Na osnovu člana 76. stav 13, a u vezi sa
članom 89. Zakona o srednjem obrazovanju i
vaspitanju (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 74/08, 106/09 i 104/11) i člana
82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.
118/08, 11/09, 74/10, 86/10 i 24/12),
ministar prosvjete i kulture d o n o s i
PRAVILNIK
O PROCEDURI I KRITERIJUMIMA PRIJEMA
RADNIKA U RADNI ODNOS U SREDNJOJ ŠKOLI 1
I – OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ovim
pravilnikom
definišu
se
kriterijumi, način bodovanja kandidata i
procedura prijema radnika u javnim
srednjim školama (u dalјem tekstu: škola).
Član 2.
Škole
vrše
prijem
nastavnika,
stručnih saradnika, sekretara i računovođe
na osnovu kriterijuma i prema proceduri koja
je utvrđena Zakonom i ovim pravilnikom.
Član 3.
Cilј
utvrđivanja
kriterijuma
i
procedura za prijem nastavnika, stručnih
saradnika, sekretara i računovođe u radni
odnos je osiguranje ravnopravnosti i
podsticanje
jednakih
mogućnosti
pri
zapošlјavanju s cilјem zaštite lјudskih prava i
sloboda utvrđenih ustavom i zakonom.
II – PRIJEM U RADNI ODNOS NASTAVNIKA I
STRUČRNIH SARADNIKA
Član 4.
(1) Direktor škole raspisuje javni
konkurs za popunu upražnjenog radnog
mjesta nastavnika, stručnog saradnika, sa
punom ili nepunom sedmičnom normom,
posredstvom
Zavoda
za
zapošlјavanje
Republike Srpske (u dalјem tekstu: Zavod za
zapošlјavanje), pod uslovom da je prije
raspisivanja javnog konkursa postupio u
skladu sa članom 76. st. 3. i 4. Zakona.
(2) U konkursu je potrebno naznačiti
da li se u radni odnos prima lice sa
iskustvom ili lice bez iskustva – pripravnik.
Član 5.
(1)
Nakon
raspisivanja
javnog
konkursa školski odbor imenuje komisiju za
izbor (u dalјem tekstu: komisija).
(2) Komisiju čine predsjednik i dva
člana, od kojih je jedan član komisije
1
nastavnik predmeta za koji je raspisan
konkurs ili srodnog predmeta.
(3) U sastav komisije ne može se
imenovati član školskog odbora.
(4) Administrativne i stručne poslove
za komisiju obavlјa sekretar škole.
Član 6.
(1)
Nakon
zaklјučenja
javnog
konkursa komisija razmatra dostavlјene
prijave i pregleda dokumentaciju.
(2) Komisija je dužna da provjeri
blagovremenost i potpunost prijava, te
evidentira svaki dostavlјeni dokument i
konstatuje da li kandidat formalno-pravno
zadovolјava
uslove
tražene
javnim
konkursom.
(3) Neblagovremene i nepotpune
prijave kandidata na javni konkurs komisija
ne
razmatra,
već
ih
evidentira,
uz
konstataciju da prijave na javni konkurs
nisu dostavlјene blagovremeno i/ili da nisu
potpune, a nakon toga donosi zaklјučak
kojim se prijava odbacuje.
Član 7.
(1) Opšti uslovi koje kandidati treba
da ispunjavaju prilikom prijavlјivanja na
javni konkurs su:
a) da je državlјanin Republike
Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se
dokazuje uvjerenjem o državlјanstvu,
b) da je punolјetan, a to se dokazuje
izvodom iz matične knjige rođenih ili
ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se
dokazuje lјekarskim uvjerenjem koje ne može
biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo
izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po
konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
i
g) da nije osuđivan pravosnažnom
presudom za krivična djela učinjena protiv
dostojanstva ličnosti, morala, službene
dužnosti, trgovine lјudima, zlostavlјanja
djeteta, polnog i drugog nasilјa nad djetetom
ili malolјetnim licem.
(2) Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava
1. tačka g) ovog člana za izabranog kandidata
škola će pribaviti službenim putem, a prije
zasnivanja radnog odnosa.
Član 8.
(1) Uz prijavu (potpisanu od strane
kandidata koji se prijavlјuju na javni
konkurs za prijem u radni odnos nastavnika
ili stručnog saradnika) i dokumentaciju iz
člana 7. ovog pravilnika potrebno je dostaviti
dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje
ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju
“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13.
1|Stran
na osnovu koje se vrši bodovanje po
kriterijumima iz člana 9. ovog pravilnika.
(2) Dokumentacija iz stava 1. ovog
člana podrazumijeva:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome o
završenom
prvom
ciklusu
studijskog
programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje
u određenoj oblasti ili ekvivalent;
b) dodatak diplomi, koji sadrži
podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja
ili uvjerenje visokoškolske ustanove o
prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u
diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
v) uvjerenje izdato od Zavoda za
zapošlјavanje o vremenu provedenom na
evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena
lica koja se nalaze na toj evidenciji;
g) uvjerenje o radnom stažu izdato
od ranijeg poslodavca ako je raspisan
konkurs za prijem u radni odnos lica sa
iskustvom;
d) izvod iz matične knjige umrlih, za
umrlog roditelјa, ako se radi o kandidatu bez
jednog ili oba roditelјa, a koji nije stariji od
26 godina života;
đ) uvjerenje opštinskog/gradskog
organa uprave nadležnog za boračkoinvalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana
porodice poginulog borca Odbrambenootadžbinskog rata Republike Srpske ako se
radi o kandidatu iz kategorije porodice
poginulog borca;
e) uvjerenje opštinskog/gradskog
organa uprave nadležnog za boračkoinvalidsku zaštitu o utvrđenom statusu
borca
Odbrambeno-otadžbinskog
rata
Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz
kategorije boraca;
ž) uvjerenje opštinskog/gradskog
organa uprave nadležnog za boračkoinvalidsku zaštitu o utvrđenom statusu
ratnog
vojnog
invalida
Odbrambenootadžbinskog rata Republike Srpske ako se
radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog
invalida;
z) kućnu listu za kandidata koji živi
u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan
član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos
prihoda porodičnog domaćinstva manji od
najniže osnovne plate u Republici Srpskoj, uz
koju
je
potrebno
dostaviti
slјedeću
dokumentaciju:
1) potvrdu izdatu od Zavoda za
zapošlјavanje
za
članove
porodičnog
domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu
zaposleni, da se nalaze na evidenciji
nezaposlenih lica,
2) potvrdu izdatu od nadležne
poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko
osiguranje Republike Srpske da član
porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65
godina nije korisnik penzije,
3) potvrdu o visini plate, ako je
član porodičnog domaćinstva zaposlen, i
4) potvrdu o redovnom školovanju
onih članova porodičnog domaćinstva koji su
mlađi od 26 godina;
i) potvrdu izdatu od nadležnog
organa jedinice lokalne samouprave ili
Ministarstva prosvjete i kulture o korišćenju
stipendije za kandidate koji su tokom
studiranja koristili stipendije za nerazvijene i
izrazito nerazvijene opštine.
(3) U konkursu je potrebno naznačiti
vrijeme i mjesto kada će se obaviti testiranje i
intervju sa kandidatima koji su dostavili
potpune i blagovremene prijave, odnosno koji
ispunjavaju uslove konkursa.
(4) U konkursu je potrebno navesti da
se kandidati neće posebno pozivati na
testiranje i intervju, a ako se ne pojave na
testiranju ili intervjuu, smatraće se da su
odustali od prijave na konkurs.
(5) Kandidati su dužni dostaviti
ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije
neće biti vraćene kandidatima.
Član 9.
(1) Kriterijumi za bodovanje prilikom
utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni
odnos u školi su:
a) vrijeme provedeno na evidenciji
nezaposlenih lica, koju vodi Zavod za
zapošlјavanje za područje jedinice lokalne
samouprave gdje je nezaposleni kandidat
prijavlјen,
b) prosjek ocjena koji je kandidat
ostvario tokom studiranja,
v) rezultati ostvareni na intervjuu i
testu,
g) socijalni status i
d) dužina radnog staža.
(2) Kriterijumi iz stava 1. tačka d)
ovog člana boduju se ako je objavlјen
konkurs za prijem u radni odnos lica sa
radnim iskustvom.
Član 10.
(1) Vrijeme provedeno na evidenciji
nezaposlenih lica, koju vodi Zavod za
zapošlјavanje za područje jedinice lokalne
samouprave gdje je kandidat prijavlјen,
boduje se tako da se za svaki mjesec čekanja
na posao u stručnoj spremi traženoj
konkursom dodjelјuje 0,25 bodova.
(2) Maksimalan broj bodova koji se
može ostvariti na osnovu kriterijuma iz stava
1. ovog člana je 20 bodova ako je kandidat
koji se prijavio na konkurs za prijem u radni
odnos lice sa iskustvom.
2|Strana
(3) Maksimalan broj bodova koji se
može ostvariti na osnovu kriterijuma iz stava
1. ovog člana je 40 bodova ako se radi o
kandidatu koji se prijavio na konkurs za
prijem u radni odnos lica bez iskustva –
pripravnik.
(4) Dokaz o vremenu provedenom na
evidenciji nezaposlenih lica je uvjerenje ili
potvrda izdata od Zavoda za zapošlјavanje za
područje jedinice lokalne samouprave gdje je
kandidat prijavlјen.
(5) Za kandidate koji se u vrijeme
raspisivanja konkursa nalaze na evidenciji
nezaposlenih lica, koju vodi Zavod za
zapošlјavanje za područje jedinice lokalne
samouprave gdje je kandidat prijavlјen,
računa
se
samo
vrijeme
poslјednjeg
neprekidnog čekanja, zaklјučno sa danom
izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom
na evidenciji nezaposlenih lica.
Član 11.
(1) Na osnovu uspjeha kandidat se
boduje tako što se prosječna ocjena tokom
studiranja zaokružuje na dvije decimale i
pomnoži koeficijentom 4 – za studij koji traje
četiri godine, a koeficijentom 3 – za studij
koji traje tri godine.
(2) Licima koja su završila drugi
ciklus studijskog programa i ukupno ostvarili
300 ECTS bodova prosječna ocjena tokom
studiranja množi se koeficijentom 4.
(3) Maksimalan broj bodova koji se
može ostvariti na osnovu kriterijuma iz stava
1. ovog člana je 40 bodova.
(4) Prosječna ocjena tokom studiranja
dokazuje se diplomom koja sadrži podatke o
prosjeku ocjena, uvjerenjem izdatim od
visokoškolske ustanove ili dodatkom diplomi.
(5) U izuzetnim slučajevima, ako
kandidat ne može iz opravdanih razloga
pribaviti dokument iz stava 4. ovog člana,
prosječna ocjena može se dokazati i
ovjerenom foto-kopijom indeksa.
Član 12.
(1) Testiranjem se može ostvariti
najviše 3 boda.
(2) Komisija treba da za ovaj dio ispita
ima pripremlјene tačne odgovore na zadata
pitanja.
(3) Pitanja iz testa za radno mjesto
nastavnika odnose se na poznavanje struke i
poslova propisanih nastavnim planom i
programom za radno mjesto na koje je
kandidat konkurisao.
(4) Pitanja iz testa za radno mjesto
stručnog saradnika odnose se na poznavanje
struke i poslova propisanih aktom o
sistematizaciji
radnih mjesta za radno
mjesto na koje je kandidat konkurisao.
(5) Kandidati imaju pravo uvida u
rezultate ostvarene putem testiranja.
Član 13.
(1) Pitanja za testiranje iz člana 12.
stav 1. ovog pravilnika priprema stručni aktiv
škole.
(2) Ako nema stručnog aktiva ili
profesora koji predaje nastavni predmet za
koji se raspisuje konkurs, pitanja priprema
stručni saradnik škole, a ako nema stručnog
saradnika, pitanja priprema profesor tog
predmeta iz druge osnovne ili srednje škole.
(3) Ako se u radni odnos prima
stručni saradnik, pitanja priprema drugi
stručni saradnik u školi, a ako nema
stručnog saradnika, pitanja priprema stručni
saradnik iz druge osnovne ili srednje škole.
Član 14.
Intervju se obavlјa u cilјu procjene
profesionalnih
karakteristika,
iskazanih
sposobnosti i kompetencija kandidata koji je
pristupio intervjuu.
Član 15.
(1) Intervju se sastoji od tri pitanja i
svaki član komisije postavlјa po jedno pitanje
svakom kandidatu.
(2)
Kandidatima
koji
pristupe
intervjuu obezbjeđuje se jednako vrijeme za
predstavlјanje.
(3) Razgovorom sa kandidatima
utvrđuju se interes, profesionalni cilјevi,
stavovi i motivacija kandidata za rad u školi.
(4) Broj bodova koje kandidat može da
ostvari na intervjuu je od 1 do 2 boda.
(5) Intervjuu može prisustvovati i
direktor škole bez prava odlučivanja.
Član 16.
Kriterijumi koji se boduju na
intervjuu su:
a) vještina komuniciranja,
b) analitičke sposobnosti i
v) dodatna znanja, kao što su
informatička pismenost, poznavanje stranih
jezika i slično.
Član 17.
(1) Na osnovu socijalnog statusa
mogu se ostvariti bodovi ako se radi o
kandidatu:
a) koji je bez jednog roditelјa, a nije
stariji od 26 godina života i u tom slučaju
dodjelјuju se 3 boda,
b) koji je bez oba roditelјa, a nije
stariji od 26 godina života i u tom slučaju
dodjelјuje se 5 bodova,
v) koji ima status člana porodice
poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog
3|Strana
rata Republike Srpske i u tom slučaju
dodjelјuje se 10 bodova,
g)
koji
je
član
porodičnog
domaćinstva bez prihoda i u tom slučaju
dodjelјuju se 3 boda,
d)
koji
je
član
porodičnog
domaćinstva čiji ukupni prihodi ne prelaze
visinu najniže plate u Republici Srpskoj i u
tom slučaju dodjelјuju se 2 boda i
đ) koji konkuriše u školama na
području jedinice lokalne samouprave koje
su odlukom Vlade Republike Srpske
proglašene kao nerazvijene ili izrazito
nerazvijene, a od koje je primao stipendiju
tokom studiranja, i u tom slučaju dodjelјuju
se 2 boda.
(2) U slučajevima iz stava 1. t. a) i b)
ovog člana potrebno je priložiti izvod iz
matične knjige umrlih za umrlog roditelјa.
(3) U slučaju iz stava 1. tačka v) ovog
člana
potrebno
je
priložiti
uvjerenje
opštinskog/gradskog
organa
uprave
nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o
utvrđenom statusu člana porodice poginulog
borca
Odbrambeno-otadžbinskog
rata
Republike Srpske.
(4) Kandidat koji ispunjava kriterijum
iz stava 1. tačka v) ovog člana ne može
ostvariti bodove i na osnovu kriterijuma iz
stava 1. t. a) i b) ovog člana.
(5) Maksimalan broj bodova koji se
može ostvariti na osnovu socijalnog statusa
je 15 bodova.
Član 18.
(1) Kandidat koji se prijavio na
konkurs za određeno radno mjesto u školi sa
ostvarenim radnim stažom u vaspitnoobrazovnom radu, kao verifikovan, za tri
mjeseca radnog staža ostvaruje 0,25 bodova.
(2) Maksimalan broj bodova koje
kandidat može da ostvari na osnovu
kriterijuma iz stava 1. ovog člana je 20
bodova.
(3) Kandidat koji je radni staž ostvario
u školi na drugim poslovima od onih koji se
traže konkursom i kandidat koji je radni staž
ostvario van vaspitno-obrazovnog rada na
osnovu tog radnog staža ostvaruju za šest
mjeseci radnog staža 0,25 bodova.
(4) Maksimalan broj bodova koje
kandidat može da ostvari na osnovu
kriterijuma iz stava 3. ovog člana je 10
bodova.
(5) Maksimalan broj bodova koje
kandidat može da ostvari u skladu sa st. 1. i
3. ovog člana je 20 bodova.
obrazovnim ustanovama na radnim mjestima
koja su odgovarala stručnoj spremi i profilu,
a koji se traži javnim konkursom na koji se
kandidat prijavlјuje.
(2) Dokaz o ostvarenom radnom stažu
iz stava 1. ovog člana je uvjerenje izdato od
vaspitno-obrazovne ustanove u kojoj je radni
staž ostvaren zaklјučno sa danom izdavanja
uvjerenja.
Član 19.
(1) Pod radnim stažom u smislu člana
18. stav 1. ovog pravilnika podrazumijeva se
dužina radnog staža ostvarena u vaspitno-
Član 24.
(1) Kriterijumi i procedura propisana
ovim pravilnikom primjenjuje se i prilikom
Član 20.
(1) Pod radnim stažom ostvarenim u
školi na drugim poslovima od onih koji se
traže konkursom podrazumijeva se dužina
radnog staža ostvarena u školi na drugim
poslovima sa istim stepenom stručne spreme
koji je potreban za obavlјanje poslova radnog
mjesta za koje je raspisan konkurs.
(2) Dokaz o ostvarenom radnom stažu
iz stava 1. ovog člana je uvjerenje izdato od
vaspitno-obrazovne ustanove u kojoj je radni
staž ostvaren zaklјučno sa danom izdavanja
uvjerenja.
Član 21.
(1) Pod radnim stažom ostvarenim
van vaspitno-obrazovnog rada podrazumijeva
se dužina radnog staža ostvarena izvan
vaspitno-obrazovne ustanove, na radnom
mjestu za koje je potreban isti stepen stručne
spreme i profil tražen konkursom.
(2) Dokaz o ostvarenom radnom stažu
iz stava 1. ovog člana je uvjerenje izdato od
poslodavca kod kojeg je kandidat bio
zaposlen zaklјučno sa danom izdavanja
uvjerenja.
Član 22.
(1) Uvjerenja iz člana 19. stav 2, člana
20. stav 2. i člana 21. stav 2. ovog pravilnika
treba da sadrže podatke iz kojih se jasno vidi:
a) vrsta posla,
b) stepen stručne spreme i
v) dužina ostvarenog radnog staža
po vrstama posla.
(2) Ako je kandidat radio s nepunim
radnim vremenom, to radno vrijeme je
potrebno preračunati u puno radon vrijeme.
III - PRIJEM U RADNI ODNOS SEKRETARA I RAČUNOVOĐE
Član 23.
(1)
Nakon
raspisivanja
javnog
konkursa
za
popunu
radnog
mjesta
sekretara i računovođe, školski odbor
imenuje komisiju.
(2) Komisiju iz stava 1. ovog člana
čine predsjednik I dva člana.
4|Strana
prijema
u
radni
odnos
sekretara
i
računovođe škole.
(2) U slučajevima iz stava 1. ovog
člana bodovanje se vrši po kriterijumu
propisanom članom 9. tačka v) ovog
pravilnika, i to samo na osnovu intervjua.
Član 25.
(1) Kandidat koji se prijavio na
konkurs za popunu radnog mjesta sekretara
ili računovođe u školi za svaka tri mjeseca
radnog staža u struci dobija 0,25 bodova.
(2) Maksimalan broj bodova koji se
može ostvariti je 20 bodova.
IV - PROCEDURA PRIJEMA U RADNI ODNOS
Član 26.
(1) Nakon zaklјučenja konkursa,
komisija je dužna da sačini i predloži
direktoru škole rang-listu kandidata koji
ispunjavaju uslove konkursa.
(2) Komisija sačinjava rang-listu
kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa
na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom i
ovim pravilnikom i objavlјuje je na oglasnoj
ploči škole.
(3) Na rang-listi je potrebno navesti
bodove ostvarene po svakom kriterijumu
pojedinačno i ukupan broj bodova za svakog
kandidata.
Član 27.
(1) O svom radu komisija vodi
zapisnik, a potpisuju ga svi članovi komisije.
(2) Zapisnik iz stava 1. ovog člana
sadrži:
a) podatke o kandidatu,
b) broj bodova koje je kandidat
ostvario na osnovu kriterijuma utvrđenih
ovim pravilnikom i Zakonom i
v)
rang-listu
kandidata
koji
ispunjavaju uslove konkursa.
Član 28.
(1) Direktor škole je, na osnovu
dostavlјene rang-liste iz člana 26. stav 2.
ovog pravilnika, dužan da primi u radni
odnos prvog kandidata sa rang-liste.
(2) Ako kandidat koji je prvi na ranglisti ne prihvati ponuđeno radno mjesto,
komisija predlaže direktoru škole da donese
rješenje o prijemu u radni odnos slјedećeg
kandidata sa rang-liste.
(3) Škola je dužna obavijestiti sve
prijavlјene
kandidate
na
raspisanom
konkursu o izvršenom izboru kandidata po
konkursu.
(4) Kandidat koji je nezadovolјan
odlukom direktora škole može izjaviti
prigovor školskom odboru u roku od osam
dana od dana prijema obavještenja.
(5) Odluka školskog odbora je
konačna i protiv iste nije dozvolјena žalba, ali
se može pokrenuti spor pred nadležnim
sudom.
Član 29.
(1) Ako dva ili više kandidata imaju
jednak broj bodova, prednost u skladu sa
zakonom koji uređuje pitanja prava boraca,
ratnih vojnih invalida i porodica poginulih
boraca imaju kandidati prema slјedećem
redu:
a) kandidat koji ima uvjerenje
opštinskog/gradskog
organa
uprave
nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o
utvrđenom statusu člana porodice poginulog
borca u skladu sa zakonskim propisima
kojima se uređuju prava boraca, vojnih
invalida
i
porodica
poginulog
borca
Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike
Srpske,
b) kandidat koji ima uvjerenje
opštinskog/gradskog
organa
uprave
nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o
utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida u
skladu sa zakonskim propisima kojima se
uređuju prava boraca, vojnih invalida i
porodica poginulog borca Odbrambenootadžbinskog rata Republike Srpske i
v) kandidat koji ima uvjerenje
opštinskog/gradskog
organa
uprave
nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o
utvrđenom statusu borca u skladu sa
zakonskim propisima kojima se uređuju
prava boraca, vojnih invalida i porodica
poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog
rata Republike Srpske.
(2) U slučajevima iz stava 1. tačka v)
ovog člana, odnosno ako se na konkurs
prijave borci iz više kategorija, prednost ima
borac više kategorije, s tim da u okviru iste
kategorije prednost ima borac sa dužim
vremenom
angažovanja
u
oružanim
snagama.
Član 30.
U slučaju da kandidati imaju jednak
broj bodova, a da među njima nema
kandidata koji ima rješenje iz člana 29. ovog
pravilnika, prednost imaju kandidati prema
slјedećem redu:
a) kandidat koji je tokom studiranja
ostvario veći prosjek ocjena,
b) kandidat koji je ostvario veći broj
bodova na osnovu vremena provedenog na
evidenciji nezaposlenih lica,
v) kandidat koji je ostvario veći broj
bodova na osnovu socijalnog statusa,
g) kandidat koji je ostvario veći broj
bodova na osnovu radnog staža i
d) kandidat koji je ostvario veći broj
bodova na osnovu intervjua i testa.
5|Strana
V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 31.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika
prestaje da važi Pravilnik o proceduri i
kriterijumima prijema radnika u radni odnos
u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 45/12).
Član 32.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog
dana od dana objavlјivanja u “Službenom
glasniku Republike Srpske”.
Broj: 07.021/020-1979/13
2. avgusta 2013. godine
BanjaLuka
Goran
Ministar
Mutabdžija, s.r.
6|Strana
Download

Pravilnik o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u