ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE SVOJSTVA
ČLANA PORODICE POGINULOG BORCA ,
PRAVA NA PORODIČNU INVALIDNINU I
UVEČANU PORODIČNU INVALIDNINU
Prema odredbama važećeg Zakona ,
„Porodica poginulog borca je porodica lica koje
je kao pripadnik ....VRS učestovalo u oružanim
akcijama posle 17.08.1990.godine ... i u tim
akcijama poginulo, umrlo ili nestalo ili je umrlo
od posljedica rane,povrede, ozljede ili bolesti
zadobijene pod tim okolnostima u roku od jedne
godine od dana nastanka oštećenja organizma.“.
Porodična invalidnina je novčana naknada
koju ostvaruju članovi porodice poginulog
borca,odnosno umrlog vojnog invalida od prve do
šeste kategorije po osnovu smrti tih lica a pod
uslovima utvrđenim odredbama važećeg Zakona
o pravima boraca vojnih invalida i porodica
poginulih boraca odbrambeno – otadžbinskog rata
Republike Srpske.
Roditelji,odnosno usvojioci poginulog
borca koji nemaju više djece, bračni drug
poginulog borca koji nema djece ili su djeca
nesposobna za privređivanje i djeca poginulog
borca bez oba roditelja, korisnici porodične
invalidnine, imaju pravo na uvečanu porodičnu
invalidninu pod uslovima utvrđenim odredbama
važećeg Zakona.
PREDAJA ZAHTJEVA
Po zahtjevu stranke za utvrđivanje
navedeni prava u prvom stepenu rješava
opštinski organ uprave nadležan za poslove
boračko - invalidske zaštite u odjeljenju za
društvene djelatnosti opštine Ugljevik.
Zahtjev se predaje na protokolu ( u
ŠALTER SALI br.6 ) svaki radni dan od 7 –
15 časova.
Uz zahtjev je potrebno priložiti;
* Uvjerenje o okolnostima pogibije, smrti
pripadnika VRS, kojim se dokazuje činjenica da
je smrt nastupila vezano za vršenje vojne službe,
*ako se radi o pripadniku VRS koje je
umrlo od posljedica rane,povrede, ozljede ili
bolesti zadobijene u okolnostima vezanim za
vršenje vojne službe u roku od godine dana od
dana nastanka oštećenja podnosilac uz zahtjev
prilaže obavezno i medecinsku dokumentaciju za
umrlog.
* izvod iz matične knjige umrlih za
pripadnika VRS- (poginulog ,umrlog,nestalog),
* rodni list za članove porodice,
* za udovu vjenčani list
* potvrde o redovnom školovanju za djecu
stariju od 18 godina,
* izjava stranke i
* fotokopiju lične karte
POSTUPAK RJEŠAVANJA ZAHTJEVA
Zahtjev se prosleđuje putem dostavne
knjige samostalnom stručnom saradniku za
upravno rješavanje koji zahtjev obrađuje u
programu Informacionog sistema boračko
invalidske zaštite - kancelarisko poslovanje.
Ako zahtjev sadrži neki formalni
nedostatak koji sprećava postupanje po
zahtjevu,ili ako je nerazumljiv ili
nepotpun,službenik koji je primio takav podnesak
učiniće sve što treba da se nedostaci otklone i
odrediće podnosiocu rok u kome je dužan da to
učini.Ako podnosilac zahtjeva otkloni nedostatke
u određenom roku,
smatraće se da je podnesak bio od početka
uredan.Ako podnosilac ne otkloni nedostatke u
određenom roku,pa se usled toga ne može po
podnesku postupiti,organ će zaključkom odbaciti
takav podnesak kao neuredan. Na ovu posledicu
podnosilac će se naročito upozoriti u pozivu za
ispravku podneska.Protiv ovog zaključka
dopuštena je posebna žalba.
Prije donošenja rješenja ako je potrebno
utvrditi činjenicu da je bolest,odnosno smrt u
uzročnoj vezi sa vršenjem vojne službe kao i
ocjena sposobnosti za rad,ako je ta sposobnost
uslov za ostvarivanje prava na porodičnu
invalidninu utvrđuje se samo na osnovu nalaza
i mišljenja nadležne ljekarske Komisije.
S tim u vezi službeno lice po službenoj
dužnosti sa nadležnim organom ugovara
mjesto i datum održavanja ljekarske komisije
nadležne za pregled lica obuhvaćenih
Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i
porodica poginulih boraca odbrambenootadžbinskog rata Republike Srpske u prvom
stepenu, komletira zahtjev ,poziva stranku da
se odazove na pregled nadležne ljekarske
Komisije. Službeno Lice koje vodi postupak
upravnog rješavanja prisustvuje radu
prvostepene ljekarske komisije.
Ljekarska komisija daje nalaz i mišljenje
organu koji u prvom stepenu rješava po zahtjevu
za utvrđivanje navedenih prava utvrđenim
Zakonom.
Nakon pribavljanja potrebnih dokaza i na
osnovu odlučnih činjenica utvrđenih u postupku,
donjeće se rješenje o utvrđivanju navedenih
prava.
Rješenje podliježe reviziji a revizija ne
odlaže izvršenje rješenja. Reviziju vrši
Ministarstvo rada i bora čko- invalidske zaštite
Republike Srpske.
Nakon potpisivanja rješenja od strane načelnika
odjeljenja rješenje se dostavlja na ovjeru, zatim se
vrši ažuriranje podataka u
programu informacionog sistema BIZ-e i rješenje
se dostavlja stranci. Način dostavljanja određuje
organ čije se rješenje dostavlja u skladu sa
odredbama ZUP-a.
Po okončanju postupka za priznavanje
prava u Informacioni sistem BIZ-e unose se
podaci neophodni za isplatu navedenih prava.
ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
OPŠTINE UGLJEVIK
POUKA O PRAVNOM SREDSTVU
Protiv rješenja donesenog u prvom
stepenu stranka ima pravo žalbe u roku od 15
dana od dana prijema rješenja.Žalba se podnosi
putem Odjeljenja za društvene djelatnosti opštine
Ugljevik a oslobođena je plaćanja takse.
Po prijemu žalbe nadležni službenik
zavodi žalbu sa svim podacima u program IS
BIZ-e postupa sa odredbama ZUP-u te cjelokupan
spis sa žalbom dostavlja
nadležnom
drugostepenom organu u Ministarstvi rada i
boračko- invalidske zaštite na rješavanje.
Sva rješenja ,uvjerenja i potvrde odjeljenje
izdaje na osnovu Zakona o pravima boraca,vojnih
invalida i porodica poginulih boraca odbrambenootadžbinskog rata RS(„Službeni glasnikRS“,broj
134/11 ), Zakona o zaštiti civilnih žrtava
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
__________________________________
rata(„Službeni glasnik RS“,broj 24/10 ) a uskladu
sa odredbama Zakona o opštem upravnom
postupku(„Službeni glasnik RS“,broj 13/02,
87/07 i 50/10).
Sve informacije u vezi sa vašim
zahtjevom možete dobiti kod samostalnog
stručnog saradnika za upravno rješavanje u
kancelariji br. 14 ili pozivom na broj 771-826.
Šef odsjeka za BIZ i CŽR-a - Mira Čavić, dipl.
prav.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
Ul.Trg Draže Mihajlovića bb
Kontakt osoba:
Mira Čavić
Šef Odsjeka BIZ i CŽR
055/771-826
E-mail:[email protected]
www.opstinaugljevik.net
VODIČ DO
OSTVARIVANJA --SVOJSTVA
ČLANA PORODICE POGINULOG
BORCA , PRAVA NA PORODIČNU
INVALIDNINU I UVEĆANU
PORODIČNU INVALIDNINU
Download

Vodič do ostvarivanja prava člana porodice poginulog