1. Intrakranijalne varijable uključuju a. intrakranijalni pritisak b. cerebralni perfuzioni pritisak c. cerebralni krvni protok d. sve je tačno e. ništa nije tačno 2. Volumen mozga zavisi od a. volumena intrakranijalne arterijske krvi b. volumena intrakranijalne venske krvi c. volumena cjelokupne krvi u mozgu d. volumena cjelokupne krvi u tijelu e. srednjeg arterijskog pritiska 3. Intrakranijalne aneurizme su a. Kongenitalne vaskularne lezije b. Kongenitalne neoplastične lezije c. Uzrok traumatske subarahnoidalne hemoragije d. Locirane na bifurkacijama magistralnih moždanih arterija e. Tačno je a, c, d 4. Intrakranijalne aneurizme se najčešće nalaze na : a. Srednjoj cerebralnoj i prednjoj komunikantnoj arteriji b. Srednjoj cerebralnoj i stražnjoj komunikantnoj arteriji c. Prednjoj komunikantnoj i stražnjoj komunikantnoj arteriji d. Bazilarnoj i karotidnoj arteriji e. Karotidnoj i prednjoj cerebralnoj arteriji 5. Robinovo pravilo za tumore stražnje jame kod djece glasi a. Povraćanje nakon kojeg se javlja glavobolja je karakteristično za ependimome, dok kod pilocitičnih astrocitoma i meduloblastoma prvo nastaje glavobolja pa povraćanje b. Povraćanje i glavobolja su obavezni znaci tumroa stražnje jame c. Kada povraćanje prati glavobolju uvijek treba pomisliti na maligne tumore d. Glavobolja se javlja kod malignih tumroa , a povraćanje ugalvnom kod benignih e. Glavobolja i povraćanje su posljedica hidrocefalusa koji je uzrokovan tumorom 6. Primitivni neuroektodermalni tumori (PNET) se javljaju: a. Isključivo infratentorijalno kod djece b. infratentorijalno kod djece, a kod adulta supratentorijalno c. kod male djece(<1 godine) i zato ih je opasno operirati d. u sklopu neurofibromatoze tip 2 e. najčešće u obliku ependimoblastoma 7. Najčešći intrinzički intrakranijalni tumor je : a. meningeom b. glioblastoma multiforme c. astrocytoma anaplasticum d. oligodendroglioma e. pineocytoma 8. Gliomi a. se u principu primarno tretiraju hirurški b. pokazuju genetske aberacije i sklonost povećanju gradusa (malignosti) tokom vremena c. reagiraju na radioterapiju u smislu odgađanje progresije d. Tačno je a, b e. Tačno je a, b, c 9. Glijalni tumori a. Nastaju iz astrocita, ependimalnih ćelija i oligodendrocita b. Nastaju iz astrocita, neurocita i ostalih glijalnih ćelija c. Nikada ne rastu unutar komora mozga d. su najčešće intrinzički dobroćudni tumori e. se obično operiraju u sklopu hirurgije baze lobanje 10. Primarni limfomi centralnog nervnog sisteam (PCNSL): a. su hirurške lezije koje treba radikalno operativno odstraniti b. su uglavnom tumori B limfocita c. optimalna terapija podrazumijeva hemoterapiju sa ili bez radioterapije d. Odlično reagiraju na steroide tako da može doći do značajne redukcije veličine limfoma unutar 48 sati e. Tačno je b, c, d 11. Epiduralni hematom nastaja kao rezultat fokalne povrede a a. povezan je sa lezijom srednje meningealne arterije nastalom nakon frakture kalvarije b. razvija se intrakranijalno između listova dure c. smatra se urgentnim stanjem, te se mora u većini slučajeva hitno operativno evakuirati d. Tačno je a, b, c e. Tačno a, c 12. Hronični subduralni hematom a. Češće nastaje kod alkoholičara, starijih i atrofije mozga i nakon trivijalne povrede glave b. je brzo rastući hamatom koji obično dovodi do dubokog poremećaja svijesti c. karakterističan je za ljude srednje životne dobi koji su dobrog općeg stanja d. tačno je a, b e. tačno je b, c 13. Hidrocefalus može biti a. hipertenzivni b. normotenzivni c. hipotenzivni d. tačno je a, b e. tačno je a, b, c 14. Hakim-­‐ Adamsov sindrom karakterizira a. Demencija, depresija, poremećaj afekata b. Demencija , glavobolja, inkontinencija c. Poremećaj hoda, parapareza, inkontinencija d. Povraćanje, glavobolja i papilloedem e. Poremećaj hoda, inkontinencija i demencija 15. Hidrocefalus je a. Kongenitalni poremećaj koji uvijek nastaje zbog noksi koje djeluju in utero b. Poremećaj dinamike likvora sa smanjenim volumenom likvora i povećanjem komora mozga c. Poremećaj dinamike likvora sa povećanjem volumena likvora d. Karakteriziran primarnim povećanjem intrakranijalnog pritiska koji dovodi do sekundarnih promjena u dinamici likvora e. Tačno je a, c 16. Inkluzioni intrakranijalni tumori uključuju : a. Koloidne ciste b. Epidermoide c. germinome d. tačno je a, c e. tačno je a, b 17. Kongenitalne arahahnoidalne ciste a. Postaju klinički manifestne tokom prve dekade života obično nakon krvarenja u lumen ciste b. Nalaze se incidentalno, kada se načini MRI ili CT mozga, jer obično ne daju kliničkemanifestacije c. mogu se liječiti medikamentima koji dovode do njihove obliteracije d. mogu se operirati mikrohirurški , endoskopski i šant procedurom e. tačno je a, d 18. Cephalocele su a. Oblik neoplastičnih lezija koje protrudiraju kroz koštani defekt kranijuma b. Protruzije tvrde moždane ovojnice kroz disrafični, medijalno situiran defekt nastao zbog nesrastanja mezenhimnih struktura glave c. Forma spinalnog disrafizma cefaličnog oblika d. Kesaste protruzije koje mogu da sadrže displastičan mozak e. Kesaste protruzije kroz medijalni defekt kranijuma koje uvijek sadrže ovojnice, mozak i venske sinuse 19. Sincipitalne cefalocele se nalaze u području a. Sfenoidalnog sinusa b. Nosne šupljine c. Korijena nosa d. Orbite e. Ispod torculara (subtorcularno) 20. Tačna je samo jedna tvrdnja a. Sve polipoidne mase unutar nosa novorođenčeta se moraju smatrati polipima dok se ne dokaže suprotno b. Sve polipoidne mase unutar nosa djetetea se moraju smatrati polipima dok se ne pokaže suprotno c. Sve polipoidne mase unutar nosa djeteta se moraju smatrati bazalnim cefalocelama dok se ne dokaže suprotno d. Sve polipoidne mase unutar nosa novorođenčeta se moraju smatrati bazalnim cefalocelama dok se ne dokaže suprotno e. Sve polipoidne mase unutar nosa se moraju smatrati bazalnim cefalocelama dok se ne dokaže suprotno. 21. Povežite tvrdnje a. Meningeom b. Kraniofaringeom c. Meduloblastom d. Adenom hipofize e. Germinom 1. Solidno-­‐cistični tumor sa kalcifikatima 2. Najčešći ekstrinzički tumor 3. IV komora kod djece 4. Nije hirurška lezija 5. U večini slučajeva se operira transsfenoidalim putem 22. Kod adulta u stražnjoj jami se u najvećem broju slučajeva nalazi a. Vestibularni švanom b. Meningeom c. Glioblastom d. Metastaza e. Ependimom 23. Meduloblastom je maligni tumor koji a. se obično javlja kod žena srednje životne dobi b. spada u disembrioplastični neuropetelijalni tumor c. spada u primitivni neuroektodermalni tumor d. često daje metastaze u pluća e. je drugo ime za glioblastom kod djece 24. Neuroepitelijalni tumori uključuju a. Glijalne tumore b. Neuronalne tumore c. Meningeome d. Tačno je a, b e. Tačno je a, b, c 25. Uzrok sekundarne epilesije kod adulta može biti : a. Tumor pontocerebelarnog ugla b. Trauma malog mozga c. aneurizma srednje cerebralne arterije d. Tačno je a,b e. Tačno je a, b, c 26. Ishemična penumbra oko fokalne lezije je a. okolni vazogeni edem koju treba tretirati Manitolom b. karakterizirana protokom krvi dovoljnim da se održi vitalnost neurona ali ne i membranska funkcija c. znak oporavka mozga oko fokalne lezije d. Indikator degeneracije mozga 27. Tretman intrakranijalnih aneurizmi se može vršiti a. Mikrohirurški b. Endovaskularno c. Gamma nožem d. Tačno je a, b e. Tačno je a, b, c 28. Arteriovenske malformcija imaju tendeciju krvarenja koja se može jednostavno izračunati u procentima ako se a. 100 oduzme od godina pacijenta b. 105 oduzme od godina pacijenta c. Veličina malformacije u centimetrima sabere sa godinama pacijenta d. Veličina malformacije u centimetrima pomnoži sa godinama pacijenta e. Izračunati volumen malformacije sabere sa godinama pacijenta 29. Monitoring neurohirurškog pacijenta uključuje mjerenje a. Intrakranijalnog pritiska b. Cerebralnog perfuzionog pritiska c. Praćenje stanja svijesti i neurološkog statusa d. Izvođenje slikovite dijagnostike e. Sve gore navedeno je tačno 30. Hordom je tumor a. Koji se nalazi u području klivusa b. Koji je vrlo maligan i koji se mora zračiti c. Kojeg nakon operacije treba tretirati protonskom terapijom d. Tačno je a, b e. Tačno je a, c 31. Neuralgija trigeminusa je: a. Kompresivni neurovaskularni sindrom b. Karakterizirana bolom u obje strane lica c. Karakterizirana unilateralnim facijalnim bolom d. Bolni sindrom koji se najbolje tretira maksilofacijalnim porcedurama e. Praćena bolom I slabošću mimične musculature A.
B.
C.
D.
Tačno je a i b Tačno je a i c Tačno je b i d Tačno je b i e 32. Znaci povišenog intrakranijalnog pritska mogu uključiti a. Bradikardiju i povraćanje b. Hemikranijalnu glavobolju c. Ispad VII kranijalnog nerva d. Mučninu koja nikad nije praćena povraćanjem e. Tahikardiju i poremećaj gutanja 33. Intrinzički intrakranijalni tumori obuhvataju : a. sve primarne intrakranijalne tumore b. primarne intrakranijalne tumore koji ne metastaziraju izvan kranijuma c. većinu ekstraaksijalnih tumora mozga d. glijalne i neuronalne tumore mozga e. samo embrionalne tumore mozga 34. Ekstrinzički intrakranijalni tumori su: a. sekundarni tumori mozga porijekla ekstrakranijalnih tkiva b. svi karcinomi koji metastaziraju u mozak c. uglavnom biološki dobroćudni tumori d. tumori mozga koji se rijetko operiraju e. su intrakranijalni tumori koji se nalaze na površini velikog mozga 35. Dječiji intrakranijalni tumori su tipično praćeni a. glavoboljom i povraćanjem b. otežanim razvojem govora c. neurološkim deficitom u obliku kontralateralne slabosti ekstremiteta d. neurološkim deficitom u obliku ipsilateralne slabosti ekstremiteta e. Neurološkim deficitom u obliku ispada kranijalnih nerava, pokretača bulbusa oka ( bulbomotora III, IV, VI kranijalni nerv) 36. Dječji intrakranijalni tumori su najčešće lokalizirani : a. Supratentorijalnom u velikom mozgu b. Infratentorijalno u 4. komori c. Infratentorijalno u donjem dijelu mezencefalona d. Supratentorijalno u diencefalonu (thalamus i hipotalamus) e. Infratentorijalno u medulli oblongati 37. Meningeomi su : a. ekstrinzički intrakranijalni tumori b. većinom dobroćudni tumor c. vrlo često zloćudni tumori d. uglavnom inoperabilni tumori e. intrinzički intrakranijalni tumori A. tačno a i c B. tačno a i b C. tačno c i d D. tačno c, d, i e 38. Dovedi u korelaciju tvrdnje a. neuralgična bol b. jutarnja glavobolja koja tokom dana prestaje, a u dužem vremenskom interval se postepeno pojačava c. unilateralni pad sluha, tinnitus i dizekvilibrijum d. unilateralni ispad kranijalnog nerva sa kontralateralnim hemisindromom A.
B.
C.
D.
neurovaskularni konflikt vestibularni švanom pontocerebelarnog ugla kardinalni znak lezije u stražnjoj jami tumor mozga 39. Glioblastoma multiforme je a. najčešći intrinzički tumor mozga b. benigni tumor sa malignom lokalizacijom c. vrlo maligan tumor d. inoperabilan tumor e. tretira se operativno, zračenjem i hemoterapijom A. tačno a, c i d B. tačno a, c i e C. tačno b D. tačno c i d 40. Arteriovenske malformacije mozga se a. operativno vrlo rijetko tretiraju b. smatraju stečenim lezijama koje često krvare c. liječe u saradnji sa vaskularnim hirurgom d. najbolje dijagnosticiraju pomoću CT-­‐a mozga e. sve tačno f. ništa nije tačno 41. Frakture lobanje mogu biti a. Linearne i impresivne b. često praćene epiduralnim hematomom c. bazalne i kalvarijalne d. praćene likvorejom e. vidljive na kraniogramu A. Tačno je samo a, b, i c B. Sve je tačno C. Tačno je samo a, b i e D. Tačno je samo a i d 42. Intrakranijalne sakularne aneurizme se a. nalaze na bifurkacijama intrakranijalnih arterija b. nalaze na intrakranijalnim venama c. nalaze i na venama i na arterijama d. u većini slučajeva nalaze na perifernim ograncima cerebralnih arterija e. nalaze u komorama mozga 43. Epiduralni hematom je : a. hitno stanje koja uglavnom zahtijeva operativni tretman b. uzrokovan povredom srednje meningealne arterije c. krvarenje unutar mozga a u blizini dure mater d. kod nekih pacijenata subduralan e. nastaje anakon rupture intrakranijalne aneurizme A. tačno je a,b,c B. tačno je a, c, e C. tačno je b,d D. tačno je a, b 44. Intrakranijalne aneurizme se mogu tretirati : a. samo mikrohirurški b. samo makrohirurški c. mikrohirurški i endovaskularno d. samo endovaskularno e. endovaskularno i radiohirurški 45. Hidrocefalus podrazumijeva a. Poremećaj dinamike likvora b. Povećanu količinu likvora u komorama mozga c. Obavezno povišen pritisak likvora d. Tačno je a,b,c e. Tačno je a,b 46. Hidrocefalus se a. Javlja samo kod djece b. Može javiti u svim dobnim skupinama c. Uvijek je praćen povećanim obimom glave d. Uglavnom se hirurški ne tretira e. Tipično uzrokuje fokalne neurološke ispade 47. Mjerenje intrakranijalnog pritiska je : a. jedna od najkomplikovanijih neurohirurških procedura b. procedura koja se nikada ne radi kod djece c. procedura koja se izbjegava kod intrakranijalnog krvarenja d. rutinska procedura u neurohirurškoj intenzivnoj jedinici e. nekorisna procedura, te se danas izbjegava 48. Kraniofaringeomi su a. zloćudni tumori b. tumori koji se protežu duž čitavog kraniofaringealnog kanala c. tumori kod djece koji se ne operiraju d. nakupine tkiva u farinksu koje podsjećaju na kranijalna tkiva e. tumori koje prati hormonski disbalans 49. Izolirani unilateralni ispad III kranijalnog nerva može biti znak a. nerupturirane intrakranijalne aneurizme b. infarkta mozga c. krvarenja u komore mozga d. povrede abducensa kod frakture baze lobanje na jednoj strani e. lezije unutar bulbusa oka 50. Dječiji tumori ponsa a. imaju odličnu prognozu b. kada se operiraju imaju dobru prognozu c. su tipično meningeomi ili meduloblastomi d. imaju jako lošu prognozu unatoč tretmana e. uvijek su dobroćudni 
Download

pitanja _medicina - Neurosurgery