Bruno Latur
nikada nismo
bili moderni
Esej iz simetrične antropologije
Sa francuskog prevela:
Olja Petronić
Novi Sad
2010
Naslov originala:
NOUS N’AVONS JAMAIS ÉTÉ MODERNES
Essai d’anthropologie symétrique
by
Bruno Latour
Éditions La Découverte, Paris
SADRŽAJ
1.
Kriza
Umnožavanje hibrida
Ponovno vezivanje Gordijevog čvora
Kriza kritike
Čudesna godina 1989.
Šta znači biti moderan?
15
17
20
23
25
2.
Ustav
Moderni ustav
Bojl i njegovi objekti
Hobs i njegovi subjekti
Posredovanje laboratorije
Svedočanstvo ne-ljudi
Dvostruka tvorevina laboratorije i Levijatana
Naučno predstavljanje i političko predstavljanje
Ustavna jemstva modernih
Četvrto jemstvo: jemstvo osujećenog Boga
Snaga kritike
Nepobedivost modernih
Šta Ustav rasvetljava a šta zamagljuje
Kraj potkazivanja
Nikad nismo bili moderni
29
31
34
37
39
41
44
47
51
53
56
58
61
64
3.
Revolucija
Moderni, žrtve sopstvenog uspeha
Veliki raskorak modernističkih filozofija
Kraj krajeva
Semiotički obrti
Ko je zaboravio bivstvovanje?
Početak vremena koje prolazi
Revolucionarno čudo
Kraj prevaziđene prošlosti
Odabir i višestruka vremena
Kopernikanski protivobrt
Od posrednika do medijatora
Od stvari po sebi do dovođenja u pitanje
Ontologije sa promenljivom geometrijom
Povezati četiri moderna repertoara
69
72
75
79
82
84
87
89
92
95
99
102
105
108
4.
Relativizam
Kako staviti tačku na asimetriju?
Načelo uopštene simetrije
Uvoz-izvoz dveju Velikih podela
Antropologija se vraća iz tropa
Nema kultura
O razlikama u veličini
Arhimedov prevrat
Apsolutni relativizam i relativistički relativizam
Male greške o razočaranju sveta
Čak i dugačka mreža ostaje lokalna u svim tačkama
Levijatan je klupko mreža
113
116
119
122
125
129
132
135
137
140
144
Sklonost marginama
Ne dodavati zločine onima koji su već počinjeni
Sve vrvi od transcendentnosti
147
150
153
5.
Preraspodela
Završni ispiti
Preraspodeljeni humanizam
Nemoderni Ustav
Parlament stvari
160
164
166
171
Bibliografija
Indeks
175
Download

NIKADA NISMO BILI MODERNI