Katalog
015
2014/2
Godina osnivanja preduzeća: 1990
Prva objavljena knjiga: 1993
izdavaČko preduzeĆe clio
Gospodar Jovanova 63
11 000 Beograd, Srbija
redakcija: +381(0)11 3035 696
prodaja i distribucija: +381(0)11 2624 334
marketing: +381(0)11 2624 344
forum čitalaca: +381(0)11 3288 471
fax: +381(0)11 2624 334
e-mail: [email protected]
[email protected]
Izdavačka-Kuća-Clio-Beograd
@IPCLIO
www.clio.rs
Dizajn kataloga: Svetlana Volic
Štampa: Rotografika
Osnivač: Zoran Hamović, direktor i glavni urednik
Zamenik direktora: Nataša Đelošević
Sekretar redakcije: Sonja Ocić
Urednici: dr Smilja Marjanović-Dušanić, dr Zoran Paunović,
dr Aleksandar Dimitrijević, dr Irina Subotić, Hristina Medić,
dr Nevena Daković, dr Maja Vukadinović, dr Tatjana Cvjetićanin,
Ksenija Todorović, dr Radivoje Dinulović, Nebojša Bradić,
Gordana Ljubanović, mr Milenko Đurić, dr Dejan Ajdačić
Koordinator lekture i korekture: Slavica Koledin
Art direktor: mr Svetlana Volic
Likovni urednici: mr Svetlana Volic i mr Dragana Atanasović
Tehnički urednik: Dejan Tasić
Finansije i prodaja: Jelena Petrović
Prodaja: Milena Marinković
Pravni zastupnik: Vesna Mrdović, advokat
Forum čitalaca: Bojana Janjić
Stra­stve­no, i da­lje, ve­ru­je­mo da se pa­žlji­vo bi­ra­nim i pro­
či­ta­nim knji­ga­ma mo­že me­nja­ti svet na bo­lje. (P)odr­ža­ti
po­let kre­a­tiv­nih po­je­di­na­ca glav­ni je za­da­tak če­sti­tih auto­
ra, pre­da­va­ča i iz­da­va­ča. Sto­ga je ra­zu­mlji­vo an­ga­žo­va­nje
Iz­davаč­ke ku­će Clio ko­jim se iz­da­va­štvo us­po­sta­vlja kao
osno­va za tran­sfer zna­nja i pri­me­nu ino­va­ci­ja u raz­li­či­tim
obla­sti­ma dru­štve­nog ži­vo­ta.
I po­sle 24 go­di­ne ra­da i da­lje je ak­tu­e­lan i do­volj­no pod­
sti­ca­jan slo­gan ku­će ’Za one ko­ji mi­sle svo­jom gla­vom i
idu na­pred’. Pre­ma ak­tu­el­noj dru­štve­noj si­tu­a­ci­ji, u ko­
joj sna­žna po­li­tič­ka ma­ni­pu­la­ci­ja vla­sti uma­nju­je kri­tič­k i
po­ten­ci­jal gra­đa­na, mo­glo bi se re­ći da je sve vi­še onih
ko­ji­ma bo­lje pri­sta­je slo­gan ’za one ko­ji mi­sle tu­đom gla­
vom i če­ka­ju’.
Ove go­di­ne mu­za Clio raz­li­či­te na­slo­ve auto­ri­zo­va­la je i
sje­di­ni­la u ori­gi­na­lnu, je­din­stve­nu knji­gu sa­či­nje­nu od tri­
de­se­tak ’po­gla­vlja’. I za­jed­no i odvo­je­no ta po­gla­vlja de­lu­ju
kao ne­pre­su­šno vre­lo te­ma za jav­ne de­ba­te, kao sred­stvo
ko­je na­šu kri­tič­nost či­ni bud­nom, a baj­ku ko­ja na­sto­ji da
nas za­ba­v i, oma­mi i one­spo­so­bi, do­volj­no da­le­kom.
Zoran Hamović
Velibor Čolić
Huan Mar­se
prevela s francuskog Maristela Veličković
pre­ve­la s špan­skog Bi­lja­na Isa­i ­lo­v ić
SARAJEVSKI OMNIBUS
Književno
stvaralaštvo
nedovoljno
poznatih literarnih
prostora prvi je
cilj i najveći izazov
na koji odgovara
biblioteka Gral.
Zajednička potraga
pisca i čitaoca
za savršenstvom
priče pretvara se u
uzbudljivu avanturu
otkrivanja najvećih
dometa svetske
proze. Nenadmašno
umeće autora zato
prate najuglednija
imena prevodilaca
na našoj književnoj
sceni.
DVO­JE­ZIČ­NI LJU­BAV­NIK
2014
2014
tvrdi povez sa omotnicom, latinica
S 168, F 19,5 x 12,5
ISBN 978-86-7102-463-1
tvrdi povez sa omotnicom, latinica
S 224, F 19,5 x 12,5
ISBN 978-86-7102-465-5
Opi­su­ju­ći po­sled­nje tre­nut­ke Fran­ca Fer­di­nan­da i nje­
go­ve su­pru­ge So­fi­je, či­me Sa­ra­jev­ski aten­tat po­sta­je nje­
gov cen­tral­ni do­ga­đaj, ro­man otva­ra neo­bič­nu pri­ču o
austro­u­gar­skom voj­ni­ku, auto­ro­vom de­di i „bo­šnjač­
kom ba­ro­nu Min­ha­u­ze­nu”. Upo­zna­je­mo stvar­ne i iz­
mi­šlje­ne bi­o­gra­fi­je ne­i­ma­ra, da­ro­da­va­ca, ar­hi­te­ka­ta i
rat­ni­ka či­me se, kroz mi­to­ve i le­gen­de, bli­že osli­ka­va
sva slo­je­v i­tost isto­rij­skih do­ga­đa­ja na tlu Bo­sne i Her­
ce­go­v i­ne po­čet­kom i to­kom XX ve­ka. Ka­ko je i sam
autor za­be­le­žio: „Ovo je sa­mo fik­ci­ja. Že­leo sam da je
na­met­nem kao isti­ni­tu pri­ču jer, u su­šti­ni, sva­k i ro­man
je isti­nit.”
Huan Mar­se, sa­njar, čo­vek ko­ji je sve sâm po­sti­gao u
ži­vo­tu, iz­ne­na­da za­ti­če svo­ju že­nu Nor­mu, in­te­lek­tu­a l­
ku, pri­pad­ni­cu vi­so­ke gra­đan­ske kla­se, s lju­bav­ni­kom
u sop­stve­noj brač­noj po­ste­lji. Slo­mljen, pre­va­ren i osta­
vljen, on to­ne u očaj i be­du; po­sta­je usa­mlje­ni mar­gi­na­
lac, odr­pa­ni ulič­ni mu­zi­čar, sve dok ne smi­sli su­ma­nu­tu
stra­te­gi­ju: da se ma­ski­ra u ži­vo­pi­snog ju­žnja­ka, do­đo­ša
po ime­nu Fa­ne­ka, ne bi li po­no­vo osvo­jio biv­šu že­nu
ko­ju i da­lje lu­do vo­li. Ta ma­ska­ra­da po­či­nje kao ša­la,
kao ne­ve­ro­vat­na i gro­tesk­na avan­tu­ra, da bi ubr­zo po­
pri­mi­la neo­če­k i­va­nu di­na­mi­ku i obr­te za­sno­va­ne na
naj­ra­zli­či­t i­jim udva­ja­nji­ma. Po­red su­ro­ve i du­ho­v i­te
sa­t i­re, u vi­du iro­nič­ne i kar­ne­val­ske sli­ke kul­tur­ne i
lin­g vi­stič­ke dvoj­no­sti Bar­se­lo­ne, pa­ra­lel­no te­če i dir­lji­va
pri­ča o stal­noj po­tre­bi da se bu­de ne­ko dru­gi.
Di­mi­tris So­ta­kis
Džon Ban­vil
pre­ve­la s grč­kog Mi­na Ra­du­lo­v ić
pre­ve­la sa en­gle­skog Kse­ni­ja To­do­ro­v ić
BEZ DA­HA
DREV­NA SVE­TLOST
Velibor Čolić
SARAJEVSKI OMNIBUS
770,00
Huan Mar­se
DVO­JE­ZIČ­NI LJU­BAV­NIK
880,00
Di­mi­tris So­ta­kis
BEZ DA­HA
770,00
2014
2014
tvrdi povez sa omotnicom, latinica
S 164, F 19,5 x 12,5
ISBN 978-86-7102-464-8
tvrdi povez sa omotnicom, latinica
S 284, F 19,5 x 12,5
ISBN 978-86-7102-473-0
U po­tra­zi za po­slom, je­dan mla­di čo­vek, pri­hva­ta
neo­bič­nu po­nu­du ko­ja mu bez ika­k vog na­po­ra do­no­
si ve­li­ku do­bit. Dok sa za­do­volj­stvom po­sma­tra ka­ko
se no­vac mno­ži na nje­go­vom ban­kov­nom ra­ču­nu on
pra­v i pla­no­ve za bu­duć­nost i sa­nja o ži­vo­tu ko­ji mu
je od­u­vek bio ne­do­stu­pan. Me­đu­tim, ubr­zo shva­ta
da ni­šta ni­je kao što iz­gle­da i da je po­stao za­to­če­nik
ko­šmar­ne stvar­no­sti ko­ja mu po­ste­pe­no od­u­zi­ma
pra­vo da slo­bod­no ži­v i i kre­će se. Ovaj ro­man kaf­
ki­jan­ske at­mos­fe­re pri­ča je o be­smi­slu ljud­skih že­lja,
o ap­surd­noj ide­ji o sre­ći ko­ju ima sa­v re­me­ni čo­vek i
o sve­mu ono­me što žr­t vu­je­mo na­da­ju­ći se ra­ju ko­ji
ni­ka­da ne­će­mo upo­zna­ti.
Po­sto­ji li raz­li­ka iz­me­đu se­ća­nja i za­mi­šlja­nja? To je
pi­ta­nje ko­je mu­či Alek­san­dra Kli­va dok se pri­se­ća
pr­ve, a mo­žda i je­di­ne, lju­bav­ne afe­re sa maj­kom svog
naj­bo­ljeg pri­ja­te­lja. Nje­go­va pro­pa­la glu­mač­ka ka­ri­
je­ra iz­ne­na­da i neo­bja­šnji­vo oži­vlja­va pri­hva­ta­njem
film­ske ulo­ge čo­ve­ka ko­ji se pred­sta­vlja u la­žnom
sve­t lu. Glav­na glu­mi­ca, mla­da i krh­ka, ne­ho­ti­ce mu
da­je pri­li­ku da vi­di, sa za­pa­nju­ju­ćom ja­sno­ćom, jaz
iz­me­đu stva­ri ko­je je pro­ži­veo i na­či­na na ko­ji ih se
pri­se­ća. Sna­žan i dir­ljiv, ro­man Drev­na sve­tlost ima
slo­že­nu struk­tu­ru, ja­san lir­ski iz­raz i neo­bi­čan hu­
mor ko­ji ka­rak­te­ri­še sva Ban­v i­lo­va de­la.
Džon Ban­vil
DREV­NA SVE­TLOST
1210,00
Su­lej­man Fa­jad
GLA­SO­VI
770,00
Vje­slav Mi­sliv­ski
TRAK­TAT O ČI­ŠĆE­NJU
PASU­LJA
1.320,00
Mi­hael Mar­tens
U PO­TRA­ZI ZA JU­NA­KOM
1.210,00
Der­mot Bol­ger
KĆI ŽE­NI­NA
990,00
Adri­a­na Li­zboa
Kao ga­vran cr­no
880,00
Ro­bert Vaj­še
SVE SAM FIN SVET
990,00
An­to­nio Sku­ra­ti
DE­ČAK KO­JI JE SA­NJAO
KRAJ SVE­TA
990,00
Galzan Činag
DEVET SNOVA
DŽINGIS-KANA
1.100,00
Mihal Ajvaz
Drugi grad
880,00
Benito Peres Galdos
DONJA PERFEKTA
990,00
Rui Zink
Božji dar
1.100,00
Fler Jegi
PROLETERKA
660,00
Kim Tui Li
Ru
770,00
Tara Džun Vinč
PROGUTAJ VAZDUH
770,00
Ralf Rotman
MLEKO I UGALJ
660,00
Ernesto Franko
BESKRAJNI VIJAK
660,00
Šulamit Lapid
NAKIT
825,00
Hjugo Hamilton
PEGAVI LJUDI
825,00
Olivije Rolen
PORT SUDAN
550,00
ŽENSKO VEČE U
HOTELU FINBAR
825,00
Ilma Rakuza
OSTRVO
550,00
HOTEL FINBAR
440,00
Mariama Ba
JEDNO TAKO
DUGAČKO PISMO
440,00
Gustavo Adolfo Beker
U OSAMI MANASTIRA
440,00
Boris Hristov
KRTICA/DOLINA CIPELA
495,00
Šarl Nodije
JOVAN ZBOGAR
495,00
Mišel Tramble
CRNA SVESKA
660,00
Andžej Stasjuk
BELI GAVRAN
825,00
Abdurahman A. Vaberi
TRANZIT
660,00
Pio Baroha
POTRAGA
825,00
Daglas Glaver
ONA
660,00
Salvatore Sata
SUDNJI DAN
825,00
Milena Agus
KAMEN U BUBREGU
825,00
Danijel Kelman
JA I KAMINSKI
660,00
Fabricio Rondolino
SLAPOVI ZABORAVA
440,00
Čendžerai Hove
KOSTI
660,00
Rupert Tomson
SMRT UBICE
1.100,00
Franc-Olivje Žizber
AMERIKANAC
660,00
Alan Paton
KONDAK tebi preminuloj
440,00
Ljubica Milićević
KAMENITI PUT
660,00
Žoakin Marija Mašado De Asis
POSTHUMNI MEMOARI
BRASA KUBASA
1.320,00
Simona Vinči
KAO U DOBA KADA NISU
POSTOJALE MAJKE
1.100,00
Aki Šimazaki
KAMELIJA
550,00
Maja Novak
MAČJA KUGA
660,00
Mark Tomp­son
IZ­VOD IZ KNJI­GE RO­ĐE­NIH
Priča o Danilu Kišu
Ernst Pa­vel
ŽI­VOT U MRAČ­NIM VRE­ME­NI­MA
pre­ve­la sa en­gle­skog In­di­ra Fun­duk
pre­veo sa en­gle­skog Mu­ha­rem Ba­zdulj
Vrstu beleženja koju
KLEPSIDRA zahvata
možemo nazvati
književnošću na
prelazu, literaturom
bez preciznijih
žanrovskih
odrednica. Dok
sudbina umetnika
predstavlja
osnovnu tematsku
preokupaciju,
istraživanje teksta i
konteksta određuje
biblioteku Klepsidra
kao hrabru i
podjednako otvorenu
za svet virtuelne
stvarnosti kao i
otkrivanje tajni na
mapi neugasivih
stvaralačkih vrlina.
2014
2014
tvrdi povez, latinica
S 616, F 19,5 x 13,5
ISBN 978-86-7102-466-2
tvrdi povez, latinica
S 296, F 19,5 x 13,5
ISBN 978-86-7102-478-5
To­kom go­to­vo dve de­ce­ni­je, Mark Tomp­son pre­da­
no je pro­u­ča­vao Ki­šo­v u za­o­stav­šti­nu i raz­go­va­rao sa
nje­go­vom po­ro­di­com, pri­ja­te­lji­ma i po­što­va­o­ci­ma. In­
tim­no po­zna­va­nje pi­šče­vog ži­vo­ta i re­gi­o­nal­ne isto­ri­je
či­ne osno­v u nje­go­vog te­melj­nog či­ta­nja i raz­u­me­va­nja
Ki­šo­v ih de­la i okol­no­sti u ko­ji­ma su stva­ra­na. Knji­ga
oda­je svo­je­v r­sno pri­zna­nje Ki­šo­vom eks­pe­ri­men­ta­li­
zmu, bu­du­ći i sa­ma u svo­joj for­mi – eks­pe­ri­men­tal­na;
kom­po­no­va­na je kao niz ko­men­ta­ra na krat­k i Ki­šov
auto­bi­o­graf­ski tekst Iz­vod iz knji­ge ro­đe­nih.
Ako je Da­ni­lo Kiš svoj ži­vot i sud­bi­nu ula­gao u knji­žev­
nost, ta­da bi se o Ki­šu i nje­go­voj knji­žev­no­sti tre­ba­lo
pi­sa­ti isto ta­ko: nu­de­ći svoj ži­vot kao po­tvr­du vje­ro­do­
stoj­no­sti pri­če o Ki­šu. Mark Thomp­son to­ga se dr­ži. Ovo
je knji­ga nje­go­va ži­vo­ta.
Mi­ljen­ko Jer­go­v ić, knji­žev­nik i pu­bli­ci­sta
U vre­me ka­da je na­sta­ja­la ova knji­ga, Ernst Pa­vel je
umi­rao od ra­k a plu­ć a. Sa bo­le­šću se su­o­čio istom
onom me­ša­v i­nom iskre­no­sti, hu­mo­ra i be­sa, ko­jom
se su­če­lio sa be­ž a­njem pred na­ci­sti­ma iz Ber­li­na u
Be­o­g rad, gde je, kao če­t r­na­e­sto­go­d i­šnji de­čak, za­
jed­no sa po­ro­di­com bio pri­mljen, ali te­ško da su bi­li
do­bro­do­šli. Po­stao je deo ju­go­slo­ven­skog ile­gal­nog
po­k re­ta i, na kra­ju, emi­gri­rao u Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve, gde
se pri­ja­v io u voj­sku ka­ko bi se bo­rio pro­tiv fa­ši­stič­ke
ku­ge. Za­vo­d lji­vo i pre­ci­zno, Pa­vel pri­ča svo­ju pri­ču
džan­gri­za­ju­ći, a ipak iza nje­go­vog ši­ro­kog kri­tič­kog
po­gle­da pre­po­zna­je­mo du­bo­ko hu­ma­nog čo­ve­ka, či­
ja je in­te­li­gen­ci­ja oštra, či­ja je lju­bav stra­stve­na i či­ji
in­te­gri­tet na­dah­nju­je.
Mark Tomp­son
IZ­VOD IZ KNJI­GE
ROĐENIH
Priča o Danilu Kišu
1.650,00
Ernst Pa­vel
ŽI­VOT U MRAČ­NIM
VREME­NI­MA
1.100,00
Ro­bert Ma­kar­ter
FRENK LOJD RAJT
1.210,00
Go­ran Mar­ko­vić i
Mi­lan Oklop­džić
IZ­MI­ŠLJE­NI ŽI­VOT
Oklop­džić–Mar­ko­vić
(pre­pi­ska 2003–2007)
990,00
Žak Kasar
SLUČAJ KAMIJ KLODEL
1.650,00
KASANDRA
priredila Mari Gudo
660,00
Kris Rodžek
Frenk Sinatra
1.320,00
Adele Macola
AQUAE PASSERIS
660,00
Vojislav Bubiša Simić
Sentimentalno
putovanje
1.100,00
Lidija Ginzberg
ZAPISI
220,00
Stenli Vels
ŠEKSPIR I DRUŽINA
1.430,00
Jovan Pavle II
SEĆANJE I IDENTITET 1.210,00
Ve­sna Mi­lek
KA­VA­CA
1.320,00
Aleksandra Lemason
VIRDŽINIJA VULF
1.320,00
Ste­van K. Pa­vlo­vić
BO­ŽID’ART
1.320,00
Žerar-Žorž Lemer
KAFKA
1.320,00
Ijan Mak­do­nald
RE­VO­LU­CI­JA U GLA­VI
Pe­sme Bitlsa i šezdesete
1.870,00
Asorin
MOJA ŠPANIJA
770,00
Mari Darjesek
Policijski izveštaj
1.320,00
Miroslav Mojžita
BEOGRAD – beleške
1995–2001
825,00
Izabel Miler
SERORAZLIČITA LJUBAV
275,00
Biblioteka POLIS
predstavlja istorijska
dela zasnovana
na savremenim
metodološkim
postavkama u
istraživanju i
pristupu problemu.
Budući da pred
naše čitaoce donosi
neideologizovano,
kreativno
promišljanje
istorije i vrhunsko
štivo savremene
istoriografije ova
biblioteka postaje
najbolji putokaz
daljim saznanjima i
sasvim novom čitanju
istorije.
SR­BI­JA I SR­BI 1903–1914 (I–III)
I In­te­lek­tu­al­na isto­ri­ja
pri­re­đi­vač Miloš Ko­vić
II Kul­tur­na isto­ri­ja
pri­re­đi­vač Leon Ko­jen
III Dru­štve­na i po­li­tič­ka isto­ri­ja
pri­re­đi­vač Mi­loš Ko­vić
u pri­pre­mi / de­cem­bar 2014
u pri­pre­mi / maj 2015
u pri­pre­mi / ok­to­bar 2015
tvrdi povez sa omotnicom,
ćirilica
F 24 x 16
ISBN 978-86-7102-479-2
tvrdi povez sa omotnicom,
ćirilica
F 24 x 16
tvrdi povez sa omotnicom,
ćirilica
F 24 x 16
U ras­pra­va­ma o uzro­ci­ma i po­vo­di­ma Pr­vog svet­skog ra­ta, sta­re te­ze o kri­v i­ci Sr­bi­je za ovo svet­sko kr­vo­pro­li­će, ne­ka­da ne­go­va­ne sa­mo u ze­mlja­
ma ko­je su rat iz­g u­bi­le, sve su pri­sut­ni­je u svet­skoj aka­dem­skoj jav­no­sti. Na­me­će se, za­to, po­tre­ba da srp­ski struč­nja­ci iz raz­li­či­tih na­uč­nih obla­sti
još jed­nom, iz da­na­šnje per­spek­ti­ve, na sto­go­di­šnji­cu po­čet­ka Pr­vog svet­skog ra­ta, raz­mi­sle o ni­zu pi­ta­nja ko­ja po­sta­vlja isto­ri­ja Sr­ba i Evro­pe u
sud­bo­no­snoj 1914. go­di­ni.
Srp­ska na­u ­ka je, me­đu­tim, vre­me od 1903. do 1914. odav­no na­z va­la „zlat­nim do­bom” srp­ske kul­tu­re i po­li­ti­ke. Ta oce­na od­no­si se ka­ko na Sr­bi­ju,
ta­ko i na Sr­be ko­ji su ta­da ži­ve­li na te­ri­to­ri­ja­ma Cr­ne Go­re, Hab­sbur­ške Mo­nar­hi­je, Osman­skog car­stva, pa čak i na one u ra­se­ja­nju. Bi­lo je to do­
ba Mi­la­na Ra­k i­ća, Jo­va­na Du­či­ća, Slo­bo­da­na Jo­va­no­v i­ća, Mi­lu­ti­na Mi­lan­ko­v i­ća, Ni­ko­le Te­sle, Jo­va­na Cvi­ji­ća, Na­de­žde Pe­tro­v ić, Uro­ša Pre­di­ća,
Ži­vo­ji­na Mi­ši­ća, Ra­do­mi­ra Put­ni­ka, Ni­ko­le Pa­ši­ća…
Ko su bi­li ovi lju­di i ka­ko da­na­šnje vre­me vi­di nji­ho­va de­la? U šta su ve­ro­va­le ta­da­šnje srp­ske po­li­tič­ke eli­te, ali i „obič­ni lju­di”? Šta su za njih
zna­či­le ide­je na­ci­je, de­mo­k ra­ti­je i ljud­skih pra­va? Ko su za­i­sta bi­li ti se­lja­ci-voj­ni­ci, ko­ji su do­bi­li ep­ske bit­ke na Ku­ma­no­v u, Bi­to­lju, Bre­gal­ni­ci,
Ce­ru, Ko­lu­ba­ri, So­lun­skom fron­tu? Šta je bi­la „Mla­da Bo­sna”? Ka­k vo je me­sto Anek­si­o­ne kri­ze, Bal­kan­skih ra­to­va, Sa­ra­jev­skog aten­ta­ta u srp­skoj
i svet­skoj isto­ri­ji to­ga do­ba?
U tro­tom­nom kri­tič­kom reč­ni­ku Sr­bi 1903–1914 na ova i mno­ga dru­ga pi­ta­nja svo­je od­go­vo­re nu­di niz vo­de­ćih srp­skih isto­ri­ča­ra, isto­ri­ča­ra knji­žev­
no­sti, isto­ri­ča­ra umet­no­sti, fi­lo­zo­fa, so­ci­o­lo­ga, an­tro­po­lo­ga, ar­he­o­lo­ga, mu­zi­ko­lo­ga. For­ma ese­ja po­sve­će­nim po­seb­nim od­red­ni­ca­ma omo­g u­ća­va
sa­v re­me­nom či­ta­o­cu da jed­noj ve­li­koj i slo­že­noj te­mi pri­stu­pi na svoj na­čin, po­la­ze­ći od poj­mo­va i či­nje­ni­ca ko­je sma­tra naj­va­žni­jim, re­do­sle­dom
i pu­tem ko­ji sam oda­be­re.
To­nja Kju­so­pu­lu
CAR ILI UPRA­VI­TELJ
1.210,00
Ernest Brajzah
ISTORIOGRAFIJA
2.530,00
Ani­ka Mom­ba­u­er
UZRO­CI PR­VOG SVET­SKOG
RATA
1.650,00
Volfgang Šmale
Istorija muškosti u
Evropi (1450–2000)
1.980,00
TAJ­NA ISTO­RI­JA 20. VE­KA
pri­re­dio Ivo­nik De­noel
1.430,00
Masimo Kampanini
Istorija srednjeg
istoka (1798–2006)
1.320,00
Ma­ri-Ža­nin Ča­lić
ISTO­RI­JA JU­GO­SLA­VI­JE
U 20. VE­KU
2.200,00
Ka­trin Orel
SRED­NJA EVRO­PA
Od ide­je do isto­ri­je
1.980,00
Pol Tomp­son
GLAS PRO­ŠLO­STI
Usmena istori­ja
1.430,00
Marko Popović,
Miroslav Timotijević,
Milan Ristović
Istorija Privatnog
život u Srba
2.640,00
Pi­ter Braun
TE­LO I DRU­ŠTVO
1.870,00
S tiven Grinblat
Samooblikovanje
u renesansi
1.870,00
ISTORIJA
Leksikon pojmova
priredio Rihard van Dilmen
2.530,00
Veronik Sal
ISTORIČARI 2.200,00
Erik Čapo
TEORIJE MITOLOGIJE 2.200,00
Staša Babić
GRCI I DRUGI 1.650,00
Metju Džonson
ARHEOLOŠKA TEORIJA
1.870,00
Džon Toš
U TRAGANJU ZA
ISTORIJOM
2.200,00
Žan-Klod Šene, Bernar Flizen
VIZANTIJA
Istorija i civilizacija
2.530,00
LIKOVI ROMANTIZMA
priredio Fransoa Fire
1.540,00
P
iter Braun
USPON HRIŠĆANSTVA
NA ZAPADU
2.640,00
LIKOVI STARE GRČKE
priredio Žan-Pjer Vernan
1.430,00
An-Mari Butin
STARA GRČKA
1.980,00
Žan Noel Rober
STARI RIM
1.980,00
SVETLOST I SENKE
Kultura Srba u Trstu
priredila Marija Mitrović
2.090,00
ISTORIJA BUGARSKE
priredio Srđan Pirivatrić 2.200,00
Alberto Tenenti
ITALIJA
U PETNAESTOM VEKU
825,00
Stiven Mičel
ISTORIJA POZNOG
RIMSKOG CARSTVA
2.530,00
To­nja Kju­so­pu­lu
Da­ni­jel Koen
CAR ILI UPRA­VI­TELJ
HO­MO ECO­NO­MI­CUS
(Za­blu­de­li) pro­rok no­vih vre­me­na
pre­ve­la s grč­kog Ma­ja Ni­ko­lić
pre­vela s fran­cu­skog Lji­lja­na Mir­ko­v ić
2014
tvrdi povez sa omotnicom,
ćirilica
S 190, F 24 x 16
ISBN 978-86-7102-431-0
Vi­zan­ti­ja u XV ve­ku ola­ko se shva­ta kao ana­hro­
ni za­o­sta­tak an­tič­kog eku­men­skog car­stva, či­ja su
je­di­na do­stig­nu­ća do­pri­nos he­len­ske knji­žev­no­sti
raz­v i­ja­nju ide­ja hu­ma­ni­zma i re­ne­san­se i oču­va­nje
pra­vo­sla­vlja od uti­ca­ja ka­to­li­ci­zma.
U stu­di­ji Car ili upra­vi­telj grč­ka isto­ri­čar­ka To­nja
Kju­so­pu­lu od­ba­cu­je ova­k vo sta­no­v i­šte i na­sto­ji da
po­ka­že da je ma­la utvr­đe­na en­k la­va u sr­cu Oto­
man­ske im­pe­ri­je, ko­ja je pre­o­sta­la od ne­ka­da­šnjeg
ve­li­kog i moć­nog vi­zan­tij­skog car­stva, po uzo­r u
na ita­li­jan­ski mo­del pri­hva­ti­la so­ci­jal­nu struk­tu­ru
i po­li­t ič­ku ide­o­lo­g i­ju se­ku­lar­ne dr­ž a­ve-gra­da, u
na­di da će ta­ko osi­g u­ra­ti svoj op­sta­nak. U skla­du
s tim car­stvo po­sled­njih Pa­le­o­lo­ga pred­sta­vlje­no je
u pot­pu­no dru­ga­či­jem sve­t lu od ono­ga na ko­je smo
na­v i­k li ka­da je o ovoj te­mi reč.
Kulturološke studije,
rasprave i eseji u
središtu su prostora
Agore. Razmatrajući
različite civilizacijske
fenomene ljudskog
postojanja
ova biblioteka
predstavlja bogat
izvor znanja i spada
u red podsticajnih
antropoloških
vodiča. Kako
su knjige plod
promišljanja u
okvirima različitih
naučnih disciplina
u tematski veoma
širokom krugu ova
edicija postaje u
uredničkom smislu
veoma veliki izazov.
2014
tvrdi povez sa omotnicom,
latinica
S 160, F 21 x 14
ISBN 978-86-7102-462-4
Autor ove za­ni­m lji­ve stu­di­je po­la­zi od te­ze da se
isto­ri­ja sve­ta mo­že sa­gle­da­va­ti kao du­go kre­ta­nje
čo­ve­čan­stva ka sre­ći, uz pu­no pre­pre­k a i sa ne­
iz­ve­snim is­ho­dom. Is­t ra­žu­ju­ći raz­lo­ge za po­rast
ne­za­do­volj­stva u eri ne­sum­nji­vo naj­ve­ćih ma­te­ri­
jal­nih bo­gat­sta­va i ne­slu­će­nih mo­g uć­no­sti, Koen
da­je isto­rij­ski pre­gled zna­če­nja za­do­volj­stva i bo­la,
kre­ću­ći se od drev­nih ci­v i­li­za­ci­ja do sa­v re­me­nog
do­ba. Da­nas, ka­da vla­da­ju dar­v i­ni­stič­k i obra­sci
ne­pre­sta­ne i bes­po­šted­ne bor­be, a za­do­volj­stvo se
ostva­ru­je is­k lju­či­vo pri­sva­ja­njem ma­te­ri­jal­nih do­
ba­ra, sre­ća je uvek ne­do­sti­žna. Da­nijel Koen tvr­di
da ovo sta­nje ne mo­ra bi­ti iz­vor ve­či­te fru­stra­ci­
je već, na­pro­tiv, tač­ka oslon­ca dru­ga­či­jeg ustroj­
stva pri­vat­nog ži­vo­ta i dru­štve­nih pro­ce­sa, a ključ
za oba je u čo­ve­ko­vom po­i ­ma­nju za­do­volj­stva i
sreće.
Da­ni­jel Koen
HO­MO ECO­NO­MI­CUS
(Za­blu­de­li) pro­rok no­vih
vre­me­na
1.100,00
Fran­soa Šo­be, Lo­ren Mar­ten
ME­ĐU­NA­ROD­NI KULTUR­NI
OD­NO­SI – Isto­ri­ja i kon­tekst
1.650,00
Jernej Mlekuž
Burek.SI?!
Koncepti/recepti
1.320,00
Vjačeslav Avijucki
KONTINENTALNE
GEOPOLITIKE
1.870,00
Dejvid S. Tomas, Ker Inkson
Kulturna
inteligencija
1.430,00
Jelena Đorđević
POSTKULTURA
1.870,00
Ma­ja Vu­ka­di­no­vić
ZVE­ZDE SU­PER­MAR­KET
KUL­TU­RE
1.210,00
Žak Le Gof
DA LI JE EVROPA
STVORENA
U SREDNJEM VEKU?
1.650,00
Ivan Kra­stev
S VE­ROM U NE­PO­VE­RE­NJE
880,00
Hans-Joahim Nojbauer
FAMA – Istorija glasina
1.650,00
Je­le­na To­do­ro­vić
O OGLE­DA­LI­MA, RU­ŽA­MA
I NIŠTA­VI­LU
990,00
Piter Berk
OSNOVI KULTURNE
ISTORIJE
1.320,00
DR­ŽA­VLJA­NI I
DRŽAVLJANSTVO PO­SLE
JU­GO­SLA­VI­JE
pri­re­di­li Džo Šo i Igor Štiks
1.760,00
IDENTITET(I)
Pojedinac, grupa, društvo
priredili Katrin Halpern,
Žan-Klod Ruano Barbalan
1.760,00
Fernando Katroga
Istorija, vreme i
pamćenje
1.870,00
Entoni Gidens
EVROPA U GLOBALNOM
DOBU
1.540,00
Istorija prijateljstva
priredila Barbara Kejn
1.980,00
Martin Segalan
SOCIOLOGIJA PORODICE
1.870,00
Ulrike Hana Majnhof
TRANSKULTURNA EVROPA
1.540,00
Erhard Busek
OTVORENA KAPIJA
KA ISTOKU
1.320,00
Alfonso M. di Nola
ĐAVO
1.540,00
Adam Svift
POLITIČKA FILOZOFIJA
1.430,00
Ričard Đulijanoti
SPORT
Kritička sociologija
1.650,00
Grejam Skembler
SPORT I DRUŠTVO
1.540,00
Terzila Gato Kanu
VEŠTICE
Ispovesti i tajne
1.430,00
KREATIVNE INDUSTRIJE
priredio Džon Hartli
1.870,00
Žan Servije
ISTORIJA UTOPIJE
1.320,00
Fran­soa Šo­be, Lo­ren Mar­ten
Lučano Kanfora
DEMOKRATIJA
Istorija jedne ideologije
1.650,00
Ros Harison
DEMOKRATIJA
1.210,00
pre­vela s fran­cu­skog Mi­li­ca Še­šić
Viktorija D. Aleksander
SOCIOLOGIJA UMETNOSTI
1.650,00
Žoel Zask
UMETNOST I
DEMOKRATIJA
1.100,00
2014
Ugo Fabijeti, Roberto Maligeti,
Vinćenco Matera
UVOD U ANTROPOLOGIJU
825,00
tvrdi povez sa omotnicom,
latinica
S 432, F 21 x 14
ISBN 978-86-7102-461-7
Stiven Gandl, Klino T. Kasteli
GLAMUR
1.430,00
Pjotr Kuncevič
LEGENDA EVROPE
1.210,00
Tjeri de Monbrijal
DELANJE I SISTEM SVETA
1.320,00
Frenk Dž. Lečner, Džon Boli
KULTURA SVETA
1.320,00
Luj Dimon
OGLEDI O
INDIVIDUALIZMU
1.100,00
Leonardo Benevolo
GRAD U ISTORIJI EVROPE
1.320,00
Rob Vederil
KOLAPS KULTURE
1.210,00
Kenet Tompson
MORALNA PANIKA
660,00
Vesna Đukić Dojčinović
KULTURNI TURIZAM
1.210,00
Beatris Komelja
ŠPANSKA INKVIZICIJA
825,00
Žak Koenen-Iter
SOCIOLOGIJA ELITA
1.100,00
Valter Graskamp
UMETNOST I NOVAC
825,00
ME­ĐU­NA­ROD­NI KUL­TUR­NI OD­NO­SI
Isto­ri­ja i kon­tekst
Kom­bi­nu­ju­ći isto­ri­ju me­đu­na­rod­nih od­no­sa i kul­tur­nu tran­sna­
ci­o­nal­nu isto­ri­ju, dvo­ji­ca auto­ra po­nu­di­la su pr­v u pra­v u sin­te­zu
is­tra­ži­va­nja vi­še­stru­k ih kul­tur­nih in­ter­a k­ci­ja, bi­lo da je reč o glo­bal­
nim kru­že­nji­ma sli­ke i zvu­ka kul­tur­nih i me­dij­skih in­du­stri­ja ili o
to­ko­v i­ma in­te­lek­tu­a l­ne i umet­nič­ke raz­me­ne u užem smi­slu. Vo­de­ći
ra­ču­na i o no­vo­u­ve­de­nim te­ma­ma is­tra­ži­va­nja, od eg­zi­la in­te­lek­tu­a­
la­ca u dva­de­se­tom ve­ku do pi­ta­nja ko­lo­ni­jal­ne ili im­pe­ri­jal­ne kul­tu­
re, de­lo Me­đu­na­rod­ni kul­tur­ni od­no­si – isto­ri­ja i kon­tekst pred­sta­vlja
ne­iz­o­stav­no sred­stvo ra­da u pro­mi­šlja­nju sa­v re­me­nog sve­ta.
Ogrom­no je po­lje kul­tur­ne bu­duć­no­sti čo­ve­čan­stva, čo­ve­čan­stva ko­je
pre sve­ga pro­la­zi kroz pro­ces per­ma­nent­nog raz­mi­šlja­nja u ko­me ide­je
i vred­no­sti uvek pod­u­pi­ru ak­ci­ju i usme­ra­va­ju po­je­din­ce i ko­lek­tiv­ne
en­ti­te­te. Sa­mo u tom smi­slu – a ne za­rad kul­tu­ra­li­stič­kog esen­ci­ja­
li­zma ko­ji po­li­ti­zu­je kul­tu­r u – mo­že­mo da pret­po­sta­vi­mo, i da to
že­li­mo, da „XXI vek bu­de vek kul­tu­re”.
Fran­soa Šo­be i Lo­ren Mar­ten, auto­ri stu­di­je
Ani­ta Vul­folk, Mal­kolm Hjuz, Vi­vi­jen Vol­kap
PSI­HO­LO­GI­JA U OBRA­ZO­VA­NJU (I–III)
pre­ve­le sa en­gle­skog Ma­ri­na Vi­ca­no­v ić i Sonja Banjac
Biblioteka IMAGO
objavljuje dela visokog
akademskog nivoa,
nastala uz upotrebu
savremene naučne
metodologije, a
uređivački odbor
odabira naslove koji se
okvirno mogu grupisati
u sledeće celine:
savremena psihologija
u savremenoj kulturi;
istoriogeneza
psihičkih fenomena;
psihoanaliza,
psihoterapija;
granične oblasti
psihologije i umetnosti,
humanističkih i
prirodnih nauka;
psihologija kao putokaz
za kvalitetniji život.
2014
2014
S 488, broširani povez,
latinica
F 22,5 x 16,5
ISBN 978-86-7102-459-4
S 516, broširani povez,
latinica
F 22,5 x 16,5
ISBN 978-86-7102-475-4
III tom
u pripremi
broširani povez,
latinica
F 22,5 x 16,5
Psi­ho­lo­gi­ja u obra­zo­va­nju Ani­te Vul­flok, Mal­ko­lma Hju­za i Vi­v i­jen Vol­kap do­bro je po­znat i već afir­mi­san udž­
be­nik ši­rom Evro­pe i u SAD. Obra­zov­ne im­pli­ka­ci­je i is­tra­ži­va­nja u obla­sti de­či­jeg raz­vo­ja, kog­ni­tiv­nih na­u ­ka,
uče­nja, na­sta­ve i te­sti­ra­nja raz­ma­tra­ni su pod­jed­na­ko sa sta­no­v i­šta te­o­ri­je i prak­se, a tekst po­ka­zu­je ka­ko se
in­for­ma­ci­je i ide­je do ko­jih se do­šlo na osno­v u is­tra­ži­va­nja u psi­ho­lo­gi­ji obra­zo­va­nja mo­g u pri­me­ni­ti u re­ša­va­
nju sva­ko­dnev­nih pro­ble­ma u na­sta­v i. Po­nu­đe­no je mno­go pri­me­ra, stu­di­ja slu­ča­ja, prak­tič­nih pri­me­na i ide­ja
za­po­sle­nih u obra­zo­va­nju s ve­li­k im is­ku­stvom.
Iz­da­nje na srp­skom je­zi­ku po­de­lje­no je u tri knji­ge, od ko­jih sva­ka pred­sta­vlja te­mat­sku ce­li­nu: pr­v i deo, Uče­ni­ci,
usme­ren je na na to ka­ko se uče­ni­ci men­tal­no, fi­zič­k i, emo­tiv­no i so­ci­jal­no raz­v i­ja­ju i ka­ko se svi ti aspek­ti ukla­
pa­ju. Dru­gi deo, Uče­nje i mo­ti­va­ci­ja, po­sma­tra uče­nje i mo­ti­va­ci­ju iz tri va­žne per­spek­ti­ve – bi­he­v i­o­ral­ne, kog­
ni­tiv­ne i kon­struk­ti­v i­stič­ke – s na­gla­skom na po­sled­nje dve. Tre­ći deo, Na­sta­va i pro­ce­nji­va­nje is­pi­tu­je stva­ra­nje
sre­di­ne za uče­nje i na­čin na ko­ji se pre­da­je i pro­ce­nju­je. Knji­ga je na­me­nje­na svi­ma ko­ji se ba­ve obra­zo­va­njem:
od vo­lon­te­ra u ško­la­ma i vr­ti­ći­ma, pre­ko uče­sni­ka u na­sta­v i, sve do kre­a­to­ra obra­zov­nih po­li­ti­ka.
Du­šan Kec­ma­no­vić
IZA­BRA­NA DJE­LA (I–IV)
I Te­me i di­le­me
II Et­no­na­ci­o­na­li­zam
III Me­tap­si­hi­ja­tri­ja
IV U po­tra­zi za iden­ti­te­tom psi­hi­ja­tri­je
2014
tvr­di po­vez sa za­štit­nom ku­ti­jom
F 22,5 x 16,5, latinica
S 440
ISBN 978-86-7102-470-9
S 516
ISBN 978-86-7102-471-6
S 497
ISBN 978-86-7102-472-3
S 620
ISBN 978-86-7102-474-7
Te­ško je na­ći psi­hi­ja­tra po­put Kec­ma­no­vi­ća ko­ji ima en­ci­klo­pe­dij­sko zna­nje, ve­li­ko kli­nič­ko is­ku­stvo i na­da­sve kri­ti­čan duh.
aka­de­mik Slo­bo­dan Lo­ga, Aka­de­mi­ja na­u ­ka i umjet­no­sti BiH
Tek­sto­v i uvr­šte­ni u Iza­bra­na dje­la ob­ja­vlji­va­ni su to­kom po­sljed­nje če­tr­de­set tri go­di­ne. Za ovu pri­li­ku autor ih je pre­ra­dio i pro­ši­rio, a je­dan broj
njih po­ja­vlju­je se po pr­v i put. Sle­de­ći osnov­ne obla­sti svog in­te­re­so­va­nja, pro­fe­sor Kec­ma­no­v ić je Iza­bra­na dje­la (na vi­še od dve hi­lja­de stra­na)
po­de­lio u če­ti­ri to­ma: U pr­vom to­mu, ko­ji no­si na­slov Te­me i di­le­me ese­ji­stič­k i su uob­li­če­na nje­go­va za­pa­ža­nja o ži­vo­tu i lju­di­ma, o po­ja­va­ma ko­je
su za­ok­ u­plja­le nje­go­v u pa­žnju. Et­no­na­ci­o­na­li­zam je te­ma dru­gog to­ma, ko­ji je ta­ko i na­slo­vljen, a tek­sto­v i u nje­mu po­sve­će­ni su psi­ho­lo­gi­ji et­no­
na­ci­o­na­li­zma i ana­li­zi na­ci­o­nal­nog ka­rak­te­ra. Tre­ći i če­t vr­ti tom ba­ve se pi­ta­nji­ma psi­hi­ja­tri­je. Me­tap­si­hi­ja­tri­ja po­či­nje ve­li­k im tek­stom o du­šev­
nom po­re­me­ća­ju i na­sta­vlja se raz­ma­tra­njem te­za kri­ti­ča­ra psi­hi­ja­tri­je o de­kon­struk­ci­ji lu­di­la i ko­lek­tiv­noj psi­ho­zi. Spor­nim stra­na­ma psi­hi­ja­tri­je
po­sve­ćen je če­t vr­ti tom na­slo­vljen U po­tra­zi za iden­ti­te­tom psi­hi­ja­tri­je.
Džon T. Ka­si­o­po, Vi­li­jam Pa­trik
USA­MLJE­NOST– Ljud­ska pri­ro­da i
potreba za dru­štve­nom po­ve­za­no­šću
pre­veo sa en­gle­skog Ste­fan Traj­ko­v ić Fi­li­po­v ić
Džon T. Ka­si­o­po, Vi­li­jam Pa­trik
USA­MLJE­NOST
Ljudska pri­ro­da i po­tre­ba za
društvenom po­ve­za­no­šću
1.430,00
Ani­ta Vul­folk, Mal­kolm Hjuz,
Vivi­jen Vol­kap
PSI­HO­LO­GI­JA U
OBRAZOVA­NJU (II)
1.870,00
2014
broširani povez, latinica
S 316, F 22,5 X 16,5
ISBN 978-86-7102-443-3
Lju­di su dru­štve­na bi­ća. Ka­da ih pi­ta­te ko­ja za­do­volj­stva
naj­v i­še do­pri­no­se ose­ća­nju sre­će, ve­li­ka ve­ći­na gla­sa za
lju­bav, in­tim­nost i dru­štve­nu po­ve­za­nost, pre ne­go za
bo­gat­stvo ili sla­v u. Za­bri­nja­va­ju­će je to što se, u sva­
kom tre­nut­ku, pri­bli­žno jed­na pe­ti­na svih sta­nov­ni­ka
pla­ne­te ose­ća do­volj­no izo­lo­va­no i da izo­lo­va­nost po­
sta­je ve­li­k i iz­vor ne­sre­će u nji­ho­v im ži­vo­t i­ma. Je­dan
od auto­ra ove stu­di­je, Džon T. Ka­si­o­po, vi­še od tri­de­set
go­di­na je, sa ti­mom struč­nja­ka raz­li­či­tog pro­fi ­la, ra­dio
na raz­ot­k ri­va­nju na­či­na na ko­ji su čo­ve­kov mo­zak i te­lo
is­pre­ple­te­ni s dru­štve­nim re­a k­ci­ja­ma. Ve­ru­ju­ći da, uz
ma­lo ohra­bri­va­nja, sva­ko mo­že po­be­ći iz za­t vo­ra po­re­
me­će­ne so­ci­jal­ne kog­ni­ci­je, Ka­si­o­po i Pa­trik na­pi­sa­li su
knji­g u ko­ja po­ma­že usa­m lje­ni­ma da po­v ra­te kon­tro­lu
nad svo­jim ži­vo­ti­ma.
Ani­ta Vul­folk, Mal­kolm Hjuz,
Vivi­jen Vol­kap
PSI­HO­LO­GI­JA U
OBRAZOVA­NJU (I)
1.650,00
Du­šan Kec­ma­no­vić
IZA­BRA­NA DJE­LA (I–IV)
5.999,00
Du­šan Kec­ma­no­vić
Te­me i di­le­me
1.586,00
Du­šan Kec­ma­no­vić
Et­no­na­ci­o­na­li­zam
1.838,00
Du­šan Kec­ma­no­vić
Me­tap­si­hi­ja­tri­ja
1.777,00
Du­šan Kec­ma­no­vić
U po­tra­zi za
identitetom
psihijatri­je
1.298,00
Stju­art Tabs
KO­MU­NI­KA­CI­JA
Prin­ci­pi i kon­tekst
2.200,00
Saj­mon Ba­ron-Koen
PSI­HO­LO­GI­JA ZLA
1.320,00
Du­šan Kec­ma­no­vić
PSI­HI­JA­TRI­JA PRO­TIV SE­BE
1.320,00
Grejem Tornikroft,
Mikele Tansela
Bolja briga o
mentalnom zdravlju
1.430,00
Dejvid Džajls
Psihologija medija
1.430,00
Šeri Terkl
Sami zajedno
1.650,00
Elen Hendler Spic
UMETNOST I PSIHA
1.320,00
Albert Rotenberg
KREATIVNOST I LUDILO
1.430,00
Oliver Saks
MUZIKOFILIJA
1.760,00
NA­ČE­LA VI­ZU­EL­NE AN­TRO­PO­LO­GI­JE
Bret Kar
SEKS I PSIHA
1.650,00
pri­re­dio Pol Ho­kings
pre­veo sa en­gle­skog Alek­san­dar Luj To­do­ro­v ić
AVAJ, JADNI DARVIN
priredili Hilari Rouz
i Stiven Rouz
1.430,00
Tomas Sas
MENTALNA BOLEST
KAO MIT
1.320,00
Dejvid Moris
BOLEST I KULTURA U
POSTMODERNOM DOBU
1.320,00
Stiven Mičel
MOŽE LI LJUBAV DA
TRAJE?
1.320,00
Projekat ARS
sačinjen je od šest
biblioteka: Theoria,
Musica, Figura,
Aplicata, Cinema
i Scena. Koncipiran
je kao sistematsko
traženje odgovora na
mnoge nedoumice u
prosuđivanju rezultata
umetničke prakse.
Jedan od temeljnih
zadataka svih ovih
edicija jeste da daju
teorijski, kritički
i istorijski uvid u
stvaralačku praksu
likovnih, muzičkih,
pozorišnih, filmskih
kao i primenjenih
umetnika.
2014
tvrdi povez sa omotnicom, latinica
S 143, F 24 x 17
ISBN 978-86-7102-477-8
Tek­sto­v i sa­bra­ni u knji­zi Na­če­la vi­zu­el­ne an­tro­po­lo­gi­je, ko­ju
je pri­re­dio me­đu­na­rod­no pri­zna­ti an­tro­po­log Pol Ho­k ings,
uka­zu­ju na va­žnost vi­zu­el­nog ma­te­ri­ja­la, film­skih i vi­deo
sni­ma­ka i fo­to­g ra­fi­ja, u an­t ro­po­lo­škim i et­no­g raf­skim is­
tra­ži­va­nji­ma. Autor uka­zu­je na po­seb­nu ulo­g u vi­zu­el­nog
ma­te­ri­ja­la u na­sta­v i, u ar­hi­v i­ra­nju kul­tur­nog ma­te­ri­ja­la, u
pred­sta­vlja­nju is­tra­ži­vač­k ih pro­je­ka­ta, u is­tra­ži­va­nji­ma na
te­re­nu, i tvdi da mno­gi pre­da­va­či ni­su sve­sni zna­ča­ja sni­ma­
nja u et­no­graf­skim is­tra­ži­va­nji­ma.
Pre­ma to­me, mo­že­mo bi­ti si­gur­ni da će, ako bu­du do­bro ču­
va­ni, fil­mo­vi i vi­deo tra­ke ko­je smo mi i na­še ko­le­ge sni­ma­li
ši­rom sve­ta, po­sta­ti iz­u­zet­no vre­dan deo kul­tur­ne ba­šti­ne na­
red­nih ge­ne­ra­ci­ja.
Pol Ho­k ings
Aplicata
Radivoje Dinulović
ARHITEKTURA
POZORIŠTA XX VEKA
1.870,00
Dušana Nikolić, Nikola Šuica
MILENA U POZORIŠTU
330,00
Cinema
NA­ČE­LA VI­ZU­EL­NE
ANTRO­PO­LO­GI­JE
pri­re­dio Pol Ho­kings
1.210,00
Žaklin Nakaš
GLUMAC NA FILMU
1.320,00
Aleksandar Đurić
P(O)GLEDI
1.650,00
VEK ITALIJANSKOG FILMA
priredio Mario Ričardi
1.430,00
De­ni La­u­re
ISTO­RI­JA UMET­NOSTI
XX VE­KA
Ključ za raz­u­me­va­nje
1.540,00
Mišel Šion
AUDIOVIZIJA
1.320,00
Mira Lim i Antonjin Lim
NAJVAŽNIJA UMETNOST
Istočnoevropski film
u dvadesetom veku
1.430,00
Žan-Pjer Eske­na­zi
TE­LE­VI­ZIJ­SKE SE­RI­JE
1.320,00
Žak Omon, Alan Bergala,
Mišel Mari, Mark Verne
ESTETIKA FILMA
1.100,00
Dominik Šato
FILM I FILOZOFIJA
1.430,00
Žak Omon
TEORIJE SINEASTA
990,00
Žak Ransijer
FILMSKA FABULA
1.320,00
Džordž Melnik
VEK KANADSKOG FILMA
1.430,00
Martin Žoli
SLIKA I NJENO TUMAČENJE
1.430,00
Migel Huan Pajan
SAVREMENI ŠPANSKI FILM
990,00
NOVI KADROVI
priredili Dejan Ognjanović
i Ivan Velisavljević
2.200,00
Figura
Zoran Markuš
STRAST I SUMNJA
825,00
Đulio Karlo Argan,
Akile Bonito Oliva
MODERNA UMETNOST
1770–1970–2000 (I)
1.430,00
Đulio Karlo Argan,
Akile Bonito Oliva
MODERNA UMETNOST
1770–1970–2000 (II)
1.430,00
Đulio Karlo Argan,
Akile Bonito Oliva
MODERNA UMETNOST
1770–1970–2000 (III)
1.430,00
Musica
Alan Frejzer
O umeću sviranja
klavira
1.430,00
Stjuart Bortvik, Ron Moj
POPULARNI MUZIČKI
ŽANROVI
1.430,00
Dragoljub Katunac
KLAVIRSKA MUZIKA
MILOJA MILOJEVIĆA
1.210,00
Berislav Popović
MUSIC FORM OR ME­A­NING
IN MUSIC
1.100,00
Scena
Gvido Paduano
ANTIČKO POZORIŠTE
1.870,00
Florans Dipon
Aristotel ili vampir
zapadnog pozorišta
1.540,00
Juka O. Mietinen
KLASIČNO POZORIŠTE
JUGOISTOČNE AZIJE
1.100,00
Dina Kej, Džejms Lebreht
ZVUK I MUZIKA U
POZORIŠTU
990,00
Theoria
Endrju Bendžamin
Filozofija
arhitekture
1.540,00
Oliver Grau
VIRTUELNA UMETNOST
2.310,00
De­ni La­u­re
KOLEKTIVIZAM POSLE
MODERNIZMA
priredili Blejk Stimson
i Gregori Šolet
1.760,00
pre­ve­la s fran­cu­skog Na­ta­ša Iko­di­no­v ić
Ludvig Vitgenštajn
Predavanja i razgovori
priredio Siril Baret
1.100,00
Žan Kon
ESTETIKA KOMUNIKACIJE
715,00
Đanđorđo Paskvaloto
ESTETIKA PRAZNINE
1.210,00
ISTO­RI­JA UMET­NO­STI XX VE­KA
Ključ za raz­u­me­va­nje
2014
tvrdi povez sa omotnicom,
latinica
S 210, F 24 x 17
ISBN 978-86-7102-476-1
Cilj ove knji­ge je­ste da une­se red u ha­o­t ič­nu sli­ku mo­der­nih
umet­nič­k ih po­k re­ta i kon­tra­dik­tor­nih te­žnji umet­ni­ka ko­ji su
stva­ra­li to­kom XX ve­ka. Po­put pri­če o jed­noj neo­bič­noj, isto­
vre­me­no soč­noj, za­no­snoj, ra­zno­v r­snoj i fa­sci­nant­noj isto­ri­ji,
knji­ga De­ni­ja La­u­rea pred­sta­vlja op­se­ž an pre­sek naj­va­žni­jih
ta­ča­ka u isto­ri­ji umet­no­sti u pro­te­k lom ve­ku, uz por­tre­te naj­
va­žni­jih umet­ni­ka. Pi­sa­na jed­no­stav­nim je­zi­kom, ona s jed­ne
stra­ne olak­ša­va raz­u­me­va­nje ključ­nih de­la umet­no­sti XX ve­ka,
a s dru­ge po­ma­že či­ta­o­cu da uvi­di i raz­u­me ra­zno­v r­snost sa­v re­
me­nih umet­nič­k ih pra­va­ca. Umet­nič­k i po­k re­ti pred­sta­vlje­ni su
hro­no­lo­ški, s osvr­tom na isto­rij­ski i kul­tur­ni kon­tekst u ko­jem
su na­sta­li i u ko­jem su se raz­v i­ja­li.
Knji­ga od­go­va­ra, pre sve­ga, na pe­da­go­ške zah­te­ve i te­ži da stu­
den­tima isto­ri­je umet­no­sti i srod­nih obla­sti pri­ka­že po­k re­te,
di­sci­pli­ne, gru­pe i do­ga­đa­je zna­čaj­ne za umet­nost XX ve­ka.
Lji­lja­na Ro­gač Mi­ja­to­vić
KUL­TUR­NA DI­PLO­MA­TI­JA
I IDEN­TI­TET SR­BI­JE
Lji­lja­na Ro­gač Mi­ja­to­vić
KUL­TUR­NA
DIPLOMA­TI­JA I
IDENTI­TET SR­BI­JE
880,00
Milena Dragićević Šešić
VERS LES NOUELLES POLITIQUES
CULTURELLES
Les pratiques interculturelles engagées
2014
u pripremi
broširani povez, ćirilica
S 204, F 15 x 24
ISBN 978-86-82101-52-9
broširani povez, latinica
F 15 x 24
Po­la­ze­ći od pi­ta­nja: Ka­ko oja­ča­ti po­zi­ci­je kul­tu­re i mo­
guć­no­sti ko­je ona ima u me­đu­na­rod­nim od­no­si­ma Sr­
bi­je? Lji­lja­na Ro­gač-Mi­ja­to­v ić ana­li­zi­ra ak­tu­el­ne prin­
ci­pe i in­stru­men­te jav­nih kul­tur­nih po­li­t i­ka s jed­ne,
i raz­li­či­te ni­voe i ve­ziv­ne ma­t ri­ce iden­t i­te­ta Sr­bi­je, s
dru­ge stra­ne. Po­čev od ko­sov­skog mi­ta, pan­sla­v i­zma i
ju­go­slo­ven­stva, sve do bal­kan­skih i evrop­skih iden­ti­tet­
skih okvi­ra, ona pro­u­ča­va pred­sta­ve o Sr­bi­ji for­mi­ra­ne
i ob­li­ko­va­ne u stra­noj i do­ma­ćoj jav­no­sti, sa po­seb­nim
osvr­tom na et­nič­ke ste­re­o­ti­pe ko­ji od­re­đu­ju ak­tu­el­ni
imidž Sr­bi­je u sve­tu.
Autor­ka za­k lju­ču­je da pi­ta­nja o op­štem sta­nju kul­tu­re,
o kul­tur­nim obra­sci­ma i mo­de­li­ma ko­mu­ni­ka­ci­je, o
kul­tur­nom ka­no­nu, kao i o ključ­nim iden­ti­fi ­ka­to­ri­ma
na­ci­o­nal­nog kul­tur­nog iden­ti­te­ta mo­ra­ju bi­ti deo dr­žav­
ne po­li­ti­ke. ko­ja bi bi­la iz­ra­že­na kroz mo­de­le sa­rad­nje,
me­di­ja­ci­je i part­ner­stva.
Knji­ga Vers les no­u­vel­les po­li­ti­qu­es cul­tu­rel­les: Les pra­ti­
qu­es in­ter­cul­tu­rel­les en­gagées (Za no­ve kul­tur­ne po­li­ti­ke.
An­ga­žo­va­ne in­ter­kul­tu­ral­ne prak­se) zbir­ka je tek­sto­va
prof. dr Mi­le­ne Dra­gi­će­v ić Še­šić na­me­nje­nih fran­ko­
fo­nim či­ta­o­ci­ma.
Tek­sto­v i, ra­ni­je ob­ja­vlji­va­ni u raz­li­či­t im ča­so­pi­si­ma,
zbor­ni­ci­ma i knji­ga­ma, ba­ve se ši­ro­k im po­ljem kul­tur­
nih prak­si i kul­tur­nih po­li­t i­ka u sre­di­na­ma ko­je ka­
rak­te­ri­šu kom­plek­sne dru­štve­ne, po­li­tič­ke i kul­tur­ne
pro­me­ne – po­put Bal­ka­na ili Bli­skog is­to­ka. Sta­vlja­ju­ći
ak­ce­nat na va­žnost umet­nič­k ih i kul­tur­nih po­ja­va ko­
ji su u in­ter­a k­ci­ji sa dru­štve­nim i po­li­tič­k im pro­ce­si­
ma, autor­ka da­je du­bin­sku ana­li­zu pro­me­na u kul­tu­ri i
pred­la­že no­ve mo­de­le kul­tur­ne po­li­ti­ke ko­ji su kre­i­ra­ni
za spe­ci­fič­ne sre­di­ne (na­su­prot pre­u­zi­ma­nju već go­to­
vih, „tu­đ ih”).
MU­ZI­KA BE­O­GRAD­SKIH KAFANA, SA­LO­NA I KLU­BO­VA
Pr­va sve­ska: Sta­ro­grad­ske pe­sme iz al­buma Jo­va­na Fraj­ta
Dru­ga sve­ska: Mo­der­ne igre iz zbir­ki Jo­va­na Fraj­ta
Notna izdanja
Vera Bogdanović
MUZIKA XX VEKA
1.210,00
Sta­ro­grad­ske pe­sme iz
albuma Jovana Fraj­ta
660,00
Mo­der­ne igre iz zbir­ki
Jovana Fraj­ta
770,00
CD Muzička analiza I
330,00
2014
2014
spiralni povez, ćirilica
S 24, F 30 x 21
ISMN 979-0-9014108-3-1
spiralni povez, ćirilica
S 48, F 30 x 21
ISMN 979-0-9014108-4-8
Jo­van Frajt (1882–1938) po­ti­če iz če­ške po­ro­di­ce ko­ja je ži­ve­la u Plze­nu i da­la ne­ko­li­ko ge­ne­ra­
ci­ja mu­zi­ča­ra. U Be­o­grad do­la­zi 1903. go­di­ne i po­sta­je član or­ke­stra Na­rod­nog po­zo­ri­šta ko­jim
u to vre­me upra­vlja Sta­ni­slav Bi­nič­k i. U tim pr­v im go­di­na­ma nje­go­vog iz­da­va­štva ob­ja­vlje­no
je ne­ko­li­ko zbir­k i sta­ro­grad­skih pe­sa­ma, da bi se iz­da­nja, ka­ko se mu­zič­k i ukus gra­đan­skog
Be­o­gra­da raz­v i­jao, obo­ga­ći­va­la mo­der­nim igra­ma.
U pr­voj sve­sci Sta­ro­grad­ske pe­sme na­la­zi se iz­bor od de­set naj­lep­ših i naj­po­pu­lar­ni­jih sta­
ro­grad­skih pe­sa­ma iz­me­đu dva ra­ta, me­đu ko­jim po­seb­no me­sto za­u­zi­ma­ju Kre­će se la­đa
fran­cu­ska, Ta­mo da­le­ko i Što se bo­re mi­sli mo­je.
Mo­der­ne igre ko­je iz­me­đu dva svet­ska ra­ta osva­ja­ju ži­te­lje Be­o­gra­da, po­ja­vlju­ju se pa­ra­lel­no
sa ula­skom dže­za u mu­zič­k i ži­vot ovog gra­da. Frajt je ob­ja­v io oko se­dam­de­set mo­der­nih iga­ra
i to pre­te­žno slo­ven­skih auto­ra. U dru­goj sve­sci je re­pre­zen­ta­ti­van iz­bor od dva­na­est mo­der­
nih iga­ra sa tek­sto­v i­ma me­đu ko­ji­ma zna­čaj­no me­sto za­u­zi­ma­ju Fraj­to­va Mo­na Va­na, pe­sma
i tan­go, sa tek­stom Ser­ge­ja Stra­ho­va, Tan­go ero­ti­kon Le­o­pol­da Ve­slov­skog, sa tek­stom istog
auto­ra i Haj­de­mo u se­pa­re, čarls­ton sa tek­stom Slav­ka Pi­a­to­ni­ja.
U uvod­nom de­lu ovih pu­bli­ka­ci­ja pri­lo­že­ni su tek­sto­v i Hri­sti­ne Me­dić – Mu­zi­ka­li­je Jo­va­na
Fraj­ta i Đor­đa Pe­ri­ća – Po­gled na isto­ri­jat, po­e­ti­ku i pe­ri­o­di­za­ci­ju sta­ro­grad­ske po­e­zi­je srp­skih
pe­sni­ka.
Muzički talas 32–33/2003
440,00
Muzički talas 30–31/2002
440,00
Muzički talas 29/2001
440,00
Muzički talas 28/2001
440,00
Muzički talas 27/2000
440,00
Muzički talas 26/2000
440,00
Muzički talas 1–3/1999
440,00
Muzički talas 2–4/1998
440,00
Muzički talas 3–6/1997
440,00
Muzički talas 5–6/1996
440,00
Muzički talas 42/2013
Muzički talas 4/1996
440,00
440,00
Muzički talas 41/2012
Kodovi slovenskih kultura 5
440,00
(zemljoradnja)
Muzički talas 40/2011
550,00
440,00
Kodovi slovenskih kultura 7
Muzički talas 39/2010
(deca)
440,00
550,00
Muzički talas 38/2009
Kodovi slovenskih kultura 8
440,00
(ptice)
Muzički talas 36–37/2008
550,00
440,00
Kodovi slovenskih kultura 9
(smrt)
Muzički talas 34–35/2006–2007
550,00
440,00
Najreprezentativnija
edicija pokrenuta s
ciljem da se celovito
i kritički predstave
najveći stvaraoci
naše umetnosti.
Knjige se objavljuju
dvojezično,
na srpskom i
engleskom jeziku.
Vasilije Popović Cico
priredila Gordana Popović Vasić
4.620,00
Gordana Popović Vasić, Irina Subotić
MIODRAG TABAČKI
8.800,00
Ješa Denegri, Radmila Matić-Panić
MIODRAG B. PROTIĆ
6.600,00
Irina Subotić, Ivana Simeonović Ćelić
OLGA JANČIĆ
6.600,00
Ma­nuel Ka­stels
MOĆ KO­MU­NI­KA­CI­JA
pre­ve­li sa en­gle­skog Ti­ja­na R. Spa­sić
i Đor­đe Trajko­v ić
Sinteza teorijskog i
praktičnog znanja o
savremenim medijima
osnova je na kojoj
je građena edicija
MULTIMEDIA. Ovo je
jedinstvena biblioteka,
posvećena temama
o društvenoj ulozi,
o načinu delovanja i
organizaciji masovnih
medija. Radi se o
različitim aspektima
sagledavanja medija:
političkom, pravnom,
ekonomskom,
obrazovnom,
kulturnom, etičkom,
estetičkom, tržišnom i
žurnalističkom.
Šte­fan Rus Mol, Ana Za­go­rac Ker­šer
NO­VI­NAR­STVO II iz­da­nje
pre­ve­la s ne­mač­kog Ana Za­go­rac Ker­šer
2014
2014
broširani povez, latinica
S 668, F 23,5 x 16
ISBN 978-86-7102-448-8
broširani povez, latinica
S 286, F 23,5 x 16
ISBN 978-86-7102-457-0
Sve­do­ci smo re­vo­lu­ci­je u obla­sti teh­no­lo­gi­je ko­mu­ni­
ka­ci­ja ko­ja di­rekt­no uti­če na ose­ća­nja, raz­mi­šlja­nja i
po­na­ša­nja lju­di. No­v i me­di­ji su po­sta­li pro­stor kroz
ko­ji se is­po­lja­va­ju stra­te­g i­je mo­ći. U ovoj sve­o­bu­
hvat­noj knji­zi, Ka­stels ana­li­zi­ra tran­sfor­ma­ci­ju in­
du­stri­je glo­bal­nih me­di­ja kroz pri­zmu re­vo­lu­ci­je u
ko­mu­ni­ka­ci­o­nim teh­no­lo­gi­ja­ma. Ka­stels od­go­va­ra
na pi­ta­nja da li su se re­la­ci­je mo­ći mo­di­fi ­ko­va­le u
kon­tek­stu no­v ih ko­mu­ni­ka­ci­o­nih okol­no­sti i is­pi­tu­je
kroz ši­ro­ku pa­le­tu dru­štve­nih i psi­ho­lo­ških te­o­ri­ja
da li su, i na ko­ji na­čin, mo­g uć­no­sti in­ter­ne­ta, so­ci­
jal­nih mre­ža i blo­gin­ga pro­me­ni­li od­no­se u okvi­ru
po­li­tič­k ih pro­ce­sa i dru­štve­nih po­k re­ta. Ovo je knji­
ga za sva­ko­ga ko že­li da raz­u­me ka­rak­ter i di­na­mi­ku
mo­der­nog sve­ta.
Iako se po kon­cep­t u mo­ž e svr­sta­t i u udž­be­n ič­
ku li­te­ra­tu­ru, a po sa­dr­ži­ni u uvod­no šti­vo, knji­ga
No­vi­nar­stvo pred­sta­vlja mno­go vi­še od to­ga. Pre­
vas­hod­no po­sve­će­na no­v i­nar­skom za­na­tu i prak­si,
ona uspe­šno po­ve­zu­je no­v i­nar­sko is­ku­stvo i na­uč­na
sa­zna­nja u obla­sti pu­bli­ci­sti­ke i ko­mu­ni­ka­ci­ja. Autor
ob­ja­šnja­va sa­v re­me­ne to­ko­ve no­v i­nar­skog po­zi­va u
kon­tek­stu glo­bal­nog raz­vo­ja dru­štva i po­ka­zu­je ka­ko
se mul­ti­me­di­ji­ma, in­ter­ne­tom i in­tra­ne­tom me­nja
no­v i­nar­ska sva­ko­dne­v i­ca. On ta­ko­đe ana­li­zi­ra ve­ze
no­v i­nar­ske i ne­k ih dru­gih srod­nih pro­fe­si­ja, po­put
od­no­sa s jav­no­šću, a zna­čaj­nu pa­žnju po­sve­ću­je i
or­ga­ni­za­ci­o­nom aspek­tu no­v i­nar­skog po­sla i go­vo­ri
o re­dak­cij­skom mar­ke­tin­g u i me­nadž­men­tu, nu­de­ći
obi­lje pri­me­ra iz prak­se vi­so­ko­ra­z vi­je­nih ze­ma­lja.
Alek­san­dar Luj To­do­ro­vić
IN­TER­AK­TIV­NA TE­LE­VI­ZI­JA
Alek­san­dar Luj To­do­ro­vić
IN­TER­AK­TIV­NA
TELEVIZIJA
1.320,00
Šte­fan Rus Mol,
Ana Za­go­rac Ker­šer
NO­VI­NAR­STVO (II izdanje)
1.320,00
2014
broširani povez, latinica
S 192, F 23,5 x 16
ISBN 978-86-7102-456-3
Knji­ga In­ter­ak­tiv­na te­le­vi­zi­ja pre­gled je raz­vo­ja in­ter­
ak­tiv­nih uslu­ga od se­ri­je ame­rič­ke mre­že CBS Vin­ki
Dink i mi iz pe­de­se­tih go­di­na dva­de­se­tog ve­ka, pre­ko
te­le­tek­sta i Be­ro­ve igre Pong, do da­na­šnjih so­fi­sti­ci­ra­
nih di­gi­tal­nih in­ter­a k­tiv­nih uslu­ga, vir­tu­el­nih za­jed­
ni­ca, te­le­me­di­ci­ne, ko­ri­šće­nja dva ekra­na, iza­zo­va ko­je
nu­di di­gi­tal­no in­ter­a k­tiv­no ogla­ša­va­nje. Ona uka­zu­je
na nji­hov pro­gram­ski zna­čaj, ali go­vo­ri i o teh­no­lo­gi­ji
na ko­joj su te uslu­ge za­sno­va­ne. Knji­ga In­ter­ak­tiv­na te­
le­vi­zi­ja do­la­zi u pra­vom tre­nut­ku jer nu­di od­li­čan uvid
u naj­no­v i­ji raz­voj u ovoj obla­sti i olak­ša­va raz­u­me­va­
nje in­ter­a k­tiv­no­sti ko­ja već da­nas pre­t va­ra te­le­v i­zi­ju
u je­dan no­v i i znat­no bo­ga­ti­ji elek­tron­ski me­dij, či­ja
se vred­nost sve vi­še od­re­đu­je upra­vo po­pu­lar­no­šću i
po­u­zda­no­šću do­dat­nih uslu­ga ko­je mo­že da po­nu­di.
Ma­nuel Ka­stels
MOĆ KO­MU­NI­KA­CI­JA
1.980,00
Džozef Tjurou
MEDIJI DANAS (I)
1.980,00
Džozef Tjurou
MEDIJI DANAS (II)
1.980,00
Kristijan Salmon
Strategija Šeherezade
770,00
Ričard Ruk
Evropski mediji u
digitalnom dobu
1.980,00
Džejms Poter
Medijska pismenost
1.980,00
Miroljub Radojković
Branimir Stojković
INFORMACIONO
KOMUNIKACIONI SISTEMI
1.320,00
Stujart Prajs
Izučavanje medija
2.200,00
Čarli Gir
DIGITALNA KULTURA
1.320,00
Ričard Krejg
ONLAJN NOVINARSTVO
1.650,00
Stanko Crnobrnja
ESTETIKA TELEVIZIJE
I NOVIH MEDIJA
1.210,00
Dafna Lemiš
DECA I TELEVIZIJA
1.650,00
Aleksandar Luj Todorović
UMETNOST I
TEHNOLOGIJE
KOMUNIKACIJA
1.650,00
KNJIGA ZA MEDIJE
MEDIJI ZA KNJIGU
priredila Divna Vuksanović
660,00
ISTRAŽIVAČKO
NOVINARSTVO
priredio Hjugo de Berg
1.870,00
Rodžer Fidler
MEDIAMORPHOSIS
1.320,00
Naj­džel Mor­gan, Anet Pri­čard, Ro­džer Prajd
Asa Brigs, Piter Berk
DRUŠTVENA ISTORIJA
MEDIJA
1.650,00
DE­STI­NA­CI­JA KAO BREND
Upra­vlja­nje re­pu­ta­ci­jom me­sta
pre­ve­la sa en­gle­skog Mir­ja­na Iva­nji
Rade Veljanovski
JAVNI RTV SERVIS
U SLUŽBI GRAĐANA
1.100,00
Đovani Gocini
ISTORIJA NOVINARSTVA
1.430,00
Filip Breton
IZMANIPULISANA REČ
825,00
Režis Debre
UVOD U MEDIOLOGIJU
825,00
Fransis Bal
MOĆ MEDIJA
660,00
Rolend Lorimer
MASOVNE KOMUNIKACIJE
825,00
Daniel Korni
ETIKA INFORMISANJA
715,00
Martin Šingler, Sindi Viringa
RADIO
1.100,00
Biblioteka
Marketing i
mendžment izlazi
u susret potrebama
snažnijeg zamaha
razvoja individualne
poslovne inicijative i
privatnog vlasništva.
Iako stvarana s
obrazovnim ciljem,
ova edicija nije
određena kao školska,
udžbenička
literatura već kao
serija praktičnih
knjiga koje
teorijski pokrivaju
različite discipline,
instrumente i tehnike
marketinga dajući i
određenu vrstu saveta
za primenu stečenih
znanja.
2014
broširani povez, latinica
F 23,5 x 17
ISBN 978-86-7102-454-9
Da li od­re­đe­na me­sta ima­ju pri­vlač­nost i ugled ko­je za­i­sta
za­slu­žu­ju? Ne uvek. Ve­o­ma je te­ško ube­di­ti lju­de da pro­me­ne
svo­je uti­ske, o to­me ko­ja su me­sta po­želj­na za ži­vot, za rad, za
stu­di­ra­nje, ili za od­mor, pa čak i ku­da bi bi­lo naj­bo­lje oti­ći na
jed­no­dnev­ni iz­let ili upo­zna­va­nje kul­tur­ne ba­šti­ne.
Glo­bal­na tr­ži­šna utak­mi­ca na­ve­la je mno­ge tu­ri­stič­ke de­
sti­na­ci­je, od ma­lih od­ma­ra­li­šta i ba­nja do či­ta­v ih ze­ma­lja,
da usvo­je teh­ni­ke bren­di­ra­nja slič­ne oni­ma ko­je su ko­ri­sti­li
Koka­‑ko­la, Naj­ki ili So­ni ka­ko bi iz­gra­di­le pre­po­zna­t ljiv imidž
i pri­v u­k le što ve­ći broj po­se­ti­la­ca. Usred­sre­đu­ju­ći se na či­tav
niz stu­di­ja slu­ča­ja ši­rom Evro­pe, Ame­ri­ke, Afri­ke, Sred­njeg
Is­to­ka i Azij­skog Pa­ci­fi ­ka, auto­ri ove knji­ge uka­zu­ju nam na
to da bren­di­ra­nje usme­re­no na ja­sno de­fi­ni­sa­ne cilj­ne gru­pe,
od­re­đe­ne na osno­v u is­tra­ži­va­nja a i mo­ti­v i­sa­nja po­tro­ša­ča,
vo­di ka si­g ur­nom uspe­hu.
Greg Ri­čards i Ro­bert Pal­mer
UZ­BU­DLJI­VI GRA­DO­VI
Kre­a­tiv­ni me­nadž­ment i re­v i­ta­li­za­ci­ja gra­da
pre­ve­la sa en­gle­skog Je­li­ca Bu­k vić
Naj­džel Mor­gan, Anet Pri­čard,
Ro­džer Prajd
DE­STI­NA­CI­JA KAO BREND
Upra­vlja­nje re­pu­ta­ci­jom me­sta
1.980,00
Greg Ri­čards i Ro­bert Pal­mer
UZ­BU­DLJI­VI GRA­DO­VI
1.870,00
2013
broširani povez, latinica
F 23,5 x 17
ISBN 978-86-7102-455-6
Sva­k i grad ima svoj ri­tam, sva­k i je po ne­če­mu pre­po­
zna­t ljiv i je­din­stven, sva­k i je na od­re­đe­ni na­čin udo­
ban za svo­je ži­te­lje i zbog ne­če­ga pri­ma­mljiv za go­ste.
Pre­po­zna­va­nje pre­i­muć­sta­va i gra­đe­nje stra­te­gi­je na
osno­v u njih stva­ra­ju imidž gra­da ko­ji do­pri­no­si sve­
op­štem kul­tur­nom, eko­nom­skom i dru­štve­nom na­
pret­ku. Kul­tur­ne ma­ni­fe­sta­ci­je su je­dan od efi­ka­snih
na­či­na da grad iz­gra­di svoj iden­ti­tet i da se raz­v i­ja.
Auto­ri ove knji­ge, struč­nja­ci u obla­sti mar­ke­tin­ga
u kul­tu­ri Greg Ri­čards i Ro­bert Pal­mer, ana­li­zi­ra­ju
mo­g u­će na­či­ne na ko­je ma­ni­fe­sta­ci­je kul­tu­re, po­
put fe­sti­va­la, iz­lo­žbi i saj­mo­va, po­ma­žu gra­do­v i­ma
da po­sta­nu pri­jat­ni­ja i po­želj­na me­sta za ži­vot. Svo­
ja za­pa­ž a­nja ilu­stru­ju is­ku­stvi­ma gra­do­va ko­ji su
to­kom pro­te­k le tri de­ce­ni­je no­si­li ti­tu­lu „Evrop­ska
pre­sto­ni­ca kul­tu­re”.
Rut Tausi
EKONOMIKA KULTURE
2.530,00
Dej­vid Tro­zbi
EKO­NO­MI­KA KUL­TUR­NE
PO­LI­TI­KE
1.870,00
Dejv Stju­art, Mark Si­mons
IGRA­LI­ŠTE (G)RA­DI­LI­ŠTE
1.430,00
Les Ne­me­ti
PRO­ME­NA VLA­SNIČ­KE
STRUK­TURE
1.320,00
Milena Dragićević Šešić
Branimir Stojković
KULTURA – Menadžment,
animacija, marketing
(VI izdanje)
1.650,00
Žak Segela
IZBORNA VRTOGLAVICA
1.320,00
Fransoa Kolber
MARKETING U KULTURI I
UMETNOSTI
1.540,00
Kris Bolton
MENADŽMENT
I KREATIVNOST
1.650,00
Aleksandar Borisovič
Vasiljenko
PR VELIKIH RUSKIH
KORPORACIJA
1.100,00
Filip Kotler, Ned Roberto,
Nensi Li
SOCIJALNI MARKETING
2.530,00
Gaj Masterman
STRATEŠKI MENADŽMENT
SPORTSKIH DOGAĐAJA
1.650,00
David Boshart
JEFTINO!?
1.320,00
Marina Marković
POSLOVNA KOMUNIKACIJA
1.650,00
Dejvid Džober, Džef Lankaster
PRODAJA I UPRAVLJANJE
PRODAJOM
2.090,00
Da­ron Ase­mo­glu i Džejms Ro­bin­son
Suzan Tajler Istman
PROMOCIJA I MARKETING
ELEKTRONSKIH MEDIJA
990,00
ZA­ŠTO NA­RO­DI PRO­PA­DA­JU
Po­re­klo mo­ći, pro­spe­ri­te­ta i si­ro­ma­štva
pre­ve­li sa en­gle­skog Đor­đe Traj­ko­v ić i Ste­fan Traj­ko­v ić Fi­li­po­v ić
APOKALIPSA I
MARKETING
priredili Stiven Braun, Džim Bel
i Dejvid Karson
1.100,00
Kit Flečer
UPRAVLJANJE
MARKETINGOM I
INFORMACIONA
TEHNOLOGIJA
1.100,00
Barbara Krole, Kristijana Fine
USPEŠAN FANDREJZING
990,00
Robin Farli
DIREKTNI MARKETING
550,00
Ova edicija posvećena
je ekološkim
pitanjima, shvaćenim
u najširem smislu
reči i ima za cilj
objavljivanje knjiga
u kojima se na
stručan način vrši
prepoznavanje,
utvrđivanje porekla
i uzroka zagađivanja
od fizičkog pa
do mentalnog i
duhovnog.
2014
tvrdi povez sa omotnicom,
latinica
S 584, F 22,5 x 16,5
ISBN 978-86-7102-458-7
Knji­ga Za­što na­ro­di pro­pa­da­ju de­lo je ugled­nih ame­rič­k ih eko­
no­mi­sta Da­ro­na Ase­mo­glua i Džej­msa Ro­bin­so­na. Auto­ri tra­ga­ju
za od­go­vo­rom na jed­no od naj­va­žni­jih pi­ta­nja da­na­šnji­ce, a to je
za­što ne­ke na­ci­je, po­put Nor­ve­ške, na­pre­du­ju, dok dru­ge, po­put
Ma­li­ja, pro­pa­da­ju.
Ase­mo­g lu i Ro­bin­son po­la­ze od pret­po­stav­ke da je na­ci­o­nal­ni
eko­nom­ski uspeh di­rekt­no po­ve­zan s po­li­tič­k im si­ste­mom dr­ža­
ve. Ko­ri­ste­ći obi­lje prak­tič­nih pri­me­ra, auto­ri obra­zla­žu stav da
je po­li­t i­ka da­le­ko iz­nad ge­o­gra­fi­je, pri­rod­nih re­sur­sa i kul­tu­re,
kao i da je slo­bo­da ono što do­no­si pro­spe­ri­tet. Na­kon pet­na­est
go­di­na is­tra­ži­va­nja Ase­mo­glu i Ro­bin­son pred­sta­vlja­ju iz­u­zet­na
isto­rij­ska sve­do­čan­stva iz pe­ri­o­da Rim­skog car­stva, ma­jan­skih
gra­do­va-dr­ža­va, sred­njo­ve­kov­ne Ve­ne­ci­je, So­v jet­skog Sa­ve­za, La­
tin­ske Ame­ri­ke, En­gle­ske, Evro­pe, Sje­di­nje­nih Dr­ža­va i Afri­ke, na
osno­v u ko­jih gra­de no­v u te­o­ri­ju po­li­tič­ke eko­no­mi­je.
VODIČ KROZ MU­ZEJSKE STU­DI­JE
Da­ron Ase­mo­glu i Džejms Ro­
bin­son
ZA­ŠTO NA­RO­DI PROPADAJU
Po­re­klo mo­ći, pro­spe­ri­te­ta i
si­ro­ma­štva
1.870,00
pri­re­di­la Še­ron Mak­do­nald
pre­ve­la sa en­gle­skog Ne­la Bri­t vić
BU­DUĆ­NOST ZNA­NJA I
KULTU­RE
pri­re­di­li Vi­nej Lal i Ašis Nan­di
1.650,00
Entoni Gidens
KLIMATSKE PROMENE
I POLITIKA
1.870,00
Džejms Kanton
EKSTREMNA BUDUĆNOST
1.870,00
Žan-Fransoa Rišar
TAČNO U PODNE
1.760,00
OSNOVE EKOLOGIJE
priredili Alan Bibi, En Maria
Brenan
2.200,00
Franses Mur Lape, Džozef
Kolins, Piter Roset
DVANAEST MITOVA O
GLADI U SVETU
1.100,00
Biblioteka Museum
obrazovana je s
ciljem da ponudi
neophodnu literaturu
za stručnjake iz
oblasti muzeologije i
zaštite, za zaposlene u
muzejima, galerijama i
arhivima. Biblioteka je
programski usmerena
na objavljivanje
prevoda kao i dela
domaćih autora.
2014
tvrdi povez, latinica
S 820, F 21 x 14,5
ISBN 978-86-7102-469-3
Knji­ga Vodič kroz mu­ze­o­lo­ške stu­di­je oku­plja vi­še od
tri­de­set struč­nja­ka u ra­znim na­uč­nim obla­sti­ma, ko­ji
iz raz­li­či­t ih uglo­va sa­g le­da­va­ju pro­ble­me i iza­zo­ve
sa­v re­me­ne mu­ze­o­lo­gi­je. Me­đu pi­ta­nji­ma ko­ji­ma se,
u kon­tek­stu no­ve mu­ze­o­lo­gi­je, ba­ve auto­ri ove knji­ge
je­su: ulo­ga mu­ze­ja u gra­đe­nju i ob­na­vlja­nju na­ci­o­nal­
nog i kul­tur­nog iden­ti­te­ta, ali i u pre­k ra­ja­nju isto­ri­je
ili mar­g i­na­li­zo­va­nju od­re­đe­nih dru­štve­nih gru­pa;
od­nos mu­ze­ja pre­ma po­tro­šač­kom dru­štvu i in­du­
stri­ji za­ba­ve; mo­de­li fi­nan­sij­skog po­slo­va­nja mu­ze­ja;
obra­zov­na ulo­ga mu­ze­ja i uklju­či­va­nje pu­bli­ke u ob­
li­ko­va­nje mu­zej­skih po­stav­k i; post­mo­der­ne re­struk­
tu­ri­sa­nja mu­ze­ja i mno­ga dru­ga.
VODIČ KROZ MU­ZEJSKE
STU­DI­JE
pri­re­di­la Še­ron Mak­do­nald
2.200,00
Vulf D. fon Lucijus
Ekonomika izdavačke
delatnosti
1.980,00
NOVA MUZEJSKA
TEORIJA I PRAKSA
priredila Dženet Marstin
1.760,00
Frederik Barbije
ISTORIJA KNJIGE
1.980,00
Akile Bonito Oliva
MUZEJI KOJI PRIVLAČE
PAŽNJU
1.650,00
Ilejn Svenonijus
INTELEKTUALNA
OSNOVA
ORGANIZOVANJA
INFORMACIJA
1.320,00
MUZEJI I ETIKA
priredio Gari Edson
1.650,00
MUZEJ I PUBLIKA
priredila Klod Žilber
990,00
Bernar Deloš
VIRTUELNI MUZEJ
990,00
U ediciji B PLUS
objavljujemo odabrana
savremena dela iz
bibliotekarstva i
informacionih nauka.
Reč je o knjigama
koje su namenjene
stručnjacima za ove
oblasti, bibliotekarima,
informatičarima,
studentima, izdavačima,
knjižarima i svim
poslenicima knjige i
elektronskih medija.
Piter Brofi
BIBLIOTEKA U
DVADESET PRVOM VEKU
1.430,00
Lajonel Kason
BIBLIOTEKE STAROG
SVETA
990,00
Piter Klejton, Džordž Gorman
UPRAVLJANJE
INFORMACIONIM
SISTEMOM U
BIBLIOTEKAMA
1.430,00
Moj­ca Ko­vač Še­bart, Ja­nez Krek
OSNOVE VASPITANJA U ŠKOLI
pre­ve­la sa slo­ve­nač­kog Alen­ka Zde­šar Ći­ri­lo­v ić
Moj­ca Ko­vač Še­bart, Ja­nez Krek
OSNOVE VASPITANJA U ŠKOLI
1.210,00
Džeremi Blek, Donald Makrejld
IZUČAVANJE ISTORIJE
1.540,00
Džon Ganc, Džek B. Ročester
PIRATI DIGITALNOG DOBA
1.320,00
Biblioteka
DIDAKTA bavi se
problemima nastave
i obrazovnom
politikom.
Konceptualno
je određena kao
sveobuhvatna
biblioteka
obrazovne teorije i
prakse neophodna
za sve aktere u
obrazovnom sistemu
i projektovana kao
pouzdana podloga
stručnih seminara.
2012
tvrdi povez, latinica
S 181, F 21 x 14,5
ISBN 978-86-7102-446-4
Osnov­ni smi­sao vas­pit­ne osno­ve ško­le ni­je, kao što
se če­sto sma­tra, da ško­la pla­nom una­pred od­re­di na­
čin, me­sto i vre­me za uspe­šno spro­vo­đe­nje vas­pit­nih
ak­tiv­no­sti. To ni­je ni „ope­ra­tiv­ni plan ak­ci­je”, a još
ma­nje pro­pis ili sa­mo spi­sak že­lja, na­me­ra i re­ce­pa­
ta ko­ji mo­g u da se spro­vo­de sle­po, bez pret­hod­nog
pro­mi­šlja­nja. Osnove vaspitanja u školi mo­že bi­t i
oslo­nac za sve uče­sni­ke u vas­pit­no-obra­zov­nom pro­
ce­su, u lič­nim i for­mal­nim od­no­si­ma u jav­nim ško­
la­ma. Su­šti­na vas­pit­ne osno­ve ogle­da se u po­tre­bi da
jav­ne ško­le pre­i­spi­ta­ju vas­pit­ne po­stup­ke i pro­na­đu
prin­ci­pe, pra­v i­la i nor­me ko­je će bi­ti oslo­nac za kon­
kret­nu ak­tiv­nost na­stav­ni­ka, uče­ni­ka, upra­ve ško­le
i ro­di­te­lja.
Džoel Mokir
ATININI DAROVI
1.320,00
Derek Bok
UNIVERZITET NA TRŽIŠTU
990,00
Darijuš Hentkovski
IZ ŠKOLE
Da li učenika pustiti s lanca
990,00
FORUM ČITALACA
KAKO DA POSTANETE ČLAN FORUMA
Forum čitalaca je institucija koja okuplja čitaoce i uvodi
ih u raspravu o knjigama na virtuelnoj agori u skladu sa
željom i pokazanim interesovanjem za pojedine biblioteke,
odnosno oblasti. Kritičko čitanje je najmanje što od
čitaoca očekujemo. Iako će Forum čitalaca biti, pre svega,
elektronsko „čedo”, dragocena nam je svaka primedba koju
nam telefonom ili starim dobrim načinom – pismom, čitalac
uputi. To je početak dijaloga i saradnje.
• Nakon kupovine jedne knjige po punoj ceni popunjava se
pristupnica i dobija članska karta Foruma čitalaca.
• Sa članskom kartom Foruma čitalaca objavljene knjige se
mogu kupiti po 30% nižoj ceni od knjižarske, uz otplatu u
dogovorenom broju rata.
• Knjigu za koju se odluče pre njenog izlaska iz štampe,
članovi Foruma čitalaca mogu kupiti u pretplati po 50%
nižoj ceni od knjižarske.
• Za posebne doprinose u javnom predstavljanju vrednosti
pojedinih izdanja ili rada kuće članovi Foruma čitalaca
dobijaju priznanja i nagrade.
Glavna aktivnost Foruma čitalaca, koja odražava i smi­
sao okupljanja, odvija se već u periodu pripreme knjiga za
objavljivanje. Članovi Foruma čitalaca blagovremeno će biti
obaveštavani o svemu bitnom što se odnosi na planirane na­
slove, kao i o svim ostalim aktivnostima kuće. Podrazume­
va se da je u toj fazi dijalog obrazovanog čitaoca i izdavača
najpotrebniji. Posebno su vredna interesovanja i informa­
cije koje pružaju bibliotekari, profesori, studenti, umetnici,
novinari i stručnjaci iz drugih oblasti stvaralaštva.
Uz Forum čitalaca, kao komplementarna institucija, usta­
novljen je Forum dobrotvora. To je skup ustanova koje na
različite načine žele da podrže aktivnosti naše kuće. Potrebu
da onim što znaju, imaju ili mogu pomognu ostvarivanje
naših projekata, cenićemo kao potrebu da se uključe u stva­
ranje nečeg što je oduvek bilo skuplje od novca.
IP Clio, Gospodar Jovanova 63, Beograd, tel. 011 3035 696, 3288 471, fax: 011 2624 334, [email protected], www.clio.rs
Download

katalog 2014-2015