Vrz osnova na Zakonot za volonterstvo (Sl.vesnik na R.M. br. 85/2007 i 161/2008) i
Programata za volontirawe na JDG”Veseli Cvetovi”-na op{tina Kisela Voda vo Grad
Skopje, V.D.Direktorot na JDG "Veseli Cvetovi"- na op{tina Kisela Voda vo grad
Skopje, raspi{uva
JAVEN POVIK
za volontirawe
Za anga`irawe na volonteri vo JDG”Veseli Cvetovi”-na op{tina Kisela
Voda vo Grad Skopje so cel uka`uvawe na mo`nost za steknuvawe na rabotno
iskustvo, ovozmo`uvame volontirawe na 17(sedumnaeset) zainteresirani
kandidati i toa:
-
-
1 (eden) vospituva~ na opredeleno vreme od 22.09.2014 god. do 30.06.2015
god. diplomiran profesor po predu~ili{no vospitanie na deca od
predu~ili{na vozrast i diplomiran pedagog za predu~ili{no
vospitanie so steknati 240 krediti spored EKTS ili zavr{eno visoko
obrazovanie VII/1 stepen ili soodvetno vi{o obrazaovanie za
vospituva~i;
7 (sedum) negovateli na opredeleno vreme od 22.09.2014 god. do 30.06.2015
god. so zavr{eno sredno ~etirigodi{no obrazovanie ;
6({est) higieni~ari na opredeleno vreme od 22.09.2014 god. do 30.06.2015
god. so zavr{eno NSS-osnovno obrazovanie ;
3(tri)pomo{nik gotva~ vo ~ajna kujna na opredeleno vreme od 22.09.2014
god. do 30.06.2015 god.so zavr{eno osnovno obrazovanie i profesionalen
kurs .
Kon prijavata kandidatite treba da dostavat: dokaz za zavr{eno
soodvetno obrazovanie (sviditelstvo, diploma, uverenie), uverenie za
dr`avjanstvo i fotokopija od li~na karta.
Rabotnoto vreme iznesuva 40 ~asa nedelno, rasporedot na rabotnoto
vreme se opredeluva skalesto vo ramkite na rabotnoto vreme od 06,00 do 18,00
~asot.
Rokot za prijavuvawe e 5 rabotni dena od denot na objavuvawe.
Izborot }e se izvr{i vo rok od 3 rabotni dena po istekot na rokot za
prijavuvawe.
Nenavremenata, nekompletnata i neurednata dokumentacija nema da bide
razgleduvana.
Prijavata so potrebnite dokumenti da se dostavat do:
JDG "Veseli Cvetovi" - na op{tina Kisela Voda vo Grad Skopje
ul:"\or|i Sugare” bb,Skopje
so naznaka “Za javen povik za anga`irawe volonteri”.
Download

JAVEN POVIK za volontirawe Za anga`irawe na volonteri vo JDG