2015 / 16
A I R TO A I R
REŠENJA ZA PRIPREMU VAZDUHA
REŠENJA ZA PRIPREMU VAZDUHA
2 I TOSHIBA
PROVETRAVANJE –
ključ za kvalitetniji život
Zagađenje vazduha postalo je ozbiljan problem u celom svetu. U gradovima
je poprimilo takve razmere da je postalo štetno po zdravlje.
Većina evropskih zemalja već je preduzela odgovarajuće protivmere u cilju
zaštite svojih građana. Pritom se misli na ograničenje saobraćaja u gradovima, zabranu pušenja u javnim zgradama, smernice o kvalitetu vazduha u
zatvorenim prostorima, itd.
Dokazano je da čovek danas provodi gotovo 80% svog vremena u zatvorenim prostorijama. Time raste njegova ugroženost uzročnicima bolesti kao što
su bakterije, virusi, plesan i polen, kao i gasovi i hemikalije kao što su CO2,
dim, formaldehid, itd.
Neke od ovih supstanci dolaze spolja, a druge od isparavanja nameštaja,
boje, sredstava za čišćenje, kancelarijske opreme, sredstava za negu, osveživača vazduha, pesticida i ljudi.
Ove supstance, takozvana lako isparljiva organska jedinjenja (skraćeno
VOC), prouzrokuju „sindrom bolesne zgrade“ („Sick Building Syndrome“).
Uticaji na čoveka u zgradi potiču od neugodnih mirisa, preko nadražaja, pa
sve do ozbiljnih bolesti kao što su: astma, alergija, pa čak i rak.
Isto tako i klima-uređaji mogu biti izvor štetnih supstanci ako se nedovoljno i
neredovno održavaju: začepljeni filteri, vlaga u kanalima za vazduh ili voda u
posudama za kondenzat mogu pospešiti rast mikroorganizama.
TOSHIBA I 3
REŠENJA ZA PRIPREMU VAZDUHA
Čista i zdrava klima u prostoriji
Ako veći broj ljudi boravi duže vremena u nekom zatvorenom prostoru,
neophodno je da se obezbedi stalan dovod svežeg vazduha. Istrošen
vazduh bi, u takvim okolnostima, trebalo da se odsisava i efikasno
zamenjuje svežim vazduhom kako bi se održala potrebna koncentracija
kiseonika u vazduhu i odstranila većina štetnih materija.
U zgradama, u kojima u pojedinim prostorima postoje različite potrebe
za ventilacijom (kuhinje, bolnice, laboratorije, itd.), neophodno je ostvariti uravnoteženo strujanje vazduha ako se žele sprečiti nepoželjni neugodni mirisi i stvaranje vlage.
U slučajevima kada se kod nepropusno zaptivenog omotača zgrade
zagađen vazduh odvodi u atmosferu, dolazi do neželjenog gubitka
toplote. Ovakvo odavanje toplote, a time i povećano opterećenje klimauređaja, moguće je izbeći upotrebom ventilacionog sistema s rekuperacijom toplote, preko kog se zagađen vazduh odvodi i istovremeno svež
vazduh dovodi.
Prinudna ventilacija dobro izolovanih zgrada oduvek predstavlja poseban izazov.
Ventilacioni sistemi s rekuperacijom toplote kompanije Toshiba koncipirani su za maksimalne učinke kada je reč o ventilaciji prostorija. U
tu svrhu, istrošen vazduh, a s njim i vlaga, neugodni mirisi, prašina i
bakterije se najpre odsisa. Ovaj vazduh se zamenjuje filtriranim spoljnim
vazduhom.
Obe vazdušne struje susreću se u razmenjivaču toplote gde se odvija
prenos toplote i vlage.
U svrhu efikasnog skupljanja i raspodele različitih struja vazduha, na
uređaj su priključena četiri kanala za vazduh.
SA
RA
OA
EA
4 I TOSHIBA
OA = Spoljašnji vazduh
EA = Otpadni vazduh
RA = Odvodni vazduh
SA = Pripremljeni vazduh
Rešenja kompanije Toshiba
■■ Uređaji za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju dovode filtrirani vazduh ugodne temperature i vlažnosti.
■■ Ventilacioni uređaji u zgradama obnavljaju vazduh u prostorijama dovođenjem svežeg i odvođenjem zagađenog vazduha.
■■ Stoga je vrlo važno instalisati uređaj koji je konstruisan upravo za razmenu toplote između unutrašnjeg i spoljašnjeg vazduha.
Ventilacioni sistemi s rekuperacijom toplote**
■■ Višenamenski uređaj za ventilaciju uz primenu visokorazvijene tehnologije.
■■ Rekuperacija toplote, poboljšanje klime u prostoriji i odvođenje zagađenog vazduha.
■■ Može da se isporuči u tri verzije:
– ventilacioni sistem s rekuperacijom toplote
– ventilacioni sistem s rekuperacijom toplote i razmenjivačem toplote s direktnim isparavanjem
– ventilacioni sistem s rekuperacijom toplote, razmenjivačem toplote s direktnim isparavanjem i ovlaživačem vazduha
■■ Modeli s razmenjivačem toplote s direktnim isparavanjem kompatibilni su samo s proizvodima serije SMMS-i.
Kanalska jedinica za dovod svežeg vazduha**
■■ VRF jedinica za ugradnju u prostoriju, preko koje se u zgradu dovodi prethodno ohlađeni
ili prethodno zagrejani vazduh.
■■ Kompatibilna samo s proizvodima serije SMMS-i.
Integrisanje ventilacione jedinice
■■ Ugradni sklop za direktno isparavanje kompanije Toshiba pruža jedinstvenu mogućnost
da se razmenjivač toplote neke ventilacione komore priključi na VRF spoljašnju jedinicu. Time se omogućava hlađenje i regulisanje rada. Na taj način može da se održava
unutrašnja temperatura pomoću VRF unutrašnjih jedinica, a ventilaciona komora osigurava kombinovani dovod svežeg i recirkulacionog vazduha.
■■ Deo pribora s CA oznakom.
■■ Kompatibilno samo s proizvodima serije Mini-SMMS-i, SHRM-i, SMMS-i.
Poređenje s drugim načinima ventilacije
Razmenjivač toplote s direktnim isparavanjem i
ovlaživačem
Razmenjivač toplote
Kanalska jedinica za dovod svežeg vazduha
Ventilator
Dovod svežeg vazduha
OK
OK
OK
-
Dovođenje i odvođenje vazduha
OK
OK
-
-
Rekuperacija toplote
OK
OK
-
-
Hlađenje i grejanje
OK
-
OK
-
Ovlaživač vazduha
OK
-
-
-
Kvalitet vazduha u prostoriji
br. 1
br. 2
br. 3
br. 4
Ugodno strujanje vazduha,
temperatura i vlažnost vazduha
Ugodna temperatura
Visok statički pritisak
Jednostavno instalisanje
Prednosti
** Nije moguće priključiti ventilacioni sistem s rekuperacijom toplote i razmenjivačem toplote s direktnim isparavanjem i kanalske jedinice za dovod svežeg vazduha na isti SMMS-i sistem hlađenja.
TOSHIBA I 5
REŠENJA ZA PRIPREMU VAZDUHA
Jednostavan i efikasan
VENTILACIONI SISTEM S REKUPERACIJOM TOPLOTE
Radom radijalnog ventilatora, jedinica usisava spoljašnji vazduh. Struja
vazduha se prinudno vodi kroz razmenjivač toplote opremljen filterima,
a zatim se uvodi u sistem kanala.
Istovremeno, jedan drugi radijalni ventilator odsisava vazduh iz prostorije i izbacuje ga u atmosferu, nakon što ga prinudno provuče kroz razmenjivač toplote. Pritom se iz vazduha oduzima toplota i vlaga.
Dovođenjem vazdušnih struja u isti element, dolazi do prelaza toplote
i vlage: zimi je odvodni vazduh topliji i vlažniji, a leti hladniji i suvlji od
spoljašnjeg vazduha.
1 Ovlaživač
vazduha
2 Razmenjivač
3 Usisni
toplote s direktnim isparavanjem
ventilator
4 Razvodna
kutija
5 Razmenjivač
6 Odvodni
toplote
ventilator
6
5
3
2
1
EA
OA
6
3
5
4
2
1
RA
SA
OA = Spoljašnji vazduh
EA = Otpadni vazduh
RA = Odvodni vazduh
SA = Pripremljeni vazduh
6 I TOSHIBA
Princip funkcionisanja
■■ Razmenjivač toplote može iz odvodnog vazduha rekuperisati vlagu i do 75% toplote,
i preneti ih u usisani svež vazduh.
EA
SA
SA
EA
RA
RA
OA
OA
Struje vazduha u razmenjivaču toplote
■■ OA – Spoljašnji vazduh: U jedinicu dospeva svež spoljašnji vazduh, čija
temperatura odgovara spoljašnjoj temperaturi.
■■ SA – Pripremljeni vazduh: Kroz razmenjivač toplote struji svež vazduh, koji
se filtrira i prethodno zagreva odnosno hladi u razmenjivaču toplote s direktnim
isparavanjem. Zatim se vlaži (MMD-VNK) i ubacuje u kanalski razvod.
■■ RA – Odvodni vazduh: Jedinica usisava istrošen (zagađen) vazduh iz prostora.
■■ EA – Otpadni vazduh: Jedinica iz odvodnog vazduha preuzima koliko je moguće
energije, a otpadni vazduh izbacuje u atmosferu.
■■ Razmenjivač toplote je izrađen od visokokvalitetnog, ekstra tankog talasastog kartona. Zahvaljujući tome, povećava se površina za prelaz toplote pa se poboljšavaju
radne karakteristike razmenjivača.
■■ Za izdvajanje polena, kao i za zaštitu razmenjivača toplote, uređaj se dodatno oprema perivim filterima za vazduh.
Spoljašnji
vazduh
Razmak između
slojeva papira
Unutrašnji vazduh
Papirnato
jezgro
TOSHIBA I 7
REŠENJA ZA PRIPREMU VAZDUHA
Režimi rada
Priprema svežeg vazduha
■■ Grejanje
Kroz razmenjivač toplote struji hladan
spoljašnji vazduh i zasićen topao
odvodni vazduh. Jedinica u vazdušni
kanal uduvava čist topao vazduh.
■■ Hlađenje
Kroz razmenjivač toplote struji topao
spoljašnji vazduh i zasićen hladan
odvodni vazduh. Jedinica uduvava
čist svež vazduh u vazdušne kanale.
■■ Slobodno hlađenje
(„free cooling“)
Svež spoljašnji vazduh struji kroz
filter i bez termičke obrade dospeva
u sistem. Odvodni vazduh vodi se
pored razmenjivača toplote i bez
obrade izbacuje u atmosferu.
Obilazni vod
(„bypass“)
EA
RA
EA
OA
SA
OA
OA = Spoljašnji vazduh
EA = Otpadni vazduh
Ovlaživač vazduha
RA = Odvodni vazduh
Razmenjivač toplote
RA
EA
RA
SA
OA
SA
SA = Pripremljeni vazduh
Razmenjivač toplote
Slobodno hlađenje
■■ U letnjim noćima kada je spoljašnja temperatura niža od unutrašnje temperature
koju je snizio klima-uređaj, jedinica usisava svež spoljašnji vazduh i njime hladi
unutrašnje prostorije.
■■ Akumulisana toplota se noću odvodi van, pa se tako u jutarnjim satima smanjuje
toplotno opterećenje klima-uređaja.
■■ Ovo besplatno odvođenje toplote može da se koristi i u prelaznom periodu (u
proleće i jesen) kako bi se štedela energija, zapravo uvek kada to dozvoljavaju vremenski uslovi. U automatskom režimu rada, uređaj sam automatski optimizuje svoj
rad.
8 I TOSHIBA
Štednja energije i
SMANJENJE REŽIJSKIH TROŠKOVA
%
%
40
%
Dejstvo razmenjivača toplote s
direktnim isparavanjem
50
60
%
80
%
70
%
90
100
Toplota zimi
%
Izvlačenjem zagađenog vazduha i rekuperacijom sadržane energije za grejanje
odnosno hlađenje, uređaj doprinosi smanjenju ukupnih troškova energije.
Rekuperacijom toplote moguće je trajno smanjiti troškove klima-uređaja. Napominjemo da ventilacioni sistemi s rekuperacijom toplote kompanije Toshiba ne
mogu sami proizvoditi ni toplotu ni hladnoću, već omogućavaju efikasniji pogon
toplotnih pumpi i klima-uređaja (bez DX razmenjivača toplote).
Dejstvo ovlaživača vazduha
Dejstvo razmenjivača toplote
SA 2
SA2
RA
RA
30
%
20
%
10 %
SA1
SA
SA
SA 1
OA
OA
-5
0
OA = Spoljašnji vazduh
SA = Pripremljeni vazduh
RA = Odvodni vazduh
5
10
15
20
25
30
35
40
45
SA1 = Pripremljeni vazduh s razmenjivačem toplote s direktnim isparavanjem
SA2 = Pripremljeni vazduh s ovlaživačem vazduha
Jednostavno održavanje
Kada se na daljinskom upravljaču pojavi ovaj znak, filteri moraju da se očiste. Filteri, koji su deo isporuke, lako se vade iz razmenjivača toplote. Mogu da se očiste
i ponovno upotrebe.
Standardni filteri, koji su deo isporuke, isperu se čistom vodom (bez deterdženta
za pranje) pa se nakon toga ponovo koriste. Čišćenje bi trebalo da se obavlja
najmanje jednom do dva puta godišnje, a po potrebi i češće.
Visokoučinski filteri čiste se usisavačem za prašinu, a nakon 2500 sati rada
zamenjuju se novim.
Na taj način delovi uređaja (razmenjivač toplote, razmenjivač toplote s direktnim
isparavanjem, ovlaživač vazduha, itd.) ostaju čisti čime se obezbeđuje siguran i
ekonomičan rad sistema.
Upozorenje za filter
Dobro prigušivanje buke
S obzirom da se ovaj ventilacioni sistem s rekuperacijom toplote sastoji od talasaste lepenke i da su otvori za strujanje vazduha vrlo mali, ovaj uređaj omogućava
izvanredno dobro prigušivanje buke. Stanovnici zgrada u blizini železničke stanice
ili vrlo prometnih ulica i puteva, osetiće da se zbog smanjenja prodora spoljašnje
buke u prostoriju, poboljšava kvalitet njihovog stanovanja.
TOSHIBA I 9
REŠENJA ZA PRIPREMU VAZDUHA
Ugodna klima u prostoriji
Vazduh u unutrašnjem prostoru ne može sam od sebe da se obnovi,
tako da vremenom u prostoriji postaje zagušljivo. Sadržaj CO2 i vlažnost
vazduha, koji u prostoriji nastaju usled prisustva ljudi, mogu dostići razmere opasne po zdravlje. To su glavni uzroci glavobolja, astme i alergija,
tipičnih za zatvorene prostore u kojima boravi mnogo osoba.
Regulacija vlažnosti vazduha je takođe vrlo važna. To važi posebno za
vlažne i tople okolne uslove u kojima kondenzacija u unutrašnjem prostoru može dovesti do stvaranja gljivica i plesni u kanalima za vazduh, a kao
posledica toga do zagađenja vazduha.
Kombinovanim ventilacionim sistemom s rekuperacijom toplote i razmenjivačem toplote s direktnim isparavanjem i ovlaživanjem vazduha
(MMD-VNK*) Toshiba omogućava optimalno rešenje ovih problema, a
time i zdravije stanove i radna mesta.
To se postiže ventilacionim sistemom s rekuperacijom toplote i uz pomoć
njegova tri glavna sastavna elementa.
Standardni i visokoučinski filter*
Za odstranjivanje prašine i štetnih materija koje ugrožavaju zdravlje i
izazivaju alergije. Ukupan sadržaj prašine se smanjuje. Zahvaljujući tome
smanjuju se troškovi za čišćenje, a uređaji imaju duži vek trajanja.
Razmenjivač toplote s direktnim isparavanjem
Isparivač omogućava da se svež vazduh koji struji preko razmenjivača
toplote prethodno zagreje odnosno ohladi.
Tako vazduh postiže temperaturu približno onoj koju je korisnik podesio
kao sobnu temperaturu.
Ovlaživač vazduha
Zagrejan vazduh može zimi da postane vrlo suv, pa tako doprinese
višem elektrostatičkom elektricitetu. Integrisani ovlaživač vazduha povišava vlažnost
pripremljenog vazduha koji se ubacuje u prostoriju.
Pomoću kapilarnog efekta, voda se uvlači preko ovlaživača. Zagrejan
vazduh struji iz razmenjivača toplote s direktnim isparavanjem preko
ovlaživača, pri čemu apsorbuje vlagu. Zbog brzine strujanja vazduha
i nezasićenosti vodenom parom, vazduh upija vlagu. Na taj način se
povišava apsolutna i relativna vlažnost pripremljenog vazduha koji je
usled toga ugodniji.
Vazdušna struja koja
dolazi iz razmenjivača
toplote s direktnim isparavanjem
Tanak sloj koji
propušta vlagu
Ovlažen
vazduh
Dovod vode
* Standardni filter (stepen izdvajanja 82% težinskom metodom)
i visokoučinski filter (kolorimetrijska metoda 65%) odgovaraju
japanskim normama za filtere.
10 I TOSHIBA
DOVOD VAZDUHA PO ŽELJI
■■ Odnos između dovodnog i odvodnog vazduha može da se prilagodi individualnim potrebama.
■■ Podešavanjem ovog odnosa moguće je menjati pritisak vazduha u prostoriji. U normalnim uslovima i u najčešćim slučajevima primene, obe struje vazduha su jednake. Međutim, postoje specijalni slučajevi, kada je potrebno raditi s različitim vazdušnim strujama.
■■ Kako bi se, na primer, sprečilo da se pare, vlaga i neugodni mirisi iz kuhinje ili kupatila šire po celoj zgradi, potrebno je intenzivnije
odsisavanje.
■■ Pritisak se može izjednačiti dovođenjem veće količine svežeg vazduha u prostorije koje treba zaštititi od tih isparenja.
Odnos protoka vazduha
Tipične primene
SA > EA
Sprečava prodor neugodnih mirisa i vlage iz kuhinje i kupatila u druge prostorije
SA < EA
Sprečava izlaz neugodnih mirisa i bakterija iz bolesničkih soba u hodnik
SA = EA
Standardne primene
Pritisak dovodnog vazduha (SA) > otpadnog vazduha koji se odvodi u atmosferu (EA)
■■ Pri izboru SA > EA:
U prostoriju se ubacuje više vazduha nego što
se odvodi. Povećanjem količine vazduha sprečava se da u prostoriju prodru prašina i vlaga,
kao i isparenja i neugodni mirisi iz drugih prostorija (kuhinje, kupatila, laboratorije).
Element za ubacivanje
vazduha
Spoljašnja sredina
Element za
izvlačenje vazduha
ZUL
SA > FOL
EA
Ulaz
Podpritisak EA > SA
■■ Pri izboru EA > SA:
U atmosferu se odvodi više vazduha nego što
se ubacuje u prostoriju. Zbog toga se pritisak
vazduha u prostoriji snižava, pa se tako sprečava da se neugodni mirisi i bakterije (iz bolesničkih soba, kuhinja, laboratorija) šire u druge
prostorije.
Element za ubacivanje vazduha
Ventilator
Ulaz
Zgrada
EA > SA
■■ Odnos između protoka dovodnog i odvodnog vazduha može da se bira pomoću tastera za ventilaciju na daljinskom upravljaču.
■■ Ovo zavisi od toga kako je konsultant koji je pružao stručnu pomoć dimenzionisao uređaj.
TOSHIBA I 11
REŠENJA ZA PRIPREMU VAZDUHA
Daljinski upravljači
■■ Umesto da se osobe koje se nalaze u prostoriji, odnosno vlasnici zgrada oslanjaju na to da je građevinski omotač zgrade propusan za vazduh ili da se otvaraju prozori, data im je mogućnost da ventilacionim sistemom s rekuperacijom toplote direktno utiču
na količinu dovodnog i kvalitet unutrašnjeg vazduha.
■■ Dovod svežeg vazduha može da se reguliše pomoću vlastitog kablovskog daljinskog upravljača za ventilacioni sistem s rekuperacijom toplote kompanije Toshiba. Osim toga, na taj način može da se garantuje da će se spoljašnji vazduh filtrirati, a zagađeni
vazduh odvesti u atmosferu.
■■ Pritom se rekuperiše do 75% energije sadržane u odvodnom vazduhu.
Daljinski upravljač za
ventilacioni sistem s rekuperacijom toplote
■■ Taster za ventilaciju uklj/isklj:
Uključivanje ventilacije s razmenjivačem toplote vazduh-vazduh.
■■ Biranje načina ventilacije:
Izbor između razmenjivača toplote, automatike i slobodnog hlađenja.
■■ Broj obrtaja ventilatora za provetravanje:
U režimu rada ventilatora može da se izabere između velikog i malog broja
obrtaja. Ako je uključena ventilacija s nadpritiskom ili podpritiskom, tada
se menja funkcija tastera sa odsisavanja na ubacivanje i obratno.
NRC-01HE
Vazduh-vazduh
u kombinaciji s VRF unutrašnjim jedinicama
■■ Kod VRF jedinica s direktnim dovodom svežeg vazduha preko dodatne prirubnice za
svež vazduh (1-, 2- i 4-smerna kasetna jedinica, kanalska jedinica) moguće je upravljanje ventilacionim sistemom s rekuperacijom toplote i preko daljinskog upravljača RBCAMS51E-ES.
■■ 1 – UKLJ /ISKLJ
Ventilaciju isključiti ili uključiti
■■ 2 - brzina ventilatora
Regulacija broja obrtaja pri radu ventilacije
■■ 3 - režim rada
Biranje između različitih režima rada
■■ 4 - Trajna ventilacija isključena
Izabrati vreme isključivanja trajne ventilacije
* Pomoću 4-smerne standardne kasetne jedinice može da se ubaci do 20% svežeg vazduha od ukupnog protoka jedne kasetne jedinice.
12 I TOSHIBA
RBC-AMS51E-ES
SISTEMI i UPRAVLJANJA
Ventilacioni sistem
Kombinovani sistem
■■ Ventilacioni sistem s rekuperacijom toplote
■■ Ventilacioni sistem s rekuperacijom toplote povezan s klima-uređajem
A
A
ili
B
ili
C
ili
D
Centralno upravljanje
(nezavisno)
Centralno upravljanje
(grupisano)
■■ Grupa klima-uređaja i grupa razmenjivača toplote regulišu
se odvojeno.
■■ Grupe klima uređaja i razmenjivača toplote regulišu se
zajedno.
ili
E
grupa klima-uređaja
B
ili
C
A = NRC-01HE
B = RBC-AMS51E-ES
C = RBC-AMS41E*
ili
F
E
ili
F
B
ili
C
grupa razmenjivača toplote
D
A
A
ili
ili
D
D = RBC-AMT32E*
E = BMS-SM1280ETLE
F = TCB-SC642TLE2
* Ako je razmenjivač toplote povezan s klima-uređajem, na A2A daljinskom upravljaču razmenjivača toplote može da se upotrebljava samo funkcija uklj/isklj.
Napomena: Preko centralnog daljinskog upravljača (E ili F) može da se upotrebljava samo funkcija uklj/isklj (bez promene režima rada i broja obrtaja ventilatora)
TOSHIBA I 13
REŠENJA ZA PRIPREMU VAZDUHA
VENTILACIONI SISTEM S
REKUPERACIJOM TOPLOTE
VN-M**0HE
150/1000
1500/2000
Razmenjivač toplote
Tehnički podaci
Model
VN-M150HE
VN-M250HE
VN-M350HE
VN-M500HE
VN-M650HE
VN-M800HE
VN-M1000HE
Razmenjivač toplote
(EH/H/L)
m³/h
150/150/110
250/250/155
350/350/210
500/500/390
650/650/520
800/800/700
1000/1000/755
Temperaturska efikasnost razmene toplote
(EH/H/L)
%
81,5/81,5/83
78/78/81,5
74,5/74,5/79,5
76,5/76,5/78
75/75/76,5
76,5/76,5/77,5
73,5/73,5/77
Entalpijska efikasnost razmene toplote
(grejanje)
(EH/H/L)
%
74,5/74,5/76
70/70/74
65/65/71,5
72/72/73,5
69,5/69,5/71,5
71/71/71,5
68,5/68,5/71,5
Entalpijska efikasnost razmene toplote
(hlađenje)
(EH/H/L)
%
69,5/69,5/71
65/65/69
60,5/60,5/67
64,5/64,5/66,5
61,5/61,5/64
64/64/65,5
60,5/60,5/64,5
Zvučni pritisak* **
EH
dB(A)
26-28
29,5-30
34-35
32,5-34
34-36
37-38,5
39,5-40,5
Zvučni pritisak* **
H
dB(A)
24-25,5
25-27
30-32
29,5-31
33-34
35,5-37
38,5-40
Zvučni pritisak* **
L
dB(A)
20-22
21-22
27-29
26-29
31-32,5
33,5-35
34-35,5
Električna snaga**
EH
W
68-78
123-138
165-182
214-238
262-290
360-383
532-569
Električna snaga**
H
W
59-67
99-111
135-145
176-192
240-258
339-353
494-538
Električna snaga**
L
W
42-47
52-59
82-88
128-142
178-191
286-300
353-370
Eksterni statički pritisak**
EH
Pa
82-102
80-98
114-125
134-150
91-107
142-158
130-150
Eksterni statički pritisak**
H
Pa
52-78
34-65
56-83
69-99
58-82
102-132
97-122
Eksterni statički pritisak**
L
Pa
47-64
28-40
65-94
62-92
61-96
76-112
84-127
mm
290×900×900
290×900×900
290×900×900
350×1140×1140
350×1140×1140
400×1189×1189
400×1189×1189
Dimenzije (V׊×D)
Težina
kg
36
36
38
53
53
70
70
Prečnik cevi
mm
100
150
150
200
200
250
250
Strujno napajanje
Područje rada
V-ph-Hz
220-240 - 1 - 50
Okolina jedinice
-10~°C~+40°C RH ≤80%
Spoljašnji vazduh (OA)
-15°C(*5)~+43°C RH ≤ 80%
Odvodni vazduh (RA)
+5°C~+40°C RH ≤ 80%
Razmenjivač toplote
Tehnički podaci
Model
Razmenjivač toplote
(EH/H/L)
VN-M1500HE
VN-M2000HE
m³/h
1500/1500/1200
2000/2000/1400
Temperaturska efikasnost razmene toplote (EH/H/L)
%
76,5/76,5/79
73,5/73,5/77,5
Entalpijska efikasnost razmene toplote
(grejanje)
(EH/H/L)
%
71/71/73,5
68,5/68,5/72
Entalpijska efikasnost razmene toplote
(hlađenje)
(EH/H/L)
%
64/64/67
60,5/60,5/65,5
Zvučni pritisak* **
(EH/H/L)
dB(A)
38-39/36,5-37,5/36-37,5
41-42,5/39,5-41/37-38
Električna snaga**
(EH/H/L)
(W)
751-786/708-784/570-607
1084-1154/1032-1080/702-742
Eksterni statički pritisak**
(EH/H/L)
Pa
135-159/103-129/112-142
124-143/92-116/110-143
Dimenzije (V׊×D)
mm
810×1189×1189
810×1189×1189
Težina
kg
143
143
Prečnik cevi
mm
250
Strujno napajanje
Područje rada
V-ph-Hz
Okolina jedinice
-10~°C~+40°C RH ≤80%
Spoljašnji vazduh (OA)
-15°C(*5)~+43°C RH ≤ 80%
Odvodni vazduh (RA)
+5~°C~+40~°C RH ≤80%
* Zvučni pritisak se meri 1,5 m ispod sredine jedinice
** Vrednosti nivoa zvučnog pritiska, električna snaga i eksterni statički pritisak pri 220 - 240 V
EH/H/L = ekstra visoko/visoko/nisko
14 I TOSHIBA
250
220-240 - 1 - 50
VENTILACIONI SISTEM S REKUPERACIJOM TOPLOTE I
RAZMENJIVAČEM TOPLOTE S DIREKTNIM ISPARAVANJEM
MMD-VN**2HEXE
Razmenjivač toplote s direktnim isparavanjem
Model
MMD-
Tehnički podaci
VN502HEXE
VN802HEXE
VN1002HEXE
4,10 (1,30)
6,56 (2,06)
8,25 (2,32)
❄
kW
kW
5,53 (2,33)
8,61 (3,61)
10,92 (4,32)
Razmenjivač toplote
(EH/H/L)
m³/h
500/500/440
800/800/640
950/950/820
Temperaturska efikasnost razmene toplote
(EH/H/L)
%
70,5/70,5/71,5
70/70/72,5
65,5/65,5/67,5
Entalpijska efikasnost razmene toplote
(grejanje)
(EH/H/L)
%
68,5/68,5/69
70/70/73
66/66/68,5
Entalpijska efikasnost razmene toplote
(hlađenje)
(EH/H/L)
%
56,5/56,5/57,5
56/56/59
52/52/54,5
Zvučni pritisak* ***
(EH/H/L)
dB(A)
37,5/36,5/34,5
41/40/38
43/42/40
Električna snaga***
(EH/H/L)
W
300/280/235
505/465/335
550/545/485
Eksterni statički pritisak***
(EH/H/L)
Pa
120/105/115
120/100/105
135/120/105
Učinak DX (WRG)
Učinak DX (WRG)
Razmenjivač toplote
Orebrena cev - R410A
Usisna cev
col/mm
3/8 / 9,5
1/2 / 12,7
1/2 / 12,7
Cev za tečnost
col/mm
1/4 / 6,4
1/4 / 6,4
1/4 / 6,4
Odvod kondenzata
mm
25
25
25
Dimenzije (V׊×D)
mm
430×1140×1690
430×1189×1739
430×1189×1739
Težina
kg
84
100
101
Prečnik cevi
mm
200
250
250
Strujno napajanje
Područje rada
V-ph-Hz
220-240 - 1 - 50
Okolina jedinice
-10°C~+4°C RH ≤ 80%
Spoljašnji vazduh (OA)
-15°C(*5)~+43°C RH ≤ 80%
Odvodni vazduh (RA)
+5°C~+40°C RH ≤ 80%
* Zvučni pritisak se meri 1,5 m ispod sredine jedinice.
***Vrednosti za zvučni pritisak, električnu snagu i eksterni statički pritisak pri 230 V.
Kompatibilan samo sa SMMS-i spoljašnjom jedinicom.
Učinak hlađenja i učinak grejanja navedeni su za sledeće uslove okoline:
Učinak hlađenja pri: unutrašnjoj temperaturi od 27°C ST/19°C VT, spoljašnjoj temperaturi od 35°C ST
Učinak grejanja pri: unutrašnjoj temperaturi od 20°C ST, spoljašnjoj temperaturi od 7°C ST/6°C VT.
Brojevi u zagradama navode toplotu koja se ponovno dovodi u sistem kroz rekuperaciju toplote.
EH/H/L = ekstra visoko/visoko/nisko
❄ hlađenje
grejanje
WRG = Rekuperacija toplote
TOSHIBA I 15
REŠENJA ZA PRIPREMU VAZDUHA
VENTILACIONI SISTEM S REKUPERACIJOM TOPLOTE, RAZMENJIVAČEM
TOPLOTE S DIREKTNIM ISPARAVANJEM I VLAŽENJEM VAZDUHA
MMD-VNK**2HEXE
Razmenjivač toplote s direktnim isparavanjem i vlaženjem vazduha
Model
MMD-
Tehnički podaci
VNK502HEXE
VNK802HEXE
VNK1002HEXE
4,10 (1,30)
6,56 (2,06)
8,25 (2,32)
❄
kW
kW
5,53 (2,33)
8,61 (3,61)
10,92 (4,32)
Razmenjivač toplote
(EH/H/L)
m³/h
500/500/440
800/800/640
950/950/820
Temperaturska efikasnost razmene toplote
(EH/H/L)
%
70,5/70,5/71,5
70/70/72,5
65,5/65,5/67,5
Entalpijska efikasnost razmene toplote
(grejanje)
(EH/H/L)
%
68,5/68,5/69
70/70/73
66/66/68,5
Entalpijska efikasnost razmene toplote
(hlađenje)
(EH/H/L)
%
56,5/56,5/57,5
56/56/59
52/52/54,5
Zvučni pritisak* ***
(EH/H/L)
dB(A)
36,5/35,5/33,5
40/39/38
42/41/39
Električna snaga***
(EH/H/L)
W
305/285/240
530/485/350
575/565/520
Eksterni statički pritisak***
(EH/H/L)
Pa
95/85/95
105/85/90
110/90/115
Učinak DX (WRG)
Učinak DX (WRG)
Razmenjivač toplote
Usisna cev
col/mm
3/8 / 9,5
1/2 / 12,7
1/2 / 12,7
Cev za tečnost
col/mm
1/4 / 6,4
1/4 / 6,4
1/4 / 6,4
mm
25
25
25
Odvod kondenzata
Vrsta ovlaživača vazduha**
Ovlaživač vazduha s propusnim površinskim slojem.
Pritisak vode
Mpa
Protok vode
kg/h
0,02 to 0,49
3,0
5,0
6,0
Dovod vode
col
1/2
1/2
1/2
Dimenzije (V׊×D)
mm
430 ×1140×1690
430×1189×1739
430×1189×1739
Težina
kg
91
111
112
Prečnik cevi
mm
200
250
250
Strujno napajanje
Područje rada
V-ph-Hz
Okolina jedinice
-10°C~+4°C RH ≤ 80%
Spoljašnji vazduh (OA)
-15°C(*5)~+43°C RH ≤ 80%
Odvodni vazduh (RA)
+5°C~+40°C RH ≤ 80%
* Zvučni pritisak se meri 1,5 m ispod sredine jedinice.
** Moguće je vlaženje vazduha tokom procesa grejanja
** Voda za ovlaživač vazduha trebalo bi da odgovara normama za pijaću vodu i ima tvrdoću ispod 100 mg/l. Ako voda ne ispunjava ove parametre, mora da se upotrebi demineralizator.
***Vrednosti za zvučni pritisak, električnu snagu i eksterni statički pritisak pri 230 V.
Kompatibilan samo sa SMMS-i spoljašnjom jedinicom.
Učinak hlađenja i učinak grejanja navedeni su za sledeće uslove okoline:
Učinak hlađenja pri: unutrašnjoj temperaturi od 27°C ST/19°C VT, spoljašnjoj temperaturi od 35°C ST
Učinak grejanja pri: unutrašnjoj temperaturi od 20°C ST, spoljašnjoj temperaturi od 7°C ST/6°C VT.
Brojevi u zagradama navode toplotu koja se ponovno dovodi u sistem kroz rekuperaciju toplote.
EH/H/L = ekstra visoko/visoko/nisko
❄ hlađenje
grejanje
WRG = Rekuperacija toplote
16 I TOSHIBA
KANALSKE JEDINICE ZA DOVOD SVEŽEG VAZDUHA,
namenjene za unutrašnje prostorije
Usis svežeg vazduha često utiče na sistem tako što otežava normalno
upravljanje klima-uređajem, ili pak uređaj i učinak hlađenja izlaže velikim
opterećenjima.
Ova jedinica kompanije Toshiba, takozvana kanalska jedinica za dovod
svežeg vazduha, namenjena je za unutrašnje prostorije i često se
upotrebljava za pripremu svežeg vazduha pre nego što se svež vazduh
distribuira po zgradi. Može da se priključi samo na spoljašnju jedinicu
SMMS-i.
To je idealno rešenje za škole, bolnice, poslovne zgrade i sve zgrade u
kojima je potrebna ventilacija (čak i kada je potrebna samo delimična
vantilacija) bez zahteva za posebnom opremom, ili kada je raspoloživ
ograničen spoljašnji prostor za ugradnju uređaja. To je takođe dobro
rešenje za zgrade s više zona ili kada su različiti zakupci.
Princip funkcionisanja jedinice zaista je jednostavan. Jedinica je
spojena sa spoljašnjim vazduhom bilo direktno ili preko nekog
vazdušnog kanala.
Spoljašnji vazduh se usisava pomoću ventilatora, nakon toga najpre
struji (opciono) kroz filter priključen na jedinicu, zatim kroz razmenjivač
toplote, pa se potom kroz vazdušne kanale raspoređuje u različite
prostore zgrade.
Karakteristike
Eksterni statički pritisak može iznositi do 230 Pa.
■■ Funkcije za prethodno zagrevanje i prethodno hlađenje (izlazna temperatura može da se podesi između 16 i 27°C).
■■ Kompaktne dimenzije
■■ Upravljanje preko TCC-linka
■■ Standardni ili visokoučinski filter može da se nabavi kao opcija
AC = Klima uređaj
OA = Spoljašnji vazduh
AC
OA
AC
OA
TOSHIBA I 17
REŠENJA ZA PRIPREMU VAZDUHA
KANALSKE JEDINICE ZA DOVOD SVEŽEG VAZDUHA,
namenjene za unutrašnje prostorije
Režim hlađenja
Spoljašnja temperatura (°C)
Radni uslovi i temperature
Zadata vrednost
0
Ako se jedinica nalazi u režimu GREJANJA, a temperatura svežeg vazduha je niža od podešene temperature do
3°C, tada se kanalska jedinica za dovod svežeg vazduha
automatski prebacuje na režim rada s VENTILATOROM.
Jedinica se takođe prebacuje na režim rada s VENTILATOROM, kada je svež vazduh topliji od 15°C, i to bez
obzira na zadatu vrednost izlazne temperature.
Unutar SMMS-i uređaja, VRF unutrašnje jedinice i kanalska jedinica za dovod svežeg vazduha priključene su na
istu VRF rashladnu mrežu.
10
20
30
40
5
50
43
VENTILATOR
HLAĐENJE
+3°C
Heizmodus
Režim
grejanja
spoljašnja temperatura (°C)
Zadata vrednost
0
10
20
30
40
50
43
GREJANJE
VENTILATOR
-3°C
Osnovna konstruktivna pravila:
■■ Faktor jednovremenog opterećenja je u granicama
80 - 100%
■■ Snaga jedinice ne bi trebalo da prelazi 30% ukupne
snage uređaja.
■■ Pored VRF standardnih unutrašnjih jedinica, na istu
rashladnu mrežu mogu se priključiti maksimalno dve
kanalske jedinice za dovod svežeg vazduha.
■■ Visinska razlika između dve jedinice trebalo bi da
bude manja od 0,5 m.
Kanalska jedinica za
dovod svežeg vazduha
VRF spoljašnja jedinica s dve cevi
Unutrašnja
jedinica
Svež vazduh
18 I TOSHIBA
KANALSKE JEDINICE ZA DOVOD SVEŽEG VAZDUHA,
namenjene za unutrašnje prostorije
MMD-AP***HFE
Parametri učinka
MMD-
AP0481HFE
AP0721HFE
AP0961HFE
Nominalna snaga hlađenja
kW
14,0
22,4
28,0
Nominalna snaga grejanja
kW
8,9
13,9
17,4
Električna snaga
kW
0,28
0,45
0,52
Faktor snage
%
85
78
83
Nazivna jačina struje
A
1,43
2,52
2,73
Startna struja
A
3,5
7,0
7,0
Unutrašnja jedinica
Tehnički podaci Unutrašnja jedinica
Unutrašnja jedinica
MMD-
AP0481HFE
AP0721HFE
AP0961HFE
Zapreminski protok vazduha (v)
m³/h
1080
1680
2100
Nivo zvučnog pritiska (v/s/n)
dB(A)
45/43/41
46/45/44
46/45/44
Nivo zvučne snage (v/s/n)
dB(A)
60/58/56
61/60/59
61/60/59
Dimenzije (V׊×D)
mm
492×892×1262
492×892×1262
492×892×1262
Težina
kg
93
144
144
Usisna cev
col/mm
5/8 / 15,9
7/8 / 22,0
7/8 / 22,0
Cev za tečnost
1/2 / 12,7
col/mm
3/8 / 9,5
1/2 / 12,7
Odvod kondenzata
mm
25
25
25
Područje rada – hlađenje
°C
5 - +43
5 - +43
5 - +43
°C
-5 - +43
-5 - +43
-5 - +43
Područje rada – grejanje
Strujno napajanje
V-ph-Hz
220/240-1-50
Filter za vazduh
Eksterni statički pritisak (h/m/n)
Opcija kao deo pribora ili ga obezbeđuje investitor na mestu ugradnje
Pa
170(Min)/210
(Fabrička postavka) /230(Max)
140(Min)/165
(Fabrička postavka) /180(Max)
160(Min)/190
(Fabrička postavka) / 205(Max)
TOSHIBA I 19
REŠENJA ZA PRIPREMU VAZDUHA
INTERFEJS ZA VENTILACIONU JEDINICU
s razmenjivačem toplote s direktnim isparavanjem
Radi poboljšanja radnog okruženja i sprečavanja Sick Building sindroma,
u poslednje vreme se često preporučuju kanalske jedinice za dovod
svežeg vazduha. Zakoni i propisi, kako na evropskom, tako i na
lokalnom nivou, skloni su propisivanju minimalnog dovođenja svežeg
vazduha na sat po čoveku. U javnim zgradama to je već propisano.
U današnje vreme svež vazduh se dovodi preko pojedinih ventilacionih
jedinica. Ove ventilacione jedinice, s posebnim pogonom, pripremaju
svež vazduh iz okoline tako da on približno odgovara stanju vazduha u
prostoriji koja se njime snabdeva; najčešće su priključene na uređaj za
vodeno hlađenje.
MM-DXC010
MM-DXC012
Preko interfejsa direktnog isparivača, VRF spoljašnja jedinica TOSHIBA
može da se priključi na ventilacionu jedinicu nekog drugog proizvođača s
rekuperacijom toplote i usisavanjem svežeg vazduha, koja je opremljena
razmenjivačem toplote s direktnim isparavanjem R410A.
Sklop direktnog isparivača za ventilacione jedinice Toshiba
sastoji se od dva dela:
■■ regulatora
■■ kompleta ventila (tri veličine) – za montažu na razmenjivač toplote s
direktnim isparavanjem na R410A ventilacione jedinice
Glavne karakteristike:
■■ Omogućava priključak ventilacionih uređaja na sve VRF proizvode
■■ Regulacija se vrši preko standardnog daljinskog upravljača
(RBCAMT32E) ili kao opcija putem 0-10 V signala (RBC-FDP3-PE)
■■ Moguće su opcije centralnog upravljača
■■ Spoljašnji ulaz/ izlaz
■■ Ulaz spoljašnjih kvarova
■■ Regulacija odvodnog vazduha odnosno temperature vazduha
u prostoriji
Regulator za razmenjivač toplote s direktnim
isparavanjem
Cevna instalacija
Spoljašnja jedinica
Ventilaciona jedinica (postojeća
na mestu ugradnje)
Regulator
20 I TOSHIBA
Unutrašnja jedinica
Regulator
INTERFEJS ZA VENTILACIONU JEDINICU
s razmenjivačem toplote s direktnim isparavanjem
VRF set za ventilaciju
Tehnički podaci
Veličina
MM-DXC010
MM-DXC012
MM-DXV080
MM-DXV140
MM-DXV280
Učinak hlađenja
Učinak grejanja
Količina vazduha min.
Količina vazduha max.
kW
kW
m³/h
m³/h
Veličina
MM-DXV280
kW
kW
m³/h
m³/h
Veličina
MM-DXV280
kW
kW
m³/h
m³/h
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
2
2,5
3
4
5
6
8
10
1
1
1
1
1
1
1
1
❄
1
1
1
1
1
1
1
5,60
6,30
720
1080
7,10
8,00
1060
1580
8,00
9,00
1060
1580
11,20
12,50
1280
1920
14,00
16,00
1680
2520
16,00
18,00
1850
3740
1
28,00
31,50
3360
5040
22,40
25,00
2880
4320
PS
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
6
8
10
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1
50,40
56,50
6240
9360
1
2
1
2
3
2
56,00
63,00
6720
10080
60,80
68,00
7610
12380
67,20
75,00
8640
12960
2
1
72,80
81,50
9120
13680
1
2
78,40
88,00
9600
14400
3
84,00
94,50
10080
15120
❄
MM-DXC010
MM-DXC012
Učinak hlađenja
Učinak grejanja
Količina vazduha min.
Količina vazduha max.
2,0
❄
MM-DXC010
MM-DXC012
MM-DXV140
Učinak hlađenja
Učinak grejanja
Količina vazduha min.
Količina vazduha max.
PS
32,00
36,00
3700
7480
38,40
43,00
4730
8060
44,80
50,00
5760
8640
PS
32
34
36
38
40
42
44
46
48
8
10
1
3
4
1
3
3
1
95,20
106,50
12000
18000
1
3
2
2
100,80
113,00
12480
18720
1
3
1
3
106,40
119,50
12960
19440
1
3
1
4
4
1
117,60
131,50
14880
22320
1
4
3
2
123,20
138,00
15360
23040
1
4
2
3
128,80
144,50
15840
23760
1
4
1
4
134,40
151,00
16320
24480
89,60
100,00
11520
17280
4
112,00
126,00
13440
20160
Pažnja:
■■ Faktor opterećenja VRF uređaja: maks. 110 % (ako je priključen jedan DX interfejs.)
■■ “Air On”- temperatura u režimu hlađenja razmenjivača toplote: min. 15°C VT / maks. 24°C VT
■■ “Air On”- temperatura u režimu grejanja razmenjivača toplote: min. 15°C ST / maks. 28°C ST
■■ Ako mora da se koristi svež vazduh koji je izvan ovih temperaturskih raspona, tada je potrebno pripremiti ga u drugim jedinicama ili ga mešati s
odvodnim vazduhom (ili oboje), kako bi ostao unutar graničnih vrednosti. U protivnom, ne može da se garantuje siguran i pouzdan rad. Ovde je
najbolje da se koristi odvodni vazduh iz zgrade, koji je pripremila klima-jedinica, i ne mešati ga s više od 20% usisanog svežeg vazduha.
■■ TA-senzor trebalo bi da bude smešten u kanalu za odvodni vazduh. Ako izmerene vrednosti za okolnu temperaturu nisu reprezentativne, tada bi
trebalo da se upotrebi daljinski temperaturski senzor TCB-TC21LE2 u prostoriji.
■■ U kombinaciji grupa, vodeći (master) kontroler (MM-DXC010) mora da se priključi na najveći DX ventilski sklop.
TOSHIBA I 21
REŠENJA ZA PRIPREMU VAZDUHA
KRIVE SNAGE
ventilatora
Ventilacioni sistem s rekuperacijom toplote
VN-M150HE
ESP (Pa)
300
EEF (%)
250
80
200
70
150
80
250
70
300
70
60
250
60
200
0
200
250
0
300
50
100
L
150
200
250
300
350
0
400
EEF (%)
350
300
EH
VN-M650HE
ESP (Pa)
EEF (%)
350
70
350
70
300
60
300
60
250
50
250
50
200
EH
150
500
600
700
800
900
50
L
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
Protok vazduha (m3/h)
EEF (%)
Efikasnost razmene toplote:
450
80
400
70
350
60
temperaturska
entalpijska (grejanje)
entalpijska (hlađenje)
300
50
EH
200
H
150
L
100
50
0
100
300
500
700
900
Protok vazduha (m3/h)
22 I TOSHIBA
1100
1300
1500
H
100
H
50
EH
150
90
250
90
50
VN-M1000HE
ESP (Pa)
EEF (%)
80
Protok vazduha (m3/h)
500
VN-M850HE
ESP (Pa)
400
70
L
400
600
80
100
300
500
400
80
100
200
400
450
450
H
100
300
Protok vazduha (m3/h)
200
0
200
90
90
60
250
50
100
Protok vazduha (m3/h)
VN-M500HE
150
H
50
L
Protok vazduha (m3/h)
200
150
100
50
L
50
EH
H
50
ESP (Pa)
200
50
100
200
90
350
50
150
EEF (%)
80
EH
H
VN-M350HE
ESP (Pa)
300
150
100
50
EEF (%)
400
60
EH
400
VN-M250HE
ESP (Pa)
90
350
90
L
100
300
500
700
900
Protok vazduha (m3/h)
EH – vrlo visok broj obrtaja
H – visok broj obrtaja
L – nizak broj obrtaja
ESP – eksterni statički pritisak (Pa)
EEF – efikasnost izmene (%)
STD – standardan protok vazduha
HSP – visok statički pritisak na mestu uzorkovanja
MSP – srednji statički pritisak na mestu uzorkovanja
LSP – nizak statički pritisak na mestu uzorkovanja
LOW – donja granica protoka vazduha
UPP – gornja granica protoka vazduha Podaci se odnose na
230 V - 50 Hz
1100
1300
Ventilacioni sistem s rekuperacijom toplote i razmenjivačem toplote s direktnim isparavanjem
ESP (Pa)
MMD-VN(K)502HEXE
EEF (%)
80
400
350
70
300
250
400
MMD-VN(K)802HEXE
ESP (Pa)
EEF (%)
70
350
70
60
300
60
300
60
50
250
50
250
50
200
150
150
150
100
50
H
50
L
0
200
300
400
500
EH
H
50
L
L
0
100
600
80
100
EH
H
EEF (%)
350
200
EH
MMD-VN(K)1002HEXE
400
200
100
ESP (Pa)
80
0
200
700
400
600
800
200
1000
400
600
800
1000
1200
Airvazduha
volume (m3/h)
Protok
(m3/h)
Air volume
(m3/h)(m3/h)
Protok
vazduha
volume (m3/h)
ProtokAirvazduha
(m3/h)
STD = 500 m3/h - LOW = 330 m3/h - UPP = 600 m3/h
STD = 800 m3/h - LOW = 480 m3/h - UPP = 960 m3/h
STD = 950 m3/h - LOW = 640 m3/h - UPP = 1140 m3/h
Kanalska jedinica za dovod svežeg vazduha
MMD-AP0481HFE (5HP)
350
STD (1080m3/h)
ESP (Pa)
HSP
300
MMD-AP0961HFE (10HP)
MMD-AP0721HFE (8HP)
350
STD (1680m3/h)
ESP (Pa)
300
350
STD (2100m3/h)
ESP (Pa)
300
HSP
250
HSP
250
250
MSP
200
MSP
150
200
150
150
50
0
100
100
50
50
0
800
900
1000
Air volume (m3/h)
MSP
LSP
LSP
100
200
1100
Protok vazduha (m3/h)
1200
LSP
0
1200
1400
2100
Air volume (m3/h)
Protok vazduha (m3/h)
1800
1500
1700
1900
2100
2300
Air volume
(m3/h) (m3/h)
Protok
vazduha
TOSHIBA I 23
REŠENJA ZA PRIPREMU VAZDUHA
CRTEŽI S DIMENZIJAMA UREĐAJA
Ventilacioni sistem s rekuperacijom toplote
VN-M150HE - M350HE
25
900
290
454
(C4)
(A5)
(A6)
(A2)
80
(A4)
(D4)
80
(D5)
25
200
150~250 88
600 ili manje
957
724
900
Ø98
(A3)
121
(A1)
Ø110
88
810
145
(C5)
Veličina kanala (nominalni prečnik): Ø 100 (M150HE)
Veličina kanala (nominalni prečnik): Ø 150 (M250HE, M350HE)
(D3)
(D1)
VN-M500HE, M650HE
25
350
1140
454
(A1)
(C4)
(A3)
(A5)
(A6)
80
(D4)
(A4)
(D5)
(A1) EA (otpadni vazduh)
(A2) OA (spoljašnji vazduh)
(A3 RA (odvodni vazduh)
(A4) SA (pripremljeni vazduh)
(A5) Spoljašnja strana
(A6) Unutrašnja strana
25
200
150~250 170
600 ili manje
(A2)
80
1197
800
1140
Ø195
Ø212
170
1050
175
(C5)
Veličina kanala (nominalni prečnik):
Ø 200
(D3)
(D1)
VN-M800HE, M1000HE
25
(A1)
(A6)
Ø245
Ø262
85
(D5)
200
150~250 195
600 ili manje
(C4)
(D4)
85
(A4)
(C5)
(D3)
(D1)
24 I TOSHIBA
1189
454
1246
(A5)
(A2)
Jedinica: mm
400
(A3)
25
800
1189
195
1099
200
Veličina kanala (nominalni prečnik):
Ø 250
(C4) Priključak uzemljenja
(C5) 4-13 × 30 Ovalni otvor
(spojnica za kačenje)
(D1) Filteri, motori, ventilator, prostor za
održavanje razmenjivača toplote
(D3) Revizioni otvor min. 450 × 450
(D4) Dijagram spajanja
(D5) Ulaz za priključak struje
CRTEŽI S DIMENZIJAMA UREĐAJA
Ventilacioni sistem s rekuperacijom toplote i razmenjivačem toplote s direktnim
isparavanjem (uz ovlaživanje vazduha) MMD-VN(K)502HEXE
1690
1601
(C4)
25
550
173
(A3)
(A5)
(A6)
250
1197
1140
800
400
(A1)
(A4)
(A2)
152
200
600
25
(D4)
Veličina kanala (nominalni prečnik):
Ø 200
(D3)
(D1)
26
343
350
175
80
(C1)
46
476
350
194 53
(D4)
454
175
Ø195
Ø212
430
(D2)
80
496
(C3)
(C2)
MMD-VN(K)802HEXE, MMD-VN(K)1002HEXE
25
1739
1650
(C4)
198
550
(A3)
(A5)
(A6)
250
800
1246
1189
400
(A1)
(A4)
(D3)
600
25
200
152
(A2)
(D1)
(D2)
80
(C1)
26
46
Veličina kanala (nominalni prečnik):
Ø 250
476
350
200
Ø245
Ø262
430
343
(D4)
194 53
400
200
454
(D4)
496
85
(C2)
(C3)
Pažnja
1. Veličina kanala (nominalni prečnik Ø 250)
2. Pri navođenju podataka o dimenzijama nije uzeta u obzir debljina izolacionog sloja na kućištu uređaja.
(A1) EA (otpadni vazduh)
(A2) OA (spoljašnji vazduh)
(A3 RA (odvodni vazduh)
(A4 SA (pripremljeni vazduh)
(A5) Spoljašnja strana
(A6) Unutrašnja strana
(C1) Odvod kondenzata (VP 25)
(C2) Cev za tečnost Ø 6,4
(C3) Usisna cev Ø 9,5
(C4) 4-13 × 30 Ovalni otvor (spojnica za kačenje)
(D1) Filteri, motori, ventilator, prostor
za održavanje razmenjivača toplote
(D2) Magnetni ventil (redukcioni ventil)
u prostoru za održavanje elementa
za ovlaživanje
(D3) Revizioni otvor 600 × 600
(D4) Priključak vode na dovodu (R1/2)
(D5) Ulaz za priključak struje
Jedinica: mm
TOSHIBA I 25
REŠENJA ZA PRIPREMU VAZDUHA
CRTEŽI S DIMENZIJAMA UREĐAJA
Kanalska jedinica za dovod svežeg vazduha (sve veličine)
(A1) Razmak između vešanja
(A2) Duguljasti otvor za zavrtanj
(C1) Priključak cevi za rashladni fluid
(na strani gasa)
(C2) Priključak cevi za rashladni fluid
(na strani tečnosti)
(C3) Izlazni otvor
(C4) Senzor izlazne temperature
(C5) Prirubnica izlaznog priključka
(deo pribora uz glavni uređaj)
(C6) Primer za polaganje cevi za
rashladni fluid na mestu instalacije
(C7) Prirubnica usisnog otvora
(D1) Usisni otvor
(D2) Revizioni otvor
(D3) Montažni razmaci
(D4) Kanalska jedinica za dovod
svežeg vazduha
(S) Prostor potreban za montažu i
održavanje
(D3)
D
81
200
(D2)
(D3)
E
(C3)
(C1) ( M )
145.5
(A1) 1288
60
(C2) ( N )
528.5
(D6)
47
492
216 150
1262
1262
(A1) B
G
H
704
850
I
J
406
100
35
A
23
(C4)
(C5) ( K )
600
1328
(A2) (P)
F
370
(D4)
>1000
C
41
>
200
(S)
600
51
600
(C6)
Model
MMD-
(D1)
Jedinica: mm
(C7)( L )
(D2)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
AP0961HFE
1392
1260
250
250
250
250
250
250
250
250
10-M6
10-M6
7/8‘‘ / 22,2 mm
1/2‘‘ / 12,7 mm
4-Ø12 × 40
AP0721HFE
1392
1260
250
250
250
250
250
250
250
250
10-M6
10-M6
7/8‘‘ / 22,2 mm
1/2‘‘ / 12,7 mm
4-Ø12 × 92
AP0481HFE
892
810
215
107.5
107.5
215
-
250
250
-
8-M6
6-M6
5/8‘‘ / 15,9 mm
3/8‘‘ / 9,5 mm
4-Ø12 × 92
Opcije
Filterska komora
TCB-FCY51DFE
TCB-FCY100DE
Dugotrajni predfilter
TCB-PF3DE
TCB-PF4D-1E
Set pumpe za kondenzat
TCB-DP32DFE
Rok isporuke na upit.
26 I TOSHIBA
Visokoučinski filter 65 (odgovara klasi filtera 5)
TCB-UFM3DE, TCB-UFM4D-1E
Visokoučinski filter 90 (odgovara klasi filtera 7)
TCB-UFH7DE, TCB-UFH8D-1E
REGULATORI i PRIBOR
Regulatori i upravljačka tehnika za LC- i VRF-uređaje
Reference
Broj modela
Opis
Kompatibilnost
Kablovski daljinski upravljač
RBC-AMT32E
Glavni kablovski daljinski upravljač
Unutrašnje jedinice VRF, SDI, DI
Kablovski daljinski upravljač
NRC-01HE
Kablovski daljinski upravljač za razmenjivač toplote vazduh-vazduh, i modele s DX cevnim registrom i ovlaživačem vazduha
Novi ventilacioni sistemi s rekuperacijom toplote i ventilacioni sistem s
rekuperacijom toplote i razmenjivačem toplote s direktnim isparavanjem
Daljinski upravljač s vremenskim
programatorom
RBC-AMS41E
Omogućava upravljanje unutrašnjom jedinicom s vremenskim programatorom (7 dana); mogućnost programiranja 8
funkcija na dan; Prikaz vremena
Unutrašnje jedinice VRF, SDI, DI
Komforan daljinski upravljač
RBC-AMS51E-ES
Na mestu montaže postojeći upravljački uređaj s višejezičkim LCD-indikatorom, Integrisani vremenski programator za
7 dana, mogućnost štednje energije i funkcija povratka na
početni meni
Unutrašnje jedinice VRF, SDI, DI
Daljinski temperaturski senzor
TCB-TC21LE2
Daljinski temperaturski senzor za kasetnu i kanalsku jedinicu,
kao i set klima jedinice s razmenjivačem toplote s direktnim
isparavanjem
DI, SDI, VRF
Centralni daljinski upravljač
TCB-SC642TLE2
Za regulaciju do 64 jedinice
VRF, potreban interfejs modela 1:1 za DI/SDI (osim modela za montažu na zid)
Regulator uklj/isklj
TCB-CC163TLE2
Za uključivanje i isključivanje (maks. 16 jedinica)
VRF, potreban interfejs modela 1:1 za DI/SDI (osim modela za montažu na zid)
Smart Manager
BMS-SM1280ETLE
Za kompletno upravljanje sa do 128 unutrašnjih jedinica, uz
nadzor potrošnje energije i proširene upravljačke funkcije
Unutrašnje jedinice VRF, SDI, DI
0 - 10 V Regulacioni interfejs
RBC-FDP3-PE
Za podešavanje režima rada, zadatih vrednosti i integracije
sistema za upravljanje objektima. Mogućnost slobodnog
programiranja za najmanje 3 x 0 – 10 V.
Unutrašnje jedinice VRF, SDI, DI
Ventilacioni sistem s rekuperacijom toplote i
razmenjivačem toplote s direktnim isparavanjem
NRB-1HE
Za slanje izlaznog signala (12 odnosno 24 V jednosmerne
struje) sa spoljašnje jedinice na sva područja A2A razmenjivača toplote
Novi ventilacioni sistemi s rekuperacijom toplote i ventilacioni sistem s
rekuperacijom toplote i razmenjivačem toplote s direktnim isparavanjem
Pribor za unutrašnje jedinice
Model jedinice
Tip dovoda svežeg vazduha
Razmenjivač toplote vazduh-vazduh
s DX cevnim registrom
Naziv modela
Oznaka dela
Odgovara za VRF – FCU
Napomene
Kompatibilnost
TCB-UFM3DE
Visokoučinski filter 65
MMD-AP0721/0961HFE
Stepen izdvajanja 65%
(NBS kolorimetrijska metoda)
TCB-PF3DE
TCB-UFH7DE
Visokoučinski filter 90
MMD-AP0721/0961HFE
Stepen izdvajanja 90%
(NBS kolorimetrijska metoda)
TCB-PF3DE
TCB-PF3DE
Dugotrajni predfilter
MMD-AP0721/0961HFE
Stepen izdvajanja 50%
(NBS kolorimetrijska metoda)
TCB-PF3DE
TCB-FCY100DE
Filterska komora
MMD-AP0721/0961HFE
Za visokoučinske filtere ili
dugotrajne filtere
TCB-UFM4D-1E
Visokoučinski filter 65
MMD-AP0481HFE
Stepen izdvajanja 65%
(NBS kolorimetrijska metoda)
TCB-UFH8D-1E
Visokoučinski filter 90
MMD-AP0481HFE
Stepen izdvajanja 90%
(NBS kolorimetrijska metoda)
TCB-PF4D-1E
Dugotrajni predfilter
MMD-AP0481HFE
Stepen izdvajanja 50%
(NBS kolorimetrijska metoda)
TCB-FCY51DFE
Filterska komora
MMD-AP0481HFE
Za visokoučinske filtere ili
dugotrajne filtere
TCB-DP32DFE
Set pumpe za kondenzat
MMD-AP0481/0721/0961HFE
Visina dizanja do 330 mm
Set pumpe za kondenzat
MMD-VN502/802/1002HEXE &
MMD-VNK502/802/1002HEXE
Visina dizanja do 330 mm
TCB-DP31HEXE
Primena s
TCB-PF4D-1E
Primena s
TCB-FCY51DFE
Navedeni podaci o nominalnoj snazi grejanja i hlađenja bazirani su na proračunima i opštim podacima dobijenim ispitivanjima. Svi pokazatelji se smatraju približnim vrednostima.
Svojstva razmenjivača toplote s direktnim isparavanjem (drugih proizvođača) utiču na učinak spoljašnjih jedinica.
Svi podaci o učincima iz ovog prospekta baziraju se na sledećim uslovima:
Hlađenje: temperatura vazduha unutra 27°C ST / 19°C VT, spoljašnja temperatura 35°C ST
Grejanje: temperatura vazduha unutra 20°C ST, spoljašnja temperatura 7°C ST / 6°C VT
Rok isporuke za sve filtere na upit.
TOSHIBA I 27
Ovlašćeni TOSHIBA distributer:
KOVENT
Kumanovska 14, 11000 Beograd, Srbija
Tel.: 011 383 68 86, 308 57 40
Faks: 011 344 41 13
E-mail: [email protected]
www.airtrend.rs
www.toshiba-klima.rs • www.toshiba-estia.rs
Ne odgovaramo za štamparske greške. HR / Air to Air / 02 2015
Kumanovska 14, 11000 Beograd
Tel.: 011 308 57 40
Faks: 011 344 41 13
E-mail: [email protected]
www.kovent.rs
Download

Air-to-Air rešenja za pripremu vazduha 2015/16