2014 / 15
B U S I N E S S R 410 A
VRF-R410A-Tehnologije
VRF-R410A-Technologies
Sadržaj
karakteristike sistema tOsHiba Vrf
2 I TOSHIBA
3 - 11
super modular multi system
12 - 20
mini super modular multi system
22 - 23
super Heat recovery system
24 - 29
Vrf unutrašnje jedinice
30 - 59
dimenzionisanje cevi za radni fluid
62 - 64
električna instalacija
65 - 67
Opcije upravljanja
68 - 78
Ventilacioni sistemi s rekuperacijom toplote
79 - 81
Značenje korišćenih pojmova
82
uslovi merenja
82
Inovativnost, inteligencija,
bogatstvo ideja
inOVatiVnOst
Izvanredne performanse s visokoefikasnim dvostrukim rotacionim klipnim kompresorima, kao i naprednim vektorski upravljanim inverterima koji pri delimičnom opterećenju postižu CoP koeficijent od 6,41*,
čine sMMs inovativnim proizvodom budućnosti.
8 Ks spoljašnja jedinica, pri 50% opterećenja
inteligenCija
Inteligentno upravljanje rashladnim fluidom u sMMs
garantuje precizno održavanje temperature u svakoj prostoriji, čak i kada se radi o vrlo udaljenim prostorijama.
bOgatstVO ideja
Fleksibilnost u pogledu mogućnosti proširenja ovog višefunkcionalnog sistema dozvoljava udaljenost između
pojedinih jedinica i do 235 m, a visinsku razliku do 70 m.
TOSHIBA I 3
VRF-R410A-Technologies
Značajna ušteda
energije
Upotrebom visokoučinskih DC dvostrukih rotacionih klipnih
kompresora (“Twin rotary”) i naprednih vektorski upravljanih invertera, sMMs postiže vrednost koeficijenta
grejanja CoP od 6,41 pri delimičnom opterećenju. ove
izuzetne radne karakteristike, uz konstantno opterećenje kompresora, u velikoj meri doprinose smanjenju ukupne potrošnje energije.
2
1
(14 Ks, 16 Ks)
smms predstavljaju visokoučinske spoljašnje jedinice sa
po tri kompresora i tri invertera *
1
inOVatiVni dVOstruki rOtaCiOni klipni kOmpresOr
tOsHiba dvostruki rotacioni klipni kompresor:
lider u branši
U spoljašnjim jedinicama od 14 i 16 Ks rade tri potpuno
nova inverterska, dvostruko rotaciona klipna kompresora koji postižu izvanredan učinak pri delimičnom opte-
rećenju; u drugim spoljašnjim jedinicama (8, 10, 13 Ks)
upotrebljena su samo dva. ovi kompresori omogućavaju
maksimum efikasnosti i ugodnosti.
maksimalni kOefiCijenti energetske efikasnOsti
■ Primenom visokoefikasnih dvostrukih rotacionih klipnih kompresora i naprednih invertera upravljanih pomoću frekvencije, postiže se CoP koeficijent od 6,41
(pri delimičnom opterećenju od 50%).
■ sve spoljašnje jedinice opremljene su s tri dvostruka
rotaciona klipna kompresora i s dvostrukim inverterskim pogonom. U celoj branši ToshIba je jedini ponuđač ovakve tehnologije klima-uređaja.
■ Pri konstantnom opterećenju moguće je postići veći
radni učinak.
spoljašnje jedinice imaju po tri dC dvostruka
rotaciona klipna kompresora*
DC
motor ventilatora
Vektorski upravljani
inverter
* spoljašnje jedinice od 14 i 16 Ks
4 I TOSHIBA
Energetski efikasne
performanse za podizanje
ekološke svesti
2
3
4
8 KS
5
16 KS
6.41
5.50
3.52
6.26
8 KS
4.15
EER
5.60
3.28
100% Nominalna vrednost
50% opterećenje
50% opterećenje
2
7
4.52
COP
16 KS
6
8 Ks: MMY-MaP0804hT8P-E
16 Ks: MMY-MaP1604hT8P-E
efikasan VektOrski upraVljan inVerter
potpuna inverterska regulacija omogućava preciznije upravljanje i bolje iskorišćenje sistema
Kada je reč o upravljanju sva tri kompresora s pripadajućom inverterskom štampanom pločom koja iskorišćava
sve mogućnosti kompresora kako bi se obezbedio ravnomeran režim rada i optimalna ušteda energije u svakom trenutku, ToshIba sMMs zauzima vodeće mesto u industriji u svetu.
efikasnost u radu u cilju smanjenja potrošnje
energije
Tokom rada sistem određuje koji se razmenjivač toplote
može najefikasnije koristiti i bira broj obrtaja kompresora kojim se na najpovoljniji način može ostvariti potreban
učinak.
sistem raspodeljuje tok rashladnog fluida na više razmenjivača toplote istovremeno. Na taj način se povećava površina razmenjivača toplote. Inverteri regulišu stalan pogon
sistema kako bi se postigla visoka efikasnost uz manju
potrošnju energije.
Zahvaljajući ravnomernoj raspodeli temperature u prostoriji korisnici imaju veći komfor, a životnoj sredini odgovara
manja potrošnja energije.
ON ON
1
2
OFF OFF
3
4
ON OFF
1
2
ON OFF
3
4
TOSHIBA I 5
VRF-R410A-Technologies
Jednostavna
montaža
Optimalna fleksibilnost pri projektovanju
Tok rashladnog fluida, kao i tehnologija samih cevi novog VRF sistema Toshiba omogućavaju izuzetnu fleksibilnost pri postavljanju cevovoda. Između spoljašnjih
jedinica i najudaljenije unutrašnje jedinice moguća je
udaljenost do 235 m i visinska razlika do 70 m. Ove
prednosti olakšavaju rad pri projektovanju i omogućavaju primenu sistema u zgradama sa preko 11 spratova.
■■ Ako tokom rekonstrukcije i renoviranja dođe do prenamene unutrašnjih prostorija, unutrašnje jedinice se
mogu lako zameniti bez potrebe montaže dodatnih
spoljašnjih jedinica.
40 m
70 m
■■ Ukoliko se spoljašnje jedinice montiraju iznad unutrašnjih, visinska razlika se može povećati do 70 metara. Uz pretpostavljenu visinu sprata od 3,5 m, to
odgovara zgradi od 20 spratova.
Visinska razlika između spoljašnje jedinice i
najudaljenije unutrašnje jedinice
Ekvivalentna dužina
235 m
6 I TOSHIBA
revizioni otvor
Klizna vratanca omogućavaju jednostavan pristup do inverterske štampane ploče bez potrebe skidanja panela na jedinici.
kOmpaktne dimenZije i manja težina
■ Kompaktna konstrukcija spoljašnjih jedinica različitih
veličina (učinka) povećava jednostavnost pri instalisanju i fleksibilnost pri projektovanju.
2,000
16 ks
■ U odnosu na prethodnu seriju potrebno je približno
40 % manje prostora za instalisanje.
■ Zahvaljujući izmenama u konstrukciji, uređaji su postali lakši; to se pozitivno odražava i na izvođenje
montažnih radova.
4,020
16 ks
1,210
16 ks
2,440
Mala potrebna površina za montažu doprinosi fleksibilnosti
u projektovanju i predstavlja veliku prednost pri instalisanju u
ograničenim prostornim mogućnostima.
Y-račVa Za CeVi Za gasOVitu faZu rasHladnOg fluida
Postavljanje cevi za rashladni fluid pojednostavljuje se zahvaljujući Y-račvama. Kao što je prikazano na slici, ovo rešenje u poređenju s T-račvama smanjuje ukupno potreban
prostor. Pozitivan efekat je manji broj savijanja cevi, a time
i elegantnije postavljanje cevovoda. Y-račve za cevi za gasnu fazu rashladnog fluida omogućavaju ravnomerniji tok
od sMMs spoljašnjih jedinica prema priključcima unutrašnjih jedinica i time doprinose pouzdanosti sistema.
prema spoljašnjim jedinicama
cev za
tečnost
RbM-bT14E (cev za gas)
prema unutrašnjim
jedinicama
cev za gas
TOSHIBA I 7
VRF-R410A-Technologies
Inovativnost i
tehnologija
inteligentnO upraVljanje prOtOkOm rasHladnOg fluida
potpuna kontrola sistema i ujednačena temperatura od prostorije do prostorije.
ToshIba je razvila inteligentna VRF upravljanja, koja između ostalog garantuju pojedinačno snabdevanje radnim fluidom svake prostorije, bez obzira na tip unutrašnje jedinice ili visinske razlike i razlike u dužini cevovoda.
sMMs -sistem omogućava optimalan protok radnog
fluida ne samo kroz svaku unutrašnju jedinicu, već i na
nivou celog sistema.
Optimalno upravljanje protokom rashladnog fluida
■ Kada je u jednom sistemu povezano više unutrašnjih
jedinica, može se dogoditi da se, zavisno od razlike
u dužini cevovoda od spoljašnje jedinice, transportuje nedovoljno ili previše rashladnog fluida do unutrašnjh jedinica.
■ To se događa tokom transporta rashladnog fluida
zbog pada pritiska i prolaza toplote iz okoline u cevi.
Posledica toga je da se unutrašnjim jedinicama isporučuju neodgovarajuće količine rashladnog sredstva.
■ optimalnim upravljanjem protokom rashladnog fluida
pomoću inteligentnog upravljanja senzorima rashladnog fluida i određenog broja otvaranja pojedinih električnih impulsnih ventila, obezbeđene su konstantne
unutrašnje temperature u zgradi pri visinskim razlikama do 40 m između unutrašnjih jedinica.
smanjuje se višak prikazan kod (b),
a kompenzuje se manjak prikazan na (C).
ventila s impulsnim
elektromotornim pogonom
spoljašnja jedinica
D
snaga
željeni
kapacitet
A
(A)
smanjuje se višak
prikazan kod (a).
(B)
(C)
(D)
smanjuje se višak prikazan kod (a),
a kompenzuje se manjak prikazan na (D).
B
unutrašnja jedinica
C
TC2
senzor
rashladnog
fluida (ulaz)
TC1
senzor
rashladnog
fluida (izlaz)
razmenjivač toplote
8 I TOSHIBA
protok rashladnog fluida prilagođava se radi ostvarivanja
individualne regulacije temperature
kontinualna regulacija
dvostruki rotacioni
klipni kompresor
optimizovan tok kompresije
Visoka efikasnost motora
Kompresor hz
Inovativna zaštita
komponenata
optimizacija položaja izlaznog otvora i debljine krila smanjuju pad pritiska i otpor trenja.
snaga
snažan inverter
Kompletno invertersko upravljanje kompresorima omogućava tačnije upravljanje radom u cilju
prilagođavanja opterećenju sistema.
glatka sinusna kriva
Vektorski upravljani inverter brzim računanjem
generiše glatku sinusnu krivu koja povećava efikasnost rada.
Povećanje površine rotorskih magneta
i dodatni prorezi vode ka većoj efikasnosti i
sniženju nivoa buke.
izuzetno precizna regulacija
broja obrtaja kompresora (0,1 Hz)
Varijabilno upravljanje reguliše broj obrtaja
kompresora takoreći linearno u koracima
od po 0,1 hz. Precizno regulisanje promenom frekvencije prema trenutno potrebnoj
snazi, smanjuje gubitke energije i ostvaruje ugodnu klimu uz minimalne temperaturske promene.
glavna štampana ploča
Vektorski upravljani inverter struju brzo pretvara u glatku sinusnu krivu kako bi se omogućio
miran rad jednosmernog motora.
svaki motor ima jedan kompaktan i snažan magnetni rotor što omogućava manje
gubitke vrtložne struje.
TOSHIBA I 9
VRF-R410A-Technologies
Snaga i
pouzdanost
efikasnO upraVljanje VaZduHOm
Težište razvoja stavljeno je na upravljanje vazduhom. Postignuto je poboljšanje u pogledu količine i brzine strujanja vazduha uz istovremeno sniženje buke.
Između ostalog treba naglasiti:
■ patentiran ventilator sa četiri lopatice,
velikog prečnika (740 mm)
■ nov način zaštite ventilatora
■ visokoučinski motorni pogon
Poboljšano upravljanje vazduhom doprinosi postizanju
veće energetske efikasnosti. osim toga zahvaljujući višem raspoloživom naporu standardnono ugrađenog
ventilatora za hlađenje kondenzatora, omogućava se
postavljanje spoljnje jedinice u unutrašnji prostor.
VrlO niZak niVO buke
Kompresorska zaštita i kućište uređaja tako su konstruisani da se buka koju proizvodi kompresor optimalno
prigušuje. Zbog poboljšane regulacije kompresora i nove konstrukcije razmenjivača toplote sMMsi može veći
deo vremena raditi u području delimičnog opterećenje.
Pri tim uslovima nivo buke pri radu uređaja je najmanji.
10 I TOSHIBA
-10 db(a)
tehnologija i upotrebljeni materijal za pokretne i vibrirajuće delove, kao i radna brzina uređaja. Novo invertersko
upravljanje motora ventilatora omogućava smanjenje
broja obrtaja na 60 o/min.
Prigušenje buke
buku spoljašnjih jedinica određuju dva faktora:
graniCe funkCiOnalnOsti
sMMs omogućava režim grejanja do spoljašnjih temperatura od –20 °C. Na taj način može se zadovoljiti još veći
spektar potreba, tako da se i objekti u hladnijim oblastima mogu bez problema klimatizovati pomoću sMMs .
smms
spoljašnja temperatura u
režimu hlađenja *
-5°C do 43°C
spoljašnja temperatura u
režimu grejanja *
-20°C do 15°C
*hlađenje: °C db (suvog termometra), Grejanje: °C wb (vlažnog termometra)
Odlične radne karakteristike i uŠtede u radu pri delimičnOm Opterećenju
Vrednosti CoP i EER računaju se kao nominalne vrednosti kada kompresori rade sa 100% snage.
Uslovi maksimalnog opterećenja obično se postižu samo tokom nekoliko dana u godini, tako da uređaji najčešće rade sa srednjim i malim brojem obrtaja. To znači da najefikasniji sistem nije onaj koji optimalno radi pri
uslovima vršnih opterećenja, već onaj koji je uspešniji pri
srednjem i malom broju obrtaja.
Kompresori
Jedan inverter dva fiksna
broja obrtaja
opterećenje
Kompresori
tri invertera
sMMs
Proizvodi ToshIba su nadaleko poznati na tržištu po
tome da pri delimičnom opterećenju raspolažu velikim
kapacitetom (učinkom) i efikasnošću. ovo svojstvo pronalazi najbolju podršku u samom sMMs -sistemu zahvaljujući primeni tri inovativna kompresora koja precizno raspoređuju opterećenja.
U tabeli su prikazane prednosti uređaja s tri inverterska kompresora.
Umesto jednog kompresora koji radi sa velikim brojem obrtaja, opterećenje se
raspodeljuje na tri kompresora. Kapacitet ostaje isti, ali uz manji broj obrtaja,
potrošnja energije je ipak manja.
TOSHIBA I 11
VRF-R410A-Technologies
Super Modular
Multi System
Izvanredne radne karakteristike s viskoefikasnim DC
dvostrukim rotacionim klipnim kompresorima i naprednim vektorski upravljanim inverterima čine super Modular Multi system inovativnim proizvodom budućnosti sa vrhunskim pokazateljima efikasnosti.
Upravo izvrsni koeficijenti energetske efikasnosti u režimu rada pri delimičnom opterećenju još su više optimizovani upotrebom tri invertera i tri inovativno konstruisana kompresora, koji precizno raspoređuju opterećenja,
zahvaljujući čemu su postignute vrednosti koje su u celoj
branši u samom vrhu.
■ Izvrsni koeficijenti energetske efikasnosti u radu pri
delimičnom opterećenju
■ 2-cevni sistem
■ Maksimalna pouzdanost
■ Nizak nivo buke
■ Fleksibilne mogućnosti projektovanja
(Einheit: mm)
12 I TOSHIBA
MMY-
Spoljašnja jedinica
Rashladni učinak 1
kW
Električna snaga
kW
●
EER
Radna struja
A
Grejni učinak 2
kW
Električna snaga
kW
●
●
COP
Radna struja
A
Maksimalna struja 3
●
MAP1604HT8P-E
16 KS
22,40
28,00
33,50
40,00
45,00
5,40
7,41
9,55
11,50
13,70
4,15
3,78
3,51
3,48
3,28
8,50
11,40
14,70
17,70
20,80
25,00
31,50
37,50
45,00
50,00
5,53
7,50
10,20
11,20
14,20
4,52
4,20
3,68
4,02
3,52
8,80
11,80
16,00
17,60
22,00
32
32
40
40
50
9.900
10.500
11.600
12.000
13.000
Nivo zvučne snage
dB(A)
●
78
79
83
83
84
Nivo zvučnog pritiska
dB(A)
●
56
58
62
62
64
Nivo zvučne snage
dB(A)
●
77
78
82
82
83
Nivo zvučnog pritiska
dB(A)
●
55
57
59
60
62
60
60
50
40
40
-5 - 43
-5 - 43
-5 - 43
-5 - 43
-5 - 43
Max. eksterni statički pritisak
Pa
Područje rada - ST
°C
●
●
Područje rada - VT 4
°C
Dimenzije (V × Š × D)
mm
Težina
kg
-20 - +15,5
-20 - +15,5
-20 - +15,5
-20 - +15,5
-20 - +15,5
1830 × 990 × 780
1830 × 990 × 780
1830 × 990 × 780
1830 × 1210 × 780
1830 × 1210 × 780
●
242
242
242
329
329
●
241
241
241
329
329
Dvostruki rotacioni
Dvostruki rotacioni
Dvostruki rotacioni
Dvostruki rotacioni
Dvostruki rotacioni
kg
Cev za tečnost, tip – prečnik
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
Lemljeni spoj – 7/8”
Lemljeni spoj – 7/8”
Lemljeni spoj – 1-1/8”
Lemljeni spoj – 1-1/8”
Lemljeni spoj – 1-1/8”
Konusni spoj – 1/2”
Konusni spoj – 1/2”
Konusni spoj – 1/2”
Konusni spoj – 5/8”
Konusni spoj – 5/8”
Maksimalna ekvivalentna dužina cevi
m
235
235
235
235
235
Maksimalna stvarna dužina cevi 5
m
190
190
190
190
190
Maksimalna dužina cjevovoda
m
500
500
500
500
500
Maksimalna visina (unutrašnja jedinica iznad/ispod) 6
m
70/40
70/40
70/40
70/40
70/40
Napajanje
V-ph-Hz
400 (380-415V)-3-50
Na osnovu temperature unutrašnjeg vazduha od 27 °C ST / 19 °C VT i temperature spoljašnjeg vazduha od 35 °C ST
Na osnovu temperature unutrašnjeg vazduha od 20 °C ST i temperature spoljašnjeg vazduha od 7 °C ST / 6 °C VT
Pri kombinaciji više spoljašnjih jedinica potrebno je slediti uputstva iz priručnika o montaži
Uređaj radi do spolnje temperature od -20 °C, međutim ispod temperature od -15 °C treba računati sa
smanjenjem učinka. Ukoliko uređaj treba da radi pri temperaturama između -15 i -20 °C potrebno je uzeti u obzir
područje/okolinu instalacije i svojstva sistema.
5)
6)
Ispod 34 KS ili jednostavnija kombinacija: 300 m
Ako visinska razlika između unutrašnjih jedinica prelazi 3 m, a unutrašnja jedinica se nalazi iznad, tada se
maksimalna visina smanjuje na 30 m
● hlađenje
● grejanje
prOstOr Za mOntažu i OdržaVanje
≥600
F
≥500
F
( ≥1000 )
≥10
≥600
≥10
≥600
≥10
F
( ≥1000 )
≥500
≥1580
≥1580
≥500
≥500
≥500
≥500
≥10
≥500
≥1230
≥1010
8 Ks / 10 Ks / 12 Ks
≥500
≥800
F – čeona strana
≥800
4)
MAP1404HT8P-E
14 KS
A
Cevovod za radni fluid R410A
3)
MAP1204HT8P-E
12 KS
m³/h
Usisna cev, tip – prečnik
2)
MAP1004HT8P-E
10 KS
Protok vazduha
Tip kompresora
1)
MAP0804HT8P-E
8 KS
14 Ks / 16 Ks
(Jedinica: mm)
TOSHIBA I 13
VRF-R410A-Technologies
mOdel: mmY-map0804, map1004, map1204
Tipovi modela
A
B
MMY-MAP0804
ø 22.2
ø 12.7
MMY-MAP1004
ø 22.2
ø 12.7
MMY-MAP1204
ø 28.6
ø 12.7
60
670
100
Temelj
755 (Razmak
između otvora)
700
(anker vijak razmak
između otvora)
4-15x20
(uzdužni otvor)
100
990
60
1,800
610
1,830
Drugi modeli
780
MMY-MAP∗∗∗-E
755 (Razmak
između otvora)
C
790 (uklj. podnožje
za pričvršćivanje)
ploča za pričvršćivanje temeljne ploče
Tipovi modela
Temelj
1595
C
50
700
(anker vijak razmak
između otvora)
2-60x200 mm
pravougaoni otvor
(za viljuškar)
500
Priključak
kompenzacone
cevi Ø 9.5
(220)* 1
273
284
687
(75)* 1
Priključak cevi
(usisna strana) A
Priključak cevi (usisna strana) A
(Napomene:)
1. Ako se neka prepreka nalazi iznad spoljašnje jedinice,
*1 Preporučeno rastojanje
spoljašnja jedinica se mora postaviti na udaljenosti
od 2000 mm od prepreke.
2. Prepreke oko spoljašnje jedinice mogu se nalaziti
na visini od najviše 800 mm.
3. Cevovod se na objektu polaže horizontalno do spoljašnje jedinice,
a najmanje 500 mm od spoljašnje jedininice, ako se radi o kosom cevovodu.
14 I TOSHIBA
(Jedinica: mm)
mOdel: mmY-map1404, map1604
Tipovi modela
A
B
MMY-MAP1404
ø 28.6
ø 15.9
MMY-MAP1604
ø 28.6
ø 15.9
670
755 (Razmak
između otvora)
60
Temelj
920 (anker vijak razmak
između otvora)
100
1210
60
4-15x20 (uzdužni otvor)
100
1,800
610
Drugi modeli
ploča za pričvršćivanje temeljne ploče
780
790 (uklj. podnožje
za pričvršćivanje)
C
1,830
755 (Razmak
između otvora)
Tipovi modela
MMY-MAP∗∗∗-E
Temelj
1595
C
50
920 (anker vijak razmak
između otvora)
284
(220)*1
85
221
687
(75)*1
620
2-60x200 mm pravougaoni
otvor (za viljuškar)
Priključak
kompenzacione
cevi Ø 9.5
Priključak cevi
(usisna strana) Ø 28.6
Priključak cevi za tečnost Ø 15.9
(Napomene:)
1. Ako se neka prepreka nalazi iznad spoljašnje jedinice,
spoljašnja jedinica se mora postaviti na udaljenosti
od 2000 mm od prepreke.
2. Prepreke oko spoljašnje jedinice mogu se nalaziti
na visini od najviše 800 mm.
3. Cevovod se na objektu polaže horizontalno do spoljašnje jedinice,
a najmanje 500 mm od spoljašnje jedininice,
ako se radi o kosom cevovodu.
Y-račva
*1 preporučeno rastojanje
(Jedinica: mm)
Pribor za priključenje na
spoljašnju jedinicu
Višestruki ogranak (razdelnik)
Primena
(4-struka račva)
Naziv modela
RBM-BY55E
RBM-BY105E
RBM-BY205E
RBM-BY305E
RBM-HY1043E
RBM-HY2043E
maksimalno 4 račve
Primena
(podela prema kodu učinka
unutrašnje jedinice)
ukupno
ispod 6,4
ukupno 6,4
ili više do
ispod 14,2
ukupno 14,2
ili više do
ispod 25,2
ukupno
25,2 ili više
ukupno
ispod 14,2
ukupno 14,2
ili više do
ispod 25,2
RBM-HY1083E
RBM-HY2083E
RBM-BT14E
RBM-BT24E
ukupno
ispod 26,0
ukupno
26,0 ili više
maksimalno 8 račvi
ukupno
ispod 14,2
ukupno 14,2
ili više do
ispod 25,2
TOSHIBA I 15
VRF-R410A-Technologies
Tabela učinka
standardni modeli
Naziv modela (MMY-)
Nominalni
rashladni učinak
Nominalni
grejni učinak
8 KS
MAP0804HT8P-E
22,40 kW
25,00 kW
10 KS
MAP1004HT8P-E
28,00 kW
31,50 kW
12 KS
MAP1204HT8P-E
33,50 kW
37,50 kW
14 KS
MAP1404HT8P-E
40,00 kW
45,00 kW
16 KS
MAP1604HT8P-E
45,00 kW
50,00 kW
18 KS
AP1814HT8P-E
50,40 kW
56,50 kW
20 KS
AP2014HT8P-E
56,00 kW
22 KS
AP2214HT8P-E
61,50 kW
Visokoučinski modeli
Naziv modela (MMY-)
Nominalni
rashladni učinak
Nominalni
grejni učinak
16 KS
AP1624HT8P-E
45,00 kW
50,00 kW
24 KS
AP2424HT8P-E
68,00 kW
76,50 kW
26 KS
AP2624HT8P-E
73,00 kW
81,50 kW
28 KS
AP2824HT8P-E
78,50 kW
88,00 kW
30 KS
AP3024HT8P-E
85,00 kW
95,00 kW
63,00 kW
32 KS
AP3224HT8P-E
90,00 kW
100,00 kW
69,00 kW
34 KS
AP3424HT8P-E
96,00 kW
108,00 kW
AP3624HT8P-E
101,00 kW
113,00 kW
Izgled
24 KS
AP2414HT8P-E
68,00 kW
76,50 kW
36 KS
26 KS
AP2614HT8P-E
73,00 kW
81,50 kW
38 KS
AP3824HT8P-E
106,50 kW
119,50 kW
40 KS
AP4024HT8P-E
112,00 kW
127,00 kW
42 KS
AP4224HT8P-E
118,00 kW
132,00 kW
44 KS
AP4424HT8P-E
123,50 kW
138,00 kW
46 KS
AP4624HT8P-E
130,00 kW
145,00 kW
48 KS
AP4824HT8P-E
135,00 kW
150,00 kW
28 KS
AP2814HT8P-E
78,50 kW
88,00 kW
30 KS
AP3014HT8P-E
85,00 kW
95,00 kW
32 KS
AP3214HT8P-E
90,00 kW
100,00 kW
34 KS
AP3414HT8P-E
96,00 kW
108,00 kW
36 KS
AP3614HT8P-E
101,00 kW
113,00 kW
38 KS
AP3814HT8P-E
106,50 kW
119,50 kW
40 KS
AP4014HT8P-E
112,00 kW
127,00 kW
42 KS
AP4214HT8P-E
118,00 kW
132,00 kW
44 KS
AP4414HT8P-E
123,50 kW
138,00 kW
46 KS
AP4614HT8P-E
130,00 kW
145,00 kW
48 KS
AP4814HT8P-E
135,00 kW
150,00 kW
Slike odgovaraju uređajima od 50 Hz. Za jedinice od 60 Hz, videti katalog.
Navedene vrednosti odnose se na rashladni i grejni učinak.
Postoje uređaji koji samo hlade.
Priključak: trofazni 50 Hz 400 V (380 ~415 V)
Nominalni radni uslovi, hlađenje: Temperatura unutrašnjeg vazduha 27 °C ST / 19 °C VT i temperatura
spoljašnjeg vazduha 35 °C ST; grejanje: temperatura unutrašnjeg vazduha
20 °C ST i temperatura spoljašnjeg vazduha 7 °C ST / 6 °C VT.
Standardna cev znači dužinu cevi od 5 m, dužinu račve od 2,5 m kod račvanja, s priključkom na visini 0 m.
Napon ne sme varirati za više od ±10%.
Maksimalna ukupna dužina cevi predstavlja zbir dužina cevi u jednom smeru, na strani tečnosti ili gasa.
broj unutrašnjih jedinica
Standardni modeli
Visokoučinski modeli
Maksimalni broj unutrašnjih jedinica
8 KS
13
10 KS
16
12 KS
20
14 KS
16 KS
23
16 KS=8+8
27
18 KS=10+8
30
20 KS=10+10
33
22 KS=12+10
37
24 KS=12+12
24 KS=8+8+8
40
26 KS=16+10
26 KS=10+8+8
43
28 KS=16+12
28 KS=10+10+8
47
30 KS=16+14
30 KS=10+10+10
48
32 KS=16+16
32 KS=8+8+8+8
48
34 KS=12+12+10
34 KS=10+8+8+8
48
36 KS=12+12+12
36 KS=10+10+8+8
48
38 KS=16+12+10
38 KS=10+10+10+8
48
40 KS=16+12+12
40 KS=10+10+10+10
48
42 KS=16+14+12
42 KS=12+10+10+10
48
44 KS=16+16+12
44 KS=12+12+10+10
48
46 KS=16+16+14
46 KS=12+12+12+10
48
48 KS=16+16+16
48 KS=12+12+12+12
48
16 I TOSHIBA
Izgled
Tabela za kombinovanje jedinica
Standardni modeli
Visokoučinski modeli
Kombinacija modula
Dimenzije
EER
COP
Kombinacija modula
Dimenzije
EER
COP
16 KS
16
1830 × 1210 × 780
3,28
3,52
8 8
1830 × 1980 × 780
4,13
4,52
18 KS
10 8
1830 × 1980 × 780
3,93
4,34
20 KS
10 10
1830 × 1980 × 780
3,78
4,20
22 KS
12 10
1830 × 1980 × 780
3,63
3,90
24 KS
12 12
1830 × 1980 × 780
3,46
3,62
8 8 8
1830 × 2970 × 780
4,10
4,45
26 KS
16 10
1830 × 2200 × 780
3,46
3,76
10 8 8
1830 × 2970 × 780
3,99
4,39
28 KS
16 12
1830 × 2200 × 780
3,38
3,57
10 10 8
1830 × 2970 × 780
3,87
4,29
30 KS
16 14
1830 × 2420 × 780
3,37
3,74
10 10 10
1830 × 2970 × 780
3,74
4,18
32 KS
16 16
1830 × 2420 × 780
3,28
3,52
8 8 8 8
1830 × 3960 × 780
4,13
4,52
34 KS
12 12 10
1830 × 2970 × 780
3,55
3,78
10 8 8 8
1830 × 3960 × 780
4,00
4,37
36 KS
12 12 12
1830 × 2970 × 780
3,49
3,66
10 10 8 8
1830 × 3960 × 780
3,93
4,34
38 KS
16 12 10
1830 × 3190 × 780
3,47
3,72
10 10 10 8
1830 × 3960 × 780
3,85
4,26
40 KS
16 12 12
1830 × 3190 × 780
3,41
3,60
10 10 10 10
1830 × 3960 × 780
3,78
4,17
42 KS
16 14 12
1830 × 3410 × 780
3,42
3,72
12 10 10 10
1830 × 3960 × 780
3,68
4,04
44 KS
16 16 12
1830 × 3410 × 780
3,34
3,55
12 12 10 10
1830 × 3960 × 780
3,61
3,90
46 KS
16 16 14
1830 × 3630 × 780
3,34
3,66
12 12 12 10
1830 × 3960 × 780
3,52
3,76
48 KS
16 16 16
1830 × 3630 × 780
3,28
3,52
12 12 12 12
1830 × 3960 × 780
3,48
3,68
TOSHIBA I 17
VRF-R410A-Technologies
Specifikacije spoljašnjih jedinica
Standardni model (single jedinica)
KS ekvivalent
Tip
Toplotna pumpa
Rashladni učinak
Električna snaga
Koeficijent hlađenja EER
Grejni učinak
Električna snaga
Koeficijent grejanja COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Protok vazduha
Max. eksterni statički pritisak
Gas
Cevovod za radni
Tečnost
fluid
Cev za izjednačavanje
Nivo zvučnog pritiska
Nivo zvučne snage
Strujno napajanje
Dimenzije
Težina
MMY
kW
kW
kW
kW
●
●
●
●
●
●
kW
kW
m³/h
Pa
col
col
col
dB(A)
●●
dB(A)
●●
V/Ph/Hz
V׊×D
kg
Tehnički podaci
8 KS
10 KS
12 KS
14 KS
16 KS
MAP0804HT8P-E
22,40
5,40
4,15
25,00
5,53
4,52
2,30 × 2
1,00
9.900
60
7/8
1/2
3/8
55/56
77/78
MAP1004HT8P-E
28,00
7,41
3,78
31,50
7,50
4,20
3,10 × 2
1,00
10.500
60
7/8
1/2
3/8
57/58
78/79
MAP1404HT8P-E
40,00
11,50
3,48
45,00
11,20
4,02
3,00 × 2
1,00
12.000
40
1 1/8
5/8
3/8
60/62
82/83
MAP1604HT8P-E
45,00
13,70
3,28
50,00
14,20
3,52
3,60 × 2
1,00
13.000
40
1 1/8
5/8
3/8
62/64
83/84
1830 × 990 × 780
242
1830 × 990 × 780
242
MAP1204HT8P-E
33,50
9,55
3,51
37,50
10,20
3,68
4,20 × 2
1,00
11.600
50
1 1/8
1/2
3/8
59/62
82/83
380-415/3/50
1830 × 990 × 780
242
1830 × 1210 × 780
329
1830 × 1210 × 780
329
Standardni model (kombinacije)
Tehnički podaci
KS ekvivalent
Tip
Toplotna pumpa
Rashladni učinak
Električna snaga
Koeficijent hlađenja EER
Grejni učinak
Električna snaga
Koeficijent grejanja COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Protok vazduha
Max. eksterni statički pritisak
Gas
Cevovod za radni
Tečnost
fluid
Cev za izjednačavanje
Nivo zvučnog pritiska
Strujno napajanje
Težina
MMY
MMY
kW
kW
kW
kW
kW
kW
m³/h
Pa
col
col
col
dB(A)
V/Ph/Hz
kg
18 KS
20 KS
22 KS
24 KS
AP1814HT8P-E
AP2014HT8P-E
AP2214HT8P-E
AP2414HT8P-E
MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E
50,40
56,00
61,50
68,00
●
12,81
14,82
16,96
19,66
●
3,93
3,78
3,63
3,46
●
56,50
63,00
69,00
76,50
●
13,03
15,00
17,70
21,13
●
4,34
4,20
3,90
3,62
●
3,10 × 2
2,30 × 2
3,10 × 2
2,30 × 2
4,20 × 2
3,10 × 2
4,20 × 2
4,20 × 2
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10,500
9,000
10,500
10,500
11,600
10,500
11,600
11,600
60
60
50
50
1 1/8
1 1/8
1 3/8
1 3/8
5/8
5/8
3/4
3/4
3/8
3/8
3/8
3/8
59,50/60,50
60,00/61,00
61,50/63,50
62,00/65,00
●●
380-415/3/50
242
242
242
242
242
242
242
242
Standardni model (kombinacije)
Tehnički podaci
KS ekvivalent
Tip
Toplotna pumpa
Rashladni učinak
Električna snaga
Koeficijent hlađenja EER
Grejni učinak
Električna snaga
Koeficijent grejanja COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Protok vazduha
Max. eksterni statički pritisak
Gas
Cevovod za radni
Tečnost
fluid
Cev za izjednačavanje
Nivo zvučnog pritiska
Strujno napajanje
Težina
18 I TOSHIBA
MMY
MMY
kW
kW
kW
kW
kW
kW
m³/h
Pa
col
col
col
dB(A)
V/Ph/Hz
kg
●
●
●
●
●
●
●●
26 KS
28 KS
30 KS
AP2614HT8P-E
MAP1604HT8P-E
MAP1004HT8P-E
73,00
21,11
3,46
81,50
21,70
3,76
3,60 × 3
3,10 × 2
1,00
1,00
13,000
11,500
40
1 3/8
3/4
3/8
63,50/65,00
AP2814HT8P-E
MAP1604HT8P-E
MAP1204HT8P-E
78,50
23,25
3,38
88,00
24,65
3,57
3,60 × 3
4,20 × 2
1,00
1,00
13,000
11,600
40
1 3/8
3/4
3/8
64,00/66,50
380-415/3/50
329
242
AP3014HT8P-E
MAP1604HT8P-E
MAP1404HT8P-E
85,00
25,2
3,37
95,00
25,40
3,74
3,60 × 3
3,00 × 3
1,00
1,00
13,000
12,000
40
1 3/8
3/4
3/8
64,50/66,50
329
242
329
329
Standardni model (kombinacije)
Tehnički podaci
KS ekvivalent
Tip
Toplotna pumpa
Rashladni učinak
Električna snaga
Koeficijent hlađenja EER
Grejni učinak
Električna snaga
Koeficijent grejanja COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Protok vazduha
Max. eksterni statički pritisak
Gas
Cevovod za radni
Tečnost
fluid
Cev za izjednačavanje
Nivo zvučnog pritiska
Strujno napajanje
Težina
MMY
MMY
kW
kW
kW
kW
kW
kW
m³/h
Pa
col
col
col
dB(A)
V/Ph/Hz
kg
32 KS
34 KS
36 KS
AP3214HT8P-E
AP3414HT8P-E
AP3614HT8P-E
MAP1604HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E
90,00
96,00
101,00
●
27,4
27,6
28,93
●
3,28
3,55
3,49
●
100,00
108,00
113,00
●
28,40
28,60
30,84
●
3,52
3,78
3,66
●
3,60 × 3
3,60 × 3
4,20 × 2
4,20 × 2
3,10 × 2
4,20 × 2
4,20 × 2
4,20 × 2
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
13,000
13,000
11,600
11,600
10,500
11,600
11,600
11,6
40
60
50
1 3/8
1 3/8
1 5/8
3/4
3/4
7/8
3/8
3/8
3/8
65,00/67,00
63,50/66,00
64,00/67,00
●●
380-415/3/50
329
329
242
242
242
242
242
242
Standardni model (kombinacije)
Tehnički podaci
KS ekvivalent
Tip
Toplotna pumpa
Rashladni učinak
Električna snaga
Koeficijent hlađenja EER
Grejni učinak
Električna snaga
Koeficijent grejanja COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Protok vazduha
Max. eksterni statički pritisak
Gas
Cevovod za radni
Tečnost
fluid
Cev za izjednačavanje
Nivo zvučnog pritiska
Strujno napajanje
Težina
MMY
MMY
kW
kW
kW
kW
kW
kW
m³/h
Pa
col
col
col
dB(A)
V/Ph/Hz
kg
38 KS
40 KS
Standardni model (kombinacije)
Tehnički podaci
KS ekvivalent
Tip
Toplotna pumpa
Rashladni učinak
Električna snaga
Koeficijent hlađenja EER
Grejni učinak
Električna snaga
Koeficijent grejanja COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Protok vazduha
Max. eksterni statički pritisak
Gas
Cevovod za radni
Tečnost
fluid
Cev za izjednačavanje
Nivo zvučnog pritiska
Strujno napajanje
Težina
MMY
MMY
kW
kW
kW
kW
kW
kW
m³/h
Pa
col
col
col
dB(A)
V/Ph/Hz
kg
42 KS
AP3814HT8P-E
AP4014HT8P-E
AP4214HT8P-E
MAP1604HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1404HT8P-E MAP1204HT8P-E
106,00
112,00
118,00
●
30,66
32,8
34,47
●
3,47
3,41
3,42
●
119,50
127,00
132,00
●
32,14
35,29
35,46
●
3,72
3,60
3,72
●
3,60 × 3
4,20 × 2
3,10 × 2
3,60 × 3
4,20 × 2
4,20 × 2
3,60 × 3
3,00 × 3
4,20 × 2
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
13,000
11,600
10,500
13,000
11,600
11,6
13,000
12,000
11,6
40
40
40
1 5/8
1 5/8
1 5/8
7/8
7/8
7/3
3/8
3/8
3/8
65,00/67,00
65,00/67,50
65,50/67,50
●●
380-415/3/50
329
242
242
329
242
242
329
329
242
44 KS
46 KS
48 KS
AP4414HT8P-E
AP4614HT8P-E
AP4814HT8P-E
MAP1604HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1404HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1604HT8P-E
123,50
130,00
135,00
●
36,95
38,9
41,1
●
3,34
3,34
3,28
●
138,00
145,00
150,00
●
38,85
39,60
42,60
●
3,55
3,66
3,52
●
3,60 × 3
3,60 × 3
4,20 × 2
3,60 × 3
3,60 × 3
3,00 × 3
3,60 × 3
3,60 × 3
3,60 × 3
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
13,000
13,000
11,600
13,000
13,000
12
13,000
13,000
13
40
40
40
1 5/8
1 5/8
1 5/8
7/8
7/8
7/8
3/8
3/8
3/8
66,00/68,50
66,50/68,50
67,00/69,00
●●
380-415/3/50
329
329
242
329
329
329
329
329
329
Nominalni uslovi
Hlađenje: unutrašnja temperatura 27°C ST / 19°C VT, Spoljašnja temperatura 35 °C ST
Grejanje: unutrašnja temperatura 20 ° ST, spoljašnja temperatura 7°C ST / 6 °C VT
Standardne dužine cevi: 5 m glavni cevovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika
*2
Variranje napona napajanja ne više od +/- 10 %
*1
TOSHIBA I 19
VRF-R410A-Technologies
Standardni model (kombinacije)
Tehnički podaci
KS ekvivalent
Tip
Toplotna pumpa
Rashladni učinak
Električna snaga
Koeficijent hlađenja EER
Grejni učinak
Električna snaga
Koeficijent grejanja COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Protok vazduha
Max. eksterni statički pritisak
Gas
Cevovod za radni
Tečnost
fluid
Cev za izjednačavanje
Nivo zvučnog pritiska
Strujno napajanje
Težina
MMY
MMY
kW
kW
kW
kW
●
●
●
●
●
●
kW
kW
m³/h
Pa
col
col
col
dB(A) ● ●
V/Ph/Hz
kg
16 KS
24 KS
26 KS
AP1624HT8P-E
AP2424HT8P-E
AP2624HT8P-E
MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E
45,00
68,00
73,00
10,89
16,58
18,31
4,13
4,10
3,99
50,00
76,50
81,50
11,06
17,18
18,56
4,52
4,45
4,39
2,30 × 2
2,30 × 2
2,30 × 2
2,30 × 2
2,30 × 2
3,10 × 2
2,30 × 2
2,30 × 2
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
10,500
9,900
9,9
60
60
60
1 1/8
1 3/8
1 3/8
5/8
3/4
3/4
3/8
3/8
3/8
58,00/59,00
60,00/61,00
60,50/61,50
380-415/3/50
242
242
242
242
242
242
242
242
Standardni model (kombinacije)
Tip
Toplotna pumpa
Rashladni učinak
Električna snaga
Koeficijent hlađenja EER
Grejni učinak
Električna snaga
Koeficijent grejanja COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Protok vazduha
Max. eksterni statički pritisak
Gas
Cevovod za radni
Tečnost
fluid
Cev za izjednačavanje
Nivo zvučnog pritiska
Strujno napajanje
Težina
Tehnički podaci
KS ekvivalent
28 KS
30 KS
32 KS
MMY
MMY
kW
kW
AP2824HT8P-E
AP3024HT8P-E
AP3224HT8P-E
kW
kW
MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E
●
●
●
●
●
●
kW
kW
m³/h
Pa
col
col
col
dB(A) ● ●
V/Ph/Hz
kg
3,10 × 2
1,00
10,500
242
78,50
20,27
3,87
88,00
20,53
4,29
3,10 × 2
1,00
10,500
60
1 3/8
3/4
3/8
61,50/62,50
242
2,30 × 2
1,00
9,900
3,10 × 2
1,00
10,500
242
242
85,00
22,75
3,74
95,00
22,71
4,18
3,10 × 2
3,10 × 2
1,00
1,00
10,500
10,5
60
1 3/8
3/4
3/8
62,00/63,00
380-415/3/50
242
242
2,30 × 2
1,00
9,900
242
90,00
21,79
4,13
100,00
22,12
4,52
2,30 × 2
2,30 × 2
1,00
1,00
9,900
9,900
60
1 3/8
3/4
3/8
61,00/62,00
242
Standardni model (kombinacije)
KS ekvivalent
Tip
Toplotna pumpa
Rashladni učinak
Električna snaga
Koeficijent hlađenja EER
Grejni učinak
Električna snaga
Koeficijent grejanja COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Protok vazduha
Max. eksterni statički pritisak
Gas
Cevovod za radni
Tečnost
fluid
Cev za izjednačavanje
Nivo zvučnog pritiska
Strujno napajanje
Težina
20 I TOSHIBA
MMY
MMY
kW
kW
kW
kW
●
●
●
●
●
●
kW
kW
m³/h
Pa
col
col
col
dB(A) ● ●
V/Ph/Hz
kg
242
2,30 × 2
1,00
9,900
242
Tehnički podaci
34 KS
36 KS
AP3424HT8P-E
AP3624HT8P-E
MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E
96,00
101,00
24,00
25,72
4,00
3,93
108,00
113,00
24,70
26,06
4,37
4,34
3,10 × 2
2,30 × 2
2,30 × 2
2,30 × 2
3,10 × 2
3,10 × 2
2,30 × 2
2,30 × 2
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10,500
9,900
9,900
9,900
10,500
10,500
9,900
9,900
60
60
1 3/8
1 5/8
3/4
7/8
3/8
3/8
62,00/63,00
62,50/63,50
380-415/3/50
242
242
242
242
242
242
242
242
Standardni model (kombinacije)
KS ekvivalent
Tip
Toplotna pumpa
Rashladni učinak
Električna snaga
Koeficijent hlađenja EER
Grejni učinak
Električna snaga
Koeficijent grejanja COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Protok vazduha
Max. eksterni statički pritisak
Gas
Cevovod za radni
Tečnost
fluid
Cev za izjednačavanje
Nivo zvučnog pritiska
Strujno napajanje
Težina
MMY
MMY
kW
kW
kW
kW
●
●
●
●
●
●
kW
kW
m³/h
Pa
col
col
col
dB(A) ● ●
V/Ph/Hz
kg
Tehnički podaci
38 KS
40 KS
AP3824HT8P-E
AP4024HT8P-E
MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E
106,50
112,00
27,68
29,64
3,85
3,78
119,50
127,00
28,03
30,42
4,26
4,17
3,10 × 2
3,10 × 2
3,10 × 2
2,30 × 2
3,10 × 2
3,10 × 2
3,10 × 2
3,10 × 2
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10,500
10,500
10,500
9,900
10,500
10,500
10,500
10,500
60
60
1 5/8
1 5/8
7/8
7/8
3/8
3/8
63,00/64,00
63,00/64,00
380-415/3/50
242
242
242
242
242
242
242
242
Standardni model (kombinacije)
KS ekvivalent
Tip
Toplotna pumpa
Rashladni učinak
Električna snaga
Koeficijent hlađenja EER
Grejni učinak
Električna snaga
Koeficijent grejanja COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Protok vazduha
Max. eksterni statički pritisak
Gas
Cevovod za radni
Tečnost
fluid
Cev za izjednačavanje
Nivo zvučnog pritiska
Strujno napajanje
Težina
Tehnički podaci
42 KS
44 KS
MMY
MMY
kW
kW
AP4224HT8P-E
AP4424HT8P-E
MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E
118,00
123,50
●
32,04
34,19
●
3,68
3,61
●
kW
132,00
138,00
●
kW
32,70
35,40
●
4,04
3,90
●
kW
4,20 × 2
3,10 × 2
3,10 × 2
3,10 × 2
4,20 × 2
4,20 × 2
3,10 × 2
3,10 × 2
kW
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
m³/h
11,600
10,500
10,500
10,500
11,600
11,600
10,500
10,500
Pa
50
50
col
1 5/8
1 5/8
col
7/8
7/8
col
3/8
3/8
dB(A) ● ●
64,00/65,50
64,50/66,50
V/Ph/Hz
380-415/3/50
kg
242
242
242
242
242
242
242
242
Standardni model (kombinacije)
KS ekvivalent
Tip
Toplotna pumpa
Rashladni učinak
Električna snaga
Koeficijent hlađenja EER
Grejni učinak
Električna snaga
Koeficijent grejanja COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Protok vazduha
Max. eksterni statički pritisak
Gas
Cevovod za radni
Tečnost
fluid
Cev za izjednačavanje
Nivo zvučnog pritiska
Strujno napajanje
Težina
Tehnički podaci
46 KS
48 KS
MMY
MMY
kW
kW
AP4624HT8P-E
AP4824HT8P-E
MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E
130,00
135,00
●
36,88
38,76
●
3,52
3,48
●
kW
145,00
150,00
●
kW
38,57
40,80
●
3,76
3,68
●
kW
4,20 × 2
4,20 × 2
4,20 × 2
3,10 × 2
4,20 × 2
4,20 × 2
4,20 × 2
4,20 × 2
kW
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
m³/h
11,600
11,600
11,600
10,500
11,600
11,600
11,600
11,600
Pa
50
50
col
1 5/8
1 5/8
col
7/8
7/8
col
3/8
3/8
dB(A) ● ●
65,00/67,50
65,00/68,00
V/Ph/Hz
380-415/3/50
kg
242
242
242
242
242
242
242
242
TOSHIBA I 21
VRF-R410A-Technologies
Mini S-MMS
savršena ravnoteža između velikog i malog
ovaj koncept omogućava fleksibilna rešenja za prodavnice, restorane, kancelarije i sve primene gde se traže
kompaktne i tihe spoljašnje jedinice. Male dimenzije i inverterska tehnika kojom se štedi energija, čine ga idealnim rešenjem za sve vizionare. Ekskluzivna ToshIbINa
tehnologija i dvostruki rotacioni klipni kompresor obezbeđuju vrhunsko iskorišćenje energije uz koeficijent grejanja čak do 4,61 (uređaj od 12,1 kW), pa tako predstavlja najbolje rešenje sa stanovišta energetske efikasnosti.
Izuzetno kompaktna konstrukcija spoljašnjih jedinica i mala težina omogućavaju jednostavnu montažu na balkonu
ili fasadi kuće. Za ovaj VRF sistem dovoljno je 70% manje
zapremine i 60% manje prostora za instalisanje u odnosu na standardnone sMMs spoljašnje jedinice od 5 Ks.
Za MiNi-sMMs sistem nije potreban nikakav temelj od
betona ili čelična konstrukcija, što montažu čini još pogodnijom za korisnike. Proširene cevi za rashladni fluid,
različite kombinacije unutrašnjih jedinica, kao i jednostavno polaganje cevi i kablova doprinose vrlo visokoj radnoj
fleksibilnosti. osim toga, montaža štedi vreme i novac.
MiNi s-MMs sistem svojim tehničkim rešenjem postiže
optimalne radne karakteristike u najrazličitijim područjima
komforne klimatizacije.
■ Dvostruki inverterski kompresor
za svaku spoljašnju jedinicu
■ Niži nivo buke
■ Kompaktna konstrukcija
■ Najbolji koeficijent energetske efikasnosti
(EER i CoP)
karakteristike
■ Najbolji CoP (4,61 kod 4 Ks) za najbolju energetsku
efikasnost.
■ Do 9 unutrašnjih jedinica na jednoj spoljašnjoj jedinici
omogućuju najveću fleksibilnost.
■ Jednosmerni dvostruki rotacioni klipni kompresori
ostvaruju najveću efikasnost i dug radni vek.
■ Na raspolaganju je kompletan program upravljanja
za MiNi sMMs.
■ Veliki izbor unutrašnjih jedinica (13 različitih modela).
■ Jednostavna montaža zahvaljujući kompaktnoj
konstrukciji spoljašnje jedinice (70% manja od
standardnone sMMs ).
22 I TOSHIBA
OpCija pmV-kit
PMV-pribor je opcija koja se bira kada se zahteva krajnje tihi rad,
kao što je to slučaj u hotelskim ili spavaćim sobama.
mini s-mms
Tehnički podaci
Spoljašnja jedinica
MCY-MAP0401HT
MCY-MAP0501HT
MCY-MAP0601HT
15,50
Rashladni učinak
kW
12,10
14,00
Električna snaga hlađenje
kW
2,82
3,47
4,63
4,29
4,03
3,35
Koeficijent hlađenja EER
A
13,20
16,10
21,40
Grejni učinak
Radna struja pri hlađenju
kW
12,50
16,00
18,00
Električna snaga grejanje
kW
Koeficijent grejanje COP
2,71
4,00
4,85
4,61
4,00
3,71
Radna struja pri grejanju
A
12,50
18,30
22,20
Startna struja
A
Meki start
Meki start
Meki start
Protok vazduha
m³/h
5820
6120
6420
Nivo zvučne snage (hlađenje/grejanje)
dB(A)
49/50
50/52
51/53
Područje rada hlađenje
°C
-5 - 43°C
-5 - 43°C
-5 - 43°C
Područje rada grejanje
°C
-15 - +16°C
-15 - +16°C
-15 - +16°C
Dimenzije (V × Š × D)
mm
1340 × 900 × 320
1340 × 900 × 320
1340 × 900 × 320
kg
117
117
117
hermetički
hermetički
hermetički
Težina
Tip kompresora
-
-
-
Gas
Prečnik cevi
mm (col)
15,9 (5/8)
15,9 (5/8)
19,1 (3/4)
Tečnost
mm (col)
9,5 (3/8)
9,5 (3/8)
9,5 (3/8)
Maksimalna stvarna dužina cevi
m
125
125
125
Maksimalna dužina cevi
m
180
180
180
Maksimalna visinska razlika (unutrašnja jedinica iznad/ispod)
m
20/30
20/30
20/30
Maksimalna dužina cevi između PMV-pribora i unutrašnje jedinice
m
2-10
2-10
2-10
220 - 240 / 1 / 50
220 - 240 / 1 / 50
220 - 240 / 1 / 50
6
8
9
Strujno napajanje
Maksimalan broj unutrašnjih jedinica
V-ph-Hz
TOSHIBA I 23
VRF-R410A-Technologies
Super Heat
Recovery System
svojim trocevnim sistemom super heat Recovery Multi ,
ToshIba nudi izvanredno efikasno rešenje kada postoje istovremene potrebe za hlađenjem i grejanjem.
Proizveden po dokazanoj tehnologiji sMMs , novi
shRM pruža još veći komfor, energetski je efikasniji i
veoma pouzdan.
poboljšana tehnologija s 3 cevi omogućava korišćenje otpadne toplote između unutrašnjih jedinica i time postizanje izuzetne ekonomičnosti i radnih karakteristika.
inteligencija
inovacija
imaginacija
24 I TOSHIBA
istovremeno
grejanje i hlađenje
shRM omogućava slobodan izbor režima rada
(grejanje ili hlađenje) svake unutrašnje jedinice. Jednim
rashladnim krugom koristi se toplota iz drugih zona.
fleksibilan tok rashladnog fluida
■ Regulator toka rashladnog fluida može automatski
da preusmeri tok rashladnog fluida ka unutrašnjoj
jedinici, i tako prebaci rad sa režima grejanja na režim hlađenja.
■ otpadna toplota od jedne unutrašnje jedinice može se direktno prebaciti na drugu jedinicu u istom
sistemu.
hLaĐENJE
GREJANJE
korišćenjem otpadne toplote
ostvaruje se efikasniji pogon
nego kod odvojenih sistema za
grejanje i hlađenje
■ shRM postiže najveću energetsku efikasnost kada se režimi grejanja i hlađenja odvijaju istovremeno, jer se otpadna energija iz jedne
zone koristi u drugoj.
■ Najveća efikasnost se postiže kada su potrebe za grejanjem i hlađenjem približno jednake.
8 Ks
eer
12 Ks
8 Ks
COp
12 Ks
6.02
4.33
6.05
4.00
4.40
4.14
5.63
5.61
NoMINaLNo
50% DELIMIČNo oPTEREĆENJE
MINIMaLNa KoLIČINa
oTPaDNoG VaZDUha
IsKoRIŠĆENa
oTPaDNa ToPLoTa
aPsoRboVaNa
ToPLoTa
oTPaDNa
ToPLoTa
svetski vrh koeficijenata hlađenja
(eer) i grejanja (COp) pri delimičnom
opterećenju
Zahvaljujući super snažnim dvostrukim rotacionim klipnim
kompresorima i naprednoj vektorski upravljanoj inverterskoj tehnologiji mogu se postići vrednosti efikasnosti u radu pri delimičnom opterećenju do 5,63* (CoP) odnosno
6,02* (EER).
* 8 Ks-Model
TOSHIBA I 25
VRF-R410A-Technologies
otpadna toplota nastala radom jedne unutrašnje jedinice efikasno se koristi za
grejanje odnosno hlađenje druge zone.
pametna inovacija omogućava
ultra efikasan pogon
Inteligentni sistemi rade zajednički da obezbede optimalnu
energetsku efikasnost.
KoMPREsoR hZ
neograničene mogućnosti
regulisanja
Ultra-precizni inverter upravlja brojem obrtaja kompresora s korakom 0,1 hz, ostvarujući fino regulisanje u širokom opsegu toplotnih opterećenja.
0.1
Hz
sNaGa
■ Za razliku od skrol kompresora koji da bi dostigao željeno delimično opterećenje mora inicijalno da radi s
većim kapacitetom, rotacioni kompresori mogu efikasno da postignu željeno opterećenje uz minimnalne
gubitke energije.
■ samo ToshIba modeli od 12 i 14 Ks su projektovani sa 3 invertera.
Visoki
PRITIsaK RashLaDNoG FLUIDa
dvostruki rotacioni klipni kompresor
Niski
26 I TOSHIBA
ENERGETsKI GUbICI UsLED VIŠEG PRITIsKa
superiorna efikasnost pri delimičnom opterećenju sa rotacionim
klipnim kompresorom
RoTaCIoNI KLIPNI KoMPREsoR
sKRoL KoMPREsoR
ZaDaTa
TEMPERaTURa
precizno održavanje komfora
GREJaNJE
hLaĐENJE
GREJaNJE
24°C
25.5
22.5
Isklj
Isklj
saMo +/- 1,5 °C TEMPERaTURsKa
osCILaCIJa
■ To što zaista čini shRM jednim od najboljih tehničkih rešenja na tržištu je njegova mogućnost
da ostvari istovremeno grejanje i hlađenje.
■ Temperatura može da se reguliše i održava precizno u toku celog dana. sobna temperatura se
neprekidno prati i klimatizacioni uređaj se prebacuje na režim rada kojim se održava idealna temperatura. Kao rezultat toga, oscilacija temperature se održava u granicama od samo +/- 1,5 °C.
TOSHIBA I 27
VRF-R410A-Technologies
Super Heat
Recovery System
Posebna prednost shRM sistema je fleksibilna montaža. Fleksibilna konfiguracija cevovoda pruža neprevaziđenu jednostavnost pri instalisanju. Kompaktna spoljašnja jedinica zahteva mali prostor za montažu, a unutrašnja jedinica može biti postavljena na ekvivalentnoj
udaljenosti od 195 m.
40 m
fleksibilna konfiguracija
cevovoda omogućava lakše
projektovanje i montažu
VIsINsKa RaZLIKa IZMEĐU
UNUTRaŠNJIh JEDINICa
780
790
755
DIMENZIJE
195 m
920〈700〉
Zavrtanj sa tiplom
1210〈990〉
28 I TOSHIBA
1595
687
in mm
NaJVEĆa EKVIVaLENTNa DUŽINa
Dimenzije modela:
85
1830
50
4-15 x 20
MMY-MaP0804FT8-E (8 Ks)
MMY-MaP1004FT8-E (10 Ks)
MMY-MaP1204FT8-E (12 Ks)
MMY-MaP1404FT8-E (14 Ks)
620〈500〉
Tehnički podaci
sHrm
Spoljašnja jedinica
MMY-MAP0804FT8-E
8 KS
MMY-MAP1004FT8-E
10 KS
MMY-MAP1204FT8-E
12 KS
MMY-MAP1404FT8-E
14 KS
Rashladni učinak *
kW
22,40
28,00
33,50
40,00
Električna snaga hlađenje
kW
5,17
7,28
8,38
11,30
4,33
3,85
4,00
3,54
A
9,10
12,00
14,50
19,90
Grejni učinak **
kW
25,00
31,50
37,50
45,00
Električna snaga grejanje
kW
5,68
7,50
9,05
12,70
4,40
4,20
4,14
3,54
9,10
12,00
14,50
19,90
13000
Koeficijent hlađenja EER
Radna struja pri hlađenju
Koeficijent grejanja COP
Radna struja pri grejanju
Protok vazduha
Nivo zvučnog pritiska bei hlađenje/grejanje
Područje rada hlađenje
Područje rada grejanje
Dimenzije ( H × B ×T)
Težina
A
m³/h
8700
9400
12000
dB (A)
55/57
57/59
60/62
62/64
°C
-10-43
-10-43
-10-43
-10-43
°C
-20-15,5
-20-15,5
-20-15,5
-20-15,5
mm
1830 × 990 × 780
1830 × 990 × 780
1830 × 1210 × 780
1830 × 1210 × 780
kg
259
259
334
334
hermetički, dvostruki rotacioni
hermetički, dvostruki rotacioni
hermetički, dvostruki rotacioni
hermetički, dvostruki rotacioni
kg
11
11
11
11
Cev za gas
col
7/8
7/8
7/8
7/8
Usisna cev
col
3/4
3/4
3/4
3/4
Cev za teènost
col
1/2
1/2
1/2
1/2
mm
9,5
9,5
9,5
9,5
Tip kompresora
Cevovod za radni fluid R410A
Prečnik cevi
Kompenzaciona cev
Maksimalna dužina cevi
iznad 34 KS / ispod 34 KS
m
500/300
500/300
500/300
500/300
maks. ekvivalentna dužina cevi
m
195
195
195
195
Maksimalna visinska razlika
(unutrašnja jedinica iznad/ispod) ***
m
50/30
50/30
50/30
50/30
400-3-50
400-3-50
400-3-50
400-3-50
Strujno napajanje ****
V-ph-Hz
* Polazeći od sobne temperature 27 ºC ST / 19 ºC VT i temperature spoljašnjeg vazduha od 35 ºC ST.
** Polazeći od sobne temperature od 20 ºC i temperature spoljašnjeg vazduha od 7 ºC ST / 6 ºC VT.
*** Ako je visinska razlika između unutrašnjih jedinica veća od 3 m i ako je unutrašnja jedinica postavljena iznad spoljašnje jedinice, maksimalna razlika smanjuje se na 30 m.
**** El. napajanje: 3-fazno 50 Hz, 400 V (380-415 V) Napon napajanja ne sme da varira više od +/- 10%.
Model
Snaga KS
Rashladni učinak (kW)
Grejni učinak (kW)
EER / COP
MMY-MAP0804FT8-E
8
22,40
25,00
4,33 / 4,40
MMY-MAP1004FT8-E
10
28,00
31,50
3,85 / 4,20
MMY-MAP1204FT8-E
12
33,50
37,50
4,00 / 4,14
3,54 / 3,54
MMY-MAP1404FT8-E
14
40,00
45,00
MMY-AP1614FT8-E
16 KS: 8 + 8
45,00
50,00
4,32/ 4,40
MMY-AP1814FT8-E
18 KS: 10 + 8
50,40
56,50
4,05 / 4,29
MMY-AP2014FT8-E
20 KS: 10 + 10
56,00
63,00
3,85 / 4,20
MMY-AP2214FT8-E
22 KS: 12 + 10
61,50
69,00
3,93 / 4,17
MMY-AP2414FT8-E
24 KS: 14 + 10
68,00
76,50
3,66 / 3,79
MMY-AP2614FT8-E
26 KS: 14 + 12
73,00
81,50
3,75 / 3,82
MMY-AP2814FT8-E
28 KS: 14 + 14
78,50
88,00
3,57 / 3,58
MMY-AP3014FT8-E
30 KS: 10 +10 +10
85,00
95,00
3,82/ 4,19
MMY-AP3214FT8-E
32 KS: 12 + 10 +10
90,00
100,00
3,89 / 4,19
MMY-AP3414FT8-E
34 KS: 14 + 10 +10
96,00
108,00
3,71 / 3,90
MMY-AP3614FT8-E
36 KS: 14 + 12 +10
101,00
113,00
3,77 / 3,92
MMY-AP3814FT8-E
38 KS: 14 +14 +10
106,50
119,50
3,64 / 3,72
MMY-AP4014FT8-E
40 KS: 14 + 14 +12
112,00
127,00
3,68 / 3,71
MMY-AP4214FT8-E
42 KS: 14 + 14 +14
118,00
132,00
3,56 / 3,58
TOSHIBA I 29
VRF-R410A-Technologies
Unutrašnje jedinice
kasetne jediniCe
Kasetne jedinice su idealno rešenje za kancelarije i zgrade sa spuštenim tavanicama, s tim da se mogu koristiti standardnone plafonske ploče. Zavisno od modela,
klimatizovani vazduh istrujava kroz jedan, dva ili četiri
izlazna otvora. Kod 4-smerne kasetne jedinice može se
izabrati između dva tipa panela: koji formiraju široku ili
direktnu struju vazduha
■ Tipovi kasetnih jedinica: 4-smerna kasetna
jedinica, 60 × 60 4-smerna kasetna jedinica,
2-smerna kasetna jedinica,1-smerna kasetna
jedinica.”
kanalske jediniCe
U velikim zgradama često se ugrađuju kanalske jedinice za
snabdevanje vazduhom različitih delova zgrade. Konstruktori kompanije ToshIba uspeli su da razviju različite tipove uređaja s tehnološki izvanrednim karakteristikama, koji
pokrivaju sledeća glavna područja:
■ tanke kanalske jedinice u slučajevima kada je prostor
za kanale za provetravanje po visini ograničen (hoteli).
■ Kanalske jedinice sa visokim statičkim pritiskom – u
slučajevima kada je potreban povišen eksterni statički pritisak.
■ Kanalske jedinice s normalnim statičkim pritiskom,
kada je u pitanju prostorno ograničen sistem za vođenje vazduha (kancelarije).
■ Kanalska jedinica za svež vazduh – za raspodelu
svežeg vazduha preko sistema za razvođenje vazduha u zgradi.
30 I TOSHIBA
smms -sistemi kompanije tOsHiba nude veliki izbor unutrašnjih jedinica koje
projektantima i investitorima omogućavaju da se odluče za pravi proizvod
u pogledu estetike i performansi.
Zidne i plafOnske jediniCe
omiljena varijanta ugradnje klima uređaja u prostorijama
u kojima nije moguća ugradnja u spuštenu tavanicu, je
instalisanje zidnih i plafonskih jedinica. Troškovi montaže
su niži, a i naknadna ugradnja je lako izvodljiva. Modeli
imaju elegantan dizajn, tiho rade i imaju mogućnost individualnog upravljanja strujanjem vazduha.
■ U ponudi su zidne jedinice u dve izvedbe: kompaktan
model (serija 4) kao i potpuno opremljen model serije 3
■ Nove plafonske jedinice vrlo lepog dizajna mogu da se
nabave s mnogo opcija
parapetne jediniCe
Parapetne jedinice postavljaju se tako da stoje na podu
uz zid, a isporučuju se u tri varijante.
■ skrivene jedinice (s maskom), kod kojih je konzola
skrivena iza maske kako bi se uređaj diskretno prilagodio enterijeru
■ Unutrašnje jedinice s klasičnim kućištem koje se postavljaju na mestu radijatora na spoljašnjim zidovima
prostorije
■ Konzolne jedinice koje mogu da se vrlo fleksibilno i
lako postave
TOSHIBA I 31
VRF-R410A-Technologies
Pregled unutrašnjih jedinica
Tip modela
Zidne jediniCe
serija 4
MMK-aP(...)4Mh-E
serija 3
MMK-aP(...)3h
plafOnske jediniCe
MMC-aP(...)hP-E
kasetne jediniCe
4-smerna kasetna jedinica 60 × 60
MMU-aP(...)Mh-E
4-smerna kasetna jedinica,
standardna
MMU-aP(...)hP-E
2- smerna kasetna jedinica
MMU-aP(...)Wh
1- smerna kasetna jedinica
MMU-aP(...)Yh/sh-E
kanalske jediniCe
tanka kanalska jedinica
MMD-aP(...)sPh-E
standardna kanalska jedinica
MMD-aP(...)bh(P)-E
kanalska jedinica
s visokim eksternim pritiskom
MMD-aP(...)h-E
kanalska jedinica za svež vazduh
MMD-aP(...)hFE
parapetne jediniCe
jedinica s maskom
MML-aP(...)bh-E
klima-orman
MMF-aP(...)h-E
konzola
MML-aP(...)Nh-E
32 I TOSHIBA
KS
0,6
0,8
1,0
1,3
1,7
2,0
2,5
3,0
3,2
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
kW
1,7
2,2
2,8
3,6
4,5
5,6
7,1
8,0
9,0
11,2
14,0
16,0
22,4
28
­MMK-AP0074MH-E ­MMK-AP0094MH-E ­MMK-AP0124MH-E
Šifra učinka
0,80
1,00
1,25
Rashladni učinak (kW)
Grejni učinak (kW)
2,20
2,80
3,60
2,50
­MMK-AP0073H
0,80
2,20
2,50
3,20
­MMK-AP0093H
1,00
2,80
3,20
4,00
­MMK-AP0123H
1,25
3,60
4,00
Šifra učinka
Rashladni učinak (kW)
Grejni učinak (kW)
­MMK-AP0153H
1,70
4,50
5,00
­MMK-AP0183H
2,00
5,60
6,30
­MMK-AP0243H
2,50
7,10
8,00
Šifra učinka
Rashladni učinak (kW)
Grejni učinak (kW)
MMC-AP0157HP-E MMC-AP0187HP-E MMC-AP0247HP-E MMC-AP0277HP-E MMC-AP0367HP-E MMC-AP0487HP-E MMC-AP0567HP-E
1,70
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
6,00
4,50
5,60
7,10
8,00
11,20
14,00
16,00
5,00
6,30
8,00
9,00
12,50
16,00
18,00
Šifra učinka
Rashladni učinak (kW)
Grejni učinak (kW)
­MMU-AP0054MH-E MMU-AP0074MH-E ­MMU-AP0094MH-E ­MMU-AP0124MH-E ­MMU-AP0154MH-E ­MMU-AP0184MH-E
0,60
0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
1,70
2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
1,90
2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
Šifra učinka
Rashladni učinak (kW)
Grejni učinak (kW)
­MMU-AP0094HP-E ­MMU-AP0124HP-E MMU-AP0154HP-E ­MMU-AP0184HP-E ­MMU-AP0244HP-E ­MMU-AP0274HP-E ­MMU-AP0304HP-E ­MMU-AP0364HP-E ­MMU-AP0484HP-E ­MMU-AP0564HP-E
1,00
1,25
1,70
2,00
2,50
3,00
3,20
4,00
5,00
6,00
2,80
3,60
4,50
5,60
7,10
8,00
9,00
11,20
14,00
16,00
3,20
4,00
5,00
6,30
8,00
9,00
10,00
12,50
16,00
18,00
Šifra učinka
Rashladni učinak (kW)
Grejni učinak (kW)
­MMU-­AP0072WH
0,8
2,2
2,5
Šifra učinka
Rashladni učinak (kW)
Grejni učinak (kW)
­MMU-AP0074YH-E ­MMU-AP0094YH-E ­MMU-AP0124YH-E ­MMU-AP0154SH-E ­MMU-AP0184SH-E ­MMU-AP0244SH-E
0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,50
2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
7,10
2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
8,00
­MMU-AP0092WH
1,0
2,8
­MMU-AP0122WH
1,3
3,6
­MMU-AP0152WH
1,7
4,5
­MMU-AP0182WH
2,0
5,6
­MMU-AP0242WH
2,5
7,1
­MMU-AP0272WH
3,0
8,0
­MMU-AP0302WH
3,2
9,0
­MMU-AP0362WH
4,0
11,2
­MMU-AP0482WH
5,0
14,0
­MMU-AP0562WH
6,0
16,0
3,2
4,0
5,0
6,3
8,0
9,0
10,0
8,0
16,0
18,0
MMD-AP0054SPH-E ­MMD-AP0074SPH-E ­MMD-AP0094SPH-E ­MMD-AP0124SPH-E ­MMD-AP0154SPH-E ­MMD-AP0184SPH-E MMD-AP0244SPH-E MMD-AP0274SPH-E
Šifra učinka
0,60
0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,5
3,0
Rashladni učinak (kW)
1,70
2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
7,10
8,0
1,90
2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
8,0
9,0
Grejni učinak (kW)
Šifra učinka
Rashladni učinak (kW)
Grejni učinak (kW)
­MMD-AP0076BH-E ­MMD-AP0096BH-E ­MMD-AP0126BH-E ­MMD-AP0156BH-E ­MMD-AP0186BH-E ­MMD-AP0246BH-E ­MMD-AP0276BH-E ­MMD-AP0306BH-E ­MMD-AP0366BH-E ­MMD-AP0486BH-E ­MMD-AP0566BH-E
0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,50
3,00
3,20
4,00
5,00
6,00
2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
7,10
8,00
9,00
11,20
14,00
16,00
2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
8,00
9,00
10,00
12,50
16,00
18,00
Šifra učinka
Rashladni učinak (kW)
Grejni učinak (kW)
­MMD-AP0184H-E
2,00
5,60
6,30
­MMD-AP0244H-E
2,50
7,10
Šifra učinka
Rashladni učinak (kW)
Grejni učinak (kW)
­MMD-AP0481HFE
5,00
14,00
8,90
13,90
17,40
­MMD-AP0274H-E
3,00
8,00
­MMD-AP0364H-E
4,00
11,20
­MMD-AP0484H-E
5,00
14,00
­MMD-AP0724H-E
8,00
22,40
­MMD-AP0964H-E
10,00
28,00
8,00
9,00
12,50
16,00
25,00
31,50
­MMD-AP0721HFE
8,00
22,40
­MMD-AP0961HFE
10,00
28,00
­MML-AP0244BH
­MML-AP0074BH
­MML-AP0094BH
­MML-AP0124BH
­MML-AP0154BH
­MML-AP0184BH
Šifra učinka
0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,50
Rashladni učinak (kW)
2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
7,10
Grejni učinak (kW)
Šifra učinka
Rashladni učinak (kW)
Grejni učinak (kW)
Šifra učinka
Rashladni učinak (kW)
Grejni učinak (kW)
2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
8,00
­MMF-AP0154H
1,70
4,50
5,00
­MMF-AP0184H
2,00
5,60
­MMF-AP0244H
2,50
7,10
­MMF-AP0274H
3,00
8,00
­MMF-AP0364H
4,00
11,20
­MMF-AP0484H
5,00
14,00
­MMF-AP0564H
6,00
16,00
6,30
8,00
9,00
12,50
16,00
18,00
­MML-AP0074NH-E MML-AP0094NH-E MML-AP0124NH-E MML-AP0154NH-E ­MML-AP0184NH-E
0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
TOSHIBA I 33
VRF-R410A-Technologies
Zidna jedinica (serija 3)
Unutrašnja jedinica
Rashladni učinak *
Grejni učinak *
Protok vazduha
Nivo zvučnog pritiska **
Snaga motora ventilatora
Priključak za gasni – tečni fluid
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Električna snaga
Dimenzije (V × Š × D)
Težina
Tehnički podaci
MMK-
AP0073H
AP0093H
AP0123H
AP0153H
AP0183H
AP0243H
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
col
2,20
2,50
570
35/28
30
3/8 - 1/4
2,80
3,20
600
37/28
30
3/8 - 1/4
3,60
4,00
600
37/28
30
3/8 - 1/4
4,50
5,00
840
41/33
30
1/2 - 1/4
5,60
6,30
840
41/33
30
1/2 - 1/4
7,10
8,00
1020
46/34
30
5/8 - 3/8
220-240/1/50
0,018
320 × 1050 × 228
15
220-240/1/50
0,021
320 × 1050 × 228
15
220-240/1/50
0,043
320 × 1050 × 228
15
220-240/1/50
0,05
320 × 1050 × 228
15
●
●
V/Ph/Hz
kW
mm
kg
16 (PVC cev)
220-240/1/50
220-240/1/50
0,021
0,043
320 × 1050 × 228
320 × 1050 × 228
15
15
kompaktna zidna jedinica (serija 4)
Unutrašnja jedinica
MMK-
Rashladni učinak *
Grejni učinak *
Protok vazduha
Nivo zvučnog pritiska **
Snaga motora ventilatora
Priključak za gasni – tečni fluid
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Električna snaga
Dimenzije (V × Š × D)
Težina
*
Tehnički podaci
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
col
AP0074MH-E
AP0094MH-E
AP0124MH-E
2,20
2,50
480
35/29
30
3/8 - 1/4
2,80
3,20
510
36/29
30
3/8 - 1/4
16 (PVC cev)
220-240/1/50
0,018
275 × 790 × 208
11
3,60
4,00
540
37/29
30
3/8 - 1/4
●
●
V/Ph/Hz
kW
mm
kg
220-240/1/50
0,017
275 × 790 × 208
11
Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika
Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora
**
mmk-ap0073H do ap0243H
1050
Prednji panel
Filter za vazduh
228
73. 5
50
50
Prethodno izveden
50
Prethodno izveden
7
7
73. 5
320
Ulaz vazduha
72
1325
68
200
78
150
kondenzat
(0.5mm)
(Jedinica: mm)
34 I TOSHIBA
220-240/1/50
0,019
275 × 790 × 208
11
Zidne jedinice
serija 3
serija 4
Modeli serije 3: MMK-AP***3H
Modeli serije 4: MMK-AP***4MH-E
jednostavni, ali efikasni:
tOsHiba zidni klima-uređaji
serija 3
■ Zidne jedinice se izrađuju u dva različita, atraktivna dizajna, s tim
da su modeli serije 4 izvedeni kompaktnije i imaju manje dimenzije
serija 4
■ Funkcija samočišćenja: po završetku rada, razmenjivač toplote se
potpuno osuši tako što ventilator još izvesno vreme i dalje radi; na
taj način se efikasno sprečava eventualni razvoj plesni
■ Velika lamela za usmeravanje vazduha omogućava optimalnu raspodelu vazduha u prostoriji
■ automatsko ponovno uključivanje nakon nestanka struje
■ Vrlo precizno upravljanje temperaturom u režimu hlađenja i grejanja
■ Infracrveni daljinski upravljač je deo isporuke; ostale opcije upravljanja od stranice 68
■ Perivi filteri za prašinu prekrivaju ceo razmenjivač toplote i prečišćavaju vazduh od nečistoća
mmk-ap0074mH-e do ap0124mH-e
208
48
208
60
54.5
60
275
208
54.5
6
48
Prethodno
izveden
Izlaz vazduha
60
275
48
Prethodno
izveden
48
6
60
275
790
275
Ulaz vazduha
208
rashladnog
(strana usisa)
321
kondenzat
(Jedinica: mm)
TOSHIBA I 35
VRF-R410A-Technologies
plafonska jedinica
Unutrašnja jedinica
Rashladni učinak *
Grejni učinak *
Protok vazduha
Nivo zvučnog pritiska **
Snaga motora ventilatora
Priključak za gasni – tečni fluid
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Električna snaga
Dimenzije (V × Š × D)
Težina
*
Tehnički podaci
MMCkW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
col
●
●
V/Ph/Hz
kW
mm
kg
AP0157HP-E
AP0187HP-E
AP0247HP-E
4,50
5,00
840
36/28
94
1/2 - 1/4
5,60
6,30
960
37/28
94
1/2 - 1/4
7,10
8,00
1440
41/29
94
5/8 - 3/8
220-240/1/50
0,033
235 × 950 × 690
24
AP0277HP-E
AP0367HP-E
AP0487HP-E
AP0567HP-E
8,00
11,20
14,00
16,00
9,00
12,50
16,00
18,00
1440
1860
1860
2040
41/29
44/32
44/35
46/36
94
139
139
139
5/8 - 3/8
5/8 - 3/8
5/8 - 3/8
5/8 - 3/8
20 (PVC cev)
220-240/1/50
220-240/1/50
220-240/1/50
220-240/1/50
220-240/1/50
220-240/1/50
0,034
0,067
0,067
0,083
0,083
0,111
235 × 950 × 690 235 × 1270 × 690 235 × 1270 × 690 235 × 1586 × 690 235 × 1586 × 690 235 × 1586 × 690
24
30
30
37
37
37
Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika
Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora
**
mmC-ap0157Hp-e do ap0567Hp-e
Gornji ulaz za cev
Ulaz za strujno napajanje
Levi priključak za
kondenzat
(Montažna tačka)
Cevna uvodnica
Levi priključak za
kondenzat
Montažna tačka
Uvodnica za kablovski daljinski upravljač
Ulaz za strujno napajanje
A
Cev za radni fluid (tečnost) Ø 9,5
Dimenzije elemenata
za vešanje
Uvodnica za
kablovski daljinski upravljač
unutar 50
Cev za radni fluid (gas) Ø 15,9
Montažna tačka
Plafonska
jedinica
Otvor za ulaz vazduha Ø 92
(prirubnica se posebno naručuje)
B
Levi priključak za
kondenzat
Otvor za ugradnju infracrvenog prijemnika
250 ili više
250 ili više
Dovesti prednju stranu u horizontalu
model
mmC-
aP0157hP-E, aP0187hP-E
(Jedinica: mm)
36 I TOSHIBA
50
ili više
prostor potreban za instalisanje i održavanje
a
b
906
950
aP0247hP-E, aP0277hP-E
1223 1270
aP0367hP-E, aP0487hP-E, aP0567hP-E
1540 1586
Plafonske jedinice
Modeli serije MMC-AP***HP-E
ugodnost odozgo
za savršen ambijent
■ Dizajn najnovijih plafonskih jedinica osvaja svojom elegancijom i suptilnim detaljima, kao na primer zaobljenim ivicama.
■ Velika lamela za usmeravanje vazduha omogućava optimalnu raspodelu vazduha u prostoriji; novi dizajn omogućava bolje podešavanje strujanja vazduha
■ Visoka efikasnost zbog ugradnje novog razmenjivača toplote
■ Veći protok vazduha uz istovremeno smanjenje buke zahvaljujući optimizaciji strujanja vazduha
■ Perivi filteri za prašinu prekrivaju ceo razmenjivač toplote
■ Jednostavna ugradnja: nosač za plafonsku montažu postavlja se posebno, posle čega unutrašnja jedinica može
jednostavno da se okači na nosač
■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija:
RbC-aX33CE i TCb-aX32E2;
više o tome na stranici 68
■ pribor:
• Pumpa za kondenzat TCb-DP31CE visine dizanja
600 mm
• Ugaoni elementi TCb-KP13CE, TCb-KP23CE
• Upravljački set TCb-PCUC1E
TOSHIBA I 37
VRF-R410A-Technologies
4-smerna kasetna jedinica
Unutrašnja jedinica
Tehnički podaci
MMU-
AP0094HP-E
AP0124HP-E
AP0154HP-E
AP0184HP-E
AP0244HP-E
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
col
2,80
3,20
800
30/27
14
3/8 - 1/4
3,60
4,00
800
30/27
14
3/8 - 1/4
5,60
6,30
1050
32/27
14
1/2 - 1/4
7,10
8,00
1290
35/28
20
5/8 - 3/8
V/Ph/Hz
kW
220-240/1/50
0,021
220-240/1/50
0,021
4,50
5,00
930
31/27
14
1/2 - 1/4
25 (PVC cev)
220-240/1/50
0,023
220-240/1/50
0,026
220-240/1/50
0,036
Dimenzije (V × Š × D)
mm
256 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
256 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
256 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
256 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
256 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
Težina
kg
18 + (4)
18 + (4)
20 + (4)
20 + (4)
20 + (4)
AP0274HP-E
AP0304HP-E
AP0364HP-E
AP0484HP-E
AP0564HP-E
8,00
9,00
1290
35/28
20
5/8 - 3/8
9,00
10,00
1320
38/30
20
5/8 - 3/8
14,00
16,00
2130
46/33
72
5/8 - 3/8
16,00
18,00
2130
46/33
72
5/8 - 3/8
V/Ph/Hz
kW
220-240/1/50
0,036
220-240/1/50
0,043
11,20
12,50
1970
43/32
68
5/8 - 3/8
25 (PVC cev)
220-240/1/50
0,088
220-240/1/50
0,112
220-240/1/50
0,112
Dimenzije (V × Š × D)
mm
256 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
256 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
319 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
319 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
319 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
Težina
kg
20 + (4)
20 + (4)
25 + (4)
25 + (4)
25 + (4)
Rashladni učinak *
Grejni učinak *
Protok vazduha
Nivo zvučnog pritiska **
Snaga motora ventilatora
Priključak za gasni – tečni fluid
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Električna snaga
Unutrašnja jedinica
●
●
MMU-
Rashladni učinak *
Grejni učinak *
Protok vazduha
Nivo zvučnog pritiska **
Snaga motora ventilatora
Priključak za gasni – tečni fluid
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Električna snaga
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
col
●
●
Panel: RBC-U31PGP(W)-E Panel za široko strujanje vazduha
Panel: RBC-U31PGSP(W)-E Panel za direktno (usmereno) strujanje vazduha
Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika
Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora
() Podaci u zagradi za plafonske panele
*
**
mmu-ap0094Hp-e do mmu-ap0564Hp-e
408
Upravljačka kutija
Istrujavanje vazduha 518
32
416.5
Z
Z pogled
860 do 910 otvor u tavanici
263
337.5
105
106.5
Priključak za rashladnu cev
(strana usisa)
157
Priključak za rashladnu cev
(tečnost)
397.5
112
44
30
Plafonski panel (dodatno se nabavlja)
172
241.5 72
Priključak za kondenzat
Priključak za kabl
Prostor potreban za instalisanje i održavanje
Prethodno izvedeni otvor za kvadratni
ogranak kanala Ø 150 mm
1000 ili više
15 ili više
16.5
351
Prethodno izvedeni otvor za kvadratni ogranak kanala
150 mm (i na zadnjoj strani)
18 9
12 9
256.5
105
77 10 5 74 *(137)
132
*(319)
25 6
384
Vijak za kačenje M10 ili W3/8 –
nije deo isporuke
15 ili više
Visina uspona 850 ili manje
(18 3)
*
3 0 101 12 0 3 5
223.5
Donja ivica
tavanice
163.5
480
12 9
196.5
*( ): AP0362 - AP0562
Visina uspona 661
ili manje
Revizioni otvor
(450)
690±20 razmak ovjesa
950 panel – spoljašnja dimenzija
300 ili manje
200
860 do 910 otvor u tavanici
780 razmak ovjesa
32 3
269
15
5
64
18
7
57
.5
Prethodno
izveden otvor za
svež vazduh Ø 100 mm
950 panel – spoljašnja dimenzija
28
61
Donja ivica
tavanice
1000 ili više
Dimenzija odvodne usponske cevi
* Slika prikazuje panel RBC-U31PGP(W)-E
38 I TOSHIBA
1000 ili više
Donja ivica tavanice
(Jedinica: mm)
4-smerna
kasetna jedinica
Modeli serije MMU-AP *** 4HP-E
efikasan sobni klima-uređaj
sa savršenom raspodelom vazduha
■ Individualno strujanje vazduha za optimalnu raspodelu vazduha bez promaje, zahvaljujući nezavisnom radu četiri motora koji
upravljaju lamelama za usmeravanje vazduha
■ Individualno podešavanje lamela za usmeravanje vazduha: sve
četiri lamele mogu da se nezavisno podešavaju, čime se postiže prilagođavanje strujanja vazduha potrebama korisnika
■ Tri načina oscilovanja lamela za usmeravanje vazduha
■ savršena ugradnja u spuštenu tavanicu usled male visine jedinice
■ Moguć je dovod svežeg vazduha pomoću eksternog ventilatora
■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija:
RbC-aX32U(W)-E i TCb-aX32E2; više o tome na stranici 68
■ pribor:
• Paneli RbC-U31PGP(W)-E i RbC-U31PGsP(W)-E
• Prirubnica za priključak svežeg vazduha TCb-FF101URE2
■ Lep dizajn dva elegantna plafonska panela koji omogućavaju
široko ili direktno (usmereno) strujanje vazduha
(1) standardno
oscilovanje
(2) Dijagonalno suprotna
oscilovanja
(3) Naizmjenična
oscilovanja
Prirubnica za priključak svežeg vazduha
TCB-FF101URE2
TCB-BC1602UE
TCB-GB1602UE
panel rbC-u31pgp(W)-e
specijalni oblik lamela
garantuje savršenu raspodelu
vazduha u krugu od 360°.
RBC-U31PG(W)-E
Ekskluzivna prednost
– to ima
samo ToshIba!
RBC-U31PGS(W)-E
TCB-GFC1602UE
panel rbC-u31pgsp(W)-e
Koncepcija lamela omogućava
pravolinijsko istrujavanje vazduha
TCB-SP1602UE
RBC-U31PGS(WS)-E
TOSHIBA I 39
VRF-R410A-Technologies
4-smerni kasetni uređaj 60 × 60
Unutrašnja jedinica
Tehnički podaci
MMU-
AP0054MH-E
AP0074MH-E
AP0094MH-E
AP0124MH-E
AP0154MH-E
AP0184MH-E
Rashladni učinak *
kW
●
1,70
2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
Grejni učinak *
kW
●
1,90
2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
Protok vazduha
m³/h
486
552
570
594
660
762
Nivo zvučnog pritiska **
dB(A)
35/28
36/28
37/28
37/29
40/30
44/34
Snaga motora ventilatora
(W)
60
60
60
60
60
60
Priključak za gasni – tečni fluid
col
3/8 - 1/4
3/8 - 1/4
3/8 - 1/4
3/8 - 1/4
5/8 - 1/4
5/8 - 1/4
Strujno napajanje
V/Ph/Hz
220-240/1/50
220-240/1/50
220-240/1/50
220-240/1/50
220-240/1/50
220-240/1/50
Električna snaga
kW
0,034
0,034
0,036
0,038
0,041
0,052
Dimenzije (V × Š × D)
mm
Težina
kg
17 (+3)
17 (+3)
Odvod kondenzata
PVC cev
268 × 575× 575 (27 × 700 × 700)
17 (+3)
17 (+3)
17 (+3)
17 (+3)
Panel: RBC-UM11PGP(W)-E
Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika
Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora
() Podaci u zagradi za plafonske panele
*
**
mmu-ap0054mH-e do mmu-ap0184mH-e
207
177
Razmak ovjesa 525
Cevovod za radni fluid
(tečnost)
Spoljašnja dimenzija panela 700
Otvor u tavanici 595 do 660
64 142
Unutrašnja
jedinica
Dimenzije odvodne usponske cevi
Prethodno izvedeni otvor za kvadratni ogranak
kanala Ø 150 mm
120
142
1000 ili više
15 ili više
15 ili više
1000 ili više
268
220,5
1000 ili više
Donja ivica tavanice
27
158
Prostor potreban za instalisanje i održavanje
Priključak odvoda
φ162
21
Priključak za kabl
Vijak za kačenje
M10 ili W3/8 – nije deo isporuke
256
145,5
105
148
63
214
42
134
93 105 70,5
Otvor u tavanici 595 do 660
55
190,5
300
Otvor u tavanici 595 do 660
97,5
139,5
Revizioni otvor
(450)
64
Donja ivica tavanice
Cevovod za radni fluid
(Strana usisa)
40 I TOSHIBA
175
149
368,5
Razmak ovjesa 525
320,5
Spoljašnje dimenzije 575
Upravljačka kutija
Spoljašnja dimenzija panela 700
Donja ivica tavanice
Dimenzije der otvor u tavanici 595 do 660
Prethodno izveden otvor
za priključak svežeg vazduha
Ø 100 mm
29
Visina uspona 850 ili
manje
235
Spoljašnje dimenzije 575
Visina uspona
827,5 ili
manje
105
235
200
φ162
145,5
70,5 105 93
Donja ivica tavanice
Prethodno izvedeni otvor za
kvadratni ogranak kanala
Ø 150 mm
Prepreka
Plafonski panel
(Jedinica: mm)
4-smerni kasetni
uređaj 60 × 60
Modeli serije MMU-AP *** 4MH-E
savršeno rešenje
za sve euro-raster tavanice
■ Elegantan dizajn sa četiri izlaza za vazduh, s tim da se po prestanku rada lamele za usmeravanje vazduha potpuno zatvore i
tako doprinose lepom izgledu
■ Moguć je dovod svežeg vazduha pomoću eksternog ventilatora
■ savršena ugradnja u standardnone euro-raster tavanice zbog
kompaktnih dimenzija 575 × 575 mm i male visine jedinice od
samo 268 mm.
■ pribor:
• Panel RbC-UM11PG(W)-E
• Prirubnica za priključak svežeg vazduha TCb-FF101URE2
■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija: TCb-aX32E2;
više o tome na stranici 68
■ Visina prostorije može da iznosi do 3,5 m.
■ Jednostavna montaža kroz ugaone otvore u panelu; time je
omogućeno podešavanje visine nakon postavljanja
3.5 m
Prirubnica za priključak svežeg vazduha
TCB-FF101URE2
maksimalna visina prostorije
TOSHIBA I 41
VRF-R410A-Technologies
2- smerna kasetna jedinica
Unutrašnja jedinica
Tehnički podaci
MMU-
AP0072WH
AP0092WH
AP0122WH
AP0152WH
AP0182WH
2,20
2,50
558
34/30
20
3/8 - 1/4
2,80
3,20
558
34/30
20
3/8 - 1/4
4,50
5,00
600
35/30
20
1/2 - 1/4
5,60
6,30
900
35/30
30
1/2 - 1/4
V/Ph/Hz
kW
220-240/1/50
0,029
220-240/1/50
0,029
3,60
4,00
558
34/30
20
3/8 - 1/4
25 (PVC cev)
220-240/1/50
0,029
220-240/1/50
0,03
220-240/1/50
0,044
Dimenzije (V × Š × D)
mm
295 × 815 × 570
(20 × 1050 × 680)
295 × 815 × 570
(20 × 1050 × 680)
295 × 815 × 570
(20 × 1050 × 680)
295 × 815 × 570
(20 × 1050 × 680)
345 × 1180 × 570
(20 × 1415 × 680)
Težina
kg
19 + (10)
19 + (10)
19 + (10)
19 + (10)
26 + (14)
Rashladni učinak *
Grejni učinak *
Protok vazduha
Nivo zvučnog pritiska **
Snaga motora ventilatora
Priključak za gasni – tečni fluid
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Električna snaga
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
col
Unutrašnja jedinica
●
●
MMU-
AP0242WH
AP0272WH
AP0302WH
AP0362WH
AP0482WH
AP0562WH
7,10
8,00
1050
38/33
40
5/8 - 3/8
8,00
9,00
1050
38/33
40
5/8 - 3/8
11,20
12,50
1740
42/36
70
5/8 - 3/8
14,00
16,00
1800
43/37
70
5/8 - 3/8
16,00
18,00
2040
46/39
70
5/8 - 3/8
V/Ph/Hz
kW
220-240/1/50
0,054
220-240/1/50
0,054
9,00
10,00
1260
40/34
50
5/8 - 3/8
25 (PVC cev)
220-240/1/50
0,064
220-240/1/50
0,076
220-240/1/50
0,088
220-240/1/50
0,117
Dimenzije (V × Š × D)
mm
345 × 1180 × 570
(20 × 1415 × 680)
345 × 1180 × 570
(20 × 1415 × 680)
345 × 1180 × 570
(20 × 1415 × 680)
345 × 1600 × 570
(20 × 1835 × 680)
345 × 1600 × 570
(20 × 1835 × 680)
345 × 1600 × 570
(20 × 1835 × 680)
Težina
kg
26 + (14)
26 + (14)
26 + (14)
36 + (14)
36 + (14)
36 + (14)
Rashladni učinak *
Grejni učinak *
Protok vazduha
Nivo zvučnog pritiska **
Snaga motora ventilatora
Priključak za gasni – tečni fluid
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Električna snaga
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
col
●
●
Paneli: RBC-UW283PG(W)-E, RBC-UW803PG(W)-E, RBC-UW1403PG(W)-E
Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika. ** Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora
() Podaci u zagradi za plafonske panele
*
mmu-ap0072WH do ap0152WH
151
295
1000
570
137.5 147.5
95 190
185 80 20
rashladnu cev
189
rashladnu cev
(na strani usisa)
Tavanica
241
300 ili manje
Mesto potrebno za
103
Plafonski panel
609 ili manje
1000~1010
Otvor u tavanici
1050
Donja ivica
tavanice
850 ili manje
880
20
77
620
Otvor u tavanici
380
680
panela
815
Prethodno izveden otvor
Dimenzija
odvodne usponske cevi
(samo na zadnjoj strani)
(Jedinica: mm)
mmu-ap0182WH do ap0302WH
345
151
1000
Tavanica
Dimenzija
odvodne usponske cevi
570
137.5 147.5
95 190
185 80 20
rashladnu cev
(na strani usisa)
291
rashladnu cev
103
300 ili manje
Mesto potrebno za
242
Plafonski panel
559 ili manje
1365~1357
Otvor u tavanici
1415
Donja ivica
tavanice
850 ili manje
1245
20
77
620
Otvor u tavanici
380
680
panela
1180
Prethodno izveden otvor
(samo na zadnjoj strani)
(Jedinica: mm)
42 I TOSHIBA
2- smerna
kasetna jedinica
Modeli serije MMU-AP *** 2WH
kompaktan dizajn
uz veliki izbor kapaciteta
■ Mala visina uređaja s vrlo ravnim panelom i dve lamele za
usmeravanje vazduha
■ Jedanaest različitih veličina (učinak hlađenja od 2,2 do 16,0 kW)
■ Uključena je pumpa za kondenzat (850 mm)
■ Moguć je dovod svežeg vazduha pomoću eksternog ventilatora
■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija: RbC-aX23UW(W)-E i
TCb-aX32E2; više o tome na stranici 68
Ulazni otvor
TCB-FF151US-E
■ pribor:
• Paneli RbC-UW283PG(W)-E, RbC-UW803PG(W)-E,
RbC-UW1403PG(W)-E
• Ulazni otvor TbC-FF151Us-E
mmu-ap0362WH do ap0562WH
570
137.5 147.5
95 190
185 80 20
rashladnu cev
(na strani usisa)
Tavanica
Dimenzija
odvodne usponske cevi
291
rashladnu cev
242
1000
(Jedinica: mm)
345
300 ili manje
Mesto potrebno za
103
Plafonski panel
850 ili manje
Donja ivica
tavanice
559 ili manje
1785~1795 Otvor u tavanici
20
77
151
255
120
380
620
Otvor u tavanici
680
panela
1600
Prethodno izveden otvor
(samo na zadnjoj strani)
TOSHIBA I 43
VRF-R410A-Technologies
1- smerna kasetna jedinica
Unutrašnja jedinica
Tehnički podaci
MMU-
AP0074YH-E
AP0094YH-E
AP0124YH-E
AP0154SH-E
AP0184SH-E
2,20
2,50
540
42/34
22
3/8 - 1/4
2,80
3,20
540
42/34
22
3/8 - 1/4
4,50
5,00
750
37/32
30
1/2 - 1/4
5,60
6,30
780
38/34
30
1/2 - 1/4
7,10
8,00
1140
45/37
30
5/8 - 3/8
V/Ph/Hz
kW
220-240/1/50
0,053
220-240/1/50
0,053
3,60
4,00
540
42/34
22
3/8 - 1/4
25 (PVC cev)
220-240/1/50
0,053
220-240/1/50
0,042
220-240/1/50
0,046
220-240/1/50
0,075
Dimenzije (V × Š × D)
mm
235 × 850 × 400
(18 × 1050 × 470)
235 × 850 × 400
(18 × 1050 × 470)
235 × 850 × 400
(18 × 1050 × 470)
200 × 1000 × 710
(20 × 1230 × 800)
200 × 1000 × 710
(20 × 1230 × 800)
200 × 1000 × 710
(20 × 1230 × 800)
Težina
kg
22 + (3,5)
22 + (3,5)
22 + (3,5)
21 + (5,5)
21 + (5,5)
22 + (5,5)
Rashladni učinak *
Grejni učinak *
Protok vazduha
Nivo zvučnog pritiska **
Snaga motora ventilatora
Priključak za gasni – tečni fluid
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Električna snaga
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
col
●
●
AP0244SH-E
Paneli: RBC-UY136PG, RBC-US21PGE
Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika. ** Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora
() Podaci u zagradi za plafonske panele
*
mmu-ap0074YH-e do ap0124YH-e
Dimenzija otvora na tavanici 1010
Prostor potreban za
20
zija panela 470
245
235
Potporni materijal
18
Plafonski panel (nabavlja se odvojeno)
100 ili manje
470
1050
Visina
uspona 150
ili manje
Donja ivica tavanice
Izlaz vazduha
Visina uspona
350 ili manje
140
120
85
400
oder mehr
50
Sredina panela
100
200
455
20
395
110
150
Dimenzija otvora
na tavanici 430
Razmak
( 32mm PVC-cev )
225
zija jedinice 400
20
20
Donji rub stropa
Ulaz
vazduha
Dimenzija odvodne usponske cevi
(Jedinica: mm)
mmu-ap0154sH-e do ap0244sH-e
Prethodno izveden otvor za
φ92mm
kondenzata
72
43
60
800
Prepreka
216
80
94
140 ili manje
76
73.4
200
93
20
Donja ivica tavanice
44 I TOSHIBA
Prethodno izvedeni otvor
Visina uspona
850 ili manje
100
135
220 razmak
122 233
1230
Strop
154
706
Plafonski panel (nabavlja se odvojeno)
Visina uspona
696 ili manje
20
20
Dimenzija otvora na tavanici 1190
φ112
20 Dimenzija otvora na tavanici 760
20
112
Prostor potreban za
Donja ivica tavanice
Dimenzija odvodne usponske cevi
(Jedinica: mm)
1- smerna
kasetna jedinica
Modeli serije MMU-AP *** 4YH-E / 4SH-E
Optimalna, kada strujanje vazduha
treba da bude u jednom smeru
■ Nenametljiv izgled s elegantnim panelom i lamelom za usmeravanje vazduha
■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija: RbC-aX33CE i
TCb-aX32E2; više o tome na stranici 68
■ Idealna za prostorije u kojima se željena raspodela vazduha
ostvaruje pomoću otvora za ubacivanje
■ pribor:
• Panel RbC-UY136PG (Yh-serija), kao i
RbC-Us21PGE (sh-serija)
• Prirubnica za priključak svežeg vazduha TCb-FF101URE2
■ Uključena je pumpa za kondenzat
■ Moguć je dovod svežeg vazduha pomoću eksternog ventilatora;
fabrički je izveden priključak za kružni kanal za vazduh
Prednji izlaz vazduha
TCB-BUS21HWE
Prirubnica
za priključak svežeg vazduha
TCB-FF101URE2
Plafonski panel
RBC-US21PGE
TOSHIBA I 45
VRF-R410A-Technologies
standardna kanalska jedinica
Unutrašnja jedinica
MMD-
Tehnički podaci
AP0076BH(P)-E
AP0096BH(P)-E
AP0126BH(P)-E
AP0156BH(P)-E
AP0186BH(P)-E
2,20
2,50
540
29/23
150
120
3/8 - 1/4
2,80
3,20
570
30/23
150
120
3/8 - 1/4
4,50
5,00
800
33/25
150
120
1/2 - 1/4
5,60
6,30
800
33/25
150
120
1/2 - 1/4
V/Ph/Hz
kW
220-240/1/50
0,038
220-240/1/50
0,043
3,60
4,00
570
30/23
150
120
3/8 - 1/4
25 (PVC cev)
220-240/1/50
0,043
220-240/1/50
0,062
220-240/1/50
0,062
Dimenzije (V × Š × D)
mm
275 × 700 × 750
275 × 700 × 750
275 × 700 × 750
275 × 700 × 750
275 × 700 × 750
Težina
kg
23
23
23
23
23
Rashladni učinak *
Grejni učinak *
Protok vazduha
Nivo zvučnog pritiska **
Snaga motora ventilatora
Max. eksterni statički pritisak
Priključak za gasni – tečni fluid
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Električna snaga
Unutrašnja jedinica
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
Pa
col
●
●
MMD-
AP0246BH(P)-E
AP0276BH(P)-E
AP0306BH(P)-E
AP0366BH(P)-E
AP0486BH(P)-E
AP0566BH(P)-E
7,10
8,00
1200
36/27
150
120
5/8 - 3/8
8,00
9,00
1200
36/27
150
120
5/8 - 3/8
11,20
12,50
1920
40/33
250
120
5/8 - 3/8
14,00
16,00
2100
40/33
250
120
5/8 - 3/8
16,00
18,00
2100
40/33
250
120
5/8 - 3/8
V/Ph/Hz
kW
220-240/1/50
0,077
220-240/1/50
0,077
9,00
10,00
1260
36/27
150
120
5/8 - 3/8
25 (PVC cev)
220-240/1/50
0,094
220-240/1/50
0,172
220-240/1/50
0,198
220-240/1/50
0,198
Dimenzije (V × Š × D)
mm
275 × 1000 × 750
275 × 1000 × 750
275 × 1000 × 750
275 × 1400 × 750
275 × 1400 × 750
275 × 1400 × 750
Težina
kg
30
30
30
40
40
40
Rashladni učinak *
Grejni učinak *
Protok vazduha
Nivo zvučnog pritiska **
Snaga motora ventilatora
Max. eksterni statički pritisak
Priključak za gasni – tečni fluid
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Električna snaga
Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika.
Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora
mmd-ap0076bH(p)-e do ap0566bH(p)-e
Prostor potreban za instalisanje i održavanje
5
ili više
Savitljiva cev za kondenzat
275
A
100 ili više
Priključak za radni fluid
Ø 6,4 (tečnost)
25
750
250 ili više
275
25
70
ili više
Pad od min. 1%
22
64 180 Kanal
Istrujavanje vazduha
Tavanica
Spoljašnje dimenzije
Dimenzije elemenata za vešanje
Spoljašnje dimenzije B
Kanalska jedinica C
70
ili više
Revizioni otvor
Površina poda
Priključak za radni fluid
Ø 9,5 (usisna strana)
233
345
355
650
Odvod kondenzata
570
Spoljašnje dimenzije 750
Dimenzije elemenata za vešanje 650
50
108
Upravljačka kutija
Filter za vazduh
117.5
20
37
233
232
18
20
50
Ø 125 Otvor
za priključak svežeg vazduha
18
136
229
**
●
●
170
*
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
Pa
col
Kablovska uvodnica
Ulaz vazduha dole
model
mmd-
aP0076bh(P)-E, aP0096bh(P)-E, aP0126bh(P)-E
D
a
b
C
d
765
700
640
654
aP0156bh(P)-E, aP0186bh(P)-E
765
700
640
654
aP0246bh(P)-E, aP0276bh(P)-E, aP0306bh(P)-E
1065
1000
940
935,5
aP0366bh(P)-E, aP0486bh(P)-E, aP0566bh(P)-E
1465
1400
1340
1349
(Jedinica: mm)
46 I TOSHIBA
Standardna
kanalska jedinica
Modeli serije MMD-AP***BH(P)-E
nevidljiva klima s kanalskim
jedinicama za ugodan osećaj!
■ Diskretna ugradnja u prostor spuštene tavanice radi lepšeg
estetskog izgleda prostorije
■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija: TCb-aX32E2;
više o tome na stranici 68
■ Velika fleksibilnost pri montaži
■ pribor:
• spojna prirubnica
■ Uključena je pumpa za kondenzat visine dizanja 550 mm
■ Visok eksterni statički pritisak – mogućnost do 110 Pa za
optimalnu raspodelu temperature
tOsHiba spOjna prirubniCa za kanalske jedinice serije 6
Za standardne kanalske klima-uređaje serije 6 koriste se sledeće prirubničke veze:
Prirubnica
TCB-SF56C6BE
TCB-SF80C6BE
TCB-SF160C6BE
Kompatibilna
MMD-AP0076/0096/0126/0156/0186BH(P)-E
MMD-AP0246/0276/0306BH(P)-E
MMD-AP0366/0486/0566BH(P)-E
Spoljne dimenzije:
694
994
TCB-SF56C6BE
TCB-SF80C6BE
175
1394
263
(Jedinica: mm)
Ø200
74
TCB-SF160C6BE
TOSHIBA I 47
VRF-R410A-Technologies
tanka kanalska jedinica
Tehnički podaci
Unutrašnja jedinica
MMD-
Rashladni učinak *
Grejni učinak *
Protok vazduha
Dovod vazduha odozdo
Dovod vazduha odozgo
Nivo zvučnog pritiska **
Snaga motora ventilatora
Max. eksterni statički pritisak
Priključak za gasni – tečni fluid
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Električna snaga
kW
●
kW
●
m³/h
dB(A)
dB(A)
(W)
Pa
col
mm
V/Ph/Hz
kW
AP0054SPH-E
AP0074SPH-E
AP0094SPH-E
AP0124SPH-E
1,70
1,90
490
35/30
27/24
60
46
3/8 - 1/4
2,20
2,50
540
36/30
28/24
60
46
3/8 - 1/4
2,80
3,20
540
36/30
28/24
60
46
3/8 - 1/4
3,60
4,00
600
38/32
29/25
60
45
3/8 - 1/4
220-240/1/50
0,039
220-240/1/50
0,039
220-240/1/50
0,039
220-240/1/50
0,043
25
Dimenzije (V × Š × D)
mm
210 × 845 × 645
210 × 845 × 645
210 × 845 × 645
210 × 845 × 645
Težina
kg
22
22
22
22
MMD-
AP0154SPH-E
AP0184SPH-E
AP0244SPH-E
AP0274SPH-E
4,50
5,00
690
39/33
32/28
60
45
1/2 - 1/4
5,60
6,30
780
40/36
33/29
60
44
1/2 - 1/4
7,10
8,00
1080
49/44
38/33
120
42
5/8 - 3/8
8,00
9,00
1080
49/44
38/33
120
42
5/8 - 3/8
220-240/1/50
0,045
220-240/1/50
0,054
220-240/1/50
0,105
220-240/1/50
0,105
Unutrašnja jedinica
Rashladni učinak *
Grejni učinak *
Protok vazduha
Dovod vazduha odozdo
Dovod vazduha odozgo
Nivo zvučnog pritiska **
Snaga motora ventilatora
Max. eksterni statički pritisak
Priključak za gasni – tečni fluid
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Električna snaga
kW
●
kW
●
m³/h
dB(A)
dB(A)
(W)
Pa
col
mm
V/Ph/Hz
kW
25
Dimenzije (V × Š × D)
mm
210 × 845 × 645
210 × 845 × 645
210 × 1140 × 645
210 × 1140 × 645
Težina
kg
23
23
29
29
Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika.
Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora
mmd-ap0054spH-e do ap0184spH-e (ap0244spH-e i ap0274spH-e)
aP0054sPh-E
210
168 (unutra)
aP0074sPh-E
aP0094sPh-E
21
803 (unutra)
21
aP0124sPh-E
103
Filter za vazduh
aP0154sPh-E
67
20 21
model mmd-
57
21
845 (1140)
aP0184sPh-E
aP0244sPh-E
359
372
422
502
67
40
80
31
168
>ABS <
511
645
19
4 - φ4
aP0274sPh-E
120
**
φ9
2
*
805 (1100)
80
910 (1295)
59
33
163
(prethodno izveden)
Dovod vazduha odozdo
Dovod vazduha sa zadnje strane
210
210
Izlaz vazduha
50
945 (1240)
50
tavanica
Ulaz vazduha
645
Pod
48 I TOSHIBA
Ulaz
za vazduh
235 ili
tavanica
235 ili
210
645
745
Pod
(Jedinica: mm)
Tanka
kanalska jedinica
Modeli serije MMD-AP***SPH-E
Optimalno rešenje za instalacije
s ograničenim prostornim mogućnostima
■ Diskretna ugradnja u prostor spuštene tavanice radi lepšeg
estetskog izgleda prostorije
■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija: TCb-aX32E2;
više o tome na stranici 68
■ Nova veličina učinka: 1,7 kW
■ pribor:
• Prirubnica za priključak svežeg vazduha TCb-FF101URE2
■ Velika fleksibilnost pri montaže usled male visine od samo
210 mm
■ Uključena je pumpa za kondenzat visine dizanja 850 mm
■ Moguć je dovod svežeg vazduha pomoću eksternog ventilatora
Prirubnica za priključak svežeg vazduha
TCB-FF101URE2
TOSHIBA I 49
VRF-R410A-Technologies
Visokopritisna kanalska jedinica
Unutrašnja jedinica
MMD-
Tehnički podaci
AP0184H-E
AP0244H-E
AP0274H-E
AP0364H-E
AP0484H-E
5,60
6,30
900
37
160
196
1/2 - 1/4
7,10
8,00
1320
40
160
196
5/8 - 3/8
8,00
9,00
1320
40
160
196
5/8 - 3/8
14,00
16,00
2100
40
260
196
5/8 - 3/8
22,40
25,00
3600
49
370 × 3
196
7/8 - 1/2
28,00
31,50
4200
50
370 × 3
196
7/8 - 1/2
V/Ph/Hz
kW
220-240/1/50
0,184
220-240/1/50
0,299
220-240/1/50
0,299
11,20
12,50
1600
40
260
196
5/8 - 3/8
25 (s navojem)
220-240/1/50
0,368
220-240/1/50
0,414
220-240/1/50
1,2
220-240/1/50
1,26
Dimenzije (V × Š × D)
mm
380 × 850 × 660
380 × 850 × 660
380 × 850 × 660
Težina
kg
50
52
52
Rashladni učinak *
Grejni učinak *
Protok vazduha
Nivo zvučnog pritiska **
Snaga motora ventilatora
Max. eksterni statički pritisak
Priključak za gasni – tečni fluid
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Električna snaga
AP0964H-E
380 × 850 × 660 380 × 1200 × 660 470 × 1380 × 1250 470 × 1380 × 1250
56
67
150
150
Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika.
Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora
mmd-ap0184H-e do
ap0364H-e
7
70
Z
Izlaz vazduha
1060
710
Z
Z
Ulaz vazduha
Izlaz vazduha
Ulaz vazduha
70
26mm otvor za
(4- φ
Ulaz vazduha
1380
(4- φ
Izlaz vazduha
mmd-ap0724H-e,
ap0964H-e
mmd-ap0484H-e
napajanja i upravljanja
(donja strana
700
740
Leva strana
275 (150)
200 150
250
406
250
29
31
250
45
190 250
Leva strana
Izlaz vazduha
Izlaz vazduha
kanala (10x M6)
kanala (8x M6)
150 300
300
300 (150)
250
250
250
250 190
370
371 6
1000
Revizioni otvor 600
(Jedinica: mm)
50 I TOSHIBA
Prostor za
(Jedinica: mm)
Prostor potreban
za instalisanje
200
Prostor za
Revizioni otvor
φ 1000
1000
Prostor za
Revizioni
otvor 600
Prostor potreban
za instalisanje
kanala (10x M6)
500
500
Prostor za
1000
Prostor potreban
za instalisanje
(47)
85
kanala (8x M6)
kanala (6x M6)
Z pogled
65
316
70
Z pogled
(47)
Z pogled
30 35
1
150 275
1200
316 164 316
kanala (6x M6)
17
Izlaz vazduha
90 40
380
35
1
77
(141) 226
348
624
698
kondenzat
(VP 25)
35
13
348
(202)
110
470
35
30
35
13
242
Izlaz za zrak
850
1250
660
kondenzat (VP 25)
Otvor za
Leva strana
AP0361H
(strana usisa)
(strana usisa)
105 60
850
426
(182)
(141) 226
Leva strana
AP0181H
do
AP0271H
110
90 40
380
660
105 60
kondenzata
(VP25)
1328
35
(strana usisa)
700
700
740
100
i upravljanja
30
**
●
●
( 1 4 1 ) 232 6
*
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
Pa
col
AP0724H-E
Prostor za
Prostor za
(Jedinica: mm)
Visokopritisna
kanalska jedinica
Modeli serije MMD-AP***4H-E
Hlađenje i grejanje
punom snagom
■ Velika fleksibilnost pri montaži
■ savršena raspodela vazduha preko izlaznih otvora za vazduh,
radi ravnomerne temperature u svim delovima prostorije
■ pribor:
• Pumpa za kondenzat
■ Eksterni statički pritisak do 196 Pa koji se može regulisati u tri
stepena
■ Revizioni otvori olakšavaju pristup i održavanje
Pumpa za kondenzat
TCB-DP31DE
TCB-DP32DE
TOSHIBA I 51
VRF-R410A-Technologies
kanalska jedinica za svež vazduh
Unutrašnja jedinica
Tehnički podaci
MMD-
AP0481HFE
AP0721HFE
AP0961HFE
14,00
8,90
5 - +43
-5 - +43
1080
45/41
160
230
5/8 - 3/8
22,40
13,90
5 - +43
-5 - +43
1680
46/44
160 + 160
180
7/8 - 1/2
25 (PVC cev)
28,00
17,40
5 - +43
-5 - +43
2100
46/44
160 + 160
205
7/8 - 1/2
V/Ph/Hz
220-240/1/50
220-240/1/50
220-240/1/50
kW
mm
kg
0,28
492 × 1392 × 1262
93
0,45
492 × 1392 × 1262
144
0,52
492 × 1392 × 1262
144
Rashladni učinak *
Grejni učinak *
Granične vrednosti korišćenja **
Granične vrednosti korišćenja ***
Protok vazduha
Nivo zvučnog pritiska ****
Snaga motora ventilatora
Max. eksterni statički pritisak
Priključak za gasni – tečni fluid
Odvod kondenzata
kW
kW
°C
°C
m³/h
dB(A)
(W)
Pa
col
Strujno napajanje
Električna snaga
Dimenzije (V × Š × D)
Težina
●
●
●
●
Nominalni uslovi :
Hlađenje: Spoljašnja temperatura 33 °C ST/28 °C VT, zadata vrednost temperature 18 °C.
Grejanje: Spoljašnja temperatura 0 °C ST/-2,9 °C VT, zadata vrednost temperature 25 °C.
Cev za rashladni fluid: dužina 7,5 m, visina 0 m
*** Ako je temperatura svežeg vazduha manje od 3 °C ispod zadate vrednosti, automatski samo ventilacija.
*
**** Vrednosti koje stvarno nastaju pri radu spolja generalno su veće od navedenih, jer se mora dodati i buka iz okoline.
** Ako je temperatura svežeg vazduha manje od 3 °C iznad zadate vrednosti, automatski samo ventilacija,
pri temperaturi svežeg vazduha nižoj od 19 °C uvek ventilacija, bez obzira na zadatu vrednost.
mmd-ap0481Hfe do ap0961Hfe
4- φ12 x 40
4- φ12 x 92
Iznad
200
1328
Tipovi
0481
0721, 0961
1262
vazduh
200
Iznad 1 0 0 0
Razmak ovjesa B
Revizijoni otvor
600
100
A
Kanalska
jedinica
600
600
Primer polaganja
cevovoda na objektu
Revizioni
otvor
528.5
145.5
492
Otvor za izlaz
Senzor izlaza vazduha
Prirubnica otvora za izlaz (K)
47
81
23
60
1262
G
35
F
H
I
J
406
E
51
D
216 150
C
370
41
(stana usisa) M
704
850
Ulaz vazduha
Prirubnica otvora za ulaz (L)
(Jedinica: mm)
C
d
e
f
g
H
i
j
m
n
aP0961hFE
model
mmd-
1392 1260
a
250
250
250
250
250
250
250
250
10-M6 10-M6
Ø 22.2 Lemljeni spoj
Ø 12.7 Konusni spoj
aP0721hFE
1392 1260
250
250
250
250
250
250
250
250
10-M6 10-M6
Ø 22.2 Lemljeni spoj
Ø 12.7 Konusni spoj
aP0481hFE
892
215
215
–
250
250
–
8-M6
Ø 15.9 Konusni spoj
Ø 9.5 Konusni spoj
52 I TOSHIBA
b
810
107.5 107.5
k
l
6-M6
Kanalska jedinica
za svež vazduh
Modeli serije MMD-AP***HFE
Optimalno upravljanje
svežim vazduhom
■ savršeno rešenje gde postoji veća potreba za svežim vazduhom, bilo zbog ugodnosti ili zbog zakonskih normi
■ Primarno, dovod svežeg spoljašnjeg vazduha, pri čemu se svež
vazduh prethodno temperira na približno sobnu temperaturu
■ Eksterni statički pritisak do 230 Pa
■ pribor:
• Visokoefikasni filter 65 (odgovara približno klasi filtera 5)
• Visokoefikasni filter 90 (odgovara približno klasi filtera 7)
• Pumpa za kondenzat
• Kutija filtera
■ Kompatibilna sa sMMs
■ kondicioniranje pri dovođenju svežeg vazduha
Često se događa da svež vazduh nepovoljno utiče na sistem,
otežava normalnu regulaciju klima-uređaja ili ga izlaže dodatnim opterećenjima koja mu smanjuju učinak. Zbog toga se svež
vazduh, pre nego što se uvede u glavnu klimatizaciju, najčešće
prethodno kondicionira do nekog stepena. Kanalske jedinice za
svež vazduh služe za njegovo kondicioniranje, a ne da bi se njima regulisala sobna temperatura. Za pokrivanje toplotnih opterećenja prostorije potrebno je predvideti odgovarajuću unutrašnju jedinicu.
Kanalska jedinica
za svež vazduh
Unutrašnja jedinica
■ koncepcija jedinice:
U prodaji su tri modela (14,0, 22,4 i 28,0 kW). To odgovara potrebama za svežim vazduhom jednog sistema. (Dozvoljene su dve
kanalske jedinice za svež vazduh po sistemu, s učinkom od max.
30% ukupnog učinka unutrašnje jedinice)
Svež vazduh
Kutija filtera
TCB-FCY100DE
TCB-FCY51DFE
Pumpa za kondenzat
TCB-DP32DFE
SMMS Spoljašnja jedinica
Dugotrajni predfilter
TCB-PF3DE
TCB-PF4D-1E
Visokoefikasni filter 65
TCB-UFM3DE, TCB-UFM4D-1E
Visokoefikasni filter 90
TCB-UFH7DE, TCB-UFH8D-1E
TOSHIBA I 53
VRF-R410A-Technologies
Uputstvo za korišćenje
KANALSKE JEDINICE za svež vazduh
režim HlaĐenja:
režim grejanja
■ ako je temperatura svežeg vazduha
manje od 3 °C iznad zadate vrednosti, automatski samo
ventilacija (pri temperaturi svežeg vazduha nižoj od 19 °C
uvek ventilacija, bez obzira na zadatu vrednost).
■ ako je temperatura svežeg vazduha
manje od 3 °C ispod zadate vrednosti, automatski samo
ventilacija (pri temperaturi svežeg vazduha višoj od 15 °C
bez obzira na zadatu vrednost, uvek ventilacija).
Temperatura
svežeg vazduha
(°C) −10
0
(°C) −10
100
5
20
10
Zadata vrednost
5
VentilaCija
režim hlađenja
30
20
40
30
43
50
40
50
Temperatura
(°C) −10
svežeg vazduha
(°C) −10
0
−5
43
HlaĐenje
režim grejanja
+3°C automatski
+3°C startuje
režim hlađenja
100
20
10
30
20
40
30
Zadata vrednost
−5
grejanje
−3°C
50
40
43
50
43
VentilaCija
−3°C automatski startuje
režim grejanja
Režimi rada i podesivi raspon temperature dolaznog vazduha
Režim rada
Fabrički podešen
Područje podešavanja
Hlađenje
18°C
16 do 27°C
Grejanje
25°C
16 do 27°C
■ Kanalski uređaj za svež vazduh može se koristiti sa sMMs -om,
ali ne sa shRM (super heat Recovery Multi system ).
■ Zadržite visinsku razliku između kanalskih jedinica za svež vazduh
ispod 0,5 m.
■ Po sistemu su dozvoljena do dva uređaja za svež vazduh.
■ Učinak ova dva kanalska uređaja sme da iznosi maksimalno
30% od ukupne snage unutrašnjih jedinica (zajedno sa snagom kanalskih jedinica za svež vazduh).
<30% ukupne snage
Visinska razlika:
<0,5m
■ Kanalske jedinice za svež vazduh primenjuju se samo sa uobičajenim unutrašnjim jedinicama u jednom sistemu. Nije dozvoljen priključak kanalskuh uređaja za svež vazduh.
■ Ukupan učinak svih uređaja za svež vazduh ograničen je na 80
do 100% učinka spoljašnjig jedinica. ovo ograničenje mora se
poštovati radi pravilne raspodele rashladnog fluida.
za nekoliko spratova
Nije
dozvoljeno
Visinska
razlika:
<0,5m
pOsebne napOmene
1. Ventilator uređaja za svež vazduh zaustavlja se tokom otapanja. ova funkcija može da se postavi za trajan način rada.
2. Pri upotrebi centralnog daljinskog upravljača, unutrašnje jedinice i kanalska jedinica za svež vazduh moraju da se
odvoje u posebne zone.
3. Iako postoji regulacija temperature ubacnog vazduha, prioritet ima regulacija učinka unutrašnjih jedinica u sistemu.
4. Kanalskim jedinicama za svež vazduh ne može da se upravlja uobičajenim daljinskim upravljačima za prostorije.
5. ako temperatura svežeg vazduha u režimu grejanja padne ispod 5 °C, rad uređaja se automatski zaustavlja
(ventilator se isključuje).
6. ako temperatura svežeg vazduha u režimu hlađenja padne ispod 5 °C rad uređaja se automatski zaustavlja
(ventilator se isključuje).
54 I TOSHIBA
Parapetne jedinice
bez maske
Modeli serije MML-AP***BH-E
nevidljiva klima
za dobar osećaj ugodnosti
■ savršena integracija u enterijer prostorije, jer se jedinice mogu
kompletno da ugrade
■ Jednostavna montaža i održavanje
■ Vrlo tihe
■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija: TCb-aX32E2;
više o tome na stranici 68
jedinica s maskom
Tehnički podaci
Unutrašnja jedinica
MML-
AP0074BH-E
AP0094BH-E
AP0124BH-E
AP0154BH-E
AP0184BH-E
2,20
2,50
460
36/32
19
3/8 - 1/4
2,80
3,20
460
36/32
19
3/8 - 1/4
4,50
5,00
740
36/32
70
1/2 - 1/4
5,60
6,30
740
36/32
70
1/2 - 1/4
7,10
8,00
950
42/33
70
5/8 - 3/8
V/Ph/Hz
kW
220-240/1/50
0,056
220-240/1/50
0,056
3,60
4,00
460
36/32
19
3/8 - 1/4
20 (PVC cev)
220-240/1/50
0,056
220-240/1/50
0,090
220-240/1/50
0,090
220-240/1/50
0,095
Dimenzije (V × Š × D)
mm
600 × 745 × 220
600 × 745 × 220
600 × 745 × 220
600 × 1045 × 220
600 × 1045 × 220
600 × 1045 × 220
Težina
kg
21
21
21
29
29
29
Rashladni učinak *
Grejni učinak *
Protok vazduha
Nivo zvučnog pritiska **
Snaga motora ventilatora
Priključak za gasni – tečni fluid
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Električna snaga
●
●
Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika.
Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora
mml-ap0074bH-e do ap0244bH-e
(velika prirubnica izlaza za vazduh)
25
145
145
85
C
(velika prirubnica izlaza za zrak)
100
10
123
65
2 x 4,7 mm otvor (levo i desno)
10
10
A
20
Prostor potreban za
50
5
B
PMV-kutija
170
135
Model MMLAP0074BH-E do AP0124BH-E
AP0154BH-E do AP0244BH-E
A
610
910
B
580
880
C
550
850
D
4
7
E
5
8
B
85 55
274
224
436
397
kondenzat
rupa (otvor za
104
80
Filter za vazduh
140
φ
(stezaljka za uzemljenje
(stezaljka za uzemljenje kod
315
402
φ4,7 mm otvor
(prednja i zadnja strana)
600
**
129
*
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
col
AP0244BH-E
110
155
220
(Jedinica: mm)
TOSHIBA I 55
VRF-R410A-Technologies
Bi-Flow
konzolne jedinice
lepog izgleda i tihe:
tOsHiba bi-flow konzolne jedinice
■ Nekomplikovan i fleksibilan dizajn
■ Jednostavno rukovanje preko isporučenog daljinskog
upravljača ili elementa za rukovanje na samoj jedinici
Modeli serije MML-AP***4NH-E
■ otvor za izlaz vazduha gore i dole
■ Pogodne za podnu i zidnu montažu
konzola
Tehnički podaci
Unutrašnja jedinica
MML-
AP0074NH-E
AP0094NH-E
AP0124NH-E
AP0154NH-E
AP0184NH-E
2,20
2,50
510
38/26
41
3/8 - 1/4
2,80
3,20
510
38/26
41
3/8 - 1/4
4,50
5,00
624
43/31
41
1/2 - 1/4
5,60
6,30
726
47/34
41
1/2 - 1/4
V/Ph/Hz
kW
220-240/1/50
0,021
220-240/1/50
0,021
3,60
4,00
552
40/29
41
3/8 - 1/4
16 (PVC cev)
220-240/1/50
0,025
220-240/1/50
0,034
220-240/1/50
0,052
Dimenzije (V × Š × D)
mm
600 × 700 × 220
600 × 700 × 220
600 × 700 × 220
600 × 700 × 220
600 × 700 × 220
Težina
kg
17
17
17
17
17
Rashladni učinak *
Grejni učinak *
Protok vazduha
Nivo zvučnog pritiska **
Snaga motora ventilatora
Priključak za gasni – tečni fluid
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Električna snaga
*
**
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
col
●
●
Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika.
Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora
mml-ap0074nH-e do ap0184nH-e
Potreban prostor
za instalisanje i održavanje
Zadnji deo
Usisna rešetka za vazduh
Prednji panel
Razmenjivač toplote
Filter za vazduh
Ulaz
vazduha
Ulaz
vazduha
Ulaz
vazduha
Razmak
300 ili više
300 ili više
300 ili više
Prečnik 80 mm
Vertikalni otvor za vazduh
(izduvavanje vazduha na gore)
Prečnik 80 mm
Mogući otvori
Izlaz vazduha
pri podu
Prečnik 80 mm
Mogući otvori
(Jedinica: mm)
56 I TOSHIBA
Klima-ormani
auto
swing
uski,
štede prostor
■ Fleksibilno postavljanje klima-ormana, može
da se postavi i u uglu prostorije jer su jedinice
opremljene automatskim upravljanjem lamelama za
usmeravanje vazduha levo-desno
■ Širok otvor za izlaz vazduha, s tim da se vertikalni
smer istrujavanja može podesiti ručno
Modeli serije MMF-AP***4H-E
klima-ormani
Tehnički podaci
Unutrašnja jedinica
MMF-
Rashladni učinak *
Grejni učinak *
Protok vazduha
Nivo zvučnog pritiska **
Snaga motora ventilatora
Priključak za gasni – tečni fluid
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Električna snaga
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
col
Dimenzije (V × Š × D)
mm
kg
4,50
5,00
900
46/38
37
1/2 - 1/4
5,60
6,30
900
46/38
37
1/2 - 1/4
220-240/1/50
0,15
220-240/1/50
0,15
AP0244H-E
AP0274H-E
AP0364H-E
AP0484H-E
7,10
8,00
11,20
8,00
9,00
12,50
1200
1200
1920
49/40
49/40
51/44
63
63
110
5/8 - 3/8
5/8 - 3/8
5/8 - 3/8
20 (PVC-cev: spoljašnji 26, unutrašnji 20)
220-240/1/50
220-240/1/50
220-240/1/50
0,19
0,19
0,28
AP0564H-E
14,00
16,00
2160
54/46
160
5/8 - 3/8
16,00
18,00
2160
54/46
160
5/8 - 3/8
220-240/1/50
0,35
220-240/1/50
0,35
1750 × 600 × 210 1750 × 600 × 210 1750 × 600 × 210 1750 × 600 × 210 1750 × 600 × 390 1750 × 600 × 390 1750 × 600 × 390
48
48
49
49
65
65
65
Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika.
Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora
mmf-ap0154H-e do ap0564H-e
600
Izlaz vazduha
E
Zid
Zid
21
200
Razmak
20
80
25
4
Razmak
500
(Prednja
strana)
Zid
1750
Model
Zidna uvodnica
(s obe strane)
(prethodno izvedena)
50
Zadnja cevna
uvodnica (130 mm
prethodno izvedena)
(s obe strane)
Ulaz vazduha
180
120
D
F
B
C
D
E
F
AP0364H-E do AP0564H-E 380 125 120 160 390
40
MMF-AP0364H-E
358
155
164
A
B
MMF-AP0154H-E
165
120
631
Konzola za
A
50
Uvodnica za kondenzat
(s obe strane)
(prethodno izvedena)
C
MMD-
AP0154H-E do AP0274H-E 200 107 132 157 210
204
Strana
usisa
380
801 5
(Prednja strana)
59
**
100
*
AP0184H-E
●
●
V/Ph/Hz
kW
Težina
AP0154H-E
165
215
215
Strana
usisa
Vijak za uzemljenje (M4)
(Jedinica: mm)
TOSHIBA I 57
VRF-R410A-Technologies
Vrf set za ventilaciju
Tehnički podaci
Veličina
MM-DXC010
MM-DXC012
MM-DXV080
MM-DXV140
MM-DXV280
Rashladni učinak
Grejni učinak
Protok vazduha min.
Protok vazduha max.
kW
kW
m³/h
m³/h
MM-DXC010
MM-DXC012
MM-DXV140
MM-DXV280
kW
kW
m³/h
m³/h
MM-DXC010
MM-DXC012
MM-DXV280
kW
kW
m³/h
m³/h
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
2
2,5
3
4
5
6
8
10
1
1
1
1
1
1
1
1
●
●
1
1
1
1
1
1
1
5,60
6,30
720
1080
7,10
8,00
1060
1580
8,00
9,00
1060
1580
14,00
16,00
1680
2520
16,00
18,00
1850
3740
1
28,00
31,50
3360
5040
22,40
25,00
2880
4320
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
6
8
10
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1
50,40
56,50
6240
9360
1
2
1
2
3
2
56,00
63,00
6720
10080
60,80
68,00
7610
12380
67,20
75,00
8640
12960
2
1
72,80
81,50
9120
13680
1
2
78,40
88,00
9600
14400
3
84,00
94,50
10080
15120
32,00
36,00
3700
7480
38,40
43,00
4730
8060
44,80
50,00
5760
8640
KS
32
34
36
38
40
42
44
46
48
8
10
1
3
4
1
3
3
1
95,20
106,50
12000
18000
1
3
2
2
100,80
113,00
12480
18720
1
3
1
3
106,40
119,50
12960
19440
1
3
1
4
4
1
117,60
131,50
14880
22320
1
4
3
2
123,20
138,00
15360
23040
1
4
2
3
128,80
144,50
15840
23760
1
4
1
4
134,40
151,00
16320
24480
89,60
100,00
11520
17280
Oprez:
• opseg priključenih VRF-uređaja: maks. 110% (ako je priključen jedan DX-interfejs.)
• “air on”- temperatura razmenjivača toplote u režimu hlađenja: min. 15 °C VT /
maks. 24 °C VT
• “air on”- temperatura razmenjivača toplote u režimu grejanja: min. 15 °C sT /
maks. 28 °C sT
58 I TOSHIBA
11,20
12,50
1280
1920
KS
●
●
Veličina
Rashladni učinak
Grejni učinak
Protok vazduha min.
Protok vazduha max.
2,0
●
●
Veličina
Rashladni učinak
Grejni učinak
Protok vazduha min.
Protok vazduha max.
KS
4
112,00
126,00
13440
20160
• Kada mora da se koristi svež vazduh koji je izvan ovih temperaturskih granica, tada je potrebno pripremiti ga u drugim uređajima ili ga mešati s odvodnim vazduhom (ili oboje), kako bi ostao unutar graničnih vrednosti. U suprotnom, ne može
da se garantuje siguran i pouzdan rad. Najbolje je koristiti recirkulacioni vazduh iz
zgrade, koji je pripremljen u klima-uređaju, i ne mešati ga s više od 20 % usisanog
svežeg vazduha.
• Ta-senzor bi trebalo da bude postavljen u kanalu odvodnog vazduha. ako te izmerene vrednosti temperature u prostoriji nisu reprezentativne, tada bi trebalo postaviti daljinski temperaturski senzor TCb-TC21LE2 u prostoriju.
VRF set za ventilaciju
Za bolju radnu sredinu i sprečavanje sindroma bolesne zgrade (sickbuilding-syndrom) danas se često preporučuju kanalske jedinice za
dovod svežeg vazduha.
Zakoni, kako u evropskim okvirima tako i na lokalnom nivou, skloni
su propisivanju minimalne količine svežeg vazduha po čoveku i satu.
U javnim zgradama to je već propisano.
Za sada se svež vazduh dovodi preko ventilacionih uređaja. ovi pojedinačno pogonjeni ventilacioni uređaji pripremaju svež vazduh iz
okoline tako da on približno odgovara temperaturi u prostoriji za koju je namenjen; ovi uređaji su najčešće spojeni sa postrojenjem za
hlađenje vode.
Preko interfejsa za direktno isparavanje, VRF-spoljašnja jedinica
ToshIba može da se priključi na ventilacioni uređaj nekog drugog
proizvođača s rekuperacijom toplote i usisom svežeg vazduha, koji
je opremljen DX-razmenjivačem toplote R410a.
glavne karakteristike:
■ omogućava priključak ventilacionih uređaja drugih proizvođača
na sve VRF-proizvode kompanije ToshIba (Mini-sMMs*, sMMs
i shRM ), koji koriste lokalni razmenjivač toplote za direktno isparavanje R410a.
■ * Mini-sMMs i MM-DXV280 nisu kompatibilni.
■ Regulacija se ostvaruje preko standardnog daljinskog upravljača
upravljača ToshIba (RbC-aMT32E).
■ Postoji kompatibilnost s upravljačkim uređajima ToshIba.
set za direktno isparavanje za ventilacione uređaje
tOsHiba sastoji se iz dva dela:
■ spoljašnji ulaz za UKLJ/IsKLJ.
■ Ulaz za detekciju kvara na ventilatoru.
■ regulatora
■ seta ventila (u tri veličine) – za montažu na razmenjivač toplote
za direktno isparavanje R410a na ventilacionom uređaju
■ Regulacija temperature vazduha ostvaruje se preko Ta-senzora
koji se nalazi u struji izlaznog vazduha (podešava se preko daljinskog upravljača).
Regulator za razmenjivač toplote
s direktnim isparavanjem
Cevovod
spoljašnja jedinica
Uređaj za ventilaciju
(isporučuje lokalni dobavljač)
Regulator
Unutrašnja jedinica
Regulator
TOSHIBA I 59
VRF-R410A-Technologies
VRF Modul za toplu vodu
Novina u asortimanu je modul za toplu vodu kod kog postoji mogućnost pripreme tople vode preko VRF sistema.
ovakav način pripreme tople vode predviđen je za niskotemperaturske sisteme koji su vrlo efikasni po svojim performansama.
Modul je, između ostalog, savršen kada je reč o primeni u hotelima.
■ Visokoefikasno grejanje prostorija i priprema potrošne tople vode
■ Raspon temperatura izlazne vode od +25 do +50°C
■ Nema potrebe za pomoćnim električnim grejanjem
■ Vrlo široko područje režima pripreme tople vode
■ Dizajn koji štedi prostor uz mogućnost potpune integracije sistema za vodu
■ Regulacija temperature razvodnog voda
■ Mogućnost priključenja na sve sMMs uređaje
Vrf modul za toplu vodu
Tehnički podaci
Model
Grejni učinak
Električna snaga
Nazivni pritisak
Razmenjivač toplote
Izolacija
Na strani vode
Standardno
Min.
Pad pritiska vode (za nominalni protok)
Protok vode
Unutra
Područje rada
Izvan (tokom grejanja)
Na strani ulaza vode
Na strani izlaza vode
kW
kW
Mpa
l/min
l/min
kPa
°CDB
°CWB
RH (%)
°CWB
°C
°C
●
●
MMW-AP0271LQ-E
MMW-AP0561LQ-E
8,00
16,00
Nema podataka
1,00
Pločasti razmenjivač toplote
Penasti polietilen + penasti poliuretan
22,90
19,50
39,20
5-32
24 (Max.)
30-85
- 20 - +19
+15 ili preko +50
+25 - +50
Mrežasti filter 30 - 40 (nabavlja se pri ugradnji)
1 1/4
1 1/4
5/8 Navojni priključak
3/8 Navojni priključak
1
220-240/1/50
Filter za vodu
Priključak za vodu
Cev za radni fluid
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Radna struja
Električna snaga
Dizajn
Dimenzije (V × Š × D)
Težina
60 I TOSHIBA
Dovod
Odvod
Gas
Tečnost
col
col
col
col
col
V/Ph/Hz
A
W
mm
kg
45,80
38,90
39,80
0,08
13,00
0,08
13,00
Kućište od pocinkovanog čelika
580 × 400 × 250
17,80
20,30
TOSHIBA I 61
VRF-R410A-Technologies
Dimenzionisanje cevi za rashladni fluid
dOZVOljene dužinske/Visinske raZlike CeVOVOda Za rasHladni fluid
T-račva za cevovod
za tečnost rashladnog fluida
D
Vođena jedinica 3
A
Visinska razlika
između spoljašnjih
jedinica
h3 ≤ 5 m
B
Vođena
jedinica 1
Glavna
jedinica
<Ex. 1>
C
Y-račva za cevovod
za gas rashladnog fluida
<Ex. 1>
Vođena
jedinica 2
spoljašnja
jedinica
Ok
La
Lb
Lc
Ok
Ld
<Ex. 2>
LA
<Ex. 2>
LB
Glavni spojni cevovod između spoljašnjih jedinica
T-račva
za cevovod
za tečnost
Y-račva
za cevovod
za gas
Visinska razlika
između spoljašnjih i
unutrašnjih jedinica
h1 ≤ 70 m
iZbegaVajte
Napomena:
Prikazano spajanje T-račve
nije dozvoljeno”
13. page 64 table
Razdelnik
L1
Račvanje cevovoda L2
L7
Cevovod unutrašnje jedinice
Y-račva
a
b
c
L3
Ok
d
e
Unutrašnja jedinica
Visinska razlika
između unutrašnjih
jedinica
h2 ≤ 40 m
Identična dužina odgovara najudaljenijem cevovodu 235 m
Identična dužina odgovara najudaljenijem cevovodu iza prve račve od 90 m
Y-račva
L6
L5
L4
f
g
h
i
j
Unutrašnja jedinica
Karakteristike sistema
Maksimalan broj
spoljašnjih jedinica
Maksimalna snaga
spoljašnjih jedinica
Maksimalan broj povezanih unutrašnjih jedinica
4 jedinice
48 KS
48 jedinice
Maksimalan učinak
unutrašnjih jedinica
H2 ≤ 15
135%
H2 > 15
105%
Primedba 1) Kombinacija spoljašnjih jedinica: vodeća jedinica (1 jedinica) + vođena jedinica (0 do 3
jedinice). Vodeća jedinica je spoljašnja jedinica koja je najbliža priključenim unutrašnjiim jedinicama.
Primedba 2) Spoljašnje jedinice trebalo bi da budu instalisane u skladu sa svojom snagom.
(Vodeća jedinica ≥ vođena jedinica 1 ≥ vođena jedinica 2 ≥ vođena jedinica 3).
Napomena 3) Pri priključivanju cevovoda za gas rashladnih fluida na spoljašnju jedinicu upotrebite
Y-račvu i postavite je horizontalno.
Primedba 4) Cevovod prema unutrašnjoj jedinici trebalo bi da bude normalan u odnosu na cev
spoljašnje jedinice i ne bi se smeo priključiti u smeru T-račve na cevovodu za tečnost kod
vodeće spoljašnje jedinice.
Dozvoljene dužinske i visinske razlike cevovoda za rashladni fluid
Manje od 34 KS
34 KS ili više
Stvarna dužina cevi
Dužina cevovoda do
najudaljenije tačke L ( *1)
Ekvivalentna dužina
Odgovarajuća dužina do cevovoda koji je najudaljeniji od prve račve Li ( *1)
Ukupna dužina cevovoda
(cevovod za tečnost stvarna dužina)
Odgovarajuća dužina najudaljenijeg cevovoda između spoljašnjih jedinica LO ( )
*1
Stvarna dužina cevovoda
Ekvivalentna dužina
Maksimalna odgovarajuća dužina glavne spojne cevi spoljašnje jedinice
Maksimalna stvarna dužina glavne spojne cevi unutrašnje jedinice
Maksimalna odgovarajuća dužina između račvi
Gornja spoljašnja jedinica
Visina između unutrašnjih i spoljašnjih jedinica H1
Donja spoljašnja jedinica
Visina između unutrašnjih jedinica H2
Visina između unutrašnjih jedinica H3
Maksimalna odgovarajuća dužina glavnog cevovoda
Tehnički podaci
Dozvoljena vrednost
Cevovod
300 m
500 m
190 m
235 m
90 m ( *2)
LA + LB + La + Lb + Lc + Ld + L1 + L2 + L3 + L4+ L5 + L6 + L7 + a + b + c +
d+e+f+g+h+i+j
25 m
100 m ( *3)
120 m ( *3)
10 m
30 m
50 m
70 m ( *4)
40 m ( *5)
40 m
5m
( *1) : (D) spoljašnja jedinica koja je najudaljenija od prve račve, a (j) unutrašnja jedinica koja je najudaljenija od prve račve
( *2) : Ako visinska razlika H1 između unutrašnje i spoljašnje jedinice prelazi 3m potrebno je najmanje 65 m
( *3) : Ako maksimalna snaga spoljašnjih jedinica iznosi 46 KS ili više, tada odgovarajuća maksimalna dužina iznosi 70 m ili manje (stvarna dužina je 50 m ili manje)
( *4) : Ako visinska razlika (H2) između unutrašnjih jedinica prelazi 3 m, tada može biti 50 m ili manje
( *5) : Ako visinska razlika (H2) između unutrašnjih jedinica prelazi 3 m, tada može biti 30 m ili manje.
62 I TOSHIBA
LA + LB + Ld + L1 + L3 + L4 + L5 + L6 + j
L3 + L4 + L5
LA + LB + Ld
(LA + Lb, LA + LB + Ld)
L1
Ld(La, Lb, Lc)
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j
L2, L3, L4, L5, L6, L7
–
–
–
–
iZbOr CeVi Za rasHladni fluid
6 Razdelnik
Cevni ogranak
Vođena
jedinica 2
Vođena
jedinica 3
Vodeća
jedinica
Vođena
jedinica 1
Priključna cev unutrašnje jedinice
4
spoljašnja jedinica
4
5
5
5
5
5
Kompenzaciona cev
ø 9.5
1
1
1
1
2
1. račva
1
Unutrašnja jedinica
6 Y-račva
2
3
2
2
1
7
Glavni cevovod
Račva za
spoljašnju jedinicu
Priključna cev
spoljašnje jedinice
4
4
5
5
4
4
Priključna cev unutrašnje jedinice
5
5
5
Unutrašnja jedinica
1
dimenzije cevi spoljašnje jedinice
Naziv modela MMY-
Na strani gasa
Na strani tečnosti
MAP0804*
ø 22.2
ø 12.7
MAP1004*
ø 22.2
ø 12.7
MAP1204*
ø 28.6
ø 12.7
Od tipa 015 do tipa 018
ø 12.7
ø 6.4
MAP1404*
ø 28.6
ø 15.9
Od tipa 024 do tipa 056
ø 15.9
ø 9.5
MAP1604*
ø 28.6
ø 15.9
Od tipa 072 do tipa 096
ø 22.2
ø 12.7
Šifra ukupnog učinka
spoljašnjih jedinica *1
Na strani gasa Na strani tečnosti
Od 16 do maksimalno 22
Od 22 do maksimalno 26 *
Od 26 do maksimalno 36
36 ili više
ø 28.6
ø 34.9
ø 34.9
ø 41.3
ø 15.9
ø 15.9
ø 19.1
ø 22.2
Kompenzaciona cev
Na strani gasa
Od 8 do maksimalno 12
ø 22.2
ø 12.7
Od 14 do maksimalno 22
ø 28.6
ø 12.7
Od 22 do maksimalno 36
ø 28.6
ø 15.9
Od 12 do maksimalno 14
ø 34.9
ø 19.1
Od 36 do maksimalno 46
ø 41.3
ø 22.2
ø 41.3
ø 22.2
*7
Y-račva
Šifra ukupnog učinka unutrašnjih jedinica
2,4 ili manje
*3
*4
*5
*6
*7
ø 6.4
Naziv modela
*1
RBM-BY55E
RBM-BY105E
RBM-BY205E
RBM-BY305E
RBM-HY1043E
RBM-HY2043E
RBM-HY1083E
RBM-HY2083E
7
izbor račve
Račve
Naziv modela
Gas
(Y-račva)
ispod 26
4
Na strani gasa
Na strani tečnosti
ø 12.7
ø 9.5
Račva za
spoljašnju
jedinicu
26 ili više
ø31.8
ø31.8
Tečnost
(T-račva)
Kompenzacija
(T-račva)
ø28.6
ø19.1
ø9.5
ø25.4
ø19.1 ø19.1
ø31.8
ø22.2
Od 2,4 do maksimalno 6,4
ø 15.9
ø 9.5
ø 22.2
ø 12.7
Od 12,2 do maksimalno 20,2
ø 28.6
ø 15.9
Od 20,2 do maksimalno 35,2
ø 34.9
ø 22.2
Meko
Srednje tvrdo ili tvrdo
35,2 ili više
ø 41.3
ø 22.2
OK
OK
OK
OK
NG *4
NG *4
NG *4
NG *4
NG *4
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Šifra (kod) se utvrđuje prema koeficijentu učinka.
Kada se primenjuje Y-račva za prvi ogranak, izbor bi trebalo izvršiti prema šifri učinka spoljašnje jedinice.
Na cevi iza račve mogu se priključiti glavne unutrašnje jedinice ukupne snage od 6,0.
Ako prečnik cevi iznosi 19,0 ili više, tada se mora upotrebiti materijal naveden u priručniku.
Ako veličina cevi prelazi veličinu glavne cevi, tada treba odabrati jednaku veličinu kao što je veličina glavne cevi.
Ako je prva račva glavna račva sa šiframa učinka od 12 do 26, tada bi trebalo upotrebiti model RBM-HY2043E (4-račve)
ili RBM-HY2083E (8-račvi), bez obzira na šifre ukupnog učinka naknadno spojenih unutrašnjih jedinica.
Maksimalna stvarna dužina glavnog cevovoda može biti 70 m.
ø9.5
RBM-BT14E
ø9.5
RBM-BT24E
ø9.5
ø28.6 ø22.2 ø22.2 ø9.5 ø9.5
Od 6,4 do maksimalno 12,2
Ako šifra (kod) ukupnog učinka unutrašnjih jedinica prevazilazi šifru spoljašnjih jedinica, tada se
mora upotrebiti šifra učinka spoljašnjih jedinica..
*2
*2 *3
Glavna račva *2 *3 *6
Prečnik glavne cevi određuje se u skladu sa snagom spoljašnjih jedinica.
*1
ø 6.4
ø 12.7
Ispod 6,4
Od 6,4 do maksimalno 14,2
Od 14,2 do maksimalno 25,2
25,2 ili više
Ispod 14,2
Za 4
Od 14,2 do maksimalno 25,2
Ispod 14,2
Za 8
Od 14,2 do maksimalno 25,2
Na strani tečnosti
Dimenzije cevi između račvi*5
Na strani tečnosti
ø 9.5
6
Šifra ukupnog učinka unutrašnje jedinice
3
Šifra ukupnog učinka spoljašnjih jedinica *1
Na strani gasa
izbor račve
ø 9.5
Dimenzije glavnog cevovoda
46 ili više
Učinak uređaja
Od tipa 007 Stvarna dužina 15 m ili manje
do tipa 012 Stvarna dužina prelazi 15 m
2
dimenzije cevovoda između spoljašnjih jedinica
*1
5
Cevi unutrašnje jedinice
8
minimalna debljina kod primene R410a
Minimalna debljina (mm)
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1.1/8"
1.3/8"
1.5/8"
6.35
9.52
12.70
15.88
19.05
22.20
28.58
34.92
41.28
0.80
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.10
1.25
TOSHIBA I 63
VRF-R410A-Technologies
Potrebno dodatno
punjenje rashladnog fluida
proračun potrebne dodatne količine rashladnog fluida
Fabrički napunjena količina
rashladnog fluida
Tehnički podaci
8 KS
10 KS
12 KS
14 KS
16 KS
Toplotna pumpa
11.5 kg
11.5 kg
11.5 kg
11.5 kg
11.5 kg
Samo hlađenje
10.5 kg
10.5 kg
11.5 kg
11.5 kg
11.5 kg
Ako je sistem fabrički napunjen rashladnim fluidom, tada cevovod u instalaciji ne sadrži rashladni fluid.
Treba izračunati potrebnu količinu i dopuniti sistem.
■ proračun:
Proračun
Dodatna količina rashladnog fluida računa se
na osnovu prečnika cevovoda za tečnost i
prema njegovoj stvarnoj dužini.
Dodatna količina rashladnog fluida potrebna u instalaciji =
Stvarna dužina cevi
za tečnost
Dodatna količina
rashladnog fluida po
metru cevi za tečnost
×
+
Kompenzacija sistema
KS (tabela 2)
■ primer:
Dodatna količina R (kg) = (L1 x 0.025 kg/m) + (L2 x 0.055 kg/m) + (L3 x 0.105 kg/m) + (3.0 kg)
L1 : stvarna dužina cevi za tečnost ø 6,4 (mm)
L2 : stvarna dužina cevi za tečnosti ø 9,5 (mm)
L3 : stvarna dužina cevi za tečnost ø 12,7 (mm)
Tabela 1
Prečnik cevi za tečni rashladni fluid
Dodatna količina radnog fluida po 1 m cevi
ø 6.4
ø 9.5
ø 12.7
ø 15.9
ø 19.0
ø 22.2
0.025 kg
0.055 kg
0.105 kg
0.160 kg
0.250 kg
0.350 kg
Tabela 2
Standardni model
Ukupno konjskih snaga
(KS)
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
64 I TOSHIBA
Spoljašnja kombinacija
(KS)
8
10
12
14
16
10
10
12
12
16
16
16
16
12
12
16
16
16
16
16
16
8
10
10
12
10
12
14
16
12
12
12
12
14
16
16
16
10
12
10
12
12
12
14
16
Visokoučinski model
Kompenzacija sistema KS
(kg)
Zajedničke konjske snage
(KS)
1.5
2.5
3.5
8.5
10.5
0.0
3.0
5.0
7.5
8.5
9.5
11.5
12.5
3.0
4.0
6.0
7.0
8.0
10.0
12.0
14.0
–
–
–
–
16
–
–
–
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
Spoljašnja kombinacija
(KS)
8
8
8
10
10
10
8
10
10
10
10
12
12
12
12
8
8
10
10
8
8
10
10
10
10
12
12
12
8
8
8
10
8
8
8
10
10
10
10
12
12
8
8
8
8
10
10
10
10
12
Kompenzacija sistema KS
(kg)
–
–
–
–
0.0
–
–
–
-4.0
-4.0
-2.0
0.0
-6.0
-6.0
-6.0
-6.0
-5.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
Ožičenje
OpŠte
■ Priključak strujnog napajanja u skladu sa propisima lokalnog elektrodistributera.
■ Priključak strujnog napajanja unutrašnje jedinice i polaganja kablova od unutrašnjih i spoljašnjih jedinica izvesti prema
uputstvima za ugradnju unutrašnje jedinice.
■ Nikada nemojte strujno napajanje razdelne kutije (U1, U2, U3, U4, U5, U6) priključiti na upravljačke vodove. oštetiće se oprema.
■ Električne vodove tako položiti da se zagrejani delovi ne dodiruju, jer može da se istopi izolacija i javi opasnost.
■ Nakon priključivanja razdelne kutije skinuti poklopac i pričvrstiti kabl uz kabl.
■ Tokom vakuumiranja nemojte uključivati unutrašnju jedinicu.
ukratkO O električnOj instalaCiji
spoljašnji priključak na struju
■ Izvedite električnu instalaciju prema MCa
unutrašnji priključak na struju
■ Električnu instalaciju odrediti prema ukupnoj jačini struje
unutrašnjih jedinica
■ Presek provodnika određuje se prema njegovoj dužini
■ Uradite šemu povezivanja upravljačkih kablova
- između spoljašnjih i unutrašnjih jedinica,
- između unutrašnje jedinice i deljinskog upravljača,
centralnog sistema upravljanja, sistema upravljanja zgradom
■ Presek i tip kabla zavise od njegove dužine
upravljački vodovi
električna instalaCija
■ Presek kabla mora odgovarati lokalnim i
nacionalnim propisisma
■ Presek kabla za unutrašnju jedinicu odrediti prema
broju unutrašnjih jedinica spojenih iza posmatrane
jedinice
Zaštitni vod
trofazni
380-415 V, 50 hz
Ručna sklopka za zaštitni
prekidač pogrešne struje
spoljašnji priključak na struju
Priključna kutija
Unutrašnji priključak na struju
Jednofazni 220 – 240 V 50
hz Zaštitni prekidač
pogrešne struje
Model
Spoljašnji priključak na struju
MMY-MAP/AP XXXX HT8P-E
trofazni, 380-415 V, 50 Hz
TOSHIBA I 65
VRF-R410A-Technologies
Električna instalacija
strujnO napajanje spOljaŠnja jediniCa
■ Priključak na struju i osigurač svake spoljašnje jedinice
usvojite prema sledećoj specifikaciji:
Četvorožilni kabl, tip 60245 IEC 6
■ Pri priključivanju spoljašnjih jedinica električni kablovi se ne
smeju polagati jedan preko drugog, već se mora upotrebiti
razvodna kutija (L1, L2, L3, N)
spoljašnji priključak na struju
trofazni
380-415 V, 50 hz
380V 60Hz
■ Presek kabla ne zavisi od strujnog napajanja
spoljašnje jedinice
L1 L2 L3
N
L1 L2 L3
N
L1 L2 L3
N
L1 L2 L3
N
Šema povezivanja na mrežu
Model
Veličina kabla
Svi modeli unutrašnjih jedinica
2.0 m2 (AWG#14)
Maks. 20 m
3.5 m2 (AWG#12)
Maks. 50 m
Šema upraVljačkiH kablOVa
■ Ukratko o upravljačkoj šemi
Vodeća spoljašnja jedinica
Vođena spoljašnja jedinica
U1 U2 U3 U4 U5 U6
U1 U2 U3 U4 U5 U6
Centralni
upravljački uređaj
U1 U2
U3 U4
Upravljački kabl između spoljašnjih jedinica
Upravljački kabl između unutrašnjih i spoljašnjih jedinica
Upravljački kabl između unutrašnjih jedinica
U1 U2 A B
Unutrašnja jedinica
66 I TOSHIBA
U1 U2 A B
Unutrašnja jedinica
U1 U2 A B
Unutrašnja jedinica
U1 U2 A B
Unutrašnja jedinica
A B
A B
A B
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač
(kontrola grupe)
Ograničenja upravljačkog voda
■■ Molimo da se pridržavate pravila o dužini i veličini upravljačkih kablova prema donjim tabelama
Centralno
upravljanje
U1 U2
U3 U4
SMMSi
Tabela-1
L4
U3 U4
U1 U2
U3 U4
U5 U6
U1 U2
U3 U4
U5 U6
U1 U2
U3 U4
U5 U6
U1 U2
U5 U6
U1 U2
U5 U6
U1 U2
U1 U2
A B
U1 U2
A B
U1 U2
U5 U6
Tabela-2
L2
U1 U2
U5 U6
Tabela-1
L5
L1
jedinica
U3 U4
jedinica
U3 U4
U3 U4
L3
U1 U2
A B
A B
U1 U2
U1 U2
A B
A B
Tabela-3
L7
U1 U2
U1 U2
A B
L6
Tabela 1
Tabela 2
Upravljački kabl između unutrašnjih i spoljašnjih jedinica (L1, L2, L3)
Centralni upravljački kabl L4
Kablovi
Tip
Dvožični kabl, nepolarni
Tip
Pun kabl
Presek /dužina
Upravljački kabl između spoljašnjih jedinica (L5)
Kablovi
Dvožični kabl, nepolarni
Pun kabl
Presek /dužina
1,25 mm² do 1000 m / 2,0 mm² do 2000 m ( )
*1
A B
1,25 mm² do 2,0 mm² / do 100 m (L5)
Primedba (*1) : Ukupna dužina svih upravljačkih vodova za sve krugove rashladnog fluida ( L1 + L2 + L3 + L4)
Tabela 3
Kabl daljinskog upravljača (L6, L7)
Kabl
Dvopolni
Dimenzije
0,5 mm² do 2,0 mm²
• do 500 m (L6 + L7)
Presek /dužina
• Do 400 m za bežični daljinski upravljač za upravljanje grupom
• Do ukupne dužine od 200 m za upravljačke kablove između
unutrašnjih jedinica (L6)
Upravljanje grupom pomoću daljinskog upravljača
■■ Upravljanje grupom od više unutrašnjih jedinica (do 8 jedinica) s jednim daljinskim upravljačem
Unutrašnja jedinica br. 1
Br. 2
Br. 3.
Br. 4.
Br. 7.
Br. 8.
Daljinski upravljač
TOSHIBA I 67
VRF-R410A-Technologies
Daljinski upravljači
bežični daljinski upraVljač
UKLJ/IsKLJ
Postavka temperature
stepeni ventilatora
Funkcija vremenskog programatora
Mođe se izabrati“ može “UKLJ”,
“IsKLJ” ili “CIKLUs” s minimalnim
vremenom trajanja od 30 minuta.
■ Rukovanje je moguće pomoću
2 daljinska upravljača na jednom
uređaju. Unutrašnjom jedinicom se
na taj način može upravljati iz dva
različita područja.
■ Indikacija koda greške
■
■
■
■
kablOVski daljinski upraVljač
komforni daljinski upravljač
■ Novi kablovski daljinski upravljač s
nedeljnim programatorom
■ Višejezičko vođenje kroz meni (D, E)
■ Moderni dizajn s funkcionalnim dirkama
■
RbC-aMs51E-Es
■
■
■
■
za vođenje kroz meni i osvetljenom
pozadinom
Dva “hot Keys” (F1, F2) za jednostavno
rukovanje funkcijama unutrašnjih jedinica
Jednostavno vođenje kroz meni
Rukovanje pojedinom jedinicom ili grupom
od maksimalno 8 unutrašnjih jedinica
Prikaz temperature u koracima od
po 0,5°C
Ugrađen daljinski temperaturski senzor
ugraĐeni prijemnik
rbC-aX32u(W)-e
daljinski upravljač s nedeljnim programatorom
(7-dnevna funkcija)
■ Indikacija vremena
■ Nedeljni progamator
■ za 4-smernu kasetnu jedinicu
Podešavanje nedeljnog profila
(7-dnevni vremenski programator)
Do 8 položaja po danu u nedelji
RbC-aX32U(W)-E
RbC-aX32U(Ws)-E
rbC-aX23uW(W)-e
RbC-aMs41E
* mogu se postaviti sledeći položaji:
vreme rada, rad isklj/uklj, režim rada, postavka
temperature, ograničenja u rukovanju
■ za 2- smernu kasetnu jedinicu
kablovski daljinski upravljač
RbC-aX23UW(W)-E
■ veliki pregledni LCD displej
■ jednostavno rukovanje
■ svim funkcijama klima-uređaja može se
rbC-aX33Ce
■ za plafonske jedinice,
■
za 1- smernu kasetnu jedinicu
■
RbC-aX33CE
RbC-aMT32E
■
■
■
upravljati (režim rada, temperatura,
ventilator, lamele za vođenje vazduha)
vremenski programator uklj/isklj
za 168 sati
mogućnost upravljanja s 8 unutrašnjih
jedinica (u jednoj grupi)
temperaturski senzor (može se aktivirati)
indikacija čišćenja filtera
sistem za otkrivanje greške
tCb-aX32e2
■ Za sve unutrašnje jedinice osim
visokopritisnih kanalskih i jedinica za
dovod svežeg vazduha
jednostavni kablovski daljinski upravljač
■
■
■
■
TCb-aX32E2
RbC-as41E
68 I TOSHIBA
UKLJ/IsKLJ
Postavka temperature
stepeni ventilatora
Indikacija koda greške
Centralni daljinski upravljač
Centralni daljinski upraVljač
smart manager bms-sm1280etle
s analizom podataka
■ Individualno upravljanje sa do 64
unutrašnje jedinice
■ Individualno pridruživanje 64 unutrašnje
■
■
TCb-sC642TLE2
■
■
■
■
jedinice u do 4 zone
(do 16 jedinica po zoni)
Priključak do 16 glavnih spoljašnjih
jedinica
4 varijante ograničenja individualnih
postavki/rad po izboru
Moguće ograničenje na 4 zone
Upotreba s drugim centralnim
upravljačima
(do 10 upravljača u jednom krugu)
Mogu se odabrati dva režima:
- režim centralnog rukovanja
- režim daljinskog upravljača
U kombinaciji s nedeljnim
programatorom
do 3 vremena UKLJ/IsKLJ po danu
uklj-isklj upravljanje
■ Individualno upravljanje
sa do 16 unutrašnjih jedinica
funkcije
■ Individualno upravljanje sa do 128 unutrašnjih jedinica
Funkcija povratka na početno stanje
■ Nadzor
■ - Postavne vrednosti u zonama (2x 64 zone)
■ Individualan rad i ograničenja
■
■
■
■
■
■
■
- indikacija greške
- ulaz upravljanja
- dojava režima rada
- priključak na mrežu
Postavljanje vremena rada (uklj/isklj, postavna temperatura, režim
rada, otključavanje/zaključavanje daljinskog upravljača)
Memorisanje grešaka u potrošnji energije
Na mestu ugradnje potreban PC, koji nije uključen u isporuku!
analiza podataka
moguća ugradnja memorijskog modula (sD-kartica)
softver za grafički prikaz
dojava greške putem e-maila
■ Moguć je priključak do 2 regulatora
■ U kombinaciji s nedeljnim
programatorom do 3 vremena
UKLJ/IsKLJ po danu
TCb-CC163TLE2
Lokalno napajanje (samo BMS-SM1280ETLE)
Vremenski progamator
■ rad vremenskog programatora
- 6 programa po danu- može se
programirati 8 grupa
- upravljati se može sa do 64
unutrašnje jedinice
- 100 h memorijska baterija
■ režim s nedeljnim programatorom
TCb-EXs21TLE
- 7 nedeljnih profila i 3 uklopna vremena
po danu
- uklopna vremena u impulsima od
po 1 minuta
Smart Manager
BMS-SM1280ETLE
Zbirni vod
Zbirni vod
TOSHIBA I 69
VRF-R410A-Technologies
Webbased Controller
Webbased COntrOller
master serVer
■ ovaj vrlo napredni daljinski upravljač koncipiran je upravo za upotrebu u vrlo složenim
instalacijama odnosno kada je potrebno vrlo sofisticirano upravljanje i/ili nadzor potrošnje energije.
BMS-WB2561PWE
(Webbased Controller)
BMS-WB01GTE
(Master Server)
■ Velika prednost upravljanja uz internetsku
podršku u odnosu na sistem centralnog
upravljanja je mogućnost automatskog povratnog slanja sistemskog alarma na do
osam adresa elektronske pošte.
■ Primenom ovog dodatnog glavnog upravljanja uz
internetsku podršku – bMs-Wb01GTE – moguće je do 2048 unutrašnjih jedinica povezati sa sistemom za upravljanje.
■ osim toga, moguće je odrediti koji uređaj
treba slati alarme na različite adrese elektronske pošte.
■ U tu svrhu glavna jedinica se upotrebljava kao
čvorni uređaj hUb za više upravljanja uz internetsku podršku.
bms-Wb2561pWe (Webbased COntrOller)
Sistemski dijagram za povezivanje 256
FCU-jedinica ili manje
TCS-Net-interfejs
BMS-IFLSV4E
Webbased Controller
BMS-WB2561PWE
TCS-Net-interfejs
BMS-IFLSV4E
Lokalno napajanje
bms-Wb01gte (master serVer)
Sistemski dijagram za povezivanje 2048
FCU-jedinica ili manje
Sistemski dijagram za povezivanje
257 FCU-jedinica ili više
TCS-Net-interfejs
BMS-IFLSV4E
Master Server
BMS-WB01GTE
Webbased Controller
BMS-WB2561PWE
TCS-Net-interfejs
BMS-IFLSV4E
Webbased Controller
BMS-WB2561PWE
Lokalno napajanje
70 I TOSHIBA
Touchscreen
tOuCH sCreen COntrOller
Primena kontrolera s dodirnim ekranom. Velika prednost vrlo pregledni displej i jednostavno rukovanje. Preko dodirnog ekrana moguće je upravljanje sa do 64 jedinica.
Obračun potrošnje energije
■ Interfejs za strujno brojilo,
(strujno brojilo nije deo isporuke)
Daljinski upravljač s dodirnim ekranom
BMS-TP****PWE
■ Energy Monitoring Relay I/F
(bMs-IFWh5E)
Rs-485
■ strujno brojilo (nije deo isporuke)
maksimalno 10 pulseva po kWh
(dužina pulsa 50 do 1000 ms)
(maksimalno 8 strujnih brojila po interfejsu)
TCS-Net
Relejni interfejs
BMS-IFLSV4E
relejni interfejs
Zbirni vod
bms-iflV4e für TCS-Net
Zbirni vod
bms-ifWH5e
za nadzor potrošnje energije
bms-ifdd03e
za digitalni ulaz/izlaz
TOSHIBA I 71
VRF-R410A-Technologies
Sistemi za upravljanje zgradom
■ sistem za upravljanje zgradom (bMs) je kompjuterski sistem
upravljanja, koji je instalisan u zgradama da bi upravljao i nadzirao mehaničke i električne uređaje. Tu se ubrajaju: ventilacija, osvetljenje, sistemi za strujno napajanje i sigurnosni sistemi
zgrade.
■ osnovna funkcija većine ovih sistema je upravljanje uslovima
unutar zgrade. Može se upotrebiti za upravljanje uređajima za
grejanje i hlađenje, kao i za upravljanje sistemom za raspodelu
pripremljenog vazduha u zgradi.
baCnet®-gateWaY
■ ToshIbIN sistem za upravljanje baCnet® sastoji se od inteligentnog servera bMs-LsV9E baCnet-serverskog softvera
bMs-sTbN10E, a može se preko TCs-Net-relejnog interfejsa spojiti s mrežom centralnog TCC-Link-upravljanja, kako
bi se omogućilo upravljanje priključenim klima-uređajima iz
baCnet-sistema za upravljanje zgradom.
BACnet®
BMS-LSV9E
■ Protokol odgovara aNsI/asDhRE standardu 135-2008. server
i softver sertifikovani su od strane bTL (baCnet Testing Laboratories).
Lokalno napajanje
BACnet® IP
BMS-STBN10E
Inteligentni server
(potreban je serverski softver BACnet®)
BMS-LSV9E
72 I TOSHIBA
RS-485
TCS-NET
Relejni interfejs
BMS-IFLSV4E
Zbirni vod
lOnWOrks® ln-interfejs
■ ToshIba Lonworks interfejs je 100% kompatibilan sa LonMark-om
i konstruisan je za priključak ToshIba klima-uređaja na Lonworks
sistem zgrade.
■ Interfejs se na strani klima-uteđaja spaja direktno s mrežom centralnog
TCC–Link upravljanja ToshIba, a može se po želji kablom spojiti
s unutrašnjom ili spoljašnjom stranom.
TCB-IFLN642TLE
■ Tada je interfejs spojen s Lonworks upravljanjem zgradom i omogućava 28 različitih mogućnosti za sprovođenje naredbi i nadzora.
■ Više ToshIba Lonworks interfejsa može se povezati u TCC-Link
mrežu i adresirati pomoću običnih sklopki na uređaju. Time se
olakšava montaža, pre svega u zgradama sa odvojenim prostorima, gde se jedan interfejs može upotrebiti za svaki prostor, odnosno svaku etažu.
Zbirni vod
Lokalno napajanje
LN-interfejs
TCB-IFLN642TLE
analOgni interfejs
■ analogni relejni interfejs je uređaj koji se može direktno spojiti s mrežom TCC-Link upravljanja kako bi se upravljalo analognim i digitalnim ulazima i izlazima za upravljanje klima-uređajima iz sistema za
upravljanje koji nisu razvijeni u ToshIbI.
■ ovaj interfejs je idealan za integrisanje klima-uređaja ToshIba u
jednostavne sisteme za upravljanje zgradom, koji eventualno postoje u starijim sistemima za upravljanje.
TCB-IFCB640TLE
TOSHIBA I 73
VRF-R410A-Technologies
Sistemi za upravljanje zgradom
mOdbus®-interfejs rtu
■ Interfejs ToshIba Modbus® konstruisan
je za povezivanje klimatizacionih uređaja ToshIba sa Modbus sistemom za
upravljanje zgradom.
■ ToshIba interfejs je direktno povezan s
mrežom centralnog ToshIba TCC-Link
upravljanja klima-uređajima, a može se
po želji kablom spojiti s unutrašnjom ili
spoljašnjom stranom.
TCB-IFMB641TLE
■ Interfejs koristi Modbus-RTU protokol
na bazi serijskog Rs-485 protokola
prenosa, kako bi se spojio s odgovarajućim Modbus masterom.
■ Konačno je Modbus glavni uređaj spojen sa sistemom za upravljanje zgradom, pa omogućava upravljanje svim
ToshIba klima-uređajima priključenim
na ovaj sistem. Više ToshIba Modbus
interfejsa može se povezati u TCC-Link
mrežu i adresovati pomoću običnih
sklopki na uređaj.
■ Time se olakšava montaža, pre svega
u zgradama sa odvojenim prostorima,
gde se jedan interfejs može upotrebiti
za svaki prostor, odnosno svaku etažu.
Lokalno napajanje
Zbirni vod
Rs-485
74 I TOSHIBA
Modbus®-interfejs
TCB-IFMB641TLE
tCb-ifCb5-pe (prOZOrski kOntakt prekidač i uklj./isklj.)
ovaj modul se upotrebljava kako bi se omogućile dve različite upravljačke funkcije. To su:
■ funkcija prozorskog kontakt prekidača
■ prozorsko upravljanje uklj./isklj.
TCB-IFCB5-PE
Prozorski kontakt prekidač ima funkciju da isključi spoljašnju jedinicu
čim se otvori neki prozor u klimatizovanoj prostoriji. Kada se prozor otvori
(prekidač otvoren), unutrašnja jedinica se isključuje i ostaje van pogona
dok se prozor ne zatvori.
Postoje dva moguća postupka kada se prozor ponovno zatvori.
■ standardni način rada
Unutrašnja jedinica ostaje isključena.
■ povratak na prvobitni način rada
Unutrašnja jedinica počinje ponovno da radi s postavnim vrednostima koje su bile aktuelne pre nego što je prozor otvoren.
TCb-IFCb5-PE-interfejs može upravljati jednom unutrašnjom jedinicom ili grupom do 8 unutrašnjih jedinica, čim se priključi glavna jedinica ove grupe. Neprekidno radimo na tome da ToshIba klima-uređaje
oblikujemo tako da budu ekološki prihvatljivi i da našim kupcima širom
sveta pruže istovremeno ugodnost, sigurnost, pouzdanost i uštedu
troškova.
Novi TCb-IFCb-5E-interfejs nije pritom nikakav izuzetak, razvijen je s
namerom da se kupcima ponudi veća energetska efikasnost, pouzdanost, kao i da se omoguće veće uštede troškova primenom naših renomiranih proizvoda.
prOZOrski kOntakt prekidač i uklj./isklj.
Prozorski kontakt
prekidač
TCb-IFCb5-PE
isklj.
TOSHIBA I 75
VRF-R410A-Technologies
Pribor
za upravljanje pomoću opcionih
Modul-PC Boards u spoljašnjoj jedinici
model
tCb-pCdm4e
prednOsti i funkCije
[1] rasterećenje
■
prednost
Maksimalna snaga spoljašnjih jedinica ograničava se šemiranjem.
■
Šemiranje
Postavljanjam vrednosti sW07 na štampanoj
ploči interfejsa mogu se odabrati dva profila
upravljanja..
TCB-PCDM4E
Dimenzije: 71 × 85 (mm)
nije uključeno
u isporuku
ON
* Ugradnja štampanih ploča
u pravljačku kutiju glavnih
spoljašnjih jedinica (opciono)
SW01
COM
OFF
SW02
Postavka
sW01
sW02
UKLJ
IsKLJ
IsKLJ
sW07-1
IsKLJ
UKLJ
0% (stop)
do 60%
100%
100%
(standardno)
(standardno)
UKLJ
[Proširena funkcija]
sW07-2 UKLJ
Postavka
sW01
sW02
IsKLJ
IsKLJ
UKLJ
IsKLJ
IsKLJ
UKLJ
UKLJ
UKLJ
sW07-1
IsKLJ
UKLJ
100% (standardno) 100% (standardno)
do 80%
do 85%
do 60%
do 75%
0% (stop)
do 60%
• Potrebno je osigurati čvrste i sigurne kontakte.
• SW1 i SW2 se ne smeju istovremeno podešavati.
COM
tCb-pCmO4e
[standardna funkcija]
sW07-2 IsKLJ
[2] upravljanje ventilatorom za vreme snežnih padavina
■
■
prednost
omogućava upravljanje ventilatorom da bi se
sprečilo skupljanje snega na izlazu za vazduh
(senzor za sneg nije uključen u isporuku)
Šemiranje
TCB-PCMO4E
sMC: hlađenje uklj
stezaljke
Ulaz
Funkcija
ON
sMC
OFF
Upravljanje ventilatorom za
vreme snežnih padavina
(spoljašnji ventilator uklj.)
ON
Normalan rad
(upravljanje isklj)
Šemiranje
OFF
COM
Dimenzije: 55.5 × 60 (mm)
hlađenje
* Ugradnja štampanih ploča
u pravljačku kutiju glavnih
spoljašnjih jedinica (opciono)
• Upravljanje preko spoljašnjeg kontakta bez potencijala
• Minimalno trajanje spajanja za uočavanje spoljašnjeg signala 100 msec
SMC
[3] spoljnje upravljanje uklj/isklj
■
■
sMC: ulaz za start
sMh: ulaz za stop
prednost
start i zaustavljanje sistema preko
spoljašnje jedinice
stezaljke
Šemiranje
TCB-PCMO4E
Funkcija
start svih
unutrašnjih jedinica
sMC
OFF
nije uključeno u isporuku
ON
COM
hlađenje
Ulaz
ON
SMC
Zaustavljanje svih
unutrašnjih jedinica
sMh
SMH
Grejanje
OFF
• Osigurati čvrste i sigurne kontakte
• Upravljanje pomoću spoljašnjeg kontakta bez potencijala
• Minimalno trajanje spajanja za uočavanje spoljašnjeg signala 100 msec
[4] noćni rad (smanjenje buke)
■
■
prednost
smanjenje buke pri radu kompresora i
ventilatora s ograničenim brojem obrtaja
sMC: Ulaz
stezaljke
Ulaz
Funkcija
ON
Noćni rad
(smanjenje buke)
Šemiranje
TCB-PCMO4E
nije uključeno
u isporuku
sMC
OFF
ON
Normalni rad
COM
hlađenje
76 I TOSHIBA
SMC
OFF
• Upravljanje preko spoljašnjeg kontakta bez potencijala
• Minimalno trajanje spajanja za uočavanje spoljašnjeg signala 100 msec
model
tCb-pCmO4e
prednOsti i funkCije
[5] prioritet grejanje/hlađenje
■
prednost
Zadavanje željenog režima rada
■
Šemiranje
TCB-PCMO4E
sMC: ulaz samo hlađenje
sMh: ulaz samo grejanje
nije uključeno u isporuku
sMC
sMh
Izabrani režim rada
UKLJ
IsKLJ
Dozvoljeno je samo hlađenje
IsKLJ
UKLJ
Dozvoljeno je samo grejanje
• Osigurati čvrste i sigurne kontakte
COM
SMC
hlađenje
SMH
Grejanje
tCb-pCin4e
[6] dojava rada/smetnje
■
■
prednost
omogućava spoljašnju dojavu rada i smetnje
Šemiranje
TCB-PCIN4E
Izlazni
relej
Dimenzije: 73 × 79 (mm)
* Ugradnja štampanih ploča
u pravljačku kutiju glavnih
spoljašnjih jedinica (opciono)
POGON
nije uključeno
u isporuku
L1
: indikacija rada
L2
: indikacija greške
dojava rada:
Relej odmah zatvara kontakt, čim je spojena
jedna ili više unutrašnjih jedinica.
Upravljački
napon
dojava smetnje:
Relej odmah zatvara kontakt, čim se
dojavi kod greške u sistemu..
Upravljački
napon
• Potrebno je pripaziti na voltinsko razdvajanje izlaza.
L1
napOmena:
Izlazni
relej
EMG
L2
• Maksimalna uklopna snaga releja za PoGoN i
sMETNJU: 0,5a/240V (CosØ = 100%)
• Kod upotrebe relejnih kalema na L1 i L2,
predvideti filter za otklanjanje smetnji.
• Ispod 1a/24V= (neinduktivno opterećenje)
• Kod upotrebe relejnih kalema na L1 i L2,
predvideti balastni krug.
TOSHIBA I 77
VRF-R410A-Technologies
Pribor
za upravljanje pomoću opcionih
Modul-PC Boards u spoljašnjoj jedinici
model
tCb-ifCb-4e2
prednOsti i funkCije
1] daljinski modul uklj/isklj
■
prednost
start i zaustavljanje
klima-uređaja pomoću spoljašnjeg signala kao i
dojave rada i smetnje
■
funkcija
• Nadzor
- status uklj/isklj (unutrašnja jedinica)
- Dojava smetnje (sistem i unutrašnja jedinica))
• Ulaz UKLJ/IsKLJ
- start i zaustavljanje klima-uređaja pomoću
spoljašnjeg signala
- spoljašnje šemiranje kako je prikazano dole
Dimenzije: 200 × 170 × 66 (mm)
indikacija
rbC-rd3-pe
prednosti
• Vizuelna i zvučna indikacija
• Trenutno isključivanje unutrašnje jedinice kod
koje je detektovano curenje
• Indikacija greške na lokalnom i centralnom
daljinskom upravljaču
■
tCb-ifCb5-pe
coM
bez potencijala
detektor curenja radnog fluida
■
Dimenzije: 85 × 85 × 32 (mm)
uklj/isklj
interfejs
funkcija
• Detektor curenja napravljen je za prinudno isključivanje u slučaju pojave curenja radnog fluida. Kod
aktiviranog alarma na detektoru curenja radnog fluida pojavljuje se vizuelna indikacija treptanjem LED
dioda kao i zvučna indikacija zujanjem.
• Detektor curenja dobija struju od upravljačke ploče na
unutrašnjoj jedinici, a u slučaju curenja unutrašnja jedinica se zaustavlja i generiše se kôd greške L30. Kôd
greške prikazuje se na lokalnom daljinskom upravljaču
i na upravljaču povezanom s mrežom.
• Potrebni kablovi i spojnice sadržani su u okviru isporuke, a postoji i funkcija oF/oNN, koja je idealna u slučaju primene ključ kartica za hotelske sobe.
■
smernice za montažu
• Uređaj bi trebalo postaviti na visini od 150 – 200 mm
od poda.
• Uređaj može da se montira na maksimalnoj
udaljenosti od 10 m od unutrašnje jedinice.
modul za daljinsko uključivanje/isključivanje i prozorski kontakt prekidač
■
prednost
• spoljašnje uklj/isklj unutrašnje jedinice
• Može se priključiti s prozorskim kontakt
prekidačem
■
funkcija
• spoljašnje UKLJ/IsKLJ unutrašnje jedinice pomoću
kontakata bez potencijala.
• Pomoću prozorskog kontakt prekidača unutrašnja
jedinica može se zaustaviti dok je prozor otvoren i
tako štedi energiju.
• Nakon zatvaranja prozora, unutrašnja jedinica može
po želji ostati isključena ili se ponovno prebaciti na
prethodni režim rada.
rbC-fdp3-pe
spoljašnje upravljanje zadatim vrednostima
• spoljašnje upravljanje zadatim vrednostima
temperature, režima rada, brzinom ventilatora;
zadavanje preko spoljašnje vrednosti napona
odnosno otpora
• Zadate vrednosti podesive su pomoću otpornika
ili signala od 0-10 V.
• Zaključavanje/otključavanje
• Dojava kvara/rada
78 I TOSHIBA
■
Moguć priključak preko Modbusa
Ventilacioni sistemi
s rekuperacijom toplote
Kada veći broj ljudi duže vremena boravi u zatvorenom
prostoru, neophodno je stalno dovođenje svežeg vazduha. „Potrošen“ vazduh bi se u tim uslovima trebalo
da odsisa i efikasno zameni svežim vazduhom kako bi
se održao potreban udeo kiseonika i uklonio veći deo
štetnih materija.
Ventilacioni sistemi s rekuperacijom toplote kompanije
ToshIba konstruisani su za maksimalne učinke pri ventilisanju prostorija. Najpre se odsisa zagađen vazduh, a s
njim i vlaga, neugodni mirisi, prašina i bakterije.
ovaj vazduh se nadoknađuje prečišćenim svežim vazduhom. obe struje vazduha dovode se u razmenjivač
toplote gde dolazi do prenosa suve i latentne toplote.
Radi efikasnog skupljanja i raspodele različitih struja
vazduha, na uređaj su priključena četiri kanala.
Na stranicama koje slede dat je pregled ventilacionih
sistema s rekuperacijom toplote kompanije ToshIba.
Molimo da ne zaboravite ni naš prospekt koji nudi mnogo rešenja za pripremu vazduha i koji ovu temu detaljno
obrađuje.
TOSHIBA I 79
VRF-R410A-Technologies
Uređaj za ventilaciju s
rekuperatorom toplote
uređaj za ventilaciju s rekuperatorom toplote
■ provetravanje uz rekuperaciju toplote
■ proizvodi se 9 modela (s protokom vazduha od 150 do 2000 m3/h)
■ vrlo efikasno snabdevanje svežim vazduhom
model
■ Može se iskoristiti do 75% otpadne toplote
Vn-M***he
■ na raspolaganju je specijalni kablovski daljinski upravljač (NRC-01hE)
(TCb-DP31hEXE) – opcija
■ moguće je TCC-Link-spajanje (za centralno upravljanje)
Uređaj za ventilaciju s rekuperatorom toplote snabdeva prostorije
svežim vazduhom koji je temperiran visokoefikasnim sistemom za
korišćenje energije otpadnog vazduha.
Tehnički podaci
Model
VN-M150HE
VN-M250HE
VN-M350HE
VN-M500HE
VN-M650HE
VN-M800HE
VN-M1000HE
VN-M1500HE
1-fazno 220 – 240 V ~50 Hz / 220 V~60 Hz
Strujno napajanje (V)
Snaga električnog priključka (W)
Protok vazduha (m³/h)
Eksterni statički
pritisak (Pa)
Vrednost zvučnog pritiska (dB(A))
Temperaturska efikasnost
razmene toplote (%)
Grejanje
Entalpijska efikasnost
razmene toplote (%)
Hlađenje
(Vrlo velika)
68-78/76
123-138/131
165-182/209
214-238/260
262-290/307
360-383/446
532-569/622
756-804/937 1084-1154/1294
Velika
59-67/65
99-111/105
135-145/162
176-192/206
240-258/283
339-353/408
494-538/589
712-741/857 1032-1080/1220
Mala
42-47/45
52-59/54
82-88/94
128-142/144
178-191/206
286-300/333
353-370/411
600-630/700
702-742/818
(Vrlo velika)
150/150
250/250
350/350
500/500
650/650
800/800
1000/1000
1550/1500
2000/2000
Velika
150/150
250/250
350/350
500/500
650/650
800/800
1000/1000
1550/1500
2000/2000
Mala
110/110
155/155
210/210
390/390
520/520
700/700
755/755
1200/1200
1400/1400
(Vrlo velika)
82-102/99
80-98/97
114-125/167
134-150/181
91-107/134
142-158/171
130-150/185
135-150/154
124-143/165
Velika
52-78/59
34-65/38
56-83/33
69-99/63
58-82/68
102-132/102
97-122/120
97-125/92
92-116/102
Mala
47-64/46
28-40/22
65-94/39
62-92/44
61-96/52
76-112/58
84-127/55
102-131/95
110-143/87
(Vrlo velika)
26-28/27,5
29,5-30/31,5
34-35/35,5
32,5-34/33,5
34-36/35,5
37-38,5/38
39,5-40,5/41,5
40-41,5/41
42,5-43,5/44,5
Velika
24-25,5/24,5
25-27/25
30-32/29,5
29,5-31/29
33-34/34
35,5-37/35
38,5-40/39
38,5-40/38
41,5-43/42
Mala
20-22/20
21-22/21
27-29/23,5
26-29/24,5
31-32,5/29,5
33,5-35/32,5
34-35,5/33,5
36,5-38/35,5
37-38,5/36,5
(Vrlo velika)
81,5/81,5
78/78
74,5/74,5
76,5/76,5
75/75
76,5/76,5
73,5/73,5
76,5/76,5
73,5/73,5
Velika
81,5/81,5
78/78
74,5/74,5
76,5/76,5
75/75
76,5/76,5
73,5/73,5
76,5/76,5
73,5/73,5
Mala
83/83
81,5/81,5
79,5/79,5
78/78
76,5/76,5
77,5/77,5
77/77
79/79
77,5/77,5
(Vrlo velika)
74,5/74,5
70/70
65/65
72/72
69,5/69,5
71/71
68,5/68,5
71/71
68,5/68,5
Velika
74,5/74,5
70/70
65/65
72/72
69,5/69,5
71/71
68,5/68,5
71/71
68,5/68,5
Mala
76/76
74/74
71,5/71,5
73,5/73,5
71,5/71,5
71,5/71,5
71,5/71,5
73,5/73,5
72/72
(Vrlo velika)
69,5/69,5
65/65
60,5/60,5
64,5/64,5
61,5/61,5
64/64
60,5/60,5
64/64
60,5/60,5
Velika
69,5/69,5
65/65
60,5/60,5
64,5/64,5
61,5/61,5
64/64
60,5/60,5
64/64
60,5/60,5
Mala
Dimenzije
(dužina × dubina × visina) (mm)
71/71
69/69
67/67
66,5/66,5
64/64
65,5/65,5
64,5/64,5
67/67
65,5/65,5
900 ×
900 × 290
900 ×
900 × 290
900 ×
900 × 290
1140 ×
1140 × 350
1140 ×
1140 × 350
1189 ×
1189 × 400
1189 ×
1189 × 400
1189 ×
1189 × 810
1189 ×
1189 × 810
140
140
Težina (kg)
36
36
38
53
53
70
70
Prečnik kanalskog priključka (mm)
100
150
150
200
200
250
250
Efikasnost filtera (%)
82
82
82
82
82
82
82
Područje rada spolja
-15°C~43°C, 80% rel.vl. ili manje
Područje rada unutra
-10°C~+40°C, 80% rel.vl. ili manje
80 I TOSHIBA
VN-M2000HE
unutra: Ø 250 spolja: 283 × 730
82
82
uređaj za ventilaciju s rekuperatorom toplote,
rt s direktnim isparavanjem i ovlaživačem
* Kompatibilnost samo sa sMMs -spoljašnjim jedinicam
Tehnički podaci
Uređaj za ventilaciju s rekuperatorom
sa RT s direktnim isparavanjem
Model
MMD
Učinak hlađenja/grejanja ( *1)
VN802HEXE
kW
4.10
(1.30)
6.56
(2.06)
8.25
kW
5.30
(2.33)
8.61
(3.61)
10.92
Temperaturska efikasnost
razmene toplote
Hlađenje
Entalpijska efikasnost
razmene toplote
Grejanje
Snaga električnog priključka – razmenjivač
toplote u funkciji
Radna struja
Standardni
protok vazduha
Eksterni
statički pritisak
(2.23)
4.10
(1.30)
6.56
(2.06)
8.25
(2.23)
(4.32)
5.30
(2.33)
8.61
(3.61)
10.92
(4.32)
1-fazno 50 Hz 230 V (220 – 240 V); unutrašnje jedinice
moraju imati svoje napajanje
70.5/70.5
70.0/70.0
65.5
70.5/70.5
70.0/70.0
65.5
%
70.5/70.5
70.0/70.1
65.5
70.5/70.6
70.0/70.1
65.5
n
%
71.5/72.0
72.5/73.0
67.5
71.5/72.0
72.5/73.0
67.5
v
%
56.5/56.5
56.0/56.0
52.0
56.5/56.5
56.0/56.0
52.0
s
%
56.5/56.5
56.0/56.0
52.0
56.6/56.5
56.0/56.0
52.0
n
%
57.5/58.0
59.0/59.5
54.5
57.5/58.0
59.0/59.5
54.5
v
%
68.5/68.5
70.0/70.0
66.0
68.5/68.5
70.0/70.0
66.0
s
%
68.5/68.5
70.0/70.0
66.0
68.5/68.5
70.0/70.0
66.0
n
%
69.0/69.0
73.0/73.5
68.5
69.0/69.0
73.0/73.5
68.5
v
kW
0.300/0.365
0.505/0.595
0.550
0.305/0.365
0.530/0.620
0.575
s
kW
0.280/0.350
0.465/0.555
0.545
0.285/0.350
0.485/0.575
0.565
n
kW
0.235/0.250
0.335/0.390
0.485
0.240/0.290
0.350/0.400
0.520
v
A
1.31/1.59
2.25/2.77
2.46
1.48/1.83
2.37/2.89
2.56
s
A
1.19/1.47
2.07/2.59
2.47
1.32/1.56
2.14/2.69
2.51
n
A
0.98/1.37
1.46/1.79
2.16
1.10/1.43
1.54/1.85
2.31
v
m³/h
500/500
800/800
950
500/500
800/800
950
s
m³/h
500/500
800/800
950
500/500
800/800
950
n
m³/h
440/410
640/600
820
440/410
640/600
820
v
Pa
120/200
120/190
135
95/175
105/165
110
s
Pa
105/170
100/155
120
85/150
85/140
90
n
Pa
115/150
105/130
105
90/135
90/110
115
m³/h
330
480
640
330
480
640
m³/h
600
960
1140
600
960
1140
---
---
---
---
---
---
Učinak ovlaživanja
kg/h
Membranski ovlaživač
3.0/3.0
5.0/5.0
6.0
MPa
---
---
---
v
dB
37.5/40.0
41.0/43.0
43.0
36.5/40.0
40.0/42.0
s
dB
36.5/38.0
40.0/42.0
42.0
35.5/37.0
39.0/41.0
41.0
n
dB
34.5/36.5
38.0/37.0
40.0
33.5/35.5
38.0/39.0
39.0
Visina
mm
430
430
430
430
430
430
Širina
mm
1140
1189
1189
1140
1189
1189
Dubina
mm
1690
1739
1739
1690
1739
1739
kg
84
100
101
91
111
112
Vrednost zvučnog pritiska
Svojstva
0.02~0.49
Toplocinkovane čelične ploče
Ukupna težina
Razmenjivač toplote
Filter za vazduh
42.0
Toplocinkovane čelične ploče
Razmenjivač toplote sa orebrenim cevima
Termoizolacioni materijal
Razmenjivač toplote sa orebrenim cevima
Fleksibilna poliuretanska pena
Fleksibilna poliuretanska pena
Standardni (G3) i visokoučinski filteri (F5)
Standardni (G3) i visokoučinski filteri (F5)
Upravljanje
Daljinski upravljač (deo pribora)
Daljinski upravljač (deo pribora)
Usisna strana
mm
Ø 9.5
Ø 12.7
Ø 12.7
Ø 9.5
Ø 12.7
Ø 12.7
Tečnost
mm
Ø 6.4
Ø 6.4
Ø 6.4
Ø 6.4
Ø 6.4
Ø 6.4
Priključak za kondenzat (nominalni Ø mm)
Priključak za vodu
VNK1002HEXE
%
Pritisak vode
Priključak za hlađenje
VNK802HEXE
v
Sistem
Spoljašnje dimenzije
VNK502HEXE
s
Protok vazduha Donja granica
- granice
Gornja granica
Ovlaživanje
VN1002HEXE
1-fazno 50 Hz 230 V (220 – 240 V); unutrašnje jedinice
moraju imati svoje napajanje
Strujno napajanje
Ventilator
sa RT s direktnim isparavanjem i ovlaživačem
VN502HEXE
25, savitljiva PVC cev
25, savitljiva PVC cev
---
R1/2
TOSHIBA I 81
VRF-R410A-Technologies
Značenje korišćenih pojmova
toplotna pumpa
toplotna pumpa je tehnički uređaj koji iz unutrašnje energije okolnog vazduha (oko
75 posto) i pogonske energije (oko 25 posto) proizvodi korisnu toplotu.
inverterska tehnologija
Pod inverterskom tehnologijom podrazumeva se pretvaranje naizmenične u jednosmernu struju, kako bi se brojem obrtaja kompresora upravljalo efikasno i skoro
bez ikakvih gubitaka.
energetska efikasnost
energetska efikasnost je recipročna vrednost dobijena deljenjem utrošene električne energije i dobijenog učinka grejanja, odnosno hlađenja.
sezonski koeficijent
energetske efikasnosti
Vidi definiciju „Energetske efikasnosti“ posmatrano na godinu dana
puno opterećenje
puno opterećenje je režim rada kod kog uređaj može postići maksimalnu izlaznu
snagu.
delimično opterećenje
delimičnim opterećenjem naziva se režim rada koji se postiže prilagođavanjem
broja obrtaja u skladu s trenutno potrebnom snagom za pojedinu prostoriju.
kompresor
kompresor je konstruktivni deo koji je potreban za komprimovanje gasova.
pWm, pam
strujni napon koji je „inverter“ pretvorio, može na dva načina pogoniti kompresor.
Pritom se primenjuje ili modulacija širine impulsa (niži napon/PWM) za vrlo efikasan rad pri delimičnom opterećenju, ili pulsnoamplitudna modulacija (visoki
napon/PaM) za brzo postizanje zadate temperature.
Zvučna snaga
Zvučna snaga je akustička veličina koja nastaje na stvarnom izvoru zvuka. ona se
izražava u db(a).
Zvučni pritisak
Zvučni pritisak je rezultat zvučne snage, koji zavisi od udaljenosti od izvora zvuka.
Meri se u db(a).
godišnji koeficijent grejanja
Za ocenu energetske efikasnosti nekog sistema zagrevanja pomoću toplotne pumpe
primenjuje se tzv. godišnji koeficijent grejanja (sPF). Njime se iskazuje odnos
izlazne energije za grejanje tokom godinu dana prema utrošenoj električnoj energiji.
nominalni učinak
Idealni učinak uređaja za zadate uslove rada.
maksimalni učinak
Maksimalni učinak uređaja za zadate uslove rada.
električni osigurač
on prekida strujni krug ako električna struja pređe neku utvrđenu jačinu struje van
nekog zadatog vremena, pa tako nastane kratki spoj.
pdesignc
Izračunati učinak hlađenja za prostor koji se hladi pri spoljašnjoj temperaturi od 35°C.
pdesignh
Izračunati učinak grejanja za prostor koji se greje pri spoljašnjoj temperaturi od -10°C.
uslovi merenja za klima-uređaje tOsHiba
Hlađenje:
spoljna temperatura: + 35 °C po suvom termometru
unutrašnja temperatura: + 27 °C po suvom termometru
/+ 19 °C po vlažnom termometru
vlažnost vazduha: 50 – 55 % relativna vlažnost
grejanje:
spoljna temperatura: + 7°C T po suvom termometru
/+ 6 °C po vlažnom termometru
Unutrašnja temperatura: + 20°C po suvom termometru
82 I TOSHIBA
Cevovod za radni fluid::
dužine 7,5 m bez visinske razlike između unutrašnje i spoljašnje jedinice
nivo zvučnog pritiska:
mereno na udaljenosti od oko 1,5 m * od unutrašnje jedinice odnosno 1 m
od spoljašnje jedinice; ove vrednosti se određuju u prostoru u kom vlada
apsolutna tišina prema JIs b8616; u izvedenom stanju na objektu, ove vrednosti mogu biti veće jer i spoljašnji izvori zvuka mogu da utiču na njih
* Tačan raspored merenja videti u Katalogu s tehničkim podacima
Ovlašćeni Toshiba distributer:
KOVENT
Kumanovska 14, 11000 Beograd
Tel.:011 308 57 40
Faks 011 344 41 13
Ne odgovaramo za štamparske i tipografske greške sRb / VRF / 01. 2014
www.kovent.rs
Kumanovska 14, 11000 Beograd, Srbija
Tel.: 011 383 68 86, 308 57 40
Faks: 011 344 41 13
E-mail: [email protected]
www.airtrend.rs
www.toshiba-klima.rs • www.toshiba-estia.rs
Download

VRF SMMSi katalog 2014/15