2.4GHz Digitalni
bežični Video Interfon
Uputstvo za korišćenje
(3) MONITOR
Kad je monitor na stanju mirovanja, možete da pritisnete taster
kojim ―budite‖ monitor.
Ako pritisnete taster
još jednom monitor će prikazivati sliku koju mu šalje spoljna
jedinica. Pritisnite taster
još jednom da bi prekinuli monitoring i da monitor ode na stanje
mirovanja.
Ako je monitor prijavljen na više spoljnih jedinica, višestrukim pritiskom na taster
prelazite na prelaz slike sa kamere: CAM1, CAM2, CAM3, CAM4 (t.j. koliko ih ima u
sistemu); Kad pregledate sliku koju šalje poslednja kamera, pritiskom na taster
monitor
odlazi na stanje mirovanja.
(4) PUNJENJE BATERIJE U MONITORU
Priključite monitor na punjač I ostavite ga da se baterija napuni do kraja (minimalno 5 sati).
Posle toga, svaki put kad priključite punjač na monitor ostavite da se baterija puni minialno
3 sata.
LED 2 lampica svetli crveno kad je punjenje u toku, a zeleno kad se baterija napuni.
Takodje, kad se baterija isprazni, ikonica baterije na displeju menja se sa zelene na crvenu:
。
C - FOTOGRAFIJE
(1) SNIMANJE FOTOGRAFIJE
Kad je na monitoru prikazana slika koju šalje spoljna jedinica, kratkim pritiskom na taster
snimate jednu fotografiju, a ako držite taster monitor snima fotografije sve dok je pritisnut
taster.
Ako na poziv sa spoljne jedinice nije bilo nikakve reakcije od strane monitora, sistem
automatski snima fotografiju po isteku 10 sekundi od pritiska na taster spoljne jedinice.
Kad se popuni memorija koja može da prihvati do 100 fotografija, nova fotografija se snima
tako što se automatski briše najstarija.
(2) PREGLED FOTOGRAFIJA
Pomoću tastera
možete da pregledate snimljene fotografije (samo ako monitor ne
prikazuje u realnom vremenu ono što snima spoljna kamera) .Pritiskom na taster
da
izađete iz režima pregleda fotografija.
● Zahvaljujemo se na kupovini KELEC bežičnog video interfona
● Molimo, pročitajte pažljivo ovo uputstvo pre korišćenja uređaja I postuptite prema
uputstvu prilikom instalacije i korišćenja
● Ako imate bilo kakve nejasnoće obratite se uvozniku i/ili serviseru.
(3) BRISANJE FOTOGRAFIJA
Isključite monitor preko hardvrskog prekidača.
Pritisnite istovremeno tastere
i
i držeći ih pritisnute prebacite prekidač na On. Displej
prikazuje tekst: ‘Delete all photo, please wait‘ ‗no photo , Please Power off‘, Nakon ove
procedure, sve snimljene fotografije izbrisane su iz memorije monitora.
Isključite monitor na prekidač i opet ga uključite.
8. RADNO OKRUŽENJE
(1) Radna temperatura: -15C — + 55C (2) Radna relativna vlažnost: ≤85%
9. NAPOMENE
(1) Nemojte da pokrivate mikrofon i/ili zvučnik u toku govorne komunikacije
(2) Uvek koristite odgovarajuće adaptere zanapajanje (izlazni napon I polaritet) .
(3) Nemojte samostalno da servisirate ovaj uređaj, poverite to ovlašćenom serviu. Takodje,
bilo kakvo otvaranje uređaja dovodi do gubitka garancije, a takođe I do mogućeg
oštećenja uređaja I rizika od naponskog udara.
-8-
Proizvodi:
KindyElectronic Kina
Ekskluzivni uvoznik za Srbiju i Crnu Goru
Jovanke Radaković 27A, Beograd
+381 11 2991 888
www.symbolin.com
1.UVOD
KELEC video interfon može da se koristi za stanove, kuće, vile, hotele, kancelarije, javne
zgrade i sl.
Spoljna jedinica s kamerom je jednostavna za instalaciju, a unutrašnju jedinicu – bežični
monitor - možete da koristite svugde gde imate domet signala sa spoljne jedinice.
Unutrašnju jedinicu možete da okačite na zid, da je postavite na sto, klupski stolić u dnevnoj
sobi … svugde, osim mesta gde može da bude izložen vlazi, prskanju vodom i izložen
direktnoj sunčevoj svetlosti.
2. KARAKTERISIKE VIDEO INTEFONA
(1) 2.4GHz digitalna frekfencija podrazumeva kodiranu komunikaciju između spoljne I
unutrašnje jedinice. Maksimalni domet je 300 m na otvorenom, a u gradskim uslovima
domet je oko 100 m.
(2) Spoljna jedinica zahvaljujući ugrađenim IC diodama ima odlično I noćno osmatranje;
(3) Na spoljnu jedinicu je montiran štitnik od prskanja vode, ali preporučujemo da , ako je to
ikako moguće, jedinicu s kamerom maksimalno zaštitite od kiše, prskanja vode, I
direktne sunčeve svetlosti.
(4) 3.5 inch TFT monitor
(5) Interna komunikacija između spoljne jedinice i monitora obavlja se preko spikerfona na
obje jedinice. Otključavanje električne bave takođe se obavlja bežičnim putem (električna
brava I napajanje za istu nije uključeno u paket sa video interfonom)
(6) Monitor poseduje 16 melodija za poziv sa spoljne jedinice;
(7) Datum i vreme na ekranu;
(8) Monitor poseduje memoriju za do 100 fotografija, proširena memorija može da primi do
500 fotografija posetilaca koji su pritisnuli na pozivni taster (uključujući I one fotografije
koje je korisnik ručno snimio pritiskom na taster na monitoru) . Uz svaku fotografiju
beleži se datum I vreme kad je zabeležena.
(9) Monitor omogućava podešavanja osvetlenja I jačine zvuk
(10) Monitor poseduje mini USB konektor preko kojeg se puni ponovo punjiva baterije
(LiON). Baterija je izmenljiva.
(11) Jedna spoljna jedinica podržava ukupno do 4 interna monitora istovremeno;
3. SADRŽAJ PAKOVANJA
(1) Spoljna jedinica s kamerom: 126×93×30mm; štitink od kiše 12mm
(2) Monitor: 141×87×20mm
(3) Napajanje (adapter) spoljne jedinice:
Ulaz: 100-240V 50/60Hz Izlaz: 5V/1A Dužina kabla: 150cm
(4) Adapter za napajanje za monitor;
Ulaz: 100-240V 50/60Hz Izlaz: 5V/500MA ili 1A Dužina kabla: 80cm
(5) Litijumska, ponovo punjiva baterija za monitor
(6) Uputstvo za upotrebu
(7) Vijci i ….. za spoljnu jedinicu.
-2-
(2) RAZGOVOR I OTKLJUČAVANJE SPOLJNE BRAVE
Kad posetilac pritisne pozivni taster na spoljnoj jedinici, unutrašnji monitor (monitori) emituju
melodiju zvona i prikazuju prostor kojeg snima kamera na spoljnoj jedinici.
A. Pritisnite taster
na monitoru I automatski aktivirate mikrofone I zvučnike na
spoljnoj jedinici I na monitoru, tako da možete da razgovarate sa posetiocem. Ako je
na sistem povezano dva ili više internih monitora, ostali monitori vide sliku koju šalje
spoljna jedinica, ali ne mogu da čuju razgovor kojeg vode spoljna jedinica I monitor
sa kojeg je uspostavljena govorna veza.
Ako monitor koji je uspostavio glasovnu komunikaciju želi da oslobodi govorni kanal,
može da pritisne taster
čime se raskida veza, a na drugom monitoru se pritisne
taster
čime taj drugi monitor uspostavlja govornu komunikaciju sa spoljnom
jedinicom.
Kad je monitor u glasovnoj komunikaciji sa spoljnom jedinicom, možete da pritisnete taster
kojim aktivirate električnu bravu i omogućavate posetiocu da otvori vrata I udje u kuću /
stan I sl.
Displej prikazuje znak za otključavanje. Kad otpustite taster
nestaje ikonica sa displeja.
Pritiskom na taster
isključujete sliku na monitoru I monitor odlazi na satnje mirovanja.
Ako ne pritisnete ni jedan taster, monitor automatski odlazi u stanje mirovanja posle 30 sek.
B. Ako ne želite da otključate vrata posetiocu možete da sačekate da se interfon
samostalno isključi, ili pritisnite taster
čime isključujete monitor koji odlazi na stanje
mirovanja.
NAPOMENA: ako je na sistem priključeno dva ili više monitora, molimo da monitore udaljite
jedan od drugog kako bi izbegli mikrofoniju.
-7-
6. INSTALACIONO UPUTSTVO
Spoljna jedinica sa kamerom treba da se instalira na zaštićeno mesto od direktne sunčeve
svetlosti, kiše I prskanja vodom.
Visina na kojoj je poželjno da se postavi je: 1,5-1,7 m.
Ako između kamere I monitora postoji više prepreka, signal će biti oslabljen. Proverite na
monitoru (postavite ga na željeno mesto u stanu) da li je signal jednako dobar kad pomerate
spoljnu jedinicu na mestu gde želite da je postavite. Izaberite najbolju poziciju I po vertikali I
po horizontali.
Verovatno ćete morati da produžite kabl za napajanje spoljne jedinice. Preporučujemo da
dobro izolujete žice.
(1) Odvijte vijak na dnu spoljne jedinice, sklonite zadnji deo i pričvrstite ga na zid.
(Pic 1)
(2) Na zadnjoj strani spoljne jedinice nalaze se mikro klema sa kontaktima (slika Pic 2)
NO: otvoreni kontak za električnu bravu. Kontak je stalno otvoren i prilikom pritiska na taster
za otvaranje brave spoljna jedinica prespaja kontakt NO sa kontakom COM i brava se
otvara
COM: kontakt za bravu (zajednički – u jednom slučaju sa NO, a u drugom sa NC
kontaktom)
NC: zatvoreni kontakt za bravu. Kontak je stalno zatvoren i prilikom pritiska na taster za
otvaranje brave spoljna jedinica odspaja kontakt NO sa kontakom COM i brava se otvara
GND: masa napajanja (minus)
+ 5V: napajanje (plus)
U zavisnosti od tipa električne brave potrebno je izabrati način spajanja:
Kombinacija NO / COM ili NC / COM.
Na programskim prekidačima, možete da podesite vremensko trajanje otvorene brave
prema sledećoj tabeli:
A Vreme otključavanja 1 sekund (prvi prekidač je gore, a ostala dva dole)
B Vreme otključavanja 4 sekunde (drugi prekidač je gore, a ostala dva
dole)
C Vreme otključavanja 8 sekundi (treći prekidač je gore, a ostala dva
dole)
-4-
(Pic 2)
(3) Kad priključite električnu bravu, spojite napajanje: minus na GND a plus na +5V.
Ako je udaljenost od adaptera do brave mala (MANJA OD 5 m), možete da koristite adapter
dobijen u kompletu sa interfonom, ali ako je udaljenost veća zbog gubitka kroz kabl
potrebno je koristiti adapter sa izlazom 6V / 1A.
NAPOMENA: pre instaliranja spoljne kamere isključite napajanje.
-5-
7. UPUTSVO ZA PROGRAMIRANJE UNUTRAŠNJE JEDINICE
4. SPOLJNA JEDINICA S KAMEROM
Napomena: kad je sistem u funkciji internog razgovora (a nema zida između njih), potrebno
je da razmak između spoljne jedinice I monitora bude preko 6 m kako bi se izblegla
mikrofonija.
A - PODEŠAVANJE
(1) DATUM I VREME
Kad je monitor na stanju mirovanja, pritisnite taster na 3 sek.. Na displeju se na donjoj
statusnoj liniji pojavljuje slovo T, čime se pokazuje da možete da podesite tačno vreme i
datum.
Datum je u formatu (year/month/day – godina/mesec/dan), a tekuće vreme u formatu
(hour/min – sat/minut):
Podešavanje vršite preko tastera ,
(pomeranjelevo/desno), t.j. preko tastera ▲, ▼
da podesite vrednost polja koje ima sivu podlogu.
(2) MELODIJA I JAČINA ZVONA
Kad je interfon na stanju mirovanja, pritisnite kratko taster da izaberete melodiju kojom će
se interfon oglašavati kad dođe do poziva posetioca. Na raspolaganju imate 16 melodija.
Kad pritisnete taster uređaj reprodukuje melodiju. Pomoću tastera
podešavate jačinu
zvuka, nivoi su: 1 – 2.
(1) Sočivo kamere (2) Zvučnik
(3) Pozivni taster (4) LED lampica
(5) Mikrofon (6) Infracrvene lampice (7) Štitnik od kiše (8) prekidači
(9) Taster koda (10) Kleme (11) Antena
(12) Rupe za vijke
(13) Rupa za fiksiranje
5. UNUTRAŠNJA JEDINICA - MONITOR
(3) JAČINA ZVUKA U TOKU RAZGOVORA
Za vreme internog razgovora između spoljne i unutrašnje jedinice možete da podesite
jačinu zvuka pomoću tastera
, nivoi su: 0 - 7
(4) OSVETLJENJE
Za vreme internog razgovora između spoljne i unutrašnje jedinice možete da podesite nivo
osvetlenja displeja pomoću tastera ▲ ▼, nivoi su: 0 – 7
B – RAD S INTERFONOM
(1) UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE MONITORA
uključivanje: Prebacite prekidač za napajanje na ―ON‖, LED 1 lampica počinje da svetli
crvenom svetlošću i interfon emituje melodiju zvona.
isključivanje: Prebacite prekidač za napajanje na ―OFF‖, LED 1 se gasi。
Kad se uključi monitor, na displeju se prikazuje jačina signala koju monitor dobija od spoljne
jedinice: maksimalni nivo je 6
Takođe, u gornjem levom uglu je ikonica napunjenosti baterije (maksimalni broj segmenata
kad je baterija puna je 4)
-6-
(1) Zvučnik (2) 3.5 inch TFT ekran (3) Antena (4) Mikrofon
(5)
‗Monitor‘ taster (6)
‗taster za otključavanje t.j. aktiviranje električne brave
(7)
taster za aktiviranje mikrofona na spoljnoj jedinici (razgovor sa spoljnom jedinicom)
(8)
taster LEVO (9) ▼ taster DOLE (10) taster DESNO (11) LED 1 (12) LED 2
(13)
‗Camera‘ taster – snimanje fotografija (14) ▲ taster GORE (15) MiniUSB
konektor za punjač (16) prekidač On/Off (uključen/isključen) (17) Rupe za kačenje na zid
(18) Poklopac spremišta baterije (19) Lithium baterija (20) držač monitora na stolu.
-3-
Download

Uputstvo za upotrebu (pdf)