LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
Analiza
O0. Opšte
Mini d.o.o. je preduzeće koje se bavi trgovinom na veliko i malo proizvodima za ličnu i kućnu higijenu.
Poseduje više magacina iz kojih izdaje robu za veleprodaje, i nekoliko maloprodajnih objekata koji
vode zalihe zasebno iz kojih prodaje robu fizičkim licima za gotovinu. Mini d.o.o. je poreski obveznik i
dužno je da na izlaznim računima iskazuje PDV razdvojen po poreskim stopama.
O1. Partneri
Osnovna podela partnera je na kupce i dobavljače.
U okviru dobavljača partneri se dele na ino dobavljače, domaće dobavljače za robu i domaće
dobavljače za troškove/usluge.
U okviru kupaca podela se vrši prema regionu kojem kupac pripada. U ovom trenutku to su BG, NI i
NS, a u budućnosti
udućnosti će se prodaja proširiti na više regiona.
Za određene kupce postoje posebni uslovi prodaje u smislu posebnih rabata prilikom kupovine i/ili
određenim brojem dana za odloženo plaćanje.
plaćanje
O2. Artikli
Artikli se dele na dve velike vrste koje se dalje dele na podvrste:
1. Lična higijena
a. Telo
b. Kosa
c. Zubi
2. Kućna higijena
a. Sredstva za čišćenje kupatila
b. Sredstva za čišćenje kuhinje
c. Sredstva za čišćenje podova
d. Sredstva za čišćenje prozora
O3. Cenovna politika
Sva roba ima veleprodajnu i maloprodajnu cenu koje važe za sva skladišta (i VP i MP).
MP) Pored ovoga
vodi se poseban cenovnik za prodaju velikim trgovinskim lancima.
Kupcima u veleprodaji roba se prodaje po veleprodajnim cenama na koje se obračunava dogovoreni
rabat.
Fizičkim licima roba se prodaje po maloprodajnim cenama.
www.stepsoftware.net
1
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
O4. Skladišta
Veleprodaja:
-
Veleprodaja BG
Veleprodaja NI
Veleprodaja NS
Maloprodaja:
-
Maloprodaja BG
Maloprodaja NI
Maloprodaja NS
O5. Prodaja
Tok dokumentacije u prodaji počinje narudžbinom kupca za koju se, kada dođe do isporuke, pravi
odgovarajući račun (koji je ujedno i otpremnica). Cene na narudžbini/računu su veleprodajne i
iskazan je rabat koji je dogovoren sa kupcem.
Postoje slučajevi i ad-hoc
hoc prodaje, kada kupac dođe nenajavljen i kupuje robu sa trenutnog lagera.
Tada se samo pravi račun i izdaje kupcu uz robu. Cene na računu su veleprodajne i iskazan je rabat
koji je dogovoren sa kupcem.
Prodaja fizičkim licima za gotov novac se vrši iz maloprodajnog skladišta koje poseduje sopstveni
lager. Ako maloprodajno skladište ne poseduje potrebne količine, pravi se prenos iz odgovarajućeg
veleprodajnog skladišta koje poseduje potrebne artikle na stanju u maloprodaju.
O6. Nabavka
a. Domaća nabavka
Robaa se nabavlja od domaćih dobavljača slanjem porudžbenice ili usmenim dogovorom sa
dobavljačem. Po isporuci dobavljača pravi se ulazni dokument (kalkulacija) i roba se smešta na
magacin veleprodaje.. U slučaju da se roba nabavlja za maloprodajno skladište, po
po prijemu u
veleprodajno skladište radi se prenos robe u maloprodajno skladište koje trebuje robu.
Pored računa za robu, evidentiraju se i računi troškova koji se plaćaju preko tekućeg računa i u
gotovom. Ovi računi su računi za električnu energiju, komunalne
komunalne usluge, kancelarijski materijal i
ostale troškove poslovanja preduzeća.
b. Nabavka od stranog dobavljača
Roba se nabavlja iz inostranstva pri čemu se evidentiraju i svi zavisni troškovi nabavke koji kasnije
čine nabavnu cenu artikala (pored osnovne cene dobavljača)
d
O7. Maloprodaja
U maloprodaji sva roba sa raspoloživog lagera se prodaje po utvrđenim maloprodajnim cenama. U
slučaju popusta, radi se nivelacija za robu prodatu sa popustom, a zatim i prodaja robe po sniženoj
ceni. Maloprodaja ne nabavlja robu direktno od dobavljača. Jedini način da roba uđe u maloprodaju
je prenosom iz veleprodajnog skladišta. Ako je potrebno prebaciti robu iz jedne maloprodaje u drugu
maloprodaju, radi se prenos iz odgovarajuće maloprodaje u odgovarajuće veleprodajno skladište
www.stepsoftware.net
2
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
(npr. MP BG ->> VP BG), zatim prenos između veleprodaja (VP BG ->> VP NI) i na kraju zaduženje
odredišne maloprodaje preko njoj odgovarajuće veleprodaje (VP NI -> MP NI).
O8. Banka
Evidentiraju se promene na tekućim računima kod dve banke: EFG banka i Komercijalna
Komer
banka. Izvodi
obe banke se unose dnevno.
O9. Knjigovodstvo
Sva dokumenta koja nastanu u prometu robe se štampaju i predaju na proveru i knjiženje eksternoj
knjigovodstvenoj agenciji „Račun
Račun d.o.o.“ iz Beograda za koji ona ispostavlja račun jednom mesečno.
me
O10. Poslovni softver
Mini d.o.o. ne koristi nikakav poslovni softver za evidenciju prometa već se koristi šablonima za
račune u MS Excel-u i MS Word-u.
u. Od LEAP poslovnog softvera očekuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Uvid u brojno stanje zaliha po vrstama robe i artiklima u svim magacinima
Uvid u pojedinačne kartice artikala, tj. pregled svih ulaza/izlaza za pojedini artikal
Mogućnost evidentiranja posebnih cenovnika
Evidentiranje ulaznih računa za robu od domaćih dobavljača
Evidentiranje ulaznih računa za robu od stranih dobavljača zajedno sa zavisnim troškovima
nabavke
Evidentiranje ulaznih računa za troškove preduzeća
Evidentiranje narudžbina kupaca
Evidentiranje narudžbina dobavljačima
Evidentiranje izlaznih računa kupaca
Evidentiranje izvoda, tj. plaćanja kupaca i plaćanja dobavljačima,
dobavljačima, evidentiranje avansa
Uvid u osnovne podatke poslovnih partnera (adresa, grad, telefon, pib, TR, rabat,
odl.plaćanje)
Uvid u pojedinačne finansijske kartice partnera, tj. pregled svih
svih računa/plaćanja za pojedinog
partnera
Pregled izdatih računa po regionima u izabranom periodu
Pregled prodaje po artiklima
Pregled prodaje po kupcima
Pregled prodaje po tipovima kupaca (regionima)
Računovodstvena evidencija KEPU knjiga posebno za svako skladište
s
Računovodstvena evidencija – obračun PDV (knjiga izdatih/primljenih računa)
www.stepsoftware.net
3
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
LEAP poslovni softver – instalacija i podešavanje
Unutar instaliranog LEAP poslovnog softvera ( u daljem tekstu LEAP) imaju se podesiti sledeći
parametri kako bi se izašlo
šlo u susret potrebama preduzeća Mini d.o.o. iznetim u odeljku „Analiza“ po
nabrojanim oblastima:
O0. Opšte
Od opštih podataka treba uneti tekstove koji će se pojavljivati na dokumentima. Ovo se radi
popunjavanjem obrasca u meniju „Glavni meni->Podaci
meni
o preduzeću“:
www.stepsoftware.net
4
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
O1. Partneri
Tipovi partnera „Kupci“ i „Dobavljači“ su dva tipa partnera koja su standardno podešena u LEAP-u:
LEAP
Treba ih dalje razgranati na potrebne tipove da bi se dobila željena struktura:
www.stepsoftware.net
5
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
Dalje se prilikom otvaranja partnera i unosa podataka vodi računa o izboru pravog tipa partnera:
www.stepsoftware.net
6
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
O2. Artikli
Podelu artikala na vrste treba izvršiti otvaranjem odgovarajućih vrsta i podvrsta u meniju „Zalihe„Zalihe
>Pregled zaliha“:
www.stepsoftware.net
7
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
Kod otvaranja artikala potrebno je odabrati vrstu kojoj artikal pripada.
pripada. Šifriranje će se obaviti prema
zahtevu korisnika:
www.stepsoftware.net
8
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
O3. Cenovna politika
Kroz meni „Zalihe->Pregled
>Pregled cena“ dolazi se do pregleda cenovnika u kome su standardno otvorene
veleprodajna i maloprodajna cena koje treba popuniti za sve artikle:
Pored ovoga treba otvoriti novi cenovnik i popuniti ga odgovarajućim cenama:
www.stepsoftware.net
9
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
www.stepsoftware.net
10
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
O4. Skladišta
Kroz meni „Zalihe->Pregled
>Pregled magacina“ dolazi se do pregleda magacina u kome su standardno
otvoreni „Veleprodaja“ i „Maloprodaja“. Magacinu „Maloprodaja“ će se promeniti ime u
„Maloprodaja BG“ i šifra u „MPBG
MPBG“:
Magacinu „Veleprodaja“ će se promeniti ime u „Veleprodaja BG“ i šifra u „VPBG“:
www.stepsoftware.net
11
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
Otvoriće se posebni magacini za veleprodaju i maloprodaju za Niš i Novi Sad:
Za svaki magacin se vezuje poseban cenovnik
cenovnik biranjem iz padajuće liste „Prodajne cene“. Nakon
ovoga, u meniju „Glavni meni->Podešavanje“
>Podešavanje“ potrebno je podesiti predefinisani magacin VPBG:
www.stepsoftware.net
12
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
O5. Prodaja
Za potrebe prodaje u dokumentima „Dokumenta->Ulaz/Izlaz
„Dokumenta
robe i usluga“ su već otvorena dva
registratora:
tratora: „Narudžbine kupaca“ i „Narudžbine dobavljačima“
Prodaja započinje kreiranjem narudžbenice kupca u odgovarajućem registratoru na koju se unose svi
podaci o prodaji (kupac, uslovi prodaje, roba, količine, cene,
cene, magacin iz kojeg će se izdati roba i td.):
www.stepsoftware.net
13
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
www.stepsoftware.net
14
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
Preuzimanjem robe nastaje i račun/otpremnica koji se kreira realizovanjem narudžbenice (desni klik
miša na narudžbenicu ->> meni „Napravi robni dokument“ nakon čega treba dvoklikom izabrati
registrator izlaznih računa gde će konačni račun stajati):
Ako se ne ispoštuje ovaj tok operacija narudžbina će ostati važeća i rezervisaće robu.
U slučaju ad-hoc prodaje pravi se samo račun iz registratora izlaznih računa veleprodaje na isti način
kao što se pravi narudžbenica.
www.stepsoftware.net
15
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
U slučaju prodaje fizičkim licima potrebno je prvo prebaciti robu koja se prodaje iz odgovarajućeg
veleprodajnog skladišta u odgovarajuće veleprodajno skladište.
Za potrebe prenosa u registratorima dokumenata ulaza i izlaza otvoriće se tri registratora za
prenose(VP->VP, VP->MP, MP->VP):
>VP):
www.stepsoftware.net
16
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
Prenos se radi tako što se u odgovarajućem registratoru evidentira novi dokument na kome se unosi
datum prenosa, partner (ovde će se uvek birati Mini d.o.o.),skladište iz kog roba izlazi, skladište u
koje roba ulazi, količine koje se prenose:
pre
Na slici je prikazan prenos između dva veleprodajna skladišta. Prenos između veleprodajnog i
maloprodajnog skladišta se radi na isti način, samo se menjaju skladišta.
Da bi se uradio prenos između dva maloprodajna skladišta mora se ispoštovati tok MP1->VP1->VP2>MP2.
www.stepsoftware.net
17
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
Za dodavanje stavki sa dokumenta na dokument može se koristiti opcija „Dodaj stavke sa drugog
dokumenta“ do koje se dolazi desnim klikom miša na mrežu sa artiklima.
Nakon ispravno urađenog prenosa pravi se samo račun iz registratora izlaznih računa maloprodaje na
isti način kao što se pravi narudžbenica ili račun. Na registratoru je podešeno da se roba izdaje iz
www.stepsoftware.net
18
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
skladišta odgovarajućeg maloprodajnog skladišta.
skladišta
www.stepsoftware.net
19
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
Cene na dokumentu prodaje zavise od
od skladišta izabranog za prodaju. Na samom skladištu je
podešeno koje cene se vezuju za izabrano skladište. Ukoliko je potrebno, na samom dokumentu je
moguće promeniti cenovnik.
www.stepsoftware.net
20
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
O6. Nabavka
a. Domaća nabavka
Za potrebe nabavke u dokumentima „Dokumenta->Ulaz/Izlaz
„Dokumenta laz/Izlaz robe i usluga“ su već otvoreni
odgovarajući registratori za ulaz robe i ulaz troškova od domaćeg dobavljača. Nabavka može početi i
narudžbenicom dobavljaču gde se kasnije narudžbenica realizuje u odgovarajući registrator ulaza.
Prilikom kreiranja dokumenta bira se odgovarajući registrator i ulaza unose se svi podaci o nabavci
(dobavljač, uslovi prodaje, roba, količine, cene i td.):
www.stepsoftware.net
21
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
Računi troškova preduzeća se evidentiraju u registratoru unapred otvorenom registratoru „Ulazne
fakture TROŠKOVI“:
Unosi se opis troška, količina, cena bez poreza, stopa poreza, iznos poreza se automatski izračunava
ali je izmenjiv. Moguće je upisati više stavki na računu troška:
www.stepsoftware.net
22
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
Treba imati u vidu da se posebno polje „Datum PDV“ popunjava prilikom snimanja dokumenta
datumom u prvoj kućici. Ovaj se podatak može videti u pregledu dokumenata u poslednjoj koloni.
Ako se datum PDV razlikuje od datuma dokumenta
dokumenta potrebno ga je ručno izmeniti opcijom „Promena
datuma PDV“ do koje se dolazi desnim klikom miša
miša na mrežu sa dokumentima dok je pokazivač
pozicioniran na dokument koji se menja:
www.stepsoftware.net
23
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
b. Nabavka robe od ino dobavljača – uvoz
Uvoz se radi unosom računa od stranog dobavljača i unosom računa zavisnih troškova nabavke
(prevoz, špedicija, carina i sl.). Prvo se unose zavisni troškovi nabavke u registratoru ulaznih računa
troškova uvoza koji je za tu namenu otvoren sa sledećim podešavanjima:
www.stepsoftware.net
24
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
Zavisni troškovi mogu se uneti na posebnim računima (ako su od posebnih dobavljača) ili na jednom
računu. Stavke na koje se ne obračunava PDV se unose tako što se za tip PDV bira „Nema obračuna
PDV“:
Pdv plaćen pri uvozu se unosi kao trošak koji nema cenu BP, već samo procenat poreza i iznos poreza.
Tip PDV se obavezno bira „nema obračuna PDV“ jer će se taj PDV videti sa robnog dokumenta:
dokumenta
www.stepsoftware.net
25
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
Troškovi špedicije na koje se obračunava PDV se unose kao standardni troškovi od dobavljača koji su
u sistemu PDV:
www.stepsoftware.net
26
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
Po unosu svih računa troškova unosi se ulazni račun od ino dobavljača u registratoru koji je otvoren
za tu svrhu sa sledećim podešavanjima:
U gornjem panelu se unosi kurs i ino valuta, i uključuje se opcija „devizne cene“ ako se želi unos u
devizama:
www.stepsoftware.net
27
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
Po unosu svih stavki unosi se osnovica za obračun PDV i iznos PDV plaćen pri uvozu sa JCI klikom na
dugme „Unos
Unos osnove i PDV pri uvozu“. Natpis na dugmetu će se promeniti:
Pre povezivanja dokumenta sa računima troškova potrebno je snimiti dokument, pa zatim ponovo ući
u njega i kliknuti na dugme „Poveži dokument“ nakon čega treba izabrati dokumente troškova koji
k su
povezani sa uvozom. Nakon ispravnog povezivanja dokumenata i snimanja u štampi kalkulacija
prikazuje sve zavisne troškove:
www.stepsoftware.net
28
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
O8. Banka
Za evidentiranje izvoda banaka koristi se meni „Dokumenta->Izvodi
„Dokumenta >Izvodi banaka“ gde treba otvoriti dva
registratora izvoda:
Registrator „Izvod banke“ moguće je obrisati.
Promene na izvodu se evidentiraju dnevno:
www.stepsoftware.net
29
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
O9. Knjigovodstvo
Sva dokumenta koja nastanu u prometu robe se štampaju i predaju na proveru i knjiženje eksternoj
ekster
knjigovodstvenoj agenciji.
www.stepsoftware.net
30
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
O10. Poslovni softver
1. Uvid u brojno stanje zaliha po vrstama robe i artiklima u svim magacinima
Koristi se pregled zaliha u kojem se odabira magacin:
...ili se desnim klikom miša pokreće izveštaj „Uporedni pregled zaliha“:
www.stepsoftware.net
31
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
2. Uvid u pojedinačne kartice artikala, tj. pregled svih ulaza/izlaza za pojedini artikal
Koristi se opcija „kartica“ koja prikazuje karticu artikla:
Dupli klik na stavku kartice prikazuje celokupan dokument u svom obliku za štampu:
www.stepsoftware.net
32
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
3. Mogućnost evidentiranja posebnih cenovnika
U „pregledu cena“
na“ moguće je klikom na dugme „Cenovnici“ otvoriti neograničen broj
posebnih cenovnika:
Ovi cenovnici su potpuno međusobno nezavisni i popunjavaju se sopstvenim cenama:
www.stepsoftware.net
33
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
Kasnije je moguće pozvati se na novootvorene cenovnike u dokumentu prodaje:
www.stepsoftware.net
34
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
4. Evidentiranje
identiranje ulaznih računa za robu od domaćih dobavljača
Postupak opisan u odeljku „O6. Nabavka/a.Domaća
Nabavka
nabavka“
5. Evidentiranje ulaznih računa za robu od stranih dobavljača zajedno sa zavisnim troškovima
nabavke
Postupak opisan u odeljku „O6. Nabavka/b. Nabavka robe od ino dobavljača – uvoz“
6. Evidentiranje ulaznih računa za troškove preduzeća
Postupak opisan u odeljku „O6. Nabavka“
7. Evidentiranje narudžbina kupaca
Postupak opisan u odeljku „O5. Prodaja“
8. Evidentiranje narudžbina dobavljačima
Postupak opisan
n u odeljku „O6.
„
Nabavka/a.Domaća nabavka“
9. Evidentiranje izlaznih računa kupaca
Postupak opisan u odeljku „O5. Prodaja“
10. Evidentiranje izvoda, tj. plaćanja kupaca i plaćanja dobavljačima,
dobavljačima, evidentiranje avansa
Postupak evidentiranja izvoda opisan u odeljku „O8. Banka“
Avansi kupaca
Evidentiranje avansa vrši se unosom avansnog plaćanja kupca na izvodu i kreiranjem
avansnog računa za uplatu u određenom registratoru:
www.stepsoftware.net
35
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
www.stepsoftware.net
36
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
U knjizi izdatih računa ovaj se promet evidentira kao svaki drugi izlazni račun, ali u obračunu
o
PDV učestvuje samo PDV, a ne i osnovica:
www.stepsoftware.net
37
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
Kada kupac preuzme robu/uslugu koju je avansno platio, kreira se račun koji je kao i svaki
drugi, a stornira se avansni račun za iznos robe koji je kupac preuzeo.
Konačni račun:
Storno avansa:
www.stepsoftware.net
38
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
Kartica kupca je i dalje u pretplati:
A PDV u periodu u kome je iskorišćen avans je storniran i ne prikazuje se u obračunu PDV, već
se vidi samo osnovica po konačnom računu:
nastavak
www.stepsoftware.net
39
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
11. Uvid u osnovne podatke poslovnih partnera (adresa, grad, telefon, pib, TR, rabat,
odl.plaćanje)
Koristi se pregled partnera (meni „Partneri->Pregled
„Partneri >Pregled poslovnih partnera“):
www.stepsoftware.net
40
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
12. Uvid u pojedinačne finansijske kartice partnera, tj. pregled svih računa/plaćanja za pojedinog
partnera
U pregledu partnera koristi se opcija „Kartica“
„Kartica“ koja prikazuje sve promene na finansijskoj
kartici partnera:
www.stepsoftware.net
41
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
13. Pregled izdatih računa po regionima u izabranom periodu
U pregledu dokumenata ulaza i izlaza se za izabrani registrator izlaza pokreće izveštaj
„Pregled robnih dokumenata“ :
www.stepsoftware.net
42
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
Ako se odabere nadređeni registrator, svi njegovi podređeni registratori će učestvovati u
izveštaju:
www.stepsoftware.net
43
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
...ili „Pregled finansijskih dokumenata“ za račune usluga/troškova:
www.stepsoftware.net
44
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
14. Pregled prodaje po artiklima
U pregledu zaliha koristi se izveštaj „Pregled ulaza/izlaza po artiklima“ za sumarno poređenje
...i „Kartica“ za detaljan pregled po artiklu.
www.stepsoftware.net
45
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
15. Pregled prodaje po kupcima
U pregledu partnera koristi se izveštaj „Prodaja artikala po partneru“ za izabranog
izabrano partnera:
...ili „Prodaja artikala po tipu partnera“ za izabrani tip partnera:
www.stepsoftware.net
46
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
16. Pregled prodaje po tipovima kupaca/regionima
U pregledu partnera se za izabrani tip partnera pokreće izveštaj „Prodaja artikala po tipu
partnera“:
www.stepsoftware.net
47
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
17. Računovodstvena evidencija KEPU knjiga posebno za svako skladište
U meniju „Dokumenti->Računovodstvena
>Računovodstvena evidencija->KEPU
evidencija >KEPU knjiga“ treba formirati KEPU
knjigu za svako skladište.
Prilikom formiranja treba povesti računa o izboru tipova partnera čije će se uplate
evidentirati u KEPU knjizi:
www.stepsoftware.net
48
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
...i izboru registratora koji utiču na KEPU knjigu:
www.stepsoftware.net
49
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
Nakon formiranja, KEPU knjiga se štampa izborom formirane KEPU knjige i klikom na dugme
„Štampa“:
www.stepsoftware.net
50
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
18. Računovodstvena evidencija – obračun PDV (knjiga izdatih/primljenih računa)
Obračun PDV podrazumeva formiranje knjige izdatih i primljenih računa i formiranja
obračuna na osnovu podataka iz ovih knjiga. Prilikom formiranja KIR/KPR treba povesti
računa o izboru registratora koji će biti uvaženi prilikom ispisa:
i
www.stepsoftware.net
51
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
Knjiga izdatih računa
Nakon izbora registratora, svaku knjigu je moguće pregledati klikom na dugme „Štampa“:
U knjizi se pojavljuju dokumenti koji imaju datum PDV-a
PDV a u okviru izabranog intervala i koji se
nalaze u nekom od izabranih registratora.
registratora. Uslov da se bilo koji dokument pojavi u KIR/KPR je
da ima izabran prikladan TIP PDV-a
PDV na dokumentu. Pošto KIR/KPR imaju mnogo kolona, pre
ispisa na ekran moguće je promeniti font u „Arial narrow“ i umanjiti širine kolona:
Za datum knjiženja uzima se datum PDV sa dokumenta, a datum dokumenta je isti kao na
dokumentu.
www.stepsoftware.net
52
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
Knjiga primljenih računa
Isto kao i KIR vrši se izbor knjige i klikne na dugme „Štampa“.
„Štampa“. Preporučeni font za štampu je
„Arrial narrow“ veličina 7:
7
www.stepsoftware.net
53
LEAP – Studija slučaja : Mini preduzeće
Obračun PDV
Sam obračun zavisi od KPR/KIR koje se uključuju u obračun. Potrebno je štiklirati svaku
KPR/KIR koja treba da uđe u obračun i kliknuti dugme „obračun PDV“:
Kada su avansi u pitanju u obračunu PDV se prikazuje samo iznos PDV-a
PDV a po avansu, a iznos
osnovice se uzima sa konačnog
nog računa po iskorišćenju avansa. Ako su i avansni i konačni račun u
istom poreskom razdoblju, u obračunu će se videti i osnovica i porez.
www.stepsoftware.net
54
Download

Preuzmite studiju slučaja Mini preduzeća