PREDGOVOR:
Ovaj Atlas namenjen je specijalizantima radiologije, kao i mladim radiolozima
koji žele da se posvete neuroradiologiji. Kao što mu i ime kaže, on sadrži mnogo
slika, a malo teksta, te prema tome ne pretenduje da bude udžbenik
neuroradiologije, ali se nadamo da kao mala slikovna enciklopedija sa opisima
najvažnijih neuroradioloških patoloških entiteta može biti koristan u savladavanju
neuroradiološkog imidžinga.
U Atlasu je najvećim delom korišten materijal Odelenja neuroradiologije Instituta
za radiologiju KCS, te ovom prilikom zahvaljujem mojim kolegama
dr Prstojević Branku, dr Vučković Veri, dr Bekerus Aleksandru i dr Vuković Vesni
čije sam snimke upotrebila. Manji deo materijala potiče sa CD izdanja
Neuroradiology, Anne Osborn i saradnika.
Svetlana Milošević – Medenica, dr sci med.
Kongenitalne anomalije
Dandy-Walker-ova anomalija
MR (T1W aksijalni i sagitalni slojevi): Retrocerebelarno postoji veća likvorska
kolekcija, odnosno proširenje subarahnoidalnog prostora koje široko komunicura
sa nešto širom IV komorom. Hemisfere cerebeluma su hipoplastične, a moždano
stablo lako dislocirano prema gore i napred. Nema znakova hidrocefalusa
supratentorijalno.
Shizencefalija
MR (sagitalni i aksijalni slojevi T1W): Vidljiva je linearna brazda koja povezuje
levu Silvijevu fisuru sa lateralnim zidom leve lateralne komore. Postoji promena
signala okolnog korteksa sa uvlačenjem kortikalne supstance duboko u belu
masu. Leva lateralna komora je šatorasto izvučena na mestu spoja, što je
karakteristično za ovu anomaliju.
MR (aksijalni slojevi T2W): U ovom slučaju još je naglašenija pukotina koja spaja
korteks sa levom lateralnom komorom. Komorni sistem je u celosti proširen.
Arnold - Chiari I anomalija
MR (sagitalni slojevi T1W):
Vidljiva je manja prominencija
cerebelarnih tonzila kroz
foramen magnum u početni deo
cervikalnog kičmenog kanala.
Supratentorijalno nalaz
je uredan.
Arnold - Chiari II anomalija
MR (sagitalni slojevi T1W):
Osim hernijacije tonzila cerebeluma
postoji i siringomijelija cervikalnog
dela medule spinalis.
Traumatske lezije
C
Akutni ekstracerebralni hematomi
CT: Dvostruki akutni epiduralni hematom, desno temporalno i desno
parijetalno. Kolekcija je vretenastog oblika.
CT: Akutni subduralni hematom desno frontotemporoparijetalno.
Kolekcija je lučnog oblika i širi se preko većeg dela hemisfere.
Prisutni su i znaci subarahnoidalne i intraventrikularne hemoragije.
F
Subakutni
subduralni hematomi
CT: Desno
frontotemporoparijetalno
vidljiva je opsežna zona,
gotovo izodenzna sa
moždanim parenhimom,
koja je od parenhima ipak
jasno ograničena. Izražen je
kompresivni efekat na
mediosagitalne strukture.
a
b
Hronični subduralni hematomi
a.: CT: Obostrano se vide subduralne hipodenzne kolekcije gustoće
likvora sa vidljivom kapsulom prema moždanom parenhimu.
b.: CT: Vidljiva je opsežna subduralna hipodenzna kolekcija desno
frontotemporoparijetalno sa izraženim kompresivnim efektom na
mediosagitalne strukture.
Subduralni hematom
Klasična karotidna angiografija: U venskoj fazi vidi se ispod tabule
interne kosti veća avaskularna zona koja potiskuje venske strukture
prema kaudalno i medijalno i koja će odgovarati ekstracerebralnoj
kolekciji (hematomu).
Sklopetarna povreda
CT: Levo frontotemporalno
vidljivo je manje strano telo
intenziteta metala (projektil) koje
E
daje izražene artefakte. Oko
njega prisutan je manji
traumatski intracerebralni
hematom. Takodje postoji u istoj
regiji impresivna fraktura –
ulazna putanja projektila.
Tumori
Intrakanalikularni neurinom akustikusa
MR (T1W aksijalni sloj pre- i postkontrastno): Levi unutrašnji
slušni hodnik ispunjen je u celosti mekotkivnim sadržajem koji se
intenzivno prebojava kontrastnim sredstvom. Tumor je lokalizovan
isključivo unutar meatusa.
13
Neurinom akustikusa
Pneumomeatografija: Vazduh ispunjava subarahnoidalni prostor
leve pontocerebelarne cisterne, ali ne ulazi u meatus acusticus
internus. Ova metoda se više ne koristi od uvodjenja MR, a inače se
izvodi intratekalnom aplikacijom vazduha, a potom skeniranjem PC
uglova u položaju na boku.
Holesteatom
CT: U levom PC uglu vidljiva je velika hipodenzna masa,
delom rubno kalcifikovana, gustoće tečnosti i masnog tkiva, koja
komprimira IV komoru i izaziva hidrocefalus III i lateralnih
komora.
Meningeom
pontocerebelarnog ugla
a
b
a.: MR (T1W aksijalni
prekontrastni i koronarni
postkontrastni sken): Vidljiva
je okruglasta, jasno
ograničena tumorska
formacija u desnom PC uglu
homogene strukture koja se
intenzivno prebojava
kontrastnim sredstvom.
b : MR (T2W koronarni
skenovi). Oba unutrašnja
slušna hodnika se jasno
diferenciraju i slobodni su.
Prema tome se sa velikom
sigurnošću može isključiti
neurinom akustikusa, pa se
najverovatnije radi o
meningeomu PC ugla. Tumor
se prikazuje u vidu zone
hipersignala u T2W.
Meningeom PC ugla
CT (postkontrastni) :
desnom PC uglu vidljiva je
jasno ograničena zona
intenzivne patološke
opacifikacije koja potiskuje
IV komoru i izaziva
hidrocefalus
supratentorijalno.
DSA:
U projekciji desnog PC
ugla vidljiva je opsežna
zona intenzivne patološke
vaskularizacije koja dolazi
iz duralnih grana sifona
karotide.
Neurinom trigeminusa
MR (T1W aksijalni sloj pre- i postkontrastno): Masa u obliku peščanog
sata u formi hipersignala smeštena je delom infratentorijalno, u
području desnog PCU, a delom supratentorijalno, temporobazalno.
Nakon aplikacije kontrastnog sredstva masa se intenzivno i homogeno
prebojava kontrastnim sredstvom.
Meningeomi
a.: CT (postkontrastni):
Meningeom poda zadnje jame
koji se kroz foramen magnum
spušta u cervikalni segment
a
kičmenog kanala.
b.: CT (postkontrastni):
Konveksitetni meningeom leve
parijetalne regije.
Ovi tumori su najčešće spontano
hiperdenzni, jasno ograničeni,
intenzivno se opacifikuju
kontrastnim sredstvom i okruženi
su najčešće obilnim edemom.
b
Glomus jugulare
MR (aksijalni
slojevi T1W i T2W):
U nivou desnog
jugularnog foramena
vidljiva je mekotkivna
masa koja destruiše
vrh piramide i zauzima
pontocerebelarnu
cisternu.
Pilocitični astrocitom
CT (postkontrastni): U levoj hemisferi cerebeluma vidljiva je zona heterogenog
denziteta, pretežno hipodenzna, gustoće likvora, sa manjim solidnim delom
posteriorno koji se intenzivno prebojava kontrastnim sredstvom. Izražen je
kompresivni efekat na IV komoru, a supratentorijalno postoji umeren hipertenzivni
hidrocefalus III i lateralnih komora.
MR (T1W bez kontrasta): Na sagitalnim slojevima jasno su vidljive solidna i
cistična komponenta ekspanzije, kao i kompresivni efekat na moždano stablo.
Oligodendrogliom
MR (sagitalni slojevi
T1W i aksijalni slojevi T2W):
Vidljiva je masa inhomogene
strukture intraventrikularno
koja sadrži fokuse
hiposignala u obe sekvence.
Ovi fokusi odgovaraju
depozitima kalcijuma.
Neuroblastom
CT (postkontrastni):
Velika masa levo frontalno i
periventrikularno
inhomogene strukture sa
prisustvom cistične
komponente i bizarnih
kalcifikata.
MR (T2W): Intraventrikularni
neuroblastom prikazan je u
formi mase inhomogene
strukture koja sadrži zone
intenzivnog hiposignala.
Ove zone odgovaraju
depozitima kalcijuma unutar
tumora.
Papilom horioidnog pleksusa
CT (bez kontrasta): U levoj lateralnoj
komori vidljiva je velika masa
inhomogenog denziteta, pretežno
gustoće kalcijuma, sa centralnim
razredjenjem.
Vidljiva je ekstenzija tumora izvan
komore, kao i obilan perifokalni edem.
MR (T1W i T2W): Područja
hiposignala u obe sekvence odgovaraju
kalcifikatima.
Glioblastoma multiforme
MR (T1W postkontrastni): Desno frontalno vidljiva je velika masa
inhomogenog intenziteta signala koja se intenzivno, pretežno rubno,
prebojava kontrastnim sredstvom. Centralni hipodenzitet odgovara
područjima nekroze. Prisutan je perifokalni edem, kao i kompresivni
efekat na mediosagitalne struture uz subfalksnu hernijaciju mase. Nalaz
je karakterističan za glioblastom.
Metastaza u cerebelumu
CT (postkontrastni): U desnoj hemisferi cerebeluma vidljiva je prstenasta
zona, rubno prebojena kontrastom, sa centralnom cističnom – nekrotičnom
komponentom koja se ponaša kompresivno i koja najverovatnije odgovara
sekundarnom depozitu.
Multiple metastaze
CT (postkontrastni): U levoj hemisferi cerebeluma, u području hijatusa
tentoriuma levo, kao i levo okcipitalno vidljive su manje zone patološke
opacifikacije okružene minimalnim edemom, koje će odgovarati
sekundarnim depozitima.
Kraniofaringeom
CT (postkontrastni): Unutar III komore vidljiva je masa ovalnog oblika, lako
hipodenzna u odnosu na moždanim parenhim, koja pokazuje manju ekstenziju
prema supraselarnoj regiji. U kaudalnom delu masa sadrži manji rubni kalcifikat.
Prisutan je naznačen hipertenzivni hidrocefalus
III i lateralnih komora.
MR (T1W) : Na koronarnim slojevima vidljivo je širenje mase prema kaudalno.
Ipak, hipofiza se jasno diferencira od opisane mase.
Mikroadenom hipofize
MR T1W postkontrastni: Na
koronarnim slojevima vidljiva
je u levom režnju hipofize
sićušna zona patološke
opacifikacije koja odgovara
mikroadenomu.
Makroadenom hipofize
MR T1W bez kontrasta:
Vidljiva je velika mekotkivna masa
intra-i supraselarno koja širi selu,
zauzima supraselarne cisterne i
potiskuje III komoru.
Koloidna cista III komore
CT: U prednjem delu III komore vidljiva
je manja kružna hiperdenzna zona koja
komprimira foramen Monroi i izaziva
hidrocefalus lateralnih komora.
MR (aksijalni slojevi T2W): Velika
koloidna cista III komore prikazana u
formi intenzivnog hiposignala, jasno
ograničena od okolnih struktura.
Lipom corpus callosuma
CT: Izmedju frontalnih rogova lateralnih komora vidljiva je zona
gustoće masnog tkiva, rubno kalcifikovana, koja razmiče frontalne
rogove. Nalaz je karakterističan za lipom corpus callosuma, inače veoma
redak tumor u CNS-u.
Upalni procesi
Cerebralni apsces
CT (postkontrastni): Levo temporalno vidljiva je zona prstenaste intenzivne
patološke opacifikacije, tankog i napetog zida, hipodenznog sadržaja, okružena
obilnim perifokalnim edemom, koja će odgovarati apscesnoj kolekciji.
Subduralni empijem
CT (postkontrastni): Desno frontalno, parasagitalno vidljiva je manja
tečna kolekcija oivičena intenzivnim, kontrastom prebojenim zidom koji
odgovara kapsuli empijema.
Obolenja bele mase i
atrofične promene
Multipla skleroza
MR (aksijalni slojevi T1W i T2W):
U T2W sekvenci jasno su
vidljive multiple zone različitih
dimenzija u periventrikularnoj
beloj masi, osobito uz rogove
lateralnih komora. Iste zone
vidljive su mnogo diskretnije
i u T1W sekvenci (označene
strelicama).
Binswangerova bolest
MR (T2W aksijalni slojevi): Vidljiv je naglašen hipersignal peri- i
supraventrikularne bele mase udružen sa dilatacijom sulkusa na
konveksitetu i umerenom dilatacijom komornog sistema.
Atrofične promene
MR (T1W i T2W): Vidljiva je
izražena dilatacija sulkusa na
konveksitetu mozga, bazalnih
cisterni, kao i umerena
dilatacija komornog sistema.
Nalaz odgovara kortikalnoj i
subkortikalnoj atrofiji.
Vaskularne anomalije
Subarahnoidalna hemoragija
CT: Vidljiv je hemoragični sadržaj simetrično rasporedjen u
subarahnoidalnim prostorima, perimezencefalično, tentorijalno,
kao i u obe Silvijeve fisure. Prisutan je hidrocefalus III i lateralnih
komora.
a
b
Gigantska aneurizma karotide
a.: CT (prekontrastni): Desno paraselarno
vidljiva je velika kružna hiperdenzna masa sa
intenzivnim medijalnim rubom koji odgovara
svežoj hemoragiji, kao i sveža krv u desnoj
Silvijevoj fisuri.
b.: CT (postkontrastni): Nakon i. v. aplikacije
kontrastnog sredstva dolazi do intenzivne
homogene opacifikacije promene.
c.: DSA: Vidljiva je gigantska aneurizma na
supraklinoidnom delu desne karotide.
c
Velika aneurizma na račvi karotide
CT (bez kontrasta): U području supraselarnih cisterni desno vidljiva je
sama aneurizma u formi spontano hiperdenzne strukture, jasno
ograničene. Komorni sistem je ispunjen krvlju.
CT angiografija: Prikazana je veća aneurizma na račvi desne karotide
usmerena prema napred i lateralno. Postoji spazam aa. cer. anteriores.
Aneurizma na a. communicans anterior
CT: Vidljiv je minimalni interhemisferični hematom frontobazalno -
nalaz karakterističan za rupturu aneurizme na a. comm. anterior.
Klasična karotidna angiografija: Bisagasta aneurizma na a. comm.
anterior usmerena fundusom prema dole i napred.
Aneurizma na a. communicans anterior
CT : Vidljiv je veći intracerebralni hematom desno frontalno,
kao i znaci SAH.
CT angiografija: Jasno je prikazanoa aneurizma na a. comm.
anterior usmerena fundusom udesno i prema napred. Obe aa. cer.
anteriores pune se iz LKA, dok je desni segment A1 hipoplastičan.
Aneurizma a. cerebri mediae
DSA: Na račvi desne ACM vidljiva je veća aneurizma usmerena
fundusom prema gore i napred. Distalne grane ACM su u spazmu.
CT angiografija (MIP, SSD): Isti nalaz. Aneurizma meri 1,4 cm, a
usmerenje fundusa jasno se vidi u trodimenzionalnom prikazu - SSD.
Aneurizma
a. cerebri mediae
DSA: Vidljiva je veća
bisakularna aneurizma
na račvi desne
a. cer. mediae
usmerena fundusom
prema lateralno, gore i
nazad.
Postoji spazam
distalnih grana ACM.
Aneurizma na a. communicans posterior
DSA: Vidljiva je veća sakularna aneurizma na a. comm. posterior
usmerena fundusom prema nazad i dole.
Aneurizma a. basilaris
DSA: Vidljiva je aneurizma na račvi bazilarne
arterije usmerena fundusom prema gore i nazad.
b
a
Aneurizma na levoj
a. cerebri posterior
a: CT : Vidljiva je kružna
spontano hiperdenzna
formacija perimezencefalično
levo.
C
b, c: DSA : Aneurizma
leve a. cerebri posterior usmerena
fundusom prema lateralno i gore.
Multiple aneurizme
CT angiografija (MIP,SSD): Vidljiva je velika aneurizma na desnoj
a. cer. mediji usmerena fundusom prema napred, kao i manja
aneurizma na a. comm. anterior usmerena prema napred i udesno.
a
b
c
Aneurizma Galenove vene
a: CT (pre- i postkontrastni): U zadnjem delu
III komore vidljiva je velika kružna formacija koja
se intenzivno imbibira kontrastnim sredstvom i
izaziva hipertenzivni hidrocefalus lateralnih
komora.
b: MR (sagitalni i koronarni slojevi T1W): Vidi
se da je aneurizmatska formacija inhomogene
strukture, odnosno da je delimično trombozirana.
c, d: ( DSA): Vena Galeni je aneurizmatski
proširena; postoji fistulozna konekcija sa zadnjim
horioidealnim arterijama.
d
Arterio – venska
malformacija
CT (postkontrastni):
Levo temporalno vidljiva je
grozdasta izvijugana zona
intenzivno prebojena
kontrastnim sredstvom, bez
perifokalnog edema, tipična
za AV malformaciju.
Arterio - venska malformacija frontalne regije
DSA: Vidljiva je AVM desno frontalno i parasagitalno koja se hrani
pretežno iz ogranaka a. pericallosae, kao i iz jedne jake grane ACM,
dok venska drenaža ide u sinus sagittalis superior (nije prikazana).
Arterio-venska
malformacija
temporalne regije
DSA: Vidljiva je velika
pijalna AVM levo
temporoparijetalno koja
se irigira iz proširenih
grana leve a. cerebri
mediae, a drenira preko
jedne jake kortikalne
vene u sinus sagittalis
superior.
Arterio-venska malformacija
temporalne regije
DSA: Vidljiva je veća AVM desno temporalno koja se irigira iz grana
a. cer. mediae i a. pericallosae, a drenira u sinus sagittalis superior.
Arterio-venska malformacija tentoriuma
DSA: Vidljiva je veća AVM na tentoriumu desno koja dobija irigaciju
isključivo iz desne a. cerebri posterior, a drenira se prema kranijalno, u
sinus sagittalis superior.
Arterio-venska
malfomacija leve
hemisfere
cerebeluma
DSA: Vidljiva je mala
AVM koja se irigira iz leve
PICA-e, leve AICA-e i
leve a. cerebri posterior,
a drenira u cerebelarne
vene.
Arterio-venska malformacija zadnjeg sliva
DSA: Dva slučaja malih AV malformacija u zadnjem slivu čija
vaskularizacija dolazi isključivo iz aa. posteriores cerebelli.
Duralna AV malformacija područja lateralnog sinusa
MR (T2W): Desno okcipitalno vidljiva je manja zona intenziteta tekuće krvi
(signal void) koja će odgovarati proširenom drenažnom venskom krvnom
sudu.
DSA: Vidljiva je duralna AV malformacija koja se irigira iz jake zadnje grane
a. temporalis superficialis, a drenira u manje vensko jezerce, a potom u
lateralni sinus (Tip IV).
Duralna AV malformacija tentoriuma
CT: Vidljiv je intracerebralni hematom levo temporalno u početnoj
rezoluciji.
DSA (arterijska i venska faza): Na samom tentoriumu vidljiva je
duralna AV malformacija koja se irigira iz duralnih grana sifona
karotide, a prazni se direktno u kortikalne vene (Tip III).
Posttraumatska karotiko-kavernozna fistula
DSA: Iz desne ACI puni se već u ranoj arterijskoj fazi istostrani,
kao i kontralateralni kavernozni sinus preko interkavernoznih
veza, a krajnja venska drenaža ide u obe oftalmičke vene.
Moya Moya bolest
Klasična cerebralna angiografija, arterijska rana i kasnija faza:
Vidljiva je naznačena redukcija lumena kavernozne i supraklinoidne
porcije karotide uz redukovanu arborizaciju ACM, kao i gotovo
odsutnu vaskularizaciju u slivu ACA. U kasnijoj fazi vidi se izražena
kolateralna vaskularizacija iz zadnjeg sliva preko distalnih ogranaka
a. cerebri posterior koji preko leptomeningealnih kolaterala pune
ogranke a. pericallosae, a takodje i a. cer. mediae.
Venski angiomi
a.: Klasična karotidna
angiografija – venska faza: u
regiji centralnih vena vidljive
su diskretne četkaste strukture
tipične za venski angiom.
a
b.: DSA: Uvećana slika
malog venskog angioma:
vidljive su multiple sićušne
venske strukture koje
konfluiraju ka jednom većem
drenažnom venskom sudu.
b
Venski angiom
CT angiografija: U levoj hemisferi cerebeluma prikazana je mala
venska formacija sa brojnim sitnim venskim utokama koja će
odgovarati venskom angiomu. Nalaz je potvrdjen angiografski.
Ishemični inzulti
CT: U oba slučaja radi se
o opsežnim ishemičnim
inzultima u teritoriji ACM,
svežijeg datuna, sa još uvek
prisutnim kompresivnim
efektom na mediosagitalne
strukture. Vidljiv je
hiperdenzitet ACM kao znak
sveže tromboze.
a
Tromboza venskih sinusa
b
a. MR (sagitalni i aksijalni slojevi T1W, T2W i IR): Vidljiv je hipersignal u T1W,
kao i diskretan hiposignal u T2W u području sinus sagittalis superior, sinus rectus
i v. magnae Galeni, kao znak tromboze ovih venskih struktura.
Desno parijetalno, kortikosubkortikalno, vidljiva je zona hipersignala u T2W koja
odgovara ishemičnoj leziji - venskom infarktu.
b. MR (sagitalni i aksijalni slojevi T1W): Vidljiv je naglašen hipersignal duž celog
sinus sagittalis superior kao znak venske tromboze, jasno prikazan i na aksijalnim
slojevima u formi trougla.
Kičmeni kanal i njegov sadržaj
Hernijacija lumbalnog diska
CT: Vidljiv je minimalni mediolateralni prolaps diska L5S1
levo sa malim zahvatanjem levog i. v. foramena, kompresijom
levog korena S1 i duralne vreće.
Ekstruzija lumbalnog diska
CT: Masivni mediolateralni prolaps – ekstruzija diska L5S1 desno
koja ispunjava veći deo lumena kanala, desni lateralni recesus i
potiskuje duralnu vreću i desni koren S1 prema dorzalno i ulevo.
Postoji kaudalna migracija fragmenta.
Sekvestracija diska
(L5S1)
MR (sagitalni slojevi
T1W i T2W) : Vidljiva je
kaudalna migracija
slobodnog fragmenta
diska duž zadnje strane
korpusa S1 pršljena.
Takodje postoje izražene
degenerativne promene na
ovom disku u smislu
redukovane visine i
sniženog intenziteta
signala zbog dehidratacije.
Ekstruzija cervikalnog diskusa
MR (sagitalni slojevi T1W i T2W): U nivou C6C7 vidljiva je masivna
ekstruzija pripadajućeg diska sa izraženom kompresijom medule i
blokadom subarahnoidalnih prostora. U T2W sekvenci vidljivi su
i znaci mijelopatije u formi intramedularnog hipersignala neposredno
iznad ekstruzije.
Spondilodiscitis
MR (sagitalni slojevi a-T1W, b-T2W i c ''fat saturation''): Subhondralni
delovi trupova pršljenova L4 i L5 pokazuju hiposignal u T1W i hipersignal
u T2W uz intenzivnu postkontrastnu opacifikaciju u FatSat sekvenci
kojom prilikom se opacifikuje i sam i. v. diskus. Ovakav nalaz znak je
upalnih i ožiljnih promena u sklopu spondilodiscitisa.
a
b
c
Osteohondroza
MR (sagitalni slojevi T1W pre- i postkontrastno –a,b i T2W -c): Promena
strukture subhondranih delova trupova pršljenova (hipersignal u T1W i T2W,
hiposignal u ''fat supression''sekvenci) rezultat je zamene koštane srži
masnim tkivom u sklopu degenerativnog procesa. U samom diskusu(L4L5)
vidljive su fisure unutar anulusa ispunjene tečnošću (c), kao i reparativno
ožiljno tkivo u sklopu anulusa koje pokazuje postkontrastnu opacifikaciju (b).
Sinovijalna cista
MR (sagitalni slojevi
T1W postkontrastno, kao i
T2W): U zadnjem
epiduralnom prostoru u
nivou L4L5 vidljiva je jasno
ograničena rubno
opacifikovana cistična
tvorevina koja odgovara
sinovijalnoj cisti. U T2W cista
pokazuje rubni hiposignal
koji odgovara
kalcifikacijama.
a
b
Avulzija brahijalnog pleksusa
a.: Cervikalna mijelografija: Velika pseudomeningokela u
nivou C7Th1 desno.
b.:CT rekonstrukcija u koronarnoj ravni: Isti pacijent.
b
a
c
Avulzija brahijalnog pleksusa
a. Cervikalna mijelografija
b. CT – mijelografija
c. MR (koronarni slojevi T1W i T2W) Vidljive su multietažne avulzije
pleksusa desno jasno prikazane uz pomoć sve tri metode snimanja.
a
b
Avulzija brahijalnog pleksusa
a.: Cervikalna mijelografija: Opsežne pseudomeningokele u
nivoima C6C7 i C7Th1 desno.
b.: CT– mijelografija u nivou C7Th1: Aksijalni prikaz
kontrastne kolekcije – pseudomeningokele. Vidi se da je
amputiran i prednji i zadnji koren.
Avulzija brahijalnog pleksusa
CT – mijelografija: Minimalna pseudomeningokela u
nivou C6C7 levo kao znak avulzije samo prednjeg korena.
Kompresivna fraktura Th11 sa posttraumatskom siringomijelijom
MR (sagitalni i aksijalni slojevi T1W i T2W): Vidljiva je kompresivna fraktura
Th11 pršljena sa prodorom fragmenata u kičmeni kanal i značajnom kompresijom
medule spinalis. Iznad nivoa frakture vidi se u obe sekvence,osobito u T2W,
proširenje centralnog kanala medule - siringomijelija.
Intraduralni
ekstramedularni
ekspanzivni proces
Ascendentna mijelografija:
Vidljiv je relativni stop kontrastnog
sredstva u nivou donjeg ruba Th12
koje ipak oskudno pasira prema
kranijalno od visine Th11. Defekt
kontrastnog stuba smešten je
nešto više desno. Ovakav nalaz
odgovaraće intraduralnom
ekstramedularnom ekspanzivnom
procesu po tipu meningeoma ili
neurinoma.
Meningeom
MR (T1W pre- i postkontastno, sagitalni i koronarni slojevi):
U nivou Th8-9 vidljiv je manji ekstramedularni intraduralni ekspanzivni
proces, jasno ograničen, koji se nakon i. v. aplikacije kontrastnog
sredstva intenzivno i homogeno prebojava. Identičnu sliku daje i
spinalni neurinom.
Cervikalni
hemangioblastom
MR (sagitalni slojevi T1W pre- i
postkontrastno, kao i T2W): Duž
cele cevrikalne medule, sve do
nivoa TH3 prati se inhomogena
tvorevina, sa nepravilnim zonama
centralne nekroze i rubnim solidnim
tkivom koje se nakon i. v. aplikacije
kontrastnog sredstva intenzivno
prebojava. Slika odgovara
intramedularnom tumoru hemangioblastomu.
2005
Download

CT (postkontrastni)