Video Interfon
Uputstvo za korišćenje
Napomene:
(1) Nemojte da pokrivate mikrofon i/ili zvučnik u toku govorne komunikacije
(2) Uvek koristite odgovarajuće adaptere zanapajanje (izlazni napon i polaritet) .
(3) Nemojte samostalno da servisirate ovaj uređaj, poverite to ovlašćenom serviu. Takodje, bilo
kakvo otvaranje uređaja dovodi do gubitka garancije, a takođe I do mogućeg oštećenja uređaja I
rizika od naponskog udara.
(4) Pročitajte dobro korisničko uputsvo pre instalacije monitora I njegovog korišćenja. Ako imate
bilo kakve nejasnojće obratite se uvozniku i/ili serviseru.
(5) Svi delovi moraju da budu zaštićeni od jakih vibracija
(6) Nemojte da uparujete KELEC proizvode sa proizvodima drugih proizvođača.
(7) Uređaj čistite samo sa mekom krpom, nemojte da koristite organska ili hemijska sredstva za
čišćenje, već samo blago navlaţenu krpu s malo sapuna.
(8) Udaljite monitor što više od uređaja koji emituju elektromagnetno polje.
(9) Nemojte da postavljate uređaj na mesta sa ekstremno visokom ili niskom temperaturom.
DODATNE FUNKCIJE: fotografije posetilaca
Mogućnost snimanja fotografija posetilaca nije data u osnovnoj verziji uređaja, već u posebnim
verzijama.
Verzija sa memorijom za fotografije omogućava kameri da automatski snimi fotografiju posetioca
(nakon što je ovaj pritisnuo taster Call) i da je pospremi u memoriju.
Memorija moţe da prihvati do 150 fotografija. Kad se memoriše 151 fotografija, automatski se briše
najstarija.
Podešavanje sata realnog vremena
Pritisnite taster MONITOR.
Pritisnite taster TIME (na poleđini monitora). Displej prikazuje: YY-MM-DD HH:MM:SS.
Pritisnite taster TIME da bi izabrali polje za podešavanje. Pomoću tastera ADJUST podešavate
parametar.
Pregled fotografija
Pritisnite taster MONITOR. Pritisnite taster PAGE DOWN (jednom ili više puta) da bi pregledati
sliku, jednu po jednu.
Brisanje fotografija
1.
Pritisnite taster ADJUST malo duţe (5 sek) i sve fotografije će biti obrisane iz memorije.
Memorija
Fotografije se označavaju od 1 – 9999, iako sistem moţe da memoriše samo 150 fotografija. Ako broj
pređe 9999 tasterom ADJUST obrišit fotografije da bi brojač opet krenuo od 1.
● Zahvaljujemo se na kupovini KELEC žičnog video interfona
● Molimo, pročitajte pažljivo ovo uputstvo pre korišćenja uređaja i postuptite prema
uputstvu prilikom instalacije i korišćenja
Proizvodi:
KindyElectronic Kina
Ekskluzivni uvoznik za Srbiju i Crnu Goru
Jovanke Radaković 27A, Beograd
+381 11 2991 888
www.symbolin.com
2. SADRŢAJ PAKOVANJA
Unutrašnja jedinica – monitor … 1 kom
Spoljna jedinica – kamera …….. 1 kom
Adapter za napajanje ………….. 1 kom
4 ţični kabl ……………………... 10 m
Vijci …………………….. Jedna kesica
Izgled zadnjeg dela spoljne jedinice
Drţač za monitranje monitora na zid . 1kom
Drţač monitora (za postavljanje na ravnu površinu)
Uputstvo na Engleskom
Uputstvo na Srpksom
Garantni list
Unutrašnja jedinica (verzija T-708C)
FUNKCIJE
Infrared lighting ….. Lampice za osvetljavanje prostora noću
Camera Lens ……... Sočivo kamere
Speaker …………... Zvučnik
Microphone …….... Mikrofon
Incicating Light …. Označava Call taster
Call Taster ………… Taster za poziv
Front View (pogled na prednju stranu)
LCD screen ……. LCD ekran, 7”
Microphone ……. Mikrofon
Speaker ………… Zvučnik
Page down ……... pregled fotografija
Ring button …….. Izbor melodija zvona
Monitro button …. Aktiviranje spoljne kamere
za nadzor prostora kojeg snima kamera
Intercom button … Aktiviranje internog
razgovora između unutrašnje i spoljne jedinice
Unlock button ….. Taster za aktiviranje el.brave
Side View (pogled na bočnu stranu)
Brightness …. Osvetlenje
Contrast …… Kontrast
Volume ……. Jačina zvuka
Power plug ….. adapter za napajanje
Lock socket …. Kleme za električnu bravu.
4P socket ……. 1. Napajanje
2. Audio
3. Uzemljenje
4. Video
Zvono
Vlasnik video interfona imo mogućnost da izabere melodiju zvona.
Potrebno je, kad je interfon na stanju mirovanja, da se pritisne taster RING i interfon se oglašava
melodijom zvona. Ponovnim pritiskom emituje se sledeća melodija i tako u krug. Interfon pamti kao
melodiju zvona onu koja je poslednja bila emitovana.
Otključavanje vrata
Zbog sigurnosti, električna brava moţe da se otključa samo onda kad posetilac pritisne taster CALL
ili kad je interfon u stanju video prenosa (na monituru se prikazuje prostor kojeg snima kamera na
spoljnoj jedinici).
Pregled fotografija
Osnovna verzija uređaja nema mogućnost snimanja fotografija posetilaca.
Ako posedujete verziju s memorijom, kad je LCD displej aktiviran, pritiskom na taster PAGE
DOWN pregledate snimljene fotografije po kruţnom sistemu.
Montaţa spoljne jedinice
4. KORIŠĆENJE
Najpre, spojite uređaj s napajanjem, LED lampica će se upaliti.
Kad unutrašnja jedinica uspostavi komunikaciju sa spoljnom, sistem počinje da funkcioniše. Video
signal na displeju prikazuje se kad se pritisne MONITOR taster. Moţete da podesite kontrast I
osvetlenje pomoću tastera.
Zvono poziva sa spoljne jedinice emituje se kad se pritisne taster CALL na spoljnoj jedinici. Moţete
da podesite jačinu zvona.
NAPOMENA: kad je sistem u radu, obavezno drţite razmak između unutrašnje i spoljne jedinice
minimalno 5 m kako bi izbegli mikrofoniju.
Kad posetilac pritisnte taster CALL na spoljnoj jedinici, unutrašnja jedinica zvoni, LED lampica se
pali i prikazuje se slika koju snima kamera na spoljnoj jedinici na monitoru unutrašnje jedinice.
Šta moţe da uradi vlasnik?
1. Pritisne UNLOCKS taster kojim se otključava električna brava sa kojom je spojen interfon
2. Pritisne INTERCOM taster da bi razgovarao sa posetiocom (ako je vaš interfon tipa sa
slušalicom, podignite slušalicu)
3. Ako vlasnik ne ţeli da odgovori na poziv posetioca, ne mora ništa da radi. Sistem će nakon
60 sek. da ode u stanje mirovanja.
Nakon što sistem ode u stanje mirovanja, vlasnik moţe da pritisne taster MONITOR kako bi
aktivirao spoljnu jedinicu i video prostor koji snima kamera.
Kad je na monitoru prikazan video koji šalje spoljna jedinica, pritiskom na taster MONITOR prekida
se video prikaz.
Video prenos i interni razgovor
Vlasnik video interfona moţe u svakom trenutku da pritisne taster MONITOR I da proveri šta se
dešava u prostoru ispred spoljne jedinice. Kad se aktivira video prenos, vlasnik moţe da pritisne
taster INTERCOM I da aktivira glasovnu konverzaciju između unutrašnje I spoljne jedinice.
LCD monitor se “gasi” I odlazi u stanje mirovanja 60 sek. po uspostavljanju video prenosa.
Pogledajte slike na strani 9 originalnog uputstva.
Preporučena visina za montaţu spoljne jedinice u odnosu na tlo je 1,5 – 1,7 m.
Umotajte konektor kabla sa trakom pre nego što ga progurate kroz rupu na zidu, kako bi izbegli
oštećenje konektora.
1. Pričvrstite noseći deo spoljne jedinice na zid pomoću tipli i vijaka (pre pričvršćivanja
provucite kabl kroz centralu rupu).
2. Ubacite konektor kabla u utično mesto na spoljnoj jedinici i pričvrstite spoljnu jedinicu na
noseću korpu (koju ste prethodno montirali na zid).
3. Pritegnite vijke do kraja
NAPOMENA:
1. NEMOJTE DA INSTALIRATE SPOLJNU JEDINICU NA MESTO GDE BI BILA
IZLOŢENA DIREKTNOM SVETLU SUNCA, NEKOJ REFLEKSIJI SVETLA OD
DRUGE ZGRADE I SL. TAKOĐE, SPOLJNA JEDINICA NE SME DA BUDE
IZLOŢENA JAKOJ KIŠI.
2. Nemojte da instalirajte spoljnu jedinicu na mestu gde bi bila izloţena velikoj količini
prašine ili vlage, oksidne kiseline, ili nekog drugog gasa ili kiseline.
3. Nemojte da instalirate spoljnu jedinicu na mestu gde moţe (slučajno) lako da se izgrebe
sočivo kamere. Očistite sočivo kamere bar jednom mesečno sa mekom krpom i bez
upotrebe nagrizajućih tečnosti.
4. Proverite da li su kablovi konektovani u spoljnoj i unutrašnjoj jedinici.
Montaţa unutrašnje jedinice - monitora
Pogledajte slike na strani 10 originalnog uputstva.
Preporučena visina za montaţu spoljne jedinice u odnosu na tlo je 1,5 – 1,7 m.
Umotajte konektor kabla sa trakom pre nego što ga progurate kroz rupu na zidu, kako bi izbegli
oštećenje konektora.
1. Pričvrstite noseći deo unutrašnje jedinice na zid pomoću tipli i vijaka.
2. Ubacite konektor kabla u utično mesto na unutrašnjoj jedinici i pričvrstite unutrašnju
jedinicu na noseću korpu (koju ste prethodno montirali na zid).
Postoji još jedan način montaţe unutrašnje jedinice - umesto na zid moţe da se postavi na ravnu
površinu momoću nosača.
NAPOMENA:
1.
2.
3.
4.
5.
Nemojte da instalirate unutrašnju jedinicu blizu elektronskih i/ili električnih uređaja kao
npr. Računar, TV, video rekorder zato što moţe doći do smetnji i do lošijeg kvaliteta video
signala.
Nemojte dozvoliti da vam monitor ispadne na pod.
Nemojte da prskate vodu ili neku drugu tečnost na monitor
Isključite napajanje s unutrašnje jedinice ako sistem neće da se koristi u duţem
vremenskom periodu
Ovaj uređaj je predviđen za korišćenje u normalnim klimatskim uslovima i nije
preporučljivo da se koristi na mestima gde je velika vlaga, prašina i druge vrste prljavštine.
Povezivanje
Povezivanje za slučaj: jedna kamera jedan monitor
Specifikacija
Spoljna jedinica
T-01C
380 TV linija
¼ u boji
F6.0, ugao cca 69 stepeni
1,5 LUX
6 belih LED lampica
125x90x32 mm
Rezolucija
Kamera
Sočivo / ugao
Najniţi stepen
Izvor svetla
Dimenzije
T-03C
380 TV linija
¼ u boji
F6.0, ugao cca 69 stepeni
1,5 LUX
5 belih LED lampica
50,40x124x44,50 mm
Kako povezati interfon sa električnom bravom
Unutrašnja jedinica
Napajanje
LCD displej
Rezolucija:
Signal zvona
Potrošnja
Dimenzije
Napajanje
LCD displej
Rezolucija:
Signal zvona
Potrošnja
Dimenzije
T-709C
AC 100 – 250V / DC15V
7” (dijagonala 17,78 cm)
1440x234L
Pet melodija zvona
Mirovanje: 130mW,, Rad: 14W
243x160x27 mm
T-708C
AC 100 – 250V / DC15V
7” (dijagonala 17,78 cm)
1440x234L
Pet melodija zvona
Mirovanje: 130mW,,
Rad: 14W
243x160x27 mm
T-706C
AC 100 – 250V / DC15V
7” (dijagonala 17,78 cm)
1440x234L
Pet melodija zvona
Mirovanje: 130mW,,
Rad: 14W
235x165x30 mm
T-608C
AC 100 – 250V / DC15V
3,5” (dijagonala 8,89 cm)
480x234L
Pet melodija zvona
Mirovanje: 130mW,,
Rad: 10W
165x145x34,50 mm
Kako povezati interfon sa elektromagnetnom bravom
Povezivanje za slučaj: jedna kamera više monitora
Kako povezati interfon s bravom ako je više monitora u sistemu
Download

Uputstvo za upotrebu (pdf)