J
JDG "Veseli Cvetovi" na op{tina Kisela Voda vo grad Skopje
Ul."\or|i Sugare" b.b tel:02/2776-236 faks: tel:02/2776-236
e-mail: [email protected]
GODI[EN IZVE[TAJ
ZA RABOTATA NA JDG "VESELI CVETOVI"
NA OP[TINA KISELA VODA
VO GRAD SKOPJE
ZA U^EBNATA 2012/2013 god.
Skopje, 2013
1
[email protected]
1. VOVED……………………………………….……………………………………………...………… 3
2. POJDOVNI OSNOVI ZA IZGOTVUVAWE NA GODI[NIOT IZVE[TAJ…………..….. 4
3. ORGANIZACIJA, VNATRE[NO UREDUVAWE I USLOVI ZA RABOTA………………… 5
4.ORGANIZACIJA NA RABOTATA VO DETSKITE JASLI I DETSKATA GRADINK ….. 12
5.REALIZACIJA NA PROGRAMITE ZA VOSPITNO-OBRAZOVNATA RABOTA ….……. 25
6. STRU^NO USOVR[UVAWE NA KADAROT ....................................................................... 27
7. ZDRAVSTVENA DEJNOST…………………………………………………………..…........… 29
8. JAVNA I KULTURNA DEJNOST……………………………………………..............…….….. 33
9. SOCIJALNA DEJNOST…………………………………………………………………….….. 52
10. REALIZACIJA NA PROGRAMITE NA DIREKTOROT ………………………………....... 53
11. REALIZACIJA NA PROGRAMITE NA STRU^NITE RABOTNICI……………….…... 57
12. MATERIJALNA POLITIKA I FINANSOVO [email protected]...................................... 78
13. ZAKLU^NI SOGLEDUVAWA ………………………………………………………….……… 80
2
VOVED
Detskite gradinki pretstavuvaat institucii od javen karakter za organizirano
zgri`uvawe i vospituvawe na deca, ~ii celi i zada~i se formirawe na sestrano
razvieni li~nosti, sposobni i odgovorni, koi aktivno treba da
se vklu~at vo
u~ili{niot sistem, a ponatamu i vo sovremenite op{testveno-politi~ki zbidnuvawa.
Javnata Detska Gradinka “Veseli Cvetovi” - na op{tina Kisela Voda, vo grad
Skopje, e osnovana od Sobranie na grad Skopje, so re{enie br.07-27968 od 28.12.1972
godina, so koe e dadena soglasnost za rabota.
Osnova~kite prava i obvrski na detskata gradinka se prezemaat od op{tinata
Kisela Voda, soglasno ~len 133a od Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot
za za{tita na decata (Sl.vesnik na RM br.65/04) i Odlukata na Vlada na Republika
Makedonija br.19-2487/1 od 22.06.2005 godina.
Soglasno Nacionalnata klasifikacija na dejnostite NKD-Rev-2 (Сл. весник на
РМ бр. 147/08), osnovnata dejnost na Ustanovata e 88.91 - dejnost na dnevna socijalna
za{tita na deca.
Godi{niot izve{taj za rabota, pretstavuva zakonska i statutarna obvrska i ja
prezentira sostojbata vo vrska so organizacija i realizacija na celokupnata dejnost
vo detskata gradinka kako organiziran vid za zgri`uvawe i vospituvawe na deca od
predu~ili{na vozrast.
Godi{niot izve{taj za rabota e od javen karakter i e izgotven soglasno tezite
postaveni od Ministerstvo za trud i socijalna politika - Sektor za za{tita na decata.
Celite i zada~ite koi bea postaveni so Godi{nata programa za rabota na
gradinkata vo smisla na sozdavawe i obezbeduvawe na optimalni uslovi za uspe{no
zgri`uvawe, vospituvawe i obrazovanie vo rabotnata 2012/2013 godina, bea celosno
realizirani kako vo kvantitativna taka i vo kvalitativna smisla.
3
2. POJDOVNI OSNOVI ZA IZGOTVUVAWE NA GODI[NIOT IZVE[TAJ
Kako pojdovni osnovi, odnosno izvori na podatoci za sostojbite vo vrska so
ostvaruvawe na dejnosta, vo postapkata za izgotvuvawe na Godi{niot izve{taj za
rabotata na detskata gradinka, koristeni se:
-
Zakonot za za{tita na decata (Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br.
170/2010-pre~isten tekst);
-
Godi{nata programa za rabota na Detskata gradinka za 2011/2012godina;
-
Pravilnik za standardite i normativite za vr{ewe na dejnosta na detska
gradinka (Sl.vesnik na RM br.35/2009)
-
Programskata struktura za zgri`uva~ko - vospitnata i vospitno - obrazovnata dejnost, zaedno so planovite i programite za oddelni vospitno - obrazovni podra~ja, izgotveni od Biroto za razvoj na obrazovanieto na Republika Makedonija i Ministerstvoto za trud i socijalna politika;
-
Uslovite {to gradinkata gi obezbeduvala za nepre~eno realizirawe na
celite, zada~ite i programskite sodr`ini;
-
Primena na stru~no-nau~nite soznanija vo tolkuvawe na detskata li~nost;
-
Pozitivnite iskustva i rezultati {to gi postignala gradinkata vo izminatiot pove}egodi{en period na planot na zgri`uva~ko - vospitnata i vospitno - obrazovnata dejnost po vospitni grupi i objekti;
-
Pedago{ko - psiholo{kite soznanija za razvojot na deteto, potrebite na deteto i barawata na op{testvenata zaednica vo koja toa raste i se razviva;
-
Godi{ni planovi za rabota na objektite vo koi se vklu~eni site aktivnosti
{to se predviduvaat vo tekot na godinata;
-
Planovi za realizirawe na vospitno-obrazovnata rabota so decata od
gradinka;
-
Planovi za realizacija na igrovnite aktivnosti so decata od jaslena
vozrast;
-
Planovi za rabota so deca opfateni so Programata "^ekor po ~ekor";
-
Programski sodr`ini vklopeni vo ramkite na proektot " Gra|ansko obrazovanie pat kon gra|ansko op{testvo";
4
-
Plan za aktivnosti vo gradinkata;
-
Plan za aktivnosti nadvor od gradinkata ;
-
Plan za aktivnosti vo letniot period ;
-
Plan za sorabotka so roditeli;
-
Plan za sorabotka so osnovnite u~ili{ta;
-
Plan za rabota i stru~no usovr{uvawe na Sovet na vospituva~i na nivo na
Ustanova;
-
Plan za rabota i stru~no usovr{uvawe na Aktivite na vospituva~i po
objekti;
-
Plan za rabota i stru~no usovr{uvawe na Sovetot na negovateli na nivo na
Ustanova;
-
Plan za stru~no usovr{uvawe na Aktivite na negovateli po objekti;
-
Godi{ni izve{tai od stru~nite sorabotnici vo Ustanovata i izve{tai od
odgovornite vospituva~i po objekti za realizacija na aktivnostite predvideni so Godi{nata programa i planovite doneseni na po~etokot na u~ebnata 2012/2013 godina.
3. ORGANIZACIJA, VNATRE[NO UREDUVAWE I USLOVI ZA RABOTA
NA GRADINKATA
Javnata Detska Gradinka "Veseli Cvetovi" – na op{tina Kisela Voda vo Grad
Skopje, svojata dejnost ja ostvaruva vo ~etiri objekti, i toa:objekt Sinoli~ka, objekt
Koki~e, objekt Mimoza i objekt Son~ogled.
Obedinuvaweto na sevkupnata dejnost vo gradinkata se izvr{uva preku slu`bite koi izvr{uvaat raboti od zaedni~ki interes za objektite, i toa: sledewe i unapreduvawe na osnovnata dejnost, preventivna - zdravstvena za{tita, administrativnopravni i finansiski raboti, tekovno odr`uvawe i obezbeduvawe na objektite, nabavki, transport na hrana, kako i podgotovka na glavniot obrok vo centralnata kujna.
5
a) Rabotno vreme i struktura na vrabotenite vo gradinkata
Rabotnoto vreme na Detskata gradinka zapo~nuva vo 6:00 ~asot i zavr{uva vo
18:00 ~asot. Vo toj vremenski interval roditelite mo`ea da gi nosat decata vo
gradinkata, sekoj spored svoite potrebi, so toa {to nastojuvavme priemot da bide do
8.30 ~asot za da mo`at decata da ja sledat sekojdnevnata programa zaedno so svoite
drugar~iwa.
Prestojot be{e organiziran vo dve formi na prestoj -celodneven prestoj so koj
bea opfateni pogolemiot broj na deca vo deskata gradinka. Decata so pre~ki vo
razvojot koi bea detektirani od strana na defektologot i psihologot imaa igralna
forma na prestoj.
Rabotnoto vreme na vrabotenite vo Ustanovata e regulirano so Statut na
ustanovata, odluki na Direktorot za rabotnoto vreme i sistematizacija vo koja {to se
navdeni opisot i rabotnite zada~i spored rabotno mesto.
Vo ramkite na 40 ~asovna rabotna nedela rasporedot na rabotnoto vreme za
vrabotenite go utvrduva Direktorot na detskata gradinka.
Vo dolu ponudenite tabeli navedena e strukturata i rasporedot na rabotni saati na
vospituva~ot, neguvatelot, medicinskata sestra i stru~nata slu`ba.
Stru~eniot rabotnik-logoped vraboten na neopredeleno vreme so zavr{eno
VSS Medicinski fakultet otsek Logopedija svoite rabotni zada~i gi izvr{uva{e so
vkupno 30 rabotni saati.
Celokupnata rabota vo gradinkata ja izvr{uvaa 106 vraboteni, i toa: 84 na neopredeleno vreme, 1 na opredeleno vreme, 9 privremeno anga`irani lica preku Agencija za privremeni vrabotuvawa - finansirani preku OKV, 7 lica koi imaat sklu~eno
Dogovor za davawe na usluga i 5 volonteri.
Vo tekot na mesec Januari 2013 godina liceto koe be{e vraboteno na rabotno
mesto psiholog preku Agencija za privremeni vrabotuvawa- finansirani preku OKV, go
prekina svojot raboten odnos i svoite rabotni obvrski prodol`i da gi realizira kako
sovetnik vo OKV, vo oddelenieto za predu~ili{no vospituvawe.
6
Na po~etokot na u~ebnata 2012/2013 godina zaradi nedostatok na soglasnosti za
vrabotuvawa od strana na Ministerstvoto za trud i socijalna politika, i kadar koj
treba{e da raboti vo grupite koi bea prepolni so deca i nad normativ, moravme so
dozvola
na
op{tinata
da
anga`irame
volonteri
koi
bea
plateni
od
samofinansira~kata smetka. Volonterite dobro se vklopija vo celokupnata rabota na
gradinkata i cela godina bea maksimalno anga`irani vo odnos na rabotnite obvrski.
So sekoj volonter be{e potpi{an Dogovor za volontirawe i bea obezbedeni
volonterski kni{ki.
Vo tekot na mesec Januari 2013 god. MTSP i Vladata na R.M. donesena e Odluka
za vrabotuvawe na lica koi do sega bea anga`irani kako privremeno vraboteni preku
Agencija za privremeni vrabotuvawa, finansirani od OKV. I toa vraboteni bea 10
lica od koi: 2 vospituva~i, 4 neguvateli,1 pomo{nik gotva~ vo ~ajna kujna, 1 higieni~ar.
Vraboten e 1 defektolog koj vo periodot od Noemvri 2009 do April 2013 godina
svoite rabotni obvrski gi realizira{e vo JDG "8 Mart" i JDG "Veseli Cvetovi", i be{e
vraboten preku Agencija za privremeni vrabotuvawa vo JDG "8 Mart".
So Odluka na Vlada na R.M za vrabotuvawe na logopedi vo predu~ili{nite
ustanovi, vraboten e 1 logoped.
Strukturata na vrabotenite za u~ebnata 2012/2013 godina be{e slednata:
- 1 izvr{itel na rakovodni raboti, 26 za izvr{uvawe na vospitno-obrazovna
dejnost, 40 za zgri`uva~ko-vospitna dejnost, 12 za odr`uvawe na higienata vo objektite,
4 za odr`uvawe na dvornite povr{ini, 8 za podgotvuvawe na hrana, 1 voza~-nabavuva~,
1 pera~ka, 1 haus-majstor, 2 za pedago{ko-psiholo{ki raboti, 1 defektolog, 1 logoped,
3 izvr{iteli za administrativni i finansiski raboti i 1 muzi~ki sorabotnik.
7
b) Prostorni uslovi
Objekt "Koki~e"
Ovoj objekt e od monta`en tip, go so~inuvaat
4 prostorii (zanimalni), so mali zanimalni vo
odnos na brojot na prisutni deca i nesoodvetni
uslovi
prema
normativite
i
standardite
za
izvr{uvawe na dejnosta. Vo ovie zanimalni se
obrazuvaat i zgri`uvaat deca na vozrast od 2 do 6
godini podeleni vo 4 vospitni grupi. Ovoj objekt nema sala i prostor za javna
prezentacija i oraganizirawe na brojni vospitno-obrazovni aktivnosti.
Objekt "Sinoli~ka"
Ovoj objekt e od monta`en tip, raspolaga so 7
golemi i 2 mali zanimalni, 1
prostorija preadaptirana za zanimalna, adaptiran
prostor za fiskulturna sala za realizirawe na
aktivnostite po fizi~ko vospituvawe i za drugi
aktivnosti vo tekot na godinata.
Objekt "Son~ogled"
Objektot e na 2 kata, go so~inuvaat 8 zanimalni
so dodatni prostorii za dneven odmor (spalna) i
toaleti za sekoja zanimalna. Na prviot sprat ima 5
zanimalni vo koj se prifateni deca na vozrast od 3
do 6 godini, na vtoriot sprat se zgri`eni deca na
vozrast od 9 meseci
do 3 godini vo 3 vospitno-
obrazovni grupi.
Vo skop na objektot ima golema sala za realizirawe
na mnogubrojni aktivnosti Vo podrumskiot del na
objektot
e
smestena
Glavnata
kujna
vo
koja
sekojdnevno se podgotvuva ru~ekot i del od u`inite
8
za site ~etiri objekti, Objektot raspolaga so golema dvorna povr{ina i detsko
igrali{te-donacija od kompanijata Cementarnica Usje.
Objekt "Mimoza"
Objektot e od tvrda gradba, raspolaga so 7
zanimalni, 6 zanimalni gi ispolnuvaat kriteriumite
vo odnos na kvadraturata vo koi se odvivaat del od
sekojdnevnite aktivnosti so decata. Edna prostorija
e preadaptirana kako zanimalna i nema soodvetni
uslovi za nepre~ena rabota i prestojna decata. Vo objektot ima soodvetna sala koja
se koristi za site vospitno obrazovni aktivnosti koi se realiziraat so decata.
Upravata se nao|a vo sklop na objektot "Koki~e" i raspolaga so soodveten
administrativno-tehni~ki del.
v) Uredenost na dvornite povr{ini
Vo pogled na nadvore{niot prostor, gradinkata raspolaga so 8.847m2 dvorna
povr{ina, zasadena so trevni i cvetni nasadi, koi redovno se odr`uvaa, oplemenuvaa
i zbogatuvaa no zaradi ekstremnite temperaturi ovaa godina cve}iwata i trevata
delumno se isu{ija i pokraj redovnoto navodenuvawe i gri`a na gradinarite.
Inaku istite se funkcionalni i se koristat pri neposredna realizacija na
aktivnostite so decata, kako i za igra i rekreacija osobeno vo letniot period.
Vo site objekti ima gradinari koi se gri`at za odr`uvawe na dvornite povr{ini, a vo no}nite ~asovi za patrolno obezbeduvawe na objektite vo periodot do
April 2013 godina be{e zadol`ena Agencijata za obezbeduvawe “MNA” a od April
2013 godina Agencijata za obezbeduvawe SGS.
9
Vo site objekti, vleznite i dvornite pateki se poplo~eni, a vleznite `ardiweri bea hortikulturno uredeni.
Vo site 4 objekti za odbele`uvawe na Denot na drvoto decata od site vospitno
obrazovni grupi zasadija proletni cve}iwa vo dvorovite na objektite.
Vo objekt Sinoli~ka vo sorabotka so fondacijata d-r Mihail Levinski decata
od site vospitno obrazovni grupi zasadija `eladi vo saksii od koi }e izrasnat mladi
fidanki na dab i }e bidat zasadeni vo dvorovite.
g) Opremenost na vnatre{niot prostor
Vnatre{niot prostor vo objektite e opremen so potrebnite sredstva, soodveten
mebel, inventar i druga oprema potrebna za organizacija i realizacija na vospitnoobrazovnata rabota kako i za nega na decata.
Zanimalnite vo koi prestojuvaat decata od jaslena vozrast do 6 godi{na vozrast se
opremeni so mebel, didakti~ki sredstva, razni vidovi igra~ki, konstruktiven i drug
materijal, soglasno so vozrasta na decata i pretstavuva
podgotvena okolina
za
razvivawe na kreativnosta kaj deca.
Vo tekot na u~ebnata godina dobiena e donacija od op{tina Kisela Voda na didakti~koigroven materijal od firmata Pino vo objekt Sinoli~ka i od MTSP dobien e
konstruktivno igroven materijal-kocki vo site objekti.
Dve vospitni grupi vo objekt Koki~e i objekt Son~ogled se opremeni so
didakti~ki materijal po Montesori.
Vo sekoja zanimalna ima stimulativno mesto za igra i razvoj, a tie mesta se
podeleni po kat~iwa i toa:
- likovno kat~e
- konstruktivno kat~e
- semejno-dramsko kat~e
-muzi~ko kat~e
-manipulativno kat~e
-soobra}ajno kat~e
10
- literaturno kat~e
-mirno kat~e
Po potreba i vo zavisnost od tematskoto planirawe bea formirani i etnolo{ko
kat~e, ekolo{ko i matemati~ko kat~e.
Vospituva~ite i negovatelite vodea sekojdnevna gri`a okolu estetskoto ureduvawe i dizajnirawe na prostorot, osobeno na kat~iwata koi vo ovie zanimalni se
razli~ni spored brojot i namenata a vo zavisnost od potrebite na vospitnata grupa.
d) Audio-vizuelni sredstva i drugi tehni~ki pomagala
Opremenosta so sovremeni sredstva i pomagala, audiovizuelni i akusti~ni
sredstva zadovoluva.
Gradinkata raspolaga so slednite tehni~ki sredstva: muzi~ki sistemi vo site
vospitni grupi, televizori, video rekorderi, DVD, aparat za plastificirawe,
digitalni fotoaparati vo 4 te objekti, kompjuteri vo sekoj objekt i vo Upravata, video
kamera, LCD proektor, laptop, fotokopiri vo sekoj objekt i vo Upravata.
|) Stru~na literatura, stru~ni spisanija i spisanija za deca
Gradinkata raspolaga so bibliote~en fond koj vo tekot na minatata godina se
zbogati so nova stru~na literatura, i toa: literatura za deca, prira~nici i metodiki
za realizirawe na vospitno-obrazovnata rabota, pedago{ka i psiholo{ka literatura
kako i knigi od oblasta na beletristikata. Od detskite spisanija bibliotekata raspolaga so broevi na spisanijata: Rosica, Razvigor~e i Drugar~e.
Bibliotekata e smestena vo Upravata raspolaga i so stru~na literatura od
“Prosvetno delo” koja opfa}a sodr`ini od didaktikata, razvojnata psihologija,
muzi~koto vospitanie, likovnoto vospitanie i sodr`ini od vospitno-obrazovnata
praktika i e dostapni na site onie na koi {to im se potrebni za edukacija i
samoobrazovanie.
11
Kabinetite vo
objektite raspolagaat so biblioteki so
skromen fond na stru~na
literatura: prira~nici, bilteni, metodiki za realizirawe na vospitno-obrazovnata
rabota i pedago{ka i psiholo{ka literatura.
Vo tekot na ovaa u~ebna godina vo site objekti be{e obezbedena literatura za decaMuzi~ki slikovnici i posteri so edukativna sodr`ina od Toper.
4. ORGANIZACIJA NA @IVOTOT I RABOTATA
VO DETSKITE JASLI I
DETSKATA GRADINKA
 Broj na deca i grupi
So po~etokot na u~ebnata 2012/2013 godina vo site objekti na JDG "Veseli
Cvetovi" opofateni se vkupno 889 deca, rasporedeni vo 29 vospitni grupi, od koi 5
grupi jasli, 24 grupi gradinka.
Vkupno
Broj na vospitno-obrazovni grupi spored vozrast
Objekt
9-12 mes 12-18mes 18-24mes 2-3 god 3-4 god
Koki~e
/
/
/
1
1
Sinoli~ka
1
1
1
1
2
Son~ogled
1
2
2
Mimoza
1
2
1
Vkupno
1
1
3
6
6
4-5 god
1
2
1
1
5
5-6 god
1
2
2
2
7
4
10
8
7
29
Rabotata vo detskite gradinki se organizira vo zavisnost od vozrasta na decata
vo homogeni grupi i toa:
1) do 12 meseci…………………………….….od 6 do 8 deca
2) nad 12 meseci do 18 meseci……………..od 8-10 deca
3) nad 18 meseci do 2 godini………………. od 10 do 12 deca
4) nad 2 do 3 godini ……………………..….. od 12 do 15 deca
5) nad 3 do 4 godini………………………..…od 15 do 18 deca
6) nad 4 do 5 godini…………………………. od 18 do 20 deca
7) nad 5 do 6 godini……………………..……od 20 do 25 deca
12
Niz tebeli pretstaven e brojot na decata koi bea zapi{ani na po~etokot na
u~ebnata godina i koi ja posetuvale do mesec Maj 2013 godina
Objekt Koki~e
2-3 god
3-4 god
4-5 god
5-6 god
Vkupno
Objekt Mimoza
jasli
2-3 god
2-3 god
3-4 god
4-5 god
5-6 god
5-6 god
Vkupno
Objekt Sinoli~ka
9-12 mes
12-18 mes
18-24 mes
2-3 god
3-4 god
3-4 god
4-5 god
4-5 god
5-6 god
5-6 god
Vkupno
Septemvri
2012 god.
29
32
36
37
134
Maj
2013 god.
23
26
33
34
116
Septemvri
2012 god.
36
25
31
32
32
33
32
221
Maj
2013 god.
30
24
32
29
30
33
32
210
Septemvri
2012 god.
18
20
31
35
26
28
30
27
34
31
280
Maj
2013 god.
9
11
28
27
24
25
28
28
26
23
233
13
Objekt Son~ogled
Septemvri
2012 god.
Maj
2013 god.
9-24 mes
2-3 god
2-3 god
3-4 god
3-4 god
4-5 god
5-6 god
5-6 god
25
34
33
31
32
33
36
36
260
30
29
27
24
27
34
33
32
236
Vkupno
Niz gore navedenite tabeli mo`e da se zabele`i deka strukturata na grupite
spored vozrasta na decata e nad normativot i Zakonskata regulativa.
Seto toa povlekuva i golem broj na problemi vo odnos na organizirawe na
prostor za prestoj na decata, soodvetni higiensko-zdravstveni uslovi za normalen
razvoj, kadar za zgri`uvawe i vospituvawe na decata od 9 meseci do 6 godini.
Tabelaren prikaz na broj na zapi{ani deca vo JDG "Veseli Cvetovi" vo periodot
2008-2013 godina
Учебна година
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
Воспитни групи
јасли
градинка
6
6
5
4
5
20
21
24
24
24
Вкупно
број на деца
592
611
690
778
879
Od gore navedenata tabela mo`e da se zabele`i deka brojot na zapi{ani deca vo
JDG "Veseli Cvetovi" od 2008-2013 godina se zgolemuva, iako brojot na objekti i
prostorii (zanimalni) e nepromenet.
Se zgolemuva potrebata od zapi{uvawe na deca vo detskata gradinka poradi
zgolemuvaweto na brojnosta na `itelite na prostorot na op{tina Kisela Voda i
14
niskata cena za celodneven prestoj na decata od 1490 denari. A so toa se zgolemuva i
listata na ~ekawe za priem na decata vo gradinka
No sepak problemite kako nemawe na kadar, nedostig na finansiski sredstva za
izgradba na nova gradinka, vra}awe na prostorot od objekt Son~ogled koj e sega del na
MTSP - Dneven centar za deca od ulica, ili prenamena na drugi prostorii za
pro{iruvawe na kapacitetot na detskata gradinka ostanuvaat kako golem problem za
normalno realizirawe na vospitno-obrazovnata i zgri`uva~ka rabota vo gradinkata.
 ORGANIZACIJA NA SEVKUPNATA RABOTA NA DETSKITE JASLI
Osnovna zada~a na rabotata na detskite jasli e preventivno- zdravstvena
za{tita na decata, unapreduvawe na higieno-zdravstvenite uslovi za prestoj na
decata, kako i primena na igrovni aktivnosti koi go pottiknuvaat psihofizi~kiot
razvoj na decata.
Vo tekot na godinata permanentno se vode{e gri`a da se zadovolat site
higienski barawa vo odnos na smestuva~kite uslovi i higienata vo prostoriite vo koi
{to prestojuvaa decata. Redovno se vr{e{e dezinfekcija i dezinsekcija na prostoriite vo koi prestojuvaa decata kako i dezinficirawe na igra~kite i predmeti so
koi decata doa|aa vo dopir.
Aktivite na negovateli
vo sorabotka so Direktorot i stru~nata slu`ba
redovno gi planiraa sodr`inite za realizirawe na igrovnite aktivnosti so decata.
Planiraweto se sproveduva{e edna{ mese~no so nasoki za dnevno planirawe na
igrovnite aktivnosti i toa na dva razvojni nivoa: za deca na vozrast do 18 meseci i za
deca na vozrast nad 18 meseci do 2 godini. Planiranite sodr`ini se apliciraa
voglavno preku individualen pristap zaradi vozrasta, a se odnesuvaa na aktivnosti
koi imaa za cel da go pottiknuvaat socio-emocionalniot razvoj i senzo-motorniot
razvoj. Isto taka, se realiziraa aktivnosti koi imaa za cel da go pottiknat razvojot
na govorot i aktivnosti {to gi pottiknuvaa individualnite tvore~ki potencijali na
decata.
Bea planirani aktivnosti vo koi se koristea didakti~ki matrijali, igra~ki,
rekviziti za dramski igri i sli~no. Za realiziranite dnevni aktivnosti so decata
15
negovatelite vodea redovna evidencija, a za eventualnite pote{kotii se konsultiraa
so pedagogot na Ustanovata.
Osobeno vnimanie se posveti na sorabotkata so roditelite koi imaa mo`nost da se
vklu~at i da pomognat vo nadminuvaweto na problemite vo periodot na adap-tacijata.
Roditelite u~estvuvaa i vo realizacijata na del od igrovnite aktivnosti so decata.
Vo nekoi objekti be{e ostvarena dobra sorabotka i komunikacija preku zaedni~ki
sredbi na koi roditelite mo`ea da dobijat informacii za dnevniot raspored, za
dnevnite aktivnosti, tekot na realizacija na igrovnite aktivnosti i napredokot vo
psiho-fizi~kiot razvoj na nivnite deca.
 ORGANIZACIJA NA SEVKUPNATA RABOTA VO DETSKATA GRADINKA
Realizacijata na vospitno-obrazovnata programa so decata od gradinka se
odviva{e vo 24 vospitni grupa. Site vospitni grupi ja realiziraa Nacionalnata
programa za vospitno-obrazovna rabota so deca od predu~ili{na vozrast vo Javnite
detski gradinki, donesena od Biroto za razvoj na obrazovanieto i Ministerstvoto za
trud i socijalna politika vo septemvri 2007 godina. Vo nea se vklu~eni pozitivnite
efekti od realizacijata na proektot "^ekor po ^ekor" i "Gra|ansko obrazovanie - pat
kon gra|ansko op{testvo”. Programskite sodr`ini se usoglaseni so postoe~kata
programa, opremenosta na zanimalnite i materijalite so koi raspolagaat.
Vospitno-obrazovnata rabota se realizira{e po sledniot dneven red:
Raspored na dnevni aktivnosti
priem na deca i slobodni aktivnosti
utrinska gimnastika
podgotovka za pojadok
vreme za grupni aktivnosti
aktivnosti po kat~iwa
pro{etka, nabquduvawe i prestoj na vozduh
podgotovka za ru~ek i ru~ek
pasiven odmor (spiewe)
u`ina
slobodni igri
zaminuvawe na decata
sreduvawe na zanimalnata
od 06:00 - 08:30
do 8:40
do 9:00
do 9:30
do 10:15
do 11:15
do 12:30
do 14:30
do 14:15
do 16:30
do 17:30
do 18:00
16
Planiraweto na aktivnostite za rabota so decata se odviva{e timski, edna{
mese~no na nivo na Aktivot na vospituva~i vo objektot vo konsultacija so pedagogot.
Pri toa posebno vnimanie se vode{e za izborot na temite, opredeluvaweto na
razvojnite zada~i, vklu~uvaweto na decata po kat~iwa, individualizacijata i na~inite i formite na sorabotka so roditelite. Seto toa be{e planirano po~ituvaj}i gi
detskite potrebi, `elbi i interesi, a so cel zbogatuvawe na nivnite iskustva i soznanija. Ovaa godina bea planirani i realizirani bea 9 temi i toa:
1. „GRADINKE MOJA MILA VO SRCETO MI SE SVILA “
2. „ VO DETSKIOT SVET“
3. „ESENSKA SKAZNA ZA MAKEDONIJA“
4. „SO ESENTA SE ZBOGUVAME NA ZIMATA I SE RADUVAME“
5. „SO [TO GO MERIME VREMETO“
6. „ STARATA SKOPSKA ^AR[IJA“
7. „GI SAKAME @IVOTNITE“
8. „VODA IZVOR NA @IVOTOT I KREATOR NA PRIRODATA"
9. „SOOBRA]AJNO [ARENILO“
Izborot na sodr`ini, aktivnosti i temi se planiraa i realiziraa spored:
- karakteristiki i specifi~nostite vo samite grupi;
- karakteristikite i specifi~nostite spored vozrast;
-razli~nite uslovi za rabota i opkru`uvawe.
Spored ovoj vid na planirawe i realizacija na vospitno obrazovnite grupi
ima{e za cel da se pottikne razvojot na detskata samostojnost, qubopitstvo, soznajni
ve{tini, da se ovozmo`i dobra socijalizacija, a na vozrast od 5 so 6 godini se
istaknuvaa aktivnostite koi se najneposerno povrzani so podgotovkata za trgnuvawe
vo u~ili{te.
Za realizacija na gorenavedenite sodr`ini se nastojuva{e:
- da se izleze vo presret na individualnite i grupnite potrebi na decata;
- da se primenuvaat pasivni i aktivni igrovni aktivnosti vo tekot na denot;
- da se planiraat obrazovni aktivnosti i onie koi pridonesuvaat za relaksacija na
decata vo odredeni periodi od denot;
17
- da se planiraat aktivnosti vnatre i nadvor od zanimalnata.
Razvojnite celi i zada~i koi bea zacrtani za realizacija na vospitno obrazovnata
programa i plan po meseci be{e naso~eno kon razvoj na:
 Motornite sposobnosti (krupna i sitna motorika, ramnote`a, orientacija vo
prostor).
 Perceptivni sposobnosti ( pottiknuvawe i razvoj na setilata).
 Kognitivni sposobnosti (pro{iruvawe na detskite petstavi i znaewa,
usvojuvawe i definirawe na poimi, voo~uvawe na pri~insko posledi~ni
odnosi).
 Govorni sposobnosti (zbogatuvawe na detskiot re~nik, samostojno iska`uvawe,
pottiknuvawe na detsko govorno tvore{tvo).
 Tvore~ki sposobnosti ( razvivawe na tvore~ka fantazija i kreativno
sozdavawe na likovni tvorbi).
 Emocionalen razvoj (pottiknuvawe na pozitvni ~uvastva, razvivawe na human
odnos, razvivawe na emocii za qubov, prijatelstvo i dr.).
 Socijalen razvoj (razvoj na interpersonalni odnosi, pottiknuvawe na sorabotka
i zaedni{tvo).
Decata se pottiknuvaa na re{avawe na prakti~ni problemi niz igra i se
upatuvaa na snao|awe vo situacii so koi mo`at da se soo~at vo sekojdnevniot `ivot,
se steknuvaa so znaewa niz odbrani i organizirani sodr`ini koi pretstavuvaa izvor
na bogata intelektualna stimulacija koja ja pottiknuva{e detskata qubopitnost,
naso~uvajki ja nivnata mislovna aktivnost kon povisoko razvojno nivo.
Pokraj ova, vospituva~ite gi usoglasuvaa planovite so promenite vo pogled na
pedago{ko-psiholo{kite soznanija za razvojot na deteto. Po obrabotkata na sekoja
tema vospituva~ite pravea analiza na realiziranite aktivnosti, pri {to gi naveduvaa problemite vo tekot na realizacijata, davaa svoi viduvawa i sugestii za ponatamo{nata rabota i za sorabotkata so roditelite i dopolnitelnite aktivnosti vo
grupata.
18
5. REALIZACIJA NA PROGRAMITE ZA VOSPITNO-OBRAZOVNATA RABOTA
a) GODI[NA PROGRAMA ZA RABOTA NA DETSKATA GRADINKA
Godi{niot izve{taj e zasnovan vrz Godi{nata Programa za realizacija na
vospitno-obrazovnata rabota za 2012/2013 godina koja e donesena od strana na Upravniot odbor na JDG "Veseli Cvetovi", a e vo soglasnost so Programata za vospitnoobrazovna rabota so deca od predu~ili{na vozrast vo javnite detski gradinki vo
kordinacija so Biroto za razvoj na obrazovanieto i Ministerstvoto za trud i socijalna politika donesena vo Septemvri 2007 godina.
Prioritetni zada~i i aktivnosti vo ramkite na programskite sodr`ini bea :
-
Zgolemuvawe na opfatot na decata po objekti;
-
Vnesuvawe novini i osovremenuvawe na pristapite vo programiraweto i
planiraweto na sodr`inite za rabotata so decata;
-
Iznao|awe formi za sorabotka i vklu~uvawe na semejstvata vo realizacijata na vospitno-obrazovnata programa;
-
Navremeno informirawe na semejstvata za psiho-fizi~kiot rast i razvoj na
decata;
-
Planirawe na aktivnosti za afirmirawe na gradinkata;
Globalna ocenka vo vrska so postavenite programski celi i zada~i vgradeni vo
Godi{nata programa za rabota e deka istite se uspe{no realizirani vo nasoka na
pozitivno vlijanie na celokupniot razvoj na decata.
b) DETSKI JASLI
Vo tekot na godinata, permanentno se vode{e gri`a vo 5 grupi jasli, za pravilno sproveduvawe na nega i ishrana na decata, kako i gri`a za usvojuvawe i razvivawe na kulturno-higienski naviki, ishrana i odr`uvawe na higienata. Za
uspe{na
realizacija na igrovnite aktivnosti so decata od jaslena vozrast, negovatelite se
pogri`ija za sreduvawe i oplemenuvawe na zanimalnite so cel da se sozdade prijatna
atmosfera za prestoj na decata.
19
Osobeno vnimanie se posveti na vnesuvaweto na igrovni aktivnosti koi }e go
olesnat periodot na adaptacija na novata sredina i uslovite za prestoj, usvojuvaweto
na higienskite, kulturnite naviki kako i drugi dnevni rutini, primena na soodvetni
strategii za poddr`uvawe na ranata socijalizacija, pottiknuvaweto na komunikaciskite i interakciskite odnosi me|u decata i vozrasnite, pottiknuvawe na emocionalniot razvoj, procesite na osoznavawe, primena na aktivnosti za pottiknuvawe
na govorot i za pottiknuvawe i usovr{uvawe na motori~kite ve{tini. Posebno vnimanie se obrna na opservirawe na psihofizi~kiot razvoj na sekoe dete za {to semejstvata bea navremeno informirani. So topliot odnos na negovatelkite i pozitivnoto
pottiknuvawe, se pomaga{e decata slobodno da rastat i da se razvivaat.
V) DETSKA GRADINKA
So svojata organizaciska, planska i programska postavenost, se realizira{e
kontinuirana vospitno-obrazovna dejnost so decata od gradinka, koi bea opfateni vo
24 vospitni grupi.
Realiziranite programski aktivnosti imaa za cel da im ovozmo`at na decata:
-
dovolno vreme za istra`uvawe na okolinata;
-
u~ewe i osoznavawe spored sopstvenoto tempo na razvoj;
-
mo`nost za u~ewe na pove}e na~ini;
-
istra`uvawe i doa|awe do soznanija;
-
voveduvawe vo tehnikite na razre{uvawe na konfliktite i konstruktivno
re{avawe na problemite;
-
voveduvawe
-
mo`nost
-
mo`nost za prezentirawe na sopstvenite znaewa, mislewa i tvore~ko
da
vo
na~inite
pravat
na
izbor
kanalizirawe
na
na
aktivnostite
negativnite
za
emocii;
tekovniot
den;
izrazuvawe.
Osobeno vnimanie se obrna na individualizacijata. Za taa cel bea planirani
aktivnosti po~ituvaj}i ja senzibilnata faza vo koja se nao|a deteto i vo soobraznost
so toa varira{e obemot na aktivnostite i celite koi pri toa treba{e da se postignat.
Isto taka, se planiraa i realiziraa aktivnosti za relaksacija niz igri i ve`bi za
deca; me|u aktivnosti koi se primenuvaa pri preminite od edna vo druga aktivnost,
aktivnosti koi se realiziraa pri pristignuvaweto na decata vo gradinkata; aktiv20
nosti planirani vo grupnoto vreme i voveduvawe vo aktivnostite koi sleduvaa vo
tekot na denot.
Igrite na otvoreno bea sekojdnevno planirani i se realiziraa vo zavisnost
od vremenskite priliki i rekvizitite so koi se opremeni dvorovite vo objektite.
Razvojnite zakonitosti kaj sekoja detska individua pretstavuvaat imperativ za
potrebata od osoznavawe i u~ewe po pat na igra, interakcija i re{avawe na sekakvi
programski situacii od strana na sekoe dete.
Poseben oblik na dokumentirana rabota e detskoto portfolijo koe pretstavuva
sledewe na detskiot razvoj i negovo napreduvawe.
Dve vospitni grupi vo objekt “Koki~e” i objekt "Son~ogled" se opfateni so
primenata na Montesori pedagogijata. Vo ramkite na sekojdnevnite aktivnosti
vospituva~ite gi implementira osnovnite Montesori principi i go
koristea
Montesori materijalot.
Vo Godi{niot plan i programa za rabota planirani bea 20 proektni aktivnosti
vo tekot na u~ebnata 2012/2013 godina vo site 4 objekti. Na nivo na Ustanova, na
aktivot na vospituva~i, na nivo na objekti i pred roditelite prezentirani se vkupno
16 proektni aktivnosti.
Razraboteni bea tematski celini i oblasti od vospitno
obrazovnata rabota niz slednite ~ekori: planirawe, realizacija, sledewe i
evaluacija. Vo tekot na realizacijata na proektnite aktivnosti vospituva~ite
planiranite aktivnosti gi zabele`uvaa vo pedago{kata dokumentacija.
Objekt Sinoli~ka
- Proekt "Mali humanitarci" - prezenter, vospituva~ Valentina Bo`inovska so decata
od vospitnata grupa od 4-5god. – April 2013 g.
- Proekt “Zdrava hrana za detstvo bez mana“ – prezenter vospituva~ Ana Dejanovska so
decata od vospitnata grupa na vozrast od 5-6god. - Maj 2013god.
- Proekt “Moeto kov~e`e“ - prezenter vospituva~ Liljana Angelovska, so decata na
vozrast od 5-6 godini –April 2013god.
21
- Proekt “Sprotivnosti“ – prezenter Julijana Dimitrievska, so decata na vozrast od 45 godini –April 2013g.
Objekt Mimoza
- Proekt "Soobra}ajno vospituvawe kaj predu~ili{nite deca" - prezenter, vospituva~
@aklina Jordanova - Mart 2013g;
- Proekt "Kako se razboluvame, kako se lekuvame" - prezenter, vospituva~ Iskra
Davkova – Mart 2013 g;
- Proekt "Beli, beli biser~iwa sjaat na ubavata detska nasmevka" - prezenter,
vospituva~ Aneta Apostolska - Maj 2013 g;
Objekt Koki~e
- Poekt "Integrirani programi " - prezenter, vospituva~ Braunovi} Biljana, so decata
od vospitnata grupa na vozrast od 4-5 god. - Јуни 2013g;
- Proekt "Makedonsko narodno tvoreшtvo" - prezenter, vospituva~ Aneta Mladenova,
so decata od vospitnata grupa na vozrast od 5-6god. -Јуни 2013g.
Objekt Son~ogled
- Proekt "Od zrno p~enica do bra{no i leb" - prezenter, vospituva~ Julijana
Eliskovska Ilievska, so decata od vospitnata grupa na vozrast od 3-4god. – April
2013god;
- Proekt "Zdrava hrana" - prezenter, vospituva~ Silvana Vasevska, so decata od
vospitnata grupa na vozrast od 5-6god. - Maj 2013g;
- Proekt "[to se mo`at malite ra~iwa" - prezenter, vospituva~ Nikolina Veqanovska,
so decata od vospitnata grupa na vozrast od 2-3god. – Maj 2013 god;
22
- Proekt "U~ewe preku pet setila" - prezenter, vospituva~ Klementina Petru{evska,
so decata od vospitnata grupa na vozrast od 5-6god. – Maj 2013g;
- Proekt "Prirodata e na{a majka” - prezenter, vospituva~ Zorica Gunov, so decata od
vospitnata grupa na vozrast od 4-5god. - Maj 2013g;
- Proekt "Bez voda nema `ivot” - prezenter, vospituva~ Zorica Cingulovska, so decata
od vospitnata grupa na vozrast od 3-4god. - Maj 2013g;
- Proekt "Od zrno grozje do sok i vino
” - prezenter, vospituva~ Stanka Baxakova, so
decata od vospitnata grupa na vozrast od 2-3god. - Fevruari 2013g;
6. STRU^NO USOVR[UVAWE NA [email protected]^KIOT
I VOSPITNO-OBRAZOVNIOT KADAR
SOVET NA VOSPITUVA^I:
Za stru~no usovr{uvawe na vospituva~ite bea organizirani predavawa na
slednite temi:
-“Disciplinata
nekoga{
i
denes”
-prezenter
psiholog
Ohrida
Arsovska
- “Komunikacija i socijalizacija niz igra” - prezenter, defektolog m-r Aneta
Jovanovska;
- “Organizacija na vospitno obrazovnite aktivnosti”- prezenter, pedagog Qiqana
Temelkovska;
- ”Ulogata na prira~nata literatura za deca vo unapreduvawe na vospitno
obrazovniot proces” -prezenter m-r Eli Makazlieva, glaven urednik vo Prosvetno
delo
- ”Ulogata na likovniot materijal vo vospitno obrazovniot proce vo detskite
gradinki”- prezenter, vospituva~ Vesna Peceva od JDG "13 Noemvri" -Skopje
- ”U~ewe niz proekti vo detskite gradinki”- prezenter prof. d-r Tatijana Koteva
-”Integrirani
programi-
3
vo
1”-
prezenter
vospituva~
Biljana
Braunovi}
- ”Starata skopska ~ar{ija niz vekovite”- predava~ vospituva~ Iskra Davkovska
- ”Ulogata na igrata i igra~kite vo detskiot razvoj- prezenter vospituva~ Ana
23
Dejanovska
- ”Istoriski razvoj na teatarot so senki”- prezenter vospituva~ Liljana Angelovska
- ”Salmoneloza”- prezenter, medicinska sestra Marija Dimitrova
SOVET NA NEGUVATELI:
Za stru~no usovr{uvawe na zgri`uva~kiot personal se odr`aa slednite aktivnosti:
-“Disciplinata
nekoga{
i
denes”-
prezenter
psiholog
Ohrida
Arsovska;
-“Komunikacija i socijalizacija niz igra”- prezenter, defektolog m-r Aneta
Jovanovska;
- "Salmoneloza"- prezenter, medicinska sestra Marija Dimitrova
STRU^NO USOVR[UVAWE NA KADAROT NADVOR OD GRADINKATA
Aktivnostite se odvivaa preku:
- Sorabotka so predu~ili{ni ustanovi
vo gradot, ustanovi na nivo na OKV i
sorabotka so po{irokata op{testvena sredina.
- U~estvo na obuka ”Proekti i proekten menaxment”- vo Struga, u~esnik Ivanka Bogoev
- Tрибина на тема:”Со безбедна храна до подобро здравје “ организирано во просториите
на Општина Кисела Вода од страна на Агенцијата за храна
-Tribina organizirana vo OKV na tema: "Psihofizi~ka podgotovka na decata za premin
od predu~ili{no vospitanie vo u~ili{no obrazovanie"
- Poseta na saem na Pertini igra~ki vo Belgrad R. Srbija
- U~estvo na seminar "Biomedicinski tretman na autizmot"-Dare Xambaz-Skopje
- U~estvo na obuka za "Dijagnostika i tretman na razvojni naru{uvawe"-Filozofski
fakultet-Skopje
- U~estvo na XIV Me|unarodna nau~no-prakti~na konferencija Tema: "Sovremeni
tendencija vo predu~ili{noto vospituvawe", Sadnanski , R. Bugarija
24
7. ZDRAVSTVENA DEJNOST
Грижата за безбедноста и здравјето на децата е една од приоритетните задачи на
секој кој учествува во згрижувањето на децата,а воедно основна потреба и право на
секое дете.
Реализатор на здраствената дејност е главната медицинска сестра во тесна
соработка со стручен тим составен од: педагог, психолог, дефектолог, логопед, а во
координација со директорот на установата,негователите,родителите и сите останати
фактори кои се вклучени во остварување на овие задачи.
Vo tekot na u~ebnata 2012/2013 godina bea realizirani slednive aktivnosti во
делот на здраствената дејност:
1. Vodewe dosie za sekoe dete
2. Sledewe na fizi~kiot razvoj na decata
3. Opservacija, testirawe, sledewe i rehabilitacija na artikulativnite problemi
4. Zdravstvena za{tita i prevencija od bolesti
5. Organizacija na zadol`itelni medicinski pregledi na vrabotenite
6. Nabavka na sanitetski materijali
7. Nabavka i prezentacija na sredstva za higiena
8. Kontrola na higienata vo site rabotni objekti
9. Organizacija i kontrola na ishranata na decata
10. Edukativni predavawa na decata
11. Edukativni predavawa na vraboteniot personal
12. Poddr{ka na Strategijata za oralno zdravje kaj decata od predu~ili{na vozrast
13. Evidencija na zarazni zaboluvawa
14. Dopolnitelni sodr`ini
25
1. Vodewe dosie za sekoe dete
Pri priem na sekoe novoprimeno dete be{e otvoreno dosie vo koe se vnesuvaa
li~nite podatoci za deteto, podatoci za kalendarska imunizacuja, podatoci za minati
ili sega{ni bolesti kako i podatoci za roditelite na deteto. Dosieto na deteto vo
tekot na {kolskata godina se nadopolnuva{e so podatoci za izvr{enite antropolo{ki merewa, prele`ani bolesti i sli~no.
2. Sledewe na fizi~kiot razvoj na deteto
Za podobar uvid vo razvojot na deteto bea vklu~eni antropolo{ki merewa koi
opfa}aat:
-merewe na telesna te`ina
-merewe visina
-merewe na obemot na glavata
-merewe na gradniot ko{
-merewe na abdomenot
Dobienite merki se vnesuvaat vo dosieto na deteto, a dopolnitelno se pravi i
lista na site izmereni deca poedine~no po grupa koja se istaknuva na vleznata vrata
za informirawe na roditelite.
I ovaa godina so proektot "Fizi~ko vospituvawe za sekoe dete", poddr`an od
Gradona~alnikot i Sovetot na op{tina Kisela Voda, a vo realizacija na Unijata na
sportski pedagozi bea napraveni dodatni antropolo{ki merewa od stru~ni lica koi
}e poslu`at za istra`uvawa vo dadenata oblast.
3. Preventiva, testirawe, dijagnostika i rehabilitacija na artikulativnite
problemi
- Logopedska preventiva se odviva na kalendarska vozrast od 3 do 6 godini i vklu~uva
detektriawe i otkrivawe na govorno jazi~nite poremetuvawa.
- Logopedsko testirawe so test za artikulacija na glasovite.
- Logopedska dijagnosatika odreduvawe na terapiska programa toa:
26
- Вe`bi za elasti~nost na jazikot, ve`bi za tretman na govorot, ve`bi za auditiven
razvoj, ve`bi za artikulaciono stimulirawe na glasot, ve`bi za usvojuvawe i
upotreba na noviot glas, ve`bi za audiolo{ka percepcija na glasovi i sledewe na
govorno jazi~nata funkcija.
- Logopedska rehabilitacija niz logopedski aktivnosti koi se: individualni govorni
ve`bi, grupna terapiska rabota i kreativna govorna rabotilnica.
4. Zdravstvena za{tita i prevencija od bolesti
Vo tekot na godinata se prezema preventivni merki za spre~uvawe na zarazni
zaboluvawa, posebno na aerokapkovi infekcii preku sproveduvawe dezinfekcija na
site podni povr{ini, predmeti, igra~ki inventar, a kaj decata kaj koj postoe{e somnevawe bea upatuvani za bris od nos i grlo so cel navremeno da se reagira.
Zdravstvenata za{tita na decata se realizira{e vo sorabotka so Zdravstveni
instituci, odnosno stru~ni lica: audiolozi, logopedi stomatolozi i sli~no koi vo
tekot na godinata po to~no utvrden plan gi prgleduvaat decata.
Sorabotka be{e realizirana so JZU” Zavod za rehabilitacija na sluh, govor i
glas”–Skopje, so Zdravstveniot dom “11 Oktomvri”, Poliklinika “Jane Sandanski” i
drugi.
4. Organizacija na zadol`itelni medicinski pregledi na vrabotenite
Vo tekot na godinata bea organizirani sanitarni pregledi i toa :
- edna{ godi{no za site vraboteni
- dva pati godi{no za licata koi rabotat vo kujnite i nivnite zamenici
Site vraboteni izvr{ija lekarski pregled soglasno izmenite na Zakonot so koj
se odreduva zdravstvenata sposobnost na rabotnikot.
5. Nabavka na sanitetski materijal
Sekoj objekt be{e snabden so sanitetski materijal za primarna pomo{ pri
povreda. Pokraj klasi~nite sredstva za higiena se nabavi nov tip koncentrati so ekolo{ka linija koi se efikasni i za istite be{e izvr{ena obuka na tehni~kiot personal od strana na stru~ni lica.
27
6. Kontrola na higienata na site objekti
Vo kontinuitet be{e vr{ena kontrola na objektite, i toa: redovno odr`uvawe
higiena na postelninata, igra~kite, sanitarnite ~vorovi, podnite povr{ini i
sl. Higienata be{e na visoko nivo pri {to ima{e golema efikasnost vo tekot na
celata godina .
Pokraj klasi~nite sredstva za higiena se nabavi nov tip koncentrati so ekolo{ka linija koi se efikasni i za istite be{e izvr{ena obuka na tehni~kiot personal od strana na stru~ni lica.
7. Organizacija i kontrola na ishrana na decata
Ishranata na decata kako biten faktor za rastot i razvojot na detskata li~nost be{e planirana od komisija za izgotvuvawe na dvonedelna lista za jadewe sekoj
mesec. Komisijata vnimava{e decata da dobivaat izbalansirana ishrana vo odnos na
dnevnite energetski potrebi vnimavajki na soodnosot na proteinite, jaglenite hidrati i mastite spored vozrasta na decata koja }e pridonese za pravilen psihofizi~ki razvoj.
8. Edukativni predavawa so decata i vrabotenite
Vo sekoj objekt bea organizirani predavawa od strana na stomatolozi preku
prezentacija na edukativen video zapis "Zdravi zabi".
9.Evidencija na zarazni bolesti
Ovaa godina имавме заболени деца од следниве болести:
- Streptococcus pneumonia, Varicellae, Scarlatina, Staphylococcus
aureus и Salmonella
enteritidis.
10. Dopolnitelni sodr`ini
- Sproveduvawe dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija spored odredena
dinamika i vo odredeni situacii,se sproveduva{e i interventna ZD.
- Redovna distribucija i kontrola na evidentni listi za NASSR sistem i
komunikacija so Direkcijata za hrana.
28
- Nabavka na nov kujnski inventar po objekti.
- Sorabotka so sanitarniot, veterinarniot inspektor i inspektorot od Republi~kiot zavod za unapreduvawe na domakinstvoto za proizvedstvo i priprema na
hrana spored uslovite propi{ani so ~len 12 od Zakonot za bezbednosta na hrana i
Pravilnikot za sanitarno higienski uslovi za proizvodstvo na hrana.
- Sproveduvawe na drugi aktivnosti koi bea povrzani so prirodata na
rabotata.
8. JAVNA I KULTURNA DEJNOST
Vo ramkite na javnata i kulturna dejnost na gradinkata,vo rabotnata 2012/2013 god.
bea realizirani brojni aktivnosti: proslavi, nastapi na javni manifestacii, u~estvo
na likovni konkursi, i toa:
a) snimawe na radio i TV emisii
- u~estvo vo Televizija MTV na decata na vozrast od 5-6 godini.
b) u~estvo na likovni konkursi, detski festivali i drugi manifestacii
Golem broj deca od site objekti zedoa u~estvo vo slednite likovni konkursi :
- U~estvo na likovniot konkurs “\ur|ovden” vo organizacija na OKV;
- U~estvo na likovniot konkurs vo organizacija na Detskiot Kulturen Centar
Karpo{ pod naslov “^estitka za 8mi Mart “
- U~estvo na likovniot konkurs po povod 13 Noemvri-praznikot na grad Skopje.
- U~estvo vo humanitarna akcija "Pregrataka na dar"
- U~estvo na vospitniot tim od Ustanovata so teatarskata pretstava “Nova godina
vo pe{terata na baba Meca” vo OU "Nevena Georgieva Duwa", OU "Partenie
Zografski", Cementarnica Usje, Zavod za rehabilitacija na deca i mladinciTopansko pole, Skopje
29
- U~estvo na manifestacijata "Go gradam mojot grad" vo organizacija na Detskiot
kulturen centar-Karpo{
Vo tekot na godinata decata od site objekti imaa mo`nost da gi prosledat
pretstavite:
- “Devoj~eto i 12 te meseci” - teatarska pretstava vo izvedba na teatarot Krik, ja
prosledija decata.
- “Princezata i sviwarot” - teatarska pretstav vo izvedba na teatarot Art
Veni Vidi;
- “[u{umigi” – teatarska pretstava vo izvedba na teatarot za deca KRIK.
AKTIVNOSTI VO USTANOVATA
I ovaa godina vo Ustanovata bea organizirani brojni aktivnosti za odbele`uvawe na zna~ajni nastani i povodi i toa:
Vo objekt Son~ogled bea realizirani slednite aktivnosti:
- “Dobro ni dojdovte novi drugar~iwa priredba, u~esnici decata od site vospitni
grupi od objektot;
- Odbele`uvawe na praznikot 8-mi Septemvri- Denot na nezavisnosta, so priredba od
decata od vospitnata grupa 5 - 6 godini;
- Oplemenuvawe na dvorot vo gradinkata, sadewe na sadnici koi se donacija od
cementarnica Usje, so u~estvo na decata od vospitnite grupi na vozrast od 5-6 godini.
- "Dedovata rakavica"- kuklena pretstava izvedena pred decata od site vospitni
grupi od strana na vospitniot tim na objektot;
- Odbele`uvawe na Nedela na deteto so pove}e aktivnosti.
30
- Odbele`uvawe na praznikot 11-ti Oktomvri so polo`uvawe na sve`o cve}e na
spomenikot vo OU "Krume Kepeski", realizatori decata od vospitnata grupa od 5 do 6
godini .
- Kviz natprevar vo sala- u~esnici decata od site vospitni grupi.
- Poseta na Prirodno nau~niot muzej i Zoolo{ka gradina, u~esnici decata od
vospitnite grupi na vozrast od 5-6 godini.
- Odbele`uvawe na praznikot na gradot Skopje 13 Noemvri so prigodna priredba na
decata od vospitnite grupi od 5 - 6 godini pred decata od site vospitni grupi vo
objektot;
- "Koj e najva`en (Ovo{na karanica)"-kuklena pretstava, realizatori vospitniot
tim na objektot pred decata od site vospitni grupi
- "Vol{ebstvata na `oltite lisa" -esenska rabotilnica so decata od vospitna grupa
u na vozrast od 4-5 godini.
- "Ku}i~kata na zaja~eto"- kuklena pretstava, realizatori vospitniot tim na objektot
pred decata od site vospitni grupi
- "Patuvaweto na esenskiot list"-priredba realizirana od decata od vospitna grupa
4-5 godini.
-"Aj so zdravje Esenko"-priredba realizirana od decata od vospitna grupa 4-5 i 5-6
godini pred decata od drugite vospitni grupi i pred roditelite.
- Esenska rabotilnica so roditelite i decata od site vospitni grupi.
- Izrabotka na novogodi{ni ukrasi i ukrasuvawe na prostoriite na objektot so u~estvo
na celiot vospitniot tim i decata od site vospitni grupi.
- "Dvajca sne{kovci"- dramatizacija realizirana od celiot vospiten tim pred
decata od vospitnite grupi na vozrast od 3 do 6 godini.
- "Topla obleka" -modna revija, u~esnici decata od vospitnite grupi na vozrast od 2
do 6 godini.
31
- Dru`ewe so u~enicite od OU "Krume Kepeski" po povod novogodi{nite i bo`i}nite
praznici
- "Mali gotva~i" -pravime novogodi{ni kola~i-u~esnici decata od vospitnite grupi
na vozrast 4-6 godini.
- Po povod Novata godina decata ja prosledija pretstavata “Nova godina vo
pe{terata na baba Meca” vo izvedba na vospitniot tim od Ustanovata;
- Izlo`ba na crte`i na tema "Kako ja proslavivme Nova godina", u~esnici decata od
site vospitni grupi
- Zapoznavawe so tradicijata za odbele`uvawe na verskite praznici Badnik i
Bo`ik.
- "Koj go ukrade morkov~eto na sne{ko"- dramatizacija, realizatori vospitniot tim
pred decata od site vospitni grupi.
- "Kako da go ~uvame na{eto zdravje vo zima"-sovet od dr. Maja Dav~evska ,
predavwe pred decata od vospitnite grupi na vozrast od 3 do 6 godini.
- "Na{a mala olimpijada" -natprevaruva~ki igri-u~esnici decata od vospitnite
grupi na vozrast od 4 do 6 godini.
-"Sne`nata kralica-" dramatizacija na prikazna, realizatori vospitniot tim pred
decata od site vospitni grupi.
- Govorni ve`bi i pogoduvawe na gatanki so natprevaruva~ki duh, u~esnici decata od
vospitnite grupi na vozrast od 4 do 6 godini.
- "Crvenkapa"- dramatizacija, realizatori decata od vospitna grupa na vozrast od 5-6
godini pred decata od site vospitni grupi.
- "Starata makedonska pesna"- gostuvawe na roditel Zuica Lazova pred decata od
vospitnite grupi na vozrast od 4-6 godini
- Odbele`uvawe na Denot na `enata 8-mi Mart so izrabotka na ~estitki za majkata i
izvedba na priredba, realizatori decata od vospitna grupa na vozrast od 5-6 godini
pred decata od site vospitni grupi .
32
- Odbele`uvawe na patroniot praznik na Ustanovata so priredba, u~esnici decata od
vospitnata grupa na vozrast od 5-6 godini;
- Odbele`uvawe na rodendenot na planetata Zemja, so rabotna akcija kako da ja
so~uvame planetata Zemja, u~esnici decata od site vospitni grupi.
-"Boite
na
proletta"-gostin
likoven
umetnik
Aleksandar
Jovanov-likovna
rabotilnica so decata od vospitnite grupi na vozrast od 3 do 6 godini.
- Igri bez granici, proletno dru`ewe vo site vospitni grupi so profesorot po
fizi~ko vospituvawe.
- Modna revija so kostimi izraboteni od recikliran materijal, so decata od
vospitnite grupi na vozrast od 3 do 6 godini.
- Odbele`uvawe na denot na {egata “Site pod maska” u~esnici decata od site
vospitni grupi.
-Poseta na kejot na rekata Vardar i poseta na izvor-u~esnici decata od vospitna grupa
na vozrast od 3-4 godini.
- Odbele`uvawe na Denot na proletta i ekologijata so sadewe na sadnici vo dvorot na
objektot so decata od vospitnite grupi na vozrast od 5-6 godini.
- Pravewe i postavuvawe na eko poraki vo dvorot na gradinkata, so decata od
vospitnite grupi na vozrast od 4-5 godini.
- Poseta na rasadnikot Foja u~esnici decata od vospitnite grupi na vozrast od 4 do 6
godini.
- "Se od drvo"- rabotilnica so roditeli, u~esnici decata od od vospitna grupa na
vozrast od 4-5 godini.
- "Prolet mila rascvetaj"- likovna rabotilnica so decata od site vospitni grupi
- Odbele`uvawe na 1-vi Maj, den na trudot, so ~itawe na tekstovi posveteni na
praznikot.
- Po povod verskiot praznik Veligden, odr`ani se rabotilnici vo site vospitni grupi
so izrabotka na veligdenski ukrasi;
33
- Odbele`uvawe na Denot na slovenskite prosvetiteli Kiril i Metodij, so so
literaturno ~itawe pred decata od site vospitni grupi.
- Odbele`uvawe na Svetskiot den na deteto- defile so poraki za decata i od
decata-u~esnici decata od vospitnite grupi na vozrast 4-6 godini
- Policaec gostin vo gradinkata-u~esnici od vospitnite grupi na vozrast 4-6
godini
- "Se}avaj se na mene"- likovni tvorbi od likovna rabotilnica so decata od
vospitnite grupi na vozrast 5-6 godini
- "Letni igri bez granici" vo dvorot na gradinkata, u~esnici decata od site
vospitni grupi
- "Natprevaruva~ki igri" vo sportskata sala, u~esnici decata od vospitnite grupi
na vozrast od 3 do 6 godini.
- "Muzi~ki igri" (muzi~ko stol~e, voz, imitacija na `ivotni, zvuci od prirodata,
nardni pesni i ora) realizator muzi~kiot sorabotnik, u~esnici decata od site
vospitni grupi.
Vo objekt Koki~e bea realizirani slednite aktivnosti:
- "Sre}en rodenden Tatkovino"- odbele`uvawe na Denot na nezavisnosta ;
- “Dobro ni dojdovte drugar~iwa” – zaedni~ko dru`ewe na decata od site vospitni
grupi;
- “Ne~ista Stana” – kuklena pretstava-realizatori vospitniot tim pred decata od
site vospitni grupi.
- Odbele`uvawe na nedelata na deteto so slednite aktivnosti:
- “Crtawe na plo~nik so kredi vo boja”, realizatori decata od site vospitni grupi.
34
-"Zapoznaj go deteto so so negovite prava i dol`nosti" -zaedni~ko dru`eweprezenteri celiot vospien tim
- "Najubav podarok" -rabotilnica so decata vo vospitna grupa 4-5 god so nivnite babi.
-“Kako Vlatko se zagubil” -kuklena pretstava - realizatori vospitniot tim pred
decata od site vospitni grupi.
-"Napravi podarok za drugar~eto"-rabotilnica so decata vo vospitna grupa 5-6 god
-"Sadime cve}e go razubavuvavme dvorot"-rabotna akcija na site grupi
-"Ukrasuvawe na gradinkata vo esensko ruvo"-u~esnici decata od site vospitni
grupi
- "Rodendenska torta"- odbele`uvawe na rodendenot na gradot Skopje.
-"Esenta ni dari"-modelirawe na esensko ovo{je -relizatori decata na vozrast od 23 godini
-"Den na tolerancijata" -zaedni~ko odbele`uvawe so prigodna programa
- "Esenska rabotilnica so babite i dedovcite"- relizatori decata na vozrast od 45 godini
- "Esenta nas ne kani so plodovi ne mami"-priredba pred roditelite vo realizacija
na decata na vozrast od 3-4 god.
-"Ispra}awe na esenka"-priredba pred roditelite vo realizacija na decata na
vozrast od 5-6 god.
-"Poka`i se doka`i se"-kviz natprevar za utvrduvawe na znaewata, u~esnici decata
od vospi
-“Izrabotka na novogodi{ni ~estitki i ukrasi” –rabotilnica so decata i
roditelite od vospitna grupa 5-6 godini.
-“Nova godina vo pe{terata na baba Meca”-po povod Novata godina decata ja
prosledija pretstavata vo izvedba na vospitniot tim od Ustanovata;
- "Badnik i Bo`i}"- odbele`uvawe na verskite praznici
- "Sne`na bela zima"- ~itawe na tekstovi za zimata pred decata od site vospitni
grupi
35
-"Baba raska`uva za starata skopska ~ar{ija"- gostuvawe na poetesata Milka
Markovska
-"Da se zapoznaeme so makedonskite narodni instrumenti"- gostuvawe na svajca
dedovci instrumentalisti
-Video prezentacija na stari makedonski zanaeti-pred decata od site vospitni grupi,
relizatori celiot vospiten tim
-"Na frizer"- u~esnici decata od vospitna grupa na vozrast od 5-6 godini.
-"Sne`nata kralica" - dраматизација на приказната, реализатори воспитниот тим пред
децата од сите воспитни групи.
- Odr`ana rabotilnica vo site vospitni grupi izrabotka na ~estitki i podaroci po
povod praznikot 8 Mart
-"Bolnata majka"- dраматизација на приказната, реализатори воспитниот тим пред
децата од сите воспитни групи.
-"[umskata dru`ina" – kuklena pretstava, realizatori vospitniot tim pred decata
od site vospitni grupi.
- "Sre}en rodenden gradinke moja"- odbele`uvawe na rodendenot na JDG "Veseli
Cvetovi", u~esnici decata od site vospitni grupi
- "Proletno budewe"-aktivnosti so decata od site vospitni grupi
- "Bal po maski"-odbele`uvawe na denot na {egata-zaedni~ki maskembal vo dvorot
na gradinkata so site vospitni grupi
- "Proletno do`ivuvawe"-priredba na decata na vozrast od 4-5 godini.
- "Mali eksperimentatori-eksperimenti so voda"-u~esnici decata od site vospitni
grupi
- Odbele`uvawe na Denot na planetata zemja preku aktivnosti so decata od site
vospitni grupi
- "Proleten tanc na veselata {umska dru`ina"-priredba vo realizacija na decata
od 3-4 godini
36
- Vo presret na golemiot Hrstijanski praznik-Veligden, so ~itawe na tekstovi
posveteni na praznikot.
- "Najubavo ukraseno veligdensko jajce"-rabotilnica so decata od site vospitni
grupi
- "\ur|ovdenski kola`"-splet od narodni obi~i pesni i ora- so decata od site
vospitni grupi
-"Na gosti vo OU"Nevena Georgieva Duwa"- u~esnici decata na vozrast od 5-6 godini.
-"Ako nema voda `ivotot }e zgasne"-preiredba pred decata od site vospitni grupi,
relizatori decata od vospitna grupa 4-5 god
-"Bumbarov
let"-muzi~ka
aktivnost
so
decata
od
site
vospitni
grupi
- "Zbogum gradinke" zavr{na priredba vo parkot [open, realizatori decata na
vozrast od 5-6 godini.
-Gostuvawe vo detskata programa Yvon na MTV-u~esnici devoj~iwata od grupata na
vozrast od 5-6 godini.
-"Muzi~ki hepening"-u~esnici decata od site vospitni grupi.
-Sparkasse banka i Medo [tedo- realiziraa aktivnosti pred decata od site vospitni
grupi
- "Muzi~ki hepening" –realizator muzi~kiot sorabotnik, u~esnici decata od site
vospitni grupi.
- "Na odmor"-aktivosti so crtawe, boewe, dramatizacija, igri na pla`a,na planina, na
ezero, u~esnici decata od site vospitni grupi.
37
Vo objektot Sinoli~ka bea realizirani slednite aktivnosti:
- “Dobro ni dojdovte drugar~iwa” –priredba po povod po~etokot na u~ebnata godina–
u~esnici decata od vospitnata grupa od 5-6 godini pred decata od site vospitni grupi;
-Odbele`ување на Denot na nezavisnosta, 8-mi Septemvri, приредба pred decata od
site vospitni grupi
-"Se za decata"-приредба realizirana od decata od vospitna grupa 5-6 godini, pred
decata od site vospitni grupi
-"@elbi za site deca na svtot"-crtawe na asvalt so kreda so decata od vospitnite
grupi na vozrast od 3 do 6 godini
-"Pravata na decata"-приредба realizirana od decata od vospitna grupa 5-6 godini,
pred roditeli
-"Mala olimpijada"-natprevaruva~ki igri vo dvorot na gradinkata so u~estvo na
decata od vospitnite grupi na vozrast od 3 do 6 godini
-Poseta na Zoolo{ka gradina, u~esnici decata od vospitna grupa 5-6 godini
- Приредба и одбележување на празникот „11 Октомври“ - реализатори децата од
групите на возраст од 5-6 години пред децата од останатите воспитни групи
- "Bidi i ti Lino prijatel"-hуманитарна акција so decata od site vospitni grupi
- Посета на MOB i sledewe na interaktivna pretstava Kling-Klang- u~esnici децата
на возраст од 5-6 години.
- Akcija za razubavuvawe na dvorot-sadewe na svr}iwa, so decata od vospitnite grupi
na vozrast od 3 do 6 godini
- Посета на oran`erija na gradinarski kulturi, u~esnici децата на возраст од 5-6
години.
- Посета на Pazar, u~esnici децата на возраст од 5-6 години.
- Посета на SOS detsko selo, u~esnici децата на возраст од4- 5 години.
38
-"Peeme za Skopje"-rabotilnica so roditeli(izrabotka na maketa od otpaden
material) realizatori decata od vospitna grupa 4-5 godini.
- Посета на Muzejot na grad Skopje, u~esnici децата на возраст од 5-6 години.
- Proslavuvame rodenden na na{ata biblioteka "Sinoli~ka" i proglasuvawe na
naj~ita~
- Посета на Devniot centar za cerebralna paraliza, po povod Svetskiot den na licata
so hendikep, ~esnici децата на возраст од4- 5 години.
- "Plodovite na esenta"-esenska работилница со децата на возраст од 4-5 години.
-"Bogata esen"- esenska работилница со децата на возраст од 5-6 години.
- Sorabotka so fondacija "D-r Mihail Levinski" za akcija za sadewe na `eladi od koi
}e izrasnata maldi fidanki na dab, so u~estvo na decata od vospitnite grupi na
vozrast od 3 do 6 godini
- "Zelen~ukovata gradina na Liska"-tеатарска претстава реализатори воспитниот тим
на објектот пред децата од сите воспитни групи
- "Aj so zdravje esensko"- ispra}awe na esenta so децата од сите воспитни групи
- "Topla obleka"-teatar so senki реализатори воспитниот тим на објектот пред децата
од сите воспитни групи
- Посета на mlekara vo s. Trubarevo, u~esnici децата на возраст од 5-6 години.
-“Nova godina vo pe{terata na baba Meca”-po povod Novata godina decata ja
prosledija pretstavata vo izvedba na vospitniot tim od Ustanovata;
- "Koledarska torbi~ka"- koledarski obi~ai realizatori decata od vospitna grupa
na vozrast od 5-6 godini
-"Zimski ludorii"- igri na sneg, relizatori decata od vospitnite grupi na vozrast od
4 do 6 godini.
-”Poseta na starata skopska ~ar{ija , u~esnici decata na vozrast od 4-5 i 5-6 godini
- "Podarok za mama"-rabotilnica со родители na decata na vozrast od 4-5 i 5-6 godini
39
- "Od decata za decata"-humanitaren osmomartovski bazar organiziran od decata i
vrabotenite vo objektot
- "Dizajn na kniga za deca"-rabotilnica со родители na decata na vozrast od 4-5
godini
- "Defile pod maski-Aprilijada" po povod denot na {egata vo parkot „[open“ u~esnici decata od site vospitni grupi;
- Donacija vo u~ili{teto za deca so o{teten vid "Dimitar Vlahov" vo prisustvo na
stru~niot tim, direktorot i del od decata od vospitna grupa na vozrast od 4-5 godini.
- Odbele`uvawe na rodendenot na JDG "Veseli Cvetovi" so decata od site vospitni
grupi;
- Veligdenska rabotilnica so roditelite i decata od vospitna grupa 3-4 godini
-"\ur|ovden-cvetno defile"-u~esnici decata od vospitnite grupi 4-5 i 5-6 godini
- Посета на OU "Nevena Georgieva Duwa"-u~esnici decata od vospitnite grupi 5-6
godini
- "Zavr{na priredba zbogum gradinke, zdravo u~ili{te"-so decata od vospitnite
grupi na vozrast od 5-6 godini
- Poseta na aerodromot Aleksandar Veliki na decata od vospitna grupa 4-5 godini
-Odbele`uvawe na Svetskiot den na deteto so priredba na decata od vospitna grupa
4-5 godini
-U~estvo na decata koi posetuvaat balet vo emisijata Yvon na MTV
-"Sre}no da go do~ekame letoto"-zabava na site vospitni grupi na vozrast od 3-6
godini.
- "Zabavno leto"- igri od zabaven i natprevaruva~ki karakter, tradicionalni igri,
govorni, likovni igri, u~esnici decata od site vospitni grupi.
- "Muzi~ki igri" (muzi~ko stol~e, voz, imitacija na `ivotni, zvuci od prirodata,
nardni pesni i ora) realizator muzi~kiot sorabotnik, u~esnici decata od site
vospitni grupi.
40
Vo objekt Mimoza bea realizirani slednite aktivnosti:
- "Dobre ni dojdovte drugar~iwa"-muzi~ki hepening, odbele`uvawe e po~etokot na
godinata vo site vospitni grupi
- Odbele`an e Denot na nezavisnosta na Republika Makedonija 8mi Septemvri, vo
site vospitni grupi
-Ekolo{ka akcija, ~istewe i sobirawe na otpadoci vo dvorot na gradinkata-u~esnici
decata od vospitna grupa 5-6 godini.
-Hуманитарna akcija, sobirawe na sobleka, igra~ki i slikovnici za decata od
Centarot za socijalini gri`i-u~esnici decata i roditelite od site vositni grupi
- Hуманитарna akcija, podgotvuvame podaroci za decata od Domot "11 Oktomvri"u~esnici decata na vozrast od 5-6 godini
- "Ubavo e da si dete"-likoven hepening - u~esnici decata na vozrast od 5-6 godini
-" Ne~istata Stana"- kuklena pretstava pred decata od site vospitni grupi vo
objektot od strana na vospitniot tim;
- „Музички хепенинг“ - пo povod Detskata nedela, u~esnici decata od site vospitni
grupi;
- Приредба и одбележување на празникот 11 Октомври- реализатори децата од групите
на возраст од 5-6 години пред децата од останатите воспитни групи.
- Poseta na igrovniot park vo OU "Partenie Zografski"- u~esnici decata na vozrast od
5-6 godini
-"Na gosti vo rakometniot klub Metalurg"- u~esnici decata na vozrast od 5-6 godini
- "Topla obleka"-kuklena pretstava relizatori celiot vospiten tim pred decata od
site vospitni grupi
- "Go gradam svojot grad"-u~estvo na decvatat na vozrast od 5-6 godini vo Detskiot
kulturen centar-Karpo{
41
-" Te sakam gradu moj"-proslava po povod 13-ti Noemvri, osloboduvaweto na Skopje,
so decata od site vospitni grupi
- “[to znam za мојот grad, mojata dr`ava” – kviz natprevar pome|u decata od dvete
vospitni grupi na vozrast od 5-6 godini.
- Novogodi{no ukrasuvawe na zanimalnite, hodnicite i vlezovite vo objektot
- Kreativna работилница za изработкa na novogodi{ni ukrasi, lampioni-u~esnici
decata od site vospitni grupi
-“Nova godina vo pe{terata na baba Meca”-po povod Novata godina decata ja
prosledija pretstavata vo izvedba na vospitniot tim od Ustanovata;
- Odbele`uvawe na verskite praznici Badnik i Kolede;
-"Bo`i}na prikazna"-raska`uvawe na prikazni vo presret na histovoto ra|awe pred
decata od site vospitni grupi
-“Sne`nata kralica” -dramatizacija u~esnici decata od site vospitni grupi
-”Zimski radosti vo dvorot”-dru`ewe na decata od site vospitni grupi
-” [ieme obleka za kuklite”-likovna rabotilnica so decata od vospitna grupa 5-6
godini
- ”Izrabotuvame nakit od glina”-likovna rabotilnica so decata od vospitna grupa
2-3 godini
-” [aren kilim-” likovna rabotilnica so decata od vospitna grupa 4-5 godini
-
”Poseta na starata skopska ~ar{ija i Daut pa{in Amam”, u~esnici decata na
vozrast od 5-6 godini
-Poseta na Alkaloid, u~esnici decata na vozrast od 5-6 godini
- Kreativna rabotilnica za izrabotka na ~estitki so tatkovcite na decata od
vospitna grupa 2-3 godini
- ”Denot na site majki”- odbele`uvawe na praznikot 8-mi Mart, Denot na `enata, so
prigodna priredba, u~esnici се decata od vospitni grupi 5-6 godini;
42
- ”Na{ite vredni ra~iwa em umeat, em mo`at da izrabotat ne{to vredno”- likovna
rabotilnica so decata od vospitna grupa 4-5 godini
-”Sre}en rodenden gradinke moja”-odbele`uvawe na rodendenot na gradinkata, so
prigodna priredba so decata od site vospitni grupi.
-”Site pod maski”- odbele`uvawe na 1-vi April, Denot na {egata, vo site vospitni
grupi;
- „Чист и уреден двор“ -eко акција - учесници децата од сите воспитни групи.
- Poseta na Etnolo{ki muziej i Muzej na starata skopska ~ar{ija Sulan An u~esnici
decata od vospitna grupa 5-6 godini
-Poseta na kineski, kubanski i meksikanski restoran- u~esnici decata od vospitna
grupa 5-6 godini
- Proslava na Denot na ekologijata- u~esnici децата од сите воспитни групи.
-Odbele`uvawe na denot na op{tina Kisela Voda-\ur|ovden- so decata od site
vospitni grupi
- Poseta na OU ”Paretnie Zografski” -u~esnici decata od vospitna grupa 5-6 godini
- Odbele`uvawe na Denot na slovenskite prosvetiteli Kiril i Metodij
- Zavr{ni priredbi – so decata od dvete vospitni grupi na vozrast od 5-6 godini;
- "Muzi~ki igri" (muzi~ko stol~e, voz, imitacija na `ivotni, zvuci od prirodata,
nardni pesni i ora) realizator muzi~kiot sorabotnik, u~esnici decata od site
vospitni grupi.
- "Veseli leto"-zbir na aktivnostoi koi se realiziraa vo dvorot(igri vo peso~nikodime na
pla`a) igri vo zanimalna (vol{ebno torbi~e, tvore~ki igri vo kukleno
kat~e)
43
Drugi formi na rabota
Vo vrska so drugite formi na rabota vo gradinkata i ovaa godina del od decata od
site objekti posetuvaa aktivnost po balet
so balerinata Maja Karevski, koj
roditelite dodatno ja finansiraa so odluka na Sovetot na roditeli na nivo na
gradinka.
Vo odnos na fizi~koto vospituvawe, Gradona~alnikot i Sovetot na op{tina
Kisela Voda obezbedija besplatna edukacija po Fizi~ko vospituvawe za decata od 3-6
godi{na vozrast, koja se realizira{e preku proektot na Unijata na sportski pedagozi
vo gradinkite i u~ili{tata.
Proektot be{e uspe{no realiziran. Nastavata se odviva{e dva pati nedelno vo
traewe od 30 minuti, so site deca od 3-6 godi{na vozrast.
SORABOTKA SO DRUGI ORGANIZACII I OSTVARUVAWE ZNA^AJNI POSETI
Sorabotkata se realizira{e preku razmena na znaewa, iskustva i idei vo forma na priredbi, odbele`uvawe na jubilei i prisustvo na proekti so temi od razli~ni
oblasti.
- Poseta na predu~ili{ni ustanovi:
- JDG ”8 Mart” - otvarawe na nov klon Yunica vo s.Dra~evo”.
- JDG ”Buba Mara” objekt P~elka - prezentacija na proekt ”Ajde da selektirame".
- JDG ”Rosica” - prezentacija na proektot “Razmisluvam kako da mislam”.
- JDG ”Srni~ka” - prezentacija na proektot “Znam za tebe znam za sebe”.
- JDG ”Kor~agin” - prezentacija na proektot ”Ekologija”.
- JDG ”Majski Cvet”- prezentacija na proektot ”Veligdenski radosto von a{ata
gradinka”.
- JDG ” 25 Maj” prezentacija na proektot “Od drvo do mebel”.
44
- JDG ” Fidani” odbele`uvawe na patronen praznik.
- JDG ”Ko~o Racin” odbele`uvawe na patronen praznik.
- JDG ”11 Oktomvri” - prezentacija na proektot ”Etni~ka zaednica” - poddr`ano od
Norve{kata ambasada.
- U~estvo vo cvetno defile za odbele`uvaweto na praznikot na OKV “\ur|ovden” i
nastap so dve to~ki:
- Poseta na odbele`uvawe na jubilej vo O.U. ”Kuzman Josifovski Pitu”.
- Decata i vrabotenite od Ustanovata zemaa u~estvo vo realizacijata na proektot
organiziran od Vladata na RM “Zasadi drvo - zasadi ja svojata idnina”
-Sorabotka e ostvarena so AD Cementarnica “Usje” - realizirano e od nivna strana
hortikulturno ureduvawe na dvorot so cve}iwa koi zaedno so decata bea zasadeni vo
prvata nedela od u~ebnata godina.
Posebna sorabotka na nivo na op{tina Kisela Voda, Ustanovata ostvari so
JDG ”8 Mart” vo odnos na poseti, razmena na iskustva prisustvo na razni manifestacii
i prezentacii i drugi aktivnosti.
- Donacija vo Dr`avnoto u~ili{te za deca i mladi so o{teten vid "Dimitar Vlahov"
SORABOTKA SO RODITELI
Vo u~ebnata 2012/2013 godina postignata e aktivna sorabotka so roditelite niz
pove}e oblici, raznovidni, spontani i planirani na~ini i formi na zaemno komunicirawe i dejstvuvawe.
Najuspe{ni i naj~esti oblici na sorabotka so roditelite bea individualnite
sredbi i toa preku sekojdnevnite razgovori me|u roditelite i vospituva~ite pri
nosewe na decata vo gradinkata i pome|u roditelite i negovatelkite, pri zemawe na
decata od gradinka i toa za naj karakteristi~nite manifestacii {to se zabele`ani
vo tekot na denot kaj deteto i za seto ona koe {to go interesira roditelot vo vrska so
negovoto dete i toa posebno za novozapi{anite deca.
45
Pismena komunikacija so roditelite naj~esto se realizira{e ednostrano i toa
gradinkata kon semejstvoto kako informacii so razli~na sodr`ina.
Edukacija na roditelite se realizira{e preku stru~ni napisi na panoata vo
vlezovite od objektite, preku fotografii od soodvetno
realizirana aktivnost a
voglavno preku veb-stranata na gradinkata koja ovaa godina be{e dosta posetena od
strana na roditelite i decata i ostanatite gra|ani na OKV i po{iroko.
Druga forma na sorabotka koja se primenuva{e bea i roditelskite sostanoci
koi zadol`itelno se odr`uvaa dvapati vo godinata, a po potreba i po~esto. Na niv se
razgleduvaa temi od oblasta na vospituvaweto na deteto, zna~eweto na sorabotkata
kako i aktuelni pra{awa od oblasta na здравствената заштита, `ivotot i rabotata vo
gradinkata.
Vo objekt Son~ogled-ostvarivme uspe{na sorabotka so родител др. Маја
Давчевска koja go реализираше теоретско преавање на тема „Kako da go ~uvame na{eto
zdravje vo zima“
Drugi formi na sorabotka so roditelite bea i priredbite i proslavite vo koi
u~estvuvaa decata, so cel da se informiraat roditelite, za ona {to nau~ile decata
od pooddelni podra~ja.
Vklu~uvaweto na roditelite vo realizacija na vospitno-obrazovnata rabota
kako forma na sorabotka i organizirawe na rodendeni pro{etki do razni institucii
be{e uspe{na i poddr`ana od strana na mnogu roditeli koi mo`ea da si go dozvolat
toa zaradi specifikata na nivnata rabota.
Sorabotkata so roditelite se odviva{e i preku zaedni~ki rabotilnici
roditeli-deca-vraboteni na nivo na grupa i objekti i toa preku razni formi kako:
esenski rabotilnici, novogodi{ni rabotilnici, rabotilnici so tatkovci po povod
praznikot 8 Mart, veligdenski rabotilnici. So toa se neguva{e otvorenosta na
gradinkata kon roditelite (semejstvoto) koja pretstavuva bitna alka vo sinxirot {to
zna~i vospituvawe.
Razli~nite formi pridonesoa za zgolemeno prisustvo na roditeli po objektite
so cel odr`uvawe pozitiven odnos so roditelite, zgolemuvawe na kvalitetot na
komunikacijata pome|u vospituva~ite i roditelite, sozdavawe doverba i sigurnost za
46
{to poaktivno vklu~uvawe vo programata, vospostavuvawe
partnerski odnos ,
sozdavawe popovolni uslovi za pravilen razvoj i pozitivni vlijanija vo sevkupniot
razvoj na decata.
Sorabotkata so roditeli be{e ostvarena i preku mnogu donacii na didakti~ki
materijali, igra~ki, potro{en materijal, kako i materijali za estetsko razubavuvawe
na objektite po razni povodi.
Za podobra sorabotka i komunikacija so roditelite postoi Sovet na roditeli
na nivo na objekti i Sovet na roditeli na nivo na Ustanova.
Sovetot na roditeli na nivo na Ustanova go so~inuvaat 5 ~lena pretstavnici na
roditeli ~ii deca prestojuvaat vo Ustanovata, i toa po 1 roditel od objekt Koki~e,
objekt Mimoza i objekt Sinoli~ka i 2 roditeli od objekt Son~ogled.
-Mladen Kolari}-roditel od objekt Sinoli~ka (pretsedatel na Sovetot na roditeli)
-Biljana Korunoska– roditel od objekt Koki~e
-Tatjana Pe{i} Nikolovska- rositel od objekt Mimoza
-Pavlina Ilievska- roditel od objekt Son~ogled
-Tamara Kamnar -roditel od objekt Son~ogled
Sovetot ja slede{e rabotata na Ustanovata, razgleduva{e i dava{e mislewa
za ostvaruvawe na dejnosta, se gri`e{e i dava{e mislewa i idei za realizirawe na
zacrtanite aktivnosti vo Programata za rabota so decata i mo`nost za sponzorstva.
Upraven odbor na nivo na Ustanova go so~inuvaat 7 ~lena, 2 pretstavnici od
OKV, 1 pretstavnik od Ustanovata, 2 pretstavnici od Sovetot na roditeli, 1
pretstavnik od grad Skopje i 1 pretstavnik od MTSP.
Ovaa godina ~lenovi na Upravniot odbor bea:
- Filip Kam~ev-pretstavnik od OKV
- Tatjana Naumova- pretstavnik od OKV
- Natalija Naumovska- pretstavnik od Ustanovata,
- Mladen Kolari}-pretstavnik od Sovet na roditeli
- Biljana Korunoska-pretstavnik od Sovet na roditeli
- Mirjana ]. Dimovska-pretstavnik od grad Skopje
- Mitko Basov- pretstavnik od MTSP
47
Rabotata na Upravniot odbor se odnesuva{e na sledewe na tekovnite aktivnosti vo
Ustanovata, nosewe na odluki za nepre~eno realizirawe na sekojdnevnite aktvnosti
vo JDG "Veseli Cvetovi".
SORABOTKA SO OSNOVNITE U^ILI[TA
Sorabotkata so u~ili{tata ovozmo`i
kontinuirano, sistematsko vlijanie vrz
vospitno-obrazovnoto nivo na decata. Soglasno na toa bea
realizirani slednite
aktivnosti:
- Poseta na decata od objekt Mimoza vo igovniot park vo OU ”Partenie Zografski” Poseta na OU ”Nevena Georgieva - Duwa”, od strana na decata od vospitnite grupi 5-6
godini
od
- U~estvo
objekt
Sinoli~ka.
na decata od objekt Mimoza vo sadewe na sadnici vo
.
OU ”Partenie
Zografski"
- Odbele`uvawe na 11 Oktomvri so polo`uvawe na cve}e pred spomenikot vo
OU "Krume Kepeski"-u~esnici decata od vospitnite grupi 5-6 godini od objekt
Son~ogled
- Dru`ewe na decata od vospitnite grupi na vozrast od 3 do 6 godini od objekt
Son~ogled so u~enicite od OU "Krume Kepeski" po povod Novogodi{nite i Bo`i}nite
praznici
- Prisustvo na patronite praznici vo site osnovni u~li{ta.
Se realiziraa i individualni sredbi na vospituva~ite i nastavnicite so cel da
se zapoznaat so individualnite osobenosti na decata, a pri toa se razmenija iskustva
vo vrska so programiraweto i planiraweto na sodr`inite za realizirawe na
vospitno-obrazovnata rabota;
9. SOCIJALNA DEJNOST
Gradinkata "Veseli Cvetovi" na op{tina Kisela Voda vo grad Skopje e Ustanova
koja vodej}i se po Zakonskata regulativa prifa}a deca so posebni potrebi i celosno
gi vklu~uva vo site vospitno-obrazovni aktivnosti vo detskata gradinka.
Procesot na inkluzija e poddr`an od celiot vospitno-obrazoven tim na detskata
gradinka. Za istiot da se implementira posebno se posveti vnimanie na informirawe
48
na roditelite i decata za va`nosta od ranoto nadminuvawe na predrasudite i
aktivno vklu~uvawe na site deca vo tekovnite aktivnosti vo gradinkata. A so toa se
dava{e pottik za gradewe stimulativna sredina za ran detski razvoj.
Vo u~ebnata 2012/2013 godina vo Ustanovata imame zgri`eno deca na
roditeli koi primaat socijalna pomo{ i samohrani majki koi bi trebalo da se
za{titat od socijalen aspekt, a za koi Zakonot nema precizni nasoki so koi bi mo`ele
da dejstvuvame i im ovozmo`ime poprifatlivi uslovi vo odnos na pla}awe za prestoj
vo na{ata ustanova.
10. REALIZACIJA NA PROGRAMATA NA DIREKTOROT
Aktivnostite na Direktorot vo 2012/2013 godina se baziraa vrz Godi{nata
programa za rabota so deca od predu~ili{na vozrast vo Javnite detski gradinki
soglasno Zakonskite odredbi, Normativite, aktite na Javnata detska gradinka, a vo
koordinacija so vrabotenite od Ustanovata, ~lenovite na Upravniot odbor i Sovetot
na roditeli, Gradona~alnikot i Sovetot
na op{tina Kisela Voda,
Sektorot za
obrazovanie, vklu~uvajki i drugi Sektori od op{tinata i kontinuirana sorabotka so
Biroto za razvoj na obrazovanietona RM i Ministerstvoto za trud i socijalna
politika.
Во 2012/2013 година
работата деца во Установата се реализираше во 29
vospitno- obrazovni grupi od koi 4 grupi jasli i 25 grupi gradinka so vkupna brojka od
796 deca.
Aktivnostite na Direktorot kako organizator i koordinator na celokupnata
rabota na Ustanovata za izminatata u~ebna 2012/2013 godina, bea naso~eni na
slednite programski podra~ja:
- Sozdavawe uslovi za normalno odvivawe na celokupnata dejnosta vo tekot na
u~ebnata godina;
- Kontrola i nadzor vrz realiziraweto na celokupnata rabota od strana na
vrabotenite, predvidena so Programata za rabota;
49
- Sledewe, kontrola i nadzor vrz realizacijata na zgri`uva~ko-vospitnata i
vospitno - obrazovnata rabota so decata;
- Neposredna sorabotka i koordinacija so stru~nite rabotnici vo gradinkata,
odgovornite vospituva~i, rabotnicite vo administrativnata slu`ba, vrabotenite po
objektite, roditelite i drugite sorabotnici so koi gradinkata sorabotuva{e vo tekot
na godinata;
- Izgotvuvawe i sodr`insko osmisluvawe na Godi{nata programa za rabota na
Ustanovata i predlagawe na Upravniot odbor za usvojuvawe;
- Sodr`insko osmisluvawe i izgotvuvawe na Godi{niot izve{taj za rabotata na
Ustanovata i predlagawe na Upravniot odbor;
- U~estvuvo vo izgotvuvaweto na Finansiski plan na godi{no nivo, za
potrebnite finansiski sredstva za realizirawe na dejnosta i predlagawe pred
Upravniot odbor;
- U~estvo vo izgotvuvawe i predlagawe Finansiski izve{taj do Upravniot odbor
za realiziranite finansiski sredstva vo minatata godina za sopstvenite prihodi;
- Redovno u~estvo na sednici na Upraven odbor zastapuvajki ja Ustanovata i
realiziraj}i gi odlukite i zaklu~ocite, doneseni po razni osnovi;
- Redovna kontrola nad rabotata na administrativno-finansisko rabotewe na
gradinkata;
U~estvo vo izgotvuvawe na tenderskite dokumentacii, za uspe{no realizirawe
na Planot za javni nabavki vo Ustanovata;
- Sledewe, kontrola i nadzor pri izgotvuvawe na ishranata za decata,
planirawe na listata za jadewe, kontrola na artiklite od koi taa se podgotvuva;
- Davawe mislewa i predlozi za unapreduvawe na vospitno-obrazovnata i
zgri`uva~ko-vospitnata rabota so decata;
- Donesuvawe odluki, re{enija, naredbi i uka`uvawa so koi se reguliraa
opredeleni pra{awa koi se od neposredna va`nost za normalno odvivawe na dejnosta;
50
- Neposredno u~estvo vo komisiite i direktna realizacija na Programata za
tekovno i investiciono odr`uvawe, so cel da se podobri bezbednosta na objektite i
prestojot na decata vo niv;
- Neposredna kontrola i primena na merkite za za{tita pri rabota, predvideni
so Zakonot, zaradi pogolema bezbednost vo rabotata na site vraboteni;
- Nadzor i kontrola vrz rabotata na site vraboteni so donesuvawe na soodvetni
odluki so koi se re{avaa opredeleni pra{awa, prava i odgovornosti na vrabotenite;
- Rakovodewe so stru~nite organi preku inicirawe na aktivnosti za re{avawe
na opredeleni pra{awa i podgotvuvawe materijali, po~ituvaj}i gi zakonskite
propisi;
- Sledewe i evaluacija na rabotata na odgovornite vospituva~i vo objektite i
stru~na poddr{ka vo dadena situacija;
-Permanentno inicirawe i sproveduvawe analitiki od najrazli~en tip so cel,
sledewe na sostojbite i novonastanatite situacii;
-Aktivno anga`irawe vo nasoka na afirmirawe i prezentirawe na Ustanovata
pred nadvore{nata javnost, kako primer za uspe{na i dobro renomirana gradinka vo
gradot, Republikata i nadvor od nea;
-Redovna komunikacija so roditeli na decata koi prestojuvaat vo Ustanovata
preku individualni razgovori, prisustvo na roditelski sredbi grupni sredbi,
edukativni sredbi i drugi formi na sorabotka;
- Pridones vo zbogatuvaweto na fondot so detska i stru~na literatura, kako i
obezbeduvawe na optimalni uslovi za nivno koristewe;
- Organizacija na celokupnata sorabotka na gradinkata so drugi stru~ni organi i
institucii vo gradot i Republikata;
- Neposredna sorabotka i konsultacii so Gradona~alnikot, Rakovoditelot na
Sektorot za obrazovanie sport kultura i predu~ili{no vospituvawe i drugi sektori
od op{tina Kisela Voda;
- Sorabotka so stru~nite institucii od lokalnata i op{testvenata sredina;
51
- Sorabotka i konsultacii so ~lenovite na Upravniot odbor na gradinkata;
- Sorabotka so ~lenovite na Sovetot na roditeli na gradinkata;
- Sorabotka so Ministerstvoto za trud i socijalna politika na RM, so cel
pouspe{no realizirawe na osnovnata funcija na gradinkata i podobruvawe na
uslovite vo koi prestojuvaat decata;
-Vospostavuvawe neposredna sorabotka so Biroto za razvoj na obrazovanieto na
Makedonija vo ramkite na realizacijata na vospitno-obrazovnite sodr`ini planirani
so Programata za rabota;
- Kontinuirana sorabotka so javnite detski gradinki vo Skopje i Makedonija po
razni povodi, jubilei, edukacii,seminari prezentacii na proekti i t. n.
- Bliska sorabotka so u~ili{tata na prostorot na op{tina Kisela Voda;
- Sorabotka so nevladini i humanitarni organizacii i firmi - donatori za
podobruvawe na uslovite za rabota i zbogatuvawe na igrovniot i didakti~ki
materijali;
- Kontinuirano, sopstveno stru~no usovr{uvawe od pedago{ki i psiholo{ki
aspekt i samoevaluacija na sopstvenata rabotata i sorabotka po razni osnovi so razni
institucii;
Realizacijata na ovie aktivnosti vo tekot na ovaa u~ebna godina rezultiraa so
podobruvawe na imixot i renometo na Ustanovata na nivo na op{tina Kisela Voda i
po{iroko.
Kako Direktor, mandatot go zavr{iv na 31 . 07 . 2013 godina bidej}i od li~ni
pri~ini se otka`av od funkcijata {to uspe{no ja izvr{uvav od januari 2002 g.do
septemvri 2005g. i od juli 2007g. do denes.(31 . 07 . 2013g.)
Site gorenavedeni aktivnosti koi bea kontinuirano i uspe{no realizirani od
moja strana, pridonesoa Ustanovata da odi napred vo sekoj pogled, so site pedizvici
koi vo tekot na godinata bea pottik za mene kako iskusen Direktor.
52
11. REALIZACIJA NA PROGRAMATA NA STRU^NITE RABOTNICI
Pregled na aktivnostite na pedagogot
Vrz
osnova
na
programata
za
vospitno-obrazovnata
rabota so deca od
predu~ili{na vozrast vo javnite detski gradinki donesena od Ministerstvo za trud
i socijana politika se sosto{e rabotata na pedagog vo u~ebnata 2012/2013 godina a so
cel razvoj na detska li~nost i podobruvawe na vospitno-obrazovnata rabota vo sekoj
segment.
Rabotata se obavuva{e vo 4 objekti vo Ustanovata vo 29 vospitni grupi vo koi 4
grupi jasli i 25 grupi gradinka so broj na deca koj se zgolemuvawe od den na den i na
krajot na u~ebnata godina dostigna 796 deca.
Vo tekot na celata godina realizirani se brojni aktivnosti i toa vo nasoka
na
planirawe
i
programirawe
na
vospitno-obrazovnata
rabota.
Sledewe
i
vrednuvawe na vospitno-obrazovnata rabota kako i unapreduvawe i kvalitetno
realizirawe na predvidenite temi i sodr`ini.
- Organizirani se aktivi na vospituva~i i neguvateli, vo koj se podgotvuvaa
mese~nite planirawa na aktivnostite.
Vo tekot na realizacija na istite se slede{e na~inot na realizacija, se davaa nasoki
i idei za nivno pokvalitetno i uspe{no realizirawe.
Vo tekot na godinata se slede{e ravojot na decata so individualen pristap
ili vo zavisnost od potrebata vo sorabotka so vospituva~ot od grupata.
-Зa sledewe na rabotata na vospituva~ite i decata po grupi i objekti postoe{e
uspe{na sorabotka so stru~niot tim psiholog,defektolog i od mesec April logoped vo
Ustanovata.
- Posebno vnimanie se posveti vo sorabotkata so roditelite niz nekolku
na~ini na rabota i toa individualni, konsultativni, dru`ewa i vklu~uvawe vo
realizirawe na programata od javnata i kultirnata dejnost.
53
Se istaknuva rabotata kako pedagog vo sovetodavnata i instruktivnata rabota
so vospitniot i neguvatelskiot kadar posebno so novite vospituva~i. Redovno se
proveruva{e pedago{kata dokumentacija, se posvetuva{e vnimanie vo u~estvo na
site aktivi po objekti za stru~no usovr{uvawe na vrabotenite i sledewe i
organizirawe na stru~noto usovr{uvawe na nivo na Ustanova.
-Ovaa godina posebno se dade akcent na izgotvuvawe proekti vo site objekti, so
site vozrasni grupi, pri {to bea realizirani 14 proekti na razli~ni temi vo koj
rabotata na pedagogot be{e so sovetodavna i instruktivna rabota.
Preku ovie proekti se razviva{e detskoto mislewe i sekoe dete po sopstveno
tempo se prilagoduva{e vo u~eweto spored holisti~ki pristap.
- Za edukacija na vrabotenite se nastojuva{e da se nabavi i naso~i soodvetna
stru~na literatura koja se primenuva vo procesot na edukacija na decata.
Vospituva~ite
usovr{uvawe
i
bea sekojdnevno motivirani za
izrabotka
na
plan
za
kontinuirano stru~no
profesionalen razvoj
i napredok
vo
strukata.
Za podobruvawe na uslovite za rabota se nabavija soodveten didakti~ki
materijal kocki, posteri i muzi~ki slikovnici.
- U~estvo vo organizirawe na javnata i kulturna dejnost i odbele`uvawe na
site verski i nacionalni praznici.
-Organizirawe na
predvawa za stru~no usovr{uvawe na kadarot
vo
koe
u~estvuvaa stru~nite sorabotnici defektologot i psihologot.
-Sozdavawe na optimalni
uslovi
za
individualen
razvoj i poddr{ka za
roditelite koi {to deca imaat pote{kotii vo razvojotili problem vo odnesuvaweto.
-U~estvo vo organizirawe na sorabotka na Ustanovata so po{irokata
op{testvena sredina a posebno so rakovoditelot na oddelenie za predu~ili{no
obrazovanie.
-Stru~no
usovr{uvawe so koristewe na
seminari, predavawa
i organizirani tribini vo
stru~na literatura, poseta
na
JDG na nivo na grad Skopje i
po{iroko.
54
-U~estvo vo rabotata za priem na deca i formiraweto na grupi vo site objekti
kako Pretsedatel na Komisijata na Ustanovata
i u~estvoto vo rabotata na Stru~en
sovet.
-U~estvuvo vo izbor i koncepcijata na razni voninstitucionalni aktivnosti
(balet i fizi~ko vospituvawe- besplatno organizirano od OKV, a podr`ano od
roditelite i vrabotenite)
Brojkata na deca {to ~ekaat za upis vo na{ata Ustanova e golema i toa bara od
nas dopolnitelni napori i anga`irawe za uspe{no realizirawe na vospitnoobrazovnata i zgri`uva~ka rabota.
Realiziraweto na rabotata kako pedagog ne bi bila uspe{na dokolku bi ja
nemala dobrata stru~na sorabotka so Direktorot na Ustanovata koja ja podr`uva{e
sekoja moja zamisla kako i stru~niot tim defektologot, psihologot, logopedot i
stru~niot rabotnik po muzi~ko vospituvawe, koj so svojata muzi~ka nadarenost uspea
site manifestacii vo i nadvor od Ustanovata da poka`e posebna specifi~nost po {to
se razlikuvame od drugite detski gradinki.
Posebno se istaknuva deka celokupnata vizija i planirani aktivnosti so uspeh
se realiziraa za toa doka`uvaat priznanijata na roditelite kako neposredni
sorabotnici so koi sekoga{ imavme sorabotka i postignuvavme pozitiven uspeh.
A posebno sorabotkata so u~ili{tata koi funkcioniraat vo na{ata op{tina kade {to
na{ite deca }e go prodol`at svoeto obrazovanie.
Pregled na aktivnostite na psihologot
Работните обврски и задачи на психологот во Установата се засновани врз
основа на Правилникот за организација и систематизација на работно место и
Програмата за воспитно образовна работа со деца од предучилишна возраст. Според
Програмата за работа на ЈДГ “Весели Цветови” моите активности ги реализирав во
периодот од 01.09.2012 до 10. 01.2013 година според неделниот распоред по објекти. Од
10.01.2013 година дадени ми се задолженија со согласност за распоредување во ОКВ на
работно место соработник во Одделението за предучилишно воспитување.
55
Понеделник - објект Мимоза
Вторник - објект Кокиче
Среда - Управа
Четврток - објект Сончоглед
Петок – објект Синоличка
Во 2012/2013 година работата во Установата се реализираше во 29 vospitno
obrazovni grupi od koi 4 grupi jasli i 25 grupi gradinka so vkupna brojka od 796 deca.
За следењето и реализирање на работните задачи секогаш постоеше успешна соработка
со Директорот и стручниот тим (педагог и дефектолог) на Установата.
1.Планирање и програмирање, следење на воспитно образовната работа
- Учество во иницијално интервју со родители при аплицирање за прием на деца
во градинка .
- Формирање и структуирање на воспитните групи според возраста.
-Учествуво во подготовката на Годишната Програма за работа на Установата
(програма за стручно усовршување, превентивни програми, соработка со родителите,
соработка со општествеата средина).
- Секојдневно позитивна соработка со воспитно – згрижувачкиот персонал за
групата во целост како и за одредени деца кои покажуваат отстапувања во
однесувањето,што придонесе да се надминат развојните потешкотии кај децата од
одредена возраст.
- Учествуво во избор на дидактички материјал.
-Подготовка на план за сопствено стручно усовршување и професионален развој.
2.Следење и вреднување на воспитно образовната работа
- Учествуво во постојано следење и поттикнување на напредокот на учењето и развојот
на децата .
- Учествуво во следење и вреднување на ефектите на иновативните активности и
проекти, ефикасноста на ново организираните облици на работа во предучилишната
установа.
- Следење на процесот на периодот на адаптација вo mesec Septemvri i Oktomvri на
56
ново примените деца (период кој е многу важен сегмент за позитивна сепарација како и
за понатамошна социјализација и комуникација а кој е временски различен кај децата и
зависи од многу предуслови.
Периодот на адаптација беше различен подолг кај помалите деца, но кај поголемите деца
во текот на годината се забележуваа ситуации со промена во желбата за одење во
градинка и вклучување во секојдневните активности. Главна улога имаа разговорите со
родителите и моите насоки за постепена адаптација и социјализација.
3.Работа со воспитно-негувателскиот кадар
Советодавна работа насочена кон унапредување на процесот на адаптација, вклучување
во секојдневните активности и поттикнување на детскиот развој. Во одредени ситуации
иницирав стручна поддршка на воспитувачите и негувателите за користење на различни
техники, методи и инструменти за следење на децата.
-Давање насоки за избор на нови содржини и форми за работа значајни за развојот на
децата( примена на разни видови игри, секојдневни практични вежби, психолошки
работилници и др).
- Секојдневно учествуво во прилагодување на децата на ритамот на живот и работа во
предучилишната установа со сите специфичности
според возраста и потребите ,со
потикнување на развој на социјална слобода,игра,и интеракција на децата со возрасните.
- Присуствуво на слободните и насочените активности со цел да го следам социјалниот,
интелектуалниот и емоционалниот рaзвој на децата.
- Подршка за зајакнување на компетенциите на воспитувачите беше во следниве области:
комуникација и соработка,со родителите, конструктивно решавање на конфликти и
проблеми со децата во група.
- Следење на социо – емоционалните контакти и односи меѓу децата, односот на
воспитувачите и негователите кон децата и давав сугестии и насоки за отстранување на
евентуални нарушувања(страв,неприфаќање на авторитет,нарушена социјална
комуникација,агресивно однесување,конфликт со врсниците).
-Запознавање на
воспитувачите со теоретските основи и начинот на користење на
одредени принципи,методи,облици и средства во воспитно образовната работа.
57
4.Работа со деца
-Учествуво во орагнизацијата на прием на деца, следење на процесот на адаптација и
поддршка во надминување на проблемите на адаптацијата.
- Учествуво во тимска работа за идентификување на деца на кои им е потребна помош
во процесот на воспитување и образование, како и следење и реализирање на
индивидуален пристап во работата со децата.
-Следење на атмосверата во занималната, комуникацијата меѓу децата и меѓу децата и
воспитувачот, како, каде и со што игра, како ги изразува своите емоции, вниманието
енергијата и однесувањето.
- Во текот на месеците Март и Април применив задачи-тестови со децата од воспитните
групи на возраст од 5 до 6 години за одредување на нивната психофизичка подготовка
за поаѓање во училиште.
- Во зависност од возраста кај децата организирав психолошки работилници со различни
теми (многу интересни за децата затоа што се природни и спонтани разговори од
секојдневното детско живеење и растење), видови игри, игри на меморија, ликовно
изразување и разговор.
- Примената на сите овие форми на работа овозможуваа кај децата да се потикнат да
чувствуваат радост во заедничките игри,позитивно да ги изразат своите емоции,да ја
развијат својата детска фантазија,да бидат активни слушатели, да ја потикнуваат
самоконтролата
-Систематското
индивидуално
и
многу
други
аспекти
од
детскиот
раст
и
развој.
набљудување и сите форми на работа беа реализирани групно или
со
одмереност
и
доследност
,и
секогаш
со
почитување
на
потребите,желбите и интересот на децата во корелација со нивната возраст.
-Идентификување и следење на децата со одредени потешкотии во психофизичкиот
развој.
5.Соработка со родители
-Во текот на целата година добивав податоци од родителите за подобро запознавање и
следење на развојот на децата и давав насоки за поуспешно семејно воспитување.
58
-Разговарав со родителите и давав насоки за децата кои имаат различни потешкотии во
развојот, учењето и однесувањето.
6 . Учество во работата на стручните органи,институции и општествена средина
-Учествуво во работата на Стручниот совет на Установата.
Учествуво и соработка во организирање на разни манифестации, приредби, предавања,
семинари и презентации на проекти во ЈДГ на ОКВ.
-Учествуво во организација на едукативна трибина на тема„ "Психофизичка подготовка на
децата за премин од предучилишно воспитување во училипно образоваие“ во
реализација на ОКВ Скопје со Раководителот на одделение за предучилишно
воспитување г-ѓа Ирина Момироска.
- Учествуво на презентација на проекти и јубилејни приредби кои се организираа во ЈДГ
во град Скопје.
- Учествуво во „Секција на психолози и педагози“ од сите предучилишни установи на
ниво на град Скопје.
-Соработка
со
директорот
и
стручните
соработници
во
подготовка
на
извештаи,организирање на предавања, работилници со деца и разни облици на стручно
усовршување.
- Во делот на стручното усовршување на воспитно -згрижувачкиот персонал се реализира
моето теоретско предавање на тема „Дисциплината некогаш и денес“ со изготвен
прашалник на кои восптувачите и негувателите го искажаа нивното искуство во работата
за оваа проблематика.
7.Стручно усовршување и документација
-Следење на стручна литература од областа на психологијата,теоретска разработка на
некои области од детската психологија.
-Водење евиденција за сопствената работа: дневник за работата со деца по групи,
односно психолошко досие за одреден број на деца за нивниот психофизички развој.
59
-Изготвена карта за психофизички развој кај децата која опфаќа сегменти од моторен,
социемоционален, пристап кон учењето, јазик комуникација и когнитивен развој од 0 до 6
години кои се во согласност со „Стандардите за ран детски раст и развој “од МТСП.
Planiranite aktivnosti koi se navedeni vo izve{tajot uspe{no se realiziraa so
kontinuirana sorabotka so Direktorot, pedagogot, defektologot, vospituva~ite i
neguvatelite vo Ustanovata.
Pregled na aktivnosti na defektologot
Op{testvenoto organizirano predu~ili{no vospitanie e sostaven del na
vospitanieto i obrazovanieto na edinstveniot i celosen vospitno-obrazoven sitem.
Organiziranoto
predu~ili{no
vospitanie
pretstavuva
osnova
za
pravilen
psihofizi~ki razvoj na deteto, pottik za razvoj na
negovite sposobnosti,
qubopitstvo, mu ovozmo`uva steknuvawe na elementarni
znaewa za prirodata, za
`ivotot i rabotata na lu|eto. Sposobnost za izrazuvawe i sozdavawe so govor, so
dvi`ewe, so muzika i so likoven izraz vo igata i vo drugite aktivnosti.
Glavna cel e zadovoluvawe na potrebata na site deca za igra i zaedni~ki `ivot,
istoto vlijae vrz nivniot pozitiven emocionalen i socijalen razvoj.
Rabotata na defektologot od mesec Septemvri do 04.04.2013 godina se
realizira{e vo 2 detski gradinki "8 Mart" i "Veseli Cvetovi" na OKV. Od April i vo
tek rabotnite aktivnosti gi realizira samo vo JDG "Veseli Cvetovi" spored planot
po objekti i toa:
Ponedelnik-objekt Son~ogled
Vtornik- objekt sinoli~ka
Sreda-objket Koki~e
^etvrtok-Uprava
Petok-objekt Mimoza
Vo tekot na u~ebnata 2012/2013 godina vo JDG "Veseli Cvetovi" vo 29 vospitni grupi
bea vklu~eni 13 deca so pre~ki vo razvojot i toa:
60
Vozrast
2-3
3-4
4-5
5-6
Vkupno
Objekt
Koki~e
1
1
Objekt
Sinoli~ka
1
3
1
1
5
Objekt
Son~ogled
1
2
Objekt
Mimoza
1
4
2
2
Vkupno
2
5
1
5
13
Vo tek na u~ebnata 2012/2013 godina detektirani i individualno tretirani
deca so pre~ki vo razvojot se so razli~ni naodi i mislewa i toa: (lesna popre~enost
vo psihi~kiot razvoj,nerazvien govor i nedogradena motorna organiziranost,
hiperaktivno odnesuvawe, epilepsija, autisti~en spektar na odnesuvawe, disfazija i
afazija, cerebralna paraliza, disharmoni~en razvoj, kombinirani pre~ki vo
psihomotorniot razvoj Dg. Alalija, te{ko o{tetuvawe na sluhot i deca koi poka`uvaa
odredeni promeni vo odnesuvaweto.)
Vo tekot na u~ebnata 2012/2013 godina poa|aweto vo u~ili{te be{e odlo`eno
kaj dve deca i toa so Naod i mislewe od Institut za sluh govor i glas so mislewe za
prvoto dete-Alalija i nazaduvawe vo psihi~kiot, intelektualniot i motorniot razvoj
i za vtoroto dete-Najte`ok stepen na o{tetuvawe na sluhot Dg. Hipoakuzis so dva
slu{ni amplifikatora.
Glavnata cel od aktivnostite vo tekot na godinata be{e celosnata vklu~enost
na decata so pre~ki vo razvojot vo tekot na site aktivnosti vo grupata istaknuvaj}i gi
site nivni sposobnosti i mo`nosti.
I toa od periodot na adaptacija, pa se do
vklu~uvawe vo sledewe na teatarski pretstavi, dramatizacii i aktivno u~estvo vo
sekojdnevnite naso~eni aktivnosti.
Rabotata be{e realizirana piz posebno adaptiran pristap i didaktika so koj e
najdobar na~in decata da se vo tek i da se zapoznaat so temite od oblasta na Starata
skopska ~ar{ija, Ubavinite na esenta, Zimskite radosti, Soobra}ajot i mnogu drugi
temi koi gi obrabotuvaa vospituva~ite so decata vo grupite.
Vo zacrtaniot Godi{en plan za rabota na defektologot go ima delot na po~ituvawe
na detskiot izbor i negovo koristewe vo cel na realizirawe na konkretno zacrtani
celi. Najdobar na~in toa da se realiza e preku metodot na igra. Igrata e osnovata i
srceto na dobrata vospitno-obrazovna rabota, no i edna od najdobrite korektivno
61
rehabilitacioni metodi za rabota so deca so pre~ki vo razvojot na predu~ili{na
vozrast.
"Site deca sakaat da si igraat samo nekoi neznaat kako"
Igrata vo tekot na aktivnostite kaj decata pottikna (dru`ewe, smea, radost, go
pottikna govorot i toa niz verbalna i neverbalna komunikacija so deca i vozrasni,
telesen kontakt. Decata gi aktiviraa site setila, pottikna pozitivni emocii,
empatija, nau~ija kako da se orientiraat vo prostor i vreme. Po pat na obidi i gre{ki
gi u~ea pravilata, demokratskiot odnos, u~ea red i disciplina, neposredno im se
razviva{e i finata i grubata motorika, se naso~i vnimanieto i interest.
Kaj site deca se pottikna motivacijata, misleweto, pomneweto a so cel
zbogatuvawe na prakti~nata primena na novo nau~enite poimi od opkru`uvaweto so
istaknuvawe na kreativnosta, aktivirawe na imaginacijata, dramatizacijata a so cel
u~ewe na igrite na ulogi i sekojdnevno aktivno igrawe na svojata najdobra uloga,
uloga na dete.
Kaj sekoe dete tempoto na rabota be{e razli~no usloveno od golem broj na
faktori (otsustvo od gradinka poradi bolest, pote{ka adaptacija, individualni
tretmani vo drugi institucii i drugo). No glavno uspehot be{e zabele`liv kaj pogolem
broj od decata. Za istoto sledewe se izraboti individualen plan za sekoe dete vo koj
se opfa}aat podra~jata na komunikacija, socijalizacija, grafomotorni sposobnosti,
socio-emocionalen razvoj, kognitiven razvoj, odnesuvawe i interesi.
Sledeweto i procenata na individualniot razvoj na decata se realizira{e
preku izrabotka na Individualniot plan. Toa e pi{an dokument kade se popolnuvaat
informacii
za
deteto
vo
odnos
na detalen
opis
na
aktuelnoto
nivo
na
funkcionirawe, individualnite karakteristiki na deteto (sposobnosti, potrebi,
interesi), detalen opis na oblastite za koi se planira poddr{kata, celi i rezultati
koi se o~ekuvaat. Ovoj pi{an dokument go vode defektologot no vo idnina }e se
nadopolnuva so sledewata od celiot stru~en tim.
Za sekojdnevna rabota se organizira{e prostorot za u~ewe, igra i neposredna
komunikacija so decata. Naj~esto rabotata se realizira{e vo grupite, zaedno so
deteto so pre~ki vo razvojot i so drugite deca od grupata. Kako forma na rabota se
koriste{e frontalnata forma na rabota vo centar, rabota po grupi i rabota po parovi
62
kade sekoga{ deteto so pre~ki vo razvojot ima drugar~e so kogo u~i, boi, crta ili si
igra. So toa deteto se vode{e na polesen na~in da postigne uspeh i da uspee da e vo
~ekor so aktivnostite vo koi u~estvuvaat i negovite drugar~iwa. A voedno i da ne se
po~uvstvuva nemo}no, neuspe{no ili pomalku zna~ajno. Ulogata kako u~itel za site
deca se poka`a kako dobar na~in na rabota, site deca podednakvo prifatija a so toa
{to pretstavuva pozitiven model za drugaruvawe, igra i u~ewe zaedno so deteto so
pre~ki vo razvojot taka i tie polesno mu pristapuvaa i na ist na~in na momenti kako
u~iteli se odnesuvaa kon nego. No sepak igrata, smeata i pozitivnite emocii,
gradeweto na toplata klima vo grupite imaat va`na uloga vo nepre~enata rabota i
funkcioniraweto na grupite i rabotata na vospitno-neguvatelskiot tim.
Za rabotata na defektologot uspe{no da se realizira neophodna be{e
postojanata komunikacija i sorabotka so pedagogot, psihologot a podocna i so
logopedot. Kako stru~en tim konsultaciite za sekoja novo nastanata situacija kako za
razvojot na decata taka i za vospitno obrazovnata rabota be{e kontinuirana.
Sorabotkata so roditelite be{e konsultativno sovetodavna i instruktivna a se so
cel za podobar rast i razvoj na decata so pe~ki vo razvojot.
Vo sekojdnevnata praktika se rimenuvaa instrumenti od defektolo{ka teorija
i praktika prilagodeni spored predu~ili{nata vozrast. Lista za opservacija i za
sekojdnevno sledewe na grupite, Testovi i pra{alnici za sledewe na decata, se
vode{e Dnevnik za dnevna realizacija, izrabotka na Mese~en izve{taj i Godi{en
izve{taj.
Vo delot na stru~no usovr{uvawe na vospitno-neguvatelskiot personal se
realizira{e teoretsko i prakti~no predavawe na tema "Komunikacija i socijalizacija
niz igra". U~estvo vo podgotovka i sledewe na teoretskite predavawa na stru~niot
tim. Aktivno u~estvo vo davawe predlozi i tehni~ko izgotvuvawe na Proekti koi gi
realiziraa vospituva~ite vo tekot na celata godina.
Stru~no usovr{uvawe na defektologot vo tekot na 2012/2013 godina se slednite:
- na 28.02.2013 godina go sledev seminarot "Inovativen pristap vo unapreduvawe na
raniot detski razvoj preku implementirawe na standardi za rano u~ewe i razvoj kaj
deca od 0-6 godini"- vo JDG " 8 Mart"
-Sertifikat za sledewe na obuka "Dijagnostika i tretman kaj deca so razvojni
63
naru{uvawa"- 1-2.06.2013 god. Filozofski fakultet-Skopje
- Sertifikat za u~estvo na Me|unarodna nau~no-prakti~na konferencija "Sovremeni
tendencii vo predu~ili{noto vospitanie" 13-14.06. 2013 god. vo Sandanski R. Bugarija
Sorabotkata so drugite insititucii be{e kontinuirana a se so cel polesen proces na
inkluzija na decata so pre~ki vo razvojot vo predu~ili{nata ustanova.
Zacrtanata Programa za rabota na defektologot se realizira{e uspe{no so
kontinuirana sorabotka so Дirektorot, stru~nite slu`bi i celiot vospitnioobrazoven tim vo gradinkata.
Pregled na aktivnosti na logopedot
Работата како логопед во ЈДГ "Весели Цветови" започна на 04.04.2013 година во 4
објекти по следниов редослед:
Понеделник-објект Мимоза
Вторник-објект Кокиче
Средна-објект Управа
Четврток-објект Сончоглед
Петок-Синоличка
Истата се темели на актуелната потреба за следење и испитување на одделни развојни
процеси на детскиот говор и разоткривање на говорните специфичности во различни
форми на говорот и отстапување кај децата од предучилишна возраст.
Активности во периодот беа насочени кон следењето, испитување на јазичната
развиеност и корекција на говорното однесување во секојдневната воспитно образовната
практика кое овозможи:
-Опсервација на децата во текот на секојдневните активности (наочени или
слободни) во текот на играта, подготовка за појадок, ручек, одмор, а со тоа и следење на
говорот кој ја дава објективната емоционална, интелектуална и социјална развиеност на
децата.
64
- Следење и испитување а со цел на навремено откривање на специфичните
видови на нарушувања и отстапувања во говорот од органско-функционална,
емоционална и педагошка природа.
- Изработка на индивидуални програми и со кој се поттикнува и забрзува развојот
на говорот и корекција на одредени гласови а воедно селедење на јазично-говорниот
развој и комуникциските вештини на децата.
- Pri dijagnostikata se zema vo obzir op{tiot razvoj na deteto, vklu~uvaj}i gi
socijalnite razvojni uslovi. Soglasno predvidenite aktivnosti kako logoped vo
periodot od 04.04,2013 do 20.06.2013 godina bea dijagnosticirani vkupno 64 deca vo
site objekti na vozrast od 5 – 6 godini (prilog tabela).
Возраст
5-6 години
Rhotacizmus
Lamdacizmus
Sigmatizam
Razvina
disphasija
Balbutitio
Вкупно
Објект
Синоличка
2
5
6
1
Објект
Сончоглед
1
6
9
/
Објект
Мимоза
2
9
5
1
Објект
Кокиче
6
6
4
/
Вкупно
1
15
/
16
/
17
/
16
1
64
11
26
24
2
- Индивудуализирани активности со деца со дислалија, развојна дисфазија и други
потешки говорни нарушувања.
- Советодавна работа со воспитно/негувателскиот кадар со потенцирање на
корективно развојните задачи и вежби а со цел точна и навремена корекција на говорот
со посебен акцент на децата во групите на возраст од 5 до 6 години.
- Работа со родителите, советодавна и едукативна улога за адекватниот пристап и
третман на деца со потешкотии во говорот и јазикот водејќи сметка за индивидуланиот
пристап кој детето.
-Секојдневна комуникација и соработка со стручните работници во ЈДГ "Весели
Цветови", педагог, психолог, дефектолог и ставање на акцент на подобрување на
воспитно-образовниот процес во детската градинка и поттикнување на развојот на
децата.
65
-Следење на секојдневните активности на ниво на групи и објекти, следење на
проекти, презентации, приредби, стручни усовршувања и посета на другии детски
градинки. Воедно реализирана беше средба и институци како Институт за слух, говор и
глас, Завод за ментално здравје, Државно средно училиште за деца со оштетен вид
"Димитар Влахов" и Медицински факултет.
Pregled na aktivnosti na главната медицинката сестра
Активностите на главната медицинска сестра опфаќаат три најважни сегменти и тоа:
1.Здравствена заштита и превенција
2. Исхрана на децата
3.Едукација
1. Здравствената заштита и превенција во текот на целата учебна година се одвиваше
преку континуирани посети на главната медицинска сестра на сите работни објекти.
objekt”Сончоглед”,о.”Мимоза”, о.“Синоличка” и о.”Кокиче” заради увид во работата н здр
авственo згрижувачката дејност со цел да се постигне и реализира правилен
здравствен i психофизички развој кај децата.
Здравствената заштита и превенција се обавуваше од повеќе аспекти и тоа :
1.1.Систематски прегледи на децата кое вклучува антрополошки мерења и тоа:
-мерење телесна тежина
-мерење висина
-merewe na obemot na glavata
-merewe na obemot na gradniot ko{
- merewe na obemot na abdomenot
1.2.Отворање и водење досиеа (во него се внесуват личните податоци за детето,
имунизацијата и податоци за здравствената состојба на детето)
66
1.3. Контрола и евиденција на заразни заболувања појавени по работни единици и превзе
мање соодветни санитарно-медицински постапки за нивно спречување и ширење.
Оваа учебна година беа заболени деца од:
-Streptococcus-pneumonia 1 дете
-Varicellae–28 деца
-Staphylococcus aureus кај 2 вработени при контролниот санитарен преглед и кај 1
нововработена пред самото почнување со работа
-Scarlatina-4 деца
- Salmonella enteritidis-14 деца
1.4. Соработка со аудиолози и логопеди од Рехабилитационен центар за слух , говор и гл
ас-Скопје се со цел за навремена детекција на недостатоци,мани или деформитети
во говорот и слухот. Прегледите беа извршени на :
објект Синоличка 19.02.2013 г.
објект Кокиче 20.02.2013г.
објект Сончоглед 21.02.20.2013 г
објект Мимоза 22.02.2013 г.
1.5. Соработка со Центарот за ментално здравје за деца и младинци – Скопје. Оваа
соработка се заснова на консултативни разговори за децата со пречки во развојот кој во
ЈДГ “ Весели Цветови“- Скопје во школската 2012/2013 год. изнесува 12 деца.Оваа
соработка е во координација со психологот Охрида Арсовска и дефектологот м-р Анета
Јовановска.
1.6. Соработка со стоматолози од Одделот за детска превентивна стоматологија при ЈЗО
пол. “Јане Сандански”- Скопје кои два пати годишно вршат систематски стоматолошки
преглед.Прегледите беа извршени на :
-објект Сончоглед на 08.02.2013 и 20.02.2013г.
-објект Кокиче на 12.02.2013г.
-објект Синоличка на 22.02.2013 г.
-објект Мимоза на 28.02.2013 г.
67
1.7.Соработка со Заводот за здравствена заштита преку планирање и реализација на
систематски прегледи на вработените и тоа :
-Главна кујна и помошни кујни со извршени прегледи од 16-22 .01.2013г. и од 0307.06.2013 г. (два пати во годината )
-Санитарен преглед за сите вработени од 03-07.06.2013 г.
Во план е и систематски преглед за сите вработени во периодот од 18-24.06.2013 г.
1.8.Соработка
со
ЈЗУ
Завод
за
здравствена
заштита-Служба
за
дезинфекција
,дезинсекција и дератизација со следната динамика :
-Дезинфекција :15.02.2013г.,интервентно на 22.02.2013г.и на 05.03.2013 г.
-Дезинсекција :14.02.2013 и 23.05.2013г.
-Дератизација :15.02.2013 и 13.05.2013г.
-Дезинфекција на возилото за транспорт и дистрибуција на храната на 27.04.2013 г.
1.9. Соработка со санитарниот инспектор др.Славица Дробњак во врска со проблеми од
здраствен
карактер
(пријавување
инфективни
заболувања)
или
спроведување
превентивни постапки .Секоја зима, па и оваа во во периодот кога се појавува грипот во
пошироки размери во координација со Министерството за здравство и Републичкиот
санитарен инспекторат,а во координација со др.Славица Дробњак се подига степенот на
превентивната заштита и се следи бројноста на отсатни деца од вкупниот број деца.Оваа
година тоа следење траеше од 22.01-10.04.2013 г. и не беше забележано поголемо
отсуство на децата заради заболеност од грип,освен по некој изолиран случај.
1.10. Соработка со Центарот за Јавно Здравје и тоа преку детална обработка на Листата
за јадење на децата и Програмата за бактериолошка контролна проверка на мостри од
храна и работни површини.
Во однос на Програмата за бактериолошка контрола беа земени мостри на 22.02.2013г.
(од млеко, сирење, кашкавал, растурена пиперка, лажица, овал, тембала, лонче и
црпалка). Резултатите беа негативни.
1.11.Планирање и набавка на санитетски материјал за сите објекти
2. Исхрана на децата
68
2.1 Во рамките на Националната годишна програма за Јавно Здравје на Република
Македонија за 2013г. е предвидено следење на биолошката вредност на исхраната на
децата во предучилишните установи,а со цел превенција на болести поврзани со
неправилната исхрана.Обработката на Листите за јадење кои до сега
им ги бев
доставила е за сезоните зима и пролет,а кон крајот на месец Јуни ке им биде доставена и
обработката за сезона-лето.Од добиените резултати од анализата на оброците ,
стручната екипа од Центарот за Јавно Здравје го даде следното мислење(цитирам) : “
Листата на јадење содржи разновидни намирници во склад со сезоната во која се
приготвуваат.Ова значи дека вака приготвените оброци во целост ги задоволуваат
нутритивните потреби на децата на таа возраст.Препорачуваме и понатаму да
продолжите со правилно планирање на листата за јадење “ .
2.2.Соработка со Агенцијата за храна ,посебно со нутриционистот г-дин Ѓорѓи Симковски
со кој се оддржа и средба за квалитетот на храната во ЈДГ Весели Цветови-Скопје на
иницијатива на објект Сончоглед.
2.3.Континуирано следење на работата во Главната кујна и чајните кујни. На вработените
им изработив дневни листи во кој ќе го бележат своето работење ,покрај вообичаените
листи по HACCP.Со редовен мониторинг на нивната работа ,но и со професионалноста
од страна на вработените во кујните сметам дека доследно и професионално си ја вршат
својата работа.
Во соработка со Директорот и главниот готвач секој месец изготвуваме листа за јадење
која ги задоволува стандардите пропишани за деца од предучилишна возраст кое пак
најдобро се гледа од погорниот текст под тоцка 2.1.
3.Едукација
3.1.За подигање на квалитетот на работата потребна е едукација на сите вработени.Оваа
година ги следевме предавањата на следните теми :
- Tрибина на тема :”Со безбедна храна до подобро здравје “ организирано во
просториите на Општина Кисела Вода од страна на Агенцијата за храна
-Предавање на тема : “ Комуникација и социјализација низ игра“-предавач м-р.Анета
Јовановска дефектолог
-Предавање на тема : “ Дисциплината некогаш и денес “-предавач Охрида Арсовска
психолог
69
- Предавање и обука на техничкиот персонал на тема : “ Стандардни оперативни постапки
на санитација“-предавач Марија Димитрова гл.медицинска сестра во соработка со Хем
Милошевски
- Обука за ракување со Кирби машини
-Едукација на децата од страна на стоматолозите на тема : “Градба и функција на
оралната празнина “ и “ Правилна исхрана и контрола во внес на шеќери“
Pregled na aktivnostite na sorabotnikot
po muzi~ko vospituvawe
Vo u~ebnata 2012/2013 godina nastavata po muzi~ko vospituvawe se odr`uva{e
kontinuirano realizirano po prethodni planovi i dogovori so vospitniot i stru~niot
tim.
Vo sorabotkata so celiot personal realizirani se predvideni aktivnosti, od
koi {to nekoi realiziraani se nadvor od gradinkata, a nekoi vo samata gradinka. Tuka
bea mnogu nastapi i proekti, kako 68 godi{en jubilej, izrabotka na scenario so naslov
"Nova Godina vo pe{terata na Baba Meca", i nastap na vospitniot tim po povod Nova
Godina (koja se izveduva{e i vo nekolku institucii nadvor od gradinkata), poseti na
patronati i jubilei na gradinki i u~ili{ta kako vo op{tina Kisela Voda, taka i vo
Skopje i niz cela Makedonija.
Realizacijata na priredbite po povod praznici kako na R. Makedonja, taka i
op{to praznici bea vo tekot na celata godina. Na{i probni nastani bea priredbite po
povod "Do~ek na novite drugar~iwa", "Ispra}awe na esenta"., "Do~ek na Nova Godina",
"Praznikot na `enata 8 Mart", "Prolet mila rascveta", "Prirodata i ekologijata" i
eden od najglavnite nastani zavr{nite priredbi na decata od 5-6 godini odnosno
ispra}awe na drugar~iwata vo u~ili{te. Ovaa godina be{e realizirana od site
golemi grupi i odr`ana dva pati. Prviot pat vo objekt Son~ogled vo utrinskite ~asovi
za gosti od op{tina Kisela Voda, MTSP, kolegi i sorabotnici od gradinki i u~ili{ta
od cela Makedonija i drugi gosti, i vtor pat vo parkot [open vo popladnevnite ~asovi
70
za roditeli. Temata be{e "PROLETNIOT MIRIS JA RAZUBAVI ^AR[IJATA" golem
del od pesnite nosea folklorni motivi i golem broj bea komponirani od muzi~arot.
Anga`manot se odnesuva{e i so direktno u~estvo za vreme na celiot nastan so peewe
vo `ivo. Na jubileot nastapija gostite Naum Petreski i grupa Xuboks kade se izvede
nastap na visoko nivo i tema koja prijatno gi iznenadi site prisutni.
Vo tekot na u~ebnata 2012/2013 godina во golem broj od vositnite grupi се
реализираа и prezentiraa prokti vo koj se zema aktivno u~estvo so podgotovka na
muzika и poseta na razni institucii.
Niz celata
u~ebnata godina za site nastani decata od site vospitni grupi
aktivno bea podgotvuvani za nastap, odnosno so dadeno pravo na u~estvo i na decata so
posebni potrebi i na deca koi se posebno nadareni. Rabotata so decata so posebni
potrebi se sveduva na muziko-terapija pottiknuvaj}i pozitivni emocii kaj decata.
Rabotata so nadarenite deca se sveduva na pottiknuvawe na interest za muzika,
steknuvawe na novi ve{tini i znaewa za muzi~koto tvore{tvo.
Muzikata kako umetnost e mnogu va`na za pottiknuvawe na razvoj na deteto, no
so sebe si nosi i svoi pravila, koi ako bidat pravilno sprovedeni lesno se
realiziraat.
-pravilno sedewe pri peewe
-pravilno di{ewe-ve`bawe za di{ewe
- pravilno izgovarawe na bukvi i zborovi
-raspevawe po osnovna skala so site samoglaski, a za pogolemite vospitni grupi
i peewe so noti osnovna skala (do, re, mi,fa,so,la,si,do) i drugi ve`bi za raspevawe
-koristewe na dinamika pri peewe (tivko, glasno)
-ve`bi za ritam (brojalki, ritmi~ki igri, muzi~ki igri so dvi`ewe i igri so
pesna)
-ve`bi za zabrzuvawe i usporuvawe po ritam
-peewe na pesni~ki, narodni pesni, zabavni pesni
-po potreba –izu~uvawe ~ekori za oro, tanci, baleti, moderni tanci i dr.
71
-slu{awe na muzika, zapoznavawe so najrazli~ni muzi~ki `anrovi (seroznaklasi~na muzika, mar{ova muzika, makedonska narodna i zabavna pesna muzika za deca
itn).
- raspoznavawe na razli~ni vidovi muzika, muzi~ki gatanki, pogoduvawe na
poznati muzi~ki temi za taa vozrast na deca.
Vo tekot na godinata komponirani se golem broj na detski pesni kako: "Zdravo
de~iwa", "Razigrani deca", "Listovite padnaa", "Zima", "Son~ko mil", "Vodata
nasekade", " [umska dru`ina", " [umski kviz".
Muzikata od najmala vozrast ima golemo poзиtivno vlijanie vrz psihofizi~kiot
razvoj kaj decata i istata niz organiziranite aktivnosti sekojdnevno i uspe{no be{e
prezentirana kaj decata od najmalata predu~ili{na vozrast.
Pregled na aktivnostite na Stru~eniot sovet
So
Stru~niot
sovet rakovodi Direktorot na gradinkata. Vo tekot na ovaa
godi-na realizirani se slednive konkretni aktivnosti:
-
Utvrdeni se Godi{nite planovi za vospitno-obrazovna rabotata na objektite vo 2012/2013 godina;
-
Utvrden e planot za
organizacija na rabotata po objekti i na nivo na
gradinka;
-
Utvrden e planot za realizacija na javna i kulturna dejnost;
-
Utvrden e planot za stru~no usovr{uvawe po objekti i na nivo na gradinka;
-
Utvrden e plan i raspored za aktivnostite za odbele`uvawe na pova`ni
datumi:
-
Utvrden e brojot na decata i brojot na vospitnite grupi na po~etokot na
godinata;
- Razgleduvani se golem broj na informacii, izve{tai i analizi od realizacijata na згрижувачката и vospitno-obrazovnata rabota so decata vo tekot na
cela godina za pouspe{na rabota so decata i tekovnata problematika;
- Donesuvani se odluki i zaklu~oci za podobruvawe na celokupnata rabota vo
Ustanovata.
72
1. AKTIV NA VOSPITUVA^I
Aktivite na vospituva~i po objekti svoite aktivnosti gi naso~uvaa kon:
-Realizirawe na planiranite sodr`ini vo ramkite na tematskoto planirawe;
-Unapreduvawe na vospitno-obrazovnata rabota preku inovirawe na novi formi i
metodi;
-Izgotvuvawe na nagledni sredstva i matrijali za neposrednata rabota so decata;
-Estetsko ureduvawe na vnatre{niot prostor vo objektite, zanimalnite, kat~i-wata i
prostorot predviden za sredbi so roditelite;
-Sledewe na najnovite dostignuvawa od oblasta na predu~ili{nata pedagogija i
razvojnata psihologija;
-Inovirawe na modeli na vospitno-obrazovna rabota preku inovirawe na sodr`ini,
formi i metodi na rabota so poseben akcent na vkupnite razvojni potencijali na
deteto;
-U~estvo vo izgotvuvawe na Planot za stru~no usovr{uvawe;
-Kontinuirana sorabotka so roditelite so cel vospostavuvawe interakcija roditelvospituva~-dete.
-Realizirawe na planiranata sorabotka so po{irokata socio-kulturna sredina .
Aktivnosti od ovoj tip se odr`aa vo objektot „Sinoli~ka“, i toa:
-Teoretsko pradavawe na tema: "Ulogata na igrite i igra~kite vo detskiot razvoj"
- prezenter, vospituva~ Ana Dejanovska
-"Istoriski razvoj na teatarot so senki" teoretsko pradavawe prezenter,
vospituva~ Liljana Angelovska
Vo Objekt Koki~e se realizira{e:
Naso~ena aktivnost od proektot "Integrirani programi-Tri vo eden" so decata na
vozrast od 4-5 godini pred celiot stru~en tim i pred celiot vospiten personal
prezenter, vospituva~ Liljana Angelovska
Aktivnosti od toj tip se odr`aa i vo objektot "Mimoza":
-Teoretsko predavawe na tema "Predanija za starata skopska ~ar{ija" - prezenter,
vospituva~ Iskra Davkova
73
2. AKTIVI NA NEGUVATELI
Aktivite na neguvateli po objekti se sostanuvaa nekolku pati vo tekot na
godinata, vo zavisnost od potrebite. Nivnata rabota ja koordiniraa direktorot i
pedagogot na Ustanovata.
Aktivnostite voglavno bea naso~eni kon:
- Realizirawe na preventivno-zdravstvenata za{tita
- Realizirawe na igrovnite aktivnosti so decata od jaslena vozrast
- Razgleduvawe na problemi koi proizleguvaa od sekojdnevnoto rabotewe i
nivno re{avawe i otstranuvawe.
- Realizirawe na planot za stru~no usovr{uvawe.
Op{ta ocenka za rabotata na stru~nite aktivi, stru~nite rabotnici i stru~nite
sorabotnici e deka vo rabotnata 2012/2013 godina tie projavija zna~itelni aktivnosti, permanentna rabota i pogolemi dostigawa vo odnos na afirmacijata na gradinkata.
So nivnoto efikasno funkcionirawe dadoa golem pridones za uspe{na realizacija na dejnosta vo gradinkata i rezultatite od istata.
12.MATERIJALNA POLITIKA I FINANSOVO [email protected]
Pojdovni osnovi za finansovoto vodewe na Ustanovata se Finasoviot plan i
Planot za javni nabavki.
Vo u~ebnata 2012/2013 godina se investira{e vo nekolku
sferi so konkretni
nabavki, a so cel podobruvawe na uslovite za `ivot na decata i vrabotenite vo
Ustanovata.
So cel podobruvawe na uslovite za prestoj vo Ustanovata i zaradi za{teda na
toplinska energija vo tek e promena na prozorite vo objektot Son~ogled vo site
zanimalni, za koja slede{e predhoden dogovor so ~lenovite na Upravniot odbor, koi
74
zahtevaa da se dade prioritet za taa postapka. Ovaa rekonstrukcija }e bide
realizirana so sredstva od samofinansira~kata smetka na Ustanovata.
Isto taka vo tek e
rekonstrukcija na terasite na dve zanimalni vo objektot
Sinoli~ka zaradi nemawe dovolno prostor за децата (mali zanimalni). Ovaa
rekonstrukcija se realizirana so sredstva od samofinansira~kata smetka na
Ustanovata.
Ovaa godina se realizira{e nabavkata na postelina za site objekti so cel
obnovuvawe na starata dotraena, i toa 150 ~ar{af~iwa gorni i 150 dolni za reks
krevet~iwata i 30gorni i 30 dolni ~ar{af~iwa za bebe{kite krevet~iwa. So istata
postapka se nabavija i 200 detski frotirki koi bea neophodni za po~etok na u~ebnata
2013/2014 godina.
Se izvr{i nabavka i na slednite raboti:
- nabavka
na gorivo i masla antifriz i sli~no za slu`benite vozila, koja te~e
kontinuirano vo tekot na celata godina
- nabavka na sredstva za higiena koja isto taka te~e kontinuirano vo tekot na celata
godina,
- nabavka na kancelariski materijali, koja isto taka te~e kontinuirano vo tekot na
celata godina,
- nabavka na materijali za tekovno odr`uvawe koja isto taka te~e kontinuirano vo
tekot na celata godina,
Vo tek e postapkata za nabavka na kancelariski mebel, za potrebite na Upravata
(kancelarii so dotraen mebel)
Ovaa godina Op{tina Kisela Voda ne oddvoi sredstva za kapitalni aktivnosti vo
detskata gradinka Veseli Cvetovi preku programata V-10 kako minatata godina.
Minatata godina Op{tinata za taa namena oddvoi 800.000 denari od koi 200 000
denari seu{te ne se podmireni kon izveduva~ite iako pomina cela godina od
postapkata.
Drugite postapki koi se predvideni so Planot za javni nabavki bi trebalo da se
realiziraat do krajot na kalendarskata godina.
75
ZAKLU^NI SOGLEDUVAWA I PREDLOG-MERKI ZA PODOBRUVAWE NA
SOSTOJBITE I UNAPREDUVAWE NA DEJNOSTA
Imaj}i go predvid iznesenoto vo Izve{tajot za rabotata na JDG "Veseli
Cvetovi” vo 2012/2013 godina mo`e da se izvle~at zaedni~ki konstatacii deka i
kvantitativnata i kvalitativnata strana od programskite celi i zada~i na celokupnata dejnost, uspe{no se realizirani adekvatno na uslovite i mo`nostite na
Ustanovata, i toa:
- Programata za rabota na Gradinkata vo u~ebnata 2012/2013 godina e realizirana so sinhronizirana aktivnost na site izvr{iteli na dejnosta, a so poseben
akcent na realizacijata na zgri`uvaweto, vospituvaweto i obrazuvaweto na decata,
kako i unapreduvawe na istata.
- Vo ramkite na podobruvaweto na kvalitetot na rabotata zgri`uva~ko
vospitniot i vospitno-obrazovniot kadar maksimalno se anga`ira{e vo razvivaweto
na formite i metodite na rabota primenuvajki soodvetni nagledni, didakti~ki
sredstva i materijali za rabota so decata.
- Pedago{ko, metodsko i stru~no usovr{uvawe i obrazovanie na kadarot vo
gradinkata be{e edna od osnovnite zada~i.
- Ostvarena e sorabotka so drugi predu~ili{ni ustanovi i organizacii i
institucii.
- Ostvarena e sorabotka so Op{tinata Kisela Voda i toa so Gradona~alnikot na
op{tinata, Rakovoditelot na Sektor za obrazovanie i predu~ili{no vospituvawe;
- Obezbedena e kvalitetna ishrana na decata {to prestojuvaat vo na{ata
Ustanova;
- Podobreni se uslovite za prestoj na decata vo gradinkata so obezbedeni
podobri uslovi od oblasta na kapitalnite aktivnosti i tekovno odr`uvawe i nabavka
na potrebni sredstva za normalno funkcionirawe na Ustanovata.
Ovaa u~ebna godina kako i predhodnata, u{te na samiot po~etok sostojbata so
upisite na decata be{e alarmantna. Se pojavi golem problem so prifa}awe na site
deca koi apliciraa za upis vo gradinkata poradi nemawe prostor i kadar.
Najverojatno niskata cena na ~inewe na gradinkata (1.490 denari za cel mesec,
vo koja spa|a zgri`uvawe, vospituvawe i obrazovanie na decata, ishrana, 3 obroci i
sekojdnevna gri`a) predizvikaat zgolemeno aplicirawe na deca koi ne mo`evme da gi
76
prifatime. Se trudevme vo tekot na celata godina, dokolku od razli~ni pri~ini
imavme otpi{uvawa, da gi potpolnime mestata so deca koi bea na lista na ~ekawe.
Komisijata za priem na deca nad normativ, koja permanentno se gri`e{e i ja
slede{e rabotata na teren, se obiduva{e vo tekot na celata godina da gi zadovoluva
potrebite na roditelite vo odnos na upis i prestoj na decata vo na{ite objekti.
Vo odnos na podobruvawe na sostojbata i unapreduvawe na dejnosta, povtorno bi
apelirale do Sovetot na Op{tina Kisela Voda, MTSP i Vladata na R.M. da se
pogri`at za gradewe na gradinki na teritorijata na OKV za da mo`eme da gi
prifatime site deca koi sakaat da prestojuvaat vo na{ata gradinka ili da se iznajde
prostor vo koj privremeno bi se smestile deca, a koe finansiski }e bide pokrieno od
OKV ili MTSP .
Od brojnite aktivnosti navedeni vo Izve{tajot se gleda deka ovaa u~ebna
godina na{ata Ustanova vlo`i maksimalni napori za podobruvawe na vospitnoobrazovnata i zgri`uva~ka dejnost vo site segmenti na deluvawe.
Na{ite zalo`bi ne ostanuvaat na postignatite uspesi tuku }e prodol`at so
u{te pogolemi zalagawa za aktivno vklu~uvawe na Ustanovata vo site sferi na
op{testveno-politi~kite i ostanatite segmenti na `iveewe so cel postignuvawe na
podobri rezultati i podobruvawe na uslovite za prestoj na deca i uslovite za rabota
na kadarot so koj raspolagame.
V. D Direktor
Qiqana Temelkovska
77
Download

GODI[EN IZVE[TAJ - ЈДГ „Весели Цветови“