Međunarodna konferencija: "Cirkularna
ekonomija i upravljanje otpadom: izazovi i
perspektive za Republiku Srbiju"
ECO EXPO Sajam: 19.-20. mart 2015.
Beograd, Srbija
1. Pozadina
Upravljanje otpadom na osnovu principa cirkularne ekonomije, odraţavajući u suštini ideju
uzimanja svih mogućih materijala , sadrţanih u otpadu, i njihovo uvoĎenje nazad u produktivnu
upotrebu u privredi, značajno doprinosi poboljšanju efikasnosti korišćenja resursa, pre svega
kao materijal za energetske svrhe. Cirkularna ekonomija se smatra kao prilika za zemlje u
razvoju za "leapfrogging", odnosno preskakanje odreĎenih koraka koji su se pokazali kao
nepotrebni u preko trideset godina dugom razvoju sistema upravljanja otpadom kod trenutno
ekonomski / industrijski razvijenih zemalja, koje su pratile tradicionalni linearni ekonomski put1.
Evropska Unija je prepoznala značaj tranzicije ka modelu cirkularne ekonomije kroz različite
inicijative, kao što su Resource-Efficient Europe2, a od skora kroz novi zakonodavni paket
cirkularne ekonomije (CE Package) u julu 2014. godine, koga je sledila revizija zakonodavstva
EU vezano za upravljanje otpadom. Paket posmatra svaku fazu u ciklusu proizvodnje i
potrošnje [..] identifikujući trţišne promašaje i uska grla i utvrĎujući kako da se obezbede pravi
okvirni uslovi za ovu tranziciju3.
Paralelno, napori Vlade Srbije su usmerene u okviru procesa pristupanja EU prenošenjem
zakona i direktiva EU u nacionalno zakonodavstvo. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite ţivotne
sredine Republike Srbije (MoAEP), odgovorno za zahteve koji dolaze iz Poglavlja 27
(Environment), predvodi razvoj sektora upravljanja otpadom Republike Srbije postavljanjem
odgovarajućeg strateškog okvira na nacionalnom nivou. Štaviše, Ministarstvo privrede takoĎe
podrţava osnivanje strateškog okvira za zelenu ekonomiju.
Najnoviji Izveštaj Evropske Komisije o napretku Republike Srbije, saopšten u oktobru 2014.
godine, ocenio je napredak u oblasti ţivotne sredine kroz opisivanje, izmeĎu ostalog, prioriteta u
upravljanju otpadom na sledeći način : "Trebalo bi razvojati druge oblike upravljanja otpadom
kako bi se deponije koristile samo kao poslednje sredstvo. Nove investicije u oblasti upravljanja
otpadom treba da se usredsrede više na separaciji i reciklaži otpada. Nesanitarne deponije se
moraju brže zatvarati, a povećati primenu zakona iz sfere upravljanja otpadom. Potpuna
usklaĎenost sa Okvirnom direktivom o otpadu ostaje da se postigne ". Dakle, to povlači sve
elemente date u CE paketu.
GIZ projekat "Opštinski otpad i upravljanje otpadom - IMPACT" (GIZ IMPACT), u svom pristupu
podrške, u saradnji sa MoAEP, pilot opštinama u Srbiji u uspostavljanju odrţivog sistema
upravljanja otpadom i otpadnim vodama na lokalnom nivou, je voĎen primenom koncepta
cirkularne ekonomije u praksi. MeĎutim, relevantne institucije i stejkholderi nisu u potpunosti
upoznati sa konceptom i njegovim prednostima. Iz tog razloga, prvi korak je dovoĎenje teme na
raspravu najvišeg nivoa u zemlji na dvodnevnoj konferenciji, opisanoj u nastavku.
1
"Steps to Modern Waste Management", publikacija nemačkog federalnog ministarstva za zaštitu životne sredine,
zaštitu prirode, građevinarstvo i nuklearnu bezbednost (BMUB), maj 2014.
2
Pogledati online Resourse Efficiency platformu (OREP) na https://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency
3
Janez Potočnik, komesar EU za zaštitu životne sredine u govoru " Putu rasta koji pratimo nije pravi" , Evropska
komisija - GOVOR / 14 / 578 od 03/09/2014
Prema procenama EU, Srbija bi trebalo da investira izmeĎu 8 i 10 milijardi evra u narednih 10
godina u rehabilitaciju ţivotne sredine, otpadne vode, vodu za piće , deponije i celokupni sistem
kontrole zagaĎenja u cilju postizanja standarda EU. Osim toga, procenjuje se da bi godišnji
promet na trţištu otpada u Srbiji mogao da iznosi 1 milijardu evra godišnje. Reciklaţna
industrija, u zavisnosti od proizvoda, preradi manje od 20% raspoloţivog otpada zbog
neorganizovanog sistema prikupljanja, dok se neki otpad čak uvozi za lokalnu industriju. Kao
ilustracija, samo za ekološke (reciklaţne) takse, administracija je u 2013. godini prikupila oko 87
miliona evra, a iste godine je trebalo da isplati oko 16 miliona evra za podsticaje. Najveći
nedostaci su u tretmanu tokova specifičnog i opasnog otpada, kao i u sekundarnoj industriji
koja bi mogla da iskoristi sirovine i sporedne proizvode iz reciklaţe. Ne postoje lokacije za
kompostiranje biološkog komunalnog otpada... Ove mogućnosti mogu lako proizvesti 20.000
novih radnih mesta i omogućila bi značajne investicije4.
Konferencija "Cirkularna ekonomija i upravljanje otpadom: izazovi i perspektive za Republiku
Srbiju" će se odrţati u Beogradu 19.-20. marta 2015. godine u okviru Sajma ECO EXPO. Sajam
se odrţava peti put u Beogradu i postao je jedan od najprestiţnijih sajmova ove vrste u
jugoistočnoj Evropi (JIE), koji okuplja kreatore politike, preduzetnike, profesionalce i izlagače iz
Srbije i regiona. Jedno od ključnih pitanja za ekonomsku odrţivost i promociju cirkularne
ekonomije je odgovorno zakonodavstvo i institucionalno ureĎenje, kojim bi se obezbedila
sigurnost za investitore i poslovne poduhvate. Regulisano trţište otpada je jedna od onih
institucija koja pruţa odreĎene regulatorne usluge i procedure koje su viĎene kao preduslov za
fer i bezbedno poslovno okruţenje.
Podsticanje promocije zelene industrije i cirkularne ekonomije , povezujući ih sa mnogim
pitanjima ţivotne sredine, teţeći novim razvojnim mogućnostima, moglo bi osloboditi nišu u
lokalnoj ekonomiji i pruţiti odreĎenu političku i ekonomsku konkurentnost u meĎunarodnim
odnosima. Srbija bi mogla da postane regionalni lider u inicijativama koje se bave klimatskim
promenama, vodom i pitanjima energetike. Davanje nesporne vrednosti novim tehnologijama,
reciklaţnoj industriji, zelenim poslovima, obnovljivim izvorima energije i organskoj hrani moţe da
pruţi podsticaj privredi u kojoj količine robe nisu jedina prednost, već i kvalitet. Ovim bi bila
poboljšana socijalna zaštita i doprinelo bi se većoj sigurnosti, socio-ekonomskoj i političkoj
stabilnosti i boljem meĎunarodnom poloţaju Srbije.
Kako se 2015. godine obeleţava 15 godina nemačke razvojne saradnje sa Srbijom , Nemačka
će biti zemlja partner sajma i stoga , nemačka preduzeća će biti najzastup ljenija. Ovo će biti
organizovano u saradnji sa nemačkom ambasadom u Beogradu. Nemačka razvojna banka KfW, takoĎe će biti pozva na da predstavi 15 godina zelenih projekata u Srbiji. Sajmu će
prisustvovati veliki broj privrednih komora iz JIE, lokalne samouprave, koje imaju velike trţišne
potencijale i mogu postati partneri za niz zelenih privrednih aktivnosti.
4
Dušan Vasiljevid, ekspert za međunarodnu politiku zaštite životne sredine , obnovljive izvore energije, energetsku
efikasnost i strateški održivi razvoj - "Ozelenjavanje Srbije", East West Bridge, pratedi dokument sastanka
Trilateralne komisije u Beogradu 2014 .; www.EWB.rs
2. Ciljevi konferencije
Ciljevi Konferencije su:

Pokrenuti diskusiju o cirkularnoj ekonomiji i efikasnom korišćenju resursa u pogledu
upravljanja otpadom na nacionalnom nivou i potrebi za integrisanom i "multi-stejkholder"
pristupu, sa posebnim osvrtom na ulogu lokalnih samouprava i privatnih preduzeća u
ukupnom procesu

Da istakne i promoviše prednosti cirkularne ekonomije kao glavni koncept odrţivog
ekonomskog razvoja

Da identifikuje i promoviše odrţive finansijske modele koji bi mogli da se nose sa
zahtevima u sektoru zaštite ţivotne sredine, a posebno u industriji otpada, kao osnove
cirkularne ekonomije

Uspostavljanje potpornih struktura / savetodavnih tela pri Ministarstvima poljoprivrede i
zaštite ţivotne sredine i privrede Republike Srbije koje se odnose na temu cirkularne
ekonomije i da podstakne pruţanje adekvatnih administrativnih kapaciteta (na svim
nivoima) radi
praćenja implementacije zakona i sprovoĎenja propisa sa kaznenim
merama i podsticajima. Kapacitet administracije mogao bi se steći dodatnim
obrazovanjem i kroz politiku fer plata.

Da istraţi različite modele cirkularne ekonomije i njenu meĎuzavisnost sa kontrolisanim /
organizovanim trţištem otpada i nusproizvodima otpada

Da predloţi političke preporuke za prelazak na cirkularnu ekonomiju u Srbiji

Da istraţe srodna iskustva iz Evrope i susednih zemalja zajedno sa tekućim inicijativama
u Srbiji, naročito u pogledu pristupa koji je preuzeo GIZ IMPACT u pilot opštinama

Da identifikuje mogućnosti saradnje izmeĎu sektora za reciklaţu u Evropi i Srbiji sa
posebnim naglaskom na obnovljive izvore energije i pitanja energetske efikasnosti

Da skrene paţnju široj javnosti na značaj cirkularne ekonomije i efikasnog korišćenja
resursa, kao i na zalaganje za uvoĎenje i integrisanje pitanja ţivotne sredine u
obrazovanje
3. Organizacija
Organizatori konferencije su GIZ IMPACT, Forum Srbija-Nemačka i Privredna komora Zelene
Srbije.
Suorganizatori su Ministarstvo privrede, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite ţivotne sredine,
Agencija za zaštitu ţivotne sredine, Pokrajinski sekretarijat za zaštitu ţivotne sredine, SCTM,
Sekretarijat za zaštitu ţivotne sredine grada Beograda, Privredna komora Srbije i NVO Zelena
Eko Planeta.
Članovi Organizacionog odbora:
-Stana Božović , državni sekretar, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine RS
-Tijana Spasić, savetnik, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine RS
-Filip Radović, Agencija za zaštitu životne sredine RS, direktor
-Milan Vranić, Ministarstvo privrede, savetnik i koordinator za Kosovo
-Zorica Marić, Ministarstvo privrede, savetnik
-Svetlana Marušić, Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine
-Siniša Mitrović, Privredna komora Srbije, politički savetnik
-Saša Mihajlović, Privredna komora Zelene Srbije (PKZS), predsednik
-Dušan Vasiljević, generalni sekretar, PKZS
-Nebojša Pokimica, Odbor za zaštitu životne sredine i održivi razvoj PKZS, predsednik
-Filip Abramović, Direkcija za upravljanje otpadom, Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada
Beograda, direktor
-Ljubinka KaluĎerović, Stalna konferencija gradova i opština
-Ilija ĐorĎević, Zelena Eko Planeta, direktor
-prof. Goran Vujić , Srpska asocijacija za čvrsti otpad (SeSVA) / Fakultet tehničkih nauka,
Univerzitet u Novom Sadu
-Marko Čadež, Forum Srbija-Nemačka, predsednik
-Marija Bogdanović, GIZ IMPACT, zamenik voĎe projekta
4. Učesnici
Konferenciji će prisustvovati učesnici iz relevantnih srpskih institucija , gradonačelnici / donosioci
odluka iz odabranih lokalnih samouprava, finansijske institucije i organizacije, stručnjaci i
akademski radnici, udruţenja i komore, predstavnici privatnog sektora - reciklaţne industrije
Srbije, medija i OCD.
Pribliţan broj učesnika je 100.
5. Program
Prvi dan konferencije, 19.03.2015.
Plenarne sesije
10:30 – 11:00
Otvaranje konferencije


(5’ po govorniku)






11:00 – 11:30
11:30 – 11:45
11:50 – 12:05
12:10 – 12:35
Pozdravna reč domaćina - Privredna komora Zelene Srbije
Saša Mihajlović, predsednik
Ministarstvo privrede Republike Srbije
Ţeljko Sertić, ministar
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike
Srbije
Sneţana Bogosavljević Bošković, ministarka
Forum Srbija Nemačka
Marko Čadeţ, predsednik Foruma Srbija Nemačka
Nemačka Ambasada u Beogradu
Ambasador Nemačke u Srbiji, Hajnc Vilhelm (tbc)
Predstavnik Evropske komisije i/ili Delegacije Evropske unije u
Srbiji (tbc)
Predstavnici nemačkih ministarstava (Savezno Ministarstvo za
ekonomsku saradnju i razvoj - BMZ, Savezno Ministarstvo za
zaštitu životne sredine - BMU ) (tbc)
GIZ Srbija / GIZ IMPACT projekat
Sigmund Miler, direktor GIZ kancelarije u Srbiji
Zvanično otvaranje sajma i konferencija za medije
Evropska komisija, Generalni direktorat za ţivotnu sredinu: Cirkularna
ekonomija i upravljanje otpadom, zakonodavni okvir (tbc)
Evropska komisija, Generalni direktorat za ţivotnu sredinu: EU standardi u
upravljanju otpadom, prof. dr. Helmut Maurer
BMZ/BMU: Otpad kao resurs – cirkularna ekonomija i iskustva u oblasti
12:40 – 12:55
13:00 – 13:15
13:20 – 13:35
13:40 – 13:55
14:00 – 15:00
15:00 - 15:15
15:20 – 15:35
15:40 – 15:55
16:00 – 16:15
16:20 – 16:35
19:30 - 21:30
upravljanja otpadom (tbc)
Revizija Nacionalne strategije za upravljanje otpadom sa posebnim
akcentom na primarnu selekciju i reciklaţu, Ministarstvo poljoprivrede i
zaštite ţivotne sredine Republike Srbije
Osnivanje Zelenog fonda za zaštitu ţivotne sredine Republike Srbije,
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite ţivotne sredine Republike Srbije
Implementacija strateškog okvira za zelenu ekonomiju - Ministarstvo privrede
Republike Srbije, Miloš Petrović, drţavni sekretar u Ministarstvu privrede
Prezentacija GIZ IMPACT projekta i pristupa prema cirkularnoj ekonomiji
Pauza za ručak
Reciklaţa u različitim zemljama članicama Evropske unije, Oliver Šolc,
Scholz Holding GmbH, SR Nemačka
Stanje reciklaţe u Srbiji, Privredna komora zelene Srbije
Opcije za partnerstvo sa nemačkom reciklažnom industrijom, RETech,
Armida Hemeling, Predsednik RETech za Jugoistočnu Evropu (tbc)
MeĎusektorske teme: Obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost,
zelene zgrade: prezentacija projekta Eko naselja? (Gradska opština Savski
venac) (tbc)
Zaključci prvog dana konferencije
Vožnja brodom i večera – poziv od strane gradonačelnika Beograda (tbc)?
Struktura panel diskusija
Pribl. trajanje
65 minuta
18 minuta
7 minuta
90 min (do 100min)
-uvoĎenje moderatora na temu ( 7 ' ) : opis problema, dajući ključne
probleme / pitanja ( odgovori moraju dati jasne smernice za državni
nivo, lokalne samouprave, privatni sektor, manjine) . Za sva pitanja
koja treba rešavati , gde je to moguće , isticati prednosti CE pristupa
-4 panelista (po 5 ') u dva kruga : izražava realno stanje (naglašavajući
glavne uzroke problema i naš inertni stav), preporučuje se rešenje u
skladu sa CE
-intervencija moderatora nakon svakog izlaganja panelista,
pokušavajući da dobije pravi odgovor od panelista i rezimira glavne
poruke ( do 3 ' = 12 ' )
intervencija iz gledališta, pitanjima i komentarima: za odreĎena pitanjia
moderator pokušava dobije prave primere i komentare učesnika
zaključci moderatora
Drugi dan konferencije, 20. mart 2015
Panel I: Organizovano trţište za upravljanje otpadom
Panel II: Upravljanje biorazgradivim otpadom
Panel III: Finansiranje projekata za upravljanje otpadom
09:30 – 11:15
Panel diskusija 1: Organizovano tržište za upravljanje otpadom
Osnovne teme/pitanja se odnose na :
1. Stanje na trţištu otpada u Srbiji – modeli poslovanja, ograničenja,
problemi, legalnost, kapaciteti…
2. Razvoj organizovanog trţišta za upravljanje otpadom sa strateškim
okvirom u skladu sa principima cirkularne ekonomije
3. Potreba za analizom potencijala za reciklaţu u Srbiji na nacionalnom /
lokalnom nivou (Analiza tokova materijala – MFA, studije) uzimajući u
obzir kapacitete reciklaţne indusrije u Srbiji
4. Modeli upravljanja ambalaţnim otpadom – integrisani sistem “Zelena
tačka” i depozitni sistem
5. Primarna selekcija otpada na lokalu (uloga i inkluzija ranjivih grupa u
procesu upravljanja otpadom)
6. Javne kampanje za podizanje nivoa svesti
11:15 – 11:30
Pauza za kafu
11:30 – 13:15
Panel diskusija 2: Upravljanje biorazgradivim otpadom
Osnovne teme/pitanja odnose se na :
1. Otpad iz poljoprivrede (stajnjak)5: pravni okvir (transpozicija Nitratne
Direktive EK )
2. Zeleni otpad iz poljoprivrede i organski otpad iz domaćinstva: male
aktivnosti, kompostiranje itd.)
3. Upravljanje muljem iz PPOV: pravni okvir, moguće opcije za tretman i
korišćenje mulja
4. Uloga i inkluzija ranjivih grupa u proces upravljanja otpadom
5. Javna kampanje o podizanju nivoa svesti
13:15 – 14:30
Pauza za ručak
14:30 – 15:45
Panel diskusija 3: Finansiranje projekata za upravljanje otpadom
Osnovne teme/pitanja odnose se na :
5
Mogudnost identifikovanja partnera za primenu nemačkih tehnologija
1. Strukturno uspostavljanje cirkularne ekonomije i nacionalni mehanizmi
za uvoĎenje cirkularne ekonomije (meĎuresorna radna grupa,
operativne grupe itd.)
2. Uslovi za finasiranje – Zeleni fond: nacionalni i lokalni nivo.
3. MeĎunarodne finansijske institucije – preduslovi za lokalne
samouprave, mogućnosti za investiranje: opštinske obveznice,
finansiranje projekata, ESCO, PPP…
4. CE “ventures” – potreba za pripremom kvalitetnog projektnog zadatka
za izradu studija za uvoĎenje cirkularne ekonomije
(Vraćanje u salu za konferenciju )
16:00 – 16:30
Zatvaranje konferencije – plenarna sesija
16:30 – 17:30
 Prezentovanje rezultata sa panel diskusija - komentari
 Završne preporuke za uvoĎenje cirkularne ekonomije u Srbiji
 Završna reč - GIZ
Koktel
Prateći događaji
-
Pokretanje kampanje o cirkularnoj ekonomiji u gradu Beogradu / u saradnji sa Gradskim
sekretarijatom za zaštitu životne sredine (tbc)
Download

Medjunarodna konferencija