Globalni program utvrđivanja rizika:
Produkti znanja
Lista produkata znanja programa GRIP
1. Metodologije, tehnike i smernice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Usvojena terminologija i definicije GRIP-a za procenu rizika od katastrofa
Kontekstualni okvir za nacionalnu procenu rizika od katastrofa (NPRK okvir)
Metodološki okvir za modeliranje, mapiranje i profiliranje rizika od katastrofa
Kontekstualni okvir za analizu situacije u zemlji za procenu rizika (CSA Okvir)
Kontekstualni okvir za Nacionalnu opservatoriju katastrofa (NDO Okvir)
Kontekstualni okvir za nacionalnu procenu rizika (NPR okvir)
Kontekstualni okvir za lokalnu procenu rizika (LPR okvir)
Kontekstualni okvir za Nacionalni sistem informisanja o rizicima (NRIS okvir)
Sistematski inventar i evaluacija procene rizika (SIERA)
Pojednostavljena tehnika procene rizika od poplava (FRAT)
Online tehnika za informisanje o rizicima - E-biblioteka (zemlje GRIPWeb-a + portal
informisanja o rizicima)
Metodologija za planiranje skloništa u periodu pre katastrofe, zasnovana na rizicima
Praktične informacije o proceni rizika za prilagođavanje na klimatske promene – pristup i
praksa Peru’ Arequipa
Procena rizika od katastrofa u Mozambiku – Procedura kontrole kvaliteta za baze podataka
o katastrofama
Smernice za sprovođenje projekata upravljanja rizicima od zemljotresa
Smernice za kreiranje projekata procene rizika od katastrofa
Standardi iz oblasti podataka o gubicima prouzrokovanim katastrofama
Kategorizacija i šifriranje opasnosti
Nacionalni sistem šifriranja za kreiranje baze podataka o katastrofama
Praktične informacije o podršci GRIP-a na nivou zemlje
Koncepcijski dokument o organizaciji i vođenju Nacionalne radionice o PRK
Koncepcijski dokument o organizaciji i vođenju Regionalne radionice o PRK
Obrasci predloga o projektima procene rizika od katastrofa
Obrazac za registraciju katastrofa
Obrazac za izradu lanaca opasnih epizoda
Propuesta Metodologica para el Studio de Vulnerabilidades ante Amenazas Sismicas,
Vulcanicas y Climaticas para Municipalidades Medianas y Pequenas del Ecuador
2. Izveštaji
2.1 Projektni izveštaji
1. Poglavlja o globalnim obrascima i trendovima rizika iz Globalnog izveštaja procene za 2009.
(GAR 2009)
2. Smernice i lekcije za utvrđivanje i institucionalizovanje baza podataka o katastrofama u
Južnoj Americi
3. Smernice i lekcije za utvrđivanje i institucionalizovanje baza podataka o katastrofama u Aziji
4. Strategija prilagođavanja na klimatske promene u regionu Arequipa, Peru
5. Sveobuhvatni Nacionalni profil Laosa o mogućim opasnostima
6. Nacionalni profil Laosa of rizicima
7. Procena rizika od višestrukih opasnosti u oblastima Mianmara pogođenim tropskim ciklonom
Nargis
8. Procena rizika od višestrukih opasnosti u državi Mianmara Rakhine
9. Scenario zemljotresa za grad Gyumri, uključujući procenu seizmološke opasnosti i rizika
10. Izveštaj bdenja o katastrofama
11. Procene rizika od katastrofa u Baja Kaliforniji, Meksiko – sveobuhvatna analiza situacije u
zemlji
12. Procene rizika od katastrofa u Mozambiku – sveobuhvatna analiza situacije u zemlji
13. Procene rizika od katastrofa u Libanu – sveobuhvatna analiza situacije u zemlji
14. Procena rizika od katastrofa u Nepalu – sveobuhvatna analiza situacije u zemlji
15. Mapiranje rizika za strateško planiranje skloništa u dolini Katmandu, Nepal
16. Mapiranje rizika za strateško planiranje skloništa u Tijuani, Baja Kalifornija, Meksiko
17. Procena rizika od katastrofa u Nepalu – lokalna procena rizika u opštinama Ilam i Panauti
18. Procena rizika od katastrofa i njena uloga u donošenju odluka – iskustvo Baja Kalifornije
19. Procena rizika od katastrofa i njena uloga u donošenju odluka – iskustvo 7 zemalja sa
Balkana
20. Procena rizika od katastrofa i njena uloga u donošenju odluka – iskustvo Turske
21. Nacionalna procena rizika u Bosni i Hercegovini
22. Regionalna strategija procene rizika za jugoistočnu Evropu
23. Izveštaj sa Seminara – Regionalna obuka o analizi situaciji u zemlji u četiri države zapadne
Afrike
24. Izveštaj sa Seminara o nacionalnoj obuci iz oblasti SRK u Moldaviji
25. Izveštaj sa Seminara o nacionalnoj obuci iz oblasti SRK u Jermeniji
2.2 Izveštaji programa GRIP
26. Globalni program utvrđivanja rizika – Godišnji izveštaj za 2007.
27. Globalni program utvrđivanja rizika - Izveštaj o ostvarenom napretku za period 2007-2011.
2.3 Informacije o podršci projektima/zemljama
28.
29.
30.
31.
Informacija o podršci projektima/zemljama – Jermenija
Informacija o podršci projektima/zemljama - Bosna i Hercegovina
Informacija o mapiranju rizika za strateško planiranje skloništa, Tijuana
Informacija o mapiranju rizika za strateško planiranje skloništa, Katmandu
3. Obuka instruktora (ToT) – paketi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Procena rizika od katastrofa – analiza situacije u zemlji (CSA)
Procena rizika od katastrofa – Nacionalna opservatorija katastrofa (NDO)
Procena rizika od katastrofa za tim UN u zemlji
Podizanje svesti o rizicima života u gradu i smanjenju rizika od katastrofa za lokalne organe
vlasti
Kurs o proceni rizika od katastrofa za profesionalce (Napredni PRK)
Uvodni kurs o nacionalnoj proceni rizika (NPR)
Uvodni kurs o lokalnoj proceni rizika (LPR)
Srednji kurs o nacionalnoj proceni rizika od poplava
4. Sistemi podataka i informacija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nacionalna baza podataka Mozambika o gubicima izazvanim katastrofama
Nacionalna baza podataka Jermenije o gubicima izazvanim katastrofama
Baza podataka Šangaja o gubicima izazvanim gradskim katastrofama
Nacionalna E-biblioteka Mozambika
Nacionalna E-biblioteka Nepala
Nacionalna E-biblioteka Jermenije
Nacionalna E-biblioteka Baja Kalifornije
Nacionalna E-biblioteka Libana
E-biblioteka za Regionalni program upravljanja rizicima od katastrofa (URK) JIE
5. GRIPWeb – Centar GRIP-a za upravljanje znanjima/procenu rizika u lokalnoj zajednici
6. Materijali za seminare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Brošure
Posteri
Liflet
Paket usluga GRIP-a
GRIP ukratko
Novinske brošure
Mesečne informacije: oktobar, novembar 2011.
Video na GRIPWeb-u
Download

Globalni program utvrđivanja rizika: Produkti znanja