FUDBALSKI KLUB „TELEOPTIK” OBELEŽAVA 60 GODINA POSTOJANjA
Balkanska „Barsa” kao ideal
Od davnog solidnog fabričkog kluba, preko simbola zemunske Gornje varoši, do jedne od
najboljih srpskih omladinskih fudbalskih škola, pređen je dug put. „Teleoptikov” i
„Partizanov” sportski centar, zvani „Zelmunelo”, veliki je rasadnik odličnih fudbalera i
trenera. Odatle su potekli Dejan Stanković, Albert Nađ, braća Milošević, tu se brusili Saša
Ilić, Igor Duljaj, Danko Lazović, trenersko umeće pekli stručnjaci poput Vladimira
Vermezovića... A sada tamo stasavaju neki drugi asovi za koje ćemo tek čuti
Tekst: NR Pres
Fotografije: Svetlana Dingarac
Počeelo je pre šezzdeset godinaa. Prvog sepptembra 19522. u
delo je
j pretočenaa želja radnikka tada uzorrne firme i
form
miran je Fudbbalski klub „Teleoptik”. Da okuplja
zalju
ubljenike, da neguje sporrtsku i opštu etiku, da poodiže
zdrav
ve generacijee. Bez imperrativa da nappravi velike
takm
mičarske rezuultate.
– U dugom
d
nizu
godin
na, klub je
polak
ko
napreedovao,
dostigavšši drugoligašški nivo – po
odseća Braniislav
Jeremić, sekretar i jedna od legen
ndi „Teleopttika”. – U
početku je
j postojao samo
s
prvi tim
m, kasnije jee
organizov
van i rad sa mlađim seleekcijama. Deeo Zemuna
oko Gorn
nje varoši sn
nažno se iden
ntifikovao saa klubom, štoo
je i nas
n još više
obav
vezivalo.
Nasto
ojali smo daa klub sačuvaa, pre svega,, visoke
stand
darde ponašaanja, da svi nnjegovi članoovi budu u
svako
om pogledu uzorni. Ondda su došle ggodine kriza i
potreesa. Preduzećće iz kojeg je klub nikaoo tonulo je u
problleme. Čelni
ljudi fudbalskog
klubaa
„Teleeoptik”, pre
svih pokojni
Slobodan
n Jokić, proccenili su tadaa da bi se trebalo vezati
za neki jaači sportski kolektiv
k
i tak
ko izbeći po
otpuno
gašenje. Prva ponudaa upućena je najbližem, FK
F
n
na pozzitivan odgov
vor. Potom
„Zemun””, ali nismo naišli
smo se ok
krenuli „Parrtizanu”. Tad
dašnje rukov
vodstvo crnoobelih je pokazalo
p
inteeresovanje za
z tu inicijatiivu. Na
njenoj realizaciji naro
očito je radio
o Žarko Zeččević. Tako j e stvoren spportski centarr kojim se daanas
ponosimo
o.
A sportsk
ki centar „Teeleoptika”, u žargonu po
oznat i pod im
menom „Zem
munelo” (kaao asocijacijaa na
slavni „M
Milanelo”), danas
d
se smaatra u celini najboljim
n
u Srbiji. Ima oosam vrhunsskih terena, ood
toga dva pod veštačk
kom travom. Tu je i objekat od 4.0000 kvadrata, ssa svim segm
mentima kojii čine
jedan mo
oderni sportsski komplekss: teretanom, saunom, reestoranom (ggde nutricionnisti naročitoo
brinu o pravilnoj
p
ishrrani sportistaa), savremen
nim ekonomaatom, mediccinskim blokkom, petnaesst
svlačioniica, hotelskim
m delom (zaa smeštaj fud
dbalera tokom
m priprema ili kada su u karantinu)...
– Imamo
o sopstveno napajanje
n
vo
odom, što nam
m olakšava da svi terenii budu u sjajnom stanju.
Svaki je opremljen reeflektorima. I klupske prrostorije, leppe, moderne,, omogućavaaju efikasan rad
u sa predsedn
nikom Koviljjkom Hajderrom, koje see trudi da obeezbedi odliččne
rukovodsstva, na čelu
uslove zaa rad svim seelekcijama. Naša
N
saradnjja sa „Partizzanom” utvrđđena je po slledećoj form
muli:
„Partizan
nu” pripada 80
8 odsto objekata, „Teleeoptiku” 20; „Partizanu”” 70 odsto zeemljišta,
„Teleoptiku” 30. Poššto preduzeće „Teleoptik
k” više ne poostoji, mi s pponosom kažžemo da smoo
jedini saččuvali ime ovog nekada uglednog ko
olektiva, ne ddozvolivši dda nas stigne njegova
sudbina.
SNA
AŽAN OSEĆ
ĆAJ ZAJED
DNIŠTVA
Posvećenosst mlađim kaategorijama jje težišna taačka „Teleopptika”.
– Potvrda da
d smo na tom planu dobbro radili su mnogi igračči koji su ovdde
ponikli, a potom
p
imali prestižnu
p
kaarijeru u evroopskim okvirima, poput
Dejana Stan
nkovića, Alb
berta Nađa, bbraće Milošević... Osnovni smisao
sporazuma sa „Partizan
nom” je u
tome da tallentovanu deecu stasalu u
našem klub
bu upućujem
mo u selekcijee
„crno-belih
h”. Oni za ko
oje
„Partizan” proceni da trrenutno nisuu
neophodni lako pronalaaze
kim
angažman u drugim jak
klubovima,, jer postoji veliko
v
interesov
vanje za njih. Iza svega toga stoji izu
uzetan stručnni
rad u svim
m našim mlaađim kategorijama, za ko
oji su
zaduženi provereeni mladi treeneri, poput O
Obradovića,,
Đurićća, Đukanovvića, Zavišićća, Mijatovićća. Na okupuu je
sedam
m uzrasnih kkategorija, ggodišta od 19995. do 20022. U
našem
m prvom tim
mu, uz one kkoji su došli iiz „Partizanoove”
školee, okosnicu ččine igrači ponikli u „Teeleoptiku”. M
Mladi
golm
man „crno-beelih” Nikola Petrović je iiz naših redoova i
veom
ma nam je drrago što je veeć dobio prilliku da branii u
večittom derbiju.
U kaadetskoj
postaavi sada
imam
mo nekoliko
izuzetno talentovanih
h dečaka. Ak
ko ih ne odab
bere
„Partizan
n”, planiramo
o da ih stipendijskim ugovorima
vežemo i uputimo u naš
n prvi tim.. Cela ta gen
neracija je
odlična i bila bi velik
ka šteta olako
o ih prepustiiti drugim
klubovim
ma, kao već formirane
f
i temeljno
t
ško
olovane
igrače – kaže
k
Branisllav Jeremić.
Svake go
odine „Teleo
optik” pozivaa roditelje daa dovedu svooju talentovaanu decu na probu. Redoovno
organizujje kampove gde bivaju selektirani
s
prrijavljeni deččaci. Cilj je prepoznati ttalenat i odabbrati
decu kojaa imaju realn
ne predispozzicije za ovajj sport.
– Ima pro
oblema sa neekim roditeljjima koji su,, nerealno, uuvereni da jee baš njihovoo dete apsoluutno
najbolje–
– napominje sekretar Jereemić. – Našii treneri su kkvalitetni, neepristrasni i vveoma savessni.
Mi garan
ntujemo da zaista najtalen
ntovanija deeca dobijaju pravu priliku
ku. Upravo na toj osnovi
stekli sm
mo ugled kao jedna od naj
ajkvalitetnijih
h srpskih škoola fudbala. To potvrđujjemo i
rezultatim
ma u svim lig
gama u kojim
ma igramo. Karakteristič
K
čni smo i poo tome što nee naplaćujem
mo
članarinu
u deci koja kod
k nas trenirraju, pa nem
mamo obavezzu ni prema čijem detetuu da mora igrrati,
ako to ne zaslužuje kvalitetom. Ponavljam, vrata su otvorena svima, ali uzimamo samo najbolje.
Obezbeđujemo vrhunske uslove i naši mladi igrači, svesni toga, veoma poštuju što su dobili
priliku da se iskažu u jednom ovakvom kolektivu. Iz tog poštovanja proističe snažan osećaj
zajedništva, trajna vezanost za ovaj klub i zemunsku Gornju varoš.
UMEĆE RADA SA MLADIMA
Dragaan Obradovićć je dete „Teeleoptika”. N
Nekada igračč, onda jedann od
najbolljih trenera mlađih
m
kateggorija. Počeoo je da igra u dvanaestoj
godinii, kao dečak iz zemunskoog komšilukka.
– Pam
mtim sjajna isskustva sa m
mojim prvim trenerom Drraganom Šippkom
– pričaa. – Pet godiina sam provveo u mlađim
m selekcijam
ma. U
omlad
dinskom uzraastu treniraoo me je Zvonnko Živkovićć, kao
pozajm
mljeni trenerr „Partizana””. Već tada sse mogla nazzreti buduća
saradn
nja „Teleoptiika” i „crno--belih”. Poslle povratka iiz vojske
priklju
učio sam se prvom
p
timu i ustalio se u startnoj poostavi. Ređalli su
se tren
neri Janko Jo
ović, Pera Ćoosić, zatim jedan duži peeriod Blagojje
Pauno
ović i Vladim
mir Vermezoović. „Partizaan” je tada sslao svoje
najperrspektivnije igrače da se
kale u našem klub
bu, pa nije
bilo laako pored njiih doći do
izražaja. Tu su stasav
vali Saša Ilićć, Igor Duljaj
aj, Ivica
Ilijev, Daanko Lazović...
Dalju igrračku karijerru Dragana Obradovića
O
omela
o
je, u
najboljim
m godinama, teža povred
da o kojoj se i danas
priča.
– Naa jednoj
utakm
mici
interv
vencija
našeg
g golmana Đ
Đorđa Pantićća završila see prelomom moje
ruke.. Šest mesecci morao sam
m da nosim fi
fiksatore, pottom
je uslledila kompllikovana rehhabilitacija. P
Preduga pauuza,
zbog
g koje se gubbi korak i tešško stečeno m
mesto u timuu.
Tadaa se u klubu uukazala potrreba za treneerom mlađihh
kateg
gorija, ja sam
m u međuvreemenu bio uppisao Sportssku
akademiju, pa suu mi predložiili da preuzm
mem tu dužnnost.
Tako
o sam se latioo ovog poslaa, veoma brzzo stekao BE
E, pa
EFA – seća se Dragan Ob
bradović.
zatim i A licencu UE
U početk
ku je radio saa najmlađimaa. Učio ih prrvim pravim
m fudbalskim
m koracima. P
Posle tri goddine
takvog raada, preuzeo
o je generacijju 1995. i saa njom je većć šest godinaa.
– Deca su
u u tom periodu fudbalsk
ki veoma naapredovala, zznatno su sazzrela i na liččnom planu.
Uvek sam
m se trudio da
d na njih utiičem ne sam
mo kao trenerr, već i pedaggoški, da im
m ukažem na
važne stv
vari iz fudbala, ali i životta uopšte. Reezultati su ddošli kao logiična posledica. Pokazaloo se
da smo raavnopravni sa
s najkvaliteetnijim klubo
ovima u zem
mlji. U posleddnje tri sezone smo u Prrvoj
ligi Beog
grada bili prv
vaci.
Način rad
da sa mlađim
m kategorijam
ma, kakav pamti iz vrem
mena svojih ffudbalskih ppočetaka, višše
nije prim
menljiv. Novee generacije podložne su
u drugačijim kriterijumim
ma, na svim životnim
nivoima.
– Generaacijski jaz je očigledan. Ja
J sam imao veliki oslonnac u svojim roditeljima,, majci i
pokojnom
m ocu. Trudiim se da deččacima predo
očim i sistem
m vrednosti nna kakvom ssmo mi odgaajani,
jedan pro
odubljeniji odnos prema sportu i živo
otu, jer
vidim da postoje mno
oge stvari daanas koje ih zbunjuju,
odvlače im
i pažnju i remete
r
realn
na razmišljan
nja. Mediji
prečesto podstiču pov
vršnost i olaako poimanjee života,
nstant rešenjaa za sve i
propagiraaju sumnjivee prečice i in
svašta, raaspaljuju „niiske strasti” – objašnjavaa trofejni
trener mlladih „Teleoptika”. – Pokušavam da dečacima
ukažem na
n proverenee vrednosti. Da
D ih naved
dem, ako su
se se već odlučili za bavljenje
b
sportom, da uččine sve što
je do njih
h, da daju sv
voj maksimum
m, kako ne bi
b jednom
zažalili što se nisu do
ovoljno potru
udili. Prepozznajem njihoove dileme, vvidim rasejaanost i lutanje,
shvatam kako na njih
h utiču pogreešni medijsk
ki uzori. Objaašnjavam im
m koliko grešše kad misle da
se vrhunsski fudbaler postaje sam
mo pojavljivaanjem na trenninzima, kuppovinom nekke marke koppački
ili promeenom frizure. S njima se mora biti strrpljiv, mora im se dovolljno prići i govoriti jezikkom
koji njiho
ova generaciija razume.
NA
N PUTU PU
UNOM ISK
KUŠENjA
Biti pravi
p
trener danas je mnnogo komplikkovanije i
odgo
ovornije negoo nekad. Tu je i složena relacija sa
roditeljima dece koju trenirajju.
– Imaam sreću da nisam imaoo nikakvih prroblema sa
roditeljima mojihh igrača. Nissu ni oni sa m
mnom – kaže
Obraadović. – To su ozbiljni i realni ljudi. Ne pokušaavaju
da sv
vojoj deci naametnu sopsttvene neostvvarene ambiccije i
preko
o njih doseggnu ciljeve kooje sami nisuu mogli. Ne traže
odsvoje dece
preko
o njihove
mere, čim
me se inače često
č
prave veliki
v
probleemi i deci, i
trenerimaa, i profesoriima u školi. Roditelji mo
ojih dečaka
su svesnii da im se deeca nalaze u ozbiljnom klubu,
k
u
kojem see radi pažljiv
vo i pošteno, tako da sam
mo od njih
zavisi ko
oliko će ostvaariti u svojojj fudbalskoj karijeri.
Drago mi je što im daaju veliku po
odršku, ali bez
b
preop
pterećujućihh
ambiicija.
O bu
udućnosti
današnjih kadetaa koje vodi ggovori smirenno i razložnoo.
– Ne bih ni jednoo dete isticaoo. Oni su za mene svi istti, a
m veoma doobro znaju kooji su
sami među sobom
najpeerspektivnijii. Očekujem da će to uskkoro saznati i šira
javno
ost. Svi su m
mnogo napreddovali, nekooliko njih je vveć
sad na
n meti „Parttizana”, ali i za druge poostoje dobri
putev
vi. Međutim
m, treba imatii u vidu da suu to još uvekk
dečacci, i fudbalskki i ličnosnoo još u formirranju, podloožni
oscilacijaama.
Žao mu je, kaže, što njihovi talen
ntovani fudb
baleri često nne dobijaju ppravu prilikuu. A njih trebba
istrpeti, pokazati
p
im da
d se u njih veruje,
v
da bii u doglednoo vreme ispooljili svoj taleenat.
– Srpski fudbal neće imati dugorročnu korist od dovođenjja isluženih igrača, zvuččnog imena, sve
o šansu za do
okazivanje dečacima
d
kojje smo sami stvarali. I neeki menadžeeri
dok time oduzimamo
često imaaju negativnu
u ulogu u krreiranju nečijjih karijera, svojim veštaačkim „poslovnim
potezimaa”.
Mladi treener je na po
olju struke zaapočeo odliččno. Veruje dda će tu nadooknaditi onoo za šta je osttao
sportski prikraćen
p
preranim prek
kidom igračk
ke karijere. M
Mnogi ga većć vide kao naajbolje rešennje za
preuzimaanje neke od
d „Partizanov
vih” mlađih selekcija. Ljjudi u „Teleooptiku” i „Paartizanu”
prezadov
voljni su njeg
govim radom
m, razvojem i odnosom pprema klubuu. Logično jee da u dogleddno
vreme po
ovede i neku
u respektabiln
nu seniorsku
u ekipu.
– Biću sttrpljiv. Imao sam odličnee trenere, učiitelje, velikaa igračka i trrenerska imeena. Želim daa
dobro isp
pečem trenerrski posao, u svim njegovim aspektim
ma i na svim
m nivoima. K
Kada proceniim da
je došlo vreme,
v
svakaako ću iskorristiti priliku da na elitnooj sceni pokaažem šta znaam. Možda i u
nekom ev
vropskom kllubu, čime bih
b zaokružio
o svoje fudbaalske ambiciije. U svemuu tome,
najvažnijju podršku dobijam
d
od sv
vojih najmillijih – ćerkicce Anđele, suupruge Mariine, majke – kao i
od ljudi iz
i kluba
***
Visoki sttandardi
– Ljudi izz uprave i sttruke „Teleop
ptika” videlii su kako se to radi u najjboljim evroopskim
klubovim
ma. Na primeer, usvojili sm
mo i primen
nili organizacciona iskustvva iz Holanddije, Italije i
Švajcarsk
ke – kaže Brranislav Jeremić. – Naši treneri su sttalno na izvooru informaccija o
najmoderrnijim metod
dama rada saa mlađim kaategorijama. I sami u toj razmeni dajemo doprinoos,
jer smo u mnogim elementima raada ponudili sopstvene standarde i naišli na velikku pažnju strručne
javnosti.
***
Mešetari
Ovakav rasadnik
r
fud
dbalskih talen
nata, naravno
o, menadžerri opsedaju. M
Mnogi od njjih, na žalostt,
veoma su
u nekorektnii.
– To je već
v veliki pro
oblem čitavo
og srpskog fu
udbala – kažže Branislav Jeremić. – O
Oni pokušavvaju
da, trguju
ući talentovaanim dečacim
ma, na brzinu
u steknu velliku dobit. O
Obećavaju im
m svašta,
raspaljuju
u maštu, vrb
buju roditeljee... Kasnije uslede
u
mnogga gorka iskuustva. Postoji odluka FIF
FA
da klub u kojem je sttasao neki fu
udbaler moraa biti ispoštoovan u svakoom njegovom
m sledećem
transferu
u. Nadamo see da će to bitti dosledno poštovano.
p
T
Time će biti ppružena prilika rasadniccima
talenata, poput „Teleeoptika”, da finansijski
f
ojačaju
oj
i nasttave svoju m
misiju razvojaa
fudbala.
***
Treneri
m Koviljkom
m Hajderom, koji ulažu
Uz ljude u upravi, prredvođene prredsednikom
veliko um
meće i trud u stabilno fun
nkcionisanjee i ostvarivannje „Teleopttikove”
sportske strategije, ok
kosnicu radaa u klubu čin
ne vrsni tren eri mlađih kkategorija.
Godište 1995/1996.
1
trenira
t
Dragaan Obradoviić, 1997/19998. Dejan Miijatović,
1999. Zo
oran Đurić, 2000/2001/20
2
002. Nenad Đukanović. Važan dugoogodišnji
trenerski trag u radu sa mlađim kategorijama
k
a ostavili su i Zoran Mam
mić i
v Nikolić, ko
oji su u među
uvremenu prromenili sreddine.
Branislav
Download

FUDBALSKI KLUB „TELEOPTIK” OBELEŽAVA 60