tel/faks: +387 33 644 810
Email: [email protected]
Web stranice: www.cpcd.ba i www.civilnodrustvo.ba
45
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Central European Initiative (Srednje-evropska inicijativa)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
CEI Funding of Cooperation Activities (CEI finansiranje za saradničke
aktivnosti)
CEI Cooperation Activities za cilj imaju jačanje saradnje između zemalja
članica CEI-ija kroz zajedničke inicijative. Organiziraju ih institucije zemalja
članica CEI-ija u cilju implementacije strateških ciljeva ustnovljenih CEI
vodičem i pravilima rada.
Područja intervencije su:
- klima, životna okolina i održiva energija,
- razvoj preduzeća, uključujući turizam,
- razvoj ljudskih resursa,
- informaciono društvo i mediji,
- interkulturalna saradnja, uključujući manjine,
- multimodalni prevoz,
- nauka i tehnologija,
- održiva poljoprivreda, i
inter-regionalna i prekogranična saradnja.
Ciljevi Cooperation Activities su podrška ustanovljavanju i implementaciji
koherentne i sveobuhvatne saradnje među zemaljama članica CEI-ija kroz:
- transfer znanja, posebno od EU ka ne-EU zemljama članicama,
- razmjenu iskustava i dobre prakse među zemaljama članica CEI-ija,
- zajedničke političke procjene i razvoja, i
- jačanje operativnih kapaciteta i mogućnosti.
Do 15.000 EUR. CEI doprinos ne može preći 50% ukupnih troškova
aktivnosti. Ostatak mora biti finansiran iz aplikantovih ili drugih resursa.
CEI doprinos će pokriti samo stvarne troškove organizacije za aktivnosti
dokazane računima ili odgovarajućim ekvivalentom plaćanja. Narativni i
finansijski izvještaj treba biti podnešen CEI-iju do 90 dana nakon završetka
datuma implementacije naznačenog na aplikacionoj formi.
Rok za prijave
Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 27. maja/svibnja. Novi se očekuje
tokom iduće godine.
Geografsko područje
podrške
CEI zemlje uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Aktivnosti koje se finansiraju su:
- konferencije, seminari, radionice i druge vrste skupljanja,
- studije i analize, i
- treninzi.
Također mogu biti razmotrene i druge aktivnosti koje su u cilju
zadovoljavanja osnovnog cilja. Tokom evaluacije nijedna aktivnost neće
imati preferencu nad drugom, već će fokus biti na kvalitet projekta.
Kako aplicirati?
www.ceinet.org/content/cooperation-activities?tab=0
Kontakt
CEI Secretariat
Ms. Paola Plancher
Senior Executive Officer
Via Genova 9, 34121 Trieste, Italy
Tel: +39 040 7786 726
Email: [email protected]
Web stranica: www.ceinet.org
46
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Channel Foundation (Fondacija Channel)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
The Channel Foundation
Channel Foundation je mala, privatna fondacija smještena u Seattle,
Washington, SAD, koja promovira liderstvo u ženskim ljudskim pravima
širom svijeta. Misija fondacije je da finansira i stvara mogućnosti za grupe
koje rade u mnogim područjima svijeta da obezbijede da su ženska prava
poštovana, zaštićena i ispunjena.
U cilju jačanja globalnog pokreta za ženska ljudska prava, trenutno se
fokusiramo na šest područja rada:
- obezbjeđenje ženskog učešća u rješenju konflikta i izgradnji mira,
- unaprijeđenje ženskih prava i liderstva,
- obezbjeđenje reproduktivnih prava / pravde,
- prevazilaženje pravne nejednakosti (uključujući nasljedstvo),
- završetak nasilja nad ženama i zaštita prava braniteljica ljudskih
prava, i
- promoviranje medijskih reformi i gender jednakosti.
Veličina donacije
Različiti.
Rok za prijave
Otvoreno tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Naša generalna strategija uključuje napore za:
- učešćem u međunarodnim, regionalnim i nacionalnim mrežama
ljudsko-pravaških aktivistica i donatora kako bi se donijele
informirane, saradničke i strateške odluke o finansiranju,
- promoviranjem razmjene među aktivisticama na globalnom jugu,
edukatoricama i lidericama u zajednicama, te
- obezbjeđivanjem učešća žena iz istorijski marginaliziranih zajednica
u osoblju, odborima i savjetodavnim mrežama grupa koje
podržavamo.
Kako aplicirati?
www.channelfoundation.org/what.html
Kontakt
603 Stewart St., Ste. 415
Seattle, WA 98101-1247
Web stranica: www.channelfoundation.org
47
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation
(Fondacija Charles A. and Anne Morrow Lindbergh)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
The Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation
Fondacija podržava sadašnje i buduće generacije koje rade na jednakosti
koja "...povezuje suštinsku mudrost prirode sa naučnim saznanjima..."
(Charles A. Lindbergh) i "balansira snagu i život sa poštovanjem prema
životu" (Anne Morrow Lindbergh).
Lindbergh donacije se daju za sljedeće kategorije:
- poljoprivreda,
- avijacija / aeronautika,
- zaštita prirodnih resursa, uključujući životinje, biljke, vodu, te opšta
zaštita (zemlja, vazduh, energija, itd.),
- obrazovanje, uključujući umjetnost i interkulturnu komunikaciju,
- istraživanje,
- zdravstvo, uključujući biomedicinska istraživanja i adaptivnu
tehnologiju,
- smanjenje otpada i upravljanje otpadom, i
- A. Jonathan Lindbergh Brown donacija se može dati za projekte
koji podržavaju adaptivne tehnologije ili biomedicinska istraživanja
koja se rade s ciljem smanjenja nejednakosti između ljudi i naše
životne okoline.
Veličina donacije
Do 10.580 USD (simbolična suma koja predstavlja troškove aviona Spirit of
St. Louis).
Rok za prijave
Trenutno ne primaju prijave, a novi poziv se očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Fondacija je otvorena za aplikacije svih, ali aplikanti moraju raditi na
istraživačkim ili obrazovnim projektima.
Kako aplicirati?
www.lindberghfoundation.org/docs/index.php/application-forms
Kontakt
The Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation
2150 Third Avenue North, Suite 310
Anoka, MN 55303 2200
Tel: +1 763 576 1596
Faks: +1 763 576 1664
Email: [email protected]
Web stranica: www.lindberghfoundation.org
48
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Charles Stewart Mott Foundation (Fondacija Čarls Stjuart Mot)
Naziv programa
Civil Society Program
Opšti ciljevi
Cilj programa je podsticati društva u srednjoj i istočnoj Evropi i Rusiji gdje
ljudi i zajednice poštuju pravadrugih i uspješno se angažuju u donošenju
odluka koje utiču na politike i procese koji oblikuju njihove živote na
lokalnom, nacionalnom i/ili međunarodnom nivou.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Razvoj neprofitnog sektora i filantropije; građansko angažovanje i učešće
javnosti; tranziciona pravda.
Veličina donacije
Prosjek donacije je 100.000 USD. Iznos većine naših grantova jeste između
15.000 USD i 250.000 USD godišnje. Trajanje projekta je minimalno dvije
godine.
Rok za prijave
Primaju projekte tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Kosovo.
Kriterij podobnosti
Svi budući kandidati treba da se informišu o misiji, oblasti djelovanja,
geografskoj oblasti i raspoloživosti fonda CSM-a prije nego što uspostave
početni kontakt.
Procedura za dodjelu sredstava obavlja se na više načina:
- Tražimo da organizacije sa kojima smo ostvarili kontakt dostave
prijedloge projekata.
- Objavljujemo povremene pozive za prijedloge projekata (RFPs) koji
se bave određenim problemima i oblastima.
- Primamo prijedloge projekata koji nisu posebno pozvani ali koji
spadaju u naše programske prioritete i koji su u skladu sa našim
uputstvima.
- Obzirom da su sredstva fonda ograničena, posebno preporučujemo
pisma interesovanja za one ideje i projekte koji nisu dostavljeni po
pozivu. Pisma treba da sadrže kratak opis projekta, potrebna
sredstva i vremenski period za realizaciju projekta.
- Razmatraće se prijedlozi za opštu podršku kao i prijedlozi posebnih
projekata. Prihvataju se projekti koji traju jednu i više godina.
Kako aplicirati
www.mott.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/appprocedures.aspx
Kontakt
Office of Proposal Entry
(Kancelarija za primanje prijedloga projekta)
C.S. Mott Foundation
Mott Foundation Building
503 S. Saginaw St., Suite 1200
Flint, MI 48502-1851,U.S.A.
Web stranica: www.mott.org
49
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Cities Alliance
Naziv programa
Catalytic Fund Call for Proposals
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
Veličina donacije
se
Cities Alliance globalno partnerstvo za urbano smanjenje siromaštva i
promicanje uloge gradova u održivom razvoju je pokrenula Catalytic Fund
Call for Proposals 2014 s ciljem da se poveća prostorna, socijalna i
ekonomska uključenost, odgovarajući na dva široka imperativa:
- Proizvodnja pametnih, inovativnih i održivih načina prikupljanja relevantnih
i tačnih podataka i informacija kako bi se premostile praznine odgovornosti,
transparentnosti i vjerodostojnosti, kao i za podršku uključivom urbanizmu i
odgovarajućem pružanju usluga.
- Pokretanje dinamičnog angažmana između gradskih donositelja odluka,
pružaoca usluga, zajednica, neformalnih grupa radnika i ostalih isključenih
grupa koje se trenutno nisu u potpunosti odraziti unutar formalnog procesa
upravljanja i planiranja grada.
Cities Alliance čvrsto vjeruje da će bolje poznavanje gradova, kao i
inovativni i suradnički načini generiranja takvih informacija, pomoći
premostiti praznine angažmana, informacija i odgovornosti između gradskih
vlasti i građana. To će također pomoći podržati buduće dobre procese
upravljanja i planiranja.
Prijedlozi projekata trebaju biti unutar jednog ili više ključnih područja. Svi
projekti trebaju pokazati kako je naglašena ravnopravnost polova kroz
planirane aktivnosti.
1. Upoznajte svoje gradske finansije i imovinu. Projekti trebaju imati za
cilj proširiti i produbiti uključenost građana u opštinskim sistemima
finansiranja, razumijevanja odnosa između prihoda i pružanja usluga,
ekonomskih podataka, transparentnosti i povjerenja.
2. Upoznajte svoje građane - društvena odgovornost. Projekti u tom
području trebaju imati za cilj razvoj javnih mehanizama angažmana kako bi
se poboljšala odgovornost upravljanja gradom, te koristiti podatke i
tehnologiju za popunjavanje praznina znanja i odgovornosti između grada i
njegovih građana.
3. Znajte SVE o svom gradu i njegovim izbornim jedinicama. Projekti
trebaju težiti za proizvodnju inovativnih alata, metodologija i procesa, te
definirati, preslikati i kvantificirati sirotinjske četvrti, kao i specifične
stanovnike sa posebnim potrebama.
4. Znajte budući potencijal svog grada - metodologije za planiranje.
Projekti trebaju imati za cilj utvrditi potrebe za informacijama koje su
potrebne za učinkovito upravljanje gradovima, razvoj i testiranje inovativnih
interdisciplinarnih metodologija za prikupljanje gradskih informacija,
integraciju podataka i generiranje konkretnih, razumljivih i praktičnih
rješenja koja će omogućiti učinkovito korištenje zemljišta, izbor socijalne i
ekonomske politike, kao i planiranje otporno na klimatske promjene.
5. Znajte probleme. Bilo koja drugi projekti koji imaju za cilj razviti inovacije
u prikupljanju podataka, alata i procesa o bilo kojem pitanju koje se može
opravdati kao ključno važno za gradove. Aspekt podataka treba biti
potaknut snažnim participativnim procesima, mehanizmima i alatima
usmjerenim na jačanje transparentnosti, odgovornosti i povjerenja među
različitim izbornim jedinicama.
Veličina donacija je između $50.000 - $200.000.
Zadnji rok prijave je bio 30. juni/lipanj 2014. godine, novi poziv se očekuje u
50
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Rok za prijave
narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Zemlje koje su izlistane u OECD DAC List of Aid Recipients su kvalificirane
u okviru ovoga poziva za projekte.
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.citiesalliance.org/node/4724#Guidelines
Kontakt
Cities Alliance
Rue Royale 94, 3rd Floor
Philanthropy House
1000 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 880 40 88
Email: [email protected]
Web stranica: www.citiesalliance.org
51
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Civil Conflict Resolution (Građansko rješavanje konflikta)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Civil Conflict Resolution
Civil Conflict Resolution koji je smješten u Berlinu, dio je Institute for
Foreign Cultural Relations, i kao takav savjetuje NVO-e i German Federal
Foreign Office o rješenju konflikta mirnim putem. Tim promovira,
dokumentira i evaluira projekte implementirane u kriznim područjima širom
svijeta. Program je finansiran od strane German Foreign Office.
Primjeri projektnih tema i aktivnosti koji su finansirani:
obuka i dalja edukacija osoba specijaliziranih u rješenju konflikta
mirnim putem,
ustanovljavanje regionalnih i trans-regionalnih mirovnih mreža,
strategije izgradnje mira orijentirane ka lokalnim zajednicama,
reintegracija bivših vojnika u građanski život,
promocija tradicionalnih oblika medijacije konflikta,
daljnje obrazovanje za specijaliste koji pružaju psihološku podršku
žrtvama i počiniteljima nasilja,
stvaranje foruma za dijalog između stranaka u konfliktu (kao što su
okrugli stolovi, radionice i panel diskusije), i
rad na pomirenju između stranaka u konfliktu.
Veličina donacije
Nije specificirana. Aplikanti koji prethodno nisu dobijali novac mogu aplicirati
sa projektima u iznosu do 70.000 EUR.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Ne postoje specifični regionalni prioriteti u vezi finansiranja. Ipak, primarni
korisnici bi trebali biti ljudi iz regiona koji nisu primili veće sume finansiranja
iz javnih izvora. Iz ovoga razloga se projekti fokusirani na jugoistočnu
Evropu finansiraju, ali na veoma selektivnoj osnovi.
Kriterij podobnosti
Pogledati web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.ifa.de/en/funding/civil-conflict-resolution/fundingprocedure/submitting-an-application.html
Kontakt
Institut für Auslandsbeziehungen
Förderprogramm zivik
Linienstr. 139/140
D-10115 Berlin
Tel: +49 30 284491 60
Faks +49 30 284491 70
Email: [email protected]
Web stranica: http://www.ifa.de/en/funding/zivik-civil-conflict-resolution.html
52
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Civil Rights Defenders (Branioci ljudskih prava)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Civil Rights Defenders Grant Program
Civil Rights Defenders (bivši Švedski helsinški komitet za ljudska prava) je
nevladina organizacija za ljudska prava bez ikakvih političkih i religijskih
usmjerenja. Uloga ovog komiteta je da u skladu sa međunarodnim
sporazumom o civilnim i političkim pravima iz 1966. godine i Helsinškim
aktom iz 1975. godine poveća poštovanje ljudskih prava i sloboda i da
pomogne u demokratskom razvoju državama koje su potpisale gore
navedene sporazume.
Civil Rights Defenders ima za cilj da doprinese povećanju poštovanja
ljudskih prava i razvoju demokratije. Osnova za postizanje ovog cilja jeste
promocija državnih sistema zasnovanih na vladavini prava.
Civil Rights Defenders surađuje sa lokalnim ljudsko-pravaškim
organizacijama u zemljama u kojima su aktivni. Njihovi partneri su
organizacije koje moralno, finansijski i eksplicitno promoviraju ljudska prava.
Surađuju samo sa nevladinim, vjerski i politički neovisnim organizacijama
koje ne zastupaju ili podržavaju nasilje i koje rade na odbrani ljudskih,
građanskih i političkih prava. Ovo znači da statuti, aktivnosti i vodeće osobe
organizacija trebaju imati isti cilj kao i oni. Uvijek prakticiraju nultu stopu
tolerancije ka finansijskim ili drugim neregularnostima.
Svi njihovi partneri rade na neprofitnoj osnovi.
Veličina donacije
Ovisno o projektu. Kontaktirati ured u Sarajevu za više informacija.
Rok za prijave
Tokom godine, u dogovoru sa partnerskim organizacijama.
Grantovi se generalno odobravaju u trajanju od jedne godine, od 1.
januara/siječnja do 31. decembra/prosinca, nakon čega se dostavlja
izvještaj sa detaljima o tome kako je grant iskorišten.
Geografsko područje
podrške
BiH i region.
Kriterij podobnosti
Sve organizacije koje dijele ideje Civil Rights Defenders. Projekti treba da
su u skladu sa strategijom zemlje u kojoj je organizacija aktivna. Projektne
ideje treba isključivo da se bave nekim od tema kojima se bavi Civil Rights
Defenders.
Prije apliciranja kontaktirajte elektronskom poštom predstavnika Civil Rights
Defenders radi informacije o prihvatljivosti aplikacije.
Kako aplicirati
Kontaktirati ured u Sarajevu za više informacija.
Kontakt
Civil Rights Defenders
Field Office Sarajevo
Alipašina 7, drugi sprat
71.000 Sarajevo
Tel: +387 33 552 375
Faks: +387 35 552 376
Email: [email protected]
Web stranica: www.civilrightsdefenders.org
53
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Cisco
Naziv programa
Global Impact Cash Grants
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Cisco poziva na aplikacije za Global Impact Cash Grants partnere u
lokalnim zajednicama širom svijeta koji dijele našu viziju i nude inovativne
pristupe rješavanju značajnih društvenih problema.
Cisco nastoji identificirati, inkubirati i razviti inovativna rješenja koja
rješavaju teške socioekonomske uslove u kojima možemo imati najviše
uticaja: kritične ljudske potrebe, pristup obrazovanju i ekonomsko
osnaživanje.
Cisco vjeruje da naši ljudi i tehnologija mogu napraviti najveći uticaj u
društvenim investicijama na područjima obrazovanja, ekonomskog
osnaživanja i kritičnih ljudskih potreba. Zajedno, ova područja rada mogu
pomoći ljudima prevazići siromaštvo i nejednakost, te napraviti dugoročan
uticaj njegujući snažne globalne zajednice.
Investicije u obrazovanje: Cisco podržava stvaranje i rapoređivanje
tehnoloških rješenja obrazovnih modela koji unapređuju rad i angažman
studenata.
Inovativna rješenja kako bi se povećali kapaciteti korisnika grantova da
isporuče, administriraju i efikasnije prate razvoj obrazovanja.
Oruđa koja povećavaju dostupnost ili poboljšavaju pristup proizvodima ili
uslugama za razvoj kurikuluma, usmjerenost na studente, razvoj
nastavničkog kadra i učešće roditelja.
Programi za siromašno stanovništvo i studente koji su najugroženiji od
napuštanja škola.
Ekonomsko osnaživanje: strategija Cisco je ohrabrivanje uspjeha
uposlenika, uspjeh upošljavanja, preduzetnštvo i dugoročna samoodrživost
kroz pružanje pristupa vještinama, znanju i finansijskim proizvodima kroz
rješenja zasnovana na tehnologijama.
Kritične ljudske potrebe: Cisco želi prevazići ciklus siromaštva i ovisnosti
kroz strateške investicije u organizacije koje uspješno adresiraju osnovne
potrebe siromašnih zajednica.
Veličina donacije
Maksimalan zahtjev za aplikante koji prvi put traže novac je $75.000.
Rok za prijave
Tokom čitave godine na osnovu različitih poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
http://csr.cisco.com/pages/global-impact-grants---how-to-apply
Kriterij podobnosti
Global Impact Cash Grants multipliciraju uticaj kvalificiranih organizacija
širom svijeta sa nacionalnim ili multinacionalnim djelovanjem. Prije
apliciranja organizacije mogu odrediti svoju kvalificiranost uvidom u Grant
Giving Policies.
Organizacije van SAD moraju dostaviti informacije i dokumente koji
dokazuju da organizacija ima ekvivalent američke humanitarne
organizacije.
Organizacije i programi se moraju fokusirati na jedno od četiri programska
područja navedena iznad.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
http://csr.cisco.com/pages/global-impact-cash-grants
54
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Conservation, Food and Health Foundation (Fondacija za zaštitu, hranu i
zdravstvo)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
The Conservation, Food and Health Foundation
Osnovana 1985. godine, Conservation, Food and Health Foundation
promovira zaštitu prirodnih resursa, poboljšanje proizvodnje hrane i
poboljšanje zdravlja u zemljama u razvoju. Fondacija pomaže izgradnju
kapaciteta u zemljama u razvoju u tri glavna područja interesovanja sa
donacijama koje podržavaju istraživanje ili projekte koji rješavaju specifične
probleme.
Fondacija podržava projekte koji demonstriraju jako lokalno liderstvo,
promoviraju profesionalni razvoj u zaštiti prirodnih resursa, poljoprivredi i
zdravstvenim naukama; razvijaju kapacitete lokalnih organizacija; i
adresiraju specifične probleme na terenu. Preferira podršku projektima koji
se tiču nedovoljno finansiranih projekata i geografskog fokusa.
Zaštita prirodnih resursa
Donacije za zaštitu pomažu poboljšanju ekoloških i uslova u životnoj okolini
u zemljama u razvoju. Fondacija podržava istraživanja i slične vezane
aktivnosti, obuku i tehničku podršku naporima koji:
pomažu zaštiti održivih ekosistema i zaštitu biološke različitosti u
zemljama u razvoju, i
obučavaju lokalne lidere u zaštiti resursa, sa naglaskom na
tehničko i naučno obrazovanje.
Hrana
Donacije za hranu podržavaju fokusirane napore u cilju poboljšanja pristupa
hrani u zemljama u razvoju. Područja od interesa za fondaciju su:
promoviranje ili razvoj specifičnih održivih poljoprivrednih praksi sa
potencijalom za napredak nauke i prakse u drugim zemljama,
razvoj novih pristupa koji se bave pitanjem goriva i problemima
resursa vezanih za proizvodnju i pripremu hrane u zemljama u
razvoju,
istražuju i unaprijeđuju inovativno obrazovanje i intervencije
edukacije za male proizvođače hrane i farmere, i
promovišu nove pristupe kontrole pesticida i bolesti koje utiču na
usjeve i hranu u zemljama u razvoju.
Zdravstvo
Fondacija podržava programe javnog zdravstva koji radije preveniraju no
liječe. Podržava istraživačke projekte, tehničku pomoć i obrazovne projekte
koji:
poboljšaju javno zdravlje kroz napore na nivou lokalnih zajednica
koji se bave zaštitom zdravlja, prevencijom bolesti i reproduktivnim
zdravljem, i
povećavaju razumijevanje i borbu protiv tropskih bolesti.
Veličina donacije
Nije specificirana.
Rok za prijave
Idući rok prijave je 3. septembar/rujan 2014. godine, novi se očekuje u
narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Geografski fokus fondacije je čitav svijet.
55
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Kriterij podobnosti
Podržavaju organizacije koje se nalaze u zemljama u razvoju ili u razvijenim
zemljama sa organizacijama koje za cilj imaju podršku zemljama u razvoju.
Kako aplicirati?
http://cfhfoundation.grantsmanagement08.com/?page_id=6
Kontakt
Conservation, Food & Health Foundation
c/o Prentice A. Zinn, Administrator
GMA
77 Summer Street, 8th Floor
Boston, Massachusetts 02110-1006 USA
Tel: +1 617 391 3091
Email: [email protected]
56
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Coca-cola Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Coca-cola Foundation
Coca-Cola Company je lokalni biznis na globalnom nivou. Kako se naše
poslovanje širilo tokom godina tako je rasla i naša podrška zajednicama na
stvaranju i razvoju projekata širom svijeta. Ulažemo naše vrijeme, znanje i
resurse kako bi pomogli razvoj i održavanje održivih lokalnih zajednica.
U Coca-Cola Foundation svaki dan ulazimo u partnerstva s organizacijama
širom svijeta kako bi podržali inicijative i programe koji odgovaraju na
smislen način na potrebe zajednice i njihove prioritete.
Između 2002. i 2010. Fondacija je donirala ukupno 273 miliona USD. Našu
ukupni dobrotvorni prilozi tokom tog razdoblja - kroz Fondaciju i doprinose
iz naše kompanije – su bili više od 690 miliona USD.
Kroz našu globalnu fondaciju osnovanu 1984. godine i finansiranu od CocaCola Company, koncentriramo našu podršku na nekoliko ključnih područja:
Upravljanje vodom: podržavamo pristup čistoj vodi i sanitaciji,
zaštiti voda u ugroženim područjima, korištenju vode za proizvodnju
i osiguranje čiste vode, obrazovanju i programima podizanja svijesti
koji promoviraju očuvanje vode unutar zajednica i industrije.
Zdrav i aktivan način života: podrška vježbama, fizičkim
aktivnostima i prehrambeni obrazovni programi, programi koji
motiviraju promjene ponašanja i programi koji potiču životne
promjene u ponašanju.
Recikliranje: kako bi povećali napore uklanjanja, unaprijedili
recikliranje, povećali svijest zajednice o recikliranju i podršku
istraživanjima i inovacijama.
Obrazovanje: podrška stipendijama, prevencija napuštanja škola,
pristup programima obrazovanja i druge obrazovne inicijative, a sve
na osnovu lokalnih prioriteta.
U Evropi podržavamo stipendije i druge obrazovne programe i inicijative.
Veličina donacije
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
http://www.coca-colacompany.com/our-company/community-requestsguidelines-application
Kontakt
The Coca-Cola Company
P.O. Box 1734
Atlanta, GA 30301, USA
Tel: +1 800 438 2653
57
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Conservation Leadership Programme
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Conservation Leadership Programme
Conservation Leadership Programme (CLP) je partnerska inicijativa koja
uključuje četiri konzervacionističke organizacije – BirdLife International,
Conservation International, Fauna & Flora International, Wildlife
Conservation Society - i BP plc. Misija Conservation Leadership
Programme je promocija razvoja budućih konzervacionističkih lidera i
jačanje kapaciteta da adresiraju najznačajnija konzervatorska pitanja našeg
vremena.
Da bi se postigao taj zadatak, CLP ima sljedeće ključne ciljeve:
identificirati, obučiti i mentorirati buduće lidere konzervacionizma
koji pokazuju predanost očuvanju i održivom razvoju,
podrška praktičnim projektima očuvanja koji se bave prioritetnim
pitanjima, imaju rezultate i komuniciraju pitanja očuvanja, te grade
lokalne kapacitete, i
omogućiti globalnu mrežu očuvanja kako bi podržali nastavak
profesionalnog razvoja, promicali suradnju i osigurali dugoročnu
održivost.
CLP nudi široku različiti podršku konzervatorima u ranoj fazi karijere.
Future Conservationist Awards
Conservation Leadership Programme nudi Future Conservationist Awards
do 15.000 USD timovima sa velikim potencijalom koji za cilj imaju razvoj
kapaciteta i vještina kroz praktične konzervatorske projekte.
Conservation Follow-Up Awards
Conservation Leadership Programme nudi nastavak finansiranja
dobitnicima u okviru prethodne kategorije CLP Future Conservationist
Award Winners u obliku Conservation Follow-up Awards.
Conservation Leadership Awards
Nakon završetka Conservation Follow-up projekta, dobitnici CLP-a su
kvalificirani da apliciraju na Conservation Leadership Award.
Alumni Grants
Ako ste bili član CLP nagrađivanog tima i želite dodatno izgraditi znanja i
vještine možete aplicirati na CLP Alumni Grant. Grantovi u iznosu do 1.250
USD se dodjeljuju dva puta godišnje, a mogu se koristiti za prisustvo
konferencijama, radionicama ili za kratkoročne kurseve koje nude
univerziteti i druge institucije koje su usmjerene na očuvanje životne
sredine.
Kate Stokes Memorial Award
Kroz ovaj fond grant od dodatnih 5.000 USD se daje na godišnjoj osnovi za
izuzetan Follow-up ili Leadership tim podržan od strane Conservation
Leadership Programme. Poseban naglasak je na timu koji pokazuje
posebno jaku strast, entuzijazam i dugoročnu predanost konzerviranju.
Mentorstvo
Cilj CLP mentorstva je pružiti priliku za Program Alumni da rade kao
mentori na tekućim projektima i/ili da sa potencijalnim kandidatima podijele
svoja znanja i iskustva.
Savjeti i podrška
CLP nudi niz savjeta i podrške potencijalnim aplikantima, CLP dobitnicima i
alumni zajednici.
Različita na osnovu otvorenih poziva za projekte. Većina novih poziva se
otvara u julu/srpnju ove godine.
58
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Rok za prijave
Tokom godine na osnovu otvorenih poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
CLP nudi podršku mladim konzervatorima koji žive i rade u Africi, Aziji,
istočnoj i jugoistočnoj Evropi, Latinskoj Americi i Karibima, Bliskom istoku, i
Pacifičkim ostrvima.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
http://www.conservationleadershipprogramme.org/Apply.asp
Kontakt
Email: [email protected]
Web stranica: http://www.conservationleadershipprogramme.org
59
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Copernicus
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Program podrške studentima iz srednje i jugoistočne Evrope
Pružanje podrške u obrazovanju kvalifikovanih studenata iz istočne, srednje
i jugoistočne Evrope. Kroz program se radi na intenziviranju kontakta
između istoka i zapada, čime se doprinosi izgradnji, stabilizaciji i
demokratizaciji istočne, srednje i jugoistočne Evrope.
Stipendisti programa Copernicus studiraju jedan semestar na univerzitetima
u Berlinu, Hamburgu ili Minhenu i imaju dvomjesečnu praksu u jednom
preduzeću ili javnoj ustanovi.
Stipendisti su smješteni u porodicama ili u studentskim domovima,
pokrivena im je cijena povratne karte, zdravstvenog osiguranja i školarine, i
dodjeljuje im se džeparac u iznosu od 180 EUR mjesečno.
Rok za prijavu je 1. septembar/rujan za studijski boravak koji počinje 1.
aprila/travnja, te 1. mart/ožujak za studijski boravak koji počinje 1.
oktobra/listopada.
Geografsko područje
podrške
Zemlje istočne, srednje i jugoistočne Evrope.
Kriterij podobnosti
Za više informacija posjetite web stranicu: www.copernicus-stipendium.de
Kako aplicirati?
Za više informacija posjetite web stranicu: www.copernicus-stipendium.de
Kontakt
Copernicus e.V.
Postfach 130261 (Mittelweg 11–12)
D- 20102 Hamburg, Germany
Email: [email protected]
Web stranica: www.copernicus-stipendium.de
60
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Council of Europe (Vijeće Evrope)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
The Human Rights Trust Fund
Human Rights Trust Fund (HRTF) je uspostavljen u martu/ožujku 2008.
godine od Norveške, inicijatora i osnivača Council of Europe i CEB Council of Europe Development Bank. Od osnivanja su se pridružili
Njemačka, Holandija, Finska, Švicarska i Velika Britanije.
Fond finansira aktivnosti koje podržavaju napore zemalja članica u
implementaciji Evropske konvencije o ljudskim pravima (Konvencije) i druge
instrumente ljudskih prava Vijeća Evrope i doprinose jačanju Evropskog
suda za ljudska prava kroz:
- očuvanje i promoviranje zajedničkih temeljnih vrijednosti koje se tiču
ljudskih prava, demokratije i vladavine prava,
- osiguranje učinkovitih mehanizama provjere kompatibilnosti propisa i
upravne prakse s Konvencijom, uključujući i osiguranje učinkovitih domaćih
pravnih lijekova, i
- olakšanje provedbe nacionalnih mjera za sprečavanje ili ispravak kršenja
ljudskih prava.
Veličina donacije
Nije definirana.
Rok za prijave
Nije definiran.
Geografsko područje
podrške
Zemlje članice Vijeća Evrope.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.coe.int/t/dghl/humanrightstrustfund/default_en.asp
Kontakt
Secretariat of the Human Rights Trust Fund
Verena Taylor, Director
Office of the Directorate General of Programmes
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel: + 33 388 41 28 64
Faks: + 33 390 21 46 31
Email: [email protected]
Web stranica:
http://www.coe.int/t/dghl/humanrightstrustfund/contacts_en.asp
61
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Creative Force Western Balkans and Turkey (Kreativna snaga zapadnog Balkana i
Turske)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Creative Force Western Balkans and Turkey (Kreativna snaga zapadnog
Balkana i Turske)
Kreativna snaga zapadnog Balkana i Turske je dio švedske reforme
suradnje okvirnog programa za region, a cilj mu je jačanje demokratije,
pravedan i održivi razvoj, te bolji odnosi s EU i poznavanje i prihvatanje
njenih temeljnih vrijednosti.
Kreativna snaga zapadnog Balkana i Turske za cilj ima promicanje slobode
govora i razvoj demokratskih struktura, s posebnim naglaskom na ženska
prava. Ovi ciljevi će se postići putem zajedničkih procesa učenja i održivih
mreža između aktera na području kulture, medija i srodnih sektora u
Švedskoj i programskim zemljama navedenim u nastavku.
Specifičnije, program je namijenjen za pomoć u postizanju jednog ili više
sljedećih ciljeva:
Uzajamno poboljšani i ojačani procesi izgradnje kapaciteta i
održivost mreža aktera koji koriste kulturu i druge kreativne alate za
promicanje veće svijesti o demokratskim vrijednostima i ljudskim
pravima.
Poboljšane mogućnosti slobode mišljenja i izražavanja kroz veći
pristup sredstvima kulturnog i umjetničkog izražavanja.
Bolji pristup informacijama i pravo na komunikaciju putem stvaranja
novih arena i oblika komunikacije.
Veća jednakost i nediskriminacija pomoću pristupa koji promoviraju
kulturnu raznolikost i ljudska prava.
Postoje dvije vrste finansiranja:
Inicijalno finansiranje je dostupno za svrhe kao što su posjete,
razmjene eksperata i putovanja planiranja. Maksimalno trajanje
projekta je 12 mjeseci. Maksimalan iznos na koji se može aplicirati
je SEK 100.000.
Finansiranje za suradničke projekte je dostupno za inicijative u
maksimalnom trajanju od 24 mjeseca. Dostupne sume na koje se
može aplicirati su u iznosima od SEK 100.000 − SEK 300.000
(maksimalno SEK 100.000). Za projekte dužine preko 12 mjeseci
potrebni su srednjoročni izvještaji prije distribucije preostalih
sredstava.
Za inicijalno finansiranje naredni rok prijave je 15. septembar/rujan 2014.
godine.
Za veće grantove apliciranje za 2014. godinu je zatvoreno, novi poziv se
očekuje 2015. godine.
Geografsko područje
podrške
Projekti mogu biti implementirani u Švedskoj iili jednoj ili više programskih
zemalaja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Srbija i
Turska).
Kriterij podobnosti
Primarna ciljna grupa Creative Force finansiranja su akteri promjena i
osobe koje kreiraju javna mišljenja na području kulture, medija i srodnih
sektora. Oni bi trebali raditi u kreativnim procesima koji će pomoći kako bi
se postigli programski ciljevi. Primjeri su predstavnici kulturnog sektora koji
rade na promicanju temeljnih demokratskih vrijednosti i ljudskih prava,
predstavnici nezavisnog novinarstva/medija i novih oblika komunikacije,
osobe koje kreiraju javna mišljenja i branitelji ženskih prava.
Konačni korisnici Creative Force inicijativa su grupe/pojedinci čije okolnosti
karakterizira nedostatak poštovanja ljudskih prava i sloboda. Creative Force
62
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Kako aplicirati?
Kontakt
stavlja poseban fokus na žene, djecu, mlade i manjine.
SI će dati prednost projektima s komunikativnim dimenzijama koje imaju
potencijal za širu diseminaciju i koji će pomoći da oblikuju mišljenje i
potaknu rasprave o pitanjima kojima se bave.
https://eng.si.se/areas-of-operation/leadership-programmes-and-culturalexchange/creative-force-programme/creative-force-eastern-europe-andwestern-balkans/
Swedish Institute
Slottsbacken 10 Box 7434
S-103 91 Stockholm
SWEDEN
Tel: +46 8 453 78 00
Faks: +46 8 20 72 48
Lejla Hastor
Department for International Relations
Development Programmes Unit
Programme Manager
Tel: +46 08 453 78 68
Email: [email protected]
Web stranica: https://eng.si.se
63
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Cultural Grassroots Project
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Cultural Grassrots Grants
Podrška za kulturne projekte u lokalnoj zajednici se daje za provedbu
kulturnih i projekata visokog obrazovanja koje provode neprofitne
organizacije, lokalne vlasti, istraživačke i ustanove visokog obrazovanja,
aktivne na nivou lokalne zajednice u zemljama u razvoju. Podrška se daje
izravno promicanju kulture i visokog obrazovanja, a također se potiče
razumijevanje i kulturna razmjena s Japanom.
Svi razvojni projekti na promicanju kulture i visokog obrazovanja u nekoj od
prihvatljivih zemalja usmjerenih na rad u lokalnoj zajednici su prihvatljivi za
finansiranje. Neki od primjera prihvatljivih projekata su (ovo nije iscrpan
popis):
- kursevi japanskog jezika, kao i oprema za iste,
- ozvučenje i rasvjetna oprema za pozorišta,
- sportska oprema za sportske sadržaje i organizacije (uključujući
borilačke sportove), i
- audio-vizualna oprema za umjetničke galerije i muzeje.
Prioritetna područja i detaljne uslove određuje japanska ambasada ili
konzulat u svakoj zemlji koja ispunjava uslove u skladu sa specifičnim
potrebama za kulturu ili područja visokog obrazovanja.
Veličina donacije
Na osnovu poziva za projekte.
Rok za prijave
Tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Zemlje u razvoju.
Kriterij podobnosti
Svaka neprofitna organizacija ispunjava uvjete za dobijanje podrške. Uslov
je da organizacija provodi projekte na promicanju kulture i visokog
obrazovanja (uključujući i sport) na nivou lokalne zajednice u prihvatljivim
zemljama. U posebnim slučajevima, vladine institucije mogu biti kvalificirane
za podršku.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu ambasade Japana u BiH www.bosnia.embjapan.go.jp ili www.mofa.go.jp.
Kontakt
www.mofa.go.jp
64
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
DAAD – njemački servis za akademsku razmjenu
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Stipendije DAAD za studiranje i grantovi za istraživački rad – Studije i
istraživački rad u Nemačkoj
Započeti i/ili osnažiti suradnju između visokoškolskih institucija zemalja
zapadnog Balkana i Njemačke, proširiti akademsku razmjenu i omogućiti
međunarodno studiranje i istraživački rad studentima i naučnicima.
Aktivnosti su u sljedećim područjima:
- ljetnji kursevi, intenzivni kursevi jezika, stažiranje, studijska
putovanja za grupe studenata,
- master studije na njemačkom ili engleskom jeziku (međunarodni
programi) u Njemačkoj,
- doktorske studije (na njemačkom ili engleskom jeziku),
- studijski boravak za doktorante, postdoktorante i profesore, i
- akademska razmjena u okviru novih ili postojećih partnerstava
između univerziteta/fakulteta ili odsjeka.
Studenti: 750 EUR/mjesečno.
Doktoranti: 1.000 EUR/mjesečno.
Naučnici: do 2.240 EUR/mjesečno.
Troškovi međunarodnih putovanja i zdravstvenog osiguranja obično bivaju
dodati.
Rok za prijave
Opšti rok je 15. novembar/studeni svake godine.
Geografsko područje
podrške
Zapadni Balkan.
Kriterij podobnosti
Studenti i istraživači iz svih disciplina.
Kako aplicirati?
www.daad.de/laenderinformationen/bosnien-und-herzegowina/de
Kontakt
www.daad.de/laenderinformationen/bosnien-und-herzegowina/de
65
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Darwin Initiative Round 21
Naziv programa
Darwin Initiative Round 21
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Darwin Initiative je finansirana od strane Department for International
Development i Department for Environment, Food and Rural Affairs.
Darwin Initiative podržava zemlje u razvoju da rade na konzerviranju
biorazličitosti i smanjenju siromaštva. Projekti koji pomažu zemljama u
razvoju da zadovolje ciljeve pod Convention on Biological Diversity, Nagoya
Protocal on Access and Benefit-sharing, International Treaty on Plant
Genetic Resources for Food and Agriculture i Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) su podržani
u okviru ove inicijative.
Prijave moraju dati dokaze o očuvanju biološke raznolikosti i prednosti
smanjenja siromaštva i razvoja ili izravne koristi ljude u kvalificiranim
zemljama.
To uključuje projekte usmjerene na:
- prekomjerno iskorištavanje,
- invazivne vrste,
- degradaciju i gubitak staništa,
- ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu,
- održivo korištenje,
- agrobiorazličitost koja generira drugačije načine života, i
- sigurnost hrane, zdravlje i sigurnost vode.
Veličina donacije
Veličina donacije je od 80.000 do oko 300.000 funti (prosječna veličina
granta je oko 250.000 funti) za trogodišnje trajanje projekta.
Rok za prijave
Zadnji rok prijave je bio 3. juli/srpanj 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Sve zemlje u svijetu.
Kriterij podobnosti
Aplikanti mogu dolaziti iz bilo koje zemlje. Moraju imati rezultate rada na
sličnim vrstama projekata, pokazati iskustvo u vođenju projekata slične
vličine, i nominirati projekt lidera koji će biti odgovoran za tehničko
upravljanje projektom.
Kako aplicirati?
Za više informacija pogledajte Darwin Initiative Round 21 How to Apply
Kontakt
https://www.gov.uk/darwin-initiative-applying-for-main-project-funding#whocan-apply
66
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
The Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU
Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU je jedna od najvećih evropskih
fondacija i promovira inovativne i primjerene projekte zaštite životne
okoline.
DBU vodič je podijeljen u devet sljedećih područja podrške:
I. Tehnologije zaštite životne okoline
Područje podrške 1: ekološke i odgovarajuće procedure i proizvodi
Područje podrške 2: zaštita klime i energije
1. Zaštita klime
2. Energetska efikasnost i održiva energija
Područje podrške 3: arhitektura i izgradnja
1. Integralno planiranje i zaštita zemlje
2. Metode zaštite resursa i proizvoda
II. Istraživanja o životnoj okolini i zaštiti prirode
Područje podrške 4: primijenjena ekološka istraživanja
1. Program stipendija
2. Održiva hemija - procedure i proizvodi
3. Biotehnološke procedure i proizvodi
Područje podrške 5: ekološko korištenje zemlje
1. Poljoprivredne procedure i proizvodnja
2. Održivo korištenje šuma
3. Uzgajanje i rast
Područje podrške 6: zaštita prirode
1. Zaštita prirode u kultiviranim okruženjima
2. Regeneracija uništenog habitata
3. Zaštita prirode u naseljenim područjima
4. Zaštita prirode u prirodnim staništima i zaštićenim zonama
III. Razgovor o okolišu i zaštita prirodne imovine
Područje podrške 7: razmjena informacija o okolišu
1. Metodi i instrumenti
2. Testiranje i korištenje novih formata medija
3. Elektronski mediji
4. Eko-menadžment sistemi za mala i srednja preduzeća
Područje podrške 8: obrazovanje o životnoj okolini
1. Interdisciplinarna razmjena i razgovor o prirodnom okolišu i prirodi
2. Obrazovanje za održivost
3. Profesionalno obrazovanje o okolišu i konsultiranje o životnoj okolini
Područje podrške 9: životna okolina i imovina
1. Zaštita kulturne imovine pod okolišnim aspektima
2. Zaštita istorijskih kulturnih naslijeđa i nacionalno važnih vrtova
3. Saradnja u zaštiti kulturne imovine i zaštita prirode
Veličina donacije
Različiti.
Rok za prijave
Različiti.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet
67
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.dbu.de/364.html
Kontakt
Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU
P.O Box 1705
49007 Osnabrück
An der Bornau 2
49090 Osnabruck
Tel: + 49 541 9633 - 0
Faks: + 49 541 9633 190
Web stranica: www.dbu.de/371.html
68
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) GmbH
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Programi podrške
GIZ radi u Bosni i Hercegovini u ime njemačkog Saveznog ministarstva za
privrednu suradnju i razvoj (German Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development - BMZ) od 1995. godine. Fokus je na
održivom privrednom razvoju, demokratiji i civilnom društvu. Još od
uspostavljanja državne strukture podržavaju provedbu reformi usmjerenih
integracijama u Evropsku uniju.
GTZ savjetuje i pomaže Bosni i Hercegovini u razvoju tržišne ekonomije,
stabiliziranjem domaće situacije i poboljšanjem okvira za okvira učlanjenja
u Evropsku uniju. Suradnja se usredotočuje na prioritetna područja:
- Promocija trgovine sa inostranstvom,
- Energetska efikasnost,
- Modernizacija opštinski/oćinskih usluga, i
- Pravne reforme.
Veličina donacije
Ovisi o projektima.
Rok za prijave
Nije specificiran.
Geografsko područje
podrške
Jugoistočna Evropa.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
GIZ Office Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7a
71.000 Sarajevo
Tel: +387 33 957 500
Faks: +387 33 957 501
Web stranica: http://www.giz.de/expertise/html/4709.html
69
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za razvoj i
pomoć)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Development and Aid World News Service (Svjetski novinski servis za
razvoj i pomoć)
Development and Aid World News Service je platforma za promicanje
nezavisnog humanitarnog novinarstva i pripovijedanja. Nudeći podršku
piscima, blogerima, fotografima, građanskim novinarima i tradicionalnim
medijima, DAWN podržava pričanje ljudskih priča koje su od globalnog
interesa. DAWN se zalaže za smanjenje prepreka povezanih s
humanitarnim novinarstvom i pričanjem priča.
Development and Aid World News Service je medijska platforma za ljude
zainteresirane za globalne vijesti. Naš vodeći proizvod je DAWN Digest,
dnevni press-clipping servis koji omogućuje lako čitanje dnevnog pregleda
globalnih humanitarnih vijesti.
Cilj nam je uspostaviti DAWN kao platformu za podršku novinarstvu za
humanitarne zajednice. Kroz prihode od pretplate na DAWN Digest ćemo
započeti izdavačku platformu i davati ćemo mikro-grantove za podršku
izvještavanju i pričanju priča o globalnim humanitarnim pitanjima.
Da li vam je potreban novi objektiv vašeg fotoaparata? Trebate li pomoć za
pokrivanje troškova avionske karte? Ako ste humanitarni pripovjedač i
možete pokazati kako će 500 USD pomoći vaš projekt, trebali biste
razmotriti vašu aplikaciju. Jasno nam je da 500 USD vjerojatno neće pokriti
cijeli trošak vašeg projekta, ali nadamo se da može pomoći. Kako DAWN
raste, početi ćemo davati veću podršku.
Veličina donacije
Do 1.000 USD.
Rok za prijave
Informacije o zadnjim dobitnicima grantova su objavljene
februara/veljače, a novi pozivi se očekuju u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://dawnsdigest.com/grants/
Kontakt
http://dawnsdigest.com
krajem
70
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Digital Defenders Partnership
Naziv programa
Digital Defenders Partnership
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Digital Defenders Partnership podržava projekte koji se bave hitnim
digitalnim situacijama, u vezi kako mreže povezanih hitnih slučajeva
(internet i mobilnih) i korisnika vezano uz hitne slučajeve (blogera, novinara
i branitelja ljudskih prava), u internet represivnim i tranzicijskim uslovma.
Projekti pojedinaca i organizacija imaju pravo na podršku ako planiraju raditi
na izravnom ublažavanju digitalnih hitnih slučajeva ili poboljšanju digitalnog
sigurnosnog aparata. Podrška može biti izravna pomoć za zamjenu
opreme, sigurni hosting, VPN veze, osiguranje osobne pravne zaštite,
privremena podrška koja je potrebna kako bi se ublažile određene digitalne
hitne situacije, kick start digitalne sigurnosti ili ispitivanja i istraživanja
određenih prijetnji ugroženih internet korisnika.
Digital Defenders Partnership je mehanizam dodjele grantova koji
koordinira digitalni odgovor u slučajevima hitnosti i pruža finansijsku
podršku kroz tri vrste grantova:
- Grantovi u slučaju hitnosti za ugrožene korisnike interneta koji se
suočavaju sa digitalnom hitnosti u okolini koja je represivna na
području internetu. Ovi grantovi pružaju direktne (pravne) savjete i
finansijsku i drugu podršku osobama u slučajevima hitnosti vezano
za sajber napade, ugrožavanja računa i uređaja, te sigurne veze.
- Grantovi za direktnu podršku za cilj imaju pružanje savjeta i
podrške organizacijama koje su pod digitalnim napadima i traže
načine da se poboljša njihov digitalni sigurnosni aparat, postaviti
privremeni helpdesk ili za testiranje i istraživanje određene prijetnje.
- Strateško
partnerstvo
sa
nevladinim
organizacijama
i
profesionalcima koji rade na jačanju područja digitalne hitnosti.
Veličina donacije
Od $5.000 do $50.000.
Rok za prijave
Poziv u okviru strateškog partnerstva je bio otvoren do 24.
avgusta/kolovoza, a novi se očekuje u narednom peridou.
Zahtjevi u okviru poziva za Grantove u slučaju hitnosti ili Grantovi za
direktnu podršku se mogu predati u bilo koje vrijeme putem web-stranice.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Čitav svijet.
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://digitaldefenders.org/wordpress/#section-grants
Kontakt
Hivos
Attn. Digital Defenders Partnership
P.O. Box 85565
2508 CG Den Haag
the Netherlands
Email: [email protected]
Web stranica: http://digitaldefenders.org
71
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Doen Foundation (Fondacija Doen)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program donacija
DOEN Fondacija finansira različite inicijative zahvaljujući podršci od strane
Dutch Post Code Lottery, Sponsor Bingo Lottery i BankGiro Lottery. DOEN
koristi doprinose Dutch Post Code Lottery za područja održivog razvoja,
Sponsor Bingo Lottery doprinosi za područja javne dobrobiti, a doprinos
BankGiro Lottery za kulturalne projekte. DOEN Fondacija je zainteresirana
za stimuliranje veza između različitih aktera. Ipak, DOEN finansira inicijative
u inostranstvu samo na području održivog razvoja. Zato je skidanje
aplikacije na engleskom moguće samo za ovo područje.
DOEN-ov primarni fokus na područjima održivog razvoja je na sociokulturnim aspektima ('ljudi'), ekonomskim aspektima ('profit') i ekološkim
aspektima ('planet'). DOEN Fondacija je kreirala sljedeće programe koji
predstavljaju ove aspekte: a) razvoj finansijskog sektora, b) proizvodnja i
potrošnja, c) klima i energija, d) društvena i ekonomska ljudska prava, i e)
kultura i mediji.
Veličina donacije
Nije specificirano (obično do 1/3 vrijednosti projekta).
Rok za prijave
Aplikacije se primaju tokom čitave godine, ali najmanje četiri mjeseca prije
planiranog početka projekta.
Geografsko područje
podrške
Najveći fokus na Holandiji i Africi, ali su otvoreni i za ideje iz drugih dijelova
svijeta.
Kriterij podobnosti
Aplicirati mogu samo organizacije, ne i pojedinci.
Prilikom odlučivanja o aplikaciji DOEN posebnu pažnju obraća na poslovnu
komponentu, kao i socijalnu i komponentu održivosti na način na koji je
predstavljena u aplikaciji, sa naglaskom na tri P: ljude, planetu i profit
(People, Planet, Profit).
Kako aplicirati?
www.doen.nl/web/applications.htm
Kontakt
P.O. Address:
DOEN Foundation
postbus 75621
1070 AP Amsterdam
Tel: +31 20 5737 333
Faks: +31 20 573 7370
Email: [email protected]
Web stranica: www.doen.nl
72
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Dorothea Haus Ross Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program donacija
Misija Fondacije Dorothea Haus Ross je podrška organizacijama koje pomažu
ranjivu djecu. U SAD i širom svijeta nijedno dijete ne bi smjelo biti
zaboravljeno. Djeca imaju pravo na zdrav, siguran i moralan početak života i
uspješno odrastanje.
Fondacija ima poseban interes u pomaganju:
- bolesne djece,
- djece tjelesnih invalida,
- ozlijeđene djece,
- unakažene djece,
- djece sa poteškoćama u razvoju,
- emocionalno oštećene djece,
- djece s malo ili bez pristupa obrazovanju,
- učenje djece s poteškoćama,
- siročadi,
- ranjive djece kao posljedica prirodnih katastrofa ili sukoba,
- tjelesno zlostavljane i zanemarene djece, i
- pothranjene djece.
Veličina donacije
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Iako pružaju značajnu podršku djeci izvan SAD, ne možemo slati novac
izravno za strane dobrotvorne svrhe. Potrebno je da pronađete američku
organizaciju s kojom ćete raditi. Tražimo da takve organizacije imaju znanje o
vašem radu. One bi trebali biti u poziciji da provjere integritet vaše
organizacije, prihvate odgovornost za potrošnju sredstava i da vam daju
preporuku. Molimo kontaktirajte naš ured s bilo kakvim pitanjima ili za pomoć
u vezi s ovim pitanjem.
Kako aplicirati?
www.dhrossfoundation.org/index.php?option=com_content&view
=article&id=13:how-to-apply&catid=1
Kontakt
The Dorothea Haus Ross Foundation
1036 Monroe Avenue
Rochester, New York 14620 USA
Attention: Wayne S. Cook, Ph.D.
Foundation Executive
Tel: +1 585 473 6006
Faks: +1 585 473 6007
Email: [email protected]
Web stranica: www.dhrossfoundation.org
73
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (STIDIT) (Holandska
fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji - STIDIT)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji
Dutch Foundation for Dialogue in Transition Regions (Holandska fondacija za
dijalog u zemljama u tranziciji STIDIT) je posvećena podršci ljudima u
konfliktnim područjima i zemljama u političkoj tranziciji. STIDIT se posebno
fokusira na grupe, često u sastavu nacionalnih manjina, koje su oštećene,
kojima se prijeti ili su izostavljene u zemlji u procesu tranzicije.
STIDIT nastoji aktivno podržavati građane u tranzicijskim i konfliktnim
zemljama i regijama u procesima dizajniranim za nuđenje održivog
poboljšanja lokalnih uslova života, kroz vlastite inicijative i suradnju različitih
pojedinaca i grupa.
STIDIT stimulira i pruža podršku u razvoju privatne inicijative u ovim
tranzicijskim prostorima koje često karakteriziraju tekuće socijalne,
ekonomske i političke nestabilnosti. STIDIT smatra da je od iznimne važnosti
istraživanje i prepoznavanje kako je u danom kontekstu potrebno ojačati
obespravljene grupe i pojedince.
Teme koje STIDIT podržava su:
ljudska prava,
učešće i dijalog,
društveno-ekonomski razvoj,
podrška civilnom društvu, i
zaštita životne okoline.
Veličina donacije
Nije definirana, pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Nije definiran, pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Više zemalja svijeta uključujući BiH.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
STIDIT
Koningslaan 60
3583 GN Utrecht
The Netherlands
Tel: +31 302 545 840
Faks: +31 302 545 376
Email: [email protected]
Web stranica: www.stidit.nl
74
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Economic and Social Research Council (Ekonomsko i društveno istraživačko
vijeće)
Economic and Social
istraživačko vijeće)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Research
Council
(Ekonomsko
i
društveno
Mi smo najveća organizacija u Velikoj Britaniji za finansiranje istraživanja o
ekonomskim i društvenim pitanjima. Podržavamo nezavisno, visokokvalitetno istraživanje koje ima uticaj na biznis, javni sektor i treći sektor.
Naš ukupni budžet za 2014/15 je 213 miliona funti. U svako vrijeme
podržavamo preko 4.000 istraživača i post-diplomaca u akademskim
institucijama i nezavisni istraživački instituti.
Naša uloga je da:
- Promoviramo i podržavamo, na sve načine, visoko-kvalitetno,
strateško i primjenjeno istraživanje i vezano post-diplomsko
obrazovanje u društvnim naukama.
- Radimo na unaprijeđenju znanja i pružanju naprednog znanja i
pružiti obuku naučnicima u drušvenim naukama koji zadovoljavaju
potrebe korisnika, na taj način dajući doprinos ekonomskoj
kompetitivnost Velike Britanije, efikasnosti javnih usluga i politika, te
kvaliteti života.
- Pružiti savjete i distribuirati znanje, te promovirati javno
razumijevanje društvenih nauka.
Trenutno podržavamo međunarodnu saradnju kroz sljedeće šeme i
inicijative:
Istraživački seminari: takmičenje straživačkih seminara za cilj ima stvaranje
mreža kako bi se ljudi povezali u različitim disciplinama, zemljama i fazama
karijere. Seminarske grupe su multi-institucionalne grupe nacionalnih i
međunarodnih akademskih istraživača, post-diplomaca i ne-akademskih
korisnika koji se stalno susreću kako bi razmjenjivali informacije i ideje sa
ciljem promicanja istraživanja u svojim poljima.
Međunarodni ko-istraživači: radimo na politikama međunarodnih koistraživača u većini naših istraživačkih šema finansiranja. Dozvoljavamo
većini aplikacija u okviru ESRC finansiranja da uključe ko-istraživače iz bilo
kojeg dijela svijeta. Finansiraćemo direktne troškove vezane sa
međunarodnim ko-istraživačima do ukupne sume od 30% ukupnih troškova
granta.
Sporazumi bilateralnih i vodećih agencija: podržavamo saradnju britanskih i
partnerskih agencija u područjima obostranih strateških interesa.
Open Research Area (ORA): podržavamo osjetljivim aplikacijama za
grantove u saradnji sa ANR (Francuska), DFG (Njemačka), NWO
(Holandija) i po prvi put NSF (SAD).
Učešće u NORFACE: NORFACE (New Opportunities for Research Funding
Co-operation in Europe) u partnerstvu sa 15 istraživačkih vijeća kako bi
povećali saradnju u istraživnju i istraživačkim politikama u Evropi.
Međunarodno istraživanje o razvoju: glavna stavka ovih šema je da su
otvorene istraživačkim organizacijama iz čitavog svijeta koje mogu aplicirati
kao lideri.
EU-China: Horizon 2020.
Veličina donacije
Različita, na osnovu poziva za projekte.
Rok za prijave
Različit, na osnovu poziva za projekte.
75
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Veći broj zemalja širom svijeta.
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.esrc.ac.uk/funding-and-guidance/fundingopportunities/index.aspx
Kontakt
Economic and Social Research Council
Polaris House
North Star Avenue
Swindon
SN2 1UJ
Tel: +44 1793 413 000
Faks: +44 1793 413 001
Web stranica: www.esrc.ac.uk
76
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation)
Ekhagastiftelsen (Ekhaga Foundation) je osnovao Gösta Videgård 1944.
godine i od tada podržava istraživanja u ekološkoj poljoprivredi i biološkoj
medicini. Prema želji i pogledima Gösta Videgårds fondacija prije svega
podržava specifična istraživačka područja. Glavni cilj Fondacije je podrška
strateškim i inovativnim projektima.
U okviru poljoprivrede Fondacija podržava istraživanja koja se odnose na
poboljšanje i daljnji razvoj ekološke poljoprivrede (ekološki pogodni
poljoprivredni sistemi u kojima se hemijski spojevi za gnojenje i druge stvari
zamjenjuju se ekološkim i biološkim mjerama promicanja proizvodnje).
Ovdje cilj treba biti proizvodnja hrane visoke kvalitete koja dobro odgovara
poboljšanju javnog zdravstva i razvoja. Nadalje, istraživanja u pripremi i
skladištenju hrane s prirodnim tehnologijama također mogu biti podržana.
Unutar medicine Fondacija podupire istraživanja koji se odnose na
poboljšanje i daljnji razvoj metoda liječenja koja su prirodna i pogodna za
promicanje inherentne ljudske sposobnosti samoiscjeljenja. Holistički
pogled na ljudsko zdravlje, gdje se posmatraju ne samo lijek, već i uticaj
hrane i okoliša, ovdje je od velike važnosti. Također su podržana
istraživanja o značenju životne okoline i načinu života za zdravstveno
stanje.
Također podržavaju stipendije i strateške napore na promicanju razvoja.
Fondacija također prima aplikacije za planiranje i podršku. To može biti u
obliku radionica ili seminara koji mogu biti dio dijaloga između istraživača i
naučno savjetodavnog vijeća Fondacije.
Veličina donacije
Nije specificirana.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren do 31. maja/svibnja 2014. godine, objava je
obično na godišnjem nivou.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Ekhagastiftelsen nema ograničenja u vezi iz kojih zemalja mogu doći
aplikacije.
Za aplikacije van Evrope tražimo da imate suradnju s evropskim
institucijama.
Nemamo nikakvih formalnih uslova da aplikacije dolaze samo iz institucija
(univerziteta, istraživačkih institucija, itd.).
Ako je aplikacija od važnosti za ciljeve Fondacije, to je najvažnije prilikom
ocjenjivanja zahtjeva.
Moguće je aplicirati za stipendije, ali se obično odobravaju za istraživanja u
vezi projekata. Ne podržavamo osnovno obrazovanje na nivou univerziteta.
Kako aplicirati?
www.ekhagastiftelsen.se/eng/ansokan.shtml
Kontakt
Ekhagastiftelsen
Box 34012
SE-10026 Stockholm
Sweden
Tel: +46 70240 81 81
Email: [email protected]
Web stranica: www.ekhagastiftelsen.se
77
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Ekumenska inicijativa žena
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Ekumenska inicijativa žena
Misija
Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) je nevladina neprofitna organizacija koja
promiče žene kao inicijatorice i subjekte promjene u vjerskim zajednicama i
društvu, pružanjem potpore i povezivanjem pojedinaca i skupina koje
djeluju na području ženskih ljudskih prava, izgradnje mira i pomirenja,
ekumenskog dijaloga i suradnje među religijama i svjetonazorima u Bosni i
Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji i Srbiji potičući
regionalno povezivanje i umrežavanje.
Vizija
Ekumenska inicijativa žena teži pravednom i mirovnom društvu u kojem je
različitost snaga i izvor kreativnosti, a žene zauzimaju dostojanstveno
mjesto i imaju ulogu u privatnom i javnom životu u skladu sa svojim
sposobnostima i osobnim izborom. Društvu u kojem religija promiče i potiče
punu jednakost između žena i muškaraca.
Vrijednosti
Jednakost: vjerujemo da je Bog stvorio sve ljude jednakima i da žene i
muškarci imaju pravo na jednake mogućnosti bez obzira na svoj rod, naciju,
etnicitet, vjeru, uvjerenje ili bilo koje drugo osobno svojstvo.
Solidarnost: pružamo podršku prije svega ženama zbog njihovog aktualnog
neravnopravnog položaja u društvu u njihovoj težnji ka ostvarenju
pravednog
i
mirotvornog
društva.
Pluralizam: poštujemo prava na kulturne i običajne, etničke, vjerske i
nacionalne,
rodne
razlike
i
razvijamo
kulturu
pluralnosti.
Nenasilje: promičemo afirmaciju svojih vrijednosti i poštivanje drugih kao
preduvjet za miran suživot i nenasilnu transformaciju sukoba.
Trenutno je otvoren natječaj Žene koje brda premještaju koji promiče:
- izgradnju mira i pomirenja
- ekumenski dijalog i suradnju među religijama i svjetonazorima
Natječaj je namijenjen organizacijama civilnog društva u kojima žene imaju
vodeću ulogu u mirovnim, ekumenskim i međureligijskim projektima, a
djeluju u regiji.
Ovim pozivom žele ohrabriti i podržati pojedinke i grupe/organizacije žene
koje će konkretnim aktivnostima doprinijeti razvoju svojih zajednica.
Pozivaju žene koje sebe prepoznaju kao subjekte društvene promjene
i imaju snage raditi na točkama sukoba u društvu. Obraćaju se onima koji
se ne mire s nepomirenim odnosima u društvu i žele uložiti napor za
približavanje sukobljenih strana i započinjanje dijaloga. Žele podržati žene
koje prepoznaju kao svoju temeljnu vrijednost poticanje ekumenskog i
svjetonazorskog dijaloga. Svjesne su kako je ovaj zadatak koliko plemenit
toliko i zahtjevan, zbog čega natječaj i nosi naslov „Žene koje brda
premještaju“ aludirajući na snagu vjere u dobro, koja je uvijek u povijesti
„brda premještala“ i tako utirala put blagotvornoj kulturi mira i suživota.
Do 6.000 EUR (otvoreno samo za postojeće EIŽ korisnice/lokalne
partnerice).
Maksimalni broj potpora koji će biti dodijeljen: 8.
EIŽ u pravilu objavljuje dva javna natječaja godišnje. Sadržaj i kvalitetu
projekata koji zadovoljavaju postavljene kriterije pregledava i ocjenjuje
vanjski tim stručnjaka. Na temelju njihovih komentara Upravni odbor
odlučuje o konačnoj listi projekata za financiranje.Trenutni poziv je otvoren
do 26. avgusta/kolovoza 2013. godine.
78
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati?
Kontakt
Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija.
Za dodjelu finansijske potpore u visini do 3.000 EUR mogu se prijaviti:
- žene koje žele utjecati na stvaranje pozitivnih društvenih promjena kroz
organizacije civilnog društva ili u obliku građanskih inicijativa, i
- teologinje i/ili studentice teologije iz islamske/kršćanske/židovske
zajednice koje bi svojim radom doprinosile odgovornom rješavanju
problema u područjima djelovanja EIŽ-a. One svoj projekat mogu prijaviti
isključivo kroz ustanove, odnosno vjerske institucije u kojima djeluju.
Za dodjelu finansijske potpore u visini do 6.000 EUR mogu se prijaviti
organizacije i teologinje koje:
- su barem jedanput koristile potporu EIŽ-a, i
- izvršile su sve svoje obveze proizišle iz Sporazuma o partnerstvu s EIŽom.
Upute za prijavu:
- Kandidatkinje moraju ispuniti Prijavni obrazac, te Obrazac proračuna EIŽa koji je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku.
- Organizacije moraju dostaviti kopiju dokaza o registraciji.
- Teologinje uz prijavu moraju dostaviti svoju biografiju (CV).
- U slučaju projekata u čiju će implementaciju biti uključeni i treneri/ce,
potrebno je dostaviti i njihovu biografiju (CV).
Obrasci za prijavljivanje se dostavljaju na zahtjev.
Ekumenska inicijativa žena
Četvrt kralja Slavca 3, 21.310 Omiš, Hrvatska
Tel: + 385 21 862 599
Faks: + 385 21 757 085
Email: [email protected]
Web stranica: http://www.eiz.hr/
79
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Elizabeth Taylor AIDS Foundation
Naziv programa
Secure Grants (Sigurni grantovi)
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Elizabeth Taylor je osnovala Elizabeth Taylor AIDS Foundation (ETAF)
1991. godine za prikupljanje sredstava i podizanje svijesti u borbi protiv
širenja HIV/AIDS-a, te pružanje pomoći za one koji žive s virusom. Sa
naglaskom na izravnu brigu i edukaciju o prevenciji, ETAF finansira
organizacije širom svijeta koje se bave AIDS-om, i koje pružaju usluge
podrške stanovništvu u stanju potrebe.
ETAF podržava postojeće organizacije i osobe koje su pokazale integritet u
vođenju svojih aktivnosti uz znanje i sposobnost svrhovitog pružanja usluga
ili postizanja drugih naznačenih ciljeva.
Elizabeth Taylor AIDS Foundation prihvata prijedloge projekata iz zajednica
ugroženih HIV/AIDS-om iz čitavog svijeta. Organizacije koje rade na
pitanjima HIV/AIDS-a trebaju poslati izjavu o potrebi zajedno sa
predloženim opisom programa i kapaciteta organizacije da implementira
predloženi program.
Elizabeth Taylor AIDS Foundation podržava dvije vrste organizacija:
1. organizacije koje pružaju direktnu skrb i usluge osobama koje žive s
HIV/AIDS-om, i
2. organizacije koje rade na educiranju javnosti u vezi virusa i prevencije
AIDS-a.
Od svog osnivanja ETAF je donirao više od 14 miliona dolara finansijske
podrške organizacijama kako bi se spriječilo širenje AIDS-a i osigurala
izravna njega i pomoć onima koji su pogođeni bolešću.
Veličina donacije
Veličina donacije nije specificirana, pogledajte web stranicu za više
informacija.
Rok za prijave
Naredni rok prijave je 31. decembar/prosinac 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
-
Kriterij podobnosti
-
Aplikanti moraju biti zajednice/organizacije koje djeluju na
područjima ugroženim od strane HIV/AIDS-a.
Aplikanti moraju biti postojeće organizacije i osobe koje su
pokazale integritet u znanje u vođenju projekata.
Aplikanti moraju imati znanje i sposobnost svrhovitog pružanja
usluga ili postizanje drugih određenih ciljeva.
Prijava mora biti napisana na engleskom jeziku.
Kako aplicirati?
http://elizabethtayloraidsfoundation.org/apply/
Kontakt
The Elizabeth Taylor AIDS Foundation
269 S. Beverly Dr., Suite 147
Beverly Hills, CA 90212
Web stranica: http://elizabethtayloraidsfoundation.org
80
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Endangered Language Fund (Fond za ugrožene jezike)
Naziv programa
Fond za ugrožene jezike
Opšti ciljevi
Endangered Language Fund daje grantove za za održavanje jezika i
jezičkog polja rada. Rad će najvjerojatnije biti finansiran ukoliko služi
izvornoj zajednici i polju lingvistike. Rad koji ima izravnu primjenjivost jednoj
grupi i daljoj primjeni na drugi također će se razmatrati. Izdavačke
subvencije su niži prioritet iako će se razmatrati. Prijedlozi projekata mogu
doći iz bilo koje zemlje. Jezik koji je ugrožen mora biti u opasnosti
nestajanja jednu ili dvije generacije. Ugroženost je kontinuum, i mjesto na
kontinuum je jedan faktor u našim finansijskim odlukama.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Opravdani troškovi uključuju konsultantske naknade, kasete, filmove,
putovanja, itd.
Veličina donacije
Grantovi su obično na godinu dana, iako je moguće i produženje. Obično su
donacije do 4.000 USD, iako je prosječna suma 2.000 USD.
Rok za prijave
Poziv za projekte je otvoren do 15. oktobra/listopada 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati?
Kontakt
Istraživači jezika i aktivisti iz svih zemalja imaju pravo aplicirati. Donacije
mogu biti dodjeljene i institucijama, ali ne za administrativne troškove.
Ne postoji specifična forma već je sve zahtjevane informacije potrebno
uključiti u jednu poruku, poželjno u PDF formatu. Pošaljite emailom jedan
dokument sa svim materijalima na: [email protected]
Aplikacije je potrebno poslati elektronskim putem. Aplikacije poslate faksom
ili
poštom
neće
biti
prihvaćene.
Više
informacija
na
http://www.endangeredlanguagefund.org/NVE_request.php
The Endangered Language Fund
300 George Street, Suite 900
New Haven, CT 06511, USA
Tel: +1 203 865 6163
Faks: +1 203 865 8963
Email: [email protected]
Web stranica: www.endangeredlanguagefund.org
81
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Ernest Solvay Fund
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Ernest Solvay Fund
Glavni cilj Ernest Solvay fonda je promicanje naučnog razvoja, kako u
Belgiji i inozemstvu.
Solvay grupa je napravila Ernest Solvay Fund kako bi implementiala svoje
filantropske i politike finansiranja, kao i korporativno građanstvo.
Da bi postigao cilj Fond podržava inicijative u području obrazovanja i
osposobljavanja, te također istraživanja i poduzetništva u području nauke i
tehnologije.
U iznimnim slučajevima Fond može ponuditi podršku humanitarnim
projektima koji se odnose na katastrofe, posebno tamo gdje Grupa ima
vlastite proizvode ili usluge.
Veličina donacije
Nije specificirana, pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Prijave za podršku se mogu podnijeti putem interneta u bilo koje doba
(pogledajte pozive na stranici za aplikacije). Dva puta godišnje, u proljeće i
jesen, Upravni odbor se sastaje kako bi odabrao inicijative koje smatra da
su u skladu sa ciljem Fonda. Projekti s uticajem i inovativnog karaktera
mogu biti podržani.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.kbs-frb.be/fund.aspx?id=304400&langtype=1033
Kontakt
Za generalne informacije:
Contact Center - + 32 2 500 4 555
Za specifične detalje:
Patricia Van Houtte - +32 477 138 572
Sekretarijat: +32 2 549 61 55
Marie Carton – +32 2 549 02 60
Web stranica: http://www.kbs-frb.be/fund.aspx?id=304400&langtype=1033
82
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
ERSTE Stiftung (Fondacija ERSTE)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
ERSTE program podrške
Fondacija ERSTE radi na tri programska područja i to: društveni razvoj,
kultura i Evropa. Ovi programi se bave pitanjima društvene povezanosti,
razvoja kulture, te izazova sa kojima se susrećemo u procesu ujedinjavanja
Evrope. Svi ovi ciljevi su međusobno povezani i tvore zajedničku platformu
promocije dijaloga i prenosa znanja u jugoistočnoj Evropi.
Svaki od programa postavlja dva glavna pitanja: Kako možemo napraviti
podržavajuće mreže koje mogu izgraditi snažne zajednice koje ne mogu biti
zaboravljene? I koji uticaj ima velika politička, ekonomska i društvena
promjena u srednjoj i jugoistočnoj Evropi na društvenu povezanost, kulturni
život i demokratske vrijednosti?
U okviru programa društvenog razvoja razvijamo ideje i koncepte povećanja
društvenog učešća i obezbjeđivanja da niko nije zaboravljen - bez obzira na
okolnosti - kako bi se napravila stabilnija, efikasnija i poštenija društva.
Istražujemo i dokumentiramo kulturu ovih područja jer vjerujemo da
promocija znanja i razumijevanja pomažu u kreiranju pozitivnije budućnosti.
U programu kulture iniciramo i podržavamo modernu kulturnu produkciju.
ERSTE nagrada za socijalnu integraciju se dodjeljuje projektima koji:
- identificiraju inovativan proizvod, uslugu ili pristup društvenoj integraciji
problema,
- primjenjuju praktična rješenja društvenog problema, kombinirajući
inovaciju, korisnost i održivost,
- demonstriraju odgovornost prema korisnicima/ama sa kojima rade,
- rafiniraju i prilagođavaju pristupe i metode kao odgovore na potrebe
korisnika/ca,
- rade na osnovu vizije, ali i dobro osmišljenog plana rada, i
- otvoreno dijele svoja opažanja i omogućavaju širu primjenu rezultata.
Veličina donacije
Različita, pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Za generalno finansiranje poziv je otvoren tokom godine.
Za ERSTE nagradu za socijalnu integraciju poziv će biti objavljen u drugoj
polovici godine.
Geografsko područje
podrške
Jugoistočna Evropa, uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
ERSTE fondacija podržava samo NVO-e, a ne daje individualne donacije,
te ne podržava političke partije
Kako aplicirati?
www.erstestiftung.org/activities/grants
Kontakt
ERSTE Stiftung
Friedrichstraße 10, 4.OG, 1010 Vienna, Austria
Tel: +43 50 100 15100
Faks: +43 50 100 11094
Email: [email protected]
Web stranica: www.erstestiftung.org
83
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
European Cultural Foundation (Evropska fondacija za kulturu)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program donacija Evropske fondacije za kulturu
Podržava izuzetne umjetničke projekte koji pokazuju da imaju viziju o tome
kako pokazati raznolikosti u Evropi. Bitno je da projekti budu umjetnički
jedinstveni i da se odnose na Evropu.
1. Osnaživanje osoba kroz umjetnost i kulturu – želimo podržati različite
zajednice u Evropi i ohrabriti razmjenu nedovoljno predstavljenih grupa.
2. Povezivanje izvora znanja - smatramo da je dijeljenje znanja i
povezivanje ključno u stvaranju otvorene Evrope.
3. Povezivanje zakona i prakse – zainteresirani za projekte koji će pomoći
u izgradnji otvorene Evrope doprinoseći razvoju kulturnih politika na
lokalnom, regionalnom i nivou Evrope.
Evropska fondacija za kulturu daje novac po tri osnova:
- Collaboration (saradnja),
- Balkan Incentive Fund for Culture (Balkanski fond za kulturu), i
- STEP beyond mobility (projekat mobilnosti).
Veličina donacije
Prosječna veličina donacije je 15.000 EUR, ali je moguće tražiti do 30.000
EUR.
Rok za prijave
Tokom godine, različiti rokovi.
Geografsko područje
podrške
Evropa, uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
http://www.ecflabs.org/grants/eligibility
Kako aplicirati?
http://www.culturalfoundation.eu/grants
Kontakt
European Cultural Foundation (ECF)
Jan van Goyenkade 5
1075 HN Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 20 573 38 68
Faks: +31 20 675 22 31
Web stranica: http://www.culturalfoundation.eu
84
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
European Commission - EIDHR (Evropska komisija - EIDHR)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
European Instrument for Democracy and Human Rights (Evropski instrument
za demokratiju i ljudska prava)
Cilj 1: povećanje poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u zemljama i
regionima gdje su ista ugrožena.
Cilj 2: jačanje uloge civilnog društva u promoviranju ljudskih prava i
demokratske reforme, u podršci prevenciji konflikta i konsolidiranju političkog
učešća i predstavljanja.
Cilj 3: podrška akcijama na područjima ljudskih prava i demokratije prema
opisu u EU Vodiču, uključujući dijalog o ljudskim pravima, zaštitu branioca
ljudskih prava, smrtnu kaznu, torturu, djecu i oružani konflikt.
Cilj 4: podrška i jačanje međunarodnih i regionalnih okvira za zaštitu ljudskih
prava, pravde, vladavine prava i promociju demokratije.
Cilj 5: izgradnja povjerenja i povećanje odgovornosti i transparentnosti
izbornog procesa, posebno kroz posmatranje izbora.
Tri područja su predviđena za podršku:
1. građenje zajedničkih planova za ljudska prava i demokratske reforme na
osnovu saradnje organizacija civilnog društva koje rade zajednički, izgradnja
koalicija u raznim područjima, zajednice i grupe u izgradnji socio-ekonomske
stabilnosti, uključujući neovisne političke platforme. Teme trebaju proizaći iz
lokalnih potreba i prioriteta koji vode ka mobiliziranju šire podrške i efikasnih
rezultata (na primjer, akcije koje ciljaju ka zakonskim promjenama kako bi
promovirali ženska prava, zaštita prava obespravljenih ljudi, promocija
ruralnog razvoja, razvoj saradnje između javnog i privatnog sektora i nedržavnih čimbenika u pripremi platformi za komunikaciju na područjima
poljoprivrede i sigurnosti hrane, promocija prava radnika, demokratsko
nadgledanje sektora sigurnosti, prevencija torture, zastupanje akcija i
socijalnih programa, pitanja zaštite životne okoline, itd.). Specifična podrška
se može pružiti, gdje se nađe relevantnom, za djelovanja civilnog društva na
području monitoringa, na primjer u kontekstu procesa udruživanja, kao i
monitoringa međunarodnih obaveza.
2. izgradnja konsenzusa o problematičnim ili kontraverznim područjima
politika u duboko podijeljenim društvima na načine civilnog dijaloga koji gradi
preko društvenih podjela i koji spaja širi krug čimbenika koji razgovaraju i
analiziraju zajedničke probleme. Pitanja, na primjer, mogu biti miroljubivo
rješenje ili medijacija konflikta, integracija "dvije škole pod jednim krovom",
tranziciona pravda i pomirenje, uključujući specifičnu ulogu žena u tim
procesima, prava manjina, religija i države, reforma zemlje, kontrola prirodnih
resursa, te u širem smislu jačanje demokratskih institucija i ljudskih prava.
3. povećanje političkog predstavljanja i učešća, uključujući osnaživanje žena i
drugih nedovoljno predstavljenih grupa u svim područjima, a posebno
ekonomskom / stvaranju novih radnih mjesta, lokalnim razvojnim planovima,
te odgovornosti. Ovo se može postići kroz dijalog civilnog društva sa
“političkim društvom ” (npr. sa političkim partijama, grupama parlamentaraca ili
pravnim tijelima).
Veličina donacije
Minimalna suma u okviru ovoga poziva za projekte je 100.000 EUR, a
maksimalna suma je 200.000 EUR.
Rok za prijave
Naredni poziv se očekuje kasnije tokom ove godine.
Geografsko područje
podrške
Bosna i Hercegovina.
85
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati?
Kontakt
Kako bi aplicirali za donaciju, aplikanti moraju:
- biti pravno lice,
- neprofitna organizacija,
- specifična vrsta organizacije, kao što su: nevladine organizacije, sindikati ili
obrazovane institucije,
- državljani BiH, i
- direktno odgovorni za pripremu i vođenje projekta zajedno sa partnerima, a
ne radeći kao posrednik.
Potencijalni aplikanti ne mogu učestvovati u pozivu za projekte ili dobiti
donaciju ako su u situaciji koja je opisana u stavci 2.3.3 Praktičnog vodiča
ugovornih procedura za EK eksterne akcije (dostupno na sljedećoj adresi:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm)
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/index_en.htm
http://www.europa.ba/?akcija=tenderi&jezik=1
Web stranica: www.europa.ba
86
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
European Fund for Balkans (Evropski fond za Balkan)
Evropski fond za Balkan je višegodišnja zajednička inicijativa evropskih
fondacija napravljena da poduzme i podrži inicijative koje ciljaju ka
dovođenju zapadnog Balkana bliže Evropskoj Uniji kroz donacije i
operativne programe, i kao takva fokusirana je na osobe i organizacije iz
zemalja zapadnog Balkana; kako bi se ohrabrila šira i jača posvećenost
evropskim integracijama zemalja i društava zapadnog Balkana; jačanje
napora poduzetih od više čimbenika u ovom procesu, sa ciljem razvoja
efikasnih politika i praksi regiona i EU; u podršci procesima zemalja članica
kao što je zamišljeno od strane Međunarodne komisije za Balkan, a
posebno izgradnje klijenata društava jugoistočne Evrope kojima će biti
ponuđena mogućnost da iskuse i nauče više o Evropi.
Strategija fonda je artikulirana duž četiri glavna pravca:
1. Prakticiranje Evrope: izgradnja i poboljšanje profesionalnih i
administrativnih kapaciteta i vještina mladih državnih službenika sa
Balkana u procesu EU integracija sa ciljem:
- izgradnje nove generacije političara i civilnih službenika sa novom
vizijom i regionalnim gledištima,
- sticanje praktičnog iskustva u federalnim, državnim ili opštinskim
institucijama EU država, i
- stvaranje veza među administracijama u regionima kroz individualne
mreže i zajedničke inicijative.
2. Zamišljanje Evrope: podrška komparativnim projektima izgradnje politika
kroz individualne ili zajedničke projekte kao i prezentiranje EU
integracija u javnosti kroz raznovrsne medijske projekte sa ciljem:
- podrške inkluzivnom istraživanju i politikama,
- jačanje think tank kapaciteta na Balkanu i u EU u vezi balkanskih
pitanja,
- približavanje EU integracija javnom mijenju,
- povezivanje nastajućih instituta za razvoj politika sa Balkana sa
sličnim evropskim institutima, i
- stimuliranje regionalnih razmjena i transfer znanja unutar šireg
regiona.
3. Iskustvo Evrope: omogućavanje mlađim generacijama zapadnog
Balkana da iskuse i nauče više o Evropi i stvore mreže “mladih
ambasadora” regiona.
4. Razvoj politika za Balkan: izgradnja javne slike o Fondu i doprinos
izgradnji politika evropskih integracija Balkana kroz zajedničke inicijative
i partnerstvo.
Veličina donacije
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Region Balkana.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
87
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Kako aplicirati?
www.balkanfund.org
Kontakt
Resavska 35
11.000 Beograd
Srbija
Tel: +381 11 30 33 662
Faks: +381 11 30 33 662
Web stranica: http://balkanfund.org/contact
88
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
European Research Council (Evropsko istraživačko vijeće)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Veličina donacije
European Research Council Advanced Grants for International
Researchers (Napredni grantovi za međunarodne istraživače Evropskog
istraživačkog vijeća)
Evropsko istraživačko vijeće je osnovano 2007. godine od strane Evropske
unije i za cilj ima ima za cilj potaknuti visoke kvalitete istraživanja u Evropi.
Misija Evropskog istraživačkog vijeća je potaknuti najvišu kvalitetu
istraživanja u Evropi kroz takmičarsko finansiranje i podršku istraživanjima u
svim područjima, a sve na temelju naučne izvrsnosti.
Napredni grantovi Evropskog istraživačkog vijeća su dizajnirani za podršku
istraživačima bilo koje nacionalnosti koji namjeravaju provesti svoju
istraživačku djelatnost u bilo kojoj državi članici ili pridruženoj zemlji, a u
sljedećim područjima:
- nauke fizike i inženjerstva,
- životne nauke, i
- društvene i humanističke nauke.
Konkretno, prijedlozi interdisciplinarne prirode koji prelaze granice između
različitih područja istraživanja, pionirski prijedlozi rješavanja novih i
nadolazećih područja istraživanja ili prijedlozi uvođenja nekonvencionalnih,
inovativnih pristupa i naučni izumi se ohrabruju da se prijave.
Napredni grantovi mogu biti do maksimalno 2.5 miliona eura na period od 5
godina (razmjerno za projekte sa kraćim trajanjem). Međutim, dodatni milion
eura može biti dostupan za opravdane "start-up" troškove Glavnog
istraživača koji se seli u Evropsku uniju ili pridružene članice iz druge
zemlje, a kao rezultat dobijanja ERC granta i/ili kupnju veće opreme i/ili
pristup velikim objektima.
Rok za prijave
Rok prijave je 21. oktobar/listopad 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Istraživači bilo koje nacionalnosti koji namjeravaju provoditi istraživanja u
zemljama članicama ili pridruženim zemljama.
ERC napredni grantovi su su dizajnirani za podršku izvrsnim Glavnim
istraživačima u fazi karijere u kojoj su oni već lideri sa jasnim istraživačkim
dostignućima.
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati?
Svi dokumenti potrebni za apliciranje se mogu naći na web stranici.
Kontakt
Kontakt osobe za Bosnu i Hercegovinu.
Link na web stranicu: http://erc.europa.eu/contact-us
89
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
European Science Foundation (Evropska znanstvena fondacija)
Naziv programa
Evropean Science Foundation Grants Programme
Opšti ciljevi
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Koje aktivnosti se finansiraju
Informacije o predaji projekata se mogu naći na web stranici, ali generalno
su unutar ovih kategorija:
- eksploracijske radionice (Exploratory Workshops). Poziv koji pokriva sve
ESF Stalne komitete se objavljuje svake godine oko aprila/travnja ili
početkom maja/svibnja.
- EUROCORES (Evropsko zajedničko istraživanje).
ESF istraživačke konferencije. Zadnji dan za prijem aplikacija je 15.
septembar/rujan.
- programi
istraživačkog
umrežavanja
(Research
Networking
Programmes).
Poziv koji pokriva sve Stalne komitete se objavljuje svake godine, sa rokom
obično krajem oktobra/listopada.
Za donacije i pozive unutar tekućeg RNP-a, pogledajte stranice samih
relevantnih programa.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.esf.org/activities/calls-and-funding.html
Kontakt
European Science Foundation
1, quai Lezay Marnésia
BP 90015
F-67080 Strasbourg Cedex
France
Tel: +33 3 88 76 71 00
Faks: +33 3 88 37 05 32
Web stranica: www.esf.org/contact.html
90
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
European Youth Foundation (Evropska fondacija za mlade)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
The European Youth Foundation Grants Scheme
European Youth Foundation (EYF) je fond ustanovljen 1972. godine od
strane Vijeća Evrope kako bi pružao finansijsku podršku aktivnostima
mladih u Evropi. Ima godišnji budžet od oko 3 miliona EUR. Od 1972.
godine više od 300.000 mladih ljudi u dobi od 15 do 30 godina, većinom iz
zemalja članica, je imao direktnu korist od EYF podržanih aktivnosti. U
2007. godini EYF je podržao preko 300 projekata koji su uključivali preko
15.000 mladih ljudi.
EYF pruža finansijsku podršku sljedećim vrstama aktivnosti poduzetih od
strane nevladinih omladinskih organizacija ili mreža ili pak drugih nevladinih
struktura uključenih u područja omladinskog rada relevantnih za politike i
rad Vijeća Evrope:
- obrazovne, društvene, kulturalne i humanitarne aktivnosti evropskog
karaktera,
- aktivnosti koje za cilj imaju izgradnju mira i saradnju u Evropi,
- aktivnosti dizajnirane da promoviraju bližu saradnju i bolje razumijevanje
među mladim ljudima, posebno razmjenom informacija,
- aktivnosti koje namjeravaju stimulirati međusobnu pomoć u Evropi i u
zemljama u razvoju radi kulturalnih, obrazovnih i društvenih svrha, i
- studije, istraživanja i dokumentacija o pitanjima mladih.
Veličina donacije
Nije specificirano.
Rok za prijave
Rokovi prijava su različiti po kategorijama podrške, no generalni datumi su:
- 01. februar / veljača
- 01. april/travanj
- 01. oktobar/listopad
Geografsko područje
podrške
Čitava Evropa.
Kriterij podobnosti
Međunarodne nevladine omladinske organizacije ili mreže; nacionalne ili
lokalne nevladine omladinske organizacije ili mreže; druge vrste nevladinih
struktura uključenih u omladinski rad. Više informacija o kriterijima
podobnosti.
Kako aplicirati?
www.coe.int/t/dg4/youth/fej/FEJ_presentation_EN.asp
Kontakt
European Youth Foundation
Directorate of Youth and Sport
Council of Europe
30, rue Pierre de Coubertin
F- 67000 Strasbourg
Tel: (33) 03 88 41 20 19
Faks: (33) 03 90 21 49 64
Email: [email protected]
Web stranica: www.coe.int
91
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Fabrika duhana Sarajevo
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Fabrika duhana Sarajevo (FDS)
Snažna svijest o tome da FDS svoje poslovne rezultate ostvaruje u
konkretnom socijalnom okruženju, postavlja pred naš kolektiv obavezu da
se ponaša etično, doprinoseći opšteobrazovnom i kulturno-sportskom
razvoju društva, dok u isto vrijeme unapređuje kvalitet života i standard
svojih zaposlenih, njihovih porodica, zajednice i društva u cjelini.
Kao odgovorna kompanija prisutni smo u svim aspektima života tih
zajednica, razumijemo njihove potrebe, djelujemo u njihovu korist, a tako /
time i u korist naših zaposlenih.
Vrednujući prilike u okruženju, bh. zajednici je potrebna podrška u svim
segmentima društva od značaja kako za pojedinca tako i za sveukupnu
zajednicu. Kao jedan od najvećih poslovnih sistema u BiH, Fabrika duhana
Sarajevo se profilira kao društveno odgovorna kompanija koja ulaže u
budućnost bh zajednice kroz materijalni, moralni i svaki drugi vid podrške.
Osnovni ciljevi u pravcu ostvarenja ovog strateškog opredjeljenja su
podrška:
obrazovanju,
marginaliziranim grupama u društvu,
sportu,
kulturi, i
projektima od značaja za okoliš, javno zdravlje i drugi projekti koji
daju dodatnu vrijednost društvenoj zajednici.
Veličina donacije
Nije definirana, pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Nije definiran, pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Bosna i Hercegovina.
Kriterij podobnosti
FDS ima svoje partnere s kojima surađuje u okviru trenutne strategije, više
informacija
na
http://www.fds.ba/bs/drustvena-odgovornost/strategijadrustveno-odgovornog-poslovanja
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Fabrika duhana Sarajevo d.d.
Pofalićka 5
71.000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 278 800
Web stranica: www.fds.ba
92
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Fauna and Flora International
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
The Flagship Species Fund
Fauna & Flora International radi širom svijeta sa preko 140 projekata u 40
zemalja, većinom u zemljama u razvoju. S ponosom radimo na biološkoj
raznolikosti i cilj nam je da pokažemo koliko je to važno za sve one koji
dijele planet.
Fauna & Flora International je dokazani inovator u životnoj okolini koji čini
trajan uticaj na globalnu biološku raznolikost - raznolikost života na Zemlji.
Naša vizija: održiva budućnost naše planete, gdje je bioraznolikost
učinkovito sačuvana od strane ljudi, podržano od strane globalne zajednice.
Naša vizija: djelovati na očuvanju ugroženih vrsta i ekosistema u svijetu,
odabiru rješenja koja su održiva, na temelju nauke i uzimajući u obzir
ljudske potrebe.
Flagship Species Fund pruža praktičnu podršku za očuvanje globalno
ugroženih vrsta i njihovih staništa u zemljama u razvoju. Fond se fokusira
na najvažnije vrste koje su simbolične za međunarodnu ili lokalnu zajednicu
i mogu se iskoristiti za podizanje svijesti ili podršku očuvanju životne
okoline, donoseći prednost staništima ili širem ekosistemu. Ključna područja
podrške Fonda su za na primatima, morskim kornjačama i drveću.
Osnovan 2001. godine Fond je zajednička inicijativa Fauna & Flora
International UK Government’s Department for Environment, Food and
Rural Affairs (Defra).
Veličina donacije
Između 5.000 i 15.000 funti.
Rok za prijave
Pozivi se u različitim kategorijama otvaraju tokom godine, gdje stalno mogu
intervenrirati na osnovu specifičnih potreba ili akcija.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Flagship Species Fund je usmjeren na podršku radu lokalnih organizacija ili
agencija u svijetu u razvoju, posebno onih koji imaju prethodna iskustva ili
trenutno rade sa britanskim ili međunarodnim organizacijama na očuvanju
životne okoline.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Fauna & Flora International
Jupiter House, 4th Floor
Station Road
Cambridge, CB1 2JD, UK
Tel: +44 1223 571 000
Faks: +44 1223 461 481.
Web stranica: http://www.fauna-flora.org
93
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)
Naziv programa
Program donacija
Opšti ciljevi
Generalna područja rada su:
ekonomska promocija i zapošljavanje,
podrška reformama na području administracije i sudstva, kako bi se
uspostavila pravna sigurnost i transparentnost i kako bi se ubrzala
decentralizacija, i
modernizacija i poboljšanje javne infrastrukture.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Različite, ovisno o donacijama i pozivima za projekte.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Tokom godine, ovisno o pozivima.
Geografsko područje
podrške
Čitav
svijet
uključujući
i
BiH.
Više
informacija
na
http://www.bmz.de/en/what_we_do/countries_regions/Central-Eastern-andSouth-Eastern-Europe/index.html
Kriterij podobnosti
Različiti, uključujući i organizacije civilnog društva.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija o specifičnim otvorenim
pozivima za projekte.
Kontakt
Bonn office
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Postfach 12 03 22
53045 Bonn
Dahlmannstraße 4
53113 Bonn
Germany
Berlin office
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Stresemannstraße 94
10963 Berlin
Germany
Tel: +49 / 228 / 9 95 35-0
Faks: +49 / 228 / 9 95 35-35 00
Email: [email protected]
Web stranica: www.bmz.de/en
94
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
Naziv programa
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Ministarstvo vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene u zakonu koji se
odnose na nadležnosti Federacije u oblasti: socijalne politike, rada,
mirovinskog i invalidskog osiguranja, i to:
- politiku rada i zapošljavanja,
- radne odnose i prava iz radnog odnosa,
- zaštitu na radu,
- penzijsko-invalidskog osiguranja,
- međunarodne konvencije u skladu sa Ustavom Bosne i
Hercegovine,
- ugovori i bilateralni sporazumi iz oblasti rada i zapošljavanja;
- socijalnu sigurnost i solidarnost,
- zaštitu civilnih žrtava rata,
- zaštitu lica sa invaliditetom,
- zaštitu obitelji, usvojenje i starateljstvo, i
- socijalnu zaštitu i druge poslove utvrđene zakonom.
Sredstva iz Javnog poziva dodjelila su se na temelju općih i posebnih
kriterija onako kako slijedi:
1. Transfer za odvikavanje od ovisnosti: Sufinanciranje rada udruženja i
fondacija koje vrše psihosocijalnu rehabilitaciju i socijalnu reintegraciju
ovisnika o psihoaktivnim supstancama.
2. Provedba Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji u Federaciji BiH:
Sufinanciranje rada.
3. Dječja nedjelja: Obilježavanje manifestacije “Dječja nedjelja” na području
Federacije Bosne i Hercegovine.
4. Implementacija Akcionog plana za provođenje Dokumenta Politike zaštite
djece bez roditeljskog staranja i obitelji pod rizikom od razdvajanja za period
2013-2016. godina: Implementacija Akcionog plana za provođenje
Dokumenta Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i obitelji pod
rizikom od razdvajanja za period 2013-2014. godina.
Veličina donacije
Nije specificirana.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren u avgustu/kolovozu 2014. godine, novi se
očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Federacija BiH / BiH.
Kriterij podobnosti
Na ovom Javnom pozivu pravo sudjelovanja, odnosno podnošenja zahtjeva
su imale ustanove i neprofitna udruženja i fondacije iz nevladinog sektora,
koja ispunjavaju opće i posebne kriterije utvrđene Programom.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
Marka Marulića 2
71.000 Sarajevo
Tel: +387 33 661 782
Faks: +387 33 255 461
http://fmrsp.gov.ba/s/index.php?option=com_contact&Itemid=3
95
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
Grant sredstva Tekućih transfera
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Djelokrug rada Ministarstva određen je Zakonom o federalnim
ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine
Federacije BiH“ broj 19/03. i 38/05).
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta vrši upravne, stručne i
druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: poticanje
razvoja, poduzetništva i obrta; davanje potpore za primjenu inovacija i
uvođenje suvremenih tehnologija u oblasti poduzetništva i obrta; povećanje
udjela poduzetništva i obrta u ukupnoj privredi; organiziranje institucija za
poduzetništvo i stvaranje poduzetničke infrastrukture, osposobljavanje
poduzetnika i obrtnika kroz redovno i dopunsko obrazovanje i druge
poslove utvrđene zakonom.
Grant sredstva su bila dodjeljivana po sljedećim projektima:
1: Poticaji inovatorima-pojedincima: Poticanje inovatora na razvoj inovacija;
dovođenje inovacije do proizvoda; poticanje inovatora da krenu u
poduzetničke poduhvate i uporaba inovativnog potencijala u stvaranju
domaćih proizvoda.
2: Stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte:
Unapređenje stručnog obrazovanja stipendiranjem učenika koji se obrazuju
za djelatnosti tradicionalnih i starih obrta, stimuliranje svršenih osnovaca da
se nastave obrazovati za djelatnosti tradicionalnih i starih obrta.
3: Poticaj udruženjima i komorama: Razvoj i afirmacija poduzetništva i
obrta; interesno umrežavanje poduzetnika i obrtnika, organizirano
zastupanje interesa poduzetnika i obrtnika na zajedničkom tržištu; opstanak
i razvoj komorskog sustava u Federaciji BiH, edukacija članova komore i
udruženja, organiziranje zajedničkih nastupa na sajmovima.
4: Poticaj obrazovnim institucijama: Razvoj i afirmacija poduzetništva i
obrta; transfer znanja i tehnologija; ravnomjerniji regionalni razvoj.
5: Poticaj projektima koje financiraju EU i drugi inozemni donatori: Doprinos
razvoju i afirmaciji poduzetništva i obrta kroz potporu projektima koje
financira EU i drugi inozemni donatori u cilju povećanja zapošljavanja i
samozapošljavanja te ravnomjernog regionalnog razvoja MSP-a.
6: Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje
CE znaka): povećanje konkurentnosti subjekata malog gospodarstva kroz
uvođenje ISO i HACCP standarda; osiguranje CE znaka za proizvode iz
Federacije BiH.
7: Poticaji tradicionalnim i starim obrtima: Očuvanje obrtničke tradicije,
kulturnog i povijesnog nasljeđa poticanjem tradicionalnih i starih obrtničkih
djelatnosti kroz sufinanciranje troškova: provođenje poslovnog plana,
nabavke alata i opreme, poboljšanja uvjeta rada u radionici, obrazovanja i
stručnog osposobljavanja zaposlenih i izradu reklamnog materijala.
8: Poticaj poduzetništvu žena: Održivost i rast subjekata malog
gospodarstva u većinskom vlasništvu žena kroz poticaj žena za većim i
lakšim uključivanjem u poduzetništvo kako bi se poboljšali uvjeti življenja
žena i stvarala nova radna mjesta.
9: Poticaj poduzetništvu mladih: Poticanje mladih osoba na
samozapošljavanje, veće i lakše uključivanje mladih u poduzetništvo te
stvaranje novih radnih mjesta.
10: Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite: Poticaj subjektima
malog gospodarstva, koji koriste kredite kod komercijalnih banaka za
nabavku opreme i izgradnju poslovnih objekata. Korisnicima kredita kod
96
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
komercijalnih banaka subvencionirat će se kamata do 50% za tekuću
godinu.
11: Poticaji novoosnovanim subjektima malog gospodarstva: Povećanje i
održivost
novoosnovanih
subjekata
malog
gospodarstva
kroz
subvencioniranje troškova registracije i troškova doprinosa za
novozaposlene djelatnike u trajanju od jedne godine.
12: Poticaj poduzetnicima izvoznicima: Poticanje subjekata malog
gospodarstva koji izvoze svoje proizvode.
13: Poticaji za promociju poduzetništva: (organiziranje sajmova, okruglih
stolova, konferencija, seminara, natjecanja; izdavanje publikacija i brošura;
edukacija o samozapošljavanju mladih, žena, osoba s invaliditetom,
samohranih roditelja)
Veličina donacije
Nije specificirana.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren u avgustu/kolovozu 2014. godine, novi se
očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Federacija BiH / BiH.
Kriterij podobnosti
Pravo sudjelovanja u ovom natječaju imale su sljedeće kategorije:
a) subjekti malog gospodarstva definirani u Zakonu o poticanju razvoja
malog gospodarstva („Službene novine Federacije BiH“ br: 19/06 i 25/09),
sa minimalno 51-postotnom privatnim vlasništvom državljana BiH;
b) inovatori;
c) učenici koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte;
d) komore, razvojne agencije, fondacije i udruženja poduzetnika i obrtnika; i
e) obrazovno-istraživačke institucije.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
dr. Ante Starčevića bb (Hotel „Ero“)
88.000 Mostar
Wevb stranica: www.fmrpo.gov.ba
97
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Federalno ministarstvo sporta i kulture
Naziv programa
Program donacija
Opšti ciljevi
Tokom godine objavljuju različite pozive za projekte, ali generalna područja
podrške su:
program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture u
Federaciji BiH od internacionalnog značaja,
program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture od
posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine,
sufinasiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanje sportskih
objekta,
sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u
Federaciji BiH,
učešće sportista i klubova iz Federacije na zvaničnim
međunarodnim takmičenjima,
nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i
edukacione programe u sportu za mlade,
djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH, i
sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog
sporta
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Veličina donacije
Na osnovu poziva za projekte.
Rok za prijave
Na osnovu poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
FBiH i BiH.
Kriterij podobnosti
Na osnovu poziva za projekte.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Obala Maka Dizdara 2
71.000 Sarajevo
www.fmksa.com
98
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development
Cooperation Kingdom of Belgium
(Služba za inostrane poslove, trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Belgije)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Program prevencije konflikta i izgradnje mira
Na osnovu dugoročne vizije projekti prevencije konflikta za cilj imaju
smanjenje tenzija, pomoć prekidu akutnog nasilja, i sprječavanje nastavka
ili započinjanja nasilnih konflikata.
Projekti izgradnje mira, na dugi rok, za cilj imaju izgradnju stabilnih
političkih, socioekonomskih i kulturnih institucija koje su dovoljno jake da se
izbore sa uzrocima konflikata i tako stvore preduslove da se obezbjede
održivi mir i stabilnost.
Program podržava projekte u sljedećim oblastima:
medijacija u potencijalnim i aktuelnim konfliktima - proces mirovnog
dijaloga i (među)narodnog pomirenja - upravljanje krizom,
kompenzacija za štetu prouzrokovanu konfliktom,
razoružanje - demobilizacija - reintegracija bivših pripadnika
oružanih snaga,
izgradnja/jačanje javnih insitucija i doprinos dobrom upravljanju,
izgradnja/jačanje pravne države i sudskog aparata,
izgradnja/jačanje legitimnog i efikasnog aparata bezbjednosti,
izgradnja kapaciteta i jačanje civilnog društva,
izgradnja demokratskog društva i podrška participativnim
procesima,
poštovanje i podizanje svijesti u vezi sa ljudskim pravima,
promocija prava djeteta, sa akcentom na problem djece vojnika, i
efikasno i pravedno upravljanje prirodnim resursima.
Po pravilu maksimalni iznos koji se dodjeljuje iznosi 1.500.000 EUR.
Prijedlozi projekata mogu se dostaviti od 1. januara/siječnja do 30.
juna/lipnja. Ukoliko se prijedlog podnese nakon navedenog roka moguće ga
je uzeti u razmatranje tek za narednu godinu. Projekte bi bilo najbolje
podnijeti najmanje šest meseci prije planiranog početka implementacije
projekta.
Projekti su usmjereni na najsiromašnije regione, uzimajući u obzir sljedeće
prioritetne oblasti:
subsaharska Afrika (naročito centralna Afrika),
jugoistočna Evropa (Balkan) i centralna Azija (Afganistan i Kavkaz),
sjeverna Afrika i srednji Istok, i
druga konfliktna područja u svetu.
Na osnovu prioriteta i ciljeva vanjske politike i politike razvoja moguća je
podrška i projektima izvan gorepomenutih ciljeva i geografskih oblasti.
Mogu konkurisati:
međunarodne ili regionalne organizacije, bilo da jesu ili nisu partneri
belgijske multilateralne saradnje,
belgijske, inostrane i međunarodne nevladine organizacije koje su
registrovane, i
univerziteti, ustanove visokog obrazovanja i istraživački instituti.
Pojedinci i profitne organizacije ne mogu podnositi prijedloge projekata,
mada se mogu javiti kao izvršioci projekata. U tom slučaju organizacija koja
podnosi prijedlog projekta će biti zadužena da obezbjedi sve neophodne
podatke.
99
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Peace-Building Desk (S3.1)
FPS Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation
Karmelietenstraat 15
B-1000 Brussels
Belgium
Email: [email protected]
Web stranica: www.diplomatie.belgium.be
100
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
filia/Empowering Women Fund (Filia/Fond osnaživanja žena)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
filia/Fond osnaživanja žena
Vizija: Mi, osnivačice filia, previđamo pošten, human i raznolik svijet u
kojem žene doprinose u ključnim aspektima. U našem je interesu da se
ženama i djevojkama svugdje u svijetu daju bolje prilike da one mogu
odrediti svoju budućnost.
Misija: Kao fondacija naša misija je da omogućimo pristup sredstvima i
pretvorimo ih u aktivnosti žena i djevojaka za žene i djevojke. To je razlog
zašto smo formirali fondaciju kao način reagiranja prema potrebama.
Fondacija je zamišljena imajući na umu rastuću zajednicu koja ulaže kapital
i ideje koji omogućuju ženama da steknu moć i uticaj.
Fondacija time sebe vidi kao dio feminističkog razvoja i kao kći ženskog
pokreta.
filia za cilj u naredne tri godine ima dvije teme: učešće i sloboda od nasilja.
Žene i djevojke trebaju biti u mogućnosti da preuzmu lidersku ulogu u
društvu i žive u sigurnosti. filia promiče ženska projekte koji postavljaju
osnovu za to.
filia je posebno posvećena ženama i djevojkama koje su izložene
višestrukoj diskriminaciji, ne samo na temelju svog spola, već i boje kože,
porijekla ili seksualne orijentacije. Ljudska prava vrijede za sve.
Veličina donacije
Do 5.000 EUR.
Rok za prijave
Rok prijave je 31. decembar/prosinac 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Više zemalja svijeta uključujući i naš region.
Kriterij podobnosti
filia finansira projekte koji ispunjavaju sljedeće kriterije:
akcija je odgovor na neočekivane društvene situacije,
akcija je hitna, što znači da mora početi u roku od sljedeća tri
mjeseca,
organizacija je usmjerena prema ženama ili može potvrditi da su
žene na vodećim pozicijama za ovaj projekat,
intervencija je dio dugoročne strategije za promjenu društvene
strukture, i
organizacija je priznata dobrotvorna organizacija.
Aplikacije se podnose samo na osnovu direktnog poziva!
filia ne finansira osobe i ne daje stipendije!
Kako aplicirati?
http://www.filia-frauenstiftung.de/en/home/filia-a-daughter-of-the-womensmovement/apply-for-a-grant/guidelines.html#c1575
Kontakt
filia.die frauenstiftung
Alte Königstr. 18
D-22767 Hamburg
Germany
Tel: +49 40 380381 990
Email: [email protected]
Web stranica: www.filia-frauenstiftung.de
101
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
First Peoples Worldwide
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Keepers of the Earth Fund (Fond čuvara Zemlje)
First Peoples Worldwide je osnovana 1997. godine od Čeroki socijalne
preduzetnice Rebecca Adamson kao program njene neprofitne inicijative
First Nations Development Institute. 2005. godine Rebecca i njena kćerka
Neva su osnovale First Peoples Worldwide. Fokusiramo se na finansiranje
lokalnih razvojnih projekata u autohtonim zajednicama širom svijeta,
stvarajući mostove između naše zajednice i korporacija, vlada, akademske
zajednice, nevladinih organizacija i investitora u različitim regijama.
Olakšavamo korištenje tradicionalnih autohtonih znanja u rješavanju
današnjih izazova uključujući klimatske promjene, sigurnost hrane, lijekova,
upravljanje i održivi razvoj.
Jedinstveni smo među donatorima jer smo autohtona organizacija koja
osigurava sredstva izravno autohtonim zajednicama. Ne samo da naše
ključno osoblje dolazi iz starosjedilačkih sredina, već i naša globalna mreža
članova odbora, primaoca donacija i drugi autohtoni praktičari predstavljaju
raznolikost i solidarnost autohtonog načina života. Finansiramo širok
spektar organizacija i osoba uključujući fondacije, korporacije i pojedince.
NAŠA RAZVOJNA FILOZOFIJA
Sve što radimo je usmjereno pomaganju našim zajednicama da postignu
kontrolu nad vlastitim sredstvima, uključujući i zemljište, kulturna prava i
intelektualno vlasništvo. Svjesni smo da naše zajednice imaju svoje
jedinstvene potrebe, svjetonazore i strategije rješavanja problema, i mora
im biti dopušteno da odrede svoje vlastite definicije uspjeha.
LOKALNOST
Sve što smo naučili o razvoju pokazuje da rast i poddrška projektima
odozdo prema gore, počinjući na lokalnom nivou, je najbolji način za
postizanje održivog razvoja. First Peoples Worldwide osnažuje zajednice
kroz jednostavno uvjerenje da autohtone osobe znaju šta treba činiti i kako
to učiniti. Naša uloga je podržati ih s ključnim elementima koji im nedostaju
- finansije i relevantna kulturološka tehnička pomoć.
POŠTOVANJE
Specijalizirali smo se u kulturnom razvoju i napretku bez asimilacije. Iako je
važno da se povećaju prihodi, da više djece ide u škole ili da se uzgoji više
hrane, nije sve u brojevima. Razvoj je također o izgradnji zajednice, jačanju
identiteta i očuvanju kulture.
CJELOVITOST
Razvojni napori se prečesto fokusiraju na jedan simptom većeg problema.
Autohtoni pristup rješavanju problema uzima u obzir šta svaki dio sistema
radi u cjelini, bilo da je ekonomski, ekološki ili društveni. Sve je povezano i
međusobno ovisno. Sav naš rad u First Peoples je zasnovan na tom
razumijevanju cjelovitosti i ravnoteže.
SURADNJA
Autohtoni narodi su preživjeli i napredovali hiljadama godina gradeći jaka
društva - usko povezane zajednice u kojoj svaki pojedinac jednako ulaže, a
benefiti su svima zajednički. Naš cilj je ponuditi globalnoj zajednici model
testiran vremenom, te se također suočiti sa izazovima na globalnoj razini.
Zajedno možemo stvoriti rješenja koja kombiniraju najbolje od
starosjedilaca i suvremene prakse. Vjerujemo da je ova suradnja započinje
na lokalnoj razini, zajednici po zajednica, a može proširiti cijelim svijetom.
Najveći grant je u iznosu od 20.000 USD. Prvi odobreni projekti su u iznosu
od 500 USD do 5.000 USD, sa postepenim povećanjme vrijednosti granta.
102
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Rok za prijave
Keepers of the Earth Fund prima prijedloge projekata svake godine u
periodu 1. januar/siječanj do 31. oktobar/listopad.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Kako First Peoples Worldwide’s Keepers of the Earth Fund finansira
projekte osnaživanja autohtonih zajednica važno je razumjeti da sve
organizacije koje apliciraju trebaju biti:
- vođene od autohtone osobe ili predstavljati autohtoni projekat,
- biti lokalna organizacija ili grupa, i
- imati bankovni račun ili pristup fiskalnom sponzoru.
Kako aplicirati?
http://www.firstpeoples.org/grants/application-guidelines
Kontakt
857 Leeland Road
Fredericksburg, VA 22405
USA
Tel: +1 540 8996545
Faks: +1 540 899 6501
Email: [email protected] i [email protected]
Web stranice: www.facebook.com/firstpeoplesworldwide i
www.twitter.com/firstpeoples
103
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Fledgling Fund
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Podrška inovativnim medijskim projektima koji mogu imati kritičnu ulogu u
poticanju društvenih promjena
Fledgling Fund podupire inovativne medijske projekte koji mogu imati važnu
ulogu u poticanju društvenih promjena. Vjerujemo da film i drugi kreativni
mediji mogu svjedočiti izazovima s kojima se suočavaju ugrožene osobe,
porodice i zajednice, i da mogu stvoriti šire razumijevanje društvenih
problema i potaknuti konkretne akcije. Također vjerujemo da dobro
strukturirane i kreativne inicijative angažmana publike mogu iskoristiti
sposobnosti medija da potaknu društvene promjene poticanjem svijesti
ljude da se aktiviraju. Težimo sljedećim medijskim projekatima:
- Podupiremo projekte koji su pravovremeni, s uvjerljivim i važnim
pričama, predstavljaju jedinstvenu perspektivu ili intrigantno
rješenje za društvene probleme, te imaju snažan potencijal kao
sredstvo za društvene promjene.
- Pokazaju kako filmovi u kombinaciji s dobro strukturiranim i
mjerljivim angažmanom publike tokom kampanje mogu podići
svijest o složenim socijalnim pitanjima, poticati dijalog, davati
moguća rješenja i mobilizirati ljude na akciju.
- Potiču inovativne upotrebe medija, kao što su Web 2.0 strategije i
kratke video forme, koji uključuju angažman nove publike oko
važnih društvenih pitanja.
Ključna programska područja su: okolišna pravda, osnaživanje liderstva
djevojčica i žena, zdravlje, ekonomska pravda i siromaštvo, obrazovanje,
pravni sistem, specijalni projekti i rad na terenu.
Osnovni fokus Fledgling Fund kreativnih medijskih inicijativa je dosezanje i
angažman šire publike. Mi smo zainteresirani podupirati filmske i druge
medijske projekte koji angažiraju ključnu publiku u nastojanjima da utiču na
pozitivne društvene promjene. Naša podrška obično spada u tri široke
kategorije:
- Istup i angažman publike: ovi grantovi podržavaju razvoj i/ili
provedbu strateških inicijativa angažmana publike za igrane i kratke
filmove. Filmovi trebaju biti barem u gruboj fazi pripreme kako bi se
razmatrali za ovu vrstu finansiranja. Da biste saznali više o tome
kako definiramo ovaj dio pročitajte naš članak "From Distribution to
Audience Engagement".
- Donacije za filmove: generalno ovo je podrška za troškove u kasnoj
fazi post-produkcije. Filmovi trebaju biti pravovremeni, imati snažan
potencijal javnog istupa, i da su u završnoj fazi proizvodnje.
- Inovativni kreativni mediji: ova podrška se daje za korištenje
tehnologije u nastajanju sa ciljem uključenja nove publike u važnim
društvenim pitanjima, ne nužno vezanim uz film.
Veličina donacije
Tipično Fledgling Fund daje grantove između 5.000 USD i 30.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 15. jula/srpnjaa 2014. godine,
novi se očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Fledgling Fund pozdravlja kandidate i projekte sa sjedištem izvan SAD, ako
104
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Kriterij podobnosti
se projekti uklapaju u naše kriterije aplikacije. Međutim, prije nego će primiti
podršku aplikant mora imati fiskalnog sponzora sa sjedištem u SAD.
Kako aplicirati?
www.thefledglingfund.org/apply
Kontakt
Email: [email protected]
Web stranica: www.thefledglingfund.org
105
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Fondacija Hastor
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Fondacija Hastor
Fondacija HASTOR je neprofitna oganizacija koja svojim radom podržava i
osnažuje djecu i mlade u nastojanju da postanu samosvjesni lideri u svojim
zajednicama. Fondacija se oslanja na obrazovanje kao sredstvo za
postizanje ciljeva, međutim Fondacija dugoročno utiče na rješavanje
problema bosanskohercegovačkog društva kao što su siromaštvo i
nezaposlenost. Fondacija nije zamjena tj. alternativa roditeljima ili
ustanovama koje se svakodnevno brinu o djeci, već svojim resursima
Fondacija priprema djecu/mlade da se uz korištenje vlastitih potencijala i
novih ideja suprostavljaju izazovima modernog društva.
Fondacija Hastor nije isključivo namijenjena talentovanoj djeci/omladini već
će prvenstveno pružiti izazov djeci koja su na neki način marginalizovana
usljed teškog socioekonomskog statusa i sredine u kojoj žive.
Osnovna ideja i cilj Fondacije Hastor je pružiti šansu mladima da svojim
uspješnim školovanjem kao i volonterskim radom učestvuju u razvijanju
lokalnih zajednica i vlastitih resursa.
Fondacija Hastor će ostvariti saradnju sa ustanovama i organizacijama koje
brinu o obrazovanju, odgoju i socijalnim potrebama djece i mladih. Također,
Fondacija Hastor će upostaviti saradnju sa pravnim subjektima, nevladinim
organizacijama, kao i uspostaviti partnerske odnose sa vladinim
institucijama. Od osnivanja Fondacija ohrabruje i podržava osnovce,
srednjoškolce i studente iz cijele BiH koji naporno rade, pokazuju snažnu
volju za uspjehom, imaju potrebu za finansijskom podrškom, te su spremni
kroz obrazovanje unaprijediti svoj život i živote drugih.
Veličina donacije
Na osnovu konkursa, pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Tokom godine, pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Bosna i Hercegovina.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Fondacija Hastor
Bulevar Meše Selimovića 16
71.000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 77 47 89
Faks: +387 33 77 09 75
Email: [email protected]
Web stranica: www.hastor.ba
106
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Fondacija Mozaik
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Programi podrške
Fondacija Mozaik je društveno poduzetna organizacija, u čijem vlasništvu
su dva društvena biznisa: EkoMozaik i Agencija MaŠta. Naš inovativni
koncept razvoja Bosne i Hercegovine zasnovan je na jačanju
poduzetništva, a prvenstveno poduzetništva mladih. Mozaikova misija je
prepoznati, omogućiti i ubrzati razvoj poduzetne omladine, kako bi oni
ostvarili svoje pune potencijale i neiskorištene resurse stavili u funkciju
društvenog i ekonomskog osnaživanja BiH. Fondacija Mozaik je osnovana
2002. godine sa ciljem jačanja društvenog kapitala u zajednicama, pružajući
građanima podršku pri pokretanju aktivnosti od zajedničkog interesa kroz
mobilizaciju lokalnih resursa. Tako se udruženim snagama utiče na lokalne
vlasti, rješavaju vlastiti problemi i poboljšava kvalitet života. Dva programa
Fondacije Mozaik su Omladinske banke i All Inclusive.
Primarno podržavamo:
- neformalne grupe mladih, kao i organizacije koje se bave pitanjima
mladih, i
- inovativne ideje koje kroz konkretne i efikasne akcije donose
ekonomsku i društvenu dobit.
Ne podržavamo projekte:
- čiji je cilj i/ili njegova primarna aktivnost organizacija jednog ili više
okruglih stolova, i
- u kojima nije jasno na koji način konkretno unapređuje položaj
mladih u BiH koji ne mobiliziraju domaće resurse (novac, volontere,
materijal, usluge).
Veličina donacije
Ovisno o pozivu za projekte.
Rok za prijave
Tokom godine, grantovi se dodjeljuju isključivo na osnovu javnih poziva koje
možete pronaći na web-stranici (www.mozaik.ba) i društvenim mrežama
Mozaika.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Ovisno o spefičnom pozivu za projekte, a primarno to su neformalne grupe
mladih, kao i organizacije koje se bave pitanjima mladih.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Soukbunar 42
71.000 Sarajevo
Tel: +387 33 266 480
Faks: + 387 33 266 482
Web stranica: www.mozaik.ba
107
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Foundation Oak (Fondacija Oak)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program klimatskih promjena
Oak fondacija radi na različitim područjima, a u BiH je aktivna na području
klimatskih promjena.
Fondacija podržava projekte u područjima posebnih interesa, na načine:
objavljivanja poziva za projekte o specifičnim temama,
pomaganju donosiocima zakona i aktivistima u istraživanju rješenja
za kritična pitanja, i
iniciranje novih sopstvenih programa.
Područja podrške su za:
zlostavljanje djece,
životna okolina,
briga o beskućnicima,
međunarodna ljudska prava,
pitanja koja se dotiču žena,
učenje o razlikama, i
grantovi za specijalne interese.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet uključujući i BiH, ovisno o programu i vrsti podrške.
Kriterij podobnosti
Fondacija razmatra prijave za finansiranje specijalnih projekata, za
održavanje ureda, kapitalne projekte, tehničku podršku ili saradničke
aktivnosti. Višegodišnji projekti su predmet provjera.
Fondacija podržava liderske projekte koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:
ciljaju na rješavanje korijena problema,
pokazuju rješenja koja mogu biti primjenjena na duži period i/ili od
strane vlada,
mobiliziraju finansijsku podršku od strane različitih izvora,
promoviraju saradnju između organizacija i donatora,
uključuju ciljnu grupu u planiranje i implementaciju projekta, i
pokazuju dobro finansijsko i organizaciono vođenje.
Kako aplicirati
www.oakfnd.org/node/4036
Kontakt
Oak Philanthropy Ltd
Case Postale 115
58, Avenue Louis Casaï
1216 Cointrin
Geneva
Switzerland
Tel: +41 22 318 86 40
Faks: +41 22 318 86 41
Web site: www.oakfnd.org/node/20
108
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Fondacija Schüler Helfen Leben
Naziv programa
Fond za omladinske projekte (FOP)
Opšti ciljevi
FOP pruža priliku mladim ljudima u BiH da ostvare svoje ideje, realiziraju
projekte i time pozitivno utiču na društvo i svoju ulogu u njemu. FOP želi da
podstakne mlade u BiH da pokažu i dokažu da nisu apatični; da ne čekaju
da im se kaže i ukaže, već da mogu i znaju dati više, nego što im se pruža i
što im se omogućava. FOP je otvoren svima! FOP pruža priliku i onima koji
nemaju iskustva! Njima će se kroz radionice omogućiti da nauče kako se
pišu projekti, te ih se kasnije podržati u realizaciji njihovog prvog projekta.
FOP će svojim FOP-ovcima, nakon realizacije njihovog projekta, dati
podršku da postanu dio mreže koja će svojim djelovanjem inicirati nove
projekte i motivirati i druge mlade ljude da i oni pokušaju ostvariti svoje
ideje.
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
FOP u svojoj osnovi podržava angažman i aktivizam mladih iz BiH kroz
projekte koji se bave različitim problematikama i temama kao što su npr.
demokratizacija društva, kultura, mediji, politika i slično.
Veličina donacije
Maksimalan iznos za koji se može prijaviti jeste 4.000 KM.
Rok za prijave
Fond za omladinske projekte je otvoren tokom cijele 2014. godine, a
sredstva se dodjeljuju u tri ciklusa, a treći ciklus je otvoren do 31.
oktobra/listopada.
Svi projekti moraju biti završeni do 31.12.2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitava BiH.
Kriterij podobnosti
Za sredstva se mogu prijaviti nevladine organizacije, neformalne grupe,
pojedinci čiji projekti za ciljanu skupinu imaju mlade u dobnoj granici od 14
do 23 godine.
Kako aplicirati?
http://www.shl.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=
9&catid=9&Itemid=8
Kontakt
Stiftung Schuler Helfen Leben
Topal Osman Paše 22
71.000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 550 660
Faks: +387 33 550 661
Email: [email protected]
Web stranice: www.shl.ba i www.fop.ba
109
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Fondacija tuzlanske zajednice
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Programi finansijske podrške:
1. Program podrške građanskim inicijativama (putem javnog poziva).
2. Program podrške omladinskim inicijativama “Omladinska banka
Tuzla” (putem javnog poziva).
Fondacija realizira još dva namjenska programa finansijske podrške koji se
provode prema pojedinačnim dogovorima sa donatorima i putem kojih se
izdaju namjenski grantovi za određene institucije, organizacije i zajednice:
Program podrške otvorenom obrazovanju i Program za aktivne zajednice.
Fondacija tuzlanske zajednice je lokalna fondacija za razvoj Tuzle, koja
udružuje donacije i usmjerava ih na aktivnosti za opšte dobro društva.
Stvaranjem partnerstava sa društveno odgovornim firmama, porodicama,
pojedincima, vladinim i nevladinim institucijama, te uopšte donatorima
Tuzle, zalažu se za razvoj dugoročnih, nezavisnih fondova koji će služiti
razvoju zajednice.
Posebni cilj programa finansijske podrške građanskim i omladinskim
inicijativama je motivirati građane, posebno mlade, na samoorganiziranje i
društvenu akciju, te podržati njihovo učešće u demokratskom razvoju
zajednice putem umrežavanja, zajedničkih akcija i stvaranja dugoročnih
partnerstva.
Sufinansiraju inovativne ideje i projekte koji će uključiti što veći broj
građana, posebno mladih, u demokratski razvoj zajednice i poboljšanje
uslova življenja u Tuzli.
Putem Programa za podršku građanskim inicijativama nastoje brzo i
efikasno odgovoriti na potrebe zajednice i biti na raspolaganju tokom cijele
godine formalnim i neformalnim grupama organiziranih građana Tuzle koji/e
se žele aktivno uključiti u razvoj zajednice i poboljšanje uslova življenja u
naseljima i mjesnim zajednicama Tuzle. Projekti mogu biti iz različitih
oblasti djelovanja: ekologija, kultura, rekreativni sport, društveni život,
kultura življenja, neformalno obrazovanje, itd.
Program podrške omladinskim inicijativama pod nazivom “Omladinska
banka Tuzla” promovira volonterizam i aktivizam kod mladih, te ohrabruje
mlade na društveno korisnu akciju. Aktivnosti koje Omladinska banka Tuzla
podržava su: kulturna dešavanja, sportske aktivnosti, edukacije, društvenozabavni događaji, zagovaranje za sigurnost mladih i prevencije oboljenja, te
druge aktivnosti za poboljšanje društvenog života mladih. Svi projekti treba
da promoviraju volonterizam i aktivno uključivanje mladih u život zajednice.
Grantovi za građanske inicijative se daju do iznosa od 1.000 KM za
formalne i neformalne grupe građana.
Grantovi za omladinske inicijative se daju do iznosa od 800 KM.
Grantovi iz programa podrške otvorenom obrazovanju, građanskom
organiziranju, te jačanju organizacija su namjenski grantovi prema
dogovoru sa većim donatorima i različiti su po veličini.
Tokom cijele godine. Komisija za dodjelu grantova zasjeda tri puta godišnje
i donosi odluke o podršci građanskim inicijativama: april, juni i novembar.
Odbor omladinske banke Tuzla donosi odluke u dva aplikaciona kruga, u
aprilu i novembru.
Odluke za namjenske gratnove donosi Upravni odbor na individualnoj
osnovi, a prema dogovoru sa donatorom
Geografsko područje
podrške
Općina Tuzla.
Kriterij podobnosti
Građanske inicijative: Fondacija tuzlanske zajednice poziva nezavisne
110
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Kako aplicirati?
Kontakt
organizacije i udruženja, društvene domove i škole, kao i neformalne grupe
građana da dostave ideje za projekte tokom cijele godine na posebnom
aplikacionom obrascu.
Svaki podržani projekat mora biti realiziran od strane grupe građana koja
broji najmanje 5 članova/ica (formalne ili neformalne organizirane grupe
građana/ki). Grupa/udruženje/organizacija/institucija mora učestvovati u
sufinansiranju projekata i to 50% od ukupne vrijednosti projekta, materijalno
ili kroz volonterski rad.
Omladinske inicijative: Odbor Omladinske banke, sastavljen od mladih
ljudi iz Tuzle, ima zadatak da istraži probleme u zajednici, radi na
prikupljanju sredstava te distribuira sredstva za kvalitetne projekte u Tuzli u
skladu sa sljedećim kriterijima: aplicirati mogu formalne i neformalne grupe
mladih 3 i više članova/ica. Inicijativu vode mladi u od 15 do 30 godina. Ne
razmatraju se projekti čiji ukupan budžet prelazi 5.000 KM.
Projekti podržani kroz oba programa moraju biti realizirani u Tuzli i biti za
opštedruštvenu korist.
Uputstvo za apliciranje se može naći na www.fondacijatz.org u sekciji “ZA
APLIKANTE”, a posebno za omladinsku banku se može dodatno pronaći
na www.omladinskabanka.org u sekciji PREUZIMANJA!
Matije Gupca 13
75.000 Tuzla
Tel: + 387 35 362 831
Faks: + 387 35 362 830
Građanske inicijative: [email protected]
Omladinske inicijative: [email protected]
Email (generalni): [email protected]
Web stranica: www.fondacijatz.org
111
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Fondacija za bibliotečku djelatnost
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Fondacija za bibliotečku djelatnost
Osnovni ciljevi Fondacije su podsticanje, razvoj, unapređivanje i
modernizacija bibliotečke djelatnosti i to u domenu:
- otkupa knjiga i drugih izdanja za biblioteke kao podrška razvoju i obnovi
bibliotečkog fonda,
- utvrđivanja instrumenata i procedura za transparentno korištenje
sredstava Fondacije,
- podrške programima prikupljanja bibliotečkog fonda,
- stvaranja kvalitetnih prostornih i tehničkih pretpostavki u oblasti
bibliotekarstva,
- podrške programima približavanja knjige čitaocima i uključivanja većeg
broja čitalaca sistemom razmjene bibliotečke građe i drugim savremenim
metodama,
- podrške programima razvoja informacionih sistema i tehnološkim
inovacijama u oblasti bibliotekarstva,
- podrške programima edukacije kadrova u oblasti bibliotekarstva,
- učešća u utvrđivanju politike za unapređivanje i modernizaciju
bibliotekarstva, i
- podrške nekomercijalnih projekata.
Fondacija svake godine objavljuje Konkurs za izbor korisnika sredstava i
dodjeljuje sredstva korisnicima za programske stavke:
1. Otkup društveno vrijednih knjiga domaćih izdavača objavljenih u
prethodnoj godini,
2. Opremanje javnih i specijalnih biblioteka sa područja Federacije BiH, i
3. Stručno usavršavanje bibliotekara (putem seminara) i manifestacije za
popularizaciju bibliotečke djelatnosti i knjige.
Veličina donacije
Nije definirana.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio u 2013. godini.
Geografsko područje
podrške
FBiH / BiH.
Kriterij podobnosti
Na osnovu poziva, pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Obala Maka Dizdara br. 2
71.000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 206 702
Faks: +387 33 206 702
Web stranica: www.fondacijabiblioteka.ba
112
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Fondacija za izdavaštvo Sarajevo
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Fondacija za izdavaštvo Sarajevo
Osnovni ciljevi Fondacije su podsticanje, stimulisanje, razvoj, unapređivanje
i modernizacija izdavaštva, a naročito u domenu:
- stvaralaštva pisaca, prevodilaca, dizajnera i kolektivnog stvaralaštva u
izdavaštvu,
- objavljivanje knjiga, časopisa, publikacija orijentisanih prema kulturi,
- distribucije i prodaje knjiga i elektronskog izdavaštva,
- promovisanja knjiga i elektronskog izdavaštva,
- stimulisanja stvaralaca, institucija, udruženja i asocijacija,
- tehnoloških inovacija u sektoru izdavaštva,
- očuvanja kulturnih vrijednosti,
- projekata naučno-istraživačkog karaktera,
- gostovanja stvaralaca u inostranstvu,
- edukacije kadrova,
- povezivanje i razmjena informacija i iskustava sa sličnim asocijacijama
van granica Federacije BiH,
- nekomercijalnih projekata, i
- učestvovanja u utvrđivanju politike koja unapređuje izdavaštvo.
Fondacija svake godine objavljuje Konkurs za izbor korisnika sredstava i
dodjeljuje sredstva korisnicima za programske stavke:
1. Podrška izdavačima dodjelom revolving kreditnih sredstava,
2. Podrška djelima domaćih autora,
3. Periodika,
4. Podrška izdavačima za objavljivanje rukopisa izabranih na Konkursu, i
5. Plasman i promoviranje knjige.
Veličina donacije
Nije definirana.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio u 2013. godini.
Geografsko područje
podrške
FBiH / BiH.
Kriterij podobnosti
Na osnovu poziva, pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Obala Maka Dizdara br. 2
71.000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 206 702
Faks: +387 33 206 702
Web stranica: www.fondacijaizdavastvo.ba
113
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti
Cilj i misija Fondacije je poticanje, stimuliranje, razvoj i unaprjeđenje
muzičkih, scenskih i likovnih umjetnosti na području Federacije Bosne i
Hercegovine, a posebno:
produkcije,
baštine,
premijernih izvođenja i predstavljanja,
manifestacija,
likovnih izložbi,
stimuliranja stvaralaca, izvođača, institucija, udruženja i asocijacija,
otkupa umjetničkih djela i antikviteta,
očuvanja kulturnih vrijednosti,
projekata znanstveno-istraživačkog karaktera,
gostovanja umjetnika u inozemstvu,
edukacije kadrova,
povezivanje i razmjena informacija i iskustava sa sličnim
organizacijama van granica FBiH, i
nekomercijalnih projekata.
Fondacija svake godine objavljuje Konkurs/Natječaj za izbor korisnika
sredstava i dodjeljuje sredstva korisnicima za programske stavke:
Podrška projektima, programima i manifestacijama u oblasti
muzičke umjetnosti,
Podrška projektima, programima i manifestacijama u oblasti
scenske umjetnosti,
Podrška projektima, programima i manifestacijama u oblasti likovne
umjetnosti.
Veličina donacije
Različita, po segmentima poziva za projekte.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio u 2013. godini.
Geografsko područje
podrške
FBiH / BiH.
Kriterij podobnosti
http://www.fmslu.ba/objavljen-konkursnatjecaj-za-2013-godinu/
Kako aplicirati?
http://www.fmslu.ba/preuzimanje/
Kontakt
Obala Maka Dizdara 2
71.000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 209 646
Faks: +387 33 226 675
Email: [email protected]
Web stranica: www.fmslu.ba
114
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini
Misija: Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini povećava
kapacitet i ulogu nevladinog sektora u jačanju socijalne uključenosti i
implementaciji SSU. Stoga, ona doprinosi prevenciji i smanjenju uzroka i
posljedica socijalne isključenosti u BiH. Takođe, imajući u vidu da se
socijalna situacija u BiH proteklih godina nije promijenila, kao i negativne
posljedice trenutne finansijske krize u svijetu na stvarnu ekonomiju (u BiH
takođe) i socijalni razvoj, sprječavanje mogućeg pogoršanja socijalne
isključenosti i siromaštva dobija na važnosti.
Ciljevi i djelatnost Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini
su:
- doprinijeti sprječavanju i smanjenju uzroka i posljedica socijalne
isključenosti i siromaštva u BiH kroz učešće i podršku u promociji
partnerstva aktera iz vladinog, nevladinog, javnog i privatnog sektora,
- podrška najugroženijim grupama stanovništva s obzirom na siromaštvo i
socijalnu uključenost a posebno slijedećim korisnicima,
- osobe sa invaliditetom, djeca i mladi,
- osobe u stanju socijalne potrebe, i
- nevladine organizacije koje samostalno ili u javno-privatno-civilnom
partnerstvu daju podršku ranjivim grupama,
- olakšanje razmjene znanja, iskustava i ekspertize za aktivnosti vezane za
socijalnu uključenost te samim tim i socijalnu zaštitu, obrazovanje,
zdravstvenu zaštitu, zasnovanu na punom ostvarivanju, zaštiti i
poštivanju ljudskih prava,
- unaprijeđenje kvaliteta rada i profesionalizma u nevladinom sektoru u
BiH,
- jačanje kulture dijaloga i partnerstva između vladinog, nevladinog i
poslovnog sektora u području ciljeva i djelovanja Fondacije,
- podsticanje razvoja socijalnog poduzetništva kao dobre prakse u
djelovanju nevladinog sektora na polju zapošljavanja,
- izdavanje knjiga, brošura, biltena i drugih publikacija u području
djelatnosti i ciljeva Fondacije,
- podrška u promoviranju i podsticanju inovativnih modela socijalne
inkluzije u realizaciji ciljeva,
- razmjena znanja, iskustava, ekspertiza i vještina od značaja za razvoj
nevladinih organizacija,
- organizovanje istraživačkih i drugih programa/projekata koji doprinose
ostvarenju ciljeva Fondacije,
- saradnja sa medijima u Bosni i Hercegovini radi podrške u promoviranju
nevladinog sektora i efekata djelovanja Fondacije, i
- ostale aktivnosti u skladu sa zakonom i ciljevima Fondacije.
Projekat treba biti fokusiran na najmanje jednu od prioritetnih oblasti FSU u
BiH koja podržava aktivnosti NVO-a vezane za socijalno uključivanje
sljedećih ciljnih grupa:
- osobe sa invaliditetom,
- porodice sa više djece i djeca iz ugroženih grupa,
- stare osobe,
- manjine,
- žene, i
- zapošljavanje nezaposlenih osoba (sa posebnim fokusom na mlade i
novo-nezaposlene osobe).
115
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Veličina donacije
Iznos za koji se aplicira Fondaciji se određuje posebno za svaku godinu
finansijske podrške projektima ovisno o prioritetima
Rok za prijave
Zadnji poziv za projekte je bio 2013. godine ali se u narednom periodu
očekuju novi pozivi za projekte.
Geografsko područje
podrške
Bosna i Hercegovina.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Branilaca Sarajeva 47
71.000 Sarajevo
Tel: + 387 33 219 313
Faks: + 387 33 219 314
Email: [email protected]
Web stranica: www.sif.ba
116
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Fondation de France
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
The Fondation de France
The Fondation de France je aktivna na područjima javnog interesa.
Programi se stalno mijenjaju kako bi odgovorili najhitnijim potrebama
društva.
Tri su glavne vrijednosti koje vode naše djelovanje:
- borba protiv izolacije, koja je glavni faktor isključenja,
- lokalne akcije koje pomažu izgradnji društvenih veza u zajednici, i
- poštovanje digniteta osoba.
Tri glavna stepena u okviru programa su: podrška, procjena i valorizacija.
Oslanjamo se na naš Ekspertski komitet koji odabire projekte koji će biti
podržani u okviru naših programa.
Promoviramo razmjene ekspertize. Nakon implementacija, rezultati su
evaluirani i naučene lekcije se distribuiraju, kako bi ih drugi donatori
preuzeli.
Pet je glavnih područja podrške, i to:
- društvena kohezija,
- medicinska istraživanja,
- zdravstvo,
- kultura, i
- životna okolina.
Veličina donacije
Nije specificirana.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Fondation de France
40 avenue Hoche
75.008 Paris
Tel : + 33 1 44 21 31 00
Faks :+ 33 1 44 21 31 01
Email : [email protected]
Web stranica: www.fondationdefrance.org
117
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Programi podrške
Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) od nastanka 1993.
godine razvija programske ciljeve prateći promjene koje su oblikovale
bosanskohercegovačko društvo, te ostaje predan svojoj osnovnoj ideji
razvijanja otvorenog društva u Bosni i Hercegovini.
Institut otvoreno društvo
Institut otvoreno društvo (Open Society Institute - OSI) je privatna,
grantmaking fondacija sa sjedištem u New Yorku i služi kao središte Mreže
Soros fondacija, grupe autonomnih fondacija i organizacija u preko 50
zemalja širom svijeta. OSI i mreža Soros fondacija implementiraju niz
inicijativa kojima žele promovirati otvoreno društvo i u skladu s tim oblikuju
politiku vlade i pružaju podršku obrazovanju, medijima, javnom zdravstvu,
ljudskim i ženskim ljudskim pravima kao i socijalnim, pravnim i ekonomskim
reformama.
Fiskalna transparentnost
Fond otvoreno društvo BiH, u saradnji sa partnerima iz civilnog društva,
kroz programsku oblast “Fiskalna transparentnost” zagovara i podržava
povećanje odgovornosti vlasti za transparentnijim i odgovornijim trošenjem
javnih resursa.
Javno zdravstvo – Transparentniji, odgovorniji i pravedniji sistem
zdravstvene zaštite u BiH
Cilj programa jeste jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i
građana BiH za različite aktivnosti i inicijative na uspostavljanju
transparentnijeg, odgovornijeg i pravednijeg sistema zdravstvene zaštite u
BiH. U saradnji sa lokalnim organizacijama civilnog društva radimo na
identifikaciji ključnih problema u ostvarivanju prava na zdravlje i prava
pacijenata u BiH.
Obrazovanje
FOD BiH podržava i realizira projekte koji doprinose profesionalnom i
demokratskom razvoju bosanskohercegovačkog obrazovnog sistema.
Pristup pravdi
Cilj programa je efikasnije i efektivnije iskorištavanje postojećeg pravnog i
zakonskog okvira u cilju prevencije diskriminacije i zaštite žrtava
diskriminacije u BiH. U saradnji sa šest lokalnih organizacija civilnog
društva koje se bave pitanjem zaštite ljudskih prava i borbom protiv
diskriminacije, radimo na prikupljanju podataka o diskriminaciji u BiH,
pripremamo policy preporuke za unapređenje mehanizama zaštite od
diskriminacije, pružamo besplatnu pravnu pomoć i zastupanje slučajeva
diskriminacije pred sudovima, te podižemo javnu svijest o problemu
diskriminacije i postojećim mehanizmima zaštite u BiH.
Program podrške istraživanjima u oblasti javnih politika (PDFP)
FOD BiH je započeo sa implementacijom Programa podrške istraživanjima
u oblasti javnih politika početkom 2004. godine. Osnovni cilj programa je
unapređenje istraživanja i analize javnih politika kako bi se potaknuo
argumentovani dijalog i razvio takav način donošenja odluka u oblasti javnih
politika koji će počivati na relevantnim informacijama i realnim opcijama.
Romski program
FOD BiH putem Roma programa podržava projekte koji doprinose
poboljšavanju uslova života romske nacionalne manjine kroz aktivnosti koje
su sami Romi definirali kao bitne za rješavanje njihovih problema. Roma
program posebnu pažnju usmjerava na zapošljavanje, stanovanje,
118
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
zdravstvenu zaštitu i obrazovanje Roma, što su ključne potrebe Roma
identificirane od strane romskih zajednica.
Osim navedenih programa, postoje programi i projekti koji se realiziraju na
nivou Mreže Soros fondacija.
Veličina donacije
Različita, na osnovu specifičnih poziva za projekte.
Rok za prijave
Tokom godine, na osnovu specifičnih poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
Region, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.osfbih.org.ba
Kontakt
Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina, Maršala Tita 19/III
71.000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/faks: +387 33 44 44 88
Email: http://www.osfbih.org.ba
119
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Foundation Max van der Stoel (Fondacija Max van der Stoel)
Naziv programa
Međunarodna fondacija za društvenu demokratiju (International Foundation
for Social Democracy)
Opšti ciljevi
Podrška razvoju socijal-demokratije, podržava socijal-demokratske stranke,
ali i žene i omladinske organizacije vezane uz socijal-demokratske stranke.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Politička obuka.
Veličina donacije
Ovisno o projektu.
Rok za prijave
Rok prijave svake godine je novembar/studeni, a aplikaciona forma se
nalazi na web stranici.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Na osnovu potreba (aplikacije mogu poslati samo socijal-demokratske
stranke ili organizacije povezane sa ovim strankama).
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Foundation Max van der Stoel
P.O.1310
1000 BH Amsterdam
Mail: [email protected]
Telefon: +31 20 551 21 55
Web stranica: http://www.foundationmaxvanderstoel.nl
120
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
FP7 / 7th Framework Programme (FP7 / Sedmi okvirni program)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program podrške
Okvirni programi (FP – Framework Programmes) Evropske komisije su
glavni instrument za finansiranje naučnih istraživanja u Evropi. Na prijedlog
Evropske komisije, Okvirne programe usvaja Vijeće EU i Evropski
parlament; traju od tri do pet godina, uz preklapanje zadnje godine
prethodnog i prve godine novog programa. Prvi ciklus okvirnih programa
počeo je 1984. godine. Programi pomažu pri organizaciji saradnje između
univerziteta, istraživačkih centara i industrije (uključujući mala i srednja
preduzeća), te pružaju finansijsku podršku za njihove zajedničke projekte.
FP7 je podijeljen u 4 specifična programa:
 Saradnja – uspostavljanje evropskog liderstva u deset tematskih
prioriteta, kroz finansiranje naučnog istraživanja koje zajednički
sprovode organizacije, bez obzira na državne granice.
 Kapaciteti - uspostavljanje vrhunske infrastrukture za evropske
istraživače.
 Ideje – autonomno Evropsko istraživačko vijeće za jačanje
evropske nauke.
 Ljudi – jačanje ljudskih potencijala u okviru evropskog istraživanja.
Veličina donacije
Ovisno o pozivu za projekte.
Rok za prijave
Tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Evropa, uključujući BiH.
Kriterij podobnosti
Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
Svi pozivi za prijavu projekata biće objavljivani na ovoj stranici: Find a call.
Kontakt
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Trg BiH 3
Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 492 597
Faks: +387 33 492 632
Email: [email protected]
Web stranice: www.mcp.gov.ba i www.ncp.ba
121
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
FRIDA Young Feminist Fund (FRIDA fond za mlade feministkinje)
FRIDA The Young Feminist Fund mobilizira resurse, sredstva i jača učešće
i liderstvo mladih feministkinja širom svijeta. Cilj FRIDA-e je pružanje
dostupnih, strateških i odgovarajućih sredstava za mlade inicijative koje
vode feministikinje, te jačanje kapaciteta mladih feminističkih organizacija i
uticaj na i povećanje njihovog uticaja na društvene promjene.
Podržavaju se neformalne i formalne grupe osnovane i vođene od strane
mladih žena ili transrodnih mladih (ispod 30 godina) koje su posvećene:
- promicanju i odbrani ljudskih prava žena,
- poboljšanju života mladih žena / transrodnih mladih na lokalnom,
nacionalnom, regionalnom ili međunarodnom nivou,
- uključivom organiziranju, kolektivno djelovanju i izgradnji pokreta, i
- neformalne i formalne grupe, mreže ili kolektivi sa sjedištem u
globalnom jugu (Afrika, Azija i Pacifik, Bliski Istok, Latinska Amerika
i Karibi, srednje i istočna Evrope, te Zajednice nezavisnih država).
Veličina donacije
Do 5.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 4. avgusta/kolovoza 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Prioritet će biti na:
- malim, grupama u nastajanju, mrežama ili kolektivima sa malo ili
nimalo pristupa finansiranju od većih donatora,
- grupama, mrežama ili kolektivima koji rade na novim ili pitanjima
koji bi inače dobili ograničena finansijska sredstva,
- grupama, mrežama ili kolektivima koji se nalaze u nedostupnim
područjima, i
- grupama, mrežama, odnosno kolektivima koji su različiti u svom
članstvu i sastoje se od i/ili rade s društveno marginaliziranim
mladim ženama, uključujući, ali ne ograničavajući se na: izbjeglice,
etničke, nacionalne i kastne manjine, žene sa sela, siromašne,
lezbejke, biseksualce, transrodne, žene koje žive s HIV/AIDS-om,
seksualne radnice, žene s invaliditetom, žene koje žive u zemljama
sa oružanim sukobima i post-konfliktnim zonama.
Kako aplicirati?
http://youngfeministfund.org/grants-program/apply-for-a-grant
Kontakt
FRIDA | The Young Feminist Fund
c/o The Association for Women’s Rights in Development
215 Spadina Avenue., Suite 150, Toronto, ON
M5T 2C7 Canada
Tel: +416 594 3773
Faks: +416 594 0330
Email: [email protected]
Web stranica: http://youngfeministfund.org
122
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Friedrich Ebert Stiftung (Fondacija Friedrich Ebert)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Friedrich Ebert Stiftung (FES)
Fondacija FES je osnovana 1925. godine kao političko naslijeđe prvog
demokratski izabranog predsjednika, Friedrich Ebert. Ebert, socijaldemokrat iz skromne zanatske porodice se uzdigao do najviše političke
funkcije i kao odgovor na svoje bolno iskustvo je ustanovio fondaciju koja
služi sljedećim ciljevima:
- unaprijeđenje političkog i društvenog obrazovanja osoba iz svih
sfera života, a u duhu demokratije i pluralizma,
- facilitiranje pristupa univerzitetskom obrazovanju i istraživanju za
nadarene mlade osobe kroz stipendiranje, i
- doprinos međunarodnom razumijevanju i saradnji.
Bosna i Hercegovina igra centralnu ulogu za sigurnost i stabilnost na
zapadnom Balkanu. Ipak zemlja se nalazi pred svakolikim izazovima.
Transformacija zemlje u neku konsolidovanu demokratiju, funkcionirajuću
pravnu državu i stabilnu tržišnu privredu koja je započeta okončanjem rata
1995. godine još nije provedena. Političke blokade i krize ugrožavaju
reformski proces.
Friedrich-Ebert-Stiftung je aktivna u zemlji od 1996. godine s ciljem jačanja
demokratskog razvoja Bosne i Hercegovine. Kroz obrazovne i društvenopolitičke
aktivnosti
Friedrich-Ebert-Stiftung
unapređuje
proces
transformacije u zemlji na raznovrsne načine.
Naše centralne teme su:
Izgradnja demokratskih institucija i unapređivanje aktivnog civilnog
društva
Transparentni procesi odlučivanja i djelotvorne političke institucije su važni
preduslovi za budući razvoj u Bosni i Hercegovini. Civilne društvene
organizacije i slobodni i neovisni mediji igraju takođe značajnu ulogu kada
se radi o kontroli političkih odluka i zahtjeva za odgovornije djelovanje
vladajućih struktura.
Prerađivanje prošlosti i zajednička vizija budućnosti
Još uvijek se osjete posljedice rata u Bosni i Hercegovini. Prerađivanje
prošlosti napreduje veoma teško. Ali bez promišljenog ophođenja sa
najnovijom istorijom ne može uslijediti sporazumijevanje na zajedničke
predstave o budućnosti. To je za razvoj zajedničke države neizostavno.
Podrška ekonomskom razvoju i socijalnoj pravdi
Ekonomija Bosne i Hercegovine nalazi se u dubokoj krizi. Posebno mladi
ljudi pate zbog toga. Oni su nadproporcionalno pogođeni nezaposlenošću i
nesigurnim radnim odnosima. Aktuelne dnevne teme potiskuju neophodnu,
dalekosežnu ekonomsku i socijalno-političku debatu.
Približavanje Evropskoj Uniji i jačanje regionalne saradnje
Pored Kosova Bosna i Hercegovina je jedina zemlja zapadnog Balkana koja
do sada nije postavila zahtjev za status kandidata za prijem u Evropsku
Uniju. Proces približavanja Evropskoj Uniji je zastao i pored toga što
ekonomska i politička perspektiva razvoja zemlje u mnogome zavisi od
integracijskih procesa.
Veličina donacije
Nije specificirana.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
123
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Geografsko područje
podrške
BiH, ali i čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Friedrich-Ebert-Stiftung
Ured Bosna i Hercegovina
Kupreška 20
71.000 Sarajevo
Tel: +387 33 722 010
Faks: +387 33 613 505
Email: [email protected]
Web stranica: www.fes.ba
124
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Front Line - The International Foundation for the Protection of Human Rights
Defenders
(Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca ljudskih prava)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Front Line - The International Foundation for the Protection of Human
Rights Defenders (Front Line – Međunarodna fondacija za zaštitu branioca
ljudskih prava)
Front Line je osnovan u Dublin-u 2001. godine sa specifičnim ciljem zaštite
ugroženih branioca ljudskih prava, ljudi koji rade na nenasilan način za bilo
koju ili sve od prava sadržanih u Opštoj deklaraciji o ljudskim pravima. Front
Line ima za cilj rješavanje pitanja potrebe zaštite utvrđenih od samih
branioca ljudskih prava.
Front Line nastoji pružiti brzu i praktičnu podršku ugroženim braniocima
ljudskih prava uključujući:
- međunarodno zagovaranje u ime ugroženih branioca ljudskih
prava,
- grantovi za plaćanje potreba praktične sigurnosti branioca ljudskih
prava,
- obuka i resursni materijali o sigurnosti i zaštiti, uključujući digitalnu
sigurnost,
- odmor i predah, uključujući Front Line stipendije,
- mogućnosti umrežavanja i razmjene između branioca ljudskih prava
uključujući dvogodišnji Dublin Platform,
- godišnja nagrada Front Line Award for Human Rights Defenders at
Risk, i
- telefonska linija koja radi 24 sata na dan za branioce ljudskih prava
na arapskom, engleskom, francuskom, španskom i ruskom jeziku.
U slučajevima hitnosti Front Line može pomoći privremeno izmještanje
branioca ljudskih prava.
Front Line promovira jačanje međunarodnih i regionalnih mjera zaštite
branioca ljudskih prava uključujući podršku radu UN Special Representative
on Human Rights Defenders. Front Line za cilj ima promociju poštovanja
UN Declaration on Human Rights Defenders.
Security and Protection Grants mogu pokriti troškove potrebne za
poboljšanje sigurnosti i zaštitu branioca ljudskih prava i njihovih
organizacija, te mogu pokriti poboljšanje digitalne sigurnosti, pravne
troškove branioca ljudskih prava koji su sudski proganjani i maltretirani.
Također se mogu platiti i medicinski troškovi za branioce ljudskih prava koji
su bili napadnuti ili koji su stradali zbog njihove aktivnosti na zaštiti ljudskih
prava. Također možemo pružiti pomoć za porodice zatočenih branioca
ljudskih prava.
Security grants in an emergency situation: aplikacija će biti razmatrana
na osnovi hitnosti kada aplikant može pokazati da će grant doprinijeti
rješavanju neposredne prijetnje životu ili dobrobiti jednog ili više branioca
ljudskih prava.
Ako aplikacija potpada u kriterije Front Line Defenders za zaštitu branioca
ljudskih prava koji su direktno ugroženi, mali grant može biti odobren unutar
48 sati na osnovu diskrecionog prava Direktora. Molimo Vas da direktno
kontaktirate centralni ured. Naša 24-satna linija za slučajeve hitnosti za
branioce ljudskih prava je +353 1 210 0489.
Kliknite ovdje da kontaktirate Front Line liniju za slučaj hitnosti.
Do 6.000 EUR.
125
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Rok za prijave
Tokom čitave godine odgovaraju na pozive u slučaju hitnosti.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Grantovi Front Line Defenders za sigurnost i zaštitu se daju organizacijama
koje rade na ljudskim pravima kao i ugroženim individualnim braniocama
ljudskih prava. Front Line Defenders Security and Protection Grants se daju
za specifične svrhe jačanja sigurnosti i zaštite ljudskih prava branioca
ljudskih prava.
Kako aplicirati?
www.frontlinedefenders.org/emergency
Kontakt
Front Line - The International Foundation for the Protection of Human
Rights Defenders
Head Office
Second Floor
Grattan House
Temple Road
Blackrock
Co Dublin
Ireland
Tel: +353 01 212 3750
Faks: +353 01 212 1001
Email: [email protected]
Web stranica: www.frontlinedefenders.org
126
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Fund for Central and East European Book Projects
(Knjižni fond za srednju i istočnu Evropu)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
CEEBP Program donacija
CEEBP program donacija pomaže izdavačima u namirenju troškova
prevođenja i objavljivanja visoko-kvalitetne literature u jezike srednje i
istočne Evrope. Donacije se daju izdavačima za prevođenje poticajnih
radova koji su zanimljivi široj intelektualnoj publici. Prioritet se stavlja na
prevođenje radova i knjiga sa područja humanističkih nauka, šireći
razmjenu misli i informacija duž različitih teritorija i preko granica.
Kriterij koji se primjenjuje u svim slučajevima je kvalitet rada, kvalitet
izdavačke kuće i prevodioc; dobro obrazložena potreba aplikanta; jasan
budžet; dostupnost dodatnog finansiranja.
Veličina donacije
Obično se dodjeljuje suma od 1.000 do 3.000 EUR.
Rok za prijave
15. februar/veljača i 15. avgust/kolovoz svake godine.
Geografsko područje
podrške
Podrška je dostupna izdavačima u Albaniji, Bjelorusiji, Bosni i Hercegovini,
Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Kosovu, Latviji, Litvaniji,
Makedoniji, Poljskoj, Rumuniji, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji i Slovačkoj.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
www.ceebp.org
Kontakt
Fund for Central and East European Book Projects
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam, The Netherlands
Tel: +31 20 520 73 90
GSM: Vera Ebels +31 6 52 355 460
Email: [email protected]
Web stranica: www.ceebp.org
127
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Getty Images
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Getty Images
1995. godine Mark Getty i Jonathan Klein osnovali su Getty Images da bi
preveli fragmentirani fotografski sektor u digitalno doba. A to je upravo ono
što su učinili. Bili su prva kompanija za on-line licenciranje slika - i nastavili
su voditi industriju naprijed probojem modela licenciranja, digitalnim
medijima, alatima za upravljanje i sveobuhvatnom ponudom kreativnih i
uredničkih slike, snimaka i muzike.
Današnji digitalni mediji nudi snažne i naizgled beskrajne načine za
stvaranje, komuniciranje i povezivanje. I dok nam brzi on-line pristup
slikama, snimkama i muzici danas mogu biti druga priroda, prije samo
jednog desetljeća to je bilo gotovo nezamislivo.
Kao vodeći kreator i distributer slika, snimaka, muzike i drugog vrhunskog
sadržaja, cilj je potaknuti komunikaciju - i dati alate za stvaranje nadahnuća
za vaš vlastiti rad.
Industriji nude najbolje i najšire zbirke slika i snimaka - uključujući
nagrađivane vijesti, sportske i zabavne sadržaje, te rijetke arhivske i
savremene snimke. Muzička kolekcije pruža širok raspon pjesama od
samostalnih umjetnika/ca, djela i popularnih pjesama.
Grants for Good (Grantovi za činjenje dobrog)
Ponosno podržavamo fotografe i profesionalce u medijima koji koriste svoje
talente u promociji pozitivne promjene u našem svijetu.
Neprofitne organizacije trebaju kvalitetne slike i videa kako bi učinkovito
ispričali svoje priče. Osim toga, kako bi se istakli iz dokumentarnog stila
tradicionalno povezivanog s neprofitnim sektorom, što im je potrebno su
inovativni i kreativni vizionari na njihovoj strani za proizvodnju kampanje
koja podići svijest o njihovom radu. To je razlog zašto daju grantove za
pokrivanje fotografa (ili filmaša) i agencijskih troškova, jer oni rade zajedno
kako bi stvorili snažne nove slike za neprofitne organizacije po vlastitom
izboru.
Dobitnici donacija mogu iskoristiti cijeli grant za troškove snimanja ili
donirati sve ili dio sredstava izravno organizacijama i doprinijeti svoje
vrijeme i sredstva za svoju kampanju. Na završetku ovog projekta, sva tri
partnera: fotograf, neprofitna organizacija i komunikacijska agencija
uključeni u projekat će biti prikazani medijima i klijentima.
Grants for Editorial Photography (Podrška za uredničku fotografiju)
Vjerujemo da je foto-novinarstvo moćan alat za pričanje uvjerljivih
društvenih, političkih i kulturnih priča. Također, shvaćamo da je stvaranje i
upravljanje fotografijama svjetske klase zadatak koji zahtijeva vrijeme,
slobodu, podršku i znatna sredstva. Zato i dalje nude Grants for Editorial
Photography, gdje daju pet grantova fotoreporterima da s finansiranjem
nastave projekte od osobnog i novinarskog značaja.
Veličina donacije
Različita, na osnovu specifičnih poziva za projekte.
Rok za prijave
Zadnji rokovi prijave su bili tokom maja/svibnja (rokovi su različiti po
različitim pozivima za projekte).
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
128
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://imagery.gettyimages.com/getty_images_grants/overview.aspx
Kontakt
Za aplikante iz BiH kontakti su:
Guliver Trade SRL
Str. Crisana nr. 18
Sector 1, Bucuresti
Romania
Tel: + 40 21 3102663 / 21 310 2664 / 21 310 3498 / 21 3124638
Faks: + 40 21 310 3497
Email: [email protected]
Web stranica: www.guliver.ro
Generalna web stranica: http://company.gettyimages.com
129
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Global Film Initiative
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Global Film Initiative
Global Film Initiative je američka neprofitna organizacija specijalizirana za
pomoć nezavisnom filmu iz Afrike, Azije, centralne i istočne Evrope,
Latinske Amerike i Bliskog istoka. Osnovana je 2002. godine za promicanje
međukulturnog razumijevanja kroz jezik filma. Inicijativa daje brojne podrške
zaslužnim redateljima iz cijelog svijeta svake godine i podržava serije
filmova pod nazivom Global Lens.
Inicijativa podržava filmove koji obećavaju umjetničku izvrsnost, pokazuju
ostvarenost pripovijedanja i nude američkoj publici raznovrsne kulturne
poglede na svakodnevni život širom svijeta. Inicijativa, također, podržava
filmove koje bitno doprinose razvoju lokalne filmske industrije. Filmaši mogu
koristiti novac od početne inicijative do potpune proizvodnje, kao i za
plaćanje za post-proizvodnih troškova, kao što su laboratorijske naknade,
zvuk i pristup modernim sistemima obrade.
Veličina donacije
Do 10.000 USD.
Rok za prijave
Trenutno ne primaju prijave, ali novi pozivi se očekuju u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.globalfilm.org/application_eng.htm
Kontakt
The Global Film Initiative
145 Ninth Street, #105
San Francisco, CA 94103
Tel: +1 415 934 9500
Faks: +1 415 934 9501
Email: [email protected]
Web stranica: www.globalfilm.org
130
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Global Fund for Children (Globalni fond za djecu)
Naziv programa
Global Fund for Children
Opšti ciljevi
Global Fund for Children daje male donacije lokalnim organizacijama koje
rade na transformiranju života ranjive djece i omladine širom svijeta.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
GFC podržava organizacije i programe koji se fokusiraju na četiri specifična
područja: škole i stipendije, opasan dječiji rad, komercijalno seksualno
iskorištavanje i osobite potrebe ranjivih dječaka.
Veličina donacije
5.000 USD do 20.000 USD.
Rok za prijave
Dva puta godišnje (u junu/lipnju i decembru/prosincu).
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Partneri moraju imati pravni status kao nevladine organizacije, biti
registrirani u okviru odgovarajućeg vladinog tijela u zemlji u kojoj rade.
Kako aplicirati?
www.globalfundforchildren.org/what-we-do
Kontakt
The Global Fund for Children
1101 Fourteenth Street, NW
Suite 420
Washington, DC 20005
Tel: +1 202 331 9003
Faks: +1 202 331 9004
Email: [email protected]
Web stranica: www.globalfundforchildren.org
131
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Global Greengrants Fund
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Global Greengrants Fund
Dajemo male donacije lokalnim grupama širom svijeta koji rade na podršci
ljudima u zaštiti životne okoline, održivog života, zaštiti biološke različitosti i
dobijanju prava za bolji život u budućnosti.
Naš cilj je podrška malim okolišnim organizacijama širom svijeta koji inače
ne bi imali pristup finansiranju. Razvili smo model finansiranja koji se
oslanja na pouzdane savjetnike koji identificiraju organizacije koje rade u
regionima ili na pitanjima koja podržavamo. Ovi savjetnici – biolozi,
menadžeri neprofitnih organizacija, pravnici, ekonomisti, šumari, novinari,
inženjeri i aktivisti – rade zajedno kako bi identificirali grupe i pomogli nam
da alociramo naša donatorska sredstva za stvarne potrebe. Naši savjetnici
rade kao volonteri na pripremi preporuka i pružanju stalnog mentorstva i
druge podrške ovim grupama.
Veličina donacije
Tipično 500 USD do 5.000 USD.
Rok za prijave
Otvoreno tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Global Greengrants Fund prihvata aplikacije samo kroz naše savjetnike
širom svijeta. Za više informacija pogledajte www.greengrants.org/ourcommunity.
Kako aplicirati?
www.greengrants.org/grants.html
Kontakt
Global Greengrants Fund
2840 Wilderness Place
Suite A
Boulder, CO 80301
Tel: +1 303 939 9866
Faks: +1 303 939 9867
Email: [email protected]
Web stranica: www.greengrants.org
132
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Global Fund for Women (Globalni fond za žene)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
The Global Fund for Women
Globalni fond za žene je donatorska fondacija koja podržava ženska ljudska
prava širom svijeta baveći se kritičnim pitanjima kao što su ekonomska
neovisnost, povećanje pristupa obrazovanju i zaustavljanje nasilja nad
ženama.
Grupe koje podržavamo se bave sljedećim temama (ali nisu ograničene
samo na ova područja):
- izgradnja mira i zaustavljanje nasilja na osnovu gendera,
- unaprijeđenje zdravstvenih i reproduktivnih prava,
- povećanje građanskog učešća,
- osiguranje ekonomske i okolišne pravde,
- povećan pristup obrazovanju, i
- promicanje društvene filantropije.
Veličina donacije
Od 5.000 USD do 30.000 USD.
Rok za prijave
Tokom godine su otvorena dva termina za prijave projekata. Naredni poziv
je otvoren do 15. decembra/prosinca 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Imajte na umu da je vaša grupa mora zadovoljiti sve sljedeće kriterije kako
bi bila kvalificirana za grant:
- Aktivna je izvan SAD. Ne finansiraju američke organizacije.
- Primarni fokus je promocija ženske ravnopravnosti i ljudskih prava, i
ti ciljevi se moraju jasno ogledati u aktivnostima.
- Grupa žena radi zajedno. Ne prihvataju zahtjeve individualnih
osoba.
- Žene vode organizaciju ili grupu.
- Grupe ne moraju biti registrirane nevladine organizacije (NVO) kako
bi bile kvalificirane za finansiranje.
Kako aplicirati?
www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant
Kontakt
The Global Fund for Women
222 Sutter Street, Suite 500
San Francisco, CA 94108, USA
Tel: +1 415 248 4800
Faks: +1 415 248 4801
Web stranica: www.globalfundforwomen.org
133
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
(Globalni fond za borbu protiv SIDA-e, tuberkuloze i malarije)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Globalni fond za
borbu protiv SIDA-e, tuberkuloze i malarije)
Za BiH ispred Fonda nosioc aktivnosti je bio UNDP, koji je na polju
HIV/AIDS-a finansirao odabrane projekte koji zadovoljavaju kriterije odabira
do maksimalnih iznosa budžetskih sredstava, kako slijedi:
1. Tematski prozor za intravenozne korisnike droga (IDU).
2. Tematski prozor za prodavatelje/prodavateljice seksualnih usluga
(CSW).
3. Tematski prozor za muškarce koji imaju spolne odnose s
muškarcima (MSM).
4. Tematski prozor za omladinu.
5. Tematski prozor za Rome.
6. Tematski prozor za stigmu.
Svi projekti bi, kao inovativni projekti, trebali doprinijeti programu pod
nazivom “Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrizičnije
populacije u Bosni i Hercegovini” u sklopu Projekta na polju HIV-AIDS-a, s
težištem na zadovoljavanju potreba ugroženih i marginaliziranih populacija.
Svi projekti su trebali biti provedeni u jednoj ili više lokalnih zajednica u
BiH, kao što je naznačeno u kriterijima za tematske prozore i opštim
kriterijima odabira.
Veličina donacije
Različita po segmentima / prozorima finansiranja.
Rok za prijave
Različiti segmenti poziva se objavljuju tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti?
Grantovi se daju registriranim neprofitnim organizacijama.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
http://portfolio.theglobalfund.org/en/
Contacts/CountryCoordinatingMechanisms/BIH
134
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Global Integrity Innovation Fund
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
TESTING 123 - Global Integrity Innovation Fund
Zašto je pokrenut program TESTING 123?
1. Želimo ispuniti prazninu u učenju, dokumentaciji, transparentnosti i
odgovornosti (T&A) zajednica prakse.
2. Želimo ispuniti prazninu u finansiranju za T&A projektne ideje.
3. Želimo pronaći nove metodologije i tehnologije koje pomažu reforme
istomišljenika širom svijeta.
Tražimo aktivnosti sa sljedećim karakteristikama.
POTPUNO NOVE ideje. Koje nikada prije nisu bile isprobane.
Ideje
koje
DIJAGNOSTICIRAJU
ili
UBLAŽAVAJU
izazove
TRANSPARENTNOSTI i ODGOVORNOSTI. One ne moraju izravno
rješavati problem korupcije, no moraju stvoriti nove informacije ili osvijetliti
postojeće podatke s ciljem da se počinioci drže odgovornim za svoja djela.
Ideje koje mogu biti u obliku (ali nisu ograničene na) proizvode, usluge,
alate ili metode.
Ideje koje mogu uključiti tehnologiju, ali ne neophodno.
Ideje koje su VISOKOG RIZIKA, jer je njihov potencijal uticaja velik, iako
šansa za uspjeh može biti mala zbog neizvjesnosti u praksi. Ako uspiju,
ove ideje bi bile transformativne - mijenjaju kako vidimo prihvaćena pravila
ili procese i/ili kako se nositi s njima. One nisu poznata "rješenja", a
umjesto toga, zahtijevaju testiranje kako bi razumjeli ako ona uopšte rade.
Ideje koje su utemeljene na jasnim TEORIJAMA PROMJENE - one
rješavaju izazove: 1) navodeći krajnji cilj, 2) skicirajući preduslove za
postizanje tog cilja, 3) objašnjavajući aktivnosti koje će se provoditi kako bi
se osiguralo da su ti preduvjeti ispunjeni, i 4) artikulirajući pretpostavke da
objasne hipoteze.
Veličina donacije
Do 10.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji poziv za projekte je zatvoren, novi se očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti?
Kao kriteriji evaluacije se koriste sljedeći kriteriji:
- ideja koja se bavi pitanjima korupcije, transparentnosti i/ili
odgovornosti,
- ideja koje se odnosi na određena pitanja, identificira problem,
- ideja dijagnosticira i/ili ublažava ciljani problem,
- ideja imaju jasnu teoriju promjene,
- pristup, metoda ili alat koji se predlažu se mogu definirati kao
potpuno novi,
- ideja može biti ispitana u šest mjeseci ili kraće,
- ideja koja može biti isprobana sa ~10.000 USD, i
- inovator (i ekipa) su sposobni za testiranje njihove ideje.
Također ćemo razmotriti izvedivost ideje da se testira kroz ocjenu:
potrebnih sredstava vs. onih dostupnih, kontekstualna ograničenja, i sve
ostale bitne faktore.
Kako bi se osigurali da pomažemo testirati razne ideje (a ne samo 20
projekata u SAD!) pokušati ćemo ulagati u različite stvari. To znači da
ćemo uzeti u obzir sljedeće: I) geografija, II) sektor npr. javne odluke,
budžeti, vladavina prava, itd., III) krajnji cilj npr. dijagnoza protiv smanjenja
korupcije u pravosuđu protiv poboljšane subnacionalne finansijske
135
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
odgovornosti, i IV) pristup npr. korištenje tehnologije (online, mobitel, itd.)
protiv ne-tehnoloških aspekata.
Kako aplicirati?
http://innovation.globalintegrity.org/applying/
Kontakt
http://innovation.globalintegrity.org/contact/
136
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Goethe-Institut’s Translation Grant Programme
(Program prevoda Instituta Goethe)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Goethe-Institut’s Translation Grant Programme (Program prevoda Instituta
Goethe)
Goethe-Institut grant program prevoda “Prevodi njemačkih knjiga u druge
jezike” daje podršku ne-njemačkim izdavačima u objavljivanju prevoda
njemačkih naslova. Ovo omogućava važne akademske doprinose, prozu,
književnost za djecu i mlade i odabrana djela, da se napravi dostupnim
čitateljima/icama ne-njemačkih govornih područja. Program služi kulturnopolitičkim ciljevima, a važan je vodeći instrument kulturne i obrazovne
vanjske politike. U slučajevima kada je zahtjev za grantom za prevod
uspješan, Goethe-Institut doprinosi dijelu prevoda troškova izdavača,
plaćajući po objavljivanju prevedenog djela. Nije predviđeno da GoetheInstitut finansira pune troškove prevoda i štampanja ili uredničke troškova.
Prioritet se stavlja na sljedeća tematska područja:
- demokratija, vladavina prava i civilno društvo,
- tekuća regionalna i globalna pitanja,
- kulturna dimenzija evropskih integracija,
- novija njemačka istorija, i
- izvanredna djela suvremene njemačke književnosti.
Pažnja će se također posvetiti i:
- klasičnoj njemačkoj književnosti,
- suvremenoj drami, i
- kvalitetnoj književnosti za djecu i mlade.
Različita.
-
kraj januara/siječnja: fikcija; literatura za djecu i adoloscente,
kraj aprila/travnja: sve kategorije,
kraj jula/srpnja: fikcija; literatura za djecu i adoloscente, i
kraj oktobra/listopada: sve kategorije.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Samo ne-njemački izdavači mogu aplicirati za donacije za prevođenje.
Kako aplicirati?
http://www.goethe.de/kue/lit/prj/uef/bew/enindex.htm
Kontakt
Goethe-Institut
Bosnien und Herzegowina
Bentbaša 1a
71.000 Sarajevo
Tel. +387 33 570 000
Faks: +387 33 570 030
Email: [email protected]
Web stranica: www.goethe.de/ins/ba/sar/deindex.htm
137
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Grand Challenges Canada
Naziv programa
Grand Challenges Canada
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Grand Challenges Canada je posvećen podršci Hrabrim idejama sa
globalnim uticajem (Bold Ideas with Big Impact®) u globalnom zdravlju. Uz
finansiranje Vlade kanade finansiramo inovatore u zemljama sa niskim i
srednjim prihodima i Kanadi. Hrabre ideje koje podržavamo integriraju
nauku i tehnologiju, društvene i poslovne inovacije – pozivamo integrirane
inovacije (Integrated Innovation®). Usmjereni smo na skaliranje uspješnog
inoviranja, kataliziranje održivosti i uticaja.
Grand Challenges Canada usko sarađuje sa kanadskim International
Development Research Centre (IDRC), Canadian Institutes of Health
Research (CIHR) i Department of Foreign Affairs, Trade and Development
Canada (DFATD) na pitanjima održivosti i uticaja. Usmjereni smo na
rezultate, spašavanje i poboljšanje života.
Veliki izazov je specifična kritična barijera koja bi, ako je uklonjena,
pomogla riješiti važan zdravstveni problem u svijetu u razvoju, sa velikom
mogućnošću globalnog uticaja kroz široku implementaciju.
Prvi veliki izazov je uveden prije jednog vijeka u Njemačkoj, kada je Dr.
David Hilbert objavio 23 izazova u matematici. Praveći ih inspirirao je
generacije matematičara. Njegovi napori su bii uspješni: skoro svi njegovi
izazovi su riješeni. Grand Challenges Canada će imati isti fokus i energiju
kako bi definirali i adresirali globalna zdravstvena pitanja.
Zvijezde globalnog zdravlja. Istorijski, neki od najvećih izazova u globalnom
zdravlju su bili od inovatora koji su iskušali hrabre ideje. Otkriće vakcine
prije 200 godina i antibiotika prošli vijek su klasični primjeri neortodoksnog
razmišljanja koji su rezultirali hrabrim idejama koje imaju veliki uticaj i spasili
su milione života.
Spađavanje života pri porođaju. Početak poroda je razdoblje visokog rizika
za majku i dijete sve do najmanje 48 sata nakon rođenja. Tokom ovog
kratkog vremenskog perioda godišnje je procjenjeno da dođe do 150.000
smrti prilikom poroda, 1,6 miliona neonatalnih smrti, i 1,2 miliona
mrtovođene djece. Cilj Programa spašavanja života je prevazilaženje
konvencionalnih pristupa prevenciji i tretmanu usluga ženama i
novorođenčadi u siromašnim, ruralnim zajednicama.
Spašavanje umova. Preko 200 miliona djece ne uspiju dostići svoj puni
umni potencijal, kao rezultat izlaganja faktorima rizika vezanih za
siromaštvo – neuhranjenost, infekcija, loše praćenje trudnoće i ishrane – u
prvih hiljadu dana (od začeća do prve dvije godine života). Ovaj neuspjeh
zaključava društva u siromaštvo. Efikasna, ciljana intervencija može
otključati potencijal iduće generacije djece kako bi riješili probleme koji
opterećuju njihova društva.
Globalno mentalno zdravlje. Mentalni poremećaji doprinose do 13%
globalnom teretu bolesti, gdje se skoro tri četvrtine ovoga dešava u
zemljama sa niskim i srednjim prihodima. Poremećaji mentalnog zdravlja
čine najveći dio ukupnog teretea nezaraznih bolesti, više no
kardiovaskularne bolesti ili rak. Štoviše, poremećaji mentalnog zdravlja i
faktori rizika globalno predstavljaju vodeći uzrok invalidnosti.
Hipertenzija u zemljama sa niskim i srednjim prihodima. Septembra/rujna
2011. godine United Nations je organizirao sastanak na visokom nivou o
prevenciji i kontroli nezaraznih bolesti i povezanih faktora rizika. Jedan od
tih faktora je hipertenzija ili visok krvni pritisak, koji daje glavni doprinos
rastućoj globalnoj pandemiji kardiovaskularnih bolesti i srčanog udara.
138
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Svake godine World Health Organization procjenjuje da se globalno desi
7,5 miliona smrti od hipertenzije.
Dijagnostika na licu mjesta. Pristup efikasnoj i pravovremenoj dijagnozi je
kritičan za uspješan tretman bolesti. Dijagnostička oruđa u svijetu u razvoju
često nisu dostupna. Ovi faktori ozbiljno ograničavaju skrb koji ljudi dobijaju.
Dijagnostika na licu mjesta koja je osjetljiva, specifična, pristupačna,
jednostavna za korištenje u u mjestima sa ograničenim resursima se
pokazala veoma obećavajućom kako bi se pravovremeno i odgovarajuće
dijagnosticirali ljudi koji žive u zemljama u razvoju.
Veličina donacije
Različita, na osnovu poziva za projekte.
Rok za prijave
Različit, na osnovu poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Čitav svijet.
http://www.grandchallenges.ca/grand-challenges/
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Grand Challenges Canada
at the Sandra Rotman Centre
MaRS Centre, South Tower
101 College Street, Suite 406
Toronto, ON, M5G 1L7 Canada
Tel: +1 416 673 6568
Faks: +1 416 978 6826
Email: [email protected]
Web stranica: www.grandchallenges.ca
139
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Harry Frank Guggenheim Foundation (Fondacija Harry Frank Guggenheim)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Program malih grantova
The Harry Frank Guggenheim Foundation (HFG) podržava projekte iz bilo
kojeg područja prirodnih ili društvenih nauka koji rade na poboljšanju
razumijevanja uzroka, manifestacija i kontrole nasilja, agresije i dominacije.
Najviši prioriteti su dati istraživanjima koja mogu poboljšati razumijevanje i
poboljšanje hitnih problema nasilja, agresije i dominacije u modernom
svijetu.
Posebne teme interesa za HFG su problemi nasilja, agresije i dominacije u
vezi sa društvenim promjenama, socijalizaciji djece, konflikt među grupama,
međudržavni sukobi, kriminal, porodični odnosi i istraživanja o kontroli
agresije i nasilja. Istraživanja bez koristi i relevantosti o razumijevanju
ljudskih problema neće biti podržana, kao ni projekti koji istražuju hitne
društvene probleme. Prioritet se također daje područjima i metodologijama
koja ne dobijaju adekvatnu pažnju i podršku iz drugih izvora finansiranja.
HFG obično daje donacije u iznosima između 15.000 USD i 30.000 USD
godišnje, za period od jedne ili dvije godine. Aplikacije za veće sume i za
duži period moraju biti dobro pojašnjene.
Rok za prijave
Tokom godine, obično do početka avgusta/kolovoza.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
HFG dodjeljuje istraživačke donacije osobama za individualne projekte i ne
daje donacije institucijama.
Kako aplicirati?
www.hfg.org/rg/application.htm
Kontakt
25 West 53rd Street, 16th Floor
New York, NY 10019-5401
USA
Tel: +1 646 428 0971
Faks: +1 646 428 0981
Web stranica: www.hfg.org
140
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Hartefakt fond
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Hartefakt fond
Hartefakt fond (HF) je Hartefakt je nezavisna regionalna fondacija koja
podstiče razvoj odgovornog mišljenja i delanja kroz kreativnu i kritičku
razmenu.
Hartefakt podržava i sprovodi programe koji preispituju i osnažuju položaj
manjina i marginalizovanih društvenih grupa, pomaže izgradnju regionalnog
javnog i kulturnog prostora na novim osnovama, zagovara i sprovodi
projekte sa ciljem izgradnje partnerstva između civilnog i javnog sektora,
podržava produkciju kritičkog i odgovornog umetničkog i kulturnog
stvaralaštva HF je osnovan 2009. godine; kroz program malih grantova do
sada je podržano preko 60 organizacija iz Bosne i Hercegovine, Srbije i sa
Kosova. Hartefakt je namenjen podršci novih i svežih društveno
angažovanih projekata u oblasti građanskog aktivizma i umetnosti.
Specifični ciljevi Hartefakt grant programa su:
- Podrška projektima koji ohrabruju međusobno upoznavanje,
komunikaciju i dijalog između kulturnih, umetničkih, aktivističkih,
političkih scena zajednica u regionu.
- Podrška relevantnim umetnicima (organizacijama) koji u svom radu
ispituju posledice izolacije pojedinaca ili grupe ljudi koja nastaje
usled ignorisanja i nepravednog tretiranja od strane društva;
umetnika koji političku angažovanost sprovode negujući kritički
pristup prema proklamovanim političkim ciljevima podvrgavajući ih
preispitivanjima, sumnjama ili direktnom negiranju.
- Podrška malim organizacijama i udruženjima na lokalnom nivou
koje omogućavaju širenje umetničkih sadržaja do zapostavljenih
populacija – one čije su mogućnosti da dožive umetnost ograničene
zbog geografije, nacionalnosti ili ekonomije.
- Podrška u uspostavljanju dijaloga između manjine i većine kroz
podršku i promociju projekata koji se bave marginalizovanim
grupama.
Veličina donacije
Najveći iznos donacije koju HF dodeljuje je 5.000 USD.
Rok za prijave
Konkurs za projekte otvoren je u toku cele godine.
Geografsko područje
podrške
Regija uključujući Bosnu i Hercegovinu.
Kriterij podobnosti
Osnovne informacije o izgledu i sadržaju aplikacije mogu se naći na sajtu
fondacije, u saradnji sa HF timom moguće je organizovati konsultacije oko
pisanja projektne aplikacije. HF tim samoinicijativno ohrabruje umetnike,
organizacije i grupe koje prepoznaje kao potencijalne grantije da apliciraju.
Kako aplicirati?
http://heartefact.org/procedure-2/
Kontakt
Heartefact Fund
Bulevar Kralja Aleksandra 82/6, 11.000 Beograd, Srbija
Tel/faks: +381 11 2434 323
Email: [email protected]
Web stranica: http://www.heartefact.org
141
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
HCD Connect
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
HCD Connect
The IDEO.org Human-Centered Design (HCD) Connect daje male grantove
za kataliziranje nove najbolje prakse kako bi se osiguralo da ljudi - koristeći
dizajn usmjeren na čovjeka za izazove u svijetu povezane sa borbom protiv
siromaštva - dobiju direktne odgovore za svoja rješenjima.
Program je također podržan od Bill & Melinda Gates Foundation. Program
se fokusira na projekte korištenja dizajna usmjerenog na čovjeka u vezi
poljoprivrednih projekata.
HCD Connect mikrograntovi su u dvije kategorije:
- 5.000 USD grantovi za planiranje: grantovi za planiranje su za osobe ili
organizacije koje iniciraju proces dizajniran da bude usmjeren na čovjeka te
posebno projekte i odgovarajuće finansiranje potrebno da se provedu HCD
“čuti” ili “kreirati” istraživanja.
- 10.000 USD grantovi za implementaciju: grantovi za implementaciju su
namjenjeni za osobe ili organizacije koje su iskusile proces dizajniran da
bude usmjeren na čovjeka i trebaju finansiranje za pilot implementaciju
svojih projektnih rješenja.
Rok za prijave
Trenutno ne primaju aplikacije, ali novi poziv se očekuje u skorije vrijeme.
Geografsko područje
podrške
Program mikrograntova je otvoren za sve zemlje u svijetu.
Kriterij podobnosti
Kako bi bili kvalificiran aplicirati za mikrogrant projekat mora zadovoljiti
sljedeće kriterije:
- Projekat treba biti vezan za razvoj poljoprivrede.
- Projekat treba biti uobličen ili planira koristiti metode i pristupe dizajna
usmjerenog na čovjeka.
- Neko iz projektnog tima treba napisati priču o HCD Connect sa detaljima
predloženog projekta. Generalno, preferenca u finansiranju će biti na
učesnicima HCD Connect platforme.
Kako aplicirati?
http://www.hcdconnect.org/grants
Kontakt
http://www.hcdconnect.org/
142
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Heart and Hand Fund
Naziv programa
Program malih grantova
Opšti ciljevi
Heart and Hand Fund podržava žene i LGBTI inicijative za mir u SAD i na
Balkanu.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Veličina donacije
Veoma limitirana. Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
SAD i zemlje Balkana.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://kerrylobel.typepad.com/heart_and_hand_fund/about-the-heart-andhand-.html
Kontakt
Heart & Hand Fund/Peace Development Fund
PO Box 3070
Half Moon Bay, CA 94019, USA
Za više informacija kontakt osoba je Marta Drury: [email protected]
143
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Heinrich Böll Stiftung (Fondacija Heinrich Böll)
Heinrich Böll Stiftung smatra sebe dijelom zelene političke struje, koja se
razvila i van Savezne Republike Njemačke kroz sučeljavanje tradicionalnih
političkih pravaca socijalizma, liberalizma i konzervatizma. Naše zajedničke
osnovne vrijednosti su ekologija i održivi razvoj, demokratija, ljudska prava,
samoopredjeljenje i pravda. Posebno nam je stalo do rodne demokratije,
dakle društvene emancipacije i ravnopravnosti žena i muškaraca.
Angažiramo se za ravnopravnost kulturnih i etničkih manjina i za socijalnu
kao i političku participaciju imigranata. Zalažemo se za nenasilje i aktivnu
mirovnu politiku. Za naš angažman tražimo strateške partnere koji dijele
naše vrijednosti. Djelujemo nezavisno i na sopstvenu odgovornost.
Potičemo iz Savezne Republike Njemačke no istovremeno smo idejno i
praktično međunarodni akter.
Pisac i dobitnik Nobelove nagrade Heinrich Böll, po kom smo dobili ime,
predstavlja pojam onoga što smo i mi sebi zadali: odbrana sloboda,
građanska hrabrost, tolerancija i vrednovanje umjetnosti i kulture kao
samosvojnih sfera mišljenja i djelovanja.
1. Mi smo agencija za zelene ideje.
Podstičemo na demokratske reforme i socijalne inovacije. Zalažemo se za
ekološku politiku i održivi razvoj na globalnom nivou. Ustupamo prostor
umjetnosti i kulturi s ciljem izražavanja i suočavanja. Prenosimo znanje
stručnjaka i stručnjakinja političkim akterima. Mjesto smo za otvorene
rasprave i podstičemo dijalog između politike, privrede, nauke i društva.
Podržavamo društveno-politički angažovane aktiviste i aktivistice koji svojim
radom i djelovanjem doprinose jačanju civilnog društva u BiH.
Dokumentiramo historiju zelenog pokreta kao osnov za istraživanje i kao
izvor političke orijentacije.
2. Mi smo međunarodna politička mreža.
Sebe smatramo dijelom globalne zelene mreže i podstičemo razvoj zelenog
političkog pokreta na svim kontinentima. Posebno nam je stalo do širenja i
produbljivanja evropskog zelenog pokreta. Angažiramo se u procesu
razvoja evropske političke javnosti. Podržavamo političku participaciju
civilnog društva i učestvujemo na konferencijama i u pregovorima u okviru
multilateralnih organizacija.
3. Mi se angažiramo širom svijeta za ekologiju, demokratiju i ljudska
prava.
Za nas su ekologija i demokratija neraskidivo povezani. Stoga podržavamo
ljude i projekte koji se zalažu za ekologiju, ljudska prava, demokratiju i
samoopredjeljenje. Podržavamo širom svijeta razvoj vladavine prava i
demokratsku participaciju. Zalažemo se za prevazilaženje dominacije,
nametnutih i nasilnih rješenja među spolovima. Smatramo da su etnička i
kulturna raznolikost sastavni dio jedne demokratske kulture. Podstičemo na
građansku hrabrost i društveni angažman. Prenosimo know-how za
uspješno samoorganizovanje i intervenciju političkim akterima.
Veličina donacije
Nije specificirana.
Rok za prijave
Tokom godine.
Geografsko područje
podrške
BiH.
144
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Kriterij podobnosti
Poslati upit za više informacija.
Kako aplicirati?
Poslati upit za više informacija.
Kontakt
Heinrich Böll Stiftung
Ured za Bosnu i Hercegovinu
Čekaluša 42
71.000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 260 450
Faks: +387 33 260 460
Email: [email protected]
Web stranica: www.ba.boell.org
145
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS)
HEKS je skraćenica za Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz
(pomoć organizacija Protestant Churches of Switzerland), smješten je u
Cirihu i ima ured u Lozani. Francuska skraćenica je EPER (Entraide
Protestante Suisse). HEKS je ustanovljen 1946. godine od strane
Federation of Swiss Protestant Churches, a kao Fondacija radi od 2004.
godine.
HEKS nudi humanitarnu i pomoć u slučajevima hitnosti, te se bori protiv
uzroka gladi, nepravde i društvene nejednakosti. Svi ljudi bi trebali živjeti
dostojanstveno i sigurno u društvenom, ekonomskom i političkom smislu.
HEKS radi sa lokalnim partnerima kada god je to moguće, a švicarske
građane/ke šalje u inostranstvo samo u iznimnim slučajevima.
HEKS program (2009-2012) u BiH kao cilj ima poboljšanje društvenih i
ekonomskih uslova. Geografski fokus je istočna Bosna. HEKS specifično
radi na sljedećim područjima:
 Razvoj ruralnih zajednica: podrška se dalje poljoprivrednicima u
proizvodnji i prodaji proizvoda. Glavni fokus je poboljšanje lanca
dodane vrijednosti od proizvodnje do prodaje i prerade.
 Nezaposlenost mladih: nezaposlenost mladih je jedan od najvećih
problema u BiH. HEKS usko sarađuje sa lokalnim kompanijama u
obukama i stvaranju poslova za mlade ljude kako bi se olakšalo
njihovo zapošljavanje.
 Prevencija sukoba i ekumenski dijalog: HEKS već godinama
podržava ekumenski dijalog među različitim vjerskim grupama u
BiH.
Veličina donacije
Veoma limitirana.
Rok za prijave
Nije definiran.
Geografsko područje
podrške
Veliki broj zemalja širom svijeta, uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.heks.ch/en/worldwide/west-balkans
Kontakt
HEKS Kommunikation
Projektdienst
8042 Zurich
Tel.: +41 44 360 88 95
Email: [email protected]
Web stranica: www.heks.ch
146
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
HIV Young Leaders Fund
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
HIV Young Leaders Fund
HIV Young Leaders Fund je zajednički mehanizam finansiranja inicijativa
mladih koji rade na pitanjima SIDA-e. HIV Young Leaders Fund će ulagati u
mlade vođe i njihove koalicije, u isto vrijeme podižući vidljivost njihovog
rada i jačajući održivosti njihovih inicijativa. Fond je napor inovativnog
partnerstva globalnih i lokalnih mreža i mladih donatora u kao odgovor na
SIDA-u.
HIV Young Leaders Fund poziva mlade lidere na donošenje odluka o tome
koje inicijative mladih mogu najbolje zadovoljiti potrebe mladih ljudi najviše
pogođenih SIDA-om.
HYLF saziva Community Review Panel (CRP) koji se sastoji od mladih
lidera iz različitih zemalja i sa iskustvima u pitanjima SIDA-e kod mladih
kako bi pregledali projekte i davali preporuke.
CRP osigurava da su donacije dodjeljene na otvoren i transparentan način
pregledom aplikacija. Ovaj proces je strukturiran kako bi se sredstva brzo
distribuirala učinkovito i prema prioritetima zajednice. CRP također
garantira da pogođene zajednice, uključujući i mlade osobe koje žive s
SIDA-om, imaju izravni uvid u to kako se sredstva dodjeljuju kako bi se
zadovoljile potrebe njihovih zajednica.
Veličina donacije
5.000 USD do 15.000 USD.
Rok za prijave
Na osnovu otvorenih poziva. Pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
-
Kriterij podobnosti
-
Samo organizacije mladih ili projekti koji vode mladi (to može biti u
okviru veće organizacije ili nove inicijative) imaju pravo na
finansiranje. Mladi na čelu organizacija trebaju imati do 30 godina.
Organizacije koje dobivaju sredstva moraju biti registrirane kao
neprofitne organizacije. Neregistrirane grupe moraju identificirati
fiskalne sponzore ako im projekti budu odabrani.
Mi ohrabrujemo aplikacije organizacija mladih ljudi na ugroženim
područjima i mladih ljudi koji žive s SIDA-om. To uključuje
organizacije mladih seksualnih radnica, mladih gej muškaraca,
mladih transgender osoba, mladih ljudi koji žive s SIDA-om, mladih
ljudi koji koriste droge i mladih žena, ovisno o lokalnom kontekstu.
Kako aplicirati?
http://www.hivyoungleadersfund.org/our-work/apply-for-a-grant
Kontakt
HIV Young Leaders Fund
494 8th Avenue Suite 505
New York, NY 10001
USA
Email: [email protected]
Web stranica: www.hivyoungleadersfund.org
147
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Hope and Optimism (Nada i optimizam)
Science of Hope and Optimism Funding Initiative (Finansijska inicijativa
nauka nade i optimizma)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Inicijativa Hope and Optimism (Nada i optiimizam) je trogodišnji grant
vrijedan 4,5 miliona dolara University of Notre Dame i Cornell University, uz
velikodušnu podršku John Templeton Foundation. Projekt istražuje
teorijske, empirijske i praktične dimenzije nade, optimizma i sličnih stanja.
Potičemo prijedloge projekata za istraživanja koja koriste različite metode, i
to kako od novih tako i afirmiranih naučnika o navedenim temama. Posebno
su dobrodošle aplikacije istraživača iz područja kognitivnih nauka, razvojnih
nauka, nauka osobnosti, zdravstvene i socijalne psihologije, kao i
sociologije. Interdisciplinarni timovi koji uključuju članove iz srodnih
područja - npr. kognitivne nauke, antropologije, skrbi i biologije - potičemo
iako to nije zahtjev.
1. Filozofija nade i optimizma. Finansiramo istraživanja iz teorijskih,
istraživačkih i praktičnih dimenzija nade, optimizma i sličnih stanja u
filozofiji, filozofiji religije i društvenim naukama (posebno psihologiji i
sociologiji).
2. Nada, optimizam i Bog. Finansiramo inicijative za novi rad na
praktičnim argumentima u vezi teističkih teza – posebno
argumentima koji su motivirani ili namijenjeni za proizvodnju nade ili
optimizma.
3. Nauka nade i optimizma. Podržavamo inicijative za nova
istraživanja u društvenim naukama o nadi i optimizmu.
4. Nada na pozornici. Otvoreno je takmičenje za dobro i kvalitetno
pisanje za novu predstavu koja kreativno istražuje nadu i/ili
optimizam u ljudskom životu, što uključuje sredstva za proizvodnju i
premijeru pobjedničke predstave u Ithaca, New York.
5. Nada na ekranu. Objavljen je amaterski video natječaj za kratka
videa tipa YouTube koji se bave kreativnim istraživanjem na pitanje
"Koja je uloga nade u ljudskom životu?"
Veličina donacije
Različita, na osnovu različitih komponenti tj. poziva za projekte, između
$50.000 i $250.000 i sa trajanjem do dvije godine.
Rok za prijave
Trenutno je otvoreno više komponenti poziva, pogledajte web stranicu za
više informacija.
Rok prijave je 1. novembar/studeni 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Čitav svijet.
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://hopeoptimism.com/pages/funding-initiatives
Kontakt
http://hopeoptimism.com/contact
148
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Hubert Bals Fund
Naziv programa
Hubert Bals Fund
Opšti ciljevi
Hubert Bals Fund je inicijativa International Film Festival Rotterdam koja
daje donacije za izuzetne kino projekte u različitim fazama završetka.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Hubert Bals Fund je napravljen kako bi podržao izvanredne ili hitne potrebe
inovativnih i talentiranih filmaša za igrane filmove koji su u završnoj fazi iz
zemalja u razvoju. HBF daje podršku koja često igra ključnu ulogu u
omogućavanju tim filmašima realizirati svoje projekte.
Iako Fond obraća posebnu pažnju na finansijske aspekte projekta,
odlučujući faktori ostaju njegov sadržaj i umjetničke vrijednosti. Od početka
rada Fonda 1988. godine podržano je skoro 900 projekata nezavisnih
filmaša u Aziji, na Bliskom istoku, istočnoj Evropi, Africi i Latinskoj Americi.
Oko 80% od tih projekata su realizirani ili su trenutno u fazi produkcije.
Godišnje Hubert Bals Fund ima na raspolaganju skoro 1,2 miliona EUR za
pojedinačne grantove do 10.000 EUR za skripte i razvoj projekata, 20.000
EUR za digitalnu produkciju, 30.000 EUR za post-produkciju, 10.000 EUR
za radionice, i 15.000 EUR za troškove distrbucije u zemlji porijekla.
Rok za prijave
Rok prijave je bio 1. avgust/kolovoz 2014. godine. Za Hubert Bals Fund
Plus rok prijave je 1. oktobar/listopad 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.filmfestivalrotterdam.com/professionals
/hubert_bals_fund/projectentry/
Kontakt
International Film Festival Rotterdam
Attn. Hubert Bals Fund
P.O. Box 21696
3001 AR Rotterdam
the Netherlands
Web stranica: www.filmfestivalrotterdam.com
149
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Humanitarian Innovation Fund
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Humanitarian Innovation Fund
Humanitarian Innovation Fund podržava organizacije i osobe u
identificiranju, njegovanju i dijeljenju inovativnih rješenja izazovima sa
kojima se suočavaju organizacije u dostavljanju humanitarne pomoći.
Humanitarian Innovation Fund radi na:
- omogućavanju i podršci humanitarnim inovatorima da implementiraju
svoje kreativne ideje u procesu inovacije,
- podršci u izgradnji novih partnerstava sa ključnim akterima,
- omogućavanje primjena naučenih lekcija iz finansiranih projekata i analiza
inovativnih procesa u humanitarnom kontekstu kako bi ih mogli podijeliti sa
širom zajednicom, i
- jačanje postojećih odnosa između humanitarnih agencija, akademika i
osoba u privatnom sektoru koji su angažirani u procesu inovacija.
Konkretno, HIF podržava inovacije u bilo kojem od 5 faza procesa inovacije
(1-prepoznavanje, 2-pronalazak, 3-razvoj, 4-implementacija i 5-difuzija) koji
će doprinjeti poboljšanju relevantnosti, podesnosti, pokrivenosti, efikasnosti
i / ili efektivnosti humanitarne pomoći u odnosu na postojeće prakse.
Ovo isključuje dugoročnu razvojnu podršku, ali govori o sljedećim
područjima:
- materijalna humanitarna pomoć i usluge (skloništa, voda, lijekovi, itd.),
- dostava hrane u slučajevima hitnosti (kratkoročna distribucija i dodatni
programi ishrane),
- koordinacija pomoći, zaštita i usluge podrške (koordinacija, logistika i
komunikacija),
- rekonstrukcija (popravka postojeće uništene infrastrukture nasuprot
dugoročnim aktivnostima dizajniranim da poboljšaju nivo infrastrukture), i
- sprečavanje katastrofe i spremnost (smanjenje rizika katastrofe, sistem
ranog upozoravanja, nepredviđene okolnosti i planiranje).
Veličina donacije
Veliki grantovi do 150.000 funti koji podržavaju razvoj, implementraciju i
testiranje inovacije. Mali grantovi su veličine do 20.000 funti.
Rok za prijave
Trenutno je otvoren poziv za prijem malih grantova.
Geografsko područje
podrške
Otvoreni su za projekte iz čitavog svijeta.
Kriterij podobnosti
HIF preferira da aplikaciju podnese konzorcij partnera sa relevantnim
diversificiranim znanjem, iskustvom i ekspertizom, iako su prihvatljive i
individualne aplikacije. U slučaju aplikacije konzorcija potrebno je
identificirati vodeću organizaciju u konzorciju. Vodeći aplikant mora biti (a)
neprofitan, kao što je npr. nevladina organizacija, (b) javna ili vladina
institucija, (c) akademska ili istraživačka institucija.
Kako aplicirati?
www.humanitarianinnovation.org/funding
Kontakt
www.humanitarianinnovation.org/about
150
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Human Rights Watch / Hellman-Hammett Grants
Naziv programa
Hellman / Hammett program donacija
Opšti ciljevi
Human Rights Watch upravlja Hellman / Hammett programom dodjele
donacija za pisce širom svijeta koji su bili žrtve političkog progona, te imaju
finansijske potrebe. Program je finansiran fondacijom dramatičara Lillian
Hellman sa donacijama koje nose njeno, kao i ime njenog dugogodišnjeg
pratioca, romanopisca Dashiell Hammett-a. Hellman i Hammett su oboje bili
ispitivani u 1950-im zbog svojih političkih uvjerenja i pripadnosti, i to
Hellman pred U.S. House Un-American Activities Committee i Hammett
pred pododborom Američkog senata unutrašnje sigurnosti na čelu sa
senatorom iz Wisconsinu-a Joseph R. McCarthy-ijem, čija je komunistička
paranoja pomogla gotovo desetljeće dugi anti-komunistički "lov na vještice".
Hellman je trpio profesionalno i imali su problema u dobivanje posla tokom
godina. Hammett je proveo neko vrijeme u zatvoru.
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Podrška piscima koji imaju probleme u radu.
Veličina donacije
Između 1.000 USD i 10.000 USD.
Rok za prijave
Tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.hrw.org/en/node/75288
Kontakt
350 Fifth Avenue, 34th floor
New York, NY 10118-3299 USA
Tel: +1 212 290 4700
Faks: +1 212 736 1300
Web stranica: www.hrw.org
151
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
ILGA-Europe
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Documentation and Advocacy Fund for European Organizations Working
on LGBTI Issues (Fond za dokumentiranje i zagovaranje evropskih
organizacija koje rade na LGBTI pitanjima)
ILGA-Europe radi na pitanjima jednakosti lezbijki, gejeva, biseksualnih,
trans i interseksualnih ljudi (LGBTI) u Evropi. Primarni cilj poziva je
rješavanje diskriminacije u školama, školskog nasilničkog ponašanja i
rodnih stereotipa, te rad na uključivanju i jednakosti u obrazovnim
kontekstima.
Grantovi se mogu dodijeliti za jednu ili više sljedećih tema:
1. Prikupljanje podataka o školskom nasilničkom ponašanju (ovu temu
trebaju istražiti samo organizacije koje djeluju u zemljama u kojima postoji
dokazan manjak informacija o ovom području).
2. Istraživanje specifičnih prepreka sa kojima se suočavaju trans i/ili
interseksualna djeca i mladi u obrazovnom sistemu i identificiranje potreba
u ovom području.
3. Prikupljanje i analiza podataka o kompetentnosti i stavovima nastavnika i
administrativnog osoblja na području LGBTI pitanja.
4. Istražiti kako se nastavni planovi i udžbenici odnose ka LGBTI pitanjima.
5. Istražiti kako je školsko okruženje inkluzivno za LGBTI studente i
nastavnike, kao i njihove potrebe.
Veličina donacije
Ukupno će biti dodjeljeno do 7 grantova u iznosu između 6.000 i 7.000
eura.
Rok za prijave
Rok prijave je 20. oktobar/listopad 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Evropa.
Kriterij podobnosti
- Aplikanti moraju biti LGBT organizacije službeno registrirane kod lokalnih
vlasti ili pak neregistrirane grupe.
- Aplikacije moraju dati jasnu metodologiju i opis ciljeva, dodane vrijednosti i
očekivanih rezultata.
- Aplikacije moraju omogućiti dokumentiranje novih dokaza o diskriminaciji i
preprekama u pristupu obrazovanju LGBTI osoba.
- Aplikacije moraju poboljšati vještine prikupljanja podataka u području
odgoja i obrazovanja.
- Potiču se aplikacije koje pružaju priliku za zajednički rad (peer-learning i/ili
coaching) između različitih organizacija civilnog društva.
Kako aplicirati?
http://www.ilga-europe.org/home/news/latest/13th_call_education
Kontakt
ILGA-Europe
rue Belliard straat 12
Brussels B-1040
Belgium
Tel: +32 2 609 54 10
Faks: +32 2 609 54 19
Web stranica: www.ilga-europe.org
152
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
IN Fondacija - Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i
Hercegovini
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program malih grantova
IN fondacija – Fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i
Hercegovini – osnovana u julu 2009. godine u saradnji sa i uz finansijsku
podršku Stichting Kinderpostzegels iz Holandije, fokusira svoj rad na
tematsku oblast prevencije nasilja u BiH.
Fondacija je osnovana sa ciljem da poboljša kvalitet života djece i
mladih u BiH, kroz unapređenje socijalne uključenosti u svim sferama
života važnim za njihov rast i razvoj. Pitanje nasilja je odabrano kao jedno
od ključnih programskih područja sa ciljem da se adekvatno odgovori na
ovaj rastući društveni problem i objedinjeno pod zajedničkim programskim
nazivom „Nulta tolerancija na nasilje u životima djece u Bosni i
Hercegovini”.
Fondacija će svojim radom nastojati da unaprijedi položaj djece i mladih u
BiH, kroz pružanje podrške organizacijama civilnog društva koje rade
na unapređenju socijalne uključenosti djece i mladih, podržavajući
inovativne modele i pristupe u radu i svojim intervencijama nastojaće
da obezbijedi djeci i mladima mjesto u društvu koje im pripada.
IN fondacija obezbjeđuje sredstva za organizacije i udruženja koja će
svojim aktivnostima da omogućavaju uvrštavanje djece i mladih u formalno i
neformalno obrazovanje, sisteme socijalne i zdravstvene zaštite, kao i život
u boljim ekonomskim uslovima.
Naša vizija: Djeca i mladi u BiH zauzimaju važno mjesto u razvoju društva
u kojem se njihov glas čuje i uvažava.
Naša misija: Fondacija za unapređenje socijalne uključenosti djece i
mladih u BiH zalaže se za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih
u sve društvene tokove u BiH, pružanjem podrške lokalnim organizacijama
civilnog društva koje će razvijati inovativne modele i pristupe u svom radu i
podržavati djecu i mlade da dobiju mjesto u društvu koje im pripada.
Ciljevi i djelatnosti Fondacije su:
- poboljšati kvalitet života djece i mladih u Bosni i Hercegovini kroz
unapređenje njihove socijalne uključenosti u svim sferama života, važnim
za njihov rast i razvoj;
- promovisati i podsticati inovativne modele socijalne inkluzije;
- prikupljati sredstava;
- pružati finansijsku i stručnu podršku onim organizacijama civilnog društva
koje se bave socijalnom inkluzijom djece i mladih u Bosni i Hercegovini;
- jačati kapacitete Fondacije;
- razvijati partnerske odnose i saradnju sa drugim organizacijama civilnog
društva, nadležnim institucijama, privrednim subjektima i medijima.
Veličina donacije
Kontaktirajte IN fondaciju za više informacija.
Rok za prijave
IN fondacija razmatraće projektne prijedloge četiri puta godišnje, svaka tri
mjeseca, i to početkom februara i maja, krajem avgusta i sredinom
novembra tekuće godine. Tačne informacije o rokovima za dostavljanje
prijava možete dobiti putem emaila na adresu: [email protected]
Geografsko područje
podrške
BiH.
153
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati?
Kontakt
Ko može konkurisati – osnovni kriteriji za prijavu:
za finansijsku podršku mogu se prijaviti samo lokalno registrovane
nevladine organizacije;
projektne aktivnosti treba usmjeriti na djecu i mlade;
kroz projekte treba primjenjivati i provoditi inovativne modele rada
sa ciljnim grupama;
projektne aktivnosti treba da budu usmjerene na direktan rad s
korisnicima;
kroz svoje aktivnosti, NVO bi trebale da promovišu socijalnu
inkluziju djece i mladih u BiH;
učešće djece i mladih treba da ima značajno mjesto u sprovođenju
projekta;
važnu ulogu u projektnim aktivnostima bi trebali da imaju i volonteri;
lokalna zajednica treba da učestvuje u podršci projektu, bilo kroz
finansijsku podršku ili kroz druge mjerljive načine podrške.
Obrazac za prijavu projekta dostupan je svim zainteresiovanim licima.
Prijavu projekta treba predati u 10 primjeraka. Prijave slati na dolje
navedenu adresu IN fondacije. Po prijemu prijedloga projekata,
Savjetodavna komisija razmotriće prijave i dati svoje mišljenje.
Više informacija: www.infondacija.org/kriteriji-za-finansiranje
In fondacija
P.P. 45
78.102 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
Tel/faks: +387 51 464 460 / 462 613
Email: [email protected]
Web stranica: www.infondacija.ba
154
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Insight on Conflict
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Tomorrow's Peacebuilders (Budući graditelji mira)
Ovo takmičenje je dizajnirano za podršku radu na izgradnji mira. Mi
koristimo definiciju iz projekta “Reflecting on Peace Practice”, da mirotvorci
trebaju raditi na dva osnovna cilja:
zaustavljanje nasilja i destruktivnog sukoba; i
izgradnja pravednog i samoodrživog mira.
Vaša organizacija bi trebala ili u cijelosti posvećen poslu izgradnje mira, ili
imati izgradnju mira kao značajan dio svog cjelokupnog posla.
Peace Direct vjeruje da u svakom sukobu postoje lokalne organizacije koje
rade odličan posao kako bi se spriječilo nasilje i izgradio mir.
Takmičenje je osmišljeno kako bi nagradili inovativne mirovne organizacije
s potencijalom za izgradnju održivog mira u svojim zajednicama. Prijave će
se ocjenjivati prema sljedećim kriterijima:
Uticaj: jasan dokaziv potencijal da se spriječi nasilje ili gradi mir.
Podrška zajednice: u stanju su pokazati podršku zajednice za projekt, na
primjer kroz volonterske napore članova zajednice
Inovacija: nudi novi pristup ili originalno razmišljanje. To ne znači da morate
raditi nešto potpuno novo, ali što to čini da se vaš projekat ističe da je
drugačiji od ostalih projekata?
Održivost: vjerojatnost da će biti u mogućnosti opstati nakon kraja
jednogodišnjeg finansiranja.
Mediji i društvene vještine: grupe s kapacitetom ili željom da podijele svoje
uspjehe i izazove, preko bloga ili drugih medija, potaknuti druge mirovne
aktiviste.
Veličina donacije
$4.000 je bio maksimalan fond za aktivnosti izgradnje mira.
Rok za prijave
Zadnji rok prijave je bio 9. avgust/kolovoz 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Kako bi bili kvalificirani za apliciranje potrebno je da:
organizacija je registrirana organizacija ili udruženje koje postoji
najmanje dvije godine;
radi na izgradnji mira – da je to mirovna organizacija ili ima
izgradnju mira kao značajan element svog rada;
imaju maksimalan godišnji budžet do $60.000 ili manje. Barem
jedan od četiri grantija će imati godišnji budžet manji od $10.000;
to je lokalna organizacija, sa sjedištem u zemlji ili zajednici u kojoj
je projekta biti impelmentira, a nije satelitska organizacija
međunarodne nevladine organizacije.
Kako aplicirati?
http://www.insightonconflict.org/tomorrows-peacebuilders
Kontakt
Email: [email protected]
Tel: +44 207 549 0285
Web stranica: www.insightonconflict.org
155
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
International AIDS Society
CIPHER Grants for HIV Research (CIPHER grantovi za istraživače HIV-a)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Uz velikodušnu podršku ViiV Healthcare Paediatric Innovation Seed Fund,
2012. godine je ustanovljen grant program Collaborative Initiative for
Paediatric HIV Education and Research (CIPHER) koji će finansirati
istraživačke projekte vrijedne milion dolara kako bi adresirao prioritetna
područja istraživanja HIV-a.
Svrha CIPHER grant programa je finansiranje istraživačkih projekata koji
doprinose optimizaciji dijagnosticiranja, prevencije, tretmana i brige o
dojenčadi koja imaju HIV, a u područjima sa ograničenim resursima.
Podrška je usmjerena na rane faze istraživanja, na rješavanje kritičnih
pitanja istraživanja vezanih uz dugoročni uticaj HIV infekcije i liječenja na
rast djece, kao i ispitati uticaj HIV-a ili antiretrovirusne perinatalne
izloženosti kod nezaražene djece. Podrška postojećim i privlačenje novih
istražitelja na području pedijatrijskog HIV istraživanja može pomoći
poticanju inovativnih ideja i temeljnih istraživanja za pružanje boljeg
razumijevanja ključnih neriješenih pitanja.
Kako bi identificirali najhitnija istraživačka pitanja u pedijatrijskom HIV
istraživanju urađena je procjena potreba uključujući i rigorozni pregled
naučne literature i intervjue sa ključnim akterima sa tehničkom ekspertizom.
Identificirani istraživački prioriteti pružaju opseg rada CIPHER grant
programa.
Veličina donacije
Do $75.000 za dvogodišnja istraživanja.
Rok za prijave
Naredni rok prijave je 26. novembar/studeni 2014. godine.
Kriterij podobnosti
Podržavaju se aplikacije iz bilo koje zemlje, ali preferenca se daje
aplikantima iz zemalja sa niskim i srednjim prihodima prema World Bank
Clasification.
Poziv je otvoren za istraživače u ranim fazama istraživanja.
Kako aplicirati?
http://www.iasociety.org/Default.aspx?pageId=730
Kontakt
Avenue de France 23
CH-1202 Geneva
Switzerland
Tel: +41 22 710 0800
Faks: +41 22 710 0899
Email: [email protected]
Web: www.iasociety.org
Geografsko područje
podrške
156
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
International Commission on Missing Persons (Međunarodna komisija za nestale
osobe)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Odjel za pravdu i inicijative civilnog društva - Program za dodjelu malih
grantova
Program malih grantova Odjela za pravdu i inicijative civilnog društva
podržava aktivnosti koje doprinose realizacija prava na istinu, pravdu i
reparaciju, a koji se tiču porodica nestalih osoba.
Opšti cilj programa je podsticanje saradnje između udruženja porodica
nestalih osoba iz cijelog regiona i organizacija civilnog društva, pružanje
dodatne podrške udruženjima porodica nestalih u kreiranju zajedničkih
projekata, programa i koalicija sa akterima šireg civilnog društva, te u
jačanju svijesti i uključivanju javnosti u rješavanje pitanja nestalih osoba.
Ovaj program također podržava napore koji imaju za cilj osmišljavanje
adekvatnih oblika komemoracija i sjećanja, koji će iskazati puno poštovanje
za nestale osobe i njihove preživjele članove porodica.
Partnerski projekti udruženja porodica nestalih osoba i drugih nevladinih
organizacija / mreža nevladinih organizacija, kao i partnerski projekti
između dva ili više udruženja porodica nestalih različite etničke pripadnosti.
Kratkoročni grantovi do 4.000 KM. Projekti u trajanju do 6 mjeseci do
10.000 KM i inovativni projekti na teme koje se tiču kreiranja novih modela
komemoracija i sjećanja do 30.000 KM.
Rok za prijave
Zadnji javni poziv za projekte je bio otvoren do kraja 2011. godine. Iako
javni poziv nije javno objavljen ICMP i dalje podržava inovativne projekte.
Geografsko područje
podrške
BiH i zapadni Balkan.
Kriterij podobnosti
Prednost imaju partnerski projekti udruženja porodica nestalih osoba i
drugih nevladinih organizacija.
Kako aplicirati?
Za više informacija o načinima
mp.org/resources/documents/.
Kontakt
Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP)
Alipašina 45/A
71.000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 280 800
Faks: +387 33 280 900
Email: [email protected]
Web stranica: www.ic-mp.org
apliciranja
pogledajte:
www.ic-
157
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
International Humanist and Ethical Union (Međunarodna humanistička i etička
unija)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Međunarodna humanistička i etička unija
International Humanist and Ethical Union (IHEU) je svjetski savez
humanističkih, racionalističkih, sekularističkih i ateističkih organizacija sa
više od 100 organizacija članica u više od 40 zemalja. IHEU promiče i brani
slobodu savjesti i izražavanja, te se zalaže za odvajanje religije i države.
IHEU koordinira aktivnosti organizacija članica te im pruža savjete i
smjernice o pitanjima politike i strategije. To potiče rast novih grupa
humanista i predstavlja humanističke interese u UN, UNESCO, UNICEF i
Vijeću Evrope. Više informacija možete naći na internet stranici
www.iheu.org.
HIVOS je poznata holandska humanistička agencija i posebni član IHEU-a
sa sjedištem u Den Haagu u Holandiji, i regionalnim uredima u Bangaloreu,
Harareu i Kostariki. Više informacija možete dobiti na internet stranici
www.hivos.nl.
Projekat treba postići specifične ciljeve u jednom ili više sljedećih
područja:
promoviranje humanizma,
promoviranje sekularizma,
promoviranje ljudskih prava,
promoviranje znanstvenih metoda, ili
izgradnja organizacijskih kapaciteta.
Promoviranje humanizma: projekat promovira humanizam kao životni stav
prema političarima, medijima ili široj javnosti. Aktivnosti takvih projekata
mogu uključivati javne skupove, seminare, reklame, medije, izdavaštvo,
članke u tiskanim medijima i slično. Projekat treba uključivati procjenu
učinka aktivnosti na ciljanu publiku.
Promoviranje sekularizma: projekat promovira odvajanje države i religije
i/ili jednak tretman svjetovnog i vjerskog života političara, medija ili šire
javnosti. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati javne skupove,
seminare, reklame, medije, izdavaštvo, članke u tiskanim medijima i slično.
Projekat treba uključivati procjenu učinka aktivnosti na ciljanu publiku.
Promoviranje ljudskih prava: projekat promiče ljudska prava osoba s
svjetovnim životnim stavovima, i/ili pomaganje ljudskih prava drugih
posebnih skupina koje pate od diskriminacije na temelju religije, kaste,
porijekla, rada ili spola. Aktivnosti takvih projekata mogu uključivati
promicanje novih zakonodavnog tijela, otkrivajući kršenja ljudskih prava od
vlade i zagovaranja prema političarima, medijima ili široj javnosti.
Promoviranje znanstvenih metoda: projekat promicanja kritičkog
mišljenja i znanstvenih metoda u odnosu na pseudo-znanosti, praznovjerja i
alternativne religije. Aktivnosti projekta mogu uključivati sredstva za
populariziranje nauke, naučne metode razmnožavanja, proizvodnju
informativnih materijala, skeptičnost prema aktivnostima vraćanja,
astrologije, itd.
Izgradnja organizacijskih kapaciteta: Projekat treba ciljati na jačanje
sposobnosti organizacije da uključi nove potencijalne članove, rasta i
napretka. Aktivnosti projekta mogu uključivati obuku osoblja, izabranih
službenika/ca i drugih volontera/ki, slanje predstavnika/ca na sastanke ili
konferencije koje organizira IHEU ili jedna od organizacija članica,
poboljšanje sposobnosti za prikupljanje sredstava, odnosno poboljšanje
ravnopravnosti spolova i sudjelovanje mladih u organizaciji.
158
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Veličina donacije
Maksimalan iznos za jedan projekat je 10.000 EUR godišnje. Međutim,
IHEU potiče manje projekte od novih humanističkih grupa. Projekat bi
trebao biti djelimično finansiran od strane humanističke organizacije koja
aplicira za grant, a ne da se isključivo oslanja na vanjsko finansiranje.
Rok za prijave
Zadnji rok za prijave je bio početak avgusta/kolovoza prošle godine, a novi
poziv se očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Svijet uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Ovaj program donacija je otvoren samo za humanističke organizacije.
Sljedeće organizacije mogu se prijaviti:
1. IHEU organizacije članice u zemljama u razvoju (prema DAC listi);
2. Organizacije koje su dobijale donacije od strane IHEU/HIVOS
programa u nekoj od zadnjih 10 godina;
3. Organizacije prekvalificirane sa aplikacijama.
Kako aplicirati
www.iheu.org
Kontakt
IHEU
1 Gower Street
London, WC1E 6HD
Web stranica: www.iheu.org/contactus
159
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
International Music and Art Foundation (Međunarodna fondacija za muziku i
umjetnost)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
International Music and Art Foundation Grants
International Music and Art Foundation je osnovana 1998. godine u svrhu
distribucije sredstava zaprimljenih od strane osoba i korporacija koje dalje
distribuira organizacijama širom svijeta.
Osnovana iz uvjerenja da je nakon svega naša najveća ostavština za
buduće generacije umjetnost, International Music and Art Foundation
dodjeljuje donacije kako bi se olakšala poboljšanje i širenje vizuelnih i
izvedbenih umjetnosti, kao i proučavanje i očuvanje umjetnosti i kulture iz
prošlosti. “Očuvanje” obuhvata konzervaciju i restauraciju pojedinih djela
umjetnosti i arhitekture, kao i kulturno i ekološko dokumentiranje i čuvanje.
Posebni interesi Fondacije uključuju, ali nisu ograničeni na, likovnu
umjetnost (slikarstvo, crtež, skulptura), muziku, pozorište i arhitekturu
(“zamrznuta muzika” Johann Wolfgang von Goethe, 1829).
Grantovi se ne daju fizičkim osobama no samo prepoznatim organizacijama
u područjima:
- izvedbenih umjetnosti, kao što su opera, simfonijski orkestri, komorni
muzički ansambli, balet i pozorišta,
- arhitektonske restoracije i konzervacija,
- muzeji, i
- istraživanja i publikacije o istoriji umjetnosti.
Grantovi su od nekoliko stotina do nekoliko stotina hiljada švicarskih franaka,
gdje je srednja veličina granta 27.720 franaka.
Kad god je to moguće Fondacija preferira ko-finansiranje iz drugih izvora i
preferira da ne daje novac za operativne troškove.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Donacije se ne daju za ustanovljavanje novih organizacija, putne troškove,
sastanke, radionice, konferencije ili seminare sa svrhom planiranja ili
organiziranja projekta ili aktivnosti.
Preferiraju saznati o projektima kroz neformalna istraživanja onoga što nađu
obećavajućim. Ne odgovaraju na nezatražene aplikacije.
Kako aplicirati?
http://imaf.li
Kontakt
International Music and Art Foundation
Legal Domicile (Registered Office)
P.O. Box 39
FL-9490 VADUZ, Liechtenstein
Email: [email protected]
Web stranica: http://imafoundation.homestead.com
160
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
International Press Institute: News Innovation Contest
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
International Press Institute: News Innovation Contest for Advancements in
Digitial News Platforms, Business Models, or Trainings & Journalism
Excellence (International Press Institute: takmičenje za promicanje digitalnih
platformi vijesti, poslovnih modela ili treninga, te novinarske izvrsnosti)
International Press Institute (IPI) je globalna mreža urednika, direktora i
vodećih novinara. IPI je posvećena jačanju i zaštiti slobode medija, zaštiti
slobode mišljenja i izražavanja, promicanju slobodnog protoka vijesti i
informacija, te poboljšanju prakse novinarstva.
IPI poziva inovativne ideje koje imaju potencijal za stvaranje održivog
uticaja i koji ispunjavaju sljedeće opšte kriterije - digitalne, uključujući i
mobilne, open-source tehnologije koje su kreirali novinari ili za novinare i
distribuirani su u javnom interesu.
Takmičenje je namjenjeno promicanju budućnosti vijesti finansiranjem novih
načina digitalnog obavještavanja zajednica u Evropi, na Bliskom Istoku i
Africi.
Kroz donacije IPI podržava projekte neprofitnih i profitnih organizacija koje
se bave online vijestima i promoviraju napredak slobode medija, razvoj
održivih poslovnih modela i trening novinara.
Aplikacije se primaju u sljedeće tri kategorije:
- platforme vijesti: napredak u digitalnim platformama izvještavanja,
- održivost: unapređenje poslovnih modela, i
- obrazovanje: napredak u treninzima i novinarskoj izvrsnosti.
Veličina donacije
Ukupno je 2.7 miliona USD bilo dodjeljeno tokom ove godine.
Rok za prijave
Poziv za 2012. godinu je zatvoren, naredni se očekuje tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.freemedia.at/awards.html
Kontakt
International Press Institute
Spiegelgasse 2
A-1010 Vienna, Austria
Tel: + 43 1 512 90 11
Faks: + 43 1 512 90 14
Email: [email protected]
South East Europe Media Organisation (SEEMO)
Spiegelgasse 2
A-1010 Vienna, Austria
Tel: +43 1 513 39 40
Faks: +43 1 512 90 15
Email: [email protected]
Web stranica: www.seemo.org
161
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Internet Society
Naziv programa
Community Grants Programme (Program grantova u zajednici)
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Internet Society je globalna organizacija kojom upravlja raznolik Upravni
odbor koji je posvećen naporima da internet ostane otvoren, transparentan i
definiran od strane običnih ljudi.
Mi smo svjetski neovisan pouzdan izvor liderstva za politike interneta,
tehnološke standarde i budući razvoj. Više nego jednostavno unapređenja
tehnologije, radimo kako bi se osiguralo da internet nastavlja rasti i razvijati
se za ljude širom svijeta kao platforma za inovacije, ekonomski razvoj i
društveni napredak.
Sa kancelarijama širom svijeta radimo na radimo kako bi se osiguralo da se
internet i web koji je izgrađen na njega:
- nastavlja razvijati kao otvorena platforma koja omogućuje ljudima
da razmjenjuju ideje i povezuju se na nove i inovativne načine, i
- služi ekonomske, socijalne i obrazovne potrebe pojedinaca širom
svijeta - danas i u budućnosti.
Projekt mora pokazati konzistentnost sa Internet Society misijom i vizijom.
Preferenca se daje projektima koji se nalaze u u okviru strateških ciljeva
odobrenih od strane Odbora Internet Society, specifičnije:
- Poticanje otvorenog, inovativnog i pouzdanog interneta u svijetu.
- Unapređenje politika i strategija koje jačaju rast i razvoj interneta.
- Omogućavanje vitalne organizacije i vitalne globalne zajednice da
se unaprijedi budućnost interneta.
- Osnaživanje ljudi da postignu puni ljudski potencijal kroz slobodno
korištenje interneta.
- Nadalje, projekt bi trebao uključivati razvoj ili primjenu elektronskog
umrežavanja (internet) tehnologija, ili preduzeti rad na politikama u
tehnologiji ili u primjeni tehnologije.
Veličina donacije
Do $10.000.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren do 30. septembra/rujna 2014. godine, novi poziv
će se otvoriti u martu/ožujku 2015. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet, gdje aplikant treba biti dio Mreže Internet Society,
Kriterij podobnosti
Internet Society neće finansirati cjelokupni trošak projekta. Najmanje 25%
od ukupnog budžeta projekta mora doći iz drugih izvora. Taj doprinos može
uključivati novčane priloge ili in-kind donacije. U principu, in-kind donacije
pokazuju snažnu suradnju s partnerskim organizacijama i imaju prednost
ispred novčanih priloga. In-kind izvori finansiranja su prihvatljivi, pod
uslovom da su iz drugih izvora, a ne od samih aplikanata. Aplikanti trebaju
osigurati dokumentaciju kojom će potkrijepiti doprinose iz drugih izvora.
Kako aplicirati?
http://www.internetsociety.org/sites/default/files/
Applicantion%20Guide%20Final.pdf
Kontakt
Washington DC/Reston, VA
USA Office
Internet Society
1775 Wiehle Avenue, Suite 201
Reston, VA
20190-5108 U.S.A
162
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Tel: +1-703-439-2120
Faks: +1 703 326 9881
Geneva
Switzerland Office
Internet Society
Galerie Jean-Malbuisson 15
CH-1204 Geneva
Switzerland
Tel: +41 22 807 1444
Faks: +41 22 807 1445
Web stranica: www.internetsociety.org
163
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Internews
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Jačanje nezavisnih medija u BiH
USAID-ov program za podršku nezavisnosti medija u BiH je petogodišnji
projekt, vrijedan 5,7 miliona USD, koji od decembra 2010. godine
implementira Internews u BiH. Kroz podršku regulatoru i samoregulacijskoj
instituciji, napore na poboljšanju medijskog zakonodavsta i medijske
pismenosti, te kroz podršku istraživačkom novinarstvu i razvoju inovativnih,
online medijskih tehnologija, ovaj projekt želi doprinijeti jačanju nezavisnosti
cjelokupne medijske slike u BiH.
Projekt pomaže medijskim organizacijama kroz ciljane aktivnosti, treninge i
mentorstvo mladih novinara kao i kroz stažiranje za studente. Također, u
okviru petogodišnjeg projekta omogućen je program malih grantova, koji
ukupno iznosi milion USD, a putem ovih sredstava podržaće se istraživačko
novinarstvo, inovativne ideje za online medije, te medijske i profesionalne
asocijacije.
Ciljevi projekta su:
- Promicanje nacionalne kohezije i međuetničkog povjerenja.
- Stvaranje poticajnijeg okruženja za rad novinara u cijeloj Bosni i
Hercegovini.
- Pružanje pouzdanih informacija građanima BiH kroz tradicionalne i
alternativne izvore informacija.
- Unaprijeđenje sposobnosti građana da pozivaju vlast na
odgovornost.
- Program grantova za istraživačko novinarstvo ima za cilj podržati
medije u nastojanjima da unaprijede istraživanja u novinarskom
radu.
- Online/inovativni grantovi su namijenjeni unaprijeđenju web
prisutnosti tradicionalnih medija ili unapređenju i razvoju aplikacija
postojećih online medija. Ovi grantovi ne mogu se koristiti za
pokretanje web medija.
- Grantovi zagovaranja (advocacy) namijenjeni su medijskim i
profesionalnim novinarskim udruženjima u BiH, kao i za podršku
samoregulaciji medija u BiH.
- Studijske posjete i stručna usavršavanja na prestižnim
međunarodnim institucijama.
Veličina donacije
Internews dodijeljuje sredstva na bazi “programa malih grantova”, što
znači da grantovi maksimalno mogu iznositi 25.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji otvoreni poziv za projekte je bio u okviru programa “Ljudska prava”,
gdje je rok prijave bio 15. februar/veljača.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Ovisno o vrsti granta na koji se aplicira. Kriteriji su jasno naznačeni na
svakom pozivu za projekte. Više detalja na web stranici: www.internews.ba.
Kako aplicirati?
Pratiti formu poziva za projekte dostupnu na web stranici.
Kontakt
Hamdije Kreševljakovića 50
71.000 Sarajevo
Email: [email protected]
Web stranica: www.internews.ba
164
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
ITVS International
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
International Call Funding Initiative (Inicijativa za međunarodno finansiranje)
ITVS International je u potrazi za dokumentarcima sa snažnim globalnim
pričama koje mogu informirati, nadahnuti i povezati Amerikance sa svijetom
u cjelini. Finansiraju programe sa različitim tačakama gledišta koji
angažiraju američku publiku i proširuju građansko sudjelovanje donoseći
različite glasove u javnu sferu. Podržavaju projekte iz svih dijelova svijeta,
uključujući i mjesta koja su manje poznata američkoj publici ili su rijetko
zastupljena na američkoj televiziji.
Američka publika želi saznati više o drugim mjestima, ljudima i njihovim
gledištima, ali postoji manjak međunarodnih priča i perspektiva na
američkoj televiziji. Nezavisni proizvođači iz drugih zemalja prave programe
koji imaju mnogo toga za ponuditi američkoj publici, ali ti proizvođači imaju
malo pristupa finansiranju i distribuciji u SAD. International Call Funding
Initiative je napravljena kako bi se američkoj publici dao pristup
međunarodnim programima.
U okviru ovoga programa se prihvataju:
- Pojedinačni programi standardne duljine emitiranja (jedan sat). U
rijetkim slučajevima, kada vještine reditelja, predmet i priča to
nalažu, ITVS će razmotriti i duže programe.
- Radovi u pripremi, odnosno projekti koji su već u fazi produkcije.
- Programi moraju biti dovršeni u roku od jedne godine od
potpisivanja ugovora.
- Projekti koprodukcije s međunarodnim partnerima ili koprodukcija s
producentima iz različitih zemalja.
Veličina donacije
Nije definirana.
Rok za prijave
Poziv je stalno otvoren, ali oni direktno ITVS inicira prve kontakte.
Geografsko područje
podrške
Praktično sve zemlje osim SAD.
Kriterij podobnosti
“Nezavisni producenti.” To znači da je osoba podnositelj zahtjeva: a) vlasnik
autorskih prava, b) ima umjetničku, budžetsku i uredničku kontrolu nad
svojim projekatima i c) nije stalno zaposlen kao producent / reditelj javne ili
komercijalne stanice ili filmskog studija, uključujući i javne stanice. Osoblje
navedenih koje nisu proizvođači / reditelji mogu aplicirati.
Kako aplicirati?
www.itvs.org/funding/international/how
Kontakt
Email: [email protected]
Web stranica: www.itvs.org/funding/international/criteria
165
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
IUCN National Committee of the Netherlands
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Podrška prirodi
35 članica International Union of Nature (IUCN) ustanovljenog u Holandiji
su se ujedinile u IUCN National Committee of the Netherlands. IUCN NL je
most između društvenih organizacija, vlade, biznis sektora i svih ostalih
partnera koji se bore za zaštitu biološke raznolikosti.
Program za cilj ima doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti poticanjem
(strateških) kupovina ugroženih prirodnih područja. Stečeno vlasništvo ili
upravljačka prava će biti prenesena na lokalne nevladine organizacije koje
rade na zaštiti životne okoline. Strateška kupovina može značiti
osiguravanje koridora između dva zaštićena područja kako bi se
zaštitile migracijske rute i razmjena genetskog materijala.
Veličina donacije
Maksimalna veličina granta je 85.000 EUR.
Rok za prijave
Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 1. maja/svibnja 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Veliki broj zemalja širom svijeta.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.iucn.nl/funds/purchase_of_nature_1
Kontakt
Marc Hoogeslag MSc
Tel: 0031 20 3018 254
Email: [email protected]
166
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Japan Foundation Worldwide
Naziv programa
Grants Program
Opšti ciljevi
The Japan Foundation je jedina japanska organizacija angažirana u
međunarodnoj kulturnoj razmjeni u svakom regionu svijeta, doprinosi
svjetskom miru promoviranjem dijaloga i interakcije između Japanaca i
drugih ljudi kroz medij kulture. Radi kroz 22 ureda u 20 zemalja, sa
sjedištem u Tokiu, područnim uredima u Kjotu i dva instituta na japanskom
jeziku (Urawa i Kansai). Na web stranici se može pronaći više informacija o
uredima fondacije u inostranstvu, njihovim aktivnostima, kao i linkovi na
druge relevantne web stranice.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Različita.
Geografsko područje
podrške
Širom svijeta.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.jpf.go.jp/world/en/
Kontakt
Web stranica: www.jpf.go.jp/world/en/
167
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Japan Fund for Global Environment: Grants Program for NGOs
(Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO-e)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Japanski fond za globalnu životnu okolinu: program grantova za NVO-e
Environmental Restoration and Conservation Agency of Japan je osnovala
Japan Fund for Global Environment kroz inicijalno finansiranje vlade
Japana zajedno s doprinosima iz privatnog sektora, uključujući i pojedince i
privatne korporacije. Kamate od tih sredstava se koriste za pružanje
podrške nevladinim organizacijama koje djeluju na području očuvanja
životne okoline.
JFGE ima dva osnovna programa:
(1) Program grantova: dostupan je organizacijama koje rade na zaštiti
životne okoline, i
(2) Program podrške NVO-ima: podržava organizacije koje rade na
projektima zaštite životne okoline kroz informiranje, istraživanja i studije, te
trening za osoblje.
Aktivnosti su klasificirane u tri glavne kategorije, gdje je kategorija dostupna
za naša područja aktivnosti zaštite životne sredine u zemljama u razvoju od
strane ne-japanskih organizacija.
Veličina donacije
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Naredni rok prijave je 2. decembar/prosinac 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Nevladine organizacije sa punom upravnom i organizacionom strukturom
mogu aplicirati u okviru poziva za projekte.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Muza Kawasaki Central Tower 8th floor
1310, Omiya-cho, Saiwaiku, Kawasaki City, Kanagawa Prefecture
212-8554
Japan
NGO Support 81 44 520 9609
Grant Program 81 44 520 9505
E-mail: [email protected]
Web stranica: http://www.erca.go.jp/jfge/english/
168
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne
Misija JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar je kvalitetna, pouzdana i
sigurna proizvodnja, distribucija i opskrba električnom energijom, te razvoj
novih elektroenergetskih kapaciteta prema razvojnim potrebama korisnika,
a u skladu s planovima razvoja Bosne i Hercegovine.
U ostvarenju misije JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar će slijediti
opredjeljenja:
- održivosti ukupnog razvoja,
- implementacije svjetskih iskustava i spoznaja u elektroenergetskim
djelatnostima,
- ekonomičnosti u poslovanju,
- razvoja kadrova potrebnih elektroprivrednim djelatnostima, i
- pomoć partnerima u sličnim djelatnostima.
JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar ima posebnu ulogu u procesu
integracije Bosne i Hercegovine u evropski elektroenergetski gospodarski
prostor.
Donacije se dodjeljuju za financiranje:
- potreba u području sporta,
- potreba u području kulture,
- potreba u području socijalne pomoći, i
- u humanitarne svrhe.
Veličina donacije
Nije definirana.
Rok za prijave
Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do kraja jula/srpnja 2011. godine,
idući se očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imali su subjekti s prostora Federacije
Bosne i Hercegovine koji su kupci električne energije Društva, osnovani u
skladu sa zakonom i koji imaju status pravne osobe.
Zahtjev za dodjelu donacije dostavlja se Društvu na način i u skladu s
rokovima naznačenim u Pozivu.
Korisnici donacija imat će obvezu Društvo izvijestiti o načinu utroška
donacije.
Kako aplicirati?
www.ephzhb.ba
Kontakt
Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko
društvo Mostar
Mile Budaka 106 A
88.000 Mostar
Web stranica: www.ephzhb.ba
169
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Jewish Helping Hand’s Tikkun Olam
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Jewish Helping Hand’s Tikkun Olam Grant Program
Jewish Helping Hands pomaže osobe u situaciji potrebe i ranjivu populaciju
pokrećući projekte koji prave razliku gdje je pomoć najpotrebnija. Radeći u
Sjedinjenim Američkim Državama i inostranstvu, JHH projekti osiguravaju
finansijsku i konkretnu pomoć na terenu. U svakoj zajednici u kojoj radimo
lokalni stanovnici određuju šta je najpotrebnije. JHH radi stvaranjem
projekata koji čine opipljivu, znatnu razliku u životima ljudi u potrebi. Ovi
projekti se ostvaruju kroz skromne resurse - ljudske i finansijske - koji se
mogu implementrirati s minimalno birokratije.
Svako djelo tikkun olam – ili popravljanje svijeta – je iskra koja će obasjati
put za budućnost.
Jewish Helping Hands je pokrenulo Tikkun Olam program grantova 2012.
godine kako bi promovirao naš cilj inspiracije i podrške za tzedakah, pravdu
i pravednost širom svijeta. Ovaj fond će podržati projekte koji se fokusiraju
na potrebitu i ranjivu populaciju u SAD i inostranstvu, posebno na one koje
su previdjeni ili marginalizirani. Kroz suradnju s lokalnim zajednicama JHH
se nada da će podržati programe i projekte koji su održivi i skalabilan kroz
finansijsku i konkretnu podršku. Cilj je promicanje projekata koji će napraviti
opipljive i trajne razliku u životima onih kojima služe.
Veličina donacije
Obično je vrijednost granta 5.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 3. septembra/rujna 2013. godine,
novi se očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
JHH vrednuje programe i projekte koji za cilj imaju dovesti do pozitivnih
promjena za grupe iz svih pozadina i vjerskih pripadnosti.
JHH će razmatriti davanje podrške pojedincima ili organizacijama koje
pokazuju jasna obećanja da bi mogli postići jedno ili više od sljedećeg:
- bave se osnovnim uzrocima nepravde i potiču sistematske promjene,
- promiču samopomoć i osnaživanje unutar zajednice, i
- odgovoraju na nezadovoljene potrebe onih koji su siromašni i/ili
marginalizirani.
Kako aplicirati?
http://jewishhelpinghands.org/grants/
Kontakt
Jewish Helping Hands
115 W 30th Street, Suite 400
New York, NY 10001
Tel: +1 212 453 9879
Email: za administrativne upite kontakt je Vladimir Caamano, Office
Manager
Za ostale upite kontakt je Rabbi Joel Soffin.
Web stranica: http://jewishhelpinghands.org
170
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Joke Waller-Hunter Initiative (Inicijativa Joke Waller-Hunter)
Joke Waller-Hunter Initiative Support for Young Enviromental Leaders (Joke
Waller-Hunter inicijativa za podršku liderima u zaštiti životne okoline)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Veličina donacije
The Joke Waller-Hunter (JWH) inicijativa stvara mogućnosti za mlade u
sektoru zaštite okoliša u zemljama u razvoju, kako bi razvili svoj puni
potencijal. Dajući male grantove osobama kako bi proširili svoje znanje,
iskustvo i obuku, inicijativa ima za cilj jačanje ekološke sposobnosti i
učinkovitosti organizacija civilnog društva. Misija JWH inicijative je stoga
osigurati pristupačne i prilagođene male grantove za obrazovanje i
osposobljavanje osoba koje su nominirane od strane svojih organizacija kao
potencijalni budući lideri.
Grantovi se mogu primijeniti za širok spektar aktivnosti, ovisno o potrebi i
interesu pojedinca. Većina korisnika grantova donacije koristi za
napredovanje ili razvoj znanja i vještina kroz studije, seminare i treninge, ili
za proširivanje iskustva kroz stažiranje, putovanja, razmjene, te
sudjelovanje na konferencijama, sastancima na visokom nivou, itd.
Kandidat treba imati jasnu ideju o tome zašto namjerava koristiti podršku za
prije apliciranja.
U okviru zadnjeg poziva su dodjeljivani sljedeći grantovi:
- 10x2.500 eura,
- 4x5.000 eura, i
- 2x7.000 eura.
Rok za prijave
Zadnji rok prijave je bio 1. septembar/rujan 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Mladi ljudi koji rade ili su vezani za organizacije koje rade na zaštiti životnog
okoliša u zemljama u razvoju koji su pokazali potencijal i interes za dalji
razvoj i liderstvo. Preferenca se stavlja na nominacije mladih žena i lidera u
lokalnim zajednicama koji imaju do 35 godina.
Kandidati trebaju imati dokaz izvrsnog rada na sljedećim područjima:
- U potpunosti se zalažu za ideju održivog razvoja.
- Pozadina u radu na pitanjima životne okoline i održivog razvoja.
- Potencijal i ambicija da postanu lideri u svojim područjima rada,
inspirirajući i podržavajući ideje drugih, radeći sa zajednicama,
bivajući inovativni i kreativni.
- Posvećeni radu na pitanjima životne okoline i održivog razvoja u
svojoj zemlji/regionu.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Nieuwe Keizersgracht 45
1018 VC Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 20 530 66 00
Faks: +31 20 620 80 49
Email: [email protected]
Web stranica: www.jwhinitiative.org
171
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Joseph Rowntree Charitable Trust
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Joseph Rowntree Charitable Trust
Joseph Rowntree Charitable Trust je kvekerska fondacija koje nastoji
preobraziti svijet podržavajući ljude koji se bave korijenima uzroka sukoba i
nepravdi.
Fondacija podržava prije svega pojedince i organizacije koje rade u Velikoj
Britaniji i Irskoj.
Joseph Rowntree Charitable Trust generalno finansira aktivnosti pod jednim
od pet područja navedenih ispod:
- Mir: rad koji promiče nenasilno rješavanje sukoba, uključujući i rad
na trgovini oružjem, stvaranje kulture mira, razvoj učinkovitih mjera
izgradnje mira i prateće pravo na prigovor savjesti na služenje
vojnoga roka.
- Rasna pravda: rad koji promiče rasnu pravdu u svim dijelovima
društva, uključujući i osnaživanje ljude crne boje kože i manjine da
se uključe u donošenje odluka i politike razvoja, te rad koji prati i
izazove rasizma i rasne nepravde koji se odnose na boju ili kulturu.
- Snaga i odgovornost: rad koji potiče odgovarajuće odnose između
ljudi i institucija koje utiču na njih, uključujući i promicanje
odgovornosti, otvorenosti, odziva i poštivanja ljudskih prava širom
javnog i privatnog sektora.
- Pitanja od interesa za Kvekere.
- Irska i Sjeverna Irska.
Veličina donacije
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Različit po kategorijama.
Geografsko područje
podrške
Prije svega Velika Britanija, ali u određenim slučajevima i BiH.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.jrct.org.uk/application-process
Kontakt
Joseph Rowntree Charitable Trust
The Garden House, Water End
York, YO30 6WQ
Tel: +44 1904 627 810
Web stranica: http://www.jrct.org.uk
172
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Journalists and Writers Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Peace Projects (Mirovni projekti)
Peace Projects je grant program pokrenut od strane Journalists and Writers
Foundation za podršku inovativnom rješavanju sukoba i projektima
izgradnje mira usmjerenim na sprečavanje, upravljanje i rješavanje nasilnog
sukoba i promicanje post-konfliktne izgradnje mira.
Priznajući kritičnu važnost podrške izgradnji mira i inicijativa rješavanja
sukoba, JWF traži kreativne i inovativne projekte koji imaju za cilj spriječiti i
konstruktivno odgovoriti na sukobe širom svijeta.
Veličina donacije
Peace Projects daje grantove u iznosu do 50.000 USD.
Rok za prijave
Rok prijema aplikacija je 30. septembar/rujan 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Peace Projects će podržati projekte iz širokog spektra disciplina, vještina i
pristupa promicanja mirnog suživota i mira. Neke od mogućih tema su:
- unutar-državni i međudržavni dijalog / suradnja,
- obrazovanje za mir,
- pluralizam i multikulturalizam,
- mladi, sukob i izgradnja mira,
- rano upozorenje i sprečavanje sukoba,
- posredovanje i pregovaranje,
- postkonfliktno pomirenje,
- razoružanje, demobilizacija i reintegracija,
- dobro upravljanje, vladavina prava i tranzicijska pravda,
- smanjenje siromaštva, razvoj i izgradnja mira, i
- ravnopravnost spolova i osnaživanje.
Kako aplicirati?
http://peaceprojects.net/index.php/news-and-announcement/22-nonummynibh-5
Kontakt
http://peaceprojects.net/index.php/about/contact
173
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
King Baudouin Foundation (Fondacija King Baudouin)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
King Baudouin Foundation Grants Programme
Misija Fondacije King Baudouin je jasna i istodobno široka: pomoći u
poboljšanju uslova života za stanovništvo. U svom statutu iz 1976. godine
Fondacija je opisana kao "nezavisna struktura koja potiče izvorne ideje i
nove projekte."
Fondacija King Baudouin podržava projekte i građane koji se zalažu za
stvaranje boljeg društva. Na taj način možemo napraviti trajan doprinos
većoj pravednosti, demokratiji i poštivanju različitosti.
Generalno podrška se pruža za aktivnosti na:
- siromaštvu i društvenoj pravdi,
- demokratiji na Balkanu,
- kulturnom nasljedstvu,
- filantropiji,
- zdravlju,
- liderstvu,
- lokalnom angažmanu,
- migracijama,
- razvoju, i
- partnerstvu ili iznimnoj podršci za projekte.
Veličina donacije
Ovisno o pozivu za projekte. Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.kbs-frb.be/calls.aspx?LangType=1033
Kontakt
www.kbs-frb.be/about-the-foundation.htm
Email: [email protected]
174
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Know-How Exchange Programme
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
The Know-How Exchange Programme (KEP)
KEP je odobren 2004. godine kako bi podržao prenos najbolje prakse i
iskustva transformacije iz CEI EU ka zemljama ne-članicama EU. Program
potiče iz uvjerenja da privredni razvoj u ne-EU zemljama mora biti ojačan.
Finansiranje izgradnje kapaciteta i projekata tehničke pomoći u zemljama
izvan EU provode stručnjaci iz zone CEI EU, a ciljevi KEP-a su:
jačanje privrednog i društvenog napretka u CEI zemljama koje nisu
članice EU;
pomoć novim članicama EU u njihovoj transformaciji od primatelja
ka donatoru (donatori u nastajanju);
promicanje načela vanjske pomoći za razvoj i podršku
međunarodne saradnje među institucijama u zemljama članicama
CEI-ja.
Trenutni fokusi rada su:
evropske integracije, jačanje kapaciteta i tržišna ekonomija,
planiranje i razvoj infrastrukture, i
poljoprivreda, energetika i životna okolina.
CEI finansira do 50% ukupnog troška projekta, a ne više od 40.000 EUR po
projektu. Sufinansiranje mora biti osigurano od strane podnositelja prijave iz
vlastitog ili vanjskog izvora.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren do 30. maja/svibnja 2014. godine, a novi se
očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Region, uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Program je otvoren za sva javna i tijela privatnog sektora, međunarodne i
nevladine organizacije koje djeluju u javnom interesu i registrirane su u
jednoj od država članica CEI koje pripadaju Evropskoj Uniji.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
www.ceinet.org/KEP/Call2011?tab=3
175
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo
Naziv programa
Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo
Opšti ciljevi
Generalni zadaci Komisije za mlade su:
razmatra pitanja u svim oblastima društveno-političkog života,
obrazovanja, nauke, kulture, sporta, zdravstva, radnih odnosa,
boračko-invalidske zaštite, socijalne zaštite, pitanja iz oblasti
pravosuđa i organa uprave, izborna pitanja, pitanja poslaničkog
sistema, informisanosti zaštite i unaprjeđenja životne sredine,
prostora i drugo,
razmatra i analizira pojave i probleme u ovim oblastima i ukazuje i
obavještava Skupštinu,
razmatra inicijative mladih i predlaže ih Skupštini,
organizuje seminare radi edukacija mladih,
organizuje tradicionalne proslave, jubileje i drugo,
razmatra pitanja koja se odnose na osiguranje najvećeg nivoa
međunarodno priznatih ljudskih prava i fundamentalnih sloboda,
razmatra pitanja primjene i provedbe Aneksa VII Mirovnog
sporazuma, i
ostvaruje saradnju sa svim institucijama sistema u Kantonu,
Federaciji i BiH, kao i s međunarodnim organizacijama.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
U okviru svakog poziva su definirane aktivnosti koje se finansiraju.
Veličina donacije
Različita, na osnovu poziva za projekte.
Rok za prijave
Pravo učešća imaju neprofitne organizacije i udruženja koja ispunjavaju
opšte i posebne kriterije iz poziva za finansiranje.
Geografsko područje
podrške
Organizacije koje podržavaju rad mladih na područja Kantona Sarajevo.
Kriterij podobnosti
Definirano u okviru poziva za projekte.
Kako aplicirati?
Na
osnovu
poziva
za
projekte,
http://skupstina.ks.gov.ba/novosti/javni-pozivi
Kontakt
Skupština Kantona Sarajevo - Komisija za mlade
Reisa Džemaludina Čauševića 1
71.000 Sarajevo
Tel: +387 33 562 055
Web stranica: http://skupstina.ks.gov.ba
više
informacija
na
176
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Kvinna till Kvinna
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Kvinna till Kvinna
Fondacija Kvinna till Kvinna podržava ženske organizacije koje rade u
konfliktnim područjima. Sarađujemo sa ženskim organizacijama koje igraju
aktivnu ulogu u izgradnji mira i povjerenja.
Naše partnerske organizacije podržavaju žene putem pravne i psihološke
pomoći. Rade na pitanjima ženskog zdravlja i seksualnih i reproduktivnih
prava. Informiraju žene i muškarce o ženskim pravima. Osnažuju i educiraju
žene aktivistkinje i političarke. Bore se protiv nasilja i trgovine ljudima.
Educiraju vlasti i utiču na procese donošenja odluka i zakona. Ženske
organizacije mijenjaju društvo širenjem znanja i iskustva demokratije,
pomirenja i mirovnog rada.
Ženske organizacije koje podržava Kvinna till Kvinna rade na različite
načine na osnaživanju žena i poboljšanju njihove uloge u društvu. Na
primjer one organiziraju mjesta sastanaka žena različitih etničkih skupina i
žena koje se vraćaju kućama nakon rata. Druge usluge koje ove
organizacije pružaju uključuju psihološku podršku, besplatnu pravnu
pomoć, strukovnu izobrazbu kako bi se ženama omogućilo bolje življenje,
informacije o ženskim pravima i obrazovanju za politički aktivne žene. Neke
organizacije se primarno fokusiraju na probleme nasilja nad ženama, te
trgovinu ljudima.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Pogledajte web stranicu za više informacija. U principu rade samo sa
partnerskim organizacijama.
Geografsko područje
podrške
BiH (i brojne druge zemlje širom svijeta).
Kriterij podobnosti
Kvinna till Kvinna u principu radi preko svojih partnerskih organizacija. Za
listu partnera u BiH pogledajte: http://kvinnatillkvinna.se/en/country/bosniaherzegovina/organisations-we-support/
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Slakthusplan 3, 121 62 Johanneshov, Sweden
Tel: +46 8 588 891 00
Email: [email protected]
Web stranica: www.kvinnatillkvinna.se/en
177
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Leverhulme Trust
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Leverhulme Trust
Leverhulme Trust je osnovan 1925. godine pod Will of the First Viscount
Leverhulme da se njeni resursi trebaju koristiti kako bi se podržale
"stipendije za potrebe istraživanja i obrazovanja."
Od tog vremena, Fondacija je osiguravala sredstva za istraživačke projekte,
stipendije, stipendiranje i nagrade; djeluje u svim akademskim disciplinama,
sa ambicijom da se podrže nadareni pojedinci kako bi realizirali svoju
osobnu viziju u naučnom i stručnom osposobljavanju.
Grantovi se daju za sljedeća područja:
Istraživačka pomoć na projektu (Research Leadership Awards,
Research Project Grants, Research Fellowships, Emeritus
Fellowships i Research Programme Grants)
Međunarodna putovanja (International Academic Fellowships,
Study Abroad Studentships i International Networks)
Istraživanje kako bi se nastavilo s projektom (Research
Fellowships, Philip Leverhulme Prizes i Major Research
Fellowships)
Istraživanje po penzionisanju
Umjetnost (Artists in Residence)
Posjeta inostranih naučnika Velikoj Britaniji (International Networks
i Visiting Professorships)
Različita.
Različiti tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Ovisno o pozivu za projekte.
Kriterij podobnosti
Fondacija poseban naglasak stavlja na:
originalnost projekata,
značaj predloženog rada,
sposobnost preduzimanja odgovarajućeg rizika u projektu, i
uklanjanje barijera između tradicionalnih disciplina.
Kako aplicirati?
http://leverhulme.ac.uk/funding/grant_schemes.cfm
Kontakt
1 Pemberton Row
London
EC4A 3BG
Tel: +44 20 7042 9888
Web stranica: http://leverhulme.ac.uk
178
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Levi Strauss Foundation (Fondacija Levi Strauss)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Levi Strauss Foundation
Tri su specifična programska područja gdje za cilj imamo smanjenje
siromaštva među mladim i ženama. To su izgradnja zajednica, prevencija
HIV-a adresiranjem stigme i diskriminacije, i finansiranjem obrazovnih i
preventivnih programa kao što je davanje šprica, te poboljšanje radnih i
životnih standarda tekstilnih radnika kroz globalnu radničku inicijativu.
Tri vodeća principa našeg globalnog programa su:
vjera u osnaživanje - žene i mladi imaju pravo identificirati njihova
najvažnija pitanja i učestvovati u njihovom rješavanju,
odlučnost za rješenje društvene neravnoteže i njihov uticaj na žene
i omladinu po pitanjima rasizma, ksenofobije, seksizma, homofobije
i/ili statusa HIV-a, i
posvećenost saradničkom radu sa drugim donatorima.
Veličina donacije
Nije specificirana.
Rok za prijave
Otvoren tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Podržavaju organizacije širom svijeta u lokalnim zajednicama gdje rade ili
gdje imaju prisustvo.
Kako aplicirati?
www.levistrauss.com/levi-strauss-foundation/
Kontakt
Web stranica: www.levistrauss.com/press-center/#email-sign-up
179
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Lutrija BiH
Naziv programa
Lutrija BiH
Opšti ciljevi
Lutrija Bosne i Hercegovine je društvo sa ograničenom odgovornošću
ovlašteno Zakonom o igrama na sreću za priređivanje igara na sreću i igara
za zabavu na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Usvojeni Zakon o igrama na sreću omogućio je da približno 50% dobiti
Lutrije BiH, koji je do sada išao u budžet FBiH, bude namijenjen za
finansiranje:
humanitarnih organizacija poput Crvenog križa, Merhameta,
Caritasa i Dobrotvora,
narodnih kuhinja,
liječenja djece oboljele od teških bolesti,
pomoći osobama sa invaliditetom,
borbe protiv droga i ovisnosti,
smještaj žrtava torture i nasilja,
amaterskog sporta,
kulture, tehničke kulture i inovacija, i
razvoja civilnog društva.
Lista nekih od projekata koju su finansirani je dostupna na
http://www.lutrijabih.ba/content/view/83
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Lutrija Bosne i Hercegovine ponosni je partner mnogim kulturno-sportskim
manifestacijama i događajima.
Veličina donacije
Na osnovu specifičnih poziva za projekte finansirane od strane Lutrije BIH.
Rok za prijave
Tokom godine na osnovu poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Na osnovu poziva za projekte.
Kako aplicirati?
Na osnovu poziva za projekte.
Kontakt
Lutrija BiH
Odnosi s javnošću
Mehmeda Spahe 11
Tel: + 387 33 563 539
Email: [email protected]
Web stranica: www.lutrijabih.ba
180
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Mama Cash (Mama Keš)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Mama Cash
Mama Cash se zalaže za društvenu transformaciju i unaprjeđivanje ženskih
prava širom sveta. Ona teži stvaranju mirnog i pravednog sveta u kome
žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava.
Mama Cash finansijski podržava:
novonastale pokrete nevidljivih i marginalizovanih grupa žena i
djevojaka,
razvoj lokalnih rukovodstava, mreže aktivista i donatorske
zajednice,
skretanje pažnje međunarodne zajednice na lokalna i regionalna
pitanja,
brze reakcije na hitne lokalne potrebe, i
izgradnju infrastrukture međunarodnog ženskog pokreta.
Prosječni iznos sredstava koji se dodjeljuju je u rasponu od 5.000 do 50.000
EUR godišnje.
Mama Cash daje jednogodišnje i višegodišnje donacije. Svaki višegodišnji
grant može biti odobren za period od najviše tri godine.
Obavezno dostaviti pismo zainteresovanosti (LOI) i budžet. Mama Cash ne
prihvata samoinicijativne prijave. Budžeti i pisma zainteresovanosti su
prihvataju tokom cijele godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Mama Cash podržava formalne i neformalne grupe/organizacije.
Kako aplicirati?
www.mamacash.org/page.php?id=2007
Kontakt
Mama Cash / Programmes Team
P.O. Box 15686
1001 ND, Amsterdam
The Netherlands
Faks: (+31)20 5158 799
Email: [email protected]
Web stranica: www.mamacash.org
181
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Marc de Montalembert Foundation (Fondacija Marc de Montalembert)
Grants for Mediterranean Cultural Projects (Grantovi za mediteranske
kulturalne projekte)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Fondacija osnovana kao sjećanje na Marca (1972-1993) nastoji promicati
kulturno razumijevanje među mladim generacijama i potaknuti interkulturalni
dijalog u mediteranskom svijetu.
Godišnje daje podršku projektima koji omogućavaju mladim osobama iz
mediteranskih zemalja otkriti raznolikost drugih mediteranskih kultura.
Marc de Montalembert grantovi podržavaju projekte vezane uz
mediteranske kulture ili umjetničke obrte i trgovinu. Takvi projekti će pomoći
mladim ljudima iz mediteranske regije kako bi provjerili osobni poziv, dok u
isto vrijeme potiče povećano znanje i razumijevanje baštine i know-how u
regiji. Grant sredstva se dodjeljuju projektima koji obrađuju različite teme:
kiparstvo, književnost, muziku, slikarstvo, arhitekturu, fotografiju, istoriju
umjetnosti i muzikologiju.
Veličina donacije
Do 7.000 eura.
Rok za prijave
Naredni rok prijave je 15. novembar/studeni 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Zemlje na području Mediterana.
Poziv je otvoren za mlade osobe do 28 godina sa područja Mediterana.
Kako aplicirati?
Apliciranje je online putem aplikacije koju možete pronaći
http://www.fondationmdm.com/en/appel-a-candidature-bourse/
Kontakt
Fondation Marc de Montalembert
Fondation de France
40, Avenue Hoche - 75008
Paris – France
Email: [email protected]
Web stranica: www.fondationmdm.com
na
182
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Matter International Reporting Grant
Matter International Reporting Fellowship (Stipendije za izvještavanje
Matter International)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Matter je publikacija o svjetovima u kojima živimo danas: veliki, čudni,
promjenjivi vanjski svijetovi koji su ponekad premali, često previše glasni,
povremeno i dalje iznenađujući svijet on-line. Oni proizvode pravovremeno,
izvorno novinarstvo koje kombinira izvještavanje i opseg ozbiljnih
publikacija sa zabavom i intimnošću društvenih mreža.
Zainteresirani smo za priče koje su važne, koje, kako je navedeno i u našoj
misiji, “počinju ili završavaju razgovor, koje imaju značenje i uticaj, koje
mijenjaju mišljenje”.
Veličina donacije
Veličina donacije je $10.000 plus $5.000 za putne troškove.
Rok za prijave
Rok prijave je 1. novembar/studeni 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati?
Kontakt
Svako se može prijaviti za Matter International Fellowship bilo kao pisac ili
ekipa novinara, tako da možete istražiti i izvjestiti o pitanju globalne važnosti
ili lokalnim pričama globalnog interesa.
Ako ste zainteresirani za prijave za International Reporting Fellowship,
napišite prijedlog svoje priče u formi nacrta. Zaplet treba biti dobro istražena
ideja, sa uključenim izvještavanjem, te kako ćete ispričati priču. Uključite tri
linka sa primjerima prethodnih tekstova. Budite sigurni da uključite i grubu
procjenu
svojih
putnih
troškova.
Pošaljite
draft
na
email
[email protected]
Više informacija o pozivu.
183
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Matra Social Transformation Programme (Matra program za društvene promjene)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
MATRA program
Program društvene transformacije u okviru Matra-e je napravio aktivan
doprinos promicanju sigurnosti, saradnje i demokratije u srednjoj i istočnoj
Evropi i odabranim susjednim zemljama Evropske unije. Od 1994. godine,
holandska vlada je koristila Matra podstičući društveni oporavak u zemljama
diljem regije.
Opšti cilj programa je podržati transformaciju u plurarističko, demokratsko
društvo sa vladavinom prava. Stoga podržava aktivnosti koje promoviraju
reformu države i njenih institucija, organizacija civilnog društva i veze među
njima. Tijekom početnog razdoblja programa (1994-1998), saradnja se u
prvom redu fokusirala na odnose civilnog društva i lokalnih vlasti. Od 1998.
godine i od otvaranja pred-pristupnih razgovora je dodan i dio kako bi se
zadovoljila rastuća potreba za podršku centralnim vlastima, uglavnom u predpristupnim državama.
Teme podrške su:
1. Zakonodavstvo i pravo
 zakonodavstvo: izrada ili izmjena i dopuna zakona, kako u smislu
zakonodavnog procesa i sadržaja, i pomoć u provedbi zakonodavstva,
 organizacija pravosuđa, neovisnost sudstva, primjena zakona i pravna
pomoć (uključujući i državno tužiteljstvo) i
 reforme zatvora i nakon puštanja iz zatvora.
2. Javna uprava / javni red / policija / korupcija
 dobro upravljanje: podrška vrši uticaj na politiku središnje i/ili lokalne ili
regionalne vlasti, u pravilu kroz organizacije civilnog društva. Fokus je
na (1) povećanju odgovornosti, legitimiteta, transparentnosti i
demokratizacije vladinih akcija, (2) decentralizacije i deregulacije,
uprave i finansiranja javnih usluga, (3) procese donošenja politika i (4)
reformu javnih službi,
 lokalna saradnja između opštinskih vlasti, i
 profesionalizacija policije u smislu odnosa između policije i građana,
odnos između policije i uprave / javnih odvjetništava, prevencije,
integriteta i policije u lokalnim zajednicama.
3. Ljudska prava / manjine
 aktivnosti u području ljudskih prava i integracije manjina.
4. Informacije / mediji
 vladino pružanje informacija na regionalnoj i lokalnoj razini,
 usluge pružanja javnih informacija za poboljšanje funkcioniranja
demokratskog društva,
 podrška za slobodne medije: radio, televiziju i novinarstvo (novine i
časopisi), uključujući i podršku za korištenje novih medija, i
 kampanje podizanja svijesti nevladinih organizacija (u slučaju
udruženja za zaštitu životne okoline, zahtjev se podnosi u okviru teme
životne okoline).
Veličina donacije
Maksimalni iznos doprinosa je 150.000 EUR, a minimalan 25.000 EUR.
Maksimalno trajanje projekta je 24 mjeseca.
Rok za prijave
Novi poziv za projekte se očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
Više zemalja uključujući BiH.
184
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
podrške
Kriterij podobnosti
Aplikacije mogu predati:
nevladine organizacije i neprofitne obrazovne institucije i
neprofitne odgojno-obrazovne ustanove, lokalne vlasti i kvazi-vladine
organizacije.
Matra pretpostavlja da Holandija ima specifičnu dodanu vrijednost, ne samo
kao davatelj sredstava, već i kao facilitator, djelitelj znanja i implementator. Iz
tog razloga će se uvijek tražiti neki oblik holandskog sudjelovanja.
Kako aplicirati?
http://bosnieherzegovina.nlambassade.org/organization/afdelingen/matra/matr
a.html
Kontakt
http://bosnieherzegovina.nlambassade.org
185
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
MAVA – Fondation pour la Nature
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
MAVA – Fondation pour la Nature
Od samog početka, naš ukupni cilj je bio upustiti se u čvrsta partnerstva
radi očuvanja biološke raznolikosti za buduće generacije.
Jaka partnerstva: Imamo iza sebe istoriju dugoročne izgradnje odnosa, u
skladu s našom filozofijom da zaštita treba vremena i stalnu pažnju kako bi
uspjela.
Očuvanje biološke raznolikosti: Naš naglasak je na zaštiti i obnovi
Zemljinog prirodnog bogatstva kroz naučna istraživanja i primjenu nalaza.
Buduće generacije: Naš cilj je osigurati prirodu u sva njena bogatstva koja
su dragocijen dar ne samo za današnje generacije, već i za one koje će tek
doći.
Oko tri četvrtine MAVA sredstava koja se dodjeljuju u periodu 2011-2015
biti će u obliku regionalne podrške i u skladu sa našom strategijom.
Geografski, to znači da podupiremo projekte u Mediteranu, obalnoj
zapadnoj Africi i alpskom luku uključujući Švicarsku. Značajne,
dugogodišnje obaveze u tim regijama su uspostavile MAVA-u kao ključ i
vjerodostojnog partnera za očuvanje lokalnim dionicima i zajednicama.
Gradeći na ovim uspjesima, a i dugoročnim vezama koje nas vežu, imamo
osnovu iz koje se borimo protiv mnogih izazova s kojima se još uvijek
suočavaju ovi važni ekosustavi.
Projekti koje poduzimamo s našim partnerima će biti oni usklađeni s našim
specifičnim regionalnim ciljevima. Oni će dati jasan doprinos - izravan ili
neizravan - na jedan ili više od naših regionalnih ciljeva, kao što je
navedeno u odjeljcima za svaku regiju.
To ne znači da su naša vrata zatvorena za ideje iz drugih krajeva, ali jasni
kriteriji će utvrditi kako i šta će fond odabrati. Takvi projekti mogu biti
odabrani samo pod kategorijom globalnog očuvanja i bavit će se
izvanrednim prilikama ili prijetnjama biološkom raznolikosti ili u širokom
opsegu pridonijeti očuvanju raznolikosti.
Naše transferzalne teme opisuju atribute ili aktivnosti koje su važne za nas i
koje želimo vidjeti ugrađene u projektne prijedloge, ako i kada je to
prikladno. To su:
Primijenjeno istraživanje: povezivanje nauke i provedba na terenu.
Uključenost zajednice: rad s lokalnim zajednicama, koristeći pristup
od dna prema vrhu na kulturološki prikladan način.
Kultura: korištenje kulturnih argumenata za očuvanje prirode.
Adaptacija
klimatskim
promjenama:
pronalaženje
načina
suočavanja s posljedicama klimatskih promjena.
Usklađivanje s međunarodnim sporazumima o bioraznolikosti (npr.
CBD, Ramsar): jačanje provedbe i učinkovitosti globalnog
sporazuma.
Uticaj politike: uključivanje u promjenu politike kako bi se stvorili
pravi uslovi za učinkovito očuvanje.
Mladi: obrazovanje, nadahnuća i uključivanja mladih u očuvanju.
Učinci multipliciranja: učenje iz dobrih primjera i razmjena rezultata i
znanja u cilju promicanja repliciranja uspjeha i najbolje prakse.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
186
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Geografsko područje
podrške
Mediteranski bazen, Alpi i Švicarska, obalna zapadna Afrika (BiH je među
ovim zemljama).
Kriterij podobnosti
Za regionalne grantove:
- usklađivanost s MAVA prioritetima i ciljevima, te regionalnim
ciljevima.
Za globalne grantove:
- usklađenost s prioritetima i ciljevima MAVA-e, i
- postojanje izvanrednih opasnosti ili iznimnih prilika ili šire doprinos
očuvanju prirode.
Za sve grantove:
- kvalitet projekta,
- održivost rezultata,
- pravi partner, sa sposobnostima ispunjenja planova,
- potvrda da će MAVA sredstva napraviti razliku, i
- usklađenost s MAVA transferzalnim temama (prema potrebi).
Kako aplicirati?
http://en.mava-foundation.org/?page_id=32
Kontakt
MAVA – Fondation pour la Nature
Rue Mauverney 28
1196 Gland, Switzerland
Tel: +41 21 544 1600
Faks: +41 21 544 1616
Email: [email protected]
Web stranica: www.fondationmava.org
187
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
May 18 Memorial Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Grants for Democracy and Human Rights Projects Overseas (Grantovi za
demokratske i projekte ljudskih prava u inostranstvu)
May 18 Memorial Foundation je neprofitna organizacija osnovana 30.
avgusta/kolovoza 1994. godine od strane žrtava Gwangju demokratskog
ustanka iz 1980. godine, porodica žrtava i građana grada Gwangju.
Fondacija za cilj ima spomen kao i nastavak duha, borbe i solidarnosti
ustanka 18. maja/svibnja, želi pridonijeti mirnom ujedinjenju Koreje, te radi
na izgradnji mira i ljudskih prava u cijelom svijetu. Tako je duh 18.
maja/svibnja proširen i značajno utiče na napredak demokratije u Koreji.
Od svog osnivanja Fondacija provodi brojne projekte u raznim područjima
uključujući i organiziranje spomen događaja, stipendiranje, poticanje
istraživanja, širenje informacija u javnosti, objavljivanje relevantnih
materijala, širenje ljubavi i filantropije, gradeći međunarodnu solidarnost i
dodjelujući Gwangju nagradu za ljudska prava.
Kroz Grants for Democracy and Human Rights Projects Overseas (Grantovi
za demokratske i projekte ljudskih prava u inostranstvu) podržavaju rad koji
doprinosi promociji demokratije i ljudskih prava te izgradnji međunarodne
solidarnosti. Grantovi se daju nevladinim organizacijama (ne vladinim ili
osobama) koji u lokalnim zajednicama rade najmanje tri godine. Do sada je
Fondacija dodjelila grantove za 34 organizacije u 18 zemalja u periodu od
2005. do 2011. godine. U 2012. godini Fondacija je specificirala kategorije
koje primaju pomoć i to su polja praćenja rada sudstva, tortura i rad na
pitanjima traume, praćenje izbora, projekti razvoja demokratije, misije
utvrđivanja činjenica i pravna podrška za rješavanje slučajeva kršenja
ljudskih prava.
Veličina donacije
Na osnovu poziva, pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Na osnovu poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://eng.518.org/ease/menu.es?mid=a50301080100
Kontakt
The May 18 Memorial Foundation 5·18
Memorial Culture Hall Seo-Gu, Naebangro 152
502-260 Gwangju
Republic of Korea
Tel: +82 62 360 0518
Faks: +82 62 360 0519
Email: [email protected] i [email protected]
Web stranica: http://eng.518.org/ease/menu.es?mid=a50105000000
188
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Media Legal Defence Initiative
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Media Legal Defence Initiative
Naša misija je pomoći novinare i medije u odbrani u suđenjima koja su
pokrenuta protiv njih. To činimo na način što osiguramo da novinari i mediji
imaju najbolje raspoloživo pravno zastupanje.
Media Legal Defence Initiative prihvata koncept papire organizacija širom
svijeta koje trebaju sredstva za pravnu pomoć ili koji žele unaprijediti
slobodu medija.
Otvoreni smo za prijedloge nacionalnih organizacija na jednoj ili obje
aktivnosti:
- pružanje pravne pomoći nezavisnim novinarima ili medijima koji se
suočavaju pravnim postupcima zbog njihovog rada, i
- učešće u strateškim parnicama kako bi lokalna zakonodavstva i
praksa u medijskim slučajevima bili u skladu s međunarodnim
standardima za slobodu izražavanja.
Veličina donacije
Grantovi koje dodjeljujemo su obično na 12 mjeseci, i u iznosu između
5.000 i 25.000 funti.
Rok za prijave
Poziv za projekte je otvoren tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Veliki broj zemalja iz čitavog svijeta.
Kriterij podobnosti
Prioritet će se dati prijedlozima projekata koji odgovaraju na potrebe sa
terena, povećavaju geografsku pokrivenost Media Legal Defence Initiative i
imaju mogućnost velikog uticaja na zaštitu slobode medija.
Kako aplicirati?
www.mediadefence.org/get-help
Kontakt
MLDI
2nd Floor
Grayston Centre
28 Charles Square
London N1 6HT
United Kingdom
Email: [email protected]
Skype: mldi.law
Tel: +44 207 324 4760
Web stranica: www.mediadefence.org
189
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Medicor Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Medicor Foundation
Medicor Foundation je nezavisna humanitarna fondacija smještena u
Lihtenštajnu. Osnovana je 1995. godine zahvaljujući velikodušnoj privatnoj
donaciji. Medicor Foundation radi pod nadzorom Liechtenstein Foundation
Supervisory Authority i osnivač je Association of Charitable Foundations in
Liechtenstein.
Medicor Foundation se fokusira na međunarodni razvoj. Odabiremo
kvalitetne projekte na području obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi.
Medicor Foundation pridonosi održivom poboljšanju blagostanja i
osnaživanju ranjivih i ugroženih ljudi u zemljama u Africi, Latinskoj Americi i
na Karibima, kao i u Istočnoj Europi.
Veličina donacije
Nije specificirano, pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Nije specificirano, pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Strategija Medicor Foundation definira tri geografska regiona i koncentrira
se na pet sektora. Osnaživanje korisnika i poboljšanje njihovih životnih
uslova je ključna.
Naša strategija definira da 45% definiranih sredstava treba biti alocirano na
Afriku, 35% na Latinsku Ameriku i Karibe, i 20% na Istočnu Evropu.
Medicor Foundation njeguje široku mrežu međunarodnih i nacionalnih
organizacija i institucija, ali nije implementator. Naši partneri imaju sljedeće
karakteristike:
- Međunarodni partneri su sa sjedištem u Lihtenštajnu, Švicarskoj,
Velikoj Britaniji, Austriji ili Njemačkoj. Njihova profesionalnost je
evidentna i oni su se dokazali u međunarodnom razvoju. Po
mogućnosti, oni su aktivni u nekoliko zemalja i provode veći broj
uspješnih projekata.
- Nacionalni partneri su sa sjedištem i provode projekte u područjima
koja spadaju pod našu strategiju. Oni su registrirani na lokalnom
nivou, rade profesionalno i provode svoje projekte učinkovito i
djelotvorno.
Kako aplicirati?
http://www.medicor.li/en/projects/application-procedure.html
Kontakt
Medicor Foundation
Landstrasse 11
P. O. Box 141
9495 Triesen
Liechtenstein
Tel +423 239 61 00
Email: [email protected]
Web stranica: www.medicor.li/en/contact.html
190
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Mediteranska žena
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Fond za mediteranske žene
Cilj: pomoć u poboljšanju uslova života žena i promociji jednakosti između
spolova širom Mediterana, kroz doprinos ženskom pokretu na lokalnom, i
regionalnom nivou.
Misija: pružiti, pomoći ili pronaći finansijska ili tehnička sredstva potrebna za
finansiranje akcija pokrenutih od strane grupa, udruženja ili osoba koje rade
na jednakosti između žena i muškaraca na području Mediterana.
Strategija: strategija Fonda je definirana u uskoj saradnji sa udruženjima i
mrežama napravljenim od strane žena na području Mediterana. Ova veza
omogućava Fondu da se prilagodi različitim političkim i društvenim
kontekstima regiona i da radi u skladu sa promjenama i potrebama.
Program donacija
Fond ima tri glavna pravca podrške:
umrežavanje na regionalnom nivou: izgradnja mreža, razmjena
informacija i iskustava, koordinacija projekata;
jačanje ženskih pokreta na lokalnom nivou: podrška radu
udruženja, obuka za mlade žene i pomoć kreativnim ili osjetljivim
projektima;
ovisno o kontekstu, individualna podrška: pomoć u učestvovanju na
sastancima ili pomoć u slučajevima hitnosti.
Program poboljšanja kapaciteta udruženja u namicanju sredstava
pružanje informacija u vezi donatora koji rade u regionu;
pomoć u ohrabrivanju članova udruženja u učestvovanju u trening
programima za pripremu projekata, vođenje finansija i namicanje
sredstava;
podrška u stvaranju lokalnih fondova.
Veličina donacije
U principu se radi o malim sumama za započinjanje aktivnosti novih
organizacija, ali kontakirajte donatora za više informacija.
Rok za prijave
Kompletiranu aplikaciju će razmotriti Komitet za odabir i odgovoriće vam u
roku od 15 dana.
Geografsko područje
podrške
Područje Mediterana, uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
www.medwomensfund.org/Documents/en/CriteriaMedWomenFund.pdf
Kako aplicirati?
www.medwomensfund.org/en/Initiatives.html
Kontakt
Fonds pour les Femmes en Méditerranée / The Mediterranean Women’s
Fund
Apt 74, 47 place du Millénaire 34000 - Montpellier France
Tel / faks: +33 4 67 670 873
Email: [email protected]
Web stranica: www.medwomensfund.org/en/
191
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Ministarstvo civilnih poslova BiH
Grant podrška neprofitnim organizacijama i pojedincima
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Ministarstvo generalno podržava aktivnosti u sljedećim oblastima:
1. zdravstvo,
2. nauka i obrazovanje,
3. historijsko-naučni i istraživački rad,
4. humanitarno-karitativni projekti i aktivnosti,
5. socijalna zaštita,
6. zaštita potrošača,
7. građansko društvo,
8. ljudska prava i prava manjina,
9. tolerancija, pomirenje i dijalog među religijama,
10. kultura i kulturne manifestacije,
11. vjerske slobode,
12. projekti koji promoviraju Bosnu i Hercegovinu u Evropskim
integracijama,
13. projekti jačanja studentskog standarda,
14. projekti pomoći siromašnim i socijalno ugroženim, i
15. projekti pomoći invalidima, djeci i starijim licima.
Prilikom razmatranja podnesenih zahtjeva vrednuje se:
kvalitet dostavljenog projekta/programa i efekti koji se očekuju,
realizirani projekti/programi u protekle tri godine,
doprinos koji projekat/program ima za Bosnu i Hercegovinu na
domaćem i međunarodnom planu,
broj građana koji su obuhvaćeni projektom/programom (djeca,
mladi, osobe s invaliditetom i sl.),
doprinos projekta/programa razvoju civilnog društva i socijalne
inkluzije,
podrška
entitetskih
i
drugih
institucija
u
ostvarivanju
projekta/programa,
saradnja s međunarodnim partnerima s ciljem ostvarenja projekta, i
članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama.
Veličina donacije
Različita, ovisno o projektu.
Rok za prijave
Obično se konkurs objavljuje jednom godišnje, u martu/ožujku, sa rokom
prijava u aprilu/travnju.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Pravo na dodjelu sredstava iz ovog programa imaju registrirane neprofitne
organizacije i asocijacije, udruženja i fondacije od javnog interesa
registrirane na nivou Bosne i Hercegovine.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Web stranica: www.mcp.gov.ba
192
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske
Naziv programa
Ministarstvo porodice, omladine i sporta
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
Veličina donacije
se
Ministarstvo porodice, omladine i sporta obavlja upravne i druge stručne
poslove koji se odnose na:
- analiziranje demografskih kretanja,
- praćenje i predlaganje mjera pronatalitetne politike,
- - promovisanje porodičnih vrijednosti i odgovornog roditeljstva,
- razvijanje i podržavanje projekata i programa udruženja usmjerenih
na dobrobit djece i porodice,
- predlaganje programa i učešće u edukaciji stručnjaka koji rade sa
djecom, mladima i porodicama radi podizanja kvaliteta porodičnog
života i demografskog razvoja Republike Srpske,
- sprovođenje aktivnosti na unapređenju mjera za podsticaj rađanja
djece i planiranja porodice,
- promovisanje međugeneracijske saradnje,
- promovisanje i praćenje primjene Konvencija koje se odnose na
zaštitu djece,
- aktivnosti na zaštiti od nasilja u porodici,
- međunarodnu saradnju u oblasti podizanja kvaliteta porodičnog
života, demografskog razvoja i prava djeteta,
- pružanje stručne pomoći i druge pomoći u radu Savjeta za djecu
Republike, stručnu i drugu pomoć u radu Savjeta za demografsku
politiku Republike,
- utvrđivanje Nacionalnog akcionog plana i omladinske politike
Republike i staranje o njenoj primjeni,
- stvaranje pretpostavki za rješavanje omladinske problematikezapošljavanje mladih, poboljšanje njihovog socijalnog statusa
uključivanje u društvo,
- realizaciju omladinskih projekata,
- podsticanje aktivnog učešća mladih u društvu,
- osnivanje centara za mlade,
- saradnju sa omladinskim organizacijama,
- međunarodnu saradnju u oblasti omladinskog organizovanja i
djelovanja, itd.
Tematske oblasti na koje prijedlozi programa/projekata trebaju da se odnose
su:
1. Razvoj kompetencija neophodnih za razvoj ličnih potencijala, aktivno
učešće u društvu i bolju zapošljivost mladih.
2. Poboljšanje položaja mladih u ruralnim sredinama – omladinski rad,
slobodno vrijeme i participacija mladih u društvu.
3. Kontinuirani programi i aktivnosti zasnovani na metodama i principima
neformalnog obrazovanja.
4. Međunarodna saradnja – održiva saradnja sa mladima i omladinskim
organizacijama u regionu.
5. Slobodno vrijeme, participacija mladih u društvu i mobilnost mladih.
6. Poboljšanje položaja društveno osjetljivih kategorija mladih.
7. Promocija ljudskih prava i uticaj na smanjenje govora mržnje.
Ukupan iznos sredstava koja su dodijeljena po zadnjem Konkursu za
(su)finansiranje omladinskih programa i projekata je 130.000 KM.
Maksimalan iznos pojedinačnih sredstava koja su se dodjelila za
(su)finansiranje programa i projekata omladinskih organizacija i organizacija
za mlade je bio 5.000 KM, a republičkih omladinskih organizacija 15.000 KM.
193
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Rok za prijave
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Zadnji konkurs je bio otvoren do 19. avgusta 2014. godine, novi se očekuje u
narednom periodu.
Republika Srpska / BiH.
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Trg Republike Srpske 1
78.000 Banja Luka
Tel: +387 51 338 332
Faks: +387 51 338 846
E-mail:mpos@mpos.vladars.net
Web stranica: http://www.vladars.net/sr-spcyrl/vlada/ministarstva/mpos/Pages/Default.aspx
194
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Ministarstvo pravde FBiH
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Grant podrška neprofitnim organizacijama i pojedincima
Opšti kriterije za raspodjelu sredstava tekućih transfera:
registriranost udruženja u skladu sa Zakonom o udrugama i
fondacijama,
kvalitet kandidiranih programa/projekata i njihov doprinos podizanju
općeg nivoa u oblastima iz kojih su kandidirani,
doprinos uspješnom prezentiranju i afirmiranju Bosne i Hercegovine
i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu,
ravnomjerna regionalna zastupljenost,
naglašen humanitarni, kulturni, znanstveni, obrazovni, pravni,
ekonomsko-gospodarski i socijalni karakter, i
program/projekat nije obuhvaćen finansijskom podrškom resornog
federalnog ministarstva.
Posebni kriterij za raspodjelu sredstava tekućih transfera:
kvalitet programa/projekta, potvrđen status i značaj,
broj sudionika u programu/projektu i širina prostora na kojem
udruženje ili organizacija djeluje,
uspjeh na međunarodnom i domaćem planu,
samoodrživost programa/projekta,
organiziranost i broj članova udruženja, i
nastavak realizacije započetih projekata.
Veličina donacije
Različita, ovisno o projektu.
Rok za prijave
Obično se konkurs objavljuje jednom godišnje, u aprilu/travnju, sa rokom
prijava u junu/lipnju.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Organizacije civilnog društva na osnovu gore spominjanih kriterija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Web stranica: www.fmp.gov.ba
195
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
Javni konkurs za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti kulture i
umjetnosti Republike Srpske
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Ministarstvo prosvjete i kulture vrši upravne i druge stručne poslove iz
oblasti prosvjete koji se odnose na:
- predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje;
- obrazovanje djece građana Republike na radu u inostranstvu;
- nostrifikaciju i ekvivalenciju inostranih školskih svjedočanstava;
- đački standard;
- pripremanje programa obrazovne saradnje sa drugim državama i
međunarodnim organizacijama i međunarodnih sporazuma u oblasti
obrazovanja u skladu sa Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosne i
Hercegovine;
- visoko i više obrazovanje;
- studentski standard;
- pripremanje programa obrazovne saradnje sa Federacijom Bosne i
Hercegovine, drugim državama i međunarodnim organizacijama i
međunarodnih sporazuma u oblasti visokog i višeg obrazovanja u skladu sa
Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosne i Hercegovine.
U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju javnih potreba u kulturi Republike
Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 110/13) objavljeni su
konkursi za svaku oblast u kulturi posebno – za sufinansiranje projekata
pozorišne produkcije i pozorišnih festivala, za sufinansiranje projekata
filmskih festivala, muzičke i muzičko-scenske djelatnosti, za sufinansiranje
projekata iz oblasti likovne i primijenjene umjetnosti, dizajna i arhitekture i
književnih manifestacija, zatim za sufinansiranje kulturnog stvaralaštva
nacionalnih manjina u 2014. godini, te za otkup knjiga objavljenih u
Republici Srpskoj u 2012. i 2013. godini.
Veličina donacije
Ukupna sredstva za ove namjene obezbijeđena u budžetu Republike
Srpske za 2014. godinu iznose 500.000 KM.
Rok za prijave
Zadnji rok za prijave je bio 15. februar/veljača 2014. godine, novi poziv se
očekuje u skorije vrijeme.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Pravo podnošenja prijava imaju pravna lica registrovana za obavljanje
kulturno-umjetničke djelatnosti u Republici Srpskoj i ustanove koje obavljaju
djelatnost u oblasti kulture, a čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave,
odnosno pravna lica registrovana za obavljanje izdavačke djelatnosti u
Republici Srpskoj.
Svi konkursi, kao i odgovarajući obrasci prijava za svaku oblast objavljeni
su na portalu Vlade Republike Srpske (www.vladars.net) – na stranici
Ministarstva prosvjete i kulture i na portalu „eKultura“ (www.ekulturars.com).
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
http://www.vladars.net/sr-SPCyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/OMin/Pages/Splash.aspx
196
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Minor Foundation for Major Challenges (Mala fondacija za velike izazove)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Minor Foundation Grants Program
Minor Foundation for Major Challenges daje podršku informacionim
projektima koji za cilj imaju ograničavanje klimatskih promjena uzrokovanih
ljudskim uticajem. Svi projekti čiji cilj je uticaj na javno mnijenje i promjene
stajališta o ovim problemima su prikladni za podršku.
Želimo podržati inovativne, eksperimentalne, neoprobane mjere i dati
prioritet medijima i oruđima koja imaju najveći uticaj. U principu smo voljni
riskirati i koncentrirati ćemo se na projekte koje bi bilo teško implementirati
bez naše podrške. Ako smo u prilici birati između nekoliko malih i većih
projekata, u principu ćemo podržati veće projekte.
Veličina donacije
Nije specifirana.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Fondacija je norveška, ali naš zadatak je međunarodni. Prihvatamo projekte
koji imaju međunarodni opseg i potencijal za promjenama. Fondacija prima
aplikacije norveških i međunarodnih organizacija.
Kriterij podobnosti
Organizacije civilnog društva.
Kako aplicirati?
www.minor-foundation.no/apply-for-a-grant
Kontakt
Email: tore.braend@minor-foundation.no
197
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Monsanto Fund
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Monsanto Fund
Poboljšanje života u poljoprivrednim zajednicama širom svijeta - kao i
podrška zajednicama u kojima žive i rade Monsanto zaposlenici je važno za
Monsanto Fund.
Monsanto Fund prima prijedloge projekata za programe izvan SAD u
sljedećim područjima:
pružanje osnovnog obrazovanja kroz podršku dizajniranu za
poboljšanje obrazovanja u poljoprivrednim zajednicama širom
svijeta, uključujući i škole, biblioteke, naučne centre, poljoprivredne
programe obuka i akademske programe koji obogaćuju ili
dopunjavaju školske programe i
zadovoljavanje kritičnih potreba u zajednicama podržavajući
neprofitne organizacije koje pomažu kod stvari kao što su sigurnost
hrane, higijenski uvjeti, pristup čistoj vodi, javna sigurnost i razne
druge lokalne potrebe
Veličina donacije
Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Primamo prijave za međunarodne programe tokom dva razdoblja godišnje.
Prvo razdoblje je od 1. januara/siječnja - 28. februara/veljače. Drugi period
kreće od 1. jula/srpnja - 31. avgusta/kolovoza. Prijave na Monsanto Fund za
međunarodne regije su samo uz pozivnicu.
Prijave sada su zatvorene. Novi poziv se otvara 1. jula/srpnja.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati?
Kontakt
Kvalificirane organizacije uključuju javne dobrotvorne organizacije u SAD i
inostranstvu, lokalne javne dobrotvorne organizacije, jedinice vlasti, te
privatne škole i bolnice koje pomažu prije svega ekonomski ugroženo
stanovništvo.
Molimo vas da kontaktirate lokalnog predstavnika Monsanto Fund sa
profilom organizacije i trenutnim/prethodnim projektima. Predstavnik
Monsanto Fund će vas kontaktirati ako su zainteresirani za podršku vašem
projektu.
Monsanto Fund
800 N. Lindbergh Blvd.
St. Louis, MO 63167
Tel: +1 314 694 1000
Web stranica: http://www.monsantofund.org
198
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Movies that Matter
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Movies that Matter
Festival Movies that Matter je zamjenio Amnesty International Film Festival,
a deset izdanja festivala je održano u Amsterdamu. U 2009. festival se
preselio u Haag, grad mira i pravde.
Movies That Matter Festival je Nizozemska glavna platforma angažiranog
kina, s desecima dokumentaraca i filmova nadahnutih filmaša koji se
prikazuju svake godine. To su filmovi koji potiču raspravu o ljudskim
pravima, ljudskom dostojanstvu i situaciji u kojoj se nađu. Filmovi ovde
često imaju prvo i zadnje prikazivanje na festivalu.
Za promicanje ljudskih prava u svijetu filmske projekcije Movies That Matter
pruža dodatni poticaj za širu distribuciju filmova o ljudskim pravima.
Ovi događaji mogu poprimiti različite oblike, kao što su festivali filmova o
ljudskim pravima, putujući filmski programi, programi filmova i debata, male
projekcije za određene ciljne skupine, rotacije unutar mreža filmskih kuća,
projekcije u školama i na univerzitetima i distribucija kroz multimedijalne
platforme.
Movies That Matter ocjenjuje svaki pojedinačni projekat. Movies That Matter
je otvoren za inovativne i nove projekte. Ako niste sigurni da li vaš projekat
uklapa u kriterije, molimo kontaktirajte naš ured.
Veličina donacije
Do 7.500 EUR.
Rok za prijave
Rok prijave je 15. septembar/rujan 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Dosta zemalja u svijetu, uključujući i BiH.
-
Kriterij podobnosti
-
-
Prikazivanje filmova će doprinijeti raspravama o ljudskim pravima u
zemlji/regiji u kojoj se film prikazuje.
Projekat se odvija u jednoj od zemalja definiranoj na DAC listi i/ili
zemljama gdje je sloboda štampe ugrožena.
Projekti će biti podnešeni i implementirani od strane lokalnih
organizacija i/ili filmaša koji rade u bliskoj suradnji s lokalnim
organizacijama koje se bave ljudskim pravima.
Film/ovi koji će biti prikazani/distribuirani su završeni (drugim
riječima, mi ne prihvatamo prijave za projekcije filmova koji su još
uvijek u fazi pripreme).
Kako aplicirati?
www.moviesthatmatter.nl/english_index/international
/support_programme
Kontakt
Movies that Matter Foundation
Keizersgracht 177
1016 DR Amsterdam
The Netherlands
Email: info@moviesthatmatter.nl
Web stranica: www.moviesthatmatter.nl
199
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Mreža za izgradnju mira
Naziv programa
Mali grantovi
Opšti ciljevi
Mreža za izgradnju mira je uspostavljena u februaru/veljači 2010. godine.
Što želimo i što je potrebno za cijelu državu je sveobuhvatan napor
usmjeren ka obnovi kvalitete društvenog i ekonomskog života u BiH, kao i
ka dugoročnom povećanju sposobnosti cijelog bh. društva da se ophodi s
različitostima i sukobima na konstruktivan i nenasilan način, te time stvoriti
okvir za zajedničko, koordinirano djelovanje niza nevladinih organizacija,
lokalne uprave i samouprave, poslovnog sektora, medija i državnih
institucija.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Do 500 BaM.
Rok za prijave
Rok prijave u okviru trenutnog poziva je
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Grantovi se dodjeljuju samo članicama Mreže za izgradnju mira.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
200
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
MTV Staying Alive Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
MTV Staying Alive Foundation
MTV Staying Alive Foundation je osnovana sa ciljem podrške projektima
prevencije HIV/AIDS-a. Fondacija podržava omladinske organizacije koje
implementiraju inovativne projekte i koje također produciraju i distribuiraju
sadržaj koji promovira njihovu misiju.
Fondacija je osnovana 2005. godine zahvaljujući saradničkim naporima
nekoliko partnera.
Program grantova je namjenjen organizacijama na čelu sa mladim ljudima u
dobi između 15 i 27 godina. Grant se daje organizacijama koje u
CIJELOSTI vode mladi ljudi (nitko u organizaciji ne smije biti stariji od 27
godina).
Veličina donacije
Do $12.000.
Rok za prijave
Godišnje imaju samo jedan poziv za dostavu prijedloga projekata (sažetka
prijedloga projekata) i objava je u julu/srpnju. Zadnji rok prijave je bio do 24.
avgusta/kolovoza 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Aplikanti moraju raditi na području prevencije HIV-a. Projekti trebaju
educirati mlade o prevenciji HIV/AIDS-a u lokalnim zajednicama. Projekti
trebaju pokazati visok nivo kreativnosti i predanosti u borbi protiv HIV/AIDSa. Projekti moraju dokazati angažman sa zajednicom u kojoj će se razviti
projekt (kulturna svijest, istorija zajednice, itd.). Favoriziraju se nove
organizacije sa malo ili bez pristupa finansiranju.
Iako je grant otvoren za prepoznate organizacije na čelu sa mladima,
neformalne skupine (koje nisu registrirane kao nevladine organizacije)
također mogu aplicirati. Ako vaša organizacija još nije registrirana potrebno
je pronaći partnersku registriranu organizaciju. Grant se ne može dati
pojedincima.
Kako aplicirati?
http://stayingalivefoundation.org/grants/apply/
Kontakt
MTV Staying Alive Foundation
17-29 Hawley Crescent
London, UK
NW1 8TT
Web stranica: http://stayingalivefoundation.org/about-us/contact-us
201
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Nando Peretti Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Nando Peretti Foundation
Nando Peretti Foundation je osnovana 2000. godine. Tokom 11 godina
Fondacija je podržala preko 480 projekata u 68 zemalja svijeta u vrijednosti
od preko 30 miliona EUR.
Glavni stup filantropske strategije Fondacije je na projektima koji za cilj
imaju promicanje ljudskih i građanskih prava, s posebnim naglaskom na
pravo na obrazovanje, prava djece i prava i dostojanstvo žena. Fondacija
također podržava zahtjeve marginaliziranih ljudi i potlačenih manjina za
odbranu svog prava na postojanje i očuvanje njihove kulture.
Fondacija također podržava promociju fizičkog i mentalnog zdravlja.
Podržali su velik broj medicinskih i naučnih istraživačkih projekata u
partnerstvu s najznačajnijim italijanskim i međunarodnim univerzitetima i
istraživačkim institutima. Fondacija također podržava specifične intervencije
kao što je izgradnja čitavih bolnica ili sanitarnih objekata, te nabava
tehnološke i medicinske opreme u naprednim, kao i siromašnim zemljama.
Opredjeljenje Fondacije za pitanja koja se tiču životne okoline i očuvanja
divljih životinja ostalo je nepromijenjeno, finansirajući kampanje podizanja
svijesti javnosti i projekte za zaštitu endemskih vrsta.
Tokom proteklih nekoliko godina Fondacija je također sve više angažirana
na promicanju kulture i umjetnosti, od pojedinačnih stipendija dodijeljenih
talentiranim umjetnicima, do finansiranja javnih izložbi i koncerata, te
opravke i obnove starih umjetničkih djela. Danas je broj i vrsta aktivnosti za
podršku umjetnosti u porastu.
Napokon, Fondacija je namjerno zadržala fokus na privrednoj i materijalnoj
podršci za one koji žive u ekstremnom siromaštvu i u teškoćama, s
uvjerenjem da je ovaj oblik pomoći danas ne samo potreban, no nažalost, i
nužan.
Nando Peretti Foundation daje grantove i finansijsku podršku za projekte
koji potpadaju u jedno od sljedećih područja: humanitarni rad, obrazovanje,
očuvanje okoliša, medicinska istraživanja i građevinarstvo.
Veličina donacije
Nije definirana
Rok za prijave
Aplikacije u okviru zadnjeg poziva za projekte su odabrane do 20.
januara/siječnja 2014. godine, ali novi poziv za projekte se očekuje u skorije
vrijeme.
Geografsko područje
podrške
Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući BiH.
Kriterij podobnosti
Nando Peretti Foundation je neprofitna fondacija, tako da i aplikanti moraju
biti neprofitne organizacije (udruženja, fondacije, kulturne asocijacije,
univerziteti, akademske institucije, itd.).
Kako aplicirati?
www.nandoperettifound.org/en/page.php? project=0&page=1&cat=6&con=8
Kontakt
The Nando Peretti Foundation
Corso D'Italia, 19
00198 Roma, Italia
Email: info@nandoperettifound.org
Web stranica: www.nandoperettifound.org
202
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
National Endowment for Democracy (Nacionalna fondacija za demokratiju)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Nacionalna fondacija za demokratiju (The National Endowment for
Democracy – NED)
NED podržava projekte koji promoviraju političko i ekonomsko oslobođenje,
jako civilno društvo, neovisne medije, ljudska prava, i vladavinu prava.
NED-ov fleksibilan i efikasan program donacija ima mogućnost podržati
aktiviste/kinje u različitim situacijama, kao što su zemlje u tranziciji gdje je
cilj demokratska konsolidacija, te autoritarne zemlje gdje je cilj liberalizacija
i zaštita ljudskih prava.
Odluke o finansiranju se donose tromjesečno na osnovi odluke Odbora
NED fondacije. Osim evaluiranja kako se program uklapa u generalne
ciljeve NED-a, Odbor razmatra i faktore kao što je hitnost programa,
njegova relevantnost u odnosu na specifične potrebe i uslove u svakoj
zemlji, i demokratska posvećenost i iskustvo aplikanta.
Veličina donacije
Nije specificirana, ali je većina donacija između 10.000 USD i 50.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji rok prijave projekata u ovoj godini je 3. oktobar/listopad 2014.
godine, a specificirana su i tri roka prijava u 2015. godini.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
NED je posebno zainteresiran za prijedloge projekata koji dolaze od
lokalnih grupa i organizacija. Također je zainteresiran za nezavisne
programe koji jačaju demokratske vrijednosti među svim sektorima
demokratskog političkog spektruma.
Kako aplicirati?
http://www.ned.org/grantseekers
Kontakt
National Endowment for Democracy
1025 F Street, NW, Suite 800
Washington, DC 20004, USA
Tel: +1 202 378 9700
Faks: +1 202 378 9407
Email: info@ned.org
203
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Natural Environment Research Council
(Prirodno istraživačko vijeće za zaštitu životne okoline)
International Opportunities Fund (Fond za međunarodne prilike)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
“Smjestiti nauku o životnoj okolini u srce odgovornog upravljanja našim
planetom.”
Mi više ne žive u prirodnom svijetu - ne postoji gotovo niti jedan dio okoliša
koji nam je ostao nepromijenjen.
Naša rastuća populacija i način na koji živimo je promijenio naš odnos sa
životnom okolinom i ljudi su sada dominantni izvor promjena.
Ljudi širom svijeta žele da pobjegne od siromaštva i poboljšaju životni
standard: postizanje toga, dok žive unutar granica Zemlje je veliki izazov
21. stoljeća.
NERC nauka ima presudnu ulogu u susretu s tim izazovom - pomoći Velikoj
Britaniji inovacije i rast uz odgovorno upravljanje okolišem.
Natural Environment Research Council (NERC) podržava prijedloge
projekata kroz Fond za međunarodne prilike (IOF). IOF grant šema služi
kao resurs NERC-podržanim istraživačima kako bi uspostavili dugoročna
partnerstva sa naučnicima u drugim zemljama kako bi dali dodatnu
vrijednost trenutnoj NERC-finansiranoj nauci. IOF grantovi stimuliraju nove
istraživačke suradnje. Zrela istraživačka suradnja se treba primjenjivati na
NERC-ove standardne ili velike šeme raspodjele grantova, koji omogućuju
inostrana projektna partnerstva ili druge odgovarajuće izvore finansiranja.
Veličina donacije
Maksimalna suma podrške je do 40.000 funti i sa trajanjem do dvije godine.
Rok za prijave
Zadnji rok prijave prijedloga projekata je bio 22. april/travanj 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Veliki broj zemalja širom svijeta.
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati?
Kontakt
Primjenjuju se standardni NERC-ovi zahtjevi kvalificiranosti (pogledajte
Odjel B Research Grants Handbook). Sem toga, kako je cilj IOF-a dodatna
vrijednost trenutnim NERC-ovim investicijama kroz međunarodnu suradnju,
aplicira se kroz Glavnog istraživača (PI) koji je kvalificiran prema NERC
kriterijima kroz jedan od sljedećih mehanizama:
- NERC responsive mode grant,
- NERC Research Programme grant,
- Research Scientist at one of the NERC Centres, i/ili
- current recipient of a fellowship grant from NERC.
Na aplikaciji se treba navesti broj NERC-ove grant reference
IOF Call Guidance for Applicants (PDF, 67KB)
Link za dodatne informacije:
http://www.nerc.ac.uk/research/partnerships/international/iof/news/ao2014/
Natural Environment Research Council
Polaris House, North Star Avenue
Swindon, SN2 1EU
United Kingdom
Tel: +44 1793 411500
Faks: +44 1793 411501
Web stranica: www.nerc.ac.uk
204
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Nestlé Foundation (Fondacija Nestlé)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Nestlé Foundation Grants for Nutrition Research (Grantovi Fondacije Nestlé
za istraživanje prehrane)
Nestlé fondacija za studije problema ishrane u svijetu je osnovana 1966.
godine donacijom Nestlé kompanije povodom stogodišnjice postojanja.
Fondacija je nezavisna i upravljana od strane Vijeća koje se sastoji od
najmanje 5 međunarodno priznatih naučnika kao članova Vijeća. Od
osnivanja, Fondacija je finansijski i operativno nezavisna od Nestlé
kompanije
A) Istraživački grantovi: Fondacija Nestlé ima različite kategorije grantova,
od kojih neki koriste modularan pristup, npr. Pilot grant program predstavlja
početni grant modul za kasniju Full Grant Research aplikaciju.
Trening grant. Program trening granta podržava male istraživačke projekte
kao što su master i doktorske studije ili druge edukacije. Ukupno do
$20.000.
Pilot Grant. Pilot grant program Fondacije pruža podršku početnim
istraživanjima koja imaju visok potencijal da dovedu do daljeg granta za
puni istraživački projekat. Često, kako bi identificirali područja problema radi
potencijalne intervencije potrebno je prikupiti osnovne podatke. Pilot studija
(pred-studija ili osnovna studija) će kreirati potrebne podatke za veći
istraživački projekat. Pilot grant program može pomoći u tome. Početna
studija i Pilot grant program obično predstavljaju polaznu tačku za prijave
Fondaciji kasnijeg punog istraživanja. Ukupno do $20.000.
Mali istraživački grantovi. Mali istraživački grantovi pružaju podršku malim
istraživačkim studijama. Ovo može biti i nastavak Trening granta ali također
i Pilot granta. Ukupno do $50.000.
Veliki istraživački grantovi. Do $100.000 godišnje i maksimalno do $300.000
za 3 godine.
Re-Entry grantovi. Za poticanje ponovnih istraživanja i povratka studenata u
svoja mjesta stanovanja Fondacija podržava istraživački program. Ustanova
domaćin će morati garantirati mjesto za povratnika i osigurati razvoj karijere
unutar institucije domaćina. Doprinos podršci aplikantu od institucije
domaćina je bitan, dok je podrška i saradnja sa prekomorskom ustanovom
u kojoj kandidat edukovan korisna. Ukupno do $50.000.
B) Institucionalna podrška: institucionalna podrška uključuje podršku za
istraživanja projekata koji doprinose usmjerenom razvoju kapaciteta i
vještina, te razvoju ljudskih resursa u odgovarajućim institucijama.
C) enLINK istraživački grant program: enLINK istraživački grant program
predstavlja istraživačke projekte inicirane od strane Fondacije Nestlé.
Vanjski istraživači ili institucije su pozvani od strane Fondacije da prijave
istraživačke projekte u specifičnim područjima.
Veličina donacije
Od $20.000 do maksimalno $300.000 ovisno o kategoriji.
Rok za prijave
Aplikacije se primaju tokom čitave godine, ali su evaluirane dva puta
godišnje kada je rok prijave: 10. januar/siječanj i 10. maj/svibanj.
Zadnji rok prijave je bio 10. maj/svibanj 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Odjeli ili instituti na univerzitetima, bolnicama i drugim institucijama visokog
obrazovanja u zemljama sa niskim ili srednjim prihodima.
Kriterij podobnosti
Prioritet se daje projektima koji dovode do održivog razvoja s jakim
elementima izgradnje kapaciteta, te provedba rezultata istraživačkog
205
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
projekta treba biti neposredna i održiva. Trenutno se Fondacija prvenstveno
bavi istraživačkim pitanjima ljudske prehrane u pitanjima:
- prehrana majke i djeteta, uključujući i dojenje i dodaci prehrani,
- makro i mikronutrijenti, nedostaci i neravnoteža,
- interakcije između infekcije i prehrane, i
- obrazovanje o prehrani i promicanje zdravlja.
Kako aplicirati?
www.nestlefoundation.org/e/research.html
Kontakt
Nestlé Foundation
Place de la Gare 4
PO Box 581
CH-1001 Lausanne
Switzerland
Tel: +41 21 320 33 51
Faks: +41 21 320 33 92
Email: nf@nestlefoundation.org
Web stranica: www.nestlefoundation.org
206
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Network of East-East Women
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
NEWW projekat izdavanja knjiga i novina (NEWW Book and Journal
Project)
Od 1991. godine, NEWW Book and Journal Project je podržao razmjenu
ideja i znanja među ženskim pokretima u SAD i srednjoj i istočnoj Evropi, te
novim nezavisnim državama i Rusiji. Projekat je pomogao ustanovljavanju
gender studija i ženskih pravnih centara i biblioteka, te je podržao originalna
istraživanja i publikacije o pitanjima žena na području CEE/NIS/Rusije.
Tokom jedanaest godina Projekat je podržao preko 6.500 knjiga i novina, te
je dao preko 150.000 USD u malim donacijama feminističkim studentima i
aktivistkinjama i ženskim NVO-ima u CEE/NIS/Rusiji, doprinoseći rastu
gender stipendija, ženskih pokreta i aktivizma žena u lokalnim zajednicama.
Istraživanja, analitičko promišljanje i razmjena ideja su krucijalno potrebni u
promoviranju gender pravde u srednjoj i istočnoj Evropi, te novim
nezavisnim državama i Rusiji (CEE/NIS/Rusija).
Veličina donacije
Različiti.
Rok za prijave
Otvoreno tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Istočna Evropa, uključujući Bosnu i Hercegovinu.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.neww.eu/granty/ksiazka/0.html
Kontakt
NEWW Book and Journal Project
167 Spring Street, #3
New York, NY 10012
USA
Faks: +1 212 226 8091
Email: newwny@igc.org
Web stranica: www.neww.eu
207
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Nexus Fund
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Nexus Fund
Nexus Fund gradi i jača globalnu zajednicu kako bi zaustavili masovne
zločine. Podržavamo organizacije i osobe koji rade na zaustavljanju zločina,
od prevencije do odgovora na krize, pa sve do rehabilitacije zajednice u
razdoblju nakon počinjenih zvjerstava kako bi se osiguralo da se zločini ne
ponove.
Nexus Fund omogućava veze, prilike i resurse koji su identificirani kao
ključni od strane samih praktikanata. S tim na umu, Nexus Fund pruža
kontinuiranu podršku partnerima na terenu kako bi se osiguralo da se
resursi koriste na odgovarajući način. Nexus Fund dalje radi na
ispunjavanju potreba uvezivanjem, olakšavanjem koordinacije, te
pružanjem potrebnih resursa i finansijskih sredstava.
Kako globalna zajednica organizacija i osoba koji djeluju na zaustavljanju
masovnih zločine sazrijeva, praktičari i dalje identificiraju važne praznine
koje se moraju riješiti. Identificirali su četiri područja potreba:
- Istraživanje o temama koje izravno utiču na našu sposobnost da
budemo učinkoviti u našim nastojanjima;
- Pristup sredstvima za inovativne projekte, posebno za talentirane
osobe, bez organizacijske pripadnosti, što bi moglo ojačati dio ili
čitave zajednice;
- Koordinacija i dijeljenje informacija; i
- Mogućnosti profesionalnog razvoja.
Nexus Fund radi s praktičarima kako bi popunili ove praznine i kontinuirano
prepoznavali i zadovoljavali potrebe zajednice gdje je to moguće.
Razmjene civilnog društva: daju praktičarima šansu da provedu između
dvije sedmice i dva mjeseca radeći u drugim organizacijama na terenu na
zajedničkim projektima, razmjeni vještina, istraživanju, itd. Svaka razmjena
je jedinstvena i ovisi o potrebama i ciljevima učesnika. Nexus Fund služi
kao donator i facilitator razmjena.
Retrospektivni grantovi: radeći na kompliciranim pitanja vezanim za
prevenciju zločina, praktičari često imaju snažan fokus na sadašnjost i
blisku budućnost bez da se odmaknu kako bi naučili iz prošlih pogrešaka i
uspjeha. Štoviše, iskusni profesionalci u zajednici prelaze raditi na druge
aktivnosti, što često znači da se njihovo znanje tada gubi.
Inovativni grantovi: Nexus Fund vjeruje da se naša zajednica mora stalno
inovirati kako bi se učinkovito adresirali složena pitanja koja se odnose na
spriječavanje zločina. Shvatamo kako je teško dobiti finansiranje za
netradicionalne, neobične ili "rizične" ideje, i tako Nexus Fund podržava
posebno inovativne ideje/projekte koji su izvan linije standardnog
finansiranja. Ovi inovativni grantovi inovacije će se dodijeliti diskretnim
projektima, s naglaskom na one na čelu s osobama bez organizacijske
pripadnosti, što bi moglo ojačati dio ili sve zajednice.
Veličina donacije
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
208
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Kriterij podobnosti
http://nexus-fund.org/about/
Kako aplicirati?
http://nexus-fund.org/
Kontakt
http://nexus-fund.org/contact/
209
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
NIKE Foundation (Fondacija NIKE)
Naziv programa
NIKE Foundation (Fondacija NIKE)
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Fondacija NIKE je posvećena stvaranju prostora za djevojčice kako bi u
potpunosti ostvarile svoje potencijale, kao što je opisano kroz ciljeve
Deklaracije o djevojčicama. Tražimo jake partnere koji mogu ostvariti tu
viziju kroz strateško zagovaranje na međunarodnom nivou kako bi se
osiguralo da su ciljevi utvrđeni u Deklaracije o djevojčicama u potpunosti
integrirani u okvire post-2015. godine.
U skladu sa strategijom, primarni ciljevi ovog Poziva za dostavu projektnih
prijedloga su:
- Pokrenuti podršku za Deklaraciju o djevojčicama na globalnom
nivou, te među liderima i uticajnim osobama posebno za procese
nakon 2015. godine.
- Pobrinuti se da su načela i Deklaracije o djevojčicama uključeni u
tehničke pregovore koji se odvijaju unutar UN-a.
- Podrška globalnom nivou zagovaranja za adolescentica i post-2015
dnevni red.
- Poticati veću suradnju i razmjenu informacija između organizacija
koja zagovaraju adolescentice u post-2015 okviru.
Veličina donacije
Do $250.000.
Rok za prijave
Zadnji rok prijave je bio 16. maj/svibanj 2014. godine, a novi poziv se
očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Aplikanti van SAD moraju biti humanitarne organizacije i identificirane kao
NVO-i ili ekvivalenti sa izuzećem od poreza, neprofitne organizacije.
- Moraju pokazati iskustvo/uspjeh uticanja na međunarodne političke
odluke, posebno u okviru Ujedinjenih naroda.
- Postojanje ključnog osoblja s kompetencijama i iskustvom
potrebnim za postizanje ciljeva projekta.
- Dokaz o pristupu uticajnih pojedinaca u mreži koji se mogu
obavezati da podupiru cilj projekta.
- Dokazano iskustvo u uspješnom upravljanju projektima ovog
opsega.
- Dokazana posvećenost zagovaranju za adolescentice.
- Dobro znanje o sistemu Ujedinjenih naroda, uključujući i procese
nakon 2015. godine.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
www.nike.com
210
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
NORAD
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
NORAD
Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) je direktorat
pod Norveškim ministarstvom inostranih poslova (MFA).
U narednim godinama NORAD planira:
- osnažiti zemlje primatelje kako bi postigle svoje razvojne ciljeve,
- koncentrirati najviše resursa na praćenje glavnih prioritetnih
područja norveške politike razvoja,
- pomoći promicanju fokusa i komunicirati rezultate cijelog niza
norveških aktivnosti razvojne pomoći,
- proizvoditi i primjenjivati znanje o onome što radi a što ne, kako bi
se poboljšala razvojna pomoć,
- biti pokretač javnih rasprava o razvojnoj pomoći i razvoju, i
- razviti znanje, metode rada i vođstvo koje omogućuju NORAD-u
učinkovito riješiti složene zadatke.
Tematska područja za koja se daje podrška su:
- Klimatske promjene i životna okolina. Globalna promjena klime i
gubitak biološke raznolikosti su među najvećim ekološkim
prijetnjama svijetu danas. To je razlog zašto su klimatske promjene
i životna okolina glavna fokus područja norveške razvojne politike.
- Energija. 1,3 milijarde ljudi živi bez struje. Pristup održivim
energetskim uslugama je bitan za postizanje Milenijskih razvojnih
ciljeva UN-a, a posebno je usmjeren na iskorjenjivanje ekstremnog
siromaštva i osiguravanje održivosti životne okoline.
- Makroekonomija i javna administracija. Poboljšan pristup
finansijskim sredstvima kroz razvojne pomoći je važan, ali to nije
dovoljno. Uspješan društveni razvoj je kompliciran proces. To
zahtijeva pažljivu interakciju svih područja društva.
- Globalno zdravlje. Između 2000. i 2010. godine, broj ozbiljnih
trendova u globalnom zdravlju je zaustavljen. Većina tog napretka
je postignuta kroz jača politička opredjeljenja i povećanje
zdravstvenih ulaganja. Namjera norveške vlade je promicati politiku
zdravlja za sve.
- Obrazovanje i istraživanje. Obrazovanje je temeljno ljudsko pravo i
ključno za ostvarivanje svih drugih ljudskih prava. 72 miliona djece
nemaju pristup osnovnom obrazovanju i 756 milijuna odraslih je
nepismeno.
Veličina donacije
Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Više zemalja uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
211
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Kontakt
Ruseløkkveien 26
0251 Oslo
Norway
Tel: +47 23 98 00 00
Email: postmottak@norad.no
Web stranica: www.norad.no/en
212
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Norveško ministarstvo inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Podrška izgradnji mira i države
Ministarstvo vanjskih poslova ovime najavljuje mogućnost apliciranja na
grantove podrške izgradnji mira i projekte izgradnje države na zapadnom
Balkanu. Projekti moraju biti u skladu s ciljevima dodjelu grantova kao što je
navedeno u prijedlogu budžeta (Prijedlog br. 1 (2012-2013) Stortinga), i
pravilima šeme dodjele grantova.
Generalni prioriteti Norveške su:
- vladavina prava, dobro upravljanje, sektor pravde i mjere antikorupcije,
- administrativne reforme, izgradnja kapaciteta javnog sektora /
kapacitet pregovaranja,
- reforma sektora sigurnosti,
- pomirenje, integracije i zaštita manjina,
- energija, klimatske promjene i upravljanje resursima,
- regionalna suradnja i regionalne organizacije, te razvoj kapaciteta
civilnog društva.
Veličina donacije
Različita na osnovu poziva za projekte, pogledajte web stranicu za više
informacija.
Rok za prijave
Prvi poziv za projekte je bio otvoren do 4. marta/ožujka, naredni se očekuje
iduće godine.
Geografsko područje
podrške
Sredstva su dostupna za Kosovo, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Makedoniju,
Albaniju i za regionalne inicijative.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/about_mfa/grants/
calls_proposals /grants_balkan.html?id=672140
Kontakt
post.ud@mfa.no i s-vb@mfa.no
213
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
NoVo Foundation (Fondacija NoVo)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
NoVo Foundation (Fondacija NoVo)
NoVo Foundation je posvećena kataliziranju transformacije u globalnom
društvu krećući se iz kulture dominacije ka jednakosti i partnerstvu.
Podržavamo razvoj kapaciteta ljudi - individualno i kolektivno - pomažući u
stvaranju brižnog i uravnoteženog svijeta. Zamišljamo svijet koji djeluje na
principima uzajamnog poštovanja, suradnje i građanskog sudjelovanja,
čime obrćemo stari obrazac utemeljen na hijerarhiji, nasilju i potlačenosti
djevojčica i žena.
Na prvo mjesto stavljamo suosjećajan pogled na svijet i na najvišu definiciju
filantropije - u korijene riječi anthro i philo - "za ljubav ljudskih bića." NoVo
sebe vidi kao organizaciju koja uči i vjerujemo da možemo biti najuticajniji
ukoliko smo svjesni međusobne povezanosti svih stvari.
Strukturiramo naše dodjele finansijskih sredstava oko inicijativa a ne prema
programskim područjima. Ove inicijative su različite po obliku, ali sve
odražavaju našu predanost izgradnji partnerstva sa našim primaocima
sredstava i drugim donatorima, pa i preuzimanjem rizika.
Počinjemo s jednom od najmoćnijih i neiskorištenih sila na planetu:
djevojčicama. Radeći sustavno ulažemo u najtpocjenjeniju vrijednost
Osnaživanje adolescentica. Njihovi životi će odrediti našu budućnost.
I ako mi se ne bavimo Zaustavljanjem nasilja nad djevojčicama i ženama ne
može doći do partnerstva i suradnje.
U rješavanju nasilja i promicanju suradnje ulažemo u Unapređenje
društvenog i emocionalnog učenja za podršku djevojčicama i dječacima s
vještinama koje im pomažu da zajedno rade za uspjeh u nauci i u životu.
Dalje ulažemo u jačanje odnosa u zajednicama koje Promiču lokalne žive
ekonomije. Želimo potaknuti ljude da ponovno zamisle svijet u kojem živimo
u ravnoteži jedni s drugima i ekosistemom koji nas podržavaju.
Mi smo ponizni i počašćeni što smo u mogućnosti pridonijeti izgradnji svijeta
zasnovanog na miru, suosjećanju, pravednosti i ljubavi. To je velika vizija.
Imamo cijeli život da radimo na svom dijelu
Veličina donacije
Nije definirana, pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Izbjegavamo top-down modele za poboljšanje društva, već se posvećujemo
ozbiljnoj potrazi za svježim idejama koje pokazuju obećanje za značajnim
uticajem.
Spremni smo riskirati gdje drugi nisu voljni, strpljivi smo u razvoju održivih
rješenja, želimo da sazovemo raznovrsne zainteresirane strane u
rješavanju zajedničkih izazova. Tražimo ideje iz tradicionalnih i
netradicionalnih izvora, uključujući i naučna istraživanja i razgovore s
organizatorima na lokalnom nivou.
Novo Foundation ne prihvata nepozvane prijedloge ili zahtjeve za
finansiranjem.
Umjesto toga ulažemo u jasno definirane strateške inicijative s neprofitnim i
214
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
partnerima finansijerima na način da se radi kako bi ostvarili ciljevi prema
većoj viziji.
Kako aplicirati?
http://novofoundation.org/about-us/how-we-work/
Kontakt
http://novofoundation.org/about-us/contact-us/
215
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Olaf Palme
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Palme Center programmes in the Western Balkans
Palme Center radi u duhu Olof Palme za demokratiju, ljudska prava i mir.
Kroz naše razvojne projekte želimo osnažiti ljude da promijene svoja
društva, a time i svoje vlastite živote. Žene, mladi i aktivisti u lokalnim
zajednicama su naše glavne ciljne grupe.
Osim podrške putem suradnje sa švedskim organizacijama, Olof Palme
International Center trenutno vodi nekoliko višegodišnjih programa u
zemljama za jačanje demokratije i podršku ljudskim pravima u izravnoj
suradnji s lokalnim organizacijama civilnog društva u zemljama zapadnog
Balkana.
U narednom razdoblju fokus će biti na povećanju transparentnosti i
odgovornosti javnih službenika, institucija i predstavnika civilnog društva u
cilju osnaživanja procesa demokratizacije i pristupa donošenju odluka za
građane i posebno podzastupljene grupe. Palme Centar traži partnerstvo s
organizacijama istomišljenicama u regionu da ispune svoju misiju kao što je
opisano u Strategiji za zapadni Balkan 2012-2015.
Opšti opisi očekivanih rezultata programa s početkom u 2012. godini mogu
se naći u Results Assessment Frameworks. Potencijalni partneri se potiču
da prouče iste prije slanja projektnih ideja.
Veličina donacije
Nije definirana, na osnovu poziva za projekte.
Rok za prijave
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Zemlje zapadnog Balkana.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Web stranica: www.palmecenter.se
216
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Open Data Research Network
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
The World Wide Web Foundation Grants
U posljednjih nekoliko godina koalicija aktera je krenula u stvaranje i širenje
programa otvorenih podataka širom svijeta. Vlade, međunarodne
organizacije, kompanije, akademici, mediji, organizacije civilnog društva,
kao i web programeri su prihvatili i sponzorirali otvorene podatkovne
programe, stvarajući velike očekivanja za otvorene podatke kao prikladan
lijek za izazove dobrog upravljanja, privrednog rasta, socijalne uključenosti,
inovacije i sudjelovanja.
Iako se u mnogim slučajevima taj potencijal može realizirati, postoji potreba
za kritičkim perspektivama o tome da li su se rezultati doista dogodili i pod
kojim uvjetima.
Web Foundation i International Development Research Centre su pozvali
na dostavu istraživačkih prijedloga koji se bave trenutnom prazninom u
dokazima na kojima počiva provedba inicijativa otvorenih podataka, te da bi
informirali o politikama i praksama u širokom rasponu različitih postavki.
Istraživački partneri će biti pozvani da čine dio međunarodne istraživačke
mreže tokom 2013. godine.
Veličina donacije
Između 25.000 i 75.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren do 10. septembra/rujna 2012. godine.
Geografsko područje
podrške
Većina zemalja u svijetu.
Kriterij podobnosti
Projekti će finansirati niz detaljnih studija slučaja da se ispita nastajući uticaj
specifičnih inicijativa koji se bave otvorenim podacima koji adresiraju
ključne razvojne teme. Slučajevi mogu biti o sljedećim temama:
- otvoreni podaci u lokalnim i nacionalnim procesima budžetiranja,
- otvoreni podaci za zakonodavne procese i izbore,
- otvoreni podataka u pravosudnim sistemima,
- otvoreni podaci za pametnije gradove,
- otvoreni podaci za dostavu predviđenim javnim službama,
- otvoreni podaci za regulaciju tržišta (npr. ekstraktivne industrije),
- otvoreni podaci za dobrobit i osnaživanje marginaliziranih skupina i
zajednica (npr. podaci za male poljoprivrednike), i
- otvoreni podaci i međunarodni razvoj.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
http://www.opendataresearch.org
217
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Open Meadows Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Open Meadows Foundation
Open Meadows Foundation je donatorski program koji poziva na dostavu
projekata koji promoviraju gender / rasnu / ekonomsku pravdu. Projekti
moraju biti vođeni i podržavati žene i djevojčice, posebno u ranjivim
zajednicama.
Open Meadows Foundation podržava projekte koji ne diskriminiraju na
osnovu rase, religije, države porijekla, gender identiteta i izričaja,
seksualnog identiteta i izričaja, starosti ili vještina.
Veličina donacije
Do 2.000 USD.
Rok za prijave
Svake godine rokovi prijave su 15. februar/veljača i 15. avgust/kolovoz.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Projekti trebaju zadovoljiti sljedeće kriterije:
da su napravljeni i implementirani od strane žena i djevojaka,
da odslikavaju različitost zajednice u smislu liderstva i organizacije,
promoviraju snagu izgradnje zajednice, i
imaju ograničene mogućnosti dobijanja sredstava ili su se susreli sa
problemima u namicanju sredstava.
Kako aplicirati?
www.openmeadows.org
Kontakt
Open Meadows Foundation, Inc.
PO Box 1363
Bronx, NY 10475, USA
Tel: +1 718 885 0969
Email: openmeadows@igc.org
Web stranica: www.openmeadows.org
218
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Partnership for Transparency Fund (Fond partnerstvo za transparentnost)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Fond partnerstvo za transparentnost (Partnership for Transparency Fund PTF)
PTF finansira specifične, diskretne, vremenski ograničene aktivnosti ili projekte
pokrenute od strane organizacija civilnog društva u cilju borbe protiv korupcije.
Takve aktivnosti često će uključivati mobiliziranje pojedinaca, pod nazivom
"partnera", sa specijalističkim znanjima u dizajnu i implementiranju
antikorupcijskih mjera. To mogu biti državljani te zemlje ili međunarodni
stručnjaci, a najčešće su volonteri koji rade "pro bono". Gdje vlade, bilateralne
ili multilateralne agencije traže uključenost civilnog društva u razvoju takvih
programa, PTF može pomoći organizacijama civilnog društva kojima je u cilju
imati svoj nezavisni glas. Ako je primjereno PTF će vam pomoći identificirati i
partnera - sponzora za sudjelovanje u ovim nastojanjima, te će ih i finansirati,
kao jedna organizacija civilnog društva pomažući druge, na način da se
osigura da glas civilnog društva i dalje bude neovisan.
Drugo, gdje organizacije civilnog društva i same razvijaju posebne alate ili
aktivnosti za izgradnju njihovih kapaciteta da sudjeluju u antikorupcijskim
inicijativama, alate kao što su ankete, mehanizmi praćenja i informacijski
sistemi. PTF može finansirati stručnjake za pomoć u specifičnim, vremenski
ograničenim aktivnostima za jačanje kapaciteta kako bi ojačali njihove
kapacitete.
Treće, u posebnim okolnostima PTF može ograničeno podržavati radionice i
seminare namijenjene jačanju specifičnih protukorupcijskih napora i izgradnju
mreža osoba i organizacija posvećenih transparentnosti i otvorenosti u javnim
poslovima.
Osnovni kriterij za utvrđivanje da li je aktivnost prihvatljiva za finansiranje PTFa je da li je sponzorstvo neovisno od glavnih službenih donatora važno kako bi
se postigla vjerodostojnost u dizajnu, implementaciji i monitoringu
antikorupcijskih programa. Prioritet će imati oni napori koji su dio zajedničkog
napora javnog i privatnog sektora i civilnog društva, oni koji se često
finansiraju od strane donatorskih agencija i koji potiču veću transparentnost i
dobro upravljanje.
Tipično prijedlog projekta bi se trebao fokusirati na određenom pitanju
korupcije i uključiti analizu problema, kao i pristup reformiranju postojećih
administrativnih sustava i procesa kako bi se umanjio rizik od korupcije u
budućnosti. Rezultati bi trebali biti mjerljivi ili barem identificirati smanjenje
korupcije, često povezane s povećanjem transparentnosti i odgovornosti.
Primjeri vrste projekata koje finansira PTF uključuju:
a. praćenje javnog sektora nabave i privatizacije,
b. smanjenje korupcije u isporuci javnih usluga građanima,
c. praćenje korištenja javnih rashoda,
d. projektiranje i/ili praćenje provedbe antikorupcijskih zakona (npr.
finansiranje slobode informiranja ili sukoba interesa u okviru
zakonodavstva) i institucija (ombudsmena, antikorupcijske komisije,
itd.),
e. zaštita zviždača,
f. podrška za borbu protiv medijskih kampanja borbe protiv korupcije,
istraživačko novinarstvo, i
g. izrada i provođenje etičkih kodeksa.
Većina projekata spada u raspon od 10.000 USD i 25.000 USD, a ne prelazi
35.000 USD. Osim toga, očekuje se da će podnositelj zahtjeva obezbjediti svoj
doprinos, čak i ako je skroman (10 - 15% od vrijednosti projekta), na taj način
demonstrirajući posvećenost predloženom projektu.
219
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Rok za prijave
Trenutno ne primaju nove prijave za partnerstvo ili pozive za projekte. Novi
poziv se očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
www.ptfund.org/apply-grant
Kako aplicirati?
www.ptfund.org/apply-grant
Kontakt
1100 15th Street NW, Suite 400
Washington DC 20005
USA
Email: info@ptfund.org
Web stranica: www.partnershipfortransparency.info
220
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
PeaceNexus Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Organisational
Development
Grants
for
Peacebuilding
NGOs
(Organizacijski razvojni grantovi za nevladine organizacije koje rade na
izgradnji mira)
Misija PeaceNexus fondacije je osigurati relevantne aktere izgradnje mira multilateralne organizacije, vlade, neprofitne organizacije i poslovne aktere
– kako bi im pružila iskustvo i savjete o tome kako oni mogu najbolje koristiti
svoje mirovne uloge u kapacitetu stabiliziranja pomirenja u područjima koja
su pogođena konfliktom.
PeaceNexus pruža podršku na osnovu zahtjeva, dok u isto vrijeme traži
suradnju sa uticajnim akterima izgradnje mira na inovativan način kako bi
poboljšali vlastiti uticaj.
Mi se zalažemo za sljedeće principe.
Izgradnja neksusa: prakticiranje cjelovitog pristupa izgradnji mira.
PeaceNexus vjeruje da izgradnja mira zahtijeva kombinirane napore u
širokom rasponu od međunarodnih i lokalnih dionika, uključujući i vlade, do
poslovnog i civilnog društva. Stoga je važno da su svi projekti koje
podržavamo korisni za izgradnju koalicije koji su zajedno bolje opremljene
za rješavanje nasilnog sukoba i podršku mirnim promjenama.
Poticanje prilagođenih rješenja. PeaceNexus prepoznaje da rješenja
izgradnje mira moraju biti usklađena s potrebama dionika i konteksta.
Fokusirani smo na organizacije čija bi osnovna aktivnost mogla biti ojačana
ako bi bili bolje informirani o dinamici sukoba i usklađeni s procesima
izgradnje mira. Istražujemo načine na koje oni mogu maksimizirati svoje
aktivnosti u rješavanju problema i mobilizirati podršku za mirovne procese.
Rad na kataliziranju promjena unutar i izvan organizacije. Da bi se
povećao naš uticaj PeaceNexus identificira projekte koji imaju potencijalni
efekt množitelja. To može biti unutar organizacije, na primjer podržavajući
organizacijski proces promjena kako bi poboljšala sposobnost organizacije
da razumije i odgovoriti na rizik sukoba. To također može značiti rješavanje
određenih praznina ili problema koji blokiraju proces promjena.
Osnaživanje inovatora. PeaceNexus ima za cilj poticati eksperimentiranje i
inovacije u izgradnji mira. Kroz grant mehanizam omogućujemo inovatorima
realiziranje i testiranje svojih ideja i podjelu svojih znanja sa drugima.
Multidisciplinarne vrijednosti. PeaceNexus aktivnosti se temelje na
vrijednostima, uključujući poštivanje ljudskih prava i vladavinu prava,
lokalno vlasništvo, rodnu jednakost, odgovornost i profesionalizam.
PeaceNexus Foundation daje grantove za organizacijski razvoj sa ciljem
podrške organizacijama koje rade na izgradnji mira kako bi povećali njihovu
sposobnost da ispune misiju.
Veličina donacije
Na osnovu poziva za projekte.
Rok za prijave
Zadnji rok prijave je bio 31. mart/ožujak 2014. godine, a novi poziv se
očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Čitav svijet.
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Route de Lausanne 107
1197 Prangins
221
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Switzerland
Tel: +41 22 365 1500
Faks: +41 22 365 1505 ¦
Email: info@peacenexus.org
Web stranica: http://peacenexus.org
222
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
People's Trust for Endangered Species
Worldwide grant (Grantovi širom svijeta)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Delikatno balaniran ekosistem o kome svi ovisimo je ugrožen. Alarmantno,
u Velikoj Britaniji je skoro dvije trećine vrsta u brojčanom opadanju u zadnjih
50 godina. Globalno, oko četvrtine sisavaca se suočava sa istrebljenjem u
zadnje tri decenije.
Zajedno trebamo zaustaviti gubitak divljeg života. Zato postoji People’s
Trust for Endangered Species. Preko 35 godina poboljšavamo postojanje
ugroženih vrsta u Velikoj Britaniji i širom svijeta.
Strast pokreće naš rad ali je zasnovana na nauci. Naš pristup je investiranje
u istraživanje i testiranje najboljih načina zaštite ugroženih vrsta u svojim
prirodim staništima. Tada aktiviramo ono što pomaže, kreirajući životne luke
divljeg života.
Mali grantovi širom svijeta
Program malih grantova širom svijeta podržava kratkoročne konzervatorske
i istraživačke projekte. Program daje grantove u iznosu od 2.000 do 8.000
funti za projekte u trajanju do dvije godine. Većina grantova će biti u iznosu
do 5.000 funti.
Program nastavka malih grantova širom svijeta
Naš program nastavka malih grantova širom svijeta podržava dalji razvoj
projekata podržanih kroz prethodni poziv. Ovaj program daje grantove od
10.000 i 25.000 funti za projekte u trajanju od dvije i pet godina. Ovi
grantovi su napravljeni kako bi omogućili dugotrajnije investiranje u
područja koja najviše obećavaju i trebaju uključiti praktičan konzervatorski
rad. Nisu dostupni onima koji apliciraju prvi put ili za nove projekte.
Veličina donacije
U ovisnosti od kategorije kako je navedeno iznad.
Rok za prijave
Idući rok prijave projekata je 12. februar/veljača 2015. godine.
Kriterij podobnosti
Aplikacije se prihvataju od strane organizacija koji već rade u Velikoj
Britaniji, britanskim prekomorskim teritorijama, te zemljama koje nisu
kvalificirane kao zemlje sa visokim prihodima od strane Svjetske banke.
http://ptes.org/grants/apply-grant/worldwide-grant-criteria/
Kako aplicirati?
Sistem apliciranja je online, pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
People's Trust for Endangered Species
15 Cloisters House
8 Battersea Park Road
London SW8 4BG
Web stranica: http://ptes.org/
Geografsko područje
podrške
223
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Plougshares Fund
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Plougshares Fund
Ploughshares Fund podržava prijedloge projekata kako bi osigurao
sredstva pojedincima i organizacijama za promicanje eliminacije nuklearnog
oružja, sprečavanje nastanka novih nuklearnih država i izgradnju
regionalnog mira i sigurnosti.
Ploughshares Fund surađuje s najperspektivnijim nastojanjima da se ostvari
krajnji cilj eliminacija nuklearnog oružja.
Dajemo podršku za:
promicanje eliminacije nuklearnog oružja,
sprečavanje nastanka novih nuklearnih država, i
izgradnju regionalnog mira i sigurnosti.
Također podržavamo i koordiniramo rad aplikanata da:
razvijaju pobjedničke strategije koje promoviraju viziju svijeta
slobodnog od nuklearnog oružja,
okupljaju stručnjake, analitičare, lobiste i aktiviste za stvaranje
zajedničke kampanje,
grade dvostranački zakonodavni konsenzus za uklanjanje
nuklearnog oružja, i
proširuju znanje javnosti i kataliziraju javnu podršku za eliminaciju
nuklearnog oružja.
Veličina donacije
Rok za prijave
Odbor se sastaje tri puta godišnje da razmatra prijedloge projekata.
Ploughshares Fund osoblje također može razmotriti zahtjeve za hitno
finansiranje na diskrecijskoj osnovi.
Zadnji javno otvoreni poziv za projekte je bio 1. avgust/kolovoz 2014.
godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
-
Ne postoji geografsko ograničenje apliciranja.
Ne finansiraju programe direktnog lobiranja.
Pojedinci mogu dobiti grantove.
Ne finansiraju filmove, knjige, umjetničke projekte ili istraživanja, te
pisanje akademskih disertacija.
Kako aplicirati?
http://www.ploughshares.org/what-we-do/apply-grant
Kontakt
Washington, DC Office
Ploughshares Fund
1100 Vermont Avenue NW, Suite 300
Washington, DC 20005
Tel: +1 202 783 4401
Faks: +1 202 783 4407
Email: ploughshares@ploughshares.org.
Web stranica: www.ploughshares.org
224
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Pollock-Krasner Foundation (Fondacija Pollock-Krasner)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Veličina donacije
Fondacija Pollock-Krasner
Fondacija Pollock-Krasner ima dvostruke kriterije za grantove koji su
prepoznatljivi sa umjetničkim vrijednostima i dokazivanju finansijskih
potreba, bilo profesionalno, osobno ili oboje. Misija Fondacije je
međunarodna pomoć onim osobama koji su radili kao profesionalni
umjetnici/e tijekom dužeg vremenskog razdoblja.
Fondacija prihvata tijekom cijele godine aplikacije od vizuelnih umjetnika/ca
koji su slikari/ce, kipari/ce i umjetnici/e koji rade na papiru. Nema rokova za
predaju aplikacija. Fondacija potiče aplikacije od strane umjetnika/ca koji
imaju istinske finansijske potrebe, ali koje nisu nužno katastrofalne.
Službenici i direktori su savjetovani u procesu odabira od strane uglednika
iz Odbora za odabir koji se sastoji od priznatih stručnjaka iz područja za
koje Fondacija skrbi. Umjetnici/e su dužni dostaviti popratno pismo,
aplikaciju i slike dosadašnjeg rada. Stručna izložbena povijest će se uzeti u
razmatranje. Sve dovršene aplikacije će biti odmah priznate i uzete u obzir.
Ako su potrebne daljnje informacije nakon što je ispunjen i zaprimljen
zahtjev, umjetnik/ca će biti kontaktiran/a direktno od strane osoblja.
Dodatne informacije, uključujući finansijske podatke mogu se tražiti u bilo
kojem trenutku tijekom postupka provjere. Proces apliciranja može potrajati
od devet mjeseci do godinu dana.
Donacije su namijenjene za jednogodišnje razdoblje. Fondacija će razmotriti
potrebe za dio zahtjeva aplikanta za sve opravdane troškove koji se odnose
na njihov profesionalni rad i osobni život, uključujući i medicinske troškove.
Veličina podrške određuje se prema individualnim okolnostima
umjetnika/ce.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Fondacija ne prihvata aplikacije umjetnika/ca čiji rad spada prvenstveno u
okvir ove kategorije: komercijalna umjetnost, fotografija, video umjetnost,
film, zanatski rad, kompjuterski generirana ili digitalna umjetnost. Fondacija
ne daje podršku studentima ili fondovima akademskog studija.
Fondacija ne daje podrške plaćanju dugova iz prošlosti, pravnih pristojbi,
kupnji nekretnina, selidbi u druge gradove, osobna putovanja, te ne plaća
troškove instalacija, provizije ili naručene projekte.
Kako aplicirati?
www.pkf.org/grant.html
Kontakt
The Pollock-Krasner Foundation, Inc.
863 Park Avenue
New York, New York 10075
Tel: +1 212 517 5400
Faks: +1 212 288 2836
Email: grants@pkf.org
225
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Prekogranični program Bosna i Hercegovina - Crna Gora
Naziv programa
Prekogranični program Bosna i Hercegovina - Crna Gora
Veličina donacije
U okviru IPA Prekograničnog programa Bosna i Hercegovina – Crna Gora,
koji finansira Evropska unija, objavljen je treći poziv za dostavljanje
prijedloga projekata. Ovaj poziv je ujedno i posljednji poziv u okviru
programskog perioda 2007-2013. Poziv se odnosi na prioritet I „Podrška
kreiranju zajedničkog društveno-ekonomskog okruženja za ljude, zajednice
i privredu programske oblasti”.
Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, kao operativne strukture
za implementaciju IPA prekograničnog programa između ove dvije države,
u saradnji sa Delegacijama Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Crnoj
Gori, pozivaju potencijalne aplikante da podnesu aplikacije za projekte u
okviru sljedećih mjera:
Mjera I.1: Inicijative prekograničnog privrednog razvoja sa naglaskom na
turizam i ruralni razvoj.
Mjera I.2: Inicijative za unapređivanje životne sredine, sa fokusom na
zaštitu, promovisanje i upravljanje prirodnim resursima.
Mjera I.3: Društvena kohezija i kulturna razmjena kroz aktivnosti koje
povezuju institucije i ljude.
Između 65.000 – 300.000 EUR.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren do 09.09.2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Odabrane opštine/općine u BiH i Crnoj Gori.
Kriterij podobnosti
Pogledajte poziv za više informacija.
Kako aplicirati?
http://cbc.bih-mne.org/index.php?type=1&a=pages&id=13
Kontakt
Zajednički tehnički sekretarijat - ZTS
Džemala Bijedića 185/12, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 788 781
Faks: +387 33 788 780
E-mail kontakta: info@cbc.bih-mne.org
Web stranica: http://www.bih-mne.org
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
226
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Prekogranični program Hrvatska - Bosna i Hercegovina
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Prekogranični program Hrvatska - Bosna i Hercegovina
Prekogranični program između Hrvatske i Bosne i Hercegovine će se
provoditi tijekom razdoblja od 2007. - 2013. Ovaj strateški dokument
zasniva se na zajedničkom planiranju hrvatskih i bosanskih strana. Program
podržava komponentu II (prekogranična suradnja) "Instrumenta
pretpristupne pomoći“ EU (IPA), u okviru kojeg je za prve tri godine
alocirano 6 milijuna eura. Dodatnih minimalno 1.058.823 eura osigurati
zemlje partneri, uglavnom od korisnika programa u pograničnom području.
Granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine se proteže na gotovo 1.000
km. Usprkos heterogenosti ovog područja pogranična područja se
suočavaju sa sličnim izazovima: gospodarsko propadanje vezano uz kolaps
tradicionalnih industrija/tržišta nakon raspada Jugoslavije, velike migracije
tijekom i nakon rata uz trajnu depopulaciju koja traje sve do danas te velike
štete na javnoj infrastrukturi koje su samo djelomično popravljene kroz
nedostatne investicije. Tradicionalne gospodarske i kulturne veze između
dvije zemlje u pograničnom području su također bile teško pogođene
sukobom i njegovim posljedicama.
Stoga ovaj program pokušava oživjeti nekadašnje prekogranične veze i
aktivnosti kroz rješavanje nekih od zajedničkih društveno-gospodarskih i
ekoloških problema.
Programsko područje čine „prihvatljiva“ i „pridružena“ (tj. susjedna)
područja, kako je određeno člankom 88. i 97. IPA provedbene uredbe.
Ciljevi programa su:
• poduprijeti osnivanje prekograničnih mreža i partnerstva te razvoj
zajedničkih prekograničnih aktivnosti kako bi se revitaliziralo
gospodarstvo/ekonomija, zaštitila priroda i okoliš te povećala socijalna
kohezija programskog područja,
• izgraditi sposobnost lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija radi
upravljanja programima EU i pripremiti ih za upravljanje budućim
prekograničnim programima u okviru cilja 3 strukturnih fondova EU.
Ti će se ciljevi postizati kroz provedbu mjera u okviru sljedećih prioriteta:
Prioritet 1. Stvoriti zajednički gospodarski/ekonomski prostor, Prioritet 2.
Poboljšati kvalitetu života i socijalnu koheziju.
Posebni ciljevi:
• Poboljšati kvalitetu i koherentnost aktivnosti u sklopu programa,
• Poboljšati sposobnost nacionalnih i zajedničkih struktura za upravljanje
prekograničnim programima,
• Osigurati i širiti informacije o programu prema nacionalnim tijelima, široj
javnosti i korisnicima programa te osigurati da se pružanje pomoći objavi na
način koji podiže svijest te pomaže razvoju Programa,
• Poboljšanje sposobnosti potencijalnih korisnika, posebice unutar
programskog područja za pripremu i kasniju provedbu visoko kvalitetnih
aktivnosti programa,
• Pružiti tehničku ekspertizu za vanjske evaluacije programa.
Prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina se bazira na ova
dva prioriteta:
Prioritet 1: Stvaranje zajedničkog gospodarskog/ekonomskog prostora
Prioritet 1 će se provesti kroz dvije mjere:
Mjera 1.1: Razvoj zajedničke turističke ponude
Mjera 1.2: Promicanje/promocija poduzetništva/preduzetništva
Prioritet 2: Poboljšanje kvalitete života i socijalne kohezije
227
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Veličina donacije
Prioritet 2 će se provesti kroz dvije mjere:
Mjera 2.1: Zaštita okoliša
Mjera 2.2: Poboljšanje dostupnosti svih usluga u lokalnoj zajednici u
pograničnom području
Između 65.000 – 300.000 EUR.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren do 4. novembra/studenog 2013. godine.
Geografsko područje
podrške
Odabrane opštine/općine u BiH i Hrvatskoj.
Kriterij podobnosti
Pogledajte poziv za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.cbc-cro-bih.net/hr/preuzimanje-dokumenata/programskinatjeajnidokumenti.html
Kontakt
Task manageri u JTS izdvojenim uredima / antenama u Bosni i Hercegovini
Mušić Emica
Task Manager
Tel: +387 36 580 820
Faks: +387 36 580 820
Email: antenna.mostar@cbc-cro-bih.net
Address: Husnije Repca bb, 88 000 Mostar, BiH
Sarić Dragan
Task Manager
Tel: +387 51 213 276
Faks: +387 51 213 276
Email: antenna.banjaluka@cbc-cro-bih.net
Adresa: Đure Jakšića 13, 78 000 Banja Luka, BiH
Web stranica: http://www.cbc-cro-bih.net/hr
228
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Prekogranični program Srbija - Bosna i Hercegovina
Naziv programa
Prekogranični program Srbija - Bosna i Hercegovina
Veličina donacije
Opšti cilj programa je stimulisanje privrede i smanjenje relativne izolacije
programske oblasti jačanjem zajedničkih institucionalnih mreža i kapaciteta
ljudskih resursa. Program je fokusiran na:
Prioritet 1: Ostvarivanje društvene i ekonomske kohezije kroz aktivnosti
kojima se unaprjeđuju fizička, poslovna, društvena i institucionalna
infrastruktura i kapaciteti.
Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga je objavljen u julu 2009.
godine i bio je otvoren do oktobra 2009. godine. Aplikacioni paket
uključujući Uputstva za aplikante se može naći na web stranici programa:
www.srb-bih.org. U okviru ovoga poziva ukupno su zaprimljene 74
aplikacije. Drugi poziv za projekte je bio otvoren do 05. decembra 2011.
godine.
Prioritetne oblasti u Drugom pozivu za predaju projektnih prijedloga su bile
ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmjena ljudi
i ideja.
Biće definirana u okviru poziva za projekte.
Rok za prijave
Novi poziv za projekte se očekuje u skorije vrijeme.
Geografsko područje
podrške
Odabrane opštine/općine u BiH i Srbiji.
Kriterij podobnosti
Pogledajte poziv za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Antena Tuzla
Danijela Konjić
Task Menadžer – Antenna Tuzla
Turalibegova bb, TC Pasaž
75.000 Tuzla
Email: danijela.konjic@srb-bih.org
Web stranica: http://srb-bih.org/?lang=ba
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
229
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Prince Claus Fund (Fond princa Clausa)
Naziv programa
Prince Claus Fund (Fond princa Clausa)
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Prince Claus Fund je osnovan 6. septembra/rujna 1996. godine kao počast
Prince Clausevoj posvećenosti kulturi i razvoju. Fond vjeruje da je kultura
osnovna potreba i da je pokretač razvoja.
Prince Claus Fund podržava umjetnike, mislioce i kulturne organizacije na
područjima gdje je sloboda kulturnog izražavanja ograničena sukobom,
siromaštvom, represijom, marginalizacijom ili tabuima. Svake godine Fond
dodjeljuje 11 Prince Claus nagrada osobama i organizacijama za njihova
izvanredna postignuća na području kulture i razvoja. Fond također pruža
prvu pomoć kulturnom naslijeđu oštećenom od strane ljudi ili prirodnim
katastrofama.
Fond je podržao 2.500 kulturnih aktivnosti, nagradio 184 izvanredna
kulturna praktičara i organizacije, i pružio je kulturnu pomoć u više od 125
situacija hitnosti.
Tokom godina Fond je izgradio raznoliku globalnu mrežu izvrsnih ljudi, od
kojih su mnogi uzori u svojim društvima. Ova mreža povjerenja i poštovanja
je okosnica Fonda. Lokalni partneri i inicijative vode sav rad Fonda, na
osnovu ubjeđenja Prince Claus da se ljudi razvijaju sami.
Prince Claus Fund vjeruje da je kultura osnovna potreba i aktivno traži
inovativne kvalitetne kulturalne projekte na područjima gdje su ugroženi
resursi i mogućnosti za kulturalno istraživanje, kreativne aktivnosti i
istraživanje.
Jedna od glavnih aktivnosti Prince Claus Fund je finansiranje kulturnih
inicijativa kroz pozive za predaju prijedloga projekata na područjima kulture
i razvoja.
Sem što je partner koji finansira, Prince Claus Fund daje doprinos
ekspertizom i velikom mrežom saradnika i primaoca grantova.
Veličina donacije
Prince Claus Fund podržava projekte prosječne veličine granta od 15.000
eura.
Rok za prijave
Zadnji rok predaje projekata je bio 28. februar/veljača 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Više zemalja širom svijeta.
Kriterij podobnosti
Poziv Culture in Defiance za cilj ima podršku projektima koji rade na
pozitivnim promjenama. Njihov uticaj leži u stvaranju prilika za slobodu
govora misli. Usmjeren je na promociju umjetnosti i kulture koja želi otvoriti
nove mogućnosti kroz stvaranje prostora za dialog, kritičko razmišljanje i
uticaj u svojm društvima. Namjenjen je projektima u područjima koja su pod
cenzurom, u sukobu ili opresiji.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Herengracht 603
1017 CE Amsterdam
Netherlands
Tel: +31 20 344 9160
Faks: +31 20 344 9166
Email: info@princeclausfund.nl
Web stranica: www.princeclausfund.org
230
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Raiffeisen Bank D.D
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
BANKA VAŠIH IDEJA
Društveno odgovorno poslovanja je jedan od imperativa poslovne filozofije
Raiffeisen banke. Svjesni svoje pozicije na bankarskom tržistu u Bosni i
Hercegovini, trudimo se dati podršku svakoj inicijativi koja ima značaj za
širu društvenu zajednicu, kroz pomoć nizu nevladinih, sportskih i
humanitarnih organizacija u implementaciji projekata koji imaju za cilj
poboljšanje društvene uključenosti i afirmisanja različitih socijalnih
kategorija.
Zajedno sa svojim partnerima, od kojih izdvajamo Herbert Stepic fondaciju,
osiguravamo kako materijalnu, tako i nematerijalnu podršku ugroženim
kategorijama stanovništva u implementaciji projekata koji će unaprijediti
njihov društveni položaj.
Dajući podršku kulturnim i sportskim udruženjima trudimo se doprinijeti
zaživljavanju istinskih vrijednosti i plemenitih ciljeva kao što su razvijanje
duha zajedništva, prijateljstva i solidarnosti, a koje promiču kultura i sport.
Želja nam je da i ostali privredni subjekti prepoznaju vrijednost društveno
odgovornog poslovanja i da nam se pridruže na tom putu.
U okviru zadnjeg poziva za projekte su izdvojena sljedeća područja:
1. Obrazovanje,
2. Kultura,
3. Humanitarno djelovanje,
4. Sport, i
5. Okoliš.
Veličina donacije
Na osnovu kriterija navedenih u Pozivu za projekte.
Rok za prijave
Zadnji konkurs je bio otvoren do 11. jula/srpnja 2014. godine, a novi se
očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Na osnovu poziva, pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Na osnovu poziva, pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina
Marketing i odnosi s javnošću
Zmaja od Bosne bb
71.000 Sarajevo
Web stranica: www.raiffeisenbank.ba
231
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Ramsar Convention's Small Grants Fund
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
The Ramsar Convention's Small Grants Fund
Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, nazvana Ramsar
konvencija, je međudržavni sporazum koji pruža okvir za nacionalne akcije i
međunarodnu saradnju na konzervaciji i pametnom korištenju močvara i
njihovih resursa.
Ramsar Small Grants Fund je ustanovljen 1990. kao mehanizam podrške
zemljama u razvoju i tranzicionom ekonomijom u podršci u implementaciji
konvencije i podršci konzervaciji i pametnom korištenju močvarnih resursa,
sa snažnom ljudskom i društvenom dimenzijom. Fondovi mogu biti korišteni
za pružanje pomoći u slučajevima hitnosti za određena ugrožena mjesta, te
pružanje pripremne pomoći kako bi omogućili ne-ugovornim strankama
napredak kada se ukaže potreba za takvom vrstom pomoći.
Osnovni kriteriji finansiranja su:
- Odgovarajući projekti trebaju dati doprinos implementaciji
strateškog plana konvencije za period 2009-2015 za konzervaciju i
pametno korištenje močvara.
- Kvalificiranost je ograničena na zemlje na Listi korisnika pomoći
koju je ustanovio Development Assistance Committee (DAC) koji je
dio Organization of Economic Cooperation and Development
(OECD).
- Projektni prijedlozi MORAJU biti odobreni od strane Administrative
Authority.
- Projektni prijedlozi moraju biti predani koristeći Ramsar formu (dio
B1 i B2 Operativnog vodiča).
Veličina donacije
Na osnovu poziva za projekte, generalno do 40.000 švicarskih franaka.
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
U 2014. godini više ne primaju prijedloge projekata, ali bi novi pozivi trebali
biti otvoreni tokom 2015. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.ramsar.org/cda/en/ramsar-activities-grants-rsgf/main/ramsar/1-63-68159_4000_0__
Kontakt
Ramsar Secretariat
Rue Mauverney 28
CH-1196 Gland, Switzerland
Tel: +41 22 999 0170
Faks: +41 22 999 0169
Email: ramsar@ramsar.org
Web stranica: www.ramsar.org
232
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Rational Games (Racionalne igre)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Rational Games (Racionalne igre)
RGI vizija: Rational Games, Inc. zamišlja svijet slobodan od sukoba gdje se
razlike rješavaju kroz dijalog i pregovore.
RGI misija: Rational Games, Inc. nastoji pronaći zajedničko tlo i kolektivni
identitet kroz uvide i užitke igre i interakcije. To postižemo nudeći obuku i
obrazovanje kroz podršku finansiranjem i podržavanjem takvih inicijativa na
lokalnom i globalnom nivou.
Rational Games Small Grant program daje ciljano finansiranje kvalificiranim
organizacijama koje na inovativan način koriste igre u okviru rada na
rješenju konflikta, pregovora ili medijacije.
Veličina donacije
Maksimalna veličina granta je 20.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji rok prijave za projekte je bio 29. avgust/kolovoz 2013. godine.
Obično pozive objavljuju do kraja avgusta/kolovoza.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Projekti moraju zadovoljiti sljedeće zahtjeve:
1. Organizacije trebaju podnijeti projekat i budžet u odgovarajućem formatu
prije roka prijave.
2. Organizacije koje predaju projekte u svojim programima moraju pokazati
posvećenost rješavanju konflikta, pregovaranju ili tehnikama medijacije.
3. Moraju pokazati usklađenost sa RGI vizijom, misijom i vrijednostima.
Kako aplicirati?
http://rationalgames.org/?page_id=45
Kontakt
Rational Games, Inc
955 Massachusetts Avenue, #274
Cambridge, MA 02139-3180
USA
Tel: +1 617 513 2252
Email: rationalgames@aol.com
Web stranica: http://www.rationalgames.org
233
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Rave Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program stipendija
Uloga Fondacije je da promovira kulturni dijalog i da pomogne ljudima da
stvore jasniju sliku jedni o drugima. Također, Fondacija funkcionira kao
medijator njemačke kulturne politike u inostranstvu.
Jedno od područja interesa Fondacije je likovna umjetnost. Fondacija inicira
izravan kulturalni dijalog podržavajući izložbe djela poznatih njemačkih
umjetnika širom svijeta, te promičući inostranu umjetnost u galerijama
Fondacije u Stuttgartu i Berlinu. Tokom svojih kontakata s kustosima širom
svijeta Fondacija je pronašla potrebu za usavršavanjem u muzejima i
kulturnom menadžmentu. Praktično obrazovanje na radnom mjestu je
potrebno, a ne teorijsko učenje. Rave stipendija omogućuje profesionalcima
iz zemalja u tranziciji i zemljama u razvoju njihove prve profesionalne
kontakte u Njemačkoj. Rave stipendija je ulaganje u dugoročne kulturne
razmjene. Dobitnici stipendija će biti u mogućnosti steći praktično iskustvo u
Njemačkoj i iskoristiti ga u svojoj vlastitoj domovini.
Veličina donacije
1.300 EUR za period od tri do šest mjeseci.
Rok za prijave
Rok za podnošenje zahtjeva za stipendiju je 15. septembar/rujan svake
godine. Odabir će se izvršiti u roku od dva mjeseca od gore navedenih
rokova. Više informacija na: http://cms.ifa.de/en/foerderprogramme/ravefoundation
Geografsko područje
podrške
Zemlje u tranziciji i zemlje u razvoju.
Kriterij podobnosti
Aplicirati mogu:
- kustosi/konzervatori,
- restauratori,
- muzejski tehničari, i
- menadžeri kulture iz zemalja u razvoju.
Kako aplicirati?
http://cms.ifa.de/en/foerderprogramme/rave-foundation
Kontakt
Rave Foundation c/o Institut für Auslandsbeziehungen
Charlottenplatz 17, D-70173 Stuttgart, Germany
Faks: +49 711 222 5194
Email: rave-stiftung@ifa.de
234
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Regional Research Promotion Programme (Regionalni istraživački promotivni
program)
Naziv programa
Regional Research Proposals in the Field of Social Sciences
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Regional Research Promotion Programme (RRPP) usmjeren je na
poticanje i promicanje društvenih istraživanja u zemljama zapadnog
Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i
Srbija). Istraživanja u društvenim naukama pomaže u razumijevanju
specifičnih potreba za reformom i u identificiranju dugoročnih implikacija
potencijalnih političkih odluka. Istraživači dobijaju podršku putem grantova
za istraživanje, metodološke i tematske treninge, kao i mogućnosti za
regionalnu i međunarodnu razmjenu i umrežavanje. RRPP je koordiniran i
upravljan od strane Interfaculty Institute for Central and Eastern Europe na
University of Fribourg (Švicarska). Program u potpunosti finansira Swiss
Agency for Development and Cooperation (SDC), Federal Department of
Foreign Affairs.
Istraživački prijedlozi projekata trebaju sadržavati naučne društvene
perspektive, primjenjivati naučne teorijske koncepte i fokusirati se na
sljedeća prioritetna područja:
1. Upravljanje i decentralizacija, pri čemu će se naglasiti preduslovi za
"dobro upravljanje": vladavinu zakona, korupciju, transparentnost javnih
institucija, uloga vanjskih aktera u promociji "dobrog upravljanja"; zakon,
moral i politika; neovisnost pravosuđa; "checks and balances" u sistemu
vlasti; ustavi i političke prakse; demokratska odgovornost i odaziv lokalne (i
središnje) samouprave; legitimnost političkih institucija; zasluge
decentralizacije; mogućnost lokalnog sudjelovanja građana; politička i
upravna decentralizacija i njihov odnos prema ekonomskom razvoju;
decentralizacija kao disperzija energije i zaštita slobode; etnička
raznovrsnost i prava političkih manjina; društveni i privredni prekogranični
odnosi u pograničnim područjima; odnos između središnje države i lokalne
uprave (finansijski tokovi); horizontalna suradnja između lokalne/regionalne
samouprave; formiranje lokalnih identiteta; regionalizacija kao alat za
političke autonomije manjina; organizacija političkih stranaka i lokalne
uprave; uloga lokalnih medija; model decentralizacije i regionalizacije i
evropski pristupni procesi.
2. Migracija s posebnim naglaskom na povratak, kružne migracije i političko
ili privredno sudjelovanje (povratnika); međunarodna mobilnost studenata s
naglaskom na spol; stavovi prema migracijama, percepcije migranata i
dijaspore; medijsko praćenje migracija i politika; uloga između unutarnje i
međunarodne migracije; uticaj doznaka unutar porodice i lokalne zajednice;
regionalna suradnja na području migracija; migracije i razvoj s naglaskom
na prijenos znanja i iskustava; odnos između transnacionalne privredne
aktivnosti, trgovine i migracije; manjinska prava; politika zajednice - uloga
političkih elita u promicanju ideje o "različitosti u jedinstvu"; politika
državljanstva.
3. Društvene nejednakosti i socijalne države, s posebnim naglaskom na
socijalne i ekonomske izazove u postkonfliktnoj regiji: raspodjela bogatstva i
drugih resursa u društvu; socijalne države i njihov uticaj na socijalne
uključenosti i socijalne kohezije; struktura društva i njegovog uticaja na
kreiranje politike; reguliranje tržišta sistema; ruralni razvoj i socijalne i
ekonomske razlike; klase, rodne i manjinske grupe i pristup društvenim
odredbama; žene, socijalne politike i tržišta rada; prema godinama
nejednakosti, socijalne politike i tržišta rada.
235
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Veličina donacije
Između jedne i dvije godine za dvije do šest zemalja u iznosu do 175.000
švicarskih franaka godišnje.
Rok za prijave
Zadnji rok prijave je bio 31. mart/ožujak 2014. godine, a novi poziv se
očekuje u narednom periodu.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija.
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Bd de Pérolles 90
Office G304
1700 Fribourg
Switzerland
Web stranica: www.rrpp-westernbalkans.net/en
236
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Road Safety Fund (Fond za sigurnost na cestama)
Road Safety Fund je u potrazi za projektima koji će imati dokazani i održivi
doprinos postizanju Goal of the Decade of Action: spasiti živote 5 miliona
ljudi do 2020. godine. Grant sredstva su namjenjena kako bi se omogućile i
katalizirale praktične aktivnosti. Na primjer, možda ćete trebati finansijsku
pomoć za nacionalnu radionicu za dobijanje podrške standardima ili
propisima za sigurnost na cesti; možda želite pokrenuti pilot kampanju
podizanja svijesti o vezanju pojaseva ili nošenju kaciga kao prvi korak
nacionalnog programa; trebate početno finansiranje ili možda ste za
formiranje koalicija organizacija i vladinih agencija koje rade na zagovaranju
oštrijih zakona protiv alkohola tokom vožnje i trebate pomoć sa početnim
troškovima. Imajte na umu da su trenutno dostupna finansijska sredstva na
raspolaganju ograničena, a ne mogu sve aplikacije biti uspješne.
Projekti moraju biti:
a) usklađeni sa Global Plan for the Decade of Action, pridonoseći
smanjenju povreda u svojim zemljama,
b) pokazati katalizirajući efekat, npr.:
- poticati i omogućavati institucionalne kapacitete razvoja, uključujući, gdje
je to primjenjivo, zakonodavstvo i provedbe cestovnog faktora rizika od
ozljeda;
- izgradnja održivih nacionalnih ili lokalnih partnerstava i kampanja koje se
praktično bave specifičnim faktorima povreda na cestama, npr. koalicije za
pojas, kacigu ili vožnju pod uticajem alkohola;
- razvijati strategije za srednje i dugoročno održavanje aktivnosti, npr.
pomoću projekta uticati na dodatno finansiranje javnog / privatnog sektora;
c) pokazati potencijal prenosivosti vaše aktivnosti i na druge regije / zemlje;
d) sa mjerljivim rezultatima i ciljevima;
e) prihvatiti, razumjeti i zadovoljiti svoje obaveze prema UK Bribery Act
2010.
Veličina donacije
Do 30.000 USD po projektu.
Rok za prijave
U koordinaciji sa donatorima rade na finansiranju projekata širom svijeta.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet, ali zemlje u razvoju ili nerazvijene zemlje (BiH je u ovoj grupi
zemalja).
Kriterij podobnosti
NVO-i, ali i državne agencije sa dobrim idejama o poboljšanju uslova
sigurnosti na putevima.
Kako aplicirati?
www.roadsafetyfund.org
Kontakt
Road Safety Fund, Small Grants Programme
c/o FIA Foundation
60 Trafalgar Square
London WC2N 5DS, United Kingdom
Email: info@roadsafetyfund.org
Web stranica: www.roadsafetyfund.org
237
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Robert Bosch Stiftung (Fondacija Robert Bosch)
Naziv programa
The Robert Bosch Stiftung
Opšti ciljevi
Podržavaju nove pristupe neovisnom razvoju i primjeni koncepata koji
poboljšavaju specifična područja života.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Programi za novinare:
- znanost, i
- međunarodni odnosi.
Takmičenja:
- međunarodni odnosi,
- društvo, i
- obrazovanje.
Stipendije:
- znanost,
- zdravlje,
- međunarodni odnosi,
- društvo, i
- obrazovanje.
Nagrade:
- znanost,
- zdravlje,
- međunarodni odnosi,
- društvo,
- obrazovanje, i
- kultura.
Veličina donacije
Različiti.
Rok za prijave
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Njemačka i čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/8171.asp
Kontakt
Robert Bosch Stiftung GmbH
Heidehofstr. 31
70184 Stuttgart
Germany
Postal address
Postfach 10 06 28
70005 Stuttgart
Germany
Tel: +49 711 46084 0
Faks: +49 711 46084 94
238
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Roberto Cimetta Fund (Fond Roberto Cimetta)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Roberto Cimetta Fond
The Roberto Cimetta Fund je međunarodna organizacija koja promovira
umjetničku razmjenu i mobilnost profesionalaca u područjima primjenjenih i
vizuelnih umjetnosti na području Mediterana.
Projekti trebaju uključivati jednu od sljedećih umjetničkih disciplina:
- primjenjena umjetnost: nove pozorišne forme, novi scenariji za
pozorište, dramaturgija, moderni ples, ulične predstave, lutkarsko
pozorište i interdisciplinarni projekti,
- vizuelna umjetnost uključujući fotografiju, film, digitalnu umjetnost,
video umjetnost, i
- literatura: posebno putovanja za sastanke pisaca, radionice pisanja,
poezija, itd.
Veličina donacije
Naknada se isplaćuje za putne troškove planirane aktivnosti.
Rok za prijave
Različiti, pogledajte web stranicu za više informacija. Novi poziv za projekte
će biti otvoren 1. septembra/rujna.
Geografsko područje
podrške
Region Mediterana, uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Osobe koje se bave aktivnostima navedenim iznad.
Kako aplicirati?
www.cimettafund.org/inscription/index/rubrique/4/lang/en
Kontakt
Fonds Roberto Cimetta
c/o ONDA
13 bis rue Henri Monnier
75009 Paris – France
T +33 145 26 33 74
Email: grant@cimettafund.org
Web stranica: www.cimettafund.org
239
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Rosa Luxemburg Stiftung
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Rosa Luxemburg Stiftung
Fondacija Rosa Luxemburg je neprofitna politička fondacija iz Njemačke
usko vezana sa Die Linke party (lijevom strankom). Glavni zadatak
Fondacije je obezbjeđivanje političkog obrazovanja. Fondacija je posvećena
aktivnostima sa radnicima, ženama, antifašistima i antiratnim pokretima.
U svom radu Fondacija promovira kritičku analizu društvene dinamike i
podržava i potiče aktivističke mreže posvećene oslobođenju od svih oblika
dominacije i eksploatacije. Naglašavajući važnost kritičke analize društva,
Fondacija potiče suradnju i dijalog u cijelom svijetu i razvija različite
koncepte političkog obrazovanja. Na taj način Fondacija je posvećena
naslijeđu političkog aktivizma Rosa Luxemburg u suvremenom svijetu što
uključuje: kritiku i prevladavanje kapitalizma, opoziciju imperijalnim silama,
protivljenje ratu i svim oblicima diktature, predanost radikalnoj demokratiji,
socijalnoj pravdi i solidarnosti.
Vizija Fondacije se postiže kroz sljedeće aktivnosti:
organiziranje političkog obrazovanja i širenje znanja o društvenim
odnosima u suvremenom svijetu,
stvaranje prostora za kritičku analizu postojećeg kapitalizma,
stvaranje međunarodnog foruma koji promiče dijalog između lijevo
orijentiranih institucija, pokreta i organizacija, intelektualaca i
nevladinih organizacija,
podupire mir i međunarodne inicijative za socijalnom pravdom i
solidarnosti, i
zaštita prava demokratskog sudjelovanja.
Podrška se daje projektima koji:
- rade na stvaranju uslova za miran suživot različitih etničkih i
vjerskih skupina,
- podržavaju jednaka prava za žene i njihov rad, kao i doprinos
privatnog i javnog sektora,
- rade na integraciji manjina,
- podržavaju integraciju zemalja u Evropsku uniju,
- zagovaraju demokratsko razumijevanje za mlade, i
- zalažu se za zaštitu životne okoline i ekološki održivi razvoj.
Veličina donacije
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Na osnovu poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
Više zemalja uključujući BiH.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Rosa-Luxemburg-Stiftung: Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V.
Franz-Mehring-Platz 1
240
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
10243 Berlin, Njemačka
Tel: +49 30 443 100
Faks: +49 30 44310 230
Email: info@rosalux.de
Web stranica: www.rosalux.de
241
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Samuel H. Kress Foundation (Fondacija Samuel H. Kress)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Kress Foundation Grant Programs
Kroz svoj program donacija Kress Foundation podržava znanstvene
projekte koji promoviraju brigu, interpretaciju, zaštitu, studiranje i
predavanje evropske umjetnosti od 19-tog stoljeća. Ova područja također
mogu biti podržana kroz naše stipendije. Takmičarske donacije se daju
samo institucijama.
Istorija umjetnosti: ovo programsko područje podržava znanstvene projekte
koji unaprjeđuju brigu, poštovanje i razumijevanje evropske umjetnosti i
arhitekture.
Konzerviranje: program konzerviranja podržava profesionalnu praksu
umjetnosti konzerviranja.
Digitalni resursi: ovaj program podržava stvaranje važnih online resursa u
umjetnosti, uključujući tekstualne i vizualne resurse. Ključna područja
interesa uključuju digitalizaciju ključnih istorijsko - fotografskih arhiva i
glavnih tekstualnih resursa. Dalje, program podržava napore usmjerene ka
integriranju novih tehnologija u praksi istorije umjetnosti, uključujući
aplikacije za učionice i online izdavaštvo.
Odgovorne donacije: ovaj program podržava projekte koji unaprjeđuju
misiju Fondacije, ali nisu unutar tri glavna programska područja.
Veličina donacije
Različiti.
Rok za prijave
Tri puta tokom godine, idući rok prijave je 1. oktobar/listopad.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.kressfoundation.org/grants/default.aspx?id=66
Kontakt
Samuel H. Kress Foundation
174 East 80th Street
New York, NY 10075
Tel: +1 212 861 4993
Faks: +1 212 628 3146
Email: info@kressfoundation.org
Web stranica: www.kressfoundation.org/about/default.aspx?id=90
242
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Sasakawa Peace Foundation (Mirovna fondacija Sasakawa)
Naziv programa
The Sasakawa Peace Foundation Grants
Opšti ciljevi
Dijalog među kulturama i civilizacijama,
institucionalizacija neprofitnog sektora.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
I. Ka koegzistenciji pluralističkih vrijednosti
1. Inicijative sveobuhvatnog razumijevanja pitanja civilizacije.
- inicijative i dijalog među kulturama,
- novo promišljanje ekonomske razvojne paradigme, i
- nova era nauke i biotehnologije.
2. Dijalog i razmjena ideja o zajedničkim regionalnim pitanjima.
3. Razmjena informacija i njihovo širenje u globalnim zajednicama.
II. Promicanje ljudske sigurnosti i neprofitnih aktivnosti
1. Saradnja neprofitnih organizacija, biznis i javnog sektora.
2. Izgradnja kapaciteta i institucionalizacija neprofitnih aktivnosti.
3. Istraživanja o neprofitnim aktivnostima.
Veličina donacije
Ne postoji gornji ili donji limit za aplikacije.
Rok za prijave
Aplikacije se primaju tokom čitave godine. Donacije se obično daju na
period od jedne do tri godine, a dodjeljuju se jednom godišnje. SPF
budžetska godina počinje 1. aprila/travnja i traje do 31. marta/ožujka.
Neovisno o početku projekta isti trebaju završiti do marta/ožujka, kada se
trebaju predati i finansijski i narativni izvještaji.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Neprofitne organizacije i institucije za više obrazovanje i slične organizacije
su podobne za apliciranje. Kompanije i pojedinci nisu podobni za podršku.
Nacionalnost nije faktor pri odlučivanju.
Kako aplicirati
www.spf.org/e/grants/index.html
Kontakt
Grant Administration Section
Project Division
The Sasakawa Peace Foundation
Nippon Foundation Bldg., 4th floor
1-2-2 Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-8523, Japan
izgradnja
kapaciteta
i
243
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Schlumberger Foundation (Fondacija Schlumberger)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Veličina donacije
Rok za prijave
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Faculty for the Future Fellowships (Stipendije fakulteta za budućnost)
Program fakulteta za budućnost je pokrenut 2004. godine i daje stipendije
ženama iz ekonomija u razvoju da nastave svoje (post)doktorske studije u
područjima nauke, tehnologije, mašinstva i matematike (STEM) na vodećim
univezitetima širom svijeta.
Dugoročni cilj programa je stvoriti uslove da više žena slijedi akademske
karijere u STEM disciplinama kako bi na taj način pridonijeli društvenoekonomskom razvoju u svojim matičnim zemljama i regijama. Program
raste svake godine i danas je to postala zajednica 405 žena naučnica i
tehnologinja iz 68 zemalja. Primateljive podrške se biraju kako zbog svojih
liderskih sposobnosti, tako i svog naučnog talenta. U konačnici od njih se
očekuje da se vrate u svoje matične zemlje da nastave svoje akademske
karijere, prošire istraživanja, uče i postanu inspirirajući uzor ostalim mladim
ženama, posebno u STEM poljima.
Grantovi fakulteta za budućnost su zasnovani na stvarnim troškovima do
maksimalno $50.000 godišnje i mogu biti obnovljeni do kraja studija na
osnovu učinka, samo-procjene, preporuka supervizora i evidencije planova
reintegracije u svojoj matičnoj zemlji.
Više poziva tokom čitave godine.
Fakultet za budućnost se fokusira na zemlje u razvoju. Pri odlučivanju koje
su to zemlje najznačajniji izvor je indeks UN-a o društvenom razvoju,
uključujući i indekse rodnog razvoja i rodnog osnaživanja kao i pokazatelje
nivoa obrazovanja odraslih.
Kandidatkinje trebaju aplicirati, biti primljene ili trenutno upisane na
univerzitete u inostranstvu prilikom podnošenja svoje aplikacije za podršku.
Kandidatkinje moraju imati odlična akademska svjedočanstva i pokazati
svoje opredjeljenje za nastavu i istraživanje, ili na korištenje svojih naučnih
spoznaja u zagovaranja javnih politika. Kandidatkinje trebaju pokazati
liderske sposobnosti, interes za lokalnu zajednicu i pokazati iskustvo u
poticanju mladih žena u STEM poljima. Kandidatkinje također trebaju
pokazati svoju predanost povratku u svoje matične zemlje da sudjeluju u
privrednom, društvenom i tehnološkom napretku svojih regija, nastavljajući
karijere na nastavnim i istraživačkim fakultetima u svojim matičnim
institucijama i učestvujući u javnom sektoru.
Kako aplicirati?
http://www.facultyforthefuture.net/content/grant-application-process
Kontakt
http://www.facultyforthefuture.net/contact
244
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Schüler Helfen Leben
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Schüler Helfen Leben
Schüler Helfen Leben je neprofitna organizacija koja pridonosi društvenom
razvoju djece i mladih kroz finansiranje projekata za mlade. SHL podržava
proces izgradnje demokratskog civilnog društva u jugoistočnoj Evropi.
Schüler Helfen Leben poziva neprofitne organizacije da se prijave sa svojim
projektima za finansiranje generirano kroz Društveni dan. Ovi projekti
trebaju izravno podržavati djecu i mlade u njihovom društvenom razvoju.
SHL redovito organizira Društveni dan od 1998. godine. Ideja je
jednostavna: jedan školski dan učenici ne pohađaju školu, ali rade i doniraju
svoje prihode radu SHL-a. Ova obaveza mladih ljudi nije ograničena samo
na ovaj jedan dan. Oni su također izravno uključeni u selekciju projekata
koji će biti podržani.
Veličina donacije
Planirani proračun projekta za razdoblje finansiranja od dvije godine treba
biti između 75.000 i 200.000 EUR.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren do sredine decembra/prosinca 2013. godine.
Ovo je godišnji poziv, tako da se idući može očekivati krajem 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Rumunija i
Srbija.
Kriterij podobnosti
Aplikanti trebaju biti neprofitne organizacije iz navedenih zemalja.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Email: projekte@schueler-helfen-leben.de
Web stranica: www.callforproposals.de
Web stranica: www.schueler-helfen-leben.de
245
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Schwarzkopf Foundation Travel Grants (Schwarzkopf Foundation donacije za
putovanja)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Schwarzkopf Foundation donacije za putovanja
Schwarzkopf Foundation nudi putne stipendije koje omogućavaju mladim
ljudima putovanja da istražuju političke i kulturne događaje u susjednim
evropskim zemljama.
Postoje dvije vrste grantova: klasični grantovi za putovanja i InterRail-Global
Pass.
Klasični grantovi za putovanja
Kroz svoje grantove za putovanja Schwarzkopf Foundation Young Europe
pruža mladim ljudima priliku upoznati evropske susjede, kao i da se suoče s
trenutnim kulturnim ili političkim događajima u pojedinim zemljama. Važno
je da taj razvoj treba posmatrati u kontekstu zemlje gosta u odnosu s EU.
Na taj način Fondacija želi napraviti doprinos boljem razumijevanju među
evropskim narodima i ideji o ujedinjenoj Evropi.
InterRail-Global Pass
Schwarzkopf Foundation Young Europe u suradnji sa Deutsche Bahn AG
daje InterRail-Global Passes mladim ljudima kako bi mogli putovati i
istraživati Evropu.
Aplikanti su slobodni izabrati zemlje u koje žele putovati. Putovanje treba
imati posebno definiranu istraživačku temu u vezi trenutnog kulturnog ili
političkog razvoja u kontekstu evropskih integracija koje treba objasniti i
razraditi u primjeni. Aplikant treba također navesti koje metode su
predviđene za rješavanje teme (npr. intervjui, itd.). Kasnije značajne
promjene u temi bi trebale biti odobrene od strane Fondacije.
Putovanje treba biti planirano i provedeno isključivo od strane primatelja i
treba trajati najmanje tri, a najviše šest sedmica.
Veličina donacije
Klasični grantovi za putovanja su do 550 EUR. InterRail-Global Pass za 30
evropskih zemalja, uključujući Tursku, su do 399 EUR.
Rok za prijave
15. mart/ožujak i 15. septembar/rujan svake godine.
Geografsko područje
podrške
Evropa.
Kriterij podobnosti
Mladi od 18 do 26 godina.
Kako aplicirati?
www.schwarzkopf-stiftung.de/?l=en&area=11&areaS=864&id=
Kontakt
Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa
Sophienstr. 28 – 29
10178 Berlin
Tel: +49 30 280 95 146
Faks: + 49 30 280 95 150
Email: info@schwarzkopf-stiftung.de
Web stranica: www.schwarzkopf-stiftung.de
246
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
SCOOP
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Scoop donacije za istraživačko novinarstvo
SCOOP je mreža novinara istraživača osnovana 2003. i od tada je podržao
veliki broj istraživačkih priča. Glavna ideja je razviti mrežu novinara iz
različitih područja. Radimo na peer-to-peer osnovi u neposrednom kontaktu
novinara u zemlji i SCOOP volontera u Skandinaviji.
Brojne priče i istraživanja su transnacionalni, a razmjena iskustava je
snažna podrška za novinare istraživače u njihovom svakodnevnom radu.
SCOOP okuplja novinare profesionalce kako bi se olakšali razmjenu
najboljih praksi i istraživačko novinarstvo. Nekoliko istraživanja je dobilo
međunarodne nagrade.
SCOOP je osnovan i vođen od strane Danish Association of Investigative
Journalism u suradnji sa danskom organizacijom International Media
Support. SCOOP je finansijski podržan od strane ministarstava inostranih
poslova Danske i Švedske, te privatnih fondacija kao što je Open Society
Institute.
Kriteriji za aplikaciju:
- Istraga će otkriti nove, važne informacije od očitog javnog interesa.
- Analiza se temelji na čvrstim izdavačkim ugovorima s najmanje jednim, a
poželjno je nekoliko masovnih medija.
- Novinar(i) istraživač(i) već imaju pristup ključnim informacijama (relevantni
izvori, priče, dokumenti) i pristup do dodatnih informacija je realan.
- Istraga neće praviti neprihvatljive rizike novinarima / medijima koji su
uključeni.
- Novinar(i) koji su uključeni će raditi prema profesionalnim novinarskim i
etičkim standardima.
- Ključni rezultati istraživanja će biti objavljeni u razumno kratkom roku.
- Novinari / urednici koji sudjeluju u istrazi izložit će svoje materijale pravnim
savjetnicima prije objavljivanja kako bi se izbjegli nepotrebni sukobi sa
zakonom.
- SCOOP mora biti specifično spomenut kada se radovi objave. Objavljeno
istraživanje će pomoći u promicanju Scoop i mreže u lokalnoj, regionalnoj i
međunarodnoj zajednici medija.
Veličina donacije
Do 2.000 EUR (u okviru zadnjeg poziva za projekte).
Rok za prijave
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Istočna Evropa, Rusija, Kavkaz, srednja Azija i zapadna Afrika, uključujući
BiH.
Kriterij podobnosti
Za grant mogu aplicirati novinari samo iz zemalja koje su u fokusu podrške.
Kako aplicirati?
http://i-scoop.org/scoop/how-to-apply
Kontakt
http://i-scoop.org/scoop/contact-us
247
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
SeaWorld & Busch Gardens Conservation Fund
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
SeaWorld & Busch Gardens Conservation Fund
SeaWorld & Busch Gardens Conservation Fund je fokusiran na četiri
prioritetna područja: istraživanje vrsta, zaštita staništa, konzervatorsko
obrazovanje, te spašavanje i rehabilitacija životinja. Unutar ove četiri
prioritetna područja postoje određene teme koje smo identificirali kao
prioritete finansiranja Fonda.
Istraživanje vrsta uključuje podršku u kategorijama održivosti morskih riba,
morskih sisavaca, arkitičkih sisavaca i životne okoline, te pingvina.
Spašavanje i rehabilitacija životinja uključuje podršku u kategorijama
trgovine divljim životinjama, spašavanje i rehabilitacija specifičnih životinja,
te izvorni divlji život u našim zajednicama.
Konzervatorsko obrazovanje uključuje podršku u kategorijama poremećaja
prirode, unaprijeđenje liderstva, alternativni resursi i prihodi.
Zaštita staništa uključuje podršku u kategorijama morskog i pomorskog
smeća, te napora borbe protiv krivolova.
Na osnovu poziva za projekte, nije specificirana, pogledajte web stranicu za
više informacija.
Tokom godine, pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.swbg-conservationfund.org/grantInfoA.htm
Kontakt
SeaWorld & Busch Gardens Conservation Fund
9205 SouthPark Center Loop
Suite 400
Orlando, FL 32819
Web stranica: http://www.swbg-conservationfund.org/
248
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Sigrid Rausing Trust
Naziv programa
The Sigrid Rausing Trust
Opšti ciljevi
Kategorije finansiranja su sva ljudska prava koja ciljaju ka stvaranju
koherentnog okvira unutar podrške koju pruža Sigrid Rausing Trust.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Grantovi se daju za programe:
- građanska i politička prava,
- ženska prava,
- manjinska prava, i
- društvena i ekološka pravda.
Svaki program ima nekoliko podprograma, koje ćete naći na web stranici.
Glavni grantovi trenutno variraju između 15.000 i 850.000 funti. Mali
grantovi su grantovi do 15.000 funti.
Glavni grantovi: povjerenici donose odluku o glavnim grantovima na svojim
sastancima tri puta godišnje, obično u februaru/veljači, junu/lipnju i
oktobru/listopadu.
Fondacija tako ne može razmatrati, u izuzetnim slučajevima, odobravanje
granta za napredovanje, ali samo postojećim korisnicima granta; ovaj grant
je osmišljen kao podrška velikim iznenadnim promjenama u infrastrukturi
neke organizacije.
U izuzetnim okolnostima Fondacija tako ne može obezbjediti hitna sredstva,
za reagovanje na iznenadnu krizu ljudskih prava ili za zaštitu branilaca
ljudskih prava – prema preporuci nekog postojećeg korisnika granta, druge
finansijske organizacije ili kontakta na terenu.
Glavni grantovi se dodjeljuju na osnovu konkursa na jednu ili tri godine i
mogu se obnoviti na osnovu novog prijavljivanja po pozivu. Povjerenici
donose odluku o glavnim grantovima na svojim sastancima tri puta
godišnje, obično u februaru/veljači, junu/lipnju i oktobru/listopadu.
Mali grantovi se dodjeljuju tokom cijele godine i namijenjeni su malim
organizacijama koje imaju poteškoća u prikupljanju sredstava od
međunarodnih donatora. Nekoliko naših korisnika granta kasnije su dobili
glavne grantove. Uz prijave za male grantove mora se priložiti i preporuka
od postojećeg korisnika granta ili neke druge finansijske agencije.
Geografsko područje
podrške
Cijeli svet.
Kriterij podobnosti
Projekti ili grupe koji su humanitarni prema engleskim zakonima.
Fondacija ne prihvata nepozvane aplikacije. Umjesto toga, pozivaju na
apliciranje organizacije koje su aktivno identificirane od strane Fondacije
prema prioritetima dodjele finansijskih sredstava.
Kako aplicirati?
www.sigrid-rausing-trust.org/Types-of-Grant-and-Application-Process
Kontakt
Eardley House
12 Penzance Place, London, W11 4PA
Tel: +44 207 908 9870
Faks: +44 207 908 9879
Email: info@srtrust.org
Web stranica: www.sigrid-rausing-trust.org
249
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Small Business Support (Podrška malom biznisu)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Small Business Support (Podrška malom biznisu)
Tim za podršku malom biznisu (Small Business Support - SBS) pomaže
preduzećima da unaprijede svoje poslovanje i konkurentnost kroz
angažiranje domaćih konsultanata koji pružaju usluge u okviru specifičnog
segmenta poslovanja (BAS) ili, pak, kroz angažiranje stranih konsultanata
za uvođenje najboljih upravljačkih praksi u preduzeća koja imaju potencijal
da postanu predvodnici na tržištu (EGP).
Sarađujemo s preduzećima koja su u većinskom privatnom domaćem
vlasništvu i barem dvije godine neprekidno posluju, odnosno proizvode,
imaju visok potencijal za rast i kredibilan menadžment opredijeljen za dati
projekt. SBS ne radi s finansijskim institucijama, kao ni s preduzećima vojne
proizvodnje ili u duhanskoj industriji ili preduzećima koja se bave
djalatnošću kockanja.
Program Usluge poslovnog savjetovanja (Business Advisory Services BAS) osigurava savjete u području analize tržišta, brandinga,
reorganizacije, upravljanja ljudskim resursima, prodaje, IT sistema,
inžinjerskih elaborata i implementacije upravljačkih sistema.
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Bosna i Hercegovina.
Kriterij podobnosti
Kriteriji BAS-a za preduzeća kandidate su:
- do 250 zaposlenih
- da mogu platiti 25-75% od ukupne cijene projekta na osnovu tabele
grantova (maksimalni grant 10.000 EUR)
Kako aplicirati?
Kontaktirajte BAS ured za dodatne informacije/aplikaciju
Kontakt
EBRD BAS
Fra Anđela Zvizdovića, UNITIC Toranj B/15; 71.000 Sarajevo; Bosna i
Hercegovina
Tel: +387 33 266 985
Faks: +387 33 295 069
BAS Email: basbih@ ebrd.com
EGP Email: egp@ebrd.com
Web stranica:
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/sbs/where/bosnia/bosnian.shtml
250
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Smilemundo
Naziv programa
Smilemundo
Veličina donacije
Ljudi u Smilemundo vjeruju da svatko ima moć napraviti promjenu, i
zajedno imamo kapacitet za velike promjene! Čak i najbolje i najvrednije
ideje teško mogu biti provedene bez odgovarajućeg finansiranja, ali i
promjene svijesti ljudi.
Smilemundo je posvećen povezivanju prikupljanjem sredstava za
obrazovanje, i na taj način se nadaju donijeti na svjetlo neke od sljedećih
velikih ideja koje ćete oblikovati budućnost. Zahvaljujući micropayment
sistemu posjetitelji mogu podržati svoje omiljene ideje s donacijom počevši
od 2 EUR.
Postoje tri vrste finansiranja definirane po karakterima:
Smile: finansiranje neprofitnih projekata koji koriste ljudima i
zajednici. Pristup informacijama, kultura i umjetnost, razvoj lokalne
zajednice, invaliditet, privredni razvoj, obrazovanje, jednake
mogućnosti, ravnopravnost spolova, pomoć za djecu, zdravlje,
beskućništvo, ljudska prava, nediskriminacija, siromaštvo, razvoj
nauke.
Mun: projekti usmjereni na očuvanje životne okoline. Pomoć
žrtvama katastrofe, klimatske promjene, opskrba pitkom vodom,
hrana i poljoprivreda, obrazovanje za životnu okolinu, zaštita
životne okoline, obnovljivi izvori energije.
Do: projekti usmjereni na zaštitu životinja. Udomljavanje životinja,
zaštita životinja, prava, njega životinja, spašavanje ugroženih vrsta,
utočišta.
1.000 EUR.
Rok za prijave
Poziv za projekte je otvoren tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Samo registrirane neprofitne organizacije ili organizacije koje su predmet
vanjske finansijske kontrole od strane vjerodostojne institucije su podobne
za Smilemundo podršku.
Organizacije mogu poslati projekte koji se odnose na jednu od tri kategorije
koje Smilemundo podržava projekte pomoći ljudima/zajednicama; očuvanje
životne okoline i zaštita životinja, ali projekti ne smiju:
biti korišteni za poslovne, vjerske ili političke svrhe,
imati pre-troškove finansiranja, i
potrebno je više od šest mjeseci za dovršetak projekta od datuma
dodjele granta.
Kako aplicirati?
http://www.smilemundo.org/For-NGOs/How-to-obtain-a-grant#
Kontakt
C/ Cucurulla nº 9, 2º 2ª A
08002 Barcelona
Spain
Email: hello@smilemundo.org
Web stranica: http://www.smilemundo.org
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
251
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Solutions Journalism Network
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Solutions Journalism Fund for reporting on Social and Emotional Learning
(Solutions Journalism Fund za izvještavanje o društvenom i emocionalnoim
učenju)
Solutions Journalism Network promiče rigorozno izvještavanje koje istražuje
i objašnjava rješenja za hitne društvene probleme. Novinari, urednici i
novinske organizacije mogu aplicirati za finansijsku podršku, mentorstvo i
uredničke smjernice kroz Solutions Journalism Funds.
Solutions Journalism Funds podržava jasno i uvjerljivo izvještavanja. Priče
trebaju identificirati odgovore na društvene izazove i istražiti načine na koji
se isti mogu riješiti. Izvještaj se treba fokusirati na kako, a ne samo na šta, i
šta se može naučiti iz iskustva. Glavni cilj ove vrste novinarstva je da
otvaranje praktičnih uvida društva o tome kako problem, ili drugi slični
problemi, mogu biti uspješnije rješeni. Novinari trebaju primijeniti i kritički
osvrt procjenujući snagu rješenja i pokazujući potencijal, ali i sve važne
izazove i ograničenja. Mi potičemo odgovorno izvještavanje i pripovijedanje
bazirano na karakteru koji donosi inovacije u život.
Solutions Journalism Network pokriva troškove do 5.000 USD po projektu,
ali a) tražimo skromnije budžete te b) razmotrićemo veće iznose za istinski
izvanredne okolnosti. Subvencije su namijenjene za pokrivanje putnih i
drugih troškova koji su uključeni u izvještavanje; očekujemo da će novinari
biti nadoknađeni od izdavača za svoje vrijeme.
Rok za prijave
Poziv je otvoren tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://solutionsjournalism.org/funds
Kontakt
http://solutionsjournalism.org
252
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Soros: Mental Health Initiative (Soros: Inicijativa za mentalno zdravlje)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Inicijativa za mentalno zdravlje
Mental Health Initiative je dio Open Society Public Health Program i
osigurava donacije za projekte koji potiču reformu nacionalnog zdravstva,
socijalne skrbi, obrazovanja i politika zapošljavanja. Inicijativa također pruža
tehničku pomoć i obuku u područjima bitnim za svoje grantije. Mnogi grantiji
pružaju visoko-kvalitetne usluge zajednicama koje pokazuju da osobe s
intelektualnim teškoćama mogu živjeti u svojim zajednicama kada prime
odgovarajuću podršku.
Strategija finansiranja inicijative je usmjerena prema održivom razvoju
kvalitete u zajednicama kroz utemeljene alternative institucionalizaciji za
osobe s intelektualnim teškoćama i psihičkim problemima, te prema razvoju
vladinih politika koje promiču socijalnu uključenost osoba s invaliditetom.
Prema tome, inicijativa osigurava sredstva za organizacije koje se
fokusiraju na živote zajednica, deinstitucionalizaciju i prevenciju
institucionalizacije.
Mental Health Initiative podržava projekte koji obuhvataju stanovanje, rane
intervencije inkluzivnog obrazovanja, te podržava zapošljavanje osoba s
intelektualnim teškoćama. Inicijativa također pruža podršku organizacijama
koje rade na zagovaranju politika na lokalnom i nacionalnom nivou s ciljem
promicanja života u zajednici za osobe s intelektualnim poteškoćama.
Veličina donacije
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Poziv je otvoren tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Mental Health Initiative finansira NVO-e u srednjoj i istočnoj Evropi i bivšem
Sovjetskom Savezu ili organizacijama smještenim u drugim zemljama koje
fokusiraju svoje aktivnosti na ovaj region.
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati?
Kontakt
The Mental Health Initiative ne finansira projekte koji su na bilo koji način
povezani sa kapacitetima ili poboljšanjem stambenih ustanova osoba sa
invaliditetom. Ovo uključuje obnovu ili bilo koje druge nadogradnje, opremu,
dobrotvorne priloge ili humanitarnu pomoć u organizaciji događaja unutar
institucija ili bilo koji drugi oblik podrške stambenim institucijama.
Mental Health Initiative ima otvoren process pred-apliciranja. Ako rad vaše
organizacije potpada pod kriterije finansiranja i željeli bi dobiti poziv de
predate puni prijedlog projekta, napišite na jednoj stranici pismo sa
sljedećim informacijama:
cilj i svrha organizacije,
projekat za koji se traži fionansiranje,
zahtjevana suma,
ukupni prihod organizacije u protekloj finansijskoj godini, i
neki biografski detalji o liderstvu organizacije.
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/mental-health-initiative
253
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Soros: Organizational Development Grants to Think Tanks
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Soros: Organizational Development Grants to Think Tanks
Razvojni organizacijski grantovi za cilj imaju pružiti podršku poboljšanju
njihovog rada u tri specifična područja aktivnosti think tank-ova:
1. Kvalitet istraživačkih proizvoda mehanizme za vanjske i unutarnje
revizije pismenog izlaza i razvoja, te izbor različitih istraživačkih
metoda i oblika za proizvodnju analiza.
2. Kapacitet komunikacije i zastupanja se bavi sa pitanjima kako
organizacija dostavlja svoje nalaze javnosti, koga ciljaju kao ključnu
publiku, i koje pristupe i alate koriste za tu namjenu.
3. Interni razvoj i upravljanje se bavi pitanjima kako think tank rade
kao neprofitne organizacije i uključuje zapošljavanje i zadržavanje
osoblja; sastav i način rada upravnih tijela (poput upravnog ili
savjetodavnog odbora); i pitanja strateškog planiranja, prikupljanja
sredstava i održivosti.
Od mnogih sudionika u procesu kreiranja politika, Think Tank Fond fokusira
na think tankeva, jer oni jačati demokratske procese:
1. identificiranjem političkih, ekonomskih i društvenih problema,
2. njihovim istraživanjem na nestranačke i naučno strog način, i
3. pružanjem političke alternative koje obogaćuju javnu raspravu.
Think tenkovi su od vitalnog značaja, ne samo zbog toga što zagovaraju
određena rješenja, nego i zato što ova rješenja pažljivo proučena kroz
prikupljene i analizirane podatke, što ih čini težim za ignorisati nego
emocionalne normativne žalbe ili izolirane slučajeve zlostavljanja. Naša
misija je doprinijeti izgradnji jakih think tenkova koji proizvode kvalitetne
analitičke politike, isporučuju ih širokom spektru publika potičući javni
interes i raspravu, a djeluju kao održivi i interno robusni neprofitnim
organizacijama.
Veličina donacije
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Zadnji rok prijave je bio 2. maj/svibanj 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Poziv je bio otvoren za organizacije iz Albanije, Armenije, Azerbejdžana,
Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Gruzije, Kosova, Makedonije, Moldove,
Srbije i Ukrajine.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/organizational-developmentgrants-think-tanks
Kontakt
Think Tank Fund
Open Society Institute
Tel: +36 1 882 3210
Faks: +36 1 882 3101
Email: ttf_applications@opensocietyfoundations.org
Web stranica: http://www.opensocietyfoundations.org/grants/organizationaldevelopment-grants-think-tanks
254
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Sparkasse Bank
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program donacija Sparkasse Bank
Ciljevi društveno odgovornog poslovanja Sparkasse Bank do kraja 2013.
godine, a koji direktno utiču na dodjele sponzorstava i donacija Banke su:
- Zadovoljni zaposlenici: zajedno sa zaposlenima stvaramo kvalitetno
i motivirajuće okruženje za rad u kome se poštuju prava i potrebe
zaposlenih.
- Zadovoljni klijenti: unapređenje kvaliteta, raznovrsnosti i
pristupačnosti usluga naše banke, uzimajući u obzir prava i potrebe
klijenata i uspostavljajući odnos podrške i međusobnog povjerenja.
- Promocija društveno odgovornog poslovanja tržišta: želimo postati
primjer etičnog, a ekonomski uspješnog poslovanja i primijeniti u
praksi sve principe dobrog korporativnog upravljanja.
- Osnaživanje lokalnih zajednica: želimo postati dio svake zajednice
u kojoj poslujemo, ulažući u povećanje kvaliteta života u oblastima
obrazovanja, kulture, sporta, socijalne brige i zaštite životne
sredine.
Kategorija sponzorstva:
- sport (paraolimpijski sport, podrška manjim klubovima i osobama),
- mladi (obrazovanje, zapošljavanje i poduzetništvo), i
- cult-art banka (projekti koji promoviraju/implementiraju kulturnoumjetničke aktivnosti od značaja za društvo).
Kategorija donacija:
- mladi (obrazovanje i mladi, volonterizam i upošljavanje mladih),
- socijalni biznis (zapošljavanje i poduzetništvo),
- sport (sportske aktivnosti djece, mladih i nevladinih organizacija),
- ekologija (zaštita i promocija zaštite životne okoline – ekološki
projekti), i
- filantropija na djelu (projekti humanitarnog, filantropskog karaktera
koje predlažu i implementiraju zaposlenici).
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Javni tender za 2014. godinu je okončan. Sljedeća mogućnost apliciranja je
krajem 2014. za donaciju ili sponzorstvo u 2015. godini.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Konkurs je otvoren za pojedince, institucije, udruženja i fondacije, medije sa
partnerskim udruženjem i/ili fondacijom sa sjedištem na teritoriji BiH.
Aplikanti mogu aplicirati za donaciju samostalno ili u partnerstvu s drugim
organizacijama, institucijama i medijima. Aplikanti ne mogu biti organizacije
i ustanove striktno religijskog karaktera niti političke stranke.
Kako aplicirati?
Aplikacioni obrasci su postavljeni na web stranici Sparkasse Bank dd
www.sparkasse.ba i ispunjavaju se isključivo elektronskim putem.
Kontakt
Email: donacija@sparkasse.ba i sponzorstva@sparkasse.ba
Web stranica: www.sparkasse.ba
255
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Spencer Foundation (Fondacija Spencer)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program donacija
Fondacija radi po smjernica koje je postavio Spencer na istraživanju načina
na koje se može poboljšati obrazovanje širom svijeta (široko zamišljeno).
Fondacija radi sa uvjerenjem da je istraživanje potrebno da se napravi
napredak u obrazovanju. Fondacija predano podržava visoku kvalitetu
istraživanja odgoja i obrazovanja, a preko svojih istraživačkih programa i
jačanja i obnavljanja obrazovanja istraživačke zajednice kroz zajedništvo i
programe osposobljavanja i srodne djelatnosti.
Od 2006. godine, Research Grants program je počeo s prijemom aplikacija
koji se uklapaju unutar jednog ili više od četiri glavna područja rada:
- odnos između obrazovanja i društvenih mogućnosti,
- organizacijsko učenje u školama, školskim sistemima i
visokoškolskim ustanovama,
- poučavanje, učenje i nastavni resursi, i
- svrha i vrijednosti obrazovanja.
Veličina donacije
Između 40.000 USD i 350.000 USD.
Rok za prijave
Tokom godine, na osnovu poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Program je većinom otvoren prema istraživačima i istraživačicama sa
doktorskim i post-doktorskim nivoom obrazovanja.
Kako aplicirati
www.spencer.org/content.cfm/apply
Kontakt
The Spencer Foundation
625 North Michigan Avenue, Suite 1600
Chicago, IL 60611
USA
Tel: +1 312 337 7000
Faks: +1 312 337 0282
Web stranica: www.spencer.org
256
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Starbucks Foundation (Fondacija Starbucks)
Starbucks Foundation je zainteresiran za podupiranje organizacija koje
pružaju usluga mladim ljudima u razvoju kreativnih pristupa rješavanju
problema u svojim zajednicama. Podržava organizacije koje:
- pružaju obuku mladima da razviju potrebne vještine i znanja za
provedbu ideja, identificirajući i procijenjujući potrebe zajednice,
praveći plan djelovanja, implementirajući i procjenjujući ishode u
odnosu na ciljeve,
- grade kapacitete lidera/ica i dugoročni angažman mladih ljudi, i
- komunicira uspješne priče mladih ljudi kroz različite medije
(printane, video i web).
Uspješni aplikanti trebaju imati sljedeće kvalitete:
- pružaju usluge mladima u dobi od 6 do 24 godine,
- prednost će se dati organizacijama koje se fokusiraju na mlade
ljude u dobi od 12 godina i više, kada su u mogućnosti da
samostalno djeluju,
- pružaju mogućnost kombiniranog učenja i djelovanja u podršci
zajednicama i globalnom građanstvu,
- pružaju usluge, distribuiraju informacije, daju obuku i/ili grade široku
mrežu, i
- osiguravaju mogućnosti za Starbucks partnere i prodavnice da se
bave opštim dobrom u lokalnim zajednicama.
Starbucks Foundation daje grantove između 10.000 USD i 30.000 USD.
Potrebno je da budete specifični u vezi veličine granta. Grantovi se daju na
period od jedne godine.
Rok za prijave
Pisma upita se primaju na godišnjoj osnovi između 1. novembra/studenog i
15. decembra/prosinca.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Organizacije van SAD moraju biti humanitarne i identificirane kao NVO-i.
Kako aplicirati?
www.starbucksfoundation.com/index.cfm?objectid=998EF1C4-1D09-317FBBF7F71F7B681A12
Kontakt
www.starbucksfoundation.com
257
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Starr Foundation (Fondacija Starr)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program donacija
Fondacija trenutno ima na raspolaganju oko 1.25 milijardi USD, što je čini
jednom od najvećih privatnih fondacija u SAD. Donacije se daju za različita
područja navedena ispod.
The Starr Foundation daje donacije u sljedećim područjima:
obrazovanje,
medicina i zdravstvena skrb,
ljudske potrebe,
javne politike,
kultura, i
životna okolina.
Veličina donacije
Ovisno o području finansiranja.
Rok za prijave
Tokom godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Fondacija dodjeljuje donacije u SAD i širom svijeta, ali na osnovu preporuka
osoblja, odnosno nije moguće poslati direktnu aplikaciju bez prethodne
preporuke od strane osoblja ili odbora.
Kako aplicirati?
www.starrfoundation.org/guidelines.html
Kontakt
399 Park Avenue – 17th Floor
New York, NY 10022
USA
Tel: +1 212 909 3600
Faks: +1 212 750 3536
Web stranica: www.starrfoundation.org
258
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
START - Danube Region Project Fund (START – Podunavski regionalni projektni
fond)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
START - Danube Region Project Fund (START – Podunavski regionalni
projektni fond)
Cilj projekta START, u skladu s Odlukom Komisije C (2013) 6180 od
2013/09/27, je "kick-start razvoj projekata u Podunavlju kako bi se olakšalo
finansiranje prekograničnih projekata".
START za cilj ima pomoći organizacijama i institucijama u Podunavlju da
razviju i implementiraju svoje projektne ideje. Novac se daje za početne
ideje, što znači da korisnici dobivaju novac za rano pred-finansiranje svojih
projekata.
Realizacija projekata i inicijativa je bitna za uspjeh Strategije Evropske unije
za dunavsku regiju (EUSDR). START - Podunavski regionalni projektni fond
je nova pilot inicijativa EUSDR-a i daje početni novac za razvoj i provedbu
projekata podunavske regije. Početni novac znači da korisnici dobivaju rani
predujam kako bi pokrili troškove projekta od samog početka. To pomaže
pogotovo malim organizacijama sa ograničenim sredstvima za početak
njihovih projekata.
Za pojedinačne projekte START grantovi su u rasponu od 10.000 do
maksimalno 40.000 eura.
START sufinansira do 90% budžeta. Preostalih minimalno 10% mora biti
osigurano od strane partnera u projektu (sredstva moraju doći iz vlastitih
sredstava ili drugih donatora) i ne može doći iz drugih izvora EU-a
Rok prijave prijedloga projekata je 17. septembar/rujan 2014. godine.
Zemlje Podunavlja odnosno devet zemalja članica EU-a (Njemačka
(Bavarska i Baden-Württemberg), Austrija, Mađarska, Češka, Slovačka,
Slovenija, Bugarska, Rumunjska, Hrvatska), 3 zemlje u statusu pristupnih
kandidata u EU (Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora) i 2 koje nisu
članice EU (Moldavija i Ukrajina (dio Ukrajine nalazi se u Podunavlju)).
Kvalificirani aplikanti su:
- Tijela uspostavljene na temelju zakona, ali bez da su industrijske ili
komercijalne prirode, uključujući i male organizacije, nevladine i
organizacije civilnog društva. Međunarodne organizacije su također
kvalificirane.
- Organizacije koje se nalaze u Podunavlju (sa sjedištem ili odjelom koji
implementira projekat).
- Preferenca se daje kandidatima iz nevladinih i neprofitnih organizacija,
općina i jedinica lokalne samouprave.
Pojedinci ne mogu aplicirati sa svojim projektima.
Projektno partnerstvo se mora sastojati od najmanje dva partnera iz dviju
zemalja Podunavlja. U opravdanim slučajevima, organizacije iz drugih
zemalja također mogu postati partneri.
U iznimnim i opravdanim slučajevima mogu biti podržani projekti sa samo
jednim partnerom, ako su aktivnosti i / ili rezultati relevantni za podunavsku
regiju.
Kako aplicirati?
http://www.danube-capacitycooperation.eu/pages/start
Kontakt
http://www.danube-capacitycooperation.eu/pages/contact
259
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Stavros Niarchos Foundation (Fondacija Stavros Niarchos)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Stavros Niarchos Foundation (Fondacija Stavros Niarchos)
Stavros Niarchos Foundation je jedna od vodećih međunarodnih
filantropskih organizacija koja daje grantove u područjima umjetnosti i
kulture, obrazovanja, zdravstva i medicine, te društvene skrbi. Fondacija
finansira organizacije i projekte koji pokazuju snažno liderstvo i jasno
vođstvo, te se očekuju da imaju širi, trajan i pozitivan društveni uticaj.
Fondacija također aktivno traži podršku projektima koji olakšavaju stvaranje
javno-privatnog partnerstva kao efikasnih načina za javnu dobrobit.
Programska područja koja podržavaju su:
umjetnost i kultura,
obrazovanje,
zdravstvo i medicina, i
socijalna zaštita.
Veličina donacije
Nije definirana, na osnovu individualnih poziva za projekte.
Rok za prijave
Tokom godine na osnovu poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BIH.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.snf.org/en/grants/arts-culture/
Kontakt
Stavros Niarchos Foundation
86A Vasilissis Sofias Ave.
11528 Athens
Greece
Email: info@snf.org
Web stranica: www.snf.org
260
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Step Beyond Travel Grant
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Step Beyond Travel Grant
Mobilnost je ključna za kulturnu saradnju. Umjetnici i kulturni radnici trebaju
biti pokretni i lako prelaziti granice kako bi se susretali sa svojim vršnjacima
i saradnicima u drugim zemljama, kako bi razmjenjivali različita viđenja,
sarađivali i uticali jedni na druge. ECF's program mobilnosti se zove STEP
Beyond.
Kroz podršku u mobilnosti podržavamo prekogranične razmjene umjetnika i
kulturnih radnika sa ciljem razmjene iskustava i prekogranične saradnje u
čitavoj Evropi.
Veličina donacije
300 – 700 EUR.
Rok za prijave
Stalno otvoren. Potrebno je aplicirati minimalno 8 sedmica prije putovanja.
Geografsko područje
podrške
Evropa, uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
NVO-i i pojedinci.
Kako aplicirati?
http://www.ecflabs.org/grants/stepbeyond/apply
Kontakt
http://www.ecflabs.org/grants/stepbeyond/about
261
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
SüdKulturFonds
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
SüdKulturFonds
Fond SüdKulturFonds podržava projekte koji imaju nedostatno finansiranje,
kao i specifične projekte koji podržavaju produkcije i događaje koji uključuju
umjetnike iz Afrike, Azije, Latinske Amerike i Istočne Europe (ne-EU
zemlje). Cilj ove podrške je olakšati pristup švicarskom i evropskim
kulturnim tržištima i profesionalnim mrežama umjetnicima iz južnih i istočnih
zemalja svijeta, posebno zemljama partnerima Švicarske agencije za razvoj
i suradnju (lista). Prednost se daje umjetnički neovisnim i uvjerljivim
muzičkim i filmskim projektima.
Aktivnosti koje podržava SüdKulturFonds su:
- Jednokratni događaji: aplikaciju podnosi organizator događaja; umjetnici
na sceni ne mogu sami aplicirati.
- Serija događaja: događaji koji se organiziraju više puta tokom jedne
godine ili sezone.
- Festivali: jedan ili više prihvatljivih događaja sa više produkcija.
- Turneje nerezidentnih umjetnika
- Proizvodnja CD-a ili video klipova, od složenih programa ili tematskih
koprodukcija (isključujući filmsku produkciju).
- Prebivalište u nekom od priznatih studija u Švicarskoj (umjetnik na
gostovanju).
Veličina donacije
Od 5.000 CHF do preko 30.000 CHF.
Rok za prijave
Tokom godine je otvoreno više različitih rokova za apliciranje.
Geografsko područje
podrške
Više zemalja svijeta uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Uspješni projekti moraju biti u mogućnosti pružiti dokaz o dovoljnom
samofinansiranju s posebnim naglaskom na realne i primjerene prihode od
ulaznica i prodaje. Aplikanti se ohrabruju tražiti finansiranje iz drugih izvora
ili agencija (gradova, kantona, fondacija), ali finansiranje iz drugih tijela
državne uprave nije moguće ako se dodjeljuje na istom području projekta.
Aplikanti - bili oni pojedinci, grupe ili institucije - moraju biti u mogućnosti
garantovati da će projekat biti dovršen profesionalno. Doprinosi koje daje
SüdKulturFonds mogu se koristiti samo za svrhe navedene u aplikaciji i
uspješni projekti moraju se pridržavati uslova navedenih u potvrdi
finansiranja.
Kako aplicirati?
http://www.artlink.ch/sf/InformationSuedKulturFonds_e.pdf
Kontakt
artlink, Büro für
Kulturkooperation
Postfach 109
CH - 3000 Bern 7
Switzerland
Email: fonds@artlink.ch
Web stranica: http://www.artlink.ch/index.php?lang=e&pageid=4
262
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Suleyman Kerimov Foundation (Fondacija Suleyman Kerimov)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Suleyman Kerimov Foundation (Fondacija Suleyman Kerimov)
Fondacija Suleyman Kerimov je osnovana 2007. godine i fokusira se na
filantropske napore pomaganja osobama u nepovoljnom položaju, posebno
mladima, u suradnji sa partnerima i drugim organizacijama. Od tada
Fondacija je podržala organizacije i projekte iz područja medicine, sporta,
religije, infrastrukture i društvenih usluga.
U skladu sa svojom vizijom Fondacija je identificirala deset glavnih područja
finansiranja:
- Učenje i obrazovanje: obrazovanje i cjeloživotno učenje su važni
preduslovi za osiguranje uspješne budućnosti. Iz tog razloga Fondacija
Suleyman Kerimov podržava projekte u području obrazovanja i
usavršavanja.
- Kultura: cilj kulturnog angažmana Fondacije Suleyman Kerimov je
napraviti značajan doprinos očuvanju kulturne baštine i stvaranju novog
umjetničkog i kulturnog nasljeđa. To uključuje očuvanje kulturnih dobara i
spomenika.
- Medicina: mnogim ljudima nije dostupna zadovoljavajuća medicinska
briga.
- Ekologija: očuvanje životne okoline je važan dio osiguranja naše
budućnosti. Fondacija Suleyman Kerimov podržava projekte koji rade na
očuvanju životne okoline.
- Socijalni sektor: Fondacija Suleyman Kerimov podržava institucije koje
pridonose ublažavanju patnje. Grantovi Suleyman Kerimov Foundation se
dodjeljuju za kupovinu opreme koja poboljšava život ugroženih ljudi. Osim
toga možemo doprinijeti razvoju i očuvanju društvene infrastrukture.
- Sport: Fondacija vjeruje da su sportski programi mladih bitni za razvoj
karaktera i liderskih vještina potrebnih za pripremu djece i mladih za
izazove s kojima će se suočiti u životu. Tako Fondacija podržava sportske
programe i događaje. Osim toga promoviramo sport pružajući podršku
mladim sportašima oba spola koji pokazuju vrhunske rezultate.
- Ekonomski razvoj: kompanije koje nude radna mjesta u zajednicama su
temelj zdrave privrede i znatno pridonose osiguranju privredne vitalnosti
zajednice. Fondacija podržava postojeće kompanije, ali i mlade i nove
preduzetnike u novim kompanijama i razvoj uslužnih i proizvodnih
djelatnosti.
- Infrastruktura: odgovarajuća infrastruktura, kao što su ceste, zgrade i
osnovne komunalne usluge su ključne potrebe za osobe i zajednice.
Fondacija također pridonosi razvoju, širenju i očuvanju adekvatne
infrastrukture.
- Religija: Fondacija Suleyman Kerimov promiče vjersku toleranciju
podržavajući vjerske institucije koje promiču očuvanje i slobodno
prakticiranje religije. To uključuje podršku za projekte koji nastoje sačuvati
vjersku baštinu i kulturna dobra.
- Istraživanje: medicinski napredak i istraživanje znatno su poboljšali životni
vijek i kvalitetu života mnogim ljudima. Fondacija Suleyman Kerimov
podupire inovativne istraživačke projekte u medicini i drugim tehnologijama
u potrazi za poboljšanjem života ljudi.
Nije definirana.
Tokom godine.
263
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Rok za prijave
Geografsko područje
podrške
Veći broj zemalja širom svijeta.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.kerimovfoundation.org/index.php?id=22
Kontakt
Suleyman Kerimov Foundation
Matthofstrand 6
P.O. Box 14257
6005 Lucerne
Switzerland
Tel: +41 800 700 000
Faks: +41 800 700 001
Email: info@kerimovfoundation.org
Web stranica: http://www.kerimovfoundation.org
264
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Sundance Institute Documentary Fund Grants
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Sundance Institute Documentary Fund Grants
Documentary Fund daje grantove filmskim stvaraocima širom svijeta za
projekte koji pokazuju:
- umjetničke i inovativne pripovjedačke tehnike,
- globalnu relevantnost,
- savremena socijalna pitanja, i
- potencijal za društveni angažman.
Aplikacije se primaju u dvije kategorije finansiranja:
- Razvojno finansiranje se daje projektima koji su u fazi između
razvoja i post-produkcije. Nema nekih specifičnih zahtjeva u ovoj
kategoriji, ali isječci, kratki filmovi ili slike su poželjni. Nije potrebno
slati primjere prethodnih radova.
- Grantovi za produkciju / post-produkciju se daju filmašima u
različitim fazama produkcije i post-produkcije filmova. Potrebne su
prijave koje uključuju uređene materijale od 20 do 75 minuta za
projekat koji se predlaže. Oni trebaju prenijeti priču i estetski vizual
konačnog filma. Ako je moguće potrebno je dostaviti i duže isječke i
završene dijelove. Primjeri prethodnog rada također moraju biti
dostavljeni.
Ako ste već primili grant Fonda, postoji dodatna kategorija u kojoj možete
aplicirati za isti projekat. Audience Engagement grantovi su za podršku
inovativnim istupima ka javnosti i kampanji angažmana, te novim
strategijama multi-platformaškog angažmana.
Veličina donacije
Između 20.000 USD i 50.000 USD.
Rok za prijave
Idući poziv će biti objavljen u januaru/siječnju 2015. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
www.sundance.org/programs/documentary-fund
Kontakt
Email: dfp@sundance.org
Web stranica: www.sundance.org/programs/documentary-fund
265
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Svjetska banka - Fond za civilno društvo
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Fond za civilno društvo (Civil Society Fund - CSF)
CSF za cilj ima razvoj inkluzivnog i pravednog društva osiguravanjem
sredstava za aktivnosti koje podržavaju građanski angažman
marginaliziranih i ranjivih skupina.
Grantovi su usmjereni na osnaživanje ljudi koji su istorijski bili isključeni iz
društvenih procesa donošenja odluka, kao što su žene, mladi, ljudi s niskim
primanjima i ljudi iz ruralnih područja.
Grantovi također imaju za cilj poboljšati partnerstva s ključnim čimbenicima
u podrški razvojnog procesa. Ključni dionici mogu uključivati vladine
agencije, organizacije civilnoga društva, multilateralne i bilateralne agencije,
fondacije, te privatni sektor.
Većina donacija je u iznosima od 3.000 USD do 7.000 USD. CSF rijetko
finansira više od pola predloženog budžeta za aktivnosti i preferira
doprinose od strane drugih donatora.
Rok za prijave
Jednom godišnje, gdje je zadnji poziv objavljen u aprilu/travnju 2013.
godine.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Organizacije civilnog društva mogu aplicirati u okviru poziva.
Kako aplicirati?
Na osnovu aplikacije, pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Web stranica: www.worldbank.org.ba
266
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Swedish Development Agency - SIDA (Švedska razvojna agencija - SIDA)
Naziv programa
SIDA Grants Program
Opšti ciljevi
SIDA-in cilj je podrška siromašnim ljudima u poboljšanju njihovih uslova
života.
Koje aktivnosti se
finansiraju?
NVO-i, razvojni projekti.
Veličina donacije
Ovisi i pozivu za projekte.
Rok za prijave
Otvoreno.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet. U Evropi je poseban fokus na centralnu i istočnu Evropu,
jugoistočnu Evropu i zemlje Baltika.
Kriterij podobnosti
Sve organizacije (odluka se donosi na osnovu preporuka osoblja SIDA-e).
Kako aplicirati?
http://www.sida.se/English/
Kontakt
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm
Switchboard: + 46 8 698 50 00
Faks: +46 8 20 88 64
Email: sida@sida.se
Web stranica: www.sida.se
267
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Swiss Cooperation Office in Bosnia and Herzegovina
(Švicarski ured za saradnju u Bosni i Hercegovini)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Programi podrške
Švicarska od 1996. godine daje podršku procesu saradnje u Bosni i
Hercegovini, putem bilateralnih projekata saradnje i međunarodnih
programa. Švicarski ured za saradnju u Sarajevu odgovoran je za
koordinaciju aktivnosti. Zajedno ga vode Švicarska agencija za razvoj i
saradnju (SDC) koja je dio švicarskog Ministarstva vanjskih poslova (DFA), i
Državni sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO), koji je dio Saveznog
ministarstva za ekonomske poslove (DFE).
Švicarska saradnja na razvoju u Bosni i Hercegovini za cilj ima pružanje
podrške u procesu tranzicije i evropskih integracija dajući doprinos
poboljšanju:
- političke stabilnosti, sigurnosti i funkcioniranju demokratskih
struktura i procesa;
- ekonomskog razvoja baziranog na privatnom sektoru i
zapošljavanju;
- funkcioniranju javnog sektora i pružanju kvalitetnih usluga svim
građanima u BiH.
Program se koncentrira na četiri domena rada, zajedničke teme i projekte
koji omogućavaju sinergiju. Ukupni cilj programa je da podrže tranzicijski
proces u Bosni i Hercegovini i evropske integracije.
- vladavina prava i demokratija,
- ekonomija i zapošljavanje;
- zdravstvo, i
- osnovne javne usluge.
Posebna pažnja posvećuje se genderu i dobroj upravi, kao pitanjima
povezanim sa svim drugima.
Veličina donacije
Nije definirana.
Rok za prijave
Na osnovu specifičnog poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Swiss Cooperation Office Bosnia and Herzegovina
Piruša 1
71.000 Sarajevo
Tel: +387 33 254 030
Faks: +387 33 271 500
Email: sarajevo@sdc.net
Web stranica: http://www.swisscooperation.admin.ch/bosniaandherzegovina/bhs/Home
268
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Swiss Re Foundation
Naziv programa
Swiss Re Foundation
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Veličina donacije
Rok za prijave
Geografsko područje
Od 1863. godine Swiss Re podržava društvene projekte. Fondacija je
uspostavljena da strateški koodinira Swiss Re globalne filantropske napore.
Osiguranje pruža finansijsku zaštitu protiv rizika. Na osnovu Swiss Re
razumijevanja rizika u društvima, kompanija također vidi vrijednost u pomoći
ljudima da rade na rizičnim temama.
Jačanje prevencije rizika je posebno važno u siromašnijim zajednicama, i
kada se negdje desi katastrofa ljudi trebaju brzu, iskusnu i praktičnu pomoć.
Zato fondacija Swiss Re podržava razvojne napore sa ciljem pripremljenosti
na rizik i pružanje humanitarne pomoći kada je potrebna. Korištenjem
stručnosti Swiss Re poslovanja, fondacija se koncentrira na rizike vezane
za prirodne katastrofe, klimatske promjene i vodu.
Važan dio našeg rada je pronalaženje stručnjaka iz Swiss Re kako bi
sarađivali sa našim globalnim partnerima na poboljšanju kvalitete,
predviđanja i efikasnosti projekata. Između ostalih područja imamo pristup
ekspertima za prirodne katastrofe, stanovništvo, poljoprivredu, ishranu,
zdravlje, vodu i klimu.
Na području smanjivanja rizika od katastrofe, razvoja kapaciteta,
istraživanja i inovacija, društveno preduzetničkih projekata fondacija
podržava projekte koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:
- Održivost: ekonomska, društvena, ekološka.
- Skalabilnost: mogućnost mogućnost daljnjeg razmjeru ili umnožiti u
drugom
područja / tržišta
- Inovativnost: generalno i u lokalnom kontekstu.
- Uključivanje: uključivanje zajednice, lokalnih/regionalnih vlasti.
- Izvodljivost/upravljanje: izvodljive akcije sa mjerljivim ciljevima,
transparentna organizacija, struktuirano izvještavanje/monitoring.
- Finansijska struktura: budžet sa realističnim procjenama troškova.
- Upravljanje rizicima: očekivani rizici i mjere kojima se isti adresiraju.
Na području podrške zajednicama fondacija podržava projekte koji su
zasnovani na sljedećim kriterijima:
- Opseg: socijalna briga i dobrobit, djeca i omladina, životna okolina.
- Blizina/susjedstvo: humanitarni rad, projekti ili aktivnosti koji se dešavaju
na mjestima/regionima gdje Swiss Re ima kancelarije.
- Uključenost: nudi mogućnost angažiranja Swiss Re uposlenika, bilo u
aktivnosti namicanja sredstava ili volonterske aktivnosti.
- Izvodljivost/implementacija: kapaciteti organizacije inicijative/aktivnosti
(volontiranje/namicanje sredstava, iitd.) uključujući Swiss Re uposlenike.
Nije specificirana, pogledajte web stranicu za više informacija.
Prvo je potrebno poslati sažetak prijedloga projekta. Na osnovu toga
procjenjujemo projekt i dajemo odgovor unutar 4 sedmice. Ako smo
zainteresirani za ono što predlažete pozvaćemo vas da podnesete puni
prijedlog projekta.
Nakon toga evaluiramo puni prijedlog projekta i obavještavamo vas o
rezultatima unutar 8-12 sedmica od slanja projekta da li je isti poslan na
Upravni odbor. Upravni odbor odlučuje o projektnim aplikacijama četiri puta
godišnje.
Više zemalja širom svijeta. U BiH su do sada imali ograničene aktivnosti.
269
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
podrške
Kriterij podobnosti
Fondacija podržava projekte koji:
- su u vezani za jedno od naših područja interesa: klimatske promjene,
voda, prirodne opasnosti i društvo,
- u skladu su sa našim područjima finansiranja,
- imaju mjerljiv uticaj (ekološki, društveni, ekonomski),
- vode ih partneri sa snažnim menadžment kapacitetima i koji mogu dati
rezultate, i
- reflektiraju naše vrijednosti.
Kako aplicirati?
http://www.swissrefoundation.org/working_with_us/how_to_apply/
Kontakt
http://www.swissrefoundation.org/contact/
270
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Taiwan Foundation for Democracy (Tajvanska fondacija za demokratiju)
Opšti ciljevi
International grants program (Program međunarodnih grantova)
Veličina donacije
Taiwan Foundation for Democracy (TFD) je prva nacionalna fondacija za
pomoć demokratiji uspostavljena u Aziji, a posvećena je jačanju demokratije
i ljudskih prava u Tajvanu i inostranstvu.
Osnovni ciljevi Fondacije su dodatno konsolidiranje demokratskog sistema
Tajvana, promicanje demokratije u Aziji, kao i aktivno sudjelovanje u
globalnim demokratskim mrežama. Fondacija je posvećena viziji
zajedničkog rada s organizacijama i pojedincima istomišljenicima, gradeći
na tajvanskom iskustvu i podržavajući novi val demokratizacije u svijetu.
TFD ima tri programa pomoći: međunarodni grantovi, domaći grantovi i
podrška tajvanskim glavnim političkim stranakama.
TFD program međunarodne podrške je osmišljen kako bi se pomogle
organizacije sa sjedištem van Tajvana da provedu projekte za promicanje
demokratije i ljudskih prava. Međunarodne nevladine organizacije,
akademske institucije ili think-tanks, kao i ostale srodne organizacije, mogu
aplicirati sa svojim prijedlozima projekata.
Nije specificirano, pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Nije specificirano, pogledajte web stranicu za više informacija.
Geografsko područje
podrške
Zagovarački projekti: promicanje demokratije i ljudskih prava kroz razvoj
učinkovitih, kooperativnih domaćih i međunarodnih mreže civilnog društva.
Istraživanje: dubinska, sistematična, analitička i/ili empirijska istraživanja na
području demokratije i ljudskih prava.
Konferencije: angažiranje stručnjaka i drugih zainteresiranih strana na
forumima, seminarima i radionicama, ili raspravljanje pitanja vezanih za
demokratiju i ljudska prava.
Publikacije: napredak demokratije i ljudskih prava putem printanih ili
vizualnih medija, primjerice, kroz knjige, članke, filmove i dokumentarce.
Obrazovni programi: povećanje znanja o demokratskim i ljudskim pravnim
sistemima, primjerice kroz izgradnju kapaciteta i obrazovne programe.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.tfd.org.tw/opencms/english/grants/international/
Kontakt
No.4, Alley 17, Lane 147, Sec. 3, Sinyi Rd.
Taipei 106, Taiwan
Web stranica: http://www.tfd.org.tw/opencms/english/index.html
Koje aktivnosti se
finansiraju?
271
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Tides Foundation (Fondacija Tides)
Opšti ciljevi
Tides Foundation
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Fondacija Tides je posvećena podršci društvenim promjenama kroz
filantropiju. Fondacija stvara mogućnosti za učenje i izgradnju zajednica na
principima poštenja, jednakosti i održivosti svijeta.
Veličina donacije
Fondacija Tides ima brojne programe u različitim oblastima. Generalna
podjela je na rad sa institucionalnim partnerima, korporativno davanje,
donacije za porodice i međunarodne donacije.
Međunarodne donacije su većinom na područjima HIV / AIDS i društvene
promjene.
Rok za prijave
Nije specificiran.
Geografsko područje
podrške
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kriterij podobnosti
Čitav svijet.
Kako aplicirati?
www.tides.org/i-want-to/find-funding
Kontakt
Tides Foundation
P.O. Box 29903
San Francisco, CA 94129-0903
Tel: +1 415 561 6400
Faks: +1 415 561 6401
Email: info@tides.org
Web stranica: www.tides.org
272
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Tourism Cares
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Grant Program
Tourism Cares kroz Worldwide Grant Program čini razliku na kulturnim,
istorijskim i prirodnim turističkim mjestima širom svijeta. Bona fide,
neprofitne i javne dobrotvorne organizacije se mogu prijaviti sa projektima
za očuvanje ili restoraciju lokacija ili educiranje posjetitelja lokacijama. Ovi
zahtjevi mogu uključivati kapitalne projekte rekonstrukcije ili obrazovne
programe koji će unaprijediti posjećenost lokacija.
Od kraja 2011. godine, Tourism Cares je podržao 178 lokacija uključujući
veći broj nacionalnih parkova u 32 zemlje kroz tri grant programa:
- grantovi širom svijeta,
- specijalni grantovi povezani sa korporativnim partnerima, i
- program Spasimo naša mjesta (Save Our Sites) obezbjeđen kroz
individualne donacije putnika.
Veličina donacije
Različita ovisno o pozivu za projekte.
Rok za prijave
Novi poziv za projekte se očekuje u skorije vrijeme.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Organizacija aplikant treba biti:
- iz SAD, registrirana kao neprofitna organizacija sa svim drugim
ograničenjima,
ILI
- van SAD, i biti klasificirana na osnovu zakonske politike te zemlje
kao neprofitna organizacija.
Kako aplicirati?
http://www.tourismcares.org/grants
Kontakt
275 Turnpike Street
Suite 307
Canton, MA 02021
SAD
Tel: +1 781 821 5990
Faks: +1 781 821 8949
Email: info@tourismcares.org
Web stranica: www.tourismcares.org
273
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Toyota Foundation (Fondacija Toyota)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Program donacija (Grants Program)
Filozofija Toyota fondacije je "doprinos realizaciji društva orijentiranog ka
većoj ljudskoj sreći". Kako bi prenijela svoju filozofiju ka društvu kroz svoj
program donacija, a kao praktičniju poruku, Fondacija je uspostavila dva
programa podrške.
"Realiziranje održivog društva" je važno pitanje za međunarodnu zajednicu,
pošto se bavi pitanjima kao što je ograničenje prirodnih resursa i
problemima životne okoline. Pomoći će u promoviranju partnerstva i
saradnje sa drugim fondacijama u Japanu, kao i međunarodnim
organizacijama.
Sa društvom koje se suočava sa različitim pitanjima, cilj "revitalizacije
zajednice i koegzistencija" je stvaranje bogatih, dinamičnih i živućih
zajednica fokusiranih na ljudske napore da podrže jedni druge.
Program istraživačkih donacija: sa temom "Potraga za bogatstvom ljudskog
života i aktivnosti", Program istraživačkih donacija se fokusira na
"Revitaliziranje lokalnih zajednica u vrijeme globalizacije", na osnovu želje
Fondacije da pomogne stvaranje energetičnih vitalnih zajednica gdje ljudi
podupiru jedni druge. Istraživački projekti daju u sljedećim područjima:
prenošenje i stvaranje kultura,
društveni okviri,
razvoj osobne i međuljudske komunikacije, i
ostalo.
Program komunikacije sa društvom: ovo je program koji prenosi i širi
rezultate projekata koji se rade u lokalnim zajednicama. Fondacija odabire
projektne kandidate kroz monitoring i druga sredstva, te sarađuje sa
korisnicima donacija kako bi imali rezultate i prenosi ih u društvo na
efikasan način. Program je zato otvoren samo sadašnje i buduće korisnike
donacija Fondacije.
Program inicijativa: ovaj program podržava projekte koji bi mogli doprinijeti
razvoju novih programa, trenutnim programima sa potencijalom da naprave
veće rezultate i projekti koji se poduzimaju zajednički sa drugim
organizacijama.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Različiti.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.toyotafound.or.jp/english/program/
Kontakt
Web stranica: www.toyotafound.or.jp/english/inquiry/index.html
274
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
TRADUKI
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Programi prevođenja
TRADUKI je evropska mreža za književnost i knjige, u kojoj učestvuju
Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska,
Kosovo, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Švicarska.
Mrežu TRADUKI zajedno su inicirali Savezno ministarstvo za evropske i
međunarodne poslove Republike Austrije, Ministarstvo vanjskih poslova
Savezne Republike Njemačke, švicarska fondacija za kulturu Pro Helvetia,
KulturKontakt Austria, Goethe-Institut te Fondacija S. Fischer. Od decembra
2009. i Slovenska agencija za knjigu jedan je od partnera TRADUKIJA.
Program podrške za prevođenje beletristike, suvremenih naučnopopularnih
knjiga te književnosti za djecu i mlade 20. i 21. stoljeća ima za cilj poticati
razmjenu između zemalja sudionica. Posebna pažnja poklanja se
prevodiocima čiji je djelovanje kao posrednika među kulturama projektu
dalo ime. Susreti između autora, prevoditelja, izdavača, bibliotekara,
kritičara i književnih znanstvenika potiču razmjenu podataka i jačaju
suradnju na evropskoj i međuregionalnoj razini.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
Naredni rokovi za predaju traduki-formulara su: 1. septembar/rujan 2014 i 1.
februar/veljača 2015. godine.
Geografsko područje
podrške
Region uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
U sklopu programa TRADUKI podržavaju se prijevodi sa njemačkog na
albanski, bosanski, bugarski, crnogorski, hrvatski, makedonski, rumunjski,
slovenački i srpski jezik, zatim prijevodi sa ovih jezika na njemački, kao i
prijevodi između ovih jezika. Prijaviti se mogu djela XX i XXI vijeka, iz
područja beletristike, publicistike, te književnosti za djecu i mlade. TRADUKI
finansira troškove prijevoda i troškove licence.
Kako aplicirati?
http://bosnian.traduki.eu/index.php?option=com_content&view=
article&id=91&Itemid=64
Kontakt
Geschäftsstelle TRADUKI
S. Fischer Stiftung
Neue Grünstraße 17
D-10179 Berlin
Tel: +49 30 847 1211 21
Faks: +49 30 847 1211 19
Email: geschaeftsstelle@traduki.eu
Web stranica: http://bosnian.traduki.eu/index.php?option=com_content&
view=article&id=72&Itemid=63
275
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
TRAID
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
TRAID
TRAID je humanitarna organizacija koja radi na prestanku bacanja odjeća.
Preokrećemo odbačenu odjeću u fondove i sredstva za smanjenje
ekoloških i socijalnih uticaja naše odjeće. To je kružni i održivi pristup
problemima rješavanja otpada, proizvodnje i potrošnje odjeće kroz:
- povećanje ponovno korištene odjeće u cijeloj Velikoj Britaniji smanjuje se
otpad, emisija ugljičnog dioksida i potrošnja,
- finansiranje međunarodnih razvojnih projekata za poboljšanje uslova i
radne prakse u tekstilnoj industriji, i
- educiranje ljudi svih dobnih grupa o uticaju tekstila na životnu okolinu i
živote ljudi i kako možemo napraviti ekološki održivije odluke.
TRAID podržava projekte koji se bore protiv negativnih uticaja nabavke i
tekstilnog lanca na ljude i/ili životnu okolinu.
Projekti se mogu odnositi na bilo koji dio lanca nabavke i proizvodnje
tekstila uključujući:
- uzgoj,
- žetvu,
- predenje / tkanje / pletenje,
- izbjeljivanje / bojenje / pranje i tretman,
- rezanje i šivenje, i
- recikliranje / zbrinjavanje.
Prioritiziramo rad na:
- smanjenju i na kraju eliminaciji korištenja dječjeg rada,
- eliminiranju korištenja dužničko / prisilnog rada,
- smanjenju nesreća i zdravstvenih problema uzrokovanih lošim zdravljem i
standardima sigurnosti ili prekovremenim radom,
 potvrdi da žene i djevojke dobivaju jednaku platu za jednak rad,
- potvrdi da žene i djevojke ne trpe rodno uvjetovano nasilje na radnom
mjestu,
- potvrdi da su sva radna prava implementirana,
 podrška zadrugama i drugim profitnim organizacijama za pristup
britanskom tržištu,
- smanjenju korištenja štetnih kemikalija u uzgoju pamuka i proizvodnji
tekstilnih odjevnih predmeta, i
- smanjenju onečišćenja tla i vode za piće uslijed netretiranih otpadnih voda
Veličina donacije
Možete se prijaviti za bilo koji iznos od ukupno raspoloživih sredstava. Do
danas TRAID je finansirao projekte između 10.000 funti i 180.000 funti.
Rok za prijave
Otvoren tokom godine na osnovu poziva za projekte. Idući poziv se očekuje
početkom 2015. godine.
Geografsko područje
podrške
Nemamo određen geografski fokus za naše finansiranje.
Ipak, ne finansiramo projekte u zemljama bez priznate razvojne potrebe.
Kriterij podobnosti
TRAID finansiranje nije ograničeno samo na registrirane humanitarne
organizacije ali ćemo tražiti finansijske izvještaje.
Posebno pozdravljamo programe manjih organizacija.
Međutim, TRAID će razmotriti i zahtjeve velikih organizacija. Ako ste ranije
podnijeli zahtjev za podrškom TRAID-u dobrodošli ste da se ponovno
prijavite bude li vaša prijava bila uspješna ili neuspješna.
276
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Kako aplicirati?
http://www.traid.org.uk/traid-projects/apply-for-funding
Kontakt
65 Leonard Street
London EC2A 4QS
Tel: +44 20 8733 2580
Faks: +44 20 8903 9922
Email: info@traid.org.uk
Web stranica: http://www.traid.org.uk
277
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Tree Fund
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Tree Research and Education Endowment Fund (TREE Fund)
Fond fondacije za obrazovanje i istraživanje drveća (TREE Fund)
Prioritetna istraživačka područja TREE Fund su nastala iz Revised National
Research and Technology Transfer Agenda for Urban and Community
Forestry.
Prijedlozi projekata iz sljedećih prioritetnih područja su sa dobrom šansom
za finansiranje, ali i drugi prijedlozi projekata će biti razmatrani.
Upravljanje tlom i korijenjem: mnogi problemi urbanog drveća potiču ispod
zemlje. Promicanje razvoja korijenja i zaštita korijenja od ozljeda je bitna.
Upravljanje korijenjem uključuje upravljanje tlom.
Razmnožavanje, sadnja i uspostavljanje: metode osiguranja opstanka i
snažan rast stabala nakon sadnje su od interesa za TREE Fund. Fond se
sve više bavi problemima koji nastaju ili bi se mogli izbjeći tokom procesa
sadnje drveća.
Zdravstvo bilja: zdrave biljke imaju učinkovitije sisteme odbrane i bolje
mogućnosti da se odupru štetnicima. Kompletno razumijevanje zdravlja
biljaka može dovesti do novih strategija deratizacije.
Procjena rizika i sigurnosti radnika: sigurnost je glavna briga. To može biti
problem života ili smrti kako za radnike na stablima tako i javnost.
Otkrivanje grešaka, a znajući kako dolazi do njih, je važno. Potrebno je
poboljšanje opreme i radne prakse.
Urbano šumarstvo: upravljanje gradskim stablima i šumama zahtijeva bolje
razumijevanje načina funkcionisanja urbanih šumskih ekosistema, njihovo
upravljanje u interakciji s ljudima u zajednicama, kako u urbanom tako i
ruralnom okruženju.
Očekuje se da će projekti biti dovršeni u roku od jedne do tri godine. Visina
grant sredstava je ograničena na najviše $10.000. Jedan projekt ne može
primiti više od jednog granta iz ovog programa. Imajte na umu da se
sredstva ne mogu koristiti za plaćanje režija ili studentske školarine i
naknade.
Rok prijava aplikacija svake godine je 1. oktobar/listopad, a samo
prijavljivanje je kroz online sistem.
Geografsko
područje podrške
Veći broj zemalja širom svijeta.
Kriterij podobnosti
http://www.treefund.org/research-grant-recipient-resources
Kako aplicirati?
http://www.treefund.org/research-grant-recipient-resources
Kontakt
552 S. Washington St., Suite 109
Naperville, IL 60540
Tel: +1 630 369 8300
Faks: +1 630 369 8382
Web stranica: www.treefund.org
278
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Tribeca Film Institute
Naziv programa
Tribeca Film Institute
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Tribeca Film Institute promovira pripovjedače kako bi bili katalizatori
promjena u svojim zajednicama i širom svijeta.
Svake godine identificiramo različite i izuzetne grupe reditelja i medijskih
osoba i osnažujemo ih finansiranjem i drugim resursima kako bi u
potpunosti realizirali svoje priče i povezali se sa publikom.
Kroz praktičan trening i izloženost društveno relevatnim filmovima našeg
obrazovnog programiranja pomažemo mladim ljudima da dobiju medijske
vještine neophodne da budu produktivni globalni građani i kreativne osobe.
Ispod se nalaze važni datumi otvaranja/zatvaranja programa za 2014-2015.
godinu.
Pročitajte savjete o grantovima koje je napisalo osoblje i volonteri.
Programske prijave se zatvaraju 5. novembra/studenog:
Tribeca All Access®
TFI Documentary Fund (uključujući TFI/ESPN Prize)
TFI Sloan Filmmaker Fund
TFI New Media Fund
Prijave koje se otvaraju kasnije i biće zatvorene 5. februara/veljače 2015.
godine:
TFI Latin America Fund
Gucci Tribeca Documentary Fund
Prijave koje se otvaraju 5. marta/ožujka i biće zatvorene 5. maja/svibnja
2015. godine:
TFI New Media Fund
TAA Alumni Grants su otvorene tokom čitave godine.
Veličina donacije
Različita, pogledajte web stranicu za više informacija.
Rok za prijave
Tokom godine na osnovu poziva.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Čitav svijet.
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Na osnovu različitih poziva.
Kontakt
32 Avenue of the Americas, 27FL
New York, NY 10013
Tel: +1 212 274 8080
Faks +1 212 274 8081
Email: institute@tribecafilminstitute.org
Web stranica: https://tribecafilminstitute.org
279
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Trust for Mutual Understanding (Fond za međusobno razumijevanje)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Geografsko područje
podrške
The Trust for Mutual Understanding
TMU daje specifične donacije za međunarodna putovanja povezana sa
profesionalnim razmjenama na području umjetnosti i životne okoline.
Otprilike dvije trećine TMU donacija su za umjetnost i kulturu, a jedna za
projekte zaštite životne okoline.
Uključene u aktivnosti koje su podržane su i napredni programi obuke,
radionice, konferencije, seminari, zajednički istraživački projekti i razmjene
sa ciljem podrške organizacijama koje traže veću institucionalnu stabilnost.
Umjetnost i kultura:
- arhitektura,
- povijest umjetnosti i arheologija,
- zaštita i vođenje umjetnosti,
- rukotvorine,
- dokumentiranje kulture,
- kuratorska istraživanja,
- ples,
- izložbe,
- zaštita istorije,
- muzeologija,
- muzika,
- umjetnost perfomansa,
- pozorište, i
- vizuelne umjetnosti (uključujući film, digitalne i nove medije, slikanje,
fotografiju, štampanje, skulpture, video).
Životna okolina:
- zaštita bioraznolikosti,
- korištenje energije,
- zakoni i politike zaštite životne okoline,
- razvoj i vođenje okolišnih nevladinih organizacija,
- sigurnost i zdravlje životne okoline,
- korištenje zemlje,
- zaštita vrsta i staništa, i
- održivi razvoj.
Različiti.
Kako bi se raspitali o mogućnosti dobijanja naše podrške molimo vas da
pošaljete pismo upita. Zbog velikog broja aplikacija koje prima TMU,
ponekada osoblju treba i po 2-3 sedmice da odgovori na njih, tako da se
potencijalni aplikanti ohrabruju da apliciraju tri mjeseca prije roka za prijem
punih prijedloga projekata. Odbor koji odlučuje o odabiru projekata se
susreće dva puta godišnje.
Zadnji rokovi za slanje upita su bili 1. maj/svibanj, te 1. avgust/kolovoz za
slanje pune aplikacije.
Odbor Fonda se sastaje dva puta godišnje kako bi razmatrao konačne
prijedloge projekata. Sastanci Odbora su generalno četiri mjeseca nakon
rokova za prijem punih prijedloga projekata koji su:
1. februar/veljača za obavjesti sredinom sredinom maja/svibnja, i
1. avgust/kolovoz za obavjesti sredinom novembra/studenog.
Primarni geografski fokus TMU-a je Rusija i istočna i srednja Evropa.
Zemlje u kojima smo aktivni uključuju Albaniju, Bjelorusiju, Bosnu i
280
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Kriterij podobnosti
Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Česku, Mađarsku, Kosovo, Makedoniju,
Moldovu, Crnu Goru, Mongoliju, Poljsku, Rumuniju, Rusiju, Srbiju,
Slovačku, Sloveniju, i Ukrajinu.
Sve TMU se daju američkim neprofitnim organizacijama koje imaju
501(c)(3) registraciju i generalno se ove organizacije pozivaju da
apliciraju. Ipak, odobravaju se aplikacije organizacija gdje TMU radi ako idu
preko američkih sponzora, gdje sponzor u pismu izražava njihovo učešće u
projektu i volju da administrira projekat.
Kako aplicirati?
www.tmuny.org/wp-index.php/applicants/faqs/
Kontakt
6 West 48th Street, 12th Floor
New York, New York 10036-1802
Tel: +1 212 843 0404
Faks: +1 212 843 0344
Email: tmu@tmuny.org
Web stranica: www.tmuny.org
281
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Trust Fund on Indigenous Issues (Fond za autohtona pitanja)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Fond za autohtona pitanja
Stalni forum Ujedinjenih Nacija o autohtonim pitanjima (UNFPII) je
savjetodavno tijelo Ujedinjenih nacija, Privredno-socijalno vijeće za
raspravu o autohtonim pitanja vezanim uz privredni i društveni razvoj,
kulturu, okoliš, obrazovanje, zdravstvo i ljudska prava. To je fond o
autohtonim pitanjima koja se odnose na Drugo međunarodno desetljeće
autohtonih ljudi.
Fond je osnovan u cilju "promicanja, podrške i provođenja ciljeva
desetljeća", kao što su:
- promicanje nediskriminacije i uključivanje autohtonih naroda u
osmišljavanje, provedbu i evaluaciju međunarodnih, regionalnih i
nacionalnih procesa u vezi zakona, pravila, resursa, programa i
projekata;
- promicanje punog i učinkovitog sudjelovanja autohtonih naroda u
donošenju odluka koje izravno ili neizravno utiču na njihov način života,
pitanja zemlje i područja, kulturni integritet autohtonog stanovništva i
njihova kolektivna prava ili bilo koje druge aspekte svog života, obzirom
na načelo slobode i informirani pristanak;
- redefiniranje politika razvoja koje polaze od vizije jednakosti i
kulturološke prikladanosti, uključujući i poštivanje kulturne i jezične
raznolikosti autohtonih naroda;
- usvajanje ciljanih politika, programa, projekata i proračuna za razvoj
autohtonih naroda, uključujući mjerila, te posebnim naglaskom na
žene, djecu i mlade;
- razvijanje jakih mehanizama praćenja i jačanje odgovornosti na
međunarodnom, regionalnom i posebno na nacionalnom nivou, o
provedbi pravnih, političkih i operativnih okvira za zaštitu autohtonih
naroda i poboljšanju njihovog života.
Donacije su u principu do 10.000 USD na period od jedne godine, ali je
moguće dostavljanje zahtjeva za finansiranje i nakon ovoga perioda u
iznosu od 5.000 USD.
Poziv za 2014. godinu je zatvoren, naredni poziv se očekuje u 2015. godini.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/TrustFund/2013.aspx
282
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
TWAS - The Academy of Sciences for the Developing World
(TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju
TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju je nezavisna međunarodna
organizacija osnovana u Trstu 1983. godine.
TWAS predstavlja najbolje od nauke u zemljama u razvoju. Misija
organizacije je da promovira izvrsnost u nauci i kapacitete juga za naučnoodrživi razvoj.
Ciljevi rada su:
prepoznati, podržati i promicati izvrsnosti u naučnim istraživanjima
u zemljama u razvoju,
odgovoriti na potrebe mladih naučnika u zemljama u razvoju,
promicati saradnju jug-jug i jug-sjever na području nauke,
tehnologije i inovacija, i
poticati naučna istraživanja i razmjene iskustava u rješavanju
glavnih problema s kojima se suočavaju zemlje u razvoju.
TWAS-COMSTECH Joint Research Grants: ovaj program za cilj ima
ohrabrivanje i podršku naučnoj izvrsnosti najboljih mladih naučnika kroz
jačanje i promicanje naučnih istraživanja i jačanje endogenog kapaciteta u
nauci i tehnologiji i zaustavljanje odljeva mozgova i smanjenje egzodusa
naučnog talenta iz zemalja OIC-a.
Program osigurava podršku za istraživačke projekte u sljedećim područjima
nauke i tehnologije: nauka o Zemlji, tehničke nauke, informacijske
tehnologije i kompjuterske nauke, nauke o materijalima uključujući
nanotehnologiju, farmaceutske nauke i obnovljivi izvori energije.
Do 15.000 USD i 18 mjeseci trajanja.
31. avgust/kolovoz svake godine.
Aplikanti moraju dolaziti iz zemalja članica Organization of the Islamic
Conference, sa PhD ili istraživačkim iskustvom ali na početku karijera, do
40 godina starosti.
Grant se može iskoristiti za kupnju naučne opreme, potrošnog materijala i
specijaliziranu literaturu (udžbenici i slično). Podrška ne obuhvata plate
istraživača i/ili studenata, terenske troškove, putne troškove i/ili
sudjelovanje na međunarodnim konferencijama.
Kako aplicirati?
http://www.twas.org/opportunities
Kontakt
The World Academy of Sciences (TWAS)
ICTP Campus
Strada Costiera 11
34151 Trieste - Italy
Email: info@twas.org
Web stranica: www.twas.org
283
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
XminusY
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
XminusY
XminusY je neovisan i progresivan finansijer koji podržava društvene
pokrete i organizacije širom svijeta već više od 40 godina.
XminusY je podržan od strane nekoliko hiljada ljudi u Nizozemskoj koji
doniraju novac Fondu. Na taj način smo potpuno neovisni i slobodni odrediti
našu vlastitu političku poziciju i strategiju.
XminusY smatra da istinska solidarnost znači zauzimanje stava i rado
podržava ljude koji se ne boje govoriti i plivati protiv struje.
XminusY podržava grupe i organizacije širom svijeta u organizaciji
aktivnosti usmjerenih na socijalnu pravdu i političku emancipaciju. Prioritet
dajemo
lokalnim
društvenim
pokretima,
neinstitucionaliziranim
organizacijama. Grupe i organizacije koje podržava XminusY često rade na
marginama svojih društava. Njihov rad je bilo previše politički osjetljiv ili
previše radikalan da dobije status i priznanje potrebno za dobijanje
strukturnog finansiranja od strane vladinih ili drugih glavnih izvora. Podrška
XminusY može biti prvi impuls za grupe u pokretanju novih inicijativa
usmjerenih na društvene promjene.
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Zadnji rok prijave za slanje aplikacija je bio 30. juni/lipanj, novi poziv se
očekuje u skorije vrijeme.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Kriteriji za naše šire područje:
XminusY podržava samo grupe sa širokim područjem rada.
XminusY ne podržava troškove putovanja ili smještaja.
Kako aplicirati?
https://www.xminy.nl/english
Kontakt
XminusY Solidarity fund
De Wittenstraat 43-45
1052 AL Amsterdam
Nederlands
Tel: +31 20 627 9661
Email: info@xminy.nl
Web stranica: www.xminy.nl/english
284
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
UBS Optimus Foundation
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Rok za prijave
Geografsko područje
podrške
Partnership for the future – Partnerstvo za budućnost
Vizija: Posvećeni smo sveukupnoj dobrobiti djece. Zalažemo se za
stvaranje svijeta u kojem sva djeca i adolescenti imaju pristup obrazovanju i
mogu rasti u okruženju slobodnom od nasilja i seksualnog zlostavljanja.
Kao dio naše djelatnosti podržavamo ciljano istraživanje za promicanje
zdravlja najugroženijih populacija u svijetu.
Misija: Podržavamo razvoj, validaciju, promicanje i širenje inovativnih
pristupa i ideja za poboljšanje obrazovanja, zaštitu i zdravlje obespravljene
djece širom svijeta bez obzira na njihovu političku, vjersku ili etničku
pripadnost.
Da bismo to uradili tražimo kompetentne, inovativne partnerske organizacije
koje su spremne promicati učinkovite i održive promjene. Podržavamo
partnere finansijski, i gdje je to potrebno, sa savjetima. Aktivno promičemo
prijenos znanja i formiranje novih mreža između naših partnera i ostalih
sponzora.
Kako je fondacija osnovana od USB-a promičemo zajedničku filantropsku
predanost klijentima, upravljanju i zaposlenicima. Činimo sve napore kako
bi osigurali da se sredstva koja su nam povjerena koristimo za maksimalni
učinak.
Obrazovanje i odgoj
Osnaživanje djece kroz učinkovito obrazovanje: podržavamo obrazovne
projekte koji pridonose da više djece pohađa školu i koji pružaju bolje
obrazovne mogućnosti za djevojčice. Osim toga, važno nam je da sve
manje djece napušta školu prije vremena, da je kvaliteta nastave
poboljšana, da je sadržaj učenje promijenjen kako bi se zadovoljile domaće
potrebe, te da je kreirano sigurno i zdravo okruženje za učenje djece u
školama.
Zaštita djece
Prevencija i zaštita djece od nasilja i seksualnog zlostavljanja: podržavamo
projekte koji sprečavaju i štite djecu od nasilja i seksualnog zlostavljanja.
Posebno finansiramo projekte škola i/ili zajednica na bazi prevencije koji
osiguravaju i/ili značajno poboljšavaju sigurnost djece od dobne skupine
ranog djetinjstva do srednjeg obrazovanja.
Istraživanjem je utvrđeno da nasilje nad djecom ima snažne, dugotrajne
posljedice na moždanu arhitekturu, psihičko funkcioniranje, mentalno
zdravlje, rizično ponašanje, socijalno funkcioniranje, životni vijek i
zdravstvene troškove. Epidemiološke studije su jasno utvrdile da je nasilje
nad djecom globalni fenomen koji se javlja u svim društvima. Projekti
prevencije i zaštite mogu biti vrlo učinkoviti u očuvanju dobrobiti
potencijalno pogođene djece.
Globalna zdravstvena istraživanja
U svrhu promicanja dječijeg zdravlja podržavamo istraživačke projekte u
zdravstvenim sistemima i u vezi s bolestima povezanim s higijenom.
Istraživanja u zdravstvenim sistemima olakšavaju kvalitetu skrbi i pristupa
skrbi, kao i razvoj, primjenu i provedbu učinkovite prevencije bolesti i
strategije kontrole.
Pogledajte stranicu za više informacija.
Na osnovu poziva za projekte.
Geografski prvenstveno smo fokusirani na područja s najvećom potrebom
za djelovanje: na zemlje u južnoj hemisferi. Međutim, područje rada "zaštita
od nasilja i seksualnog zlostavljanja" podržava aktivnosti u sjevernoj
285
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Kriterij podobnosti
hemisferi, zapadnim i industrijskim zemljama, zbog potrebe za djelovanjem
u tim zemljama.
projekti se uklapaju u naša prioritetna područja,
rješavaju ključnu potrebu u ciljanim zajednicama,
radi se na nedovoljno podržanim područjima,
inovacija: vrhunski pristup i/ili neortodoksno razmišljanje,
jedinstveni, jasno definirani projekti koji nisu samo dodaci i elementi
tekućih projekata,
izvedivo unutar ograničenog vremenskog okvira,
pokazuje potencijal za uticaj,
pokazuje potencijal za skalabilnost,
dobro definirana, sveobuhvatna analiza dionika,
usmjeren na najugroženije zajednice,
dugoročni angažman u zajednici
nadopunjuje državne odgovornosti i kapacitete,
transdisciplinarni, holistički i integrirani pristup,
jačanje kapaciteta, i
konkretni i mjerljivi rezultati.
Kako aplicirati?
http://www.ubs.com/global/en/wealth_management/optimusfoundation
/applications_support.html
Kontakt
UBS AG
Bahnhofstr. 45
P.O. Box
CH-8098 Zurich
Swityerland
Tel: +41 44 234 1111
Web stranica: www.ubs.com
286
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
United States Agency for International Development – USAID
(Agencija za međunarodni razvoj SAD - USAID)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Agencija SAD za međunarodni razvoj
SAD ima dugu istoriju pružanja ruke ljudima u inostranstvu koji se bore za
bolji život, oporavak od prirodnih katastrofa ili koji nastoje živjeti u slobodnoj
i demokratskoj zemlji. Ova briga je obilježje SAD-a širom svijeta, i pokazuje
svijetu naš pravi nacionalni karakter.
Američka politika prema inostranstvu je uvijek imala dvostruku svrhu, s
jedne strane unaprjeđujući američke interese širenja demokratije i slobodnih
tržišta, te poboljšanje uslova života građana u zemljama u razvoju. Trošeći
manje od pola postotka federalnog budžeta, USAID radi širom svijeta kako
bi postigao ove ciljeve.
USAID je nezavisna federalna državna agencija koja radi na osnovu
naputka o inostranoj politici od strane državnog sekretara. Našim radom
podržavamo dugoročan i pravičan ekonomski rast i promociju ciljeva
američke inostrane politike kroz:
- ekonomski rast, poljoprivredu i trgovinu,
- globalno zdravstvo, i
- razvoj demokratije, prevenciju sukoba i humanitarnu pomoć.
Veličina donacije
Različita, ovisi o vrsti poziva za projekte.
Rok za prijave
USAID stalno objavljuje različite pozive za projekte, tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet, uključujući i BIH.
Kriterij podobnosti
Ovisno o vrsti poziva za projekte, najčešće uključujući i organizacije civilnog
društva.
Kako aplicirati?
www.grants.gov/applicants/apply_for_grants.jsp
Kontakt
Information Center
U.S. Agency for International Development
Ronald Reagan Building
Washington, D.C. 20523-1000
USA
Web stranica: www.usaid.gov/ba ili www.grants.gov
287
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
United States Institute of Peace (Američki institut za mir)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
2010 Annual Grant Competition
USIP podržava inovativne projekte izgradnje mira koji uključuju istraživanja,
identifikaciju obećavajućih modela i učinkovitih praksi, razvoj praktičarskih
resursa i oruđa, razvoj planova rada i obrazovanje, programe obuke i
dijaloga, filmove, radio programe i druge medije. Osim toga USIP podržava
projekte prevencije, upravljanja i rješenja konflikta, i promovira izgradnju
mira u post-konfliktnim područjima van granica SAD-a. USIP podržava
aktivnosti koje se mogu primjeniti duž šireg opsega relevantnih disciplina,
vještina i pristupa, interdisciplinarne ili multidisciplinarne prirode.
Tematska područja interesantna za USIP uključuju, ali nisu ograničena na:
- analizu i prevenciju konflikta,
- medijaciju i rješenje konflikta,
- post-konfliktni mir i operacije stabilizacije,
- religija i izgradnja mira,
- žene i djevojke u konfliktu i građenju mira,
- ekonomija i konflikti,
- socijalni, psihološki i fizički uticaj rata i konflikta, i
- mediji i konflikt.
Veličina donacije
Većina projekata podržanih USIP-a je u trajanju od jedne do dvije godine.
Generalno donacija je u iznosu od 50.000 USD do 120.000 USD.
Rok za prijave
Jednom godišnje, rok prijave je 1. oktobar/listopad.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
USIP daje donacije neprofitnim organizacijama i osobama u SAD i
inostranstvu, uključujući: javne i školske institucije, biblioteke, istraživačke,
trening ili obrazovne institucije.
Svaki aplikant može aplicirati sa najviše jednom aplikacijom.
Neuspješni aplikanti iz prethodnih godina mogu priložiti istu aplikaciju samo
ako je ista značajno promijenjena i unaprijeđena.
Prema potrebi prije podnošenja aplikacije kontaktirajte osoblje USIP-a sa
dodatnim pitanjima.
Kako aplicirati?
www.usip.org/grants-fellowships/annual-grant-competition
Kontakt
United States Institute of Peace
1200 17th Street N.W. - Washington, D.C. 20036
Tel: +1 202 457 1700
Faks: +1 202 429 6063
Web stranica: www.usip.org
288
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
UNDEF
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
United Nations Development Fund (Razvojni fond Ujedinjenih nacija)
UNDEF je ustanovljen od strane Generalnog sekretara UN-a u julu/srpnju
2005. godine kao United Nations General Trust Fund, sa glavnim ciljem
podrške demokratizaciji širom svijeta. Podržava projekte koji jačaju glas
civilnog društva, promoviraju ljudska prava i ohrabruju učešće svih grupa u
demokratskim procesima. Velika većina UNDEF sredstava se daje lokalnim
organizacijama civilnog društva, kako onima u tranziciji, tako i onim u
konsolidiranim demokratijama. Na ovaj način UNDEF ima značajnu ulogu u
dopunjavanju UN rada sa vladama na jačanju demokratske vladavine širom
svijeta.
UNDEF-ova primarna svrha je jačanje glasa civilnog društva i učešća svih
grupa u demokratskim procesima. Fond nadopunjava UN napore ka jačanju
i širenju demokratije širom svijeta, te finansira projekte koji za cilj imaju
širenje demokratskog dijaloga i podršku ustavnim procesima, osnaživanje
civilnog društva uključujući osnaživanje žena, obrazovanje o građanskim
pravima i registraciji, pristup informacijama i vladavinu prava u podršci
civilnom društvu i transparentnosti i integritetu.
Veličina donacije
50.000 USD do 500.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 31. decembra/prosinca 2013.
godine, novi se očekuje krajem ove godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet, uključujući Bosnu i Hercegovinu.
Kriterij podobnosti
UNDEF primarno finansira projekte koje implementiraju organizacije
civilnog društva, kao i neovisna tijela, regionalne i međunarodne
organizacije. UNDEF za cilj ima podršku projektima koji rade na mjerljivim i
konkretnim aktivnostima u cilju poboljšanja demokratije i stanja ljudskih
prava na terenu, na taj način prevodeći koncept "demokratije" u praktična
rješenja za ljude, kako bi se njihovi glasovi čuli.
Kako aplicirati?
http://www.un.org/democracyfund/application-materials
Kontakt
Web stranica: www.un.org/democracyfund
289
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
UNESCO International Fund for Cultural Diversity
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
International Fund for Cultural Diversity
UNESCO-ov International Fund for Cultural Diversity (IFCD) podržava
projekte koji za cilj imaju poticanje nastanka dinamičnog kulturnog sektora,
prvenstveno olakšavajući uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih
industrija ili jačanje postojećih.
Svrha IFCD-a je promicanje održivog razvoja i smanjenje siromaštva u
najmanje razvijenim i zemljama u razvoju koje su članice Konvencije o
zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja iz 2005. godine.
IFCD će podržati projekte koji su dizajnirani kako bi:
- olakšali uvođenje kulturnih politika za zaštitu i promicanje
raznolikosti kulturnih izraza i, prema potrebi, ojačali odgovarajuću
institucionalnu infrastrukturu (izraz 'institucionalna infrastruktura' ne
treba tumačiti kao fizičku izgradnju ili obnovu nego kao
menadžment, ljudske resurse, itd.)
- ojačali postojeću kulturnu industriju, i
- poticali nastanak novih kulturnih industrija.
U određenim slučajevima IFCD će podržati aktivnosti koje za cilj imaju
zaštitu kulturnih nasljeđa u opasnosti od uništenja, pod prijetnjom ili im je
potrebna hitna zaštita ili imaju kapaciteta dalje izgradnje.
Veličina donacije
Između 10.000 USD i 100.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren do 15. maj/svibanj 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Veliki broj zemalja širom svijeta.
-
-
Kriterij podobnosti
-
-
Kako aplicirati?
sve zemlje u razvoju članice Konvencije,
sve zemlje članice Konvencije koje su utvrdile postojanje posebnih
situacija na svom području u skladu s člancima 8. i 17. Konvencije i
srodnim operativnim smjernicama,
NVO-i koje dolaze iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije,
koje zadovoljavaju definiciju civilnog društva i kriterija kojima se
regulira ulazak svojih predstavnika na sjednicama organa
Konvencije kao što je spomenuto u operativnim smjernicama koje
se odnose na ulogu i sudjelovanje civilnog društva,
međunarodni NVO-i koje zadovoljavaju definiciju civilnog društva i
kriterije kojima se uređuje prijem predstavnika na sjednicama
organa Konvencije kao što je spomenuto u operativnim
smjernicama koje se odnose na ulogu i sudjelovanje civilnog
društva, a koje predstavljaju projekte s uticajem na podregionalnom, regionalnom ili inter-regionalnom nivou, i
predstavnici ugroženih grupa i drugih društvenih grupa navedenih u
članku 7 Konvencije iz 2005. (tj. žene i druge društvene grupe,
uključujući i pripadnike manjina i domicilnog stanovništva) iz
zemalja u razvoju koje su članice Konvencije.
www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-ofcultural-expressions/how-to-apply/
290
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Kontakt
UNESCO komisija za Bosnu i Hercegovinu
Ministarstvo civilnih poslova
Trg BIH 1
71.000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 33 492 552 (SG); +387 33 492 598
Faks : (387) 33.492.632
E-mail: biljana.camur@mcp.gov.ba (SG); jelena.vukovic@mcp.gov.ba;
Web stranica: http://www.mcp.gov.ba
291
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina
(Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
UNDP program podrške
Djelujući uz podršku globalne razvojne mreže Razvojnog programa
Ujedinjenih nacija, UNDP u BiH od 1996. godine pomaže BiH da što
učinkovitije mobiliše i iskoristi raspoloživa međunarodna sredstva. U svim
našim aktivnostima, podstičemo izgradnju državnih kapaciteta, sprovođenje
neophodnih aktivnosti u ključnim sektorima, kao i promjenu fokusa
razvojnog planiranja sa poslijeratnog oporavka na dugoročni razvoj.
UNDP gradi i njeguje partnerstva sa drugim akterima u oblasti razvoja, te
povezivanjem ljudi znanjem i dijeljenjem globalnog iskustva, pomaže u
mobilizaciji sredstava, dok istovremeno pomaže Bosni i Hercegovini da
dijeli vlastito razvojno iskustvo i stručnost sa drugima. Kroz svoje aktivnosti i
pružanje tehničke pomoći vladinim institucijama i izgradnju lokalnih
kapaciteta UNDP pomaže ulazak BiH u Evropsku uniju.
U svojim nastojanjima da omogući bh. građanima dostojanstven život, bez
obzira na spol, vjeru ili etničku pripadnost, UNDP-ove programske aktivnosti
su prevashodno usmjerene na: smanjenje siromaštva i uključivanje ranjivih
skupina, prikupljanje i uništavanja oružja i smanjenje kriminala, reformu
sudstva, podršku svjedocima, suzbijanje HIV/AIDS i tuberkuloze, izgradnju
lokalnih socio-ekonomskih kapaciteta, te zaštiti okoliša i energetskoj
učinkovitosti.
Programske aktivnosti UNDP-a BiH usklađene su sa ciljevima Okvira
razvojne pomoći UN koji su usvojile UN agencije i Vijeće ministara BiH.
Konsultacije sa Vladom, te unutar zajednice donatora, pokazuju da
očekivani rezultati programskih aktivnosti strateški doprinose postizanju
Milenijumskih razvojnih ciljeva.
Veličina donacije
Ovisno o specifičnim projektima i pozivima za projekte.
Rok za prijave
Tokom godine, u skladu sa pozivima za projekte.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Organizacije civilnog društva registrirane u BiH.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Zmaja od Bosne b.b.
71.000 Sarajevo
Tel: +387 33 239 400
Faks: +387 33 552 330
Email: registry@undp.ba
Web stranica: www.undp.ba
292
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
United Nations Trust Fund for Human Security
Naziv programa
United Nations Trust Fund for Human Security
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS) finansira projekte
koji provode u djelo siguronosni pristup i pružaju konkretnu i održivu korist
ugroženim osobama i zajednicama kojima je ugrožen opstanak, život i
dostojanstvo.
Ljudska sigurnost je u odgovoru na rasprostranjene i različite prijetnje. Ove
prijetnje se mogu brzo širiti unutar i između zemalja i dovesti do težih kriza
koje mogu ozbiljno ugroziti vlade i ljude. U isto vrijeme, sigurnost ljudi
naglašava univerzalnost i međuovisnost sloboda koje su od temeljne
važnosti za ljudski život.
Cilj UNTFHS-a je podržati aktivnosti koje provode UN i/ili druge
organitzacije koje prevode pristup ljudske sigurnosti u praktično djelovanje,
posebno na terenu.
Veličina donacije
Nije specificirana
Rok za prijave
Zadnji rok ze predaju sažetaka
septembar/rujan 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
prijedloga
projekata
je
bio
1.
Više zemalja svijeta uključujući i BiH.
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://www.unocha.org/humansecurity/
Kontakt
http://www.unocha.org/humansecurity/contact
293
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
UN Voluntary Fund for Victims of Torture
(Volonterski fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Grants Program
Fond je osnovala Generalna skupština UN svojom rezolucijom 36/151 16.
decembra/prosinca 1981. godine da bi prikupljali dobrovoljne priloge od vlada,
nevladinih organizacija i pojedinaca za distribuciju nevladinim organizacijama
koje obezbjeđuju humanitarnu pomoć žrtvama torture i članovima njihovih
porodica.
Grantovi se dodjeljuju u takmičarskoj proceduri onim organizacijama koje
pružaju usluge rehabilitacije žrtvama torture. Ova pomoć može da ima oblik
medicinske, psihološke, pravne ili socijalne usluge.
Veličina donacije
Grantovi su do 20.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren do 1. marta/ožujka 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Prihvataju se prijedlozi projekata iz svih regiona.
Kriterij podobnosti
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/TortureFundGuidelines.aspx
Kako aplicirati?
Kontakt
Aplikacije se pripremaju i podnose putem sistema za elektronskog (on-line)
apliciranje koji je na raspolaganju na web stranici Fonda.
Na web stranici se nalazi vodič za korisnike za elektronske (on-line) aplikacije
da bi se pomoglo organizacijama u korišćenju elektronskog sistema za
grantove.
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
UNOG-OHCHR
CH – 1211 Geneva 10
Tel.: + 41 22 917 9315
Faks: + 41 22 917 9017
Email: unvfvt@ohchr.org
Web stranica:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/WhattheFundis.aspx
294
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery
(UN dobrovoljni fond o savremenim oblicima ropstva)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
UN Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UN dobrovoljni
fond o savremenim oblicima ropstva)
Na osnovu rezolucije Opšte skupštine 46/122, podrška iz Fonda će se dati
proširivanju, kroz uspostavljene kanale pomoći, humanitarne, pravne i
finansijske pomoći za osobe čija su ljudska prava teško povrijeđena, kao
rezultat savremenih oblika ropstva.
Podrška će biti pružena za savremene oblike ropstva koji ispunjavaju uvjete
za projekte podrške uključujući oblike povezane s kulturnim praksama kao
što je klasično ropstvo, kmetstvo, prisilni rad, dužničko ropstvo, najgori
oblici dječjeg rada, prisilni i rani brak i prodaja žena, trgovina ljudima i
ljudskim organima, seksualno ropstvo, prodaja djece i djeca u oružanim
sukobima.
Projekti koji se bave kršenjima ljudskih prava koja se polako priznaju kao
savremeni oblici ropstva, a koji pokazuju osnovne karakteristike vlasništva,
kontrole i nasilne prisile i za koje se razvijaju međunarodni standardi
također se mogu kvalificirati za projekte podrške, ali obično će dobiti niži
prioritet.
Veličina donacije
Generalno se podržavaju projekti veličine do 15.000 USD, ali se u
posebnim slučajevima mogu odobriti i projekti veličine do 40.000 USD.
Rok za prijave
Zadnji poziv je bio otvoren do 1. marta/ožujka 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Generalno pravilo je da se podržavaju samo projektni prijedlozi nevladinih
organizacija. Aplikacije vlasti, parlamenata ili administrativnih entiteta,
političkih partija ili narodno oslobodilačkih pokreta nisu prihvatljive
Kako aplicirati?
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/UNVTFCFS/Pages/Apply.aspx
Kontakt
United Nations Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery
(UNCFS)
Palais des Nations CH-1211 GENEVE 10;
Faks: (41 22) 928 90 50; Tel: (41 22) 928 9737 or 928 9164
Email: SlaveryFund@ohchr.org
Web stranica: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/UNVTFCFS/
Pages/WhattheFunddoes.aspx
295
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
UN Women
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Programi podrške
Jula/srpnja 2010. godine, Generalna skupština UN-a je napravila UN
Women, tijelo UN-a za gender jednakost i osnaživanje žena.
Pritom, države članice UN-a su poduzele istorijski korak u promicanju
ciljeva organizacije o ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena. Do
stvaranja UN Women je došlo kao dio programa reforme UN-a, okupljanjem
resursa i mandata za bolje rezultate. UN Women spaja i gradi na osnovama
uspostavljenim od četiri prethodna programa Ujedinjenih naroda, koja su
bila usredotočena isključivo na ravnopravnost spolova i osnaživanje žena:
 Division for the Advancement of Women (DAW),
 International Research and Training Institute for the Advancement
of Women (INSTRAW),
 Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement
of Women (OSAGI), i
 United Nations Development Fund for Women (UNIFEM).
Glavne uloge UN Women su:
 podrška među-vladinim tijelima, kao što su Commission on the
Status of Women, u njihovim pripremama politika, globalnih
standarda i normi.
 pomoć državama članicama za provedbu tih standarda, pružanjem
odgovarajuće tehničke i finansijske podrške za one zemlje koje to
zatraže i priprema učinkovitog partnerstva s civilnim društvom.
 poticanje UN-a na provedbu obaveza o ravnopravnosti spolova,
uključujući i redoviti nadzor sistematskog napretka.
UN Women daje donacije i podržava inovativne i programe sa visokim
uticajem državnih agencija i grupa civilnog društva kroz dva fonda - Fund
for Gender Equality i UN Trust Fund to End Violence against Women. Fund
for Gender Equality je inicijativa više donatora posvećena podršci
programima koji povećavaju ekonomske mogućnosti žena i/ili političko
učešće na lokalnom ili državnom nivou. Vođen od strane UN Women u ime
UN sistema, UN Trust Fund radi na podršci zaustavljanju nasilja na osnovu
spola.
Fund for Gender Equality
Fund for Gender Equality je inicijativa više donatora namijenjena radu na
značajnijim promjenama kroz gender programe fokusirane na ekonomsko
i/ili političko osnaživanje žena na lokalnim i nacionalnim nivoima. Ovaj fond
je jedinstven jer se fokusira na promjenu lokalnih i nacionalnih zakona i
politika u konkretna postignuća na ženskim pravima.
Potencijalni aplikanti mogu aplicirati za jednu od dvije vrste podrške:
 implementacijski grantovi su u veličini od 2 miliona USD do 5
miliona USD za period od dvije do četiri godine. Ovi grantovi
podržavaju programe u zemljama koje su postigle saglasnost o
nacionalnim ili lokalnim planovima, politikama ili zakonima koji
promoviraju gender jednakost i osnaživanje žena i koji su spremni
za implementaciju.
 katalitički grantovi su između 100.000 USD i 500.000 USD, za
jednu ili dvije godine. Ovi grantovi podržavaju ustanovljavanje
strateških koalicija ili partnerstava u kataliziranju razvoja i
prihvatanja gender jednakosti u nacionalnim ili lokalnim planovima,
politikama ili zakonima.
UN Trust Fund to End Violence against Women
296
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
UN Trust Fund in Support of Actions to Eliminate Violence against Women
je ustanovljena od strane Generalne skupštine rezolucijom 50/166 1996.
godine, a vodi je UN Women u ime UN sistema. UN Trust Fund je jedini
multilateralni mehanizam dodjele donacija ekskluzivno posvećen podršci
lokalnim i nacionalnim naporima sprječavanja nasilja nad ženama i
djevojkama.
Kroz donacije se podržavaju:
 strategije primarne prevencije za zaustavljanje nasilja do kojeg je
došlo;
 provedba zakona i vladavinu prava kako bi osigurali pristup pravdi
preživjelih žrtava;
 pristup žrtava kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i drugim
uslugama i podršci;
 politika orijentirana na prikupljanje i analizu podataka i zagovaranje
za promicanje odgovornosti;
 osnaživanje žena za korištenje svojih prava i mobilizacija zajednice
za "nultu toleranciju";
 odgovor na potrebe i prava isključenih skupina žena i djevojaka, i
stavljenje pozornosti na zanemarene oblike nasilja, i
 angažman "novih" aktera i strateških grupa.
Veličina donacije
Ovisno o pozivu za projekte.
Rok za prijave
Na osnovu poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
304 East 45th Street
15th Floor
New York, NY 10017
United States
Tel: +1 212 906 6400
Faks: +1 212 906 6705
Web stranica: www.unwomen.org
UN Women Project Office in Bosnia and Herzegovina
UN House
Zmaja od Bosne b.b.
71.000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 293 400
Faks: +387 33 552 330
297
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Urgent Action Fund for Women's Human Rights
(Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Global Rapid Response Grantmaking
Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund - UAF) obezbjeđuje
pravovremene male grantove u cilju podrške strateškim intervencijama u
situacijama kada se pojavi prilika za unaprjeđenje ženskih ljudskih prava
bilo gde u svijetu. Takve prilike se javljaju kada neočekivani događaj –
pozitivan ili negativan – stvori situaciju u kojoj hitna intervencija može imati
značajan uticaj.
Aktivnosti koje podržava Fond su veoma različite, iako opšti cilj ostaje
unaprjeđenje ženskih ljudskih prava. Fond za hitne akcije dodjeljuje
grantove u tri kategorije:
- odgovor na oružani sukob, rastuće nasilje ili nestabilno političko
okruženje,
- zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja
presedana ili aktivnosti čiji je cilj zaštita već donijetog presedana, i
- zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava.
Nezavisno od kategorije, zahtjevi za grant moraju da odgovaraju sljedećim
kriterijima:
- Strateški - aktivnost je vezana za već postojeći plan za ostvarenje
strukturalnih promjena koje će unaprijediti ženska ljudska prava.
- Nepredviđen i vremenski hitan - situacija ili prilika su nepredviđeni i
akcija mora biti brza da bi bila efikasna.
- Održiv - grupa je u stanju da efikasno sprovede predloženu akciju i
može da obezbjedi sredstva za budući rad u okviru strategije.
- Podržan - grupa ima podršku drugih koji se bave ženskim ljudskim
pravima ili srodnim oblastima, lokalno ili globalno.
Veličina donacije
Maksimalan iznos je 5.000 USD.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Svi kontinenti sem Afrike za koju je zadužen UAF - Afrika.
Kriterij podobnosti
Ženske organizacije mogu da konkurišu za grant. UAF ne daje sredstva za
projekte pojedinaca ili organizacijama koje vode muškarci. UAF ne
dodjeljuje grantove za humanitarne akcije, opšte programske aktivnosti,
dugoročne projekte ili učešće na konferencijama. Fond za hitne akcije
posvećen je principu nenasilja. UAF ne podržava grupe ili pojedince koji
podržavaju ili su uključeni u nasilje.
Kako aplicirati?
www.urgentactionfund.org/index.php?id=68
Kontakt
Urgent Action Fund
3100 Arapahoe Ave. Suite 201
Boulder, CO 80303 USA
Tel: +1 303 442 2388
Faks: +1 303 442 2370
Email: urgentact@urgentactionfund.org
Web stranica: www.urgentactionfund.org
298
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Veolia Environment Foundation (Veolia fondacija za zaštitu životne okoline)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Veolia Environnement Foundation (Veolia fondacija za zaštitu životne
okoline)
Veolia fondacija za zaštitu životne okoline je vodeća fondacija privatnog
sektora u Francuskoj koja podržava projekte neprofitne zajednice koji
doprinose radu na terenu, razvoju radne snage i očuvanju životne okoline u
Francuskoj i inostranstvu.
Jedinstveno je to što u svaki projekat koji je podržan ima sponzora koji je
zaposlenik kompanije.
Fondacija se fokusira na tri prioritetna područja:
- humanitarna pomoć,
- društvena kohezija i savjetovanja oko poslova, i
- očuvanju životne okoline i zaštita biološke raznolikosti.
Fondacija razmatra sve zahtjeve bez obzira na veličinu. Ne postoji
maksimalna i minimalna granica iznosa podrške, iako grant ne može
prelaziti 50% budžeta projekta. Podrška je namijenjena za dopunu javnih i
privatnih subvencija ili novčanih sredstava, kao i postojećih resursa
aplikanta. Cilj Fondacije je dati voditeljima projekta dodatno snagu sa
grantom namijenjenim prvenstveno za pokrivanje finansijskih izdataka, bilo
materijalnih ili nematerijalnih, osim operativnih troškova.
Rok za prijave
U 2014. godini za sada ne prihvataju aplikacije, ali se novi pozivi očekuju u
skorije vrijeme.
Geografsko područje
podrške
Više zemalja širom svijeta.
Kriterij podobnosti
Fondacija radi u okviru korporativnog pokroviteljstva. Podržani projekat
podržava mora biti orijentiran na lokalne zajednice, neprofitne inicijative,
uklapajući se u sljedeća područja djelovanja:
- humanitarna kriza i razvojna pomoć,
- socijalna kohezija i savjetovanje,
- očuvanje životne okoline i zaštita biološke raznolikosti.
Kako aplicirati?
http://fondation.veolia.com/en/applying-for-grant.htm
Kontakt
http://fondation.veolia.com/en/contact.htm
299
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Vijeće Evrope
Naziv programa
Grantovi za male projekte
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
Veličina donacije
se
Vijeće/Savjet Evrope je osnovano da bi:
- Štitilo ljudska prava, parlamentarnu demokratiju i vladavinu zakona,
- Napravilo širom evropskog kontinenta dogovore o standardizaciji
socijalne i zakonodavne prakse u zemljama članicama, i
- Promoviralo svijest o evropskom identitetu zasnovanom na
zajedničkim vrijednostima kroz različite kulture.
Od 1989. godine, Vijeće/Savjet Evrope:
- Djeluje kao politički stabilizator i vrši monitoring nad evropskim
post-komunističkim demokratijama.
- Pomaže zemljama centralne i istočne Evrope u provođenju
političkih, pravnih i ustavnih reformi paralelno sa ekonomskom
reformom
- Uči o novim saznanjima u oblasti ljudskih prava, lokalne
demokratije, obrazovanja, kulture i zaštite okoliša
Vijeće/Savjet Evrope je međunarodna organizacija 47 država članica šire
evropske regije. 47 država - 800 miliona stanovnika.
Vijeće/Savjet Evrope je odlučilo da otvori Ured sekretarijata Vijeća Evrope u
Bosni i Hercegovini u aprilu 1996. godine u Sarajevu, na osnovu Aneksa 6
(Sporazum o ljudskim pravima) Opšteg okvirnog mirovnog sporazuma za
Bosnu i Hercegovinu, potpisanog u Parizu 14. decembra 1995., po kojemu
je trebalo da doprinese osnivanju Komisije za ljudska prava Bosne i
Hercegovine, pomogne instituciju Ombudsman...a za ljudska prava, te
imenuje inostrane sudije shodno Aneksima 4 i 7 Dejtonskog sporazuma.
Inicijalno, zadatak Ureda je bio da, pored aktivne pomoći u primjeni Aneksa
6. Opšteg sporazuma, zajedno sa drugim međunarodnim organizacijama,
pomogne pripremi Bosne i Hercegovine da postigne standarde za prijem u
punopravno članstvo Vijeća Evrope, s obzirom na zahtjev koji je Bosna i
Hercegovina podnijela u aprilu 1995., te da promovira vrijednosti
Vijeća/Savjeta Evrope.
Razmjenom pisama između generalnog sekretara Vijeća Evrope i ministra
vanjskih poslova Bosne i Hercegovine sačinjen je sporazum o statusu
ureda Sekretarijata Vijeća Evrope u Sarajevu, te o statusu zvaničnika i
eksperata Vijeća Evrope.
Vremenom, aktivnosti Ureda su se širile tako da danas, pored inicijalnih
aktivnosti koje su ispunjene, one pokrivaju manje-više skoro sve oblasti na
kojima radi Vijeće Evrope.
U okviru zadnjeg poziva za projekte Ured Vijeća Evrope u Bosni i
Hercegovini poziva mlade osobe i omladinske nevladine organizacije iz
Bosne i Hercegovine, da dostave svoje projektne prijedloge u vezi sa
posebnim pozivom za prijavu za male, kratkoročne projekte, koji će se
finansirati od strane Vijeća Europe u okviru programa podrše izborima.
Vijeće Europe želi podržati male projekte vođene od strane mladih, a koji se
odnose na podizanje svijesti i učešće mladih birača na opštim izborima u
oktobru 2014. godine u Bosni i Hercegovini. Ovaj poziv za prijavu Vijeća
Evrope će dati prioritet kampanjama motiviranim, kreiranim, dizajniranim i
vođenim od strane mladih, a koje će biti implementirane od strane
omladinskih nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine.
U okviru zadnjeg poziva su davani grantovi do 2.500 eura ( (približno 5.000
KM).
300
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Rok za prijave
Geografsko područje
podrške
Kriterij podobnosti
Zadnji rok za podnošenje prijava je bio 13. april 2014.
BiH
Na osnovu poziva za projekte,
Kako aplicirati?
https://bs-ba.facebook.com/coe.sarajevo
Kontakt
Kancelarija Savjeta/Vijeća Evrope u BiH
Zmaja od Bosne 7-7a (zgrada Importanne centra)
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 264 360
Faks: +387 33 590 447
Email: coe.sarajevo@coe.int
301
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Virginia Gildersleeve International Fund
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Grant Program
Virginia Gildersleeve International Fund (VGIF) daje male grantove za
projekte koji osnažuju žene i djevojke u lokalnim zajednicama zemalja u
razvoju.
VGIF podržava:
razvoj zajednica,
zdravlje i nutritivnu podršku,
treninge opismenjavanja i liderstva,
odgojno-obrazovne seminare i radionice,
ženska ljudska prava, i
organizacije kojima upravljaju žene.
Veličina donacije
Do 7.500 USD.
Rok za prijave
Zadnji poziv za prijave je bio otvoren do 31. jula/srpnja 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Podržavamo ženske organizacije sa sjedištem van SAD davanjem malih
grantova za različite projekte u lokalnim zajednicama.
Kako aplicirati?
www.vgif3.org/projects2tier/index.asp
Kontakt
The Virginia Gildersleeve International Fund, Inc.
11 Broadway, Suite 510,
New York, N.Y., U.S.A. 10004
Email: vgif@vgif.org
Web stranica: www.vgif.org
302
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Virtual Foundation (Virtuelna fondacija)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Virtual Foundation
Fokus Virtual Foundation je dvostruki: ohrabrivanje osobne filantropije
građana iz svih sfera života i podrška lokalnim projektima iniciranim od
strane NVO-a u svojim lokalnim zajednicama.
Projekti koji se podnose Fondaciji trebaju biti u jednoj od sljedećih
kategorija:
životna okolina,
ljudsko zdravlje,
izgradnja zajednica i održive ekonomske aktivnosti, i
povećanje kapaciteta lokalnih organizacija.
Veličina donacije
100 USD do 5.000 USD.
Rok za prijave
Stalno otvoren poziv za projekte.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
NVO-i koji rade na temama zaštite životne okoline, ljudskog zdravlja i
održivog razvoja.
Kako aplicirati?
www.virtualfoundation.org/whatis/
Kontakt
Email: cschmidt@ecologia.org
Web stranica: www.virtualfoundation.org/whatis
303
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Visions sud est
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Visions sud est
Švicarski fond visions sud est je pokrenut od strane Foundation trigon-film
Baden i Fribourg Film Festival, u saradnji s Nyon's Visions du Reel i uz
podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (Swiss Agency for
Development and Cooperation). On podržava filmske produkcije iz Azije,
Afrike, Latinske Amerike i istočne Evrope i za cilj ima učiniti ih što je
moguće više vidljivim u svijetu i garantirati njihovu distribuciju u Švicarskoj.
Cilj je poticati nezavisne produkcije i kasnije distribucije u Švicarskoj a i u
Evropi, i to dugometražnih (u trajanju od najmanje 70 minuta) igranih
filmova za kina, te dokumentaraca u postprodukciji (ne i kratkih i TV
filmova!) sa južne hemisfere (Afrika, Latinska Amerika i Azija) i iz istočne
Evrope (osim članica EU). Stoga glavni dijelovi filma moraju biti snimljeni u
tim zemljama i, osim u posebnim okolnostima, na lokalnom ili regionalnom
jeziku. Ova podrška nadalje trebaju imati ulogu 'katalizatora' filmske
industrije u zemlji porijekla proizvodnje.
Fikcionalni filmski projekat će biti podržan s najviše 50.000 švicarskih
franaka za proizvodnju ili najviše 20.000 franaka za post-produkciju.
Dokumentarac će biti podržan u maksimalnom iznosu od 15.000 franaka za
post-produkciju. Podrška podrazumijeva prava globalne distribucije za
Švicarsku. Suma koju donira Visions sud est fond za pojedinačni projekat
ne može biti veća od 10% vrijednosti projekta.
Rok za prijave
Idući rok prijave je 24. februar/veljača 2015. godine.
Geografsko područje
podrške
Veliki broj zemalja širom svijeta uključujući i BiH.
Kriterij podobnosti
Postoje dvije vrste finansijske podrške:
- Podrška proizvodnji igranih filmova na temelju dokumenata koji
potvrđuju izvedivost projekta (minimalno 40% finansiranja mora biti
dobijeno prije podnošenja zahtjeva).
- Podrška doradi (post-proizvodnja) fikcionalnih i dokumentarnih
filmova na temelju prve verzije i dorade koncepta.
Kako aplicirati?
www.visionssudest.ch/?formular
Kontakt
Visions sud est
secretariat
Limmatauweg 9
CH-5408 Ennetbaden
Switzerland
Email: info@visionssudest.ch
Web stranica: www.visionssudest.ch
304
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Vlada Japana
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Veličina donacije
Grass Roots Projects (GAGP)
GAGP je fokusiran na podršku lokalnim zajednicama odnosno direktno
stanovništvu, odnosno generalno za cilj ima pružanje pomoći zemljama u
razvoju u namjeri da se pomogne socijalno-ekonomski sektor i da se
zadovolje osnovne humanitarne potrebe zemalja u razvoju. U okviru GAGP
grantovi se dodjeljuju organizacijama civilnog društva (npr. udruženjima
povratnika, udruženjima poljoprivrednika) ili opštinama koje sprovode
relativno male projekte.
Unutar programa GAGP Japan je podržao veći broj projekata koji se
baziraju na humanitarnim potrebama, kao i one koji stvaraju bolje
okruženje.
U Bosni i Hercegovini većina projekata koji su implementirani unutar GAP-a
spada u slijedeće kategorije:
- ruralni razvoj,
- obrazovanje,
- socijalna zaštita,
- javno zdravstvo, i
- pomoć aktivnostima za deminiranje.
Unutar GAGP maksimalan iznos raspoloživih sredstava je 10 miliona JPY
(priblizno 60.000 EUR ili 120.000 KM) po projektu. Međutim, za projekte
pomoći aktivnostima za deminiranje maksimalan iznos granta po projektu
iznosi do 100 miliona JPY (približno 600.000 EUR ili 1.200.000 KM).
Rok za prijave
Tokom godine na osnovu otvorenih poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
BiH.
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati?
Kontakt
Aplikacija može biti prihvaćena od neprofitne organizacije koja sprovodi
projekat socio-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini.
Odgovarajući kandidati su: nevladine organizacije na lokalnom i
međunarodnom nivou, lokalne organizacije u zajednici, osnovne ili srednje
škole, institucije primarne zdravstvene zaštite (zdravstvene ambulante,
domovi zdravlja), institucije vlasti na lokalnom nivou.
Po primitku aplikacije, Ambasada Japana provjerava cilj, trošak i očekivani
socijalno-ekonomski pozitivni uticaj projekta. Za sve projekte koji su uzeti u
razmatranje Ambasada će napraviti preselekciju onih projekata koji
odgovaraju ciljevima GAGP-a i osoblje Ambasade će upriličiti posjetu
potencijalnom projektu. Ambasada će ih predložiti Ministarstvu inostranih
poslova Japana koje je krajnja institucija koja odobrava projekte.
Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini
Bistrik 9, 71000, Sarajevo
Tel: +387 33 277 500
Faks: +387 33 209 583
Email: japanbih@bih.net.ba
Web stranica: www.bosnia.emb-japan.go.jp/index_l.html
305
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Wallace Global Fund (Wallace globalni fond)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Wallace Global Fund
Programska područja:
- prirodni resursi,
- ženska ljudska prava,
- pravda,
- mediji i liderstvo, i
- građanski angažman.
Misija: promoviranje informiranih i angažiranih građana, borba protiv
nepravde, zaštita prirodne različitosti i prirodnih sistema o kojima ovisi čitav
život.
Ciljevi:
- efikasna zaštita životne okoline i prirodnih resursa, kao i njihovih
kapaciteta zadovoljenja ljudskih potreba,
- progresivne javne politike koje služe zajedničkom dobru, zaštiti
građanskih sloboda, i štite od korporativnih zloupotreba,
- održivi nivoi ljudskog stanovništva, i
- jednaka pravda za sve.
Veličina donacije
Prosječna veličina donacije je 50.000 USD, sa većinom donacija od 2.000
USD do 400.000 USD. Fond daje jedno i višegodišnje donacije.
Rok za prijave
Aplikacije se razmatraju na tromjesečnoj osnovi u martu/ožujku, junu/lipnju,
septembru/rujnu i decembru/prosincu.
Geografsko područje
podrške
Većinom SAD, ali i čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
www.wgf.org/grants
Kontakt
Wallace Global Fund
1990 M Street, NW, Suite 250
Washington, DC 20036 USA
Tel +1 202 452 1530
Faks: +1 202 452 0922
Email: tkroll@wgf.org
Web stranica: www.wgf.org
306
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Welcome Trust
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Welcome Trust
Strateški cilj je podrška biomedicinskim zdravstvenim istraživanjima i
treninzima sa sljedećim ciljevima:
- Širenje osnovice za naučne napore ulaganjem u izvrsne naučnike
koji imaju najveći potencijal da unaprijede znanja, te osiguranje da
imaju resurse koji su im potrebni za obavljanje svog posla.
- Povećanje podrške području nauke sa potencijalom za zdravlje ljudi
i životinja. Također ćemo podržati javne programe angažmana za
podizanje profila istraživanja i promicati informiranu raspravu o
svom uticaju u tim društvima.
- Podrška međunarodnima mrežama i partnerstva fokusirana na
zdravstvena istraživanja u zemljama sa niskim i srednjim
primanjima, a koji će olakšati razmjenu ideja i resursa te u
konačnici ubrzati znanstveni napredak.
Biomedicinska nauka: Podržavamo istraživanja u svim aspektima nauke, od
molekula i stanica vitalnih za život, preko istraživanja širenja bolesti ili
vektora bolesti širom svijeta, do kliničke i javno-zdravstvenih istraživanja za
poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite. Istraživanje može biti u
laboratoriju, klinici ili na terenu, a može uključivati eksperimentalne i
teorijske pristupe.
Globalne zdravstvene sheme: zajednički program Wellcome Trust, UK
Medical Research Council (MRC) i Department for International
Development za finansiranje intervencija koje će pomoći poboljšanju
zdravlja u zemaljama sa niskim i srednjim primanjima, s posebnom pažnjom
na glavne uzroke smrtnosti.
Istraživačke nagrade u biomedicinskim naukama: finansiranje vrhunskih
istraživača s uvjerljivim dugoročnim vizijama za svoja istraživanja.
Veličina donacije
Na osnovu poziva za projekte.
Rok za prijave
Tokom godine na osnovu poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
Kao dio strategije ohrabrujemo projekte iz zemalja sa niskim i srednjim
prihodima uključujući područje srednje i istočne Evrope.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Wellcome Trust
Gibbs Building
215 Euston Road
London NW1 2BE, UK
Tel: +44 20 7611 8888
Faks: +44 20 7611 8545
Web stranica: www.wellcome.ac.uk
307
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Whitley Fund for Nature (Whitley fond za prirodu)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti
finansiraju?
se
Whitley Funds for Nature Conservation Projects (Whitley fond za projekte
zaštite prirode)
Whitley Awards za cilj ima zaštitu i djelatno komuniciranje – osobe koje
nadahnjuju i koji su podržane od strane angažiranog tima. Whitley Awards
prepoznaju liderske kvalitete osoba koje rade s učinkovitim timovima sa
jakim iskustvom očuvanja prirode. Traže ljude koji su izvrsni ambasadori
posla koji rade. Učinkovitost očuvanja je rezultat timskog rada, ali aplikacije
moraju navesti lidera tima tima koji bi bio dobitnik Whitley Award ako je
aplikacija uspješna.
WFN će podržati projekte koje su usmjereni na očuvanje prirode; ugrožena
staništa; projekte koji koriste flagship vrste kao žarišne tačke za pokretanje
lokalnih zajednica; projekte očuvanja biološke raznolikosti i povezanih
razvojnih egzistencija koji smanjuju pritisak na prirodne resurse ili koriste
prirodne resurse na održiv način; rješavanje sukoba ljudsko-životinjskog
svijeta; očuvanje ugroženih vrsta na licu mjesta - zainteresirani smo za sve
ove projekte. Uglavnom, korist će imati projekti koji imaju pristup
ekosistemu i imaju dugoročne korist.
Veličina donacije
Veličina donacije je do 35.000 funti.
Rok za prijave
Naredni rok prijave projekata je do 31. oktobra/listopada 2014. godine.
Geografsko područje
podrške
Aplikanti mogu dolaziti iz zemalja koje nisu definirane kao zemlje sa visokim
prihodima na osnovu defincije Svjetske banke.
Dobitnici Whitley Awards su državljani zemalja u kojima su usmjerene
njihove aktivnosti očuvanja (tj. oni su tu rođeni ili su živjeli tamo dugo
vremena i imaju nacionalnost te države). To je zato što smatramo da ti ljudi
često imaju razumijevanja potrebno da dođe do dugoročnih promjena i
izgradnje kapaciteta na lokalnom nivou.
Kriterij podobnosti
Kako aplicirati?
http://whitleyaward.org/2014/08/apply-now-for-the-whitley-awards-2015
Kontakt
6 Walmer Courtyard
225 Walmer Road
London
W11 4EY
Tel: +44 20 7221 9752
Email: info@whitleyaward.org
Web stranica: http://whitleyaward.org
308
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
World Association for Christian Communication
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju
Veličina donacije
World Association for Christian Communication
WACC je međunarodna ekumenska profesionalna organizacija koja
promovira komunikaciju za društvenu promjenu. Podržava projekte
komunikacije prije svega u zemljama u razvoju.
Projektna područja za koja se obezbjeđuje podrška su:
prava komunikacija i javni glasovi: jačanje radia u zajednicama,
prava komunikacija i javni glasovi: praćenje izvještavanja o
ruralnom siromaštvu,
prava komunikacija i javni glasovi: gender i komunikacija, i
prava komunikacija i javni glasovi: putevi do digitalnih granica.
Većina projekata podržanih od starne WACC-a je između 8.000 i 10.000
EUR. Razmotrićemo projekte do 15.000 EUR. Aplicirati možete sa ukupnim
budžetom do 30.000 EUR gdje ostatak sredstava obezbjeđuje drugi
partner.
Rok za prijave
Zadnji poziv za projekte je bio otvoren do 17. avgusta/kolovoza 2014.
godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Aplicirati mogu organizacije, uključujući crkve ili ustanove povezane sa
crkvom, nevladine organizacije ili druge lokalne grupe. WACC ne prihvaća
aplikacije od pojedinaca ili državnih institucija.
Kako aplicirati?
http://www.waccglobal.org/our-actions/apply-for-a-grant
Kontakt
WACC Canada
308 Main Street, Toronto ON
Canada M4C 4X7
Tel: +1 416 691 1999
Faks: +1 416 691 1997
WACC UK
71 Lambeth Walk, London
SE11 6DX
Tel: +44 207 735 2877
Email: info@waccglobal.org
Web stranica: www.waccglobal.org
309
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
WorldView
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
WorldView grantovi
WorldView is a CBA (Commonwealth Broadcasting Association). Projekat
za cilj ima unaprijediti britansko razumijevanje i svijest o svijetu u razvoju
putem emitiranja na glavnim i digitalnim medijima. WorldView podržava
proizvođače koji imaju za cilj donijeti bogatstvo i raznolikost šireg svijeta
publici u Velikoj Britaniji. “Početna” sredstva se dodjeljuje proizvođačima
omogućavajući im da provedu vrijeme u svijetu u razvoju istražujući priče,
identificirajući likove i lokacije i snimajući testne snimke. CBA/WorldView je
podržan od UKaid iz Department for International Development.
UKAID/DFID.
Multimedijalni fond je specifična individualna inicijativa. Grantovi
multimedijalnog fonda pružaju priliku za afirmirane medijske
producente/multimedijalne novinare, da provedu do tri mjeseca u
istraživanju priča i programa/ ideje u svijetu u razvoju.
Iznos koji će se dodijeliti je različit, ovisno o odredištu i trajanju boravka, ali
je do maksimalne vrijednosti od 10.000 funti.
Fond za nove žanrove je za specifične inicijative ideja. Ovaj fond podržava
razvoj izvornog, jasnog i revolucionarnog pripovijedanja, kako od novih tako
i etabliranih filmaša, povezivanje i razvoj publike, kako u Velikoj Britaniji
tako i širom svijeta. Projekti bi trebali biti u okvirima fikcije ili dramske
dokumentarne sfere i/ili da imaju inovativne elemente multi-platforme.
Radeći s vodećim i talentima u nastajanju iz cijelog svijeta, ovaj fond
pomaže odražavati i razvijati pitanja problema šireg svijeta koji povezuju
nove publike, kako u elektronskim medijima i multiplatformama, tako i na
međunarodnom nivou. Grantovi u iznosu do 20.000 funti su dostupni za
istraživanje, razvoj i pilote.
Veličina donacije
Različita u okviru poziva za projekte.
Rok za prijave
Različit u okviru poziva za projekte.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kako aplicirati?
http://worldview.cba.org.uk/fund/multimedia-fund
http://worldview.cba.org.uk/fund/new-genres-fund
Kontakt
WorldView
Rm 1.80
DEV
UEA
Norwich
Norfolk NR4 7TJ
United Kingdom
Tel: +44 1603 593 362
Web stranica: http://worldview.cba.org.uk
310
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Young Explorers Grants (Donacije za mlade istraživače)
Naziv programa
Donacije za mlade istraživače
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Young Explorers Grants nudi mogućnosti osobama između 18 i 25 godina
da rade na istraživanjima, očuvanju i istraživačkih putovanjima vezanim uz
projekte u skladu s postojećim donacijama National Geographic-a,
uključujući: Committee for Research and Exploration, Expeditions Council i
Conservation Trust.
The Young Explorers Grants Program podržava različite projekte koji nisu
pokriveni drugim finansiranjem.
Veličina donacije
Između 2.000 USD i 5.000 USD.
Rok za prijave
Tokom čitave godine.
Geografsko područje
podrške
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Osobe koje imaju između 18 i 25 godina.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
www.nationalgeographic.com/field/grants-programs/yeg-application
Opšti ciljevi
311
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Youth in Action (Mladi u akciji)
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Mladi u akciji
Opšti ciljevi navedeni u pravnoj osnovi programa Mladi u akciji su:
- promovisanje aktivnog građanstva mladih,
- razvijanje solidarnosti i promovisanje tolerancije među mladima, posebno
sa ciljem njegovanja društvene kohezije u Evropskoj Uniji,
- podsticanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja,
- doprinos razvoju kvalitetnog sistema podrške za aktivnosti mladih i
kapaciteta organizacija civilnog društva na području rada mladih i za
mlade, i
- promovisanje evropske saradnje u sektoru mladih.
Opšti ciljevi provode se na projektnom nivou uzimajući u obzir stalne
prioritete programa Mladi u akciji.
1. Evropsko građanstvo
Probuditi svijest mladih ljudi o tome da su građani Evrope prioritet je
programa Mladi u akciji. Cilj je ohrabriti mlade da razmišljaju o evropskim
temama, posebno o evropskom građanstvu, te ih uključiti u rasprave o
izgradnji budućnosti Evropske Unije
2. Učešće mladih u društvu
Glavni prioritet programa Mladi u akciji je učešće mladih u demokratskom
životu. Generalni cilj ovog prioriteta je podrška mladim ljudima da postanu
aktivni građani. Ovaj cilj ima sljedeće tri dimenzije, identifikovane u rezoluciji
Savjeta Evrope o zajedničkim ciljevima o učešću i informisanosti mladih:
• povećati učešće mladih u građanskom životu njihovih zajednica;
• povećati učešće mladih u sistemu reprezentativne demokratije;
• veća podrška učešća u različitim formama obrazovanja.
Projekti finansirani od strane programa Mladi u akciji bi trebali reflektirati
ove tri dimenzije koristeći učešće kao pedagoški princip za implementaciju
tih projekata.
3. Kulturna različitost
Poštivanje kulturnih razlika zajedno sa borbom protiv rasizma i ksenofobije
su prioriteti programa Mladi u akciji. Facilitirajući zajedničke aktivnosti
mladih ljudi različitih kulturnih, etničkih i religijskih pozadina, program ima za
cilj razvoj interkulturnog učenja kod mladih ljudi.
Uzimajući u obzir dosadašnji razvoj i realizaciju projekata, ovo znači da
mladi ljudi koji učestvuju u projektima treba da postanu svjesni svojih
interkulturnih dimenzija i kompetencija. Radne metode interkulturnog učenja
treba da omoguće učesnicima u projektu učestvovanje na jednakim
osnovama.
4. Uključivanje mladih sa manje mogućnosti
Važan prioritet Evropske komisije je da omogući mladima sa manjim
mogućnostima pristup programu Mladi u akciji. Omladinske grupe i
organizacije bi trebale preduzeti odgovarajuće mjere koje će omogućiti
uključivanje specifičnih ciljnih grupa. Program Mladi u akciji je program za
sve, te je potrebno uložiti trud da se uključe mladi sa posebnim potrebama.
U uskoj saradnji sa Nacionalnim agencijama i SALTO resursnim centrima,
Evropska komisija je uspostavila strategiju za inkluziju mladih sa manjim
mogućnostima u programu Mladi u akciji. Program Mladi u akciji posebno
se dotiče pitanja mladih koji imaju nedovoljnu ili lošu obrazovnu, socijalnoekonomsku ili geografsku pozadinu te su program označeni kao mladi sa
posebnim potrebama.
Osim stalnih prioriteta u 2010. godini prioriteti su:
312
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
 Evropska godina borbe protiv siromaštva i društvene isključenosti.
Sa ovim prioritetom cilj je poticanje projekata usmjerenih na podizanje
svijesti mladih ljudi o odgovornosti svih u borbi protiv siromaštva i
marginalizacije, kao i na promicanje i uključivanje skupina s manje
mogućnosti. To se prije svega odnosi na projekte usmjerene na poticanje
mladih ljudi da razmišljaju o prevenciji, načina izlaska iz i o posljedicama
siromaštva; projekti rješavanja pitanja marginalizacije i različitih oblika
diskriminacije, kao što su one utemeljene na spolu, invalidnosti ili etničkim,
vjerskim, jezičnim ili migrantskim osnovama. U tom kontekstu posebna
pažnja bit će posvećena na projekte koji promoviraju aktivno sudjelovanje:
(a) mladih s invaliditetom, poticanje razmjene između mladih ljudi sa i bez
invaliditeta, kao i projekte usmjerene na pitanja invalidnosti u našem
društvu; (b) mladi iz migrantskih podrijetla ili etničkih, vjerskih ili jezičnih
manjina. U tom kontekstu projekti koji uključuju angažman mladih ljudi
romske populacije će se poticati gdje god je to relevantno.
 Nezaposlenost mladih i promocija aktivnog učešća nezaposlenih
mladih u društvu.
Kroz ovaj prioritet cilj je poticanje projekata rješavanja pitanja
nezaposlenosti mladih, te poticanje aktivnog sudjelovanja mladih
nezaposlenih ljudi u društvu.
 Podizanje svijesti i mobilizacija mladih ljudi širom oko globalnih
izazova (kao što su održivi razvoj, klimatske promjene, migracije,
Milenijski ciljevi razvoja).
Sa ovim prioritetom cilj je poticanje projekata usmjerenih na podizanje
svijesti mladih ljudi o njihovoj ulozi kao aktivnih građana u globaliziranom
svijetu, kao i poticanje njihovog razumijevanja globalne solidarnosti i
predanost aktuelnim temama.
Veličina donacije
Različita.
Rok za prijave
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/index_en.php
Geografsko područje
podrške
BiH, Evropa, svijet.
Kriterij podobnosti
Za implementaciju akcija i pod-akcija navedenih u Programskom vodiču,
bilo od strane Izvršne agencije ili nacionalnih agencija, obratite pažnju na
specifična pravila svake akcije u dijelu B Vodiča.
Kako aplicirati?
http://ec.europa.eu/youth/youth/doc152_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Kontakt
Udruženje IPAK-MGB
Patriotske lige 10
75.000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 35 257 097
Faks: +387 35 257 474
Email: ipak@ipak-mgb.ba
Web stranica: www.ipak-mgb.ba
313
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
ZED Grant
Naziv programa
Opšti ciljevi
Koje aktivnosti se
finansiraju?
Zed Grant
Zed Grant (ranije poznat pod nazivom Cda-Project Grant) pruža podršku
struktuiranoj praksi umjetničke prakse zasnovane na istraživanju. Za cilj ima
poticanje zajednice praktičara koji kroz svoj rad istražuju spekulativni
potencijal znanja.
Zed Grant podržava programe prezentacija projekata, radionice i
predavanja-predstave i za cilj imaju stvaranje dijaloga i diskusiju o
umjetničkom istraživanju.
Zed Grant daje grantove za podršku produkciji umjetničkih istraživačkih
projekata. Podrška je usmjerena je na podupiranje i otvaranje rasprave o
umjetničkom istraživanju u proširenoj mreži putem međunarodnog
otvorenog poziva. Bez ikakvih ograničenja na sadržaj, predloženi projekti
trebaju predložiti nove oblike i metodologije rada.
Veličina donacije
10.000 EUR.
Rok za prijave
U toku je odlučivanje o projektima za 2014. godinu, naredni poziv se
očekuje iduće godine.
Geografsko područje
Čitav svijet.
Kriterij podobnosti
Autori (uključujući umjetnike, kustose, pisce, mislioce, itd.) bilo koje
nacionalnosti, neovisno o godinama, mogu predložiti projekte koji će biti
implementirani individualno ili zajednički.
Aplikanti mogu podnijeti umjetničke istraživačke projekte koji su trenutno u
fazi proizvodnje ili oni koji bi trebali biti završeni tokom šestomjesečnog
razdoblja nakon datuma odabira.
Kako aplicirati?
Pogledajte web stranicu za više informacija.
Kontakt
Cda-Projects Grant
İstiklal Cad. Mısır Apt. No:163 K.2 D.5
Beyoğlu / İstanbul 34433
Turkey
Tel: +90 212 251 12 14
Faks: +90 212 251 42 88
Email: grant@zedgrant.org
Web stranica: http://www.zedgrant.org
314
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
1%CLUB
1%CLUB platforma koja povezuje pametne razvojne projekte sa ljudima, novcem i znanjem širom svijeta.
Koji su uslovi za projekte u 1%CLUB?
 Projekat se implementira u zemlji u razvoju.
 Projekat je jedinstvena aktivnost koja daje impuls dugoročnom poboljšanju uslova života
zainteresiranih strana.
 Projekat jedinstven poduhvat, ograničen vremenom i resursima, i ima jasan projektni rezultat:
1%CLUB nije platforma za plaćanje generalnih operativnih troškova.
 Projekat je mali, jasan i konkretan, a budžet projekta nije veći od 5.000 EUR.
 Pokretač projekta ima zadovoljavajući pristup internetu tako da može imati redovan pristup
ažuriranim informacijama na stranici projekta 1%CLUB.
 Pokretač projekta je spreman pokazati projekat ili projektnu ideju svim članovima/icama 1%CLUB
kako bi oni/e mogle dati svoj lični doprinos u znanju i dati preporuke za poboljšanja.
 Kada se projekat implementira, pokretač projekta piše evaluaciju na projektnoj stranici. Ovo može
biti urađeno kroz postove na web stranici, fotografije, i/ili videa.
 Projektni prijedlog ne bi trebao širiti vjerska ubjeđenja i/ili biti primarno korišten za traženje
finansiranja za studiranje, školovanje ili istraživanje.
 Pokretač projekta je direktno povezan sa nevladinom organizacijom, školom ili kompanijom ili je
član/ica Earth Charter Youth Network.
Molimo Vas da imate na umu general terms and conditions za puni vodič o projektima.
Dobro je za znati prije početka!
Molimo Vas da imate na umu da mi ne nudimo grantove. Kao 1%CLUB, mi nudimo platformu gdje
možete predstaviti svoj projekat, izvjestiti o napretku i promovirati ga kako bi dobili donacije i privukli
ekspertizu. Uspješnost ovisi o tome kako aktivno koristite različita oruđa kako bi promovirali svoj projekat.
Vi ga činite uspješnim!
Bilješka: Molimo Vas da imate na umu da su najuspješnije priče iz 1%PROJECTS došle kao rezultat
aktivnog učešća pokretača projekta. Što više promovirate svoj projekat kroz online mreže (npr. Facebook,
Twitter, LinkedIn), veći uspjeh možete postići.
Za više informacija pogledajte Manual Project Proposal (PDF).
Ako imate dodatnih pitanja contact us.
Više informacija: http://onepercentclub.com/
315
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Bespovratna sredstva za privatne kompanije u poplavama pogođenim područjima
FIRMA projekat financiran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Švedske
agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) poziva zainteresovana preduzeća da se prijave na drugi
poziv za dodjelu bespovratnih sredstava (grant) namjenjenih očuvanju radnih mjesta u područjima
pogođenim poplavama. Drugim pozivom za dodjelu bespovratnih sredstava proširujemo naše djelovanje
na dodatne opštine i sektore. Uz pet opština obuhvaćenih prvim pozivom, Doboj, Doboj Jug, DomaljevacŠamac, Maglaj i Šamac ovim pozivom se dodaju još dvije opštine, Gračanica i Bijeljina kao i dodatni
proizvodni sektor - prehrambena industrija. Na ovaj poziv mogu se javiti sva preduzeća iz navedenih
sedam opština čija je osnovna djelatnost proizvodnog, odnosno proizvodno-uslužnog karaktera
(preduzeća iz proizvodnog lanca vrijednosti) uključujući i prehrambenu industriju.
FIRMA projekat je u periodu od septembra 2009 do avgusta 2014 pružao podršku malim i srednjim
preduzećima u sektorima drvoprerade, lake metalne obrade i turizma. Dodatne informacije o FIRMA
projektu možete naći na www.firmaproject.ba.
FIRMA projekat je nedavno produžen do maja 2015 kako bi pružio podršku privatnom sektoru u
poplavama pogođenim područjima. Tokom perioda produženja FIRMA projekat će biti fokusiran na
„Obnavljanje uslova za život i zapošljavanje u privatnom sektoru u područjima pogođenim poplavama.“
FIRMA će podržati preduzeća čija je osnovna djelatnost proizvodnog, odnosno proizvodno-uslužnog
karaktera (kompanije iz proizvodnog lanca vrijednosti) uključujući i prehrambenu industriju.
FIRMA projekat će pružiti podršku privatnim preduzećima iz proizvodnog i proizvodno-uslužnog sektora,
osim preduzeća koja su direktno ili indirektno uključena u proizvodnju opreme za nadzor, vojne opreme ili
oružja novu ili korištenu, opreme za policijske agencije ili agencije za provođenje zakona, opreme i usluga
vršenja pobačaja, opreme za kontrolu vremenskih prilika, luksuzne robe i opreme za igre na sreću.
FIRMA će podržati preduzeća u oživljavanju proizvodnih procesa, očuvanju radnih mjesta te održavanje
njihove pozicije na tržištu.
Ciljevi i svrha pomoći kroz bespovratna sredstva
FIRMA projekat će podržati preduzeća iz privatnog sektora koje su pretrpjela štetu uzrokovanu
poplavama u opštinama Doboja, Doboj Jug, Šamac, Domaljevac-Šamac, Maglaj, Gračanica i Bijeljina a
koja spadaju ili u proizvodna ili uslužno-proizvodna (preduzeća iz proizvodnog lanca vrijednosti)
preduzeća uključujući i prehrambenu industriju. Namjera je da se pomogne preduzećima koja imaju pet
(5) ili više zaposlenih (zvanično prijavljenih zaključno sa datumom 30.4.2014) i koja su pretrpjela štetu od
poplava. Cilj je obezbjediti pomoć kroz bespovratna sredstva onim kompanijama za koje ta podrška znači
sprečavanje neminovnog gubitka tržišta, proizvodnih kapaciteta i radnih mjesta.
U sklopu programa podrške preduzećima, FIRMA projekat će dodijeljivati bespovratna sredstva (grant) u
rasponu od 15.000 do 40.000 KM, iako su mogući izuzeci, kako u smislu manjih, tako i u smislu većih
iznosa.
Vise detalja mozete naci na ovome link-u.
316
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Canada Fund for Local Initiatives in Bosnia and Herzegovina
(Kanadski fond za lokalne inicijative u Bosni i Hercegovini)
Canada Fund for Local Initiatives in Bosnia and Herzegovina (Kanadski fond za lokalne inicijative u Bosni
i Hercegovini) podržava inicijative razvoja civilnog društva, ljudskih prava i vladavine prava širom zemlje.
Projekti trebaju biti u jednom od navedenih sektora:
- Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda, uključujući vjerske slobode i prava LGBT osoba (primjer:
unapređenje situacije manjinskih skupina);
- Sprečavanje seksualnog nasilja i ranog prisilnog braka;
- Podrška demokratiji i širenje demokratskog sudjelovanja, posebno žena i manjinskih skupina;
- Učvršćivanje vladavine prava i borba protiv destabilizirajućih uticaja kriminala i korupcije, uključujući i
kroz izgradnju kapaciteta civilnog sektora sigurnosti (primjeri: kampanja podizanja javne svijesti o
negativnim učincima korupcije, razvoj kodeksa ponašanja za nositelje javnih funkcija, objavljivanje letaka
o pravnim načinima osporavanja odluka javnih službenika, obuka za policijske službenike u istraživanju
privrednog kriminala);
- Jačanje privrede, uključujući i izgradnju slobodnog tržišta i učinkovitog poticajnog okruženja za
poslovanje (primjeri: promicanje razmjene najboljih praksi u ekonomskom upravljanju, konsultiranje firmi
kako bi identificirale konkretne mjere za pojednostavljenje regulatornog okruženja).
Rok predaje prijedloga projekata u okviru ovoga poziva za projekte je bio 5. septembar/rujan.
317
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Civil Society Facility
Glavni politički cilj zemalja zapadnog Balkana i Turske je ulazak u Evropsku uniju.
Ovaj korak nije automatski: pregovori i ratifikacija Ugovora o pristupanju moraju biti na prvom mjestu. No,
ugovor sam po sebi nije dovoljan da bi pristupanje polučilo uspjeh jer nove država članice moraju dijeliti
određene osnovne vrijednosti s postojećim državama članicama. Ove temeljne vrijednosti Unije ne samo
da moraju biti prihvaćene, već se moraju provoditi i u društvima novih država članica. Novi zakoni moraju
biti usvojeni i uređeni na na političkoj razini. Novi zakoni trebaju se nakon toga učinkovito provoditi, što
zahtjeva adaptaciju, izgradnju kapaciteta i provođenje na administrativnoj razini. Međutim, kako bi
evropsko pristupanje uspjelo, novi zakoni i načela također moraju biti prihvaćen od strane građana i
njihova implementacija mora biti praćena.
I građani/ke na individualnoj razini, ali i organizacije civilnog društva na političkoj i opštoj razini, trebaju
osigurati da društvo provodi potrebne promjene. Da bi mogli pravilno krenuti naprijed i ostvariti ulazak u
EU, novi zakoni i načela moraju biti shvaćeni od strane stanovništva i učinkovito praćeni. Uloga civilnog
društva u tom pogledu je ključna.
Kako odgovorili na potrebu punog uključenja civilnog društva u procese integracije u EU, razvijena je
cjelokupna strategija za podršku civilnom društvu u okviru IPA-e pod Civil Society Facility (CSF), koja se
sastoji od tri nivoa podrške:
1. Podrška građanskim inicijativama i izgradnja kapaciteta jačajući provedbu uloge civilnog društva
na lokalnoj i nacionalnoj razini.
2. Program podrške “People 2 People (“ljudi-ljudima”) kroz posjete institucijama i tijelima Evropske
unije za razmjenu iskustava, znanja i dobre prakse između korisnika/ca i evropskih organizacija
civilnog društva.
3. Partnerske akcije koje provode korisnici/e i evropske organizacije civilnog društva koje vode do
prenosa znanja i stvaranja ili jačanja mreža.
Cilj programa je jačanje civilnog društva unutar participativne demokratije, poticanjem prijateljske
“okoline” i kulture za civilno društvo.
Svha programa je:
- Povećanje ukupnih kapaciteta, odgovornosti i vjerodostojnosti organizacija civilnog društva.
- Povećanje usluga i uloge organizacija civilnog društva u demokratskom procesu.
- Jačanje dijaloga i veza između organizacija civilnog društva u regiji i sa svojim kolegama u
Evropskoj uniji.
- Razvijanje konsultacija organizacija civilnog društva prema građanima i javnim tijelima.
CSF je predstavljen na DG Enlargement konferenciji civilnog društva koja je održana u Briselu 17. i 18.
aprila/travnja 2008. godine. Svi dionici nalaze je korisnom metodom jačanja civilnog društva u IPA
regionu. Države članice i drugi donatori su izrazili veliki interes za pružanje ekspertize i doprinos
provedbi CSF-a.
CSF nudi priliku kako bi se bolje zadovoljile potrebe regiona pružanjem podrške razvoju civilnog društva i
dijalogu. To je koordinirani pristup s naglaskom na različitim područjima intervencije kao što su građanske
inicijative i izgradnja kapaciteta na nacionalnoj razini, “People 2 People” projekti posjeta, kao i aktivnosti
koje se provode u multilateralnom partnerstvu između organizacija civilnog društva, kako na zapadnom
Balkanu i Turskoj, tako i u Evropskoj uniji, što može dovesti do prenosa znanja, uspostavljanje novih
mreža, kao i transnacionalne inovativne projekte.
Link za više informacija: http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/support-for-civil-society/civil-societyfacility/index_en.htm
318
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Common Fund for Commodities
Common Fund for Commodities (CFC) prima zahtjeve za podršku Commodity Development koji za cilj
ima finansiranje organizacija i preduzeća uključenih u robni lanac vrijednosti. Cilj programa je podržati
provedbu inovativnih intervencija koje su usmjerene na nove mogućnosti u robnim tržištima i koje dovode
do rasta utemeljenog na robi, zaposlenosti generacije, povećanju dohotka domaćinstava, smanjenju
siromaštva, te unapređenje sigurnosti hrane.
Ciljevi:
- Socijalni: stvoriti zaposlenja pogotovo za mlade i žene, povećati dohodak domaćinstava, smanjiti
siromaštvo i poboljšati sigurnost hrane.
- Privredni: unaprijedili proizvodnju i produktivnost, postići veću lokalnu dodanu vrijednost, poboljšati
konkurentnost proizvođača, proizvođačkih organizacija te malih i srednjih industrija i podržati razvoj
finansijskog sektora.
- Izgradnja partnerstva: izgraditi učinkovitu i troškovno efikasnu suradnju između proizvođača, industrije,
vlada, organizacija civilnog društva i drugih dionika razvoja temeljenog na robi.
Tematska područja:
- proizvodnja, produktivnost i poboljšanje kvalitete,
- obrada i dodana vrijednost,
- diverzifikacija proizvoda,
- marketing,
- transfer i unapređenje tehnologije,
- uvođenje mjera za smanjivanje fizičkog marketinga i rizika trgovine,
- olakšavanje trgovine finansija, i
- upravljanje rizicima.
Kvalificiranost i kriteriji:
CFC partnerske organizacije mogu biti bilateralne i multilateralne razvojne institucije, zadruge,
proizvođačke organizacije, mala i srednja preduzeća, preduzeća za preradu i trgovinu te lokalne
finansijske institucije koje:
- rade u robnim lancima ili pružaju finansijske usluge malim poslovnim subjektima, malim i srednjim
preduzećima, zadrugama, proizvođačkim organizacijama,
- imaju jasan plan s naglaskom na razvoj i/ili diverzificiranje svoje proizvodnje / usluga,
- imaju sposobnost investirati u vrijednosnom lancu za smanjenje transakcijskih troškova i povećanje
prihoda od proizvođača / prerađivača / skladištenja / marketinga,
- imaju jasan plan kako bi proširili svoja tržišta na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom
nivou, i
- imaju tehnički, upravljački i finansijski kapacitet za djelotvorno i učinkovito provođenje intervencija.
Rok prijave: 10. oktobar/listopad 2014. godine.
Za više informacija pogledajte link
319
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Development Innovation Ventures of USAID to Implement Innovative Ideas
(USAID-ev razvoj inovativnih poduhvata za implementaciju inovativnih ideja)
Inovativni poduhvati razvoja (Development Innovation Ventures - DIV) Američke agencije za
međunarodni razvoj (United States Agency for International Development - USAID) prima Pisma namjera
(Letter of Interest) za inovativne ideje kako bi ih pilotirali i testirali koristeći najsavremenije analitičke
metode, te kako bi proširili rješenja koja pokazuju rasprostranjen uticaj i isplativost. Primarni cilj DIV-a je
podržati otkriće boljih načina za rješavanje velikih problema.
Faze
1. Dokaz koncepta/početno ispitivanje. DIV grantovi podržavaju uvođenje rješenja u kontekstu zemlje u
razvoju kako bi se dobilo rano i realno rješenje u stvarnom svijetu. To uključuje testiranje tehničke,
organizacijske, distribucijske i finansijske održivosti. Ključne aktivnosti mogu uključivati procjenu potražnje
korisnika, spremnost da se plati i ispravnost korištenja proizvoda i usluga, kao i dokumentiranje socijalnih
ishoda u stvarnom svijetu, te troškova za provedbu rješenja. Grant je u rasponu od $25.000 do $150.000
za provedbu aktivnosti u trajanju do dvije godine.
2. Ispitivanje i pozicioniranje na ljestvici. DIV grantovi podržavaju testiranje društvenog uticaja,
poboljšanje rezultata i/ili tržišne održivosti, kao i operativnu profinjenost za izgradnju puteva održivosti.
Grant varira od $150.000 do 1,5 milijuna dolara za provedbu aktivnosti u trajanju do tri godine.
3. Prelazak dokazanih rješenja u primjenu. DIV grantovi podržavaju implementaciju dokazanih
pristupa. To uključuje prilagodbu novim okolnostima i geografskim područjima. Operativni izazovi za
primjenu trebaju biti identificirani i adresirani, dozvoljavajući podešavanja. Finansiranje i podrška trebaju
omogućiti rast aplikanta, uključujući dodatne partnere koji će pomoći rastu projekta i van DIV podrške, ali
zašto će trebati dodatni dokazi o uspjehu. Grantovi su u iznosu od 1,5 miliona dolara do 6 miliona dolara
u Kategoriji A, a u Kategoriji B grantovi su u rasponu od 6 dolara pa sve do 15 miliona dolara za
implementaciju aktivnosti u trajanju do pet godina.
Ko može aplicirati za USAID Development Innovation Venture?
DIV model podrazumijeva otvoreni grant natječaj koji podržava najperspektivnija rješenja koja pokazuju
ekonomičnost i potencijal za primjenu. DIV podržava timove mladih preduzetnika, razvojne ekonomiste
svjetske klase, javno-privatno partnerstvo, međunarodne nevladine organizacije i druge širom svijeta u
razvoju.
Aplikant može biti bilo ko, bilo kakva organizacija ili institucija iz bilo koje zemlje u svijetu u kojoj USAID
djeluje. To može biti laboratorij na univerzitetu, lokalna organizacija s dubokim kontekstualnim znanjem ili
strastveni preduzetnik. Na kraju se očekuje primjena inovacija kroz javni sektor, privatni sektor, ili u nekim
slučajevima kombinaciju oba.
Kriterij kvalificiranosti
 Američke i međunarodne organizacije, pojedinci, neprofitni i profitni entiteti, ukoliko rade u zemlji
u kojoj je USAID aktivan.
 Aplikanti trebaju imati potencijal da imaju veliki razvojni uticaj.
 Aplikacije se mogu podnijeti bilo kada.
 Aplikant može podnijeti neograničen broj pisama namjere; međutim, u isto vrijeme može podnijeti
samo jedno pismo namjere za istu ideju.
Ako je pismo namjere odabrano, kandidati će dobiti puni prijavni obrazac sa uputama za podnošenje.
Odabrane pune aplikacije će dobiti finansiranje za provedbu aktivnosti.
Za više informacija posjetite Development Innovation Ventures.
Rok prijave: poziv je stalno otvoren.
320
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Fond za podršku stradalima u poplavama – Norveška ambasada
Norveška ambasada u Sarajevu preusmjerava 4.000.000 norveških kruna (okvirno milion konvertibilnih
maraka) unutar trenutnog budžeta Fonda Ambasade za podršku poplavljenim područjima Bosne i
Hercegovine. Ova podrška je usmjerena ka lokalnim organizacijama, zajednicama i vlastima u njihovim
naporima da povrate normalnost i život u svojim zajednicama, te da razvijaju društvene strukture i
suradnju civilnog društva u poplavljenim područjima.
Svi potencijalni aplikanti trebaju uzeti u obzir sljedeće specifičnosti:
- Kvalificirani podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne uprave i organizacije civilnog društva. Predložene
aktivnosti trebaju biti u skladu s prethodnim iskustvom i stručnosti podnositelja zahtjeva.
- Podrška će se dati samo aplikacijama koje se bave pitanjima poplava i klizišta pogođenih zajednica.
Projekt podržava sljedeće vrste aktivnosti:
- čišćenje smeća, sanitacija i dezinfekcija javnih površina,
- općinske aktivnosti vezane za procjenu štete i planiranje prioritetnih mjera,
- nabavke i infrastruktura zajednica na osnovu socijalnih usluga za ranjive grupe pogođene
poplavama,
- suradnja između organizacija civilnog društva i općinskih struktura u ponovnom uspostavljanju
struktura livelihood i osnova primanja lokalnog stanovništva, i
- rekonstrukcija javne infrastrukture, poput zdravstvenih ustanova, vrtića, škola, skloništa i drugih
javnih prostora.
Podrška neće nužno biti ograničena samo na ova područja.
Apliciranje i proces odabira
Aplikanti moraju koristiti projektni obrazac koji se može naći ovde.
Drugi zahtjevani dokumenti su:
- Budžet. Forma budžeta sa detaljnim instrukcijama se nalazi ovde.
- Instrukcije za plaćanje. Ime aplikanta (organizacija); adresa aplikanta; kontakt detalji (telefon,
email); ime, pozicija i potpis ovlaštene osobe (pravni predstavnik); naziv banke gdje aplikant ima
račun; broj računa banke.
Ambasada preferira kratke i sažete aplikacije. Ukupan iznos pristiglih stranice ne smije biti veći od 5
stranica. Prijave treba poslati elektronskim putem na e-mail projects.sarajevo@mfa.no.
Fond za podršku stradalima u poplavama će podržati projekte u trajanju od 6 mjeseci do jedne godine, i
vrijednosti od 10.000 KM do 50.000 KM.
Ako je aplikacija uspješna, priprema se sporazum u dva primjerka. Obje kopije Ugovora potpisuje osoba
ovlaštena za zastupanje korisnika granta. Jedan primjerak zadržava primatelj granta, a drugi ide u
Ambasadu.
Ambasada Kraljevine Norveške u Sarajevu može isplatiti ugovoreni iznos u konvertibilnim markama u
dvije rate, ako se projektne aktivnosti dešavaju tokom razdoblja od 12 mjeseci.
Aplikant je dužan odmah obavijestiti Ambasadu ako postoje velike promjene od dogovorenog plana rada
tokom provedbe projekta. Bilo koje značajne promjene moraju biti unaprijed odobrene od strane
Ambasade.
Predstavnici Ambasade mogu posjetiti projekat tokom ili nakon njegove provedbe.
Od primatelja granta se očekuje da sudjeluju na godišnje sastanku dogovorenom od strane Ambasade.
Mogući troškovi vezani za sudjelovanje moraju biti uključeni u budžet projekta.
321
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Izvještavanje
Na kraju podržanih aktivnosti neiskorištena sredstava koja prelaze 250 KM moraju biti vraćena na račun
Ambasade Kraljevine Norveške.
Čim je projekt implementiran, a najkasnije u roku od 3 mjeseca nakon završetka aktivnosti, izvještaj se
podnosi Ambasadi Kraljevine Norveške, Ferhadija 20, 71.000 Sarajevo ili putem e-maila na
projects.sarajevo@mfa.no.
Izvještaj mora uključivati i narativni i finansijski izvještaj. Obrazac izvještaja možete naći ovde.
Aplikanti koji ne budu u skladu s navedenim propisima neće biti kvalificirani za finansiranje u sljedećoj
godini.
1. Format narativnog izvještaja
Narativni izvještaj mora imati sljedeće elemente:
- Kratki sažetak (projekt je proveden prema planu i planirani rezultati su ostvareni).
- Kratak opis aktivnosti.
- Opis postignutih rezultata, uključujući i izazove tokom implementacije.
- Komentar na eventualna odstupanja od projektnog dokumenta (u sadržaju aktivnosti, vremenu,
budžetu ili rezultatima).
- Komentar o mogućem širem uticaju i naučenim lekcijama.
Narativni izvještaj treba imati reference o različitim vrstama priloga koji potvrđuju da su se aktivnosti
dogodile (fotografije, popis korisnika, itd.).
2. Finansijski izvještaj
Finansijski izvještaj se treba odnositi na potrošena sredstava u odnosu na originalni budžet.
Kopije računa koje prikazuju korištenje sredstava se nalaze u prilogu. Svaki račun treba numeriran i treba
u skladu sa troškovima iz finansijskog izvještaja. Originalni računi trebaju biti predstavljeni Ambasadi na
osnovu zahtjeva.
Ako postoje ozbiljna odstupanja od sporazuma, budžeta i postignutih rezultata, izvještaj neće biti
odobren. Može se tražiti povrat uplaćenog iznosa, djelomično ili u cijelosti.
Dodatne informacije
Aplikacija se dostavlja na bosanskom, srpskom, hrvatskom ili engleskom jeziku.
Ukupno aplikacija ne smije preći 10 stranica – aplikaciona forma je zaključana na 5 stranica, a prilozi ne
smiju biti duži od 5 stranica.
Aplikacije koje ne zadovoljavaju gore spomenute zahtjeve - ili druge zahtjeve navedene na web stranici neće biti uzete u razmatranje.
Za sva pitanja o Fond za podršku stradalima u poplavama kontaktirajte Ambasadu putem
emaila projects.sarajevo@mfa.no
Link za više informacija: http://www.norveska.ba/Embassy/Embassy_Fund/Flood-ReliefFund/#.U6W7y5SSx8E
322
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
GlobalGiving
GlobalGiving je podržao 10.549 projekata, neprofitnih i društveno preduzetničkih koji su izrasli u lokanim
zajednicama i kojima je prikupljeno $146.391.347 uz podršku 397.858 donatora koji su podržali 10.549
projekata. Radimo sa neprofitnim organizacijama iz čitavog svijeta kako bi unaprijedili njihovu strategiju
namicanja sredstava.
Rok apliciranja je 24. oktobar/listopad 2014. godine.
O GlobalGiving
Svijet je pun problema. GlobalGiving je pun riješenja. Riješenja pokrenuta inovativnim, lokalnim
projektima i organizacijama koje rade na obrazovanju djece, hranjenju gladnih, izgradnju kuća,
obučavanju žena (i muškaraca) u radnim vještinama, i stotine drugih nevjerovatnih stvari.
GlobalGiving je humanitarna web stranica za namicanje sredstava koje daje socijalnim preduzetnicima i
neprofitnim organizacijama širom svijeta šansu da namaknu novac koji trebaju da bi poboljšali svoje
zajednice.
Naša vizija
Osloboditi potencijal ljudi da dovedu do pozitivne promjene.
Naša misija
Katalizirati globalna tržišta ideja, informacija i novac za demokratizaciju pomoći i filantropiju.
Zašto davati kroz GlobalGiving?
GlobalGiving mijenja način na koji ljudi daju, nudi donatorima transparentno, visoko-učinkovito iskustvo
davanja. Birate kome ćete dati novac, a mi ga šaljemo tamo, brzo i efikasno.
GlobalGiving omogućava vam da finansirate one koji nisu favoriti. Omogućavamo pristup novim izvorima
finansiranja kreativnih ideja i projekata koji možda nikada ne bi bili finansirani kroz tradicionalne strukture
i razvoj i filantropski pristup.
Ali samo što možete finansirati one koji nisu favoriti i istaknuti, to ne znači da preduzimate nepotreban
rizik. Imamo testiran due diligence, i brinemo se donatori dobiju povratne informacije o tome kako su
njihova sredstva utrošena i postignuti rezultati - sa zadovoljstvom je zajamčeno kroz GlobalGiving
garancije.
Kako mogu registrirati moj projekt na GlobalGiving?
Radimo sa registriranim organizacijama na namicanju novca i organiziramo donatore za specifične
projekte u zajednicama širom svijeta. Za razliku od tradicionalne fondacije GlobalGiving ne daje grantove.
Umjesto toga nudimo organizacijama jednostavan sistem namicanja sredstava i rada sa donatorima,
oruđa namicanja sredstava i trening, te pristup našim korporativnim partnerima i medijima.
Pridružite nam se!
https://www.globalgiving.org/aboutus/
323
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV
Projekat Jačanje lokalne demokratije (Reinforcement of Local Democracy - LOD) finansira Evropska unija
iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), a projekat sprovodi Razvojni program Ujedinjenih
nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH). Partneri na projektu, a ujedno i sufinansijeri su jedinice lokalne
samouprave. Jačanje lokalne demokratije/demokracije je projekat koji se sprovodi od 2009. godine i
trenutno je u fazi implementacije LOD IV koji traje od juna 2014. do maja 2016.
Na zahtjev Delegacije Evropske unije u BiH (EUD), direktno su pozvane za učešće u LOD IV jedinice
lokalne samouprave (JLS) koje su pretrpjele velike štete usljed poplava i to: Bijeljina, Doboj, DomaljevacŠamac, Maglaj, Šamac i Žepče. Projekat predviđa minimalno 10 partnerskih JLS te će dodatne
partnerske JLS biti odabrane kroz kompetitivni javni poziv.
Cilj projekta je doprinos demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljnjem razvoju BiH kroz podršku
odabranim općinama u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva, te stvaranju
finansijskih mehanizama za unaprijeđeno pružanje usluga.
LOD IV projekat predstavlja korak naprijed kroz jačanje odgovarajućih kapaciteta na općinskom nivou i
stvaranje čvrstih temelja za razvoj lokalnih zajednica u BiH te njihove saradnje sa organizacijama civilnog
društva. Projekat teži ka uključivanju partnerskih općina/gradova u sve aspekte projektnog procesa što
podrazumijeva definisanje općinskih prioriteta kroz participatoran i inkluzivan proces, te planiranje
odgovarajućih projekata/intervencija organizacija civilnog društva po prioritetnim područjima, kao i
općinsko učešće u samom finansiranju projekata.
Projekt LOD IV asistira širokom spektru aktivnosti izgradnje i jačanja kapaciteta i na taj način teži što
većem razvoju zajednica. Projektni pristup LOD IV projekta ima za cilj da kombinira preporuke EU sa
praktičnim iskustvom i znanjem UNDP-a u pružanju podrške općinama i organizacijama civilnog društva.
Ovaj cilj se postiže putem promoviranja partnerstva između općinskih administracija i OCD-a, razmjenom
znanja i promoviranjem najbolje prakse, grantovskim mehanizmima koji omogućava učenje uz rad kao i
nastojanje da se realiziraju konkretni rezultati za lokalno stanovništvo, te putem transparentnog i
konkurentskog procesa odabira partnera. LOD IV pomaže partnerskim općinama/gradovima da uzmu
učešće u implementiranju i da općinski predstavnici budu dio tima koji će objavljivati javne pozive za OCD
vršiti nadzor nad projektima neophodim za lokalni razvoj.
Ciljevi LOD projekta:
1.
Uspostava trajnog partnerstva između OCD i lokalnih vlasti podizanjem svijesti o
prednostima saradnje;
2.
Generiranje jedinstvenih i transparentnih mehanizama za raspodjelu budžetskih
sredstava JLS-ova predviđenih za projektne aktivnosti OCD-ova.
3.
Podsticanje OCD da profiliraju/profesionaliziraju svoje aktivnosti – da usvoje praksu
dugoročnog planiranja, da djeluju u skladu sa lokalnim potrebama i budu manje ovisni o
trenutnim donatorskim prioritetima.
Adresa projekta: Zmaja od Bosne b.b., 71.000 Sarajevo, BiH
Web stranica za više informacija: www.ba.undp.org
324
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Evropa za građane
Programi Evropske unije
Programi Evropske unije, kao posebni programi i fondovi koji se finansiraju iz opšteg budžeta Evropske
unije, prvenstveno imaju za cilj da podrže interne politike Evropske unije, te sa tim u vezi unaprijede
saradnju između država članica Evropske unije i njihovih građana u različitim oblastima.
Zaključkom Evropskog vijeća u Solunu iz juna 2003. godine, zemljama zapadnog Balkana je ponuđena
mogućnost da učestvuju u programima Zajednice, kako bi se podržali njihovi napori na putu ka evropskim
integracijama.
Učešće Bosne i Hercegovine u programima Evropske unije regulisano je Okvirnim sporazumom
između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o općim načelima sudjelovanja Bosne i
Hercegovine u programima Zajednice, koji je potpisan u oktobru 2004. godine, a na snazi je od januara
2007. godine.
Učešće Bosne i Hercegovine u programima Evropske unije se prati u okviru dokumenata koje priprema
Evropska komisija, odnosno godišnjih Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine.
Program “Evropa za građane”
Po osnovu Okvirnog sporazuma o općim načelima sudjelovanja u programima Evropske unije, Bosni i
Hercegovini je otvorena mogućnost učešća i u programu “Evropa za građane” uz provođenje standardne
procedure pregovaranja i zaključivanja Memoranduma o razumijevanju.
Program “Evropa za građane” je program Evropske unije kojim se podstiče saradnja među građanima i
njihovim organizacijama u zemljama članicama Programa i pruža podrška, između ostalih, grupama
građana, nevladinim organizacijama i lokalnim organima vlasti.
Program ima za cilj aktivno evropsko građanstvo i pružanje podrške uključivanju građana u proces
evropskih integracija. Program podržava jačanje evropskog identiteta zasnovanog na zajedničkim
vrijednostima, razvijanje osjećaja pripadnosti Evropskoj uniji, te unapređenje tolerancije i uzajamnog
razumijevanja među građanima.
Ukupan budžet programa za period 2007-2013 godina iznosi 215 miliona EUR.
Korisnici Programa su akteri na nivou lokalne zajednice, prvenstveno organizacije civilnog društva i
lokalni organi vlasti, ali i druga tijela koja okupljaju i udružuju građane.
U Programu pored zemalja članica EU, učestvuju i Hrvatska, Albanija i Makedonija.
20. jula 2012. godine Bosna i Hercegovina i Evropska komisija su potpisali Memorandum o razumijevanju
o učešću Bosne i Hercegovine u programu Evropa za građane. Od dana potpisa potencijalni aplikanti iz
Bosne i Hercegovine imaju pravo aplicirati projektima u okviru programa Evropa za građane.
Do kraja 2012. godine se očekuje ulaza Crne Gore i Srbije u program Evropa za građane.
Također, postoje indicije i vrlo je izvjesno da će se program Evropa za građane produžiti u perspektivi
2013-2020.
Programom “Evropa za građane” se finansiraju sljedeće aktivnosti: aktivni građani za Evropu - kroz
aktivnosti bratimljenja gradova i projekte građana, aktivno civilno društvo u Evropi - kroz aktivnosti
podrške organizacijama civilnog društva i aktivno evropsko sjećanje - aktivnosti koje se odnose na
odavanje počasti žrtvama nacizma i staljinizma.
325
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Provođenje programa “Evropa za građane”
Program je u nadležnosti Generalnog direktorata za komunikacije Evropske komisije. Za provođenje
Programa zadužena je Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu sa sjedištem u
Briselu, koja djeluje pod nadzorom Evropske komisije. Izvršna agencija objavljuje pozive za predaju
projektnih prijedloga, ocjenjuje i vrši odabir prijedloga projekata, dodjeljuje finansijska sredstva i prati
realizaciju projekata. Sredstva se dodjeljuju kvalitetnim projektima i ne postoji ograničenje u pogledu
dodjele sredstava za projekte za pojedinu zemlju.
Za provođenje aktivnosti programa “Evropa za građane”, neophodno je uspostaviti Kontakt tačku za
Program u zemlji koja namjerava pristupiti programu.
Obim djelovanja i zadaci Kontakt tačke su širenje informacija o programu, pružanje podrške aplikantima,
održavanje redovnih kontakata sa Izvršnom agencijom, održavanje redovnih kontakat sa Kontakt
tačkama iz ostalih zemalja učesnica u Programu i druge aktivnosti u cilju uspješnog učešća u programu
“Evropa za građane”.
Evropska komisija sufinansira do 50% troškova Kontakt tačke, a na osnovu odobrenog godišnjeg radnog
programa. Ostatak troškova Kontakt tačke obezbjeđuju se iz budžeta.
Plaćanje ulazne karte
Učešće u Programu “Evropa za građane” predviđa plaćanje “ulazne karte” za svaku godinu učešća u
Programu, odnosno godišnjeg finansijskog doprinosa Bosne i Hercegovine. Dio sredstava moguće je
pokriti iz Instrumenta predpristupne pomoći (IPA) - (do 90% iznosa “ulazne karte” za prvu godinu učešća,
nakon čega se iznos sredstava iz IPA fondova smanjuje, a povećava sufinansiranje iz domaćeg budžeta
u narednim godinama). Ulazna karta se izračunava za svaku zemlju posebno, a za program “Evropa za
građane” radi se o relativno malom iznosu. Iznos ulazne karte za Bosnu i Hercegovinu za 2012. godinu
procijenjen je na 15.000 EUR.
Koristi od ulaska u program “Evropa za građane”
Programom “Evropa za građane” zainteresovane strane u Bosni i Hercegovini imaju mogućnost da
učestvuju u raznim projektima sa ciljem razmjene informacija, praksi i iskustava.
Uključivanjem Bosne i Hercegovine u program “Evropa za građane” pomoglo bi ne samo da bolje
funkcioniraju postojeća, već i da se uspostave nova partnerstva između bosanskohercegovačkih i
evropskih gradova, koja u prvi plan stavljaju saradnju lokalnih zajednica na kulturnom, sportskom i
ekonomskom planu
Pristupanjem programu “Evropa za građane” stvara se mogućnost kvalitetnije saradnje zemalja regiona i
Evropske unije razmjenjivanjem iskustava, informacija, dobrih praksi što bi doprinijelo unapređenju
međunarodnih odnosa u ovoj oblasti i bržoj integraciji Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Otvoreni poziv “Evropa za građane”
Kao što ste obaviješteni, Bosna i Hercegovina je potpisala Memorandum o razumijevanju i pristupila
programu
Evropa
za
građane.
Javni
pozivi
za
apliciranje
se
mogu
naći
na
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.
Veoma je bitno napomenuti da je nadolazeći rok rezervisan isključivo za Aktivnost 1 Mjeru 1 - Podmjera
1.1 Sastanci građana bratimljenih gradova i Podmjeru 1.2 Mreža bratimljenih gradova (uslov za
apliciranje nije da ste pobratimljeni ili da će te se pobratimiti iako se Mjere tako nazivaju). Ove podmjere
su rezervisane za lokalne organe vlasti, dok organizacije civilnog društva mogu sudjelovati uslovima o
odobrenja lokalnog organa vlasti ili u saradnji sa lokalnim organom vlasti, ali na prijavnom obrascu kao
nosioc projekta se nalazi lokalni organ vlasti. U nastavku ponavljamo par kratkih crtica za svaku Mjeru:
326
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Mjera 1.1 Bratimljenje gradova
Cilj: Okupljanje građana partnerskih gradova u cilju jačanja međusobne saradnje i razumijevanja među
građanima. U okviru ove mjere možete obrađivati bilo koje teme, poenta je prenošenje iskustava i učenje
od partnera.
Podnositelj projekta: općina, grad ili OCD pod uslovima gore opisanim i objašnjenim na prezentacijama.
Uslov: najmanje 1 partner iz EU!
Savjet: Više partnera daje veću mogućnost da projektni prijedlog bude uspješan.
Aktivnosti: sastanci, konferencije, radionice, seminari, kulturna i sportska događanja itd.
Savjet: uključite što veći broj aktivnosti, kako bi vaš projekat bio raznovrsniji jer time imate veću
mogućnost da projekat bude uspješan. Veoma je bitan i rezultat projekta, odnosno vidljivost tih rezultata.
Trajanje: maksimalno 21 dan na razini projekta.
Učesnici: minimalno 25 učesnika obuhvaćenih projektom (najmanje ½ ne smiju biti predstavnici lokalnih
organa vlasti).
Savjet: Uključiti što je veći broj učesnika. Također, uključiti širok spektar različitih profila učesnika
(studenti, srednjoškolci, penzioneri, paziti na gender balans, itd.). Dio učesnika mora biti i od strane
partnera iz EU.
Budžet: Budžet izračunavate na temelju sistema paušalnih iznosa o kojem sam govorio na prezentaciji i
koji je jedan od najjednostavnijih načina izračuna budžeta. Tabela za izračun se nalazi u aplikacijskom
obrascu
koji
ćete
preuzeti
sa
zvanične
stranice
nakon
objave
poziva
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.
Napomena i savjet: Nema predfinansiranja - Sredstva koja odredite po sistemu paušalnih iznosa ćete
dobiti nakon završetka projekta, odnosno 45 dana nakon podnošenja finalnog izvještaja, savjet je da
vodite računa o broju učesnika koji predvidite u projektu kako bi u finalnom izvještaju i listi učesnika koju
predajete se taj okvir učesnika poklapao sa onim koji ste naveli u projektu!
Iznos: 5.000-25.000 EUR ovisno o broju učesnika i trajanju aktivnosti projekta (manje ili više od 10 dana)!
Savjet: Predajte projektni prijedlog 4-5 dana prije završetka roka, obzirom da je posljednjih dana moguće
zagušenje servera, pa da se ne dogodi da ne uspijete podnijeti aplikaciju!
Mjera 1.2 Mreže bratimljenih gradova
Cilj: Uspostavljanje dugoročnih tematskih partnerstava među općinama i gradovima sa ciljem razmjene
dobrih praksi, a koje se tiču približavanja Evropskoj uniji, izgradnji evropskog identiteta, itd. Veoma je
bitno da se vidi održivost takvih mreža i nastavljanje saradnje i nakon završenog projekta.
Podnositelj projekta: samo općina ili grad.
Uslov/učesnici: 30 pozvanih učesnika iz najmanje 4 općine/grada iz 4 različite države članice
Programa (najmanje 1 članica EU).
Aktivnosti (kao i u 1.1): sastanci, konferencije, radionice, seminari, kulturna i sportska događanja, itd.
Savjet: uključite što veći broj aktivnosti, kako bi vaš projekat bio raznovrsniji jer time imate veću
mogućnost da projekat bude uspješan. Veoma je bitan i rezultat projekta, odnosno vidljivost tih rezultata.
Trajanje: Maksimalno trajanje projekta 24 mjeseca. Minimum 3 zasebna događanja/aktivnosti gdje svako
327
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
događanje može trajati maksimalno 21 dan uz učešće minimum 30% stranih učesnika na svakom
događanju.
Budžet: Također, po sistemu paušalnih iznosa, prema tabeli koja se nalazi u obrascu. U Mjeri 1.2 također
možete predvidjeti izradu nekih komunikacijskih alata (DVD, film, brošure, knjige) za što dobijate posebna
sredstva i također izračunava u tabeli u obrascu. Također, dobivate i sredstva za troškove koordinacije
(saradnje na projektu sa partnerima, komunikacija, sastanci, itd.) što se isto izračunava ovisno o broju
partnera i trajanju projekta u tabeli u obrascu.
Napomena: Ima predfinansiranja – obzirom da su veći i zahtjevniji projekti 50% iznosa nakon potpisa
ugovora, a 50% iznosa projekta nakon finalnog izvještaja.
Iznos podrške: 10.000 – 150.000 EUR ovisno o broju učesnika i trajanju aktivnosti!
Savjet: Predajte projektni prijedlog 4-5 dana prije završetka roka, obzirom da je posljednjih dana moguće
zagušenje servera, pa da se ne dogodi da ne uspijete podnijeti aplikaciju!
U nastavku još par savjeta:
Nakon što ste odlučili uraditi projektni prijedlog u okviru programa Evropa za građane:
1. Preuzmite Programski vodič, te pročitajte sve detalje vezano za Mjeru na koju se prijavljujete u
narednom javnom pozivu (Mjera 1.1 ili Mjera 1.2)
2. Nakon toga uđite na stranice Izvršne agencije http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php i
pronađite objavljeni poziv (obično sa desne strane su novi objavljeni pozivi) kliknite na objavljeni poziv i
slijedite korake koji se od vas traže.
3. Obavezno preuzmite Vodič za ispunjavanje aplikacije koji će vam u mnogočemu olakšati
ispunjavanje aplikacije.
4.
Preuzmite
aplikacijski
obrazac
i
uz
pomoć
vodiča
http://eacea.ec.europa.eu/eforms/documents/citizenship/europe_for_citizens_eform_2012_user_guide_v
ersion_1.pdf ispunite aplikacijski obrazac.
NAPOMENA: a. Pruzmite aplikacijski obrazac sa stranice Izvršne agencije nakon što ste ušli na
link javnog poziva i spasite ga na svoj računar! b. Ne morate biti konektovani na Internet da bi
ispunjavali obrazac, možete ga ispuniti kao offline dokument! Popunite svoj obrazac! c. Dugme
„Validate“ vam koristi da bi vidjeli da li ste sva polja popunili! d. Nakon što ste 100 % sigurni da
ste sve pravilno popunili kliknite SUBMIT na kraju obrasca! Jednom kad kliknete SUBMIT dobijete
referentni broj koji je broj vaše aplikacije i više ne možete vršiti bilo kakve izmjene, zato budite
oprezni. NAPOMENA: da bi kliknuli SUBMIT i dobili broj morate biti konektovani na Internet, znači
aplikacijski obrazac se podnosi tako da nakon sto ga ispunite na svom računaru i kliknete
SUBMIT (uz obaveznu Internet konekciju) se automatski povezuje sa serverom Izvršne agencije i
šalje Vaš aplikacijski obrazac. e. Možete printati aplikacijski obrazac za vašu ličnu arhivu. f.
Uspješno podnošenje obrasca znači da ste dobili BROJ i da ste dobili potvrdni email na adresu
koju ste napisali u obrascu. g. Ove nabrojane tačke su preuzete iz Vodiča za popunjavanje
aplikacije koji OBAVEZNO morate slijediti!
5. Obavezno popuniti i dostaviti ostalu dokumentaciju koja se traži (Declaration of Honour ili Izjava časti
čiji obrazac možete preuzeti sa stranice, koju morate priložiti/izvršiti upload unutar aplikacijskog obrasca
str. 14, koja mora biti u pdf formatu) i ostalu dokumentaciju koju šaljete poštom na adresu koja se nalazi
na stranici nakon što uđete u tekst javnog poziva.
NAPOMENA: Za sve detalje, opise, ciljeve, smjernice koristite PROGRAMSKI VODIČ
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/documents/2011/programme_guide_en.pdf, ovaj
programski vodič je neznatno mijenjan (ciljevi, neki rokovi, itd.) i sve promjene su ugrađene u
prezentaciju,
ali
u
svakom
slučaju
pogledajte
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:364:0015:0020:EN:PDF (vaše interesovanje je
samo na prve dvije stranice, obzirom da su tu promjene vodiča vezane samo za nadolazeće rokove tj.
Podmjere 1.1 i 1.2).
328
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Također, pročitaje novi finansijski vodič koji će Vam pojasniti sve vezano za finansiranje
http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/fik_1202.pdf.
Možda ove upute djeluju malo opširno i nerazumljivo, ali ukoliko pročitate pomenute VODIČE zaista nije
toliko komplikovano. Također, mnogo će Vam lakše biti kada uđete na link javnog poziva gdje vam je u
koracima objašnjeno šta sve treba da radite.
MOLBA: Mole se svi potencijalni aplikanti da pošalju informaciju o apliciranju, kako bi imali uvid u
broj aplikacija ispred Bosne i Hercegovine.
Goran KUČERA
Stručni saradnik
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Sektor za civilno društvo
Trg BIH br. 1
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 281 551
Faks: +387 33 201 794
Web stranica: www.mpr.gov.ba
329
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Multimedia Fund Grant
Multi Media Fund grant pruža mogućnost etabliranim medijima / multimedijalnim novinarima, koji mogu
provesti i do tri mjeseca istražujući priče i programe / sadržaje ideje u razvoju. Kandidati mogu pronaći
nove priče na terenu ali se očekuje da će već identificirati više priča koje će biti od interesa za raznoliku
paletu britanskih medija prije kontaktiranja WorldView.
Rok predaje prijedloga projekata
Multi Media Fund je bez rokova ili završnih datuma za aplliciranje. WorldView će dodijeliti ograničen broj
grantova svake godine.
Uslovi i apliciranje
Dostatna sredstva će se dodjeljivati kako bi se omogućila implementacija projekta. Sredstva mogu biti
dostupna za pokrivanje tekućih troškova noćenja / najma dok aplikant putuje. Kandidati trebaju pripremiti
barem jednu osnovnu ideju pogodnu za razvoj. Od kandidata se očekuje da pokažu značajno istraživanja
u području koje predlažu za posjetu i također moraju navesti niz potencijalnih priča tj. ideja pogodnih za
medija u Velikoj Britaniji, primjerice, pokrivenost novina, on-line, časopise i slično. Gdje je to moguće, od
podnositelja će se očekivati povezivanje sa mrežama profesionalaca u zemljama koje posjećuju.
Iznosi koji se dodjeljuju su promjenjivih vrijednosti, ovisno o odredištu i trajanju boravka, ali se nudi do
maksimalne vrijednosti od 10.000 funti. Završne aplikacije bi trebale biti podržane pismima / emailovima
interesa od različitih britanskih medija.
Odgovornost i monitoring
Svi aplikanti će dobiti ugovore i biće navedeni zahtjevi uključujući i kopije svih publiciranih materijala,
serije fotografija, pisani izvještaji i troškovi punog izvještaja. Primaoci donacije će također biti ugovoreni
da informiraju WorldView o SVIM TV / MEDIJSKIM REZULTATIMA proizašlim iz granta. Sva prava će
pak ostati dobitnicima granta.
Kako aplicirati
Nakon što je vaš projekat inicijalno odobren ispunite aplikacionu formu i budžet i pošalijte ih
na: worldviewsubmissions@cba.org.uk
Download Application (doc)
Download Budget Sheet (xls)
330
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
PeaceNexus Innovation Fund 2014: “How can civil society monitoring of the
implementation of peace agreements be strengthened?”
(PeaceNexus Fond za inovacije 2014: “Kako može biti ojačano praćenje
implementacije mirovnih sporazuma od strane civilnog društva?”)
Mirovni sporazumi su instrument zaustavljanja nasilnog konflikta i konstruktivno bavljenje sa uzrocima
sukoba. Ipak, mnogi sporazumi propadnu nakon potpisivanja. PeaceNexus Foundation prepoznaje
važnost uloge civilnog društva u praćenju i održavanju mirovnih sporazuma. Sa malim grantovima koji će
biti dodjeljeni kroz ovaj poziv, PeaceNexus za cilj ima podršku civilnom društvu u istraživanju i testiranju
nekonvencionalnih pristupa za ispunjavanje svoje bitne uloge.
Vodič za apliciranje:
Ispod se nalazi Sažetak prijedloga projekta i obrazac za Izražavanje interesa:
PN Fund_Innovation Call 2014_Concept Note
PN Fund_Innovation Call 2014_EoI Form
Rok predaje Pisma interesa (Expression of Interest) je petak, 17. oktoba/listopada 2014. godine.
Za više informacija pogledajte http://peacenexus.org/supporting-ngos/creating-space-for-innovation/
331
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Podrška projektima iz kulture
Njemačka ambasada u Sarajevu svake godine podržava male projekte iz kulture u Bosni i Hercegovini. I
2013. želimo podržati interesantne i originalne projekte. Možda i vaš projekat dođe u obzir?
Odrednica “njemačka kultura“ budi različite asocijacije. Šta Vama pada na pamet u vezi njemačke
kulture? Beethoven? Kobasica? Pivo? Sve to je lijepo, ali Njemačka je mnogo više od toga! S našim
fondom za kulturu želimo vam predočiti raznovrsnost moderne Njemačke.
Berlin je danas jedna od najuzbudljivijih evropskih metropola kulture i privlači mlade kreativce iz cijelog
svijeta. Svejedno da li se radi o grafitima u ekskluzivnim predvorjima banaka ili Goethe-ovim pjesmama
uz ritmove tehno muzike, u Berlinu se spaja mnogo onog što na prvi pogled uopšte ne ide skupa! I daleko
od glavnog grada se dešava mnogo u njemačkoj kulturi: hamburški režiser turskog porijekla, Fatih Akın,
dobija međunarodne nagrade, u Leipzig-u se u junu svake godine održava najveći gotički skup na svijetu,
i upravo na livadama gdje pasu krave to malo mjesto Wacken svakog ljeta postaje najveća heavy metal
pozornica u Evropi. Projekti koji na originalan način prikazuju aspekte njemačke kulture sadašnjice u
njihovim mnogobrojim oblicima imaju dobre šanse.
Rad iz oblasti kulture Ambasade ne treba da bude jednosmjerna ulica. Nije nam samo stalo do toga da
Njemačku predstavljamo u Bosni i Hercegovini – važnija nam je ideja razmjene. Kako možemo sastaviti
umjetnike iz obje države i time ojačati kulturne odnose između naše dvije države? Projekti koji na to mogu
dati dobar odgovor su nam posebno dobro došli!
Da li sami vjerujete u svoju ideju? Da li u to možete ubijediti i druge institucije? Ambasada preuzima
uvijek samo jedan dio troškova, jer ako su druge lokalne institucije spremne dati svoj vlastiti doprinos
onda je to većinom najbolja garancija za uspješan projekat.
Goethe-Institut je već čitav niz godina zastupljen u Bosni i Hercegovini i pruža izuzetan doprinos
unapređenju njemačkog jezika, prezentaciji njemačke kulture i kulturnoj razmjeni. Za velike projekte je
Goethe-institut vaš idealni partner za razgovor. Ambasada može podržati samo male projekte, ponekad
sa samo nekoliko stotina KM, rijetko sa iznosom većim od 1000 EUR.
Svaki projekat mora započeti i završiti u jednoj kalendarskoj godini. Projekte koji su već započeli
Ambasada ne smije podržati. Isto se odnosi i na projekte koje već podržava Goethe-Institut. Projektni
partneri moraju voditi računa o tome da se projekat kao što je dogovoreno sprovede i da se novac
Ambasade utroši kako je dogovoreno. Sve to mora da se odvija što je moguće efikasnije i štedljivije.
Podrška Ambasade naravno mora biti vidljiva za javnost. Nakon završetka projekta, projektni partneri
trebaju napisati kratak izvještaj (na njemačkom ili engleskom) i detaljno dokumentovati sve izdatke. Do
pet godina nakon završetka projekta partneri moraju na zahtjev Ambasade prikazati projektnu
dokumentaciju i originalne račune.
Ako mislite da vaš projekat odgovara ovim smjernicama: pošaljite vaš prijedlog (na njemačkom ili
engleskom) sa detaljnim budžetom na ku-100@sarj.diplo.de
Radujemo se vašim idejama!
Link za više informacija: www.sarajewo.diplo.de/Vertretung/sarajewo/ba/06/kkf__seite.html
332
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Poziv za podnošenje prijedloga projekata: Poboljšana socijalna uključenost
najranjivijih romskih familija
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za dostavljanje projekata za “Poboljšanu
socijalnu uključenost najranjivijih Romskih familija” u Bosni i Hercegovini. Finansijska pomoć će biti
pružena kroz predpristupni program Evropske unije IPA.
Kompletna dokumentacija za prijavu projekata može se dobiti na sljedećoj adresi: Delegacija Evropske
unije u Bosni i Hercegovini, Sektor za ugovore i finansije, Sekcija nabavki, Skenderija 3a, 71000 Sarajevo
ili
na
web
stranicama:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome i http://europa.ba/Tenders.aspx?id=64&cat=2&lang=EN
Rok za podnošenje projekata je 05. november 2014. u 16:00 sati.
Publication reference: EuropeAid/136-304/DD/ACT/BA
Call for Proposal number: EC/BIH/CfP/14/001
Budget EURO: 2.500.000
333
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Projekti FIRMA i FARMA
FIRMA projekat:
Tokom trajanja projekta USAID-Sida FIRMA će dodjeljivati male grantove kvalificiranim organizacijama u
pojedinačnom prosječnom iznosu granta od 15.000 KM do 35.000 KM. U fokusu fonda malih grantova
projekta FIRMA će biti pružanje pomoći u pogledu finansiranja aktivnosti koje će imati opći pozitivni uticaj
na poslovnu konkurentnost u sektorima drvoprerade, turizma i metaloprerađivačke industrije u BiH.
FIRMA trenutno ne prima nove aplikacije za projektne prijedloge. Za sve dodatne informacije, uputite
email na info@firmaproject.ba
Link na web stranicu: www.firmaproject.ba/ba/news/news.aspx?id=310
***************************************************************************
FARMA projekat:
Tokom trajanja projekta, projekat USAID-Sida FARMA će dodjeljivati male grantove kvalificiranim
organizacijama u pojedinačnom prosječnom iznosu granta od 5.000 KM do 50.000 KM. Osnovni cilj
grantova je izgradnja kapaciteta učesnika/ca u određenim sektorima proizvodnje čime bi se povećala
prodaja, investicije i zapošljavanje.
Link na web stranicu: www.bosniafarma.ba/o-nama
334
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Projekt PRO-Budućnost
Od 11. augusta do 26. septembra 2014. godine otvoren je poziv za prijave prijedloga projekata u
okviru projekta PRO-Budućnost. Projekt uz finansijsku podršku Američke agencije za
međunarodni razvoj (USAID), implementira Catholic Relief Services (CRS) u saradnji sa
Fondacijom Mozaik, Caritasom Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Forumom građana
Tuzla i Helsinškim parlamentom građana Banja Luka.
CILJ PROJEKTA: Izgradnja povjerenja među građanima svih etničkih skupina u Bosni i Hercegovini.
LOKACIJA: Aktivnosti će se provoditi u 30 gradova/opština/općina u Bosni i Hercegovini koje žele raditi
na izgradnji pozitivnih stavova svojih građana, a što će obuhvatati dodjelu bespovratnih novčanih
sredstava, javna govorenja, okrugle stolove i kulturne događaje.
Gradovi/opštine/općine uključeni u PRO-Budućnost projekt su: Grad Doboj – Općina Maglaj;
Opština Teslić – Općina Tešanj; Opština Modriča – Općina Gradačac; Opština Petrovo – Općina
Gračanica; Opština Ugljevik – Općina Teočak; Grad Prijedor – Općina Sanski Most; Opština Novi Grad –
Općina Bosanska Krupa; Opština Drvar – Općina Glamoč; Općina Prozor/Rama – Općina Gornji
Vakuf/Uskoplje; Grad Mostar – Opština Nevesinje; Općina Kladanj -Opština Vlasenica; Općina Foča FBiH
– Opština Foča; Opština Novo Goražde – Općina Goražde; Opština Bratunac – Opština Srebrenica;
Opština Istočno Novo Sarajevo i Opština Sokolac.
PRIJAVA: U okviru PRO-Budućnost projekta objavljena su tri zasebna poziva za grantove.
Svi zainteresovani će popunjavanje prijave projekta, kao i dostavljanje prateće dokumentacije, moći
izvršiti isključivo prema uputama datim u pozivima ispod i to najkasnije do 26. septembra 2014. godine
(do 24h). Novi poziv se očekuje početkom 205. godine.
Klikom na svaki od poziva možete pronaći više informacija o pozivu, načinu kako prijaviti projekat te
detaljan Vodič za popunjavanje prijave projekata.
PRO-Active Fond za projekte neformalnih grupa mladih
Program malih grantova
Fond solidarnosti
Link za više informacija: http://mozaik.ba/bs-lat/vijesti/item/204-poziv-za-prijavu-prijedloga-projekata
335
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Technical Assistance to Civil Society Organisations – TACSO
(Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva – TACSO)
TACSO misija je unaprjeđenje kapaciteta i akcija organizacija civilnog društva (OCD), kao i njihove
demokratske uloge.
Kroz TACSO aktivnosti izgradnje kapaciteta, podrške i pomoći, cilj je postići ojačano civilno društvo i
razvoj povoljnog okruženja i kulture za razvoj civilnog sektora.
Šta je TACSO projekat?
Projekat Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO 1) je projekat finansiran od strane
Evropske unije (EU) koji je pružao tehničku podršku i pomoć organizacijama civilnog društva u zemljama
1
korisnicama Instrumenta predpristupne pomoći (IPA): Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu ,
Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj. TACSO 1 projekat počeo je sa
radom u avgustu 2009 godine, produžen je 2011. godine, i zvanično je završio sa radom u augustu 2013.
Projekat TACSO 2 započeo je u augustu 2013. i implementiraće se do augusta 2017. godine. SIPU
International AB iz Švedske vodi TACSO 2 uz podršku konzorcijuma:
 Ecorys Internacional Holandija,
 Udruga za razvoj civilnog društva (SMART) Hrvatska,
 Međunarodni centar za OCD treninge i istraživanja (INTRAC) Velika Britanija,
 Fondacija partnera za lokalni razvoj (FPDL) Rumunija, i
 EUCLID mreža, Velika Britanija.
TACSO projekat je dio programa Podrška civilnom društvu (Civil Society Facility - CSF) koji je
mehanizam Evropske unije koji podržava civilno društvo u zemljama koje još nisu članice EU. OCD igraju
ključnu ulogu prema shvatanju EU, pošto se na njih gleda kao na važne aktere u podržavanju procesa
pridruženja država u kojima djeluju. Cilj CSF programa je da ojača civilno društvo kako bi organizacije
bile u stanju da aktivno učestvuju u javnoj diskusiji, i da bi vremenom stekle potrebnu snagu da utiču na
politike i procese donošenja odluka. TACSO 1 projekat je u tu svrhu radio na izgradnji kapaciteta OCD, i
doprinio stvaranju povoljnijeg okruženja za rad civilnog društva.
Kroz rad tima od više od 30 profesionalaca, TACSO 1 projekat podržavao je organizacije civilnog društva
(OCD) pružanjem direktne tehničke podrške, koja je organizacijama omogućavala direktan kontakt sa
TACSO osobljem, kao i održavanjem radionica, treninga, konferencija, prekograničnih događaja i
studijskih putovanja na nacionalnom i regionalnom nivou. Ova podrška omogućavala je ne samo
upoznavanje sa novim temama, već i priliku za OCD da rade zajedno i stvaraju nova partnerstva. Putem
internet sajta www.tacso.org informacije o projektu i o okruženju u kome organizacije civilnog društva
rade djeljene su sa svim zainteresovanim akterima.
TACSO 2 zadržaće sličnu strukturu rada sa osobljem u cijelom regionu. Pošto se Hrvatska pridružila
Evropskoj uniji, neće više biti korisnica TACSO podrške. Dok će TACSO 2 će nastaviti pružati podršku
razvoju povoljnog oruženja za civilno društvo u skladu sa pravcima i aktivnostima uspostavljenim tokom
prve četiri godine, postoje i četiri ključne teme koje će biti fokus aktivnosti projekta:
1. Dalje jačanje uloge civilnog društva u nacionalnim procesima demokratizacije i pridruživanja;
2. Unaprijeđenje komunikacije i vidljivosti doprinosa civilnog sektora razvoju društva;
3. Podrška u otkrivanju novih strategija i pristupa za mobilisanje sredstava potrebnih da bi se
civilnom društvu obezbjedila održivost i razvoj; i
4. Poboljšanje pravnih i institucionalnih okvira za aktivnosti civilnog društva.
1
Ovaj naziv ne dovodi u pitanje status Kosova i u skladu je s Rezolucijom 1244 i odlukom Međunarodnog suda pravde o kosovskoj
deklaraciji o nezavisnosti.
336
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Dva nova aspekta dodata su u obaveze projekta TACSO 2, program Ljudi ljudima (People 2 People P2P) i postepeno prenošenje TACSO usluga na lokalne resursne centre.
P2P program je dio CSF programa koji pruža odličnu šansu organizacijama civilnog društva u zemljama
Zapadnog Balkana i Turske da prošire svoje znanje o Evropskoj uniji i procesima pridruživanja kroz
posjete Evropskim institucijama, sastanke sa Evropskim organizacijama civilnog društva i šansU za
umrežavanje na međunarodnom i regionalnom nivou.
Od septembra 2013. za upravljanje P2P komponentom Evropska Komisija (EC) se oslanja na TACSO
projekat, koji će u skladu sa smjernicama Direktorata za proširenje (DG ENLARG) imati punu
odgovornost za planiranje, orgnizovanje i pružanje podrške u realizaciji P2P događaja.
TACSO P2P komponenta vođena je prioritetima i temama proizašlim iz analize potreba civilnog društva i
konsultacija. Nadalje, TACSO P2P će kreirati sinergiju sa prioritetima drugih dijelova Programa podrške
civilnog društvu (Civil Society Facility) i EC inicijativama podrške civilnom društvu u regionu kroz usku
koordinaciju i konsultovanje relevantnih aktera.
Postepeno prenošenje TACSO usluga na nacionalne institucije ili organizacije (resursne centre)
započeće u drugoj godini TACSO 2 projekta. Ovi resursni centri vremenom će preuzimati sve više usluga
i stručne pomoći koju TACSO pruža, dok na kraju ne postanu glavna instanca kroz koju OCD u regionu
mogu da dobiju podršku i pomoć.
TACSO 2 glavne aktivnosti:






P2P događaji uključujući višekorisničke i jednokorisničke događaje
Informativni događaji koji će promovisati OCD i njihov rad, kao i predstavljati teme od
interesa za civilno društvo u regionu
Obuke za manje i slabije OCD uključujući odgovaranje na potrebe sektora
Obuke za trenere i predavače kojima će se jačati kapaciteti osoblja resursnih centara
Tematski partnerski događaji, sektorski ili međusektorski događaji za umrežavanje, i
događaji za prekograničnu saradnju koji će olakšati i usredsrediti se na umrežavanje i
izgradnju partnerstava i koalicija sa susednim zemljama u određenim oblastima na svim
nivoima
Događaji za praćenje rada CSF programa koji će vršiti praćenje implementacije P2P
programa
Kontakt podaci:
TACSO Bosna i Hercegovina
Sarajevo, Obala Kulina Bana 2/1
tel: +387 33 834 717; +387 33 834 726
Email: info.ba@tacso.org
Web stranica: www.tacso.org
337
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Technological Innovation Grants for Policy Research
(Tehnološki inovacijski grantovi za istraživanje politika)
Open Society Foundation’s Think Tank Fund (TTF) poziva prijedloge projekata think-tankova,
istraživačkih organizacija, grupa koje rade na istraživanu i zastupanju sa in-house istraživačkim
kapacitetima za projekte korištenja podataka za relevantna istraživanja politika i zagovaranje na osnovu
dokaza. Svrha ovog poziva je poticanje tehnološkog napretka i vizualizacije podataka preko think-tankova
u regiji. Kako think-tankovi različito reagiraju na navedene izazove i mogućnosti, oni formiraju mješovite
zajednice prakse. Razlike u korištenju podataka, tehnologije i vizualizacije nude priliku za razmjenu
prakse, grade na dokazanim uspješnim primjerima, i dalje razvijaju pristupe upravljanja podacima. Kao
odgovor na ovu priliku, Think Tank Fond poziva prijedloge u pet ciljanih programe grantova:
 Mikro-grantovi za tehnološke inovacije i razmjenu znanja;
 Tehnološke stipendije;
 Projekti repliciranja;
 Metodološke inovacije za istraživačke projekte vođene podacima; i
 Integrirani projekti o podacima za istraživanje i zastupanje zasnovano na činjenicama.
Kvalificiranost
Think Tank Fund će razmatrati prijedloge projekata od think-tanks, organizacija koje istražuju politike,
i grupa koje rade na pitanjima zastupanja iz Albanije, Armenije, Azerbejdžana, Bosne i
Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Gruzije, Mađarske, Kosova, Makedonije, Moldove, Crne
Gore, Poljske, Rumunije, Srbije, Slovačke, Slovenije i Ukrajine i koji koji više od 50% svojih aktivnosti
provode u dizajniranju i provođenju istraživanja kao i zastupanju rezuiltata.
Grant
Open Society Foundation’s Think Tank Fund (TTF) prima prijedloge projekata u pet različitih
kategorija:
1. Mikro-grantovi za tehnološke inovacije i razmjenu znanja (maksimalan budžet $5.000) - projekti
mogu pokriti jednostavnu jednosmjernu adaptaciju tehnološkog ili vizualizacijskog alata, ili mentorstvo i
suradnju s think-tankovima koji imaju iskustva u korištenju podataka za istraživačke projekte kako bi se
olakšao prijenos znanja.
2. Tehnološke stipendije (maksimalan budžet $10.000) - TTF tehnološke stipendije daju podršku
angažmanu tehnoloških stručnjaka za cijelo vrijeme trajanja istraživačkog projekta - od faze dizajna do
faze distribucije rezultata istraživanja.
3. Projekti repliciranja (maksimalan budžet $25.000) - TTF poziva na slanje prijedloga projekata koji za
cilj imaju stvaranje otvorenog alata iz tehnoloških instrumenata razvijenih u sklopu postojećih istraživačkih
politika projekata. Takvi alati trebaju omogućiti organizacijama koje rade na sličnim temama integrirati ove
inovativne instrumente i metode u svoja istraživanja i zagovaračke napore.
4. Metodološke inovacije za istraživanja politika vođena podacima (maksimalan budžet $25.000) TTF poziva na slanje prijedloga projekata think-tankova koji se temelje na inovativnim, tehnološki
pogonjenim izvorima podataka i metoda istraživanja.
5. Integrirani projekti zasnovani na podatacima za istraživanje politika utemeljenih na dokazima i
zagovaranju (maksimalan budžet $25.000) - razmatrati će se prijedlozi projekata koji predlažu nove
načine korištenja podataka za zastupanje, koji ciljaju netradicionalne zainteresirane strane, razvijaju
komplementarne informacije uspostavljane za širu primjenu ili koriste istraživanja kako bi osporili opšte
prihvaćene činjenice u području pod-istraženih politika.
Apliciranje
Proces apliciranja je u dvije faze:
1. Predaja sažetka prijedloga projekta. Zainteresirani aplikanti trebaju podnijeti kratak sažetak
prijedloga projekta od ne više od 2.000 riječi. Svi aplikanti trebaju specificirati na koju
komponentu grant šeme apliciraju (1-5) i osigurati materijale za aplikacijske materijale tražene za
tu šemu. Osim navedenih pitanja pod svakom šemom, sažetak prijedloga projekta treba
sadržavati jedan paragraf koji daje opis aplikantove web stranice; linkove na najuspješnije
projekte politika i predloženi budžet.
338
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
2. Puni prijedlog projekta. Think Tank Fund će iskoristiti sažetak prijedloga projekta da odredi da li
projekat zadovoljava trenutne prioritete finansiranja. Nakon pregleda sažetka prijedloga projekta
TTF će pozvati uspješne aplikante da podnesu pune prijedloge projekata i obavjestiće
neuspješne aplikante. TTF će pružiti dodatne informacije onima koji budu pozvani da podnesu
puni prijedlog projekta.
Sažetak prijedloga projekta možete predati putem Open Society Foundations Grant Portal gdje se
trebate registrirati kako bi mogli nastaviti sa pripremom aplikacije!
Rok prijave je 15. septembar/rujan 2014. godine
Za dodatne informacije pogledajte kompletan vodič ili oficijelni poziv.
339
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
The World We Want Foundation - Philanthropy for Young Global Citizens
(Fondacija svijet kakav želimo – Filantropija za mlade građane svijeta)
World We Want Foundation promovira i podržava mlade građane svijeta u njihovim naporima na
promjenama društva u svojim zajednicama i širom svijeta.
Vjerujemo da mladi građani svijeta imaju strast, talenat, odlučnost i snagu da stvore pozitivnu društvenu
promjenu imajući na umu resurse koji im trebaju da adresiraju društvene i izazove životne okoline koje
odaberu.
Kako bi podržali agente promjena mi:
- radimo sa i putem partnerskih organizacija i njihovih mentora,
- pomažemo mladima dizajnirati i provesti značajne projekte društvenih aktivnosti,
- dok stvaraju društvene vrijednosti pomažemo im sticati znanje i vještine 21. stoljeća,
- osiguravamo im mikro-grantove za njihove projekte,
- osiguravamo online platformu za poticanje finansiranja i omogućavanje drugima da pomognu
finansirati svoje projekte, i
- pružamo online platformu na kojoj mogu podijeliti svoje priče o društvenom uticaju u svijetu kako
bi potaknuli druge mlade ljude da vjeruju da mogu napraviti razliku.
Kako radimo
World We Want Foundation ulazi u partnerstvo sa neprofitnim obrazovnim, humanitarnim, vjerskim i
organizacijama u lokalnim zajednicama uključujući i javne ili privatne škole, omladinske organizacije i
klubove, kao i ostale fondacije posvećene omladinskom liderstvu i osnaživaju.
Link za više informacija: http://theworldwewantfoundation.org/
340
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
USAID’s Global Development Alliance Request for Proposals 2013
(USAID-ova Globalna razvojna alijansa - poziv za prijedloge projekata 2013)
Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je najavila novu mogućnost finansiranja gdje
nevladine organizacije i privatni sektor mogu surađivati zajedno na rješavanju razvojnih izazova.
Annual Program Statement (APS) za FY2014 Global Development Alliance poziva privatni sektor na
uzajamno korisno partnerstvo gdje će resursi obe strane bit jednako korišteni kako bi doveli do povećanja
održivog uticaja razvojnih programa pomoći. Osim iz privatnog sektora USAID je također otvorio javni
poziv za podnošenje projektnih ideja da se dopre do privatnog sektora i istraže načini na koje bi suradnja
mogla pomoći svim partnerima za učinkovitije rješavanje ključnih problema, unaprijeđenje odgovarajućih
interesa i postizanje daleko većih razvojnih rezultata i uticaja.
Alijansa razvijena pod APS-om mora podržavati jedan ili više USAID-evih glavnih inicijativa razvoja i
unaprijediti razvojne ciljeve i prioritete koji vode USAID-eve razvojne programe pomoći i investicije.
U početku se dostavlja samo sažetak prijedloga projekta. Pune aplikacije će biti zatražene nakon
pregleda sažetaka prijedloga projekta. Isti moraju biti dostavljeni USAID misiji i B/IOS (tj. regionalnim i
drugim uredima) USAID-a.
USAID će razmotriti sažetke prijedloga projekata alijansi kako budu stizali u cijelom razdoblju od
izdavanja APS-a. Međutim, resursi su ograničeni, a očekujemo značajan broj prijava. Raniji sažeci
prijedloga projekta imaju veću šansu da su sredstva na raspolaganju. APS se izdaje godišnje i otvoren je
od dana objavljivanja u 2014. do 31. januara/siječnja 2015. godine.
Za više informacija posjetite web stranicu ili pretražujte po mogućnosti finansiranja za: APS-OAA-13000003 na http://www07.grants.gov/search/basic.do ili http://www.usaid.gov/work-usaid/get-grant-orcontract/opportunities-funding/global-development-alliance-annual-program
341
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
O Mreži za izgradnju mira
Mreža za izgradnju mira osnovana je u februaru/veljači 2010. godine, i danas okuplja 93 lokalne
i međunarodne organizacije koje rade na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Ideja je da Mreža za izgradnju mira u saradnji sa svojim članicama sve aktivnosti usmjerava ka
obnovi kvalitete društvenog i ekonomskog života u BiH, djeluje u cilju dugoročnog povećanja
sposobnosti cijelog bh. društva u ophođenju s različitostima i sukobima na konstruktivan i
nenasilan način, te na taj način stvori preduvjete i okvir za zajedničko, koordinirano djelovanje
niza nevladinih organizacija, lokalne uprave i samouprave, poslovnog sektora, medija i državnih
institucija.
U našem radu utičemo na konkretne inicijative vezane za područja javnih politika koje su
prepoznate kao ključne za dugoročnu izgradnju mira u BiH, a to su: obrazovanje, sigurnost,
regionalni razvoj, zaštita i promocija ljudskih i manjinskih prava, suočavanje s prošlošću i
tranziciona pravda, rodna ravnopravnost, kultura javnog dijaloga i demokratije, jačanje
kapaciteta civilnog društva za izgradnju istinskog mira, vraćanje povjerenja među bh. narodima,
konstruktivnije djelovanje na vladajuće političke strukture u BiH i poboljšanje suživota u BiH.
Naš cilj u radu je uticaj i konkretne inicijative vezane uz sljedeća područja javnih politika koje su
prepoznate kao ključne za dugoročnu izgradnju mira u BiH:
- Obrazovanje,
- Sigurnost,
- Regionalni razvoj,
- Zaštita i promocija ljudskih i manjinskih prava,
- Suočavanje s prošlošću i tranziciona pravda,
- Rodna ravnopravnost,
- Kultura javnog dijaloga i demokracije,
- Jačanje kapaciteta civilnog društva za izgradnju istinskog mira,
- Vraćanje povjerenja među BiH narodima,
- Konstruktivnije djelovanje na vladajuće političke strukture u BiH, i
- Unaprijeđenje suživota u BiH.
Mreža za izgradnju mira je dobitnica nagrade “Sloboda” Međunarodnog centra za mir, te je bila
druga na takmičenju World Vision International za 2014 za Peacebuilding Prize.
342
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Lista članica Mreže za izgradnju mira
oktobar / listopad 2014. godine
Lista članica – lokalne organizacije
No.
Naziv organizacije
Kontakt osoba
Adresa
Email / web stranica
Telefon
01.
ACIPS
Anes Makul
Zmaja od Bosne 8
71.000 Sarajevo
anes@acips.ba
www.acips.ba
+387 33 205 383
02.
Agencija lokalne demokratije
Mostar
Dženana Dedić
Fra Ambre Miletića 30
88.000 Mostar
ldamostar@aldaintranet.org
www.ldamostar.org
+387 36 333 830
+387 36 333 831
03.
Biro za ljudska prava
Branka Rajner
Borić 3
75.000 Tuzla
biroy@bih.net.ba
www.hrotuzla.org.ba
+38735 360 491
+387 35 250 504
04.
BOSPO
Anamarija
Miraščić
Maršala Tita 151
75.000 Tuzla
bospo@bospo.ba
www.bospo.ba
+387 35 247 600
+387 35 247 601
05.
Caritas Biskupske
Konferencije Bosne i
Hercegovine
Bosiljko Rajić
Suzana Božić
Mehmed bega
Kapetanovića
Ljubušaka 6
71.000 Sarajevo
s.bozic@carbkbih.com.ba
www.carbkbih.org
+387 33 206 442
06.
Centar za edukaciju i
istraživanje “Nahla” Sarajevo
Sehija Dedović
Džemala Bijedića 122
71.000 Sarajevo
info@nahla.ba
www.nahla.ba
+387 33 710 650
+387 33 641 664
Centar za edukaciju i
istraživanje "Nahla" Podružnica u Bihaću
Meliha
RifatbegovićHaskić
Prilaz ulici Bosanskih
šehida bb
77.000 Bihać
nahlabihac@gmail.com
www.nahla.ba
+387 61 272 677
07.
Centar za izgradnju mira
Vahidin Omanović
Otoke 8
79.260 Sanski Most
unvocim@yahoo.com
www.unvocim.net
+387 61 443 988
08.
Centar za mlade „KVART“
Goran Zorić
Zanatska 13
78.000 Prijedor
kvartprijedor@gmail.com
+387 52 961 118
+387 65 83 55 66
09.
Centar za odgovornu
demokratiju Luna
Svetlana Vuković
Trg slobode1
73.260 Rudo
lunabih@teol.net
+387 58 712 262
10.
Centar za održivi razvoj
Edin Mujačić
Bosne Srebrene 16
76.100 Brčko Distrikt
BiH
info@cor.ba
www.cor.ba
+387 49 215 608
343
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
11.
Centar za političke studije
Damir Banović
Čobanija 12
71.000 Sarajevo
12.
Centar za razvoj civilnog
društva u Bosni i Hercegovini
Esad Bećirović
Mersiha Jogunčić
Nemanjina 60/1
74.000 Doboj
13.
Eko-rafting klub "Rajska
plaža"
Slavoljub
Mladjenović
Gavrila Principa b.b.
75.420 Bratunac
14.
Fondacija Boris Divković
Arijana Aganović
Branilaca Sarajeva
5/1
71.000 Sarajevo
arijana@bdf.ba
office@bdf.ba
+387 63 898 979
15.
Fondacija CURE
Jadranka
Miličević
Čobanija 12
71.000 Sarajevo
info@fondacijacure.org
www.fondacijacure.org
+387 33 207 561
16.
Fondacija Jedan Svijet –
Platforma za Jugoistočnu
Evropu (owpsee)
Valentina
Pellizzer
Vrbanja 4
71.000 Sarajevo
17.
Fondacija Krila nade / Wings
of Hope
Enisa Mešić
Dr. Mustafe Denišlića
br. 8
71.000 Sarajevo
18.
Fondacija lokalne demokratije
Jasmina
Mujezinovic
Edita Pršić
Bravadžiluk bb
71.000 Sarajevo
19.
Fondacija Mirovna akademija
Emina Trumić
Tamara Šmidling
20.
Fondacija Publika za kulturni,
socijalni i edukativni razvoj u
BiH
Azra Pita-Parente
21.
Fondacija za kreativni razvoj
Jesenko
Osmanagić
22.
Forum građana Tuzla
Vehid Šehić
23.
Helsinški parlament građana
Banja Luka
Dragana Dardić
Alipašina br. 7 (II
sprat)
71.000 Sarajevo
Asima Ferhatovića
31/II
71.000 Sarajevo
Trg nezavisnosti 25,
Ilidža
71.000 Sarajevo
Ulica Hadži Bakirbega
Tuzlića br.1,
75000 Tuzla
Krfska 84
78.000 Banjaluka
damir.banovic20@gmail.com
www.cps.ba
crcdbih@hotmail.com
becirovic.e@hotmail.com
www.crcd-bih.com
e-raft@hotmail.com
www.ekoraftingrajskaplazabratunac.c
om
info@oneworldsee.org
valentina.pellizzer@oneworldsee.org
www.oneworldsee.org
wohbh@bih.net.ba
enimeni76@yahoo.com
www.wings-of-hope.ba
adl@bih.net.ba
edita.prsic@fld.ba
www.fld.ba
+ 387 33 200 073
+387 53 227 238
+387 35 720 135
+387 61 644 622
+387 65 934 746
+387 33 834 899
+387 61 484 038
+387 33 650 715
+387 33 237 240
+387 33 236 899
+387 33 668 459
info@mirovna-akademija.org
www.mirovna-akademija.org
+387 33 227 211
azra@publika.co.ba
www.publika.co.ba
+387 61 227 794
jesenko@fkr.edu.ba
www.fkr.edu.ba
+387 33 788 690
+387 33 788 691
forum_tz@bih.net.ba
www.forumtz.com
ddardic@hcabl.org
www.hcabl.org
+387 35 258 075
+387 35 258 076
+387 35 258 079
+387 51 432 750
+387 51 432 753
+387 51 432 752
344
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
24.
25.
Hrvatska udruga logoraša
domovinskog rata u Kantonu
Središnja Bosna
Hrvatska udruga logoraša
domovinskog rata u BiH
podružnica u ZE-DO županiji,
ogranak Vareš
Anđelko Kvesić
Nikole Šubića
Zrinskog bb
72.260 Busovača
huldrsbk@gmail.com
+387 30 732 904
Zlatko Prkić
Put mira bb
71.330 Vareš
udrugalogorasavares@bih.net.ba
+387 32 843 787
26.
Independent
Gordana Čičak
Londza 132 (PC
Roma I)
72.000 Zenica
indep@gmx.net
www.independent.ba
+387 32 440 390
+387 32 440 391
27.
Infoteka - ženski informaciono
dokumentacioni centar
Duška AndrićRužičić
Selma
Hadžihalilović
Mejdandzik 4
72.000 Zenica
duska@infoteka.org.ba
selma@infoteka.org.ba
infoteka@infoteka.org.ba
+387 32 446 260
+387 32 446 261
28.
Inicijativa mladih za ljudska
prava
Alma Mašić
Mula Mustafe
Bašeskije 8/4
71.000 Sarajevo
alma@yihr.org
dinko@yihr.org
www.yihr.org
+387 33 219 047
29.
Institut za razvoj mladih KULT
Merima Šabić
Dobrinjska ul. 7
71.210 Ilidža
merima.sabic@kultbih.org
kult@mladi.org
www.mladi.org
+387 33 778 778
30.
Inicijativa.za suzbijanje
kriminala i resocijalizaciju CSRI
Alma Kovačević
Emerika Bluma 15
71.000 Sarajevo
a.altruists@gmail.com
www.ispocetka.org.ba
www.csri.org.ba
+387 61 217 649
+387 33 668 294
31.
Intereduca
Snježana Filipović
Bulevar mira 1
76.100 Brčko
snjezaidc@gmail.org
+387 65 321 923
32.
Interreligijska služba Oči u oči
Ivo Marković
Zagrebačka 18
71.000 Sarajevo
ociuoci@bih.net.ba
+387 33 618 661
33.
Mali koraci – Udruženje za
dijalog u porodici i društvu
Amra Pandžo
Pruščakova 29
71.000 Sarajevo
amrap70@gmail.com
www.malikoraci.com.ba
+387 62 533 325
+387 33 215 129
34.
Međunarodni centar za djecu i
omladinu “Fortis”
Indira Čilić
Suljo Čilić b.b.
88.420 Jablanica
centarfortis@yahoo.com
www.centar-fortis.org
+387 63 334 993
+387 61 327 427
345
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
35.
Međunarodni forum Bosna Regionalni centar Tuzla
Hasana Kikića 20
75.000 Tuzla
if_bosnatz@bih.net.ba
www.ifbosna.org.ba
+387 61 711 953
36.
Mozaik Fondacija za razvoj
zajednica
Soukbunar 42
71 000 Sarajevo
info@mozaik.ba
www.mozaik.ba
+387 33 266 480
+387 33 266 482
37.
Nadbiskupijski centar za
pastoral mladih Ivan Pavao II.
Gatačka 18
71.000 Sarajevo
ncm.putokazi@gmail.com
www.mladicentar.org
+387 33 788 405
+387 33 766 225
+387 33 788 406
38.
Nansen dijalog centar
Sarajevo
Ljuljjeta Goranci
Brkić
Hakije Kulenovića 10
71.000 Sarajevo
ljuljjeta.ndcsarajevo@nansendialogue.net
http://www.nansendialogue.net/ndcsarajevo
+387 33 556 845
39.
NARKO NE
Magdalena
Schildknecht
Josipa Vancaša 21/2
71.000 Sarajevo
narkone@bih.net.ba
www.narkone.org
+387 33 215 088
+387 33 223 285
40.
Norveški helsinški komitet za
ljudska prava
Enver Đuliman
Naida Huskanović
Adela Galešić
Kuća ljudskih prava,
ul. Dolina 1/I
71000 Sarajevo
djuliman@nhc.no
naida.nhc@gmail.com
adela.galesic@humanrightschools.org
www.nhc.no
+387 33 200 085
41.
NVO Altruista Svjetlo
Haris Čaušević
Grbavička 22
71.000 Sarajevo
svjetlo@svjetlo.ba
www.svjetlo.ba
+387 33 711 535
+387 61 555 295
42.
NVO GARIWO
Mahira Idrizović
info@gariwo.org
mahira.idrizovic@gariwo.org
www.gariwo.org
+387 33 259 455
+387 33 259 456
+387 61 326 914
43.
Omladinski centar
Jasminka DrinoKirlić
Gabriele Moreno
Locatelli 11
71.000 Sarajevo
Gradska b.b.
70.240 Gornji Vakuf Uskoplje
omladinski.centar@bih.net.ba
+387 30 260 520
44.
Omladinska informativna
agencija
Jan Zlatan
Kulenović
Branilaca grada 19 B
71.000 Sarajevo
jan@oiabih.info
www.oiabih.info
www.mladi.info
+387 33 209753
+387 61 139588
45.
Omladinska organizacija
Odisej
Čedomir Glavaš
Gavrila Principa b.b.
75.420 Bratunac
ooodisej@yahoo.com
www.ooodisej.rs.ba
+387 65 734 216
46.
Omladinski resursni centar
Tuzla - Helsinški Parlament
Građana Tuzla
Miralem
Tursinović
Hadži Bakirbega
Tuzlića 1
75.000 Tuzla
hcatuzla@bih.net.ba
orctuzla@bih.net.ba
www.omladina-bih.net
+387 35 258 077
Jasmina
Jovanović
Vesna BajsanskiAgić
Zoran Puljić
vlč. dr. Šimo
Maršić
Renata Vrdoljak
346
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
47.
Organizacija Glas žene
Enisa Raković
502.Viteške brigade
br:11 (kod Kantonalne
televizije)
77.000 Bihać
48.
PERPETUUM MOBILE Центар за развој младих и
заједнице
Bojana Trninić
Petra Kočića 3
78.000 Banja Luka
perpetuum-mobile@blic.net
www.pm.rs.ba
+ 387 51 303 310
49.
proMENTE, socijalna
istraživanja
Ivona Čelebičić
Kranjčevićeva 35
71.000 Sarajevo
ivona@promente.org
www.promente.org
+387 33 556 865
+387 33 556 866
50.
PRONI
Jasmin Jašarević
Bosne Srebrene 16
76.100 Brčko
pronibrc@teol.net
www.pronibrcko.ba
+387 49 217 695
51.
Regionalna Mirovna Inicijativa
- ReMI mreža
Luciano Kaluža
Omladinska 11
74.400 Derventa
remicentar@gmail.com
+387 53 310 050
52.
Regionalno udruženje
logoraša Višegrad
Dragiša Andrić
Užičkog korpusa 4a
73.240 Višegrad
udruzenjelogorasa.vgd@gmail.com
+387 58 623 220
53.
Sarajevski otvoreni centar
Arijana Aganović
Saša Gavrić
Čobanija 12
71.000 Sarajevo
office@soc.ba
www.soc.ba
+387 33 200 073
54.
Savez logoraša Bosne i
Hercegovine
Jasmin Mešković
Obala Kulina Bana
24/III
71.000 Sarajevo
info@logorasibih.ba
www.logorasibih.ba
+387 33 210 301
55.
Savez udruga obitelji
poginulih i nestalih branitelja u
domovinskom ratu Hrvatskog
vijeća obrane u tuzlanskom
kantonu
Zvonimir Kubinek
Dalibor Vidović
Armije BiH 17
75.000 Tuzla
savezuopintk@bih.net.ba
+387 35 252 192
56.
Savez udruženja logoraša
Kantona Sarajevo
Almin Dželilović
Sarači 77
71.000 Sarajevo
sulks3@bih.net.ba
www.accts.org.ba
+387 33 232 925
57.
Savez za povratak izbjeglih i
raseljenih Bosanske Posavine
Pavo Dujak
Kolibe Donje 138
74.450 Bosanski Brod
savez.za.povratak@gmail.com
www.odrzivipovratak.ba
+387 65 211 571
+387 63 534 521
+385 91 5053517
58.
Think tank Populari
Jasminko
Halilović
Alida Vračić
Zagrebačka 55
71.000 Sarajevo
info@populari.org
www.populari.org
+387 33 810 503
glaszene@net.hr
www.glas-zene.org
+387 37 220 883
+387 61 981 264
347
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Vrazova 9b
71.000 Sarajevo
lejla.mamut@trial-ch.org
selma.korjenic@trial-ch.org
www.trial-ch.org
www.trial-ch.org/BiH/Pocetna.html
+387 33 830 054
59.
TRIAL
Lejla Mamut Abaspahić
60.
Udruga branitelja i invalida
Domovinskog rata liječenih
Od PTSP-a Gornji VakufUskoplje
Marko Blažević
70.240 Gornji VakufUskoplje
ptspuskoplje@gmail.com
+378 30 494 119
+387 63 685 243
61.
Udruga građana “Dobri ljudi”
Slavko Mihaljević
Mijata Tomić b.b.
80.240 Tomislavgrad
info@dobri-ljudi.com
+387 63 312 643
+387 63 331 822
62.
Udruga “Hrvatska žena”
Marica Vikić
Kazan mahala 2/II
75.000 Tuzla
mvikic@bih.net.ba
+387 35 266 392
+387 61 800 729
Samir Mulalić
Bulevar Ezhera
Arnautovića sol. 3
72.000 Zenica
dlan_ze@hotmail.com
+387 32 221 970
+387 61 401 852
Murisa Marić
Miloša Obrenovića
18a
78.000 Prijedor
info@donprijedor.org
www.donprijedor.com
+387 52 231 155
+387 52 232 155
Emina Bešić
Alma KrpuljevićHanić
Avde Smajlovića 15
71.000 Sarajevo
emina@inicijator.org
alma@inicijator.org
www.inicijator.org
+387 62 961 290
+387 61 349 956
info@nestovise.org
sanjadjermanovic@nestovise.org
www.nestovise.org
+387 33 788 740
+387 36 347 296
+387 66 711 277
63.
64.
65.
Udruženje “Dlan” Zenica
Kantonalno udruženje
roditelja osoba oboljelih od
cerebralne paralize mikro
cefalije i hidro cefalusa
Udruženje građana
“Demokratija-OrganizovanjeNapredak“ (UG “DON“)
Udruženje građana „Inicijator“
66.
Udruženje građana Nešto
Više
Sanja
Đermanović
Trg Sabora
bosanskog 36
71.000 Sarajevo
Vukovarska 54
88.000 Mostar
67.
Udruženje “HO Horizonti”
Tuzla
Jasminka Jukić
Borić 3
75.000 Tuzla
psiholoski.c@bih.net.ba
www.horizonti.ba
+387
667
68.
Udruženje Humanitarna
organizacija Sezam
Venira Alihodžić
Bulevar Kralja Tvrtka
I, broj 17
72.000 Zenica
nvosezam@bih.net.ba
+387 32 244 154
+387 61 189 161
69.
Udruženje INFOHOUSE Asocijacija za unapređenje
informacijskih nauka
Dženana Alađuz
Skenderija 15
71.000 Sarajevo
infohouse@infohouse.ba
www.infohouse.ba
www.101razlog.ba
+387 33 812 408
+387 61 611 601
35
264
348
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
INFOHOUSE
70.
Udruženje IPAK – Mladost
gradi budućnost
Lahira Sejfija
Inžinjerskih brigada
b.b
75.000 Tuzla
ipak_tuzla@bih.net.ba
www.ipak-mgb.ba
www.krizevici.com
+387 35 299 027
+387 35 299 028
71.
Udruženje jednoroditeljskih
porodica Iskra
Biljana Jelić
Zorica Mumović
Vuka Karadžića 5
71.420 Pale
udruzenjeiskra@gmail.com
+387 65 045 294
72.
Udruženje logoraša Novi
Grad
Amir Smječanin
Dobrinjske Bolnice 14
71.000 Sarajevo
logorasinovigrad@gmail.com
logorasinovigrad@bih.net.ba
+387 33 460 055
+387 63 454 520
+387 61 510 422
+387 62 633 324
+387 36 988 022
+387 36 332 598
73.
Udruženje "Metamorfoza"
Tarik Jažić
Telali 15
71.000 Sarajevo
tarik_jazic@hotmail.com,
tarikjazic@gmail.com,
metamorfoza@udruzenjemetamorfoza.org
http://udruzenje-metamorfoza.org
74.
Udruženje “Novi put”
Edisa Demić
Zagrebačka 9
88.000 Mostar
info@newroadbih.org
www.newroadbih.org
75.
Udruženje “Prijatelji
Srebrenice”
Dragana
Jovanović
Trg Mihajla
Bjelakovića b.b.
75.430 Srebrenica
dragana.j@prijateljisrebrenice.org
www.prijateljisrebrenice.org
76.
Udruženje Prijedorčanki
“Izvor”
Edin Ramulić
Zanatska ulica bb
78.000 Prijedor
izvorpd@gmail.com
www.izvor-prijedor.org
+387 52 215 635
+387 52 242 590
Jevto Ilić
Milana Konjevića 75
76.100 Brčko distrikt
BiH
epabdbih@gmail.com
+387 66 901 865
Spasoje Kulaga
Omladinska 11
74.400 Derventa
pravipozar@gmail.com
+387 53 310 050
77.
78.
Udruženje za Edukaciju,
Promociju i Afirmaciju Mladih
„E.P.A“ Brčko distrikt BiH
Udruženje za podršku ratnim
veteranima, porodicama i
žrtvama rata u Bosni i
Hercegovini "Pravipožar"
+387 56 440 165
+387 56 440 465
79.
Udruženje žena Priroda
Bratunac
Željana Pjevalica
Svetog Save b.b.
(Vatrogasni dom)
75.420 Bratunac
priroda@teol.net
+387 56 410 662
+387 65 414 801
80.
Udruženje žena “SEKA”
Goražde
Esma Drkenda
Ibrahima Popovića 49
73.101 Goražde
sekago@bih.net.ba
www.seka-hh.de
+387 38 222 099
349
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
81.
U.G. Medica Zenica
Sabiha Husić
Krivače 40
72.000 Zenica
medica1@bih.net.ba
www.medicazenica.org
+387 32 463 920
82.
UG Oštra Nula
Dražana Lepir
Ravnogorska 21
78.000 Banja Luka
drazana.lepir@gmail.com
www.ostranula.com
+387 65 088 850
+387 65 300 063
83.
Viktorija 99
Senka Zulum
Kralja Tomislava bb
70.101 Jajce
info@viktorija99.ba
www.viktorija99.ba
+387 30 654 204
+387 30 654 205
84.
Vive žene
Jasna Zečević
Mima Dahić
Alekse Šantića bb
75.000 Tuzla
vivezene@bih.net.ba
www.vivezene.ba
+387 35 224 310
+387 35 224 311
85.
Žena BiH Mostar
Azra
Hasanbegović
Trg Ivana Krndelja 3
88.000 Mostar
zenabih@bih.net.ba
www.zenabih.ba
+387 36 550 339
86.
Žene ženama
Memnuna Zvizdić
Ranka Katalinski
Dolina 1
71.000 Sarajevo
zene2000@zenezenama.org
www.zenezenama.org
+387 33 219 640
Lista članica – međunarodne organizacije
No.
Naziv organizacije
Kontakt osoba
Adresa
Email / web stranica
sbucan@carenwb.org
pdjordjevic@carenwb.org
jmilicevic@carenwb.org
www.carenwb.org
Telefon
01.
CARE International NWB
Sumka Bučan
Jadranka Miličević
Hasana Kaimije 11
71.000 Sarajevo
02.
Caritas Switzerland
Zlatan Savić
Travnička 1
71.000 Sarajevo
casuisse@bih.net.ba
cargor@bih.net.ba
+387 33 668 185
03.
Catholic Relief Services
Marc D'Silva
Goran Bubalo
Zagrebačka 18
71.000 Sarajevo
goran.bubalo@crs.org
www.crs.org
+387 33 812 401
+387 61 755 378
04.
Forum Ziviler Friedensdienst
e.V. u BiH (forumZFD)
Michele Parente
Branilaca Sarajeva
19b
71.000 Sarajevo
parente@forumzfd.de
www.forumzfd.de
+387 62 382 429
05.
International Commission on
Missing Persons (ICMP)
Viktorija RužičićTokić
Alipašina 45a
71.000 Sarajevo
amela.suljic@ic-mp.org
www.ic-mp.org
+387 33 280 800
+387 33 280 862
+387 33 536 792
350
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
06.
07.
Mennonite Central
Committee
World Vision International
Ruth Plett
Krystan
Pawlikowski
Grbavička 91
71.000 Sarajevo
natasamaksimovic@mcc.org
http://europe.mcc.org/easteurope
Amra Kurbegović
Kralja Tvrtka 1
72.000 Zenica
Zvornička 9
71.000 Sarajevo
amra_kurbegovic@wvi.org
nikica_reljic@wvi.org
www.worldvision.org
+387 33 950 501
+387 33 950 502
+387 32 246 278
+387 33 660 426
+387 33 652 403
351
Direktorij donatora oktobar / listopad 2014.
Download

Direktorij donatora